Page 1

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE Plan marketingu naszej kompanii przewiduje trzy poziomy upustów od ceny rekomendowanej: wynagrodzenie komisowe za zakupy konsultantów Waszych organizacji, premie za prace organizacji dyrektorów i nagrody specjalne. Plan marketingu pomaga osiągnąć i powiększać dochody w ustalonym przez Państwa tempie, zgodnie z możliwościami, motywując do pracy, bez wywierania nacisków i bez strachu utraty już osiągniętych upustów. Plan marketingu mówi - "TAK" Program nagromadzenia punktów bez ograniczeń w czasie, Trzy poziomy upustów, Dochód od sprzedaży detalicznej, Komisowe za zakupy konsultantów Państwa organizacji, Premie za prace organizacji Dyrektorów, Miesięczne sprawozdanie finansowe, Premie specjalne, Materiały reklamowe i informacyjne, Stała pomoc psychologiczna i metodyczna . Plan marketingu mówi - "NIE" Nie ma ograniczeń w dochodach, Nie ma ograniczeń w ilości współpracujących ludzi w organizacji, Nie ma ryzyka utraty raz osiągniętych upustów, Nie ma możliwości utraty raz osiągniętego statusu (np. Menadżera), Nie ma ograniczeń w czasie w osiąganiu wyższego statusu, Nie ma ryzyka utraty raz nagromadzonej ilości punktów. REJESTRACJA Żeby zostać konsultantem kompanii należy: Wypełnić, podpisać i oddać do oddziału kompanii pierwszy egzemplarz Umowy o współpracy, Nabyć "Komplet Startowy Konsultanta", zawierający niezbędne materiały reklamowe i informacyjne Zapłacić wpisowe, pokrywające roczną opłatę za obsługę komputerową. Po wprowadzeniu Państwa danych do komputera stajecie się konsultantami i otrzymujecie prawo do zakupów produktów z upustem. Zostaje otwarta droga do zapraszania nowych osób do biznesu, dla których stajecie się Sponsorem. Te osoby będą stanowić pierwszą linię Państwa organizacji, będą rozwijać ją i przynosić wyższy dochód. UWAGA! Wypełniając "Umowę" dla konsultantów należy bez błędów i poprawek zapisać dane w rubryce "Dane Sponsora". Od tego zależą Państwa dochody. Po roku oraz w następnych latach, w celu dalszej współpracy, należy wpłacać roczną opłatę za obsługę komputerową.

TERMINY I OKREŚLENIA 1. Volume Units (VU) - jednostki umowne (punkty), wspólne dla wszystkich krajów, w których rozprowa dza się produkty "Dr. Nona", nadane każdemu pro duktowi (1VU = 1USD). 2. Personal Volume Units (PVU) - osobisty zakup wyrażony w jednostkach ilości. 3. Group Volume Units (GVU) - ogólna ilość za kupów rozprowadzonych osobiście produktów oraz swojej organizacji do pierwszego Dyrektora wyra żona w jednostkach ilości. 4. Volume Price (VP) - wspólna dla całego świata jednostka produkcji nie zawierająca zapasów ma gazynowych, regionalnych upustów i bonusów. 5. Status - Konsultanci w strukturze marketingowej posiadają prawa i przywileje ale muszą spełniać też określone wymagania dla rozwoju w firmie. Plan marketingowy przewiduje trzy poziomy statusów; Konsultant, Menadżer, Dyrektor. 6. Nabywca - osoba fizyczna lub prawna, zawiera jąca umowę z kompanią, ale nie kupująca "komple tu startowego konsultanta" ma prawo kupować pro dukty kompanii z 10% upustem.


7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

Również nabywcą jest czasowo uważany Konsultant, który nie otwiera programu nagromadzenia. Ma jednak prawo kupo wać produkty z 20% upustem. Konsultant - pierwszy poziom w planie marketin gu, osoba fizyczna lub prawna, która spełnia w/w warunki, otwiera program nagromadzenia z 20% upustem. Menadżer - konsultant posiadający prawo zaku pu z 33% upustem. Dyrektor - konsultant posiadający prawo zakupu z 40% upustem. Sponsor - konsultant, który zaprasza do współpra cy nowe osoby i jest zobowiązany do stałej pomocy i uczenia ich. Poziom - pozycja konsultantów w strukturze mar ketingowej. Konsultanci zaproszeni przez nas osobi ście stanowią pierwszy poziom naszej organizacji, drugi poziom tworzą konsultanci zaproszeni przez konsultantów z pierwszego poziomu itd. Liczba kon sultantów na każdym poziomie jest nieograniczona. Struktura organizacji konsultanta - wszyscy konsultanci (1, 2 i z pozostałych poziomów) tworzą organizację bez ograniczenia liczby osób i poziomów. Gałąź - część organizacji konsultanta pierwszego poziomu. Ilość globalna (GVR) - ilość zakupów w organi zacji Dyrektora plus ilość zakupów wszystkich Dyrek torów od których otrzymujemy bonus zgodnie z pla nem marketingowym. Grupa rozwoju - organizacja konsultanta z wyłączeniem Dyrektorów jego organizacji. KONSULTANT, MENADŻER, DYREKTOR Konsultant Jest to pierwszy szczebel w możliwościach awansu w Kompanii. W tym celu należy dokonać jednorazowego zakupu na 100 PVU lub zgromadzić 150 PVU w ciągu miesiąca. To zamówienie będzie realizowane według ceny dla konsultanta czyli z upustem 20%. Ten upust będzie zachowany przy późniejszych zamówieniach niezależnie od ich ilości. Jednorazowe zamówienie na 100 PVU lub zgromadzenie 150 PVU "w ciągu miesiąca otwiera program nagromadzenia. WYJAŚNIENIE: Możecie Państwo być nabywcą z 20% upustem, ale punkty nie będą gromadzić się na waszym koncie, a wchodzić tylko do ilości grupowych punktów sponsora. Dochody i przywileje Konsultanta 1. Nabywanie produktów z 20% upustem. 2. Otrzymywanie dochodu od sprzedaży detalicznej (25% od sumy wydanej na zakup produktów). 3. Rozwijanie kolejnych etapów w karierze dzięki wła- snym zakupom, zakupom konsultantów i klientów własnej organizacji. Punkty, zebrane dzięki zakupom konsultantów wszystkich poziomów swojej organizacji są dodawane do Waszych i w ten sposób zbliżamy się do statusu Menadżera. WYJAŚNIENIE: Dlaczego otrzymujemy dochód 25% od sprzedaży detalicznej? Np: cena produktu wynosi 100 jednostek umownych (VUj. Nabywamy go jako konsultanci z 20% upustem czyli za 80VU, a sprzedajemy za 100VU. Otrzymany dochód 20VU. stanowi 25% od 80VU wydanych na zakup. Menadżer Drugi poziom w marketingu to Menadżer, osiągnąć go możemy na dwa sposoby: 1. Gdy suma Państwa zakupów i wszystkich konsultantów i nabywców nagromadzonych na koncie będzie wynosić 1500VU. Wszystkie następne zakupy będą realizowane z 33% upustem. 2. Gdy zrobicie jednorazowy zakup na 1000VU (500VU mniej niż w pierwszym przypadku!). To zamówienie będzie realizowane już według ceny dla Menadżera czyli z 33% upustem! Upust ten zostanie aż do osiągnięcia następnego poziomu.


Dochody i przywileje Menadżera 1. Nabywanie produktów z upustem 33%. 2. Otrzymywanie dochodu od sprzedaży detalicznej (50% kwoty wydanej na zakup produktów). 3. Otrzymywanie komisowego dochodu od sprzedaży dokonywanej przez konsultantów własnej organizacji (13% czyli tzw. dochód hurtowy). Dla otrzymania komisowego należy dokonać osobistego zakupu w obecnym miesiącu w ilości nie mniejszej niż 100PVU. Nie dokonanie takiego zakupu nie powoduje zmiany upustu i statusu.

Przykład spływu punktów do Menadżera 4. Zakupy własne i przez konsultantów organizacji pozwalają osiągnąć kolejny status Dyrektora.

WYJAŚNIENIE: Dla czego osiągamy 50% dochód od sprzedaży detalicznej? Np: cena produktu wynosi 100VU kupujecie Państwo towar z 33% upustem czyli za 67VU, a sprzedajecie za 100VU. Dochód stanowi 33VU a to jest 50% od 67VU wydanych na zakup. •

Schemat wypłat "komisowego" dla Menadżera

Dyrektor Trzeci status w karierze to poziom Dyrektora. Możemy go osiągnąć dwoma sposobami: 1. Można zostać Dyrektorem gdy suma punktów zdobytych przez Konsultantów, Menadżerów i Nabywców w organizacji wynosi 6000GVU. Następne zamówienia będą realizowane z 40% upustem. Ilość zakupów osobistych i całej organizacji będzie składać się na grupową ilość punktów. 2. Można zrobić jedno zamówienie na 4500VU już z 40% upustem. Ten upust zostanie zachowany na wszystkie następne zakupy bez względu na wartość punktową


zamówienia. Ilość jednorazowego zakupu na Dyrektora wejdzie do ilości grupowych zakupów wyżej stojącego Dyrektora. Wszystkie następne zamówienia organizacji nowego Dyrektora będą stanowić jego grupową ilość zakupów. Liczba Menadżerów, Konsultantów i Nabywców na każdym poziomie jest nieograniczona, jak i liczba gałęzi na danym poziomie. Dochody i przywileje Dyrektora 1. Nabywanie produktów Kompanii z 40% upustem. 2. Otrzymywanie dochodu od sprzedaży detalicznej 67% od kwoty zakupu produktów. 3. Otrzymywanie komisowego dochodu od zakupów konsultantów własnej organizacji. Na komisowe składa się 7% od grupowych zakupów dokonywanych przez Menadżerów i 20% od zakupów Konsultantów i ich Nabywców. Dla otrzymania komisowych Dyrektor musi comiesięczne mieć 100PVU. Brak 100PVU w obecnym miesiącu nie powoduje zmiany upustu i statusu i dotyczy tylko prawa na otrzymanie komisowych. 4. Otrzymywanie premii (bonus) miesięcznej za pracę Dyrektorów własnej organizacji

Schemat wypłat "komisowego" dla Menadżera WYJAŚNIENIE: Dlaczego dochód wynosi 67%? Np: cena produktu wynosi 100VU, kupujemy ten produkt z 40% upustem, czyli za 60VU. Dochód stanowi 40VU i wynosi 67% od 60VU wydanych na zakup produktu. Dla Dyrektorów aktywnych wprowadzane są nowe tytuły i dodatkowe bonusy, w zależności od ilości dyrektorskich pracujących gałęzi na pierwszym poziomie i minimalnej ilości globalnych punktów (GVR). 1. Group-Dyrektor - Dyrektor który ma 2 gałęzie i min. 5000GVR do 5 poziomu dodatkowo otrzymuje 2% od 5 poziomu Dyrektorów. 2. Master-Dyrektor - Dyrektor który ma 4 gałęzie i min. 25000GVR do 6 poziomu dodatkowo otrzymuje 1% od 6 poziomu Dyrektorów. 3. Silver-Dyrektor - Dyrektor który ma 6 gałęzi i min. 50000GVR do 7 poziomu dodatkowo otrzymuje 1% od 7 poziomu Dyrektorów. 4. Gold-Dyrektor - Dyrektor który ma 8 gałęzi i min. 100000GVR do 8 poziomu dodatkowo otrzymuje 1 % od 8 poziomu Dyrektorów.


Bonusy od pracujących gałęzidyrektorskich Premie od zakupów dokonywanych przez organizacje Dyrektorów niżej stojących wynoszą: • Pierwszy poziom - 8% • Drugi poziom - 6% • Trzeci poziom - 4% • Czwarty poziom - 2% Aby otrzymać bonus należy co miesiąc dokonywać grupową ilość zakupów wynoszącą 1500GVU. Do miesięcznej ilości zakupów wchodzą zakupy wszystkich Menadżerów, Konsultantów, Nabywców dokonanych w ciągu miesiąca. Ilość zakupów organizacji Dyrektorów do Pańskiej ilości grupowej nie należy . Pracująca gałąź dyrektorska. Gałąź dyrektorska jest uważana za pracującą jeżeli w ciągu miesiąca osiąga ilość grupowych punktów 1500GVU i więcej. Dodatkowo wprowadza się "Premiowane globalne punkty". Od stycznia 1999 roku stworzono dodatkowo dwa nowe poziomy Diamentowy Dyrektor i Prezydent Dyrektor. Diamentowym Dyrektorem w bieżącym miesiącu jest Dyrektor mający na pierwszym poziomie 10 pracujących gałęzi dyrektorskich, wśród których co najmniej czterech ma status Master-Dyrektora i cała organizacja jego Dyrektorów, na ośmiu poziomach zbierze w miesiącu nie mniej niż 333.000GVR. Diamentowy Dyrektor otrzymuje dodatkowo 0,5 % od 9-go i 10-go poziomu Dyrektorów swojej organizacji. Prezydent Dyrektor w bieżącym miesiącu jest to Dyrektor, mający na pierwszym poziomie 12 kwalifikowanych Dyrektorów, wśród których co najmniej sześciu ma status Master-Dyrektora i cała jego organizacja w tym miesiącu na dwunastu poziomach zbierze nie mniej niż 500.000GVR. Prezydent Dyrektor otrzymuje prawo na bonus prezydencki wartości 0,5% całej rocznej ilości punktów Kompanii. Bonus ten wypłaca się jeden raz rocznie. PRZYKŁAD 1. Dyrektor A spełniał przez ó mieś. warunki konieczne do otrzymania bonusu prezydenckiego. 2. Dyrektor B spełniał takie same warunki przez 3 miesiące. 3. Dyrektor C spełniał warunki potrzebne do otrzymania bonusu przez 9 miesięcy w roku.


Poszczególni Dyrektorzy otrzymają następujące bonusy: 3 + 6 + 9=18 Sumę równą 0,5% całej rocznej ilości punktów Kompanii trzeba podzielić na 18 części i tak: • Dyrektor A otrzyma 6 części, • Dyrektor B otrzyma 3 części, • Dyrektor C otrzyma 9 części. PROGRAM "MIESZKANIE" Jednym z głównych celów Kompanii "Dr. Nona" jest stałe dążenie do zapewnienia dobrobytu jej pracowników. Dlatego pragnieniem Firmy jest, aby obok regularnie wypłacanego wynagrodzenia, nagradzać najlepszych zgodnie z planem marketingu. Jeszcze do niedawna największym prezentem za aktywną pracę był samochód. Wielu współpracowników Kompanii taki prezent już otrzymało. Obecnie otwiera się przed nami możliwość uzyskania MIESZKANIA. Ten nowy program jest zaplanowany tak, aby każdy konsultant, nawet ten z niewielkim stażem mógł odrazu włączyć się w realizację tego programu. Nie musi być liderem, aby otrzymać szansę na mieszkanie. Wystarczy pracować zgodnie z planem kompanii "Dr.Nona". Ktoś otrzyma prawo do mieszkania za rok, ktoś inny za dwa a inny za 5 lat. Wszystko zależy od wydajności pracy i osobistego zaangażowania Za każdą wykonaną umowę programu otrzymujecie Państwo punkty jako wynagrodzenie i one gromadzą się na Waszym koncie. Mając 150pkt wynagrodzenia Konsultant otrzymuje prawo do mieszkania jednopokojowego, mając 250pkt do dwupokojowego, mając 350pkt do trzypokojowego lub ekskluzywnego jednopokojowego, mając 500pkt dwupokojowe, 650pkt trzypokojowe, 800pkt czteropokojowe w ekskluzywnym miejscu.

Uwaga: Jeśli w którymś z miesięcy uczestnik programu "Mieszkanie" nie zebrał żadnego punktu wynagrodzenia to automatycznie traci on wszystkie zdobyte wcześniej punkty nagromadzone w tym programie. 1. Za każde: 100000 GVR - 1.0 150000 GVR - 2.0 250000 GVR - 3.0 400000 GVR - 4.0


600000 GVR - 5.0 1000000 GVR - 6.0 2. Za każde: 3000 GVU - 1.0 4500 GVU - 2.0 6000 GVU - 3.0 10000 GVU - 5.0 3. Za każde: 1000 PVU - 1.0 1500 PVU - 2.0 2500 PVU - 3.0 4. Za każde: Master Dyrektor 1.0 Silver Dyrektor 2.0 Gold Dyrektor 3.0 Diamond Dyrektor 5.0 President Dyrektor 6.0

REGUŁY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ICH MIEJSCE W SCHEMACIE Konsultant ma prawo kupować produkt u sponsora. Konsultanci i sponsorzy muszą przestrzegać następujących reguł: 1. Konsultantowi dowolnego stopnia pozwala się na przeniesienie punktów na dowolny niższy szczebel swojej organizacji. 2. Przesuwać wzdłuż sieci możemy tylko zakupy osobiste, a nie te które otrzymaliśmy z dołu jako ilość grupową. 3. Przeniesiona ilość punktów pozostaje w sumie punktów grupowych (GVU) i odlicza się od ilości osobistej (PVU). 4. Suma przeniesionych punktów konsultanta wewnątrz swojej organizacji nie może przekraczać sumy jego osobistych zakupów. 5. Konsultant może przenieść tylko punkty z danego miesiąca. Sumę przekazywanych do organizacji punktów sumuje komputer. Komputer nie dokona tych obliczeń jeżeli po przesunięciu punktów ilość osobista punktów będzie mniejsza od 100. 6. Ilość punktów otrzymana w wyniku przesunięcia zalicza się konsultantowi na ostatni dzień miesiąca. 7. Przesuniętych punktów nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu komisowego i bonusów. 8. Zakup upoważniający do otrzymania tytułu managera na lOOOpkt i do 33% upustu może być dokonany tylko w przedstawicielstwie kompanii. Zakup 1000VU u sponsora nie daje statusu managera. 9. Konsultanci, którzy są managerami lub dyrektorami wg reguł przesunięcia mogą robić zakupy z nowymi upustami tylko w przedstawicielstwie kompanii po przedstawieniu listy przeniesionych punktów czyli od pierwszego dnia następnego miesiąca. 10. Przeniesienie punktów sporządza się w kompanii w ciągu ostatnich dni miesiąca. UWAGA: w miesiącu nie można mieć więcej niż 6 pkt.

ZASADY ŚCIEŚNIANIA SIECI 1. W przypadku, kiedy w zespole dyrektora ktoś został managerem ale nie dokonał zakupu osobistego na lOOpkt, to pracujący z nim dyrektor otrzymuje 20% (a nie 7%) od ilości


zakupów konsultantów i nabywców tego managera. Taki stan rzeczy może trwać tylko miesiąc. Jeżeli natomiast w następnym miesiącu tenże manager dokona osobistego zakupu na lOOpkt, to otrzymuje komisowe, które stanowi 13% od zakupów jego konsultantów i nabywców. Manager zawsze zachowuje prawo do raz uzyskanych upustów własnych oraz pochodzących z jego sieci. 2. W przypadku, kiedy w zespole pracującego dyrektora znajduje się niepracujący dyrektor czyli taki, który w danym miesiącu uzyskał mniej niż 1500pkt zakupu w swojej grupie: 3. Jeżeli dyrektor niepracujący zdobył 100 pkt zakupów osobistych, to stojący wyżej pracujący dyrektor otrzyma od ilości grupowej 8%, a potem w wyniku ścieśnienia sieci 8% i 6% od niżej stojących dyrektorów pracujących wg planu marketingu. Niepracujący dyrektor, który wykonał normę 100 pkt zakupu otrzyma tylko komisowe od swojej grupy. 4. W przypadku gdy niepracujący dyrektor nie wykona normy lOOpkt to w bieżącym miesiącu jest on dyrektorem nieistniejącym. Dyrektor pracujący znajdujący się wyżej, w wyniku ścieśniania sieci staje się sponsorem konsultantów, managerów w sieci niepracującego dyrektora. W takim razie otrzymuje on wszystkie punkty zarówno grupowe jak i komisowe niepracującego dyrektora. Oprócz tego w wyniku ścieśnienia sieci niżej stojący pracujący dyrektor staje się nie drugim a pierwszym pokoleniem i od niego pracujący dyrektor stojący wyżej otrzymuje 8% (a dalej wg planu marketingu 6%, 4% itd.). Taki stan rzeczy trwa tylko przez 1 miesiąc. W następnym miesiącu niepracujący dyrektor zakupi lOOpkt i stanie się pracującym. Ogólny schemat ścieśnienia sieci A. (PVU=100GVU<1500)

B. (PVU<100GVU<1500)


Dyrektor zawsze zachowuje prawo do raz nabytych upustów własnych i jego sieci. ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: Pytanie: Jeżeli w ciqgu miesiąca konsultant (manager) zmienił stanowisko i został dyrektorem, to od którego dnia będzie on otrzymywał: 1. Komisowe jako dyrektor? 2. Bonusy, jeżeli w jego zespole ktoś zostanie dyrektorem? 3. Co otrzymuje stojący wyżej pracujący dyrektor: komisowe czy bonusy? Odpowiedzi: 1. Manager (konsultant}, który w danym miesiącu został dyrektorem otrzymuje komisowe od dnia kiedy zgromadził 600Opkt. 2. Jeżeli manager (konsultant) został dyrektorem w bieżącym miesiącu a w jego grupie ktoś inny został dyrektorem to zaczyna otrzymywać bonus od ilości nowego dyrektora jeśli sam uzbiera 1500 pkt od momentu zmiany swojego statusu do końca miesiąca. 3. Może otrzymać zarówno bonusy jak i komisowe. Przykład: Manager A został dyrektorem 16 maja, a 23 maja ktoś z jego grupy został dyrektor B. Dyrektor A otrzyma bonus wartości 8% od zakupu sieci dyrektora B dokonanych po 23 maja, jeżeli dyrektor A zbierze 1500 pkt grupowych od 16 do 31 maja. Przykład: Pracujący dyrektor X w dniu 1 maja miał aktywnego managera A mającego na dzień 1 maja 4600GVU, do 16 maja manager A wraz ze swoją organizacją zdobył 1400GVU. Łącznie ma wobec tego 6000GVU i zostaje dyrektorem. Po osiągnięciu poziomu dyrektora od 16 maja do 31 maja dyrektor A zgromadził jeszcze 1600GVU. W rezultacie dyrektor X otrzyma od dyrektora A 7% od 1400GVU czyli 98USD i 8% od 1600 GVU czyli 128USD. W ten sposób dyrektor stojący wyżej otrzymuje od ilości sieci managera, który w danym miesiącu został dyrektorem od czasu zmiany statusu tego ostatniego tylko komisowe, po zmianie statusu także bonusy zgodnie z planem marketingu. Krótko mówiąc, mogą być takie sytuacje, kiedy w ciągu jednego miesiąca od tego samego dyrektora możemy otrzymać zarówno bonusy jaki i komisowe. PRAWA KOMPANII I ZASADY REKLAMY


Umowa z Kompanią "Dr.Nona International Ltd." jest podstawowym dokumentem, który potwierdza udział w marketingu sieciowym. Umowę zawiera się dobrowolnie, zgodnie z życzeniem zainteresowanego, pod warunkiem osiągnięcia pełnoletności i stałego obywatelstwa danego kraju oraz pod warunkiem, że nie zawierali Państwo podobnej umowy w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Zawierając umowę zostajecie Państwo konsultantami Kompani "Dr.Nona Ltd." I zobowiązujecie się: • uczyć założeń reklamy firmy, • przestrzegać wszystkich przepisów obowiązujących w danym kraju, • dbać o dobre imię firmy i jej nienaganny wizerunek w mediach, • sprzedawać towar po cenie nie niższej niż w cenniku. PRAWA KONSULTANTA Konsultant ma prawo: • nabywać produkty z upustem, • nabywać wszystkie materiały reklamowe i informatory, • tworzyć sieć dystrybutorów, • otrzymywać dochód z prowadzonej działalności, • opowiadać o swoich doświadczeniach w pracy kompanii oraz o produkcie, • prowadzić działalność wszędzie tam gdzie jest zapotrzebowanie na produkt Kompanii, • dołączyć swoją wizytówkę i telefon przy sprzedaży, • sprzedać lub zapisać w testamencie swój status oraz swoją sieć (patrz zasady sprzedaży i zasady dziedziczenia sieci), • wpisać do umowy osobę wspólnie zamieszkującą, jednakże jest zobowiązany w ciągu pół roku dołączyć do umowy dokument potwierdzający pokrewieństwo oraz wspólne zameldowanie do biura Kompanii. Wszystkie prawa jednak pozostają na osobie, która jako pierwsza podpisała umowę, CZEGO KONSULTANT ROBIĆ NIE POWINIEN Konsultant nie powinien: • występować bez uzgodnienia w massmediach i dawać sobie prawo do reprezentowania firmy, • udzielać nieprawdziwych informacji lub gwarancji bez pokrycia odnośnie produktu, • kopiować materiałów firmowych i samodzielnie rozpowszechniać informacji na temat Kompanii, • bez pisemnej zgody kopiować logo firmy, materiałów reklamowych i znaków handlowych, • zmieniać sponsora bez względu na przyczyny (wyjątkiem są konsultanci posiadający pisemną zgodę, przy czym tracą oni wszystkie nagromadzone punkty a cała ich sieć pozostaje pod poprzednim sponsorem). • rozpowszechniać produkty i usługi firm konkurencyjnych. W przypadku rażących naruszeń "Zasad umowy i reklamy" Kompania zastrzega sobie prawo anulowania umowy z konsultantem bez możliwości jej ponownego zawarcia. ZE SWEJ STRONY KOMPANIA ZAPEWNIA • • •

Jednakowy status dla wszystkich konsultantów, jednakowe prawa niezależnie od kraju, prawo do zmiany planu marketingowego czyli korygowania zasady naliczania bonusów w sieci, konsultant jest partnerem Kompanii, ZASADY SPRZEDAŻY SIECI


1. Kupno i sprzedaż sieci konsultanta może być dokonana tylko na podstawie aktu notarialnego. 2. Kopia aktu sprzedaży musi być potwierdzona przez centralę w Izraelu. 3. Kompania nakłada na akt sprzedaży podatek w wysokości 10% od paragonu sprzedawcy obliczonego ze średniej sprzedaży za ostatnie 6 miesięcy. ZASADY DZIEDZICZENIA SIECI Prawo konsultanta do otrzymywania bonusów od kompanii "Dr Nona" jest prywatną własnością konsultanta i po jego śmierci może być dziedziczone przez członków jego rodziny. Przez pojęcie "członków rodziny" rozumie się: rodziców, małżonków^ dzieci własne i adoptowane. Prawo to gwarantuje Plan Marketingowy. UMOWA KONSULTANTA (UMOWA WSPÓŁPRACY) Umowa współpracy jest podstawowym dokumentem potwierdzającym udział w marketingu sieciowym Kompanii "Dr.Nona". Angielska nazwa tego dokumentu brzmi: "Independent Consultant aplication & agreement" co znaczy: "Oświadczenie i umowa niezależnego Konsultanta" Umowa ta nie jest formą kontraktu i nie pociąga za sobą odpowiedzialności Prawnej. Niezależny dystrybutor nie ma żadnych obowiązków. Kompania ze swej strony ustala zasady wzajemnej współpracy, które nie powodują odpowiedzialności prawnej w przypadku ich niedotrzymania, natomiast mogą spowodować natychmiastowe anulowanie umowy. JAK KORZYSTAĆ Z NABYTYCH PRAW, I CZY W OGÓLE Z NICH KORZYSTAĆ? Tę decyzję pozostawiamy Państwu. Występować jednak przeciwko regulaminowi Kompanii konsultant nie ma prawa. KODEKS ETYKI DYSTRYBUTORÓW KOMPANII "Dr. Nona International Ltd." Zobowiązują się oni: • przestrzegać zasad marketingu sieciowego, • budować swoją organizację w celu osiągnięcia takich dochodów jakie zaplanowali, a także pomagać innym w osiągnięciu sukcesu, • wykorzystywać sposoby i strategie, które nie mogą zaszkodzić innym ludziom, z którymi współpracują, Kompanii i marketingowi sieciowemu, • zapamiętać wszystkie przepisy obowiązujące w marketingu sieciowym, stosować się do nich zawsze i wszędzie, • wykonywać wszystkie zobowiązania wobec klientów, kolegów i innych osób, • wszystkie swoje umiejętności przekazywać konsultantom dla których jest sponsorem, • rzetelnie przekazywać możliwość zarabiania bez upiększeń i pesymizmu, • rekomendując produkty mieć przy sobie ich zapas a konsultantów nie zmuszać do nie uzasadnionych dużych zakupów, • rozstrzygać rzetelnie powstałe spory, • nie krytykować konkurencji i jej produktów. FENOMEN MARKETINGU SIECIOWEGO Na dzień dzisiejszy są trzy sposoby wykonywania pracy i otrzymywania dochodów: 1. Praca najemna - zajmuje dużo czasu daje niewielkie pieniądze. 2. Biznes tradycyjny - duży kapitał początkowy, ryzyko jego utraty. 3. Marketing sieciowy - minimalny wkład początkowy, bez ryzyka, ograniczeń zarobkowych, ile zrobisz tyle zarobisz.


Marketing sieciowy lub wielopoziomowy to najbardziej dynamiczna strefa nowych strategii biznesu. Ten rodzaj działalności przyciąga uwagę coraz większej ilości ludzi. Marketing sieciowy to połączenie tradycyjnej metody sprzedaży bezpośredniej z rozpowszechnianiem towarów w sieciach. Dla korporacji marketing sieciowy to niezwykle interesująca możliwość rozpowszechniania towarów. Korzystanie z tej metody daje producentowi możliwość przepływu produktu wysokiej jakości bezpośrednio do konsumenta. Marketing sieciowy stabilizuje działalność gospodarczą i pozwala zmniejszyć element przypadkowości w organizacji produkcji. Dla ludzi chcących rozpocząć swój własny interes, marketing sieciowy jest najbardziej dostępną formą realizowania tego pomysłu bez konieczności angażowania dużego kapitału. Należy również zwrócić uwagę na możliwość rozporządzania własnym czasem, swobodę w doborze współpracowników. Pracujecie Państwo sami na siebie, bez szefów. Najważniejsze to nieograniczone możliwości zarobku dla siebie i innych. Podsumujcie Państwo to wszystko, a otrzymacie perspektywy jakie otwiera przed Wami marketing sieciowy. Eksperci ekonomiści obliczyli, że marketing sieciowy to przemysł z kapitałem rzędu 10-20mld USD. Jest to dzisiaj najszybciej rozwijająca się dziedzina ekonomiki. Ogólny zakres sprzedaży przez system marketingu sieciowego w skali światowej przewyższa 40mld USD. Statystyki mówią, że 90% ludzi w marketingu sieciowym pracuje niepełny dzień roboczy, lub traktuje to jako dodatkowe zajęcie. Daje się zauważyć tendencja zwiększania się ilości osób zajmujących się tym na stałe. Bardzo ważny w tej dziedzinie działalności jest fakt że milion mężczyzn i kobiet na całym świecie czerpie z tego moralną satysfakcję, staje się bogatymi, osiąga niezależność finansową i możliwość realizacji swoich planów życiowych. Cały świat będzie coraz bardziej zależeć od marketingu sieciowego z przyczyn obiektywnych: • to doskonały sposób przepływu na rynek nowych to warów, niedużym nakładem finansowym i z minimal nym ryzykiem, • produkt rozprowadzany przez sieć to produkt o szczególnych właściwościach, wymagający odpo wiedniego podania i komentarza, ludzie z odpowie dnim przygotowaniem znajdą w tym biznesie pole do działania.

Dla ludzi, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu marketing sieciowy proponuje wyjątkowe możliwości: 1. Można rozpocząć swój własny biznes przy niedu żych początkowych nakładach. 2. Nie trzeba zajmować się nim przez cały dzień. Można nie przerywając poprzedniej działalności, łączyć ją z pracą w sieci. Zarabiając pieniądze uczycie się Państwo jak to robić najskuteczniej. 3. 71.Można zarabiać kilkaset USD na miesiąc przy czę ściowym obciążeniu i kilka tysięcy USD jeśli poświę cicie temu cały swój czas. Nie wymagane jest przy ~tym specjalne wykształcenie czy doświadczenie. 4. W świecie, który staje się coraz bardziej teleradiokomputerowy, stale zwiększa się wyobcowanie lu dzi. Marketing sieciowy proponuje pracę z nowymi ludźmi, wszystko będziecie robić wspólnie. 5. Towary i usługi, które dostają się na rynek przez marketing sieciowy, to produkty najwyższej jakości. Unikalne produkty, których nie sprzedaje się w zwy kłych sklepach. 6. Najistotniejsze w marketingu sieciowym jest to, że lu dzie biorą na siebie odpowiedzialność za swój wła sny los. Otrzymują wynagrodzenie za swój wysiłek, energię, talent, i zdolności. Marketing sieciowy daje możliwość każdemu zmienić własne życie, podnieść samoocenę. To nowy styl życia, osobisty i zawodo wy rozwój, niezależność. Marketing sieciowy jest to, zasadniczo, nowe podejście do dwóch klasycznych pojęć ekonomiki: sprzedaży i rozpowszechniania towaru. Połączenie tych dwóch klasycznych pojęć, w oparciu o ideę zbudowania sieci w celu zwiększenia efektywności sprzedaży, doprowadziło do narodzin nowej rodziny ekonomicznych stosunków marketingu sieciowego. Marketing sieciowy jest to przepływ towarów i usług poprzez dystrybutorów od producenta do konsumenta. Zbudowanie sieci to zjednoczenie ludzi, którzy dzielą się informacjami i ich


źródłami, okazują jeden drugiemu pomoc we wspólnej pracy, a za pracę otrzymują różne rodzaje zachęt i nagród. W marketingu sieciowym każdy posiada swoją organizację dystrybutorów, której celem jest dostarczenie towaru prosto do nabywcy. Swoje zyski otrzymujecie Państwo w formie komisowego od grupowych sprzedaży dokonywanych poprzez wszystkich członków organizacji. Istnieje zasadnicza różnica między osobą zajmującą się marketingiem sieciowym a pracownikiem tradycyjnej kompanii gdzie jesteście Państwo zaledwie pracownikiem najemnym lub urzędnikiem. W kompaniach marketingu sieciowego jesteście pełnoprawnym partnerem Kompanii, niezależnym uczestnikiem umowy, pracującym w swoim własnym biznesie. To, bezwarunkowo, rozszerza prawa ale równocześnie nakłada dodatkowe obowiązki. Jesteście Państwo w sytuacji gdy sami odpowiadacie za swój sukces. Nie możecie skarżyć się i przerzucać odpowiedzialności za niepowodzenia i błędy na innych. Nie jest to łatwe ale odpowiedzialne i zaszczytne. W kompanii marketingu sieciowego niezależny dystrybutor sam ponosi odpowiedzialność za rezultaty swojej działalności: sam tworzy swoją organizację, kieruje nią i nieprzerwanie uczy swoich współpracowników. Marketing sieciowy nie jest związany z określonym terytorium. Wielu konsultantów buduje regionalne, ogólnokrajowe a nawet międzynarodowe organizacje. Tradycyjne kompanie wydają dużo pieniędzy na reklamę i inne działania mające na celu zwiększenie sprzedaży (wystawy, promocje, pokazy) z nadzieją że ludzie kupią ich towar i że będą kupować go także w przyszłości. Oczywiście te inwestycje powodują podniesienie ceny towaru, którą zapłaci nabywca. Styl i zasadnicze idee marketingu sieciowego jaskrawo różnią się od metod pracy tradycyjnej kompanii. Badania specjalistów i życiowe doświadczenie każdego z nas pokazują, że entuzjazm i zachwyt człowieka z powodu dobrego produktu czy usługi jest zjawiskiem naturalnym. Jeżeli byliście Państwo w restauracji ze wspaniałą obsługą i kuchnią, lub przeczytaliście dobrą książkę, jeśli zostaliście dobrze uczesani lub odbyliście ciekawą podróż, jeśli wywołało to silne wrażenie, to co Państwo będziecie robić? Oczywiście podzielicie się swoimi emocjami, wrażeniami i entuzjazmem z przyjaciółmi i doradzicie im kupno tego produktu. Większość ludzi na świecie przez całe życie zajmuje się marketingiem sieciowym, ale nie dostaje za to pieniędzy. Kompanie marketingu sieciowego wynagradzają za to, że Państwo radzicie korzystać z ich produktu lub usługi. Im więcej i z większym powodzeniem to zrobicie tym wyższe będzie wynagrodzenie. Ludzie nie sprzedają tak jak w handlu detalicznym lecz dzielą się swoim doświadczeniem i radzą. Konsultant, który wysoko ceni proponowany produkt i regularnie z niego korzysta, będzie siłą rzeczy przekonujący i skuteczny. Czy Państwa życie się zmieni, jeśli otrzymacie 5USD za każdym razem gdy ktoś z przyjaciół kupi produkt przez Was rekomendowany? Na pewno tak! To właśnie jest marketing sieciowy. Zamiast płacić za ogromną kampanię reklamową, kompanie marketingu sieciowego wszystkie te pieniądze przekazują dystrybutorom w formie wynagrodzenia za wykonaną pracę. Dostajecie Państwo rekompensatę za wysiłek skierowany na to by ludzie wypróbowali nowy produkt i pozostali mu wierni. Kompania zobowiązuje się wytwarzać pierwszorzędny produkt i stale go doskonalić, zgodnie z nowymi naukowymi opracowaniami i życzeniami klientów, kontrolować jakość każdej partii, badać sytuację na rynku, by znać najnowsze tendencje, dostarczać nowe preparaty, umożliwiać zawodowy rozwój konsultantów kompanii. To bardzo poważne wsparcie umożliwia opracowanie własnego planu działania, pomaga najlepiej zbudować swój własny biznes, w krótkim czasie osiągnąć sukces i stać się finansowo niezależnym. Dzięki ciągłemu wsparciu kompanii i możliwości wykorzystania niezwykłej siły sieci nigdy Państwo nie będziecie samotni. JAK PRZYCIĄGNĄĆ WIĘCEJ LUDZI? Krok 1 - Wyobrażenia Podstawową przyczyną, która przyciąga ludzi do marketingu sieciowego jest chęć osiągnięcia sukcesu. Sukces ma milion różnych określeń: dla jednych to możliwość swobodnego opłacania rachunków, dla innych więcej czasu w domu z rodziną lub podróże. By osiągnąć sukces w marketingu sieciowym trzeba po pierwsze: skupić swoje wysiłki na tym by osiągnąć sukces w swoich własnych wyobrażeniach. Przychodzimy z różnych środowisk ale jedno nas łączy: przeżyliśmy i wzloty i upadki. Większość z nas pozwala sobie uczyć się na niepowodzeniach i robiąc tak, skazujemy się na niepowodzenia. Czego nam brakuje? Wyobrażenia o własnym sukcesie. Należy w to uwierzyć i wtedy zaczniecie Państwo działać jak człowiek sukcesu.


Krok 2 - Słuchajcie bardziej doświadczonych Następny krok to uczyć się u ludzi, którzy osiągnęli sukces, tego jak im się to udało. Nie wymyślajcie tego co już wymyślone. Jeżeli coś wspaniale pracuje to nie ma sensu tego zmieniać postarajcie się być blisko ludzi, którym się udało, postarajcie się otrzymać od nich pomoc. Niech Was krytykują i pracują razem z Wami. Jeżeli nie jest to Wasz sponsor, znajdziecie ludzi wyżej od Waszego sponsora, którzy osiągnęli sukces i naśladujcie to co robią. Krok 3 - Organizujcie prezentacje Zawsze kiedy to jest możliwe uczestniczcie w prezentacjach i seminariach organizowanych przez kompanie i jej liderów. Kiedy poczujecie się pewnie i Wasz sponsor będzie przekonany, że możecie, przeprowadźcie prezentację samodzielnie. Krok 4 - Pomóżcie zaczqć nowym konsultantom Gdy nowy konsultant przystąpi do programu powinniście Państwo przyczynić się do tego, by jak najszybciej rozpoczął działalność. Pierwszy jego krok to przygotowanie listy własnych kandydatów na konsultantów. Pomóżcie mu przeprowadzić kilka rozmów telefonicznych potem wyznaczcie dzień kiedy będziecie mogli sami popracować z kandydatami. Może to być przeprowadzone w formie współzawodnictwa, kto przyciągnie więcej kandydatów. Pamiętajcie Państwo, że każdy z kandydatów może stać się nowym konsultantem. Krok 5 - Naucz się na pamięć 10 zalet produkcji kompanii "Dr Nona" 1. Produkt ziemi świętej. 2. Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, i dał ludziom Mo rze Martwe w celu uleczenia. 3. Wydobycie życia z Morza Martwego - archibakteria. 4. Kompleks bioorganomineralny. 5. Produkt energetycznie niezamienny (najdawniejsza energia). 6. Produkt pobudzający ukryte rezerwy ludzkiego organizmu. Nasz produkt oddziaływuje na cały na cały organizm nawet przez skórę. 7. Materiał budulcowy dla naszych komórek (orga nizm sam dozuje sobie substancje organiczne i mine rały) 8. Codzienny produkt nowego typu odżywiania. 9. Specyficzny stymulator systemu immunologicznego. Każda rozmowa z potencjalnym nabywcą i konsultantem powinna rozpocząć się od objaśnienia różnic produktów naszej kompanii od podobnych na świecie. Główną różnicą naszego produktu jest kompleks bioorganomineralny. Nie można równocześnie myśleć o wszystkim, dlatego najpierw trzeba wyjaśnić istotę tego pojęcia, a potem punkt po punkcie pozostałe 9 zalet. To jest zapowiedź sprzedaży naszych produktów. Ci wszyscy, z którymi Państwo pracujecie nie powinni tworzyć własnych teorii lecz naśladować doktor Nonę.

RADY DLA POCZĄTKUJĄCYCH Co mogą poradzić "weterani marketingu sieciowego" ludziom rozpoczynającym swój własny biznes? Jeśli macie zamiar zajmować się tym, pamiętajcie, że trzeba włożyć w to całą swoją siłę, ponieważ jest to realna sprawa i by osiągnąć sukces trzeba REALNEGO wysiłku. Wielu będzie mówiło, że to nigdy nie będzie działać. W pewnym stopniu mają rację gdyż wiele osób wstępując w marketing sieciowy, chce szybko i bez wysiłku wzbogacić się. Właśnie wychodząc od tych fałszywych przesłanek ponoszą fiasko. Nie każdy może i chce włożyć w to określony wysiłek. Proszę się przygotować na to że zajmujący wyższy poziom w strukturze będą kierować Wami i udzielą wsparcia. Jednak zawsze odnoście się do tego krytycznie. Kiedy wchodzicie w marketing sieciowy stajecie się swoim własnym szefem i przed nikim za siebie nie odpowiadacie, z wyjątkiem naruszenia warunków umowy z kompanią. Sponsor i osoby znajdujące się wyżej w strukturze nie mogą i nie powinny dyktować Państwu jak


działać, co robić w celu prowadzenia własnej kampanii. Bądźcie gotowi na to, że zanim zaczniecie osiągać znaczny dochód trzeba będzie popracować minimum dwa lata. Sami decydujecie ile godzin roboczych w tygodniu zainwestujecie w swój biznes. Nie przestawajcie pytać o radę ale najlepsza rada to wiara w siebie i praca. Jeśli przyłączyliście się Państwo do marketingu sieciowego, którego działalność opiera się na rozpowszechnianiu produktów, korzystajcie z nich sami. Nie używając tych produktów Trudno będzie je polecać klientom. Pamiętajcie że jako konsultant, w pierwszym rzędzie sprzedajecie Siebie, a dopiero potem to co proponujecie. Prezentujcie się Państwo tak by widziano w Was człowieka, na którym można polegać. Jeśli ktoś mówi "nie" widocznie ma swoje powody. Grzecznie ostrożnie spróbujcie się dowiedzieć dlaczego tak sądzi. Niekiedy przyczyną może być niezrozumienie planu marketingu i niektóre problemy trzeba jeszcze raz objaśnić. Ignoranckie konsultacje dadzą efekt negatywny. Podważą Państwa biznes oraz reputację kompanii i jej produktów. Nie oszczędzajcie na lekturę, nagrania audio i wideo. Będą Warn stale potrzebne w biznesie. Radźcie się profesjonalistów. Kiedy zepsuje się telewizor idziemy do fachowca. Prosić o radę sponsorów, w marketingu sieciowym jest to rzeczą normalną i pożądaną. Jeśli macie Państwo klienta z poważnymi problemami radźcie się lekarzy, specjalistów, bowiem preparaty kompanii nie sq panaceum. Zapraszajcie ludzi, którym chcecie pomóc. Używajcie produktów sami, otrzymujcie dobre rezultaty, stańcie się ich nabywcami. Proszę pamiętać! Nie ma produktu - nie ma biznesu. Chęć zarobienia pieniędzy to mało, trzeba pokochać produkty! Postawcie Państwo przed sobą cel - pozostać w kompanii minimum jeden rok, co by się nie wydarzyło. Rok to realny okres kształtowania się Waszego profesjonalizmu, stałych sukcesów. Za rok, jeżeli nie będziecie popełniać poważnych błędów, Wasz biznes zacznie się rozwijać. Każdy sam toruje sobie własną drogę do sukcesu, a długość tej drogi jest u każdego różna. Jesteśmy różni ale nikt nie potrafi bajecznie się wzbogacić w pierwszych miesiącach pracy. Pierwszy rok jest okresem kształtowania struktury organizacji, zapoznawania się z regułami i prawami marketingu sieciowego. Przychodźcie odpowiednio ubrani na wszystkie imprezy naszej kompanii! Załóżcie roboczy notes. Liczcie pieniądze tylko w swojej kieszeni! Zazdrość nie przybliży Was do sukcesu. Pracujcie poważnie i stale tylko w jednej kompanii. Prowadźcie swój interes uczciwie! WARUNKI SUKCESU W MARKETINGU SIECIOWYM 1. Bądźcie skoncentrowani. Zapiszcie wszystkie cele, które chcecie osiągnąć i przynajmniej raz na dzień te notatki przejrzyjcie. Może to zabrzmi prymitywnie ale działa skutecznie. Powinniście Państwo mieć możliwość kontrolowania i korygowania swoich celów w drodze dochodzenia do nich. Uwierzcie tak jak Wy ludzie nie lubią gadulstwa na temat stawiania sobie zadań czy o misji. Jednak to fakt, że zadania spisane na papierze zaczynają pracować mimo sceptycyzmu z naszej strony. 2. Korzystajcie z produktów. Osiągnięcie sukces jeśli sami będziecie korzystać z produktów, które oferujecie. Marketing sieciowy otwiera nową drogę w świat XXI wieku pod warunkiem, że dotyczy towaru o wysokiej jakości, którego sami używacie. 3. Osiągajcie taką doskonałość do jakiej jesteście zdolni. Doskonalcie się! Jest to biznes dla ludzi, a jego podstawowe założenia polegają na tym, że osiągając doskonałość osobowości, doskonalicie się i w marketingu sieciowym. Ludzie lubią mieć do czynienia z tymi, którzy żyją maksymalnie bogatym życiem. Chcecie osiągnąć sukces, to stańcie się takim człowiekiem. Zacznijcie naukę obcego języka, zaprenumerujcie nowe czasopismo. Innymi słowy, obudźcie się z apatii, stańcie się aktywniejsi. Więcej życia! 4. Opowiadajcie o swoim biznesie każdemu kto Was słucha. Jeżeli nie spotkaliście jeszcze takich ludzi, zwróćcie się do sponsorów wyższego szczebla i spotykajcie się z ich kandydatami. Stale mówcie o biznesie, to pomoże skoncentrować się na nim, pomoże osiągnąć postawione cele i rozwinie Waszą kontaktowość. 5. Słuchajcie uważnie. Słuchajcie liderów Waszego biznesu, bowiem to pozwoli zrozumieć jak osiągnęli sukces. Słuchajcie nowych konsultantów po to, by dowiedzieć się jakie widzą perspektywy. Słuchajcie przedstawicieli górnych poziomów. Słuchajcie przed stawicieli dolnych poziomów. Bierzcie udział w konferencjach kompanii i słuchajcie o czym mówią. Uważnie słuchajcie na seminariach. Bądźcie gotowi przyswoić wszystko, co może być potrzebne w Waszym biznesie. Pomoże to zdobyć dużo cennych informacji.


6. Utrzymujcie kontakty. W porównaniu z tradycyjnym metodami, marketing sieciowy ma ogromne zalety dla kompanii, konsultanta, klienta. Te zalety zawierają się w trwałym stosunku pomiędzy konsultantem a klientem a także między konsultantami. By stworzyć takie stosunki, powinniście regularnie kontaktować się^ z Waszymi klientami i konsultantami. Spotykając się regularnie z ludźmi dajecie im do zrozumienia, ze troszczycie się o nich i poważnie traktujecie swoją pracę. Pomoże to pokonać powstające przeszkody i w porę poradzić sobie z problemami. Pomóżcie zebrać wiadomości o produktach kompanii, poznać zapotrzebowanie na nie i stworzyć sprzyjające możliwości do umocnienia i rozszerzenia biznesu. 7. Rozpatrujcie każdą sytuację jako sprzyjającą perspektywiczną możliwość. W każdej rozmowie, niby przypadkowo, wspomnijcie o swoim biznesie. Zróbcie to tak, by w duszy rozmówcy pozostała iskra zainteresowania. Jeśli zacznie wypytywać, należy umówić się na spotkanie. Jeśli rozmówca nie zainteresował się, odłóżcie rozmowę na przyszłość. Brak zainteresowania wcale nie oznacza, że Was odrzucono. Po prostu w tym momencie rozmówca nie jest gotowy by wysłuchać i ocenić Waszą propozycję. Przejdźcie do następnej osoby na Waszej liście. 8. Bądźcie konsekwentni. Codziennie przeznaczcie określoną ilość czasu na pracę. Waszą pracą są kontakty z ludźmi, a nie papierkowa robotą. Trzymajcie się tego kierunku. Bądźcie zdyscyplinowani. Sukcesu można spodziewać się tylko wtedy, gdy będziecie pracować regularnie i konsekwentnie z dnia na dzień. 9. Bądźcie uczciwi. Zawyżając zalety proponowanych produktów możecie spotkać się z zarzutami klienta ponieważ rezultat nie będzie taki jak obiecywaliście. Nie uciekajcie się do kłamstwa w stosunkach z konsultantami, tylko po to by dodać im otuchy. Okażcie pomoc, jeśli wybiorą fałszywy kierunek. Wyjaśnijcie im to delikatnie i dyplomatycznie. 10. Bądźcie pogodni. Znajdźcie taki sposób realizowania biznesu, by było to dla Was przyjemne i zgadzało się z Waszym osobistym stylem. Jeżeli coś Warn się podoba to będziecie robić to lepiej i częściej. Ludzie będą widzieli, że Wasze zajęcie daje zadowolenie i to będzie przyciągało jak magnes. Możliwe, że będziecie musieli włożyć pewien wysiłek by Wasz biznes miał pogodny wizerunek ale to się opłaca. Pamiętajcie, to jest Wasz biznes i możecie robić wszystko co się Warn podoba i sprawia radość. ZAKOŃCZENIE Książka, którą trzymacie w rękach skończyła się ale jestem pewien, że nasza współpraca będzie trwać w dłużej i wciąż stawiać nowe pytania. Nowe pytania wymagają nowych odpowiedzi. Nowe odpowiedzi - to nowa książka. Tymczasem już dzisiaj, jeśli dzięki naszej książce, każdy z Was będzie potrafił przekonać i przyciągnąć do kompanii choć jednego konsultanta, nasze szeregi podwoją się, a to będzie znaczyć, że razem osiągnęliśmy cel. I niech tak będzie zawsze! M. Szneerson

SYSTEM MARKETINGU KOMPANII "Dr.Nona International Ltd."  

SYSTEM MARKETINGU KOMPANII "Dr.Nona International Ltd."