Page 40

40

KULTURA

3/10/2012

NOVA SAMOSTALNA IZLOŽBA U STUDIJU 777

Mitrovićev ‘Bjeloglavi radikalni pomak’ Nepunih godinu dana nakon izložbe u galeriji Flora, slikar Ma­ ro Mitrović predstavio se ovog vikenda ponovno dubrovačkoj publici s novom samostalnom izložbom u studiju Let 777. Au­ tor napokon sjeda u svoju pravu kožu i neprekidano radi gradeći aktualnu sliku iz prethodne u jednom čvrstom nizu. Svoju kre­ ativnu letargiju nadilazi odbaci­ vanjem svoje svestranosti i foku­ siranjem svoje snage u jedno. Po njegovim riječima to što radi nije više osobno slikarstvo sa pasto­ znim namazima, flekama i svim onim što bi odavalo rukopis autora. Prošle je zime prekinuo

svoj kampanjski rad oduševljeno se prepuštajući svom novootkri­ venom daru SINESTEZIJI!! Nai­ me, Mitrović otkriva kako mu zvukovi u svijesti stvaraju oblike te bez predaha slika te svoje so­ nične fantome. Nastavljajući rad bez prekidanja njegov kreativni rezervoar povečava svoj kapaci­ tet prerastajući u svemir oblika i sklopova boja.

OSOBNI PEČAT AUTORA Umjesto slikarske fleke i pote­ za i namaza on rabi HARD ED­ GE metodu i tako skoro skroz poništava onaj za tradicionalno

slikarstvo vezan po­ jam osob­ nog pečata autora. Iako sli­ ka sa pu­ no lazur­ nih slojeva njegov na­ maz je ne­ primjetan i tanak, a sjajna lakirana površi­ na doslovno igra ulogu površine kompjutorskog ekrana. Slike ne predstavljaju više „nešto“ bilo u metafori ili bilo kako drugo. Ne­ ma skrivenih značenja i alegori­

ja. To su sada entiteti koji su je­ dino žestoki prikaz sebe samih. I zato poput japanskih SUMI E crteža koji nisu prikaz prirode nego priroda sama Marovi ra­ dovi su materijalizirano obilje a ne njegov puki prikaz.

U PROSTORIMA MATICE ISELJENIKA

‘Duh djetinjstva’ Emila Bobanovića Čolića U prostorijama Matice ise­ljenika u Gradu u subotu je predstavljena monografija Emi­ la Bobanovića Čolića, uvaženog hrvatskog slikara i kipara, koji

živi u Italiji, a rodom je iz Kune pelješke. Monografiju su preds­ ta­vili autor Tonko Marojević i p­o­vjesničar umjetnosti Marin Iva­nković, nakon čega je otvo­

rena njegova izložba slika iz ci­ klusa „Duh djetinjstva”. - Djetinjstvo je ono što nikad ne zaboravljaš i nosiš sa sobom cijeli život. Moje faze mijenja­

nja u slikarstvu posljedica su mog nemira – istaknuo je uvod­ no sam slikar. Emil Boba­nović Čolić rođen je 1926. u Ku­ni na otoku Pelješcu. Gimnaziju je po­hađao u Krku, a Školu primi­ jenjene umjetnosti (klasa prof. Kaštelančića) završio je u Splitu. Diplomirao je slikarstvo na za­ grebačkoj Pedagoškoj akademiji kod prof. Mladena Veže, ali isto tako i književnost kod dr. Ma­ rina Franičevića na VPŠ. Izlaže samostalno od 1962. i do sada je realizirao izložbe u mnogim relevantnim prostorima u Hr­ vatskoj, Italiji, Njemačkoj, Polj­ skoj, Rusiji, Francuskoj, Južno­ afričkoj Republici, Bugar­skoj i Au­striji. Na svjetskoj izložbi Bi­ ennale internazionale dell´ arte contemporanea u Firenci 2001. nagrađen je medaljom Lorenzo il Magnifico i Diplomom u se­ lekciji skulptura. Dobitnik je i mnogih drugih nagrada i pri­ znanja. ap

duList #53  
duList #53  

Dubrovački tjednik, 3. listopada 2012.

Advertisement