Page 1

r.1

~~~ sJlij

~ ~

~~~

"-Q

--/!

- . ...

. J

.~ .~

""

,

I

-L4. U CLlaME·:

I T.;'1 u A N

S . l.~·;S O D A CB{~T THJ~0<: ~


,

MAU ?

cua

ME •

truy~n

THU TV AN

SO

TV' SAN

D';C BI:ftT

THANG

sAv


*MAU

eVA

Ml}

truy~n · co th¢t, viet thee mQt tin van cua bao Aux Ecoutes du Monde


GOIl

cila /1/<:,

. « Trong ch!)n vo ding nho' nhap ClHI d i.ri lI1~', 1Il~' vi~l clIo con Dhu.'ng giong nay. «Oi con clla Ille;, con khong : thEs DaO llrtl ng l\T ~r l1 g aUQ'c cam gia,c .dla me; It'lC nay. Con khong lh!! nao luang tU'Q'og uuge ca·m giac clla me; mu!)o non ra kltoi Ib'a n lbe tilll, ph?Ji,. rlli)l noo, rnQI gin. M~ tl~ng s{)ng 111~1 nbu kh0ng song, khang biGt minh s<sng, khong I1ghi r~ng minh co till) song ulrQ'c trong Doi ilau kho e ch~, the tham tOt cung nay. « M« CO con ~lrng ching ken len hai tieng ( Con O'i I » kllollg ? Con co con ali can dum gQi len hai tiellg «Me; O'i I» khQng? Con O'i, con qua th~t 13. con dti-l rui)t cu a mQ, con ·<IUa tll~t HI (lira be hai mltO'i nam tnro'c 1119 lung liu trong 1611'S, cho COil hI'! m6'lIl, sung sl1'<'rng V:l ilall kilo vi con. Nbull'g hie oay me; phai triSn eh~y con, tr()D eh~y hlnh bili dla Ill~, troll eh~y m{1l1 eua IllQ, tron eh~y nhlf Lroo cll~y ll1Qt (ljllll IIlQoll Lbam kll()c.

rou

« MQ tron ch~y l(d 15i m~~ uQ lugng bao 13 eua Thugog cling kllong th~ tlla tillf cho Ille; coo la. Nhtrng m~ con La nao co phlti diel! thgc HI Lhtl ph~ll1 cua LQi 16i obO' nh6'p :lY. Co Ie ehinh Thugng Be, cbi Thugng De ma thoi.

He

'-.:


. ,

8

dllong

kien

V*y 1111( pbai tim ai tl~ qllY g15i .lbLI LQi uay, ttit ca thl! gian khong hlnh tbli nay, nhfrng con ngU'cl'i khung m~t mui nily, va TIIll'Q'og Be tOi 16i nay I

芦 M~ mll<Sn am con khac cho vO'i lon g III 1(, nhU'\lg y muon ay I~i kbi~n <la thit Ill\l rung rQ'1l trong cam gitlc klnh lam.

Neron gap hi. thu bo van pllong hi. Ch a ng wIlli wO'i illQl minh. Tam b<>n ugU'ai Hnh .MY tre rOn rang hU'ang v~ ngl.1'(')'i y e u hoa Ian vai hlnh. anh mien Florid a !'l,rc 1'0' bien, tr<~'i cling nhun g dnh (long co bao la. Ncron la mQt quan nh u n OlfQ' C g tl'i saug con g lac t~i mien Nam Vi~t NaIll. Chuyqn vi e n du kh:i d td v a kh:i. xa :lY khong khien cho Nerou b\l<>u nen eho lam, vi Vi(H Nam tuy th~t xa 1110 vii It i1U'Q'c nhac nh l), 10'i Irong cae bili hQc uin dU' klli cllang con ng<>i a lJigll S chool, nhung gi;d uat cong quco tiy khong xa 11,1 vai c hang Irong lam hrang. Yi~l Naill I Vi~t Nam I Di <; p khLI C ::Iy 1;ln qual troll)o( Y ngh! cililng, Illnf 1UQllai \teu Sqi Chlttl lhanll h : nll nllU'lIg am vang 11I6"i IlIQc, quyen ru. Vi \'1 <; 1 Nalllla hai cllu' Ull'()"C glli lrong khai sinh clla chang: Jolln Nc r o n, con eua Hubert Neroll (gia nh~p quae lich Uoa 1<)') vii Le Thi PllU'Q'ng (qu<Sc lich Vi~l Nam) . ChilDg.Ia mel t Cltl'a con h ::1i gicng mau, ba qU()C tj e h. NhU'ug d~n t(le Hoa KS' VOIl lil I11Ql (1511 IQc t ~ p chung, tnran g hgp ella Neron khon g ph ~ti It:! IllOt ngo;.1i 19 v a chang khon g c6 I1l ~ C e lla l1J!)l Ul\'a COil boang troi d ;,l l giiia m OL xa hQi x a 1;,1. D il !;:lO Nc ron 1 h o ng lh~ khoo g ughT tai ((Qua e m~ll ella minh . Klli con lli h (jc eh ~ln g nii hoi lha y giao v c dia danh Vi9t Naill. Nlnrng call ll'ii lo路j sO' sai va gi:i.o khon khong lIll HIl1J Neron Ih o a m a n. Chi\lIg Ui tim Vi9t Nam nhfrng Him ban thong thU'o路og. Ncron

cam .

a

ilo


m6u

m~

cuo

khong tim (hrc;>,c gl nhi~u hO'n v~ <mu()'c 1JJ~\l) . CniSi cung, khi Neron dli gia nh~p quan d¢i lIoa Ky va khi aUQ'c l"ra chQn mQt trong cacqu<Sc gia Vi~n Bong a~ phl,lc vV, chang kh6ng ngan ng~i ghi: «Vi~t Nam». Ngu<)oi ' nh~n clan clli lhoang ng~c nhien, khong pbai vi dia danh Vi~t Nam, ma vI hai chu: Vii}t Nam co mang dtl dUll n~ng, di'iu mil. . Ltra chQn Vi91 Naill Neron phai xn .Jean ID¢l Th!d Uinh Duo·og. Jean Ia ngu<'ri yeu afi (linh bon cua chang. NIll1'ng khong tb~ h.ra chQn khac. Ti~ng gQi huyen bi xa xoi clla <m'lT<Jc 11](;)) h~l huOc Ncron phai tim ve con duo'ng 1I:y. Neran ali giai tbich vO'i Jean va Jean hi~u cMng. Dr nhicn Jean con till1 dong )' nghi clh chang,

da

ca

Jean d{\IIg -yell billt mi'iy, Neron nilll tbam, Tfr 11.1~il:Y chang sang ViGI Naill m;n nay, uli (lugc troo hai lhil.ng, dl:lll d~n mOi luiin hai I~n nhu'og dll1h thu ClW hai nglro-i vU'gt d',li UlTO"nS to'i nhau, V~l chicll nay la thu cua .Jean vira lai. V~l chicu nay trong lri tlrang clla NerQIl n~ng hO'i tho' ella Jean, nang hl"o'~g thcnn C£w c~lnh i:I(jng lua mi mien Floricle, trang Lr:)i nO'i Jean .d ang nghl he, 1]00i Neron vii .Jeall aa d:}o hlro'c, nO'i trel,1 m¢t blii co LUUgt, Jean ila goi dau lEm lilY clliing thi Utum nhung mo' uo'c tu'o'ng lui. Ngo~ti ph il O dan!) cho tinh ,yeu chan 'chlt'a ella Jean, NcrOIl cuog dltnlllUQl ph;\n lam han chang cho vi~c khilill phil « Illl'ac m~ )), Neron ua khong lh~t vQng, Chang tlii ' lim th;;y day call Ira I&i cho ndi oan khoan o:-;y Iau : uub'ng nhu tnrcrc kia Lam hdo chung c6 mQt nO'l troog trai, c6 mOL ch d thillu sot, nay llil duge lap tliiy. Chang (Hi hQC (ltr~rc, ilii dill lllrQ'C tluii dQ huang nQi cua nglro-j Vi';t. Chang aa co lh~ ,hi~u i:ltrQ'c st.r v~t khong phai bttng SI.I' v~t ·mil. bttng tlwng qnau gin'a con ngmYi va SI! v~t. Chang {Iii llugc thuy nbli'ng ngmYi Vi~t siSng' trong nhli'ug hoao callh V~lt chiit chI h!ing root phil O ll'iim ho~c mOt pb~n nghin mQt nguo·j My nbu chang, nhlrng chang hi~t cMc chdn

ilo

a


su-ong

10

kl~n

r~n~ hQ khOng dau khd. Chaog <Ill co l~n viift eho Jean : «Em' eri, tMl HI. ky <li~u, khang phai sl! k)' di~u Clta Kim Til lhap Ai C~p hay nhung VIr<YIl trco J3abylone, rna HI sty k5' di¢u neri nhfrng con ngllo-i ngco nan, gillll (li nlmng cHi co mot thid ai) selng d~p de chung nao f »

({M'il khang bi~t b~ng cach nno 1110 'co lh~ b£t iJ~ill c:lU chuy~n ella m~, dUllg hern, cau chuY~1I clla m~ va con. C6 Ie m~ da lung tung vi trong nhung ngay lho' u?i clla con 111~ da khong · c6 dip ru coo vao gi:lc ngu bang ohii'ng

cau

chuy~n cfj Ueh vCri d.u mOo <Iiiu : « Ngay xtra ogay xU'a ... »

« Nhllng thoi, mQ c6 th~ Mt dau gillD d! bang each lIY me; mo·j mucYi tam luoi, tufji d~p cua dO-I nguo-i COil gaL Va blnli obu luc ily m~ di.ng d~p, that d'ilp. Nilan silc IIH? (Ja 11un <Ii eu dung khOog bj~t bao ohieu chaog trai ileo <IU()i m~. Ht) s5n saog quj' duai chao m~, toa sung mQ, hi~n dflDg nH} tat ca nhuog gi hQ co. Nbuog m~ v~o kieu haoh xua bQ sang hai ben coo dllang rnQ di, em'yi cQ't tran nhung dati kbti cua bQn dao oog si Hnh lly. M'Q Ohll mQt boog hoa nhieu sitc nhung Him gai, khang d~ cho ban tay 0 trQc nao xam ph~m.

Rgi

l~i tbo-i gian m'il g~p cba con. Nam

eVa roi I11Q da g~p cha con. Va

01IY

d5 ng5 vao ong

m~c dn oog mang mQt gioog mau khac. Ong Iii SI quall

.\

troog quan dQi Pbap, nguai Phap doi v&i nguo'i Vit$t hie ily 13. ke xam Bing: Nhuog ong cling n11u' m()t sf) nguai Phap y thuc kbac, dh v~t hai 0151 0 nh\lc vi vai lra nho nhoi cua mlnh troog guoog may thl.re dfm k,hoe li¢t. Tfnn h3n eua oog bllm sinh ita cam, ong sinh trrro'ng t~i Alsace va huyet thoog oog ,c 6 pba tr(\n gioog III ~ U gerlllain - nCII Qog thoog cam th~t nbanh, t11*t ben nll*y ,,&i nllu:ng ngU'aj


mou

eva

II ,

m~

dan bi tri nhung qu~t cu(Yng. OI1g hitu ro gi<l lri cua dim tqc Vi~t. <Jog kioh trQllg va ghip do' hQ tron8 ph~1U vi Oog co th~ ShIp do' du'gc. «MQ g~p oog va yell ong, tluh yeu i.l~n nim Illyt phep I~, Qua th~t Iii IDQt pItep I~, Bo-i vi nlSu khling la IDQt phep

I:), bRn ID«;l khong uti can dam vugt ra ngoai vong cuO'ng toa cila gia dinh va xa hQi d~ yeu 6ng viI chung si5ng v6'i , ong. Gin dlnh ru~ m~c dn lan ti~n va uii cbo m~ theo hQc (, chuO'ng trinh v a n hoa Tay PhuO'ng ciing v5n khong th~ chilp nh~n 1110t ngtr(Yi r~ ngo~i quiSc, nhtlt Iii mot nguai thuye kho( ngulri PlIap xam luge, 111~C du cit nhftn ngl\"('d do ra sao. Mubll hidU phan nao thanh ki~n khih khe Clta citc gia tliuh Doug pbuO'ng v8 plmO'og diqn hall nhan clla coo cai, con co th~ tim dQc East Wind West Wind ciia Pearl Buck. Ngoai gia mnb 1110, 11Q bang, be b:)lI, xa boi... I:),i con khat khe 110"11. Hg co 1110t danh ttr a~ chi nhfrng ngu6'i lalll vg ngu(yi Philp : «Me Tay ». Me Tay co oghTa la c~n ba, lit nhung oguiri uan ba con ldi t~ ho'n bQn dT ui~m. Ai au me tflY Ii'!. nglL'(Yi no ua dt <llrt mgi lien l~c veri ngucl"i chung quanh va hilt ,Cll" ai cUng co quy~n khinh h~' 1'Dbi nhi) mQt' cach eonli,;;M:p.ai. 1'i' (1'

I

« Yeu 'cha con, 11H; au phai chap ' nh~n ho~\O caoh cua mot « me tay », m«;l all mat tu' nhfrng nguc)'i d6ng huang , xa I~ den nhu'ng nguai than yeu :ruot t hi t. M~ l~og Ie v~ nha ch6ng, bua ti~c cuai duy nhat HI IJu'a ti~c thu h~p gma n a m ba ngm')'i bf,ln than ella cha con. I( Me; lhu thi}t ell IJu6n r;iu va bO' vo' nhlrog ll1Q khOng h{$i L~Il. i\[~, lUi u~t Unh yell flung chi}. eha con III mOt ngll'Cri co nhlln cach va dc) ltrgng, tam h6n oog co nhuog ban kho:IIJ sau xu ci'la lllQL ke bi lUll nay. Nhfrng nguaj nhu ong tlmo'ng cf.J GO'n trong n hung l.J.oai bao dot chay long minh. M~ cang hi~ll dIng yell oog hall, cang l~n t\lY lam tron nhi¢m V\l mQt ogu'o'i b:;tn QUo-Dg eua oog hO'o. M~ hoim toill~ uU'9'C sung mO·ng. My khong con bu6n rall va

\'


dlTong

12

ki~n

bO' VO' nua. NgU'Q'c I~i, cha con cUllg hi ~ u viI dun dOng truerc m1Si tlnh clla m~, (Jng bieu m~ hj S1. nh\lC bai chinh d(\ng bilo, be b~n va tblin oh~n ctta mioh. NhU'og khIJog pbai vi beob rnt oog lrer l~i thtl ghet nhung ngm'ri ~y. Ong chi pUo nan v~ nhung bien gi6'i phi I)' ma nhun lo~i <ifi v~ch ra. (Jng gang ti~n Uri g~n, quan sat, kham pha tarn hdn nguai Vi~t <115 mQt ngay nllO do ong c6 th~ x6a nhoa bien gieri ~y. Cang khlllTI pbll, ong cang kinh ngll-c va e6 Ilin oog xue <tong n6i veri m~ :

co

f( Nhfrng tinh hoa phuO'ng Bong th~t tlt;lp nhung CUDg tMt am thiim, ngmYi Tay phuO'ng chi bitit say me canh s~e, thuang kh6 long kham phi ve quycn ru ky bi ~y. Anh la mQt ke lMt nhieu di6m phue: Anh (lugc fm huang tinh yeu tuy~t vai ella em. Cang gan em khicu cam nMn eua anh ding ben nh~y d~ c6 th(! to'i chi) bOa adog gifra hlnh va th15, giua vii. tr\! va con nguai. Anh cam I~ Thugni B~ ali s~p qt eUQc g~p go' nay, cho anh duQ'c !t6ng vai Tir Thtre trong lruy~o truy~n k~' cua sir xC- ern'

e Trong hai nam, m~ va eha con tricn mien trong gille mQng rna giae quan khong au de d6n nh~n h~nh phue, rna h~nh phue nhu mot chat men latn ehoang vang long ngued. (Ji, gia day m~ can nuoi ti1~c sao khoang thai gian ay khong ngirng ll'oi ch:ty, sao ngo~i gieri khong « Clung » l~i, dong a~e lvi nlm mOt khoi pha Ie chUng bao gia chuy~n bi~n nua I « R()i mOt lai n:).n xay ra cho eha coo, Ill!)t tai n~n luy nhlt khong a~n n3i tan t~t nhung u~ cha 'cod (lU'Q'C giai ngu. ClIng luc tty, mQt nguai hQ xa ftc oghi cha con sang My cOng lac kinh doanh. TH~og gQi phicu du .. trong hUJ~t quan nguai .d an mien Alsace mOt Ian nua ilu'taly eha con va hie tty c6 m~, teri mQt Ch[1O ll'(yi meri.

au

ca

« Dr nhien mt;lluu luy~n que huO'ng va chang lJao giD' mu()n rai xa nhung nhu mt;l da n6i, ogttai dim ba A Bong


m6u

c60

m~

eh~p nbeln tnQt each tl,t' nhien uy lIFe cua

13 ngmyi eh<>Dg.

f)~ yell eha con, mit it5 rn~t Utt ' d . be b~n hQ hang, m~~

chi con bi~t ntrcrng lIFa ncri ong va nhtl mOl con chien ngoan i1~0 chi hilll io dftu chan etta rnlnh vao Chiog <Ulll chan con chicn dau <.tim, dim cIlion chi ven vltn co coo s15 haL Lite ay cuog Iii hi.c 111~ (Hi maog con trong loog Dl\"

« Gha con d6 dilnh :

,

.-Con chllng tn (\il 111 mOt phai hQ'p tuy~t hao vo hllY~t\ ....... thong, nlmng :lnh coo nmiSn 110 (ltrge Um len trong hoiln canh cua mOL Cfu<Se gia dang vu'crn minh. Vai tarn hl5n A Hong phong pllli va vai tinh Lh:,n khong khi Vi ~ n T:iy, anb tin eh5e uo so Ii! llIQl con ngtraj ltiCln hlnh eho thiS giai ngay mal. Em khong trae lUong ml)l tae ph'1im tuy~L my nhtl th~ sao ? (( Dng vit'a n6i vlra uiltay len bl,lI1g 1lJ~, b?iu nhrr IIlllOn truyon thong y Luo-ng elta ong cho con. Nhung (lit eha con huu ly hay khong, 111~ hao gia c6 thai UQ klulc hO'n la tuan phl,le.

« l3ay lau, 111~ co bao gia ngo' naj In!} Iuon luon Iii nhfrug ehuy(in vifln duo Nhung nhu mit aa n6i, mit khan/{ he hol li~e. 9ugc chung huo-ng h~nh phue cung cha con Ult chi trong giily phul d~ phlli chiu (il,rng tram nam aau kh15, mit diog eho Iii ao·j m~ . d5 lhrgc ThU'gng e~ diU ogi) qua nhieu.

ca

« My Quoe doi vai !lI~ qua la mot thiS giai If.\ lung. Tat dl sirc m:;lnh ella quoc gia tr~ trung ay neu VUO'n len b~ng hlnh khoi. GUQc song hiSi h1l nsu lllllon khuat ph~lC lllQi uinh lu~l v~ thai gian. MQi gia h'i cua xii hOi My nell do hrang hang kfch thu6'e va nt 9i Idch thuae dell "i ct:;li. «Gha con sau bao nhicLl nam bi d/}n ep kha nang va "5' chI trong khuon khd ella uoau quan vi6n ehinh ll).c b~u aa Uu?·c Minh lhue trong eai au s<Sn~ cu6n eUQn Dng l(lo

ay.


dllong

14

klen

mlnh vao , cong vj~c, oog t~n d\lng tri tu~ d~ xay d Q'ng va sang l~o. 'Ong Ihtr<Jng n6i vlYi m~: Ngm'ri la au /tanh gia nham cae doanh nban . Doanh nhflll day cung la mOL tht1' ngh¢ Sl.

a

« VEl pblin m~, luy m~ c6 b& ngo' vO'i C119c s()ng mai nlmng m~ Iu6n Iuon C() g~ng a~ khoi lam b~n long cba con. Nhung m~e dii. ciS ghg, khi Mu mien bac ouCrc My cQng vai cach sinh ho~t mai va long boai luang que huang cli Hun cho Stl'C khoe cila mt;\ suy kern Irong th~y trong khi chi can nOll mQl thiwg tnri nfra Ihi m~ sinh COil. Nhieu tinh giac, ella con lhay m~ can lbao thuc lbl ong cam th::ly bj din nit nIm ali ph~m n\()l IOi lam khOng thE: tha thu. Cllo den mOt hOm hac SI to y 10 ng~i n1!u sirc khoe cua Dl~ khong kha ho'n, Sty sinh nCr c6 tb~ In mQt trtl'ang hQ'p nguy hi6rn, cha Call d9P IJO IlH?i cong vj~c dCr dang a~ dua m~ <Ii trnh duo'ng t~i 111<)1 lang ngbi mat heo hinh nhung thO' mQng va gan vai sac tlJ.;li Vi~t Nam lrell ba bi13n Los Angeles. Nhfrng butJi ch.ien lhan lien, 111~ va cha can k~ vai arrm minh Irong khung canh bao Ia eua Irai va hi~n, <15 tro- ncn Mit diQI Irong tfll11 IUCrng my. Clla can thuo'ng gUQ'ng nhc; bOil m~ va Ihl tham :

uelll

« - Than nii' A Bong' huyen di<}u cila anh I « Nhung Ihan oi, cung 1l00i ;'Iy aa chon vui uo'i Dly vi cung nai ay, m~ ali mat chong, con ' cHi mat clla khi cbue kip mo- m~l chao UO·i. « MQl hom cha con n~ Jeri mai ella nguai haug x61l1, cling al d\u ngoM khO'i tren mQt call lhuy~n nho. M~ mang con lrong b\lng Ita kha n~ng nbQc nen lho' th!;n b nha

am,

m(lt minh. Sang hom 3Y nang trai va bi~n trong xanh, nhung b6ng qua tn1'a traj tro- co'n giong hal ngc.Y va eba C\ln bi~t Hch tren l11~t J;i~n.


mou

coo

15

m~

S60g gio l(m khiiSn de t~n e~p ct'nt cling 'holJl I1l)ng {luge.

khDog th~ nao

« M<J !thong tll!! mo tlt h~t nCYi day nlii kinh hoaug va nii!m dan nan etta m<J. Sang 110m san khi vat dtrge xae eha con thi 1I1<} du nhrr RgU'(Yi eh~t rdi. Va rnt; me man ttf hom 11y eho aen ng~y sinh con. Sinh 'con r/H, !TIt; con (Jill bcyn ua lhitllg. Kiloi r~i 11lt; con i:r trong tr~Flg lhai tinh than' , , nle hO?lllg ng6t nlra nam.

«Ngm'ri 119 xa d5 mc)'i eha con 'sang day s,lIn soc 111<; ( (]{IO va [l~tt ten ello con 111 John Neron. , \

Hit chu

(doiln o'i, con co th~ n~\o hi~u <ltrgc nOi ,kh(; dad 'eua Tinll YCli nil milt, ngtrcri ycn ali ll1~t, qlle ,lllrO'ng tll'l m;lt, hl\ h;:.o v;\ h9 hang Gil Illat, lilt; con gl 'd~ ~ong ngolli con (ib 1l1(.~. NI1lI'ng con con thO' <llJi qlla, n1<J c6 all sire guy tlt,rug cllo con khong, ngm'ri m<: hlJc nhU'gc tt'r th.ts xac ncn linh lh~ln l1:IY ? 1111}.

« Chao lii, ngay clem m<; kh6c rna kh~ng n110 ntrac 1I1~1t, Sl,1' kh6c than kho heo GO bi~u 1Q rnQl trlJng tMi tinh 111;ln lti{)t11 nghco: nhilng dan khd d()n nen hlc n:lo ding rloh rryp d~ hi(!n thilnh tr~n CHang phong , 11lc)i tat ng9tl lira !;inh h,re nho nhoi con l~i ci'w m<:. «( MI} It)' Itl'9'ng khling all sll'C nuoi con, m<; cung khong muon 11110' V?I lien ngu'CYi 119 xa ella cba con vi dli sao (]oi 'vo'i f1hu-ng nglt'CYi con l~i Ja 111<; va con - doi hila cling chua kip c6 moi gino Hnh lh~m thiift. 'M~ ilanh giao con ella l1H)t vil~n tllO coi. ~r<;" mnon van c6 IOi vai con, nhung con llay rll long lhlto'ng nw, John oM I

« [J1.I()i s{lng tnrac khi Om con u~n vi~n lIla coi, m~ ru con J~n cut1i bttng mQl h11~ ea clab eua qne hmrng m~ : Td'o [Oil ng911 c1c:lng, Troll.'l sang Ilg{lll bct.c. , -

,

.


16

dU'ong

klen

Long me baj Mi, COil

ai

COil

Gllo m(! ciill

ngci eli Ihoi,'

IraL con

chong lall kJeoll ...

« Luc I ~y con chua (lay nam, nilO con co hihi gi dall. Nlmng hlnh nhu con dang cbim d~m trong gj~c mo' vo thue n:1O nen con nhoen mi~ng cuo'i, 1ll,I CirO·j la lll mt; nh~ h ~ n long, me; tin ding ThuQ'ng /-)e da truy~n thung sl,r Ihuang yell eua NguQ'i eho con vil COil du s~n sang tlin till'!' eh 0 me;. «Sall khi giri g:1m con eho nhu'll g 'nh~' lI'1' thi~lI, me; lhtl XC)) trer ve que huang. Nha sl! gil1!) 00' eua I5nh str Pldlp, nai ma cha con co nguai quen, me; duQ'c buac chan xu(')ng t itu er N\!'" York huang ve Thai Binh DlfO'ng. Trong nhullg ngay Ienh denh, bi~n va trai khOng khang hao to nhung long m~ la mQt tr~n cudng phol1g. Chi~u chi(:u m~ ngdi tren boong tau, mat mCr mit khang nhin; gi6 th(5i, song' hay strO'ng rai rna mit khang hay bict, vi 111~ oang han boan s(')ng vai cha con, s(')ng vai nbung k:), ni~m hlnh nhu i.ta xa xoi l~ru, m~c dll eha con mO'i milt chua day mQt nam,

ca

va

« M~ mim cu&!. Mit thi tlIam nlIu'nll 16'j tinh tu. Me; om han mQl hinh hong (lang k~ ben vai me;. Kili clt\m xtlong hh va gi6 quat buc>t da tbit, m~' cho~lDg llnb, nguai nong bong nhtr (Iang len can sol <Ilr (lQi. M~ vilng ch:.tY cabin nuc nCr g<,>i len eha con, W?i lcn con trong boog t(')i tan nh11o.

ye

« Nhieu Ian mit muon gieo minh xuong l>i'1!n ea. l\I~ tin r~ng Ian ouae trong xanh kia se pllli lay Ill~, trong Sl).' em mat kb.6n cung, rong reu se kct thanh hoa In ([~rng ello mt; m(il mua xuan viah cim. Va (Ii~u ma m~ tin ch~c han la trong huang s~c mua xui'm eha con sc dang rQng hai ca.nh tay don m~, nll'ac m~t hqi ogQ tblra lalll cqo I?i~n dan~ cao va nhung 'xuc dong ai an sa~ dam Sl:

ca

ny,

ca


mau

cuo

m~

17

m(tn nang 110'11 tft: i'l~i (luo·og.

ti nhii'ng linn

lh~

vo co' clnb ot.rng bai

« Nlmng khong h icu Sire m~nh nilo <Hi gifr II1v I~i. Tbl!,C linh Illl( khong hi~lI, hbi vi , 10« litm gi COn I)' lri d~ h!~u, : ,

chi~n

~

« Me; vi; den qnc nhu dung hie tranh bung n6 Chau loi clI<Sn My Chi'lu V;I sau do Ian Il'un sang A Chilu. Tli: <1fiy Illy illtl do~n vc),i con, dung hO'n mQ tiM l1o~n vai cO' <111:111 Ill' lhi~n nh;)n n'uo! tllro'ng con,

Au

I

« John o'i, n:~l1()n song cl10i

CllOM eua 1119 il~ ll11il. Nhu lren gi6ng, lI1y huong lha dCri my ello l1jah 11l~nh . ' kh~l kho,

chi6c

'-

"

la

.~.

Saigon ban dcm (toi VO'l Neron !chong rt.rc rer b~llg . , mQt kbll pho trung blnh cila N('\\' 1'OI'k, ahung sau gan," I\IQI lhang cong tac l:;Ii IllQI qll~11 J~: ngbeo nim sO' xac Neron cung cam Ill;])" VIIi IhJch lluQ'c VI! day.

I3UlJi chicu vira e6 mOL ('O'n mua !lho, du nat 1I1~1 <\m'rng va nllc)' the bal di pb~n nao bl,li bl)m va oi bue. Ncron {Ii qua Cll'a hang can trung den sill1g, to IllU llgam nhi~ nbnng kbong chi! dlch. Tll' Iau chilng dinh mua l~l1g Jean m9t mon qua l1~e bi~t A l1oti'g,"nhung co chang nen oho' mOL nguo'i b~11 Vi~l Nam -«co \':In», eb~c, cil~n sc gay thich tllli hal ngo' cho' Jean nhieu 110'11.

cae

Ie

Kh6ng elltl <lieh, Neron dG dill1g bi h~p d~n ho-i flm lhanh rQn 1'1\ eib 111qt ban nb~c Hock "Qng ra Ill' IIlQl phung Ira. Ncron gao nhtt hi lhtic (l~le bai nhu cau phai liell clIo vO'j Stlli(~I1, tlly chfl ng nhieu him, cib hai tuan luO'ng vli'a Ji'l1h chiCH nay.

Ngoi lrcn c1~if!e ghlS cao, ~e~'on nhin vao nINe, ngllCr~


dllong

18

kHin

bo-

chH~u d1ii m~c 110 C() va cu<Y!. « Canh oily ch~ng nen k~ vai Jean », chang nghi tham.

Qua mau vlrng 60g {mil ella Iy whisky, m9i v~t nhu bj uon cong va c6 mc'}t vc i1~p ngc'} oghinll. Neron ch9't nhochang dii c6 cam tming ~y trong mQt quim rtrQ'u nha g~n khu d~i h9C, nhung ILlc !ly chang chua uii tu~i ul'5ng nrQ'u va chang chi ng~111 nhin ve cong queo cua tlCl v~t tnrac mat qua lap thuy tinh ctla vtl chi6c chai coca-cola bien lnnh. lhl.rc

s\! lii~n luang :.y khicn Neron SI! Iii ngueri 16·n.

calll

th:[y hallh

<1j~1I

Aoh sang trong phang mu mfl khoi thuor, Neroo dlla Itrng vilo qllay ohio I11:1Y c~p ilang oh:iy ngoili pisle. Tam milt bang quo' etla Neron clWt ngung l~i m/)t g6c toi pbia aui dj~n. Mc)t oguo·j con gai-nullg hO'I1, mOt nguai {Ian ba dang ngCli mOt niEib, dau har cui thllp, mid t6c xoa che khu:lt I1lQt ntra khuon l1l~t. TllY kh(ing ohio ro, khong hi(';u I~i sao Neron vUn dinh niolt oguo'i dan ba c6 mQt ve d~~p g9'i cam nhung kin dao, 1110t ve (J~p Ihunn luy, f... Bong.

a

Neron

v~J

mOt ogueri chieu aai dlrng gan dlly va hOi :

- T6i c6 l'hi! opi chuY9n vai co kia ulrQ'c kMng ? -

01" COllrse, boV I

Chfr « boy." tlnh llghfch khong khi~n cho Neron bIre . Ilrc vI chilng dang Itr hili long va dC Iba thlr. Tfr khi bat g~p ngmYi IHln M vai ve ngCli 10' dang trong b6ng toi, Neron hf lhu hut mQt each k~' I~, khang nhtr mc'}t s\! doi hoi thi:! xac, cling khong nhu s1,1' nao nuc eher don ngLr<yj yeu sau moi gia tan b9c. Chang ca~ thay, rna khOng hi~u, 0- nguai dan bil c6 mc'}l gl loi cllon hi "§n.

ay

ve

Ngueri cllieu aai lay lay ra hi~ll. Nguai ilan bll rCri bo VUD? b6ng tl'5i c~la nang tillQ v~ rhia Neron. Chang l~hOn~


~-------------

eua

m6u

-19

m~

nhlim, n3ng df,lp th~t. Tuy nang co ve 16'n (uBi nhuog thai ginn hinh nhu khong tan pha rna can mili rlia cho vien ngqc them trong sang. Nang dua lay cllo Neron b~t va hO'i phitc mQl m.l cuo'i. Neron tham nghi : « Minh uu g~p n\1 cuo'i nay trong gii'lc \110' nao day», BQt nhien Neron ' cam IMy hiSi r()i, m~c du r.hnng bj~t mlnh dang d<Ji diQn val mQt ({ Joy girl » k hong hO'n khan" k6111, ~ Anh vita tl'r l11~t tr~n ve ?

-

,,

Sao co hiiSl ?

- Diet chlr r N'gu'ai ViQt Nam co mQt khlru gllic quen thuQc vO'j chi1)n tranh, ])u anh co trut bun dr.t trong bdn t~m, rim m~\t b~ng Illr&c hoa va :gQi llliu bZ\ng whisky, toi V~11 ng tli thay.

- 0, lUi khang Ihlch loai ch(jn, c~ dt'rng lulU tOi sQ'. Co ten gi ? -

Lien, ti~ng Vi(!t Nam co nghia la ( hoa sen ' .

- The thi toi clr gqi co Iii Hoa Sen nM? Nao, co Hoa Sen, co nbay vai tOi bai nay nM r

-

H(3og )' ... can ten nnh ?

- John. Co noi ti6ng Anh th~t ltru loat, toi Itrng g~p n hi~u ngU'(ri Vj Qt hQc I'Qng cilng khOng noi dUQ'c nhtr co, Cach phat am cua co khi6n toi ngh! co llu phai Lirog s<Jog (y Hoa lIS" Nill1g noi sang vrtn - Anh con nrQ'u clara?

Ire,

ae khac :

I qua tre nhi? Anh <iii do lulH u<Sng

-

(y ti~u bang Lo! Ih1 vt'ra

-

Anh (y ti~u hang nilo ?

-

Floridf',

l1u

?


"

20 -

f>~p

l~m r

dU'ollg

kien

Nhung canh dong cam l11illn Ploriclc

tb~t tllY~t.

-

'-

Sao co hi~l '1

Toi xcm ... Info/,mations cl ])oClll1ll'nts .

- Co uang r\lgu nbc '1 -

M!}t cbut tbi ~hl'gc. Anh can~ utrng nen u<Jng nh:~\I,

toi khong thhh san s6c hQc tr6 say ruV lI. -

Toi la hQc tr6 '1

- Chti: gl '1 Blrl1~ nen qp Hlln ngm')'i Ian. n6t quan djch anh l:.ti tra l:.ti d:.ti UQc, phai khong ?

lu;1.))

- Pbai. Co lhong minh nbl.!'ng quid ac. C6 ngtro-i yell nhU' co ch~c lui khOng (Hlln dO- tro gl. - Anh c6 ngU'o-i yeu chU'a '1

- Rai. Nang d~ tinh bO'n co, kbnyiSn kbieh toi ll<Jng nrgu va hut tbuue. - N~u toi la mC( an11., toi se <1anh tlon ea bni. f>i quail lIieb, anh Ull'gc 11!a chQn 'uO'n vi don lrll, c6 IIguo-i yeu 0~r 5' sao anh J:).i ch911 Vi~l ~am ? Jobn n6i rleli :

- Toi khOng tlJ' hoi nhl.!' thlS bao gtir. V?l \:).i toi chi phili xa ngU'e)'i yeu lrong tnQt n3111. Tinh yeu c:l eh iiI mot cO' hQi thll' thach qui' gi:i ... V-i~t Naill doi viri 1M hiuh nlm c6 rn!}t strc quy~n ri]. th ~ t kh6 hi(! l1.

xu

- Bay -

gio- anh

Chua ..Ai

cia

(tam

hi~u e<hl.!'a? tl1 hflo hi~u Vi~t Narll t n6i chung

en

A Chau, chinh 130 ngU'iri khong hi7!u gl ell. - Bict nhl.!' th~ la Hnh hi~u roi (lily. anh hQc vc van h6a A Bong?

- KhOng. Toi chi l~p l~i pai dli IfIu. . bao rna toi doc ., .,\

Y ki~n

6'

O<,li IH?C chae

ci'w mQt 1;)' gin tron~


mau

cuo

21

m~

- Anb eo vc gin d~n '11O'n loi luang va khong nons c:)n n lm hihl h~l ngnCri My ma loi {Iii g~p. \'6'i anb, t6i 11I3Y JlI~n kbong pha i Iloi rI1l1y'~n ve 1\larilyn Monroe, vEl Paul Newman hllY ki(!11 ilO .:,h ba Jacqueli n Kennedy. NI1I1ng khollg khi ntly qua ding khong lhicb h9P (Ie anh tim hi~ll A Dong (1~lu.

- Phai (Hly. Co eo lh~ tii v&i l1'nh n1 !ell hO'n khang? -

toi tiri 1ll0l el: o khac

Khong hi~u tai sao vcri nnh toi h5ng long ngay llI~C

UII chua « di~it dinh » gl d~ loi lhiqt.

d, Nhlrng

loi tin

lil lInh

:

khUL'

~I

Neron tlua nllng ra kboi vu 'phong . Dunlo! nilUg lUa khanh va caD, BOng uU'ns Neron muon n~m illY lay nansnJnt' tii:ng n~111 Hiy lay Jean nhfrng ran di d~o ben nhau. NilOg hO'j r\lt lay l~i khi~n Neron d1l11 th5y vlli thicb, n5i vuj tbich th~t trt! con, - Toi II gllP l1lQt ngu'o'i Jillll ngh\} nily c6 Il1Qt kilSn lbll'c HIm co, k1:J l' ~1 ngm.')'i 1\[5'. Nell Itt co mil suy lu~u vii tl'inh <:Ii) eua ngmYi Vi~t thi ngu'o'i Vi01 ita Ylt'Q'l ngue'j My nhieu h~ 111. - Toi khong muon mnng lii~l1g II," kieu, nhlrng (IUa Itt Ill!)! ngo:,li l~, V:\ ell nnh nrr::!, anh lit mt)l ngo'.li l~ doi vO'j toi.

th~t toi

a

Neron lllta nilng vilO l11Ql quan nu{rc b<'r song. Boi Ncron nh~n Lhtiy trong \'0 i.1~p ella n11llg co mQt vc ll1~t Il\oi yen lin h.

(li~n vO'i nilllg.

nay.

-

Toi co cam Lll'Crng it khi

Co

vui lh~t Linh,

Toj !thong baD gio' vui th ;) L linh, Til' haD

2D llllm

Ho'n 2() nalll ? C~ noi than nhien nhlr , n6i ve IllQt

cho'p m~t. HO'n hui nmai nam ma c~ khong co m(lt ph:H

nao sung

su6'n~

sao

7


22

dlrong

-

kl~n

Khong I Toi dli chon viii Sl! sung sucrng cila toi mO chdng taL

c hl1n~ v<ri n11 III

-

Chong co chct urr 20 nam ? Co tre hO'n tnOt

nhifJu

') qua. - D6 iiI mQt hlnh ph:;\t cay (l~l1g ciln Tlltl'(!lIg elf. KgU<ri gifr gin luel[ tre va sac u<;p cho toi nhung I\li C\1'o' P mlll 1J;,l1l1l phuc ctta toi. Cang Ire a<;p loi dlllg co ' aO'n hO'n. Toi mong <luQ'c gia, dugc x~u, a~ dlrQ'c mau ({Ii ngq

vai

_CE9?g. 'to~._. ~____ ._~ __.. _.'- _ -

VaG

- i\!5i nguCri A Bong Ia m(il vii tnt. CilDg artt llU'<rc dl!1g lh~y menh mongo

Nang quay m~t nhin ra gionR song etcn im Jl)!lg chiiy. Yang tran nang th:jt cao va tllanh \(hit:t. NC'('on !thollg ciln )' ngh1 nang 111 mOt ngmYi dan b!l h;'In lh5.n . Bt'illg nhng quay l:,ti nhin sau VaG hai mat Ncron, cb~\l1g lh:'iy n btl nung khc ril ng m! n11 vII cftt lieng 1l6i tho~\tlg <j lH(' n 1m 111 Qt hO'i lpo- ~

calli

- 0,

mih anh co mQI mau den Ih :) t n<;p. l\l;\u IJl~t fly 0- Inqt ngm')'i tay phuO'ng. C6 Ie hUll) nay In m<)L ngil)' vui cila toj ~all hai muo·j nam huon nan. Anh IiI lieng yang cua h"nh philc <l5 mat, d<)i I~i ttl' 1119t LhiS gicri nilo tb(tt xa. John, th~1 finh toi thich ,anh. Anh 1111'a se khong tr:', t,ifJn tiWnlm illSi -\ '<rj cae ~gu"o-i iHln bit Idu'lc nhe. Nang iltra lay i-lUm 111Y by Noron a~ trcn blln. Bfln lay...nltng ~m {Ip nlm i:1tI'<)'C sno-i ~01 beri nhi9t UnIt. . -:11a kb~i quan, Neron hun n11ng dno'i Im)t tilll cay. Tr0ng )' nghi. Neron v:'ng v?tng'nghc chinh leri chltng khc I~ th~l hi~m

gQi: « Jean I Jean Il)

00 0 «.•• Va [Hnb m~oh qua lh~l c6 khttt 1;he. ChiGn lranh 11111 pM. que htl~ng m~, tltn phil not cUQc (1()'i Clla m~.


m6u

cuo

m~

23

((KhOng rlil.ln tny v~ v6-i gia uinll, khong dilln tim l~j he b~n, m~ boo VO' v6-i hai ban tay tr~ng h'ong kbi kb6i Ii'ra xl) (]'fiy xlr n1ly vao fl6i khal, Jam t11l1n, tiln pM.... Quan l10i Nh~t chi~ll1 d6ng him ,dno Bong Dlrong, thih311h mQt chiuh such cai tr! ellc kj' J(h~t khe ,'a vo nhan UqO, Du6-i g6t sat clh chitSn trl1l111, con ngu&i mc hoang trong nhung tham tr:;ll1g killing khi~p.

sa

_. ...

I

«siS ph~11 CUll 1119 con bi d:H hO'n. Vi In<; In IHOt nguCri 03n ha m;lt chong, l1Jat IlH}i niGtn tin ycu tr~n thc. M~ lam sao con dll ugb! I\rc, Ilu chi .ch4t it I1gh! ltrc, nt philn d5:u, «V6-i so ti(;n nhi) m911 cua eha ('Oll a~ J~i, 1119 SOli,\{ v5:t vuang I1g6t mOt nam trcri (y Saigon. Sau fl6 llly g~p I1lQL ngm',.i h~n eli ella cha ron. Tn'ro'c kin {lllg c6 aun (lien eao Sll khil 16-n (j' Xuan LOc, I1lqt Ihi tr:)n cach Saigon ehtl'l1g 60 city so. Nlmng til' ng~y ql1all Nh~t chiem a6ng, Ong cting nlm 1ll9i nguCri Pbap khac llI;;t aja v( thong trj gi& day la kc that th~. Ong triSn len Nam Vang 111 nO'i ap lllC cua Ilgll'o'i Nil:}t khang n~n nOi b6p cllel 1J19i ho~t dOllg cua nguo'i Phap. G~p mE} va duQ'C biet nhung hiet nhfrng gl x;IY ra eha 1119, ong 10 ' hie (IQng. Nhti'i1!{ nguc)'i dang th5t v9ng, !lll that v90g vi nlIfrng 1)' tlo khac han nilau, c6 Ie cung de dang , ~h6ng cam nhau ho'n.

va'

vo

de

ng h! d11a m~ len Narn Vang va giup m~ tim suy nghT hra chQn, vi m~ can co gl khac CHill a~ II.1'a cbQl1.

« Ong

k~ sinh nhai. l'l'f<; khong phai

« (r Nam ':ang, my tuo'ng :aiSi {tu9'c day dll v~ v~t eh~t. Ong hQ,l1 Clta clla con n6i giup tr~, tim ~inh nhni, nhlrng Ih:}l ra l11y khang phai 1al1l gl, 111~ hoim toilll

sc

kc

nllo- c~y vao sll trQ' c:ap ctla ong. « Mang o'n n~ng, ITI<; l;;ti khang c6 cach u~ tra, ~l\I~ chI can c6 tam than ita nguQi I:).oh n~y. M9 bi~t ong ding tll~t tinh yen ll1~n 1119. NLnrng 1119 c6 lht n1\O Im6-c t1i Imac

llu:a trong khi Unh yell doi viri cha con can n1111 cuCing


24

dl10ng

1~11 eh~y trong huy~l quan m~, Sau nghT (l~n do, m~ u(5 llJ.i eho ong rnQI h~n ong mQt ki~p nao lIo, m~ sf! tra nay, ·roi tir gia Nam Vang tim dmyng

kien

I11QI th6'I gian suy buc thu .tdin t1nh. m6n ng vo gia ki~p vc Saigon.

« it Ian sau m~ du'gc tin ong llr n~n tro·og m~t tr~n oanh t~c ella phi cO' Ul>og minb. Duerng nim mr; la ke Iuon luon gje~.!.ai hQa ebo n~ft~g ai IbiGI lba u~n mr;, • r..rr; l~i rai vao linh tr~ng bO' VO' cU, Chftng baa Ifl.ll 1llE: phai Inr<'re chan vao can du6'ng ban lhan nuoi mi~ng. Can c6 th?! hoi t~i sao UH; kbOng th~ chung song v{ri ngue)'i h~n eli ella cba can, m~ l~i e6 th~ ch~p nh~n chung d~lng v{ri mQi ngu6'i mID ong xa l~ khae? - L)' do ci'Ja mr; gian di lltm : n~u ch~p nh~n mQt ngu6'i duy nhttl Hl l1lr; phai eMp pMn chia xe, eli! cbi phh nilO, tinh IhuO'ng yeu va nghTa chl>ng vg, lam9 a11 phan bQi eha con, Tinh yeu eua ll1Q va cha can khang th~ ehia xc, khong th~ hao man, khong thi) co s,! hj~n di9n ella ngm'ri lhir ba. Tha mQ dung dung lI1ua ban xac thit v{ri nhii3u ngu6'i can hO'n 1119 phai chung song va yeu ,thuO'ng mi}t ngtiai khOng phai lit eha con.

« VI V(lY; eho tCYi bay gio' Ill~ ali thl,fC S,! Ian! <Ii, m<)t thir ell day d~n va chuyen nghiQP, lllQ vfin Iuon Iuon It.r hllO ail mi}t 16ng chung thilY· "o'i cba can. Tuy nbien lrong th6'i gian nuu In!) lIl<'ri chi huy~n va Igi dl,log IU (lan ong dam l11e sac dr;p cua mQ, i\fr; chu3 .. phai .ban than hI; r~c nhu bay giO'. Nhuog r()i cung d~n Ilic kho dau va th6'i gian t~l n phu stic (iQP ctl·; -l~l«. my phai chiu tram ngan n~i dAng cay ella m6t con ui~m tarn thu6'ng, hi day vo bcYi tram ngan con qU)' ,,~t d~lC. B~ dai I~y manh ao. B~ doi H1Y mi~ng CO'm. 0:

ho~e

« Nhicu Ian m~ nghi a~n each tt! giai thoat. M~ c6 con gi dau d~ tha thi~t y{ri th~ gian nay? Long m~ nguQi I:).nh va dung dung, ~ Nb\rng John,con c6 bi~l t~i sao

my

co song hay


mau

eva m~

kMng ? 1\11,1 hy vc;>ng m<)t ngay kia lil~~ danh (i1,l1ll (tUQ'C mot sIS ti~11 (l~ sang M)' g~p con . M~ da lirog cIS g~og lien l~c vai cO' quan tir thi~o nuM duo-ng con nhung ch~ng may Mi thi~n lly ali gild lan, hQ chi tra UTi cho bi~t con dli 'uQ'c giri cho m(lt cO' quan kbac tir nam 10 lucli, nghTa III each day cht'rng hO'n 10 nam. ~JC; l\1i tilfp t\lc do hOi thi dUQ'c bitlt con (15 xin xullt vi~n "a VilO a~i hQc. MQ vui mUDg kb6n tao ThiS In con dU thnnh nglr<Yi. Mang 0'0 ThuQ'og B~, con ella 011; ali c6 mot chi) {\ll'l1g du(Yi anh m~t trail il5 co th~ kieu h5nh vuO'n len. Nguai me; toi li)i clla con long nbc; nhfrng kh~c khoai, tuang nhu th~ vira tnit ra kboi than th~ chinh strc n~ng than th~ minh, lir nay chi con slSng vai mot chut ao mQug clllSi cung clla {\aj minh. Ao mong ? Phai, vi ao mong do mQ tl5 co kim ham y muon manh li~t tnrc li~p vi~t Ihu cho con. MQ 1110' tuang .mot nglly 0 110 d6, b~og duog m<; Xllllt hi~n lru(yc ru~t coo, (jm con v~1O Ioog va gQi teo con I Khi lly, ml,1 III m6t oguai dao ba hollO loan kha ' kinh, mQt nguai mQ holm toan trong s:,lch. Con se h50h di~n vi m<;. R()i mQ se k~ I~i cho con CllOC aui va nhung duc tinh clla eha con 'djs coo c6 th~ h5nh di~o vi chao , • Me;

0111

;,ip gille mO' ay

tu

hO'n 1110t nam nay.

Mf,: th€:u

d~t nhuog chi tiet dc;p de chung quanh giac mo' cua mQ.

MQ hlnh dung guo'n g l11~t coo, gtro'ng m~t ma khong hieu vi sao mQ tin Itrang mot each chae chan phai Iii philo aoh tir tam hCin utln the xac cha con. IIy vQng llY mang den eho ml,1 mQt ngu6n slSng vo bien. « Va con o'i, lh~l IiI the lham. B~ tl\lt duQ'C gille mO' lly, IDe; t~n l\lY lam {U uhil;u hO'n. B~ co tien. B~ sam uUQ'c d~t chan len dat My mOt Gin nua .•. _.'o~

Neron khe c1!il. minh rCli l\li . ti~p tl),C ngll,

va tren .


26

dllong

kien

mOl chang hlnh nhU' vuu thoang mol nI,l cU'ed. Co 'Hi chang (lang nghY d~n Jean, dang 010' d~o Jean. N!im nghieng rnlnh mOl ben, Lien vo vlIol nbii:ng sgi toc vang x(\a treo lr[m NerOH, Uin thll' nb;:'it trollg itch lam dr, Lien khang cam th~y h\-m sau khi cbill (\trng than th(! dim Ong. Neroo 80n tre, th~t tre, so vo-i tlloi uO'i cung nllu'tuoi lr(yj ella nang. Ncron con day vc ngiiy ngo clla c~u be mo-i l(Yo, Luc uU'a Dang vilO phung, NcrOD il5 lung tuug kilo

sa.

Lien lh5y chang Vl,lOg ve I~t up chicc unll !Jim thiin cua tn()t thieu Hii' d~ tren ban ngu dan gill't)'J)g, Nilng rnim cU'o-i lhoai mai d~ chiu. Lien khoog yeu 0;cl'on, (ll nhien J vi nang khang con yeu ai <lU'gc, nlmng th~tlinh lhay thich :\eron, Thich m~lt hieD lanh va 1l1,1 cll'o-i trong sang, nhat la COil m~t to den, con m~t !chong tflY phU'o'og chi'tt nilo vo-i cac~ ohio lh~t pllong phu va nang chil)'.

vc

Trong giay phul cllong nhi~t, Sll eu6ng nhi9t m~l Lien ng\lc Dhien khong hillu vi sao nilOt{ c6 iluQ'csau vao llhicll nam df)n dilY va nguQi h,lnh, Lien cuo'i hoi Ncroll : -

Han clay la u1iu anh pb~1ll t<)i ?

Ncron DgUQ ng nghill g~l drill,

.

Lien xoa, rlSi them mlti toc cua chang: - Bt:rng huon, aull I NgilY mai anh se cam thriy mluh lo-n hO'll, dan ong hO'o. Anh se tnrang thanl1 nOI v(Yi Jean, cam lU'ang klli~n auh vtrng tin {y Unh yell ella minh. D6 la hi quy1Jt clh lwnh phuc, Bid htl Udell tnfln ph\IC va nguo'ng mc;. nam Unh. H~lt rc, chi~ll cbuQllg hay nhu IlhU'Q'c c6 th~ lilm an11 mat tluh yeu 1113 ng~c nllien J{hong hi~u vi sao.

ay

-

Em dri ttrog yell oi chua?

-

C6 I Em yell ch~ng em, tuy~t doi va Vlllh vi~n.


mou

27

m~

cuo

/

_ Ch6ng elLl c6 nhfrng gl khae

r.

it~irng

ogueri cIim ong

I<hac ?

Lien llou phat leu tri\ll Neron, thi tharn:':

- Duog hoi, unlll Em kM.ng 'muiSll nll~c eha'n g em hic nay, TtlU'gng 9~ kh~p 11O'i, nll\rns Chll~g . La chi diu nguy~n TllUQ'llg truac han ther ugai. · ',. '. ,

'aiu,

Be

- Em co clIo anll g~p I~i nita khOngo?

'.

'.

- Co Ie khang, Vi em co dun tloh vai iirih, · Val nhfrng ngttai cIi\ll ong klui.c, CIU kit~lI1 tidll khOng ' llQng ~_i an. V6'j ~nh, elll [lui U(.p giac Iller un fli vai chong em; nhuIl 8 lh~ xitc allh h.d khong phld Iii th~ xftc cllClng em, vi the em SQ', Em kllong muon p4lm bOi, cm khang th~ phan b()i, llu dUO'i bat cu' hlnh lhuc nito.

va

"tic

- Chao oi, chang em th ~t ,Ia . mOt ngm:ri phllC.

,

,~

Gifru

,

CO'O

• '\ •

b(Jll

nhieu

tli~ro .

yiiJllg " • • • • • , • ,

tb llY trieu, Neron va Jean song llll,Tc clIo m3i

ng~f()oi vO'i mOi xuc (lOng ricng bi~t, cua b1; ngoiti llai eUQc deri ricng hi9t. N llung bQ 110a chung 115i d~lll~o mhn {lU()i. .. Trong ~lnh sitng mer nh~t cua hgQn (len ngil, Lien I~llg ngalll n111n vc 1ll~1 vo til' va tre lho' ella Neron. Lipn vU<Jl vc song mui go eao ·~. U:1 Ncrou nlm vuot ye mQt ' v~t thrill ):Cll aU mat Ifr lau. Nil'u-ng ky nip:t1l xU'a eli s<Jng I~i. Lien cll9't nbo' n~lIlg Uii lung ve chang nhu v~y, va ap mu vitO Illoi cllCillg (l~ d m tl{tiy ho·j tlUY Uam tim phat qna. Ghallg thm')'ug tlnb. giuc bat nger, nilllg lrong vang t:1Y, dO d~\l1h :

Ie

'"uot

um

- Nyli. eli Chao

elll,

oi, uti:

nfi: Ih?V! ;t BOllY Illto i)(~ ella llil" ! day uu :gay canti, ua sa hai d.l[w

l11:ln gier


28

dU'ong

kl~n

xuong hun lay, ch~ng bao gi6' can bay Icn lrai cao i.1m;rc

o\i's. Lien cui nhin ~oron, ngtraj lfnh 1\15' tn), than the 10 Iro k?!nb cling ohtroil vln coo'day du nhu'ng nel VQ ltr be tlang, r,iCln dm lh!y trlu men ' lhuO'og yell, l11~t tinh Ib¥t til nhiCln, nlJu elii lu Uu Um nang <15 eo Sl,f rung bUQc lba laiel n11. vai b~n, cllli be John, LiCA mtm cuai nghi

calli

1M. mQt

Lien om Neron di~u ca ciao:

Trco

V30

lay, yi)

ve, va

blJng <lung nho' t6'i

[e ll 1I!}911 dOll!},

Trang sallY IIY911 bile, I

1',.;iIlO sao vc111g V(lC, I.Ollff lll~ b&i bM ('(Ill

ai call ngi; cii thai,

eha 11l~ dill trM can chong 16'11 khull .. , -

T~j

sao em kh6e ?

- Em kh6c u~y U' ? 0, ntrCre mtit CI11 ll,r dll'ng ehay ra mil em khong hiet. Sa lall l~m cm khong k1l6e, kh6e uU'Q'c C\1l Ih~y n b~ hRu 10 ng. C6 Ie vi Otrgc hU'ang m<)t <lem luy~t di¢u nlm d.em nay, em sung su'6'ng ar;n phat khoe. - Em Iii I11Ql ngucl'i aan hill::}. lung, Tit hie g~p em, lInh luon luon ho' ngiL Yell CIJ) lhi bftn H\ khong, nlnrng anh ql1~' em, m~o em, trQng em nih, Hoa Sen etta anh :).1 T:'ull han em In ca 11101 khu rung. Tuy em pbai lam mol ngbe x~u xa, ullU'lJg khu ruog 1:1111 han llli liG gl nhii'nJ JmCrc chan tr!n l\1c c6 tb~ xam pll;'lIll <lugc. - Cam ern anh, Thoi, ngu oj John r

- Em 05 [HlDh lht'rc aoh, v~y em ph3i hon anh clto IlJ'i bao gi<'r anh ngu l~i, Hoa Sen nhe I


mOJ

eua

m~

Lien euai vui : - The lhi anh S6 lhuc ell dai, em uirng bo lit moi anll nu'a.

nell

anh klJOog van

Lien h6n lren tran, len m~t, Ion Ollti, Ion ruM Neron. Nt'ron mlm cmJ-i lchoanh lay trU'<Jc ng~rc n5111 th~t ngoan.

Of<*i-

r

!

« Neroll, Call ciia 1lI(!, « Bell oily, m~ phai gQi hftn len con, Neron l}. « Vi IllY con chi lq xu'ng vai m~ Iii John, cai tim clla lam muo'i pitan ldim ngU'o'i My, cling nlm nguai Vi~t c6 len HlinS, lcn Thidh ... nlmn,\{ Jean lhl oa de sau blrc anh l~ng con ru rilng, oay ull : John Neron I

« Chinn vi con nil

l~l lip

unh Clla Jean lren bim ngu

ma m~ n11l11 Ill;\y. Tro'i, my nhU' nguo'i xay chan llr trel) nui cao xlIong ruQt VI,l'C I11Rm kllong ailY. 1\Iy khong tin m5t ll1~~, nhfi'ng llom s:'tng nhll'c nh5i nhuy mila trU'o'c m~l, Illf( phai nh~lII J~i (\il1h thau gii'ly I:\l rai <lQc <:li dQc I~i. Nllll'lIg "nn chi lwi cllll' ;iy : .Tanh Neroll !

« Neron HI cai len (\~c bi9l il ngu()'i c6, lrung ten vCYi mOL b:,IO chlla La Ma, Nlmug , my van hy vQng ngtrai (Iitu ong nam kia khong phai I~ con mr;, khong phai Iii tUrn Ire be hong hai lIltro'i nam l1'l1'o'c, vii chi Iii mQl SIJ.· trlll1g 11<."1) hiclIl co Illil lhoi, 1\19 quyet tim lllcl1l bhug cht'rng - \.Jang cln'l'I1g lliln khang phai Iii con my - (Ie ilugc ho:ltI toiln an long,

ke

« Len llil 111m Illf)t trQlll, ' I~Jlg Ie n1m mQl COil meo, m«: l\lc IQi do ti:;tc trong phung. l),\y rCli, l\lm the ql\all Ilhfln Clla con c6 glli day chi lcn hQ cha m~, M~ nga xuong san g~cb, tillh liinn hon me, hoang Id~n.

"


30

dllong

kilin

« Neron I Ncron I 'frai 0'1, con d5y ll? Sao (linh

m~uh

"

l~i xui khi~n m~ g~p con trong ,d.nh ngo nay? Thlin kinh

nlljl te li~t <ten kMng conL'biet dau ·khl>, kbong con bi~t kinh Dg~C, khOng COn bi~l hli th((o ... Chi COil cam giac sg hiH cl'lng cltc khi~n chan tay mt( ruo l~y l..>1\y khang sao kim ham <luge.

« Mt( bO d~n tlri ben gitr<yog. MOl khoill1g deh clllIng hai thuo'C rna 111t( phai bO trong tieng u6ng hO. Bay roi, khu/}n m~t clla con. Bay rdi, chiee mui, day roi, c~p mat, day rai, doi moi, (lay roi, v?ing trao, day roi, vanh tai, day r6i, ngon cMo, day rai, ng6n tay ... Bay rai, 15:1 Hit cit r5 rang lal hlnh anh eha con. Sao 111v l<h(}ng nlJ~n ngay ra tlii!u lIy. Trai con clh ml,l I Rohert o'i, lJay tha tlHf cllo em I Neron O'i, hay tha thu cho ni lt • I

ca

ca,

« Mit mu()n 0111 (:Oll ~ao. long nhung!TI y l<hc>ng dam. Tilan tha nhO' nhu()c n~y kM~g co quyen au ytll!1 con nu'a': Sao ml,l con ta l~i g~p nhau trong hoan canh tho luo'og va ghe ICrIll nay? Mt( va con <Ia ph~m trQng tQi nao khien Thugng Be ph:li trung ph~t bai hlnh ph~t n~ng He (lau dan nay? « Neron I Neron I Con co hi~u cho long lllv chang? Neron, nell con hiau ro nhung gi ita xay ra, phai duo'og <Iau veri slJ.· th~t tha111 kh6c, con c6 <Iii. can dam a«g tiep l\lc song tren tran the Day khong ?

--.-.,: $C», _

. .. ... - •. -

'w_

... - , ; .

.. ......... '~ _.---..:; ...cr'.

_ ~"

.~.

...

' -, . -

- .. .. ~- - - ....... . . .: .. ...

« nun r'ily qU)' glSi ben c'on, hang eh~lc l~il1, hang triim lan, 1111,l dua tay djnh vu6t ve con, nhung lllv khong dum. Mr; sg lam con tinh gille. MI,l ehQ't nghY niSu bay gio' con IllCr m'itt nhln my, chac Illl,l sc ngrlt di. L~y Inri, lII::ty mt.n thay, con v~n ' d~m chim trong giric moo blnh yen. V~lng trllQ con vfin ph~ng l~ng. Boi m6i con v50 tuO'i t~n •

lila mitt? MQl

• Nhtrng n~u tinh co' con 1.IU6t ch~y dQc xuO'ng s6ng m~.

Neu

con

cUm giue l~llb hic ny,

mo' mat


- Il'IaU

C~Cl

m~

eh~c hin co n 515 vui v~ {hra tay Olll l~y m~\ nhtr om nlQt tinh nbilO, bay ho'n oua, nhtr om 1l1Qt con iliElm.

« Y ughT 5y khitfn mflU l1Hf nhU' s5p trao ra khoi cU\Jog h(;)Og, s~p lra ra khOi cac 16 chilO long. i\[Q muc>n non ra khOi thao lh~ tim, gao, ph(')i, rUQt oon, rUQt gia .. • Chan tay my ct'1 ng I~i nhU'ng rai vai mQt C() g~ng phi thuang, mt; vQi va m~c quito ao, di gj~t lui tung bU'ac, m5t llAm l~ ohio cun, gao len troog Hun tuang nhfrng Uri v'i'nh bi~t. If

Nero/!! Nel'olll Villh bi4l

'COIl

I Villh bi~ l

COil

ciia 11l(~ !

!l' Suul ngay ham ~y, Illy lang thaog ~jua lhanh ph(5 0;10 nhi~l va b\li b~l1l. M<; khang con dm giac. M<; khong

nhin th5y duo'ng, khang n111n thily gi tmac my v§n lmae ilen, nhu mQt mQng tIu.

ke

m~t. NLllrng

«Me oguT diln can. Me nghT d~o cUQc dM khC5 dau Clla me. Me nghT d~n cM dum kinh tam vira qua, Troog mQl sat-nu, x I'tC Q<}ng an ai mlYi me birng d~y nO'i me, m0 choang yang luang chii:ng s5p nga xu6ng han me. Oi, sao J~i c6 1I1E! nhU' thil, sao I~i c6 th~ c6 51~' tlnh cO- lham kh(5c d~o l11(1 ? C~ll1 hoi lh~t vo ·IY nhung IlIQ vh cir ltr hoi maio

« !\I(: oght a~n bUdi sang lite can tioll tIh, khang nhln lh~y nUlted lloh l1JQt dem niim ben, hau con se doi chlll biin k11o:1n nbU'ng tbich lhu. Con se c6 tIip kt chuy~n vai b~o be ve m6t coo diilm 1<1 Hlng. Coo co bi ~l dau, trong hic con lhich lhll lhoai mlll lhl 1I1~~ cua coo chi coo Iii. cai xac lJiet ctr <iQog, nhu mQl b6ng Ina vat vuo-ng giira InQl lhaoh phC5 nao 10:),n.

« Gi6' day, b6ng uem V~, kbi In~ da c6 th~ sang su6t oMo thirc thllc t~i nay, Iny ogCJi trong mQt g6c chi~c quan ngheo oan gU'Q'og vi~t nhiing gioog ~ay. M<; cUng khOng hi~u ro Iy do lhu e uay m~ vi~t, vi ch~ c ch ~ o m~ se khang gui n6 t(Yi coo. Con uil ph:),ID tQi cuog ru<; nhung m~ se


~ klen

.

dl10ng

-'

ganh c~mQt minb, con Co'l 'l, mi; .c~u xin Th11'gng i:l~ tba tlnr cbo con i:l~ con d11'gc lh5.nh thai vui s<>ng. "Neron con, dai m~, m ~ · ita eMt nhiau lh. Ch~l khi cha oOn cb~t, cMt;:klti; kbalu' 'pha «chu be» John cbfoh Iii 'Coo, gi?r day m~ s~'¥-!l ch~t them, cbcl th~t Ian ·o iIa. COil hay v'u i mung iIi; m{l s~p dugc gial tho.U khoi so ki~p ., ''':'' .... . ' tham th11'O'.og ~.ua m~ . . '-:r:': ~ '.

'.

sua'

.'

«Neron I Neron I Vinll bi~t con. ()' dau do con bay chung Uri diu nguyl)n veri m~ dang len Thtrgog 91l xin ogueri xoa bo m,?i tQi 13i cua m~ va con, xin cha hay rQog h.r'log doD m~ ve ch<>o que huO'og blnh an vinll cuu ...

«Till Vitll cua bcio AU.1: Ecollies dll MOil de cho bitt Tlgll'ili me dung lhl.lO'ng da lao tnlllh VclO xe hO'i l(r lir, nhl.lng khimg cho bitl Bd. dll(1C chtt hall kMng IlglriJi COil . rill(1C ghi dich dallh Ld Nel'on, v~ sail ra sao ? ))

co

....

va

- .""

.,

",,:'

,, '

':..... :

':f!

.

.

~~.

.,'

~.A:.

I

.

'

",

-


=-~

--

YR.,ONG VUNG B6NG T61

,

,


Blra con gai ~y lllllg Y~ng trong 0C toi. Toi ch~ng hi~u l~i sao het. Toi chQ'l nM' d~n n6, chQ't quen di, roi

t9' nhien l~i nghl' (H~n va dim thlly khO. chiu l~ lung.

Toi bi~L ten no In Quycn, ~htrng khong biift m~t miii no ra sao, t~1l1 vuc 06 the nilO, . g~y hay heo, o!'!P hay X:lll. Toi cung chUng g~p no I~n nao 'tir S{llI bay nam nay. Va bay gia thl no cht:t rbi. Toi co LtrCrng lUQ'ng l'a khu&n ml).t n6. T6i ch~p cui m~t nay v&i C{d mui kia, chi tay nay vO'i cai morn nQ. N6

hi~n ra lrong tri tlfCrOg ttr<),ug eua Wi nhll' mot hlnh thli. k)' di. Tdi chlfa hili long va sU'a l~i doi chut, cho cai mui cao hO'n, cai tran rQng han, cai tai nho han. Nhtrng cang ngily n6 cang ky di den n6i toi tMy kh6 chiu, t~m tirc vi n6.

Bang oi mQl d~o loi quen htln n6. Toi n11o' hinh nhu d~o ay t6i khoan khoai d~ chiu, vui ve va d~ diU. Moi tulin toi di chO'j v&i ngtr<yj yeu hai lao, bucli toi tan g~u v&i b~n be, ban ngay hang hili lam vi~c. Khoi phid n6i ding t11inh thoang toi cung di tim nhfrng ngtrCri dan bil phai tra tien, nhlrng dieu ay chUng c6 gl quan M. Nhung dot nhien toi l~i nh6' d~n n6, cbftng co .duyen


36

"

.

ca gi h~L Tbi aghi' t1~1l. I.1i O ~r0~g !ll!hii'o~ giay phut bil t t han, hi e t ~H J!li g<li trong q ua!l! lI'Jurb0, khi toi 0' phong vi~e, cit nhung hie tOll chen lilo lay '".!l!,(H tam ve hat bay dang mai me D6i chuy~n vO'j ng u 6'i kMc. No vl,l.t qua y ngh'i.' eua toi, y nJlll nhfrllg ngay con l'lhO t6i dlmg ben dll'{'rng xe lira nhin (JoilD tau V~l t qu a t nl'ac m~t. No V\lt qua nhu tb~ rai I~i mat ticb. Toi vUrJ an, vft u ngll, HlIn vj~cl giai tri, tra ti~n cbo nhung con dan ba ...

ay

Hinb nIm toi c6 n6i d3i, no ten Ii! Qnycn. Bien cb~ng c6 gl kbae bi~t. Gia d\l ten n6 Ia Lan, Ia ThUy, la XgQc, no cung v~n th~, cung cb~ng khac gi nhan, chftng co hinh d~og nhiit dinh nao. Toi ll,l.c IQi lri nha d~ tim xem giua toj va no co nhung ttrang quan <l~c bi~t nao chang, Bhtrng toj vfin chftng tim dtrQ'c i.liCll gi chi.ng quan trIm. V~y rna toi vlin khong 1'<'1i bo c,tu'Q'c n6. Moi ngay loi mc}t to diEim them cho n6, khi lhi c~p long lIli thanh tli eua mQt ngmYi Qan ba t6i g~p tren ulr<yng, khi thi n\l cUl'1i duyen dang c'la mQt ca si' in blnh trcn bia bao, CaDg ngay n6 cang bi~n d~ng Q~n noi loi khang th'll nha tuan truo'c, tbang tnf<Yc n6 ra sao, Co Ie t6i phai noi ro Ia no co lh~t, no (la (ltrQ'c sinh tMt, eta s6ng tMt, eta chet tMt. Nhtrng t6i khong can nhung gi co tb~t ~y, vi toi cbUng quen biet n6, no cung cbang bao gi6' . biel den toi. Bieu l6i lb~l SlJ' ban khoan : no ia ai ? no ia ai ? Rhi lhl toi gan n6 cbo l1lQl con di~l11 oung oau du6'ng, khi thi lUi x6p no Hin lQo van dam ogu6'i aan bit kha kinh, UlIYCll dallg ma toi ({live him b:,.nb quen , bi~l.

de ra

Toi n6i vai ogu6'i yell : - Aoh thich ve diu dang cua em. Anb thich sq.' kin dao cua em, N6 hi~u ra tran truang khOog mQt ruaab vai, thO tl,l.c nhuog kicb thich. Toi kinb hollUg oMo ra rang n6 chioh


mau c~a

. 31

m$

Iii ngm'1'i yeu eua toL Nhu'ng t6i ' kh6ng 110 ch:,ly, khOng 1a bet, kllong gi~n du:. Trai l~i toi muon ti15n tai, lIlu()n dang bai lay ra aon llh~n nlluog Ill!)t sli'c m~nh vo bioh nao (Hi 8iU tOi J~i. Toi righe lhay tOi tiep l\Ie noi : - .. _ Em co nhq- kllOog, dan auh g~p em, cai vc khep ncp CI"ta em iam anh oll<'! maL Aoh lllay em cu(1'i, co Ie pbai noi auh lhay em cU'o;i 1111 citiog hO'o, vi moi em chua philc lhaoh dt mot n\l cuO路j !Dim nU路a. Em vua i1I(P 1:,1i vita kin tHIO J~ lllng.

Ian

cam

No all hit'!n mal. Ngm')'j :ycu cua toi, ngoi kc ben loi t'iang cm')'j cai cm'1'i Chll'a thaull cn IllQt n\l cm')'i mlm. To i tllay m()1 niem h:1n boan &m Toi ntim lay ban tay ngtrcl'i yeu Va'! lat cii SlY lriu 1l)1lJ] trong s~ch. Ngtrcl'i yeu cib toi oguo'c mat Je ll nlll0, toi rung m inh, trong anb mat nang loc len 1119t viIi tia sang mil loi ail bat g~p b (ifnI? N6 u ? No U' ?

calli

u.

!-!lnb nlm toi c1ll1'u k~ ra lai lich 06. No co mot lai ljch vi no co lh~t. Toi uli 06i r~og no c6 t1~~t. No cliog uhU' tdim nghin <lti-a con gai mil bat Cll' tti cUog co thil bat g~p (y ugoai <llro路og. C6 Ie toi aa g~ p n6 <.lau do. NhU'og chac chlin toi qnen !thong th~ nbo' uUQ'c tlieu C6 ngm'd k{J diog no yeu Illot thang mIn ong, san hai (llTa xa nilan, khoug hilsu vi sao, n6 khong hietl vi sao va thang kia cling v~y. Toi ebo elieu ay ch50g c6 gl dang J~l va con c6 vc nga og~in. Nell chung no ell' yeu Ilhau, chac chan chung no Cling khong hi~u vi sao.

ay.

ho

Sau Clay no nbit, siSng lhac lo~n . No lang th3ng, b vO'i lbang n~IY may ngay, thang kia nll'a llJang, chan lhi bo (Ii chd kbac. No hut lhuoc, u()ng ruQ'u, noi t\1c, ngu nghC, di hat, lam cbieu <.laL.. N6 kb6ng Jlh~n lien ella ai, chi din bao no an uong. No thieh dan ang nhung no nam quycn chu doog, No da tat tai 1U()t lh~og ngo~i qU()C dam ri'l n6 vai lUuo'i ao la. Toi nhnc Ill-i. 111 'nguo'i ta k~ vai toi


nen giai tlli~u no vai ngU'ai yeu eua toi!? KhOng, co Ie nang sc khoe, co Ie nang se S9' h ai, e6 Ie nang sc tron trauh toL Toi tim (J~n nhirng can a an ba p h~1i tra ti e n, nlmns ehftng co gi thay (lui va chI cang them thnt vQng. Toi vlra trung mQl ap phc Ian. Cuoi tuan toi ru nglrc)'j yeti tOi ra bj~n. Bau trai xanh yen l~ng . l\I~1 bj ~ n xanh yen l~ng. Cat trang yen I~ng. Chung toi yen ' Irt ng va snng strang hoan to~lO. Buoi toi trong khach s~n loi uoug mQl ly rm;nl h'm, danh bi-da vai mQt nguai khang qucn . Win vui Hnh, hin11 nlm toi cung cuai noi nhiE!u. NgmYi yeu toi ngoi goc phong vi! uC;p I~ng Ie tbanh ljnh . Toi uen ben nang, mim euai au y~m, ULra naDg ve phong. Toi phong rieng nhtrng toi con nan l;.ti. Nang dU'ng sa~1 IIlQt birc man thay ao, mQt each tay ulra len cao. Canh tay LU:ln cl c n uld. Nang khong phld dan ~ng, khOng phi'li dan ))11.1\0, ullng n6. Moi no nong nhu Ilra, 111at no sang nhn m ~ t tro'i, lh£11l Lh~ n6 aen i.lui nbn I11Qi. Toi khong bi~t Loi U6n den n6 lue n;:o, Loi om lilY n6, no vilng v~y thoat th a n. Toi calli th~y ilall rat kh~p thfln the, nhlrng (lang th6'i cung lhny mQL khoai cam nh~ nhom. Toi ngoi tren chi~c ghe hilllh o' goc pbong, nhin no n5m co qufip tren san g;;lcb, cLam mQt (lieu thuoe hi. Hai thuoc aan tiI~n sao ngon I:}. lung. Tai gQi ten ngm'ri yeu, nang dap l;;Ii b~Dg DlJ euai yen I~ng. Toj yeu Ul'rl Hnh kin dao va t~ nbi tiy clla nang, « Phai. anh yen cm, Chung La 5e khong baa gia xa nhllu, phai khong em, phai khong em ? »

a

a

000

TJ1Il'a quy loa,

Nglly€n veIn X bi dum va co sal. Thea

If) [mo'c qlly lva v€ lzai 19i /!if;'p sa Jzi~ll VI;! lid IIMilll !lUay ... lhullg ...

[rlIY

Jz6


mdu

\

AI

cuo

lIa/ll ... t(1i kluieh S(/ll Wa l'llng Tal/, lIwo tllltC!I1[] Ie I()i tfli nglriJ'i bui Jlhong di (( run ») qua cac plrOn.'l d~, 1Ie'1I dill, clIO being sai biio. Anlz bui pholly Z khi eli n[fang phdllg S()... IMiy calllL l:ii'a he mo' bClI 10 IlIO dom vdo lid tMiy Illpt cClnlz tm,rllfJ vim 1(1 Iling vr'm killlz s()'.

Jlf(ll lI[jlr6'i dilll hd loa 15 lIel1l1 cM!1 co qw'ljI rlm!)'i sail Ilhc), /IIpl II[JII'M elellt ong

nglii binh Ihell! lui [ tlll/()C trell chite ghc' beillh c(lnlz d6. Anh [li1l6 lcn. Celllh scil ttyi bitl nglrai ddn ullg. Y cllinh lei bi cao N[JI/yell viill ke lziep dlilll Trail thi Y.

co

x.r clzinlz

lei

1'L'r llic bi bill cho tai nay, 11[Jlzla lei qua cric [Jiai dO(l1l cliIJLl Ira (,cllIlz sat, 1M/TIl vfill t(d phon[J d(r tllc111l, !I 11l9l nwe !lifi: s(r im l~'illg. r lIhill lIiz(llI Ipi Ir(lllg IIlmllg CeiC call hoi kltcic, nMi[ lei /Igllycn Ilhall lteinlz drlllg cila II, y khong chill gich tllich. '1'h(l[ S(C Y khun[f plllli ld IIlpl llOlin loein vo rialllt, /1101 ph(11ll phdp v6 II/all t(C bcln cMit klziffn cho toa an k1l6n[j dill ph/Ii [jidi thich halll! d{jn[J ClIO!J lila eM elill bic'l ding da co nll/I'J1g heinh d()//[j ph(ll1l pl/(ip a.-eilJ ra. NIlI.l'1I.'l khOng, tni i t(li bi ccio dalJ tei ll1pt nllle killiz doalliz tall, gi{;11 sang, eo dia vi Irollg xii bpi. C6 Y clIng khong phai hi 111(j[ ll1ic'lI Ilu: lIlel y mai quCIl bitt, trcii t(1i la v()' sc7p cm'ri ciia lJ, Qlla 1M Clll1g eiia than IIltcin lI(1n IIlzcin cling III1IC tJr£1n IIlleill cila y ud b(lll be !I, tlzi Ired nglcai !'fit yet( tlHtally III!QU, I;hOll!! eo III clo yi co thl1 dl/'a tai 1119t letl qu(i llllllll klz6c Illl//' V~llJ. 1\ Yld)'! ta clillg khf)/;[f co biillg c& nao vi! I1Ipl Vl,l yhcll IIlOllg, cu Y :1.:/('(( llalJ V()ll lei lI[flrM dlc(),c tiffn[] doan chillI!, l(li, llllr(m[j lillll, I1lpt V(l sc1.t nluln vi gh~n tllOllg khOlI.cJ the eli doi 'Va-i 11191 U~l hiep ddm vi lllii jJhC;tIll trong h,c dien wang vi lIre ui(lf1 kMllg ' baa giil nglzi 1M ClllllJ~1l

ve

pe

ke

Ice

l'u

tlzOa lIIall sinh Iy, [J1)'Jl nira, Ilcll : scit nhc111 vi allen, y phdi troll[j linh 11'(lllg klllllll} hoeing linh thiln, ll'll'o'c clill,q nIl//'

6-

sal! khi sat nhc1/!. f)clng milJ kh6ng, /Chollg co 11l(31 dau hi~1l I

Jl(IO

llllll' v(ry,

I

Vi nglzi Ilyu' lillh 11'(llIg linh fhiln eiia lJ, Irollg giai do {Ill


42

kl~n

dlJ'o'r\g

lh'(rm vall (my Dl! TI1'(1111

cia

dang

v lJ(rl

IIl(il .m llil'IC

chi

djlll! bi~n h(J clIO bi caD, ciT [fiam dfnh y kl/(}a xe lll xci II'(IlIfI Ihai tinh than clia y. Nlzlmg ktf qua /r ocin toall to

J'((

Mil lI[ja; !!

lanh IWlIIh, khon,(j m 91 lri~u eMmg lIao c11l'r1l.rJ tci Y bi

tlllic IO(lIl Linh tMin hay dicll CU(;II[j. r(iy lila y dCI hie]> (/c111l 11l9t nrlll'b'i II{)' clura clrai. l'c.lY //l ei y dii bop tM chet lI[juCri y thlWlIg yell. mBu ay chl co tll e [jiQi thich Mllg S(f ki~ll Y lei /l1(Jl ke b(IO dd III , Il[j/r'la

co

lei kflOai l,!-c :t'lIC tJl it p/l(i i di kem vM

S(C

h(ill/r h(L 1l[Jll'o'i

y da qua lay d ell Il ui yciy ra all 111 (IH[j. -No clll lei S(f lrac doan ciia (;011,1/ 1'0 1' i(lll, vi y khoa dllm [he chlrll[j ll[Jhi~ 11l cllc{),c Lillh tl'(III.1J d6.

ch un[j dl,lIl[J vM minh.

NlztrJlg £IIi

5(1'

Vd

To

!I've donn ciia Gon[J

1'iell dlill!J hay sai

Ihi c(ic ytu to v(it eMi.t clia fzai t (Ji pfll:Lm hiep ddlll lIa ciillY (lii di.1I thdnh, COllY To Vi~n Cel lilt

IV

do

co sal

de :rill

TOlI

:rae Illt(in trji ph,!-m va rip d(lIly cac hinh ph,!-L cila [1l (l L doi v(ri bi cao.

(Ioi bi~11 h{» Thua qll(; loa, Trrfo'c h et

V Ill1!j

Loa

vB

ch'lln[J Loi phdi C(illl tC,L

LrrraIlg iwp d(ic bi~L cilCl

COI/y La vi(!1l dii lUll

iii

cao. Phlli,

LnfO'II!!

lit celo quc'llrl dc!'c bi~l vi Iii caD ld l1I{i l I1M,1I vc.ll co dia vi (rollg xii Mi, dia pi fiy lilY kfl6n,(j 1)((0 !/cm clIO m{il t(ir' phgl11 IIfmllg 116 cIIl'rn{j 1(1 d ll'r'C I'fillg hi clio khOlIrJ jJhlli lei /II(i{ n[jlrai u(ll1 lrC sillh [v. JJi CaD co nhi{J/l pIIlI'O'lI!l {i(in

fwp clia

de gicli

quyet, khdll{j dell /l6i , phui

chlm cLrM

ctia

Cll'U'llrJ btrc n{jltai v(r

minh.

Chu/lg {oi xiTl lIhilc h,zi : ll(lll IIMln clzillh lei VO' siip cu&! ciia bi cao. Muon {]1()a man vai Il(lll nhun, bi cao cM phai


mau

cuo

43

m~

co

clla d(li 1I10l lhM giall IIgctH Ilira! wio u(ii vallg gi ? B( crio lei J1IQt IID,d)'i I/{IC 路tIllrc, tiloll9 J1Iinh, gil1.11 hall Ih e' nu'a COli du'(rc IIlpi IIgl/'ai chZlng qllallh qlly mel! vi dlrc liniz klul ai, cli~J1I d(llll, cMIl cllctl!. Tall! 1(1i, il't: lnruc cho 1M IIgay :r(l!/ ra '(li lII.UI lll(illl JeMic, lJuilll JeMie cho 1I(1Il nlu1/1 cii/l,q nhll' clIO !}, bi caD lo ra 1100.11 lOlln ljlu111 b/llh v~ lilllt Crilll CUII[/1I111t

Iy

co,

lri,

NUay l/'ldrc ,qiu plll/l XII!} f'(l cae bi(fll co, bf CaD ciillg COli IlOdll loeill scing suOl. Mpl nl!rln c/llrllg del. danl! lii-da IlUi !} 1I'0llg HlCkb S(lll loi hom do kIwi I'ltJl9 bj cao rul VZli VI!, lIiCJ/lI fl(J-, l[cll S(l'. lJ[ caD 1I 0llY mpl Iy rlr{lLl nbll'l/g 1!J I'U'(III Ii!} clll dl! ldlll cho!} 10 f'(l lilliz h og l hall ilia thUi.

co

l'! /I (I!}, cling Clill!/ 11l(i/ IIlfi i hilll lchoilll 111m C611Y T,; l 'iell vr! lIIile 拢I,i III(I C dich khclc IIhall, elUIllg lOi J1IlIon eli lilll nflll!/1111 II/I(ill ria Illll C dZl!J hi cuo pb(llll 1119l ll'91lg I(ii vi/'a kllIllIg klzi'(/p, vim yhC l O'III, vim phi [i} IIhlr v(ly.

(.'011[1 1'0 Vidll p/u3ng doall 1'1~1I[f bi cao lei 11191 IIgu'o'i mr1c b(llIh 111.10 ddlll. ClUing lui :rin IjZlY loa ghi clIO r(tllg do eM Itl III1)l jlhollg cloci ll. N/mllg citi [d phun!} docill, cluillg lUi IM;y Ctlllf/ khOlI[J Ih IJ till ct.)!! vdo gill tIll/!} et fiy dZl'p'c. ]J 1.1 0 dc1/11 III /l1(il ciill b(llllz Ihlrim[j x llyel! lill IIIIP lrollg linlz tllfin helll! 1If1r/1I vd :rllfU hi(;n 0' nhil'lIg helllll vi sillh IY. Feli ng/rai dlill /lei fl(io b(;IIJz IIl1dll llI c1c b~llh 'bl,1O ddl/l cilng doi ::t'Ir 111111' lI(i!f, lIyhTa III b~/O hdllh trollg /eM giao Il(1p, Buy khollg phcii hi II'//'(J'II!J l!(JjJ cila bf crio. ni cao,lei IlIpt llOtl'1Ji :t'U'(( /lay M't .~/rc dill dlill!! veri fJlllIi !fell, Nh(lIl C/Urllg /lid cluing loi Vlqll c/till Irollg I'II!)C Ih e/Ill [1(ill, in V(J (1'I[,o'c ctin bi ccio, da ;nic IIII(ill c//:/1 cll/illy l(ii (It'm Irillh bliy. (/ ,,'11 lIii'lI 1I/(i!III,lnh IIMin 1lI c1c /)(1 11 11 b(1O rlci/ll "hdng baa yia (Ii I'li ('h ,; yirl JlYIn'J'i, liMit lei gif/t IIfl/fUi 111m lrzd.m g lWp rI~i(' hi(:1 I',.ill /If 1'1/0. CrillY H; Vi(!n clIO rCillY vi cao tIle c1i1 it,. !lly, chi!l I,i 1ll1i! h (in UciiCl CUllY To l 'il}1I cloi vai bi cao /lei ell/III!! l u i .Tin C:IIIII u n. LV/llmg cllling lui bett bll9C pluli llgh'llnli

co


leli, khollg plllli de /dill ll'(ti vO'i IIhi~m

V(I

bi(lll IIrj eiia /I1~IIJz

ilia chi de ll'illh bay 1Il{j[ !lid !ill1yeL irq ll[J hifll loa

ki~n

dlJong

44

co

/IIa

11(1

guy

/lIe till c(ly dlWc.

Ri c(io kMIIg

iO' lay, illg.l v(iy . Cae llllmJl{f liell eila IUJII hOp co dCll d(/p ellOIl!1 IIf,1llg,

rei! 1I(/lIg II~, N(lll nlul11 bi

II/Hill

/1;/m lim "'l(tp lIai,

ct(,ll bi d(ip XU()lIg sail ,q(lch

drll be

furl

.1'IW'1I!l sQ. 13i clio qWI th(11 da gielllgltui mr}t cach hI/JIg 1(111. Shl/'llrJ [(il cei v eill d€ lei lffi sao. 1\ti sao bi

1W

ht'rc "Olrili v{)' sc7p clr6-i cila millil?

"Olre)'i Jlujl edcll lInim klloe 1l1ur v~y? vIIi

pCll1

ve elzai dlia kMllfJ

to ra

cao dii

clro'll11

efa

sao bi ccio

[Jicl

Tffi sao tl'lr(J'C do !J

eo y dilllz

I1W'I/

t~((1l /Il{it

(11.1 ph(lI11 Jlhcip lIao ? 1'1.li sao y l(li billil illall 1I[loi hlit lJlIlOC br;n .ni c nOIl'a i y ell ? Hi ccio diell ? Cdc

In;c Sl cllllyell

gicil11 ct[nb da gllCl ql/llet hi

r

IIlillrJ vr)!!.

/Ie

thcill killh

y kbollrJ dir! lI.

khullrJ eliell lrlf(Yc khi y

sarI kbi

Y kbullfj eliCII,

l' ClillrJ

rJic't IIT/lrai ,

!.-hollrJ cliel l sail khi y !liel !lrJu·ai. Nhu'ng t;;ti sao y l~i khong 1h~ dien tl'ong khi y giet ngtriri. Pill;i, II/{it n!!lrCri co Ille khOIl!! l)(to flia lliim CUOllrJ /lid cM 1Il9i pluit lido do hQ bi lIHic 10 1.111 lillh thein, b[ sai kbie.'11 bO' i /Il9t 11111Ilh' l(fc ' rJM. galll. Scm do hI) 1(li 110 (I I! iOrill 171lh tlio, IIdllh d(ill{J lIa SI/U 11[/111 h(fP IU, IIhrmg khullg IIhu' IlIli"l'lIg gi II(; dillam trong nhil'//[] phlit !lien CIIOlIg.

Do

136 lei II'll'im9 h (fj l clia b{ ccio. lel ceich gilli Ilziclt d/ly lalll sUllg to lI(ii UI.I. nai vi 1Ie'1I clri; ll'll'O'llg b{ cao Ill lfc b~nJz b(LO ddm thi sew klzi da Iii lay OilII chC't IIglrl:r; vO' clma cld)'i, b! Clio phtii /IocllIg Mit, pIl(li lrult cll(IY, JlIH~i tilll

ric

Ithiit

ceich ehe (t(iy t9i

16i. f) crng lIay kh6ng, bi cao klrOllrJ t/'un CIr(lY, £Iii :rl.1!J

bi cao kMfI[J eMii tvi klri flf/lr&! la clIO bic'l 1I11ll-1I{j gl /'CI.

C/lllflU to; cliny khong

va 19i. }"llImg

artilY

Melli

IllCl [(Ii

[,0

eo

tire' miD

eo

!i

(/.iflll trinlt bO!l /,(IIIY bi cC10

quU . lcia /cli xii- pltal lIl (i l /lglrt)'i chi

lrong /1191 plllit, trollg uni plllii.

Co

lh e'

111;0

quy

iii 3 II cl m, 5 Ilillll, 10 IIC'IIII hay Chllflg tlr(ill /llr}i nYltili

plr(lm i 9i "hollg pheli bu·i

y elri clia y.

BiEIl ... Hillh LII ~il

dcl.


mciu

cuo

45

m~

kIJ bCllh diell fa /1I{jl ll'lrcmg h'lP klwan llliiIlI lllgl dinlz. ](Mllg, ell/lllg toi klzpllg till qu(j loa In'rIlg fJlz(ll bi cao 111m ail en 1Il0i call ph(1I11 !chac. Nlurng cluing lO! cUlIg kh6ng

se

d€ light IIll)l 'giai phdfJ lIao d~ gidi qllyel tmang h'lP clia bi aiD, ell/lllg /61 x iII cl~ qu(j loa millh xet lIra cJlI;m 1I19t

va

gieli p//(ip ...

• •• _ Hi ci.lO, anh co muon Hoi the.,J {licu gi nita khong?

-

Thua kbon g.

- Tun

truycl1 (]j 1111 (j ~ ngh ian.


.,

~


路 D9C ~TH041

"


a

_ Ly O'i, giC}- nay em llanh lani gi ? dau? It'ong lay ai ? Em dang n6i tbir ngon ngu ~ao ? Du em ilang n6i gl, v{ri ai, aoh chi xin em (tt'rng n6i nhung Uri tung noi v{rj anh. Ly o'i, em la mi)l d.i teo, mi)t chi~c bOng, mi)t than thl; hay mi)t tinh yell? Anh C() blnh dung em troog tri n h&, trong S1! ttl'ang ti~n khon nguOi. Gio' {lay anh chi u6'c mong dUQ'c nglim nhln, - dugc cam lay em rna cbftng n6i gt. Sl.r im I~ng se bu<>n diu d:1m iluoi trilm ngan Iiin hO'n nhu.'ng IO'i tha tban. - Ly O'i, trai m::i'y dem nay l~nh gia. Em co I~nh Him khang Ly ? TI'{ri, lam sao em chiu n(')i cai I~oh calll cam te Ie Jam se cia siln thit n~y, nh~t 111 ,,5ng anh, nh~~ 111 chftDg c6 ai dis em tuang Dho' it nh5t In. em nghT nhu v~y - lit em muon xua du()i anh ra khoi j ngbi cua elll. Em c6 h~n tbtl anh khong Ly ? Em c6 khinh gh6t auh khong Ly? Con anh u ? C6 chir, anll co ghet em, c6 gi~n em, co bu<>n cm, cu tuc em. Sao cm no' the Ly I Khong, khong, em c6 lam gi nen ti)i CHill, KhOng, tt,r anh ilay Ly, em chftng c6 l~i gi dim. Tt,r anh Jam khd an11. Cbinh anh Hun kh6 em. NlmDg anh "lin chftng almg dlrgc, anh vfin gh6t em, gi~n em, bU()D em, t irc em l~ lling. Tlt~ c6 ng hia la aDh van yeu em u? C6 Ie va alth u6'c mOllg nhn v~y. Tirc qu it trai, t:;ti sao anh


50

dllong

klen

J~i yeu em 11 me chirng C6 ? T:;d sao anh Ir,ti C1'r yell ern trong khi van ghe Lam em cbirng (16 ? Chao 6i, sao anh sang suot m(it each ngu x.l1i n den vOy ? ..

- Ly ai, anh d5 aot b~t thu tu em gu:i cllo an h trong hO'n mQt nam nay' raj, NgQn Ii'ra hong th(ll nit. ru~t. Em hi~t khllng, anh lam Lhe ' (} chimg Lo auh all can a~m dirL khoat vai em. Nllung hu~n thay, can allln ella anh e6 Ie kbong Ian 11O'n h~t cat giu'u bien. Allh ch3ng du-L kho~lt iluQ'c gi bet. NghTa la anh vi'in nlla cm, yeu em va hrc luai huon rall, Tlnb yell kinb tam nily <Hi "fly tron lay anb "flO giu'a r~i, l11uon ma mQt con ittrang mau thoat than th~t kh6, Ly ai, ngay hir. nity, ngay gia nay, ngay phut nay, mm'Joi 111Qt gio' lDu(ri bay pbut ba JUU'O'i sao {lem IDl1ng 9 nay, anh ml10n eb~p c:'tnh hay ngay tai em. Nhung all HIm chi uay ? 13'& an yom Vll()t ve nhan hay i:l~ day vo nguyen rua Ian nhau ? Anh ru ng minh SQ' h5L Khang hil!u t~i sao anh lien tuang tai gi()ng bQ ng1,ra, con dli an thit con <!l,rc sau khi ai an xong (anh tile kbang e6 y n6i xliu dim h1l. <Iall, anh nghe ngtr6'i ta ,n6i tM va ehITng hien c6 th~t hay khOng ?), Em c6 no' an thit anh khong Ly? Em khang an thit anh nllung hie nay anh dam uoan quy~t vai em ding anh chi moog i1u'Q'c ttlng xeD ngay con b(rn song lay hH th~ nay. Cau tro'i cho anh aU'Q'c chet, va pbut euoi nnh con du sue gQi ten em, - Anh c6 phlli la ngl1ai chi quan tum aen ai linh nh\lc th(: khang Ly nhi f N6i ding ( chi quan HIIll Âť tbl e6 Ie hO'i qua, nhl1ng chac ding anh e6 11gb! Mn ai tinh nh\lC thi! khi yen ern. Anh chftng hC5 tll<;o khi tbtl nlI;}n Clien ay, Chung ta h!o n nhau cb~ng la Illnh thuc nh\lC tll(: ella ai tlnll sao? Neu nguai ta yen nhau holm toan khong din o~n xac tb.it, thi yell nhall (hay n6i cho to Iii yell Ifin nhall) lam gl cho m~t. Nguo'i ta Cll: viqc tu'ang tUQ'og Ta mQt cai ten tl~ g<.>i, mi}t hinh ii.nh a~ tlmO'ng I1ha, Il1Ql hoan eanh ai'! rna mi}ng, .. Co, anh eo you em trong y nghia


mall

cvo

51

!ll~

nlWC lbt, nlnrng khang phai chi c6 no lhai MIll CIll, Anh khong c6 'S' {tinh chi~lIl {lo~t ern cudng h:,IO dau Ly, Em (1lrng 10 I~ng (le ph6ng anh ClOt Idch hat nga. Bung Ly, chIng nghi ogo' oan u(5ng cho anh uilSn d6, BUllg h~ th~p llnh yell XllOOg thanh I1lQt cu(ic UilU tri, Ill!)l f'~ng em cli gift' Slir trong s;,tch cbo t6'i cal ngay 'hollJl thanh I1lQt nghi lG nllO do, rnQt dttng aub - nhll em Clli co Dba )' I1gh! dil!ll cho anh - co cbi~m dOl;\t em tru:6'c cui ngilY 116. Tr<.ri, auh ch~ng bao gic,. IU'(Yl1g tngng n(5i cM Iro ebo'j I~ lung 1\y I~i c6 tllCl g<,>i la lini. yfm. Va anh ch~ng tham tl~r cai tro cheri Igm giQng ay dall, <lit ding vi th~ rna anh mat em chtll1g nua, Bay gia em Cl:'i hi(;u t;,ti sao anh tuc em va nhllt dinh xa em chua, m~c dau vfln yeu em hoai hoai, noi theo giQng ti~u Ihuy~t tliITm Hnh lhl anh vfin yfm em trQn <Uri, yeu CII1 Id~p nay va muon ki6p

sau.

000

" n

• I

'Anh yeu.

Chieu nay em nh~n CluQ'c tbu anb. Tuc nnb qua, nhi\t diuh se khong phiin tran gi v6'i anh h~t. Nlmllg tlrc qua d~ trong long chiu khOng nlli , em danh vi~t nh~t I,'S', tl~ bao gia h~t tire se cbo anb xem. Sao anll ]~i hoi em : trc,.i ]~oh th~ nay cIa em c6 moe lh~ch Hong Ly? Vang em bilSt rdi, em bi~t traj heri r~nh ia 11a elll IrOflg cir nlm <1a con th~n Ifin (con lh~n Inn th~

nilO ho- nllh?) Em X:lll lh~ t~i sao aoll con yell cm? Thui, aoh cu bo quacll <ii, vi(le gl phiH trcu tue em nua. Anh b?, em sc kh6e lllol ngay, hai ngay; rihieu hern nua, nam hu'a Ilu'a thang; lb(tt n hien herll ou'a, tnQI nam hai ba oam roi cling pbai nguoi. MUi em sc do i€m nhu chiee klto hong va biel uau eha vi the rna em dltP bern (va ngon hero, v&i chiee k~o hClng giii'n khnoo l1l~t m6c thf!eb). Anh sc ti~e ng'iln ti~e nger va em sc lam eao eho anh coi.


52

dllong

klen

NhU'ng em tuc nbat la 201] viet I1lQt ilo;:tll 11101 ihn (y: Ly O'i, em co nh& Ian em cho1ang chicc khan voan Ir~ng trcn m~( v~ anh hon em qua Ian khlin 1 Ttf nay, n()u eilling ta con YCli nhau, aoll se bon cm nllll' v;)y, viI chi hon CIII nbu v~y thoi. Lan v~an ldng ngan each ooi moi cllling la sc giup noh lang tranh tuo-ng IQi l(ji, xlic ph~m den, cm. Em aung cho anh an kyo b5ng each dn V~1O hai hill11 ding tr~ng ng~l clla em «lruyelJ)) qua 1110i anh nna nhc 1 Ch~ng phai anh khong Ihich. Anb Ibich qUil 1~111 nua, anh sling suo-ng <Iu<l l&m nira. Nlmng nnh SQ', anh I1h& cilu n6i cua ong thanh nao (16, tl,ti kh[li : id tinh (hay Hlln !lnh, anb cling khong nh6' 1'0 1~1lI) IiI IOi lAi ho-i vi pbai co hai Ite ... Ion r~p vCYi nhau !

cam

Anb lIau, Anh tb~t k)'. Thlr nbftt, t~i sao auh viet: nC!1l chung la con yell nhall I Thl'! ra anh au ngh! c6 th£: cllling ta se khong con yell nball nun? BUQ'c rdi, nbU' cm tl5 vii'it a Iren, anh c6 muon hi; em thi clr bi) qu~'tch <ii, Cll' n6i thttng: nay co, co btro'c iti aall Ibi Imcyc, ull:ng co lam pbien toi ue cho lot ttl do ... lam I:,li cUQc !lo·i. Anh khoi c~n (!-Ill Ct n6i xa n6i xl'li nhu v~y v11 cling khoi din tIJn cong tim cach o() IQi «bQi b~c\) cho- em, va n()u nnh muon em se nh:;tn tQi ngay dtl em c6 tOi hay kh6og. Tht'r hai : sa dr anh hon cm la vi cm Qdog i' ilt3 anh han, va hon em each nao cling UtfO'C. Ilon nhau, hay la cai chi chi chang nlra ( n6i ra m~c co' ch1'!t ) 111 vi ngU'()'i III YCll nhau, va tri~l1 nguCtj trcn Irai iIi;t nay bal chflp cai oog thanh nao n6 ctla anh. De; tlmc)'J1g anh Inang ai cling hon em ilm;rc ch~c. d'i' em chi han c6 mOl 1111nl1 aoh, khoog chit tnro'ng bO;ln to:tn tiuy v~l nhU' m;;y ~I hQ Ii' etla bac va oang ngoai n6', ia vi cm :YCll anb, va chi co th~ chiu ctl10g noi - hay xuc cam d~t daD - "ui IllQt ooi moi, mOt kh6e m~t, mQt tban t,h~. La anh mil thoi~ cua:a~h

ca

Sa

ma thai I,


mou

cue

53

m~

da

Sao c1:.to nn y nllll

killing khling lh~ ;.Inh rI an ? Em se dinh conI{ khong vi(')l tim c ho nnh niI~, cho anh sol rlle)l cheri, bao ghy chiu koe)ng n(ji anh se pbi'ti ng6i 10 gi& xc (/0 i1~ vu'<)'t 500 eliy so ngan qua ven chien khu Cion nh Cl II Vj~t Cong len uny tham em, eTIl

se

clnrng dien {lien

lha cbo.

is

lr l'l n lIay 10 gio' CIa HI kbutn Him. IIlnll 111m eh.1ng nhfi'ng eil nh il ilia cn linb ngu d)i. Em cling /'Ii ngll ih'ly. Tr&i J:,tllh qua th ~l. B6ng dU!1g e,m lIua tay xon l~n mao Tr&i O'i, kbong phai HI no moc th~ch ma no bien th£lI1h cia 00 mal rai. Cang tlrc ano lhl'lm, ai bao nnh (hqc em

gi~n, em vung " tt ng Iron anb thi! quai n a o lulSt len t~n ca i dal khi ho CO g~IY na)'.

mn

l:,ti

ch:.ty

000

- Ly O'i, chi~u nay nnh (ii cine mot minh, trong khi cho' pllim, b~ng (ltrng nha em qua In nlla. · Nbin chiec gbi'S lrong ben anb, anh ngbT dang cm phiii ngbi il6, lay em trong tay anh va 111.1I1 thonng anh quay sang hon

Ie

"oi

trQI11 vao cd cm rai va oghielU: cbinh nhin len ll\iln b:,tc. Em sc diU anh (Jan (lieng ma nnh coRng dal1l k cu , Tt'o'i, Ly o'i, nllu'ng k5· ni 9'1.1 \11,111 v~t i\y (lilY vo nnh . khii'Sn aoli choang vang nlnr ngll'ai say nung. Anh billlg hO :' I1,1( Idnh ng~c nlla ding chllng minll u5 th ,\ n nhau, yeu nhnu, lin nbau, quan quyt vui suo'ng Chll'llg ay, sao h6ng ('hoc I~llh

lLlng, xu each va hcm min nbau nu'a , Anh kh6ng lnang ttrQ'ng nOi i.lieu ay, nnlt kh6ng luang lUQ'ng nJi eo m<)l cit i gl c6 llll! cben vito giu'a IHli lh~ xae vii lui tflln h(';n itii tfrng khaog khil !lIm v~y Hlln 1'5 rai Chlll1g I-n.

ile

Th~ ma s~r lh~lt

v~y, Th~ ll1 ~1 nnh van ho'n oan cm, Th~ m~1 c6 16 em con ho' n oan anIt nhieu hO'n nii'a, Anb h~l cblu n ~i SI!, V(l I)' CI,rc nhqc Clta tlnh yeu. i\1l1 ~h811g ell d.ch gi hiln gan (JuQ'c, lhiS' Illal I~i th~t vo I)' hO'n

vfin nlm

ay

.

'

I

'

• •


54

dV'O'ng

nira , Ngucl'i fa baa anb

klen

th~t tlnh', Anh MIn co Ib1;t tinh,

h~ng co' 11l em vAn yen an ;: ma. chf nh l il Sl.! vo Iy dai <l~'n g ity.

Bieu Jilin

:1I1h khZ)

sa

Va anh kbtim pba ra mQ t dien, mOt uleu khiltllpba tuy cu rich nhun g tb~t toi ng b i~ p cllo anb It'l c nay: IWi ngueri la hai nguo'i, Ia hai vu In.l rieng hit)l elu iiI hai nglr6'i yen nball, yeu mu(')n ch~t dUQ'c, Nlnl'ng chiSl ilu(l'c cbo nh a u th ~ t d;}, hi(:u nbau mO'i tbat kh6, Ngbla EI, cho nen Ilk n ilY, anb cb5ng hi~u gl em hC't viI n guQ'c l~i cling yDy, em chang hiElll gl anb het. Stop. mSt chny9n. Tinb yeu tham tbuo'ng nhu v~y (lei CIll, C6 can fJum tid Cll' tiep t\lC yeu nhall, nell yell bein g via lid rl1l1.111 xa nhau v~y, ViI cei Ie an11 yC'n bong via r6i , unlt« hili» qua r6i. Lam sao btlY gio' il:'t,y Ly O'i ? BUdi trU'a nay, cbicc radio til' nhil hen vRng sa ng tieng

hat Thai Thanb: ... lIglf&i glzen nh all l()/~[J viiI! ell' 11,1191 l1{ldo l11i ~ !1{l rrl I1harr

nltri'!1a

all

tinh

Mill .. ,

Ticog hat tbi tbam danh tbuc y nghl' ci'ra anh, 9' 111;1 co Ie long anh nghi den em vlin ct'l' ngQt ogilD, tIm anb "iet cllo em v50 clio cbai cbuot nhu nhii'ng allg vrln chuO'og Illy~t hic lIlai diu suot nbung clclIl dili n!ing dRng, Ion rat nhieu thuoc HI va 'ca-pbe". 1'.1 6i Ian glri anI! phai dtm bao clam, chi e 1111'1t thl phi cong anh chiI' chRng phai anh 10 em kh6ng nh~n uugc Ullf unh se buOn. V~y Ihi tinb yell i eh k)' hay vi k)' ? Th~t linh auh hOkIng hot nghi ding co Ie aub khong con YCli ~em niTa, anh ng'!ln ngO' nuoi tiiS c cong trinh n a m nam VllD sai va ' unh hoZlIIg nllat HI sg cm lioan bi!!t dugc ' )' nghT tty Ctta anb. Can Iro'i cho em ruong bo auh trll'ac, anh sc !l6ng vai !llra con lrai chung thoy bi pbaD bQi vac bQ m~t hi tlllTO'ng (]j <li 6u plIo duai con m~t lJHrO'Dg- h~i va kham ph?c ctta th: cn h~.


m6u

eua

55

m~

Anh bi~l [h~ HI loi. Nhung chi 1I10t ntlob anh bi~t cai tdi clW miob vii nnh se n g~m migng lam nhu' nnh TruO'og Chi om 1l19t moi u tinh Xtloog thu y~ n ilid,

;.... Ly O'i, sao em im qng ho'n nCra [h ang [ro'i khong viC'1 lim cho nnh, TIm e11l chRlIg co gl l~ 11 80il i dill chllYQo em an dlrgc, ngtl uugc va mlii ngay m9 t th em (10 ua tb ~ tll Ihit. \'(1)' ma anh vlin mong tlHr em va m6i Og8Y qua i1i xa qua, :lIl'h buon bfi, han lili, b i\ ng khuang, Day giel' em lwn nam tram cfIy so <h1'o'og ma co min hai Ldi m dy la (llr('rng 'ileo, nt!L1 khong anh s15 10'i g~p em Lron g pblit ehoc il~ Iraeb moc, d~n dlii. NbU'ng cLttc Iit anll se Ihua em, gi cbt'r gi~11 lhi sao e ho I~i C Il! cluQ路c.

a

Nh6' qua 3n11 flC!11 tlnh em ra, ng~Ill, V~I hoo len 1110i nhfrng phan IreD Ih~ xac em qU;\11 qU)'1 Irty anh . Anh cnong cndog, 16ng ooog nbu lira. uiSt, va [lrc gi:}n Sl.t h ~\ t ltJ'c trU'o'c khon g g ian nga n cach hai aira cht'lng mioh. ern

V~I tuang chirng Irtt

en

ClIol anh roi, aoh vITn yeu em, auh ct'r tucrng khung yeu nun Ihi <16 1:1111. Nhung triSn Min eho tboat nhung kS" ni~m no bam Jay cla thit, no nb~n uU'Q'c b~ng ail lllQi tht't giac quan. Trc)'i, n~u em bo anh th~t, nnh khc'}ug dam n6i HI anb sc chel, nhung ch~c 1a anh se huon nbi~u 110'0 nub. luang.

cam

.

... Anh yell,

Dinh H1Ili gan !chung vi1)l tim cho anh. nll\1'IIR lim anh 1M lien lieD, vii cilng ngfl)' caDg c6 vi:: lli e n dieD, CIIl sg qua, chi e anb dien tMt tlll phien.

Sao anh elf hoi eli hoi I~i mai em c6 YCLl anh khong? Chling Ie nga~ nilO em cling phai hCt lcn : (jj gio-j O'i l en1


56 '

d\Tong

klen

yell aul! qua, yen 311h <t~n cb~t cllr<),c '? Em khong Ihiclt Ihe, vi m Ot la thtl'3, hai Ill... khan g Mlng Sl), Illlre. l. y nay, (lung c6 xc tim em m, h5y blnb ITnh (]Qc li e p cHi n30. Em n6i khong dung SIJ th1!c vi dil yell den mlly em cling cbiing chet dugc CHIll, phlli song m3 yell auh cht'r. N'golli ra, em van nbtt tbu()'ng, nlm lhucrng, nghia IiI em van di lam, vUn ngay hai bU'n, van il9 ('. thu nnh V~I vi the, vlln bl.rc mlnh. Em chu~ y~ vi chua l1luun ves, thl! Ihoi, chllng c6 gi d~ phfl11 tdin ve'i anh Ca. Nh{Y cm I hi ning rna chiu, ai hilO anh 'c h9C cho em gi~l1, em (Ii. Hay HI anh uti can dam ill' cal, st)' ngb.i~p vi d~i clla anh V~I len dily v{Yi el11, em se kielll 'Vi~c lalll cho? N6i chai the chiI' em hiet anb i c b ")' mQt cay, bo CI11 thi dtrQ'c chir bo cM Sl)' oghi 9P 10 nhtr qlla nui dla Hnh (]fill c6 ilm?,c.

ho

B<l em C<l moi 6..: kiem xem c6 dli I~ kll cho anh nghe. bom qua em so mui. VO路j CUQC s<lng hinh th?!n Clla el1l day thl so miii c6 Ie cuog In mol (Wlu quan tr90g. Em co nhin b~t hai cbo nen nu{Yc m~t cir cbllY ra rong rong. Co Lien (anh c6 nh{Y co Lien b:;tn em khOng 1) tuo'ng rttug em nh{Y anh em ... kh6c. Co riy d6 danb an ili em va m~ng 111 0 anh th~m t~, n110 111 anh 19 blilC, anb hilt htli c\lll, anh ther a ... oi thoi, auh dll mol tram lIn! tQl, m6i cai 16c c6 nen ... Inueri m~y cai tQI. Rdi chang hi ~ 1l sao em kh6e th:}t, thlH tha I hUl lhit den hay.

A,

a

Bo anb t~j sao e ln kh6c? N6i eho anh Ill! long: nh6anb qna min ai ! Nb{Y null ehet uUQ'c ( h~i eb~ll ), NllU'llg em sc eo gi~n anh them viti lhang nihi , 11J~IC dati lb:ing nily lreri hat aiiu rel kinh killing, (hi co ::t nh & cliiy chua chae au smTj n(;i em dflll.

am

Tha i, h0111 nay vj~t dc, n(; cho ::tllh Ihcm elto路i ... . pOq


m6u

cuo

57

m~

Ly ili ch~1I1 ChÂŁ1I11 Iren can i.ltr(rng d1'lt cI~n ve nM. Trai cao nguyen x~im chl V.'I Il' ngih. Ly Ibil)' Jilnh Jf)nh Irim' 111::i, nilng (llr<l lay Jell };oa l{O:1, ru rllng hai g'0t ntl'ac JIl~t cong Hin ch:ill1 ch~111 nlm bucl'c chan n1 ng.

Ly muon on J<h6c to. NilOg llluon ell;,!)' n~Uly VC nhll va xo Cll'a vao bllang nftlll IilD ra giU'o-ng, nil cU l1l<;>i eam giac sting J"i soi nai lI'en rIa thit Ly. Nilng IIho' hic !Ju(;i trU'a oilllg c6 blro'C vilo lIlot bi~t thl.!' I1ho Iding hoa, lI1c)t J<Ji lli Irai siSi d~n len 111l)t hien phil. Nilng nh()' nilllg iHi cuo-i, lieng elf(')'i lanh h'lt vii nghipng (![lu nglw 11101 gil ('on Irai Ihi Ibam Irong chiec ghe lJiinh rQng, Nang con nho' ro lllilU II1flY Iren tn')'i ldng x6a co m9t ktlOanh xanh nba bo' va' a giii'a. Nang nho' nang challl cht't nhin nhii:ng qll' may trfing xon clan kboang xanh fly. Nang nho' co li~ng chim hot nhQ 0' cUlli vU'o-n Hlln tiing them SIr thanh linh . Rai nang ohl), nilllg huo'c vitO mot din phong co mol chice oi yang I1ho , ..

TCYi cit'a nha Lyon len kh6c lh:)t. Nilllg eh"y VilO phong

up

1J1~1 xllong goi tt'rc tll,ai. Hai lay nang cilO dill xllong

119m va nang thaflh thl,rc uirc nJUlll1 than thl! niing bien thiinh mc)t Ian khlJi bay len C:lO, : Trong mQI !t'IC, Ly ngdi u:}y, khong hiGt pha; Jilm gl. Nang khong th:!y dall kh0, hoi iJ,)n ; chi thay nho-m 100m va trang r5ng. Ngofti nhil co. ti(jng xi XBO cua :li Ly nghc khong ro, mOl lftt c6 tieng gil ctra hllon/{ 1'~lt 1'(' Con he Plm9'ng 16 (Jilu vilo f.((.li :

Cc, Ly, 111~\ chilu 1l1()'i co ra sO'i co'm. Ly g:)t <Tau oid, Nang ilt'l'ng d;\y Irtro'c chi6c g\lo'n~ IcYn, crt tll:ln th!: nilng hi011 I'a Tfli'ln the nily ella 11:111 U ? lIinb nlm lIan aa 0111 nang t1H)l gQn gbe lrong vong lay chi1l1g. Sl,r ti6p xuc tluln m~t va than nhien. Chua h:lo gio' Ly kinh hoang vi hi Wln 0111 hay hOn, lilt noi khi chilng c6 cllling b~o. Nhuog hinh nJlU' vaj ~VI1l nang vITn c6 ,' i'~ -

v0

lie


58 ~

philn khang diu d~ng. va nllOg ca m th:J"y kicu hanh vi th~ vil yim Jl ~n hO'o.

ca

D5ng nhi e n Ly c6 cam gicic tllt nhu'ug m3nh val treo than th~ nang ro-i la ta va hi~n mat. Nang thuy phao cbi~tl trong glTO'ng c6 bai con mitt lIiin o' phia sau lliim (Him nhin nnng.j

â&#x20AC;˘ Ly COn nh& ro nang dang nga xUlln g v ~\ khun g cam thay gl, ngo ni Ill!)t thtT lieng u"ng nglJe ao ao n1m til!llg thac cId chung quanh. 10-6-1


NGƯỜI VÀ NGƯỜI


Ngay .. , thallg .. , llc'illl". Anh yeu, Em da hi~n tlIau cho anh trong Sl.l' sang suot va blnh than l~ tlmaug, m nbicll em con h(') lhc;n mOi Ian hdi tuo-ng ll,li gifty plllit ~y, nhun'g 110 th~n rna khong h<Si h~n vi chinh cm quy~t dinh va chi minh em mtl thai. NtH uau elo'n kinh hoang nhat cua tlo'i ngU'(')'i con gai dit qua. Gio' cm tty tin nO'i em, em co qUYE!n doi vai th~ xac em. Em It,r do, tI~路 do vai chinh em, d6 la di~u quan trQng vi chung la mal It.r do klu)'n g phai hai kc kbac rna bai chinh clIung tao Em cam O'n anb dii ghip em hoan thanh SI.,1' cai ho nllung tr6i DUQC ay. Anh yen, Trong b6ng tol em hiet con mat anh Dudn vo hl,ln.Anh luon luon chim llaUl trong Sl,r sang snelt va vQng, Anh ua tai cung {luang Vtl chi mQt DU'aC nU'a anh se rO'i vao htr vO. D6 Iii loi thoat khlit khc chUng ta phai chap nh~ll. Va em yeu ve dtrug dung cMp nh~n cua anh'. Em n5m g6i tHiu leu tay anh. Tlnll ca em (l~ tay len l11~t m;~ch lllatl va cm nghc nhuug HiS ug CIc;lIlg deu deu fUll thum vang len trong co' th~ anll. D6 lit nhip lli~u c6 th~t duy l111at cua st,r song, nlmng HI 'nhip i:li~n bllan nan bi<lt ch crng 11110. Khi aob ogil 1'6i, em ng<)i hung gic)' 1~llg Ie chiem nguo'og ' kll\16n m~t anh. Em ghi nh6'lll'l1g cbi tiet, n6 se Ia ky ni~1lI vinh vi~o cuacl1l. Vang, Icy ni~riI, vi em sc xu aub mai mai, tru'o'c kIli aull lhuc giac.


62

dl10ng

kitl"

Anh y€m, Em oa qtty~t djnh nIm th~. ChUng ta t~r do (lui val nhau . Them mQL rang bUQc la them ml)t phi IY. Em l~ do trong hflnh d<)ng hi~n thfm, em muon chirng to them Clll llOan toan h ..r do uoi veri th?i xac cm. Allh, hay xa h9i, khOng c6 quyen cbiem do~t cling khOng co quycn tracll Ctt. Anh chi la lllQt phuO'og ti~n th~ hi~1l Sl].' l~r do cua Clll.

Em nghc tieng chuong dang ho di (s m · trong clem khuya. Em clem tll'llg tiifng chu1ng ch~m rai va ell' mOi tiCI1H clmong em h.1i hon aoh. Anh CIT tlQug mo' ho vc vuot Clll, nImng code anb vlIn con · uitm chlm trong 111Qt gHlc 1110 nao c16. Em vQi vii m~c qulin ao va hi: g'i'a anh kbi traj chua sang 1'0. Chl'tng ta (y ugoai nhau, Chtlllg La XfUll nh~p vao nhau trong khoanh khiic 1'ail;;ti lia xa khoi nllaH. GiU'a ngl~'6-i hauh khach va con Lau co 111Qt tlo ~ln uU'o'ns chung, chung ta da ai chung mQL uo;;tn Quang, nlmug roi con tilu cling phid tlt'rng ht!n va ngu·o·j h:\nh khaeh gi'a ttl'. Xin giH Lu' anh. Anh au chcr CIl! Uri chioe ben dan lien clla ngtro·j aan ba, va cUQC hanh t1'll1h lh(lt hoim h~lO, lh~t tr911 Yliln.

000

Ngdy .•. thcing ... nlim ...

Toi co tim cong vi~e cl'll lam. Toi eho hQc sioh them bai, nb~n them gia gih. Toi co Hlp trong dun giac hu tho:H It'r sau dcm tty. Nhung vo ich. Sly khao khat h~i hoai nhu chi~c .vang W~p t\lC ll2li dan len, loang rQug ra, mOl ngay mQt phll kin y ngh'i' toi, duu xuc cua toi, Lhan Ih~ toj Tol phi ell du trong col suO'ng 111tl va khong hie u lllil1h lh~ Sly ra sao, phai l1a11h dQng Ih~ nao ello giol1g ll1Ql nguo'


m6u

cuo

m~

63

blnh Lllll'crng, u~ khong ai nh*n bill nhung lhay c16i lhlim . kin nO'i loi. Chieu nay tai c.o viQc ra ngo~i o. LllC vIS Wi oi ngang mQt bai tba lUll viing. l\IQI vai con ch6 g~y ?lrn va do' blin duZ5i nhall treu nhu'ug IU?lng co .m Qc cao, 1\I9t chi~c gai kho Vlrang gliu quan sU'ac qua chan to\. Tred im CGO va c6 Si6 .nh~. Ticng uQng tMuh ph?l cung xa h5.o. Ttl: cu?li hai tba Illa c6 ngm'rj dang Clot I11Qt uiSng co kho. Mlli co cluiy c6 cai gi phang phrl t quyen ru If,\ lhucl'I1 g. Tai hit Lu'ng hO'i did khoau khoai, nao nuc. Toj ciS suy ngh! xcrn Illtti co chay ~y gQ'j cho toj ,I11Qt d.,Ill giac l1U'O'ng vi nao c6 ve quell lhuQc vai khuu giac cua LUi, BQt nhil:11 toi l'llllg l11inh vi Loi hi~t Ului I.'hay kbet HUll bung tinh l!'ong chinh llO'j thO. Wi rn(H ho路j thO. lIan ang nang miLi thu6c lit. Toi uii ra khoi bai Lha lila, ra khoi vung khang kbi c6 all1 lUui co chity. Nlnrng toi : 1ani sao c6 th~ ra khoi hO'j thO. ctla chinh LUi, h'ong llo lnn 1QII l11<jt hO'i thO. khi\ c. N6 tiep t\\C illll anh toi h'en lIU'('l'I1g ve. Tai aa c6 g~ng vUQ't qua ch~ug du'o'ug HI ham nglr6'i con gid, toi khan l{ no l~ the xi\c toi nua, nhtrng gio- day toj l~i no it) th~ xac ngtro'i khitc. Toi thay Lhat vQng , luc tuo-j nbtrng khong bUtlU rau. Con ou'o'ng kha d id nilu'ng toi v~n uj bQ mac dl!. lro-i slip <10 nltra, Tai nga ba chd u{) q'u<;o ve nl1a, m~t cO'n gi6 loc Cllon theo <lam b\li V~l rac ruo-i quay 路tron tru(Yc m~t taL M~y tcl' gi;iy V\lU bay len cao phap kh()'i. Toi lay tay 'c ho m:tt b a ng qua <1uo-ng illlng !tic lren m~l Quang nhLJ'a rna l"~l1g Him lam nhi1:ng gi9t uuac den bat dau rO'j r~c roi clan {];In {trill khit nhau 110'11. Mi)L chiec xe nlla SO'I1 tdng ch~y lai va 16i ngho lh5y l~ti V~l Wi II h~n 1'<1 B;).ln, I11QL b;.tu dong nghi~p luon luon to ra co dm tinh

li~lJg ngll'o'i gQi len, Chi~c xc d ll'ng


dl10ng

64

klel1

d~c bi~t vO'i lui. j)~111 nd: ti(5ng lilO b;.Io Y3 nhir lhe bi'ln khil thanll cong doi vO'i da n ba. NIlU'ng vO'i lui han van to YC dil d~t, c6 Ie vi YC l~\nh lilllg t111H'mg nh;}l cib lui, D~ll1 xuong 1110- cira xe m()'i loi len va xi n llhcp !lIra loi ve. Han lich Sir killu 'cach va co lam ra duyen rlilng. Tr<'ri mll'a lMt 10 Iller mit ca ll1~t (itro路ng. Toi chiim Cltt'l nhin ve phia ll'lro:c va nghc ti~ng l11U'a rao dlO il~p vilo thung xe. Bilu 6c toi r~Dg kho!lg va 111m bO'i trollg lllQI co (lO'n silu lham.

- Bay gier con sC),llI va S:\lJg mai cbi khung co gio', loi nbc)' 1M, phai khong chi? Chi xem phim From lhe Terrace clara? Toi Xif~ phcp duQ'c mO'i chi, chi khang tll: choi Chll'? '

Gi<)ug Illeri 1119C co lam ra ve li;t' nhicn nlul'f1g I'U rang Iii h :1 1l bOi lroi, hai lllat eho'p chO'p n Iii n cai g~t nU'o'c qua I~i d~n Il'lrO'c 111~t. Hall ciLra tay citi kinh chien h(\lI, lung tung khi5 sO- vi loi v?in illl Itlllg . Bbng (lLrng toi I1lLlOn h~l cm')'i , va toi clreri lh,)L , cmyj hO'i 10 kIlien ha.1l 1\1 lilng nlm c1ma Ilmg ngbe toi cll'o'i bao gio'

be

- Yang, l1i tbi eli . Toi con it b ~li lllai lam clIng kip.

r

vc

phai cham nhtl'ng

Toi dua lay halmai loe did rn phia sau gh6, nh[ch ngu'eri ngdi ngo-a co mQl each lhoai lmii. 1I~1l <lIra mitl nbin toi , ~e do xct nlmng yen tan~ . Con mat ella han clH,IY ' ltrO'l kh~p than th(; toi, dung h,d th~lt Jill! phia lrcn .

Han

a

cUeri tuO'i, eho

xe eh~y ve huO'ng Saigon, noi bet

chuy~n nay den chuy~n khac, chi! riGu IIf()1 vai dong flghi~p, than phicll ve 1U hQc lro ,phe hinh cae 1M tlr cine. Toi nh~11l llI ft l tl,r ru minb trong IllOl dill! gi!le mun g lung, lJen lai 10~\lJg lhoang tieng banh xc ch:~y qua Ilhil'ng vung ntI'O'C, lieng H;,I IU n6i l~n ticng ClTO'i 11l<)1 minh llh~l nheo. Toi It.\' 110i leli dang Ui datt, 0- dim, vh'i ai. Hinh nhu' t6i Vll'a l1h~ll

lai

lll~t

nguJi dim ClOg U}'i mgt oO'i nao do.


65

mou eva m«?

Toi J1\c)' lll~t -nllin H:,Il11, LllC nay hiill dang chiim Chll J.:d xc. Tro'i d1l b,mh lima, ilu'o'ng plIo dong ngucl'i vu lo:ing lboilllg mol viti v¢l nang m ung, Chi may phltt nllam m~l, loi cIa fU Wi vaa llIQl girlc lila' clura tinll h~n, Trang bong toi ella l'ZlP hitt, loi ngdi thu ngll'o'i nhll1 leo man an11, Tltinh thOtlllg t6i nghc ti1!ng Ehpll c1ra l1Iinh 0' ghe ben. D6ng mol b:1O lay ll~t len vni toi. NgU'Cri toi ct'mg J~iva I~nh toat vi lll'cgi~n, ntI'O'C mat lUi IdlO ra, Ban tay c de roi ng~p ngil'll g lien xu6ng phla du'o'i. Toi b;)l d~y Vllng ch,ZlY, v~p Jlh?d hang ngll'o'i nglii ngotli, Hto llao, Toi JTlUlln khll~: ll ngay xuong nllll'ng gll'Q'ng, maL khong nl1in lh~y gl vii ben tai il II nhu ti~ng gi6 th(ji trong mot co'n baa lo'n,na khoi bong loi r~p b:it, toi vITy xc leo lell, khollg 1II11()n ve uha nhll'llg cling khol1g bi~t (Ii drtu. Toi khong llIu6n giap m~L ai • Toi IllU Ull khoc I119t minh, trong 116i hill CJlIl).nb hoan toitl), T6i qu ail qu~ti trong dllll gi{IC nhu'ng ngon lay 116 tren co' ,t he n1m nhu'ng COil ret luon dll'(J' i I ~i n vai .

co

ca

Toi Illuon V;lt hu co' LI\l~ loi I'a khoi toL Toi S<)' 1111i den ban tay 16i khi n6 licp vuc \'o'i pilau da lhj t nao kltac, T6i ao tro'c (lLl'Q'c hicl1 thftl1 va ail hien th;ll1, nllll'ng t6i V~11 ldlilng the di'rng du'ng nilu' Wi hllng tll'o'ng, Toi llIlIon Imong troi Wi nl1ll'ng lpi vfin hi keo I~i C]ual1h qu'iil1 trong nhu.'llg hllon Idn tha n thu!)c. CllUylln phieu hl'll llu Ibilt h,ti nhtrng lUi khong an ll ;} n, vi rot cUQc toi Vrill 111 IlIQt no 19, !lil Iii no 19 ella Thu'Q'ng hay nu 1¢ cint tt).' do, Dieu ilY dui vO'i [oi b'l)' gio' ellRng co gi qu:t11 ll~,

kc

He

000

Nyciy ... thallg ,..

lI al1l

Toi xin Hai I'a Tuy 1lon, Thanh plio !Juan bfi nay klHing guy clIo loi 111()t dlill tll'O'll g hoi lice hay bo' va' nao, To! lIluon gil\l1 lLrQ'c y nghTa llo'i lUi vao st).' lam vi~c, nghI


66 ngo" , an uung, l>ai lit:l va quen Hlng.

(y ,etay dcm toi GUQ'c I1ghe nhiElll ti~ng slIng 110'11, ell nhung lieng sung nho lh~t gan. Nhlrng n6 khtlng lilln loi xao xuyen. nhfrng ngtr<Yi chung quanh toi cll ng v~y. HQ vlln song mQl cach lher 0' dElu nhil). Nhu:ng ult:a hQc lro van cui (]:ill lren ban hQc. Chung Wi van giuug bid, Nil ifnI-( phcp Unh, nhung t~lc ph!i111 van clmo'llg, nhu'ug phlll1 trlllo( h6a hQc ... CM lhanh phu nho h~p nllY It'lc nao cUllg gifr {ltrgc cM vc bi nh yen sao lang.

ea

Chien nay Loi ra hai hi~ll, Chung quauh Loi Iliu qu~nh, ~I~t he o' cuoi tilllJ lI1at Hl mot llm'l'I1g chi Lhiing co mQt m;iu tim hiec, Treri gio nhieu va cM du'o'j chfln gQ'1l Lhauh tirng clQ'l dd xo ve mot phia, Hai Imung phdi Loi ldln Ilg~p khunS khi mat diu dimg, Toi dua Lay It,r vuot ve ngl,l'c tOi nhu mOl do \'~L khong lien quan gl to'i Lhftn Lht toi nllU'ng quen lhu9C va Lhan 11l~t. Gio thdi nhicu va trerj h,lllh ho'n, May Mra lre me Dh~t chi~c non rach va oap chioc IhlLng hap tap <Ii qua can cat vc phia clloi baL Bay gia chi con mot 1111nh toi trong bau khong khi ng')ll ll1ui muoi m~n em nay,

YO OC cung lUi ))0 ve nha, MQt ngn:cl'i dan ba llQi

a

Toi muon dam minh Lrong nuo'c, Toi khong l\Jung tbeo ao ldm nhLrng tOi ngh1 khong c;ln thict. Toi cO'i hi} qu~lll ao va llH,I'c bi.ll1h ngay )' mllon 'a y, Toi co vllng V:lY li~ chong I,d SL,r le cong, ddi hic toi buong tl'Ui cho SL,l' vo ve au yem cua nhil'og con song llilo, Khi bong Loi bat d:iu lam toi sq, toi len bo' va d"& nguyen than lh<S ~\y nt1l11 ulli trcn hai dtt ... Mot con lim <Ii chllytn ngoai khO'i, khong hlnh lhi va lieng U()ng, dau hi~LI c1uy llIlaL la IllQl clt;ilJl sallg nlli nhoi nhoe nho<;t.

Khi tui sap sll'a l1I~C qLl~lu ao va \'ui lhil;h nglt1' \lei mQt bu'a co'm ngon miQng thi ke Den Loi, th;~' L g~\n, co I


moU

cua

67

m~

khoang cach IdlOllg qua hui bm'rc chan dlli loi nghc co ti~ng lho' IIH),nh kCI\1 tlleo mQt hai lieng tlQng lIItt toi co ca m hrC), llg ch1\c chan la khong phai tlugc gay ncn ho-i nhf1:ng COil v~t hay tlu v;}t. T0i chi cun k~p cam tMy I11Ql noi Idnh hoang phong len nlur 111<)t qua bong bi b0'111 cang lh~t llhanh, Taivllng ch~y I1lnrng clma quit mc)l lJU'O-c, hai chfll1 tlu vu'o'rig vao nhau va toi nga sttp xur;ng ll1~t cill, ~l<)l li e ng keu khong co each lhoilt ra khiH cuung j)(:JI1g. Toi khang the nilo uO'c 1L1'gng tho-i gian lll' kho~lI1h khac kinh hoilllg (l:111 licn cho to'i khi loi Ilgril (1i trong c?tlll giilC ([au ilo'n den vo' tung co' th(j.

Ya t<ii c ling kllong th!! nbo' bilug cach II f\o toi l'Inh <1(1)" iim lhanh n~tU lien nao IQt vao Lh10h gi:ic toi, dun giilc nao ILa vilO lbflll th<J thoi th6p. 1,'oi cilng kMng hi~u biing o£lch nao toi Il1~C lln'Q'c qu~ln {IO, tro' vi; thilnh phD va t~t cii nldl'llg gi lui nil Hun cho ncn khi lUi ngat di IlH)t Ian nu'a ULI'O'i cililn gitto-ng trong phung ricllg elLa toL

000

kh ollg IIDdy. Tdi nilm b9nh vi911 nilY

sl ujllh b9nh

k~l

lll~n

lla (.\lI'Q'c

llHrC"; lal11 ngay. }jac c~ln

hi suy nIluQ'c Ian nghy, lTnh dU'o'ng vil tl'9' It,rc !J~f1g dlc lhll' lhuDC bo, Loi

'U)i khong c6~' ki6n, Chung quanh toi, trons tcji, lilc nily cbi la mQt vlLng illl I~ng bao la. Tili giilc LUi van chua 1~'(yC lUQ'l1<f lalll xu g:ln cCla lld vat. Cilc am lhanll <> UlfO'C • ' lhollllg qua lai toi 111m nhfrng co'n gio hti thoi lh~t xa Toi luan co dlln lLl'CrL1g than th'€ va y l~ghT hong beoll 111m chiec n lit chai t\a tren m~lt !luo'c, Trong giac 1110', anh sang, nhu:llg ti a clto'p ch6i loa lam nltu'c nlloi "ong m;.IC va tui co C;'IlTI gin.c hai con nglTO'i s~p no tung,


dU'ong

kl~n

Suot hai ugay Ita; den dall t oi khong ctr dQng lillY co ei'r tlQ ng l!'Ong co mc hoang lila toi kh6ng hay hicL. nan dan loi lay Il;li lri nh6' va khi lri n1l6' ei.lJ1g sang si'w, t'li eang muon hoc lirng manh cia ella toi 1'a kll(')i th;l n lhe, Toi lhlftJ'llg nllin lIt~l 1;\u len tdin nha trang viI klli lUilll trang vo' V~ln III rO'i xn(')ng, toi 1t0;lI1g hot vilng </;}y, nhung dm'rng nhU' c6 IDQI Sll'e Ill:;tnh n1lO g:l[1 h()i nill l:;ti khien ehan lay tOi boan toan te li~t. Toi 11;'1 lUa\ll He kClI lhi cuong hqng loi J:~i hap pllai nhl'rng ho'p khong khi

la

tanh ttrai.

HOlD qua toi yell cau ngll'o'i qucll (lCIll VflO eho lUi COl} IJtip be nho tOi vITn <1(; lliiu gittO'ug, T6i llI,l'n g I} i II no trim lay viI I1Ir6'e mt.t Wi \rao ra, Toi 1l111I;n 11 :\l ITIl)l hili ea dao, bftnW giqng bitt do'n so' ma Ihua n110 tOi llmo'ng lhiep ngll trong long m<;! khi elmn ngbc lrqn hili; nhu'ng am lhanh \'0 ve va bien tbi'lnh mall xanh, mau hong, llIaLl lim" trong giile quan co be Tram trong gHic III 0' Ire d:,ti. Cbieu nay 11191 di phlro'c to'j bf!U gill'cl'Dg hoi hnn Sll'C khoc Ctta lui. Dl vuot t6e lui. Dl con lill1 ltl'9'c rc iltl'o'ng ngoi ebo toi v~ chai sang hai ben. Di noi - Toc con melll n hu 10', Khoi b~Il)l, COil lrang iliblll h,d, di ch~c can <1r;p It.ru. Tay di trang co nhiell gfll1 xallh, 139 ao III han11 khi~n tui kho doan dl nC;p hay x511, Toi ehi lh5y (Ii d[u (HI Il g. DJ hoi:

. - Sao con bu0n lhil? Con Cll' ycn t~llll nglll ngO'i lllau roi se khOi. Nett can co uihl gt ban khoan, eon hay cau ngu:y~n, Chua se tha thll' lllqi ti)i 16i cllo can, Chlla cao ell Ilion hi.ll1 g~n n hung vill tllU'O'ng lren t hfll1 thtl eac con chien trong bay chien eua Chua.

Oi Cillia, Chua co bi~t, vESt IhU'O'ng cua con nO'i nao tren than th~ nay khOng? Dil co bi~t, Chlla cung khong th~ phu tI\l lam hon con Ub hill1 g~t v~l tt1ltO'ng IIY ch0 kin


rnciu tua

1'I'l~

69

Chlla hay trunh xa chon Ic)' 106t d~ l~y /lay. Can khoog muon CI.\IJa cling Illftc mQt lai y~ nhU' can. Di phtro'c noi nhicll nlnmg l(\j khong hi(:n. Toi (lang mid . nllin lrlill nha It'ftng va biel ding no s1\p sib YO' \'1,1n. Di cho t6i mUQ'n ctlon tb:\nh kinh: Toi d(ll xtlong hen goi va th~l linh cam lh:iy llltwng h:.1i di.

NgU'Cri Dan Ong PhOllg tlung dell Jy rtl'Q'U lht'r ba. MQi \'~t chung ql1anh bal <1iil1 Illc)' ao, Lan U;lll lien Phong uong rU'Q'l1, yi) uUllg IlhiElu. Cuong hQng chung kho khan va non nao. Ch:lllg nllin cham chit lh :} t hill vao lJ1Qt \'5t tnl'o'c m~t nlmns chang kb6ng tai nao I1ghi ra tcn g9i thong thtrcmg ctta n6. Chang thay tt'I'C gi:)n mc)t dch vo J)'. TilSng I3n ao trong qnun nl'Q'll tang len. Tai Phong il Ii khong nghe 1'0, IIillh nlm co nlticll UGllg cmyj {lila, tiCllg I11Qt chit)c (lia eli h;'\t rc rc trcn may, W;ng xu (l'ity vao bAn ghe, lieng I,)' Utch va ch~l11 ... Y' ngh'i' Clta Chtlllg litn fron giih nhu'ng lieng dOng;'\y mQl cach d6 chill. NI1l1'ng b6ng nhien chang muon no nglmg brtt l:;li, il11 ling lioan toan nlm I11Qt coi cMt a~ nhfrng y nghi ctta chang phai hi~n ra mOt cach tdin truong. Ph~ti hiQn ra, Phlti lhll nb~n. Phili (len lOi. Phai aau no'n. Phrd kh<Sn khlJ. Phai l\t' Sl. nh~lc. Phai n6i lb:}t to. Phai van xin can khlll1 . Phong llt'rng b~t d~y Ira tiElu va Imo'c l'a khai quan. Tn)-i cia ad co'n nma to ma chang khong bicl. Thanh pho Tuy Hoa nha he chlm ilttm lrong tl'!)n n1l1'a aClll hU<ln le. Nll'O'C Illtra 1:,\I1h cllay tren m(\l va ~ill1 U'o'l qUlIn ;'\0 gillp Phong tinh Uw nhul1g (long tho'i khH;o chang ghe,w. Bay giO' chi con bong t6i va chung. Bay gio' chi con ph~m nh~1O va kc xcl xlr. Bay gic)' khong c6~ ch5, n~ fan trauh. Bay gio' chang pb~ti ih1'O'ng dau vO'i chinh minh Q~ h,l' Cl1'll vot 1'a khai mQt tlnh tl';,tnh an nan tlly~t v9 ng. Phong uli lb-i b<'r be Itl.' luc nao, ngll'c)'i ru n lay b'iiy vi l;,toh. Nhll'ng chang vfin lhuy m;,tc~l mall hai ben lhai duo'ng


'. 70

dlfong

ki~tl

gi;)l ll1~nh, va chang co c.'ti clio{.'llg v;\ng ci'ia ngm')'i Jen co'n sill, c~li nong h~lIl1 hap kho chill lam nlloc nho<;>l c:'ti nbin va )' nghi' ctta chang.

Bien xa, den , Pbong c6 c?lmlll'Crng tnl'o'c tn~t chang Il1r}l khoi 1l1l,rC dco qU{lnh, cl111ng lhll' nghi' n~l\ ch~1.Ilg Liell IHl'o'c "ao {lo, tbfll1 the chang sf! I'a $,.10, No sc im I~ng bien milL, 111m nguai la ncm mQt hon soi? Phong tin ding I11Qi St,l' Lan 6i <lell tltoai mid dB chiu, chi c6 SlY tf}.O 1'a Ii! Clau (lim kho khan, nlm bit m~ (lall do'n kh6 khan sinh I'a dlra can, Nen h;l)' gio' cb1tng biiSn ui, lJilng l1IQI cach nilO (16, hUn nhu'llg noi tltlY vo cling elll bil!n di. ): nghT 11Y khi6n Phong tI t': l: It ill.

a

Phollg ngtli xll(ing c,'tl 71m . Chang ttr bill 111inh nghT LO'i nhl'rng ngay em clelll d:i qua de IdH)a 111p co'n sol hlrng hl;rc trong (Ian. Pb~ti, nhu'ng lIgity Pbong ila song va tru'Q'ng lhilnh trong linh Ll1l1'O'ng yeu em llem phftng l(!ng ci'ta gia (\inh chang. My cbang, Pllong, cm g{!i chillJg, tat dt deu hinh di trong dc)'i song vii)' nghi'. \'o'i gia lai Ill! i) lllC,ln ctta nglro'i chong b~c llI~nb (J~ 1~li, lll~l Phong co Ih'B nllui, . hai anlt cm Phong an hQc lllQl cach tllO'ng a6i dG dang. (;i<l lIinlt Phong D110 bc, it 11Q hang, Phong V~l em 15'\[ t'hilng il DC b~n, CU<;lC song tl;l' nhien kJJC!p kin va lha 0' tnli ai. Phong va nhu'og nguo'j than yell cldng lhik IItac vc ~I,r binit lhan qlla (lui ;fy. Nlwng Cling chiuh cUQc 1;ong kcp kin khien Phong trCr nen mol ngtro'j coa lrai h,lc long Ir01g the h~ clta chang, Ph.ong kltong hllt IhllOC, kbong l:6ng l'lTgll, khuDg b"ln g{Ii. .. g:ln nllU' kltong Uit dl nhung nllll cal.l thung tlll\'c)'ng ci'ta llH)l ngll'(ri con tnli.

he

,

l\'1\l\'l1g r~i cong <ten IllQl luc th~ X~IC va lam hOn Phong xun xao nhu'ng doi boi ll10'j 1~1. NIlll'ng chang khong co phuo'ng Li(:I1, khong c6 ho~\[} canh lilli Ull'o'ng Ibo~ll. Chang am 11l3m h,l' tlil)' v6 minh. Cbilng Yira khon kho vcri nhtrng khao khat tum thuo'ng; Vlra lhyn ve nbu'ng uieu chang llrang nhu lit IlIQL trQng tqi. Cbi111g dun thay

Lle

bo


rr.6u

cuo

m~

"

trong han chang keu vang nllung am lhanh hun dQn, co nbu'ng lllanh am cao ca vil co nhu'ng thanh fun hen IlIQI1 liim lhm'rng. Trong n6i co uO'n, chang ali it]· xa ngli, 51J.· xa nga vo .icll vi no khang ue111 h.d cho chang mQt SI! lhoa man l6i lhi~u nao. Chang cll1~g h{j thtyn han, cang 'k bon kh<> hO'n va dwg xa nga 11O'n. : Nhtrng (liell lam chang ghe IO'm chinh In SI.I' qU)' I1len c.ila ngmyi khilc. Chang Iii tam gll"O'ng sling ill: don nh~n nhU'ng Uri khen, chang Ia niem kihl hanh ella ha. Illl; vii ch3.ng ctl" phai song Ih~11 trQng' d(s bao vf: niem kieu h5n11 ay. Chang theo thIng lich trlnh Inong UO·C clla nIl;: eli hQc thi {hi , ra tru'o'ng, eli lam .•• Va ·(Jay la l~n d~iu lien chang xa bong dang ella btl m<;. CUQc song em b~t dtlu dlrgc X110 tn)l1, 111~C d:ill cbi lit nhfrng' xno tn)n hi!t SIJ'C nita mQn: nO'i ~n, chGn Cr, dli ao lot, nhu'ng gio' gHic m&i ph~ti theo ... olwng CILn'g 1<).0 eho Phol1l{ mot cam giae It.r lin hall. CU (\o'n lrong l11QI tlull nhilhuon.te nay, 1'hong (\I! b6n minI! tbeo (lu6i n1lu:ng kbill kbao ki.J{\e hall SIJ.' lhanh u<).t khoa elr, st)" lh~lIh cflng trong cac ganh dua dia vi; cb~lIg 1110' Ito cam lh;iy nOi trong trai clla {Uri sung nb:',lt nheo thll"o'ng nh~t, chang thay minh 'chim drtm trong mQt slJ.' billh yen gia 1:)0. H~lIl Oelll, sling n6 ch6 nay: Hem ilem, hua chilu soi s:\ng ci1u kia. Hem Clelll, chang v~n ehi khuc kholli vO'i chirng tty nhi1"ng uoi hoi lhttp him. Nhlrng rai cUQc ebiiSn n bl~ ella cha ng vfin dhng giai vO'l ngay 1hang va chang vl'in hat ltre khang co cilch nao khilC IlO"n la lim cach l~in tron.

a

ve

ho

Q

Trang hk g:ill (\:IY, Phong bi Hln cons !Jeri IlIQt co b~\n Hong nghi¢p, Lan, ngtro'i thicu nft khang o.~p, khang x5u, khong duyen dang, khong te nIH~t, nghia, Iii me)t nglro'i co the tim th11y giil:a bitl cl'r (linu Clang nao. Phong chua yeu ai va eung chu'a yen Lan, nlmng n~lI khang co mot bien co nao Cl~c bi¢l X;\y ra, co Ie chang se yell Lan. Nhtrng ngily bily gio', c1I5ng nhu'ng khOllg yell Lan, Phong con


· d lfOn,g

ki~n

cam IhZiy 1lllIg' lung khC5 sa, va vi th~ chang dam ghel Lan. Tu tnrac {Hin nay chang ch ua phai (1(5i p116 vO'i Im} t <Wlll gi quan tr9llg. nhril la tin h YCll, nbat HI ll1e)t tillh YCll II) lieu mil ai cilng biet, cung cued cgt che ri 011. Chang cl.am cau kinh va tan ac vO'i Lan, nlum g U6i khi chang cung tt.r till'!, chang co nghi den Lan, co Ie la nghi str n61lg nhi¢t bQc IQ ctta Lan. Neu yeu Lan, chang yell XflC thit Lan nhieu Imn Ia auc linh ella Lan. Nhlrng giu'a IIgoai hien lanh va kho khan ell:l. chang vO'i bcn trong s6i noi song gio, co m9t « vong aai tdng » ma chang phZti vU"!t qua, ho~c mQt each am lham, ho~c hllng J1e) nlm me)t lrili pha to·j Qich. Sang nay trong ngtrCyi hO'i l11~t, Phong xin nghi vi~c buC5i chieu. The HI buoi chieu Lan tim d~n th{1l11 Pltong. Nang ngoi 'ngay tren mel' giucJ'Ilg Phong, d<3 tay len lrall chang an dn san soc. Lan m~c ao (Hd Irrtllg may hftng m¢t lhli- hang mong, lDan da trang hong n(;i Icn khcu ggi. Lan bat Phong phai n~m Iren gim'rllg va Il.r lay nang g9t cam cho Pho'ng an. Th~t sl! Phong khong <Ian om, chang chi muon dugc nfim Iu·o·j bieng trong phong. Chang kho chiu ve dlCh san soc llhu to lIlQt <Iuyen clla Lan.. Chang muon n6i th~ng la chang kh6ng <Ian ()lU gi h()l. chang chi muon <lugc yen than. Nlttl'ng ban linit rl,lt rc co hu.'u khien Phong aanh I~ng I~ng l11~C Lan san s6c, Lao ngoi th~t lau va 1116'1 khac vo vi Cll' th() keo dili , Trong mQt hic Phong phai quay ai, Lang trflllh Cili ullll1 nong bong cua Lan. Phong ngl1'i' n13u ch~ng om va hon Lan? !lily coj Lan nlm mQt tban th(;, mQt (loi 1ll'9'ng vo danh, c6 Ie chang se khun Hs'p <lugc ohfrng lrong ding nguy hi'Bm. Nhung y bgh'i' ch~y qua d~n Phong trong klli Lan ngoi (l~y, trong anh sang traj chi~u Hun Il c)i h~t nilu.'lIg dlro'ng net tren ngl.rc, tren bl,lIlg, trcll Qui Lan. ' Phong co dUll tuang chitc chh chang sap nam I'ay tay Lan, nhu'ng (lung luc l'iy, Lan Clli xuong ohin Phong va cucd vo ngh'i'a. Ttl: Ifill Phong vUn bi€t nhuog khong quan HUll lam den myt

he

ac


73 cili ding clra hi '0 vilng ella Lan , NllU'ng hic nay Lan dang clli xuollg g5n chang va chiilc riing hi 0 nlm iJU'Q'C phong lo len grtp hQi cho:\n bft di nhio cua chiing. Phong nh:~m wilt l:~i va nllm iIll cho 0611 It'IC Lall

ve.

Can l~i I11Qt minh trong phung, Phong l:;ti an h~n h.r lrach chang. Chang <Iii kho' kh:;1.0 qua chang khOng bao gicl' dilln chil llt)ng trong bal Cll' boilD canh nao, dil lhu(ll1 !i~11 iHln dau. Chang khung them muon Lan', va dieu 111m cllilng blrc tltC khong phai la d5 bo 10' co' hQi IQ'i d\tng Lan, nllUng HI vi chillh chang, chinh SI,I' bÂŁit dQng khlJ ella chang, Nr?u kbong pba "0' utl'Q'c cM YO mQt lan, chang sc khong baa gicl' ll,1' gii'd thoal ra khoi cM ken (iii giam ham chi\l1g ~uot mQl (lUang dO'i va con giam ham chang s uot l1)()t Cll \lc l1o'i.

aoi,

so'

ho

Phong hu:a CO'Ill chien va lllc s'!'i111 loi, chang ra ngi3i lrcn Ill!)t Lai bibB (lU,lOh lIiu. Gio lc)llg Illlti muoi J1I~n va (hIll ([0 ri dlO nhfl:ng am thanh k)' 1:,1 ella bi~n. Hili hien Y~ng l~ng, It'IC chang Vll'Q't con iltl'o'ng nhl,ra Lai (tilu dill eill llli co l1I~H ngll'o'i diU! ba dQi chicc non ra,cll va dp Lltllng hap 'Uip Ym}'t qua ci311 'cal v~ phi a clloi bai. Sau do chI con 11Iinh chang. Anh sang ban ngay loang tliln lrong Hem m(>t each IIhanh chong.

Phong ngi3i xuong hili cat, chO cal !1m nay. Chang lighT den lll~~ va em, bai nglr&i dim ba duy nhal trong d!)oi chang, Gio' nay m~ viI em chang cO ,le dang (lQc btlo s{lch may va horte sl'ra so~n viet thtt cho ch[ll1g. NhU'ng chan:.: khong chile eltftn nIm Lnro'c tll~ y3. ell! gii'll1 d! nlm Lh~, sung suo'ng va ilan kilo gian di nhlt Lhe, suy nghT viI hanh d~)ng giZII1 di nilU' the .... C6 trong llIoi ngm:ri Ihan yell c6 llIQl Vllng bong Loi vit nO'i et6 khong t'o"st,r hi~n di0n cua ngU'cri kh:tc; cling nlm Vtlllg hong lCli ei't a cbillh chang chi co chang ya sty aau khd ella riellg chang. Bi~n ila toi den, gin thOi l:;tnh cam cam. Ngoai khO'i co 1Il9l ch;llll silllg nhc) nltai lIhoe nltQct, h ll n la dllu hi~u cua

XCIl1

Ie


74

dl/ong

lIu)l COil t:ill (tAng di ch\1y<:n, Phong dung doh phi'li 11!nh Irc)' YC Ihnnh pho ...

kl~n

qll~n au,

N gU'Cri Thtf Ba Mai ngai g{lc ch£\I1 len 8\1C, tay khe llilnh nhip theo I1lQi di(:u nlwc vang ra tIl IllQt chiec radio d~ tnrCrc l1I~t, M~c till ita xc chiclI, cili nong ella InQt I1gay be v~n chml tan hel, ham h111> dlTCri Imli nhi! thap, Co tHing cU'o'i rai ticnS g9i the Ihe:

-

~rai

O"i ~rai , chong llIay (Ion kia,

Mai cau may kho chill. L~i ga, Th.)! k}' khoi , :\IHi cbua illng nhu ga, vlra khicn nang bl!C mil1b vira khicn nang l]oi khi dmthuy thicb lhli . Cach diiy khoHng 11O"n 11I9l lhang, gil mo dcn d\i qUil1l lui Ian nay 111m IIIc:>i khach cllO'i khilC, f)j nhictl gil .ehRng co gi i1~c biql khioll Mai pbai ell (I :)'. Co dieu ga illl 1~llg ng6i llong nuo'c Ih;)l lilli, (Him (Him nhin nang, ~rai bril C:i ll , gil co (juyell lI,ra ch91l ll'lrO'C khi quye! ll!nh « <Ii .) vO'i /lglro'i /lao , M~I diltl (lit ch;~y <len san <lon hai ba liin nh:rng ga chi l:1c nau noi Ii nfl'a, 1ll1.1 clillg phil! ellan ch[~y di (Ion Illoi khac. 1-[0111 ;iy ~rai is khllCh, nang va h:111 ngoi Irong quan, cling il111~ng va dlOg Ilhin v~in vo', liT Ilhu'ng birc trallh Tam QuiSc diln tren v;lch cho lcd co n 1'[111 lJIoi (lang I'inh 1110 IU lIlu5i bay vo vc. i\fai co dm tU'o'ng liftn cling <lang ng;;i (lull khtleh nhlr nang va nang IJ;)L Clro·i. Nghc nilllg Clr(yi ga quay Il.Ii Llgiiy ngo clr('ri lhco . Mai co dip nlt;!n ~. et ga ky 11O'n . Trang gil ru rflllg la ngm'ri «co hQc», llI~l l11ui lr:1ng treo, phlli noi ga khil elvll giai nhll'ng khang hibll 1;;\0 Mai lhay gil co :11(}l vi! ngay ngo kS' I:J' (;~i nllc ding 1'<1 l'Iroi v('ri nang roi hinh nhtr gil khong hiel deh rilO [Ie ng~l1l mi~ng ll.li, ga llanh ngtrgng nghill ctr<'ri ho~1i lm)l lilC Liu. Mai lhuy ga ngo ngo 111m I!lOt tht\' du clto·j. g~p ai I~

Cuoi cung ga quyel (linh «

(Ii »

vO'i nung i\fai

{lira ga

vao l11QI din phong, nhlmg tlll.l'C ra chi 111Qt di gim'mg (lugc


75 ,,;iy lIlall Lon elniiig ctl1;\llh b!\ng l\1~\l lh~l' v~1i eli h'fin "3 hoi h:\m. I1ITn hoi vit khong nhin Mui.

-

Co ten gi?

>l'()i I1ghi~p, ehi\c h~n 1110'1 den b.li n~11I u{d.

day l ~ln u~u. ~lai It'a Uri

h~ 1l roi

. ' I Sao co db loe d~1i ? Cite eli d thi ph~ti ? -

o'

day dell d~ toe ngJIl

fJi'cll dl/!~hal chill/a cu th(~ IIh{lll ra 0- millg In mrilloc! ddi. Phdi, Irollg ([em If)i, trollg IISi diclI Cl/tillO {} he sp', crill ghi IIh(in ctll'p'G 1II~1 mGi loc rirH. eM cd the', ail cll chi c6 illC, clIO cri Ill(il Cl/(ic dM COli [fl.; ctia chcwg. clu'm{J chI f

6i, gil Ih;)t (lien, i\fni ilinh len tic?ng g~t giillg d\IC h~l1, n h ung Mai clJ~)'l nll~n Ihny lIlat han liang sang rlIC len, nhfrng tia SilJlg kiT qll;'ti. Mni ehlra kip phill1 tIng tlti 11~1l ita quay phat 1:.1i ohin ilIai, vii Mit cbgt, ga gl,le xuong ben l\[ai kh6e 1I1'I'C nc)', Mai SQ' hal dinh het len nlmng bung nh~n 11Illy gil hien Il1nh qua, dilllg thlwng (IUa, ya chilc lit vo h:.ti. Nang Cl... a ooinh rai ' kh<l len lieng : -

Sao

v~y

anh? -

Mai khang ngc' giQng minh diu dang ubn lh6. Nang XOa xoa gay han, dinh: keo hiln n~oo xllong, nhll'ng hiin <Hi Yllng d~y, U\p http : :

lay lay khe -

Khang, khong, la; YC day. ChUe toi phai tra lien

co ? Mai dIng inrc minh vllng

d~y

;.

- Sao khong '] Anh loi thoi lhay

1111;.

Hai hom sau, l\la; ng;.l c nhic!1 th~y h~n tn). 1~i. ~Iai khong muon lh~p bUn \llmng vi hdn khan khoiin miff, nhat la vi Ian tnrO'e ga tra gan gap (toi tien dang Ie phai tra, nang Qanh di vO'i h~n. Roi eli' the deu deu, khi each nam ha ngay, hie luan l~, 1;lan l~i tro- l~i va liin nao

so


ciing chi /lui ili vcri Mai. Lall <.lan han lilanh qUCll 1lJ~1 va moi khi lhay ga a~ng xa, chi em lrong xom ll;\i reo len gQi ~Iai : ~

.

- Mai o'i, chong may Uri kia. . . . Ga hien lanh co m!)t tren dO'i, cbi biel lam Ii ((<Ii» rai ~[ai chi buan cU(ri ga eli chO'i heri ma h'Ic nao cung iJuan liliu nhl! h'ong nha co Clam. ~

ye.

Chieu nay, nlm lhuo'ng 1~, ga ll;\i taL Gil noi , vt)'i l\lui, aung ngoi gac hai chan len ban va lay Qanh nhjp lilco 111QI di~u nhl;\c : ,

- H0111 nay anh m~t. Em co ili vt)'i unh ra bili bien chai kh6ng ? - Ngoai b~i Ihi co quai gi mil cllO'i. Ma cm ni aUQ'C, bo (.lay cho ai.

(H\tI

G::l noi ga khang ae cho nang thit;l, tIlli vao tay nang lllay 10' nam tram va noi chI 111ui'Sn di loanh quunh vO'i nang clIo do' buan. f>Llng I:), anll chilng dic roi, nlmng Mai ]<hong bao gier ttr clloi khi co IQ·i. l\Iui 1>am su.'u ra ili vai ga trong lieng cll'cd Cllla do'n cgt ella b9n chi cm. G::l lam Ii d:1n nang di. Mai kb.ong kho chill cling khang Illicit thll, cung coi nhtr nang Hi khach & !rong buang v~y th6i. G1i dua Mai ra mQt bili bi£:11 vang, bao i\Iai ng<)i xu5ng ben gao Gii hoi nang 1~111 d~l11 lien nang gan dan ong the nilo. l\Iai bt.l'c ruinh ulmng ding tri'l It)'i lit nang co Ch~Dg, sau khi chilng di Hnh chcl nang 1lI0'i lam nghe nay. Nang hoi lll-i ga co VQ' chua, ga Irll l(ri elma l'ili Cll' the ngoi im nhin ra bi~n . • . • . . • . • . . . . . • • uUln {Jiang . . . .. , . . . . . . . . . Gio l~nh qua, diElll ra ki~u nay khang kheo om 10. Nhu-Ilg hic nay Mai thiiy y kien Ctla ga bay hay. Than th~ . thoai mili. l\fai n~m dai uhin len bau lreri 16ng.lanh sao . . Cal tung h'1-1 ch'1-Y treu ' da lh~t nang lam thanb d\lll


mau

eua

n

m~

gi;'lc bUlin IJlldll dG chill. D5 lall 1~11J ~[ai khung bict Mn sung stro'ng, b;,l nh pht'tc hay btit ell' mOL eM gi i16 ttro'ng ttr vO'i mOt bu'a co'u"/ ngon, mQt chicc ao d~p, mQI gHic ng', say ycn l'i'nh ... Cu"c song h'ong x6m lUi do))! t~t trong 10 " g Mai nhu'ng dun st'tc cib m!}t ngm'ri blnh lhm'r11g, Gia llay bOng dung Mai nghi den chdng, tll?!y long rtrng rtt'llg sung slro'ng. Mai Uinh hit 11 ii'a sc n6i clIo h~n nghc. Nlmng brtn C1i lHIU lau qua v~y, l\lai nghi thi1.m giil minh llgii oU'Q'c ngay. Mai nghi the va nh~l11 ho' 11I~1 b.d . Ticng dlo n,ll clh nt\,o'c [din len b5i ca t 111nh nhl\' loang ra. Ngtl Oi, ngtl Oi ... ngu {Ii Mai. .. Mai nghc tieng chang nang danh vi'tng vallg tt,r ngay pm.

do

Mai n1'tI1l111o' th fiy nallg dang gan chong. Chao oi la h::,lnh phuc. IH may ":101 trt)'i, mOi ngay ph~ti tiep hang chl,lc ngm'ri {iall 61lg. chua baa gia nang thay sung stl'o'ng den lhe, l\lai v~n ngu'o'i tl'CIl cat, than ,thl! Uau oo'n nhll' hi cao diu !lImns Mai "nil I1g~tP l~n trollg n6i te d:),i Hl1llli~t b:;ti Itr chi nang. Nallg th?!y trucl'e mat nhu'ng {1(lm silOg tung toe nhu nhu'ng Chlllll phao bong va nang dlln lh?!y 1I11nh ld~t It)'c khOng tlIe Hep l\lC Uuvc, Nang ha l11i<)ng Uinh gQi len chong thi 1II0t nilm cilt ita vilo. Mai 5~C 5\la va ngQP thO- . Nang lTIU()1l vllng len nhtrng lTIQt su.'c l1l~l1h ghe g{Ym nao oa de chl;lt nang xllong, va mo' t6c etta nang nhtr hi tlt'rt ra khoi da a~n. l\Iai to milt <1(; nhIo nhtrng ll'll'Crc milt nang chi con mOL mllU {len, k<'l ml;lt bi~n im I~ng khung mQt v~t Ian tin h 111 P tanh.

ca

co mo'

ca

ca


cO ROc HEM

KIIUY A


Khi oi IH)c , Nam "fin dilng ua chii' « xom nba Ja») d(; chi h9c si I1h h;iu Ion Ihtr(YlIg ngdi hi m t~l m cuoi lap, dua ngh[ch nlm phil. Ben nay, Nam mai cam thlly b~t Y nglJ'i'a ella ba chir lly, Il'r ngay gin nh~p X6m Chiln vai nhu'ng l11£1i nhil Ii'ill nhon 111;)1> Ie Ie, con (Imlng (lc)c (I~o vlra "~n hai ngtrcyi lhich c:\ch I1hau, sflll hun hut.

a

Nam lIlIIc lI1(lt din phong lI'en e<'d g:\c Itrng ella ba Ua Lt, noi Ill. phong, lhgc ra chi I~ m!)t khoang gAc uUQ'c ngan bai hai hai lalll « I'icic<lu »), hai khoang hai hcn con c6 hai. .. gia (Jinh kh{ll'. V[ chi Iii co dtln ba « gia rtinh » chcn chuc ll'cn l1Hjt san , gac rOng khong day 1>a Ihlrac, did dt) silu llmo'c, I<hang co ci'ra so, nhlr cai non up clWp It'cn lU nglt(ri IllC nhlle 0' dlrai. : Nam khong h~ u~ )' tl~11 hang xom clla chang, chang di suot ngay, loi ve Ian quay I'a ngil. Hom l1ao oi gic'ri khang ngu lIm/c, Naill n~m {l~p llIu6i.Jdcll dCt, Ilg~le lieng « la-do }) choi r[IY hi' Ilt phi a \/911g l:.Ji, phia lrttlrc, p'h la sau, phia Ii'l, phia him, Mai dun, Naill khong th~ ch[u 110i cid thll' am Ihanh 11011 10:,111 ;IY; nl1lTng roi sail, hi 113.uh It'.' mai Nam cling quell dan,


82 Nh mg co m<:>t dieu ky ~~t am 3nh N ~.z'[) m~ii l~ Wing rllc 6-c, (,I t ~1, rau ri 5y pha t ra Hun Nam tinh gH{c. Ti~ng rue khong xa I~m, co lile nhll ngay hen qnh tai, nlllrng Nam v~n chiu mili khang lioan uU'Q'c la llttl' ti6ng gi. Bern sau, aero sau nih cling v~y. Nam lld )' lilli, thl ra til')ng eli, con eil ella Hio hang xom iY cling dn gilC vO'i Nalll, Hio Nam

Ho . .

Lao Nilm ngil ngilY 0 0, Ifill ,,6'i li~Jlg ell l'liC r;l11 rl lal11 Narn "ira 1'9'n ngucri, vli:a kho nhiu . Nam khung hilhl t ;.ti sao 1110 h~i nuoi con ell hoi dnh tl'cn dn gi{lc hi 1'1,

de

khong khi thiY cllo ngll'cl'i cling eon c1l1\'a (\\1. \'a Naill b5t dau ~Ie cam vai Hio, n~u kIlong eo mQl bu d i kia ...

BUdi toi hOI11 ~y, hhung hi~u Nam {til gi ma bl.lllg suj sung Sl).C, dati qu~n tfr duai dan len 111m N:11n ha chan bon dng ch~y ra diu li eu cong c~ng ClQc nh5t Cl'Ia khll xom. Nam Ylra lnrac chan len chicc diu kht cheo leo tIll c6 ti~ng Imac cl~an hu5' nh hlly'ch clla Wo N{lIll ch~y (\ ang sal! r(}i m<yt canl! tay xu h~l1 . ~al'n sang mOt ben khiiSn chang sui-t chid xuong hai si nh phla dlrai. Uio N:Ull ch:.lY nhu' ch;,ty gi~c, tong cll'a vao oha diu. Yl'ra dau "ira tlfC. Nam djnh xong d~i "~IO, muon I'a sao thi ra. Nhllng b~1I1 Hnh hi~n hoa, Nam ilanh co ncn, om b\lllg tr:ln cO'n dan, trai khong n6ng ma 1110 hui Nam lo:'lt ra cung minh. Nam l:,\i eang thay Hio NlI m d:\ng ghCl ho'n . Khlrng 'cling may, Cbll;1 illlY nalll phlH Hio N Li m tl1O'i cm'ri b1l6'c I'a, v5 vai Nam than m~l :

au

- Thay Oa, xin 16i thilY l3a nghcn ! N6 lam qml xiI ma, hiing co chill 116i I ThilY «HlIn» 1<: 1<: 1'<3i 1'3 (IU~\I1 Jail! vai 1y cho am b\lng, nghcn thay Ba 1 Naill klJoI}g lra lcri, buCrc v0i vao trong . San kIli nh~ • .. . .. I ' hall nglrai, :--,r:1.I11 thay slF llfc toi clillg I1h<: 11;[I ) di, llhat 1I


mall cOo

11:1~

83

khi bU'(yc ra Naill lbity lao Niilll, vtin 'hi-ng I hin cai mld cha Nam.

11O"i

dra,

hin

Naill lhlly bu ()n ctr<i'i nhi~l1 bO'1l tu'c. Nbal lit nglim I,y Na ID. Nam thay c6 tnQt vc khOi hai a~c bi~t. Cai mili to va san Sll va du nlm tr:H m~n lreo cai Illi~ng nhi:ln nhl1111, chii!c tran hoi nhftn bong ,tuO'ng phan v<i'i hai hang lOng may r(Il11, n hfi'ng sQ'i cuoi dui v~nh ra phi a S:lll. Ciim lao cbi 10' 1I1O' vai sQ'i rilU nlmng th~1 dili va tr~ng nhtr clr&c.

);\0

cay

UtO c:im lay va keo Naill Cli. Va hom ~y, nbfi'ng Iy de sc, nhfrng con khu ml,rc lIai nhach Hun Naill say kIJtr()'t. Lao

r

Nii lll khung co I1ghc ngOng nhat iliob , Nui r~l1g

Jao that nghi 9P cung khong dung h~ll, Hio von III phll don <lam ma, Nhlrng chi Ihinh lhO~lI1g lao mai ili mQl <Urn, con ngoili ra Hio song n116' so lilln IrQ' dip vi lao Iii CI1U chi~n hinll, ua {Ii Iiuh ello Phap tt'r h2)i « cat 1o, dit-quS't ». Olli v()'i Nam, liIo lheo « 11:,10 lhtlllh hicu » diSn heL Tam Kinb. Hoi then lii:!ng gqi ho hai, lao bo nha lli buon, s\loi ngll'Q'c Nam B~c suot bao nhUm nam. Vao cai tud i hong h(\l nh1il, l ao si me co flao tlmQ'ng lh~ng thilO' al', co Y.

'fl,l'

-

Hiln ca, chao oi, mll! O'i la mui 1

ua

,;

Nhung Ua s~r, da tai cung tlnh, Y ga nghia vai lao chua Gay nihl num IH1'O'ng ltra thi aa I'U ao ra cli, theo lieng gQi ci'la CU~)C iloi gio b\li. 1-:10 thtit tinh, dau khi'5, gi~n lay cu<)c lied lien h,~c, lao liau liuh sang Phtlp.Nalll bllY phen ch(,!l l1\lt, ba b<:J1l Ian ehim nOi, "i11h nh\lc da nbic\I, hay gio' {( lao 1~l> » ve gin, lim nauh gHtu vnot nO'i X011l Clllla h60 d~)l1 nay.

ca

Ngily ngay, li'io tltllllg th~ng

quan l\lP X\lJl lanh mang clIng cili ten vo' j lell lu'o'ng cuo'p khet . ticng : BO'i UGu. uta ngr3i tr:im ngam tnrcrc Iy ell-phe lt'ti, mo' milng nho' 1':1

chice

il~lu ngo. ChitSe quan cth anll chi't qUill1 hien


dU"ong

klan

I~i thurr VilOg son nao. Tbttng Slrng. thtt ng 011 COil gttlp vi~c cho anh Bcd Lieu, thinh tholmg roi yj(:c I ~l i luil villlg

Icn treu Hio : Ong Nam O'i, bao gia thi ong co bo ? ...

-

Lao « ha» lTI9t ti~ng, khong ra cu:6'i cling khong ra n<;ll th~l1g be, tl~ hrr bl) r;lDg va ng khc, kh~;p khd nh. TIHr<Yng lhl la o rll rc lTI9i ng\l'()'i (I:'tllh co' lll'o'ng lin ticn . Nam phid nh~n la .lao llilnh tJI :)L cao, nlllrng cling th~t 1:,1. Si ttr<)'ng lao thi het, lao chi hay ilanh tul; ilia danh th~t hay, nhfrng hic ltra <lugc 101 ,,~\O c ling u)' hiep uoi phllO'ng, lao Cl~c chi xoa citi Cliill nh~n bong, cU'<Yi hi! h?l :

- sr, ttrQ'og quanh qL1~11l ruc ben n{lch ong ttro'ug chi la ito bo, llal nay vnn th~, fh'rng co kitinh th a ng tot quen, no ch~1lI ma chITc, nlmng phai Ii'! lay co hryn g mO'j sai noi n6, l16'i nay van thi!, Tlm6'ng thi Jao hien nhtr d::lt, nlltl'ng klli 11Icn rU'Q'll ng::ll11, lilo cil khia tnul. Uio c1ll1'a so s~IL y()'i ai baa, gia nlmng lao llnrcl'ng lic Ulica h ~l :

iIa

- Nay 0pg .. , SQ' th~ng nao (!fill, Tay nen J'<'lch m~t ong con dam dauh nhau lay doi lay l>a "o'i chllng, Bay gia ollg 111m ngh/; chon ngtr6'i. Nhfrng tlll'a 11 ~10 song lit ong I1Q, ba kia; lilc chct cung nlC)t lay ong chon, DiTa 1l~IO I'oi cling vo hom tllOt. 6ng SQ' gl th ttng nao I

Ai cung chi clrai. Khoai nh1ll HI lhtll1g Sll'ng, no cm')'i len cham, chtlm, Mt yang C~I tj~111 :

~lIg ~c, nh~y

-

Gng N{lI11 o'i, bao gic)' Lhi ong x l.Iong 1110 ? .. ,

110 lh~l SI,I', nao rUt)l ci'ta con Cll. Nam {linh bl.ll1g khi nao co !lip se hoi XClll l~i sao lao h~.i nuoi cli trong nha. i\am dan !I;in thay CUIIl linl! vO'j lilo

JII~C dll chang vITn ghet di nllii hoi vit

N ii lll

liclIg

l'liC


85 ~[()I hCllll iii qua qlltll1 BO'i Li0\!, Na11lnghc th;;), tiiins.:

1;(0 ntilll

-

1'0'

()111

()11\ :

I.o,:\n the nil)' thi lo:].n

Hid ba tht.'r gi~c thl lo~n

con gi nu'a ! Nam licc nbin yilO th1iy 1i10 Nam dang

chii m cllll ilc?c to' 1>,10. Naill lllim cll'o'i (l!nh \1i th~ng Ihi Iao 1'\al11 (1ii ngiing

WI! y;'iy ehilng, -

Til~y

Ba, vilO IIh:}u bi r:ti dli (lit

Naill Imo'c van, Til' ngny g~p Iilo Nti III , Naill Ihil111 lho;\Jlg \'~n ili nll::\\1 lai rai "o'i Iii 0 , Naill quen <liin c:'d khollg khi ci',a InQl Cfuiw 1l1rO'C binh dan, veri ti~lIg dan C( l'hll'ng phirng )) [rong ehit::c la rlo cit rich YQng 1':1, li~ng hLIP eil pile SI,IP SO':lP Ill' nhfi'lIg chicc e11'a ... - lIe', sao l':li co nhu'ng I>a tht'r gi~c, th:ty Ea I

her

- if Ihi ngoai gqc CC)l1g san, lllro'c minh con hi Il:;lll ch,)m ticn viI chia re, Nhii'ng Ih['" nay cUng nhtr gi~c vOy I

Lilo N iilll g:}L gll di Hilu ra them mc)l cau kl16i hai : -

vc

hi()u, Anh Beri Li~lI gc'lJ)

Con gj~c BO'i Lif.u thi sao I

- Cll'O'P cltt.'l' M\ll ph:1i gi~c, ()' ilia clferp veri gi~c kh:'lc lJhall th~ n ilo nll\ ?

-

Clillg Iht:,

- r.ling Ihi; n:lo i\l\'Q'c ! Co ai noi cll'erp cl1.)111 \il:n v('d Cll'l:rp chia l'e bao gic)' aau,

L:io N1il1l If~; vl1 :11111 B6'i Li0\1 tit:p l\lC lranll 111~n vi! gi~c va Cll'l:rp Naill ngi)j g:}L gu IIh~1ll ly

{Ie

veri

B()ng clu\ng Ilh i'ln Ill~l nhC5 lo~l xtlung cHit. -

Cri the ?

-

L':Ic thui.

- 0,

Iranh sao (ltrqc, D6-i cung th~ n~a~

a,!U

ph~lng


86

dU'ong

ki~"

T'ru hrgng cilll Nam 0:(:, :'1 8y C-:r.g kllil ho'n tr tl'Crc nhicll, TIlY r lliing chu'a Hong dtl'9'~ ,,~,j ) nhu' lao Nillll nlnTnl{

ca

cling lit dtrgc viii ba ly. Ca: say jang HlIlg de cbiu. Nam th~y m(}i vi~c dl3u ma vi nht; nhang, silll diu v(}ng cC5 tir t ro ng «Ia de))) yang ra nE(ile cung mid mnn.

ao

Mot can d~ nbay bam len ell lao Nam, Ilia chqp l~y l~il11 b'!im :

-

D~ cho Cll .

Nhan ti~n Nam hoi: -

hoi

Nay, hac N;lIll, sao bilc h,d nuoi Cll. c'o'm cai giiSng nghe n6 rllC thi rgn ngu()'i.

rna

ca

Uio Nil lll ctr6-i phull phe phe

cit llU'O'C b(}t :

- .~y, tha hoi nlm Cll ma ai cung ngi'd Iblly con hO'n hoi mil. I~i ra ve Ibo'm tho. S6ng d6-i cloi khi cung mu()n rue len vai ti~ng eho do' h~n, Khong ruc clu'ge thi n11o' cu fllC, e6 sao I Veri I:;d , ebuQt sg cli, nuoi eu do' chu(JI?

a

-

eu Ihi bo'n gl chuQt, tlla ehuQt con hO'n,

- Ay, dang nao cung phi'ti chiu mot trong h ai thll', [oi chill nUi ell [hay chiu dtrge chuQt, e6 sao I Uio I ~ i etr6-i hi hi, ham rang vang kh e, kll~p l(h ~ llh, non ngtr6-i ngoi [rang qll:'ln hi'in g vi) lay nOIl1 do]> Liln (nOong IIHjt call hilt mId tl'ong « la-do »,

000 Mrty hom lien Naill it thfty lila Niilll fa kh<ii « nlla »; chang ItrOong lao om clau nen ye n chice lI1an phllll chia hai « nha » sang hoi Iham. - TIJ~ nao, b~c Nlim, sao it eli nh~u v~y?


euo

m6u

87

m~

1

:

- A,

Lai (lang

hOn

so~n

1111)1, it « tlli Ji~1\ », ql1ar1lrQng

Jam ! Naill ng',lc nhi cn ;

-

Tai liqu gi v~y ?

- « Th{ti nlnb Th~p Such ». Muai hi quy~t lam ello quae lMi cHin an. Phai bi6t, quan tr~lI1g J~IIJ.

sao

Naill dinh ctTo'i, chang :eho la lao khai hili. NhlJ'ng Naill ham I,ill li6ng ctrai. GiQng Hio nghicl11 lrang khi6n ('h~ll1g

hill hui)c phi'li tin Iii lao noi Ih:}l. Thanh cniri chi mO'i 11.116 khc trong eU<lng hQng. , -

Xong, nl1o' eho

XCl11

ra ti6ng

nghe b{te Ni'nn.

- 9tl"Q'c, rai lh~y XCIll , phai hiet, quan Irc:mg l~m ! 13a Lhti: Chll' ba llJlwi Lhll' gi~e epung no cung eh~t h~t! Ttl' hUm ~lY Nal1l c6 cM \In't thco roi Hio Nam vi~t «Th:'li Blnh Thflp Saeh», Chang cung thlly lhinh lho1'mg eo 1l]()L ngll'l)'i COil gili Ire, kha ll~p, khi I1l~C dllm, khi ta n1nrng luc nao cung chlli cl.lUot, d6n tham Hio, Khang hi!!l hai ngu()'i n6i cbuy~n gi v(ri nlm nblrng cUQc g~p go' uao ~

,~

., .

')

Cllng nga n ngllJ ca.

Nam do 110i ngtr6'i trong xom, Nbi(;u ngmy; noi rttng l10 Iii con g~\i lilo Nan!. Tltner long CIlltln sang PMp Elo c6 Hiy IlH)1 ngll'o'i "9' {lam, de uU'Q'c mOt illl'a con gai. \'Q' Iao chet trong lr;}n th6 cbi6n lhll' bai. Con gai tbeo Eio ve Vi~l Naill. Ngbc dan hi¢n gio' nang ilang lam chicn (Hi cllO mQI Snack-Bar lren Saigon, Nam cho Iii c6 I)", yi chang thfly ca la co mot vc (l~p Iai Itai gi6ng m~\U, Uto Naill <111 th~t Sl): lrer nen mOt llhan v~t hoang \lu'o'ng trong cnOc song tllU'o'ng nh~t cua Nam.

BRng oi it ]flU, Nam vfin kbOng g~p 150 Nam, cbang cling khang bi~t «Thai Blnb Th~p Sach» v(yi chuO'ng lrinh kinh bang te the ella Hio <Ii den dau.


81

ca

Dung mOL ell x6m d~n lim lell, ngtl'('yi nQ Iruycn lUil:ng ngtr<yi kia chuy~n «COil gai lao Niim,), Thl rll con gai liio Nam khong ch6ng rna chll':I, <it'l'a COil de ra co n lai hO'o cit m/( no. cbRng hi~u vi I)' do gl Ihlic d'lly, nang nblIn taro bop- miii (it!!! con den cb~I, dem v5t dL Nhlrng

noi

nang hi h~t. Mai dliu Naill khong lin, nhltllg .. 5i bao <Hing hftn hoi. Naill Ihay tlllTO'ng Iilo Naill, tbll'O'ng ngu'ai cnn gili gian Iruan kia, IhuO'ng roa khong gMt.

Uio i'I':lm 0- Ii trong nha, quan Be'd UGu v~ng hRn bong lao. Tbinh tboang 1iI0 goi Ill!)t bQc lan, ra (Ii l:in h'lt, YQi va . Ch ik hr.n liio dCIIl 00 li c p Ie eho con gai. noi 111Qt de111, lao ra eli Ill' cll))ng v~ng lui roi khung th?ly lao ve. Thl ra lao ili uang say Ill' co 1>9' 0- dau, mai ni'ra clem lao 1110 mfim ve aen ehi~c diu khi ,e Mnh vcnh 0- dau nga thi h\lt chan nga xuong I~ch. Ntro'c khong sau nhung chac vi say qua, lao cMt ng~p trong bUll. Mai si\l1g hom sau ngmYi la mai bi~t, « Cht1)~l1 lao Na111 » thanh ra

dill

chuy~n

tht')'j

Sl.l'

etta x6m. Lilo (lit eb~t, eh~t hiln rl>i. Th~ 11Ia tb~ng Sil'ng, Ihtlllg on con & quaIl Bai lieu, v~n ngheu ngao lUll: - Ong Naill O'i, 'bay gio' Ihl ong xuong 1110 I Tang lang lanh, linh Hnh linlt ... Co'n ell ella lao Ni'II11 flii hi clem vrlt ili. Day gia Ihl ch~ng bi(!1 n6 rile 0- nO'i nilo, ticng \'I'le n:lo lung cho ta~ N;\111 hi) pat nAi h~n ...


J}O.AN VAN Hal doan van dlJai day, mOl dlJQc vie t nga y sou nhling gi6 phut ma CU9C cach m9ng '1-11-1963 vua Ih anh co ng va mOl dlJQc vi~t d~ ky ni~m nom thl! hoi ngay t9 the cua nha van Nhct Linh , T rong co hoi doan van, loc gi a do co ghl 191 nhling xuc d¢ng chu quan nhlJng thanh Ih9t cua minh, Di nhien doy kh o ng phoi 10 nhling Iruy~n ngan dung nghia nhlJng ch ac chan n6 cO ng khong phai 10 nhling tal li~u "ch sv - no khong darn tl! nh9n danh nghia Ian lao cy - ma th91 ra no chi 10 rrQt 109 i IUy but dl/a tren cac 51/ ki~n phon na o c6 thi;Jt. So di lac glo do II/a Ch9n d~ cho in 19i noi doy vi tl/ c ho nO co trnh cach van h9C ngh~ th u9 t nhleu hon 10 chinh trj hay li c h SV, va ve m¢t phlJong di ~ n khac, d~ eho phep chin h minh co d!p hoi IlJang va nuoi lie c nhling 00 tlJang d ep d e do ,lon vo th eo ng ay thong , Boi v9Y du nglJoi d9c muon m~nh donh nhling giong dlJai day 10 gi, ta c gio van coi hoi doan van cuo minh nhlJ nhling ton truy~n « chfnh trj gio tlJang), cOn;:! nhlJ nhleu nglJoi do tung viet nhlig 10Q I ton truy$n c' khoa hQc gio tlJan~ ), 9010


( truy?n) thi du dV'o vao kh oc h9C hoy chfnh tr! no cung co mvc arch kh6c h&n if nh chat va mvc arch cuo be) man ma no IQi dvng. day, no c6 khac chang voi 10<;li truy?n khoo h<;>c gia tllong, do 10 SI/ mau thuon ve phllong di~n thai ~lion : no dllQc phong ve qua khfr trong khi aa g<;>i 10 ÂŤ gio Illong) thi aieu Ihi et yeu 10 ph oi allQc pho ng vao tllong loi.

a

Va cung vi Iy do 0)" dlloi day dllQc xep a(lt thfr IV' ngay thong aa vi el IhCr 11/ euo nhling SV' ki~n

hoi a o on von Iw o c sou th ee ma khang Iheo da xdy ro .

D.K.


I

.t( /

MOT cvOC DAN

THAN

i\'hu'ng cam gi:'IC clla I1lQt ngp'o'l vira 1'a khai gim)-Ilg Clau lien, 111& tung cll11h Cli-a nrtng ngotti lnJ-i lh;)L h1'O'i, gio ngoili Ired Ih~L milt, lrcri th(IL xnnh, licog ngm:)'i l10i lh~t vlli. i\'hu:ng giac tll:!L nhieu, nllll'llg nlHt' khong ro, nbt1'll g nhu' khong c6, nlltl'llg nllll' ngm'ri yell (ltl"ng Im'6'c l11QI nguai yell, cUQc song (It'mg ];.ti, cao lhclll len, r(\ng the;)1 1'a. Say, i\'hfi' ng cam gi;'tc fly chi c6 Ih~ <lil~ n bil ng l11Ql chfr « Say», nlm ngu'cri la say l'U'Q'U, say il phi~\n, say nhii'ng ch::lt kfth Ihirh, ..

so,

b~nll, lm(rc nhfi'ng UII'()'C

cam

ay

la

Toi, cllllng In, c:'tc noh, dlc h;~11 ita say nlm y;)y khi :ll1h silng ililu licn Clta ngay 2-11-1!)():~ vtTa co ph&l ilt.ng kia cltflJl ir(J'i , hinh nlm llIo'i ch~ lit b6ng lui vu:a lIl&i ilm)'c pha loang Ihl~1l1 ra.

a

"it hOI11 nay, each m~og m&i vira tron hai ngity, !oi ngdi viel IZli nhu'ng gi6ng nay, 111£1 nlm con phang pb~! 11l1'O'ng vi « Say) ChlTa Ian h RI1.


92

d\long

klen

TH chin nam rOi, cai ngay I)m')'c cl~'an xU<Jng phi trU'o'lIg Tftn SO'II Nhat Irong mQl .chllyon eli ell' lham i1~I11, Wi hit mc)L hcri d~i, khong kbi mien Naill kilo, nf)J1g, lam cho Illan th<: di.m ran mOt st'rc sOlJg~phai Iboat ra ngoai, phai bien Lhanh hanh uQng, Cll' chi, gao IheL Hom ony !Oi cling hit Ih& Illot hO'j dai, "va eang cam lh;)y killing khi kh6, n(lOg, Jillll eho than 路 .th~ ram ran 111m v:')y.

Tl'r ngily sinh dc, Hit ci'l cluing la fll!lI (Ia (Hln Ih:'II1. Toi d:ln Ihan l'a khoi b~lng 'm~ il~ dlln Lhun v:\o CllOC iTo'i, loi diln Lhi'ln vaq euoc ilo-i u() di lim SIr song, SIr song C<l Ih~t, CD hinh hai cling nhtr khong co hinh hili, (y frol1g fOi, chung qnanh 'toi, (y b;,ln be loi, 0' anh em 芦)i, ()'

a

ca

ngmYi yeu foi, (y tr('lng nhfrng di gi ta m Inm')'llg nh~t nhu eo'm an, ~10 Il1~C, 0' giac ngi'l dang ehan clang Lay hun nhien ella Lu(;i 010'", Tdi (Hi elfin thflll d6 lim SIJ' s()ng, nl1U'llg ngay lnl'o-c hll'O'C chfln, ciing si'in s:\ng SIr ehC:l. NIlU'ng ngtro-i cliln fhlln chi hi~t cai gi minh cho- tlgi, khong dn biet dli gl ellc)' dQ'i minh,

ca

Toi gb cL qU;1 kllu: va lui glH~t oltu:ng lll'O'ng ltd qU{1 xa, toi chi hiet nhfrng gi dang co va ehac chan sc .ell, Toi i.lang Sl,r S\lP l1d Il1QL lUll f1ai xfly h~ng m~\U, nu'o'c mi\l, nhu'ng licng than did hi phiin, SIr (1:\11 ilo'n qu~n Icn ttT m6i phan ella co' Lh'&. 'rai ch~c chftn s~ co l110t ph~n nhu'ng plll'tt dati lIo'n ella <Hll Illro'c, nfii (Jail (Urn be. Ille; sinh can ma l11QI giao SIr, Illay t(ii, da di~n La b~ng bai ehu' c( Gi;:to Tbll'a ).

co

eua

co

Th~t y;)y, chung la so con giao thtra lJa tram StUl nnro,i JilIll nglry trong mOt naill, mQL tl'll1U nam trong m(H lh~ I<~' , Nhu'ng hi! me; va 1110 hoi, hai ban Lay b;\l11 eh~IL lay th 1t nh giuo'ng, hai ham ding nghien eh~t vao nhall quito Icn n6i dau u6'n clla SIJ' s5ng, T6 ([noc Cltllllg La II'r hang tram nam nay, va con hao H\u nfra, Q:;ln eon c~y Um ttrn~


.... mciu

eua

93

m~

Ihtra l'uQng, mill1 can Ih:II11 \'ao lil'llg !I(')c 1'~I, nhfi:ng ngu'ai • Il(ing dun can c hel CJu it 1l1~)1 SIT ehel, vi SI}' ehet Ihuog IImo'of{ c hi co ngh1'a ('\ro'p nl~t 1;\)' song mil )\Ilong cl1{rp Il all)' do ci'ta SI,I' s;) ng T('l ()ui')C cllling la c<in quan <[ll:.ti uau (16-n, Chltng la e<"1I! phai VQi va dan than , cho t(ri hao gia ... ".

()i , T~r 1)0, c6 tho)! l11i lh:)t C(', hay chang? hay l1Ii chi 1:'1 111QI dallh IiI' bin :~ ~l ella U11)1 len hicn lri~l ngn xn:lli I1nv ? I< h (" 11:.(, loi Cia say, c()n' say, lhi ch:ic h il n l't,r llo co th :} t, mil k~ !inli lie!! (11, th~l Jen hai licng ill) h !i n chi

do

la mOl s.!t' gia loai ngtr<')'i.

cila

TIllJ'Q'ng Bi.~ {il.:':,fu· phcp tru)'cn (1:)1 clio

.. Em y(~11 'J11!/, .. , Bill cdll 1I1!& r1l1m flao cll1illg la n[Jbi IrcII biii ('(i, Irm;c 1Il<:il fd 111<)1 yi6n{J sony M{JI va; dill! d(~n lrell song vi)' ra It'rn{J 1/1(~II" 1'8i f~ri Ch(llll [~1i, [ollg [aliI! film nhirng COil II/(tl IIrlo lll(il :\'(1, tll/nl! tllO(lng kh f.. c!u;'p cluj·p IIMII nn" I'r;

em.

Co flu;;l mtii lll/'(mg ruio lh(rl ililf, hillll IIlur ft'r lit lrel! Irerj CQO, hinh film ft'r CHU; giallg silllfl. hay [dllh 111m lir nor)/! cii ngay clrr60i c/rall em ? hall tr't' clrinh lac CIIl, tlulll t/I IJ CIlI, 11(1 d lalll h{)1l Ilgh('11 nOGo, brr va, 1I11 ;1.'(10 ~" l.'ll!li!'11 111lh cM hie" co elll bCll allh lr'o llg Jllllil (16, trong g;d!l do, trony kllOlinh klu7c do, /r((!llloi theo licn!! nlra Plll.1/, Irong sat IlV rio, Il{)i nnl! sf! lIlai CIIl, hay em Illfi' QIlIr, Clnlr c/in{j kbong

crier em ? Anh khong bicl, allh khdn[J mu(jll bicl,

sr

pitt.

anb dillg klr6nfl Illllon

bie't,


94 Rm !fell 'Illy,

(/Ill!

"4,

A Ill! kll611g lll(.it nlle'r nllii'll[J lai allIz dii Iloi, Ilinh nl1ll' c1<'i Ildi dell qll'OC, dC'n lJan1l d(r, dC'n I10n pht',lIl, dc'n

To

de Ilgl!e ma

de'n 1'i nl! yell, Noi ~l'ong anll l(ing illl,

h6 lwi :ra

/if/ng :re rhgy, ma Mi .iren cao litnO gio lao xao [rcn cciy, ma b(~n anI! ngay ben vai anll hai Iha cila em khong thdnh I(my hoi tha. Yli anh llgl!e em ROi, lic'ng noi khonrJ thallI! It'mg liri noi. llinh IIlllr em noi e1C'n s{r eha c1f!i, hinl! nllu' 1'171 noi (tfn s{r till yell,

llu

Jnh den veil so ng ehicll s4!![j l11r)t lll~'a 171(jt cm, 111rl l1lra lac em, 1!!¢! j/. . Ihdn til? elll. AnI! h OlI ng h'Ol 10 Sf! clll COil eln' m~t 'mfa', .'tlll! lham lam, ~nl! IlIllon ho~ie Call elll tfi.t CII, l!o(.lc J liang cdn yi he't. NJll/'ng anh 1l1(.1t [10 Iy, phrli kllollg em? 1'1 anI! sc can e11l, sc can em [(it Cil, eili Jill' VO 99 i anl! vi). 1I8n eTn dll doc LePeSCllI' d'Ame clla Andre llfallrois. Ilai t6m l1'on tlmang yrll "lIlIall qllcill qllyl Ifiy nhall /drny scing. MC/ll1~ois lihin "' lia ' sang eila linlz !fell J}(tny lII(Jt tlcallg llr(Jn[1 kllOa 1I0C. Chilng cOn gi kllOa hoc cJlli Ill! ta eilng dii ng(.ip 111ett ng(tp hal/' lieh IIf1ii:ng tia, Scill!! eil(( Ii n h yell.

a

co

sc-

co

va

eta

,',

A IIh cam o'n em khong klloc, NC'1l em khoc, c/1I11:g Idell Glitz Sf I(im ecich ndo ((Ii IIi cm. Nlnmg anh hilII TIll'O'C mt7t riin[1 dll cllrty [rollg hon em ' va ((Ilh chiing Ih'tJ lIao q/l(~11 cilr{),c nOi /(.I//g Ie phi tlllrcmg cil1. /\'hi Clllill[J In In) [Jiang SOllg,

va

II/Ilhy Call flIetl ;m :rili

chefp cheri> nhin ClH'lllg la de Iro' ve (hanh pho, alll! tllli lh(.il c1ri dilll! hOIl em chic'c I!OIl ilnlt (ii dilll liell, d~ IIC'U (( Icr "ra )) (/1111 'cling cOIl /lllll/{} Iheo /lIiii l1Ieli 1Il91 chiC'c hOll. NJllrnfl khOllg Mell sao (II/I! khollY hOIl CIlI, co Ie anh se If;; 1(1i Ircll lIloi em 11I(j{ eilr vi cay clirllfl lin :1.:01 xa.

C

IIU

Nlzlrng briy flier, ll(i!l gia, allh se chi;IIY [h,i Ih~il mi'a, alllr

se ..... 000


mou eua

m~

95

l\qc d(1 loi kh,1ng l1p'~C I1hi@n 1~1l1; vI no khoni{ hoal1 loan hat ngcl' (toi viri to i.

Toi (Hi th1re Sl,r </1ln than rili. Cae h~1l hihl qllcn !Ji~t va khang qucn hiet c['la Lai uil tlu,rc Sl).' (/fin tban rai. Nbung ngm)oi b~1l Ih :}t thnn l1l()n <Hi I1hilt quyiSt l11ang hiln cUQc song vu giil ('.I"!a minh i:t{lnh doi I~y Tty clo, ililnh (l~i lily Danll dt,l', Nhu'lJg ngm')'i lJ;.tn 5)" eo n1111'ng ngm'ri Ih~t gia, Ian 16c aen h;.tc pho' mili loc ; c6 nhfrng lJ/{lI'O'i ilillJg ludi anh ca, cung flii nhieu Jail n()1l1 ph~1i nhu'ng nOi chua cay, pl!311 b~,\i ; co nhu'ng ngm:ri cilng I11Ql the h¢. Lai dii (lu'9'C nghc lii'Sng SlIng Ill' Jllf c /If)9C cho 16'i Short {J11ll , ehfllJ' Hit cb~y lo~n tll' Clang h ~ ng eho to'i cao nguyen; co nhu'ng ngll'o'j con tr (" , qU ;:1 Ire, Ire ncn n Oi nhfi'ng ngll'6'i ngo~i quo c qucn song tl'ong Jd1l\ng canh chinh lri qno c gia 119 su'ng so' ng"lc nhicn cho r~ng nhi:i'ng « C~ll » :l)' tl:'lng Ie con 6\11 ph~ti m~ elftn iii, cllO'i I

he

Tal ca (15 ngtra 11l~1 len, (Iii drln b lro'c 16'i, khong gi ellll chan h9 nOi. -

TIQ d6i gi Ihe ?

-

Sflng,

-

TIJi hQ ilil ch ft ng song (t6 : 1I' ?

en

- Song, nhu'ng COli Ihe th:I!]! lto'n St~' cht)l. Cluing ta co Thien Dll'()' ng. Bia Ng~lc ; va CllQC DO'i. nao llluon bi()n ClIQC DO' j lhanh Thien BtI'o'ng, la kh()flR ttrang, Kc nao muon bi()11 CllC)C BO'i Ihanh Bia Itg~lc la kc ph,,111 1\\()llr9n~ lQi glte tcrm nhlll deli v6'i 0115n 10;,ti, ' Chllllg I<)i gift, gin ClIQC H(ri va bih kc ph~m tQi phi'!i ilen IQi.

Ke

Sunil, co nhu'ng {li e u ki~n u~ sf;ng, Chel, cung ph?ti (,('I nhu'l1g (lieu ki~n d<:: ch()l. Chllng loi s~n sang chcl il i:: h ~1O lon QllOC lron g vinl! (hr, {\ ~ cac b~l1, cilC em, C;IC the b~ noi li ep nhau lh\1'c hil)l1 Slr selng trong vinh <1\1',

To

Sung vftn

no miy,

Tro'i Saigon

oem

1111ll1g lllQ! vfin ('OIl I

'


96 sang Jo e len lia lira, nhunl{ mid ngo i con tung len, nhil'ng thiln ngm'ri chflll I11Qt Ilo'i f: :' .: 30. V:ln ciJJl c6 nhungke m il quang. Uieu il{lng h tl In n ~: 1.~ Iii ilt:n nay cht'lIlg La khang con all ten (i~~,(l~t c h o kc \t~ :l. Nlnrng ilu lil nhu'ng ' "C'L Lhuoong Uit nhien eua each .,.:;.~,ng, cila s\r II)t xac ttl} m<)t quae gia vuoon len tnrang t h ~nh.

me,t

va

Saigon (1em mlll1g mc$t HI mc$t chi~n trm')'ng eo hien gl()'i 1'0 \'1;1, bien gi<ri gii1-a Ie phai yil tbam v<:Jllg iliclI I'ii, gili'a nhung ngmYi di siln 1130 hiep V:I nhfrng COil Iht'l cilllS umrng. Ngdi lren xc G. M. C t;llllg I11flY an11 ell1 quan nhftn co nhi9m V\l u~c hi~L, tlJi biing <lila dc dily pho S,\igon <lCIll TIlling I11Ql. Ngoai kllll V1J'C Ln)', ihinh con W~p diGn, Uit cil (leu v[ing tanh khong IllQL b6 'S nglr<Yi. :-\hll'llg m0i nha hai ben ihlang dn con {Inh <len, Uit C~I mQi gia ilinh con quay qu:ln bcn chicc may LIlli Lhanh 0(; nghc tin each m~l1g chien th5ng. ;I[c)t i.lCIIl Illil Il1Qi ngm'ri dan Vi!)l khang ngil, ngdi nhin vao blllig i.lelll il;:: Lim illlh sang. :'ITil anlt sang ilil hl~n ra lh~t路 , nyc 1'0' lien choi Joa ca 111(IL, (len nggp thO- ell trllll hun. C;I nhi'i'ng nglro'i quell thoi hi quan ding thO- phao va mim cll'<)'i, v~n ngll'eyi keu ding d~c d~ cam thfiy c:ii lht't cila Sl,l' chci' ilgi miii m~t ch:.IY suot dQc song IU'ng, n?IY gio' s:\ng ngity mllng hai, khi may Cht.1C lhl\,O'C vuon g il<)c Uti cuoi cling hi Lhanh loan. Tl'ung TII'()'IJg Jh1'O'ng Van Minh va cac lu'o'ng ta n:lu lien liinll tl:].o CUI)C each m:.lnl{ Ch~IP chung btrc nnh k)'路 l1i~11l trlT<rc Loil 11 hil chinh ella hI} T6ng tham nHm. Trung tttang Olra lay Yllt;t mid t6c ll::i ai~l1I b~c, mim cuai vO'i mQi nglro'i, il~ 1<) lIillll rung Ircn con co mOi IllQL ehi~c rang ci'm, Hieu tr<'Y treu c6 linh cach khOi hili la Lit' Chd cht.1p anh trong l'a Illl}t vu~an hoa l<'Yn eo mQt plIo ltrQ'ng h:'\ll Lhim eib nguyen Ti'5ng Thong Ngo Uinh Di~11l (l~llrrl1 1l1<)t h~ eao. Toi yira clfaj Ylh n6i "o路j B~i ('y Kll., n~lT(')'i ilugc . \

.,


m6u

cuo

97

m"

llY tlu'tc ph:ln

V\t

Sinh vicn 1I9C sinh h'ong cu~ic cilch

lll~ng .

-

Kia (\~i uy, sao chua cho h~ pbo tUQ'ng kia xtlong.

B:,ti tty KIl. cm'ri lh~t llrai.

- Di iHIlI' ilia Y<)i, I'di minll sc lhanh toan d:in dan cai tan ticll Clta chi! u<) c1Qc Uli. 1'oi gii.\l lIlinh. Cau noi tllY Sian dl, nlnrng d~ll ra m 'Ot"· lle lh:}t 16'11, «Hdi minh se thanh toan dan dan cM tan Hch Clta chc de) (lQc Uti» , Thanh to{m roi, di nhien Iii. khong t11(; lili dian. Cli:u eanh cua cUQc each m:c.tng Ii!. o· flo. 13ao nllieu xU'O'ng m:'tu bi hy sinh khong phai chI . lli) lbny the IIgmyj .lmallg U1\t, lila In d<1 xay dl,rng it ra lit nen lang clla Ille)t quoc sin dan 'chil, tren i16 chung ta se kicn tn'lc cac toa hill uM. PM dfl, xiiy d1.rng kho. Kh6, lllllrng kh61lg ph~ti ia ~{hong th~. Vai cai ua sftn c6 clla each 111~llg, Chltl1g ta phai a~ly n6 tli xa, fir il~n t~n cLll1g : 116 Iii cong cUQc dan chu bOa Qu(')c gia. V~;l1

lIen

Tt'o'i flU. sang ru va co nhiIng tia n~llg uau tien kc ILIC llo, CLlQC each illl1-ng 1Iii. kho-i 5l.r ulrg'c 18 tieng.

,.,. ,. TUall than

co

mell,

co

T6i thai quell, (Ii hoi lhiilll d~l/ Ini lM <(film Llllrimg, /11m 1IIlrC)'//[/, .. » m~'ic <Iii /lInr Ihll'o'ng hay kllollg IIlzlr lImo'ng, Hom nay de Ini {M /lUI' Tueill hoi Iham md [0; nhQ.1l

co

til' lIy(iy :i1-to-1DIi:I, lui citllg xin 1I0i ( N/ur thltallg, 11111/' /lmiYlIY ,.. » lIfQi vi(lc .rciy ra U S(/igoll hiill THcin dO. ro; <:';11[/ 111/11' Tllliilll {I'III illi elii lIui "ui Til (ill , 1'(1/1[/ : va; $!r suy {1I(ill !.-Illic lriel phel h (!p v(1i CllC S(/' ki~1l tlWC Ie, CII(lC d~.' cllin'l <imJ-i bllllz lfH'rc Jl(ly h(/y Mill! Ilzr'rc klulC l<ll dt; -·'. ong Nuu cilllb 1Ji~1I1 sc pbi/i :r'()y /'G, Vi 1M! lUi dei .•. cililllz cci vcri lIhi'ell nUll'o'i vil lui ciii IMIl1Y C1l9C cci l('ill " . C1l9C cIY.

dl/'{Yc

de

./

,


98 Ccich lluJ.lI!J 拢Iii lIuill1< cOllg o/ri

dug

s(r khd llhQc, nl:ltllg

e1l/iny la chua cd ljllg'cn lIyM lIgai. T'!(i l u(i!/, elma baa gia [lic mig

Melli.

a vdo

mol giai dO(1n lich sir nghicm IrQng bet.lIg fa diig nhirng kJ [Jill nouy C{l fhe lIMil lei C9119 San. CplZg Sc~1l kh6ng nltihzg

('JI/ing fa l(li

Chllng qllanlz cll/ing

chi gioi chitn Ir(i1l, gioi du k[ch, gioi chill d(rIlg lIIei COl! gitli Ie; c!H'rc uei Itlger Irllyen. IIhli:lI.q eill chiem

(;1)1;9' sh kJ;dllg

diil mei ton chiem dcln. CheJll!J C{3l!g Mllg gil/i phap qllcill .~ir Ilwal! Iii!! Wi e rctng kll1)ng mU!J hi~u ljl/(l. De chung erma ell/illg ta pheli co nl{it chicn lll'VC docllI kiJ vei m{il chic'lI IllVC inrallylqi. Bodll kif, do lel do cung pl/(i b/illY IJllclll s(r va illgell trllg/liz bB r911Y, dd lei :ra!l ci(fIlg m{il chI! dr) dcill ell/I I(r do vel binI! e1l111g Il/(tc 'w, Ill(Jl chinh sach kin!! 1;/ lfwc Ie del1l I(ti thrnl! /1I/'fIllY Vii (Ill nil/I! ,1:芦 J/()i clIO 11I9i eci I/fuin ha!l mc)f <la mio lc'm lao liMit lIei, Itlgl:1z t/'ll!JBIl bB' :~ri!}:, ' '_. ___ .

su

la

Dl IIlziell c16 cMld I/Jzji-~l[j net lo-II, lfl(ll 16'11 lel cM !i kif/n ricng ciia tui. Nlllmg ' dii cMilll dl!:l 11l(i1 che ell) dl)c ieii riJi, thi toi pl/(ii cd qllgl:1I pluil bi'ell ,j kitlz ricng clla loi, phi'ti khollg 1'llflii:路? l'firl eli! tMr IUli ld vein cl~ dod/l kef v:Y !.-hollg !.-lti c1zillb Iri路 nll'{Yi chi! ctc;J cli clla Oll[j JJi~Ill, /Chollg lJl(ii clallg pll(ii lIao' cilr(YC plu!p llOC]t ctPllg ngoai dallg clla dn[j' TlIY noi /CMII[j cd dclng wio IIhlrny tlwc S(I' IlJi qllci Ilhii!1I dcing, tCit Ilhicn lei Ill) hor;l e1911[/ len l,it. Nlllrtlg Mill lzel cac d(/Il[j cl~ll qua yeu, co nbi'eu dallg kflollg qua ... IIltr6'i dcillg viell, (DiBII nag flcill ai cung biet vi lzlrdn 1l1z!~!l PI.l ~, clu:a J'(( loa cill Qllelll S(t .v.t,... il)i pllull nglticlz - pl/(ill IIgliich dfJi vui l'iclIY ollg Di~/lI, di IIhien - co IIhirng dcillU il'r 011[/ RcillU 1'nreJIIg I&i cein b6 ceJ l Ceill clillfj IIll1t khdll[J ceJt call ljuclllh eli 'lUCIII /(li cM elc;J niim, brig lI[Jlrili I ). ell xeiy ret tilliz trQ-IlO fiy IlIgt plr?ill vi bt che dc;l clla Ollg Di~1II delll ap, nllll'llg phllll klicic - qllall tr9~z:yrz~n - vi cac dallg ho~c klzong co cllii Il'IrcJrig, lzo~l.c elly InwIIg lQ-c luJl1, llOCf.C clui {/'Irallg rut 1110' h6 (cil Illlien J~/ /' ",' ~!:,

Sa

, ...

. I


"

inau '''0 16i kh6ng

99

m~

I'U

Nay chi:'

diia

c(l w1m, :rin Tllc;n

tlV ma; jllllli

nha

clIO

Idlll sao 1(10 dlr{l'c

dil':11 do).

mvl bfill

khon [J

khi clz{nh it; cai Ill;;' va lhiclz IW}J u6'i tlwe ir(lIIfJ. Se "MIIY a; dpc qllyBII Id m chinh tr; nhlmg cling kb6ng Ihe cMip nJu)1l a ll'{I'c tinl! Ir(lllg da dllllg JIM i!i nIm V(II/. PIIJi /elm sao Iiell 1M cM! dr) 1l1'(1Ilf/ (fling, cdi Il(illg nho, ie Ie, co Iinlz each anll hring cd II/HIIl pIIC/i gia nh(ip mgt tr(w chllng df'rTI!l nyoi/i dUlnil qll!lBn hO(lt etc) ng IWj) pluIP vel 611 ,IIoa S(T docin kC't <iy 11di

hOi IIIpl s(r hi(!n bief vri (h oll!! Clflll :l.'clll ;m u'c qll!l'ell iffi Ijl/I)t: yia, dd; fuj i chinh qll!J'r1l ilia; biel lrdllh lIe'l x e cri. ])'/ nhiell rldy Utili ell1 IIi 11"1"'/'11[/ n(: { dl,li ell'ung vel !.-if/II rieng ciia (ui. Toi riil sling sll'I'rng IIC'II co ai khol,1g dang y.

!;

~

\

il • • . . , •. hui

Il l1l'O'i

/w i giono • . • • . • • • • . • .

\ \

,

"


100

-

. , . ). '

,

I

\

'.

..

" i'~"~;': .1M!) ' 1(.hcftiq" " {,I:~lAu?c cach 11l1J1lf] ddll phai chi. ld sIr lid khodi'/l'i1 111<;, ~:,(;W))tu .. ,.c'd ch m(tng lei ca l1lf}l '(:6110 (rillil tf ml, kleft..')Jr:' lI~gu(;i ld m each 1111J1lf] khollg dii • \ t \.' ' kien ((lm :se (( bllo/iy tay ,», 'Ilf;dy , hay se li'i lam vo (I.

Jio

1'!,fM'IJ, lh(rt' ;(r 10i khiJiiV ' (:,6 (C4:h(c'u» vt! chinh (Ff, loi clll:f7C "ldiiz' ~9.l 'rfJl'rb'(' ,'C,O(l!{i d~n ctUIl lI111dll nlllrt/f] , dltng. IIghia, co ''rifi. quy~rt ({!i. :,~r.)d~ nr;iz,lu V(l clia 1If]lrM ding ,lidn ciiCl , Mil Clr, quoe gia ' l(r ;do ,t;ao, Jl/(il V(Jllg dUll f]iaf!. cltll , .' , the' lIle!' (?J 1!€i1J idI6Ilv : ~'el , !6i co th(fC J;r'itjll cllr(yc hlly kMII[J.?

,t:J~1 ml'OIl

:'

/./~:-<:

-,'

. :. ~

',I"

" ',

'.

' ,,~:-" '~~' ~,I '

,',"

"

,.

, ~"\

'"

"

\

, '-

Ony gi<r, ,khi lui viet nbung giang nay, la aeru ruling n,t ng rulln'g bon lhartg nm<'ri mc)t, d ,c h ml,lng ho'n ;18 ti~ng aong hi; ~el11 vc khuyn khollg )~nh I1IIll nlmng .. ding illl l~m eho ,.da t11lt diu dang mOl e3m giile gay gay, " " Tbilllg nay Il,'i~'l B~~ d~ vao cuoi tIlll. T6i chQ'l IJghc ll1Ql liellg lil r~mg tMt 111H(Bcn he nha. Ticng ro-lllhc; nhu' chi 1~ dlr ~111 c\h mQ~ ll'~n 1:'1 vallg rO'i tn~n mQt v Ia he IIa nQi ~l~O do ,vang ",!,Ig qua ,1ll~Y ngun cay sf; to'i t~n Il1c)t XOlll lao ct9~g Sitig6n.

i.la

<

l'rL~,n ,b~bg~lIl\~bl IIlvII"II~"II Ii,

,II .

g.tAl.

M

g

I

cxJ l "

, .... ~( " T'oi dura ttrngdtrgc Q~l chan len h<r con s6ilg Den HaL Nbung ~Ii~c ' ch~n con song 5y cung hien lanh nhlf 11l!?i con' song kluic cua mit nU'()'c. chilc c'hh con song ven nay h<r CUDg 8c;>i m~.\H thuyen d~u yen bc)' hen kia. Chac chiln nhu'ng aero trang t~ll1 nHit b~ng aub sang lau litch b<'r bem kia

cling lam rung dQng cay co bo- him nay. Ch~c chiiu nhu'ug con ca tung tang ho-i lQi khong hiet den ranh gilYi o' giu'a giang song, pMn chia ben nay la nhu'ng ngU('ri \,i~t vllng , len xiiy dl,rng h.r do, ' ben kia Iii hang elwc \l'i~u cling Iii lIgm')'i Vi~t qurtn qUl,Ii dtrlYj, 3.nh no l~ CQng San,

(~IiL('''1

eon 11llmyi vaeh 11101 Irtn sO'n.... Riu'a con call Ilicn


~

maU' cuo

m~

101

call 111l\1 Ctla lIIoi ng\l'('yj llIoi bo', cling ('on Iltl'O'C ny, h un nay Iii. tty do bell kia la llQC Ud, cling vang Iriing ay, ben nay Iii ,inll sang ben kia Iii bong lui. ..

lai [oi con i am li~l1g dt~i bae nd xa lruy '\fch dich. Trong hong loi co nhu'ng kc dang ngl1 ng~lc, 11l~1 lip xuong (Hi I, ch~ng baa gio' con IhilY I~i :'Inll 111(11 Iro'i, dll vO'j Ilai Call m1\t uu eilct.., \'Ii Hem nay, ben

lIO'j

~

I

I

••• lim yell ({(ill • , , • Licll COl! ~cll/{j mill Hlii Vtl COil SOIlIf cila ciltlllg {a . " ,.It... • sOllg mcl allh vil I'lll IIflai [fell IlllClll IIIp{ dellt Ildo, alliz upi {M! de IIMil rl!lIh chiem [alii cila rh1I1g ... cila c1lltllg {a COil SOllY lIao' ddi 110'11 COil SUllY mio ? COil SOIl[J ndo 1'911[J 110'11 ' COII s(ill!} !lclO,? .\'/l1l'11,1/ chilc chilli e117/(/i CO li s611Y riel! d;) ]'(I Mcli'; .. chlt,: chi/It 111m thc', pizcii khong enl ? .. -COli

..;

.... 1'::111 del. lI ui rl~1l S(I' elrri efta'. 'T IlY' killing lz~ Iloi (ftn/tic 11'0' ve, nllll'lIy Clllh lill {I'D' vB r8i, <lei lll(il s(r {ro' ve roi, bell elll ...

Saigon :1- 1 H!JG3,

.\ .\ \

\

~~

"

Duong Kien - Mau Cua Me  

Duong Kien - Mau Cua Me

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you