Page 1

Vaginal Bleeding In Pregnancy การเกิด Bleeding ในคนท้ อง อาจเกิดจากหลายสาเหตุทงทางสู ั้ ตศิ าสตร์ นารี วิทยา และไม่ใช่ทางนารี วิทยา การเกิด Bleeding พบประมาณ 5% ของหยฺงตังครรภ์ ้ และต้ องรี บรักษาให้ ทนั ท่วงที เพื่อความ ปลอดภัยของแม่และเด็ก A

ในเริ่มต้ นไม่ต้องคานึงถึงอายุครรภ์ แต่ดจู ากประวัตแิ ละการตรวจร่างกาย โดยดูจากปริมาณ และอัตรการเกิด Bleeding ถ้ าผู้ป่วยไม่พบความผิดปกติของระบบเลือด ให้ หาสาเหตุของการเกิด Bleeding

B

อายุครรภ์ประมาณได้ จากรอบประจาเดือนครัง้ สุดท้ ายหรื อความสูงของfundal หรื อดูจาก sonograohyการตรวจด้ วยเครื่ องถ่างตรวจบอกความแตกต่างของการเกิด Bleeding ระหว่างแท้ ง กับท้ องนอกมดลูกได้

C

การแท้ งมักพบในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 20 สัปดาห์(<500g) Bleeding ในคนแงเกิดมาจากการตก เลือดและเข้ าไปสู่ deciduas basalis และเกิดการเนื ้อตายในเนื ้อเยื่อ ถ้ าตรวจด้ วยเครื่ องถ่าง ตรวจล้ วพบว่า ปากมดลูกยังปิ ดอยู่ ให้ วินิ จฉัยว่าเกิดการแท้ ง กว่าครึ่งของผู้หญิงที่เกิด Bleeding ในช่วงไตรมาสแรกของการตังครรภ์ ้ มกั จะแท้ ง ถ้ าการเกิด Bleedingมีอาการปวดหรื อตะคริวร่วม ด้ วย พยากรณ์ได้ วา่ โรคที่เกิดมีความหนักขึ ้น เมื่อตรวจการทางานของหัวใจของทารกในครรภ์ ผ่านการตรวจอัลตร้ าซาวน์ทางช่องคลอดถ้ ามี activity น้ อยกว่า 10%มีโอกาสเกิดการแท้ งได้

D

Bleeding เป็ นอาการแรกเริ่มของ molar pregnancy อาจเป็ นๆหายๆหรื อเป็ นตลอด เลือดจะมี ลักษณะเป็ นสีน ้าตาล อาจพบเป็ นสีแดงสดได้ บ้าง ดูจากปากมดลูกดีกว่าการดูจากอายุครรภ์ อาการอื่นเช่นคลื่นไส้ อาเจียน มีระดับของ beta-human chorinic gonadotropin สูง หรื อถ้ าจะ วินิจฉัยให้ แน่ชดั ต้ องดูจากอัลตร้ าาซาวน์ การรักษาคือลดระดับของ beta-human chorinic gonadotropin จนกว่าจะปกติถ้าระดับของ beta-human chorinic gonadotropin ไม่ลดให้ รักษา โดยการทาเคมีบาบัด

E

ปากมดลูกอักเสบจากการเป็ นโรคหนองในแท้ หรื อหนองในเทียม เมื่อตรวจด้ วยเครื่ องถ่างตรวจจะ พบอาการอักเสบและเป็ นหนอง ช่องคลอดอักเสบมีสาเหตุมาจากการติดเชื ้อในช่องคลอด trichomoniasis หรื อ candidiasis การติดเชื ้อในช่องคลอดทาให้ เกิดสารคัดหลัง่ ที่เป็ นเลือด ติง่


เนื ้อบนปากมดลูกหรื อมะเร็งปากมดลูก เป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิด bleeding ได้ จากการตรวจด้ วย เครื่ องถ่างตรวจบริเวณปากมดลูก มีลกั ษณะเป็ นติง่ เนื ้อปรากฏ มีลกั ษณะเรี ยบ นิ่ม มีสีแดงออก ม่วง ถ้ าเป็ นมะเร็งปากมดลูกเกิดเป็ นลักษณะเป็ นเนื ้อตายที่มีก้อนเนื ้อเหมือนดอกกะหล่า F

สาเหตุที่ไม่ได้ มาจากทางนารี วิทยา คือเกิดการติดเชื ้อที่ระบบขับถ่ายปั สสาวะ

G

ถ้ าจากการตรวจด้ วยเครื่ องถ่างตรวจพบว่าปากมดลูกปิ ดอยูแ่ ละไม่มีเลือดออกมาจากช่องคลอด แต่การทางานของหัวใจของทารกหยุดลง แสดงว่าเกิดการแท้ งโดยที่แม่ของเด็กไม่ทราบ ต้ องเอา เด็กออกมาเพื่อไม่ให้ เกิดการติดเชื ้อหรื อ DIC

H

การท้ องนอกมดลูกเกิดจากการฝั งตัวนอก endometrium พบได้ ถึง 96% ในเด็กหลอดแก้ ว bleedingเกิดจาการที่เลือดมาเลี ้ยงเด็กนอกมดลูก ทาให้ ลดการทางาน endocrine ของรกส่งผล เลือดไปเลี ้ยงไม่พอ การวินิจฉัยดูจากระดับ beta-human chorinic gonadotropinหรื อดูจาก sonography ระดับข อง beta-human chorinic gonadotropin จะเพิ่มขึ ้นเป็ นสองเท่าในทุก 48 ชัว่ โมงของคนปกติ ในคนท้ องนอกมดลูกจะมีระดับ beta-human chorinic gonadotropin ยาวนานขึ ้น โดยจะมีระดับ beta-human chorinic gonadotropin >1500 mIU/ml ในคนปกติแต่ ใคนท้ องนอกมดลูกจะมีระดับ beta-human chorinic gonadotropin > 6000 mIU/ml การรักษา ทาได้ โดยการผ่าตัด แต่ถ้าผู้ ป่ วยมีระบบหมุนเวียนเลือดไม่ดี รักษาโดยการฉีดยา methotrexate ถ้ าถุงมีขนาดน้ อยกว่า 4 เซนติเมตร หรื อไม่มีการปริแตก รักษาจนกระทัง่ มีระดับ beta-human chorinic gonadotropin ปกติ

I

แต่ถ้าตรวจโดยเครื่ องถ่างตรวจแล้ วพบว่าปากมดลูกเปิ ด ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแท้ ได้ จะเกิด bleeding ในลักษณะ ที่เป็ นตะคริว รักษาโดยการเอาเด็กออก

J

bleeding เป็ นสัญญาณของการแท้ งไม่สมบูรณ์ เกิดจากmyometrial ไม่บีบตัว อาจเป็ นสาเหตุ ของการตกเลือดหรื อติดเชื ้อ

K

ถ้ าปากมดลูกเปิ ด แล้ วมีอาการ pelvis pressure ปวดหลัง และ vaginal discharge เพิ่มสูงขึ ้น ปั จจัยเหล่านี ้จะทาให้ เกิดอัตราเสี่ยงของการฉีกขาดของ ปากมดลูก รักษาโดยการผ่าตัดหรื อ ให้ ยา diethylstilbestrol


L

สาหรับหญิงอายุครรภ์อยูใ่ นช่วงไตรมาสที่สาม ต้ องระวังตาแหน่งของเชิงกราน ตาแหน่งของรก โดยดูจากอัลตร้ าซาวน์ไม่ให้ รกเกาะต่าเกินไป

M

รกเกาะต่าเป็ นการฝั งตัวของรกนอกปากมดลูก โดยรกอาจวางตัวปิ ดปากมดลูกทังหมด ้ หรื อปิ ด เพียงบางส่วน อัตราเสี่ยงในการเกิดเพิ่มมากขึ ้นตามอายุของมารดา ต้ อง monitor ระบบเลือดทัง้ ผู้ป่วยและทารกในครรภ์ และฉีด RhoGAM เพื่อให้ มารดาและทารกปลอดภัย ผู้ป่วยควรนอนที่ โรงพยาบาลเพื่อ ดูระดับของ hematocrit เพราะผู้ป่วยกว่า 30 % เกิดการตกเลือดได้ กว่า 20% เกิดโรคแทรกซ้ อนต่อมดลูกเนื่องจากเลือดทาให้ เกิดการระคายเคือง การขยายของปี กมดลูกไม่ใช่ ทางแก้ ไขที่ดี ทางที่ดีคือเกิดการหดตัวของมดลูก

N

การคลอดก่อนกาหนดเกิดจาการที่รกลอกตัวก่อนกาหนด มักไม่ทราบสาเหตุของการเกิด ค วาม เสี่ยงมีมากขึ ้นตามอายุของมารดา เกิดเนื ้องอก ใช้ โคเคนหรื อสูบบุหรี่ ทาให้ มดลูกทางานมาก เกินไป และเด็กอาจไม่ปลอดภัยได้ การวินิจฉัยทาได้ โดย ตรวจอัลตร้ าซาวน์ กว่า50% เกิดการตก เลือดหรื อเลือดขังอยูด่ ้ านใน มารดาอาจช็อค DIC หรื อเกิด ischemic necrosis ได้ สาหรบการ ประเมินการแข็งตัวของเลือดดูจากระดับ fibrin ,fibrinogen, platelet และ prothombin RhoGAM จะให้ ในมารดาที่หมูเ่ ลือดเป็ น Rh (-) Kleihauer –Betke test ใช้ ดปู ริมาณเลือดของ ทารกที่เข้ าสูร่ ะบบหมุนเวียนเลือดของมารดา ถ้ ามากกว่า 30 ml. จะให้ RhoGAM ในมารดาที่หมู่ เลือดเป็ น Rh (-)

O

หลอดเลือดแตกในทารกพบได้ น้อย เกิดจากสายสะดอไปเกาะที่ถงุ น ้าคร่ า เป็ นอาการบอกภาวะ fetal stress ต้ องดูการทางานของหัวใจอาจจะเกิด tachycardiaหรื อ bradycardia ได้ และต้ องให้ เลือดทดแทนในกรณีเสียเลือดอย่างฉับพลัน

P

การคลอดก่อนกาหนดเพราะปากมดลูกขยาย เกิดอาการ pelvic pressure ตกขาว และปวดหลัง โดยอาจเกิดการหดตัวหรื อไม่ก็ได้ ในการตรวจโดยเครื่ องถ่างตรวจเพื่อตรวจหา amniotic fluid ใน ช่องคลอด เกิดผลบวกกับ Nitrazine test และferning ในอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ จะให้ ยาฉีด betamethazone เพื่อให้ ปอดของทารกเจริญ ให้ antibiotic ทาลายเชื ้อ streptococcus และให้ มดลูกหดตัว ถ้ าอายุครรภ์น้อยกว่า 34 สัปดาห์ ให้ นอนพัก

Q

ในการคลอดปกติจะมีเลือดออกแค่ตอนคลอดเท่านัน้

vaginal bleeding in pregnancy  
vaginal bleeding in pregnancy  

การวินิจฉัยโรค ในคนท้อง