Page 1

K

A

TIENG VIET fl •

Trinh d(J da h9c

van tieng

Bien so<;tn: Duong Kien

W~t


K

A

TIENG VIET fl •

Bien socp1: Duang Kien

Tieng

vz~t x. b. ••'


Bien so~: Duang Kien Bia va hlnh ve: Nguy~n Hong Ha So~

gi책 gifr han quyen.

Na-uy, 1998


K

A

TIENG VIET •

('t , ·'~ ' ? vOCn HO!f Cl/O

n

em....... ................................ .

~f'C siJt)f

!Li)7................••..•.......••••

~r~trHhf...............................................

;vien f<)fda.............................

,


DI HQC Het he roi Di h<;>c thoi, Vui qua trO'i! San truO'ng l~i, Vang tieng crrm. G~p b~ cii, Ru nhau chai. Chao thay co, Chao l6p h<;>c, Chao sach vb, Bao niem vui!

7


~ BO'A COM cmEu Hung va Mai di hQC ve hQC bai, lam bai xong nghi ngoi rn<)t lat thi ba di lam ve. Ba rua m~t, ngoi nghi trong khi dqi rna larncom. Com xong, rna gQi: - Hung, Mai vao dQn ban roi mm ba an com, con! Mai lo lau chen, lay dfia sap ra tir te' con Hung thi b6i com ra bat. Ban an la ban tron trong bep c6 du bon ghe cho bon nguOi.. Xong xuoi, Hung ra phong khach thua: - MOi ba vao an com. Dqi ba rna ngoi vao cha, Hung va Mai carn dfia n6i:

- Moi ba rna an com. Ba rna tr책 lOi.: - Cac con an c om di! Chieu nao ciing v~y, com canh va do an n6ng, lam c책 nha an n1t ngon mi~ng. Trong khi an, bak~ cho rna cac chuy~n b s책 lam hay hoi Hung va Mai horn nay di hQc the nao. Mai thuang k~ nhieu chuy~n khien rna ph책i nhac:

-An di da. 8


Du6'i anh den am eting, gia dlnh Hung va Mai quay quan an emn ehieu th~t vui ve.

BÅIT#_# : ....

I- Dat eau vm eae ehu: nghl ngoi, tri te; '"'

:quan. •• •

:

••

•.

am eting, quay

II- Trå

lm eau hoi:

•• •

1- Himg va Mai di h9c ve Jam gi? 2- Khi d9n ban, Mai Jam gi? •• 3- Dqi ba ma ngoi vao chO, Himg va Mai n6i gi? •• 4- Trong khi :in, ba thuimg hoi gi Himg va Mai? •• •• 5- Gia dlnh Hung va Mai quay quan ii.n c am chieu c6 vui .. :·khong? ••

••• •

III- Hay k~ em thay gi trong hlnh nay:

(xem hinh trang sau) . d'In h H'ung co" bon ~/ ngum, ' . d""o l'a ............................ .. l - G ta 2- Gia dinh Hung dang .................................................... . .., .J-

T ren ~ b'an an - co" ............................................................ .

4- Ba Hung ............................. .......................................... .

5- Ma Hung .................................................... ~~ ·............... .. 6- Hung ................................. ................................ .......... .. · 9


7- Mai ................................................................................ . - c om ch1eu "'" ........................................ . . d'1nh H'ung an 8- G ta

. H9c thtH)c long

GlA DINH SUM HOP Moi chi'eu em iin com, Quanh ban cung cha mr;::. Ccrm trffng deo, g?-o thom, Clufn diia deu sach se.

Em mai cha, mOi mr;::,

Roi tir t6n em iin. Cia dinh vui sum h9p, Con sung su6ng nao bang.

lO


Horn nay m~ b~nh, nam nghi trong phong tir sang. Di h9c ve, Hung

d~

Mai:

- Må b~nh, em dirng lam on, de rna ngli. H<;>c bai xong, Mai hoi Hung: -Må khong mru CO'm, chieu nay lam sao c6 CO'm an? Hung trå lm: - Sang tru6'c khi di lam, ba da d~ anh em minh di h<;>c ve s6'm rtra chen båt dO', nau CO'm, dqi ba di lam Ve håm l(;l.i noi thit heo kho horn qua va lu<)c rau an da. - Nhung em khong biet nau

CO'm.

- Anh biet nau, d~ anh rUa chen va nau d9n phong·khach cho gqn ghe. Ba di lam ve thi noi deu sach se. Ba khen:

CO'm

CO'm

cho, em ra

da chin, bep va phong khach

- Cac con gioi Him.

An

Ba vao phong tham rna roi ra an xong ba n6i:

CO'm

vm Hung va Mai. ,.-

- Bay gi a d~ ba nau noi chao cho må. Cac con d<;>n han roi nghi ngO'i hay hQC bai tiep di. ll


BÅITAP_# : I- Dat eau v6i eae ehfr: g(Jn gh§,

•• ••

S{J.Ch

se.

: Il- Trå lOi eau hoi:

••• • : • : • : • : • :

1- T_ai sa a Himg d?.fl Mai dirng lam on? 2- Trang khi d(/i ba ve, Himg lam gi? J- Trang khi d(/i ba ve, Mai lam gi? 4- Nguili bØnh thuimg iin gi? 5- 6 nha em thuimg gitip diJ cha mt; c6ng viØc gi?

ill- Them vao eho day du:

.#'

- HOrn qua ............................................................ . -HOrn nay ............................................................ . ' ma1............................................................ . - N gay

Tim ehii dung them vao eh6 trong: eh{ly, viet, n6i, di,

dac. - Em ....... ....... hQe lue 8 gi a. - Em ning ................ chfr cho

th~t

- Ban . em ................ bi. te. -Co giao khen em .............. gioi.

- Ba ............... em nen d'1 ngu sOln. A

?

12

/

dyp.


To mau va viet nhiing gi em thay trong hinh nay:

13

~


M TET

TRUNG THU

Tet Trung Thu con gQi la Tet Nhi Dong, vi la Tet cua tre con.

Tet Trung Thu ngay 15 thang 8 am ljch. Tre em a Vi~t Nam ca hat, nr6c den, an banh nu6ng, banh deo ... Cha

m~

va ngum 16n uong tra, ngam trang.

Bill hat (Tbeo nhjp di~u bai ''Ngoi quay quan '') Nhin len troi day sao sao sao. Em thfch ngifm ang trang tren cao. Kia du6i g책c da Cu(Ji ngoi cum. Chj Hang y tay chao chao chao.

va

14


THÅNGCUQI (Le TJurang)

Bong triing tning nga, Co cayda to, Co thang cuøi gia, Om ml)t m6i ma, f.4ng yen ta noi Cul)i nghe: 6 trong c ung ving lam chi? Bong triing trang nga, Co cayda to, co thang euøi gia, Om mot mo/ mo: ..

RVdc DEN THÅNG TÅM (Van Thanh) Tet Trung Tb.u nrac den di choi, Em ruac den di khifp ph6'phuimg. LOng vui su6'ng vai den trong tay, Em mua ca du6i inh trang ram. Den 6ng sao voi den ca chep, Den thien nga v6i den bu6'm bu6'm, Em ruåc den nay den cung triing. Den xanh Ja vai den tfm tfm, ,.Den xanh lam v6i den taing trang, Tron!! ..... Jnh den rue riJ mu6n mau... '

15


M.

GIADlNH

Ba rna Hung va Mai c6 may cuon album cii dan hinh eat trong tU, c6 V~ quy Him, thinh thoång lay ra xem roi l~ eat di ngay. M<)t horn ba rna vita xem vita n6i va Mai ciing sa tm n6i:

chuy~n

vm nhau. Himg

- Cho tui con xem vm! Ba keo Mai ngoi vao long, n6i: -De ba mo tir dau cho cac con xem. Dåy la hinh ong b_a n<)i. Ong n<?i da mat, chi con ba n<?i a Vi~t Nam vm chu Tu. -· Mai hoi: - Mat la gl ha ba? Chti Tu la ai? - Mat la chet. Con chti Tu la em thu ba cua ba. Hlnh chti day nay, con day la vq chti, cac con keu la thim.

16


Hung hoi: - C6 hinh ong ba ngo~i khong hå ba? - C6. Ong ba ngo<;ri con cå, hinh nay m6i Chl:lP ben My v6i gia dinh di Sau. Di Sau la em cua rna con. Hung, Mai thay ong ba n(>i ngo<;ti, chli, dl deu c6 hao giong ba rna.

BÅIT~_# : I- D~t cåu-v6i cac chii: gia di'nh thlnh thoti.ng. ·: Tim chii trai nghia v6i: crl giong. •• • : Il- Trå l <ri cåu hoi: •• •• : 1- Cuon album dilng dl lam gi? : 2- Ong ba nf)i sinh ra ai? • : 3- Ong ba ngofjli sinh ra ai? • : 4- Em trai ciia ba ta g9i la gi? • : 5- Em gai ciia m~ ta g9i la gi? •• H9c thut)c long 7

7

GlA Dl:NH Gia dlnh c6 cha m~, Anh chj em mf)t nha. Con cai chiim Jo hoc, Tren kfnh, drr6i thu/in hoa. C6ng cha cao tlfa ntii, Nghia m~, nrrac nguon xa. D?o Jam con phai nh6; Hieu thiio cimg m~ cha. <'

17

ve hao


6CHU NGANG DQC NHUNHAU l

2

3 4

1- Lua thl .................................... . 2- Con ................. hut nh~y hoa d~ lam m~t. 3- Tnii v6i "dem". 4- Sau chii

E-

Chii cuoi cung trong 29 chii em da

hoc.

Wet vao cho trang "chil cai" trong 29 chii em da h9c theo dring thti llf:

a - .......... -........... -b-e-d- ..........•• -e- ............ . -gh - ......... -k-1- .........-n-o- ..........- ...........-p- ......... .r - ........... - t -

U -

...........-V

- X -

18

............ .


M

vlliTTHU

Ba rna Hung thuang viet thu ve cac bac, cac co chti va ba con khac.

Vi~t

Nam tham ba n(>i,

Moi khi ba viet thu, ba thuang dQC cho rna nghe va rna ciing viet them vai lm chtic suc khoe hay hoi tham gia dlnh. Horn ay, viet thu xong, ba gQi Hung va Mai ra n6i: - Ba viet thu tham ba n(>i, -cac con viet them vai hang vao day kinh tham ba. Hung gai dau n6i: - Ba doc cho con viet nhe! Ba cuai: - Duqc roi, con cu viet "Cac chau kinh tham ba va chtic ba nhieu suc khoe" la duac roi.

- La con viet sai, ba sua cho con nghe! -Con da hQC 16p bon, c6 may chu sai sao duqc. C6 sai, ba ciing khong cum. Hung nan not mai m6i viet xong c책u ba n6i. Ba xem lai khen:

19


- Con viet dung, chi c6 chfr "khi'>e" dau h(')i. kh<>ng phai dau nga. Dqi Hung sua xong, Mai n6i:

- Bay gia d~ em "ky ten" nghe. Anh viet, em ky ten la cong bang nhat roi! Hung "xl" m(>t tieng, n6i: - Sao em khon qua v~y? Anh viet m~t muon chet, con em thl ky ten, ba dau c6 biet "cong lao" anh viet! Mai cum khanh khach lam ba ciing båt cum theo.

BÅIT~ • ••• ••• •••

I-

D~t

eau v6i cac chii: chtic slic khoe, kf ten .

Il-Trå 1m eau hoi:

••• 1- Ba mi Hung thuong viet thu ve VietNam tham ai? ••• 2- Ba n6i Hung viet c:lu gi ve cho ba ni)i? ••• 3- HU.ng viet c6 dting khång? Co chii gisai khong? •• •• 4- Em c6 6ng ba n(Ji ngof;li, chti bie, co di... å VietNam •• : kh6ng? 20


Toi thu sau viet thu xong, sang thu båy nhan dip di chq, ba rna dan Hung va Mai ghe buu di~n gtri thu. C6 nhieu nguoi dting dqi, ba sap hang roi lan luqt tm cho rn(>t ba Na-uy ngoi oquay tiep khach. Ba dua thu, ba can xong n6i gia tien, ba trå tien roi tro ra cho rna, Hung va Mai drrng deri. Mai hoi: - Ba oi, lam sao ba noi . nhån . duac . thu? Ba trå lai: -Hoi nay buu di~n can thu n6i ba phåi trå 6 kroner tien tem. Ba lam buu di en se dan con tem 6 kroner vao thu. Thu se duqc dua len may bay chuy~n qua nhieu nu6'c, cuoi cung se tm buu di~n Vi~t Nam. å Vi~t Nam se c6 ngum phat thu den tirng nha, cfing nhu o Na-uy con thay hang ngay c6 ngum den bo thu vao thung thu rnoi nha. Mai lai hoi: - Ba o la u thl ba n(>i

nh~n

duqc thu, hå ba?

21


- Cung tuy con <;t, c6 the Ut bay ngay, c6 khi mum lam ngay hay hon nfra. - V~y la mum lam ngay nfra, ba n<)i se dQC "Chau kinh tham ba va chuc ba nhieu suc khoe", ky ten "Mai" phåi khong ba? Hung "hu" m<)t tieng, noi:

-

.

- d do rna Mai, anh chue ba nhieu suc khoe chu b<)!

BÅIT~ •• : 1- B*t diu vdi cac chu: bu'u di?n, con tem, thung thli. ••

• E Il- Tra Id i diu hoi: •• •

• : 1- Ngu(Ji ta gili thu d dau? • : 2- Tr;zi sao ba Hung phai sdp hang d btlu di?n? E 3- Ba Hung phai tra bao nhieu ti~n tem? E 4- Em dii thciy con tem chtla? E 5- Con tem dungdilamgi? " Van Hoc:ir'lg N~l.idi 3 ...zi' : l..e l-c.~

~:-6l

H."lles_st. 1-

'S o o o B e...:9 en NCR.Gc

N<3IA'di

nhan

l IS

-

~9u~-2n__• Th.· B~::J J'~J~ TI"Qn Hu'n,9 -D ~o

Ba

Q\A~" I -

s.;.· ·3on ·" VIET

22

NAM


TRUONGEM Tru<mg cua Hung va Mai co tir l&p l den l&p 7. Truang khong xa nha may, di b<? chi mat tir 5 den 7 phut, duang di an toan, khong co xe ch~y. Tru<mg nam tren m<)t ngqn doi thap, co hai day xep theo hinh chfr L, san choi r<)ng rai. San choi co cho d~ choi co co, eau tu<)t, c6 may cai du va co cå cho choi bong r6 niia. Mua xuan va mua he co nhiing bon lan trong cay, na hoa rat dyp. N goai cac p hong hqc truang con co phong t~p th~ d1;1c , phong t~p lam thu cong, phong hqc lam bep, phong t~p nh~c ... nhtrng khong co ho boi. Hung va Mai chua bao gib' vao van phong ba hi~u trubng, ba thu ky va phong thay, co giao. Do van la nhfrng nai "bi m~t" doi v6i anh em Hung.

BÅIT~_# • :

I- D~t eau v6'i cac chfr: an toan, rt)ng rai, van phong, thl : d!fc, thu cong. -:• Tim chii tnii nghla vm: xa, tha:p.

23


• ••• •

Il- Tra lOi eau hoi:

••• •

1- Tnrimg em dang h9c c6 tir 16p m;ty t6i 16p may? 2- Em di tir nha den tnrimg mat bao nhieu ph tit? 3- San truimgem c6nhiing gi? 4- Truimg em ngoai nhiing phong h(}C con c6 cac phong

..

•• •· ••

••• • :gi? •·

•••

5-

6 tnrimg em c6 nhiing ai liun

viØc?

TRÅ LOI: DiJNG - SAl 1- Hung va Mai b xa tnrang, phåi di xe buyt di hQc. 2- San tnrang cua Hung va Mai nho hyp.

3- Choi bong r6 la choi nem banh vao r6 b tren cao. 4- Choi co co la choi di tron di tim. 5- Phong t~p th~ dl:!C c6 ch6 d~ t~p va d~ tam. 6- Phong bep d~ hQc sinh t~p lam bep va m1u

an.

7- Tnrang cua Hung va Mai co ho boi. 8- Ba hi~u tnr6ng, ba thu ky, thay co giao c6 phong lam vi~c va nghi ngoi. 9- Tnrbng cua Hung va Mai khong c6 phong v~ sinh (toa-let).

10- Mua xuan va mua he sån tru<mg trong cåy nb hoa rat c!t;p. 24

dung

s:u


Day Ja sa do tnrimg cria Himg va Mai. Hang ve chrra day dri vi thieu chO. +-

IJ

van

,. .San

r

pho'nJ trl.idn~

\

'

. ..

v1en-

# Hay ve su do tnrimg em. Ghi nhiing ch6 nao em biet.

25


..:l

........

"

BUOI HQCDAUTIEN Nam na y Mai sau tu6i, bat dau di hQc lap l cimg tru<mg v6i anh Hung. Bu6i hQC dau tien c6 rna di theo, vao lap ngoi cung v6i Mai suot bu6i. Co giao xep cho cho hQC sinh ngoi vao ban, tren ban c6 mieng giay viet ten tirng ngum. Den luqt: Mai, co cum vui ve: - May qua, ten em giong chii Na-uy, co se nha ngay. Co phat thoi kh6a bi~u, d~ do hQC sinh va cac ph~ huynh ngay nao hQC gio nao, Ve gio nao, gio OaO la gio an ... Moi hQc sinh con duqc phat m(>t cuon sach lan nhieu mau, m<)t t~p d~ ve, m<)t c u on s6 nho, btit c hi, gom ... Xong xuoi co dt;ly hat bai "God morgen, alle sammen". Co n6i:

h\i

- Tu ngay mai,

i

~!

moi khi VaO hQC, minh se hat chung v6i nhau bai na y.

i

'

Bai nay Mai da thuoc tir khi di vuan tre nen manh dan hat theo.

26


Mai ngoi (1 ban dau gan ban co giao, thinh thmlng quay xuong nhln rna ng(>i i1 cuoi l6'p eling may ph1;1 huynh khac. Ma mim cuoi nhln Mai nhu muon n6i:"Dtrng sq, c6 rna dåy! Roi con se thay di hQC vui lam!".

BÅIT~ I- Dat cåu v6'i cac chfr: thOi kh6a bie'u, vuim • : dffll, thinh thoang. :

tre, m;plh

••• •• Il- Trå lm cåu hoi: ••• • :• 1- Budi h9C dau tien, Mai c6 ai di thea den tnrimg va vao • : 16p cimg ngoi? • : 2- Co d?Jl h9C sinh va phlj huynh dieu gi? • : 3- Moi h9c sinh dulJc phat nhiing gi? •: 4- Em c6 thut)c bai "God morgen, alle sammen" kh6ng? : Bill nay de' chao nhiing ai? . ! 5- Ma mim cuOi nhin Mai nhu muon n6i gi?

Chinh ta:phiin bi~t ch!J tr L6'p em c6 nhieu tranh d~p. Co giao c6 ru dl:ffi.g do, trong tU d~ sach vå, btit chi va nhieu do dung khac. Gio choi chting em phåi ra ngoai sån. San truimg r<~mg dii, chung quanh trang cay, mua xuan chim d~u tren canh h6t lfu lo. l\IIua dong sån truimg nhieu tuyet rat tran, hQc sinh nhieu ngu(ri lrU{)t te nhtrng van cuoi dua vui ve. .-

27


CO

GIÅO

Co giao cua Mai ten la Marit. Co con tre, khoång du6i 30 tu6i. Dang co cao, di lai nhanh nhyn, giQng n6i diu dang, d~ nghe. M~c

du co nit hien va vui tfnh, nhiing ngay dau m6i di hQC Mai van l1;lt re khong dam hoi co nhiing dieu khong biet, chi ngoi im cha khi nao co hoi m6i trå lai. M<)t horn trong gib' an, Mai danh d6 sua ra han, co ch~y di lay giay lau gium Mai. M<)t horn khac Mai ch(;ly choi bi te xuac dau goi chåy mau. Co dån Mai vao van phong, lay bong rua vet thuong roi bang l(;li cho Mai. Co con lau nuac mat va do cho Mai di.rng khoc. Tl! horn ay Mai thay thuong yeu co, co dip la quan quyt ben co, horn nao co nghi Mai thay buon m~c du thay giao dt;ly the ciing rat vui ve.

BÅITAP_# :• I- D~t eau vai cac chii: d_iu dang7 viin phong7 quan quft. • ••• : Tim chii tnii nghia v6i: nhanh nh~n7 vui ve. •

28


• ••• •• : : 1- ClJ giao ciia Mai khoang bao nhieu tu6i? : . 2- Co c6 hien va vui tinh khong? : : 3- Khi m6i di h9c~ Mai do] v6i co giao nha the/nao? : : 4- Mai chf!.Y chai bj t6, co Jam gi? •, • 5- Mai c6 thaong yeu co giao kh6ng? • : : 6 Hom nao co nghi, Mai th;ty the/nao?

: Il- Tra lai eau hoi:

., ., . .,

CO

GIÅO EM

Co giao ten Marit~ Co thiit . hien~ thiit . vui. T6c dai xoa sau gay~ Mi~ng Juan Juan caOi tuai. Co chi em clim bti~ Co gitip em to mau. Gi9ng co nha chim h6t~ GiiY h9c tr6i qua mau. Co d{ly em t;Jp dem, ''En~ t o ... "~ ue ri ;;:- qua/ ma. ' Em viet nha ga b6i~ Cilng dLI9'C co khen ''Bra "* Nhd ngay m6i di h9c~ Em nhtit nhat thi(y mo. Bay giiY c6 nhieu bfjlfl, 7hiiy men truimg~ thaong co. *Bra (chil Na-uy): giåi, t6t.

29


"

"

?

TAP- MO TA Hay ve hinh thay,

co giao em va viet them vao ch6 trong

cac eau b trang sau cho day du:

30


.................~Jf~lJ

~111

1- Co/thay em ten la ............................................................ . 2- Co/thay giao em kho책ng ................. tu6i.

3- CoA/t h'Aay g1ao em .................................................................... . 0

_,

(ca o, thap, nhanh nhen, cham chtjlp, n6i dl nghe, n6i kh6 nghe...) a y g1ao em ......................... ........................................... . 4- CoA/th'A 0

_,

(hi'en, vui tfnh, kh6 tfnh, nghiem nghj...) ay 5 - CoA/th'A

0

g1ao etn .................................................................... . _,

(thuong yeu h9c sinh, giup dfi h9c sinh, Ja ray h9c sinh khi CO Joi.. .J 6- Em ........... ........... ................................................................... .

(thuong yeu thay/c6, sc;r thay/c6, thfch h9c v6i thay/c6, khong thfch h9c v6i thliy/c6.. .}. Em muon viet gl them ve thay, viet. Tot H1m! 31

co giao cua em?

-Em

cu


Mai di hQC ve ch~y l~i dua cho rna dua ve cho ba rna.

ta giay co giao d~

Ma dQC xong vui ve n6i:

- U, d~ rna sap do cho con. Mai hoi: -Do gi ha rna? Ma tr책 1m: - Ngay mai con c6 gib' t~p th~ dl;lc, co giao d~ con ph책i c6 quan ao nh~, giay v책i ...

Hung

nh~k:

-Phai co khan tam nua, rna.

-Co khong n6i phai co khan tam, co le em hqc 16'p l, con nho, khong phai uim sau khi t~p nhu cac 16'p 1&1. Mai hoi: -Anh c6 phai tam khong? -Co chCr, t~p xong ra mo hoi, vo l6'p h9c d책u co duqc.

32


Ma lay m<)t rui xach nho sap do cho Mai. Sang horn sau Mai deo ba-16, tay xach mi xach hanh dien n6i v& anh Hung: -Em t~p th~ d1:1c se khoe va ch6ng 16n bang anh cho rna C OI.

BÅIT~ •• I- Dat hoi, hanh dien . cåu v6i cac chfr: thl due, . . . •• ••• • Il- Trå lai eau hoi: •• ••• 1- Em t~p thl d1;1c ngay nao? ••• 2- J<hj t~p thl df:lC ta phai CO quan fio Va giay nhU the.••• : nao? : 4- Em t~p gi trong gia t~p thl d1;1c? : 5- Em c6 thfch t~p the' d1;1c kh6ng? T_ai sa o? •

mo

....... .......

.).)


~

~

THE DlJC

r-1-

l ~

J ~

f--

~

k

~

= 1-

h

o

e

m

a

1-

n

h '-

1-

3 måu tu: tifm 4 måu h;T: chf;ly- nhåy '-

.___

6 måu tu: . hit tha - da banh - sach . se 7 må u h;T: nem bong - nhåy day

a la m<?t mÆu tlf, b la m<?t mÆu lTf. ..29 chfr em da h<;>c a? a? a? b? c............ x? y la cac mtlu tlf. D~ giåi 6 chfr nay, hay thf dl:l cac em bat dau tir himg d9C

thli nhat (tir trii qua), em thay c6 6 6. Ha y xem cac chfr 6 mau lf!, em thay chi CO th~ dien chfr Sf;lCh S€. QI the cac em tiep f:1:lC dfen cac hang d<;>c va hang ngang khac v6i cac chfr da cho. Khi dien, cac em khong phåi danh dau, nhung sau d6 thay, CO se dQC cho cac em viet l~i (ma kh6ng dU()'C nhin Va phåi dcinh dau dting d6, nghe !).

34


M

LdPEM

Himg h<;>c 16p 4A truang Olsvik.

L6p cua Hung n)ng rai, sang sua vi c6 hai cua s6 16n trong ra ngoai m<)t khu rimg nho c6 nhfrng cay thong quanh nam xanh tuai. Trong phong c6 ban ghe cua h<;>c sinh va co giao. Sau han co la tam bang 16n, phia tren c6 nhfrng han do c6 th~ keo len keo xuong duqc. Co c6 m<)t tU d~ dlplg sach v책 va cac dl;lng Cl;l khac. H<;>c sinh thl c6 m<)t da y k~ 책 cuoi 16p, moi ngum c6 m<)t ngan de ten dung d~ sach v책, do dung khong phai mang ve nha. Tren tubng ngoai nhfrng tranh in thc11t dyp, con treo nhfrng bue tranh do h<;>c sinh ve va m()t tam giay 16n dan hlnh cac h<;>c sinh va co giao.

d cua s6 c6 may ch~u hoa, chc1lu cay trong rat vui mat.

35


BÅIT~ •• : I- D~t eau v6i cac chfr: -bii.n do, h9c sinh . ••

•••

••• •

Tim chii trai nghia v6i: sang sua.

: Il- Tra IOi eau hoi: ••

••

: 1- T_ai sao 16p cua Himg sang sua? • : 2- Sau bim co giao c6 gi? • : J- Q) giao c6 tu de' dlfl1g gi?

: 4- H~JC sinh dl sach v6; do dimg a dau? • : 5- Tren tuimg c6 nhiing gi? • : 6- Ldp em c6 giång 16p cua Hung khong hay c6 gi khac?

H9c thul)c Jong

LOP EM L6p h9c em sang SUa, C6 nhieu tranh dt;p ghe. Ban ghe/bay ngay ngif.n, Cifa s6 rii man che.

Tat ca deu sach . se' Em ngoi h9c th?t vui. Mlnh c6 /giii tnrimg 16p, Noi h9c hoi trau gioi.

36


;P

Hiiy ve su dO /Op em. Ghi ch6 nil o c6 g1~ thi diJ: c 책a ra va o, b책.ng den ...

Tren canh c6 ba con chim dang d~u. Ty dung na ban tning m<)t con chim roi xuong. Do em tren canh con may con chim?

37


M.

GIU

ve SINH CHUNG

L6'p Mai hQC ngay nao eling c6 ngum lau dQn

s~ch

se.

Bu6i sang truoc khi vao 16'p, co giao båo cac hQC sinh treo cio khoac, cio mua ngoai hanh lang. Trong gib' hQC thu cong, hQC sinh eat giay roi ra nha, co giao båo hrQ'ITl bo vao thung reie. C6 khi chinh co lay ch6i quet. Co ran Mai uong sua lam d6 ra ban, chay xuong san nha. Co di lay khan uat lau s~ch.

Gan cuoi nåm hQC, vao m<?t ngay he nang d~p, ca truang duqc cac thay co giao dån ra sån va cac khu chung quanh truang luQ'ITl reie. Horn ay th~t vui va Mai thay truang dyp hån len nho sach se.

BÅIT~ ••• I- D~t cåu vm cac chii: hanh lang, thii c6ng. •• • Il- Trå lm cåu hoi: ••• •• • 1- Buo'i sang trude khi vaa 16p, h9C sinh trea aa khoac, aa ••• : mua å dau? • : 2- J<hj h9c sinh eat giay roi ra nha, CO giaa båa h9c sinh :• 1'am g1."J : 3- Khi iin trua å trang 16p, neu rai banh hay thtic an ra • nhil, ta nen lam gi? ••• 4- T_ai sao sau khi /u(/111 rac å san truimg, Mai thay tnrimg •• : d~p hiin ra?

38


Tim chil dring dien vao ch6 tr6ng: -.................. Ba b~nh phåi di ................................. . (Bac/Bat) (bat si/bac si) ~th"u nuac " ngQ t -........................ th'1 uong sua,..................... (Khac/khat) (cac/cat) khong tot, d~ bi hu rang.

,. nong, " -Trm rna"....................... c hb" o e ngu. ?

(quf;ic/quf;il)

-C6 .... .................. thi bo thung .. .. ........... ..... , dtmg bo cho

(rat/rac) (rac/rat) .................... ..... co ..... ....................... phåi luqrn. (khac/khat) {phf:lc/phf;lt) - D 1• h QC

" gnr ·- g1n ' b'an ghe, K ....... .......................... cua ta nen (do df;lt/do df:lcJ ?

truang. -Nha S(;l.Ch thi .................... ,...................

(mat/mac)

u

•••

S(;l.Ch ngon com.

(bac/bat)

' l a' con ................................... . -D o~- em con nao ... . (lf;lt da/lf:lc da)

39


~

HQP Pf:HJ HUYNH

Co giao dua cho Hung giay mm ba rna den hQp v6i co giao vao thu tu tuan sau. Hung dua giay ve cho ba va hoi: - Ba rna c6 di hQp khong? - C6, nhung m<)t minh ba di du roi. du6i na y, mai con dua c ho co.

De ba dien vao cho

Den ngay hQp, ba an carn s6m de den hQp dung gia. Hung å nha h(>i h<)p khong biet co giao n6i gi v6i ba. Khi ba ve, Hung hoi ngay: - C6 no i gi

v~y,

ba?

- Å, CO khen COn hQC gioi, ngoan, lam bai day du, biet nghe lOi., chai v6'i b~n tir te. Co con khen con hQC toan va thu cong rat tot. Nhung co n6i con it chiu trå lm khi co hoi. Co biet con trå lOi. duqc nhung khong chiu dua tay, dqi co gQi ten con m6i n6i. Co bao con nen trå lOi. nhieu mm mau gioi .tieng Nauy duqc. Ngtrng m<)t chut, ba n6i tiep: - Co n6i c6 m<)t vai l'ån con keu dau dau khong t~p the dl;lC. Co bao con dua "s6 thong bao" ve cho ba rna viet vao xac nh~n, sa o con khong dua?

40


Hilng

ng~p

ngtmg:

- Con tu6ng khong can. Ba khong bang long, n6i: - Co da d~n gl, con phåi lam. Neu con nhuc dau th~t thl duqc nghi t~p, nhung neu con lam bieng hay khong thich ~p rna n6i doi thi khong duqc. Th~ d~c ciing la m(>t mon h<;>c.

BÅIT~_# • ••• • ••

••• •••

I- D~t cåu vm cac chfr: phfl huynh, sd th6ng bia. Tim chii trai nghla vm: s6Jn, gioi.

: IT- Trå lOi cåu hoi: •• ••• 1- T.ai sa o h6m di h9p, ba Hung phåi ii.n com s6m? •• • 2- Co giio khen Hung the/naa? ••• 3- Trang 16p Hung c6 chju dua tay xin trå fm khi co hoi •• : kh6ng? • : 4- Khi co giio hoi dieu gi ta biet, ta c6 nen dua tay xin trå • :fm khong? : 5- Em c6 s6 th6ng bia kh6ng? : 6- 56 th6ng bia dl lam gi? •· •

1

ill- Tim va viet:

~

1- Tim va g~c h du6'i cac chfr trong bai c6 van AI. 2- Tim va g~ch du6'i cac chii trong bai c6 van AY. 3- Tim va g~ch du6i cac chfr trong bai c6 van ÅY.

41


4- Viet l':li cac chfr ay du6'i day: AI: ................................................................................

AY: ............................................................................... . ....

A Y: ................................................................................ .

THUMOI Moi phl;l hu ynh em ........................................... . den hQp v6i giao vien pht;t trach lap v~ h~h ki~m va vi~c hQC CUa em trong ky hQC mua thu. Ngay gio: Thu ba 23/10-97 lue 16 gio 30, phong h<;>c lap 4A Giao vien

Kari Birkeland (eat)

------------------------------------------------------------------

O Toi/chung toi se den hQp. O Toi/chung toi khong th~ den hQp. Pht;t huynh ky ten

42


DI NHA SI Mai dau rang tir horn chu an gl ciing keu dau.

nh~t,

cu nhan nh6 om

mi~ng,

Ba n6i: - D~ ba viet may chii cho co giao, ngay mai thu hai t6i truO'ng, con dua cho co, co se xin gi a nha si cho con. Horn sau di h<_>c Mai dua giay cho co giao. Co n6i: -Co se di~n em duqc khong.

tho~i

hoi nha si xem c6 gia kham ngay cho

May man nha si c6 gia ranh nen khi tan h<_>c lue 12 gia, co n6i Hung dua Mai sang nha si c6 phong kham ngay trong truOng. Nha si kham xong, cum n6i: - Rang em c6 m<)t lo, d~ toi nh6 di la het dau ngay.

43


Mai s(J

s~t,

hoi:

- Nh6 c6 dau khong? - Khong dåu, toi chich thuoc te, em se khong thay dau gl het. Nha Sl chich thuoc vao lqi, Mai thay nh6i len m<)t cai roi thoi. Khi nha si dung ldm d~ nh6, Mai nham chc).t mat le;ri. 6ng cuOi: -Em nhln nay, chiec rang dau cua em dåy. Em nha dånh rang m<)t ngay hai fån , dirng an nhieu k~o , thl rang se khong b! dau. Ve nha Mai soi gucmg nhe rang ra xem, thay thieu m<)t chiec rang cua trang th').t rue cuai, nhung khong thay dau d6n gi niia.

Chuy~n

vui

TRÅTHU Nha si: Toi se chich thuoc te trude khi nh6 chiec rang dau nily cha em nhe.' Tj: Dirng! N6 dii lam em kh6 su6t dem qua, bay giif cti dl the~mil nh6 cho n6 dau chet Juan, dang difi nha n6!

44


BÅITAP_#

:

• •••

I- D~t cåu vai cac chfr: di~n thOf;ll~ phong kham, dau d6n .

: li- Trå lOi eau hoi:

••• •

••• 1- Nha si chiia gi cho ta? • 2- Em c6 di nha si bao giif chaa? ••• • 3- Ta nen danh rang ml)t ngay may Ilin?

• ••• 4- T.ai sa o nha sid~ Mai dirng iin nhieu kt;o? ill- Dien vao cho trong: danh nlng, chiia b~nh, thl dl;lC, chiia riing, iin, Sfich se. _# ". SI- ............................. , con ' nh a SI. - ...•.••.•..•.•...•.•..........• Bac

c ho ta. Muon ft nang

t~

~p

bi b~nh thi ta nen ............................................ ,

........................................... .

Muon khong dau rang ciing v~y, phåi ............................. . sang va toi, dfrng ............ k~o nhieu.

45


H9c thu(Jc Jong

Cu Tf ai Ja cu Tf ai, Chai vui sao Tf vÆn kh6ng cuifi? A ha, h6a ra Ja cu Tf, Stin chiec riing trong ngØ qua trifi! Tf stin ai Ja Tf stin a, Dinh riing stim tOi nghe Jifi ba. Dimg ii.n nhieu k~o thi dau stin, Rang d~p cuOi trrai het sa.'y ta! ••

Chinh

ta

Phån bi~t AN - AN ANG-ANG

ch~y

Chuong ra choi reo vang, hQc sinh nhu dan ong ua ra sån.

va

t6

Ngoai sån ch6 nay choi lo co, dang kia choi nhay då y, ke hang hai du6i the o b~, nguOi an nhan dUn.g n6i chuy~n, khap noi vang ving tieng n6i cum, th~t khac hin gia hQc. Tan truang, hang dan hQC sinh keo nhau ve, cac ciin phong hQc l~i tro nen viing J?IJg.

46


~ti

CHdl Vdl

B~

Lap Mai h<,>c c6 22 h<,>c sinh. Mai c6 nhieu bC;Ul nhung ban th책n nhat cua Mai la Siri. Siri a gan nha Mai nen khi di h<,>c eling nhu ve h<,>c, Mai di chung v6i Siri. Hai dua thuang khoe nhau cac do choi. Siri cho Mai muqn con btip-be th~t dyp biet nham mat, mo mat; con Siri thi thich con gau nhoi bong cua Mai. M(>t horn Siri quen mang do an. Horn ay Mai duqc my cho cai banh bao 16n, Mai chia cho Siri m(>t nira, Siri an c6 ve thich lam, hoi Mai banh ten la gi. Mai n6i: - Banh bao. Siri nhac lai: - Banh bau! Siri n6i tieng Vi~t tUe cubi nen ca hai eling cuo'i.

47


BÅIT~_# •

.

: I- Dat . eau v6i cac chfr: ban . than, vui ve. • •• : Il- Trå lOi eau hoi: •• •• : 1- Bf#l than nhiit ciia Mai ten la gi? : 2- Siri cho Mai mllf/11 do choi gi? : 3- Siri thich do choi nao cua Mai? · • : 4- Siri c6 thich an binh bao khong? : 5- Em thuimg mang gi di an å tnrimg? Ill- Dien vao ch6 trong: tnrf)T tuyet,

lo co, nhåy day.

ht;JC

,#

sinh, di banh, vui ve, mang

'• san A truang ' gt.,a ra c h<11• thAC:tt. •.•••••••.•••••••••••.•••.••••..••••••• Ngoa1 ' c h m........................... ,c h-:::o kia c h <11. •••••••••••••••••••••••••••••••• , Ch o-: : nay

con trai thl thich .............................. . Nhfrng horn co nhi'eu tuyet, m(>t s6 co .............................. . ' cac ". c h-:::o cao ...................................... t1m

truqt: xuong. Ngoai sån lue nao ciing co thay hay co giao di vong quanh trong ch'liilg, ................................ . A

nao nem tuyet se

bi la, neu khong

nghe lai se b! dua vao van phong ba 48

hi~u

trubng.


TĂ&#x2026;P MO TĂ&#x2026;

#

Hay ve hinh b~ em va viet them vao cho trong nhfrng eau a trang sau cho day du:

49


Ba.n em 1- B~ than cua em ten la .................................................... ~ ...... .

2-

B~

em b ...................... nha em. (giin, xa ... )

~...................................................... . 3 - B~ em ...................... ruo1, (bang tudi em, ltin hon em....... tu6i, nho hon em........ tu6i)

4-

B~

em .................................................................................. . (cao han em, thap h011 em, cao bang em...)

:)- 1rllii11 ltinlt lJ~ t!m .................................................................. .

(m{ip, 6in, viia phtii...)

6- .Kl1u6n

m~t b~n em ................................................................ .

( dai, tron... )

7- M책t be;tn em ........................................................................... . (nciu, xanh, den ... ) 8- Ban em thich d~ toe .............................................................. . (ngan_. dai...) 9-

em thich m~c ao mau .................................................... . (xanh, do, tri.ng, vimg... .) B~n

l 0- Tfnh tinh b~n em ................................................................ . (vui ve, thfch gitip da ngtrOi khac, hay gi:;in, hay buon.... ) Neu em muon viet them gi nila, t6t tam, hay viet nhiing gi em nh~n thay 6 b~n em.

50


Csti

D6r

V(H NGVOI TÅN

T~T

Horn na y 16'p Mai c6 them m(>t hQc sinh m6i. Sang s6m khi m6i VaO hQC CO giao da noi: - Horn nay se c6 Egil vao hQc chung v6i chung ta. Egil bi tan t~t tir nho khong di duqc, cac em phåi giup da Egil. Co dQn m(>t cho ngoi rieng cho Egil gan ban co. Khoång l O gi o co xe cho Egil t6i truang. Co ra ngoai sån don, c ung my Egil då y xe Hin cho Egil vao l6'p. Egil hoi om, ngoi l9t trong xe, dua mat ngo ngac nhln ffiQi nguOi. roi cui dau xu6ng. Co giao gQi ten tirng h9c sinh. Da duqc d~ truac, lan luqt tirng nguOi tien den cho Egil chao va cam tay Egil. Den luqt Mai, Egil nhln c6 ve cham chu vl thay Mai toe den khong giong cac hQC sinh khac. Mai cuOi. n6i: - Chao Egil. Toi la Mai, ngum Vi~t Nam. Toi cho Egil Cl;lC gom dyp nhat cua toi nhe. The la tir horn d6 Mai c6 them mot ban than.

51


BÅIT~ • ••• • ••• ••• • ••• ••• • ••• • ••• • ••• •• : t?t?

I-

D~t

eau v6i cac chii: nga ngic, chiim cha, llin luf!l.

Il- Trå lai eau hoi: 1- Egil bj tim t?t gi? 2- Khi Egil vao 16p, eie h9c sinh Jam gi? 3- T.ai sao Egil nhin Mai chiim cha? 4- Mai n6i gi v6i Egil? 5- Em dii thity nguOi tim t?t chua? Bj tim t?t gi? 6- T.ai sao ta kh6ng nen che" giEu, ch9c ghtj:o nguOi tan

III- Dien vao cho trong cho day du:

_#

1- Nguai khong di duoc hay khong cam duoc gQI la ngum ......................... . 2- Nguai khong n6i duqc gQi la ngum ..................... . 3- Nguai khong nhln duqc gQi la nguOi .................... . 4- Nguai khong nghe duqc gQi la ngum ................... . H9c thu(Jc Jong

GrOP NGVOI TÅN TÅT Trifi sinh ta dii tay chan, M5i, nhin, nghe duc;c; ding mimg biet bao. Hiiy nen gitip diJ nguOi nao, Chilng may tan t?,t kh6 dau v6 cung.

52


-Sach vl:J, do dung phåi .......................... vo

c~p,

dtmg c

(cac/citt) •'A

K

.......................... , ............................ ton tten mua.

(mat/mac) - Kh 1 o

(rilc/ntt)

l'am 1?::' • th'Aay coAh?01 h-a y .................................. . 01, (noi th~c/n6i ·'Ja 0

-Khi c6 chuong bao d<)ng clhi hoa, ............ . (tatcå/tåc A

?

;nai ra

,

san co ........................................ . (tr~c llf/lr~t llf)

' . lon , h 01 ., . phat ?. "D~' vang -Ngum A

"

ru t~, ch?1......................... .. ?

,

(g~c

dau/gf}.t dau)

Hk dau la vo 1~.

-.Åo cua con ................................. thl..... . .... .- ................. di, (ch?t/ch~c) cac/cat) ................................................. con må mua ei: ) con ao nao con (sinh nh~c/sinh nh?t) thfch .................................... . (nhat/nhac)

53


TrO'i nhieu tu y et l(;li l(;lnh, san tnr<mg d6ng bang nhieu c ho rat tran.

Gia ra choi, Hung muqn duqc b<;m m(>t cai mang tnrqt: tuyet, tim cho cao tnrqt xuong. Mai thich tnrqt: lam, n6i v6i Hung: - Anh cho em truqt m(>t cai di! - D~ anh tnrat cai nua da. Hung xach mang ch(;ly di, truqt xuong tro l(;li. Mai h6n ha:

L책n nay Hung vua tnrqt xuong thl chuong reo vao hqc. M-ai rue qua ram rom nu6'c mat. Den giO' tan h9c, Hung kiem Mai n6i: - Di ve nhanh len Mai. Mai vung vang: - M(ic

k~

nguO'i ta, muon di thl di di!

54


Mai <.!eo c~p <.!i m(>t minh. Hung biet Mai gi~n. ch~y theo nan nt: ,,

- Thoi, anh xin loi rna. Ngay mai anh se mtrQll cho em tnrot that nhieu.

.•·•

BÅITAP_#

,

I- D~t eau v6i cac chfr: h6n hO; vung vang nan ni, xin

•• : J6i. ••• • • Il- Trå lai eau hoi: •• • ••• 1- San tnrang c6 nhi'eu tuyet Himg choi gi? •• 2- Mai c6 dUf!C tnrfJ{ mang kh6ng? ••• 3- Em nghi Mai gi~ Himg c6 dung khong? •

7

..

7

.•• ••• •

••

4- Em doin xem Himg xin !6i, Mai c6 het gi~ khong? 5- Em cd gi~ ai bao giifchaa? TfJ.i sao?

ID- Ha y (;hQn nhfrng chfr dung viet vao cho trong:

#

/ ·hi+ _, ) em co" eat ". " de~ mang l - E m .................................. {lfvr.-LIO'c ........................ ('t~a~- tnrf!c_} tuyet. 2- Khi muon g~ch du6'i chfr nao, em ke bang .................. ... ('tha6'c - tha6t_) 3- Hay ....................................................... ('bat cha6'c- bift d"" d"A "/ ch U,.,.hJ+) VI./ 1eu tOA't ' d1 te u xau. 4- Thuyen buom g~p gi6 ..................... ('Jade - Ja6t_) di th~t nhanh. 5- Ba hang x6m nha em c6 con meo long th~t.. ................ . ('maf!c- mac;t_) 6- Mai <.!i ................... ('t~a6'c - tnr6t_} nhung Hung da ch(;ly ...................... (va(_Jc- vafJ{) qua Mai. 'J"n

Ullg ....................... • ..... • • • • •........

7

55


Sinh nhat Mai ngay 14 thang 5, nam nay dung ngay thu ba y. C책 thang truoc Mai da xin phep ba rna cho phep mm cac bcp1. Nao la Van, Trung .... Bcp1 Na-uy thi c6 Siri va Egil. Mai nghi: mai khong biet "ti~c" ph책i lam mon an gi rna cac bcp1 cung thich. Mai ban vm rna: - Siri thich banh bao, nhung khong biet Egil c6 an duqc khong? - Ma lam banh bao va mua them c책 pizza nfra. Pizza thi ai ciing an duqc. Ti~c

sinh

nh~t

cua Mai vui qua. Ma lam cho Mai chiec banh sinh nh~t th~t dyp, cam b책y ca y den cay. Cac bcp1 Mai hat bai "ml.rng sinh nh~t" bang tieng Na-uy va cho Mai cac mon qua xinh xan, d~ thuang. Anh Hung t~g Mai con bup be ng(> nghmh, b()p m(>t cai n6 "e" len nhu biet keu dau. The la Mai het gi~ anh Hung ve V':! "cai mang truqt: tuyet".

!)

D' Hlnh ve chiec banh sinh nht;it cua Mai c6 dling khong? Neu Sal~ em hay ve them vao cho dting.

56


Con ba rna Mai thl cho Mai mon qua rna Mai ao u6c mai: chiec ao dai Vi~t Nam mau hong d~ Tet Trung Thu sap t6i, Mai "dien" di an Tet.

ÅODÅI Em ma dLif!c m?c io diu: Di dlf hl)i Tet, hoa cili djem tro.ng. Mt;: oi, con thfch mau vang, Thea bong cric trang tr6ng cang.th;j.t xinh.

BÅITAP_#

.•

I- D~t eau v& cac chfr: sinh nh;j.t, dl thllang, ngl) nghinh, •• :·ao ll6c.

••• • ••

•• • •••

• ••• •• • •••

••• ·•• •

Il- Trå lai cåu hoi:

1- Sinh nh;)t ciia Mai vao ngay thti m;ty? 2- Mai sinh nh;j.t may tu6i? 3- "Ti~c "sinh nh;)t ciia Mai c6 nhtlng m6n gi? 4- Con brip-be Hung cho Mai ngl) nghinh nhll the/nao? 5- Ba ma cho Mai m6n qua gi mil Mai van ao ll6c? 6- Hiiy kl nhiing die u Jam em vui?

57


Dien cac chil vao 6 chii. Biit dliu tir cac hang d9c c6 miii t~n.

SINHNliAT

1-----

Jo

.J.

-

ls

3 måu ~= qua - hat - b;;m

~

.

l

~

n

h

[n

4 måu ~: bi.nh - tudi - tiØc

+ h

a

t

5 måu tu: ao uac ~

l

"--

BM HAT Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to.............. . Happy birthday to you.

.

Mimg ngay sinh nh;jt cria ai? Mimg ngay sinh nh;jt cua ............ . Mimg minh hat len vui mimg. Mimg minh hat len mimg vui. 5H


L6'p Hung co Lars tu y rat ph a nhung ai ciing thich vi Lars vui tfnh, thfch ChQC CUffi cac Q'Pl· M<?t horn khong thay Lars di hQc. Gan tan hQc co giao duqc mm len van phong, khi trb lc;ti 16'p mat co do hoe nhu vua kh6c. Co n6i: - Sang na y Lars di hQc qua duang khong cån th~ bi xe d~ng. Lars da duqc cha vao nha thuang. Co chua biet Lars bi thuang nhu the nao, c6 n~g khong? .Ca 16'p im

l~ng,

co n6i tiep:

- Chieu nay co se vao tham Lars. Mai co c6 th~ cho cac em biet Lars bi thuang ra sao. Ma y man Lars c hi bi .ga y c han, phåi nghi hQC låu. Vang Lars, 16'p hQc buon h~n di. Horn Lars di hoc lai chån van con b6 b<)t, tay chong ncp1g. Lars Offi Va xanh nhung van CO nhan nho ChQC CUOi cac b(;ln. MQi nguai xum l';li quanh Lars vui mirng, 16'p hQc lc;ti vui hån len.

BÅITN:_# •

E I- D~t eau vai cac chfr: vui tfnh, viin phong, cin • 59

thtj.n .


• ••• • ••• ••• • ••• •

Il-Tra loi eau hoi: 1- T,a.i sao cac bflll trang 16p thich La.rs? 2- T!;li sao Lars bj xe d~;~ng? 3- Lars nghl h9c, 16p c6 buon kh6ng? 4- Khi di h9c !!;li, chan La.rs nha thtf nao? Tay phå.i chong

•• :gi? •• •• 5-Hiiy ke'nhiingdieu Jam em buon? ••

~

: ....-:--...· . . . .

H9c thui)c Jong

EM BUON Em buon chdng hilu vi sao, Hay la vima b~nh dau, em buon! Mua dong di h9c daemg tron, Te thi ching biet nen buon hay vui? Mila thu mua gi6 s~;~t su1: Hay la tf;li la vang roi, em buon. Bflll em, con Tlui.y dau Juan, Ra choi thui thtii thi buon chti sao!

60


DOEM 1- Trang hinh nily ai Ja Lars? 2- Trang hinh nily c6 nghe: sau nguiri la sai d6!)

61

tat c책 may nguOi? (N6i nh책


An carn xong, dqi rna don dt;p va nghi ngai mot lat, Hung dem bai ra hoi: - Co giao noi con viet nhiing gl con sq, nhung con khong biet viet gi.

Ma hoi: - The nao cilng co dieu con sq chu? Con thir co nghl coi. - Con

SQ'

dem toi, ngu khong m책 den.

- Con nen mat ngu.

t~p

ngu toi cho quen, m책 den sang thuang de

-Con sq rna, nhung viet SQ' co giao cum. - C()

giao khong bao gi a cum con, nhung lam gl co rna rna

con so. Hung su y nghi: -Con

SQ'

may dua hung du, hay gay l<;>n, danh l(>n.

- Con khong nen chai v6i rnay dua hung du nhung eting dl.rng sq chung. Sq chung con de tr책 nen nhut nhat. Con khong lam gl rna chung gay S\! thl da CO thay CO, nguffi 16n benh V\!C con.

62


- The con sq chien tranh,

UUQ'C

khong rna?

- 0: chien tranh thi ai eting sq.

Khi c6 chien tranh, ngum chet ke bi thuang, nha cua d6 mit, ngum gia, tre con d6i kh6. Chung ta nen SQ' chien tranh Va CO giii' lay hoa binh.

BÅIT~ • E 1- D~t cåu v6'i cac chii': d9n dt;:p, suy nghi, benh v{J'c. ••• Tim chii' trai nghla v6'i: hung dii, nhlit nh:it, chien tranh. ••• : Il- Trå l<ri eau hoi:

• ••• • 1- Em c6 S(/ ngu toi qu:i, khong ma den kh6ng? ••

: 2- Ma Hang n6i khong c6 ma, em c6 dong f kh6ng? : 3-Neu em bj nhiing dtia hung dii an hiep, em lam gi? : 4- T{J.i sa o ta nen sf! chien tranh?

H9c thu(Jc long

BADIEUUOC Neu em dur;c ba d[eu udc, Em u6'c dimg c6 chien tranh. Em u6'c tre con kluip chon, Ai ai ciing dur;c h9c hanh. Em con mc)t dieu dlu6'c, Em udc gia dinh yen vu1: Nhiing nguOi em yeu thu{f[Jg nhiit, Tren mai Juan na nu cuOi.

63


Phan biet iic -

at

Tim chii dung them vao cho trong: -,: " • sang ' / h rang - ro1. .................. . -M 01 em rua ................... , dan ?

'A

(m~c/m~t)

(m~t/m~c)

quan ao di hqc. -L6p hqc em c6 nhling bue tranh nhieu ............................ .. (mau sat/mau sac)

, d;!e nh'In, ngum ' • dUl mu rat kh o. ;! -Ta co....................... (mac/mat) 0

A,

'

/ cu"' nam ~ "' -Em be"' sq te, ....................... lA" ay ao (ch~t/ch~c)

m~.

-Em ..................... duqc bao tay cua ai danh roi ngoai sån, (nh~c/nh~t)

dua vao cho co giao. ' no1. -Me ......................... em be"' vao A'

(d~c/d~t)

-Keo ..................... thl. ................... d~ dang. (sac/sat) (cac/cat)

-Moi sang

m~ ..................... em

den

VUOn

tre.

(dac/dat) -Khi em quen chu nao, co giao ............................. em. (nhat/nhac)

64


M.

Gil] GIN QUÅN ÅO

Mai di hqe ve v<}i vang thay quan bo vao eh~u dt;rng quan ao da. Thay 1~, rna hoi: -Con m6i thay quan ao sang nay, sao båy gia da bo gi~t -~ '? rot.

Mai ap ung trå lm: -Con ehoi bi da quan, rna! Ma båo: - Lay ra dåy rna xem. Cåm ehiee quan dinh day dat va e6 m<}t vet raeh dai sau dit, rna eau m~t hoi: -T(;li sao bi raeh

the nay?

- Con leo qua hang rao, bi moe vao m<}t sqi dåy kem. Quan da cii, bo di eho ro i! Ma nghiem gi<;mg:

- Du eii hay m6i, m~e quan ao phåi giii gln. Leo hang rao d~ rach quan, dau phåi vl quan cii. Ba rna c6 ti'en mua quan ao

c ho con, nhl!Ilg khong phai cu lam hu di ...

65


Må noi tiep, gi9ng dtng nghiem han: nfra. Må hoi ~i sao con thay qu'ån åo con chi n6i bi da. Lam loi thi n6i th~t, ba rna san sang tha lo i cho ...

- Da the con con khong n6i

th~t

Mai cui dau "D<;t" m(>t ti eng khe.

BÅIT~ •••

• ••• • ••

I- Dat eau v6i cåc chfr: giii gin, v(ji vang,

ap ting.

Il- Trå l<ri eau hoi:

••• 1- Mai di h9C ve, w)i vang Jam gi? ••• 2- Khi mi hoi lfli sao bo quiin gi~t, Mai c6 n6i that •• :khong? • : J- T.ai sa o Mai bj rich quiin? • : 4- Khi mi n6i, Mai c6 biet Joi khong? • : 5- Khi em lam Joi, ba mi hoi em c6 n6i th;jt khong?

NHO LCH MÅ D~? M6 n6i khong au'<;ic ..---..-~_.,...,..-chdi r6ch quan. Minh phåi nhd loi

Em c6 tin Tommy nha lai mi dt;In, kh6ng ch(fi cilu tu(H vi s(f bj rich quiin khong? 66


Dien cac chtl vao 6 chii. Mt dau tir cac hang drJC c6 miii t~n.

QUÅN

Ao

li

~

t

,-

F=

~ l

a

o

k

h

o

a

c

n g

o r--

--

[ l 2 måu tu:

va- ao

4 måu t1;r: quan

5 måu tu: mii len - ao 16t - ao len 6 måu tu: bao tay-

ao thun

8 måu t1;r: quan nh;ii 9 mau tl!: quJln ao ngii 67

al

.

l


BIET QuY THlrc AN Chieu nay rna nau canh chua la mon Hung rat thich nen mc)c du da an het hai chen, Hung van bm them chen ofra. An duqc nua chen, Hung u~ oåi dl1ng d~y n6i: -Con no roi. Hung dinh dem nua chen com du d6 thung rac thi rna can lai: - Dirng, d~ d6 rna an cho. Com nu6'c xong, ba gQi Hung, Mai ra phong khach, må m(>t cuon sach hlnh in nhieu hlnh ånh Vi~t Nam cho xem, n6i:

a

- Horn nay ba chi cho cac con xem cach ngum ta lam ru(>ng Vi~t Nam. Tru6'c het ngum ta phåi cay ru(>ng, Vi~t Nam ft c6 may cay, ngum ta phåi dung con trau d~ keo: cay, vua ch~m vua vat vå. Roi ngum ta lC;ti phåi bua mm cay hia xuong duqc. Neu khong du nu6'c, ngum ta thu<mg phai· tat nu6'c bang ta y, c6 khi phåi tat suot dem. Roi con phåi nh6 co, bon phan, g(lt hia, d~p hia, xay gC;tO, gia gC;tO ... mm CO gC;tO cho chung ta nau com an.

a

a

Ngirng m(>t chut, ba n6i tiep: - Thuc an (1 dau cilng vi). y, phai lam vi~c c6, vl vi).y rna khong cho con ct6 com di, phåi t(>i!

ox

Cl:fC

kh6 mm


Mai hoi: ~ ·" l'a gi, ' h'a ba?. - "Ph'ai· t QI

Ba cum: - Phåi tqi la ... khong nen lam! Con da hqc v6i co giao Na-uy, chac co eling n6i tren the gi6i c6 hang tram tri~u ngum d6i kh6, thieu an. Neu chung ta c6 du thua cfing dirng nen phi ph~, rna nen danh dt;tm giup nhiing ngum ngheo å cac nu6c khac.

BÅIT~ ••• I- D~t cåu v6i cac chfr: miy cay, clfc kh6, the'gi6i. ••• . Tim chii trai nghia v6i: thich, ch~. ••• • : IT- Trå lm cåu hoi: •• •• : 1- Hiing dfnh dem com du dd thiing ric thi mi Himg :Jam gi? : 2- 6 W~t Nam nguifi ta diing con trau dl lam gi? : 3- CAy /ria cho ta gi? : 4- Nguai ta Jam ra thlic iin c6 clfc khd khong? : 5- Neu em an banh mi con du hay da hu, em Jam gi?

HAT NGQC H_at C011J hf;lt ng9c CUa trifi, Bit com. bit mo hoi nguiti dd ra. No lang hay biet x6t xa, Bao nhieu ke d6i mong ma c6 dfi.u. 69


-

-

Truy~n

"1

co tfch (Giio vien d9c cho cac em nghe ho;Jc khuy~n khich cac em tlfd9c)

CONTRÅU Vi~t

Nam va nhieu nu6'c khac, c6 con trau gitip vi~c nha nong. Trau chi an co nhung keo cay n1t khoe, nho v~y nong dån lam ru(>ng, trong lua lam ra nhieu th6c g(;lo. Truy~n k~ ding ngay xua ngay xua, da låu Him roi, Trm

thay ngum ta a dum m~t dat moi ngay m(>t nhieu rna cåy tnii trong rirng khong du an. Trm ben g<;>i m(>t ong tien den n6i~ -Ta giao cho nguai hai g6i nay. M(>t g6i la g6i th6c, m(>t g6i la h(;lt co, nha nguai hay xuong m~t dat råi cu mum h~.t thoc thl m(>t h';tt co. Thoc se m<;>c thanh lua cho ngum ta an, co stie våt an.

de

6ng tien vang lm, nhung thay cong vi~c khong gap gap gl l(;li dang buon ngu nen ngu m(>t giac tru6'c khi xuong m~t dat lam theo l~nh Troi. Khi ngu d~y ong tien quen mat g6i nao la g6i th6c, g6i nao la g6i co, nen råi cu mum h(;l.t co mm c6 m(>t hat th6c. Thm gian sau Trm nhln xuong m~t dat thay co m<;>c um mm rna lua ching thay då u, nguoi ta van khong du c ai an. Trm g<;>i ong tien t6'i hoi thl tien ong thti th~t khong nh6' h~t nao la h~t co, h';tt nao la h~t thoc. Troi rue gi~, phan:

70


- Ta ph~t nguoi xuong m~t dat h6a thanh con trau. Nguoi ph책i co rna an cho het co va keo cay cho ngum ta trong hia. Bao gia hia nhieu hon co thi ta tha t<)i. M~c

du con

trau tir bao ngan nam nay ra suc an co keo cay nhung co van nhieu han hia nen chua duqc Trm tha t<)i, tiep h:tc b tran gian chung suc lam vi~c v6i loai ngum. (Theo Bui Van B책o)

Ca dao Trau oi ta b책o trau nay, Trau ra ngoai rut)ng, trau cay v6i ta. C(v cay von nghi~p n6ng gia, Ta dliy, trau dliy, ai ma qu책.n c6ng. Bao giacay Jtia con bong, Thi con ng9n co ngoai dong trau an

71


Trong dip nghi mua dong Hung duqc ba rna cho p~p di theo m(>t toan thanh thieu nien Vi~t Nam len Voss truqt tuyet. L책n dau tien di choi xa nha, xa ba rna, Hung rat hoi h(>p. Xe buyt di tir Bergen lue 5 gio chieu, gan b책y gio toi thi t6i Voss. Hung duqc chia cho ngu cung phong v6i hai anh 1&1 b gan nha duqc ba rna nho dan di.

Ngay horn sau troi th~t d~p. Tuyet trang phu khap, noi, trm nang t6t cang lam cho tuyet nhtr trang them len. Ngum Nauy di nghi tren nui va truqt tuyet rat dong. Hung theo m<;>i ngum truqt, lue dau te nhieu lan, sau dan ciing quen. Hung vui qua khong thay Hung an th~t ngon mi~ng.

m~t.

72

Lue nghi an trua va chieu,


BÅITAP_#

• I- D~t eau voi eae ehfr: nghi mua dong, hoi h(Jp, luyen •• :• tiec. ••• Il- Trå lm eau hoi: ••• ••• • 1- Kj nghl mua d6ng nam nay cria em vao thang m;ty? ••• 2- Hilng di tru()t tuyet adau? •• 3-Hilng di t6i d6 bling gi? ••• 4- Ngay Hilng di trur;t tuyet, trOi c6 dt;p khong? ••• 5- Nguiri Na-uy di tnr()t tuyet c6 d6ng kh6ng? ••• • 6- T.ai sao Hung kh6ng thay m~t? ••• 7- Khi len xe ve, Himg thay gi? •• m- Viet them vao eho trong eho day du: di xe d:jlp, bai /()1~

~

tnr()t tuyet, ch/jly b(J.

. . ta co th~e ...................................... . l - M u' a dAong ngum . . ta dA' en h'Ao b m• d~e ........................................... . 2 - N gum 3- Nhieu ngUOi di hQC, di lam Ve ra dUOng........................ . d~ thån th~ duac . khoe manh. . 4- Mua he em thich .................................................. . 0

/

0

H9c thul)c Iong

CUOI NGUOI, NGUOI CUOI H6m qua em t~p di "xi': Gi(ln ghe, m6i dling, tric thi nga liin. Thang Per, con Lj, con Hang, Ch(}C que, Jam khi, ng{j rang mJnh hay. Ai nga cilng te lii.n quay, Cuoi nguoi thi se bj ngay nguOi cuOi. 73


6_cHU 3 2 J.

2..

4..

NGANG: Æ kh ()~ ., 111~h t.Gl 11~11 t.~J7·•••••••••••••••••••••••••••••• l - 1Y1ll0/1 r/A > 1\f. / h .. _, • 2 - 1Y1ll8 u011g ()'l Y8-llY CO 11 J~lJ••.••••.•••••••••••••••••••••• 3- Trai 11ghia v6i 'n611g ': 4- Tha11g tu h9c si11h du()'c 11ghlll. ...................... . }l

A~

A

A

}lff'

DQC: 1- Trii 11ghia v6i "bll011 ': 2- Trii 11ghia v6i ''yeu dll6i". 3- Mua 11ao ~111 c6 the' tnr()t tllyet?

74


M. ~

SINH CHUNG QUANH NHÅ

Horn nay Hung va Mai di h<;>c ve cung gio. Ytra di Mai vtra an trai chuoi mang thea tir sang nhung ham choi chua kip

an. Gan den cua nha, Mai nem vo chuoi ben dubng di. ch~y l~i

Hung

luqrn bo vaa thung råe gan d6. Mai n6i:

-Can

gi luqm anh. Em thay thu båy nao cfing c6 ngum

quet rna. - Dau duqc em. Neu ai c6 rac cfing bo ra dubng thi do Him. Ngum ta d~ thung rac cho minh thi minh nen bo va o d6. Hung va Mai ve den nha thi thay rna dang d<;>n nha cua. Ma hutbl;li, lau bep, CQ ca eau tieu. Nha s~ch, trong dyp hån ra. Hung va Mai cm aa trea len moe dang haang, d~ giay vao dung ch6 . .<.._..;;=::-.....

'

l

l l

/0'l

!/; ; '

l

;~/ i l

Mai k~ Hung khong cha bo vo chuoi ra dubng. Ma n6i: - Dung roi. Nha minh s~ch nhung chung quanh ch6 minh b eting nen s~ch se. Neu ai cilng chiu kh6 bo rac VO thung thi

75


kh()ng c'an <..l<.>n nhieu eling S<;tch, ai eling thay thoai mai. Con nen nghe loi anh, clung xa nic ra hanh lang hay chung quanh nha.

BÅIT~ • I- D~t eau v6i cac chfr: dimg hoimg, Stjl.Ch se. ••• ••• • Il- Trå lm eau hoi: ••• • ••• 1- Mai iin chu6i xong nem vo a dau? •• 2- Hung ]U9'Jll vo chu6i bo vao ch6 nao? ••• 3- Hung va Mai ve nha thay ma lam gi? ••• 4- Hung va Mai treo ao va dlgiay nhu the"nao? •• • 5- Ta cl5 nen xii ric ra hanh lang hay chung quanh nha •• : kh6ng?

ill- Dien vao cho trong: nghl ngoi, gitip diJ, quet nha, _# val vii, c6ng vi~c. Chung ta tuy con nho nhung ciing nen ......................... cha my nhfrng ................................. trong nha. ' Ch a my lam lam nhfrng

vi~c

'~

vu~c

/ ......................................... ,c h ung ta nen A

nhu ................................... , dqn dyp p hong ngu,

, et'1 bo., et e;. • c ha my co/ th'1 gi.O' ' ........ ...................... .. dem rac

76


MUA XUÅN Sau ky nghi mua dong, khi Hung va Mai di h9c khoång 8 gib' sang thl trm da sang ro. Hung va Mai thay ben le duO'ng, trong dam co hay con tia heo, may bong hoa tim, vang nholen. Mai n6i: - Anh Hung ai, trm con tuyet ·.-:·, rna da c6 may bong hoa nå roi lda ..;~; Hung ra ve thanh

th~o,

giång: .

- Co giao n6i hoa ay ten la krokus, nå s6m nhat. Å, con c6 lo~i hoa ten la hvitevei ciing nå rat s6m. Chi ft horn nii'a mlnh se thay c6 nhii'ng bong hoa mau vang, ten la hestehov. Mai n6i: - Anh gi6i ghe, ten hoa gl ciing biet! -C6 nhfrng gib' h9c co giao dån ra ngoai cho xem, roi ve 16p ve hlnh viet ten hoa. Anh con biet ten chim ofra kia. D6, em c6 nghe no h6t khong? Mua dong chim bay ve xu am, bay gib' mua xuan chim l~i bay ve Na-uy, lam t6, de tnmg va hot cho mlnh nghe d6!

BÅIT~

:I•

D~t eau vai cac chii':

tia heo, thanh thf!.O.

77


: Il- Tra li'1i eau hoi: •• •

• : 1- M(Jt nam c6 m;ty mila? • : 2- Hay kl ten c:ic mila trang niim? • : 3- Em thich mila nao nhat? Ttjii sao? • : 4-. Mila d6ng chim bay di dau? • : 5- Ta c6 nen phi t6' chim kh6ng? • : 6- Nam nay em c6 hl)C ve chim, cay ...kh6ng?

MUA XUÅN Mila xuan hoa co xanh tuoi, Chim ca du dt, ilDlg trOi en bay. Em cilng fil bflll nhåy day, Cuifi vang trang gi6 hay hay nh~ nhimg.

Chinh tii: phiin bi~t g:f gb:f ng:~ ngh Gan I~ Ph1:1c Sinh, chung em lam thu cong qua tn1ng c6 con ga con m6i n&. Co giao hoi ga gay the nao, ai biet? May b~ em n6i ga gay ''lykkelikli' con em n6i ga gay "6 o o". Co giao ngf:lc nhien, em n6i d6 la ga giytheo tieng Vi~t Nam.

Do thu d)ng tl;li em lam rat ng9 nghinh. Gia nay vui ghe, em thfch lam! Nhfrng gia khac phai nghe giång bai nhieu thay ngan, lam bai thl p hai nghi ng(}i nhieu, gib' thu cong ciing coi nhu duqc nghl, l(;li vui!

7X


~

i

6cHU

r--

~

m u

""'

BON MUA

a

X

a

u

f--

n r---

l--

f--

1---

l

---J

--l \D

l l

l l'--'

Di'en eie ehii vao 6 ehii. Bat dau ta eie hang d9e e6 mili ten.

5

mau

t1.J: tuyet - mua he - mat me - hoa nd

6 m책u llJ: mila thu -la vang 7 m책u tlf: mila dong - ehim h6t


TRONGCÅY Tl.r gifra thang tu, trai moi ngay mqt am dan, cåy coi ben duimg eta bat ctau ra la non. Ba rna Hung va Mai rat thfch trong cåy. M~c du nha chi c6 mqt ban-cong nho, nhung c6 m<?t bon xi-mang kha 16n d~ trong cay. Nam nao ba ciing mua them dat va phån bon d~ trong cac thu cay hoa th~t ct~p. Cuoi tuan di chq, ba rna dan Hung va Mai den cho d~ cac thu cu c1~ mua ve trong. Ba chQn mqt thu, rna chQn mqt thu, Hung va Mai cilng duqc chQn loe;ti hoa rna minh ua thfch. Rieng rna c6 bon thung m6p d~ trong hung va ngo. ljlung thl chi trong m(>t ran roi nam nao den he ciing l(;li len, ngo thi rna phai gieo h~t moi nam. Chi khoang cuoi thang nam, nha da c6 rau an moi khi rna nau phb. Hung va Mai rat thfch an canh cho them ngo. Tl.r ngay

reo 16n:

80


- Anh Hung O'i, cay cua em len roi, cay cua em thang cay clia anh ro i nhe!

BÅITAf>_#

: I- D~t cåu voi cac chii: tra thfch, b6n ph:ln, gieo h?t. •• • : Il- Trå lm eau hoi: •• •• • 1- Ta giiia thang tu, trifi nhtr the"nao? CJy c6i ben dtrimg ••• / '? :co gi. : 2- Em c6 thfch trang hoa kh6ng? Hoa gi? • : J- Ma Hung va Mai trang hting va ngo dl lam gi? • H9c thu(ic long

ME NHO VIET NAM M~

em trang hting trang ngo, Mua he nu6ng thjt tha ho ma a.n. Chep mi~ng m~ nhd Vz~t Nam, Rau thom, hoa trii quanh niim thieu gi. Bfiy giif minh å Na-uy, Trang dtr(/C vai thang, an di, d{f them l Chfnh tii:phiin

Vt!On

bi~t on:~

ong,

6n:~

6ng

Mua xuan ca y m9c la non, trong th~t dyp. Trong cac hoa, bong bat dau nO, lfi ong ba y den hut nh1;1y.

H9c sinh ai c ung mong mua he t6i. TrOi n6ng tha ho tam s6ng, uim bien. Nhiing con bu6'm tron dau mat va'? mua d6ng, l~i nhbn nha khap ch6n, con gl vui hon hai thang he thong dong.

81


~~ DlXED~ Mua xuan nhieu ngay c6 nang vong vong quanh khu nha o.

d~p ,

Hung thfch

d~p

xe

Hung c6 chiec xe d~p ba rna mua cho nam ngoai eat trong nha kho. Chu nh~t ba rånh, Hung n6i v6i ba: -Ba oi, con lay xe con hu thang roi.

d~p

len ba sua gium cho con nhe. Xe

Ba vui ve g~t dau. Hung dem xe len nha, ba sua l~i thang truac, thang sau. Ba con ki~m soat den, cho dau mo vao day xich, ban d~p cho tron. Ba dan: - Con di xe nha dqi non an toan. Con phåi di a duang danh rieng cho nguOi di xe d~p, ch6 nao khong c6 thl di sat le phåi. Den nga tu phai dirng l~i, cha khong c6 xe hoi hay xe nhub'ng roi dat xe hay d~p xe qua cho v~ch trang danh cho nguOi di bq. Hung

"D~"

roi lay khan chui xe cho

th~t

bong.

BÅIT~_# • : I- Dat . eau vm cac chfi: Ialm soat, non an toan.

.

X2


• : ll- Trå lai eau hi>i: • •• • : 1- T_ai sao xe df:lp ciln phiii c6 tlufng ttft? •

: 2- T_ai sao xe df:lp eim phiii c6 den hay mieng phån chieu? •: 3- T_ai sa o di xe df:lp ta nen dl)i n6n an toitn? • : 4- Di xe df:lp den nga ta ta nen Jam gi?

: 5- Ve: • a- Bång daimg dimh rieng cho ngaOi di xe df:lp. ••• b- Bång daimg cam di xe dfip. ••

H9c thut)c long

DIDVONG Di daimg phai dling Iu;Jt, Qua daimg khi den xanh. Da6i daimg vf:ich tr:ing ke, Ditnh cho khach bo hitnh. Mua he df:ip xe df:ip, Cilng c6 daimg ditnh rieng. N6n an toim nha do1: Giii lu;Jt, ta binh yen. ,-

83


vEvaVrET

#

Hay ve chiec xe d~p. Viet nhfrng chii du6i d책y vao dung cho em ve: tay J;ii, den xe, thifng, yen xe, mieng phiin chieu, day xich, bim dflp, btinh xe

Neu em ve va viet thern duqc cang nhieu cang t6t.

84


M..

NGÅ Y DQN DJ;:P MilA XUÅN

Khu chung cu Hung å giri giay den cac gia dlnh thong bao ngay thu båy tuan sau la ngay "dqn dyp mua xuån". Gan den ngay ba n6i vm rna: - Thu båy em di chq vm cac con, anh å nha xuong dqn dyp cung cac nguOi. khac trong chung cu. Hung hoi: - "Dqn dyp mua xuån" la gi hå ba? Ba trå loi: - Moi nam hai lan khu chung cu t6 chuc d~ mqi nguOi. cung xuong dqn dyp chung quanh nha, xit nuac rira cac duang di, luqrn rac 6 bai co, quet nha d~u xe, trang them cay hay sira l~i cac cho choi cua tre em. Mqi nguOi. cung lam thi vua nhanh, vua s~ch, l~i c6 dip d~ hang x6m lam quen n6i chuy~n vm nhau va c6 cho d~ mlnh ra ngoai choi nhfrng ngay trOi. nang. Hung n6i: - The con å nha lam vm ba nhe? Ba xoa dau Hung n6i:

- U, con con nh6 thl luqm rac, c6 kh6 gl dåtf. Lam xong minh se co nu6c tra, banh ngQt d~ an nfra!

85


BÅIT~_# I- Dat eau v6i eae ehii: chung crr, th6ng bao, t6 chtic, ••• -' . •• h'ang xom

•• ••• II- Trå lOi eau hoi: ••• ••• 1- Khu chung cu gid giity bao den nha Himg thong bao •• :gi? ••• 2- Oie ngtrOi trong chung Cli d9n d~p nhfing cho nao • : trong ngay dt;Jn d~p mua xuan? !• J- NguOi ta c6 trang them cay va såa lfli cac cho chdi cho : tre em khong? •• 4- M9i nguOi cung lam thi sao? ••• 5- Himg cd mu6n anha lam v6i ba khong? ••• 6-lilm xong m9i nguOi se dut;~c gi? •• "

"

?

TAP MO TA Hiiy viet nhiing gi em th;ty ahinh ve:

Horn nay la ngay d<;>n dyp mua xuan: l-

~ IM 9t

'. d'an ong ~ d ang ............. .................................. . ngtrol

2- Hai em be ....................................................................... ot b'a ........................................................................... .

~

_,_

M~

4-

6 eho cai du hu............................................................. .

86


,,

~

'l

5- ...................................................................... ( trang cay/ 6- ................................................................ (sira hang riJ.o)

7- ........................................................

Chuy~n

u

••••••

(scm., gh.e"ngoi)

vui

THICÅI LON Tbay. Ty, ba tru hai con may?

Tf: Em khong biet. Tbay. Nay nhe, neu em c6 ba Cl;lC kyo, em cua em h1y hai ..-

c1;1c, thl sao?

Tf: Thl cai l<;>n chu sao, thay!

87

p


~ LE QU6C KHÅNH NA -UY Ngay 17 thang 5 la ngay l~ Quoc Khanh Na-uy. Hung va Mai duqc nghi h<;>c, cå ba rna ciing duqc nghi lam. Truac l~ nira thang, co giao da hoi Hung va Mai ai muon di di~n hanh chung vm truang, Ur truang d€n cac khu chung quanh d6. Di~n hanh xong tat cå trå ve truang dt;r cac tro chai.

Hung thi muon len pho xem di~n hanh vi å tren pho dong vui han. Mai thi muon. di v6'i truang. Ma n6i: - Cac con nen di v6'i truang. Nam ngoai minh da len ph6

Mai hoi: - Quoc Khanh la gi hå ba? Ba trå lbi: - Quoc Khanh la ngay l~ quan tr<;>ng nhat cua m(>t nu6'c. Moi nu6c ch<;>n m(>t ngay d~ m<;>i ngubi eling ky ni~m, giong nhu ngay sinh nh~t cua nu6'c v~y .

BÅIT~ •

: I- D~t eau v6'i cac chfr: diln hanh, kj ni~m . •

88


:

• ••• : :

Il- Trå lai eau hoi:

I- U Quoc Khanh Na-uy ngay nao? 2- Tnrimg cua Himg va Mai c6 di diln himh khong? ! 3- Himg va Mai ai muon di diln hilnh vm tnrimg? E 4- Ma muon Himg va Mai l6n pho xem hay di v6i : traimg? E 5- Em da di xem di!n hilnh Il Quoc Kh;inh Na-uy chua? E Em th;ty gi? C6 vui kh6ng?

TRÅ LOI: DUNG-SAI dung

1- U Quoc Khanh Na-uy ngay 17 thang 5. 2- U Quoc Khanh la ciia mot nuac.

l~

quan tn;>ng nhat

3- U Giang Sinh ngay 1 thang l. 4- Tet Duang L!ch nga y 24 thang 12.

5- Tet Trung Thu con g<;>i la Tet Nhi Dong vi la tet ciia tre em. 6- Tet Nguyen Dan la tet nam mm ciia ngum Vi~t N am. 7-Tet Trung Thu tre em duqc tien ll xi. 8- Tet Nguyen Dan tre em ru6'c den di choi.

89

sai


M.

DICHOI

Thang 5 c6 nhieu ngay le duqc nghi, trm l~i th~t: d~p. Nång bat dau tir 7 gib' sang, bu6i trua va chieu am, nhieu ngum Na-uy c6i tran di duang ha y nam phoi nång tren cac bai co. Gia dlnh Hung, Mai va gia dlnh bac Tam, ciing c6 hai con, m(>t trai ten Bao va em gai ten Van, ru nhau di bi~n choi. Ba Hung va bac Tam trai mang thea can cåu, rna Hling va bac Tam gai mang thea lo nu6ng, thjt heo uap san, pølse, nu6'c ngQt... Hai gia dlnh tlm m(>t bai bi~n kha d~p nhung vång ngu~ ngoi choi. Ngum thl cåu ca, ngum båt 6c, ngum dot lo nu6'ng .. : Ba Hung eau duqc con ca kha 16'n, n~g ca ky, Mai h6'n hb xach ve dua cho m~. Hung ciing c6 m<}t can eau nho, cåu duqc m(>t con ca be ti xiu, chi bang hai ng6n tay nhung c6 mau xanh do rat d~p. Mai n6i: - Anh Hung oi, con ca nay d~p qua, chåc la ca "hoang ru" d6. Anh thå xu6ng bi~n di, biet dåu "hoang ru" ca cho anh ba dieu u6'c! Hung nghe lm Mai thå ca xuong bi~n.

90


BÅIT~ • I- D~t eau vm cac chii: cii.n eau, lo nudng, hdn hå, ti xiu. •• •:• Il- Trå lOi. cåu hoi: ••• ••• 1- Tluing 5 c6 nhiing ngay il gi dlif!C nghl? • :

•• 2- Gia dinh bac Tam c6maycon? Ten la gi? ••• 3- Gia dlnh Hung, Mai va gia dlnh bac Tam di choi dau? ••• 4- Mt;: Himg va bac Tam gai mang theo gi? • 5- Hung eau dlif!C con ca 1611 chirng nao?

: • :

6- Ttjli sao Mai n6i Himg thå ca xuong bien?

91


DI CHdl (tiep theo) Båo va Vån khong eau ca,

ru Mai hat cua hat oc.

Van va Mai hat duqc nhfrng con cua nho, bo vao m<)t cai lq d1p1g nu6'c, may con cua bo rat de thuang. Cluri m<)t lat, Vån va Mai l~i thå cua xu6ng bi~n. Mqi nguOi eau va choi m<)t hoi lau thay m~t, tro ve cho rna Hung va bac Tam gai dang dot lo, nu6'ng thit. Mui thit nu6'ng thom phtic, mo ro xuong than chay xeo xeo lam ai ciing d6i b~ng. Mai an m<)t mieng thit nu6'ng bang ban tay vm bcinh mi va con an them duqc hai chiec pølse. Bu6i chieu c6 gi6, trOi hoi l~h, mqi ngum ru nhau ve. Tat cå xum l~i dqn dyp th~t s~ch se, ba nhac Hung luqm het rac bo vao rui dem len thung råe cong c<)ng bo. Di choi ve m~t nhl!llg vui, Mai di ngu s6'm va ngli rat ngon giac. Sang horn sau, Hung n6i nho v6'i Mai: \

-Horn qua thå ca xuong bi~n, anh u6'c cay cua anh trong ra hoa. Bay gib' mlnh ra xem, neu dung nhu v~y thi d6 la "ca than" d6 em. Hung va Mai hoi h<)p mb eira ban-cong ra cho trong hoa xem. O l~ chua, may cåy hoa Hung cung trong v6'i Mai va ba rna, c hi c6 c å y cua Hung da ra m<)t bong hoa nho rnau vang. Mai thi tham:

92


- "Ca than" thc).t anh oi! Vc).y la anh con hai c.tieu u6c, cho em mot dieu di. - Nhung em u6e gi mm duqc chu? Mai ngåq nguOi suy nghi m<)t hoi lau, dåp:

-Å ... d<i coi nao ... em u6e ... em u6c ... ba thuong ~i minh mai.

..••·•

•• •• •• •• •· •••• •• ••

.,: :

rna

BÅIT~_# I- D~t eau v6i ae chu: thom ph tie, c6ng ct)ng, dieu adc. Il- Trå lm eau hoi:

•·

1- Bao, Van va Mai bal dtR!C gi? : 2- Khi ve, m9i ngum dfJn cho ngoi choi nhu the"nao? • : J- Ba Himg nhifc Hung lam gi? • : 4- Em c6 tin ca Hung thå xuong bien la ''ca than "khong? • : 5-. Em dii di bien choi bao giif chaa? Hiiy kl em choi : nhiing gi ngoai bien? ••

.

Chfnh tå: phan bi~t 4 gj Cluing ta con nho, neo kinh trQng va gilip do ngubi gia. Trong gia dlnh phåi vang lm cha my. Ngoai du<mg du v<)i vang, ta nen nhuang bu6c cho ngum gia. Tren xe buyt, thay nguOi gia khong c6 ghe ngoi, ta dirng do difma nen dling ngay d?ynhu<mg ch8. D6la dieu dl dang, ai eling l~m duqe.

Du

hQe giåi ha y nhuang dadi kfnh tren.

dit,

dieu quan trQng la biet 1~ phep,

93


Truy~n c ti tfch (Giio vi~n d9c cbo eie em nghe ho{ic khuy~n khieh eie em fl! ~9e)

BADIEUVOC Nga y xira nga y xua, co m(>t ong Hio ngheo kh6, . hang ngay eau ca kiem an, nuoi vq va m<)t dua con trai 10 tu6i. M<)t horn eau mai tir sang den chieu khong duqc c~on ca nao. Ong Hio chan min dinh gib can eau di ve thi may qua, m<)t con ca mac phai lum eau, rna ll;li la m<)t con ca rat lffii, v책y vang long lanh th~t d~p.

6ng Iao dinh

bo con ca vao gio thi ca bong len tieng, noi:

94


- 6ng ai, toi khong phai la ca thuang dau. Toi la hoang tir dum Thuy Cung, l~c duang den dåy, lo bi ong eau duqc. Neu 6ng thå toi ra thi toi se cho 6ng va vq con 6ng moi ngum mqt dieu u6'c, tha ho sung su6'ng, chu an mqt con ca nhu toi thi bo ben gi! Ong Hio thay ca biet no i thi tin la th~t, thå ca xuong hi~n. Chieu horn a y trong khi ngoi an v6i vq va con, ong Hio k~ ong dUO'C ca than cho ba dieu UOC. Ba vq mtmg ro, ban di ban l~i mai khong biet nen u6'c dieu gi, trong khi dua con da an het hai cu khoai cua no, vi nha ngheo qua, moi ngum chi duqc hai cu khoai moi ngay. B1;1ng d6i l~i låu ngay khong duqc an thit, thay cha m~ . ban tan nao canh giau co, nha cao ci'.ra rqng, quan ao d~p day til, vang deo day ngum ... no bong chep mi~ng no i lan: - Con thl con chi u6'c båy gib' duqc mqt mieng thit bang ban tay con thoi la du, can gl vang v6j b~c! Vac sao duqc v~y! Tren ban hi~n ngay ra mqt mieng thit bo m6i chien thom phuc. Ba m~ thay v~y gi~ qua, la len: - Sao may ngu qua! Vac gl khong u6'c l~i chi u6'c co moi mqt mieng thit. Do tham an, tao thl u6'c mieng thit dinh vao miii may cho dang kiep. Vac sao duqc v~y! Mieng thit bong nhåy len dinh chc).t vao miii thang be, lung lftng trong th~t tUe cum. Thang be sq qua, lay tay giang ra, nhung mieng thit cu dinh chc).t vao miii, cang giang cang dau khong chiu n6i. ,-

95


Thang be khoc loe, noi: - Må oi. la rna, rna he;ti con roi. Mieng thit cu dinh Va9 miii con the nay thi con con dam di dau niia. Thoi, con tha chet con han. Ong Hio thay thang be dau kh6, khoc loe thi thå dai n6i: ~ Thoi, d~ cha u6'c cho mieng thit roi. ra khoi miii con la

xong chu gi. V6c gi duqc nay! Mieng thit rOi ngay ra khoi miii thang be. The la ba dieu u6c ca than cho gia dlnh ong Hio chi la m6i mieng thit, con thi cå nha ong vån ngheo kh6 nhu cii. Em thu doan xem, ai se an mieng thit a y?

EMUOC ..

#

Em lam dUlJC m(Jt di'eu tål, ba tien cho em ba dieu uac nhung kh6ng dUlJC UOC CO nhi'eu ti'en, em se Uac gi?

96


MIENQuE Duqc nga y nghi, trOi nha ve mien que chai.

l~i

m1ng tot, ba Hung lai xe dua ca

d

thanh pho låu ngay, ve mien que Hitng va Mai cai gi c ung thay l~. Ba dimg xe a m<)t cho c6 cånh dyp. Xa phfa trong c6 m<)t thac nu6'c chåy, gan ben dubng la m<)t bai co r<)ng, c6 d<? muOi con bo va rat nhieu Clru dang an co. Råi råe dåy d6 vai ngoi nha gifra nhfrng vubn cåy rat dyp. Mai hoi:

- d Vi~t Nam c6 ctru khong ba?

97


- C6, nhung nguO'i Vi~t Nam minh it an thit ctru lam!.

Hung c hi m<)t tam bang de chfr "Moreller, plukk 'selv', n6i: -Ba ai, h<;> cho minh hai morellernay!

- U, rnlnh vao hoi hai di. Ba chu nha rat tir te, dan ra VliOn chi nhfrng cåy moreller chi chft nhfrng trai chin do. Hung dinh treo l~n cay thi ba cån lai: - D~ ba c hu dua thang c ho tre o. Khong duqc treo cay, te nga. Mai khong dam treo, dt!ng du6i goc cay cha Hung hai nem xuong. Hai anh em vua hai vl.ra an, vira cum gi6n vui ve. Nhfrng trai morellerm6i hai sao rna ngon qua, ngon han mua b tiem nhieu!

BÅITAP_# :•

•• chft. •• ••

:

1- Dat eau v6i cac chii: thanh phO, mien que, tir te; chi

Il- Trå loi eau hoi:

• ••• 1- Ba Hung dirng xe acho c6 cånh the/nila? ••• • 2-6 bai co n)ng c6 nhiing gi? ••• 3- Em da thÆj cay moreller hay hai di moreller ba o giil •• : chua? •• 4- T.ai sao ba Hung kh6ng cha Himg trea cay? ••• 5- Tf;1i s:1o nhilng trii moreller mdi hai ngon h(JJ] å' ti~m? ••• 98


M

MiENQuE (tiep theo) Trong khi Hung va Mai hai moreller, ba va rna d11ng n6i chuy~n v6i ba chu chu Na-uy. Ba hoi: - Ong ba la ngum gl? Ba tr책 lm: - Chung toi la ngum

Vi~t

Nam.

Ba l책m b책m "Vi~t Narn! Vi~t Nam!" nhu l(;l Hirn, rn6i nghe

ran dau. Ba lai hoi: - Ong ba no i ti eng Nh~t ha y tieng Tau? Ma cum: - Khong, chung toi n6i tieng Vi~t Narn, khong gi6ng tieng Nh~t rna ciing khong gi6ng tieng Tau. Ba chu c6 ve ng(;lc nhien nhung khong hoi nfra, bak~: - Toi ciing c6 hai dua chau bang tu6i con cua ong ba. Horn nay la ngay nghi, chung n6 theo cha rny v~ thanh ph6 chai, con ong ba thll~i ve que chai!

99


l\l[<;>i ngtrai eling cU<Yi, rna ht'>i:

- Ba b da y c6 buon khong? - Khong, b dåy yen tinh, toi thich Him. ao, toi khong chiu duqc.

d

thanh pho on

Hung va Mai hai chan, treo xuong. Ba chu dån cho di xem chuong ga. Ba Hiy thuc an nem cho ga an, chung tranh nhau m6 trong th~t vui mat. Bon ngubi an moreller da dbi, lue ve can mang the o, 3 ky rna ba chu chi lay 60 kroner. Khi mQi ngUOl len Xe, ba COn drrng b c6ng va y ta y chao, Hung n6i: . - Ngubi Na-uy tot qua, ba nhi? - Nhiing nguai 6 thon que thubng tir te, vui ve han nhfrng mien que khong khi trong lanh, cånh ngubi a thanh pho. d~p, ciing du ti~n nghi thi a thon que thich hon b thanh pho nhieu chu! '

o

BÅIT~__# ••• •

••• ••• • ••• ••

:

I-

D~t

eau v6i cac chfr: ngi;J.C nhien, trang limh, Tim chfr trai nghla v6i: yen tinh .

nghi.

Il- Trå lai cåu hoi: 1- Em doin bil chii Na-uy dfi g{ip nguifi

:chua? : 2- Ba chii Na-uy co thfch

..

ti~n

l.i~t Nam

bao giif

amien que kh6ng? T_ai sao?

100


3- Gia dlnh Hung :in moreller va mang ve 3 kj ma chi phåi trå bao nhieu tien? 4- Ba Hang n6i nhiing ngui.Ji 6' mi'en que thuimg nhu the~ nao? 5- Kh6ng khf 6' mien que nhll the~nao? 6- Mien que Na-uy co ti~n nghi di~n, nudc nhu å thanh ph6~kh6ng?

H9c thu(Jc Jong

CÅNH DONG QuE Con gagay6 o o, Blnh minh f7!c r{i, suong mil tan nhanh. Nilng vang tren canh dong xanh, May cay xinh xjch cht;J.y quanh x6m lang. Doi cao bo thå cå dan, Thong dong iin co, an nhan viy du6i. Dong que tråi r(Jng chan tri.Ji, Lla xa ph O' thj, long nguiJi lang lang.

DOEM Tieng

Vi~t

- oa gay: 6,

Nam:

Tieng Na-uy:

o, o

-Ga ga y:

- Meo keu: meo meo - Ch6 sua: gau gau - Bo' k"eu: b'o... o' ... o' ... - De keu: be be.. .

- Meo keu: - Ch6 sua: -Bo keu: -De keu:

Em th;ty tieng keu czia cac con v;Jt theo tieng dling han hay theo tieng Na-uy dting hon? 101

VJ~t Nam


sve vAT NU6I TRoNa NHA (GIAsuc) 3

--c

6 r-

h

r-:-

l

l

r~

3

4 5

2

5r--

4 l

2

m

b o c a u

6

NGANG:

1- Con bo con, nguai W~t Nam g9i Ja con............... . 2- Con vfjt nuoi dl bty thjt, de nil: nhieu con, keu lin in. 3- Con nil.y bat chuf)t nil: gioi. 4- Con vfjt c6 tai dai, nhrit nhat, chf:LY nil: nhanh nhlii1g thua con ... rua. 5- Con nily nuoi dl J;ty long, Jam thilnh len. 6- Con vfjt chfLY rat nhanh, nu6i dl cai, de' keo xe... DOC:

J- Con nily vita biet bai, vita biet bay , keu "cfip, Cflp ': 2- Sang sam n6 gay "6, o, o" dl danh thlic m9i nguOi dfjy Jam viec. 3- Chim hoa binh. 4- Con vc).t rat khon, rat trung thilnh, nuoi dl giii nha. 5- Con v;Jt nily cho ta siia uong hang ngay. 6- Keu "be, be': c6 diu, siia dl Jam ph o-mai nau. 102


~[$

NGHiHE

Con hai tuan niia nghi he, trong lap Hung dua thi n6i se cilng cha m~ di nuac khac chai, dua thi k~ se len nui hay ra bi~n.

Bucii chi'eu ngoi an cam, Hung hoi ba rna: - Nghi he, mlnh c6 di dau khong ba? Ba nhin rna n6i: - Ba rna khong tfnh di dau vi ph氓i d~ danh tien gt:'i ve , Vi~t Nam mua thuoc cho ba n<?i . Ba b~nh da lau rna chu thim Tu khong co tien mua thu6c ...

,路 ~/~/~ /

103

/

/


Nhin thay ve that V<?ng cua Hung, rna an ui: - Narn ngmii rninh da di Dan-m~ch roi, nao Legoland, nao Tivoli ... Hay co tr~i he cua Så Di Tni, con rnuon di thi ghi ten, ba rna c ho tien d6ng ... Mi).t Hung tuai l~i. Mai b6ng hoi: - Ba rna co nh6' Egil khong? Ma hoi: - Egil nao, c6 phåi bl;ln cung lap v6i con, phåi ngoi xe lan khong? - D~, phai. Egil n6i se ve que chai, ong ba n<?i Egil c6. rn<?t nong tr~i l6n trong nhieu moreller, dau tay va nuoi nhieu Clru, co ca ngl:fa <1~ c6'i nua. Egil ru con ve chai rnay ngay, Egil n6i con ve hi>i ba rna tnr6'c, neu duqc rna Egil se di~n thoC;ti n6i chuy~n v6i ba rna. Ba gc).t dau:

- (f, eling duqc , con than vm Egil, l~i co rna Egil cung di thl duqc .

V~y

la chi co ba rna

anha m<?t minh!

BÅIT~ ••• •

.••

I- Dat eau

vm

cac chfr: that V9flg, an iii.

tr~

he, n6ng

: trai. .

•••

Il- Tra loi eau hoi:

••

1- Troner he se lam cuJ?. c ilp" Huner c, eie hoc . sinh n6i nahi c

•••

104


••• •

2- T,ai sa o ba mi Hung khung di dau nghl he? 3- Mi n6i Hung di dau? Em doin Hung co thieh kh6ng? ••• 4- Mai duae ai ru di choi dau? ••• 5- Em e6 biet em se duf!e di chai dau trong kf nghi he ••• : nay kh6ng? • H9e thul)e long

~

NGHiHE

Mua he rife riJ ning vang, Trm eao, bi~n r(Jng, mu6n tang eay xanh. T,am quen saeh v6; h9e hanh, EJ/jlp xe len d6c, xu6ng ghenh vui ghe. Hai dau rimg d?i chua Joe, Ra bi~'n biit 6c dem ve nau an. Roi mua thu eilng t6i glin, Nghllau bång thay bang khuang nha tnrimg.

Hiiy viet nhiing gi em muon n6i v6i eie b?n eling 16p truae khi nghi he:

105


TRONG CUON NA y Emht;Jcngily Bai ,. Bat Bai

l: Di ht;JC - On c:ic

trang

van kh6............................................................... 7

2: B.~.路路, lia cmn cuJeu ............................................................................. . 8

Gitip diJ cha mt;:.......................................................................... . 11 T6t Trang Thu ............................................................................ . 14 Gia dlnh ...................................................................................... 16 Vret thu: ...................................................................................... 19 Giri thu: .......................................................................................21 TmiYIJ.g em .................................................................................. 23 Buol h9c dli.u titJn ........................................................................26 Bai lO: Co gi:io......................... ~ ...........................................................28 Bai 11: T.ap thtl dljc.............................................................................. .32 Bai 12: Llip em.................._. .................................................................. 35 Bai 13: Giii v~ sinh chung..................................................................... 38 Bai 14: H9p pill! huynh..... ~ .......... :........................................................ 40, Bai 15: Di nhtl si. .................................................................................. 43 Bai 16: Olm bi;ll'J.............................................................................47 Bai 17: D6i vai nguOi tim ~!................................................................. 51 Bai 18: Gifin ........... ...............................................................................54 Bai 19: Vui. ...........................................................................................56 Bai 20: Buon ................................................................................... ~ ..... 59 Bai 21: ~ ............................................................................................ 62 Bai 22: Giii glo quiin :io........................................................................ 65 Bai 23: Biet quj thtic iin........................................................................ 68 Bai 24: Tm(_Yt tuyet................................................................................ 72 Bai 25: Ve sinh chung quanh n.hil.......................................................... 75 Bai 26: Mil:L xufi.n .... .............................................................................. 77 Bai 27: Trang c:iy.................................................................................. 80 Bai 28: Di xe d{lp... ............................................................................... 82 Bai 29: Ng:1y d9n dt;:p mila xwln........................................................... 85 Bai 30: Ll Quoc Kh:in.h Na-uy.............................................................. 88 Bai 31: Di c1Jai......................................................................................90 Bai 32: Di cboi (tiep theo). .................................................................... 92 Bai 33: ivfien que ...................................................... .-........................... 97 Bai 34: Mien que (tiep t/}(;:o) ................................................................. 99 Bai 35: Ng/1/ hJ ................................................................................... I03

3: Bai 4: Bai 5: Bai 6: Bai 7: Bai 8: Bai 9:

vm

106


K

"

Bo. sach TIENG VIET . HOCVUIABC (29 mau lf!

va niim dau - cu6n l va 2)

HOCVUI (da h9c 29 mau lf!

Va ntim dau- Van tieng

Vi?t)

TIENGVIET n (da h9C

van tieng

Vi?t)

B<) sach nay so~n cho cac hQC sinh tir 16'p l den l&p 4 tru<mg ph6 thong Na-uy. Co phan hu6'ng dan day du, quy vi ph~ huynh co thti tl! d~y con em dQc va viet tieng Yi~t sau m<)t thoi gian ngan. ~

."

K

"

EM DOC CO TICH HAYTHE GIOI Gom nhieu t~p, moi t~p khoang 30 c6 tfch hay the gi6i va Vi~t Nam duqc tom tat m()t cach gQn gang, trong sang, rat nhieu hlnh ve d~p, duqc in duai hlnh thuc mai, dua cac em vao the giai than tien va t~p cho cac em tht.i vui hiiu fch suot doi: doc sach. Bien so(;ln: DUdNG KffiN Gi:io vien tieng m~

de

Dta elt i lien l(lc: Dtr0'11g Ki~n Krabbedalen 25 5178 Loddefjord '

/

Duong Kien - Tieng Viet 1 - Trinh do da hoc van tieng Viet  

Duong Kien - Tieng Viet 1 - Trinh do da hoc van tieng Viet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you