Page 1

ประมวลผลรายวิชา (Course syllabus) โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสวิชา..ง15101....ชื่อวิชา....การงานอาชีพและเทคโนโลยี.....จานวน.......2.......หน่วยกิต ชั้น....ป.5...ห้อง.. 1-7..... ภาคเรียนที่ ....1....ปีการศึกษา ...2556........... ประเภทวิชา

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ครูผู้สอน นางสาวดุจอรุณ อินตา

กิจกรรม


คาอธิบายรายวิชา อธิบายเหตุผลในการจัดห้องครัว การจัดตู้อาหาร การจัดโต๊ะอาหาร การจัดตู้เย็น การทาความ สะอาดห้องน้าและห้องส้วม การซักเสื้อผ้า การตากเสื้อผ้า การเก็บเสื้อผ้า การพับเสื้อผ้า การรีดเสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการสอย การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว การเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม การปลูกพืชใน แปลง การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน การทาบัญชีครัวเรือน การจัดเก็บเอกสารสาคัญ การดูแลรักษา และใช้สมบัติส่วนตัว สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มี อยู่ในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี อธิบายทักษะการสร้างชิ้นงานและความคิดสร้างสรรค์ อธิบาย ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่ การค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตามวัตถุประสงค์ การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรม ประมวลคา อาชีพต่างๆ ในชุมชน และความแตกต่างของอาชีพ ฝึกปฏิบัติจัดห้องครัว จัดตู้อาหาร จัด โต๊ะอาหาร จัดตู้เย็น ทาความสะอาดห้องน้าและห้องส้วม ซักเสื้อผ้า ตากเสื้อผ้า เก็บเสื้อผ้า พับเสื้อผ้า รีด เสื้อผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการสอย เย็บเครื่องเกาะเกี่ยว เลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ปลูกพืชในแปลง ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน ทาบัญชีครัวเรือน จัดเก็บเอกสารสาคัญ ดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว สมาชิ ก ในครอบครั ว และส่ว นรวม ประดิ ษฐ์ ข องใช้ ของตกแต่ง จากวัส ดุ เหลื อใช้ ที่มี อ ยู่ใ นท้อ งถิ่น โดยใช้ กระบวนการเทคโนโลยี เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม จัดการสิ่งของ เครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่ ค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประ โยชน์จาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตามวัตถุประสงค์ สร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคา สารวจข้อมูล เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน และระบุความแตกต่างของอาชีพโดยใช้ ทักษะกระบวนการทางานอย่างเป็น ขั้นตอน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การทางานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจในการทางาน และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เกิดเจตคติที่ดีต่อการทางาน มีมารยาทในการ ทางานกับสมาชิกในครอบครัว มีความประณีตในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรใน การทางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ รหัสตัวชี้วัด ง 1.1 ง 2.1 ง 3.1 ง 4.1

ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 ป.5/1, ป.5/2 ป.5/1, ป.5/2

รวม 13 ตัวชี้วัด


สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 1: การดารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิต และครอบครัว ตัวชี้วัดชั้นปี 1. อธิบายเหตุผลในการทางานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทางาน 2. ใช้ทักษะการจัดการในการทางานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ 3. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทางานกับ สมาชิกในครอบครัว 4. มีจิตสานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร อย่างประหยัดและคุ้มค่า สาระที่ 2: การออกแบบและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน ตัวชี้วัดชั้นปี 1. อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของ เทคโนโลยี 2. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่าง ปลอดภัยโดยกาหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวม ข้อมูล เลือกวิธีการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง3 มิติ ลงมือสร้างและประเมินผล 3. นาความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไป ประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 4. มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ 5. เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่าง สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการ สิ่งของ เครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่ สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ตัวชี้วัดชั้นปี 1. ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตาม วัตถุประสงค์ 2. สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันด้วยความรับผิดชอบ สาระที่ 4 : การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1 : เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ตัวชี้วัดชั้นปี 1. สารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน 2. ระบุความแตกต่างของอาชีพ


โครงสร้างการจัดเวลาเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 10 ชั่วโมง เรื่อง ความหมายและ ความสาคัญของ การดูแลเสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้า

การสอย

การเย็บเครื่องเกาะ เกี่ยว

สาระ จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด เวลา(ชม.) การดูแลรักษาเสื้อผ้าด้วยวิธีการต่างๆ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 1. อธิบายความหมายและความสาคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า (K) ได้ด้วยตนเอง ทาให้เสื้อผ้าคงสภาพใช้งานได้นาน ประหยัด 2. ออกแบบแผนภาพความคิดแสดงความสาคัญของการดูแลรักษา 1 ค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่และเกิดความภาคภูมิใจใน เสื้อผ้า (P) ความสามารถของตนเอง 3. ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า (A) หลักการสาคัญของการซ่อมแซมเสื้อผ้าคือต้องเลือกวิธีการให้ 1. อธิบายหลักการสาคัญในการซ่อมแซมเสื้อผ้า (K) เหมาะสมกับลักษณะการชารุดของเสื้อผ้า ใช้ด้ายสีเดียวกัน หรือสี 2. จาแนกวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้เหมาะสมตามลักษณะการชารุด (P) 1 ใกล้เคียงกับสีเสื้อผ้าที่จะซ่อมแซม ซึ่งจะช่วยให้เกิดความกลมกลืน 3. เห็นประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า (A) สวยงามและทนทานต่อการใช้งาน การสอยเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่เห็นรอยเย็บน้อยที่สุด 1. อธิบายวิธีการสอยซ่อนด้ายตามขั้นตอนที่ถูกต้อง (K) โดยทั่วไปการสอยมี 4 วิธี ดังนี้ การสอยพันริม การสอยฟันปลา 2. สอยซ่อนด้ายตามขั้นตอนที่ถูกต้อง (P) การสอยหลบหลังคา และการสอยซ่อนด้าย ซึ่งพบบ่อยที่สุดใน 3. เห็นประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยการสอยซ่อนด้าย (A) ชีวิตประจาวัน ขั้นตอนการสอยซ่อนด้าย เริ่มจากเตรียมอุปกรณ์ใน 1 การเย็บ ได้แก่ ด้าย เข็มมือ เข็มหมุด และกรรไกร แล้วสนเข็ม พับ ริมผ้าทบสองครั้ง ใช้เข็มหมุดกลัดตามแนวพับ เนาตามแนวพับ สอยซ่อนด้ายริมขอบผ้าจนสุด ผูกปมด้ายแล้วตัดทิ้ง สุดท้ายจึง เลาะด้ายเนาออก เครื่องเกาะเกี่ยวใช้สาหรับเกี่ยวผ้าสองชิ้นให้ติดกัน เช่น ที่ขอบ 1. อธิบายขั้นตอนการเย็บเครือ่ งเกาะเกี่ยว (K) กางเกงหรือกระโปรง เวลาใช้งาน ต้องติดตะขอไว้เป็นคู่ๆ เสมอ 2. เย็บเครื่องเกาะเกี่ยวตามขั้นตอนที่ถูกต้อง (P) เรียกว่า ตะขอเกี่ยว กับตะขอรับ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บเครื่อง 3. เห็นประโยชน์ของการเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว (A) เกาะเกี่ยว ได้แก่ เข็มมือ ด้าย กรรไกร ตะขอเกี่ยว ตะขอรับ เรา 1 ควรฝึกเย็บเครื่องเกาะเกี่ยวตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ติดตะขอรับใน ตาแหน่งที่พอดีกับตะขอเกี่ยว เพื่อให้เสื้อผ้าสวมใส่ได้พอดี ไม่เสีย รูปทรงขณะสวมใส่


เรื่อง การซักเสื้อผ้า

การตากเสื้อผ้า

การเก็บเสื้อผ้า การพับเสื้อผ้า

การรีดเสื้อผ้า

ขั้นตอนการรีดเสื้อผ้า

สาระ การซักเสื้อผ้าโดยทั่วไปมี 2 วิธี ได้แก่ การซักเสื้อผ้าด้วยมือ และการซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้า ซึ่งแต่ละวิธีมขี ้อดี ข้อเสีย วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ และขั้นตอนการทางานที่แตกต่างกัน การซักเสื้อผ้า อย่างถูกขั้นตอน จะทาให้เสื้อผ้าสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น และใช้งาน ได้นาน เสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วควรนามาตากทันที เพื่อป้องกันเสื้อผ้ามี กลิ่นอับชื้นโดยใช้อุปกรณ์ได้แก่ ไม้แขวนเสื้อ ไม้หนีบผ้า และราว ตากผ้า การตากผ้าควรทาอย่างถูกวิธีเพื่อให้เสื้อผ้าคง สีสดใส ไม่เสียรูปทรง และใช้งานได้นาน

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 1. อธิบายขั้นตอนการซักเสื้อผ้าด้วยมือและการซักเสื้อผ้าด้วยเครื่อง ซักผ้า (K) 2. ดูแลรักษาเสื้อผ้าตามป้ายสัญลักษณ์สากล (P) 3. เห็นประโยชน์ของการซักเสื้อผ้า (A)

เสื้อผ้าที่ตากแห้งแล้วควรเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก ในการนาไปพับหรือรีด ก่อนเก็บเข้าตู้เสื้อผ้า เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด เช่น กางเกงชั้นใน เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ผ้าเช็ดตัว ควรพับให้ถูกวิธีก่อนเก็บในกล่องหรือตู้เสื้อผ้า เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อย และหยิบใช้ได้ง่าย

1. อธิบายขั้นตอนการเก็บเสื้อผ้า (K) 2. ออกแบบแผนภาพความคิดแสดงขั้นตอนการเก็บเสื้อผ้า (P) 3. เห็นประโยชน์ของการเก็บเสื้อผ้า (A) 1. อธิบายวิธีการพับเสื้อผ้า (K) 2. พับเสื้อผ้าได้ถูกต้อง (P) 3. เห็นประโยชน์ของการพับเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนเก็บเข้าตู้เสื้อผ้า (A)

การรีดเสื้อผ้า เป็นวิธีทาให้เสื้อผ้าเรียบ น่าสวมใส่ ซึ่งเราควร ศึกษาข้อควรปฏิบัติในการรีดเสื้อผ้าและการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ รีดเสื้อผ้าที่ถูกต้องให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การทางานมี ประสิทธิภาพและผลงานมีคุณภาพ

1. อธิบายข้อควรปฏิบัติในการรีดเสื้อผ้า (K) 2. วาดภาพและระบายสีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดเสื้อผ้าพร้อมอธิบาย ประโยชน์ (P) 3. เห็นประโยชน์ของการรีดเสื้อผ้า (A)

การรีดเสื้อผ้าตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เราควรศึกษาให้เข้าใจ ก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย และจะทาให้ผ้าเรียบโดยง่าย ถนอมเนื้อผ้า เสื้อผ้าเรียบน่าสวมใส่ และใช้งานได้นาน

1. อธิบายขั้นตอนการรีดเสื้อผ้า (K) 2. รีดเสื้อผ้าได้ถูกต้องตามขั้นตอน (P) 3. เห็นประโยชน์ของการรีดเสื้อผ้าตามขั้นตอนที่ถูกต้อง (A)

1. อธิบายขั้นตอนการตากเสื้อผ้า (K) 2. นาความรู้เรื่องการซักเสื้อผ้าด้วยมือ การซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้า และการตากเสื้อผ้า ไปฝึกปฏิบัติที่บ้าน (P) 3. เห็นประโยชน์ของการตากเสื้อผ้า (A)

เวลา(ชม.) 1

1

1

1

1

1

Course