Page 1

การบริหารการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ LOGO ตามทัศนะของนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยราชพฤกษ์


ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา นางสาวกรกนก บุญรอด. (2550 ) สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนด้าน การใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น. ได้กล่าวไว้วา่


การศึ ก ษาเป็ นเครื ่ อ งที ่สํ า คั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นา ทรั พ ยากรมนุ ษย์ใ ห้มีคุ ณ ภาพและความเจริ ญ งอก งา มข องบุ ค ค ลแ ละ สั งค ม โด ยก า รถ่ า ยทอ ด ความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง องค์ความรู ้อนั เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมแห่ ง การเรี ยนรู ้ แ ละปั จ จัย เกื้ อ หนุ น ให้ บุ ค คลเกิ ด การ เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ


ดังนั้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนทุกคน จึงเป็ น ภารกิ จ ที ่สํ า คัญ ยิ่ ง ของรั ฐ บาลในการจัด และส่ ง เสริ มการจั ด การศึ กษาพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมใน การดํ ารงชี วิต สามารถอยู่ร่ว มกับ ผูอ้ ื ่นได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข เปิ ด โอกาสให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระ และ กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้เ ป็ นไปอย่า งต่ อ เนื ่องตามที ่ก าํ หนดไว้ใ น ความมุ่ ง หมายและหลั ก การของพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะคือ


มาตรา 23 ( 3 ) การจัด การศึ ก ษา ทั้ง การศึ ก ษาใน ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการ เรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ ละ ระดับการศึกษา ในเรื่ องความรู ้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวั ฒนธรรม การกี ฬ า ภู มิ ปั ญ ญาไทย และการ ประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญา


แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ( พ.ศ. 2545 - 2549 ) ได้ กํ า ห น ด น โ ย บ า ย ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ท า ง สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม บนฐานของ ศาสนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และยุทธศาสตร์ การดํา เนิ น งานของรั ฐ บาล กํา หนดนโยบาย แผน และ โครงการสนับสนุ นพัฒนาด้านศิ ล ปะ วัฒนธรรม และภู มิ ปัญญาไทยทุกสาขาและ ให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ถึง คุ ณค่ า และความสํ า คัญของ ศิ ล ปะ วัฒนธรรม ภูมิ ปั ญญา ท้อ งถิ่ น ออกไปสู่ ป ระชาคมโลกจึ ง นั บ ได้ ว่า เป็ นการให้ ความสําคัญในเรื่ องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นอย่างยิง่


ความหมายของการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์หวน พินธุพนั ธ์.(ม.ป.ป.). ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา.ค้น เมื่อ 3 กันยายน 2555,จาก facstaff.swu.ac.th


การบริ หารการศึ กษา คือ กิจกรรมต่างๆที่บุคคล หลายคนร่ วมมื อ กัน ดํา เนิ น การ เพื ่อ พัฒ นาเด็ ก เยาวชน ประชาชน หรื อสมาชิ กของสังคมในทุ กๆ ด้าน เช่ น ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิ ยม หรื อคุ ณธรรม ทั้ง ในด้านการสังคม การเมื อง และ เศรษฐกิจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเป็ นสมาชิกที่ดีและมี ประสิ ทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ทั้งที่ เป็ นระเบียบแบบแผน และไม่เป็ นระเบียบแบบแผน


การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆที่บุคคลหลาย คนร่ วมมือกันดําเนิ นการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมใน ทุ ก ๆด้า น นับ ตั้ง แต่ บุ ค ลิ ก ภาพ ความรู ้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความ ต้อ งการของสั งคม โดยกระบวนการต่ า งๆที ่อาศัยการ ควบคุ ม สิ่ งแวดล้อมให้มีต่อ บุ คคล เพือ่ ให้บุคคลพัฒนา ตรงตามเป้ าหมายของสังคมที่ตนดํารงชีวติ อยู่


ดังนั้นจึ งสรุ ปความหมายของ “การบริ หาร การศึ ก ษา” ได้ว่า “การดํ า เนิ น งานของกลุ่ ม บุ ค คลเพือ่ พัฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ ทั้ ง ความรู้ ความคิด ความสามารถ และความเป็ นคนดี”


จากสรุ ป ความหมายของ “การบริ ห ารการศึ ก ษา” ข้า งบนนี้ อธิ บ ายขยายความได้ว่ า ที ่ห มายถึ ง การ ดําเนิ นงานของกลุ่มบุคคล ซึ่ งอาจเป็ นการดําเนิ นงาน ของครู ใ หญ่ ร่ว มกับครู น้อ ยในโรงเรี ยน อธิ ก ารบดี ร่ ว ม กั บ อ า จ า ร ย์ ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ฐ ม น ต รี กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับอธิ บดี กรมต่างๆและครู อาจารย์ใ นสถาบัน การศึก ษาต่ างๆ และกลุ่ ม บุ ค คล เหล่านี้ต่างร่ วมมือกันพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสิ้ น


การจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้น้ นั จะต้องมีการ ดําเนินการในการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรม การ วัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุ ครุ ภณ ั ฑ์ การ สรรหาบุ ค คลมาดํา เนิ น การหรื อ มาทํา การสอนใน สถาบัน การศึ ก ษา การปกครองนั ก เรี ยนเพื อ่ ให้ นักเรี ยนเป็ นคนดีมีวนิ ยั และอื่นๆ ซึ่งการดําเนินงาน เหล่ านี้ รวมเรี ยกว่ า “ภารกิ จทางการบริ หาร การศึกษา”หรื อ“งานบริ หารการศึกษา” นัน่ เอง


ประวัติความเป็ นมาของวิทยาลัยราชพฤกษ์


วิทยาลัยราชพฤกษ์ (กองบริ หารงาน วิทยาลัยราชพฤกษ์ , 2555) สถาบันแห่งการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นําหน้าสู่ สากล เป็ น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบัน ในเครื อตั้งตรงจิตร ที่เกิดจากปณิ ธานของท่านอาจารย์ ดร.กมล ชู ท รั พ ย์ ผูก้ ่ อตั้ง สถาบันในเครื อตั้ง ตรงจิ ตร ด้วยจุ ดมุ่ง หมาย ต้ องการจัด การศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึ ก ษา ให้แ ก่ เ ยาวชนได้มี โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและด้วย ความตั้งใจ อันมุ่งมัน่ ของ ท่า น อาจารย์ ดร.วิภ าพรรณ ชู ทรั พ ย์ ประธานคณะกรรมการ บริ หารสถาบัน ใน เครื อตั้งตรงจิตรที่ตอ้ งการสานต่อ


วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ก่อสร้ าง อาคารหลังแรกเป็ น อาคารเรี ยน 5 ชั้น โดย ใช้ ชื่อว่า อาคารเฉลิมพระ เกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบไป ด้ว ยห้อ งเรี ยนที ่ ทั นสมั ยมี ห้อ ง ปฏิ บั ติก าร เฉพาะ สาขาวิช าที ่พ ร้ อ มด้ วยอุ ปกรณ์ ใน การสอนและสิ่ ง อํ านวยความ สะดวกที ่เ พี ย บพร้ อ ม มี ห น่ ว ยงาน ส่ งเสริ มทางด้านวิชาการเช่น


สํา นัก หอสมุ ด ที ่เ ป็ นศูน ย์ท รั พ ยากร สารสนเทศใน รู ปแบบของ หนังสื อ วารสาร วีดิทศั น์ ดิ ส ก์เ ก็ต เทป คาสเซ็ทที่มีระบบการสื่ อสาร มีฐานข้อมูลในรู ปของ CD-ROM และ ออนไลน์ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต มี ศูนย์การ เรี ยนรู ้การค้นคว้าและวิจยั ( Learning and Research Center )มีห้องผลิตสื่ อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริ การให้แก่คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษา


โดยมีระบบ Network ที่สามารถ รองรับ ปริ มาณใน การใช้งานระบบเครื อข่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ เพียงพอต่อ ความ ต้องการที่ เพิ่มขึ้นภายในอาคารยัง ประกอบไปด้ว ยห้ อ งประชุ ม และห้อ งสั ม มนาเพื ่อ รองรั บ การ จัด งาน และ กิ จ กรรมประเภท ต่ า งๆ ที ่ สามารถบรรจุนกั ศึกษาได้มากกว่า 5,000 คน


ปรัชญาวิทยาลัยราชพฤกษ์


วิทยาลัยราชพฤกษ์ (กองบริ หารงาน วิทยาลัยราชพฤกษ์ , 2555) เป็ นสถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้ ยุคใหมมี ความมุ่งมัน่ ที่จะ ผลิตบัณฑิตให้ เป็ นคนเก่งมีความรู ้ ทักษะ ความชํานาญ ใน แต่ ล ะสาขาวิ ช า สร้ า งคนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และ สามารถอยู่ใ นสั ง คมอย่า งมี ค วามสุ ข โดยบั ณฑิ ตต้องเป็ น บุคคลที่มุ่งมัน่ จะเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อ นํา ความรู ้ ความสามารถ เป็ นกํา ลัง สํ า คัญ ในการพั ฒนา ประเทศชาติ ดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “สถาบันแห่ งการ เรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นําหน้าสู่ สากล”


หลักสู ตรปริญญาโทวิทยาลัยราชพฤกษ์ หลักสูตรปริ ญญาโท วิทยาลัยราชพฤกษ์ (กองบริ หารงาน วิทยาลัยราชพฤกษ์ , 2555)


โครงสร้างหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต องค์ประกอบของหลักสู ตรแผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ์ กลุ่มวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต


องค์ประกอบของหลักสู ตรแผน ข ไม่ทาํ วิทยานิพนธ์ กลุ่มวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต องค์ประกอบของหลักสู ตรแผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ์ กลุ่มวิชาพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิตรวม) 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 27 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต


องค์ประกอบของหลักสู ตรแผน ข ค้นคว้าด้วยตนเองไม่ทาํ วิทยานิพนธ์ กลุ่มวิชาพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิตรวม) หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 27 หน่วยกิต วิชาเลือก 9 หน่วยกิต ค้นคว้าอิสะ 6 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต องค์ประกอบของหลักสู ตรแผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ์ กลุ่มวิชาพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิตรวม) 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 27 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต


องค์ประกอบของหลักสู ตรแผน ข ค้นคว้าด้วยตนเองไม่ทาํ วิทยานิพนธ์ กลุ่มวิชาพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิตรวม) หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 27 หน่วยกิต วิชาเลือก 9 หน่วยกิต ค้นคว้าอิสะ 6 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต


การวัดผล อักษรและความหมายของการวัด และประเมินผลในแต่ละกระบวน วิชา กําหนดดังนี้ A หมายถึง ดีเยีย่ ม (Excellent ) 4.0 B+ หมายถึง ดีมาก (Very Good ) 3.5 B หมายถึง ดี (Good ) 3.0 C+ หมายถึง ดีพอใช้ (Fairly Good ) 2.5 C หมายถึง พอใช้ (Fair ) 2.0 D+ หมายถึง อ่อน (Poor ) 1.5 D หมายถึง อ่อนมาก(Very Poor ) 1.0 F หมายถึง ตก (Failure ) 0.0


อักษรไม่ค่าเป็ นแต้มระดับคะแนน ดังนี้ S หมายถึง เป็ นที่พอใจ (Satisfactory ) U หมายถึง ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory ) I หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete ) IP หมายถึง การเรี ยนการสอนยังไม่สิ้นสุ ด (In Progress ) W หมายถึง เพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตั ิ (Withdrawal ) AU หมายถึง การร่ วมฟังบรรยายโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)


อย่ า งไรก็ดี ใ นการบริ ห ารการเรี ย นการสอนที ่มี ประสิ ทธิ ภาพจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าหากขาด การมีส่วนร่ วมของทุกภาคฝ่ าย การแสดงความคิดเห็น การมี ผู ้ น ํ า ที ่มี วิ สั ย ทั ศ น์ ความพร้ อ มของระบบ การศึ ก ษา หลั ก สู ต ร คณาจารย์ที ่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ นักศึกษา งบประมาณที่เหมาะสม ภายใต้การบริ หารที่ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที ่ดี ง ามเป็ นที ่ย อมรั บ ของ สังคมอีกด้วย

article  

articlebook