Page 1

คุณธรรมจริ ยธรรมของผูป้ ระเมิน คุณธรรมจริ ยธรรมของผูป้ ระเมินของหน่วยงานและขององค์กรไปปรับปรุ ง พัฒนาให้ข้ นึ ฉะนั้นผูป้ ระเมินจึงจําเป็ นต้องธํารงรักษาและทรงไว้ซ่ ึ งคุณธรรม จริ ยธรรมดังต่อไปนี้ 1) เป็ นผูท้ ี่มีความเที่ยงตรง ต้องมีความรู ้ในการทําหน้าที่ประเมินของผูป้ ระเมิน ประเด็นและสาระสําคัญที่ผปู ้ ระเมินจะต้องพิจารณา “ตัดสิ น” เกี่ยวกับความเหมาะสม มากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในฐานะของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูช้ าํ นาญและผูท้ ี่มี ประสบการณ์ เพื่อให้ผรู ้ ับการประเมินหรื อหน่วยงานองค์การที่รับการประเมิน ได้นาํ ข้อชี้แนะข้อแนะนําและข้อเสนอที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริ บทของตนเอง ความสามารถ หรื อมีศกั ยภาพอย่างเพียงพอในการประเมินได้ตรงกับเป้ าหมายและ วัตถุประสงค์ มีความรู ้และมีความรอบรู ้วา่ จะต้องประเมินอะไร ประเมินเพื่ออะไร และจะใช้วธิ ีการประเมินอย่างไร ตลอดจนสามารถให้คุณค่าหรื อกําหนดคุณค่าของผล การประเมินได้อย่างเที่ยงตรง ผลการประเมินต้องสามารถใช้ในการอ้างอิง 2) เป็ นผูท้ ี่สามารถกําหนดระบบการประเมิน ออกแบบการประเมินได้อย่าง ครอบคลุมครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม ตามคุณลักษณะของส่ วนบุคคลของหน่วยงาน และขององค์การที่จะทําการประเมิน โดยไม่ลาํ เอียง เลือกทําการประเมินเพียงคนใด คนหนึ่งหรื อเพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น 3) เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการวัดและ ประเมินผลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ วัดตามหลักวิชาการ กําหนดเกณฑ์และตัดสิ นใจ อย่างยุติธรรม ปราศจากความลําเอียงต้องดําเนินการด้วยความบริ สุทธิ์ใจ ตรงตาม หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ 4) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่ใช้หลักวิชาการวัดและประเมินผลไปในทางเสื่ อม เสี ยและนํามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยในเกียรติภูมิของนักประเมิน ไม่แปลงข้อมูลข้อเท็จจริ ง ไม่แก้ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งไม่กระทําการใดๆ กับข้อมูล ข้อเท็จจริ งที่จะส่ งผลให้การ ประเมินผิดเพี้ยนไปจากความเป็ นจริ งตามสภาพการณ์


5) มีความรับผิดชอบ ผูป้ ระเมินจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบงานการวัด ประเมินตามภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบผลงานการวัดและประเมิน ด้วยหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ต้องดําเนินการประเมินให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย ของการวัดและประเมินและต้องดําเนินการสอดคล้องตามแผนการดําเนินการและ แผนปฏิบตั ิการที่กาํ หนดภายใต้กฎระเบียบขององค์การ 6) มีความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลประกอบพิจารณาในการวัดและ ประเมินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผูป้ ระเมินต้องเป็ นผูท้ ี่มีความละเอียดรอบคอบ พิจารณาเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกมิตทิ กุ แง่ทกุ มุมในทุกระบบและทุก กระบวนการเพือ่ ช่วยให้ผลการวัดและประเมินมีความเทีย่ งตรง 7) มีความมานะพยายาม มีความอดทนหรื อมีความวิริยะ อุตสาหะ ไม่ทอ้ ถอย ในการวัดและประเมิน เพราะการวัดและประเมินเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความละเอียด รอบคอบ อดทนทุ่มเทกําลังกายกําลังสติปัญญา ต้องต่อสู ้กบั ความเหนื่อยยาก เบื่อ หน่ายและท้อแท้ ฉะนั้นผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ในการวัดและประเมินจึงต้องมีวริ ิ ยะ อุตสาหะ มี ความมานะพยายาม อดทน เพื่อให้ได้หลักฐานข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ที่จะช่วยให้การวัด และประเมินมีคุณค่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย 8) มีความรู ้ มีความรอบรู ้ รู ้เท่าทันในความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง ของศาสตร์ในการวัดและประเมิน รู ้เท่าทันและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ศาสตร์ใหม่ๆหรื อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการวัดและประเมินในยุคปัจจุบนั เขียนโดย Aj.Sutithep .(20:09 เมื่อ 14 มกราคม2012)คุณธรรมจริ ยธรรมของผูป้ ระเมิน . ค้นเมื่อ 1 กันยายน 2555,จาก http://www.onesqa.or.th/magazine/05_05_46/2.html

educational  

evaluation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you