Page 1

Rettledning til POSTENE i selvangivelsen 2003 Her finner du beskrivelse av de forskjellige postene. Ta vare på denne til du skal fylle ut selvangivelsen. Selvangivelsen får du i egen forsendelse

Postene i selvangivelsen

Skattesatser for 2003

Hva blir skatten din i år?

side 5

side 30

side 28

Lever på www.skatteetaten.no, på telefon eller på SMS – raskt, enkelt og sikkert! BM

Leveringsfrist: 30. april 2004


Innhold

Stikkordsregister

Stikkordsregister

side

2

Registeret viser til nummer på postene

Besøksreiser, 3.2.9

Diverse informasjon

side

5

i selvangivelsen. Enkelte stikkord viser

Bil

til andre stikkord.

- arbeidsreiser 3.2.8

Inntekts-/formuesposter

side

6

Fradrags-/gjeldsposter

side

14

- besøksreiser 3.2.9

Annen formue

side

21

A

- fordel 2.1.1

Tilleggsopplysninger

side

24

Aksjeleilighet, se bolig

- formue 4.2.5

Aksjer

- godtgjørelse 2.1.4

- gevinst 3.1.5

Bolig

Tema

side

24

- tap 3.3.8

- andel av inntekt og formue 2.8.3/4.5.3

Foreløpig skatteberegning

side

26

- utbytte 3.1.4

- andel av kostnader og gjeld 3.3.4/4.8.2

Hva blir skatten?

side

28

- verdsettelse av aksjer registrert i et

- direktelikning 2.8.4

Satser

side

30

verdipapirregister 4.1.7

- fritidsbolig inntekt/formue 2.8.2/4.3.3

- verdsettelse av andre aksjer 4.1.8

- gevinst ved salg 2.8.5

Alderspensjon, se pensjon

- prosentinntekt og likningsverdi i

Alderspensjonister

boligselskap 2.8.1/4.3.1

- særfradrag 3.5

- prosentinntekt og likningsverdi egen

Andelsleilighet, se bolig

bolig - 2.8.1/4.3.2

Arbeidsinntekt

- sameier 2.8/4.3.2

- lønn 2.1.1, 2.4.1

- tap ved salg mv. 3.3.6

- naturalytelser 2.1.1

- underskudd 3.2.17

Arbeidsledighetstrygd 2.1.1

- utleie/leieinntekt 2.8.4/4.3

Arbeidsopphold utenfor hjemmet 3.2.7

Boligsparing for ungdom (BSU),

Arbeidstøygodtgjørelse 2.1.4

se side 27

Rettledningen er á jour per 22.12.2003

Arv 1.5.3 Attføringspenger 2.1.1 Avtalefestet pensjon (AFP) 2.2.2

B Bankinnskudd - renter og formue 3.1.1/4.1.1 Barn - barnepensjon 2.6.4 - bidrag 2.6.2 - foreldrefradrag 3.2.10 - lønnsinntekt 2.4.1 - særskilt inntektsfradrag for ungdom - 3.3.7 Barnepass - inntekt av, se dagmamma - fradrag for, se foreldrefradrag

Stikkordsregister

2


Bom- og fergekostnader 3.2.8/3.2.9

F

K

Båter

Fagforeningskontingent 3.2.11

Kapitalinntekter/renteinntekter

- salgsverdi kr 50 000 eller mer 4.2.4

Faktiske kostnader i arbeidsforhold

3.1/4.1

- salgsverdi under kr 50 000 4.2.2

3.2.2

Klasse, se side 26 og Rettledning til

Familiebarnehage 1.6.1, 2.1.3 og 3.2.1

selvangivelsen

C

Fast eiendom, se bolig

Kontanter mv. 4.1.2

Campingvogn

Fiskere

Kontorgodtgjørelse 2.1.4

- formue 4.2.6

- lønn 2.1.1

Kostgodtgjørelse 2.1.4

- særskilt fradrag for fiskere og

Kost og losji

D

fangstfolk 3.2.14

- merkostnader uten overnatting 3.2.2

Dagmamma

Flyttegodtgjørelse 2.1.4

- merkostnader ved overnatting 3.2.7

- foreldrefradrag 3.2.10

Foreldrefradrag 3.2.10

- overskudd på kostgodtgjørelse 2.1.4

- pass i barnets hjem 2.1.1

Forsørgelse

- pass i dagmammas hjem 2.1.3

- særfradrag 3.5.4

L

Dagpenger 2.1.1

- klasse, se side 26 og Rettledning til

Leilighet, se bolig

Diettgodtgjørelse 2.1.4

selvangivelsen

Likningsverdi 4.3

Fortsettelsesforsikring 3.3.5

Livrenter 2.2, 2.6

E

Fritidsbolig, se bolig

Livsforsikring

Ektefelletillegg 2.2.4

Føderådsytelser

- avkastning og verdi 3.1.3/4.5.2

Enslig forsørger

- betalt utenom jord- og

Lotteri- og tippegevinster

- bidrag 2.6

skogbruk 3.3.3/4.8.1

- skattefrie 1.5.2

- foreldrefradrag 3.2.10

- mottatt 2.6.1

- skattepliktige 3.1.8

- klasse 2, side 26 og Rettledning til

Fødselspenger 2.1.1

Lystfartøy 4.2.4 Lønn, se arbeidsinntekt

selvangivelsen Etterlønn og etterpensjon 2.6.3

G Gaver

M

- frivillige organisasjoner 3.3.7

Merkostnader utenfor hjemmet,

- gaver i arbeidsforhold 2.1.1

se kost og losji og reisekostnader

- mottatte gaver 1.5.3

Minstefradrag 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 og

- vitenskapelig forskning 3.3.7

3.2.6

Gevinster

Motorkjøretøy 4.2.5

- skattefrie 1.5.2 - skattepliktige 3.1.8

N

Gjeld, gjeldsrenter

Naturalytelser 2.1.1

- renter og gjeld i Norge 3.3.1/4.8.1

Næringsdrivende 2.7

- renter og gjeld i utlandet 3.3.2/4.8.3

Næringsinntekter 2.7

H

O

Hobby 2.1.5 (inntekt)

Obligasjoner 3.1.2/4.1.7,

Honorar 2.1.1

- gevinst 3.1.5

Hytte, se fritidsbolig

- renter og verdi 3.1.2/4.1.8

Håndverks- og husflidsarbeid 2.1.5

- tap 3.3.8 Opphold utenfor hjemmet, se pendlere

3

I

Opsjoner i arbeidsforhold

Individuell pensjonsavtale (IPA)

- fordel fra arbeidsgiver 2.1.1

- fradrag og formue 3.3.5/4.5.1

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser

Innbo og løsøre 4.2

2.1.4

Stikkordsregister


P

Renteinntekter og kostnader

T

Pass av barn, se dagmamma

- for sent utbetalt lønn 3.1.2

Telefongodtgjørelse 2.1.4

Pendlere

Rimelige lån

Tellepenger 2.1.4

- besøksreisekostnader 3.2.9

- inntekt 2.1.1

Tilleggsopplysninger 5.0

- fradrag for merkostnader til kost og

- fradrag 3.3.1/4.8.1

Tjenestepensjon

losji 3.2.7

- fradrag for premie 3.2.12

- overskudd for spart kost i hjemmet,

S

- utbetalt 2.2.2

overskudd på dekning av reisekostnader

Samboere 1.3

Tomt

2.1.4

Sameie, se bolig

- formue 4.3.4

Pensjon

Sjøfolk

- gevinst 2.8.5

- ektefelletillegg i pensjon 2.2.4

- særskilt fradrag for sjøfolk 3.2.13

- tap 3.3.6

- utbetaling fra folketrygden 2.2.1

Skattebegrensning, se side 25

- utbetaling fra andre 2.2.2

Skatteklasse, se side 26 og Rettledning

U

- premie til pensjonsordning 3.2.12

til selvangivelsen

Uførepensjon 2.2.1

Private lån

Smusstillegg 2.1.4

Underholdsbidrag

- renteinntekter og formue 3.1.2/4.1.6

Stipend 2.1.4

- barn 2.6.2

- rentekostnader og gjeld 3.3.1/4.8.1

Styrehonorar 2.1.1

- egne 2.6.1

Stønad 2.2.1

- fradrag 3.3.3.

R

Sykdomskostnader 3.5.5

Underskudd

Rehabiliteringspenger 2.1.1

Sykepenger 2.1.1 og 2.7.5

- framførbart 3.3.9

Reisegodtgjørelse 2.1.4

Særfradrag

- årets 3.2.17

Reiser

- alder 3.5.1

Særskilt inntektsfradrag 3.3.7

- arbeidsreiser 3.2.8

- forsørgelse 3.5.4

Utestående fordringer

- besøksreiser 3.2.9

- lettere nedsatt ervervsevne 3.5.3

- renter og formue 3.1.2/4.1.6

- yrkesreiser 3.2.1 og 3.2.2

- store sykdomskostnader 3.5.5

Utlandet

- uførhet, attføring mv. 3.5.2

- aksjer 3.1.7/4.6.2 - fast eiendom 2.8.6/4.6.1 - generelt 1.5.6 - inntekt og formue 3.1.6/4.6.2 - lønn 2.1.1 - renter og gjeld 3.3.2/4.8.3 Utgiftsgodtgjørelser - overskudd 2.1.4 - underskudd 3.2.1 og 3.2.2

V Valutagevinster 3.1.8 Verdipapirer, se aksjer - obligasjoner 3.1.2/4.1.7 Verktøygodtgjørelse 2.1.4

Stikkordsregister

4


Diverse informasjon

1.3 Samboere med felles barn

skal du legge ved en bekreftelse fra

1.5.6 Formue, gjeld, inntekt mv. i

den som har utlevert gevinsten. Andre

utlandet (Se post 5.0)

Samboere med felles barn skal føre

gevinster enn de som er nevnt ovenfor,

Oppgi all formue, gjeld og inntekt i

samboers fødselsnummer i post 5.0. For

er skattepliktige når verdien av hver

utlandet i selvangivelsen eller i vedlegg

mer informasjon se tilleggsinformasjon

enkelt gevinst (gevinstens pålydende

til denne. Dette gjelder også når formuen

“Foreldre og barn” og “Ektefeller og

uten fradrag for innsats) overstiger

eller inntekten ikke skal skattlegges i

samboere”.

10 000 kr. Beløpet føres i post 3.1.8. Det

Norge. Kryss av for ja hvis du har

gis fradrag for dokumenterte kostnader

1.5 Andre opplysninger

(innsats) som er direkte knyttet til den

leilighet (“timeshare-leilighet”),

skattepliktige gevinsten. Eventuelle

innbo og løsøre, bankinnskudd,

fradrag føres i post 3.3.7. 1.5.2 Lotteri- og tippegevinster mv.

aksjer eller obligasjoner i utlandet •

gjeld i utlandet

inntekt i utlandet

(Se post 5.0)

Skattefritaket for gevinster ved spill

Gevinster fra følgende spill/trekninger er

og konkurranser gjelder ikke når

skattefrie:

gevinsten regnes som vederlag for

Du kan gi opplysninger på skjemaene

Spill arrangert av Norsk Tipping AS,

arbeid/virksomhet fordi gevinsten har

RF-1231 og RF-1232.

f.eks. Lotto, Viking Lotto, Tipping og

nær sammenheng med mottakerens

Oddsen

utdanning, arbeid eller virksomhet.

Totalisatorspill omfattet av

Har du anskaffet fast eiendom i utlandet i 2003, må du gi opplysninger om hva

totalisatorspilloven, herunder

1.5.3 Arv og gaver (Se post 5.0)

slags eiendom det er (fritidseiendom,

Rikstoto. Utlodning som omfattes

Arv eller gave er ikke skattepliktig

tomt mv.), hvilket land den ligger i,

av lotteriloven, bl.a. Quicklotteri og

inntekt, men du skal oppgi beløpet i

når den ble kjøpt (dato), kjøpesum og

bingospill

selvangivelsen når samlet verdi er

eventuelt antatt salgsverdi. Du kan gi

Pengespill og lotterier i en annen

10 000 kr eller mer. (Gave fra

opplysningene på skjema RF-1231.

EØS-stat som godtgjøres å tilsvare

arbeidsgiver er som regel ikke gave i

de spill eller lotterier som lovlig kan

skattemessig forstand, men regnes som

Skattepliktig inntekt, formue og gjeld i

tilbys i Norge, og som er underlagt

lønnsinntekt.) Oppgi navn, adresse og

utlandet fører du i de aktuelle postene

offentlig tilsyn og kontroll i

fødselsdato på den arven eller gaven

i selvangivelsen. Mener du at formuen

hjemstaten.

er fra, i feltet for tilleggsopplysninger.

eller inntekten ikke er skattepliktig til

Offentlig tilgjengelige tiltak arrangert

Gi også opplysninger om hva arven

Norge, må du gjøre rede for dette i eget

av massemedier som fjernsyn, aviser

eller gaven består av. Oppføring av

vedlegg.

eller andre medier

mottatt arv eller gave i selvangivelsen

Andre tilfeldige gevinster ved

fritar ikke for innsending av ”Melding

Har du betalt skatt i utlandet for formuen

innenlandske eller utenlandske spill,

om arv” (RF-1615) eller ”Melding om

eller inntekten, bør du opplyse om dette.

konkurranser, lotterier og liknende

gaver, gavesalg mv.” (RF-1616) til

Krever du fradrag i inntekt eller i utliknet

når verdien av hver enkelt gevinst er

skattefogdkontoret. Slik melding skal gis

skatt for skatt du har betalt i utlandet,

10 000 kr eller mindre

for avgiftspliktige gaver uavhengig av

må betalingen dokumenteres. Krever du

beløpets størrelse. Nærmere opplysninger

fradrag i utliknet skatt for skatt du har

fås på skattefogdkontoret.

betalt i utlandet (kreditfradrag), må du

Er dine samlede skattefrie lotterigevinster i 2003 større enn 10 000 kr,

5

formue, f.eks. fast eiendom, tidspart-

fylle ut skjemaet “Fradrag i norsk skatt

Diverse informasjon


Inntekts-/formuesposter for skatt betalt i utlandet (kreditfradrag) for lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende” (RF-1147). Har du lønn som beskattes i et annet nordisk land, eller pensjon som utbetales fra et annet nordisk land, må du fylle ut skjemaet “Nedsettelse av inntektsskatt på lønn og pensjon” (RF-1150).

1.6 Beregnet personinntekt

2.1 Lønn, naturalytelser mv.

Krever du nedsettelse av skatten med

1.6.10 Beregnet positiv personinntekt

Beløpene som er fylt ut i postene

den del av skatten som faller på lønn

fra aksjeselskap - liberal virksomhet

2.1.1 til 2.1.4, er hentet fra lønns- og

opptjent i utlandet (etter 1-årsregelen),

Beløpet er hentet fra lønns- og

trekkoppgavene. Kontroller beløpene.

må du fylle ut skjemaet “Nedsettelse av

trekkoppgaven kode 918.

inntektsskatt på lønn og pensjon” (RF-1150).

Er lønn eller andre fordeler fra din(e) 1.6.11 Beregnet positiv personinntekt

arbeidsgiver(e) i 2003 ikke kommet

fra aksjeselskap - annen virksomhet

med, må du føre opp inntekten her. Er

Formue i, inntekt av og gevinst ved

Beløpet er hentet fra lønns- og

du usikker på om en inntekt/fordel er

salg av fast eiendom i utlandet er i

trekkoppgaven kode 919.

skattepliktig, skriver du dette i post 5.0

utgangspunktet skattepliktig i Norge.

eller i eget vedlegg til selvangivelsen.

Formuen, inntekten og gevinsten kan være skattefri i Norge etter skatteavtale med det landet der eiendommen ligger. Har du fast eiendom eller utøver eller

1.7 Godtgjørelse for arbeid til deltaker i deltakerliknet selskap hvor det ikke beregnes personinntekt

deltar i virksomhet i utlandet, får du ikke

Har du hatt arbeidsinntekt i utlandet? Se tilleggsinformasjon “Utland”. 2.1.1 Lønn mv. Beløpene er hentet fra lønns- og

fullt fradrag for gjeldsrenter i Norge når

Har du mottatt godtgjørelse for arbeid i

trekkoppgaven. Her fører du lønn,

inntekten av den faste eiendommen eller

et deltakerliknet selskap, skal vederlaget

honorar og andre ytelser fra arbeidsgiver,

virksomheten er skattefri i Norge. Du

føres her hvis det ikke skal beregnes

f.eks. fordel ved fri bruk av bil (se

får heller ikke fullt fradrag for gjeld når

personinntekt fra selskapet (selskap

side 31), flybonus, helt eller delvis fri

formuen i den faste eiendommen eller

som ikke er delingsforetak). Lønn til

bolig, fritt arbeidstøy, fordel vunnet

virksomheten er skattefri i Norge.

kommandittist føres i post 2.1.1.

ved innløsning eller salg av opsjon som gir rett til kjøp eller salg av aksje eller

Nærmere opplysninger om

grunnfondsbevis til eller fra arbeidsgiver.

skatteplikt for formue og inntekt i utlandet får du

Videre skal lønn ved arbeidsmarkedstiltak

på likningskontoret

mv., sykepenger, fødselspenger,

og i tilleggs-

rehabiliteringspenger, attføringspenger

informasjon

og dagpenger under arbeidsledighet

“Utland”.

til lønnstakere føres her. Rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold føres her og i post 3.3.1. Godtgjørelse du har fått som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende, skal også være med i denne posten.

Diverse informasjon

6


Husk også å føre opp skattepliktige

barnepass for foreldre, dagmammaer og

Du ser av teksten på lønns- og trekk-

inntekter som du ikke har fått lønns- og

praktikanter”. Sykepenger som erstatter

oppgaven hva slags godtgjørelse det

trekkoppgave for.

inntekt av barnepass, er oppgitt i kode

dreier seg om.

444 i lønns- og trekkoppgaven. 2.1.5 Annen arbeidsinntekt

Har du mottatt lønn eller annet arbeidsvederlag fra samme arbeidsgiver,

2.1.4 Overskudd på utgiftsgodt-

Her fører du annen arbeidsinntekt som

og det til sammen ikke overstiger

gjørelser

er tjent opp utenfor næringsvirksomhet,

1 000 kr i 2003, er beløpet skattefritt

Utgiftsgodtgjørelse skal dekke kostnader

f.eks. salgsinntekt og arbeidsvederlag fra

og skal ikke føres opp. Dette gjelder

i forbindelse med arbeid, oppdrag eller

håndverks- og husflidsarbeid i hjemmet.

imidlertid ikke hvis arbeidsvederlaget er

verv, f.eks. kost-, reise- og bilkostnader.

Salgsinntekt føres opp etter at kostnader

virksomhetsinntekt. Er arbeidsgiveren en

til materialer er trukket fra.

skattefri organisasjon, er utbetalingen

Er godtgjørelsen større enn kostnadene,

skattefri hvis den ikke overstiger

er overskuddet skattepliktig. Eventuelt

Bruttoinntekt ved salg av hage- og

2 000 kr, forutsatt at arbeidsvederlaget

forhåndsutfylt overskudd er beregnet

naturprodukter utenfor nærings-

ikke er virksomhetsinntekt.

etter standardsatser på grunnlag av de

virksomhet, f.eks. bær, sopp og fisk

opplysninger arbeidsgiveren din har gitt

skattlegges bare for det som overstiger

Har du hatt arbeidsinntekt i utlandet, se

i lønns- og trekkoppgaven. For nærmere

4 000 kr i inntektsåret.

tilleggsinformasjon “Utland”.

forklaring om hvordan over- eller

Om skatteplikt for arbeidsgivers dekning

underskudd på godtgjørelsen regnes ut,

2.1.7 Dagpenger til selvstendig

se tilleggsinformasjon “Lønn”.

næringsdrivende

av kost, losji og besøksreiser til hjemmet

Beløpet står i lønns- og trekkoppgaven,

i utlandet for utenlandske arbeidstakere i

Er ikke det forhåndsutfylte beløpet

kode 403. Dagpenger som erstatter

Norge, se tilleggsinformasjon “Utland”.

riktig, må du dokumentere de faktiske

næringsinntekt for fiskere og

kostnadene.

fangstmenn, står under kode 447.

2.1.2 Inntekt som gir rett til særskilt fradrag for sjøfolk (sjømannsfradrag)

Du får ikke fradrag for underskudd

Inntekt som gir rett til særskilt fradrag

på utgiftsgodtgjørelse i tillegg til

for sjøfolk, skal du føre her. Sjøfolk

minstefradraget, se post 3.2.2. Dette

får egen lønns- og trekkoppgave fra

gjelder likevel ikke underskudd på

arbeidsgiveren over inntekt som kan gi

godtgjørelse til kost og losji på

Har du fått etterbetalt pensjon fra

rett til slikt fradrag. Fradraget føres i

tjenestereiser med overnatting (opphold

folketrygden eller fra andre (kode

post 3.2.13.

utenfor hjemmet) og til besøksreiser.

225 i lønns- og trekkoppgaven),

Slike underskudd skal føres i henholdsvis

skal du opplyse om dette i feltet for

post 3.2.7 og post 3.2.9.

tilleggsopplysninger under post 5.0.

Hyreinntekt som gir rett til særskilt fradrag for fiskere, fører du i post 2.1.1. Fradraget fører du i post 3.2.14.

2.2 Egne pensjoner, livrenter i arbeidsforhold mv.

Inntekten skattlegges i utbetalingsåret, Godtgjørelse som dekker private

men likningskontoret skal sørge for

kostnader, skal føres opp med fullt beløp

at skatten ikke blir høyere enn om

2.1.3 Godtgjørelse til dagmamma som

selv om den dekker kostnader som er

pensjonen var blitt skattlagt i det eller

passer barn i eget hjem

helt eller delvis fradragsberettigede,

de årene etterbetalingen gjelder for.

Her står nettobeløpet som er gitt i

f.eks. kostnader til daglige reiser

kode 404 i lønns- og trekkoppgaven.

mellom hjem og fast arbeidssted

2.2.1 Egen pensjon fra folketrygden

Bruttogodtgjørelsen er redusert med et

(arbeidsreise). Fradrag for slike kostnader

Beløpene som er fylt ut i postene

standardfradrag som er ment å dekke

fører du i de aktuelle fradragspostene.

2.2.1 til 2.2.4 er hentet fra lønns- og

kostnader til barnets kost, leker, ekstra

Dekker arbeidsgiver besøksreise ved

trekkoppgaven (“pensjonsoppgaven”)

kostnader til vask mv. Har du hatt

arbeidsopphold utenfor hjemmet, blir

som trygdekontoret og andre som

større kostnader enn standardfradraget

dette ikke behandlet som dekning av

utbetaler pensjoner har sendt inn.

kan du kreve fradrag for dokumenterte

privatkostnader. Se post 3.2.9.

kostnader, se brosjyren “Skatteregler ved

7

Inntekts-/formuesposter


2.2.2 Egen pensjon mv. fra andre enn

2.2.4 Ektefelletillegg

og skogbruk (f.eks. fritt husvære og

folketrygden

Beløpet er hentet fra kode 219 og kode

andre naturalytelser), utbetaling fra

Posten omfatter bl.a. utbetalinger fra

227 i pensjonsoppgaven og omfatter

legat og andre regelmessige stønader.

forskjellige pensjonsordninger som

ektefelletillegget både fra folketrygden

Skattepliktig del av livrenter fra

egen tjenestepensjon, avtalefestet

og fra private pensjonsordninger.

livsforsikringsselskap står i oppgaven fra

pensjon (AFP), livrenter/pensjoner

selskapet. Livrenter i arbeidsforhold føres

i arbeidsforhold, utbetaling fra individuell pensjonsavtale (IPA),

i post 2.2.

2.4 Barns lønnsinntekt

føderådsytelser (kårytelse) i jord- og

Underholdsbidrag fra tidligere ektefelle

skogbruk, utenlandske pensjoner

2.4.1 Lønn til barn som er 12 år eller

utbetalt fra offentlig kontor står i

mv. Også avløsning av rett til slike

yngre, født 1991 eller senere.

oppgaven fra trygdeetaten, kode 248.

ytelser med engangsbeløp føres her.

Lønnen er normalt tatt med i

Introduksjonsstønad føres også i denne

selvangivelsen til den av foreldrene

2.6.2 Underholdsbidrag for barn

posten. Har du i 2003 fått ytelser som

som har høyest personinntekt. Er din

Posten omfatter skattepliktig bidrag du

ikke er kommet med, må disse føres opp.

ektefelle næringsdrivende, se side 37

fikk for barn som er født i 1987 eller

Har du pensjon fra et annet nordisk land,

i “Rettledning til selvangivelse for

senere. Har du fått skattepliktig bidrag

skal du føre opp beløpet og gi nærmere

næringsdrivende mv.”.

uten at dette har gått gjennom det

opplysninger om dette i skjemaet

offentlige, må du selv føre det opp i

“Nedsettelse av inntektsskatt på lønn og pensjon” (RF-1150). Arvingers reinvestering av utbetaling fra avdødes pensjonsavtale

selvangivelsen. Om skattefrie bidrag, se

2.6 Skattepliktig bidrag, livrenter utenfor arbeidsforhold, barnepensjon mv.

Innbetaler arvingene sin forholdsmessige

post 2.6.1. Oppgi beløp og fødselsnummer for hvert barn. Du har krav på minstefradrag i hvert barns inntekt. Dette vil bli

andel av engangsbeløpet til egen

2.6.1 Egne skattepliktige bidrag mv.

individuell pensjonsavtale, skal

Her fører du bl. a. skattepliktige bidrag

denne delen av engangsbeløpet

du har mottatt. Barnebidrag eller

2.6.3 Andre bidrag mv.

ikke inntektsføres i dødsboets

særtilskudd etter barneloven mottatt fra

Posten brukes til andre bidrag, f.eks.

selvangivelse. Innbetalingen må

1. oktober 2003 er ikke skattepliktig.

etterlønn og etterpensjon etter

beregnet automatisk.

skje innen tre måneder fra

Bidrag betalt 1. oktober eller senere

dødsfall (opplyst i kode 214 i lønns-

utbetalingsdagen og innen

er ikke fradragsberettiget. Fra 1.

og trekkoppgaven). Etterlønn og

selvangivelsesfristen.

oktober 2003 er det heller ikke

etterpensjon etter dødsfall er bare

skatteplikt for bidragsforskudd

skattepliktige for den del som er over

etter forskotteringsloven.

1 1/2 ganger grunnbeløpet i folketrygden

Andre underholdsbidrag som for

(G) på dødsfallstidspunktet. Fram til

eksempel bidrag til separert eller skilt ektefelle eller

1. mai 2003 var 1 1/2 G 81 255 kr. Fra 1. mai er 1 1/2 G 85 291 kr.

oppfostringsbidrag til barn plassert utenfor hjemmet etter

2.6.4 Barnepensjon

barnevernloven, behandles

Posten omfatter barnepensjon du fikk

skattemessig som tidligere,

for barn under 17 år (født i 1987 eller

også etter 30. september

senere). Beløpet står i barnets lønns- og

2003.

trekkoppgave, kodene 220 og 228.

Her fører du også livrenter

Barnetrygd og kontantstøtte er

utenfor arbeidsforhold,

skattefrie, og skal ikke oppgis i

inntekt av føderåd

selvangivelsen.

(kårytelser) utenfor jord-

Inntekts-/formuesposter

8


2.7 Næringsinntekter

Med “inntil halvparten” menes at

rent utleieobjekt, skal den direkteliknes.

utleieverdien for den utleide delen er

Skal fritidseiendommen direkteliknes,

Næringsdrivende vil vanligvis

lik eller lavere enn utleieverdien for den

levér skjema RF-1189 sammen med

få tilsendt “Selvangivelse for

delen av boligen du selv bor i.

selvangivelsen.

til denne. Næringsdrivende som starter

Tomannsbolig skal også prosentliknes

Eksempel på beregning av prosentinntekt

næringsvirksomhet i 2003 uten at

hvis eieren bor i den ene leiligheten og

for fritidseiendom finner du i post 2.8.2/

likningsmyndighetene får kjennskap

denne leiligheten ikke leies ut/brukes i

4.3.3.

til det, får tilsendt “Selvangivelse for

større utstrekning enn nevnt ovenfor.

næringsdrivende mv.” og rettledningen

Fredet bolig/fritidseiendom

lønnstakere og pensjonister mv.”. Har du startet næringsvirksomhet, bør du

Eksempel på beregning av

Har du en bolig eller fritidseiendom

lese “Rettledningen til selvangivelsen

prosentinntekt, se post 2.8.1/4.3.2.

som er fredet eller er godkjent

for næringsdrivende”. Rettledningen

som bevaringsverdig, kan du velge

finner du på www.skatteetaten.no og på

Direktelikning

likningsmåte (prosentlikning eller

likningskontoret. Husk å legge ved alle

Oppfylles ikke vilkårene for

direktelikning). Se mer om dette

pliktige skjema.

prosentlikning, skal boligen direkteliknes

i tilleggsinformasjon “Fredede/

(regnskapsliknes). Ved direktelikning

bevaringsverdige boliger”.

utgjør nettoinntekten av boligen

2.8/4.3 Bolig og annen fast eiendom

differansen mellom leieinntekter og

Nær families bruk

faktiske drifts- og vedlikeholdskostnader

Brukes boligen vederlagsfritt av nær

på boligen. Har du bodd i boligen

slektning som dekker alle driftskost-

2.8/4.3 Bolig og annen fast eiendom

selv en del av året, må du også ta

nadene, blant annet vedlikehold, kan

Postene inneholder inntekt og formue

med leieverdien for denne tiden som

slektningen skattlegges for prosentinn-

av bolig og annen fast eiendom i Norge

inntekt (egenleie). Egenleien skal

tekten. I slike tilfeller gis ikke bunn-

og inntekt av fast eiendom i utlandet.

i utgangspunktet reduseres med 5

fradrag. Eieren beskattes for formuen.

Disse er forhåndsutfylt med opplysninger

prosent. Er boligen påkostet i løpet

likningskontoret har. Kontroller at

av inntektsåret, kan egenleien holdes

Annet

beløpene stemmer, og at du har fått

uendret eller heves. Du må fylle ut og

Ligger eiendommen i en kommune som

prosentinntekt for riktig antall måneder.

levere inn “Årsoppgjør for utleie mv. av

ikke hører inn under likningskontoret for

Du må alltid opplyse om overdragelser

fast eiendom” (RF-1189) sammen med

din bostedskommune, må du gi opplys-

som ikke er tinglyst.

selvangivelsen.

ninger også til likningskontoret for eiendomskommunen om forhold som kan ha

Bolig du bruker selv, skal vanligvis

Hadde du bolig som ble direkteliknet

betydning for likningen av eiendommen.

prosentliknes. Dette gjelder selveid

i fjor, vil selvangivelsen vanligvis

Opplysningene kan gis på eget skjema,

enebolig, bolig i boligsameie,

inneholde en linje for inntekt (post

se under post 2.8.2. og ovenfor under

borettslag og boligaksjeselskap. Boligen

2.8.4) og en linje for eventuelt

”Direktelikning”, eller i eget brev. (Husk

prosentliknes også når du

underskudd (post 3.2.17). Bruk da en av

å oppgi fødselsnummer).

leier ut inntil halvparten av boligen,

disse linjene med mindre boligen skal

f.eks. til hybel

prosentliknes.

• •

9

bruker inntil halvparten av boligen i

Er du i tvil om boligeiendommen skal prosentliknes eller direkteliknes,

egen næringsvirksomhet eller

Fritidseiendom

eller om det er fradragsrett for

leier ut en større del av boligen

Fritidseiendom som brukes av eieren,

vedlikeholdskostnader, kan du lese mer

i mindre enn halve inntektsåret,

skal også vanligvis prosentliknes. Dette

om dette i brosjyren “Skatt ved utleie av

eventuelt mindre enn halvparten

gjelder selv om den leies ut deler av

bolig”, og tilleggsinformasjon “Fredede

av eiertiden i året, hvis du har eid

året eller er delvis utleid gjennom

og bevaringsverdige boliger”.

boligen bare en del av året

hele året, hvis eieren likevel benytter fritidseiendommen i rimelig omfang.

Inntekt av bolig og annen fast eiendom i

Har eiendommen karakter av å være et

utlandet føres i post 2.8.6.

Inntekts-/formuesposter


2.8.1/4.3.2 Inntekt/formue av

Har du bygd på eller på annen måte

2002. Krav om nedsettelse må settes

prosentliknet bolig

påkostet boligen, må du opplyse om

fram overfor likningskontoret innen

Prosentinntekten er 2,5 prosent av

dette i vedlegg til selvangivelsen.

klagefristen for årets likning. Kan du

likningsverdi inntil 451 000 kr minus

Likningskontoret fastsetter da

påvise at vilkårene for å få nedsatt

bunnfradrag 80 000 kr. Det skal i tillegg

eventuelt ny likningsverdi og beregner

likningsverdien er oppfylt allerede, kan

beregnes prosentinntekt med 5 prosent

prosentinntekten.

du kreve nedsettelse ved innlevering av

av den del av likningsverdien som er

selvangivelsen. Bruk da post 5.0 og legg

høyere enn 451 000 kr (se eksempel).

Du kan kreve likningsverdien nedsatt

Har du eid boligen bare en del av året,

hvis den utgjør mer enn 30 prosent av

skal prosentinntekten begrenses i

eiendommens markedsverdi.

ved takst eller annen dokumentasjon. 2.8.1/4.3.1 Inntekt/formue av prosentliknet bolig i boligselskap

forhold til antall hele måneder du har eid boligen og kunnet bruke den som egen

Markedsverdien må enten dokumenteres

(borettslag og boligaksjeselskap)

bolig. Er det nødvendig å gjøre rettelser,

med takst/verdivurdering eller

Dette er vanligvis fylt ut i selvangivelsen

gi opplysninger om årsaken i post 5.0.

markedsverdi. Med markedsverdi menes

på grunnlag av oppgave fra

salgsverdien hvis eiendommen eller en

boligselskapet.

Eksempel:

helt lik eiendom i samme område er

Har boligen likningsverdi på 520 000 kr,

solgt. Salgsverdien kan likevel ikke uten

2.8.2/4.3.3 Inntekt/formue av

blir prosentinntekten

videre brukes hvis eiendommen er solgt

prosentliknet fritidseiendom

(451 000-80 000) x 2,5 %: 9 275 kr

til noen i selgerens eller ektefellens/

Prosentinntekten settes til 2,5 prosent

+

(520 000-451 000) x 5 %:

samboerens nære familie, eller hvis

av likningsverdien (ikke bunnfradrag).

=

sum prosentinntekt:

selger og kjøper på annen måte har et

Overstiger likningsverdien 451 000 kr,

interessefellesskap. I slike tilfeller må du

beregnes prosentinntekt med 5 prosent

Har du eid boligen i sju hele

sannsynliggjøre at salget ikke er skjedd

av den delen av likningsverdien som

kalendermåneder i 2003, blir inntekten

til underpris, for eksempel ved å legge

er over 451 000 kr. Om fastsettelse av

12 725 : 12 x 7 =

fram en takst.

likningsverdi, se post 2.8.1/4.3.2.

Når eiendommen prosentliknes, skal

Krever du likningsverdien nedsatt på

Eksempel 1:

verken leieinntekter eller kostnader

grunnlag av taksert markedsverdi,

Likningsverdi:

til ordinært vedlikehold eller andre

må du enten legge fram takst som er

80 000 kr x 2,5 prosent =

kostnader føres i selvangivelsen.

gitt av en kvalifisert takstmann, eller

Prosentinntekten er 2 000 kr.

Kostnader til utbedring av ekstraordinær

verdivurdering fra eiendomsmegler

skade over 10 000 kr, som f.eks.

som har kjennskap til distriktet.

Eksempel 2:

stormskader, føres i post 3.3.7. Dette

Takstmannens honorar må du selv dekke.

Likningsverdi:

gjelder kun den delen av kostnadene

Denne kostnaden gir ikke rett til fradrag

451 000 kr x 2,5 % =

som ikke dekkes av forsikring. Legg ved

ved likningen.

(500 000 kr–451 000 kr) x 5% = 2 450 kr

3 450 kr 12 725 kr

7 422 kr

dokumentasjon.

80 000 kr 2 000 kr

500 000 kr

Sum prosentinntekt = Det må gå fram av taksten/

11 275 kr 13 725 kr

Prosentinntekten er 13 725 kr.

Likningverdien for bolig og fritids-

verdivurderingen at eiendommen

eiendommer (herunder i boligselskap)

har vært besiktiget innvendig og

er for inntektsåret 2003 redusert med 5

utvendig. Skatteetaten kan se bort fra

prosent.

en takst/verdivurdering hvis den er

Har du bygd ny fritidsbolig, bygd om

gitt av en person med utilstrekkelige

eller gjort vesentlige endringer i løpet

Ved første gangs taksering av nybygde

kvalifikasjoner, hvis takstarbeidet

av året eller innløst festet tomt, må

eiendommer skal likningsverdien verken

ikke har vært grundig nok, eller

du opplyse om dette i post 5.0. Ligger

overstige 30 prosent av eiendommens

takstresultatet framstår som klart uriktig.

eiendommen det er skjedd endringer

kostpris inkludert grunn, eller 30 prosent av eiendommens markedsverdi.

Inntekts-/formuesposter

Vanligvis er postene fylt ut på forhånd.

med i en kommune som hører inn Taksten må være gitt eller salget

under et annet likningskontor enn

skjedd etter utlegging av likningen for

likningskontoret for kommunen der du

10


bodde 1. november 2002, må du sende

selskapets eller sameiets inntekter ikke

Sameiere i boligsameie

melding til likningskontoret for den

føres i selvangivelsen. Er inntekten

Skal leiligheten direkteliknes på grunn

kommunen hvor eiendommen ligger.

forhåndsutfylt, må du sette beløpet til

av fremleie, må du levere ”Årsoppgjør for

Melding gis enten i brev eller ved å

0 kr. I stedet må du fylle ut ”Årsoppgjør

utleie mv. av fast eiendom” (RF-1189).

fylle ut og sende skjema “Egenoppgave

for utleie mv. av fast eiendom” (RF-1189)

Leieinntekt fra leietaker og eventuell

vedrørende fritidsbolig eller tomt utenfor

og føre overskudd/underskudd i post 5.0.

egenleie inntektsføres i skjemaet. Det

bostedskommunen” (RF-1142).

Se mer om dette under post 2.8.4/4.3.4.

samme gjelder din andel av sameiets inntekt. Din andel av sameiets kostnader

Ved utleie av eiendommen deler av året

2.8.4/4.3.4 Inntekt/formue av annen

fører du til fradrag. Har du vedlikeholdt

eller utleie av deler av eiendommen hele

fast eiendom

boligen, kan det være fradragsrett for

året, får du et “fribeløp” i leieinntektene

Inntektspost 2.8.4 omfatter

kostnadene. Se også postene 2.8.3 og

på 10 000 kr som ikke skal beskattes.

3.3.4.

Utover dette beløpet skal 85 prosent av leieinntektene tas med til beskatning.

prosentliknes •

Prosentinntekten skal ikke reduseres som følge av slik utleie.

Eksempel:

inntekt ved utleie av bolig som ikke inntekt ved utleie av tomt eller

Overskuddet/underskuddet fører du i post

annen fast eiendom

5.0 og merker med post 2.8.4 hvis det

nettoinntekt av boligeiendom som

er overskudd, og post 3.2.17 hvis det er

er fredet mv. når den ikke skal

underskudd.

prosentliknes. 2.8.5 Gevinst ved salg av bolig mv.

Brutto leieinntekter:

15 000 kr

÷

10 000 kr

Fyll ut skjema “Årsoppgjør for utleie mv.

Gevinst og tap ved salg av bolig

5 000 kr

av fast eiendom” (RF-1189) og send det

Gevinst ved salg av bolig er skattefri når

til likningskontoret for den kommunen

selger har eid boligen i mer enn ett år og

eiendommen ligger i. Se nærmere under

brukt den som egen bolig i ett av de to

post 2.8/4.3, og i brosjyren “Skatt ved

siste årene. Botiden (brukstiden) regnes

Fribeløp Restbeløp

Nettoinntekt ved utleie: 5 000 kr x 85 % =

4 250 kr

utleie av bolig”. Har du utleieinntekter

fram til det tidspunkt som kommer

Skattepliktig inntekt ved utleie av

fra prosentliknet fritidsbolig skal du ikke

først av utflyttingsdagen eller dagen

prosentliknet fritidseiendom deler av året

levere RF-1189, se ovenfor under post

da bindende avtale om salg inngås.

oppgir du i post 5.0, og viser til post

2.8.2.

Vanligvis vil bare brukstid i egen eiertid

2.8.4.

regnes med. Tap ved salg av bolig kan Andelshavere i boligselskaper

ikke trekkes fra hvis en eventuell gevinst

Bruker du ikke fritidseiendommen selv,

Skal leiligheten direkteliknes på grunn

ville vært skattefri.

men leier den ut, skal den direkteliknes.

av fremleie, må du levere ”Årsoppgjør for

Se ovenfor under 2.8/4.3 eller brosjyren

utleie mv. av fast eiendom” (RF-1189).

I andre tilfeller er som regel gevinst ved

“Skatt ved utleie av bolig”.

Du må oppgi leieinntekt fra leietaker og

salg av bolig mv. skattepliktig og tap

eventuell egenleie. Påløpt husleie i 2003

fradragsberettiget. Før tap i post 3.3.6.

2.8.3/4.5.3 Andel av inntekt/formue i

til boligselskapet i fremleieperioden og i

boligselskap eller boligsameie

perioden du selv har bodd i leiligheten,

Dette kan du lese mer om i brosjyren

Før opp din andel av inntektene

føres til fradrag. Har du vedlikeholdt

“Skal du selge boligen din?”.

(renteinntekter mv.) og formuen

leiligheten, kan det være fradragsrett for

(bankinnskudd mv.) i selskapet eller

kostnadene. Se også postene 2.8.3 og

Selv om du mener at gevinsten

sameiet i post 5.0, dersom beløpene ikke

3.3.4.

er skattefri, skal du opplyse om

allerede er fylt ut. Sameiets styre eller regnskapsfører kan gi slike opplysninger.

forholdet i post 5.0. Likningskontoret Overskuddet/underskuddet fører du i post

kan gi opplysninger om beregning

5.0 og merker med post 2.8.4 hvis det

av skattepliktig gevinst og om

Leier du ut bolig i et borettslag,

er overskudd, og post 3.2.17 hvis det er

fradragsberettiget tap.

boligaksjeselskap eller boligsameie,

underskudd.

og utleien fører til at boligen skal direkteliknes, skal din andel av

11

Inntekts-/formuesposter


2.8.6/4.6.1 Inntekt/formue av

av aksjer, andeler i verdipapirfond,

eiendom i utlandet

grunnfondsbevis og obligasjoner, se

Prosentinntekt og formuesverdi er fylt

postene 3.1.5/3.3.8.

ut på grunnlag av opplysningene du tidligere har gitt om eiendommen.

3.1.1/4.1.1 Renteinntekt av bankinnskudd mv.

Dersom du har kjøpt eller solgt eiendom i utlandet i løpet av 2003, må du gi nærmere opplysninger

Her står bankens og/eller finansinstitusjonens navn, renter påløpt for inntektsåret 2003 og innestående beløp

om dette i post 5.0. Hvis

per 1. januar 2004 inkludert påløpte

eiendommen leies ut, og den

renter.

ikke skal prosentliknes, skal du fylle ut skjemaet “Årsoppgjør for

3.1.2 Andre renteinntekter (Se også

utleie mv. av fast eiendom” (RF-1189)

postene 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 og 4.1.8)

og legge det ved selvangivelsen.

Posten omfatter renter av blant annet:

Formuen spesifiseres i skjema RF-

innenlandske fordringer

1231.

innenlandske leieboerinnskudd

innenlandske pantobligasjoner

Gevinst og tap ved salg av fritidseiendom

Fast eiendom som ikke er skattepliktig

andre innenlandske gjeldsbrev

Gevinst ved salg eller annen realisasjon

i Norge, skal ikke føres her, men

grunnkjøpsobligasjoner

av fritidseiendom er skattefri når eieren

spesifiseres på skjema RF-1231.

obligatoriske låneinnskudd i

selv har brukt fritidseiendom i minst

Opplysningene vil ha betydning for

fem av de siste åtte år, og salget finner

fordeling av gjeld og gjeldsrenter mellom

sted eller avtales mer enn fem år etter

Norge og utlandet.

innenlandske samvirkeforetak mv. •

avkastning av obligasjons- og pengemarkedsfond

at fritidseiendommen ble kjøpt, eller mer enn fem år etter at den ble tatt i bruk

For mer informasjon se

Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av

eller var oppført ifølge ferdigattest.

tilleggsinformasjon “Utland”.

skatt er ikke skattepliktig, og skal ikke føres opp.

Bare brukstid i egen eiertid regnes Renter av utenlandske fordringer mv.

eventuell gevinst ville ha vært skattefri.

3.1/4.1 Kapitalinntekter og andre inntekter

Likningskontoret kan gi opplysning om

Postene er fylt ut med de opplysningene

Ved plassmangel, fyll ut og legg ved eget

beregning av skattepliktig gevinst og om

likningsmyndighetene har. Dersom

ark eller skjema RF-1006.

fradragsberettiget tap.

flere har bankinnskudd sammen, er

med. Tap kan ikke trekkes fra dersom en

fører du i post 3.1.6.

renteinntekten og formuen ført hos en

3.1.3/4.5.2 Beregnet avkastning og

Salg av tomt

av eierne. Dere må selv fordele inntekt

verdi av livsforsikring

Gevinst/tap ved salg av tomt er

og formue i forhold til eierandelene.

Postene omfatter avkastning av

skattepliktig/fradragsberettiget uansett

Ektefeller kan velge en annen fordeling.

sparedelen og gjenkjøpsverdien av

hvor lenge du har eid den. Se mer om

livsforsikring (kapitalforsikring) per 1.

tomtesalg i brosjyren “Skal du selge

Mangler det beløp i den forhåndsutfylte

boligen din?”.

selvangivelsen, må du oppgi disse i

Gevinst og tap ved salg av fast eiendom

januar 2004.

post 5.0, på et eget ark eller på skjema

3.1.4 Aksjeutbytte fra norsk selskap

“Spesifikasjon av postene…” (RF-1006).

(Se også postene 4.1.4, 4.1.7 og 4.1.8)

i utlandet Gevinst ved salg av fast eiendom i

Om inntekt og formue i utlandet,

Her fører du aksjeutbytte fra norsk

utlandet skal føres i post 3.1.6. Fradrags-

se postene 3.1.5, 3.1.6/4.6.2 og

selskap med rett til godtgjørelse

berettiget tap fører du i post 3.3.6.

3.1.7/4.6.2. Om gevinst/tap ved salg

(godtgjørelsesfradrag). Har du mottatt

Inntekts-/formuesposter

12


’’Realisasjonsoppgave’’ RF-1089 eller

3.1.6/4.6.2 Inntekt og formue i

gitt godtgjørelsesfradrag i utbytte fra

’’Beholdningsoversikt’’ RF-1088 fra

utlandet

utenlandske selskap.

skatteetatens aksjonærregister, vil du

Her fører du opp all inntekt og formue i

finne utbytte fra de aktuelle selskapene

utlandet som er skattepliktig i Norge, og

3.1.8 Andre inntekter

i oppgaven.

som ikke skal føres i andre poster. Dette

Her fører du all annen skattepliktig

gjelder bl.a. utenlandske bankinnskudd,

innenlandsk inntekt som ikke er med i

Her føres også utbytte fra andre norske

ihendehaverobligasjoner, utestående

postene foran, for eksempel:

aksjeselskaper, norske aksjefond

fordringer på utenlandske debitorer og

og renter av grunnfondsbevis. Ved

utenlandske selskapsandeler som ikke

f.eks. gevinster i utenlandske

skatteoppgjøret vil du få godtgjort den

er næringsinntekt. Gevinst ved salg av

lotterier og andre tilfeldige gevinster

skatten som faller på aksjeutbyttet,

fast eiendom i utlandet fører du her

ved spill, konkurranser mv. (om

forutsatt at selskapet er skattepliktig til

når gevinsten er skattepliktig i Norge.

skattefrie gevinster, se post 1.5.2)

Norge for hele overskuddet sitt, og at

Beløpene føres i post 5.0. Merk posten

utbyttet er lovlig utdelt fra selskapet.

3.1.6/4.6.2. Formue/gjeld og inntekt/

skattepliktige tilfeldige inntekter,

og finnerlønn •

gevinst ved salg (realisasjon),

fradrag med tilknytning til utlandet

bortfall og innløsing av opsjoner

Utbytte på aksjer registrert i en

spesifiseres i skjemaene “Spesifikasjon

utenfor arbeidsforhold og gevinst ved

verdipapirsentral er forhåndsutfylt.

av formue/gjeld og inntekt/fradrag

Aksjeutbytte fra utenlandske selskaper

med tilknytning til utlandet” (RF-1231)

fører du i post 3.1.7. Annet utbytte som

og/eller “Spesifikasjon av utenlandske

ikke gir rett til godtgjørelse (se post

ikke gir rett til godtgjørelse, føres i post

aksjer og ihendehaverobligasjoner mv.”

3.1.4)

3.1.8.

(RF-1232). Inntekt som ikke dekkes av

valutagevinster

skjemaene, føres i eget vedlegg. Krever

underholdsbidrag som du tidligere

salg (realisasjon) av andre verdipapir •

aksjeutbytte fra norsk selskap som

3.1.5 Gevinst ved salg av verdipapirer

du fradrag i norsk skatt for skatt betalt i

har fått fradrag for, og som du

Her føres gevinst ved salg eller annen

utlandet, må du levere skjema “Fradrag

har fått tilbake fra mottaker

realisasjon av norske og utenlandske

i norsk skatt for skatt betalt i utlandet

aksjer, andeler i verdipapirfond og

(kreditfradrag)” (RF-1147).

Valutakursen per 1. januar 2004 skal

(tilbakebetalt bidrag)

grunnfondsbevis. Også gevinst ved salg av obligasjoner føres her.

inntekt (over 10 000 kr) ved utleie av fritidseiendom, se post 2.8.2

brukes ved omregningen til norske kroner.

inntektsføring av negativ saldo eller positiv gevinst- og tapskonto

Har du mottatt ”Realisasjonsoppgave RF-1089” fra likningskontoret, skal

Utbytte og verdi av utenlandske aksjer

Forfalte, ikke betalte renter i 2003,

denne benyttes for beregning av gevinst

fører du i post 3.1.7/4.6.2, og gevinst

som du fikk fradrag for i 2002 fordi de

ved realisasjon av aksjer. Skjemaet

ved salg av utenlandske verdipapir i post

var påløpt uten å være forfalt, se post

fylles ut med de opplysninger som

3.1.5. Inntekt av fast eiendom i utlandet

3.3.1./4.8.1. (Dette gjelder imidlertid

ikke er forhåndsutfylt og vedlegges

fører du i post 2.8.6. Skattepliktig

ikke hvis rentekostnadene inngår i

selvangivelsen. I andre tilfeller

arbeidsinntekt føres i post 2.1.1.

næringsvirksomhet som det er fastsatt

skal skjema RF-1061 ”Oppgave over

regnskapsplikt for). Betales rentene

realisasjon av aksjer mv.” fylles ut og

Se tilleggsinformasjon “Utland” for mer

senere, skal de føres til fradrag det året

legges ved selvangivelsen. Om beregning

informasjon.

de blir betalt.

til skjema RF-1061. For gevinst ved salg

3.1.7/4.6.2 Utbytte og verdi av

Spesifiser inntektene på eget ark.

av obligasjoner er det ikke utarbeidet

utenlandske aksjer

eget skjema. Beregningen fører du i

Er ikke postene forhåndsutfylt,

3.1.8/4.1.6 Tilbakebetalt underholds-

feltet tilleggsopplysninger under post

spesifiserer du beløpene på skjemaet

bidrag/bidrag du har til gode

5.0 eller på eget ark.

RF-1232 og fører opp beløpet i post

Hvis ikke posten er forhåndsutfylt, må du

5.0. Om verdsettelse, se veiledningen

selv føre opp beløpet

av gevinster mv., se rettledning RF-1248

Ved salg av utenlandske verdipapirer, se

som står på skjemaet. Det blir ikke

tilleggsinformasjon “Utland”.

13

Inntekts-/formuesposter


Fradrags-/gjeldsposter

3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekter mv.

3.2.2 Faktiske kostnader

Om skattefrie underholdsbidrag, se post

Denne posten brukes i stedet for post

2.6.1.

3.2.1, når de faktiske kostnadene knyttet 3.2 Fradrag i tilknytning til

til stilling eller arbeid er større enn

3.2.7 Merkostnader til kost og losji

arbeidsinntekt mv.

minstefradraget. Kostnader som kan føres

mv. ved opphold utenfor hjemmet

Minstefradraget er et standardfradrag

opp, er for eksempel underskudd på visse

Må du bo utenfor hjemmet på grunn

i lønn, pensjon og liknende inntekter.

utgiftsgodtgjørelser (se post 2.1.4),

av arbeidet, har du krav på fradrag for

Minstefradraget er fylt ut på grunnlag

kostnader til yrkeskjøring, faglitteratur,

merkostnader på grunn av fraværet

av de opplysningene som står på

verktøy, uniform og kontorhold. Det kan

hvis du har dekket kostnadene selv. Når

selvangivelsen. Se også side 26.

også kreves fradrag for premie til syke-

fraværet om natten bare skyldes opphold

Om beregning av minstefradrag, se

og ulykkesforsikring med til sammen

på arbeidsplassen inntil to døgn (til

tilleggsinformasjon “Lønn”.

inntil 700 kr. Kostnadene må spesifiseres

og med 48 timer) og dette inngår som

på eget ark. Se tilleggsinformasjon

en del av den ordinære arbeidstid, for

“Lønn”.

eksempel ved skiftarbeid, arbeid på

3.2.1 til 3.2.6 Minstefradrag eller fradrag for faktiske kostnader

mobilt arbeidssted og sammenhengende

Minstefradraget er et alternativ til

3.2.4 Minstefradrag i ektefelletillegg

vakter, regnes du ikke å bo utenfor

fradrag for de faktiske kostnadene. Er de

Minstefradrag er beregnet av beløpet i

hjemmet. Fradrag for merkostnader til

faktiske kostnadene du har hatt større

post 2.2.4.

kost ved slike opphold gis vanligvis

enn minstefradraget, kan du i stedet kreve fradrag for disse i post 3.2.2.

med 75 kr per dag og bare når fraværet 3.2.5 Minstefradrag i barns inntekt

fra hjemmet utgjør mer enn 12 timer.

Minstefradrag i barns lønnsinntekt

Fradraget inngår i minstefradraget, hvis

Endrer du et inntektsbeløp, trenger du

er beregnet av beløpet i post 2.4.1.

dette brukes.

likevel ikke å korrigere minstefradraget.

Har du flere barn som er 12 år eller

Dette vil bli beregnet automatisk.

yngre (født 1991 eller senere) som har

Kostnader til kost

hatt lønnsinntekt, blir det automatisk

Dokumenterer du kostnadene til kost,

3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt

beregnet minstefradrag i lønnsinntekten

kan du kreve disse til fradrag uten

Minstefradraget blir beregnet av lønn,

for hvert barn.

reduksjon for kostbesparelse i hjemmet.

pensjon og bidrag.

Du kan i tillegg kreve fradrag for 3.2.6 Minstefradrag i barnebidrag og

småutgifter med 40 kr per døgn. Dette

Det gis vanligvis ikke minstefradrag i

barnepensjon

gjelder enten kostnadene er påløpt i

næringsinntekt. Driver du selvstendig

Det skal beregnes eget minstefradrag

tjenesten eller i næringsvirksomheten. Er

næringsvirksomhet i form av barnepass/

i summen av skattepliktig bidrag og

kostnadene påført i næringsvirksomhet,

familiebarnehage i ditt eget hjem, og

barnepensjon for hvert barn som er 16 år

skal fradraget ikke føres her, men i

barna er under 12 år eller har særlig

eller yngre. Beløpet beregnes automatisk.

regnskapet.

behov for omsorg eller pleie, kan

I tillegg kan det kreves minstefradrag

du likevel på samme måte som for

i barnets lønnsinntekt. Minstefradrag

Anses kostnadene som pendlerkostnader

lønnsinntekt kreve minstefradrag av

i lønnsinntekt føres i barnets egen

(dvs. ikke som kostnader på reise

inntekten. Inntekten føres i post 2.1.3.

selvangivelse hvis barnet er født i 1990

i tjenesten/virksomheten), skal

eller tidligere.

kostnadene reduseres med 65 kr per døgn for kostbesparelse i hjemmet.

Fradrags-/gjeldsposter

14


I stedet for å dokumentere kostnadene til

Underskudd på godtgjørelse til kost

Næringsdrivende

kost, kan det gis fradrag etter satser, se

og/eller losji

Godtgjørelse utbetalt til regnskapspliktig

nedenfor. Dette gjelder imidlertid ikke for

skattyter innenfor virksomheten

næringsdrivendes kostnader under reiser

Kost

skal inntektsføres i sin helhet i

i næringsvirksomheten. Se nedenfor.

Underskudd på godtgjørelse til kost

regnskapet og behandles som en del av

på tjenestereise med overnatting eller

bruttoinntekten. Fradrag gis for faktiske

Kostnader til losji

ved pendleropphold, fører du her.

kostnader.

Må du på grunn av ditt arbeid bo utenfor

(Underskudd på godtgjørelse uten

hjemmet, får du som hovedregel bare

overnatting inngår i minstefradraget,

fradrag for dokumenterte merkostnader

eventuelt i post 3.2.2.) Underskudd

til losji. Bor du i campingvogn som du

oppstår når godtgjørelsen ikke dekker

Lønnstakere

selv eier, får du fradrag etter en sats på

dine dokumenterte merkostnader til

Lønnstakere kan kreve fradrag for

45 kr per døgn.

kost. Hvis du ikke dokumenterer dine

kostnader til kost og småutgifter etter

kostnader, kan du sette kostnadene til

satsene på neste side i stedet for å

Er kostnadene påført i virksomhet,

159 kr per døgn ved beregningen av

dokumentere kostnadene.

skal fradraget ikke føres her, men i

eventuelt underskudd.

Fradragssatser for kostnader til kost

Næringsdrivende

regnskapet. Losji

Satsene på neste side gjelder ikke

Anses kostnadene som pendlerkostnader

Underskudd på godtgjørelse til losji på

for kostnader til kost under reiser

(dvs. ikke som kostnader på reise i

tjenestereiser eller ved pendleropphold

i næringsvirksomheten. Det gis

tjenesten/virksomheten) skal fradraget

fører du her når du kan dokumentere

kun fradrag for faktiske kostnader.

føres i post 3.2.7.

kostnadene.

Kostnadene skal føres i regnskapet. Satsene gjelder imidlertid ved

Det virkelige hjem i en annen EØS-stat

pendleropphold, dvs. når oppholdet ikke

Personer som av hensyn til sitt arbeid

skyldes reiser i næringsvirksomheten.

i Norge må bo utenfor det hjemmet vedkommende har i en annen EØS-stat, og som pendler til hjemmet i utlandet, kan kreve fradrag for merkostnader til kost, losji og småutgifter. Kreves ”standardfradrag for utenlandske arbeidstakere” (se post 3.3.7), inngår kostnadene der, og kan ikke trekkes fra særskilt. Se tilleggsinformasjon “Utland”.

15

Fradrags-/gjeldsposter


Kostnader ved pendleropphold skal føres

Fradragssatser - utenlandsreiser

i selvangivelsen, post 3.2.7, og ikke i

Kan du sannsynliggjøre at du har bodd

regnskapet.

på hotell på utenlandsreise, får du fradrag etter satsen som gjelder for

Fradragssatser - innenlandsreiser

dette landet, etter særavtale for reiser

Har du dekket alle kostnadene til kost

utenlands for statens regning. Satsene

selv, skal fradraget beregnes etter

for nattillegg og kostgodtgjørelse

følgende satser per døgn. Småutgifter,

reduseres med 25 prosent fra og med det

40 kr per døgn, er inkludert i satsene:

29. døgnet ved lengre, sammenhengende

opphold på samme oppdragssted. Kan du

opphold på hotell når frokost ikke inngår i romprisen

inngår i romprisen •

385 kr

hybel/brakkesatsen etter samme regler som gjelder innenlands.

241 kr Besøksreiser til hjemmet

opphold på hybel/brakke (med kokemulighet) og privat overnatting

ikke sannsynliggjøre å ha bodd på hotell, får du fradrag etter pensjonat- eller

opphold på pensjonat o.l. (uten egen kokemulighet)

460 kr

opphold på hotell når frokost

Har du fri kost på arbeidsstedet, kan 159 kr

du kreve fradrag for merkostnader til kost ved besøksreiser til hjemmet.

rutegående transportmiddel, bortsett

Krever du fradrag for høyere beløp enn

Fradraget er 75 kr per besøksreise

fra fly. Dersom vei eller rutegående

laveste sats, må du sannsynliggjøre

dersom du ikke kan dokumentere

transportmiddel ikke finnes, settes

type bosted. Med “sannsynliggjøre”

høyere kostnader. Fradraget på 75 kr

reiseavstanden til strekningen for den

menes en oppstilling som minst

gjelder når besøksreisen ikke medfører

mest hensiktsmessige reisemåte.

skal inneholde dato for avreise og

overnatting men varer i seks timer eller

hjemkomst, navn på overnattingssted

mer, og kostnadene ikke er dekket av

Hvis korteste reisestrekning er med

og om det er hotell, pensjonat eller

arbeidsgiver.

rutegående transportmiddel, men slik

annet. Kan du ikke sannsynliggjøre

transport fører til forlenget reisetid

type bosted, kan du likevel få fradrag

3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og

sammenliknet med bruk av bil, gjelder

dersom du på tilfredsstillende måte

fast arbeidssted (arbeidsreiser)

følgende: Forlenges reisetiden for hver

kan sannsynliggjøre kostnadene. Er

Posten for reisefradrag kan være fylt ut

reise tur-retur med 2 timer eller mer

kostnadene høyere enn satsene, får du

og beregnet på grunnlag av opplysninger

legges reiseavstanden langs vei til grunn

fradrag for dokumenterte kostnader til

i selvangivelsen for 2002. Stemmer ikke

ved beregningen av reisefradraget.

kost.

antall dager/kilometer, må du korrigere

Har du helt eller delvis fri kost, får du

dette under post 5.0 og endre beløpet

Reglene gjelder uavhengig av hvordan du

som er ført i post 3.2.8/3.2.9.

reiser til og fra det faste arbeidsstedet.

bare fradrag for dokumenterte kostnader.

Du får vanligvis bare fradrag dersom Du får fradrag for reiser mellom hjem

avstanden overstiger 2,5 km hver vei,

Fraværsdøgn

og fast arbeidssted (arbeidsreiser)

og i alle tilfeller bare for den del av

Bor du utenfor hjemmet hele året,

ut fra en beregnet reiseavstand i

beregnet fradrag som overstiger 9 200 kr.

beregnes antall fraværsdøgn slik:

kilometer som multipliseres med en

uten lørdagsfri 280 døgn

sats på kr 1,40 (per km). Hvis samlet

Besørger arbeidsgiver transporten og

fri annenhver lørdag 255 døgn

reiselengde er over 35 000 km i året

denne fordelen er skattefri, skal du ikke

fri hver lørdag 240 døgn

medregnet besøksreiser (se nedenfor),

regne med denne strekningen.

gis i utgangspunktet bare fradrag med Reiser du ikke hjem hver uke, må antallet

kr 0,70 (per km) for antall kilometer

Du har rett til fradrag for det antall

fraværsdøgn forhøyes tilsvarende.

utover 35 000. Fradraget beregnes etter

reiser du har foretatt i løpet av året.

korteste strekning mellom hjem og fast

Ved fulltidsarbeid regnes det med 230

arbeidssted, av vei og distanse med

arbeidsdager per år. Ved deltidsarbeid

Fradrags-/gjeldsposter

16


regler, se brosjyren “Pendlere, bosted,

kontantstøtte, skal dette ikke redusere

skatteforhold”.

fradraget.

Det gis bare fradrag for den del av

Som kostnader regnes også ekstra

reisefradraget som overstiger 9 200 kr.

reisekostnader til og fra barnepasser.

Reisefradrag for besøksreiser og reiser

Bruker du egen bil til slik transport,

mellom hjem og arbeidssted sees under

skal du beregne kostnaden til kr 1,40

ett.

per km. Skjer transporten i forbindelse med kjøring til og fra arbeidsstedet,

Personer som av hensyn til sitt arbeide

eventuelt i forbindelse med yrkeskjøring,

i Norge må bo utenfor det hjem

er det bare merkjøringen (ekstra

vedkommende har i en annen EØS-

reiselengde) det skal tas hensyn til.

stat, og som pendler til hjemmet i

Brukes rutegående transportmiddel, skal

utlandet, kan på samme måte kreve

kostnadene settes til merkostnadene ved

fradrag for reiser til hjemmet. Kreves

bruk av slikt transportmiddel.

“standardfradrag for utenlandske arbeidstakere” (se post 3.3.7), inngår

Fradraget er begrenset til:

kostnadene der og kan ikke trekkes fra

-

25 000 kroner for ett barn

særskilt.

-

30 000 kroner for to eller flere barn

stedet for 5, skal du legge til grunn 230

3.2.10 Fradrag for kostnader til pass

Fradragsbegrensningen er felles for

arbeidsdager x 4/5 = 184 arbeidsdager.

og stell av barn (foreldrefradrag)

ektefeller og samboere med felles barn

Fravær på grunn av ferie utover 5 uker,

Har du barn som er 11 år eller yngre

(selv om de i tillegg har særkullsbarn).

sykdom, yrkesreise, permisjon o.l.,

(født 1992 eller senere), kan du ha

Fradragsbegrensningen er ikke felles for

trekkes fra antall reisedager dersom

krav på foreldrefradrag. Det samme

samboere, herunder meldepliktige

fraværet utgjør mer enn 15 arbeidsdager

gjelder hvis du har eldre barn forutsatt

samboere uten felles barn. To samboere

per år. Spesifisering av reisefradrag gjør

at barnet/barna har særlig behov for

med hvert sitt særkullsbarn uten felles

du i post 5.0. I spesielle tilfeller kan du

omsorg og pleie, for eksempel fordi

barn kan følgelig kreve inntil 25 000 kr

få fradrag inntil høyeste sats (kr 1,40)

barnet/barna trenger kontinuerlig tilsyn

hver i foreldrefradrag. Ektefeller og

også utover 35 000 km. Du kan også i

på grunn av handikap. Forholdet må

samboere med felles barn kan selv velge

visse tilfeller få fradrag for kostnader

sannsynliggjøres med attest fra lege,

hvem som skal kreve fradraget.

til bom og ferge. Nærmere beskrivelse

barnevern eller liknende.

reduseres antallet reiser tilsvarende, slik at hvis du f.eks. jobber 4 dager i uken i

om når du har rett til slike fradrag,

Forhåndsutfylt beløp er hentet fra

kan du lese om i brosjyren “Fradrag for

Som barn regnes også adoptivbarn,

årsoppgave fra barnehage, dagmamma

arbeidsreiser – reiser mellom hjem og

fosterbarn og pleiebarn når forholdet

eller skolefritidsordning.

fast arbeidssted”.

har preg av adopsjon og du ikke mottar fosterhjemsgodtgjørelse.

3.2.9 Fradrag for reisekostnader ved

på selvangivelsen til den med høyest

besøk i hjemmet

Du får ikke foreldrefradrag for barn

alminnelig inntekt. For samboere er

Du kan få fradrag for reiser ved besøk i

bosatt i utlandet.

fradraget ført opp på selvangivelsen til

hjemmet når du av hensyn til arbeidet

17

For ektefeller er fradraget ført opp

moren dersom det er henne beløpet er

må bo utenfor hjemmet. Fradraget gis i

Foreldrefradrag gis for dokumenterte

innberettet på. Foreldre kan velge en

utgangspunktet etter de samme regler

kostnader til pass og stell av

annen fordeling.

og etter de samme satser som ved

hjemmeboende barn. Kostnadene må

reise mellom hjem og fast arbeidssted

reduseres med eventuell skattefri stønad

Ikke alle barnehager eller dagmammaer

(arbeidsreise), se post 3.2.8. Hvis du har

til barnetilsyn fra folketrygden. Eventuell

har plikt til å levere oppgaver til

brukt fly på besøksreisen, gjelder egne

stønad står i pensjonsoppgaven fra

skattemyndighetene. Du må kontrollere

trygdekontoret, kode 245. Har du fått

og eventuelt føre opp riktig fradrag.

Fradrags-/gjeldsposter


3.3/4.8 Kapitalkostnader og andre fradrag

3.2.11Fagforeningskontingent

3.2.14 Særskilt fradrag for fiskere og

Betalt kontingent kan trekkes fra med

fangstmenn

inntil 1 450 kr. Fagforeningskontingenten

Særskilt fradrag i inntekt av fiske og

står i lønns- og trekkoppgaven, kode

fangst hentes fra skjema “Oppgave

Postene inneholder både fradrag og

311.

for beregning av næringsinntekt for

gjeld, og er fylt ut med beløpene

lottfiskere og særskilt fradrag innen fiske

Skatteetaten allerede har fått melding

3.2.12 Premie til pensjonsordning i

og fangst” (RF-1213). Vilkåret for fradrag

om. Vær oppmerksom på at dersom flere

arbeidsforhold

framgår av rettledningen til skjemaet.

har lån sammen, er rentefradraget og

Beløpet står i lønns- og trekkoppgaven,

Maksimalt fradrag er 80 000 kr og vil ikke

gjelden bare ført hos én av låntakerne.

kode 312. Det gis fradrag for premie til

være forhåndsutfylt.

Dere må selv fordele fradrag og gjeld

bl.a.:

etter ansvarsforhold. Ektefeller kan velge

tariffestet pensjon

Har du krav på både særskilt fradrag for

kommunal pensjonsordning

sjøfolk og særskilt fradrag for inntekt av

pensjonsordning i statlig bedrift

fiske og fangst, kan du til sammen trekke

3.3.1/4.8.1 Gjeldsrenter/gjeld

Statens pensjonskasse

fra maksimalt 80 000 kr.

Du kan i utgangspunktet få fradrag for

pensjonsordning etter

annen fordeling.

alle renter som er påløpt i inntektsåret.

foretakspensjonsloven

3.2.17 Underskudd

Husk å trekke fra renter og gjeld som

Norges Banks pensjonskasse

Her fører du underskudd ved direkteliknet

ikke er forhåndsutfylt. Har du gjeld til

boligeiendom og ved drift av annen fast

privatpersoner, må du føre opp beløp,

Fradraget i denne posten kommer utenom

eiendom. Hvilke eiendommer som skal

navn og adresse på långiver.

den beløpsbegrensning som gjelder for

direkteliknes, framgår av post 2.8/4.3.

individuelle pensjonsavtaler mv. i post

Legg ved skjemaet “Årsoppgjør for utleie

Du har krav på fradrag for gjeldsrenter

3.3.5.

mv. av fast eiendom” (RF-1189).

som •

3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolk

Tidligere års framførbare underskudd

Beløpet beregnes av inntekten i post

fører du i post 3.3.9.

er forfalt og betalt i 2003 forfaller til betaling i 2004, men som er påløpt i 2003 (for lån i Statens

2.1.2 og utgjør 30 prosent av denne.

lånekasse for utdanning gis det bare

Maksimalt fradrag er 80 000 kr.

fradrag for renter som er betalt) •

tidligere misligholdte renter som er betalt i 2003

Forskuddsbetalte renter for 2004 eller senere år kan du ikke føre opp. Du har heller ikke krav på fradrag for ettergitte renter og renter på restskatt. 3.3.2/4.8.3 Renter og gjeld i utlandet Renter av gjeld og gjeld til utenlandsk fordringshaver spesifiserer du på skjemaet RF-1231. Rentekostnader må dokumenteres. Les om fradrag for gjeld og gjeldsrenter når du har fast eiendom i utlandet i tilleggsinformasjon “Utland”. 3.3.3/4.8.1 Betalt underholdsbidrag/ skyldig underholdsbidrag Fra og med 1. oktober 2003 er det ikke lenger fradragsrett for barnebidrag eller

Fradrags-/gjeldsposter

18


særtilskudd etter barneloven. Se mer om

Leier du ut en bolig i et borettslag,

tilleggsopplysninger i post 5.0 eller på

dette under post 2.6.1.

boligaksjeselskap eller boligsameie,

eget ark hvordan du har beregnet tapet.

og boligen som følge av dette skal Fradragsberettiget underholdsbidrag

direkteliknes (regnskapsliknes), skal du

Tap ved salg av eiendom i utlandet

står i oppgaven fra Trygdeetaten hvis

rette eventuelt forhåndsutfylt beløp til 0

fører du også i post 3.3.6 når tapet

bidraget er betalt gjennom Trygdeetatens

(null). Om direktelikning av boligen, se

er fradragsberettiget i Norge, se

innkrevingssentral. Underholdsbidrag

post 2.8.4/4.3.4.

tilleggsinformasjon “Utland”.

innkrevingssentral (kode 313 og 316)

3.3.5/4.5.1 Pensjonsforsikring og

3.3.7 Andre fradrag

skal ikke føres i selvangivelsen.

pensjonssparing/premiefond

Posten skal blant annet brukes til

Innbetaling til pensjonsforsikring/

etter påleggstrekk fra Trygdeetatens

Beløp betalt direkte til bidragsmottaker

pensjonssparing (Post 3.3.5)

skal også føres opp her, hvis beløpet er

Fradragsberettiget innbetaling til

skattepliktig på mottakerens hånd.

individuell pensjonsavtale (IPA) fører

Likningskontoret kan kreve

du her. Maksimalt fradrag, inkludert

dokumentasjon.

eventuell innbetaling til premiefond

gaver til visse frivillige organisasjoner

fradragsberettiget bidrag til vitenskapelig forskning

standardfradrag for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

m.v., er 40 000 kr. Her føres også betalt

opphold i Norge

3.3.3 Ytelser påheftet fast eiendom

premie til fortsettelsesforsikring. Det

utenfor jord- og skogbruk, f.eks.

maksimale fradraget på 40 000 kr gjelder

borett (føderåd)

samlet for IPA og fortsettelsesforsikring.

Her fører du opp ytelser knyttet til fast

Fradragsrammen gjelder separat for

eiendom utenfor jord- og skogbruk,

hver av ektefellene. Beløpet må være

dvs. verdien av borett, naturalytelser

innbetalt senest 31. desember 2003.

og eventuelle kontanter som er utbetalt

Fradraget kan gis fullt ut selv om du

Gaver til visse frivillige organisasjoner

i henhold til avtale om føderåd (kår).

også har krav på fradrag for premie til

Det gis fradrag for pengegaver til visse

Merk at boretten som ytes i slike tilfelle,

pensjonsordning i arbeidsforhold (post

frivillige organisasjoner med inntil

er en avkastning av eiendommen som

3.2.12).

6 000 kr. Vilkår for fradragsrett er at

du skal ta med som inntekt i skjemaet

aksjonærbidrag fradragsberettiget tap ved salg av verdipapirer mv. (bare de som ikke føres i post 3.3.8)

Gi opplysninger i post 5.0.

gaven(e) til den enkelte organisasjon er

“Årsoppgjør ved utleie mv. av fast

Innbetaling til individuell pensjonsavtale

minst 500 kr i løpet av inntektsåret. En

eiendom” (RF-1189). Kostnader til

foretatt som ledd i arvingens

oversikt over hvilke organisasjoner det

forsikringer og vedlikehold mv. på

reinvestering av engangsbeløp utbetalt

gjelder finnes på www.skatteetaten.no

boligen fører du til fradrag på det samme

fra avdødes pensjonsavtale, er ikke

skjemaet. Nettoresultatet fører du til

fradragsberettiget. Se også post 2.2.2.

inntekt i selvangivelsens post 2.8.4,

Gaver til forskning Du kan kreve fradrag for gaver til

Premiefond i tilknytning til individuell

institutt som driver vitenskapelig

pensjonsavtale (IPA) (Post 4.5.1)

forskning med støtte fra staten. Fradrag

3.3.4/4.8.2 Andel av kostnader/

Innestående beløp (inkludert renter)

utover 10 000 kr er begrenset til

gjeld i boligselskap (borettslag og

på premiefond per 1. januar 2004 står i

10 prosent av alminnelig inntekt (inntekt

boligaksjeselskap) og i boligsameie

oppgaven fra selskapet.

før særfradrag) før fradrag for gaven.

eventuelt til fradrag i post 3.2.17.

Forhåndsutfylt beløp er hentet fra

Liste over godkjente institusjoner finnes

boligselskapets eller boligsameiets

3.3.6 Tap ved salg av bolig,

oppgave. Boligsameiere som ikke har fått

fritidseiendom, tomt og annen fast

på www.skatteetaten.no

oppgave, kan få nødvendige opplysninger

eiendom

Standardfradrag for utenlandske

fra sameiets styre eller regnskapsfører.

Har du solgt bolig, fritidseiendom,

arbeidstakere med midlertidig opphold

Beløpene skal du bare føre her dersom

tomt eller annen fast eiendom med

i Norge

boligen prosentliknes.

tap, kan du ha rett til fradrag for

Utenlandske arbeidstakere som er

tapet, se post 2.8.5. Opplys i feltet for

skattepliktige i Norge for lønnsinntekt uten å være bosatt her, kan kreve

19

Fradrags-/gjeldsposter


standardfradrag. Utenlandske

3.5 Særfradrag

3.5.3 Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

arbeidstakere som er bosatt i Norge i inntil fire år, kan kreve standardfradrag

Forslag til særfradrag for alder og

Særfradraget gis etter en samlet

ved likningen for de første fire

uførhet står i pensjonsoppgaven fra

økonomisk vurdering, der også ektefelles

årene. Fradraget er 15 prosent av

trygdekontoret og er forhåndsutfylt i

inntekts- og formuesforhold trekkes inn.

brutto arbeidsinntekt. Ved bruk av

selvangivelsen, se post 3.5.1 og 3.5.2.

Du må sende inn legeattest hvis du ikke

standardfradrag faller en rekke andre

Andre særfradrag må du som regel føre

har gjort det tidligere. Særfradraget

fradrag bort.

opp selv. Spørsmål om særfradrag rettes

er 9 180 kr. Likningskontoret kan gi

til likningskontoret.

ytterligere opplysninger.

3.5.1 Særfradrag for alder

3.5.4 Særfradrag for forsørgelse

Beløpet står i pensjonsoppgaven, kode

Særfradrag gis for forsørgelse av barn,

3.3.8 Tap ved salg av verdipapirer

250. Alle som i 2003 er 70 år eller

foreldre og personer i skattyters husstand

Tap ved salg eller annen realisasjon

eldre har rett til særfradrag for alder.

(ikke ektefelle). Særfradraget er 5 000 kr

av norske eller utenlandske aksjer,

Det samme gjelder personer som har

i året per person som forsørges. Det gis

obligasjoner, andeler i aksje- og

fylt 67 år og mottar full eller del av

ikke særfradrag for mer enn fire personer

obligasjonsfond og grunnfondsbevis,

full alderspensjon fra folketrygden.

årlig. Har du dekket mindre enn halv-

føres her.

Ved redusert alderspensjon reduseres

parten av den forsørgedes ordinære

For mer informasjon, se tilleggsinformasjon “Utland”

særfradraget tilsvarende. Fullt særfradrag

leveomkostninger på årsbasis, halveres

Har du mottatt ”Realisasjonsoppgave

er 1 530 kr per måned, 18 360 kr for hele

fradraget, eller det faller helt bort.

RF-1089” fra likningskontoret, skal

2003.

Særfradrag for forsørgelse av personer

denne benyttes for beregning av tap

som er bosatt i utlandet, kan begrenses

ved realisasjon av aksjer. Skjemaet

Ektefeller som er alderspensjonister,

fylles ut med de opplysninger som

får til sammen maksimalt ett helt

til de faktiske kostnader til forsørgelse.

ikke er forhåndsutfylt, og vedlegges

særfradrag. Det samme gjelder når

Du må oppgi navn, adresse,

selvangivelsen. I andre tilfeller

en av dem er alderspensjonist og den

fødselsnummer og inntekt til den du

skal skjema RF-1061 ”Oppgave over

andre uførepensjonist. Hadde begge

krever særfradrag for, og tidsrommet for

realisasjon av aksjer mv.” fylles ut.

ektefellene særfradrag for uførhet eller

forsørgelsen. Forsørgelse av personer i

Ved realisasjon av obligasjoner må

lettere nedsatt ervervsevne før de fikk

utlandet må dokumenteres.

opplysningene skrives på eget ark da det

alderspensjon, skal månedsfradraget

ikke er utarbeidet eget skjema.

likevel ikke settes ned når en eller begge

Du får ikke særfradrag for personer som:

mottar alderspensjon.

rettledningen RF-1248 til skjemaet

3.5.2 Særfradrag for uførhet

du får fradrag for underholdsbidrag til

RF-1061.

Fra og med den måned du har rett til å

i mer enn ett semester i året har

Om beregning av tap mv., se

det kan kreves barnetrygd for i hele eller deler av året

få utbetalt foreløpig uførestønad etter

rett til lån fra Statens lånekasse for

3.3.9 Framførbart underskudd

folketrygdloven eller uførepensjon har

utdanning, uten behovsprøving mot

Var dine fradrag i 2002 større enn

du krav på særfradrag. Er ervervsevnen

foreldrenes inntekt

dine inntekter, f. eks. på grunn av tap

satt ned med minst 2/3, gis særfradrag

ved salg av aksjer eller eiendom, kan

med 1 530 per måned (18 360 per år).

3.5.5 Særfradrag for uvanlig store

du ha krav på fradrag for differansen

Er ervervsevnen satt ned med mindre

sykdomskostnader

(underskuddet).

enn 2/3, gis særfradrag med 765 kr per

Du kan få særfradrag for uvanlig store

måned (9 180 kr per år).

kostnader på grunn av varig sykdom eller varig svakhet. Er slike kostnader for deg,

Beløpet skal være opplyst i

eller noen du forsørger, minst 6 120 kr til

pensjonsoppgaven, kode 250.

sammen, regnes de som uvanlig store. Er kostnadene mellom 6 120 kr og 9 180 kr, har du krav på et særfradrag

Fradrags-/gjeldsposter

20


Annen formue på 9 180 kr. Kan du dokumentere/

til fradrag i andre kostnader enn de

sannsynliggjøre høyere kostnader, skal

kostnader stønaden er ment å skulle

særfradraget tilsvare kostnadene. Husk at

dekke. Det gis ikke særfradrag for

legeattest må legges ved selvangivelsen.

kostnader du får dekket skattefritt av din arbeidsgiver.

Særfradraget kan fås i tillegg til særfradrag pga. alder, uførhet eller

Utlegg til behandling, pleie eller opphold

forsørgelse. Som kostnader ved

i institusjon eller hos privatpraktiserende

varig sykdom/varig svakhet regnes

helsepersonell utenfor offentlig norsk

4.1.2 og 4.1.3 Kontanter

direkte kostnader (medisin- og

helsevesen gir bare rett til særfradrag

I tillegg til kontanter i norsk og

legekostnader mv.), indirekte kostnader

dersom tilsvarende behandling, pleie

utenlandsk valuta fører du opp sjekker,

(transportkostnader mv.), merkostnader

eller omsorg ikke kan tilbys av norsk

giroutbetalingskort og/eller bankremisser

ved fordyret kosthold (kostbar diett)

helse- og sosialvesen og tilbudet

som ikke er hevet eller godskrevet konto

og kostnader til tilsyn, pleie og hjelp

vurderes som faglig forsvarlig.

per 1. januar 2004. For utenlandsk valuta

i huset. Også kostnader du har hatt til

mv. brukes bankenes kjøpskurs.

å besøke den syke, regnes med når det er ektefellen eller forsørget barn som

Før du fyller ut samlet beløp, skal du

er varig syk. Kostnader du ville ha hatt

trekke fra et fribeløp på 3 000 kr. For

uavhengig av sykdommen, gir ikke rett til

ektefeller som liknes under ett, er samlet

særfradrag.

fribeløp 3 000 kr. Ektefeller kan fordele fribeløpet etter eget ønske. Liknes

De som har diagnosen diabetes

ektefellene hver for seg, skal de ha hvert

(sukkersyke), regnes som hovedregel å ha

sitt fribeløp på 3 000 kr.

tilstrekkelige merkostnader til å få 9 180 kr i særfradrag uten å

4.1.4 Aksjefond, både registrert og

sannsynliggjøre kostnadene.

ikke registrert i et verdipapirregister

Skattytere som ikke har merkostnader

Her føres verdien av andeler i aksjefond,

til diett fordi de har fri kost eller

både de som er registrert og de som ikke

betaler ordinære satser for kost, for

er registrert i et verdipapirregister. Er

eksempel på aldershjem, får bare

andelen registrert i et verdipapirregister,

særfradrag hvis de kan dokumentere

står andelsverdien i oppgaven fra

andre tilstrekkelige kostnader i

fondet. Merk at hele andelsverdien er

anledning diabetes. Personer som

skattepliktig som formue.

har krav på særfradrag på grunn av diabetes, kan også ha kostnader

4.1.5 Obligasjons- og pengemarkeds-

til annen sykdom. I slike tilfeller vil

fond, både registrert og ikke registrert

kostnadene i forbindelse med diabetes

i et verdipapirregister

settes til 6 120 kr, med mindre det

Obligasjons- og pengemarkedsfondene

sannsynliggjøres større kostnader.

fører du opp med andelsverdien. For andeler i fond er andelsverdien lik hele

Har du mottatt tilskudd fra det

innløsningsverdien. Er andelen registrert

offentlige til dekning av kostnadene

i et verdipapirregister, står andelsverdien

vedrørende sykdommen eller svakheten,

i oppgaven fra fondet. Ved plassmangel

og tilskuddet er skattefritt (f.eks.

fyller du ut og legger ved skjema

grunnstønad eller hjelpestønad), skal

RF-1006 eller eget ark.

tilskuddet redusere kostnadene ved den sykdommen som gir rett til særfradrag. Stønaden skal imidlertid ikke komme

21

Fradrags-/gjeldsposter


4.1.6 Utestående fordringer Oppgi skyldnerens navn, adresse og beløpet du har til gode. Årets renter føres i post 3.1.2. 4.1.7 Aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner o.a. registrert i et verdipapirregister Har du mottatt ”Beholdningsoppgave RF-1089” fra skatteetatens aksjonærregister, vil du finne likningsverdien på de aktuelle aksjene i denne oppgaven. For andre aksjer og verdipapirer finner du verdipapirnummer

formuesverdien per 1. januar 2004.

4.2.3 Innbo og annet løsøre enn

og likningsverdi i oppgaven fra

Er selskapet stiftet i 2003, verdsettes

motorkjøretøy, campingvogn og

verdipapirregisteret.

aksjene til 65 prosent av summen

lystfartøy

av aksjenes pålydende og eventuell

Det er antatt salgsverdi som skal oppgis.

overkurs.

Er innboet/løsøret forsikret, kan du

Børsnoterte aksjer settes til kursverdien per 1. januar 2004. Er aksjene notert på

beregne verdien med utgangspunkt i

SMB-listen på Oslo Børs, legges likevel

For obligasjoner som ikke er registrert

forsikringssummen, som vist nedenfor.

bare 65 prosent av kursverdien til grunn.

i et verdipapirregister, skal du føre

For båter gjelder dette bare båter

For verdsettelse av ikke børsnoterte

opp andelsverdien hvis denne er kjent,

som går inn i en ordinær innbo- og

aksjer, se nedenfor under post 4.1.8.

hvis ikke, bruk antatt salgsverdi.

løsøreforsikring. Er innboet/løsøret

Oppgi utsteder, antall obligasjoner,

ikke forsikret, eller er forsikringssum

Grunnfondsbevis verdsettes til 65

obligasjonens pålydende og samlet verdi

ikke oppgitt, f.eks. ved kollektiv

prosent av kursverdien 1. januar i 2004.

per 1. januar 2004.

hjemforsikring, kan du i mangel av forsikringssum beregne salgsverdien med

4.1.8 Verdipapirer ikke registrert i et

Ikke børsnoterte opsjoner fører du opp

utgangspunkt i hva du antar innboet/

verdipapirregister

med antatte salgsverdier per 1. januar

løsøret vil koste å gjenanskaffe som nytt.

Her føres verdien per 1. januar 2004 av

2004.

aksjer, obligasjoner, opsjoner o.l. som

Båt som ikke er lystfartøy, føres i post

ikke er registrert i et verdipapirregister.

En opsjon gir eier en rett, men

4.2.2. Dette gjelder også om båten er

For aksjer som omfattes av tilsendt

ikke plikt til å kjøpe eller selge en

forsikret, med mindre den inngår i en

”Beholdningsoppgave RF-1088” vil

formuesgjenstand på et gitt tidspunkt

ordinær innbo- og løsøreforsikring.

likningsverdien framgå der.

eller innen en bestemt tidsperiode til

Antatt salgsverdi oppgis. Salgsverdien

en forhåndsbestemt pris. Er det knyttet

kan du vanligvis sette til 75 prosent av

Likningsverdien for andre aksjer, får du

betingelser til opsjonen, regnes den ikke

forsikringssummen. Båt med salgsverdi

fra selskapet.

som formue.

per 1. januar 2004 på 50 000 kr eller mer regnes som lystfartøy og skal føres i post

Skattepliktig formuesverdi på ikke

Dersom du i løpet av 2003 har mottatt

børsnoterte aksjer er 65 prosent av

ubetingede opsjoner i arbeidsforhold,

aksjenes forholdsmessige andel av

vil du finne opplysninger om opsjonenes

Av innbo og annet løsøre som er ført i

aksjeselskapets samlede skattemessige

formuesverdi i kode 523 i lønns- og

post 4.2.1 og 4.2.2, gis det et særskilt

formuesverdi per 1. januar 2003. Dersom

trekkoppgaven.

fribeløp på 100 000 kr. Fribeløpet er

aksjekapitalen er endret ved innbetaling

4.2.4.

felles for ektefeller og barn som liknes

fra, eller utbetaling til aksjonærene,

Ved plassmangel, fyll ut og legg ved

under ett. Fribeløpet kan fordeles mellom

skal du føre opp den skattemessige

skjema RF-1006 eller eget ark.

ektefellene etter eget ønske.

Annen formue

22


Beregning av salgsverdien

verdsettes med utgangspunkt i

Biler, innbo og annet løsøre som ikke er

Salgsverdien av innbo og løsøre kan

kjøretøyets listepris som ny hos

driftsmiddel føres i post 4.2.1-4.2.6

beregnes slik:

hovedimportør etter følgende skala: 4.5.4 Annen skattepliktig formue

Forsikringssum/gjenanskaffelsesverdi som nytt

Salgsverdi

Første

Verdi av liste-

Her fører du annen skattepliktig formue

Av de første 1 000 000 kr

10 prosent

registreringsår

pris som ny

i Norge som ikke er ført i andre poster i

av de neste 400 000 kr

20 prosent

2003

75

prosent

selvangivelsen.

av overskytende beløp

40 prosent

2002

65

(Båt skal bare inngå i beregningen

2001

55

4.6.1 Formue i fast eiendom i utlandet

ovenfor hvis den inngår i en ordinær

2000

45

Se post 2.8.6/4.6.1

innbo- og løsøreforsikring, ikke når den

1999

40

er særskilt forsikret.)

1998

30

4.6.2 Annen skattepliktig formue i

1997

20

utlandet

1996–1988

15

Se post 3.1.6/4.6.2

1987–1974

1 000

kr

Eksempel: Innbo og løsøre: Forsikringssum

1 100 000 kr

Listepris finnes på www.skatteetaten.no

4.8 Gjeld

Båt: Forsikringssum

40 000 kr

Innbo og løsøre (post 4.2.1) 1 000 000 kr x 10 pst +

100 000 kr x 20 pst

=

antatt salgsverdi

100 000 kr

Er listepris, årsmodell og bilnummer forhåndsutfylt, må du rette

All gjeld per 1. januar 2004 skal føres i

opplysningene hvis de er feil. Påfør

selvangivelsen. Om fradrag for gjeld for

listepris hvis den mangler.

personer med fast eiendom i utlandet, se

20 000 kr 120 000 kr

post 1.5.6. Veterankjøretøy, dvs. kjøretøy som er 30 år eller eldre, verdsettes til antatt

Båt (post 4.2.2.)

salgsverdi.

Antatt salgsverdi: 40 000 x 75 % av forsikringssummen

Avskrivbare kjøretøy brukt i yrke 30 000 kr

eller virksomhet skal ikke føres

Sum post 4.2.1. og 4.2.2.

150 000 kr

skattefritt beløp

100 000 kr

=

formuesverdi av innbo,

4.2.6

løsøre og fritidsbåt

Campingvogn

(post 4.2.3)

50 000 kr

her, men i post 4.4.1.

Campingvogn

Hvis summen av post 4.2.1 og 4.2.2 er

verdsettes på

lavere enn 100 000 kr, oppgis 0 kr i post

samme måte

4.2.3.

som motorkjøretøy, se post 4.2.5.

4.2.4 Større fritidsbåter Fritidsbåter med antatt salgsverdi

4.4.1 Biler, maskiner,

over 50 000 kr regnes som lystfartøy.

inventar mv.

Oppgi merke, type og antatt salgsverdi.

Her fører du yrkesbiler, inventar

Hvis du ikke kjenner salgsverdien, kan

o.l. som er driftsmiddel i yrket

verdien vanligvis settes til 75 prosent av

eller næringsvirksomheten.

forsikringsverdien. For driftsløsøre legges

23

4.2.5 Motorkjøretøy

skattemessig nedskrevet verdi til

Biler, motorsykler, snøscootere og andre

grunn, med mindre det påvises

motorkjøretøy (som ikke er driftsmiddel)

at den faktiske verdien er lavere.

Annen formue


Tilleggs-

Tema

opplysninger

Likning av ektefeller

Hvis inntekten liknes særskilt, skal hver

Ektefeller (herunder registrerte partnere

av ektefellene ha personfradrag i

Under post 5.0 fører du beløp som det

og meldepliktige samboere) liknes enten

klasse 1. Likningen blir da markert med

ikke er egne poster for i selvangivelsen.

under ett (eventuelt særskilt for inntekt)

1E i skatteoppgjøret. Personfradraget gis

Her føres også tilleggsopplysninger

eller hver for seg, se nedenfor.

i nettoinntekten når skatteberegningen

Om post 1.5.2, 1.5.3 og 1.5.6, se side 5

som du ønsker å gi om poster som er

foretas. Fradraget skal ikke føres i

forhåndsutfylt/rettet. Nummeret på den

Likning under ett med eventuell

selvangivelsen. Det utgjør 31 600 kr i

posten beløpet/opplysningene vedrører,

særskilt likning av inntekten

klasse 1 og 63 200 kr i klasse 2.

må oppgis.

Hovedregelen er at ektefeller skal liknes under ett (felles) for begges samlede

Formuen blir alltid liknet under ett og

Blir plassen for liten, gi tilleggsopp-

formue og inntekt. Har begge ektefeller

skatteberegnet i klasse 2.

lysningene på eget ark. Merk arket med

inntekt, liknes inntekten særskilt hvis

navn, fødselsnummer og inntektsåret

dette er gunstigst for ektefellene sett

Skatt på inntekt som liknes under ett,

2003.

under ett. Når ektefellenes inntekt

blir fordelt mellom ektefellene etter

liknes under ett, skal ektefellene ha

den enkeltes inntekt (medregnet barns

Merk vedleggene til selvangivelsen med

personfradrag i klasse 2. Slik likning

inntekt som vedkommende ektefelle har

fødselsnummer. Husk å legge ved alle

markeres på skatteoppgjøret med 2F.

tatt med i sin selvangivelse). Skatt på

skjemaene som du har gitt opplysninger

formue blir fordelt mellom ektefellene

på. Oppgi antall vedlegg.

etter den enkeltes formue (inkludert barns formue). Om likning av barns inntekt og formue, se tilleggsinformasjon “Foreldre og barn.” En av ektefellene har nettoinntekt under 31 600 kr (i Finnmark og NordTroms under 46 600 kr) (Teksten nedenfor gjelder ektefeller som har en samlet personinntekt over 340 700 kr) Ektefeller kan fritt velge hvordan de vil fordele kapitalinntekter og -kostnader mellom seg. Som kapitalinntekter regnes bl.a. renteinntekter, inntekt av fast eiendom, aksjeutbytte og gevinst ved salg av eiendom. Som kapitalkostnader regnes blant annet gjeldsrenter, tap ved salg av aksjer og underskudd ved utleie av eiendom.

Tilleggsopplysninger

24


Når likningsmyndighetene skal velge den gunstigste likningsmåte for ektefellene legges ektefellenes fordeling av kapitalinntekter og -kostnader til grunn. Ektefellenes samlede skatt blir den samme uansett hvordan de fordeler kapitalinntekter og kapitalkostnader mellom seg, med mindre en av dem har en nettoinntekt (post 3.6) som er lavere enn 31 600 kr. Er inntekten lavere enn 31 600 kr, får de ikke utnyttet personfradraget fullt ut ved særskilt likning av inntekten. De vil da være tjent med å fordele kapitalinntekter og –kostnader mellom seg slik at ingen av dem får en lavere nettoinntekt enn 31 600 kr. Hvis dette ikke er mulig, vil de likevel være tjent med å få den laveste inntekten høyest mulig, slik at de får utnyttet mest mulig av personfradraget (31 600 kr). Skattebesparelsen kan i et slikt tilfelle utgjøre inntil 28 kr for hver 100 kr de får utnyttet av personfradraget.

likelydende selvangivelser: en til egen

Skattebegrensning gis vanligvis ikke når:

bostedskommune og en til den kommune

Er ektefellenes samlede personinntekt

hvor ektefellen bodde 1. november 2002.

lavere enn 340 700 kr, vil særskilt likning

Tilhører kommunene samme liknings-

aldri gi lavere skatt enn felles likning.

kontor, er det tilstrekkelig å levere en

Det vil da være uten betydning hvordan

selvangivelse.

mer i løpet av året •

Norge e.l. For mer informasjon, se tilleggs-

inntektsnedgangen er forbigående

informasjon ”Ektefeller og samboere”.

din inntekt og formue ved likningen

Likning hver for seg

er fastsatt ved skjønn

Gift etter 31. oktober 2002

Skattebegrensning

Ektefeller som har giftet seg etter

Ved lav alminnelig inntekt

Du kan kun få skattebegrensning når

31. oktober 2002, skal som hovedregel

Skattebegrensning for pensjonister og

inntekten din og inntekten til den/de du

liknes hver for seg.

trygdede med lav alminnelig inntekt

bor sammen med ikke regnes å være nok

gis automatisk. Det samme gjelder

å leve av. Søknad med begrunnelse må

Den ektefellen som har lavest inntekt

skattebegrensning i formuesskatt, etter

sendes med selvangivelsen.

(post 3.6), kan imidlertid kreve å bli

“åttiprosentregelen”.

liknet under ett med den andre ektefellen

25

den lave inntekten skyldes deltidsarbeid, kortvarig opphold i

ektefellene fordeler kapitalinntekter og kapitalkostnader mellom seg.

du har rett til lån i Statens lånekasse for utdanning i seks måneder eller

For mer informasjon, se tilleggs-

hvis de før utløpet av inntektsåret har

Ved liten skatteevne

stiftet felles hjem. Kravet settes fram i

Har du ufrivillig kommet i en vedvarende

post 5.0. Skal den som krever likning

vanskelig økonomisk situasjon og har

under ett levere “Selvangivelse for

svært lav inntekt, kan du søke om

næringsdrivende mv.”, må det leveres to

skattebegrensning.

informasjon “Skattebegrensning”.

Tema


Foreløpig skatteberegning De fleste har fått foreløpig skatteberegning sammen med

Foreløpig beregnin

selvangivelsen. Dette gjelder ikke -

hvis du har ektefelle som er næringsdrivende, og som

Staten

leverte selvangivelse for næringsdrivende mv. -

personer som har lønns- og trekkoppgavekoder som likningskontoret må behandle spesielt

-

personer som ikke har ordinært fødselsnummer, f.eks. utlendinger

-

Formuesskatt til:

personer/grupper som likningskontoret trenger lang tid til å behandle, og som derfor ikke får skatteoppgjøret før i oktober

Kommune Inntektsskatt til: Staten, fellesskatt Kommune og fylket Staten, toppskatt av personinntekt

Ola Nordmann er gift og blir liknet i klasse 1E. Ektefeller liknes vanligvis i klasse 1E eller 2F. Enslige liknes vanligvis i klasse 1. Hvis Ola hadde vært enslig forsørger (hatt eneomsorgen for sine barn), skulle han ha hatt klasse 2. Da ville skatten blitt lavere. Dersom du mener at du er liknet i feil klasse, begrunn dette i post 5.0

Trygdeavgift: Lønn mv. (7,8%) Sum skatt og avgift i skatteklasse 1E før skattefradrag Godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte Foreløpig beregnet skatt og avgift etter skattefradrag Forskuddstrekk (trukket av arbeidsgiver mv.)

Grunnlaget for formuesskatt for ektefeller er ektefellenes samlede formue. Formuesskatten blir

Foreløpig beregnet skatt til gode (uten renter)

fordelt i forhold til den enkeltes nettoformue. I dette tilfellet har ikke Kari Nordmann noen formue. Formuesskatten blir derfor ført på skatteoppgjøret til Ola.

Tilleggsforskudd betalt etter 1.2.04 er ikke med i denne skatteberegning

*) Avrunding kan i noen tilfeller føre til avvik i forhold til summene i se Husk at ikke alle får skatteoppgjør i juni! Noen får det først i oktober.

Kvittering til Ola Nordmann Tilleggsforskudd innbetalt til: Skatteoppkreveren i Skattdal Kontonr 0123 4567891

031163 003 31 Beløp

Brett og riv her

Foreløpig skatteberegning

26


ng av skatter og avgifter 2003 Grunnlag *)

Skatt/avgift

409 000

518

409 000

2023

Godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte trekkes automatisk fra i skatt på alminnelig inntekt ved skatteoppgjøret. Var godtgjørelsesfradraget høyere enn skatten på alminnelig inntekt i 2002 eller tidligere år (ubenyttet fradrag), vil det ubrukte fradraget være summert sammen med årets eventuelle fradrag. Les mer om godtgjørelsesfradrag i post 3.1.4. Du får ikke godtgjørelsesfradrag i utbytte fra utenlandske selskaper.

293 000

30 740

293 000

42 451

377 000

4 900

Er du under 34 år og har inngått avtale om Boligsparing for ungdom (BSU), skal du ha skattefradrag med 20 prosent av innbetalt beløp i 2003 (maksimalt 3 000 kr). Du kan spare inntil

377 000

29 406 110 038 -35

15 000 kr per år. Samlet sparebeløp kan ikke overstige 100 000 kr. Skattefradraget skal vises her under den foreløpige skatteberegningen. Mangler skattefradraget, eller det er uriktig, må du ta kontakt med oppgavegiver.

110 003 112 000 1 997

Beløp som arbeidsgiver har trukket i skatt gjennom året. Sjekk beløpet mot lønnsslippene, lønns- og trekkoppgavene og eventuelt innbetalt forskuddsskatt. Har du innbetalt tilleggsforskudd før 1. februar 2004,

gen, men blir godskrevet ved skatteoppgjøret.

er også dette beløpet med her.

elvangivelsen.

Betalers kontonummer

Blankettnummer

6817288916 Riv her

27

Foreløpig skatteberegning


Hva blir skatten? Gjør du endringer i selvangivelsen, stemmer ikke lenger den foreløpige skatteberegningen.

I de fleste tilfeller trenger du bare å regne 28 prosent av helt nye eller endrede inntekts- eller fradragsbeløp.

Beregning av skatt for lønnstakere og pensjonister Inntektsskatt til kommune og fylke Sum grunnlag for inntektsskatt (post 3.6) Personfradrag (kl.1 = 31 600 kr/kl.2 = 63 200 kr) Grunnlag = Fellesskatt til staten Grunnlag som over = Trygdeavgift for pensjonister, trygdede og barn Sum grunnlag toppskatt Sum grunnlag trygdeavgift (7,8%) post 2.1 Grunnlag = Trygdeavgift av lønn mv. for personer på 17 år til 69 år Sum grunnlag trygdeavgift (7,8%) post 2.1 Toppskatt av personinntekt Sum grunnlag toppskatt Fribeløp (kl.1 = 340 700 kr/kl.2 = 364 000 kr) Grunnlag = Av inntil 531 300 kr i kl. 1/508 000 kr i kl. 2 Av overskytende beløp Boligsparing for ungdom (BSU) Maks 15 000 kr Formuesskatt til staten Nettoformue post 4.9 Fribeløp (kl.1 = 120 000 kr/kl.2 = 150 000 kr) Grunnlag Av inntil 420 000 kr i kl. 1/430 000 kr i kl. 2 Av overskytende beløp Formuesskatt til kommunen Nettoformue post 4.9 Fribeløp Grunnlag

x 16,24% =

+

x 11,76% =

+

(for personer 17 - 69 år) x 3% =

+

x 7,8%

+

=

x 13,5% = x 19,5% =

x 20%

=

x 0,2% x 0,4%

= =

x 0,7%

=

+

=

=

=

- 120.000 =

+

=

+

+ =

Skattebegrensning for pensjonister og trygdede med liten skatteevne. Beløpene hentes fra rubrikkene over Inntektsskatt til kommune og fylke Fellesskatt til staten + Trygdeavgift av lønn og pensjon for pensjonister over 70 år og av pensjon for trygdede under 70 år + Trygdeavgift av lønn mv. for personer på 17 år til og med 69 år + Sum, skatt som kan nedsettes = Nettoformue post 4.9 Fribeløp - 200 000 Grunnlag = x 2% = Sum grunnlag for inntektsskatt + Alminnelig inntekt Særfradrag (post 3.5) + = Skattefritt beløp (Enslig: 85 200 kr/Ektepar 138 300 kr) = x 55% = Skattenedsettelse på grunn av liten skatteevne = Godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte Aksjeutbytte, post 3.1.4 x 28% = Skatt og trygdeavgift

Hva blir skatten?

+ =

=

28


Se www.skatteetaten.no for automatisk beregning av skatt ved slike forhold, og ved endringer i formuen.

Enkelte endringer krever imidlertid at alt må beregnes på nytt. Har du foretatt endringer i lønn eller pensjon må du også ta hensyn til beregning av trygdeavgift og eventuell toppskatt.

Tilleggsskjema for ektefeller og registrerte partnere Formuesskatt til staten Nettoformue post 4.9, mann Nettoformue post 4.9, hustru Samlet nettoformue Skattefritt beløp i klasse 2 Grunnlag Av inntil 430 000 kr Av overskytende beløp

+ = - 150 000 =

Mann

x 0,2% = x 0,4% = Sum skatt

Hustru

Sum skatt x formue mann samlet nettoformue + =

*)

Sum skatt x formue hustru samlet nettoformue *) Formuesskatt til kommunen Nettoformue post 4.9, mann Nettoformue post 4.9, hustru + Samlet nettoformue = Skattefritt beløp i klasse 0 og 1 - 120 000 Grunnlag

Sum skatt x formue mann samlet nettoformue *) x 0,7% = Sum skatt x formue hustru samlet nettoformue *)

*) Ektefeller overfører sin andel av formuesskatten til skjemaet på forrige side Skattebegrensning for pensjonister og trygdede med liten skatteevne Inntektsskatt til kommune og fylke Fellesskatt til staten Trygdeavgift av lønn og pensjon for pensjonister over 70 år og av pensjon for trygdede under 70 år Trygdeavgift av lønn mv. for personer på 17 år til og med 69 år Sum skatt

Mann

Hustru

+

+

+ + =

+ + = + =

Skatt som kan nedsettes Samlet nettoformue (se over) Fribeløp

- 200 000 Grunnlag = x 2% Sum grunnlag for inntektsskatt = Særfradrag (post 3.5) Sum grunnlag for inntektsskatt = Særfradrag (post 3.5)

= + Alminnelig inntekt (mann) + + Alminnelig inntekt (hustru) + = Skattefritt beløp for ektepar - 138 300 = x 55% = Skattenedsettelse på grunn av liten skatteevne fordeles i rubrikkene under Mannens andel av skattenedsettelse Hustruens andel av skattenedsettelse

Nedsettelse x Sum skatt mann Skatt som kan nedsettes Nedsettelse x Sum skatt hustru Skatt som kan nedsettes

= x

**)

x

**)

**) Ektefeller overfører sin andel av skattebegrensingen til skjemaet på forrige side

29

Hva blir skatten?


Satser Trygdeavgift

Fisker- og sjømannsfradraget

Lønnsinntekt

7,8 %

Sats

Dagmamma

7,8 %

Øvre grense

Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske

7,8 %

Annen næringsinntekt inntil 671 500 kr

10,7 %

For høyere næringsinntekt enn 671 500 kr

7,8 %

Pensjonsinntekt mv.

3,0 %

30 % 80 000 kr

Fradrag for premie til individuelle pensjonsavtaler 40 000 kr Fradrag for betalt fagforeningskontingent

1450 kr

Trygdeavgiften skal likevel ikke overstige 25 prosent av inntekt Reisefradrag

over 23 000 kr.

Reise mellom hjem og fast arbeidssted/ Toppskatt

besøksreiser per km 13,5 % av beløp over 1)

19,5 % av beløp over

Klasse 1

340 700 kr

872 000 kr

Klasse 2

364 000 kr

872 000 kr

Sats

Skatt på alminnelig inntekt Personer i Finnmark og Nord-Troms Etterskuddspliktige (selskap/bedrifter)

9 200 kr

Foreldrefradrag for dokumenterte kostnader til pass og stell av barn

1) Skattytere i Finnmark og Nord-Troms: 9,5 %

Personer

kr 1,40/0,70

Reisefradraget skal reduseres med

Ett barn

25 000 kr

To barn eller flere

30 000 kr

28 % 24,5 % 28 %

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU) Sats for skattefradrag

20 %

Maksimalt årlig sparebeløp Maksimale marginale skattesatser

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

15 000 kr 100 000 kr

Maksimal marginalskattesats på lønn og personinntekt fra jordbruk, skogbruk og fiske

55,3 %

Maksimal marginalskattesats på personinntekt fra annen næringsvirksomhet

55,3 %

I visse tilfeller kan kombinasjon av personinntekt

Normalrentesats, fordel av lån hos arbeidsgiver T.o.m. 30. juni 2003 var satsen

6,5 %

F.o.m. 1. juli t.o.m. 31. august var satsen

5,0 %

F.o.m. 1. september var satsen

3,5 %

fra annen næringsvirksomhet og øvrig personinntekt gi en marginalprosent på

58,2 %

Prosentinntekt av egen bolig og fritidshus Bunnfradrag for fast bolig 2)

Personfradrag (tidligere klassefradrag)

Likningsverdi inntil 451 000 kr redusert

Klasse 1

31 600 kr

med bunnfradrag

Klasse 2

63 200 kr

Likningsverdi høyere enn 451 000 kr:

x 2,5 %

Likningsverdi redusert med 451 000 kr Minstefradrag Sats

2) For fritidshus er det ikke bunnfradrag.

45 700 kr

Nedre grense

4 000 kr 31 800 kr

Særfradrag Maksimalt særfradrag for alder og uførhet mv.

x 5,0 %

24 %

Øvre grense Særskilt nedre grense lønn, godtgjørelser mv.

80 000 kr

Formuesskatt Grenser Kr Kommune kl 1 og 2 Stat klasse 1

18 360 kr

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

Stat klasse 2

Satser %

0 - 120 000

0,0

120 000 -

0,7

0 - 120 000

0,0

120 000 - 540 000

0,2

540 000 -

0,4

0 - 150 000

0,0

Klasse 1

15 000 kr

150 000 - 580 000

0,2

Klasse 2

30 000 kr

580 000 -

0,4

Satser

30


Firmabil

Egen regnskapsliknet bil

Fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil fastsettes på

Fordel ved privat bruk av egen regnskapsliknet bil fastsettes

grunnlag av kilometersatsene nedenfor, gradert etter bilens

på samme måte som for firmabil, men fordelen skal likevel ikke

opprinnelige listepris som ny, inkludert ekstrautstyr og

settes høyere enn 75 prosent av de beregnede kostnader ved

eventuelle påkostninger. Satsene brukes på en standardisert

bilholdet.

kjørelengde som er satt til 13 000 km per år eller 1083 km per måned. I tillegg skal satsene brukes på kjøring mellom hjem

Bilgodtgjørelse

og fast arbeidssted (arbeidsreiser) og besøksreiser. Utgjør

Bilgodtgjørelse etter Statens satser gir ikke skattepliktig

kjøringen mellom hjem og fast arbeidssted og besøksreiser mer

overskudd.

enn 4000 km, skal satsene ikke anvendes på det overskytende antall kilometer. I stedet anvendes kr 1,40 per kilometer for

Statens satser

overskytende kilometer uavhengig av bilens listepris som ny.

0 - 9 000 km

kr 3,00 (3,05)

Over 9 000 km

kr 2,40 (2,45)

Bilens prisklasse:

Sats per km:

Til og med 75 000 kr

kr 2,85

75 001 kr–100 000 kr

kr 3,45

Tallene i parentes gjelder ansatte med arbeidssted i Tromsø

100 001 kr–150 000 kr

kr 4,05

Merkostnader ved arbeidsopphold

150 001 kr–200 000 kr

kr 4,70

utenfor skattemessig bosted

200 001 kr–250 000 kr

kr 5,55

Hybel/brakke

159 kr

250 001 kr–300 000 kr

kr 6,40

Pensjonat

241 kr

Over 300 000 kr

kr 7,00

Hotell

460 kr

Prisklassen fastsettes ut fra listepris som ny, inkludert ekstrautstyr og større påkostninger. Er bilen særlig kostbar (listepris over 450 000 kr) skal fordelen settes høyere. Fordelen skal da økes med 10 prosent av differansen mellom bilens listepris og 450 000 kr. Er bilens listepris for eksempel 550 000 kr blir fordelen 10 000 kr høyere enn om bilens listepris var 450 000 kr eller lavere. Kjører skattyter personlig over 40 000 kilometer i yrket i løpet av inntektsåret, skal fordelen for privat bruk beregnes etter satser som ligger to prisklasser lavere enn satsen for den bilen som faktisk disponeres, likevel ikke under laveste sats. Grensen for 10 prosent-tillegget er i dette tilfellet ikke 450 000 kr, men 500 000 kr. For elbiler beregnes fordelen på grunnlag av kilometersatser som ligger to prisklasser lavere enn opprinnelig listepris tilsier, likevel ikke under laveste sats.

31

Satser


Hva vil du vite mer om?

Hvor henvender du deg?

Arbeidsgiveravgift (endring og klage)

likningskontoret

Arbeidsgiveravgift (innbetaling)

skatteoppkreverkontoret

Arveavgift

skattefogdkontoret

Bekreftelse på navneendring (personer)

likningskontoret

Bostedsattest

likningskontoret

Flyttemelding (personer)

likningskontoret

Forskuddsskatt/forskuddstrekk (beregning)

likningskontoret

Forskuddsskatt (innbetaling)

skatteoppkreverkontoret

Fødselsattest

likningskontoret

Fødselsnummerbekreftelse

likningskontoret

Førstegangs navnevalg

likningskontoret

Likningsattest

likningskontoret

Lover, forskrifter mv.

www.lovdata.no

Lønns- og trekkoppgave

skatteoppkreverkontoret

Merverdiavgift (beregning og klage)

fylkesskattekontoret

Merverdiavgift (inn- og utbetaling)

skattefogdkontoret

Merverdiavgiftsmanntallet

fylkesskattekontoret eller Enhetsregisteret

Navneendring (personer)

likningskontoret

Restskatt (innbetaling)

skatteoppkreverkontoret

Selvangivelse

likningskontoret

Skatt tilgode (utbetaling)

skatteoppkreverkontoret

Skatteattest (merverdiavgift)

skattefogdkontoret

Skatteattest (skatt, arbeidsgiveravgift mv.)

skatteoppkreverkontoret

Skatteoppgjør

skatteoppkreverkontoret

Skattekort

likningskontoret

Tilleggsforskudd (innbetaling)

skatteoppkreverkontoret

Utskrift av adresseopplysninger

likningskontoret

Utskrift av likningen

likningskontoret

Utgitt av Skattedirektoratet Januar 2004

Opplag: Bokmål 1 950 000 Nynorsk 240 000

Grafisk utforming og illustrasjon:

Skatteetatens serviceerklæringer

Stork Design AS

gir deg informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har.

Trykk: Artko AS

Du får servicereklæringene på likningskontoret

RF-2032 B

fylkesskattekontoret skattefogdkontoret

www.skatteetaten.no

www.skatteetaten.no

NRK1 Tekst-TV side 818

Rettledning til POSTENE i selvangivelsen 2003

2003 - Skatteetaten - Rettledning til postene  

2003 - Skatteetaten - Rettledning til postene

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you