Page 1

TRUY~N oAI

»ONG

PIIUaNG


""-

DUaNG I{IEN

biiin trJ1m 路/ijng TRUY~N oAI

DONG PIIUaNG T~P 拢><>AN VAN NGH~

sl TV'

DO


"'"

:t,

......

lAC PHAM CUA DU'aNG KIEN

BJIN:

THU &AU THlJ'ONG SAN KHAU BiEN TRAM l~NG

SE

t1lO' 1961' /cich 196ft. truy~n ddi 1965

IN:

CON &l1aNG KHO NHQC TRONG VUNG BONG T61

t Q.p vtin tfLly~n ngtin


v~ 0m, [al c,i oK


M(JT T6i quang tay qua vai NgQc. Trong 1J6ng tlJi toi cam thl:\y mc)t phlin than th~ loi n~ng chin than th~ nang. NgQc day m~t. k~ mOi vilo c~ tOi, (10i mOoi llm. TOi hbi, mi)t dm vO ngbia: .-

Em dang nghi gi th~ ?

NgQc c\rai. giQng c\rai miii, nghc kh6 ch!u: -

Chang gi

ca.

T6i huOng Ngqc, cham thn6c Init. Nang kh().ng phan dOl, nlmng nhlll ml5t. TOi k~ sut m~t, nang nhin th~y fO tung thlY tbit nha fung dOng, doi moi mim, hO'i ch~xutSng. 9(>t nhi~n f6i cam th~y khoan khoni dii lam NgQc kb6 cb!u. TOi thlcb day vo ngucJi khac, c6 Ie do lil ban tinh ella toi til' nho, hAn Hnh


DUO' N G K I EN

It)

tim ftc cua m Ot du:a tre hi DO n yi. Nga u ~ oai dung d ~y

-

Em

ve.

T6i muon giG' nang ll,l.i, nhU' l1g vD. n ngoi im nhin NgQc xuong thang. Kbi kh6ng coil nghe thay tieng chfm NgQc va hiet Ch fl C nang dii ra d~n ngoai dtrang t6i m{Yi cam thay hoi tiec di kheng gifr nElUil. Neu kb6ng, chic chan nang dfi l~i, nam trong tay t61, dau ap vao ng'!c t6i, liing ngbe hO'i tha ph ~ p phong va tluen, quen, quen tiit ca.

a

T6i nam ngu:a tren gim'rng, d~ tay san gay nhin qua cu-a sl> loang thoang b6ng la cay trung ea. MOt con chim se bay den roi v<)i va bay di, v6 ca. T6i gQi th a m : « NgQc », cung v6 cly. ' Toi quen NgQc ga n mOt nam nay, tren mOt bai bi~n. 13uoi lrtra nang gKt, bai vang ngtr<'Yi. NgQc ngoi dM'o'i b6ng mat clla ;nOt cay thong gia. Nang lRy tay ve tren cat nhfrng vang tron, nhfrng () vu6ng mOt cach thO- a, ve la dang ella ban lay ttrO'ng phaR v{Yi dang ng~i cham chil.

Toi dirng phi a san t6 mil ngnm ohin. S" c6 ril~l ct'ta nang dil sao cung lam 00' Ie nh~t


----

mOt l"lloi trtra m~t mOt. sau mOt tua n 1 ~ phung pbi [hai gia o' bai b~ any. BOt nhien NgQc qnay l:;ti, l~ng Ie nbin t6i r'oi th a n nhien Clli xuong. Cai nh in huang binh ella NgQC khien t6i vim thich tbi!, vij'a kb6 ch!u . chua hao giO' t6i bi mOt ngm')'i con gai khieu chi~n. NgQc tiep t~lC vc nhfrng yan g tn'm. nhu'ng 6 vuOng. x6a .ii, ve l:;ti, kh6ng lhich tlni ma eli ng kh()ng cuOco

bo

Bem ~y toi ngii v6'i hlnh nnh Ng<}c, nhiing 6 vu6ng. cai nhin than nhien huang blnh. Tinh d~y. t6i b,!c minh vi 51}' am nnh ~y, nhtrng kh6ng kb<li mim ctrai lni)l minh. Sang hOm sau t()i I:;ti g~p Ng(.)e tren hili . Nang m~t {w t~m. Than hlob Gyp. din doi, ntrac da hO'i xaah nhtr mOt ng U'<ri mac b ~oh dan tim. TOi hai song song vai Ng9c ra m¢t ke ali eAch bO' chit'ng han tram tlm6'e. Nang hO'i dftp nhtrng bO'i yen, tOi hO'i chl)m l~i dQ'i. NgQc vftn thall nhien nhu kh6ng h~ bi~t tai tOi, Toi nght lham : « Con be c6 han Uinh I »

Tai Ire

aa

t()i'Ieo len truoc. dua tay eho


DUaNG KIF.N

;u

----

NgQc. Toi khOog cha dQ'i oimg se dua tay d~ tOi keo len, nhtrng nilng uii dua tay ra, khong BUY nghi. Ng~i Mn tOi, nang

lay tay vu6t nu&c dQng tren t6c quay sang nhin tOi, mM !chOng phac mOt nl;l cuai rna cGng khOng c6 y djnh dc) hoi. Chinh t6i 18. nguiYi lung fling, nhu mOt ke pb:;tm tc)i. TOi b~c hi'c vO c& va gQ'i chuy¢n mOt cach vl.lng v~ : .

-

Co bai d~p Him. Co (y day hay ra nght

mat?

ve

-

Toi ra ngbi mat.

-

Mc)t minh ?

-

KhOng,

nhung ghn nhu tb~.

TOi mim cuai, tay phac mOt cu' chi tl> chua hi~u.

- Nghla lil toi ra day v&i nguai quen, nhung thlch b mOt minh: Anh cho lit l~ sao? Ning gQi toi bang anb, kh6ng to ve d£n .do hay h,a chQn. - {{hOng. Nhung t~i sao co nghl ng:;tc nbien v~ CflU tra lai ? -

Ch~ng t~i sao ca. Toi IUOn luOn

lit tOi cam


tbay mil khOng clin bi~t IS' do. TOi nght tham : ÂŤ Ll;li m"t cO b(' do Sagan 7>.

d~

Hai chan NgQc buOng thong, ngb!ch trong mrac, v~n m"t ve la dang. TOi de ngh! : - Ta bai ve lhOi. TOi chua an sang, c() di an vai!Oi dUQ'c khOng'l -

Kh6ng.

'foi euo-i : -

Tl(I.i sao vf}.y '1

- Kh6ng phai vi bUCli duu rna t61 fir choi. Bi cung duae nhung toi khOng thleh. NgQe dung dl).y, lao minh xllong ntro-c truac. Toi dQ'i nilng bai mOt qul'ing khil xa m6'j dUCli theo. KhOng hi~u sao ngay til' hie ~y, toi nghi tOi se chinh plwc NgQc. Vi to m(), vi h.r ili hay vi thieh thli vc buang binh ena nAng? C6 Ie vi tilt ea, cling c6 Ie khong vi gl ca. MOt quyet d!nh d"t nbien, the thOi. Ifai ngay sau tOi di chO'i viYi NgQc vii ngay thli' ba hOn NgQc tren mQ.! con cilt v~ng.


DUO'NO KIEN

I4

Bulli chieu hom t'\v trai n(tng chiu nhu' muon mua. M6i NgQc m~n, ntH ne. nhu m¢t tang da ngam ntr6'c bi~n UIU nggy. eli khuOn m~t nang cling vl).y. NgQc d~ t()i hOn r(3i dang xa ra , mim cU'iYi nhu cbe nh~o : _ Anh tirng hon bao nhieu dan ba va 1>ao nu'6'c mi~ng sau khi hon MQ ? ~hung anh van hanh di~n, phai th~ khong ? Chinh phl)e m¢t ngU'cd con gili chi lit m¢t each thoa man long tl)' hiw, lam gi ce Hnh y~u sau 48 ti~ng dong ho. ~an Ong cae anb ehi lit m¢t lU fcb k5·. nhi~n Hin anh nhll

GiQng n6i eua NgQc nhu quat vito m~t t()i. Gio thlli tmlg toe nang. m~t nilng tr()ng thj~u nao nlnr mOt nguiYi b~nh n~ng. TOi khe Hic dau nhung kh()ng tim dUQ"e cau tra lai. T()i eo cam tlt'<Yng NgQc slip khoc, nhung hai mlit nang v~n kh() va rnb 1<)'11. .

.

- CO eo ve cay d~ng. Dim 6ng eo th~ nLu1' th~ nhung kh()ng ph9.i tat ca. NgQC I~i cuai, vftn mOt ve eh~ nh~o : -Cae anh thuang bao chua b~ng each vin vito ngo~i I¢. MQi nguai den nh11' the nhung


---BIEN TRAM LANG

.- - - - -

anh thi khOng. NhU'ng Wi ahac anh khOng daI}.1 noi anh ho.n toi vi Y~u Wi.

Toi !tho ch!l)

m~c

dli NgQc noi Mmg, c('} Ie vi NgQc noi ' dung rna tOi kho ch!u. TOi hon Ng9C vi NgQc dt!! tOi hOn, th~ thOi. Co th~ tOi se y~ll NgQc, nhU'ng khOng phai luc nay.

Citt chl;lY buon dll'ai nhfi:ng ngon chan , nl0 thai m~nh hO'n. Chung t6i tim mOt kiosque tnl mua. NgQc va t6i d~u im lQ,ng, nhin nhu'ng bQt bia tan dlin tren mep coc, vc trong suot clla thuy tinh va rU'Q'u. TOi khOng muon nhin NgQc. Ngll'<1i con gui balil bar ngCH trong mc)t goc, chan thn len oao, hai tay d& c~m nhin 1'a ngoui mua. TOi thuO'ng hl}.i nhfrng nguo'i con gai khOng co ai d~ cha dQ'i, hay eung mOt lile phiH eha oQ'i qua nhi~u nguaL T()i uhin ra bi~n; Nuo'c boe len trling x6a d~n n6i kh6ng th~ tim ra m!}.t bi~n. Ti~ng d(mg am i cila cO'n Illua lam toi 10 ugl}.i va ca. T6i chQ'l nh(m ra tOi dang di tr6n nhftng v~ NgQc. Nang vITn ngoi im I~ng tru(rc m~t toi, m~y sQ'i toc trat dinh tr~n mao TrOl;')g mOt hie, toi thi\:y Dang th~t ngoan va Gay vi; thO' ngay. TOi l{hOng tim th~y ve giA nua khOng

y nghi


--

~

DU"O'NG KIEN

I6

th~t cua NgQc tren c~n cat hie nay.

T6i d~t tay l~n bAn tay xanh xao clla nAng dang ch~m nUCre ve thanh hinh thit v6 nghia tr~n m~t ban, gfin nhu d6 chi li.: mOt th6i quen. NgQc nguCrc len nhin toi mim cuo-i, IAn dAn tien nimg c6 nt~ cuo-i r~ng roo den th~.

- NgQc. em e6 bi~t em c6 ve say m~ ky Iii' kh6ng ? - Em kh6ng bi~t, c6 th~ IA em c6, nb'u og em khOng quan tAm. h~t

- Em khOng bao gio- quan tam ditlu gi sao?

NgQc kh6ng tra Io-i, nang rut ban tay ra khoi tay t6i, thu I~i d~ tren diti. B60g nhien NgQc hoi: -

H6m nAo anh vtl Saigon ?

- Ngay maio ngAy kia, c6 th~ lau hO'n nfra. Anh con nam ngay phep. Anb se (y h~t nam ngity n~u em chua v~. Net

m~t

NgQc xa x6i :

- Bao gio- v~ anh dirng tir gHi em. Sau do auh eilBg dirng tim ki~m am. N~u mOt s~


x~ p d ~ l linll elf nan sui khi~n cht'mg la g~p

l1,l i nhul1 , d o l\li lit chl1y ~ n h:hac , Nillf the to t ho,tl , Cll c ho a nh lfi n eh o e ll1, Ttli hh(}n g Ilg hi n gb' ve thanh tMt trong e M! n6 i e lw N wIC , va t () i c ling ngb! the . Ulm d l.wc (1i(: ll fiy , chLln g [ Cli se co )' ngh] lot ve

nilan ,

lI C)Jll fly Irc)'i mua d en toi Ill!!. NgQc d~ eho tcli cbonng la y che eh o' dua nimg ve, dU'ai nlliin g Illlng efly 1:'\ COn <1ong I1U'O'C lnH xu6og. Than th ~ NgQc u ei't silllg. run rrlY, Khi chi a tay, vi" be b<)ng I{) i Ilghi ¢p va kh110n m~t trl1ng xanh ella nilng kh icn [oi Il! ~' til' choi mC)t ch 'cc h On ,

Ve den pb()Jlg Irq, toi llong m ()t ly

rUQ'u

1ll~llh rc)i

ngii lhi ep <.1i trong m¢t gifie 1n0' eMp chall, Tt,)j Slin g I l~i lIilil:ng ngay thO' g~p Jl;li nbu'ng n g ll <')'i <'I ii chc t - thay 1l1 ~ loi, mliy thi'in g b~n xrln so, m¢t vai ngU'&i tinh, •. dnh b01l1 0 0 11, cb:,ty Io~n, doi kldlt. Iii llguiri tall C U' :-;!ty gil Iham h~;j, IIhfi'ng Ihilnh pho. lang xom dicu till!. ..

au,

ca

nan SiHlg

t(}j

linh d:)y. khOng nb6' gl h~t,

Ben tro n g pht'>Ilg viln b~)t. t(}i nhln th1iy m¢t ngU'&i Irang chiec Ii" guO'ng k~ &chfln gimYng. Khi toi nluil.n I'a loj, t(}i bat dliu ngu l~j, va


I8

DUO NG KIEN

khong rnO'

th~y

gi nu'a,

NgQc den tham loi khoang 11 giO', khi tOi COil nam gitl'crng tren. Toi lIghc rnO' bo tH~ng nang hoi : -.. Anh i'S11l sao '? Hinh ulm loi tra Joj «khong», nlmng khl'mg gU'Q'ng d<;i.y dlrQ'c. NgQc thl1y hO bc) lluan ao ~m rnu t()i m~c tir hom trU'O'c khOng ngu'Q'ng ng!lI, keo chan d&p len I~n Nang di kht)i m(l! lftt, Ira v~ vO'i Billy 1<;> lhllOC. Toi dt mij.c cho nang sun s6c. Bun toi n(ing nhU' mOt khl'Si chi vo. khong muon suy ngb! gl hel.

co.

ay NgQc

mua ve xe dU'a Wi ve Sllig6n . Sui'Sl dQc ulrang na'ng nam tay toi. Ban lay l'\gqc mal ll,lnb, hay co Ie ngu,O' j Wi quit nong '1 Chien hc)m

Can <itrO'ng dili, th~t dai. Toi tll'ang khong oi h~t con Ull'O'ng ay. Tllinh thoj:\IIg t6i mc)' mal nhin Ngc.)C. NgQc ngoi Lhiing. yang trim cao va d/\ bU'o'ng binh nhu'ng tre d~i. hao gio'

Khi xc dilng -

a (tuu 111111, toi noi ~6'i NgQc :

Chllng til deu In nl1frng

em nll'3,

ke

b~nh

tl).t , eli

Ngqc t.\ !

Nang nghih'tg dau nghc tM n6i nhU'ng


khOng tr11 laj, chi kh 0 x iet ch~t lay t6i,

Xe tien vilo thanh pho, Bt;ti va tieng d()ng lAm tOi cho:1 ng Vilog. binh nuh NgQc ma ui, Nbu:ng ngay sau NgQc san S('>c toi nhtr mOt ngU'o'i vQ', TOi (t~ m~c NgQc muon iiI m gi thi lam. Cang nglly tai cang nh~n lhay & NgQc mOL ve than m~lt IIhU'ng OlfQll1 buon. NgQc lhuang ng()i hen toi hang gia. ngal11 nhln Wi nlnr i1gam nhil1 I1H)t dua be nam trong nOi, mOt lay lutll1 qun ilo d ~ len ng~l'c t6i . mlly ng6n lay nghich ng()'D1 dITo'i lim vai mongo Tai d(t.t tay len

t()i

ngl,l'e nang.

Em mang nhu'ng gi lrong clti than th~

nghi~p

nily '?

!\"gQC nllech IlH~ p CITc)'i,

nang

hoi:

vc nh~cll

mep ella

Lr0.ng kho chiu I~ :

\fll'o'i liliTI nam qu il kln'l' viI lU'o'ng lai , -

mQl gifty

TOi CITO'j nh:;lO

-

l\JQl giay, llO'i

Ngoc clH

nhj(~ l1

xl~ong hon

toi,

mat nang vtin rna lerll, hal con rn~t th~t den gun chaitn en tilm nhio ella lai, nbu'ng sQ'i long mi khe rung


DUaNG KJEN

20

----

-- -

-

--

nhlY mOt huug cay mua lhn

----- - -

lr~li

- --

la.

Trong gan mot tuan 10 he ll t(') i, m()i lall n!lng , vc gia uinn, vc cuoc (/o'i, l~t

toi hili ve

cii nhling gi thu¢c ve nAng, Ng<.)c deu trA. l tri hang mc)t chiec hon viI d cj i mel t th am llJ ~m, xa l~ Vil blll hlnh . NgQc cling kbCmg bao giO' tim hi f u t6i. NAng den, ni, I<"t ng I~ng, o3.;n <1uoi, qucn thuOc . Oil sao, Wi cling In lbtly

en

d~ chin, mqi Sl,r rang buoc lba thi e t dell khong c6 lQ'i clio ct. hai. Hoi mc)llt'lc chllng hii se cilia fay, cang it phiell l~ly bao nilleu cang hay hay

nhicn . Khi')i h i'in , Mi tdy ve dc)'O vj, NgQc kllong citng hen nilan, Ng9c n(')ng nhi~t !Jo'n, nlm me)l nguaj vq dm tha y se xa chong kha Jau.

ra

ti~n chan . Hem cuoi

NgQc, _.\ nh J~hQIl!J gifl' /iyi Ill'W, unh [(Ii /li ef tIm eho em . Anh qU/1 tlu'w lhi giu' l(Ii it thtl lieu khif1n, c;, Iwi kILl fLo e(1 gCIY wi!) . Gi6 ({e/ll

sf!

co

om

rr

(tau

[(lnh [!IIOl.

Gid ('0 em, (tflll

em iluV r:h(ft. nlm ('hu'a 6m 1lI0t v¢.t g1

ih(ll eMil hun th{. Anlz chile em se n'zng minI!, ('6 tili; IIi (lic'J [(lnil , co the vi /Jong lay


quan

qui! nia fIldl .

til;: ltIlU ilNlng lift} nil nfj[ Cllnh cheo [eo hoang Vi/ flY II(/'i ollil dang (11)n:1 ,'. Em

I;I /lin!!

a(l1l. S;:ll em lhidl, ((/lit CIJ thi! cho ('Ill lwnfj ch~lc (jill/ doi nell tlw', chi I/(:Il tlu)' IrollY lJ i iLl'(j'ng tm;m g

c//!l

em Ih8i.

Cfin rung, su'O'ng flUl , viit, lJll/ eli ••• nhicll [Ie) kt eM llliclI itim bo.. Va nlm ihC [ fi t l!ie/l /fil ell itoi vM anlz. Vi v(Ly anh kbong (/lll1l noi [(i

allIz nghz nlziell tM em. (Ut anh OJ ll yh I nh {;; ll lM em th(ll, nlzlmg m~)t rrldl klute , V)!! tn')'; em bi~u clIO llnh (1i;1/1 (to ! iJI.1 sao

anit ding

('0

lao

m~)[

niil l11 ll/(tl,

kieu Minh: anh dang (j. tFen cao - ( : {f{) thea lIghlu aen. ,119i ngu'o'i l {: nt6-i (Ui!l a (: u t/zo(ll X(lc lid son!) th eo l ui song tlil lhlt. n~)11 « cl!t'lIlfj n6 » rinh 1Il0 b(}/l (mil ft'l'l1g bmh: di, sall mai hoc alt., m Ji li/ln cay . . JJ9Il auit ('/1ng tim each :rii stlllg biill VilO hl'1lg chiw!l. Mt)t hi ll[JlrM th(lt co <Jan nam trong LOng mt)l flwng LUllg each bi~t han tM gic'd bell I1goid lim each

lr7n nhau eli!

giet

zall

fIO'I!.

B~)1I

anh

CllllY

ciim tMig

va ca ((chung n6»)

[JiLi'

co

gin hay

(10'11

btw

v~ CQi gt. I!I ill'l)'Il[J IHIO (Fen mien ({aL UIO Lhim

(tiJi thim nlli mig.


DUUNG KIEN

suny M ng flt rt'lll . Sze !If]lI U(i ll rila lllg vo

Ng(lC c() biCt h911 ([n il 0' k l uJJlg ? S{l' JlgU!1 ~ 1l

(r(i!}

i ch nilU'ng kh ong ITt/.1 rlli'lIrJ (rll'(}, c" D oi kh i /I t) cling !tim cho U911 emit ha he. l (1.o e/Ill hvn rtf/ I! m9t S~l'

il.!' fa G

vii khinh bf M :l lb ;iy , k hin h />l

fa aen s~l' song. NgQ(',

Luc ndy em dang lam gt '? Em co bitt hl

e/JI

co JIlQt vc liinh (t(Im tan nlztin hag khan !l '! Em co i{l' h'ra doi, em co « /;'jell » vM chinh em kll6ng ? ftnlt htnh dllllg iOcl/l th;1 « em », nhlwg khollg thi> (fl1'Q'c. Em 111m m(Jl COil 1J{).f co kha n(1l1g bien dB; m(iu do lilC n(iLl, hlc vcina. lilc x anh .. .

co

Ciliec (ten heim dw anh hCl pin, (([th sc Mn m9t qua. hoa chall (tc; vicl cho em mel!! giong eLlol.

Anh muon nh(lc l(1.i, anil sc am em fll~l eMit

nell fli c lI(iy c<i GJIl, thich lhc'l nuhc cm

etc

qm mtnh ...

Clio anll hOIl len ehiee nol mOL (to hOllg S i lli lIai irai. Lall sail anll se ltC light ehiec not rt!i!i xlnh xeo a m<)t vi iri kluk .. .


HAl T('Ji treo nhu'ng b{lc thang <;>p <;p <hin lcn din gac n 6 ng ham h(lp ella Jloimg. Hl'w di v~ng nlmng kh('Jng khoa dl'a, ch~lllg 1rc)m nao them vicng nO'i dtty vi gia lui etta

ca

Hoang chi g(3nl chicc ghe iJo va may hic nno cling ve db dang.

I,e

bl'I'C

tranb

Hoang Iii 'mOt ngU'C:'Yi tbil ghd m<,li S~l' nr()'l1g yin, Sl,1' thil ghet gao thanh mot 111u' h¢nh, han chi s~m sU'a nhG'ng gi toi d.n thiet. Ca dell qUaD ao mi).c tren nguoj ban cl"lIlg tbriy l.I~i.1l biu, giil. duqc pbep kbua thAn di phi), chilc hun se thny sung suang Him. Chinh vi SQ' hiti 81;1' b~n biu Hoang khong Hiy vq ma cling chiing co nhan Hnh m~c dll nam nay han arr ngoili tnt lJlU"ui \Til co mOt vc dan ('Jng dit quyen ru. Toi lhlch nhii'ng nglliYi co cit Hnh, va Hoang Iu m<)t nguoi co cit Hnh m~nb.


T6i ng(1i dQ'i lloun g 11 ()lJg chi n6n g Li m i va bu'! rll'l, mai t On t(' en dltu l1 ill11 111m dang dan I'a vi su'c nong. nbii:n g d <;m song co mc)! ve cong ({uen kh6 s(')'. N6 ng. 1Jl.li va ticng d(lUg lam clio t6i co me) 1 cllln g i il.~ ngay ngal , Cl) Ie d6 clIng Hl 15' do khi en Hoang i I khi chill (y nh~i. Han vie'llach va ve v(ri liing nh il lJg. dl~l.v tit toa bil.O nily sang t()a hao kh ilc . rll h~l C I'!' ai vao ng(5 t Ii trong nhung quan ca.-pile ba ttl U hay lang thang trong nhung c6ng vi e n. lHin c6 m~c bl ru(Sng htl. om nh ie u chi IO'll ng~p tr6'i mil Ihtr(m g 10' v ~n . Vi v{)'y hfin co mot ve khinh dc)'i kh6 ch!u. Nllll'ng han co btln Hnh tot, va t6i eim elwi dtrQ'c vO'i b5n v i t6i c6 th ~ chu'i thltng han , cll Ll'i mot each tim nhfin ma han kh6ng gi~n, trai 1 ~l i m6i l un nbu the han to ra biet dien vb. dB Ch~ll hun.

cam

T ri n miln t6i uhin ehiec goi cUu gh ct cil H Hoang va kham phil ra mot sgi toc dl'tn bl't _ sgi toe m~m, den va dai - COll vtrO'og ll;l.i. T6i nh~t len IIgam ngbJa. Iwi ng~c nhien vo uli,m. ctr6'i m()L minh. l\lay thang nay klJOng lien I~c thtr til' gi v6'i Hoang, co Ie di-l co nhi~u st.r (/&i thay .

Khi thanb ph f> btlt d a ll le n ~1L~1 1 va lif llg ell! luang dii 11('31 len ttl' pll ia . Hoang lllai Ie)


}I i [

N T I~ .L1M UIN G

-- vc bao g il'r ? .-- J-J Dm qu a. lI n ll ( [n ~ ll g lll,\j plIia tn () l chiec gi ~I.Y , tr t'路() lelJ gh 6 1)(1 ng6i thL! b a i chitn b e n t6i.

-- Thl; n ilO. mil v dac d~lO chU'a '?

I ~n

mli cao ttl hiUlh !Iii

- Chua, vi ~ ang I ' n ca o dng '\u tt"(yi vit gan (Pl .)'. Nhullg tao k llO:1 i Iii (IUS', kh()ng co

chung nO cling 1.Jl1 ()n . H6nh n bau lit 111(>1 t n ') giai t1'i co .. . chin}t ngh'JJ'\. Hoang moc t lh lay hao lhuoc nhfiu nat. Con Ollng !lai ({iell . Iftin tho' kb6i Ir.i)l c.itch 10' cHing VLl b('li . ;\ Ia y ngb i ph(:p ?

(J'. Vl'ra c6 111()t lht\llg Iinh

llIIJ'i dtrQ'C

day len liun ~:;ti oc)i pho. i\1<)l l()~i cOn g tu' bOt va tri tll tl'c 1'0-111. Tao ban cllo no m()t tuan t\til' h'rn rilllg 1'9'1\ . Utll Illly llH)t l it no gill. them mm')'i I tl o i. hr, i HI 06 len tbl)t cao : len tro路j gfJ.p ong lhitnh Pict f e . HOLing clrl),! kho khan 路 HlI !l

tbuoc

VI.lt qU<I Cll'H

sO.

TOi hoi :

bung m~u


26

- - - - ---

D UaNG K I EN

-- - - - -

-

-

... -

~. - -

-

-_.

- Bong f)illl g ella mily d(l nuy c6 gi 1:.1 khOng? v ft n gc.)i dti a n hau mvt ke a dong bUn g va m Ot n g ltl)'i lrc ll I1l1i eao. Wi ll l~i cU'()'i, vti n giqng c U('ii kilO kh a n, hai lien

Toi

va H ol\ng

mep eht them xllong. C6. l\Hly lUn toim dan han 110an vii quy~l tam ... A, nU'a, nhay dam Iu bu. -

- May chae do nay kha han '? Nhiell bilO tIlUe viet? Htin nhllll vai :

-

mOt

Lam d'i uhien kh:'lCh cling kil ;'} , loan

bQl1 ..•

Han bl'lllg uung may d a u ngon tay d~ l~' a chu. TI;1.' nhien wi l1;1i Illllon chll'i bAn, nhU'ng tOi co kim ham va ke o hlin du'ng d~y : -

8i an gi cai d§. Tao doi ..

. f).u6'i imll den sung roo kllllon llJ~t hall .co ve thi'un lWi hO'n toi tu,o·ng. Toi l~\' hoi kh(mg hi~1l !lan t-Q' day dQa d~ clave gi. ugoili s~' chan chu<'nlg vo lY. NhU'ng hiet duu chinh st,l chan chuang chling lit ly do bao cl.u'a cho 10i s<5ng ella han. Nell han khong cD. chan

uy


BI EN T R A M L ANG

chu'(mg nU'a CO Ie hall dm th a m

2 '7

h ~li

h.O'n

nhieu . hW lQi nhun g y ngbi ve hrt u tlli hli n cling nhin tOi vb'i OJc) t ve thu'o'ng h~i 1'0 r~t. Toi L~L cuu'i, vit eU'oi to den n6i nhfi'ng ngU'<)路j chung quanli to m () quay 11;li nhill ChllJ)g Loi, nl1U'ng wi khOng nbin dugc, Trong l~hj tM nl!in hlin ,

Hoang can may : -

May cuo'i gi ?

Toi vfi n c U'(),j, llic dall kbong lra lO'j, lnl lien vii. rn khoi qu Elll. Tu ba song, tai vii. Hoang di vao con duang yang va toi gun b垄nh vi~u Bon D~it. Hai rac trong cac goc Cfly kbuat, tU'ng cijp 1rai gai dU'ng sat ben nhall, V~LOg trOm . I-linh nlm nhip song Saigon m&i ngay nH)t them v(li va, y~u du'o'ng va dl,lC Hnh. Toi chq'l ngh! dtSn NgQc, tHing d'tng vOi va, nlur chi SQ' mat <Ii In&i 1re . NllU'llg cang v(>i va tuM trc cang chong miit, va nang tra ncn mOt thli nguiri Ian he hong t()i nghi~p.

ke ca

Toi being ngbc Hoang noi : -

May con nho' th~ng Ham?

-

Con.


DUO'NG KIEN

-No

ch~t

rei.

Blnh nim nglTc toi nboi m<)! kh6ng

-

ca m giil.c

roo Dao gio' 'I

-

BO nii'a thilng nny. Bam ma n 6 elli e6 tao, th~ing Quy, Ninh, Thanh , may nguai he.> xa eua n6. TQi tao gop tien vU'a (llI d~ chon n6. Tao co xoay them nlli khong ll1ua noi b6 hoa. Toi n6i, th ~) t nho, gan nhu n6i vai ehinb minh, m(>t eau vo nghia :

- Tao chae

no

chi\. og din ...

T6i d!nh noi ti~p : « UlC sf)ng, 1:0 ch~ng eo cam mil song, thuuc mil chua, no can gi bo hoa » nlwng toi khong dii can dam cay dang dum cho nguai khac, elil cho HAm. Cung nim HOAng, Ham khong co nghe nghi¢p gi 1'0 ft;t ; ngheo doi lang thaDg ViI tli nbi~n, nhieu u uat. Nbung khac Hoang, Ham am tham va co m¢t cu¢c song m)i tam m it nh li¢t va rieng toi, t6i bi~t Ibm co th\fc tai ve hc)i hQa. Nhu:ng net ve tim h~o, kbiic l{hc>, 11 h 11' d~n tat cii Sll'C song tuy~t vQng l~n khung vai. Cae tae phi'im ella Ham deu mang hinb anh ciia


TRAM - - - - - - Brf.:N - - -- -st,t' chet, Sl! , chet am

LJ N C

29

an1l , da y V(l con ngUlyj be

IIh('), e() (10('. va b~llb 10'- kinh nien.

I liun khong co ccy h()i pilat tri6n lUi nang vi chung kb()ng tlii Hen mua vai, l!1UU scyn va Hit tho'i gi()' phUi dt'lOg d~ v :~l h)ll kiem song, m~c dll chi SOll6 L:;tm hQ', song (1~ dQ'i ngay chet. Ham ch1U kho gi't'j lac pham trj~n liim , nhU'ng Slli'lt (16'i, nghia lit den h lly gier, chang chi ban dU'q'c mOt hQa phlim duy nhtH, l19a phllm ma chang de gia tMI rc vii. mOL trang nhii'ng quan kbach dff chQn IItl'c rt~ nh~t trong ph{mg tr3nh u~ mua lay 1¢.

ca

Hom lay

tif~n,

Ham dim mny

t!'1

gilly h:;tc

va cU'(ri tltanh tieng-it khi chang cll6'i thanh

tieng - anh em tu'bng Ham vui Lhimh th1!'c dt!l1 bl11 Lay Tl11rng. Bllng hie ily m~t Ham 'ril.Il l'l.la nllae m~t vii. chang kh6c khong driu diem, kh6c nlnr mOt dtJ'a tre. So tit~n ban tranh cling vITn kh6ng dll tra nhu:ng mon nQ' tham nien,

-

The cling xong.

Hoang dang di, gi~t minh hoi:

-

May n6i gi ?

TOi lac <1[iu :

~


30_ _ _ _ __

_

DUaNG KFEN

- Khc>ng. eho tao 'I

T~i

sao chung may khOng b:io

Hoang nln'lo vai :

"

- Vu icll, nbrit 11\ doi vO'j thLing Ham . Nhil'ng tilting dang thn'o'ng lil nhli:ng lbang con s6ng. Cai than may con kh on kba 110'0 HO. ft nhilt no Cc'Hl dUQ'c doi di 垄n vO'i cai' ch~t ; con may, may co th~ chet vi hi ellYm san lung. vi min n6 duo'i chan . d~n rM treo (Hi n ... May haoh di~n 111m sao? No tl5 duQ'c ch6n, dm;)'c danh dilu ch6 eh6n viIi no, the 10 ~na dl; so vai Hi mily . veri 路chung tao. Iftt c:i Hi ngLrai (y giih\ Sl.l' song th:)t va chet t11 :) l. GiQngHoang tAn nh ll n . Tc)i th!ly ghet hl1n qre di~m m~c du han co ly. T:;ti sao tOi Il:1i ghet han va choi bi) S~l" thl,l'C '! Co Ie t6i them so ng va khOng gi a m y thuc gi het vi y thtl"C se Jam giam long them muon ny. TOi soat Il:1i vi tH~ n vil keo Hoi.\O g vao <Juan HUO'C gQi rUQ'u m:;tnb. Chat rLrQ'll ngam V EW den elan Jam chay co' th~ tOi den <111)'. TOi nang nbu mOt thnng d6i khat viJ them thu()og l:;t ltll1g. Anh sang chung quanh bien thonh nhu'ng d o m lU'a do nhay mlia. Milt t6i khOng con phun bj~t ra mau sac nlmng nhfrn g )' ngh! ella tOi viin tinh tno. T6i ngh! den NgQc va th<"1ll dUQ'c hOn ming.


____________ ErEJI!

~~~l'>!_ ~4~ _______ 3:

N~ll NgQc chong c~r loi s0 hop cb d~ m~c ­ Ngqe ciay ci~13. cfto cnu vil ellOl ClIOg hi(;n LhAnh mO t chi ~n c Clt'llg (io', IJ1C (t6 t01 sc hOn le n dCli mOi gia ] ~In h ci\a nang va ~C rill1g mlnh kboai

dm, Toi

n6i dIU

Ho ang ngh c S'

nghi fly va

cU'CYi nhl1' m() t l.hi'tn7J (lien. 1[o ang khong Cll<Yi.

rna t hun til') ngan, TCli n ghc loimg tboang Call han n~tl vO'j llH) L chl'a congai yen blin. Bl'ra con gili (H co lllang du,<!e nam thang, HUll cung noi mu o n bop c() dlra con g~i d~ khoi phiii bop C() Ot'ra be sc sinh ra .

chuy¢n

. - Tao khong muon nhu'ng hon mau 1ly tiep it,l C than ph~J1 clHl Chlll1g ta, dla tao vil may. Tao ngi'l v('ri n6 l!l9L cach dU'ng dung va 111m the tao !chong co 'b0n ph tlll phai bun khoan ve nhfrng h~u qna, Lll ngm)'i chl\ng m\11h phai ngirng l ~l i n cr! da y vit. cach tot nhlil d~ nglxng l:;ti lil hi'IY di~L n gay Ill: nhu'ng bAo

thai.. ,

Hoang c()n tiep tlfe lui nhM nhll'og Wj kh6ng nghe ro, Toi chQ't nha to'i sQ'i toc mem va den Vll'(Yng trel1 goi Hoiln g Vt\. khOng hi~u, t~i sao tOi LU'o'ng hrQ'ng cllt'a Call glH ngu vaj

Hoang

thily

my

d~ tlmo'og VU

16i ; Sl.r t9i It\! cling tllilY

ml

(1()ng tbiyi. tOi "it d~ lhmmg.


DU'O"NG K JEN

Nhfrng li~ng dOng chung

qUUJdl

moi ILle

mOt l&n d~\ll l ~n vit Lmng ngu()'j l()i ('() mOL n6i ht'rt nH kh6ng y~n . T6i nglw l i ~ ng m<)t nglr<Ji con gai rtl len cuo'i, tit:n g crriyj soily trong can ph6ng nlm mOt co'n gio Wc. BOt nhi en toi n;\i gi,)n, m(>l cO'n bao bat ng&. Toi nem chi~c ly vc phia truo'c, nghe ti~ng thuy tinh sac nbQn lollllg x o3.ng rai vo', TOi xl'> ghe dltng dt)y. thot le n nhu.'ng tien g tt;lC tAn hung <IIT. T6i khc)an khoai Mt gi;ip nhu'ng con mAL boo ngo' va S<?, hai. Toi mUeln C1I(Ji, nhtrng clmg hIC ay mc)t vi;tt clrng va ni;iog d~p ml;lnh len dau 16i, phi a sau, Tl'>i chl'li ve drlng Inr(Yc. Trong rnftt loi xuat hi~n nlIu'ng dam sa ng ch::ty nga ng , m6i hie mOt nhanh 110'11 . villi v~lt flucH tlwo nhau nhu nhu'og mlii t e o lira. ClIO den ILk m a t t6i sang loa. tl'>i cam thay mOt n6i dau e :'tm rui kh()ng biet gl nfra. Sang hOm sau tll1l1 d:}y cHill h)i Ili;ing nlm chi vB. C() hQng khat bong. T6i <1ua tay Ic.'~tl dau so' pha! nhfrng V(Mg ha ng tding qunn ngang dQc.

Tl'>i co nh& I~li nhfrng chi tiet (Hi xlI)' ra nhtrng khOng tai nao nbc)' he t. Te,i Iil:m m61 va nhttm miH ngll ll;li.


33'

San m¢t giae ogu dai, t61 tioh gine troog. mc)t ti~ng d¢ng nh~. Ng9c ogoi tr~n m¢t chi~e gh~ ben giucmg, hai chan baot cheo. TOi gugog cuo-i nhung khOng cuo-i n bi va xin Ng9c mOt Iy nuCre. Chat nuCrc ng9t va mat Ioa ng dan trong co' th~. Toi hbi Ng9c : -

Em khOng hoi anh t<;li sao

a?

Ng9c Hi e dau : - Em khCmg din hiel tl!i sao. U6 ng rugu , danh lOll, danh gai, ehO'i diem '; d6 lit vi¢c ella cac anh. C6 nhfrng tnly II;lC din thiet. Anh dff ([uyen I'll em bai vc tr~ly ll;lc cua aoh. Chung ta sinh ra d6i khat va nhu:ng nguy~o litc iuan

15' khOng lam chung ta no du. Tai khang mu6n nghe Ng9c n6i. Toi hoi Ng9c ai dU dua tOi ve va. c6 gi phien phttc kh6ng. Ng9c dnp : « kh6ng hiel». nimg vita den sang nay vil thay t6i nlm vf}.y. MAu l<;li ri ra tren dftu va vet thuO'ng nhoire nh6i. TOi chgt cU'o-i. Lfi khon « tr~n Did cao » rinh rf}.p tOi su6t m~y thimg kh6ng lam tOi suCrc dUQ'c mOt mnnh da. v~ dAy tOi l~i mang vet th\1'O'ng den choang 6c l~n dU'Q'c. Neu gi!.p I~i tbang dilna tOi, tOi se rli 116 l~n d~n (I; Hnh


DUO'NG Kl~N

34

tbu 禄 cua tOi di san Hi khon nl}.n. it nh~t n6 khOng bCn, trong mily ch'!c c~p mat SQ" hlii n6 dli dam giang eho t6i mOt chliy. NgQc vfin ng()i Mn giU'ang, ve 10' dang thU'ang l~. TOi n6i ! -

Anh muon hOn em.

NgQc cui xuong hOn len m6i tOi, nang vuot ve khuoI'l m~t tOi nhU' dua tre nga!ch mOt chi~c mij,t nl}.. Tropg nhii'ng CIT chi yeu dU'!Yng, NgQc c6 nhfrng cai trtn mhn mn tOi thich. TOi hoi: -

May thang nay em Urn gl ?

- La"m nhfrng gi em thich. An ngn, nhay nh6t. himh hI}. nhfrng th~ng ngu, thoa man, m~t moi vn kh6c. -

Em kh6c ?

Hai Mn song mlii NgQc dli 路 dnm l~(ye mat til' bao gia. T6i hoi roi nhU' chinh tOi hI Ice .c 6 trach nhi~m ve n6i dau kh<3 bl1t ngoay. TOi muon nhin eh6 khilc nhU'ng dau khOng ci'r dOng dUQ"c. Trong mOt hie tOi tU'ang tOi y~u NgQc, y~u mOt cach khon khl:>.


BIEN TRAM L~NG

35

T6i cba tay vile) trong au Ngqc, da lJilllg 1HI)1 tilllg bung (1llng chii.y thanb ntl'O'C va nh( ') gi Ql xuong Wi. l~lOh huot. 1l0i gal. Nang itp mil v'ao m~t lOi,

Boi di¢n vai loi la m<)l hil'e lU'<'~ng lrang x6a. M{it wi b6ng dll'ng l~ti va 1,:1.t g~p illl'C tranh ella Ht'u n treo trong mot g6c. Bll'C trunb ve chan dung ngmY,i til uu-og sau chan song slit, eon mat diN khnn tuy~t vqng. Con mat .~y dang nhin lui va Wi kh()ng Lh8 ch!u d ~1'ng noi. TOi dlly NgQL: ra va n6i : 'VU

l'lp

Em

h~

he) anh hire traub kia xuong

vao tu(mg.

lOi d6 hbi nlmng vITn ult'Og u~n I Ilun. TOi kbOng nghi sau khi chet Ham sung sU'o;.{]g Iwn hay dau khc) hO'n. Nlmng binh nhtr Ham s<! chel, gtrO'ng m~t Ham xam den m6i 1:10 ngbe ai n6i ve b¢nh t~t ella minh. Ham clIT chO' uQ'i Sl;l' cbet mot each haang h6t va e~'e nhQc. Ham SQ' b60g Wi va co dOc. JH:y gid llam mai tMt co dOe. NhU'og Ham c6. con dm thti:y gia~ SQ' hfii -hay kh6ng 'r Toi lhU'(mg lriwh khOng nghi dcn cui ehb, _vi U)i hiel lui cling sf! hiii nim i-liun, "l! SQ' hai sc khicn tOi hen h~\, dieu ma Mi khong muon.

NgQe nhin

J:.)y. TOi

co

khong nghi

eo


DuaNO [(lEN

Vi th~ t()i thich c6 vo khi trong tay d~ co phuO'ng ti~n ob6ng cl,f, hay d~ c6 tin ding minb c6 cO' h(>i tty, it nh1\t tai cling dUQ'c an iii va sung suang 11O'n Harn (y ch6 d6, Tai tho' dai th~t nb~ va ng~c nhien lang nghe ti(~ng th& diii dla minh. T()i keo Ngqc l?i gan, vu6t ve s6ng mfii, deli m6i clh nang. Uin dau tien t6i d!u dang vO路j NgQc mOt cach thAnh th~t vA trong s~ch.

Nguaj don bit Do Thai, buo'c nhu'ng lJU'6'c ch~m ch~p, kh6ng hon. Ti~ng hilt d\t cao nhu gao lhct, nIH]' ti~ng hu cua nhu:ng linh han ki(~p ki~p hi dQa day. Nhii:ng con v~t d6i khat tharn tbuO'ng. nam la li~t trong san tr~i giam, nhii:ng cai dau n~ng nhQc ngu:a len, con mat to den diu khtl.n mOt giQt sth, m6t mfiu uanh. (jng Idnh tIlU hinh chuy~n theo bu6'c chan ngU'<yj dAn ba, thinh thoang du:ng I?i tren khu()n m~H chi con doi m6i bi~t rung dOng, trut fa nhirng am thanh, nhu:ng ngOD ngii et'la nhii'ng con ngm'yi philn khlmg 51! tAn b?o cua con ngll<Yi.

Nhfrng hinh 1mh va am thanh u ullt lam t6i n6n nao kh6 chiu. Bo~n phim kh6ng c6ng


phu nhO'ng th~t song. Cuon phim Uiy ten quyhl thanh

kinh elta che dO Quae Xii (( Mein Kampf », len an nhu'ng eu(5ng vQng va lip bti'c Mit congo Quan chung Bll:c mtl qu/mg thiin pht,1C Hinh tLJ. Born d~ln tim pha Au Chfm. Nhii'ng tr't;li ginm menh mong hic nht'w hi nhan, B6i khat. mau, l1O'O'c mM. Co'» {lC mOng ciia the gi6·i.

RIl khoi r~p. nang eh6i lam 1<)i choimg vung. T6i bt hut vao dum dong ella he pho Le L<!i. Bung hic Sl~' nong hLI'C va ()11 fto kllien I()i c6 cam giue m~t !l1()i ella mOt nglfc)'i h¢nh, .dinh vay xe ve tbi g:;ip Tram.

Mau ao sang lO'O'i mM lam eho toi chu ). va nh~n ra Tram tU· xa. Ti)i tien I~ti phia Trnm 1rong tieng reo « Anb» mll'ng ro·. Gan mOt 11am kh6ng g~p, Tdim d~p hO'n len, ve d~p chin chi1n gia di;in.

-

Triim day it ?

Tram cO'ai h6m blnb : -

Kh6ng TdiOl tbi ai vao dAy. BO nay :nnh l~e long phU'O'ng nao ma ngo' ngan t~.

T6i chQ't th~y minh ng6' ngll.n thl),t. ani vai Tram bao gi6' ding v~y, tru(JC ve than m~t J1hO'ng <loan lrang ella Tram, tOi tra nen v~lng


38 ~

--

DuaNO KIEN ----- - - - - --

--

ve, Toi dnnh hoi chlo c6 chuy~n : - Tdim di dau dAy? - Tdim di pho, vi ro rang Tdim k.hong ()' nha. N6i aua nnh day. Td im d!nh ra Xua n Tim mua sach. Anh di vo-i Tram nhe ? Tdim ranh manh va thong minh. Nghi ve Tdim, wi c6 dun giac tV' nhien dE~ chlU. Toi tlJ.' hoi t~i sao toi khong yeu Tram. Cau hoi kh6ng -tra 16'i dU'Q'e. C6le l()j cbu'a c6 'iT thITC gia dinh· Tram chi c6 th~ Iii mot ngu'6'i VQ' Iy tuo-ng ma khOng the 11'1. mot ngO'6'i tinh. mOt ngO'c)'i Hnh ly tll'ang, nhO' Oanh, nhO' Chau, nhO' NgQc •. · TOi quen Tdlm tir HlU, Tram In em gai m<)l ngO'c>'i b~n. NgO'6'i bliln dff ch~t Nam Blnh trong dlJ·t dOng vien ttl' nam 1953. Ngay ay Tdim mO'j mm')'i ba, con d~ ki~u toc NMt Ban. m~c ao vai bong, me cho·j bup be, hie HaO cling. voi k~o. hoao toan In mot c6 be clma kh6 so. vi rna in(mg. Nam nay Tram dff ham ha, dl;\y hQC, day ve chung chli\c cua mot co giao. Nhtrng c6 Ie vi t()i chO'a queo hinh anh c6 be· Tdim l11O'6'i ba nen khong c6 y nghi yeu Tdim.

a

Hi¢u sach yang ngU'<Ji, kh6ng khi lang diu. T6i nhin nhung gay sach sap himg v6'i mOt ve xa 11:\. Cu¢c song tr~n thu IO'u don rna toi t~··


BriN TRAM L4NG

m¢oh dauh Jil « da thti » dfi tach tOi ra khbi cai kbOng khi trl thll'c tOi coi lil phil phj~rn. DB. lau t6i khOng dQc qua m<)ttrang vo. dirng dung tnIac nhung hilo kboiin sieu hioh 01(\ {Oi cho In mOt cach lam dang kh6 chiu. N!1U'llg ve say me cila Tram t rwaG nl1ii'og gia sich, ve say me t(ji biel chae lil thanh tM! khien l(ji nghi oga thai dO dung dlrng ella minh. C6 lh.H nhii'ng phU philng CUll. C\l¢C ehien tranh nha ban nay du dIi y t6i vao st,f tra ng r6ng, vilo nhii'ng hoM nghi va buOng xuOi hay kh6ng ? Nhii'og tham trl;lng rna tOi rig phhn. t<)i ilc lOa tOi dong lOa da lam t6i trt;ly l~c f da lot;ti toi ra khai sg vuan len chi ~u ellO, lang xuoog be sfm cua cu<)c dai 'l Toi nhin theo mau ao tU'ai va Hoh dOng ella Tram troog mOt g6c khui'it flnh sang, y nghl thuang yell va tin cf).y. KhOng hi~ll t~i sao Wi tr<)n lfin hioh lmh nguai dim ba Do Thai trong cuon phim vai Tram. C6 Ie khi con ngU'C:ri dIi tM tf).n cuog cua s~r dau kh6 se thoat xac th9.ob y tbirc. Tdim hi hi¢u than cua 51;1' d§u thai day by vQng ? -

a Xuan TIm

ra,!Oi mai Tdim vao D1Qt quiln nuac. TOi hOi Tram sKp c6 tin vui chua. Tdim 1ra laL khOng nhin t<!>i :


-

Chua, aoh

1,\.

Hai ti~og « aoh ~ » ogat han ra, th~t figoan va. th~t hu<>o. T~i sao th~t huon? TM hi~t Tdim d~p va. ohieu oguo'i thea <iucH, Tram ·e ha dgi toi? T()ikh()ng muon tin vii kh()ng mu6n nghi tiep. T6i muon mai mai nghT ve Tram nhu oghi v~ mOt c() be mtfai ba. Ted mu()n gij.p Tdim nhu gij.p muai l1am da mat. Trli.m Iii mM cO' hOi d~ t()i llL'a doi st;!.' din c6i va. sa nga cua t()i, d~ duQ'c tre di, duQ'c hl' ll;li, dU'Q'c eo m~t lrong dam nguai trong lr~ng,

C.M.c eh~n t()i Iii. fch kyo nha-ng toi cho t()i ·c6 quyen ieh ky vi lui dff thi~t thoi tuc)i tlHJ.

T()i nghe Tram hoi: - Con anh, anh vfiu thu ghet dan hit vii vfin Iii lhtl Uinh hOi dOc than?

T6i cui:

Tram d<1 ti~ng ac cho t6i, bang ccr Ia. t()i c6 thil gMt Tdim dau 'I -

T()i dillh 06i : « NhfrIlg ngU'('ri nl111' Tram, 'kh()ng y~u thi lh()i lam sao thu ghH cho -<luge D. Trum

CI.'li

xu<5ng ohin b6ng minh phan


BIEN TRAM LANG

41

------

chi~u treo m~t him kinh :

-

Anh !thong thi! ghel nlmng lflnh (}~n1..

C6 Ie Tdim mu6n 06i : «'" vai Tram» nhuog If;li Ii;ing im cui ohio chi~c bong mil imh sang tir phla sau Tdim him 1'0 tirn g net oho. Tram b6ng cau may lily tay di dt m¢l gi9t om1e nhu mu6n x6a di, gi~n d6i eon .

ve

ire

T()i dua Tdim ve khi hO"i oem ol1t dau lIim milt thimh pho. T(li va Tdim di qu a mOt hl1i el) rOog co ti~ng reo eua nhu:ng dl\'ll tri'~ , Trum -dung chan, kbong nhin t6i, noi : - ChllOg minh deu m~l que huO"ng. milt nhu.'ng cO" hOi o~ tin, d~ song; nhung chttng mioh con ohfrng ky ni~m, phai kh6ng snh '! Anh co nha nhu:ng bulH chieu tren htl Tay, anh d~y Tram hO"i, cho Tdim an hiwh tom, hi.li tr{)m hoa Ian trong den Quan ThAnh ello Tram ... T(li dung phla s~u. gi6 h6ng thiH m~nh him b~t nhung Uri Tram ooi, bong tOi dliy hO"o vi tro-i keo nhieu may den. T6i ohin qun vai Tram, dang sau co mot day tU'6'ng tr~ng. hlnh nlm co ohfrug dan hoa leo vA {wh .d en thtip tboang. Ui tre au chQ.y lan mat ve nha, biii co r¢ng hO"n va yen J(tng.

ca


1.~

_____ _

DU'(YNG KIEN

-

-

TCli muon dU'a lay Vllot 16c Tdim, ell' chi triu men va holm toan trong slitch, nhrr mOt ngm'yi anb. T6i thay vai Tdlm kbe rung, chi mOt ell' dOng nhu. Tdim se lip mQ.t VIlO ngt;rc taL TCli nam eh~t hai tay de giu' minh dl'rng im. TCli n6i vai Tdim : - T6i khClng xua c1u<>i ky ni~m nhU'ng kh()ng c6 thi gi6' song cho nhfrng ley ni¢m. Vi! phan Tdim, Tram CL1: giu' gin k)' ni¢m eiia Tram, d6 ia mOt djeu an tii. Ngay mai !Oi di raj, tai mOt nO'i e6 llluon mO' mOng cUng phai mer mat. Trong cai chuang nhot chung hai 108.i thli dfr thi chi c6 mOt van de : phiH lot;\'i trit d!ch thu d~ song. Toj !chong hi~u 11,li sao loi pbiii chui VIlO cai chuang d6, cung nlm khOng ai hi~u t1,li sao CbtiIlg ta hl1n thli va chern giet Hln nhau- '7 Nlmng cbH~n 11'anh Iii. chien tranh, va trong cuOc cbien, djnh Imh dau tien la tt;r v¢. Trong tinh canh ay tCli khang muon mang them mOL gimh n~ng _ nEW nO'a, du IIi gimh n~ng k5·-ni¢m. Tdim khClng dap. MOt la-t, Tram n6i : - Th6i, auh d~ Tram ve m<)l minh. Ui~ sao, Trlim cam 0'0 aol!.


- - - --BIJ!N

TRAM LANG

.._

_ _ ....i!

T()i nU'ng nhin thea Tram cho 16'i khi tli ao sang lAn h~'tn viw b6ng toi. T6i ve nha khong an cerm va co d6 danh gitlc ngu. Nl1li'ng m6i Hin chqp milt tit~L1g hat eua ngtrCri dilD bit Ik· Thai l~i l1ll'C lilm cia lhjt Wi n <1i gai. T C)i mu6n di het dem, bat ell: dUll, mi&u Ia iron thoat tieIlg hat kh l'> nao am anh.

no'

Tnyi vlln n~ng ne nhtrng gan nih dem mai mtra. TOI g9i xe va tim tai go c(?ra mOt nh a chlra quen thui)c. Toi hi¢ n hlnh thanh m<)l con v(\t tan nbfln. T()i hanli h~ va day vo mOt con diem mit tha~t tr6ng loi dil kinh t6m. Nl~trng dil sao cung con d~ chin hern phai nam tw tr9i cb!u dl;l'ng nhfrog Am thanh than van nhtr nhiing tieng hti tir mien dia ngl;lc th£m yeu va gall gVi.

do

Nam gi6' sang ll()m sau 1M ra phi tnrang d~ tra vc kiep linh thl1. TtlOl han va th~ xilc ra f(yi, mi~ng dling va lQ'm mOt cam giac huon Mm. Nhii'ng canh qUi;lt phi cO' quay tit hM t6i vaa khoang kh6ng. T6i muon nga xuong. yen nghi. .. di l~p ll;li trong <tau y tuang lly. Yen nghi... y~n 11gh i... trang mOt mien em dem nlw <16.

Tai

l~p


BA Bem cuoi thang gi tra nt'li rLl'I1g, im vA t6i l~ lung.

I~ng

Tuy (15 110'11 hai nam, Iii 11 I<)n vO'i chien tnr()'Og, ml'li lun plll,lC klch dem t()i khong sao ,de nen utrQ'c cam giac SQ' hai lo'n dun clll1g vai straug dem thum trOt ilO chien. Ban lay 路diJ-t tren bang sung nhu' clJet cong vi l~nh, vi s1:1' dQ'i cha ghe l'Q'n. BU'<?,c m?t bilo dem nay d!ch sc cong d(3n vai h!c ItrQ'ng c6 Ie m~lnh gap ba chung t()i 'v(}n v~n gam 40 thllng linh th(l, Sau khi dip ,bao xin tiep vj~n. toi rt'l~ mot phan ba so Unit ra don ph~lc klch d~ danh ep san lung dich khi chung tit!u vao chu vi hc)a It,rc CI"Ia oon, lly vQng mt>ng manh nhuIlg till sao cung con hy 'V<,>ng.


BfBN TRAM Ltj.NG ----------- - - - -

45

Kim dong 110 01;\ ({uang cua t<'Ji chi gila so 11. Toi con phiii chcl' dQ'1 mOt caclJ kho'l n~n nim th<5 nay hai ti(~ng nITa, neu chllng n6dung h~n, m~ t

xuong ci'J, mOt cam giac U'<it fUQ't va nglra ngay. Du sao mid dat lim him tOi d~ Cbjll. Lirt nua day xung 11':).n tt)i se khOng

'I'M ap

cam giac

gl h~t, vO thu'c sc chi huy ttd (1~ t\! v¢, d~ chern gi~t, d~ 1'a l~nb. To i. din hit tha mid oal dd tbuy minh dang sOllg

COil

cam

va

d~ chong l~li

SIr SQ'

hili iun tham.

Chien nay loi vira nh~n dU'Q'c tim dla Tram do may hay lha dLl ti~p teo Cimil thU'dli vU'Q'l bao nhieu ru'ng nui n6i lien toi veri the giai ngu()'i song, dem l~i cho toi huo'og V! kh<'Jng phiii lit Inlli mau. T<'Ji d~nh d~ d~n toi sc pha mot phin ca ph~ tMt d(ic, dQG tlm Trihll duai anh n~n. Nhung tDi kh6ng tTll thi giCtc1~ timang tbit'c nH)t cach thu vj nhu' v~y. cH1Y toi lb~t thll'a ma cling tMt thieu thai gian •

a

IIIztJ-n {hay 0' auh m(}f vi: cban cllLdmg va buonf) thO.. Vang iran anh va nMit La c16i mat allh chanU con eMzt gi ella UI1It n!](iy Xlfa nCi:a. N gay :l'tl'a anh cu:u'i, I at Cll • "

Tram

kl1ll6n 111(·tl aIlIz dell enu'i, ic'l' lwi llling mi chll!>'


DUaNG Klc'N

chap, 6.1111 sang trong long (ten long Lanh (fen

tirng th& fhit dan ra, ilwai maio Bay giti' (mil ehl cun biel nhech m~j[ bell mcp. lr;wh ft'mg uri mia mai, TrClIll khong

co

I!J do gi (f~ fham d~l' vao

ÂŤUri song l'iCng cua anh, nlw:ng chang M'eu sao Tram thay buon. Cllimg La ciwg cam IMiy hao h~lt ngay l1'r hcw than minh. lllumg t1icu kh'fJ tam ho'n Iii. pilaf elul'ng kitn S{l' hao ll~ll ay nhii:ng ngtfu,t than yeu. Tram bao (lQng vM anh, n~lI clziing co gi thay (fai, anl! stip mal het anh J'ai (tay ...

a

MOt lieng dOng bat chQ'l liun nguCri t()i cung 11;\\, mlm nhu dc>ng d~c tron,!5 huye.t .fIulm nhung ag6n tay clwm nhanh d~t len @o mOt cach may m6c. ~10t phlIt. Hai phtit. B~m c8.Bg im l~ng hO'n. Chtl'a c6 gi. Linh tinh bao dOng Him. TM dua mat ki~m soat chung qllanh, Tuy tra! th~t toi nhung mih dli quen , nen tc>i v~n Qh~n ra vi 1ri m6i ngU'o'i linh nam pbl:lC kich, h(t dOng. HQ dang nghl gi ? Ve mOt gi~c ngu !lm ap qu~n tron trong chiin, ve nguai yeu, v~ mOt con di~m hay mOt bA m~ giA '? Tdi nhin sang tay trai, ch6 thang Bong.


BIEN TRAM LANG

47

Han gan dq., chi~n dau hung hang va tan nhD.n nhtrng Ian 11aO ph\lc kich han cling did ra quan. Han thtl nbt;tn nhtr v~y. Cling nhtr ~M, phiH cha {tQ'i m<)t cu<)c chern gi~t, hall SQ', cai SQ' kinh khtlOg kbj~n han khOng the ki~m soat nCH S"" bili tiel. Nhtrng san tieng . stlOg cHill tien han lao rni11h ra, d~ giet hay d6 hi git~t, mi~n la thoat khai Clf'C hinh 8:y. T6i thay ait han nbap nh(')01. Chile hun lq.i dang dai ra quan . . . • Tram khong dam t~L' /uio Mell anl1, Tram ciing kkOng mllon tIoan gi nhu'ng Tram nghz ding a/lh co tIo'n. ·Eo La noi kId; sO- chung clla th~ h~ chimg fa ( anh c6 cho Tram gfa nh(zp tM h~ (mh kliong ? ). Song va; ngrrili chung qllanh cang [(im chung ta co ,if0'/1 hem, vi edng ngdy chzing ta edf.lg nhin n/wu Vl'.ri m(>i ve xa [(1. han. Anh ([!rng nghZ Tram triel If) b6. CI;l llon, md ciing tIimg vi il! (d pha nll(zll <lieu fiy. Anh hi~u 1'0 tMin ph(zn chimg ta l1O'n ai Ml vi anh tIang [rl!c liep tilit: thach. Anh £1l.l'allg illlu v&i m(>t sLte m(1.nh ghe gam LOi cllon chimg fa udo nhii'ng hanh a(>ng chi co ly ngay lue hdnh d(>ng nhLl'ng v6 l{j khi n6 (fa llOrin thimh. Luc eMmg ta ddnh eili m('i.t. buollg tay. Tram k1z6ng mllon 116i (-ten hoi h(z/l. Vim

ca,

ay


DU'O'NG KIE~

48

'---- - - - - -

gt cht'wg La

COIl

dl,lQ'c ttnh cam qll(; bau

ay ?

cam

T<'Ii helng th5:y ngu:a ngay tr~n lung. Chel ngt'ra meli 11k mOt kh6 chiu va Ian n)ng mai ra. T()i phlli tim cach cao diu vao n6,du Iii M.ng mOt vi~n d~n nong chay da thi.t di nU·a. TM th~n trQng Ian millh ngu-a m~t l~n tr6'i, ngQ ngu~y CQ sat than hinh xllong Mit, 16'p ao day hj sirc m~nh de xuong dua di dua I~i nlm mOt manh gilly nbilm. T()i khoan kho8.i th& tirng hO'i dili lb~t cMm. Tr8n trai ngay dinh dau t()i c6 m¢t ngOi sao th~t sang. Ve Hlp limh gQ'i cho t6i nha ve tbitnh pho clla Tdim, cua NgQc. Bting nhien t()i gi~n hcrn rtl¢t cach vO I)', nt)i gi~n h6'u clla du:a tn~ rna ngu'6'i l<'m kh6ng hi~u nbi, cang d6 danh nlrac mat n6 cang trao ra nlm dang phi'li chill Qgng mOL Sl:r dan dan nilo gbe g6·m. Tl! nhien tOi muon yang tlJc. Ui. chuQt khon n~n. Cilling mily & dau. Ra day. Ra man day. Cluing ta dt'rl kho:it vai nbau Hin ch6t. Ho~c may ho~c tao lam chu hoitn toiln ngQn di)i v() d~lOg nily . • • Chiillg may Tram hl con gai, nell khdllg Tri'im se Len tham anh, dU'f!C llgam SU:O'I1g cbicu :rllong day thung lUng clia anlt. Anh cir'mg cl.rCri Tram mo' I1H)ng. Tram thich S~l' im

de


49 uilng mcnh mOllg,

:w

S(l' iI1l

uting

ai/ip cho

mlnh

nglle r() song :wo .l'IIyCII clICl lIlinh, (')' tIdy nUll'(yi hi CIlnl! Ulio S(t 13 (ll clwng, khong

11I9i

ai con /{t' ellli dll'Q'c mlnh; /trlllh t!t)n9. VLl i bLl15n, phon (l'llg ilnh ca ll! vel sinh I!l !l h1' nhrlll, (1(~1l min Ull bllon bti. n [)~l.t1, Tn'iln Ihm}'ng it ng/I, (t(~ (tLl'Q'C illl' /J'Ilq S(t illl lJaflg Iu路o路ng a/a CLia lHing ngo(li 6. NU'i anh. nell anh chu'a !Jj {fong h 6a veri c<ly co, ((nh utin Id anh. Anh IIh611g clw lei' Clnh cdn diM it 'may mall

sao ? Cam giac ngu'a ngay l~i xuat hi垄n, Hin o' gall ban cbflll, mOt 11O'i ma chtlc chlin tol <limh lhlic thu. Tai eel ngQ ngul),y cae ng6n chan nhung v() ich. U)ng Calll hem Hi chu垄t va Sl! SQ' hiii trongcilng mOt hic tron ng?p cO' th~ loi. Cac m~c h m[w 0' thai d uO'ng gi<)t gi~t nlm ehHfc gifty t!J(' p hf bliog nw,nh . T6i sa lay len ma, da n' (It fhn ~iti vA I{bt"l ng C(Jn cUm giae. T6i ngh! den NgQc. NgQc O'i, neu luc nny anh IlP rni}t voo em cbtic cling I~nh . lmelt nlm Ian nuo em up m~t vilo anh va kh6c. Nhlrng anh kh6ng kh6c duQ'c, kh6ng baD gio- anh kh6c duQ'c. Anh mUeln kh6c, rnueln guo thet nlmng 'b~t l~rc tnro'c y muon

nily

ci'ta chinh mlnh.

Y nghi

ve Ng9c

klti~n lOi th<\m khat xilc


DUaNG KIEN

thit dbn bit, bi'lt Cli' ngU'()i dan bit nt'lo. B<3ng thM um:)'c bC)t lrong mj~ng loi nh~l nileo vi thieu kh6i thnoc. Thune Ill. va dan hil. 86 11\ hl;lnh phuc tMt S\f lrang IllC llay .lI1~c k¢ ll'eri. m~c k~ PhQ,t. m~e k¢ t(3 qnac. Eh\n hit va thuac lao Thuoc III va ...

• , . Biel anh lucri viet tim, Tru.m Utili mony thu: anh vi Tdim quell mong (1(/l r6i. Anh con nh& t1'ong Bo(w Tl1y~I, au(m (mh cluing Dung clt'erzh choang say lee m(ln lfwycn viet M 'c tim tam Sl.l' cho bD. giao Thao ? Tram ill'ang imlng anlt qlla htnh {mh

ve

ay.

ilnh cllO Tr2iln noi l1I(>l cdu. l1lc)f call nay va In(>l zan nay lhoi, Tram .'19' khong (til call (tel/It .11151 tall IMr hai : yell anlt ... Phia xa, chiec don Ier mc)' chi m (rong b6ng tOi. Han bC)n Hnh ci\a toi It,li cling dang bll't rut cher d(;ri. Thinh Ihoilng vftn co lieng keng di~m eanh m¢t each billh (Ilull.

a

Tir b~i n)m truo'c ITI~t t()i, tieng s¢t sO/ilt ro dan. M¢l JJong den lora, 1>6 sat iren m~t dat, kheo leo, lh~n IrC)ng. N6 ngirn g l:;ti nam plHJ,c xuang nghe ngtmg. raj h,l.i bo len. Muo-i ngon lay t6i cu.'og va n~ng nhlf chi. TOi muon nhay ra, eua IU'o'i dao mlii hie mOt


-------

vito cb n6. Mau 116 cbflc n6ng vt\ lum am ll.li tay t6i. Btlllg Inl cn st'rc mt,ll1h, {Oi il)' kim mioh l~i lro ng cai I he VI"! ng <If,t y. N 6 chl Iii. mot ten tien x ich hau.

N6 tiep hJc bo eli. khuflt sau mot hl,li cay khac. r\'IQl plllH . No quay tra lliti lUi cu, v6'i mot ve nhanh nh~n va yen tam ho'n. Tao biet. Chung may thuoc <.lia the nlnrng sao M.og lao. Tao rna da p1wc !eich the nao chung may cling lQt 6. . Ba phtH. Na m plnH. Bay pinH. Theri gian dang db'lng. Tlrng lJong den xu hi¢n, 10m I~hom, nbc: nh ung. D.n hit. Cl1l1ng may dung hyn day. Mall chay m;;lnh trong cO' th~ toi, cac ng6n lay uil. dr dong dU'9'c d~ dang. Hinh nbU' tren tran t(,i co llU'6'c nha giql, buon huilO. Kh6ng hi~lI b't ml) hOi hay SlfO'ng ({em? diti

at

Tung b6ng den vU'qt LIlla. M u'eri thang. Hai mU'O'i nil a m. Bn Chl.IC. Nam Ch~lC. Tltm mU'O'i. M()t tram. Lau qnil, MOl {dim !lui mrwi. Bon mtrO'i . Num mimi. Chllng mily djnh an gai bQn lao chac ? - Con lau ? Chung Illn Itr9't 191 vilo yang cilnh cnng phl,lt klch. T6i cung bat dan di chuy~n ttl' h.1' v('\ phia h;;l si Khoai, ti~u dOi tnrang. Hun cling (lang dam dam theo rai cae h6ng den


52

DUaNG

"'-------

KIEN

lien dan v~ phia (lon , Quay l~i nlJill (()i, han cuai, hum rang trllng nl!c)'t1 frong bong (6i.

Lu elllH)t vftn ht) l11<)t c:'tcb I~ng ,W, Cho chung may vao b~y, mieng moi day t lllwng kb6ng ngon dan. Trong don hai () d~ti li(~ n se qUQ.t ch eo cil.l1h se, ngoili llay hai () nih. Chung may co rna- du'o'ng m{m nH lui ding phai d~ b;ti cbo tao vili chl,lc (lLm.

Hai quii l!ba chilu bay V~lt len kh6ng, soi 1'0 nhu'og hong den da to'i gun sat hang rilo day kcm gaL Sung trong don bat daLl nba d~n. Tieng la bel. Tieng keu rll, Nhu'ng am lh anh h6n d(m va quai dan. Sau may phlll dall hoang hot, li1 kh on cbinh don l:;ti hl\Llg ngfi VI\ bat dUll dllng sung nQ,ng cong don, Hai phal dieu chlnh, phat Ih!'1' ba qua 75 Iy Clla Chlltlg Hun s::tt mOt miinh tU'o-og don. -

Cac anh

Khohi,

Bong, Tu thea 16i.

Tat ca 0' nguyen vi Ir1. Chua co

l~nh khong

dll'Q'C n6 SlIng. Bon thang t6i bang mlnh qua m~y !>l,li , llu-a d\li. Khfiu 75 cach cht'lng toi khaang 50 thuo'c. MOt vicn d\ln oham loi rit tn~n aau, quang cach chiic chaD kh6ng qua mOt gang lay. Cluing tC>i bO r n5m, eh~y va htll dau nh~n ra dieh xae Vt tri khan d:;ti hac. Cilng hie ay d\lll baD xoi xu v~ phia eltting t6i, cay


nbrrng manh dlh db yang van l11~t rat nhIT phiii b('>ng, T6i fa hj~u cbo B<1llg roj x~ tirng rafale Ira mj~ng, B()ng l)() len, th~n t;Qng. Hai lllU'o'i tiluac. Muai Him . MlHyi tlmo-c. Hang nalll nghicng ngm'yi trong mOl th~ thul).n ti¢n. lay ding mo' rip ' I~nl Olil\}. M¢t ti~l'1g rung chuy;:~n m(tt drit. Khi'ill 75 uff im hQng.

no

Bung minh ve vong . cung phl)c kich. tai t()i con it khong nghe ro nhfrng ti~ng h6 bet man rQ' hay dau do'n. ChKc ch3n W. chur)t dff bi~t co chung toi d6n 0' ngoili. Mc)! qua hoa chau sang loil gi II P toi 1bi.\y chtwg Co vc muon nit ra xa <tOn. BQ'i tbimh pbau chtt l~rc cua cl1l.ing van t1t:lllg tam d:;Il1, t6i ra hi~u, hai 0 d~i lien l~p tu'C len tieng. May thi\ng dau lien cho-i vai (lua lay len lrM nlm muon tim v~t gi bam viu raj nga xap v~ phia lmac. Chttng bien mllt th~t n hanh va len li~ng tni dUa.

Ie te

Bot nhien, t§t ca dell im h(it. Qua hi')a chau sl1p Hit ViIi d~n mQi v~t vew b6ng 16i. Tim t6i b6ng Tih6i len trong lOng ngl.l'c. nbi SQ'

hai

lu-

dau

VI}t hi~n

toj xi\m chiem.

- JJl! S1 Khol!i ra I ~llll pllao tito lhco hinh th(; 1, Hni 0 d~i lien di cll uy~n ngny bao v~ hai ben su(yn. Coi cht'rng u! danh b(.)c.


54

DU'O'NG KIEN

01n dau Hen t6i ra l¢nh mil kh6ng h;r tin, Lil chuOt se (1finh ll()c b1:ly t~p h~ll? Li¢u chung con baa nhien ? It 1'a cung khoang 80.Chtlng loi c.hi c6 mU()'i lam lbrlng. Plll,lC ldch kj~u nay qua Iu mOt 16i dltnh xu lang . Nhu ng (y cit trong d(3n lil chac chel. Hieng kb ll.u 75 hi tien di¢t ban nfiy r6l vao deu deu cling UtI tieu.

Sao o' lrong d(3n khong Dl1n tiep boa chau. sa khan, chac cb ~\n I~li tao !'lap c~n chien, ghc nbam l~n nhau thl vo· n9', Kbong biet th ling Lieu dli . xin khong quan y~m t1'9' chua? M¢t Iii Ull h \li ! . C6 tieng dOng sau lung. Chu'u kip quay l:;ti loi nghe tbuy Thanh « ht;!' » len m<)t tit5ng dan do-n. Vllllg d:),)', loi Vll'a h:!p quay billlg danhc~n chien tl'llllg dlin m<)l thllng dang lao vao toi. N6 ban sang mOt Mn, quy xnong lren hai dau gai r(3i ngl'i. xoili nhtr mOt can l~cb, NhU'ng mOt (hang khflc dli nhIiy vao Om ch~t lily toi, v~t xuong, Toi dill1g t§.t sU'C lllt;tnh thllC mOt klmyu lay vila SUC)'fi. N6 dan dO'n keu (dl~\,» len lIhtl'l1g v~n khong

sung

ca

cbiu buc)ng lay, tHIng IS. (1() dia. Toi d~p chan dtlog mOt g6c cay li1y ds. Hin minh loi no theo. N6 "fin (le (lU'(),c len Iren. T6i qna n6 kh6ng dilm lmong lay u~ l§.n congo Bung hie


B 1EN TRAM LA NG

55

t6i tb oat dll'Q'C ca hai lay Ihi 1119t boa chao bUn len . Toi viI (l() no x.uong. l~t nghieng nguai va tlllic In9t dao goi vao bt.lI.lg. N6 b:;i.t sang m9! ben keo t6i thea. Hai lay 10i vO' du<;rc y(;l bUu, xiel cb(Jt. xicl cb(tl. DucJ'i anh sang boa chilu l1lQ.t no Irang b¢cll, non cbo~t vt\ (1an dc)n. N6 chua dang tudi em lit t6i. Nhung no muon gi~t 16i va tDi dang giet n6. No thO. kh 6 klJ(~, mi¢ng bit hoc, ham riing cim bliu. phun mro'c bQt. N6 cao cau tl'>i mOL cach tuy¢ t vQng. m6ng tay n6 sac nlm mong mea . Mat no 11'Q'11 ngU'Q'c, can ngtwi gtln 16i fa.

ca

B~ giiH quyet nhanh chong . toj dQP ml.llJh duu no xuong dill. N6 d5. chel hiln nhung mu()'i ng6u tay vdn DUU ch~t vitO lU'ng Wi,

Buy gio-, sung n() ttl' phia, nh frng ticng la het khap [1O'i. Rai d~i li en h() ~lt d<)ng bo'u h;¢u. Tl'>i an may : chlln~ dimh hQ C va dang tim cach xung phong . Trell lun g Thanh cam ng~p can daa gam ki~u American . T6i b() Thanh n~m l~i vai hai can chu9t co n, h6 v~ phia trid, 11O'i dl;\i lien co ve lung t(mg vi hi so dl'>ng ap dao.

a

Kholii quay ll;\i nhin tOi keu len : -

Thi~u

uy

hi

Toi Ilie dliu,

thU'o'ng '! dua tay chi 1ll0t ht.1i cay


DfFO'NG KrEN

rung rinh kha nghi each lHiy kh6ng dliy muO'l Hmo'c. Khoai quny mUi Slll1g lam mot ban g ti~u li e n. Nhii'ng chie.c Ia bay tung len nhu tro ng mo t tr~n hao. It nhlh cling ba t b ~ng d b x uo ng. Khoai nh in 16i nh ay m~t chua ki p cU'(yi d a b ~ t ngl'ra ra sau : mot vicn d~n VITa ghim trung giu.'a ng\l'c.

ca

T6i vo Illy sung b~n nhtr 1119t thang mil. Tinh the dang tuy~t v9ng neu chung con gap ba bQn Wi, Chung t6i IQ'i the llhu'ng khOng dim cl;t lau (hrQ'c. Bay gic)' da ba gi6'. Neu illQ.! tro'j UlqC s6'm. trong don se tiep vi¢n. May ra thoat, TOi vfty tay ra hj~u cho Ng6, Phl,mg])o thco. Toi vong ra k.hoi cil.l1h cung, chia nhau ba g6c cay, nha dl;ll1 ve ba phia, liin 1m;)'! tll'llg thang, TOi ra hi¢u phui ban theo nhau kh6ng duQ'c ngbi d~ lira djch, chllng se cho lit chung tOi dong 11O'n Chl1l1g tUO'l1g vA l/ili b9 C them mQf vong ngoai nu'a.

Qua tb:)t Hi chUQt c6 vc hoaog mango Cluing ginm ho't su'c trin cOng va hinh nhtr muon rut lui. Chlll1g truY€l1 illll hi¢u cho nhau. Tieng slmg LIma dan· Ngl.l'e t()i nh~ nhom.

Bay gia l6i mai cam Ihny nguaj wi n6ng hirng h\rc lll~C du tro'j viin l/ilnh buol. MC) h6i


57

uM dfrm ao chay thanh gioug sau lung. Nhii'ng v~t cao xU'o'c s6t nlm bj sat muoi. T6i b() tre)' I~i vi lri ra l¢nh mO'i r o j l) [\ m did fa tho'. SlY im l~llg rllng fQ'n It;li hao trlun Illy t6i. B6ng [oi uong lOa ue d\lH. Nhu'n g dan 6c t()i trong r(mg, kh0ng cam Ih1:\y ' gi k0

ca

SQ' hili.

TOi nghc gan t6i c6 li~ng r e n rio Ch ac m()l binh si bj lhuO'ng. 'l'oi Iru'()'t1 ngU'&i Uri. lllin nlim IIp sllp, hai hilll eMn 11O'i CIFf! qll:).Y. IIi nh nh tr Iinh tinh btw cho hun biel c6 ngU'(.fi

dang b6 gil11. Bong chi... Idlal. .. cho xin .•. taro·c ... A, IW)t con CiltH)l nbal. T6i so' tim It.riJj

-

Ie. _ Bong chi. .. cll'u em ... m~ em ... neu em chel •.. dong chi gih dillll bll'C tim... em viet dry ... lui deL.. lily em mong ... oi ... chet m1'lt ... khat ... dong cili viet them ho ... lay ten em d~i.t cho con .•. em chu'u l,jp nghT. ..

Ie trong tay, t6i dun len ap l~nh nglil, ' pbung phnt mui ri ella hun nhc') dan , t6i nghi Toi dlm ng:).p chi~c lui)-j Ie xuong dat, Bam ilp mi;i.t hen c~nh. But cling e6 mid tanh. Hay l6i Vll'a dam n6 chay man 'I

Chicc lui)-i VaG ma, llO'i sat tanh. Tj(~ng ren kb6ng din nihl.

000


DUO"NG KIEN

TOi up hai him tay vao cbi~c ca sat. Slrc n6ng Ian d:.tll ra mtr<yj dau ng6n tay. Chrit ca. phe s{wh den cbfi.y th:;tt ch~m [rong th~t'c quDI1. tOi chcp mi ~ng. li~m moi 11lnrng th~l'c SIf ldlong ciim th:?i'y v~ d~ng bay mlli tbo路m. S~l' mOi m~t vu te )JI~j ch~y luon trong cac tbo' th!l, n llU' nhu'ng con ran trU'c)'l1 minb tren m~t cM . 1'01 be cac dot xlrO'ng, ser cac sQ'i ran Cll'llg mQc dui them sau mOt demo

PIwng cui tdin. m~c m6i chiec si-Iip, eli ngang qua, t6i gQi

gi~t.

-- Pill.lIlg.

Wb ("](rng

l~i,

ve

cher c1Q路jt kh6ng huon uhin t() i va ding kh()ng huon len lieng. 6' day 1,h611g co quan ky, Chllng t()i chi lit mOt tbu' meJ'ccllaircs "heng 11O'n khOng kem. Toi bbi: -

Tu', Yan, Bong ra sao? Kba

i1O'1l

kh6ng'l

Han nlllln vai : - Van the. lam gi dll'Q'c rna kha. Bong no ken nIlU' h6 rong. may lieng nU'a lit n6 tieu.

-

Lien l:,tc veri qufm kIm chua '1

-- Bang. T0i u~ (Jai <h'mg d~ty sallg ph6ng ch:; hny gier In phi>ng tlllJ'O'ng binh. En ngu()'j bj lI~llg


WEN TRAM LJNG

nh!it 'lit Tu', Van va Bong, Hoon mU'Cti ngU'<Ji khac khOng <lang k~. I'll b~ mftt m()l cban. Ll! 11 dt,lll IlC) sat C9-oh hiin, may lil tbll' 11,1'u d~ln IlOi boa hl;lng b61, khong thi hun kh6ng rem 1m)t manll, Van h~ tl'LlIlg mOt vien vho ngl,l'c, eMc li\ tbung phlH, B<Jug n(tng nbat , hAn b! dam vito bl;tng s5 1'UQt, ehinh Wi phai lily tay nhet VIlO ,

'I'Di lcd ben U<Jng, 11an nam ngll'a t1'en Nhu'ng vong bang trung qulin Vl,lng ve (Hi hH~n lhanh mau do. Ca m~l vai b6 0' dU'o'i cung tbrim dan mOt mun tim sftm, 'M~t han tlii met, trim 11M <lIT rn mo hOi. HKn thO. h<Jllg hQc nllU' con IQ'n hi ch9C tiet, Lilt uu'a day In,l'c tbang kh6ng len kip ' hUn sc ngap nhl1 con ca len Cl;lll,

ehi~e giU'Ctng vai.

min con dil Sll'C mo' mal nhin Wi. Hinh nhl1 han djnb nhech mel' cU'Cti. T6i eui sat vilo mi).t han, - Tbi~u llY",ll;l nhat... lun nay em kh6ng dili ra quan.

mo

TDi g~t dau gUQ'ng cU'o'i, Uiy khan lau hDi ebo 1111n. -

Li¢u em co thoilt khDng ?

- An

LI\Ua gi, tn~'c tilling len hay gio',

l-Hin I:).i lha h<)c len, ren rl,


60

DU(JNG K/EN Chi~c chan

CI.lt cua Tu' dU'Q'c qutin -hang vai cbiec chan do'n Ct'ta toi s6 ra. B~ cam mim cbo Bc>ng cllling t6i da dllllg tal ca so hu ng con 19-i. TU' nghicn riing ken k~t, nh [i'ng dU'o'ng gao xanh chung chit tren lran, h~n n()i ti~ng gioi ch~u dl.l'l1g.Trung 51 An, b6 giacua d~i llQi, k~ li;li c6 Hin b:1n cb~t dL'1'l ng6n tay vi nghi vQ' ngo~i Onh. BOng nbien bt'io nhio toi kh6c bu bu :' '

o'

-

Thieu tly •.. em con mmyi mOt thang con, giui ngfi em ph:ii oi uo lTlay mat. MU'O'i mOt Ml'a cllo di an mny tnat. - Giiii ngu C~l1 hl c~l'n chien hiBh chinh phll 10. I:Hl'I1g nghi I()i thoi.

da co

N6i xong wi quay sang nhio ch6 klJac. Toi IQ.i lTlllOn vang It,lc, Ian nay v&i chinh

tOi, v&i tllt.Lng dc>og loa khon llQ.n. Toi he'> ra san, nang so'm len rt)'C 1'0', mOt v¢l n~ng vill1g mung n rim dIll iren sU'<Jn dc>i thoai thoiH phia xa. T1II),t xa, 1r&i trong vtlt nhu mOt m~t bi~n pb£ng li, mOt bi~1l tram l~ng, T6i \110' hc> cam thay mOt s~r qllyen rli em dem nuo d6, St;r ql1)'en ru tb~t xa, cung trong vat, phling Ii va tram l~ng. Menb m6ng va tlly¢l doi. -

Thi~u t\y, c6

yeu khu gQi.


T~1ll

I.> i¢t. !l ull ella Wi.

T :,1 1l1

bi <; t vil ng

qll(~ I l i Wllg

)'(\n

- S il o, thi~ll uy Li nh th'ty, 16i ngl!c. - Tbi eu tty giu' llIilY, BI:ti liy yf.u kllll tru'(r ng rnll fl nl1 6i.

l \i i

h rlo

do so' lll"</c

11'£111 d!l nil

lOi j]() 111

q ua. --- Toi thanh llt~l khen ngqi Ihieu tly. Thi e n tly cHmg thu d<; p c hicn In.t<mg v¢i. i\"fO t ph u i d on n hiw chi se le n qu a n sM, c6 th~ c6 d. l:)\ll til. In 1¢1l1J qu tl.l1 kllu. Tbi eu tty din gi kh6ng 'I

- Co, clu'mg loi can nhi ~ n HIm. Tan g cm'mg Cjulin s6, d?11 om;)'c lilllOC me n va n hat II) din gap "tn,rc thang c1~ cb c)' ba th u O'ng b i n h n~ng ve Saigon. N¢i trong sli ng n ay. nt; l~ khong, kh6ng kjp.

so con phai lin n th ll tl,le. lllung cllllng t6i se co , dt'l StiO ding phai der i J ~ nh. Sting nay SQ' chua co. --

V~n (1e qlp1n

Vc Inrc

Cluin g toi ch(5t milt ha. mll:eri ba hi tllU'O'llg . GH1 2 1 binh 51 lam sao gill- (]() n. Ba -

lllll'O'ng I.>inh ni.tng · Hi m, d:;ti l'Iy tbang ngay cho.

co xin

GiQng n6i trong may vfin del! deu.

tr9'c


DU'(J'NG KIEN

-

Thien

\'1),

IiI s'i quan

XU;!t

sac, hay co

xuay xiS, lily. dil'llg d()i he')i nhiell <111ft , Clu'lng tl)i phni dqi h.'lIh, lIiiy CIHY pllili doan bilO chi )'c)i ' ch6 Ihu'V'ng hinh ve mOt Lh~, Thicu lly hay 10 liep d60.

len

TOi nllot !lU'crc hr:)l, nghicn dillg d~ !:1m gi~o

Ithbi JJ illlg len. -

Bao gio' phai doim len '!

_

Chien I1lly hay sang maio

Teli het vito may :

-Utih ella t()i bj 1I1l10g b~lng, thi'lI1g pbi'Ji, gAy chan, Neu S[wg nay khClng co trt;re thang. toi se b5.n hb d~ hQ khoi phili cho' cbet. 115y gl'ri eha toi tl'l."c thi'ing. nha maog thea formol, t6i se giu' XllC Vi~e COng con 1U'O'i hito chi Cb\,lf}. Ntnrng plliii c6 tr~re 1hang. Tr~\'c thang. TrL,l'c thang. 8Q,i (lY nghe l"i1 chu'a ?

de

Hell

kia. giQng n6i vAn khong eli'li:

T()i khuyt'n lhicli

l'IY

nen tl1(\n Il'{;)llg.

Thieu (IY c6 IlIB dlJ'(),c vinh thang nilc)' chicn . Ibang dem (l'lH, BI'rng (1~ 16-_ TOi (Hi noi Iii pllt'li d I,ri l~llh. DO'i Ii/nit. H~ri }(; nl1, Ctli gi01lg thall nbicn ella htl!) kllicn toi kh61lg di'l Sll'C kim giii n6i Illi Ilh.


_ L~nh uj ? Linh ci\n l oi s~p cb~L, Chae tl)' e lll I\goi bon giriy. t1Q.i l'l)' eo bao gia ehl:rng kiell U()ilg d<)i elw. d(~i t"ly Ilgiic Ilgoni 'I d~li

se dua thi~u 11y ra tru'6'c Toa All Qllan SIr ve toi nhl)C m~ tllll'qng cap, Til' gia phtll nil y t()i [rnal qllyell chi huy ellU lhit:u 11y. - - Thi(;u tly Linh.

{ (Ii

-

Toi dml Lay clip may . Trung s1 An, bfi gia dIll (1\\1 dOi, nhin toi cU'(ri bUlIn, Gun hai llluaj nam qWln ngli. han se kh ()ng xt'r Sl! nlm tcli. elll tlJ :\ m lam h a n tun thilnl~, T(,)j m~m m(')i, Ill!)i 16i nhu moL l1lieng tbjl clllft, kh(')ng cam gifle !

Dil S80 toi cam tllay trong nguo-i nh~ nhom. 'I'll' ngay nh~p ngli t(')i cia It! hua se tlr i<hu'ac COil nglf('ri l11inh : Sau bai nam ttl' kllU'ac lilc nay t6i sling suang vi dii kh(')ng giu'leri hil'a, TOi nhll1 bo gil\ An, cucri to, W5ng cuM klulll d~c. Chlnh t6i, It'li thlly L1l1Iang h~i han. -

Thieu 1lY, (!lieu llY, Bong ...

T(')i ch~y hll sang ph<'>ng thuang hinh . Bhu B<3og ngoQo sang mot Mo, miIU ira ra hai ben nH~p, ,[6i dlra lay vuot mut, cai dap len m~t h~n . Th6i nile, Bong. tll' nay khOng bao

ao

gia c~u <lui ra <Juan nih nh(~ ! -

Thi~u

uy, c6 qllan khu gQi.


DUO'NG KIEN

Utn nily quan kIm.

roi nb~n

ra gi<;wg B~i

Ta

tlf l~nh

Allo . Thi<?:u uy LinhJ tM dii dU'qc bao

-

cao day dll. k~ . ea bao cao ella B~i uy y~u

cam

kllU tm'erng , T()i Lh()ng trm:yng h9'P thi~n uy va se cq thu xep V~l nily. Phai doan bUo chi se len sung nay bang 2 tn;1'c thullg. mOt chi~c se cher thU'(yng binh v~ ngay. C6 hao nhieu thO'o'ng binh din dip Clru ? TOi tra Uri, giQng ngh~n ngito. hinh nhO' khong phsi giQng tOi :

- ThO'a SQ.i til. khi nay c6 3, bay gi<'r 2. Toi OU xin tn,rc thang tll' 10 tieng d(3ng hi) trO'(yc. Riel th~ toi du cung Hnh dla wi di b(>; gic)' nay chl1c dli ve tai yen kl1U d3i ?

- Thieu uy . Linh, toi dli n6i ding wi thong CHll1 trO'<'rng h9'P thien uy. nhung St,1' th()ng cling c6 gi6'i ' h:;lO. Thi(~n uy kh6ng d u'qc vO l~.

cam

-

Xin luan l¢nh. GiQng n6i lrang may gay gat: -

Toi kh()ng Mt thien uy luan l¢nh v~ st].'

l~ d¢ hay khong l~ dO. toi chi yen din Ihieu

uy to ra hiell bi~t. 1\10t gi<'r nu'a phai loan se l~n. Thieu oy dli biet cOng vi¢c phiH lam. H~t.

Mal toi cay se va

n~ng chiu vi tbieu

uga.


BIEN TRAM L4NG

T()i rl~n Minh, hntl Ia binh si t re nh~t trong dl;l.i d(>i, suol ngily 11l()11 mC)!1l ha ba, con con vai bo gilt An. Ngbe n6i bo giit e6 mily <11'1'8 con gai kl1iw Him. -

l\')i tli ngll. Lue nao danh thlrc toi d~y.

tr~('c thi:ing len chu

T()i vi.ra quay di thi Min kc'u l~n :

uy, ltrng thi~u lly Xlro'c h~l kia kia, Chac (1em qua thi ~u uy nhao phai b9i

-

Thi~u

gai'!

Toi S(r len nhfrng v~t m6ng lay chl;l.Y dili tren lung. mau kho lam Him. T C)i ehQ't nha t6'i cam giilc them dan ' ba tr o ng khi nllm p1wc kfch. - S flU co. Tao h ~ t (hl'Q'c mOL con nu' elm bO. Tao v~t.n() xuong , N6 khi')e ghe . Mai dau n6 cao sO' sO', sau n6 mai cao 10l;l.n len. ChilDg may co hi~l1 t~i sao khDng '!

Minh vil bQn linh Mrng gan day ho khoili tra.

CU'(ri l~o

B~t giAc tN IQ'm giQng buan nOn. Hai con m~t trQ'n lrlrng kinh hoang ella th~rig nhfii b! tOi b6p c~ hi¢n Jen. Toi cOn nha net mij.t n6 dtin dOn non cho~t, hO'i tha khb kh e nha ngtrM len cO'n suy ~ n, ngtro'j nhiin ru khi tOi

va


66

DUCYNG KIEN

d~p lnliluh dan

n6 xuong d~t. Gih 06 cling m~c b¢ qulin ao nhu thang Minh. ba ba con con v6·i be) gill An. chilc wi cling n6i uua vai no ohu- vu·a n6i diIa v6'i thang Minh va hitn 06 cling cuai h6 ho khoai tra. T6i ouot om'1c hQt lien ti~p d~ ch~n m¢t cO'n huon n60 til' troog ru¢t qu?n len, nbung kl16ng ktp. T6i Qe ra m¢l lbil" nuac chua mau vang. Ngtrai t6i g~p xuoog va nuac mi\t chiiy fa dan dq.a.


d'

BON T6i h~i 11(10 dfi d~ll Om Tram. Tll' trollg nha bu'o'c ra, II11'\y toi Mrng sU'ng tr~n ngu&ng clra, Tram kha so' t rong mOt dang di~u boi roi. Toi vQi cuai nb~ : - Toi dU'Q'c ngh! phrp mily thum Trhm va .•. hai Me.

ngay nen den

Tram nhu v&n con tc li¢t tro lig m¢t cam blit nga, m6i nang map mtly d!oh n6i nhung khong ro lic ng. Toi uU'Crc VIlO nhil, t{Yi Mn Tdim nhung kh6ng nhin nan g. Sau lung Tdim Iil mOL bt'rc tucrng voi trang x6a, t6i nhin thea mOt vel olin ch~y ngong ngoeo Cr g6c tuang, chi uhin to ma v6 Iy vil ng{y ng~n.

XllC

- Anh ngcH cllO'i. Thay me Tdim di v~ng. chi c6 Tdim vi! em Kim (y nha. Trfim pha nU'(rc mo·j 161. T6i uhin Trhm th*1 Iau, lijng Ie. Tram ngc)i xuong ben kia.


------68 ~.

------

_ .. -- - - -

DUa KIEN - - _NO ___ or _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _

chi(5c him nho va h6ng dlrng nung cilng d11m dam nhln toi, lao b:;lO nhu' Ian nguai con gai quy~l djnh Irao than.

Va loi cam

th~y

thl).l SI! hoi Mn til' IliC d6.

-

Anh khong vit;l tIm sao the anh '?

ello Trl'im'l Tl;li

-

Vi t6i hiet loi se khong viet Ih~l di~n

minh nghi, hay dung 路 han dieu dang Ie t6i phlti nghi rna t6i co tranh kh~ng nghi 16'i, Tdim mim m6i trong mOl vc cuai va hai mlit thl1p xuong. Sao Tdim cuaj '1 C6 gi dang cU'ai trong du n6i l1y dan! Ve cU'ai ella Tram la ve cU'ai ella ngU'ai con gai khep kin nhu'ng soi n()i am tham. - Tdim vfin di dl;ly '1 v&n hay thti'c oem d~ d\i'Q'c y~n tlnh? nghia In Tram vUn nlm thuang? - Ltic nao Tram cling nlm thm'mg. nlmng duQ'c anh nhlic, Tram meri nbo' In Tram vfin nlm thU'ang. 8t]:' nhU' thm:rng u~ oui. Ngily (li d:;ty, toi chllm hili, ngay hom san, ngliy h6m sau nfra ... B6i khi Trlim kh6ng nga mlnh nhfin nl,li d~n the. - Song 11\ m!)t th6i quen, ]<h6ng c6 th6i quen chung ta kh6ng song nbi. Bay gio' nem Tram van mOt the giai hORn loan xa 1~, Tram


_ _ _ _ 6~

phai t{tp l~i lllQi Ihoi quell nlm mOL (hra trl', Tram se th~y con khi) sO- bo'o oillell .

- Th6i quen co din thi~t khang, nh ill 13 [hoi quell vo ich ? - The nilo la c6 icll va tbiS Il ao Itl v{) !ell '/ Con co din thitt hay kbOng c(m 1uy 0' thai d () khac.

ke

Tram cU'o'i n11\' : _ 'fila nhan !

TOi clillg cuui nhun g cuo-i vi bf>ng tll5y minh Iy lm) n nhiC"u qua.

- 'fha nh a n 0- ngoai minh con (/(). H(\ tba nhan In chioh millh mai lh ~ l khl>. C6 hicnEW anh lhay anh l~ m ~ t vai chinh anI! khOng'l TOi tnl IO'j, khOng ngh,] : -

C6.

TOi ngum nhin mot bll'C snh lOng khun g kinh d~t tr~n m~t til. Anh Tram rim thee am ban, nel miil Tram tra ng tren nen den, dl:?-p nhU'ng It;l.nh lilng, thanh thoal va bu khOng. Hai mi\l Tram cling trang phM mot v¢t den. buon:Ca Trlim ngoi cui ouu tnl'ac m~l lfin Tram im Ji}.ng trong khung anh den khOng gay eho tOi xlic dong eua nguai dim ()ng tnrac


DUO'NG

KIEN

rn9t ngucl'i dim La nhung la S1,l' xtlC dOng rnO' ba 1l;l9t ve an ui dju dang. Trum khoog phai lil mot IOli\.i d~ loi b~ oem len gitfcl'ng hay d~ b~t rni¢ng xt! racb qul1n ho n~u din. Neu yeu

Tdim toi se ehi gl,lC m~t vilo nglyc nang. li).og nghe n6i nH!m cO dO'n nao nao va am vang thiet tha ella sg song khon ClIng. San d6 toi se tim den mot con diem, mot con v~t ngmJi va trut sang n6 Il1Qi nl1O' nhuoc rna thuQ'ng de dli bat lOi phai Lili tiet. .

Toi nghe c6 tieng Tram hoi: -'- !Jin nay anh -

o' Saigon

Iau ?

Ngay kia tOi di rai.

Toi nay anb (y ll;l.i xO'i cO'm vai thay me Tram va ca nha, all lau .•. -

Tui cU'(Jj thang than: - Trl1m hiel oha Linh nlm toi haoh quan lien mien, song ve day d u·qc ngay nito la t~n h,rc huang tb\J. clti xa hoa ella Saigon ngny !ly. Tram dung Mt toi phiH o' 11;l.i.

Tram chap mat : - The mil anh au l~n loi den tl).n dAy tharn Tram, mot bu6i chieu khll d~p trai • Nbfrng cbiln.g cao uoi nu&c My say me rtrng sAn den duu Cftllg them nhfrng con su6i nho. TOi ich 1\.)' hO'n Tram hr&ng. .-


'11

- Anh qua ieh ky hO'n Tram lucYng. Nhtrng Tdim cflllg tU'ang flIng anh con kilO sO- hO'n ngay trong SI! t~n h,rc huang Ih~l . {16 chi Iii. lll¢l ve khac cua cuOc dlln thun cuo'ng bach. B6ng nhj~n Trlim hoi: -

1\r tay auh, anh dfi giel mOt nguaj

11110

chua? sao Tram l~j hoi tM call lly " Trli.m b~n tbira lh6ng minb d~ hj~u rl"illg phiH Ira Uri cau hoi nlm v~y Iii. mot SI! hanh hQ. 'I T6i ohin ban tay tOj dij.1 xu6i tren thiHlh gh~, nhfrng ng6n lay cong queo nbu nbfrng chicc r~ kho, d¢ng dlily nhe nb~ bam Illy m~u geL T6i muon co Il;li nhuug m(>t pblm khang ngrim nglim lam cung cac dol XlfO'og. 'I'M tninh kh6ng nhin Tram, tn:' laj : T~i

ti~p

C6, giap m~l va

tay l(Ji. T()i vQi n6i licp vi h)i chKc Tram se hoi :

-

tl,l'

Giet llgtraj lit mOt IrQng t¢i, dil ngtraj ~y IS. ai, han Tdim ngh] the. TM CUllg nghi the khi t6i ng~i day vai Tram va l6i cung -

ghe sq cam giac mOL

a

SlY

si'Sng mal di du&i tay

mlnh. Nhung khi trong cuc)c, khi ngtr6'i ta du<?,c pbep giet ngtro'i, khi ngmyj la con dm)'c


DUaNG Klf..N

nggi khen v~ tr9ng t¢i t'\y nhrit III phai gH~t ngtr<'ri d~ cuu minh, Tram se kbong dau kba gi duu vi dau khl> cling Iii. mOt lb6i quen, dii IS. th6i quell thi khOng con ban kboan nua. Uin thu' nhiH co th~ Tram kb6c, Hin tlUt, hai Tram huon n(Ill, Inn thll' ba Tram binh than, nhii:ng Ian sau Tdim se man me xac chet nhll' m¢l thll' do cho·i. N~n Hi.t cii ml)i ngll'O'i den y thu'c sang sue5t va kbOng th~ I~p thai quen giet ngll'O'i thi lh~t Iii. bill h~nh : chung ta b~t bu()e phai tham gia chi~n tranh va sau khi thl1ng tr~n chilllg ta se h~n day vo ..

tv

til' ch~t h~t vi he5i

Tlli n6i m<)t hO'i did khOng nght va cam thay mOt s~r thoiU mlii huon diu. Tlli khllng dam tt;!' 'hoi phiii chang toi n6i th~ vi tOi du giet ngU'Cri ? Tram dU'a tay vue5t toe, nhu'ng ngon tay nang trang xanh. - Anh cho ding giet ngU'&i Ia Ir9ng t¢i khOng th~ trimh du'Q'c clla loil.i ngU'O'j ?

TOi m¢t moi ngii ngU'ai vila thanh ghe. Tir dan vtlng I~i tieng hat cila Connie Francis m()t ban nh:;tc Y, tieng hat gilo len nhu'ng am thanh I:;t llmg.

- Tlli khOng eha l'i'illg gi

ca. Toi de5i

di¢n


73

mQi n gU'(')'i va lui hanh d¢ng u~p lhell nhfi'ng ngm'yi doi uj~I\. giil Irl CtU tOi & ~1.16 kheo hern bay vl,lllg hall, can Mlm hun hay hen nhllt h ern. C(lH )' ngh'lfi uich th~l'C ella mM hill1h u¢ng lit cilU ngm'ri khac , cling co thE chilng ella ai cii vi ai cling nbl!' {OJ, cung cho ri\ng minh IUln ll u¢ng d~p lheo Il1Qi ngu(,'i. Nhtrng 101 110'11 lit dung oi tim. nh6' (len t:}n cllJ1g l~i g~p ThU'Q'ng Be thi kill.). VO'l

Tdim I~c ditu nh c nh9, hinh nhu nillig kh()ng dong y nhU'ng cling kb6ng tra Uri. Trong chiec ghc hanh r (m g ngu'o'i nilllg 19l vao ber vcr, uu'ang nd gily g<,>n nhu rn¢t bl'I'C phae hQa . Anh sang bnui chi e ll xiun dun tren nhu'ng mid nha' ngoi ngoai ctl'U sc\ gian boa gi~y nha Tram Iii vai ngQn h'ong mOt ni~m im l~ng ml.ic diI ngo hem dil :1 m j li~ng radio v~n llYn vi un dell gio' VQng cCi, TOi -

Vll'3

dlrng d~y vlra mim cll'o'i;

ChllI1g minh di quit xa rai day Trllm~.

Va Tdim u§ m~t vO'i Wi mOL buai c.hieu kha n~ng dilu. Lan S!l.U t()i mong cl1ling mlnh c6 nhieu chuy¢n vui hero. Trfim yen liJ,ng li ~ n tOj ra ell'a. Bt'l'I1g phla trong hung rtlo, Tdim n 6i nhanh ; Chien mni nnh c6 rOi dua Tdlm di phu. Nam gia Trum se u<)'j nllll truo'c ell'U r~p Eden. -


!JU(J'NG KdN

74

N6i xong Tdim lui l~i lihtt mnon t6i OlJ'Og tra Uri. TOi hc>i hOp nhu vt'ra nll~n m<)l Uri h<tn ho V\lOg trOm thue)' con ai hc/c. Tuy nhien tDi khllng ng:;tc nhieo lam vi bioh olm toi v~n cha uQ'i lil' khi c6 y c1!nh tim g~p Tram. Toi ohio Tram mOL gifly rc>i quay ui va khling nghY gi nU'a {ren quang (hrang d搂.n t6'i nila NgQc. nh~td!nh

Toi loi NgQc ra khoi gim'mg, day NgQC VilO phong tiim va m& nU'o路c . Toi Vlra ulrng cll'a phong tam ma rOng vil'a nhai k<;,o Chcwingllm rna toi tim lhlly & dUll giU'(Jllg.

a

Toi'Jau ngU'aj cho NgQc va llm than th~ milL rm;ri lly trong lay. Hai lay Ngqc up tren ma t6i, ng6n lay ilt Hin tim nhu'ng vet ohan tren mep. NgQc hoi:

-

Sao anh btlc>n '?

NgQc co nhii'ng niing khiclI k)' li;l Cl"ta mOt lOBi d()llg v~ll phan llng, suy ngh], tim hiet bang nhling linh cam lJi m~t. Tra lai NgQc bang mOL chiec hOn day d~n :

- Bit;l anI! hUC>11 lit du. Em fltl'llg neil bM sao. Cling nhu khC)ng bao gic)' anh bt)i t~i sao cm hring long ngtl vai anh, (16 la mOt aieu xlic ph~m, dit doi vO'j em.

t~i


BIEN TRAM LANG

-

Em Inuon on'Qc un!} 1J i')j

d lll

ily ,

'1'<')1 nhun va i :

- Dl! lam gi '1 Anll kh u n g c(t

It.'

iii din

thon m il n. NgQcr()' r ftm hl'ng toi. Nbij' ng vct c u.i)X lrO'C bien mrit , S~I' dau s6t uK Itul vitO d a lillt . T()i rill1g minh he l'\g<,)C n t'Ill le ll gitl'img, h itilh dong nlm Loi da ngll'i' khi ngoi IfLl'ctc m ij t Tra m .

ua

.. . NgQc h;ra hrng VIIO Lhilllb giu'(),lIg kl'U rh~in che len ng~rc. Nung noi : - Anh co Bluon hiel t:,11 sao lll C nilO e m cling slin long ... vo'i anh kh6ng '?

Tt',j dtlnh diem eham IhuDe, kh('JI1g tnildi.

de

- Em muon n6i khong phiH lil ()a llJan tl! il.i Clta anh mn lil d~ buo chu'a eho ern. E m co mot ban nang d~lc linh l11:,lnh nhlfng mAi khi chlm dam Irong nhfi'ng hiloll dQn g tlnh :ii, em co cam giitc clJong ll1~t, nhrr dot nhien }'()'i hU'ng vRo m¢l khoaog khong. CO'tllt em hI e riy tr6ng ding, mau kh() ki¢t va cac kh6p XlfO'ng rai ra, Em gbe lCrIn, nhlfng kh6ng Ih~ dung UlfQ'C cli' plliH di lim nhu'ng than th~ (Hm, roi Il;li xii)' X~1Il m(ll mily khi tran h9. 86 lit 1l1()t chlrng I)~nh, phlli kbt'lI1g a IIh '1 6ng va

truong vai

TOi nam mot I<,lll loe i'l m uOI. keo llIi,lt


- - - -DUO' - NG

KIEN

Ng9c xliong va hon len d6i mOi ra ru'qi ella nang. llai vai nang rung d¢ng vai mOl vc lh6n t1llfC. - Nhtrng vai anh, chI m<)l 111ioh anll, em khong c6 giac choang vang. Em lim ouqc st;f yen t'inh, kboang kh<.)ng"giaR chung qu a nh em dong l~i, D19i v~t kh60g con rung 1'inh ohu' s~p d<j YO'. Vi v~y em can aoh, ca.n anh nl1U'ng kh(wg yen anh, em kh6ng yen ai dm?,c. Cung c6 th~ 81;1' din thi~t ify Ia linh yeu, ol1U'ng la tin11 yeu sau tbiim rna em kh60g muon kham phil, khOng muon bat 116 phai hi¢n hinh . Em moi m¢t.. . .

cam

I\'gQc c6 ve moi m¢t th\l'C 8\1', nung goi dau len ng~1'c tOi, rna t6c uCYl lam mat mOt khoang da tbjt. Toi nb6' mOt dem gao ba gi<'Y sang tOi IllO d~n dam cu'a pbong Ng9c, nhl)n ra toi nang tong fa kbi'>i clm m(>t th~ng dito 6ng, Ilrm thea cho Idin chi~c SO' illi va qllan dai. Ve m~t ngO' ngac clla han kbj~n loi cu()'i tl~n qU~1l l'uQt. Cu'<'Y i m¢t qna toi Ian fa Ogll. Ng9C l1am mOt ben vuot ve than the tOi. Gun sang tlllic giue t(li vjn Lhay Ng9c Iro- minh, hai tay om lllQ-t t6i nlm kc chet duoi ham l~y chi~c plwo. TOi xoay ngu<'Yi Ng9c xLlong dll'<yi nhung Ng9c dii Iili ru xa lir choi, T6i 11O'i ngQ.c nhicn, h<">i : - Sno em du(')i Ihang kia di 'I


BdN TRAM LANG

Ng()c hUll I(d !lIm ml)l

tin

77

lltl It() n chan

CI:llD ;

- Bil'l1g hoi. nnb

!

Lan fly t6i khong hi~u vil m(:l d~n n()i eilng kh6ng mn6n hj~u. NI1U'ng btl)' g:tf .. I(,i tung ciliec khiln phil tren ngU'o-i Ngqc. 1:\p tnt cii nhfi'ng gi ella t(,)j len cO' tll~ nang va khong n\)lY gi ; cUI)e chi~n tnlllh nay. lilm hinl! am ban Cllii Tram. C110C b~n hc) ngay mai, nhu'ng n6i san muOn co lh~t va khong t"~t. .. Trong

-

SL.!"

Hoi em

bai hoili t6i hoi NgQc :

se

ra sao ?

- Em tuang anh di't thOng minh (}~ khong hoi em e:lu ny. An. 116ng. ngi'l. hAnh J~c ; ngt\ nn. hunh l\lc ... (16i klli lOll x<)n mOt chilt nlnrng kh6ng sao. Em nh~l1 Ij(~n elta m(H vai than~ nhU'ng chU'a lilln (\1 .. Mai kia c6 lam <1i ltftn cling khOng IlIny ubi gi nhieu. HIli chilOg ta se gin. se chel. sc khOng e(m dun v(;l gl nU'H . C6 gi dang ban khoan '? T6i du'a Ng9c oi all. M6i ngm')'i 116ng mOt TIT sang d~n gio' xu6ng may bay~ tim g~p Tram rna nhu:ng XilC dOng clara pbai, g~p Ng<)c, giln giH nang, t1H cii nhung eM d6 liun toi moi m~t klch tllich. Toi them ngi't vI) clIng nhU'ng ch~c chan Mm nay se

ly

fUQ'U m~nh.


DUaNG KIEN

kh()ng ngu (luQ'c. T()i dua NgQc den mot ti¢m nhny toi tun troog ChQ'-lo'n. NgQc gQP nhieu ngll'ai queo. " Trong khi nang nh1ty t(Ji 10' tHing ngoi bUt thuoc 1 quang canb vu tl'U'('rng re til!o thCtt b¢ r~c. Bem dem Cr dAy nguai ta binh yeo tr~ly ll,lc ... lrong khi... Wi nb~m mat ngh~o ngilO nghi 1M nhii'ng ngm}i b{ln dli chet, I~t cii nhii'ng ngu'&i b(tn, k~ ea nhii'ng nguai a ben kia mflu CO'. Tat ea nhli:ng nguai dil ehet deu la bl,ln, dll h9 co duge ch()n theo mOt Ia ca hQ cung kh()ng CtHl mot mliu ca rH~ng bi¢t nih. Ban nhl;lc chO'i mOt ban Swing nhOn nbjp. NgQc nhliy Swing th~t dyp; nang dil bo giay va xoit t6c. Cac e~p khilc rai pisle, chi con I~i mOt cOl/pIc Cl"ta NgQc. Co nhu'ng tieog v8 tay nhjp theo (lj~l1 " nh~c Idch thich NgQc them say sua, " NgC?c dang song th(lt Mng nhii-og nhii'ng ci'l' (1<)ng. doi vO'i toi chi lit nhii'og cli' dOng, kh()ng Ih~H. Th{lt va khong th~l. kh()ng IMt va Il1l).t ; nhiing am thaoh do cling veri hioh anh NgQc quay cuoog trong dliu t (). (5\l v~

Biiri nh~c rlt.'l't. Tieng v8 tay tim tlmang ao nOi len. NgQc vITn chan d£{t IU'O'i cU'<yi ban.

B80g mOl len linh My, l(')i chac the, lien ll,li phia Ngc;>c; Han dU'a tay mai NgQc ra piste


nl1ll'ng Ngnc Irrc dtlll. T() i [h ay h{1I1 dll'a ha n g()ll jny , btin ngoll lay, nitl1l ngon tay, Ngu(yi [(',j 1I0llg ht'mg trong m()t eillH gihc dIem nhl.\c, cIa [hit t<',i chai Ii,li nlm nbfi'ng khi (ii li"in minh chi<::n dUll. chern gi~l, tu路t)'1)g rilng mlnh 11110 v垄 Im)t mau cO', T()i [hily Ngf)C nilI'm vai va (li then hlln ve pbia thang may. Toi (1~ nh chom lell nlwil/-{ d:ill 6c vftn Cl)[l dlt sang suot (1~ j llltrc ding nell loi Cll' <lOng I t'lc nily l(ii se !l1llU may <1i(~n 1"0 !lIm mOl tldin g say. Toi nU (lt ntr&c be,>t, k!t6 nli<,>c !lIm cu6ng h9ng bj ai b6p cb~t, "~I

Naill plHit san Ng9c Ira I ~n . nang ve tiding hun ng(5i xu6ng cU'<'Yj n6i : - Th l\ ng ch()l1g kh61lg

trlt em

~y

g:;t em. Em n6i c6 suot dem UU9'C, Sat! cllllg no nam dollars u~ hOIl m<)t cui.

oi

Toi thang cilnh UI! N'g9c, nang c11l'li :wong mOl chicc ly wi vO', Hn ng ldim con mat d(') xo nh1n vc plJia t6i. Toi oem I~d to' gi~y nam tram va IOi Ng0c v~. m~t bon.

Ve d~n nha, hai lay l6i ntl m Hiy vai NgQc, nang SQ' h5i lili ra xa. Nhung t6i dff k ('o N~Qc l~i gh, glJ. :; dan vno ng~rc nang : - Bung Ie nnh khOng IH~n d{tnh em, dang le nnh phai gi~t tbi'illg 3y. Anh dii hen nhnt.


mj(J'NG KltN

80

SlY h(~ n nl1a1 ding dang khinh hi nhtr S1;1' 6_nh~IC . .

l\la

Mlit Ng9 c uhin lhang vEl phia trU'6'c, kh6ng h13n, nl1U'ng m6i nang HlOang m¢t

111;1

clteri

ri ~ u C9't.

- Khi nay em cllU'a n6i h~t. N6 h6n e m xong cl11'a cho em Dam dollars. Em cam OT1 J;13i nhe> vao m~t n6, va vi~n nem xuong dtlt. t6i

T6i hi~t Ng9c n6i th~t. Nang nflOg dau vuot ve sau gay.

l~n,

- Nhung chuc em cling anh g!\p tram h6n em trong

may anh dl't tat em. N~u kh6ng nhl> vao mi,il anh va khinh hi li1n tbang d5. dam tra ti~n d~ thang may.

Ng9c cl!a minh ra kboi vang tay t6i, [{he n6i: - Buy gier anh v~ di. f:)~m nay em khong muon gan anh. Anh (Hrng hoi... Em kh6ng muon, ih~ th()i ! V

e

rn~l Ng9c luc nuy lMt gill, yang mat

quhng tham va cai nhin lho' (Y huon ba, dDi m6i ntH nc, Mn mep co nhu:ng v~t nhan. Nilng lit mOt dti'a ire man 16'n va l¢i nghi¢p. T()i dinh n6i v6'i Ng9c y nghi tty nlmng roi lang l(\ng qnay eli. Ltic nay t6i ll16'j th,!c


BIP.N TRAM LANG

81

s~

cam th~y bey va. TOi lang thang qua ea,c pho vt\ng, hai tay dut tui dung nhin hai con eho dAng eo nhau, glim gil' khe khe. T6i ltrQ'm Ct;tC da li¢ng VRO chung, m6i con hoang hot ch:;ty · v~ mOt nga, keo nhau nga Ian ra dat. T6i cU'ai thich thu nhu mOt dt'ra tre tui ac. M()t con diCfm dti'ng trong bong toi ella goc tmyng nbin toi. NgU'ai ngQ'm no toi t~, viw hl;lng <wat bet», hinh dung tir bQn loi v~n dung d~ chi nhiing con di gill, c'o th ~ vira hanh nghe vu:a thllll nhien ca vQng cO hay sia ding tanh tilch. Nbtrng dli nbin ci'm nO th~t ky l~, sang rt;t'c nhu mat meo. NO lmlrng ve phia toi, ve rinh r~p, chO' dQ'i. Chling may eho nO luc nay t6i kh6ng them muon dim M chut nao, n~u co cung kh6ng phai lo:;ti nat bet nhU' no. Nhung toi vfln ti~n l~i cb6 nO dt'rng, Thl\y no co th~ng ngu()'i, uo'n ngl.1'c tOi kh6ng nhjn duQ'c cuO'i, n&i nhanh : - Nay em, anh kh6ng di dan, anb djnh nba em ti th6i. Bung nhlin m~t tb~, em da dii gia roi. len chi, anh n6i nha nbung setra tien. - Blrng 16i thoi 6ng nOi, dli kb6ng di con nba mlri nhi~c gi.


DUO'NG KIEN

- Anh ngua IU'ng qua, em gai laO anh. anh vai tay ra sau gai kh6ng da. N6 cU'<'Yi, mat v§.n sang mOt cach ky dt : - Linh ha? Ong ba gai tM.t ? T6i quay IU'ng l~i. - Lui ~i mOt ti, ch6 nay sang qua. Bau? - eha dU'oi. Mn trai. Bung d)i, nhe nh~ t06i. Sao ? A, strang chu, gai dung ch3 ngli'a th~l'lg nno kh6ng strang. V~ nhA em ? Kh6ng. anh chi ngua ltrng th6i. rnA c6 ngu'a suot dem d~u. Ky ha ? Vi¢c gl rnA ky! Time ngm:ri dlmh gi?iy. gai IU'ng hay n~m ngii'a ra gitrang cung tll~ thOi. c6 khac gl dau ? Len tren mOt chut. Blly ! Bli r<H. cam O'n em. T6i m6c lui dui cho n6 hai Ch\lC. N6 ngl)p Rgirng. c6 ve ngm;mg. k~ cung hO'i l~. N6 n6i nhl:l d~ phan tdin : - BO nay rach qua. H6m nay h~t 9Q,ch ti~n. tir chi~n d~n gia nb!n d6i. - The nho' c6 khach em di sao na; ? - Khong nlJi cung phai nlli. B6i dau g6i phai bo, dang' nay dU'<!c ntim con SU'Ollg chim. N6 cU'ai bu()n, n~l ctrai hiem c6 0- nhfrng tiua nhtr n6. _ ThOi 8:nh di di keo lin.h d~n hoi phi~n. Co IA.y vg n6 gai h.rRg cho.


T6i ve den nba hic gfin hai gier. T()i uang thu6c ngll nhung v~n ch;).p chc)'D mOt hie lau. Tc>i nghi den nhu:ng nguai b h:)u tllyen, nhu:ng ihang b~n nghj~1l huL b¢ f1}.C, nhfrng th~itlg khollc hic dau cO' thai cu<)c, nhu'ng ngtreri con .gai boo VO' trong than ph~n minh, mOt con d'i giit gai lung H1y hai clll.lC, mOt NgQc nhl> vao m~t tilling 1Inh ngo~i quoc, mOt Tram sang suot den dilm du6i trong vung Hiy y tht'rc ... Toi nghT den nhi'i'ng nguai o· lien tuyen, nhfrng thang Huh bi rna ttiu chern CIJt dhu, c6 thang da ngai ba thllOg til vi an c~p n1U'ai qua tni'ng gil diuh dllu mang ve cho con~ nhu:ng thung Vi¢t COng trling nhtr ech trong hang, cl\<Jng tin va ngu dlin ... Nhu'ng hlnh anh ~y trOn IQ.n vilO nhau d~c s¢t nhu mOt chlH nhl!a (ten quanh, ham vao cO' th~ t6i, tran VaG mi¢ng vao mfii s~c S~la. nhung ngU<Ji toi ltli CUllg dO' khong sao d~y dQa duQ'c vi chilt thu6c M.t diiu c(}ng hi¢u. Rai chat nhl!a dim ch~t ca hai mi\t vil t6i chi m vito mOt the gi6'i den khung li:hiep, ch~c chlln gh~ tbm khong kem gia phtit hap hoi cua mOt nguai.


NAM M~c du gHic ngii C\l'C nhQc d~m trtrac lam t6i ra rai ohu mot ngmyi 6m o~ng, saog sam tOi v&n phal quan phl.lC chinh te tai Eo Qu6c Ph6ng trlnh di¢n. Luc mai thire gil1c nam tren gitr<Yng toi chi e6 m¢t no U'o'c duy nbflt dtrQ'c trut bo mQi vuang Mn, du'Q'c xa tanh Hit ca, dUQ'c rO'i vito queo lang clla mQi ngmYi. T()i tlF hoi cai gl dff ttrac do~t tl;1" do clla toi ? nao d5. tuac do~t tl;1" do clla Wi 'l Sao Wi kh()ng th~ nhan danh toi, chi toi rna thOi, khU'ac tir tham dl;1". kllU'ac til' bC3n ph:)o, khtr6'c 'tu' trilch nhi¢m '? Toi chQ't nghY den m¢t himh vi khuac tir qua quy~t nhl1t: cili ch~t+ Toi khong nba ra toi dff dQC dan cau : tlF iu'la vlln de tri~t ly duy nhat ella thai dl;1i nay.

ke

a

Toi di trong thaoh ph6 nhicu bl.li va ti~ng dOng. TOi g~p doan quan xa eha chu'og mOt ti~u ' doan va trang dliy dU. nhfrng nguo-i Hnh nhin xuong hai Mn doong, con mat IuM qua


~

_ _ _ _ _ _. _BdN _ _ TRAM _ __ .__ . _. _ _ __ _ _ LANG 85

mQi v~t chuy~n dong bloh than xung quanh, ,nhu muon lim mot dau hi~u cln'mg no·j .dAy qua thQ.t la trai tim que Imcmg hQ, hay nO'i day IS mot mi~n xu l~ kh6ng dinh dilp gi ,tc'yj nhiing dinh cao nguyen ch6t v6t hay nhfi'ng hiCn sinh lay hUlIg ngity nlrt n e nhiing vet

to

thlwng lll'a d~m.

0'

BO QUQC Phong t6i chO' dQ'i ng6t mOt tieng mO'i dUQ'c Trung Ta truo'ng phong nh all viell g(.>i vito. Lao Trung-ta co ho J))~t tron fr:}11 day 1.hit, hai m~t ti hi. nU'tYC da hong nbl'm den 116i neu \1\ dan bA l6i ding ng~li W<p X(IC th~ xac vai 150 nhu ng~i nam lay VIlO mOt con Iuo'n. Lao ti~p t6i mot cach dil vita phiH. nghia Ill. rllt ll,mh limg, rilt nguyen Lac. I{(!t qua ella l¢nh gQi tri nh di¢n: mot Sl,r phai ra chI buy p\u\n ('h)i tl'~n dong dao Tfly Sa. v~ l~nh d~c

Sau Vl~ hi)c dong vang tl)C v6'i B~i-lly Yeu KIm Tru&ng tOi vITn .chO' (1Q'i cili gi phai d~n nhfrng qua tMt t6i kh6ng tien doan nlli sang .kien dOc dlw iiy. T6i hoi ng~c nhien nhung kh6ng phfin .fi¢ cling kh6ng phan khitng. Bat nU'ac menh m6ng clla t6i chi con mot nO'i do. chAng IS. mOt di~u vinh dl! sao? V8. it nhlit toi clIng


86

DUO'NG KIEN

t~m

th<,>,i giii tir cu¢c chi~n tranh nay. giii tit·· be b~n va ke thil. T6i bi du()i ra khai cuOc d<'Y]t dtrQ'c biIl'h y~n (y ngoai l~.

Ra kbai b<) Quoc P hong, Tr<'>'i trtra mat~ Toi ngil'ng nhin nhii'ng ngQn cay ben dtr<'Yng. MOt vili chi~c la th~t cao im ]~ng rung dOng tr~n n~n tr<'>'i trong 10'. Toi muon s<'>' rno no ~ hlnh dung n6, xarri nh~p vilo n6 nhung 06 . lu6n luan vuOt . kbai tam tay Wi . v6'i t6'i. tru'<'>'n ra khai btr6'c chlln t6i d~m l~n. San bu6i trtra ... · BUCli chi~n Wi d~n dQ'i Tdim (y Passage Eden, T6i dang ngKm nhin nhung do v~t bay trong m¢t tii Idnh thi Trhm d~n san ltrng. Vainet ella khu()n m~t Tram hi~n l~n tr~n m~t kinh b6ng. T6i dtl'ng im. kh6ng quay ]~it ngKIJl nhin hinh anh riy. Sl! im ]~ng sau hun hllt trong hai cai nhin. Chung quanh Wi mQi' chuy~n dOng nglrng l~i. ~en trong quhy hung m<)t ga dan Dng dtra lay phac mOt crr chi va tay han CIT d~ mai tr~n ca~. T6i hoi Trhm, chi nhtr mOt co gang ~~p. may d!'Ji moi : - Con bup-M nay ngO nghinh kh(lllg. Trhm? Hcri tbo- Tram pb6't sau gay tN. TDi quay l~i. T6i tin rl'ing. toi cam thriy mOt each chae:


BriN TRAM LJNG

chan rang. n~u kbong co ai nai day Wi di'i. Om hOn Tram trong mOt xuc d<)ng Dgh~n ngao. - Tram vito dAy. T6i muon tQ.ng Trl:lm con bUp-he. Tdim dung tir chelL Birng lam dang ngU'aj Ian th~ ! C6 ban hang g6i con l)llp M trong mOl t§:m gilly hong va mim cuai. Toi tn'\. tien . fa khoi ctm hi~l1. Tdim van im l~ng khOng n6i nITa lai , cii mOt n1;l cuai mim quen,thuOc. T()i va Tram cbl)m buac trong himb lang t6i mat. B6ng Trani hoi : -

Hom nay anh lam sao ...

TOi cuai. MOt vai nguai quay I:;ti ohin t6i. C6 Ie t6i cU'ai hai to va 16 blCh . - TOi lam sao? Tram thfly t6i c6 ve l~n can dien chang '? N~u dien nghia lit khtlng thang hang tam tri, thi c6 Ie chung ta di~n h~t. Nhung dien nbu tOi vtl'a roi c6 gl nguy hi~m dau '7

de.

Tram nh5.n n~i nghi~ng dau nghe t6i n6i. TQ.' nhien toi muon n6i cho Tram nghe v~ cu¢c luu day sap Uri, vI! nhfrng gillc mO' killing khi~p, va ca chuy¢n tM an nam v'6'i NgQc.. . KhOng hi~u t:;.i sao tOj muon k~ l~. them duQ'c v6 v~ an iIi va 51! tllU'O'ng h~i. cua Tram hay cua b11t cli' mOt nguaj qua dU'ang nao.

ca


88

DU"(J'.NG KJEI<:

Toi mu(Sn niu H(y Tdim, muon fl.ra va 0 -vai Trlim, muon om ch~l Tdim trong vong lay. M6i bu6'e di dau goi tOi deu run mOi, nhung -vi~n gl}.eh du6'i chan dBi cb6, xe d!ch khien tc>i d~t bu6'c mOt each mer h6 hoang hot. Toi dua Tram ra v6' sc>ng. Nu路ac sOng buBi chieu dvc hO'n va cao hO'n. Ch(mg 10i dung nhin sang hen kia b6', canh v~t bu<5n min khong c6 gi dang nhin. Tdim hoi mol cau gi khe khien toi phiH nghicng dau d~ nghe. M~t tOi glin sat m~t Tdi:m, tai nhin th5y c3. vet -chung til" kb6e mlit chl;ly dai b~n song mUi va hlnb nlm co mot v~t nuac mong. Tai nhin cham ehu vao day nhung tlll;rc S1;1' toi khOng nghi gl het. cling khang nghe ro va khong 16'i cau hoi etta Tram.

tra

Tram eu6'i, mit chap nhanh : -

Ci6 quit !

Toi tv- hoi toi se lam gi vai Tdim chieu nay? Se cilng Trum tv- dimh lira minh vA danh ll:ra Hnh cam cua nhau. Va cung hi~u ro nhu vf!..y ? Toi h6 thc;m nhu chinh tc>i bien Tram thilnh mOL du路a can gai xilu xa, m()t Hnh nhan Hio luy~n trong va ktch tioh iti :gh~

tbm.

Toi mu6n tir gia ngay thanh pho nay, DO'i lC>i e6 quyen e6 nbfrng l垄i 16i quen thu<)c.


BIEN TRAM LANG

TDi

muon

tit

gift

cae Hnh nban ma sJ;f lhll'C 1'0 r¢t han n6i 1>0' VO'. NO'i day 10i chim teta day ella 3l.f ldim l~ng menh mOng, nlm m¢t sinh v~t viii sau day bib. Trong the gi<'Yi im l:}ng lly 10i hj ru'a dan, 1<)i se Ian hien m¢t cach hen I11qn va em ilL Nhung lOi thil gl)(~l S1,1' em ill ~y, wi mueln nbi len m:}t dOng s6ng, 10i mUeln chelng cg va di~u d6 kllien wi ngang hang vai dinh m~nh, '1'61 hen mqll nhung ngang hang. T6i din Jdeu hanh.

co m~l chi Hun loi

y

be

T6i dtra Tdim vito nglli chan

uelng nuac b Ngan Binh. Kili bang qua duang t61 dua tay nl1m ll\y tay Tdim. Toi cam thrly 1'0 r~t mllY ngon lay be nho beli I'eli cli- dOng khe k bc. Nhung Trlim v~n d~ yen khOng rut tay

ra.

B ern lly, Trum Nh~t

a ben

Vt\

t6 i.

ky cua Tra m

Ngdy••• thang. " nam ... Anh yell, E m d ii h i~ n th flO c ho anh tr o n g S1,1' sang su6t va blnh lluin hoan toan o Di nhien em con bl> th~n m6i llin hl')i tua ng l~i gi uy phut ~y, nhU'ng hl> th ~ n rna kh() ng hoi h i), n vi chlnh em quyet dinh va chi minb em rn a tb M.


90

D UaNG

KltN

N6i dau dan kioh hoang nhl:(t ella do-i ngl1.'O'i can gai dit qua. GiO' em tt;[ tin nO'i em. em c6 quy~n doi vai th~ xac em. Em tt;[ do, h,r do vui chinh em, d6 h\ dieu quan trQng vi cbtlog ta mtit tl;l' do kb6ng phiii bCri kc khac rna bCri chinh chung tao Em cam o'n nnh da giup em holm tluinh Sl;l' cCri ba nhfrng tr6i bu¢c tiy.

Anh y8u, Trang h6ng toi em bi~t con mat anb buon vO lwn. Anb lu6n lu6n chim dam trong Sly sang suot vO VQng. Anb dit tui cung duO'ng va chi mOt buac nua anh se fO'i viw hu vO. Do lit loi thoitt khlit khe chung ta phai chap nh~n. Va em y~ll thich ve drrng dung chap nb~n clla anh. Em nam gOi dau 18n tay anh. Tinh cO' em d~. tai len mOL .m!;tch mlm va em nghe thliy

nhfrng tieng dOng deu deu am tham vang len troog cO' lh~ anh. 86 Iii nbjp di¢u c6 th~t duy nhat ella st;[ song, nhung la nhip di¢u buon nan bH~l chung nao. Khi anh ngii foi, em ngoi hang g:O' l~ng Ie .c hiem ngu&ng khu6n m~t anb. Em ghi nhlY tung chi ti~t, n6 ie Ia k)r ni~m v'i'nh vi~n cua em. Ky ni¢m, vi em se xa anh mai mai, truac khi snh thuc ginc.


BIEN TRAM LJ,NG

9I

Anh yeu, E.m da quy~t c1jnh nhtr th~. Cilling 1a tt! do d6i veri n11au. Them mOL rang bUQc In them m<)t phi lY. Em it.r do trong hanh dOng hi~n than, em mu6n dni'ng t6 them em tt! do holm tOfm dui vO'j the xac em. Anh, hay xii hQi. khOng co quy~n chi~m d01;l.t cUng kh6ng co quyell trach Ctl'. Anh chi la mOt phtro'ng ti¢n th~ hi¢n til do cua em. Em nghe tieng chuOng dong ho di~m trong dem khuya. Em clem tITng tit~ng chuOng (',h~m rai vil cli' m6i tieng chu6ng em l:,ti h6tl auh. Anh CIT dOng rnO' ho ve vuut em, nhtrng co Ie anh con trong mOt gHic mO' nao do. Em vOi va m~c quan ao va 111' gia anh k11i tcai chtra sang ro. Cl1l.ing ta b ngoai nhau, chung ta xam nhl,ip vao nhau tcong khoanh kh!c roi 11;l.i ra khoi nhau. Gifra ngtraj lu\nh khach va con di.u co mOt dOl;ln dtrang chung, chung ta dli dj chung mOt dOl;ln dtrang, nhung roi con t~u cling phiH dirng Mn va ngtrai hAnh khAch gia tiro Xin gia tir anh. Anh dfi ehb ern t(yi chi~c b~n dau tien ella ngtraj dan bit, va euOc hann trinh thl).t hoAn hao, tMt tr<;>n v~n.


DUaNG KIEN

Ngdy ...• thang .... nam ....

Toi co tim cong vi~c d~ lam. Toi cllo hqc 'Sinh them hili, !Oi nMn them gier d~y. Toi co ~ilp trong cam giitc hU' tho9.t tir sau dem !iy., Nh11'ng vO ich. Sl.f khao khat htti houi nll11' .chi~c vang ti~p tt,lC n6i dun len, loang r¢ng ra, m6i ngay m¢t phu kin y nghi Wi, cam xuc cua tui, than thl3 taL '[\)i phieu du trong ·eoi sU'O'ng mil va kbOng hi~u minh tluH S\f ra .s ao, pbiH hanh d¢ng th~ nao. Chi~u nay toi e6 vi~c ra ngo~i o. Lt'IC ve 10i di ngang qua m¢t hiii lha ma v~ng. 7\10t yili con ch6 gay 0111 va dO' hnn dulH nhau tren nhfrng luong co mQc eao. Mot chi~c gai kho vu6'ng gau qulin suM qua chan tili. Traj i m cao va c6 gil> nh~. Ti~og dOng thanh pho cGng xa ban. Til' cuni hai lha ma c6 ngueri dang dot m¢t dong co khO. Mili co chay phiing pb~t c6 cai gi quy ~n rn ll;l lung. Toi hit tirng hO'i dili khoan kboni, nao nuc. TOi co suy nghi tim xem mui co chay ay gqi cho toi m¢t h11'O'ng vi gi c6 vc quen thu¢c v6'i khtl'U giac cua t()i. Bot nhien toi rung minh vi t()i hi~t mlii cluly khet lam hirng tinh trong chinh hai -ther tOi mOt hai thO- dan ang nong mili thuoc Ill.

Toi dff ra khoi hai lha rna, ra khoi vung


BIF.N TRAM LJNG

93-

khling khi co am mui co cbay. Nbung tOi lam sao f a khoi hai th& cua chinh toi. trong do lftn IQn mot bai th O- khnc. No ti~p !t,IC lun anh t6i lren ducyog v~, T<ii d§ co gang vuql qua ch~ng duang til ham ngmYi Call gai, i()i khOn~ nO 19 th ~ xac tc)i nu'a, nlmng gia day toi It.li no l ~ th~ xac ngtro'i khac. T()i th~y tlt§.t vQng til'c tU'M nhU'ng khOng buc>n J'ttu. Can du()'Og leha dUi nlmng tui vITn di be) m(Lc dil traj sap o(!) mua. T6'i mOL nga ba mot co'n gio If)c cuan thea dam hl.ti vii. rac l'uai quay tron trtl'6'c mot Wi. l\111y ta giny v~m bay len cao pbap ph o·i. T6i Hiy tlly che m(tt bang qlla duang. dung hic tren m~t duang nh~ra m o' trAng Itlill t~m nhfrng giQt lllfaC den bat dau ro'i q.C rc>j dan dlin dan kbit nhau han. Mot chHk xe nbit so'n trang ch:;ty t6'i va tlii nghe thay nguai gQi ten, Chi~c :xe dimg IQ,i va Wi nh~n ra B~m, mOl b:;m dc>ng nghi~p IUOn iuon to ra co cam Hoh d~c hi~t tlii vo-i, B:;tm noi ti~ng tao b:;lO va nha th~ h~n kha thanh cling doi vo-i dan ha. Nhung vai tlii h~n vfin to ve e de, co. Ie vi SI! l~nh limg tllU'{yog nMt ella tlii. B~m xuong xe

pbep dua tOi

mo' cu-a meri tOi l~n va xin

ve nhA.

Han lich s" ki€u each


'94

va c6 lam ra duyen dang. TrO'i mua thl),t to -roO' ID!t ca m~t dtrO'ng. T6i cham chil nhin trU'ae mi).t va nghe tieng mua rao rao df,tp VIlO thung xe. Bau oe tOi r6ng kh6ng va nIm hO'i trong m(H n6i cO dan sau tham. - Bay gier con sam va sang mai eh! khung 路co gier, toi nha the. ph:H khOng ch!? Cll! xem From the Terrace chura? To.i xin pbep du'<?,c meri chL ch! khOng tll' ch6i chu ? GiQng mO'i mQc co lam ve ti! nhien nhung 'fO rAng la han hoi roi, hai milt chap cbo'p ohin cai g~t ntrerc qua l~i deu deu truac m~t. Httn dmi tay be cai kinh chieu M.u. vc lung tung khl> vi tOi viin im l~ng. B6ng dU'ng tOi mu6n b:),t eU'O'i, vA toi cueri th:),t, cU'erj llO'i to Jam hKn l:;t lung nhtr chua tung hao gier nghe Wi c treri.

so'

. ch~m

Yang. di thi di, T6i con it hai plHii nlmng mai liun cling kjp.

TOi dua' tay h~t mid toc did ra phia sall ,ghe, nhieh ngU'Cri ngoi ngib cl> mOt each thoM mlli. Han dtra mat nhin toi, ve do xet nhung 'y~n tam. Con m~t cua hlin ch~y IU'at kh~p than th~ t6i. du'og If:li th:),t lau & phia tren. Han cuM hrO'i. cho xe ch~y v~ huang :Saigon, noi h~ chny~n nay den chuy~n khac,


95

che ri~u mOt viii d<5ng nghi~p , than phi en ve Iii h9C tro, ph~ blnh cae tiii tir xi-ne. TOi nham ho- ms.t tt! ru minh trong mOt cam giac mung lung, b~n lai lotwg thoang tieng hanh xe ch:;ty, qua nhfrng vung mrtrc, tieng B:;tm n6i Ifin tieng Cl!(yj mot nlinh nhl;\t nheo. Toi l~r hili tOi dang di duu, (y duu, vtri ai. Hinh nhU' toi vim nh~n lai mOt ngU'ai dan Ong iai mo t 110'i nilO d6. TOi rna mllt nhin B~m . LLic nay han dang cham ehLi lai xe, trtri da t:;tnh mua, duang ph5 dong nguo-i va 101lOg tholmg mot vili v~l n~ng mongo Cbi mtly pIult nh~m mat flu ru loi vao m(>t giric mO' v&n ebU'a dnh h An.

Trong b6ng H5i eua r:;tp bat tOi thu nguai ng<5i nhin len man nnh. Thinh Hwang tt'>i nghe th~y ticng B:;tm et!a minh b ghe hen. B6ng mOt him tay d~t l~n vai toi. Nguai tOi coLi-ng l:;ti va l:;tnh toat vi tLi-c e,i~n, nuac mal tOi trao ra. nan tay e de r<5i ng~p ngt'1'ng lien xu5ng phia dutri, Toi b~t d~y vimg ch:;ty, vap hang nguO'i ng()i 路 ngoai, Uta dao. TOi mu5n khuyu ngay xu5ng nhung wi c6 gtrQ'ng, mdt khong nhin thtly gi va ben tai u u pbtr tieng gi6 .tblH trong mOt cO'n bao }(m. Ra khoi r~p toi vAy xe leo len, khOng mutSn v~ nbA nhtrng cung kbOng biet di dau.


96

DUaNG KIEN

T6i kh6ng muon giap m~t ai. t6i muon kh6c mOt minh. trong n6i hiu qu~nh hoan toano T6i quan qUl,li trong giac nhfrng ng6n tay b6 tren co' th~ nhu nhirng can r~t luon duo-i Hin vai.

cam

Toi muon v~t bo cO' th~ t6i ra khoi t6i. T6i SQ' hlii d~n bim tay t6i tiep xuc vCti phan da thg nEW khac. Toi ao u6'c duQ'c hien than va da hien than, nh11'ng toi vdn kh6ng th~ du-ng d11'ng nh11' toi hang t11'o:ng. Toi muon buong troi toi nhung toi v~n bi keo Il,li quanh qulin trong nhfrng buon nlm than thuOc va diS chiu. Chuyen phieu luu dli th~t b~i nlmng toi khong an Mn, vi rot cUQc t6i vlln hi mOt ke n(} I~. dll no l¢ clh TllU'Q'ng Be hay n(} l¢ ella tl! do. Bieu liy bay gic:'J doi v6'i loi chling co gi quan h¢.

ca


N!l~t

ky

eua ngu-o-i viet

Ngciy .... tJuing .... nilm •... «Sang nay g~ p T a loa so~n. Til" can c h uy~n hang quO', ch ll ng hi~u hlit dan til' s1,l' g{Ti )' nEW . T. k~ m¢t vai m:1u chuy~n nh6 t roug cae cu¢c himh quan ma T.- tham dt,r. Chuy ~n kh6ng co gi l~ va tOi c6 thil'a hrang tmyng d~ lh6m that nhu' ng chi tiet hi tham h O'o. Nlllmg dieu hi tham l bt,rc 81:1' la giQllg n61 trong sang huon d iu. giQng noi dang Ie d~ reo vui. d~ Hnh tt!. Toi nhll1 nhfiong ch~m sang nho iren doi mat kinh cua T, nhung cham sang p h ~t ph6'i nhu snp V~lt ra khoi mien khOn g gian nhi) hE;P fly .

« T k~ Ie Vt;lllg v~ cam giltc hang khUllng troog mot Hin nhin nhung ngmYi Hoh keo xite mC)t du kich Vi~t C¢ng nam tip m~t tr.en ru¢ng mrac. Chiec xac dUQ'c v~t len be)' va mi;it


DU'ClNG KI"''N

8

9 -~----------~~~~~~~'-----------

TUQng lluae l~bep l{li. Dailg ph~ilg. long lanh mliy V()I!g nuh sang loa~s ditn. T hoi t6i'li~u c6 thtr ThuQ'ng e~ olio dung con nguai in

mOt d~u v~t· r~i x6a di, v{) nghia, nhU' m¢t .olia tre nghlcb ogQ'm ve nbling hioh ky

ba tren cat? TOi khOog tra Uri. Wi lrhOng ban gic, lai di~l1 gi lien quan d~n Th U'Q'og f)~ •

tra.

.

'

.

« T hOi tOi v~ cUl)n truy~o dai to.i dang "i~t. TOi tra Uri mOi thimg toi vi~t Dam mU'M trang, d~ in. KhOng phai . tOi kbOng dq sue

vi~t nhanh bO'o. nhting tOi muon (( M.t Chgt » -<1M sl)ng dem vito tac pb~m, tOi muon nh~t nh~nh nh6:ng m~nh Vt;tn c6 tM.t cua d<'Yi sOJ:lg' trong d6 nM.n v~t CU~ tOi trOi suOi, nh U' chinh tOi, nhtr T dang ogoi trU'ac. m~t tOi, nhU' tram ngblJl &inh v~t l~ m~t trong thanh phI) nay. tren d~t ntr{Yc nay.

« T n6i : Nhtm v~tciia may r~i di d~n dAu? Li~u c6 ai sl)ng nl)i trong st; bi tham aVc nhQc (y klioIig? -

«TOi khOng tra Uri. Vi khOng bao gi<'Y toi cho nhfrng dilSu toi dii. vi~t, TOi l{ll

bi~n b{lcb

hOi -

Con may. may di d~n dAu? Va may.


_ _ _ _ _ _B_l_E_'N_TRAM ~4NG ___,__ ,_"_, ~

路c 6 dang s6ng kb()ng ? Tao cli ng tllU'O'llg !H}.i nh~\n v~l cua tao nhu cbinh tao tlnwng Lao, nhung lam the nlw dU'9'C 'I MOt 1<hoai dun tho L~lC nhung c6 th~t cua con ngmyj IS: hili tiet ,tao viet nhll' mOt hili tiet, vOy th()i. ~T()i

1'U T <Ii uong ou6'c. TriYi am u va bu<>o. 0' nga ttr ducrog H chi cho wi m()t thl1ng I'Ig(')i tren chi~c xe Taonus ch~y qua. m~ng,

Thang ~y vl'in ltr xung lil. mOt niH'! each dll'Q'c cai cuOe each m~ng nao cling c6

06.

T(Ji cui m~t nhio xu6ng mlii giliy tren be ph6 b~n, TM e6 nh6' xem t6i h f)m qua tn'rj c6 mua kh()ng ? B~ lam gi? - Chang d~ linn gi ca. Y nghi riy chQ't den va n6 th()i thuc tM nhll' mOt din thiet. MOt thiei vO I)', neu khong n6i. bang mOt ehu: phan ngh'i'a: Vi) ieh.

can

(( Bu&i chieu U')i n tl m d<;>c l~i Ctlon (( Bcm Tam Tinh Viet qch Sil'l> cua Nguy~n M:,tnh C6n. AFlh oa mang n~ng tu<>i dOi tr~n vai rna an'h con tin yen nhieu qua. Buqc nhu nnh tM IHwg su&ng bi.ct hao. Anh con hiet philo' ne) khi bi p'h an hOi. Anh COn bi~t Sf! hili tnroc Vi~l~ trrQ'ng eon ngmJi b! sue m~nh v$.t chitt de http. Anh con nhllc d~n hai chir Le S6nK

se

nha


DUO'NO KIEN

IOO

H~nh

phuc lhay cho aob! Aoh c6 tV' bi~t nbtr v*y kh6ng, aoh e()o? «Bang blf'C bOi vi kh()ng bi~t lam gi. nghc dU'6'i nha c6 ai noi chuy¢n tr~n Bung Binh Saigon c6 cu¢c bi6u Hnh. loi ~~c quan aO' XU<log dU'O'og di xem. Trong dam bi~u Hoh, , khong qua hai cbl,lc ngrr6'i, c6 mot bai ngm'yi tM quen m~t. Toi dli'ng I&n t;:ong dam d()ng hieu kyo Nhirng nguo'i hi~u tinb truO'ng bi~u ngir, h() cae kh~u hi~u, sau' d6 h9 b! canh binh den giiB tim, vi, theo IO'i keu g9i trong micro; .,.cae bf;\n lam elm tro- IU'u th6ng ! «Bam bi~u Hnh tan. Xe cO IT d9ng noi duoi nhau di, nhjp vOi va tang len hoi 1111. nhii'ng nguO'i xich 10 dl;lP dU'a tay qu~t ngang yang tran den U'6't sling mo hoi. Toi cling thay ca kho bong va chan moi di rai. T6i ngoi nghi lren ghe dll c()ng vien trrro'c chQ', nhin nhii'ng ngQn co duai chan din c6i lla heo.

Ra ve, den trU'6'c ng5 toi g~p H. H lam truo-og ty mOt doh xa t vu'a ve Saigon den tham t()i. H l~i keo t()i di. T()i hoi tbam Hnb hlnh tinh H lam vi¢c. H mim ctr6'i, nl,l. cU'm rna t()i chi dolln dU'Q'c y nghiu sau khi nghe c~u tra Uri: -

Tao kh()og biet, vi kh ()og bao gia tao


BIP.N 1 RAM L~ING

J"O]

ra khoi may day pbo cllinh. :-\!'li 11'1 diun va kh<Jng tb~ till dung hall.

kh(mg

H cho L6i hiel c6 may thang b~n b! 1.::\1. ilhilog thi vi an dip kh<Jng hie! Ghui m~p. thang thi vi IIUD. khtl'. m~c Uil mai mOL dum tu<3i va vtl'a ra lam vi~c dugc hai Dam nay. « H n6i :

-

Uim hie tao Illllon d ... vao Ju{i.t phap.

BUt duqc til binb Vi¢I-C')ng lao chi muon kbai thiw xong lit ch(\n song ngay. Nilll'llg nhin t;;tn m~ t va hi')i hIm chung 116. l ao kh()ng na. du chi tat Chllllg n6 m()t Cili. Vi dUIng n6 dan dOli. ngn xulln khong Ihl; t lrong ltr<?'og <lugc. Tao tin cbi'ic ball bet kh6ng p!uH lit can b(J Vi¢t COng, khang hiet va chua lung nghe nhfrng danb til' nhu : xii hOi Chll nghla . Marx. Lenine, v~ san. tu ban ... Tao Il;f h('li kh6ng biet muon ngiln trm'yng nao. Iy do nilo ,thlIll dll.y nhfi'ng dong buo hien lanh v6 danh dim sling b!n vao chung la '1 C()ng San f~ sinh. tl! h6a hay chinh chlll1g ta COng San han COng San vi cht.'mg fa bien df>og hao 1hanh nhfrng kiS mil. chung ta g<?i Iii COng Sim'?

(,Tai k~ cho H nghe mOt V~l toi dU'<)'c chi ~inh bi~n h<) truac Toa A.n QUaD Sl;f : rn<)t tan hinh quall dlch, 20 tuOi. que QuangNam. tir nhi) chua ra khoi lang. mit chfr.

a


DUIYNG KIEN

I02

Trinh. di~n nMp ngfi & Quang Trung duQ'c nam ngay, nha nba, tr6n ve qu~. SQ' hi truy na, tr6n vAo m~t lehu Vi¢t COng, uUQ'c giao cllo mOt qua l~ru d~n nOi h6a phai Hiy g~ch ghe m~nh mai n6. d~ c~llh dmyng. Kba, va s<?'. t1'6n sall'g dta phuO'ng Ian Cl),ll vao dun v¢. S<?, vA kh6, l~i tr6n vao m~t khu Vi¢t COng, It'l'lac. 8j hat va b%tmy to v~ cae tOi : aao ngii .. fM:l tl'ilt itai ih~t · h<;l~p 13.Bi1Jl, pfu.~n ngt~tch.

vn

«

« C1l!r-M .-

- May CQ th'~ vt~t 1Jbanh c~ mOt cuon tofuy¢n Gi~y Agal'lg La Vingt Cinqeieme Heure eua G.heorghiu du<?,c day. Khoi phai ttrbngtUQ'ng cling dIi c6 mOt Iohann Moritz. N~u lit nha van va blnh y~n & Saigon. tao se cam O'n chien tranh.

« Toi lang thang vai H den 10 gi& dem mai ve. Trong n.go v!ng toi nhin b6ng toi vA hat mOt minh ban tinh ca toi khong nha ten. tbi thiim, .Dhu Am th,a nh cua nhfrng giQt sU'(yog FO'i &~n.g 'vAQ. mQit cu~g co a,Ao .

.

~'~i ~ ~tC"b{lt

vA tH ngang .qua

m~ pl~'&

~ ~~n S8.1'Ig, ti~flg ll,gu~.j

xtt.crng ogon viie n ·tf~ d~ 't1ijJ~bafl tia, Vtra tM ~b6 tbng ~ ii fiib, Wnh 'ehi~1Il s~ ,lrf>ng ngAy.

« Cam

"gay eG,S

t:,l 'f;hllQ'i\g~

co ~t trOi.»

di ban cbo coo m~L


BrC.N

TRAM LJNG

IOJ

Ngciy ... thang ... flam ... « ... Sao em niY trach anb. Em kb6ng lit NgQc, em kh6ng lil 'fdim . .l\nh co th £: 11110 gQi em b?ing mOt cM ten Lh~ tl:lC 'I

Em ghe tam nhan v~t cua anh 'l Anh eung ghe tam hQ. ghe term hO'n em bOi pha n, vi hQ lfin quat trong anh, hQ Iii da tbit soh , Iil hO'i thb aoh •.• Em co dirc tin. em hay diu nglly¢n cho anh, do Ia 16'i ru em hi nhi'lt giup anh danh Ilra cO'n me holing nhu ngu6'i m<; ru con danh lira gi~c ngil tre thO'. Hi~ng anh, cho den hic nao con hO'i su·c. anh con gao thet, eho anh va eho cae nhan v~t dla anh. Nhu the anh dau co dung dung, anb dau co phii nh~n ! « 'fhliy d§ mat l"(')i. Be d§ mat dH. Anh chi con em, con Hnh yeu ella em. Anh von Ia ke thu ghet hai ehfr « thieng lieng », nhung anh phiii dimg hai chfr d6 d~ gQi ten Hnh yeu ehling tao Nguy.,. thung ... flam, ..

(tlur cLiu D)

«... 'fho-i gian b dAy rilt dAi-Ly do ; dAnb nhau lui bQi cD. ngay nhat 18. ban d~m. B~m dem t6i dan truog dOi (17 nguo-it) 10 do di limg dich. Phl;lC klch. bj ph~lC kich hay phin


I04 :c.:2. _ __ _ _ _ DUaNG - - ' _ _KIEN ___

·phl~C kich.

.. _

__

..

_

T"li C¢ng nhilt uinh cut dirt luu

th~ng tr~n <JUDC ]<) 13 til' Binh DITO'ng t6'i B~n Cat. VA u~i u<)i t6i (60 ngm'yi) c6 nhi~m Vl.l elm

bung.' dll'gc. H~rn nao c6 « rna H(') chi Minh » (I). uat.) Ia chung thling. H~m nAo xe chlilY len -<lugc B~n Cat Is be;m t~i thling. Kht.'lC dll'o-ng 1'6 hoa nAy uli lam db bao nhieu mau C3 hai Mn. M6'i nh~n dan V!, dii ch~m sung 3 Hin. Anh c6 th~ tin fang nhA van ra tr~n chi han ai h~t.

« Loi daub nhau nay. ke Y~u tim kh~ng nen d,!, ng(}i vi~t thu. u6ng ca-pbe. di diu. -<li tam. ngu. hie nao st.'mg cung trong t~m tay, La d~nh m<)t ti. C¢ng tuO'ng Il).'u d~n vO dau hay ban len. Ngay dem C¢ng song c~nh. Me)t Dug lang gi~og xliu Huh vii. nbam hi~m han b~t crr m¢t dan bit nao ghen ch(')ng, V 6'i Hnh tr~ng nay. di nbien klH)ng th~ vi~t

cAi gi khac han IA tlm cho ngll'o-i yeu. SO- di c6 vi~t th ll' cho b~n nh IT th ll' nily la vi -d~i d¢i t6i sap vAo d6ng bi~t I~p sau trong vimg djch, ti~p l~ bUng tr,!c thang m6i thang m¢t Ian ...


- ---tro-

BTEN TRAM L.JNG

r05

-------

i.,i

truyen Ngm'rj dim ba co bO m~t Mmh phall qna nhl~u thaoh tr~ng b~ch gl1n nhtr m~t nguai ch~t, nghieng citi ailu bll Xli, hoi l{li tui :

-

o'

Ong hoi ai , Thanh it? Ong ay khOng

day. Iau rOlf - Ba c6 hi~t -

(lOg

m~t sao dtrQ'c.

ily dQn di dti.u kh6 ng? ()og ay bi bat, r<)i

oi

lu6n.

Tc)i ngl,lc nhien : -

Hj M.t'! Sa o vf).y ba ?

Ngtrai df\n ha c6 ve kh6 ch! u vi v~n qua nhi~u. dilp sRog :

b,

din

- Hut. Bj b~t qua lang clmg vlYi han den. Chung hai thang nay rai.

TOi quay ra, quen cii chao lfln cam O'n. T6i ngl,lc nhieo ohl)n thily hioh nlnr dliu 6c t6i khc>ng suy ogh'I gi. TC>i di qna mOt chiec cau, uu-ng il,li duog nhin b6ng minh tren giong ou6'e den. MOt be rae trl'li ehlim eh~m. Ti>i oh<1 mOt hili m.r6'e bQt raj btr6'e d~. tl! cam lh1ly bioh nhtl' tC>i c6 mOt ve gi liS bieh. TOi vfiy xe

Irco len, ph6

phtl'6'ng vim


Io6

VQt hai b~n. TDi bao ngU'ai tai xe chl,lY toa M,o rna Thanh thU'ang cOng tac. Gia ch~c Blnh con (y d6. Blnh In ngU'ai b~n it nhU'ng kha d~ chiu. mIn c6 th~ eho tDi th~m tin tti'ccua Thanh.

d~n

nay g~p bi~t

t.,

BO{ln dtrlYng kha xa. TDi loay hoay hoi khDng bi~t Thanh hut til' bao gia? CAu !:'.1>i vO fch trong hIc nay vi tOi lam sao tni Uri dm;rc. TOi mutSn yang tQc, muon chu'i rila nhU' chinh tOi bj haoh h~, bi si nhQc. TOi ctS ggi nho ve m~t Thanh, giQog n6i Thanh, daog d~p am tharn nhU'ng l?en hi, con mat . nu.a kieu ng{lo, 路 mh buon diu. Tnroc kia h~o bi lung b~t nhieu Hin, di nhien khOog phai vi nghi~n hut, tDi c6 nhieu thAng b:;\O da mang, nhU'ng Thanh thi khDng th~. TDi 路nhlil djnh dOc doan trong y nghi ~y. Ntroc bQl tOi l{li ti'路a ra, tOi khOog kip nutSt va nh~ bila ra ngoiti crra xe. Vito loa sO{ln, tDi litc m{lnh vai Blnh : -

Thanb dau ? Ra chU'a ?

Binh irn l~og nhin tOi . mOt giay, blnb nh U' v~ .m~t tDi ky di bat th trang. -

Ra roi, chi bi ph~t

_ N6

nghi~n

V{l,

tir bao gia "

liio dan.


BIยฃN TRAM LJNG

I07

- Glin nua nam nay. No gi~u nhrrug rOi ai cling bH!t. BAy gia tbi n6 kbOng gillu nua. Blnb g& tay tOi ra khoi vai ban, nhin xuong t$p bAi sua tr~n ban. phut.

No b dau ? C~u r6i kh6ng, dua toi die Win xong rc)i, chiu kbo dQ'i tOi mllO'i

TOi nhin mOt con moi tren tuang

no

ng<.>

ngu~y cai duOi co ve nong n~y cha dQ'i con m~i. No bo dnn l~o tdin nha vA nam ngang tr~n do. N6 nhio thily toi b duai, Ion nguQ'c, nbu' mOt tbiing kh&ng l~ lam tro.

T6i nghe tbยง.y ti~ng Binb hoi : - Nui rung cua c~u bay gia ra sao? - C$u xem pbim mQi da do tbi bi~t. Nbung t6i cling sl\p cuon goi roi. Ra bi~n. C~u nen ve lAm ruOng. tOi se gui eho it pblln chim . . Blnh kbOng bi~u gi nhung cling cuM. Tr~n

duang tai dia chi rnA Blnh by vQng se g~p Thanh, tOi hoi Binb ly do nao co tb~ xO dliy dO'gc Thanh tai ch6 nghi~n ng$p. Han tra laj kh6ng bi~t, vi Thanh giยงu. Tai lQ,i hoi bay gia Thanh lam gl d~ lin va hut, Blnh dap do co Ie 11\ mOl bi m$t doi vai mQi ngO'ai cling nbO' doi vlri hAn.


DUaNG KIEN

108

=-=..:.-----

da

_ Thanh n6 thl'>i, phni n6i n6 b~ xua 路dul>i thi dllng hO'n, khoi cac toa hao ma n6 tung duQ'c tr9ng v9ng. {{hcmg phiH gi n6 vH~t 'Sut di, hay hO'n IA da n g khac. n lmng vi n6 phiH ngh! Iul'>n. I-IO'n nua, dithl nay c6 Ie tl'>i hO'i chu q u an, tru(Yc kia n6 duQ'c quy vi n6 khl'>ng ben, hAy gi<'Y thi kh l'> ng can nfl路a.

om

Khi Bi nh d&n t 6i va o mOl nga hem rna tl'>i c6 tuang nhu s a u v l'> t l). n ; t r <'Y i d ii -chl}.n g vl}.n g t(')i. T l'> i di gili'a hni d~y mid lit ghn n h tr d am v ao nhau, ben t a i nhfrng am t h a nh rna Il'> i kh(,ng t Ai nilO t8ch bi~t ra dU'<?,c.

cam

m nh ddn I(')i V A O m Ot d in nha dO' h~n ' vA . m9i v~t thil'p tholl ng Irong mOt thu' fmh sang bu<5n ha. Binh n6i nh t, di (! u gi v6i mOt ngtr<'Yj -dan h8 dang v~ch Vll ch o con bti r c)i btr6c len chiec diu thang klH) ng ooy vjn drin l~n :gian gac Iii-ng phla sau. Khu()n m~t rnA Wi tn)ng lhay, trong khi 1() i, Binh vA .han dU'ng yen, kh(mg phai IA Thanh. TM nghi the. Tc)i nha! djnh nghi Ih~ -d~ khoi ngh~n ngilo vA c6 th~ b~t len kh6c. Tren khuiin m~t con mal kh(ing nhin ((,i, khong nhin b搂t err vl)t gi chung quanh va nhtr them duQ'c mOt ban tay vuot xu(')ng.

ay

Hi\n ti~n ll}.i phia loi, kh<'Y khl:lo, run r~y :


BIF.N T RAJI.!. __ LA_.N_<2. _

-

_

_ _I09"

() Linh. mily ve bao gja ?

1m lij.ng. tIan chap chap hai mim cm'ri :

mat. c6 giing

MAy trong tao tile nao 'I Plul1 tao hlH. tao nghi¢n. Tao thua roi, tao thua chinh tao. Khi mAy kh6ng kim ham nlH th~ xac may trong nhu'ng d6i hoi kh611 kh6 thi mily hay v lH lam hon may di, VilO dau cung duQ'c. ke· d. chi phan ay ella ngu6'j dAn hit. l:Hrng khuyen gi tao, tao hy v<jng c6 mOt minh mAy khong mo' mi¢ng khuycn tao. Neu khOng, ch~t d{!n nai tao ding dil sirc d~m vi} mom may. -

Han ngoi xu6ng. rii uguai tren chi~c ghe dilu. Toi it! hoi sao t6i dung day. sao toi d6i di¢n vai con nguo'i nily '1 Bt.lng t6i qut,ln len mOt thu' nuac chua vA t<'>i Q' rn~nh nhlr nguai hi nac • - T~i sao tao nghi¢n ? Tao kh6ng biet, den lilc bi~t thi tao d§ nghi~n roi. Tao len Bal~t lhue khach s~n kh6a cua (y lrong phong mOt tuan lien, nhung l'oi tao phiH ch6ng gl).y len may bay ve saigon. Trong bay thti ki¢t l~c eua tao, tao nem b \H, phan thn nhung. thN- rnA tao gQi lA kinh thi vil kinh thu eua thai d~i nay. Th~ng em duy nhlt tao·


DUO'NG KIEN

110

nuoi

no tir

nam 3 tuM, cham no nln! d~ . ra drlu tnr6'ng, da vao Tho.Buc khoa Vll'a d>i. No <to 16'n d~ khinh tao nhung l~i thuang tao, luang trung si hai ngan ~ot, gii-i cbo tao ngan nrbi, nhung khong v~ g~p cling khong vi~t cho tao mOt chilo Roi no se nhu may, rai chung ta se nhu nhan. Nai t~n cling chung ta se d~n lit dAn, chitc (y d6 khollg co m~t thU'<;rng d~. ch~m git noi

Hitn cuai, n uac mitt ch1.iy dili tren rna. Toi vdn t~ hoi hitn lil ai ? T6i khong tin han, ngmJi ngoi d~y, In chlm mOL nha cach m~ng llH l~e. Toi khong tin h:1n lil nguai nam 1945, mai 17 tul>i, huang dti.n mOt doim nguai vtr(;rt ba tram cAy so rirng tir bien giai Hoa-Vi~t ve t6i dong b~ng Blic Vi¢t. Toi cilng khong tin hitn lit ngu6'i mOt nam truac ti~n toi len nili cao ni1m vai toi IKe lite, kh~ n6i, thAn ai : - Birng nan, chung ta se khClng la da trang dAu. Phai kien uhfln han d~ cuap l~i v~n m¢nh eoa minh. Trong b6ng toi toi chi con nhi n th~y hai tay han d~t tren dili run lay bay. TCli t~ hoi c6 nen ti~p t"IC lUll Il,\i day doi di¢n vai h!n khOng ? T<.)i gqi rna ho trong tri nha mOt ky ni¢m phang ph~t }a rna nhu mOt dam khoi day 4~c. TM t~ nhii do la mOt dam tiuh van I(;ng


BIEN TRAM Lf.1VG

~----------------~~-----------

Irr

dhu tien trong lich aU- dia ch~t. Roi n6 se nguOi di. se gia l~nb, se llban nhum, se gin nua, se bi~n

tbauh m~t 6c dao

IITU

dhy.

- Sao may im li:ing ? May gh~ tOom, may khinh bi ? May con e6 nhii:ng Hnh cam 06 u ? TMt Mt h~nb eho may. Bung thuO'ng tao. Vi may kh()ng tInIa slF thU'O'ng h~i cho chinh mfty dau. Hitn dung d~y Ihn m() Uri mOt g6e Dha Mi. tim mOt v~t g1 d6 trong tui ehi~c qulln lay blin treo Mn viteh. - May di di. Hay quen la may dii g~p tao, h()m nay. Hay quen la may ds quen m~t tao, trong mOt qua khli- nao d6. May di di. Tao si\p mOt lam vi~e rna may ghe tbm, tao kh()ng mu6n mily n()n Qe ra day. T()i nha hlnh nhu tM ti~n v~ phi a h~n, b6p ch~t lay h~n. Ban 'lay h~n xoe ra, mOt chi~c IQ nho d"ng mOt eh~t nulYC mhu den simh: Hln nhin Mi vai con mlt trach m6c ngu xu~n. Cbi~c, IQ roo xu6ng vo- th/mh nhi~u msnh tren Ian gac va ch~t nuae den vung viii I(m tยงm nhu nhirng hl;\t virng khO. Hlln cui xu6ng. HAn d!nh li~m lap nhu mOt con ch6 khat sao? T6i d1iy hln vito g6c tuO'ng. m6c tui nem nbirng to' giยงy b(lc Is ta chung quanh


DUaNG KIEN

II:l

han. Bl1u g6i han quy, xu6ng nh U' mOt con chien quy trU'ac bAn thO- chua, nlmng han khong cl1u nguy~n. Han dang nh~t nhanh nhfrng to- gHly bl:\c trong tl1m tay. Tai khang nha t6i dii xu6ng cl1u thang, dii di qua gian nbA dU'ai, ra khoi chHSc ngB sau bang nhfrng CIT dOng thang bang niw. Trong mOt p hu t, dtrai anh sang cb6i loa nhli:c nh6i ciw. dt;rcYDg ph6. t6i c6 cam tU'ang bi mth t l'Qng l,!c vA sap sira n hAo IOn nhU' mOt vl) t trong khoa ng chan khOng. Nh~t

ky eua T dim

kh6ng

ae ngay

«T6i xin dlJi ra Tuy Hoa. Thanh ph6 buon bff nay khOng gay cho tOi mOt cihn tU'ang hOi tiec hay bO' va nao. TOi mu6n gian hrQ'c y nghia dai t6i vao SI! lam vi¢c, ngh! ngO'i, an nong, bili ti~t vil quen Hiug.

«0' day dem dem toi dU'Q'c nghe nhieu . tieng SLIng han, ca Rhling tH~ng SLIng nbo th~t gan. Nhtrng n6 khang lam toi xao xny~n . Ca nhfrng ngtro-i chung quanh toi cling v~y. H<;) vAn s6ng mOt cach tha 0' deu nh1P. Nhfrng dua h9C tro vfin cui dl1u tren ban hQc. Chung toi vKn giang bai, nhfrng phep Hnh, nhu'ng


__ _ _ _ l~

lac phl'im vall chtl'O'ng, llhfrng pban ung h6a hQc ... Cui tlu'lnh pho nho hyp nity luc nao eiing giu' mOl vc binh y~n sao lang. Chi~u nay tei ra hfii bj~n, Chung quanh t6i hiu qU:;lIlh. Cuoi ttim milt m¢t <lu'cyng chi

tilling c6 mol milU lim bi~c. Troi gi6 nhi~u va cat duM chan gQ'n thanh tll'11g uQ't d6 xl> ve mOt phia. Rai bnong pbOi l6i trim ng~p kh6ng klli mat dju dfll1g. T6i dua tay t\l~ vu(')t ve ngl)'C toi nlm mOl d(,) v~t kh6ng lien quan gi d~n thim th~ t()i nh U'llg qnen thu(')c va thAn m:}t.

(ii6 thbi llhi~ll va lraj I~nh haD . M~y Mra tre nhi.H oc dll tra ve nha. M¢l nguCYi dan bA d¢i chicc n6n ritch va crtp thling di qna con cat ve phia cnoi bai. Bay gia chi con mOt minh toi trong btlu kilC)Ilg khi trAn ngl),p mili muCH m~1l em nay.

a

Tl>i muon <'111m minh trong rmac. T6i khong mang flO It\m nhung di~u d6 khl>ng clin thi~t. T()i cO'i hi'> quan ito vi. thl!c huoh ngay y nghi ily , Tl>i co sl'rc VlIng vfiy <'I~ chong St;r te c6ng, ani lilc buOng t r6i cbo Sl! vi} '.Ie An ycm ella nhfrng COil s6ng nllt>. Khi bong HSi h~t dau lAm tfli SQ'. t6i len ba va <1(l nguy~n than th~ ay ni'i m dAi tr~n biii ca.t.


DUaNG KitH

II4

MOt COil Iun di cllll~Z;1l n~'():li I;hrd, !cbOng hi nil tbil vii li(.lIg J( IIg dun II i~'u d lIy 11 llnl l il

m<)t c..It!'t1H s{mg lIilc) r.llOi 10 " IOl~1.

Khi t6i s~p <;ib :\I(IC ({'I"!! flO I.'~l v\li !llieh ngl,i den JlI()l blirl il'l ngrn illl I(i~ ])(~n l()i, hinli nhu' ld,cnng (','lell kl'fmg qua I ni J1tl'6'c chan dill, il)! Ilgl,P ('0 lif.ng I IIi', I'IDnh keen theo li«llg (Mng <:\):';, cl!:'in khClIlg phiii g:h ra h6i nh'J'ug <It) 'v:'d lin\' (on ,f'ti. 'I (., thi eim kip cam I IiiI ,. n'I)! tlbi killl· I Oill l (~: philug leu nlnr mO t Irl;j b(\ H! 'oj 1)0'''' dill;.. :1 i)t nhnnh. Tc)i \'((111,( , ;l~,ly ,:11\1" , ('iiltn qlla Illl)t 1> ln'H: dii llgfi :;?lp Ill!)' "mt)II(~ .';,' ~\I()' 11\':11 ~ IJ',l klu)llg c(, t{H~h th',;'l! 1,1 \- ' oJ l'(\ I,Oll/-!_ 'I\~I l:l1('JIlg lhe JlI\(1 Hil,' 1\1'(.r'l~ Lil: .. i glll1! til' '.1'1)'\ .Ii l(hU I~ kinll ll()lll ~g d;\ll t ii'll ('I.d I,' . i kl,i I Ii llgfi [ d i t r () n g l' Il III hi ;'J'.' d ;. II d .)' , (1 l! v (). l u n g t h un t h (•.

e

V t\ [() i {' Ii n g k IIf '111 ~r I h (.1

11 i1 i,.

! :,ti II fill g

I

i\ Ch

llilo Uli tlnh d·~\'. :\ d ,1 ,Hld, dill1. til\11 nito I(,It

vilo IIJ!nh gi{j(' I,) i, (1'ltn !~il\t: 1lll O \1 ;1 vl\o thi'in th~ thoi the'lp, T p i ci1!lg !d\l\ll!l h il' lI 111m t.he

nao t6i ll111c d u'qc (juilO! :\0 lIt)' ve tllilnh p lJ;) va Hit lIh tl'llg gl \()j (;'i LUll <1 (':1\ 1,!li ngi'lt ell lnn nih) (il n)i (',1;:"1 hIfllrfl"\dn 11'011/1t' 1)11('lil!!(., ri(\n!!,.

ca


BrP.N TRAM L41'10

I.-hong ng (iy T6i tiEl 11ril !J¢nh yi('11 nay !lu'I,le 1., llgily Bac si dlnh h~n!J k~l Itl<~n lui hi SlIY nhl1'Q'c Ian ngay, can Goh duci'llg vo. tro' 1l,I'c hi\ng car HU1' thu6c h().

'1'61 khOng phill1 Mii. Chung

Wi, trong t()i, lllc nay chi Hl. mr)t Vllllg i OJ l~ng bao lao Th! gi3.c 16i v:) 11 chLra uac (John (hrQr lilm xa gan ella mQi do v~l. C:).(' fUll tllanh thoaug qua tai t()i qna nhu.'ng ('0'1\ gitJ Illi Ihid Ilu)!. xa. To, lu On lu()n co dill! 1U'l)'()g lhtln tile vii )7 nghi !JC)l1g b~ ll h nhu chicc lllll chni 11l?1 iren mry,t nU'o'c. Trong g i~ c I11 el' (HIlI sang lhfi'lIg tin chap ch6i l<'la h\m nhll'c. nhoi vong 1l1:,t C vii lui co dOl giftc hai con nglJ'()'i sa p ni') tung . <j1l311h

Suot Iwi ngl'ly hai Mill <.1~n !ili kh ()ng eil' dOng hay l()i co cii- (1Qllg Irong ro'n me- hohng rna {(Ii kh6ng bicl. Dan cl iia l6i lay 1(1i lri nho' va khi lri nllo' chng silng Sll;J I(li chng muon hoc lirng manh cIa ella I<'d rn kllt)j thall th~. Toi Ibtr<Jng nlll 11 !h~l Ifl.ll 1,\1\ trail nhll tr£ng va khi mltu trttng vu' V~II\ wi li'l. 1(li hoang hot vitng d~y nllll'llg chan lay Ie li~t nlm eo m()t st't' C ll1~nh IIUO gilp hOi Y chi eua t6i nin l~i, Toi hit mont (1 t kelt lili hap

la

phili nhii'ng h6'p kh(}ng kill tanh Itro- i, HOm qna lui yell diu nguo'j quen dem vito


IIO

DUaNG KltN

cho t6i con blip M nho tren dau gimYng. TOi nt,rng n~u tr~n tay va m.r6'c mat trilo ra. Toi muon hAt me)t bili ca daa, b~ng giQng hat dan sa rna thub nho !Oi thmJng ngii thi~p di trang long my khi chU'a nglle t1'QI1 bai ; nhfrng am thanh v6 vt! va bi~n thanh milll xanh, mau hang, mim Hm trong giac quan cua cO be Tram trong gillc rna. Chi~u

nay me)l di phU'6'c t6'i ben giucyog hoi ban sac khoe cua 1{)i. Oi vuot t6c lui. Oi con di tim IU'gc re cho lui dU'o-ng ng6i vA chai sang hni Mn, Di n6i : - T6c con m~m nhU' ta. Khoi b~nh, con trang di~m ll}.i, di chac con dyp lam. Tay di trlng c6 nhi~u gan xanh. Be) lto tu hAnh khi~n t6i kh6 doitn di d~p hay xau. TOi chi thtly di diu dang. Di hoi: - Sao con buon the? Con huy cau nguy¢n, Chua se 1ha thu' mQi 1e)i 16i cho COn. Chua cao cll lu6n luon han gan nhilng vH thU'ang tren than 1h~ cae con chien trong bay chien ella Cbua.

Oi, ChUa c6

bi~t vet thU'ang ella con nai

naa tren thAn th~ nAy kh6ng? Chua cung kh6ng th~ phii dl,1 tam han con d~ han gitn


_---.!lIEN TRAM L~NG

II7

v~t thuO'ng tl;!' chb kin, Chila bay trimh xa chon 1& loet d~ lay nay, Con k/l6ng muon Chua cung mac mOt lui VI}. nlm con,

DI pbuo'c noi llhi~u nhung l()i kh6ng hi~u roo T6i dang mai nhio 1ran nbil (rang va hie! rAng n6 sap sU'a va V~lll, Dl pIma!: eho tOi mugn quy~n ThAnh kinh. 'I'M dZU xu6ng Mn goi va th~t linh cam th~y thtIO'ng h~i di.


?

BAY Toi b Ba Nfing dIl ba hOm dll cbo' tli.u dua ra Tay Sa. Tin co bao 16'11 thai vao cluy~n hiH Trung 1>h8.11 khi~ll chuy~n ra khO'i bilt duc di clla loi dU9'C hoall !lin ngay nay sang ngay kbac.

Trai mU'a gi6 hOEti, lien IKn dem khien m~l bi~n mil mOt diun kh6i u~c. May thQt lam n~og them cai bu<So nho be nay,

ne

tc

mien ca ngay mit trOng nhu thllp vA xam, ella th8nh phei

Bu()i teii ngay til i1' ba, toi khoac ao tim tim sang chiec Snack Bar deii di~n vO'i khach s~n, nh1l.t djnh rll re jlfing dU'Q'c con be chi~ u dai trong khieu khich ll;l.

Quan vang. chi c6 tlii va vai ba th!ng My dang xlim van t{m mOt coo diem gill. trong g60.


Toi \ fl \'

,():~

e ll a 116 1!l;,',~ ,,:1

I:IJ J,

'I'

'!

\I

'(, II I!I"

,t! JI.

I,

I

dang IIi it'll 11\), rhi';)" t (JI Ii:

I,

mO'i l l!()J. '\~!) !;',(J II III.,: d(ji ve (lilY, 'f(~i ,J;i \l',!

ngt)'c JlO. hu q ,li' minh JJ h ll !' "o {'i"'"n su-chieng Ih(,I,

:

l)

1:,1 III,:', ,!\{ic

lnc)'i

/'i;II'; !,I,i lll;n

\'i10

o(;j

J. i', ,~.; 1

f ,;

.,j' ,

tjn!Ji,\uu '..

r)

d 11,,( (It;1l li1e\,

r' 路 r.'

vt\ 'hno caO

til')

1:'1

B (\ u g iUi

'dll<itl

! ell l'

du:I',',

L(!t !:,!

g L 'j

;

r. ,,

(,j ( '

1,

I'

I HI, J i

\ I

~;l

"

(!.;, I ... r(; ~: .

I'"

II, tl

(II , I d

NgQ C lr{'ll !.Ii i \Jiell h,ilullg Il ,~ u

1';)1 !I 0'/

a \ ' () j

1:,11 '::0 ~(" i

nghT Li lt), '[61 lJi"i 'fU: '.' In d ),

ao hc)' cli . '\'(', Cl,~"

'! : ill :-~ }' '-::

I L;, 11 ::it:

kio )"" (;11I j, d. Ii r, III 1:','11 kiclll lii'll lIiI }It. ii .'!II, 1'1 lllll~; \..,::/) t all 11 hi\n h~')i JIll lilid f i) 1 ,d :,: pILi l h l n:) \.:1. cZ,'i It .in rn ,dt()!.{, :\0 h["'111 l(d ), h" lug ldi }<:,.i, T (,i cht.'ri IlJ;1IH

lroll :~ l'I,II ,~t \ i~('

gl mit plliii

<.li~u,

Chit:c Htd () c;i \~' N~Hl T nng. '1'111 kL, I

I I ;'!l qll~" IU1\1g I .tl ,"',' /', '1\1

klO

II;)\)

dt'ti lrh

daug t~lP lnlll g eitch t:ht Nallg :)01) ('flY bO vii.


1~o

DUaNG KlAN

dang di chuy~n v~ phia tay, gio ml;l.nh thoi 140 cay s6 gi6' g~n tam bao , Th~ nay thi ch ua chac gi mai m6l dEl c6 tau. Caug ha y, dll sao th1 cll.i iioh kh60 o~n nAy ding con c6 (ian M. May tbaog My ra kh~)i quau v6'i con di~m gill. T()i nhin Thuy vA hoi n6 co di v6'i t6i kh6ng. No lac d~u. T6i cuai noi th6i di em, chung minh song phAng mu6n gi Cll' (ti~u dlnh thang cllo do' m¢t. N6 bao cu' hoi bit chu, no !th6ng co quy~n.

ca,

Khoang 10 gia t6i daa n6 ve khll.ch Sl}-n. Con be th~t ll;l, n6 cu' 6m ch~t doi h6n Mi, ma toi thl kh6ng bao gla hOn nhu.'ng dt'l'a COil gai phai tra tien. Vi Iy do v¢ sinh ma ciing vi tOi nham tcnn xac tbit nhfrng dua con gAi nha Thuy. Chll0g n6 chi lit plmO'ng ti¢n giup t6i.thoa man sinh Iy trai vO'j thi~ll nlli~n, Bem khuya toi nghc tiE~ng gio thoi ao au ngoai treri. T6i quay sang nllin ThllY. N6.dfi ngu say. MOt viti sQ'i t6e loa xoa trell trim. Trong n6 c6 ve ngoau vA t¢i ngbi~p. No ngtl em Iii nhtr mOt nguai con gai trong sl.lch. T()i keo chan den co cho no va tro' d~y hut thu6c Ill. mOt minh. Gi6 th$.t to. Mili t6n cua day nha b~n c~nh


BdN TRAM L~NG

I~l

phan ph(lt nghe am i. Vach 1U'<1ng dli ell va chttc lit xay bang g:;tch xi mung nen uoi ch6 uff tham nu6'c. TOi olrng dl}y mo' tUlIg cll-a sD,

gi6 l~nh clwg nma hat Ao vilo. l\1~t 10i le rat va t6i n'mg minh trong mOL kboili k)' 1~.

cam

Thlly ken len mot ti~ng khe, n6 quan eb!).t ehlin va nltin t6i bu' ngo'. -

B6ng l~i di anlI t tr61 h~t!

Toi eh~y l:;ti ben giU'<'rng gi~l tung chicc chan tren ngu'o'j n6, <)m ch(tt lriy nb va h6n len khi'ip th{1ll th~. No II & day d~la nlHl'ug khOng th~ thoat ra khoi tay t6i. ~o SQ' qua eito xtrae da tbi. S~r dau (Um liun toi bu-ng tinb va, dO'ng sl'i'ng ngh9n ngilO. Thuy ngoi thn hinh trong g6e giuiYllg. N6 ma to dM mat hoang hot uhin t6i. T6i (H'ng im nh tr th~ hic Iau rui ch~111 eh~p ra dong cU'a l~i. Loc l6i quay vito nbin TllllY, n6 dang vc)i va m~e quun ao. T6i hoi n6 (li d,lu . N6 Ii nhl tra Uri dbi T0i mim etfai vuot toe no, keo n6 Ilg6i xu6ng mep giuC)'Dg va bao dtl:ng sQ'. t6i khong (lien dau, tui dila lh~ eho do' buon day thOi,

ve.

N6 hoi tui : flllh buon Him sao. Toi g~t dan va bong dung chfty nuo'c mat, N6 b6i roi

Om lity C() t6i hOn va Hill nay tOi khong til ch6i.


DUaNG K.l F:N

122

Toi thi~p di trong Lic ng Il1l1' H gib ;)11 il() Silng hOrn sau muoa vti n c b ua dLl' t. lI uirc il W)p trang x6a thanh ph6. Kh ucll 1j~Hl t()i 6 lllV l khu ph6 khll cao eung h! 11lro'c trill, vil a II ll it . 'j'{} i danh ng(5i h6 g6i tr()ng ra d U(J ng, l ,)II Lltn\L,~ bay gi6' m6ng menh nIll]' m(ll gi('){ig ~' l)l l g, Thinh thoang mOt chiec ( i, l\T.C. e!J;.IY qua ll HUc ban mil mit c h e Hlp en thaoh xe. 'fro] l ~\n h gill. d en 1l6i vi\ng h ftn nl tfi:llg dt'nt tr~' IlgLidl n uac hay dung tren t h em nlH\ Iha Ilb u' ug co n thuy~n giay tr6i di. BulH trua toi lQi n u o'c snlJg quitn a n. Y lra a n toi vira n ghc nh u'll g ngtr ()'i cbulI g (luanlJ n6i truy¢n. Co n g m')'i n6i IJ3lJ ]611 Uim, hiuiJ nhu e6 nh ieu nha db vii o g u'o i Chl~ 1. Dh i p hitl thanh Ba Nilng ciin g ll gu ng clllwng t rinu ~ () nh~c d~ dQc thong cao cl\3. t l)a linI, I l'm'd lg yeu diu <lCl ng baa pho ng \'i hao ('on tlJ() i mli\nh trong dem nay.

de

l~i nghi d e n TI Ji'IY...

Nbal djllll p[;[' l Hhum, Sa in t Jn ll!<~ c ,n g t6t, va gQi can be sa ng . Nen eo rfgqi.' 0- d,l'"

Toi

ki~m bring dU'Q'c ehai

t6i se m~nh danh thlin tien.

t r ~l1

h itu I ris

10.

tr~l1 J):I\)

Dul)i chi~ll toi (1n II g n gil vil 1) :i 111 m o 1I 11 Y Tram, hinh snh T ram ph ullg p M'it n1m h! l,ti O vA.y bo-i me)t lap smrng mtl mo' ib, Illl hj (/ {lll il


tiltl'C bai nhu'n g ti(~llg (\()ng nm 'i. CaHh cU'a Hi) ph0ng Wi rnng ban h~t vi gio vlt l1goili kin hinb nhu eo ti(;ng In. hcL utd UO~I(). Ti~ng u()ng

keD did mai, xOity vito thinh giac nhtr m()l mni clui th:,1t sac. 'fb i (luh ngll h~n va. ch:,ty ra ctra nhin ra ngoai.

Day B·ha tOn

a phia trtroc hO'n mOt

nih,

tJ.t troe 1·\·6c. I:Mnha, lre con , dan 6ng IJl hom dU'o-i nu'O"c. Ntro'c dAng len nhnnh lQ lung, mOt gi<'r trl1'O'c I'no'i qua mlil c:1 chiln. giO' tMy uli l1gallg hang ngU'o'i l(m , nhu'ng <1l'ra lre l~n mu6'i bi n~p fbi 'C().

T6i nhito ra khbi phung va lao ye phla ullin ngucri h0n IOlill1 l'ly. M:}e cllll hQ Lim vat nhfrng vj).l d~mg U<li leu hell tren m~H l1uac, tOi uem UtrQ'c 110'11 llluCti ulI'a lre VaG phong. M~t mfii

cluing tim ng&t vi l?-nh, e6 dim mo·t kh6c l(tng oi kb(Jng thanh tH~ng. Toi b3J chung cai h~t quan ao, fn:" o clt len giU'cl'Og va lily hai chi~c chan phil len nguo--i. len ba

TDi Ihay ('lUan AI) kh6 'Va ~am thlly)'o rang hai hil.1H :rl'ing d,p V60 llhau mQ,c do tbong hpm Ulw.

ma

Radio trong ph()ng l,en lo-n. C6 tin hlw Iris chua tan ht\n va mOt tr(ll1 bao mai, Joan. <lang tiel' t~c th01 to-i~

tr~n

*••


DUO'NO KIEN

TOi

lJi

quAn V~l th! tl'~n Ba Nang tnrng

dlJllg vao vi~c dip ell'll.

SucH ngay t6i p ha i ngoi iren tr,!!c tbang bay Ia 11\ tren nhu'og VllOg mro'c m6ng menh. l\1~c blouson ua, deo gang da Wi vli n I~nh cung eft nguo-i. M6i Ia n buac xuong tr,!!c th ling, tOi cam thliy tai iI, (Utu vilOg va them mOt Ii whisky hO'n bilt Clf m¢l lwnh phuc nno tren tdin th~. Tai ngay th u bat cOng Htc slip sua Vll'Q't su'c chiu d~'ng ctla t6i. Nhln b§.u tro-i xam den va mun nhU' tnlt khong ngM, co d~n llim t6i mai kim dU'<lC m¢l lo-i nguyen nh. G~p mlly thAng b~n ben bO tll l¢nh su doilll 25, chung n6 cung than thO- phai quan qu~t suot ngay lien I~c tim Id~m may do'n V! himh quan trong rt'rng bay gia bi~t tam. T()i pluH tuc tl'~rc (y Cau L~c BO Si Quan, gia day viI'a In tang hunh binh cac doim c~p cuu. vun Iii khu tj n:;tn cua cac n~n nhan chung quanh BA NKng. B~n, on va the tluhll vO tao La si 'luau, toi duq'c mOt ehi~c ght} bo uuai .chan cilu thang, nO'i khulit gi6 va luO'ng doi s~ch se hO'll cit Bcrn dern t rn~t b[ nguo-i, toi van kh()ng tai nilO ngil dU'q'c, c!lI)p chan trong nhullg ti~ng kh6c th(H tung hoi


ella Iii tre con <16i I~mh, li~ng kh6c f~m rll't ti~c ubi! ti~c ci'1'11, than th£m trach pb~n clift lU ngll'O'j Urn. Toi ph lii lay b6ng nbc·t vao tai va dS d6 climh giitc ngu htlng cach nghi' den mOt than t b ~ dan ha, Sang n gily tl1 lr til', tCii a m?,c I¢nb dhn rnOt d oim ('o Iwoi teri tan e ll' hOnh nlln n h~nh vi~n Bit NRng L! ng~ p n uerc va mid troc gH n h~t. Toi tit;p tay veri nhiing La plmerc J(u hi bom dU'eri Llln chuy~n bang ca len x e. !,\hln nhii ng chi<!c lto loe xoc U'Crl aITm cua cae ba lMl Rut ruot. T6i cO'o'i n6i veri mot bil. co n t re : _ DJ ciH phat cld ilO nay ra . Tui eho di mU'Q'n chi~c quan cao b{)i , VU.'3 gQn VITa a<tp. TCii thaj di de) m~t va hO'i cau may. Tui nghY thum neu IlJi con g~p di nh ie u, the nlw tCii ding quyen rll di miic quan cao boi, Di tre quil. Tu hanh chi nen danh ello nhfrng ngU'<'Yj ail di.n c6i, oi con nhieu Slrc so ng , Chlla dAu e6 ban eho til suc song d~ di hu)' hot.li

n6 di, Klli chiee bang ca cuoi cung dU'Q'e ehuy~n len xe, khu6n m~t ngm'yi nam nIm db nhlio vilo mi\t tui.

- Trlim

!


DUaNGKIEN

126

Tdim nam dl\y, cia m(tt titi xanb, doi mi n hlinl ch~l lrong h6 mill sau lrung. Toi uam lay m(H canh tay Tl'1\.m baOng thong ra ngoui, mot cam giae If;lnh hueit c!J 9-Y !chap thall t lJ('~ lo i TOi hot hoang nin Iffy mOt ng tr<'ri y 1a : -

C6 nay ch~t r o i sao?

- ChU'a, nhU'ng co ily

y~u lam, SQ'

kh6ng

dii sue chiu dtr ng. T 6i <il~ tRy vAo mlil rdim . Qua th ~t T rhni CO n that ha i th& mong manh, nhU' ~~p ngtJ:'O'g

hitn, T Oi ra nu h eho doan cOlluoi ehuy~n ba nh roi leo l~'n ngoi b~ n ba ng ea Tra m , Tdim vftn thi~m thi~p . Tram , sao em d~n ntii nay? San dem do sao em kh()ng cho anh g~p 11,l1 em, Trlim? Em b i~l kh (mg, anh dK do tim em kil l) sO- chimg nao ? Vi anh drr Ml g~p h~nh pht'lc sau bao nhieu dan d6'n tbtl' thach, Ie nao anh c1~ m~t ? Tram O'i, lhien lblln he nho ci\a 8nh , em Iii. cO' h¢i euoi Clll1g ell'll v6't anh khoi 81,1' ebhn dam nhqc nhan, sao em no' r<'Yi Ilfitb, Tram?

bo

Toi Vllot ve khuCm m i,il thon nho gib' day heo hat gay om ella Trum. Tram khe clJ'a minh roi mo- mt.t. Trtllll nlm khong nhin {'hay tl)i. Hinh nhu' ti~llg dc)i ao ao hni ben thunh


___________B~I~£_N_T_R~A_M __L_J~N_G_________~ xC khi~ n nit ll g ho' ngo'. T d i m nh in t b ~n g vao i l'(li 'l tl t-l)' sU ll g phl a khac, ve dung dung. T() i DOP chi,it lay T r:i.m, nimg h<..yi nhiu llIily n lnrng vAn mOt vc d u'ng du ng,

'!'e)i gO! : - Tram! Tdim !

Tram kh ()l1g co plu'in li'ng. Na ng nhiim nJilt va til' I,ll' 11'~ldeng dlln sang m(1t ben. ~f~)t " nghi lhm Wi choiwg yang. Phiii cllilng teli dfi 1l i'1)' ho~i dO'i Tram khi~n nang hoi ht} n den gun Ohll' vo lri ? Ph:li cha ng T dim khflng yen h;i, nang dll hien than eho

ile

trClng rlH) l pht'lt dien ra nao d6? Va gic)' Il ily ni\llg thll ghel da lhit nang. than lilt! nilllg. flltl ghCl nhu'ng xlic dong Ai an rna nill1g khtmg (lI'rt ho Dm;)'c '1

Wi

Dua (litm

b~nh

nhan ve nO'i t~m tr1.'1, t6i

thn xcp cllo Tram mOt ch6 nam rieng bi~t rai eli tim vien hile 81 <lieu lrj cho Tdim, Nglr<'1i

bac 81 gift ella (!limb pho nho Hic d~u m¢t moi:

Tui <Ii! dHl~n b¢nh eho c() tl!l nhi~u l1\n nhu'ng khc"lng ghi lh~m gi duQ'c vao h<l sO' b~nh 1ST ngofii hai chIT ( suy nhuQ'c ». Trong dcYi chfra h~\nh 6la toi, day c61e Ia mot ca.'; duy nhtit: -

ea


DuaIVG KJ'£r.: kh6ng b¢nh t~t gi het rna vAn Id¢l (!u¢ diln, Thu(YIlg thmJng ve dem c~ lly bj me man nhung ngoAi ra v&n tinh tao. f)em h6m dau tiell co gio 1<>"0, b¢nh vi¢n roi lo~n, kh6ng co nguM san soc, c() ily bi'> ch~y ra VU()'ll mft kh6ng ai bi~t. Sang h6 m sau mai tim thtly c6 nam thoi th6p trong m¢ t cui nlll'O'ng. Con dim elf' duge d~n ho m nay k~ cUng 11\ di~u ky 1 ~.

T6i nuo t llU'6'C bQt. ell t6i kho va diln.g. Toi ira lQ'i ben T rhm . MOt di phuae Jiang dut cho Tdim nhu'ng thi a chao loang. T6i de ngh! di d~ toi eho Tdim an. T6i n6i vai di Tdi m Iil ngU'(yj nha ella toL Dl ung thuCtn vi h iin d1 cu ng b~n va m$t moL

Tdi m nuot th:;tt kb 6 nhQc dU'Q'c ba thia chao r a i Hic da u tir {:hoi. Toi Illy ltl'Q'c chai toc cho Tra lll . Tram khe cho'p hai con m ~ l v6i mOt ve cam O'n. T6i th!iy m6i Tram map mlly , hloh nhU' Tram muon n6i dieu gi . '1'<)i gh c sat m~t vAo lui Trll.m.

- Con blip be ella toi dau '? - Con bUp be nao· ? Tdim d~ dAn '!

mau

- Con blip be dOi mu muu yang. m i)c. ilO do t6i vITn d~ dan gi If('yng. Con hllp be

tr()ng th~t ng¢ nghinh

ay

mil,


BIEN TRAM L4NG

Toi bang hoang. Con bup M th~t ngO' nghinh t6i dff mna eho Trfim mOt chien nAo tl'ong Passage Eden. T6i vuot t6c Trlim d& dimh : _. Anh se tim eho Trlim. ngu kh6ng anh se d~n Trnm. BOng dU'ng Trhm ll'a lllr6'e mal, bai vni Trhm rung dOng, ngtr<yi Tram rung dOng. TOi x6t xa d~ tay len vai Tdim. Con milt Tram ehQ't sang nrc, olwg co Hiy tay d~y tny tOi ra.

ca

-

Bt'1'l1g, dirng dong vilo toi, trO'i (;'1 •.•

T()i muon hCl l~n ding Tdim kh6ng nb~n ra Wi sao, ding tOi se mua eho Tdim tram ngan con lHlp b~ n~u Trlim muon. Nhuog Trlhn dn chilm kin chan len uau vil nu'c nO- Ifh6c trong d6 . T(}i. ch~y kh5.p J1O'i d~ v(tn d~mg xin mOt cb6 may hay dua Tram ve Saigon . Nhuug vo leh. c6c may !Jay Y~n taj d§ Ian cu' khoi Sil N~ng tir.hai ngay nay. bao to tiep hJc bao vAy cluing I(lj va no·j utiy chi In mOt hon dao cO )~p.

D~m iiy IOi (lot nhfrng ngQn ncn qunnh -a.. • d. Trlim de srwi rim cho nang. Anh sang nen nl~ay mtla nlm nhfrng leri ho reo quai dan. Can ~


I3°

DUO'NO KIEN

------------

-----

h()ng thi'lY ngoai kia van dang dang len va con bLip be nhi) be cua Tram chac dli bi viIi l~p du-{Yi mOt lap bim nao d6. T6i hung uhfi:ng gi<,>t nen va co n~n thilnh mot hinh ngmJi. AnI! se t~ng em con bLIp be ng¢ nghinh nhe Tram. Bu:ng tu' choi, dil'l1g Iiun ve ngmYi Urn th~, Em c6 nh6- buc» chien h6m ay fren ba s()ng, Jan dau ti~n anh nam tal' em qua dU'<Jng. Anh cam thliy nhfi:ng ng6n lay em hoi roi nhU'ng em vftn dll yen lay em trong lay anh, Chao 6i ! Tram, <iU.'Llg tron ch~y nnh nU'a, Tram! Td'im tro- mlnh va mo- mat. Dll'ai {ll1h n~n khu6n m~t nang hong len ttwi sang. Nang chap mau m~t vl:t thang tbot keu len :

- Anh .•. Toi clIi xllong honlh~t nh~ I~n m6i Tram . . - Em hay nlim yen nghi. Blrng n6i va dU'ng kh6c, ch6ng ngoan nhe, Tdim !

Toi d~t hun lay Tram thang ngu-O'i bang sap nen. - Anh den em con blIp be. Bay gia em hay nam nw dat n6 di chO'i trong tbien dU'O'ng etta em di .


Nlmng Trlim Villl li)ng W IdlOC raj B!lng 11l1tlllg thong ('nob lay, d~ rO'j lbilng ngU'('yi hring stlP xuong SiUl gl,lch,

T6i {iOl tho Tdim Cily n(ÂŁn eui')i. CLty nC'n hinh IIgll'<'d e6 g~n 11j(~m bae Nhft'ng ginl n7.fn li;lng Ie lan chily, T6j khOng nbo' ('6 kh6c va co 'lao! m5t c!1O Trnm hay khi'lllg, Nbung toi lIj,o' 1\')i ('0 hon J(~n d()j m,'d th:),L Isll1h cita TdiriJ.


TAM Nhfrng trili diu ltra quay m6i h'le mot nhaoh, anh sang ch6i Iqi nlm 6a vEto 11'lk 0;111 6c toi quay cuong theo nbu:ng manh li.路a Vl.lO bl1n ra chung quanh va dan dan chilll ngftp trang mOt bi~n Iu'a r~rc ro' nhung Jl).nll tonto Chgt, lrong khaanh kh~c. cluing VI.lt bien va toi wi ngu(yj xuong tb~t nhanh. \' thl:l'c cua SI! wi xUelng lIim toi hoang hot vii vuog d~y.

Mat t6i chua mb han nllll'ilg cam gi:'lc ella gi~c

toi Liet miui! vlra trai qua m垄t git\c mo' h6n dOn. Toi vEtn nhihn m~t n~m im vu eel gting hoi tU'Q'ng nhu:ng gi d1i xay ra.

sl! tjnh

gillp

Nhtrng tOi khOng nh6' th~t roo Binh nlm cc. mOt t~n lllQi go trong nlm m()t thang dien. Hinh nhtr 10i da nhay mua bang ea hai chAn


133

Ifin hai lay. Hioh nhtr c6 mOt ngu(y~ dan bit lOa 10 nilO oa len kh6c vb, niu H'iy {()i. T<.'Ii gio.n du: phUll llhil-ng, Lui nu6'c t~il'!ng vii. " rua. " nguyen Bay gia 16i dang nam day, Hng nghe nhii'ng lieng dOng chung (Juanh. Co liellg roe rach dla m<)t voi. ntro'c ch~ty ngAp ngt'rng. Tieng lutt etra thol;l.t dall Db~ roi rit l~n. T6i

mo' mill len tH~ng g9i Ngoc vira dung It'w nling t6'i ben gjmYng, Ng9C m~c mOL ao ngtl mung. t6e dB xoa VI! khnOn ll1ijt trang xanb. Nang ngoi xu61.lg ben iN vii llj,ng Ie d~ tOi vu6t ve. Chi()c den ngtl mau xanh

b dllu gitrO'ng

con th~p sitng nlmng qua khu ng e1.ta SO (lOi di~ n, toi t hay nen lrO'i dang rl;mg d~n lrong mOt vc bu()n bt.rc elm mOt ngsly ch6'm he.

T6i bbi NgQc : -

HO m nay e m

ve chu:

?

NgQc k he g~t dliu. Nang c6 ve gang gUQ'ng trong elf chi ~y. TOi keo nAng na.m xu6ng, hOn

VaG ch H~e

vai trAn va noi :

to ve

_ Em n~n tritch m6e anh hO'n III nhfin n~i eh~u d ~l'ng. Em khOng c6 duQ'c

Sl,'


DU'(],NG KIEN

134

khinh bi cao tlmQ'ng liy dAu. Anh kh6ng thich giang CO vai em, m8i ngu ()'i nluln danh mOt ly do luan ly hay dli\o dt'l'c nao do. NgQc euo'j kbe khe, tieng cucd di qua nhfl'llg rang eua nang Lien 1hanh mOt tht'l' am thanh huyen ho~c:

ke

- Anh khai quan taIn den thai d¢ ella em. BuQ'c hiet auh khOng chllp nh~n la (lli. Em chi bi~t ve ph1in em, em cb1\p nh~n nah. Anh thuy Idlong, anll khOng mfil gi h~t, ngllQ'c If;1i sau khi em mtlt het, em v§.n san sang chung dVng v6'i anh trong m1'iy ngay qua. Bien do clll.'rng to em khong nhat thiet pbUi bam lily anh d~ bao chu'u cho em truac xii hOi. Em vila tiec nLmng vu:a hili long kh6ng bi~u tf,li sao em yell anh ngu xulin den the! NgQc nam giln den n8i toi llghc they tH~ng nimg ph~p phong tha, TOi 90 ngh! ding Ng<)c khOng co m¢t clull lien h¢ gi ve)'i tOi, Nang den va d.i nh 11' nhu'ng dt'ra con gai Wi phiH tr?l ti~n . TOi t~ boi, doi vO'i NgQc, tOi co nhfrng xllc d¢ng gi hO'll ngolli nhii:ng xuc dOng hOEm loan vc)t cMit? Toi e ng~i khOng diun tra led va cham cllli uhin nhfrng dam may nhQ't nh ~t dang toa them lmil sang ngoili ctra s6, ngh<i ding h6m nay co Ie nang to.


135

Toi bl!c tlre mOt eAch vo I)' Sl.t' c6 mlj.l ciia Ng9c & day. T~ti sao Ng9c 1~11 ra t(1l1 dily tim wi '1 T~i sao NgQc l~i lim lOi ngay snu khi Tdim ch~l ? T~li sao Ng\.IC IQ.i xo (lay ttd Vf.to SI.}' chung dl,ll1g tlJ~ xac bu()n chan nay'? Bt'ing bu'ng tM Hil'c no' ngh'l ve Tram vil trung 16ng trim ddy Sl! khat khao thanh thim. _ Khong ! Kh()ng phai ! NgQc, khong phai anh! NgQc nll\! nhang go' bim tay tCli dang b6p cb~t vai nang. Trang mlit Ng9c c6 lll~路t vc bu~n rdu nglJiem trang :

- Em khOng cdn aoh nhan la pbiii. Em c6 diu xin dieu d6 dau '? Anb yen tam. dil phSi hay kh()ng phi'li. n6 se khOng Un}) phi~n nhi8u anh dim. Anh c6 mi"jc en m SQ' hai M'u'/Yc nbu:ng tracb nhi垄m thl;1'c sl! cib Hnh. Nhung anh dirng tron chQ.Y em, vi dli noi em c6 cau xin hay L~t bUQc anh phai nh:).n dau. TOi caug thlly ghct NgQc hO'n. Tc)i kh6ng thich dUQ'c mung O'n, duQ'c tha Hut. TOi muc>n n6 !thOng phai, toi muon bi~t 1'0 n6 khOng lien h~ gi den tCli het. Nh u'ng toi bill ll!c, lOi khong th~ hiet gi het. BH~n cluy nillt ma tM biet In toi c6 cam tUC)'Dg ehinh tt)l In kc hi alit hui 'l


DU'O"NG KIEN

T6i buon bil d~ tay l~n In.lOg NgQc, ban lay len xuong dieu d~n theo hO'i tho' ella nAng. NgQc ngbieng nguo'i sallg phiu t6i thi thlim: -

H6n em di, anh !

T6i hOn nang, nglitc nhien va rung rU'og mOt giilc ky l:;t.

cam

Sitng hOm ~y, t6i uu'a NgQc lang thang kbi\p tho.nh pbo Ba N3.ng. Tr~n bl'io vim qua ]{h6ng nh hU'o'n g tnEc d~n tlnh ly, bO mij.t ella nhu'ng COIl du'ang chinh vfln co mOL ve binh thu·o·og. 0- cac nga tu', cac khau hi~u vi~t tren vai trang uli nga mau chung xuong m~t moi. NgQc di ben, nimg tho' 0' llgam nhin xung quanh. Til' ngily quen Ng<.>c, hlnh nhu chua baa gia tOi hat gi).p mOt ve nglitc nhien con con (y nang.

a

tiep

Buai trU'a , ngoi doi di~n Irong mOt quan nho, NgQc dlty ula sa tach tU'O'i mal sang phia t6i :

CO'JU

- Em khOng bao gia an ran song, chi vi hoi nho em an pllai IllOt con S,lU, n{m mira

m!t

m~y

ngay•

._ M~c diiu nhG:ng dia rau san nay em bi~t ch!c In kh6ng co sau '1


BIEN TRAM LANG _ -_ _ _ _ ~}2

- Em kh6ng haa gi<'y cho h\ em bi~l chil~ dil3U gl heL Toi nh10 sun van hui con mM troug dell cua NgQc. Buoi m{it dai vil <[uiJng mal hO'i trung lilln thanh mOt vc bu()n dam l11t\ T(lj ng~c nuicll khong hj~u tl;li sao bay gi(y 1.61 mal llh~n UI~Y dieu ay. Vc thO' (1 ella Ng\)(' l!inh nhu chI lit mot m~t phiing mon g manh the dll:u nhling xOn xaa manl! li¢t vu th:Ull kin, Ngqc nily, nnh ngh! ding em co dU <lieu l;j~n song hinh an thoiH mM hu-n nilieu ngU'l)'i (Itlu ba khac. T:;ti sao el~1 kh6ng Om ld~m dO'i song ay ? -

de

- Anh eho rang chung ta co th~ tim ki~m duQ'c mOt dCri song '1 TI'li hoi

bl!.n dii hoi NgQc mOt caLl dl~ phiij

t1'l\ IO'i mOL can hoi phien L?p bUll, Tbi huug di~n thu(Jc 13. cJlliy dO- rn xa r('>i 1l6i : -- St;r th~c ch ung La dang song r{)j, nuh muon noi den Sl~ tim kie m m ¢t horm cauh thich hqp 11(1n so ng,

de

NgQc cm:ri va ngira cO ra p hia sau, g€U1 xanh obi ll!n nhu nhfrng umyng vim cua mOt chiec lQ su :


DU'O'NG K I EN

Anh k huyen em mot ellU rna 8nb se t htiy 10 bich neu Ire khac khuyen soh nlm the. Cui gi lam nnh bitt ufit! c6 nhfrog ttl' luang « dU'ng dtin j) nITa mlla lly ? ThOi uUQ'c d~ em chi~u noll, em se co Idem mot thaog chnng gian ho~c em se b6c lO t Iii nht'm Hnh cua em nhieu bO'n nu'a. Ttl· vi ella ern M,u v~ n kh Ong -

tOi Him dfttl. T Oi im l~ng cui xuong an, lang tritnh eM nhin long lanh gi~ u cQ't cua NgQc. Sau bus cam, toi va NgQc frO- ve khach sl}.o. Troog kbi NgQc di fam , tOi duog 0- bao 10'11 nhio m~t bi~n trai dAi phia xa, dOi ch6 c6 nhung viwg sang 168 anh nang nim mot ttim tOn gQ'n s6ng. B6ng dung tOi b6i h6i nghi den Trhm va tuo-ng chit'og c6 th~ kh6c duge. 'J\)i khOng hi~u XllC d¢og lly c6 phai Ia mOt Huh yeu tU'o-ng tiec hay chi IA mOt khao khAt dl;lC Hoh dUQ'c thang hoa ? Bien tOi bH~t 1'0 Ia Sl,f ngan cach vO bien gHi:a toi va Tram tir nay . va c6 Ie toi dang nghe thay Am thanh cua mot hy VQng tan fa. NgQc den hen tOi kbi tOi dang mai me nbin mOt chiec may bay tham th1nh ,daog bay quanh quhn ngoAi bi'~n nllO'mOt con chu6n


____BIEN Tl!.!JM

L/l.NG .__ _ _ .____ 139

chuon au0i hill hong rninh fren m:.it nu6e. NgQc nllln dong ho 0' tay le\i Vil nui ; -

Con hai li~Dg nila.

Kh6ng hi~u tl;ti S:lO wi nghi Iii l\gc)C v~m nhi'k nil?)' me)t cilCit n(lug nan. Vong lay t(jj buo qU!wh NgQc, mat nham Ji}i vft !r()ng kllolmg den ciia thi giuc vua mat nbi.i'llg Vllng sang loa clla m~t hi~n ccm 10m <tom nh II chiee phao bOng loa fa va Hit llfin , Khi ti~n Ng9c rn pIli !ru路c.rng, t0i n6i : - Ng9c, em tha loi eho anll.

co

gU!lg

Ng9c cll'('yi buon, mc)i 1I1im If;l.i va hoi l1J(~p ch6 XU()ug. Nang lltc dau khe kh(!, l<h6ng ct'J nghia ella mOt Call tra lcd, Ngqc di roi, t()i kh6 Chjll vi kh6ng thuy thanh than rna cung kh6ng huon dIll. Tn)l1g thai nll'a cllll'1lg va 00' YO' khicn t6i b\l'c hOi nlm In()l ngu'o'i bt-t (Hiu nhuom h垄nll. Gtin nlm lhoi quen, Wi den tham me) TdlDl. T oi khCllIg tLr.::rrig tll'Q'ng 116i c6 mf;t i.h~ gio路i am tlJUI11 nan danh cho con llguiri sau khi tan ra, vil St! thtH b;;ti eua tri tuang tUQ'ng eang lam eho t6i thrlm thia St.r do~n tny{!t vOi va va vo phuo'ng ti~p n6i gifi'a Tral11 va tOi.


DUaNG KrEN

« Anh y~u, «L1in duu ti~n em vit~t thu cho aoh va co vi~e c1iu 1.y

gang Him em mui lam d U'Q'C c{)ng nay.

«Anh yen tam. em du him khCmg lam pbi~n nnb va em hif§t gift I<'Yi InI'a. Co Ie em chI co m6i mOt Ull'C tlnh ity. (iTrcn may bay v~ Saigon, truo'c khi bj cuon vAo mOt th~ giui nao ohi¢t du-ng dung, em dil nght dlSn anh va h(3i tubng ohu'ng gi dli xily 1'a gifra anh va em. «CuQc g~p go' tren biii bi~n nam truac qua th~t kh()ng co gi dang gQi Ia 1.y ngO. Ri~ng deli vai anh, em cling kh{)ng phau hi¢t dU'Q'c tlnyc ra rang gHra auh va. bi~t bao nhieu ngu<'Yi dim {)ng khne. «Bi~u do khi~n em ngt,lc nhien kh()ng hi~u t~l . sao Sl;l' Ii~n h~

gUi'a anh va em - dol vai em - l~i holm tol'm khac bi~t vai !Ji~t bao ohieu s~r lien b¢ khltc, Em kh()ng m¢llh danh ern sl;l'lien h¢ tly la tinh yen, vi em v~n nghl em kb()ng th~ ) ell ai dU9'c, Em co th~ qua quy~t nbu th~ vi em hi~ll ro em, trong em co hai doi hoi trai ngu<?,c va cling manh li¢t nhu nhau, Thir nhg:t: em co mOt ban nang Hnh dQC qua


sam va qua do. Nam mU'()'i ba tu6i em dfi Inm Hoh vai mot dlhl con Irai C9C I1ltch, lig6' nglln bi em ep huOe. Tu' d6. em kh6ng th~ {hien d IfQ'C mot than th~ tHm 6ng. ÂŤ NhU'ng dung th6'i, vi em m(3 e6i m~ tl"l' nha, em khao Idu'll m(H Unh yen tIH.rc s~rJ m(>! Huh yen dam U!U dang, trong s~ch Vll :xii l{)', mOL linh yell khClng h~ vlln (ll)C. NilU'ng tjnl! yeu ~y lam sao d~n dlf9'C cilOg viti Sl! chung d~\Og Idnh tam, kinh t6m mn khong J'HOl1g ha oU'Q'c, C6 Ie em can m(>t ngtfl'j') dilll 6ng th{H nhicu tuc1i vii. th~t kbtl klnh de. yell :nell. Em khOng c6 'ST nghi so sll.Oh minh V()'j :Vlurilyn Monroe, nhU'ng c6 Ie lam hOll ;\iarHyn cling c6 SI,l' sun xc luang tt,r: mOl di'ing 11\ St;l' d<)i hoi ghe 1'9'1l ella xac thit, mN dilng 11'1 S9' ken gilo Sall tham vang len ltl S~t' lrong r80g "c. 1Mn .

nm

ÂŤC6 Ie em pluH n6i 1'0 lit ba em nghi~n lllH

va kh6ng xlrng dang, di'Si veri xli hc)i cung nhrr d6i v6'i

ou'a con gil.i

duy nbril elm 6ng.

Khi g~p anh , em luang rang c6 th~ y~u anh, Nhung chAng may em kh6ng biet t'\! lira d6i minh, em hien dang kbClng (16i chaco Mi,ic chlnh vi the em tiff oimh mal tinh ytu.

uu

aa

(Nl nln1' em (Ui n6i, em khong th~ dirng dll'9'c kh6ng thou man, nhullg em dIng khOng


DuaNa

142

[(lEN

dung du<?,c kinh t&m. nm'a tlnh V£l em ell) c6 Sl! v1in OI;tC r<3i, Hnh yell khong con eh6 u~ DuO'ng thftn. Em muCin yeu mOL nguo'i eha, mot nguo'j anh. kh6ng pblti mOL ngu·o·j mit em c6 th~ cai lJo qulln fto mOt cach than nbien. «Nht'rng c6 Ie em co yen anh, mOt Hnh y~n ngi'lis mOt tinh yell tan ra nhanh eh6ng, tan ra ngay kbi aoh buang em dU'ng d(ly lim mOt dj~ll thu6c la, th6i quen ella khli nhj~ll dun ong. ng~n

«Nimng dang buon cho em, la mOt chut Hnh yeu tly ua oem l~i mOt h~u qua khong ngb' : em xlie d(Hlg vai anh nhi~u 11O'n va em kh6ng ughi .d~n 8\1' d~ phong, n~n em (Hi mang gi9t mhn ella anh trong long.

ca,

«Linh O'i, xin nnh tin em (li~n lly. Em

khong but hUQc anh phai nhin nh;;tn n6, chin trhch nhi~m vt.: n6. Khong, em kh6ng diu xin aoh hiS thi 5\1' lhU'o'ng IH;l.i, mOL clllH tien b~c hay blit Clf m(>t 8l~' tra giu nao. Em chi xin th~ tb6i. e6 qua nhien diSi vai anb khOng auh?

«Em kh6ng hi~u tl;li sao em thiet thn v&i oi~n (t6, ngoiti ra khong hoi h~n. khong lrilch moe, kh6ng doi hbi di~u gi ? T~i sao " Vi ly do tinh than U' " Em e6 phld lit ngub'i qnan


BiEN TRAM L~NG

H\.m den nhfi'ng uoc l~ tiuh than ni:lO dau ?

xu

_____ ._ _r1~

h(>i hay m()1 gin tf!

« En~ IdlClng hi~u Vil cling kh6ng mu6n tim hi~l.l nu'a. Ttl' tnl'6'c em vfin than nhiell va nny

em sc ti~p tl~c than. nhien <1<: Rong. mM chtH nhQc nh:111 hcri mOt tlnh yen ngrtn ngi'd .-;e kh('~ng Itill1 ubi thay can ngU'(':)'j em dUll,

«Em b~t duu Ill. thu' nay h~ng hai chu' ({lUll! yen» anb kh6ng ph~l lc'mg chit '1 DII sao xin nnb cho em gQi mot Wn nlm the de: II! cianh lim va an iii nfji bO' va ciw cm. «Mlly bay aff t6'i V{)111 tri'Yi Sidgon va thug hI). thi:lp dan, m<)i v~t (y duo'j cililn em cling dang lo'n dun vii lilt ni.h day se nunt em vilO eM the gioi khc1ng mo' IIljt vA. Vi) tinh dla chung.

m.

« Em c6 nen gu.'i anh kh6ng Linh'l

mOt l{Yi Vlnh hi¢1


CHIN Nh6' m~c th u'6'ng pInolC va cli xe d 6 tiI'og chling, ngc! nlU'6'i ngily - k~ til: ngay co y djnh oao ngf't - t6i rno ve t6'i Phan Th i~ t. Nbii-ng ch6 Wi di qua, canh ti~u (:W~n clh DaO l~lt va chi~n tranh lll~t kinh term. Btr(mg bO hi cat clift lll'Og quang. BU'CYng xe hoa bt tr6c hang cay s6. Te>i c6 tll'C)'Og ttrQ'ng su'c mq.nh khung khj(~p clUl nuo'c db xu6ng til' nhfrng su6'n l1l:ti thoai thoai gi6' aay cay c6i aff ht r6c di tf()' l'a mau dat 00 mo'i. B~n Phan

Thi~t

t6i phiii dt'rng l?i vi khc>ng nghi dU'Q'c cach nao d~ \Tll'Q路t qua khu Rung La, 110'i nbi ti~ng Vi~t cOng n1m ruO'i. Rauh khach di xe thuang h! chUllg hat c&i gUiy kham chan, nllu'og v~t giny gil1Y holle de saut se 111 mOt tllu' driu hi垄u h~t dU6'Dg ch6i cai, y nhlr d~u dong cho Irau bo ella eile Ir~i Chtl rni~n Tily Boa K)' , con DaO II;lC dim saug khu vt;rC khac III rai do路j. Th~t ginn di . .


Loanb quullh troIlg tl1111 11O'J1 mOt ngily tl'M vO'i sll hl)'e Itl'C gan nlm kbClllg chin ni)i, Wi may man g~p IOwa. HAn CII ng kb6a 'fhtl fhi'c v6'i lCli. Ngmyi m~p, trang, !lin, den ldnh c~n, tr6ng nhu ll1{jt c~u sinh vi cn con !lila Io.nh. Nlmng xnng tr~lO, han cung dil' co W~lIg. Hi¢ll han chI huy m()t d:;ti d<)i bi~l d<)llg qll~)l1 d6ng Cr Xuil1l U)c, nhliy dil ra (1.1y d~ giai quy~t

mOL

v~n

de rat tl1U'C)'tlg ella (1iw6ng.

- May hiel t~i sao lao phai x6ng pba qUA. kIm Rirng La nay khOng ? Kh6ng phiU vi lao y~u 116 nlul'llg vi... vi. •. k~ kh6 noi th(l.1. Co vi tinh d~IC manh li¢l Clla u6. Ngi.'l veri nb tao lehoM 11'::)'0 h~t nhu'ng ('1I'1'a con g!d tno ngu xua nay, No ... () ... no kinh !chung lam, ..

Ie

Han mcri loi nong hia, tilm 51,1' rling hi1n chua co ng1.r<Ji yeu vi han co cai h~ ti Ih hiin v6 duy~n, rat giti ; bil ]~lj, ve plmang di¢n dl.lC tinh hib IrQY ]l;\~ ghe g6'm, han d6i hOi nhu'ng cUi gi qua d¢, m()t hinh tln'rc sadisme. Toi chi l~ng l~ng mlm ctrai. Nhin m()i han map may vOi va co g~ng di~ll til. mOt Y nghi kh6 khan, toi lhay h~n c6 m()t ve (lang y~u. Chile phai co mot dLra con gai y~u blb rna hi\n kh6ng bi(5t. Hi\n hoi toi t~i sao ll;\i lang 'hang & day.


DUcYNG KrEN

Tc)i Ira l<'ri 11\ t()i dEw ngli vil dang tim each tra ve Saigon . 1\'1~f l1i'ill mCr liJ'Il vii JJ6i nlm h(~t :

-- Bao ngfi? Sao

l~i

duo ngu ?

T6i nhlJn val. Toi kbong thieh giili thlch bat c6 vi垄c gi tOi lam. Han cung nlllin vai. cai dliu Iiic Iu' khe khe v6 ngbia : - M~c mity. M6i tbang c6 mOL Iy do va m垄t hoim dnh d~ h,ra chQn. Tao yeu Hnlt eua tao . Tao tbleh aanh nhau. Thjt'm()t (hung Vi~t COng kbolli d. ehju dU路Q'c.

Hall lay tay ra hi~n dim ngm;rc ll1o'j dao mil b~mg va hbi {Oi da tll'l1g m6 hl)ng tilling Vi~t COng niw chll'a. TOi lra l<'ri c1lll'H, chi m6'i dam tui hl,lj kh6ng biet trcri dal In gi. Han l~i H~c Ill' cai dlin vt\ liem luo路j chung quanh mep . . - IhrQ'c r()i, may dao Ilgu. Di nhien tno khOng t6 cao mily. Tao cung cling yell nu'(YC nlnrng khOng yen den the. Ve phU'()'ug dj~n hliln be, tao c6 th~ gillp gi olrQ'c may? T6i 1161 trb ng~i ehinh tren COil (hn'rng v~ Saigon Iii kllll Rt'rng La. Toi ml10n oi nh<'r xe han qua <'16. Hun tra I<'ri dong ~. nJmng vi tM


BIEN TRAM L/fNG

-- --r- - -

m~c lhm')'Og plllJC h~n

- -- -.-- -. --

-147 -

se J6n

ttii ?:t ngoui ilnl~ va lha Wi o' dall Xuan Lc)c, nhu' the do- rt1c roi veri QUfll1 canh. TOi Ira Jeri han d6 til chi tiei. kllOng dallg k~ va tho' ra khoHll khoai..

An calll loi X()llg hun pW\p ligil'ng I II t6i IO'j ngtl chung vO'i han. T()i cm'ri Itt e oi.lu tll" ciloi. H~n h911 lei tILIng 8 gio' sang mni 0' trl} cay so ..â&#x20AC;˘ T6l viiy tHy t t) )' nha r oi trong khi chiec xc jecJj ella han Ino di tl'en con dH'er!lg h\-p Lt,li mu piJia sau. Oem riy, lOi nglii den Trnm vi.!. N'g{}C dwg mOl hIc, )' nghi hili hoi. H(ji lOi !llilfp tiL Dam 1110' thlly minh bien thUlllt h ai ngmji, hni ngueri clmg lit t6i 06 xcl vh pbftl ! dO(lI1 Dhau mOt CilCh sang slIol vil. Liet rt1 ng minh

ve

chioh lil. ke doi di~n. Bicu 1))' la m kllll Sry Wi ngay trong gi1i~ ngi'l. T()i 11nl1 gii\c trong ciim giac mo' ho tb~H ltm. 'rai co th ~ do IU't'rng duQ'c thai gian nha s~l' quen tllU()C nhli'ng tieng dOng bu(')i sang: dall tien Iil tie: ng xe nba bilTh clil~_y nhanh, sau-den xe b6 roi Lieng mOt hai ngtrui di <lU'O'llg n6i to hay k(~u Ie guoc tren nen g?ch.

TM Ml'llg d<:ri Kboa 0' In.l ef\)' so mu han di).n nu's gio- truoe. Ch6 d6 iii. mOt h6' ruOng. l\1~l tro-i nH)e lll' sau mOL dun gac cl:.it:c

-\ uu


DU'O'NG KIEN

diu ra khoj tinh. T()i nhin thily h6ng den tlm nho ella m<)t ngmJj Hnh eO'i tdin dung Mn bao cat. T6i kh6ng ohin ro net m~t h~n nlllnlg tblly han vuo'n vai thoiH maL Khon lb~ng xe l~i sat Mn t6i khi~n t()i phiH lili vao trong. Han m~e do tr~n dang hoang, kb~u carbine d~ ngang dili. Trong khi t()i leo len pbia Mn kia, ban thil.O hai qua 1t;t'U d~n deo (y thal ltrng trao eho t()i : B~ may phong tban. Nhung vb phllC quan dnh may du'ng c6 tuO'ng him. Tha vitO til v~ tOi dlw ngU cc)n 11O'n co silt. Dit sao may cling pb:H ngh'i' d~n tao, vi trong cit hai tOi tao deu Iii dong loa, ma di nhien tao kh()ng lhich dong lOa co sat chtit nao.

-

g~p

Han Vlra noi vim cU'(Ji, ham rang lrang nbbn . Tuy trC>ng han c6 ve khoai bo~t nlmng hai Olal con do nghu, cbac dem qua han it ngii. Y ngh! ay khi~n tM lien lubng d~n NgQc va t~ nguyen rua minh. Dil sao wi khdng khong th~ choi dii rang NgQc them khat dim ang y nlm Khoa them khat dim bit. Quac 10 so 1 vang tanh keo dui phia tnr6'c, t11lnh thuang mO'i g~p vai nguaj dan que gong


BIP.N TRAM LJNG

Ie.

ganh di ben Hai qua I~rn df:l.11 chlu n~n.g tren lay va loi mttn me nhu m(lt v~l xa I~. ThOi gia Lll' Lhll' dc) cllO'i vO nghia nuy, T(Ji se J'hOng tham dl! ve),i b!it ell' danh nghla mio ' Tbiln l{inh LOi moi 10(>1 va din du'(!,e y~n nghi. Khoa hc}i tc)i

lam gi tLI' ngay ra trU'6'ng'

'1'61 kll()ng lim duQ'c c:lll tra 16'i gC,m va roo Vi co Ie toi lam nh icu, di nhieu nhung c6 th~ g<;>i 11\ h'tnl c1,uQ'c khollg. Toi nhllll vai : (\ llU\y cling bi~t , d(yi chi elfiu danb d6 , -

lillh, lhi~n ltd

Hli n k~ cllo toi nghe nhu'ng t r~n danb hun d1i Iham dtl' Irollg khi 16i c h ~p chern ngu l~i. Gi6 mill htl;')i sang llln hai hen xc, Trong dIU ~ huy~n ll an che m van nhfi'ng ti~ ng chli.'i the . Toi ghd COil gai elii'd th e nlll1'ng (tAn Cmg thi dU'Q'e. Hill h n h U' d~\O (y trLf ()'Og bftn It r h iH th e, khong haD gi()' thi (h'tng IlO'n . DCI sao d i linh cling lot clio hun, hQ.t bot dfi dtl'Q'c nl;\n tl1:\nh me)t Ihll' hanh kh6 nhai. - Tt,li ti ~u kllu vO'j yeu kbl1 10an 18. do khon, Vi~l C¢ng bao gi()' ni1am an c h l\c minh n6 m6'i dam chai, n~u khOng n6 ltli lien. minh m¢t d~i d¢i Uli n6 oam. minh

He


DUaNG KIEN

hai n6 mmJi. Vi v~y tilt ca vall a~ lit tiep vi¢n, ti~p vi¢n k!p va dhy ali IA n6 bo deri v6'i minh. M£?- ki~p, th~ mil c6 lhn tao hi yay, gQi v~ ti~u kim den ritt 119ng cling bhang thay may ()ng dan, c9. den m~y qua tr911g phao y~m irQ' cling kh6ng n6t, Lhn tiy tao bj milt mOt nth linh, may ma clma h! tran ng~p , ..

so

GiQng h~n cay dKng. t6i thlly mi mat ban thap xuong dU'ai gQng ktnh Hlp lanh : -

M~ ki~Pt chi d~n dan thay

linh minh ch~t ding chtu kh6ng oOi, Lhn dhu tao phat kh6c. san khOng kh6c nhung n&i dien chi mu6n It.li cbo I~li khan phe pho'o (y tinh mriy dao. Nghy Xil'a tao ia can mOt di hQc nai tH~ng can nhit lanh, ve nhit rat nhu cay, nay ciing nem dii mui vi phong trhn. Th()t thi clla m~ sinh con, 10l,\n l~c sinh ti nh. H~n cU'('yi 16'n,

be m~nb vo-lang tren mOt quang dU'D'ng nghieng )'oi hat bam chi clla loi vet kinh VO- chang chit tren Him kinb ch5.n gi6 trU'o'c m~t.

...:..- Tao hj mOt phal btH chet, gal1 gan ch6 Cling chi vi oi tham cai em formidable eua tao nhU' Hin nay. Trai, tao ch!u em l~m.

nay.

phai n6i ngay lit tao cb!u mlly cui ki~u khoai den d~rng t6e gay ella em, ..


Han cu路(yi hi} he, nhu'ng lho' lhit tre n m~t dun fa Han dltn ta cai sU'o'og ('i'ta hun b~i n g CilCh l~p l<fi Ct1i stro'ng lMt SI,r. Being dU'ng 10i kb6 chin nilty phili chtl'llg Iden nlm mOt ('unh c!lll'o'ng mal. Toi nghi <l ell !\g(,lC, cili ve d9P I'o. rUQ'i, khicu hhieh ella nang. T(jj ngb'l den chiec huo lhai lr ong hl,lng Ng9c vii. 11;1' j1('tJ j sao nnng kh6ng tilll each cilia lia no ra khoi thtln th~ nang , S~r hllY hOlJi ay lit mOt I<)i !&i hay mot gild thoill ? (Jiili th oilt ello niHlg, giai tboM cho tllU'Q'ng dt; kb c)i pl l:li dang tam hill1h h~ mot sinh v:).t sl1p su'a gop m~t.

C6 chang c1i eu ma ngu'(r j tn gQi 10_ tinh yeu gi lra hai ngU'o'j klu'lc giong ? Con mht Ngf)C hi~n n:;ti. Trong cbien S[lll hai them mOt con I11 ft l 路khac ll;mh toat en tll' chi: Ct\i t1 q-i cl'la Tra Ill,

ra u hu e)!] va llh:ln con mih 11)' l[~i hj~n lilm to: riwg minh nhin long lanh ella

'1'6i ngi\ thit:p di lun nu'a nllll'ng vITn con nghe 010' hCl tieng xe ch~y, Call c hny~n du.'t quang ella Khoa va cam gi:lc trai hru dv,n n~ng chiu tr~n tay, RCli mOt ti~ng n& nhu hai luai dao lll(tl stt c (1 ;\m 1hft:1g ,,[to hai tai cimg vui )' nghi lhang tIJot nhung ro J"L'tllg ve triti I ~l'n


DUCYNG KrEN

ca

dlitn vi hai tay Ifin than tb~ bOng nh<=; bilng nlnr khOng e6n mOt Chllt gi.

*

* * T6i tinh l~i lrong cam giue mOt thu' anh sang tim th(lt ch6i oa vao mlk Chung quanh tOi holm toan im l~ng. Toi nb~m mlit d~ c6 t~p trung y nghi ve mOt dieu gi 06. Nhlrng nhu'ng y nghi hinb dU'O'ug nhno ra thanh mOt lhtr hOt s¢t quanh: T6i Ct,r a minh va mOt Sl! dau c1<m lam vcr tan cam giac ao dell. Toi nglll di Hin nU'8 nlmng chile hlin kboang tho'i gian ngKn hcm Hin d11l1 .

. Khi

b~t

dau ho i 11011, th§.n ldnb loi dU'ang nhtr ou c6 th~ la m vi~c GUQ'c nen toi sang sucH d~ tt,l· nhll oLrng nen mlit vOi. T6i CIT dOng may d§.l.1 ng6n tay va nha 06 doan bier rang minh dang na m tren mOt thlra ru¢ng kh6. Toi lim each C~l'a qU <:1Y hai chan nhung di?!ll d6 kbi~n tOi dau dan den co quap en tu' chi Irong mOt philn u'ng bat nga. Oil sao nha d6 t6i Uiy l~i du cam giac va tir til' rna milt nhin th ang v~ phfa tnl'6·c.

mer

T6i dang ntlm nghieng lren mOL ha ruOng. Chung quanh kh6ng -m<;>t b6ng ngtr6'i va c6 Ie cach duang llh~n khit xn. TOi Illy tay sO- n~n


BIEN TRAM LANG

:.22

lllQi cb6 tr~n than Lh~ va nh~m tilay chi co chan trai bi tlwO'ng. Lil: hang cho tai ban chan t6i khong lSi nao ell' dong QU'q'c. V&i nhfrng Idnh nghi¢m chien trU'Crl1g caa !Oi, Wi bitSt vet thuang ~y khClng lI~uy den Hnh lllt;lng ngo~i trll' wi pbai nhm day qua lUll vis. l~ng ie chlrng kicn mall ella minh tbi'lfl nhicn thoitt ra khoi thfm th~.

Tui biit dau ngh! den Khoa va dua wat tim hAn. H~n nam cach tCli khOng X8, hai chan va tay den dang th~ng ra nlm ngm'yj t~p th~ d~lC. T6i ngh! ding h~n dli chet vi dqi tb~t Iall khopg thay cU' dOng. TOl khCmg tbily chiec xe dAu, co Ie n6 dB. lao Ihilng vao mot b~Ii l'~m l1aO d6 va chung t6i yang ra ngoai Ih~t xn.

Bien llil limg Iil. tlili sao 110'i dun im v!ng nLHr mOt {jnh diu chet. KhClng co cS. Wfng ngU'ai cung khClng c6 W!ng chim choc lrw tiiSng gio thlJL Ngqn co (y ngay ke ng6n tay tOi cung im l~ng nila mOt m6n do chO'i bay trong

tu k1nb.

DiI ngh! ding Khoa dli chet, toi cung c6 bo v~ phia han, Quang cach cang gan dU'<?,c chot nao, 1>16i cl;l'c nbQc dau dan caog lam cho toi cam tbfty xn tMm. Chan trai h!


154

DUO'NG KIF,N

thuO'ng cih loi l~t tr~n m~t <Hit d~llJg vao mOt mo cao khien Wi b~t ngi'ra llgU'o'i, hai tay bll't tung mOt mo' dAy df;li mqc SIl.U vilo long da ti Toi n~im tho' han h t: n, lrong trong mat loang tho{mg mily dam may trilng t6e ra 1'a bien thanh mOt Unf phao bong nrc 1'0'. Toi c6 l~t ngU'o-i va tiep fl.W 1>6. T6i dtl'a

lU'<)oi hem mOi, mOt vi tanh vA ml,in khien t()i 19m gi9ng, mu6n n6n fa khoi mi~ng Hit nhu:og gi con llili trong tht Cu6i cung wi cung nam dU'gc vao chiec botle de saul ella Khoa, va vil'u co minh, vil'u keo hall ve phia loi. T()i d~ lay len chiec ng~'c d§.m mall cua han, h&n chua chet, lim vDo COn dl}p nh~.

cn

Mf},t han nhem nhu6c bun dat nlmng v§.o trang b~ch vi 111al nhieu mau. Cbiec kinh dli vang dall mat va long trang tr6ng nIlU' milt 19'n ]uQc. 86 khong phiH lit can mat ngU'iYi chet vi hic thm'rug, can mat nguc)'i C~lll th! n~ng 1>0 kinh trong cung an mrit than. C6 Ie hiln b! thU'o'og 0' b~og vi mau con uat sung (y d6. Bang tat d.

Sl.r

c6 gang tuy¢t vQng, Wi

vanh mat han c.ho imh Bang chieu vao, may ra vi the han c6 th~ tlnh Il:li giAy lat. Toi cam thay tLntO'ng han, than thiet rang hu(>c viYi


han mOt cach 1:;1 lhuang, Tru'cyc hiln elll 1a thi\ng l>~tn It)i il nbo' clen neu !th ong co 1)' do gt d~c bi ¢1. Nlmng uem qlla bfll1 con l1i tim cui khoai l:;tc Cl,l'C dQ VO'i m<)! ngm:)'i (!an hit va sang nay h:1o n ri m day v6'i t6i, cimg tuy¢t vQng nlm nhau. Ia rn<)l <-li eu I? limg kh 6 h i~ u n bu'ng co m()t ve dang y~u cay Ming. D~n han ngQ ngu~y. T Oi g9i

hii o hhng

mOt am thanh rna toi khOng nhlj, n ra dw lDi: -

Khon ! Khoa,.,!

r-Ian miS, m[i.t r(Si nhlim IQ.i ngay, c hnc khOng nhin tbay gi nhU'og dDi m 0i hui map mAy. T6i Cl'li sat xuong m~t blin, -

Linh ... Xui qua

ha

?

Han mo'- mat lao nu'a va co ro!m' cw&i : - Chac tao chet ... M~ Idep, n i) lam mQi rafale ve phia tao."

ca

Th1 1'a kh6ng phai tQ.i hai qua hru d~ n vA gillc ngu thiep di cun taL Chi lit mOt V\l phl,lC kich co can, mOt th~og du 1eich kh6n ki~p nao do nttp trong bl,li r~m lia mOt trtmg rti chuon thiing. khOog din biet ket qna ra sao. Cung may rna n6 chn(Sn, neu kbOng no co th~ xach bai cM ih11 ctip v~ lam chien IQ'i phli.m.


.

)

DUaNO KIEN

Khoa giuo'ng mKt Icy da nh1n len phia trai eao. Kh6ng eo kinh hun khCmg nhin thrly gi, tOi nghi~p, ht\n khOng nh1n thrty ea darn may cu6i ct1l1g. - MI} ki~p, Binh Gia thi khong ch~t... Linh nay. c[li con tao noi hOm qua co con val lao. N6 noi th~ nl1ll'l1g tao kh6ng tin. Tue oh11t la khong tin han. N~u tin, tao Hiy no r(}j. C6 lmh n6 va du:a nho VaG trong vi. C6 d~a chi. C6 djp qua Pbau Thiet may ghe viw payer rna cllO'i. Tuy~t H\m. Cling Ia mOt each giup n6 nuc>i call tao, neu chit ng may lit con tao

ca

tMt. M(Sm han meo s¢eh. T ()i kh6ng bi(~t lit hlla kh6c hay euoi. C6 Ie han cuoi. Ban han ngan ngo~o sang mOt ben nhung vlln . con thoi th6p ther. M~ kiep. sao khCmg c6 mOt ai quallh elciy. Toi gt;J.c xuong hen Khoa, mal bilt elfiu hoa va c() iH)ng kbat bong. TOi gQi tham len NgQC va muon n6i val nang toi lin ding dl'ra con tro ng b~mg nang Iii con toi. NllU'ng dH~ll ay e6 iell gi eho tOi, eho NgQc hay cho dtra lre dang thuo'ng'l TOi c6 cu:u vat gi n6 khoi than phl).n lAm ngmYi cua n6. T()i co khai sinh vai d£ly dll ten ho m~ va t()i nam day vO'i vet thuO'ng


nai chan. T6i co que btwng va nilm d:1Y klH)ng th1ly dong Io ~i. Cay co lru'o'c mal lfli cao dun, va de) m th Ang VIlO tx'o'i xanh v6'i mui路路 lil nh~H1 ho~l ella n6. Lan , lh ~l Ian -toi khong c6 cheh DIlO d8 do 1ll'(1Og llt o'j gian - loj llghc tlllly li~ng xc cbl':lY. Cblo1c h~\n xe 11M lJinh vi ti ~ng chay !"lIt nhanh va clam. TOi vllng J~y hd l~n nlmng am lhanh khOng lai ni10 thoM ra kh ai cd h(;mg . Toi tll y~ l V(.ll1g nllin (jllanh. Ma y (juil, 1\.[1OA. con <teo m(>l kbll n Colt ma tOi khOug d~ )'. M6e (luVC khi'lu sl'mg ra kh<')i hao , tOi nlm hi be gfty nam dau ng6n tay.

Toi d~ wi kh a n sung xuong dill va b6p co. M(>t phal. Bat tUllg len ngay d~tu mui sung. M垄t philt nU路a. Tieng Mnh xc rit len r()i ngu:ng bQI. MOt gilly. T0i ghl m:;mh ng6n tay giU.'a con li:mh l~n

vito cui vcwg cong Ch(lp cbim trU'O'c m~t.

Tieng n6 yang len cimg m(>t lo~l ti~ng n6 khac tnl Uri, TOi cbtii xuong Mn Khoa . Nhfrng vien d1lt ban vilo ngm'}'i tOi nlm nlnrng hon Gil. tang. Vit 161 ccm k1P nh~tn th1ly Khon uO'n ngn'o'i len, giiXa ng~'c han bai voi mlm phun ra.


DUaN G K JEN

Mitt t6i toi slim tnr6'c mOt Him mang no sQc den. Nhu'ng sQc den quay tit nhu chi(!c chong chong va phat fa ti~ng rit lam va tung nhu'og ciim giac lilOg bill1g cua Mi.


lvlU'O'j

T()i nam (y h¢nh viOn C<)ng Hon 110'11 nam thitng trai. Trong num thang tCli ht lb!im Vall nhicu li1n. T(li ohin nh~n rnng i6i d5 <.1Ao ngii, Toi nhin nh~n dii di nha xc clh Kboa vn thu~t l:;ti d~n pilat CiJUll cbi tieL vv ph~lC kich mil ogU'(ri ta Mt tM phiii gQi lit tai n*}.n.

ra khoi b~nh vi¢n, ngU'o'i ia cho biet c6 Ie ben <Iu£tn phap se kh()ng xet (len V~l oao ngfi, T0i se dtrQ'c gild ngfi vi etit tbunh phe t~t. D6 18. mOt khoan h(3ng, tlil lit m¢t St;r kboan hong bat buOc vi ngU'ai ta kh6ng th~ uU'a mOt qUEm nhiin c6 mOL chan ra toa.

Ngay Wi

s~p

Trong thai gian dliu, st;r dau <l6'n th~ xllc khien t6i quen lang llit cit Boi I,hi trong gHlc ngll t6i cung me hoang, Lhay Khoa hi¢n ra v6'i u6i mlll IQ'n lu¢c cila han. Hiln cU'<1i mom hll h6c, lqi Lro' do va kh6ng c6 chiec rang


l()O

nno. Toi thay honng sq nhi~u hO'n kh13 sO-, nhung dan dan v(Yi sue khoe lil>i ph""le, toi l~i th11y kh13 sO- llhieu hO'n hoang sq. M~e du sl..t dau nhuc hanh b~ ngay dem tOi vAn th~y phiH ni\m mai mOt chi} trong th5 n~m , 11\ dieu knong th~ chiu d~'ng n13i. rvUt toi hIc uao cung chi thu nh~n dUQ'c mOt vai hlnh lmh: mOt v5t 0 tr~n tdin nha, chi5c b6ng di~n, hai cbi5c CQC mAn sO'n trang... Dan dan nhfrng thu d6 kbi(~n toi ghe to'm, nhU'ng toi vAn bilt buOe phai ohio thlly chllng vi khOng th~ hic nno tOi cung nham mat. ThU'()ong tC;i chi khoan khoAi v61 Sll-' thay d13i thoi ti5t, n6 kich thieh cae cam giac va ian dliu tien tOi nh~n thlly d~ song, nguai ta clin nhfrng cam giac sO' dling bi~t mlly.

Sau nhi~u ngay me man, tOi kh6ng nh(Y ro mlly ngay, khi tOi du tinh tao d~ bi~t t6i bi cua c~t hAll mOt chan qua dliu geii, tCli tuy¢t vQng va tue gi~n l~ lung. T6i khOng tuang tUQ'ng nbi tOi se song ra sao. TOi nha l~i hinh nuh nhfrng ke que Cl~t rna t6i da gi;ip. TOi it}:' hoi gifra mOt nguai hai chAn di dlmg blnh thU'()ong vCri mOt nguai mOt chan Iuon luOnd~a tr~n chi~e n~ng ge>, st}:' eu dOng di nhien khAc nhau nhung con st;f song, st}:' tbleh ung v6-i st}:' song khae bi~t nhau d~n mue de)


BIEN TRAM L~ING

161

nao ? Toi kh6ng ira l(ri c1tr<?,c ro rang, vi hic ~y toj chtra dl'mg l~n d~ dln den hai chan. Toi chi th?ly khon khll trong y nghi va hinb nbU' co Hin t6i muon chet. nlurng 'iT muon ily khong manh Ij~l cho 11.\01.

Kbi con 0' b~nh vi¢o, ngmyj ta di chuyGn toi tang mot chiec xe co hai chicc M.nh h:.m hai hen thilOg va moL chicc banh nbo phla trmYc. T()i ngoi IQt (y gifi'a nhu' ngoi Lrong mOL chiec ghe banh. Lnc lHiu khi [oj con yeu mot ngtrCYi y ta <I§.y Wi tti. BanI! x{' em Ai Itl'at tren san gl:lch va d()i klJi toi ding thay thich thn nlm mQt dll'a be dtrQ'c mQ <Illy xe di rong chai. Nhtrng khi tlii bal duu co th~ mOt tay lid chiec ghi d6ng !lbo, mol lay quny ban (1~p trtrac mi;it de c lllly ~n d(mg SQ'j gi:1y xich an vao chiec banI! nho rhia trU'o'c. t6i klJ6ng con cam tu'o'ng fly nITa. T6i Iwi ho' ng& va bl!c tirc phlli xi'r d~lOg hai tay van cong xi¢c dang Ie cua hai chan va t6i th~'c SI! cam th~y sy: tbieu than cua ke tim t~t. N6i ao uac du'<?,c dung len khien tf>i khl> kh6ng biet trong hao nhieu ngay.

so'

Trong llO'n Dam thang chI co vai thang b~n den lbam t6i. ChilOg no v6 vai toi an iH, dem cho toi mot it sach vii. k~ ten mOt vili


16::1

DUUNG KIEN

uau

thgng b~n dll ch~t. viti thang khac hal vao Hnh. T6m l~i, cu()C song ben ngoiti khCmg co gi dl)i thay.

T t)i ra khOi h~nh vi¢n vO'i hai chi~c n~ng va Him giiiy gilli ngfi. 96 lit nhu'og ve..t cuoi cung d i nh dlmg d~n q .u fm ngfi. TM con nh(Y khi tM chong n~og all-og d~y a~ ra khoi phang vi~n y si tmbng , loi ali cau Idnb v(Yi m¢t ngrraj y ta uua tay gillp to!. NhU'og khi ra tai trrr&c canh cua dong kin, t6i du'ng l/ili boi roi aU'a m~t nhin han, va h!n cling hoi roi nhin lOi co ve ng~p ngirng. Cuoi cimg M.n cung ch~y ra mb cua. T6i au oguai ai va khOng cam 0 ' 11 ha n. Ra khoi chi~c cl)ng sat, tv' nhien t6i mim cu<yi nghi ding til' nay t6i se tbam dV' cuOc acri v&i mOt chan. Cimg vO'i y nghi ay, aliu chi~c n~ng a~t au ng VEW mOt vi~ n stli, tr(l~ di va t6i 11O'i chao ngrrcri. T6i tll'C gi~n djnh uu'a chAo all. vj~n sni, nhrrng ng~c nhien lhay minh kh6ng lhlTC hanh arr<?,c )T a~nh riy. TN kh6ng tlfC gi(lll vien sbi nih'!, ma hloh nhlf cam gi~n mOt cfli gi khCmg co hinh tbil.

*

** KhOog hi~u vi sao t6i co y nghi tim :\goc. Sueit thai gian ohm hr;.nh vj~n cling nlm di\


hem hui tbang trer v~ song chung clin gac vO'i Hoang. tOi it ngh'i d~n NgQc ho~c y nghl kh6ng tha tlJi~t du d~ wi quyct Gluh gl.lp l~i nang. Hoang dil lay VQ', dua con gai ma Wi b[it g~p sQ'i toc tren gOi hiio. JIlin cling du c6 con. Mra be mA toi tbm'mg he n6 tren long, mao me hi' chi oho be ky l~l ella no. MOt htlm n6 dang bo quanh nba , 1M dua

lay vfly g9i : - Ai, l~i day vai bac, No ngtrng len cu'cyL H<3i n6 gm,mg t1tmg Uin dau tien n6 dlrng du'Q'c mOl minh, Hai chan n6 xo~c ra. run run ... T()i c m')'i vni d~y.

thich. vA'y tay :

- L?i day! LQ.i day!

co

N6 do d~' r()i nhflc m(H chlm l~n nhuog cil ngU'o-i ('Hi dc) nhao phia trU'(lc. Bioh nhu- fOi Idl~ng kjp nghi gi kbi tilIng d~y th~t nbanh vai y djnh ch~'y I~i (10' n6. T6i cling dll nhao xl10ng san. nam s~p nhin no phil l~n cU'<'1i. VQ' Hoang lir d uai Mp ch~y len dung sung nhin tOi ngl;lc nhien, ~m con len

ve

de> danb. T6i ciing chong mot tay ng()i d~y nhung van cU'o-i d~n chay nuac mal.


DUaNG KIEN

Chi~u hom 1\y t6i di ti~l Ng<;>c, S~n g§.n ngo nha Ng<;>c, t6i dLrng ll:l'a Hl'Og vao mOt chi~c cOt di~n. T6i kh6ng ngbT Ng<;>c se ng~c nhien hay kh6 cbtu g~r t6i vO'i mOt chAn va hai chiec n~ng. T6i chI ngh'i khong bi~t Ng<;>c con c6 (y nai aay '? Ng<;>c sinh con trai hay con gai ? COng chung thai gian. It ra Ng<;>c dii sinh duQ'c ba thang . Ba thang. bltn du'a be con gm ngu.'a, Khong bH!t Ire con may thang mO'i biet lfiy, nam hay bay thang ? TCli ng~c nhie n thtly minh ngh'i den di~u ay,

T6i xoay dEi'!l n~ng xu6ng dilt t'hanh nhiing 16 tron. SO nay t6i thuang co th6i quen t~n mll.n vai nhfrng 11'0 cllai vo ngh'ia nhu' the. Kbi t6i ngung len mOL .c hiec 6 t6 hrM qua va nglrng l~i (y dlln ngo nha NgQc. NgQc xu6ng xe cilUg m()t ngmyj dan ong. Gff nam H{y tny NgQc d6 nang Hh ail. Imo'c qua mOt vung llUO'C Ian. NgQc khong nhin thay toL Gn dan ngo va NgQc di kbuut sau mOt blrc luang. T6i dU'ng do m()t hIC lau va cu6i ciwg t6i' nghi khong biel di aau. Roi kh6ng h)'a chQn toi ai v~ m¢,l phia. Nghl den NgQc Wj kh6ng thay lirc gif\n bay buon diu. T()i chi nghi vao nha NgQc hic nay khong ti~n. Toi thich ngoi n6i chuy¢n vai NgQc m()l minh vit chi\c NgQc cling tblcb the.


- - - - - - - - - - - - - - - ----- - - M~l dll thoang trang.

toi thay Ngqc hO'i gay va xunh, uhung d~p hO'o. Ng9c rni;ic.iupe SQC xanh. hai cimh tay d~ ldin, tuO'i mal., TOi kbong ohin rfi kbu6n mi;it NgQc. nillmg kbong hi~u sao toi dillh ninh ci!i nllin eua NgQc vfln c6 vc h6' hu:ng va doi mM v~n m ,l cuM phung phat. Chieu xuong thtH nhanh. Moi m~t vI. eli be; nhicll, anll (len. ti~ng d¢ng ciIa th anb pho sa n gia tan khlcn toi choang vimg '1'lnh Ctr loi lO'i m(lt cong vien mit hinh nhu tc'l i chu'a di qua bao gio', T()i ngoi treo mOL ghc (lit. hai vai moi r6'i vi nhii'ng lay n~ng tlJllC len vi{

sa

fa

than th~ tai keo xuong lr~n m¢l yuaDg dU'6'og dilL Toi lhay 1hem thuac lao B~ <lieu thuoc J~n m()i wi life It'li mO'i biel dfi be) quen baa diem. Tren chi~c gh~ da cach lui cbu'og muO'i hu6'c, m¢t ga <ll\n eng dang ngoi hut thuoc. Tei khong hien IQi sao toi kh()ng Co gfing di nmai huo'c d~ moi !huoc. T(li ngtl'u dau 1'1.1 phia san nhin le.n hau trai da loang tboang ml)t viti ngoi sao 86'111, Can them khi~n nuCrc b9t {()i u'a ra lam uCrt m¢t dau di~u thuoc. Tro-i toi han va m6i hic imh di¢n h:1t v!\o c6ng vien thAn11 tirng v~t 1'0 r¢t han. Bi~u


166

DtJ'O'NG [([EN

thuoc eua gil. dan 6ng l~p loe, ga ngoi Iau vii. htH lien mien. TOi co kh6ng ngb'i den co'o them va hinh nim toi lhiep di mOl hie Iau. Rbi tl nb d~y, strO'Dg lam tr6't chicc ghe da vA qulin 8.0 t6i ding iim I1;l0h. T6i khfJl1g doi nbu'ng caog tbay them thuoc hO'n hie' nay. T6i tiec ga dan ong chiec ghe ben kia kh6ng con ngoi day. Nhtrng t6i cling chong o~ng sang ch6 cua ga vi ben ay co mot giilD cay. nim the se do' suO'og. T6i nam ngu.'a m~it nhio sao lOilOg thoil.Og qua Ice lit cay.

- Thaoh pho 111ng hiio di, lieng xe chl;ly nghe xa va mO' h(). T6i thay S~l' yen 'Gnh triii r¢ng ra nhu mot Him n~m em ilL Hinh nhu t6i dil. co cam giac riy mot !lin, buc)i sa~g sau dem phl;tC kich ogoai d()n, loi ohin anh n~ng pbM mong Iren m<)t sU'an dOj, dall 6c trong r6ng va chim dam trong n6i trlim J~ng menh mOngo Toi vu6L ve chiec n~ng. No kh60g c6 milll va cam giac, nhtrng gia day t6i dli quen lbu¢c vil than yen n6 nlnr cbiec chan milt di va da tuo ra. M9i S\i' <.1(~u Ian ra va. deu c6 th~ thay the. m~\ch

Toi I~i lhiep ngu va nrim mo' lhay mot bili


hi~n.

Toi hO'i lr)i giil'a SlJ' lrong xanh dw. nuerc vu hrlLl lr()'i. Tai v:ly g<}i mOt nglferj con gai olrng lr~n beY, nhu'ng vi qna :\.u toi kllOng 1'0 la Ng<.>c hay Tram. hay me)l ngmYi nno toi (Juen bi~l. Tt)i t'i I1h giue klli ticng dOng dau ti('n dill thanh pho d:lng len. l\luy tren tr0-1 orr 10' m()' e6 hinh thil. Toi 06i con eno va ngb"i den mc)t btlt phO' Ih~t ngon, 'foi tim ru mOL cOl xe bll5'l vu kien nhi'in u(,)'i cbllycn xe (Htu tien , Xe vi11lg ngm'ri nlnrng hui bllng gh~ dยง.u oa het cho. Xe cll:;ty VA t(li ngb! th~t kh6 <l~ oi hang gilt! pilla sail. Nhung mOt ngm')'i oii dU'ng d (ly nlnr<Jllg ch6 ello 16i, ch6 mil phia lren co hung chil' : mOt cho cho nguo-j tim t~t.

ve

TOi nguerc m~Leam an. Vfrn d~ng ctey Ia mOt ngU'('yi COn gai c()n nho c6 Ie chua (Illy . mm'yi tam, m~c ao trang, lay dim mOt ctlon R9.ch hia uen. TDi Ullll1 cuaj n6i : -

Phi3 sau c()n nhicu ghe.

Nang dflp khe : -

Thu'a (mg. yang.

Nang s~p Imo'c nlm giu' Hung l~i :

oi.

B8ng dung tOi h<'>i


- Co di dau sam tbe '/

- Tlma, toi di l~, Toi chgt nha hom nily lit ngay chu nil:)!,

-

Co l~ nbA thO' nao the?

- Thtra. VU'()'l1g Cung Thanh Bm'mg.

- Co di xa the. toi tll'O'ng quanh day thieu gi nha thO'? Milt nang thllp xuong : - Thtra, trm'),c m~ toi v&n dlio toi di l~ (y d6.

Toi chq't nh$o ra ao nang s() gau. Thlly toi im It.ing. nang khong chao tir gin nlmng rnim ctrO'i di v~ phia sau xe. TOi ohin ra hai Mn dtrc)'Og, nhii'ng chiec xich 1<") may ch~y am i, tren xe chilt cao nhfrng thlll1g rau, phun kh6i ffiO' mjt phia sau. Chuyen xc tai cong tnl'O'ng Di~n H<lng. MOt tay toi dim hai chiec n~ng, 111<)t lay tM bllm lily thanh slit CIu xuong hai bv-c thang xe. Tt\j dl'rng m<)t chan treo dtrO'ng nell ngU'O'i hoi nghieng ve pbia truac. NgtrO'i con gai 3.0 trang htrac xuong sau tOi da v¢i dml mOt tay eho toi v~n. Toi d~ hai chH~c n~ng vao Mn hai nach, mim ctrai hoi nang :

Ie


BdN TRAM LANG

nhi?

169

C6 CO uQc Grimm va Andersen kh()ng

Ngm'yi con gai hO'i ngO' ngac llhung roi mim cmJi r~ng ro' -

Thua. c6.

Toi U'o'm ngmYi tren hai g~t dau: -

chi~c n~ng,

khe

Th6i, ciun an c6, c6 di lIS uhe.

- Tlma vang, chao ong. Nang (tua tay vuot may sQ'i toe loa xoa tren tran tru'ac khi quay di. qua duaog glfra nhfrng v~tch san trang. Anh sang han ngay dfI ro lam (rang them ta ao. llH'mg tam scw Idlm

Duong Kien - Bien Tram Lang - NXB Duong Phuong  

Duong Kien - Bien Tram Lang - NXB Duong Phuong

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you