Page 1


ÇOK SEVİLEN FİLMLERİN İKİNCİSİ YAPILIR, ÇOK SEVİLEN PROJELERİN DE... !"#$%&$'$()*+%,-./)0,/$%1"2)*"3/&4') .3+5-,6'2-)'$7$#)&+%,-./6%8-)163)8-936#) '$3$//:;<=$/$')'$7$#)&+%,-./6>)?+&) 1-@-%6286()?+&)&$A$%8:38:B)C6#86()'+@"%) 62D6)9-)6,/-&)EA-36%-)0,/$%1"2F$)GB)*+%,-./) D-26'+3B)H,/-26&)$3/:&)$&:22:)-9)/-&%+2+56,6%6) 163)$8:#)62-36'-)/$7:'$%)!"#$%&$'$)IJ)62-) ?+&)8$K$)&+%L+32")163)K$'$/)1$72:'+3B


HALKALI’NIN KONSEPT PROJESİ DUMANKAYA KONSEPT HALKALI! =-%6)*+%,-./()0,/$%1"2F"%)-%)D4A8-)'$7$#) $2$%2$3:)$3$,:%8$)62&),:3$2$38$)'-3)$2$%) M$2&$2:F8$)D-3?-&2-76'+3B)N-?&6%).3+5-2-3-) 6#A$)$/$%)!"#$%&$'$()14'2-O-)P93".$) '$&$,:%8$)E?E%OE)1E'E&).3+5-,6%-)6#A$) $/:'+3B)*+%,-./)M$2&$2:)#-3&-A6)&+%"#"() $%$)$3/-32-3-)9-)/+.2")"2$7:#)%+&/$2$3:%$) '$&:%2:@:'2$)8$)86&&$/)?-&6'+3B =-%6)*+%,-./()M$2&$2:F'$)&"3"2$O$&) 0,/$%1"2F"%)-%)1E'E&)&+%,-./).$3&:)+2$%) Q-#$)R$3&F$)&+#7"BBB)STT)16%)#-/3-&$3-) EA-36%-)&"3"2$O$&)+2$%)Q-#$)R$3&)'-326) !6,%-'2$%8)%6/-26@6%8-BBB)0?6%8-)$'3:O$) $2:79-367)#-3&-A6()+/-2()&+%D3-)#-3&-A6() K$,/$%-)D616)4%-#26)/-,6,2-3)8-)'-3)$2$O$&B


DOĞAYA YAKIN BİR KONSEPT *+%,-./)M$2&$2:F8$)12+&2$3)'$/$')+2$3$&) "A$%:'+3B)U6#$36)+2$16286@6%O-)$A)&$/2:() 8+@$'$)8$K$)'$&:%)+2$162#-%6A() 1$2&+%"%"A8$)+/"3"3&-%)1$K?-8-&6) ?6?-&2-36)D43-162#-%6A()+'"%).$3&:%8$&6) ?+O"&2$3:%)O:9:2/:2$3:%:)8"'$162#-%6A)6?6%BBB *+%,-./)M$2&$2:F%:%)'$/$')#6#$36,6)9-) .-'A$5:),6A-)8$K$)6%,$%O:2)163)'$7$#),"%#$&) 6?6%)/$,$32$%8:B)*E?E&?-&#-O-)V42EF%E%) #$96)$/#+,L-36),")&$%$22$3:)9-)K$9"A2$32$) '-%68-%)'+3"#2$%8:B)=$7$#)#-3&-A6)+2$O$&) #-'8$%2$38$)D-%67).-'A$52$3()D42-/)9-) 86%2-%#-)$2$%2$3:%$)'-3)9-36286B)W/+.$3&2$3) '-3)$2/:%$)D6A2-%86()L-3$K)L-3$K)%-L-,) $2#$%:A()DE%E%)'+3D"%2"@"%")EA-36%6A8-%) $/#$%:A)6?6%BBB


SOSYAL VE SPORTİF ALANLARDA FARKLI BİR KONSEPT! *+%,-./)M$2&$2:F8$)K-3)7-')'$7$#) &$26/-%6A6)$3/:3#$&)6?6%)/$,$32$%8:X)=$A:%) DE%E%),/3-,6%6)9-)'+3D"%2"@"%")$/$O$@:%:A) 'EA#-)K$9"A")9-)DE%-72-%#-)/-3$,:BBB) *+#7"2$3:%:A2$)163)$3$'$)D-2-162-O-@6%6A() $3&$8$72$3:%:A:)8$9-/)-8-162-O-@6%6A),+,'$2) /-,6,BBB)Y+O"@"%"A"%)8+'$,:'$)-@2-%-O-@6() '$7:/2$3:'2$)$3&$8$72:&)&"3$162-O-@6)+'"%) $2$%:BBB)!$K$),$@2:&2:)163)'$7$#$)<#-3K$1$>) 8-#-%6A)6?6%)1E'E&)163)L6/%-,,)O-%/-3)9-) &-%86%6A6)'-%62-'-O-@6%6A)163),$"%$BBB) M+162-36%6A)6?6%)K+16)+8$,:()DE%)$3$,:%8$) &-'6L26)163)#+2$)9-3-O-@6%6A)163)&$L-BBB *+%,-./)M$2&$2:F8$)'E3E'E7)'+22$3:()'$%,:#$) K$9"A2$3:(),")&$%$22$3:().-'A$5)$2$%2$3:'2$) 1-A-%#67)DEA-2)163)K$'$/),6A6)1-&26'+3B


KONSEPT DAİRELER! !"#$%&$'$)*+%,-./)M$2&$2:() Z)'$/$')12+&)9-)Z)9622$)12+@"%8$&6)[\G) 8$63-)9-)G\)&-%/)9622$,:'2$)'$/$')'$7$# &+%,-./6%6%)-&,6&,6A)163)43%-@6B) =$/$')#6#$36,6()-,/-/6@6)9-)$'3:%/:2$3:'2$) )K-3)7-'6%)8E7E%E8E@E)1E'E&)163).3+5-B) ]A-%2-),-?62-%)&$26/-26)#$2A-#-2-32-)86A$'%) -862-%)&+%,-./)8$63-2-3-)1$':2$O$&,:%:AB) 072-9,-226@6)"?)%+&/$'$)/$7:'$O$&)7-&628-) /$,$32$%$%)*+%,-./)M$2&$2:F%:%)8$63-2-36) 6?6%8-)'$7$#$&/$%)#"/2"2"&)8"'"2$O$& #-&$%2$3B)^$3&2:)'$7$#)16?6#2-36)9-) 6K/6'$?2$3$)'4%-26&)843/)8$63-)/6.6%8-%)1636) #"/2$&$),6A-)D43-B) \_\)8$63-2-3)SG`aG)#G G_\)8$63-2-3)[b)`\Gb)#G Z_\)8$63-2-3)\bc`\cS#G b_\)8$63-2-3)\aT)#G


KONUT SEKTÖRÜNDE BÜYÜK YENİLİK !"#$%&$'$()&+%"/),-&/43E%E%)'+2"%") 8-@67/63-%)163)62&-)6#A$)$/:'+3BBB) d-&6)-92-38-)'$7$#$%:%)D-3?-&)&+%L+3"%") ,"%"'+3B)!"#$%&$'$)IJ).2$/L+3#"),$'-,6%8-) D-3-&)-9)6?6%8-()D-3-&,-)-9)8:7:%8$),6A6)62D62-%` 863-%)K-3)7-')&+%/3+2E%EA)9-)162D6%6A)8$K626%8-B) Q$12-/)162D6,$'$3:%:A()86AE,/E)'$)8$)#$,$E,/E) ReF%6A()$&:22:)/-2-L+%"%"A)9-)!"#$%&$'$)IJF%"%) 4A-2)&"#$%8$,:)9-).$%-26'2-)1"2"%8"@"%"A) '-38-%)K-3)7-'-)"2$7$1626'+3,"%"AB !62-'-%)K-3&-,6%)?+&)'E&,-&)-%-356)/$,$33"L") 9-)-&+%+#6),$@2$'$%)A-&6)163)-98-)'$7$#$%:%) &+%L+3"%")'$7$'$16286@6)IJ).2$/L+3#"'2$)-96%6A6%) 8+%$%:#:%:)'4%-/6%BBB)!"#$%&$'$F%:%)$%2$7#$2:) f-1),6/-2-36%8-%)862-86@6%6A)D616)$2:79-367)'$.:%BBB) !"#$%&$'$)R","2$)K6A#-/2-36%8-%)'$3$32$%:%BBB) N6/-8-&6)-/&6%26&2-38-%()D-267#-2-38-%)$%:%8$) K$1-38$3)+2"%()+%26%-)K6A#-/)$2:%B)

!"#$% %

&'(')*% +,%-#./% !01*#2/$% % % % %

3456% 7.8)/.#90: %-;62.(%<)'=%


SADECE DOKUNUN, HAKİMİYET KURUN! g96%6A8-)86%2-%63&-%):7:&)D4AE%EAE)#E) $28:hBB)=-36%6A8-%)&$2&#$8$% 8+&"%"%():7:&2$3:)&:,:%()862-3,-%6A)$?:%BBB) =$)8$)'$/$3&-%)-96%)/E#):7:&2$3:%:)/-&) /"72$)&$.$/:%B)!6'-26#)K$9$)?+&),:O$&()-9-) D686'+3,"%"A()8$K$)'+28$'&-%)8+&"%"%() &26#$':)?$2:7/:3:%BBB)N-36%),-36%)163)-9-)D636%B)


!:7$38$,:%:ABBB)g98-)%-)+2".)16//6@6%-)#6) 1$&#$%:A)D-3-&6'+3hBB)!+&"%"%()+8$2$3:) -&3$%8$)8+2$7:%B g96%)$/#+,L-36%6)#6)8-@67/63#-&) 6,/6'+3,"%"AhBB)d-&6)#+82$3),$'-,6%8-() 8$K$)4%O-8-%)6,/-86@6%6A)D616)4A-2)+2$3$&) 1-2632-86@6%6A)163)86A6)672-#6()/-&)/"72$) D-3?-&2-7/636%B) i638-%)DE%-7()/$#)8$),$2+%"%)+3/$,:%8$)#:) .$3:28:'+3hBB)U-%E8-%)62D626)/"7$)1$,:%BBB) N/+32$3)6%,6%)'$)8$).-38-%6A)&$.$%,:%B g98-%)?:&$3&-%)$2$3#:)#:)?$2:7/:3$O$&,:%:AhBB) !+&"%"%()$2$3#)$?:2,:%B j-)/E#)1"%2$3:)-98-%)?+&)"A$&/$'&-%)8'$.$16263,6%6ABBB)]3%-@6%)+L6,/-'&-%BBB) =$)8$)D6//6@6%6A)/$/62)'-36%8-%;


+>%-3?!

SİTEDE NE VAR, NE YOK, ANINDA ÖĞRENİN! N6/-)6?6%8-&6)-/&6%26&2-38-%)K$1-38$3)#:)+2#$&) 6,/6'+3,"%"Ah) M-3)-/&6%26@6)$%)1-)$%)6A2-'6%( 6,/-86@6%6A8-%)'-3)$':3/:%B ]8-#-2-36%6A6)/$&6.)-86%BBB VE%E%E)&$?:3#$':%B i-2&6)8-)163),6//+.2$%/:,:)9$3BBB M$%D6)DE%(),$$/)&$?/$( DE%8-#8-)%-)9$3hBB ]@3-%6%()/+.2$%/:'$)4'2-)D686%B)


IQ’da Pusula da var! DUMANKAYA PUSULA... DUMANKAYALILARA ÖZEL, DÜŞÜNEMEYECEĞİNİZ KADAR KOLAYLAŞAN BİR HAYAT! !"#$%&$'$F8$%)163)-9),$K616)+28"@"%"A8$),$/:7/$%)/-,26#$/$() /$."8$%),$/:7),+%3$,:)K6A#-/2-3-()-96%6A6)&63$2$#$8$%)8$'$':.) 847-#-'-()'$7$#$)$2$%2$3:%8$&6)+3/$&),+3"#2"2"&2$38$%)163-',-2) 'E&E#2E2E&2-3-()9-3D6)48-#-2-36%8-%)2+16)K6A#-/2-36%-)&$8$3) 8$%:7$O$@:%:A()162D6)9-)K6A#-/)$2$O$@:%:A)1E'E&)163)-%L+3#$,'+%) $@:'2$)K$'$/:%:A)8E7E%-#-'-O-@6%6A)&$8$3)&+2$'2$7:'+3B !"#$%&$'$2:2$3$)4A-2)<$'3:O$2:&2:)K6A#-/2-3()&+2$'2:&2$3) 9-)$9$%/52$3).$&-/6>%8-)$3$8:@:%:A)K-3)7-')163)$3$8$B)


İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY PARMAKLARINIZIN UCUNDA! IJF'2$)R","2$)1E%'-,6%8-&6) <P,6,/$%)M6A#-/2-36>%-(),+,'$2)K$'$/:%:A:) A-%D6%2-7/63-O-&)K-3)/E32E)162D6() 4%-36)9-)+3D$%6A$,'+%$)K-#-%)"2$7:%B) N-'$K$/).2$%2$3:%8$%)&E2/E3),$%$/)-/&6%26&2-36%-() 8E%'$)&-%/2-36%6%)2-AA-/)8"3$@:) K$36/$2$3:%8$%),$@2:&2:)'$7$#)#-3&-A2-36%-() 4A-2)$2:79-367)/"32$3:%8$%)8E%'$%:%) 163)"O"%8$&6)L-,/69$22-3-)$&2:%:A$)D-2-162-O-&)K-3) &+%"8$)162D6)9-)4%-36)$2$16263(),6A6%)$8:%:A$) 3-A-39$,'+%)9-)+3D$%6A$,'+%)'$.:2#$,:%:) 6,/-'-16263,6%6AB)M-#)8-)$&2:%:A$)D-286@6)$%8$B) g%)6'6,6)#6),6A()76#868-%)'$.#$&) 6,/-86&2-36%6A6%)163)26,/-,6%6)?:&$3:%BBB) =$7$#$&)6,/-86@6%6A)K$'$/$)163)$8:#)$/:%B


ASİSTAN ORGANİZASYON HİZMETLERİ Tatil bilet rezervasyonu Restaurant rezervasyonu Tiyatro, sinema, konser bileti rezervasyonu !"#$%&'#()*)+,%(#-./"/0&#+/% 1&0#2%3)(#*/%4)%3)*5)",%")+&,%6#,")0)"6)%.#2,-%,70)&0)",% Trafik kaza tutanak hizmetleri 8)6,()%$,$)2%9:*6)",&,%")5)"4#+(;*'% <*6,",&0,%=>?%."#*+@)"%A,5&).0)",% <*6,",&0,%#"#$%2,"#0#&#% 14)%,*6,",&0,%6;2.;"%9:*6)",0&)+,%B<+.#*3'0C <*6,",&0,%DA)D2E'-% 14)%A)"%.F"0F%./33,%6)+.)2%B<+.#*3'0C% G)*,%6;H#*%3)3)2%3#2/&%A,5&).0)",% 8)"%.F"0F%2'"()%A,5&).0)",%;"9#*,5#+(;*'


ASİSTAN RESIDENCE HİZMETLERİ 14)%()&)2%+,-#",7,%BD#.)",*9C% 14)%IJKL%,0#$%9:*6)",&,% M/6#J&#"2).%#0/74)",7, <$&)%+'('%+)"4,+,% Teknik servis 14%.)&,50,H,%A,5&).0)",% Kuru temizleme 8#0/%(/2#&#% N,0,*9,"% O;(#%3#6#*#% 14D,0%A#(4#*%-#*+,(;*% P.;%(/2#&#% 14%.#7/&#%;"9#*,5#+(;*0#"/ !"#$%&$'$()"*"+$(,*-*.$%(&$/*$#0%1$2(!"#$%&$'$($-+3*-%3(&$.0+1040%05($%1$%(-.-6$73%(1$-73%-5-% .3*+-#-%13%(8('0+(*9%7$*0%$(&$1$7(:7;$%-5$*'9%3+(<-5#3.+37=13%2('3%-(1$-73%-53(.$>0%10&.$%(*9%7$(1$(( ?3*-13%@3(<-5#3.+37-=%13%(8('0+(69'"%@$('$7$7+$%$6-+-7*-%-5A


HALKALI’YA MODERN BİR YÜZ VE DİNAMİZM GETİREN, SİZE DOĞAYA YAKIN YATAY BİR YAŞAM SUNAN BU KONSEPT PROJEDE YER ALMA FIRSATINI SAKIN KAÇIRMAYIN.


Konsept Halkal覺 Proje Arazisi

!"#$%&%#'()*+,"-."/")0#12(11,)3(14%)*%-%/',)5%(.%6' B$CD3>3C-7(<9>1373(E9+"(F9GHH(I*3%'"7.2(J3+G(KH8H(LMH(NN(ON <$P.$(-D-(NGKKQ8NGKK2(C$P.$(*9%"(OGKKQ8OGKK($7$*0%1$(C-5#3.-%-513A


Konsept Halkalı  

İnşaat kalitesi, işçiliği, ayrıntılardaki özeni ve geliştirdiği hizmetlerle sektörün öncü kuruluşları arasında yer alan Dumankaya, Halkalı'd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you