Page 1

ฆ ชื่อเรื่ องสารนิพนธ์ ชื่อผูเ้ ขียน อาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชา ปี การศึกษา

การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการดาเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษา โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ สังกัดกองทัพอากาศ ศุภพร ถาวรวงศ์ อาจารย์โชติ แย้มแสง การจัดการการศึกษา 2553 บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการดาเนิ นงาน การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนนายเรื ออากาศ และศึกษาข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงาน การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนนายเรื ออากาศ โดยประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และอาจารย์ ในโรงเรี ยนนายเรื ออากาศ จานวน 120 คน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และอาจารย์ ในโรงเรี ยนนายเรื ออากาศ จานวน 80 คน ได้มา โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพทัว่ ไปของบุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีระดับชั้นยศ นาวาอากาศโท อายุระหว่าง 36-45 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาโท การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการ มีส่วนร่ วมในการวางแผน การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน การมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบผล การดาเนินงาน และการมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งระบบ โดยภาพรวมและเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ข้อเสนอแนะ ควรจัดอบรมสัมมนาให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนิ นงานการ ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดทัศนคติ ที่ดีในการปฏิบตั ิ ควรปรับเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้ วดั บางตัวให้เหมาะสมกับสถาบันเฉพาะทาง และควรให้บุคลากรทุกระดับชั้นในองค์กรมีส่วนร่ วมใน การดาเนินงานการประกันคุณภาพ

thematic in thai  
thematic in thai  

QAthaiairforce