Page 1

การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว เครื่องเกาะเกี่ยว หมายถึง ตะขอ ใช้สาหรับเกี่ยวผ้า 2 ชิ้นให้ติดกัน เวลาใช้งานต้องติดตะขอไว้เป็นคู่ๆ เสมอ โดยตะขอมีชื่อเรียกตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 1. ตะขอเกี่ยว เป็นตะขอที่มีลักษณะงองุ้ม ใช้ยึดเกาะเกี่ยวตะขอรับให้อยู่กับที่ 2. ตะขอรับ เป็นตะขอที่ให้ตะขอเกี่ยวมายึดเกาะ ตะขอรับมี 3 ชนิด ได้แก่ 2.1 ตะขอรับเล็ก ใช้ติดขอบปลายแขน ขอบเสื้อชั้นในสตรี หรือบริเวณสาบเสื้อที่ต้องการให้ ขอบชนพอดี ไม่เกยหรือทับซ้อนกัน 2.2 ตะขอรับคงที่ ใช้สาหรับติดขอบกระโปรง ขอบกางเกง 2.3 ตะขอรับแบบเลื่อน ใช้ติดขอบกระโปรง ขอบกางเกง ที่ต้องการเลื่อนระยะรอบเอวของผู้ สวมใส่ ให้หลวมหรือพอดีตามความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว เข็มมือ ด้าย กรรไกรตัดผ้า ตะขอรับ ตะขอเกี่ยว ขั้นตอนการติดตะขอเกี่ยว 1. วางตะขอเกี่ยวไว้บนตาแหน่งที่ต้องการ แล้วร้อยด้ายใส่รูเข็มเป็นเส้นคู่ (สนเข็ม) ขมวดปมให้แน่น 2. แทงเข็มใต้ผ้าให้ตรงกับตาแหน่งที่วางตะขอเกี่ยว จากนั้นแทงเข็มในช่องตะขอด้านใน ดึงด้ายให้ตึง 3. แทงเข็มลงบนผ้าด้านนอกช่องตะขอ จากนั้นแทงเข็มขึ้นในช่องเดิม ดึงด้ายให้ตึง ทาเช่นนี้อีก ประมาณ 4-6 ครั้ง แล้วสอดเข็มซ่อนไว้ใต้ผ้าแล้วแทงเข็มขึ้นที่ช่องต่อไป ทาซ้าวิธีเดิมจนครบทุกช่อง จึงผูกปม ด้ายให้แน่นแล้วตัดด้ายที่เหลือทิ้ง ขั้นตอนการติดตะขอรับ 1. วางตะขอรับบนตาแหน่งที่ต้องการในแนวตั้ง กะระยะให้พอดีกับแนวที่ติดตะขอเกี่ยวไว้ จากนั้นร้อย ด้ายใส่รู้เข็มเป็นเส้นคู่ (สนเข็ม) ขมวดปมให้แน่นแล้วแทงเข็มใต้ผ้าขึ้นในช่องตะขอ ดึงด้ายให้ตึง ** ถ้าติดตะขอรับอยู่ในตาแหน่งที่ไม่พอดีกับตะขอเกี่ยว อาจทาให้เสื้อผ้าที่สวมใส่คับหรือหลวมเกินไป หรือ เสื้อผ้าอาจเสียรูปทรงขณะสวมใส่ได้

04การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว  
Advertisement