Page 1

gladsaxe.dk

Relevante telefonnumre Visitationen Telefon: 39 57 55 53

Litteratur om emnet Der findes efterhånden et utal af forskellig nyttig litteratur om demens. Det kan være svært at finde frem til lige netop det rigtige i den enkelte situation. Demenskoordinatoren kan derfor rådgive og vejlede om dette. Desuden er der flere gode oplysninger at hente via internettet. For eksempel www.alzheimer.dk www.demensnet.dk www.servicestyrelsen.dk www.videnscenterfordemens.dk gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Rådhus Allé 2860 Søborg gladsaxe.dk E-mail: sof@gladsaxe.dk Telefon: 39 57 55 28

Layout: Grafia • Tryk: Gladsaxe Kommune • Trykt på miljømærket papir • Oplag 2.000 • Maj 2010

Akutpladserne Omsorgscenteret Kildegården Kildebakkegårds Alle 165 2860 Søborg Telefon: 39 57 40 31

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende


Tilbud til pårørende med demens Information og vejledning om tilbuddene via pjecer og hjemmeside skal udbredes. Behovene og den konkrete situation, den demensramte borger og den pårørende befinder sig i, skal inddrages i tilpasningen af tilbuddene. Rehabilitering og demens Demensramte borgere skal kunne forvente en indsats, der medvirker til at forsinke de kognitive funktionstab. Demens og den teknologiske udvikling Gladsaxe kommune vil løbende undersøge og forholde sig kritisk til den teknologiske udvikling, der er relevant i omsorgen og plejen for demensramte borgere, så de gives mulighed for at leve et selvstændigt liv i videst muligt omfang.

Nyttige links og litteratur om demens Demenskoordinatorerne i Gladsaxe Kommune

Indholdsfortegnelse Fakta om demens – tal, symptomer og tegn på demens Gladsaxe Kommunes tilbud til demensramte og deres pårørende Gladsaxe Kommunes demenspolitik 2010-2013 Nyttige links og litteratur om demens

2

Marianne Neess Tilknyttet distrikt Egegården Telefon: 39 57 46 87. Bedst mellem klokken 8.00 og 10.00 på mandage og onsdage. Birgit Kierckebye Tilknyttet distrikterne Søborg og Mørkhøj/Høje Gladsaxe Telefon: 39 57 46 94. Bedst mellem klokken 8.00 og 10.00 på alle hverdage. Betina Balling Tilknyttet distrikterne Stengård og Bagsværd Telefon: 39 57 46 87 eller 39 57 46 94. Bedst mellem klokken 8.30 og 10.00 på alle hverdage.

11


Demenspolitikkens målgrupper  Borgere med demens og borgere med demenslignende symptomer  Pårørende til demensramte borgere og med demenslignende symptomer  Medarbejdere i visitationen, hjemmeplejen, træningsenhederne, på de midlertidige pladser og på omsorgscentrene Fokusområder 2010-2013 Med udgangspunkt i, hvad der er væsentligt for at bevare et godt familieliv og en god pleje til kommunens borgere med demens, sætter demenspolitikken fokus på følgende områder: Fortsat fokus på opsporing, udredning og diagnosticering Medarbejderne deltager i opsporing af demenslignende symptomer. Demenskoordinatorerne skal sikre bred information om deres funktion ud til kommunens borgere. Gladsaxe Kommunes hjemmeside om demens revideres løbende tillige med pjecen om demens. Tidlig inddragelse af demenskoordinatorerne ude i distrikterne Formålet med at inddrage demenskoordinatorerne skal være en optimering af de faglige kompetencer, det tværfaglige samarbejde, sammenhæng i borgerforløbene og fælles målsætning i plejen. Koordineret indsats ved visitering til relevant bolig Når den demensramte borger, de pårørende eller de professionelle, vurderer, at der er behov for flytning til plejebolig vil alle involverede parter medvirke til at sikre en koordineret og sammenhængende proces.

10

Fakta om demens – tal, symptomer og tegn på demens Om demens Ifølge tal fra Videnscenter for demens er der i 2009 1.026 borgere med demens i Gladsaxe Kommune, og dette tal er let stigende over de næste 10-20 år som følge af den forventede længere levetid blandt kommunens borgere. Når ordet demens nævnes, tænker de fleste mennesker på svækket hukommelse. Dette er helt korrekt, men udover svækket hukommelse er der mange andre forskellige symptomer, der gør, at det kan være vanskeligt for den enkelte at opretholde sin hverdag på samme måde som tidligere. Socialministeriet har i forbindelse med en landsdækkende kampagne i 2004 udgivet en pjece med ti advarselstegn på demens. Svækket hukommelse Det er normalt at glemme en aftale eller en kop kaffe, man har stillet fra sig. Mennesker med demens glemmer oftere ting – og kommer ikke i tanke om dem igen. Besvær med at udføre velkendte opgaver I travlheden kan man servere mad for familien og komme til at glemme salaten i køkkenet. Mennesker med demens kan tilberede et måltid, hvorefter de glemmer, de overhovedet har tilberedt det.

Omsorgspligt og magtanvendelse Med den nye undervisning forventes der en positiv udvikling på medarbejdernes tilgang til udadreagerende og udfarende borgere i en socialpædagogisk retning.

Problemer med sproget Vi kan alle have problemer med at finde det rigtige ord. Mennesker med demens kan glemme helt enkle ord og erstatte dem med nogle andre, så det de siger, bliver uforståeligt.

Tilbud til yngre borgere med demens Udviklingen af tilbud til de yngre demente, herunder Café Friheden og tilbud i træningsenhedens regi, følges, så der er et vedvarende fokus på, om kommunen kan imødekomme behovet hos de yngre, demensramte borgere.

Manglende orientering i tid og sted Hvilken dato er det i dag? Hvad var det jeg skulle hente inde i stuen? Alle kan glemme den slags. Mennesker med demens kan fare vild i deres eget kvarter uden at vide, hvor de er eller, hvordan de finder hjem.

3


Dårlig eller nedsat dømmekraft Man kan blive så opslugt, at man glemmer verden omkring sig. Mennesker med demens kan helt glemme, hvad de skal, og hvor de er – og tage vintertøj på, selvom det er sommer.

dette indgå i og med, at medarbejderne skal tage udgangspunkt i borgerens ressourcer i deres hjælp til og træning af borgeren. Der skal sikres en koordinering mellem de indsatser, der foretages i hjemmet/plejeboligen og i træningsenhederne gennem en fælles målsætning.

Problemer med at tænke abstrakt Det kan være svært at få bankens kontoudtog til at stemme med kvitteringerne. Mennesker med demens kan helt glemme tallene, og hvad de skal bruges til. Ting forkerte steder Alle kan glemme brillerne eller bilnøglerne. Mennesker med demens kan komme til at glemme strygejernet i fryseren og glemme alt om det igen.

Visitatorer, herunder forebyggende hjemmebesøg

Midlertidige pladser Harbirk handicapkørsel

Læge

Pårørende

Forandringer i humør og adfærd Vi skifter alle humør af og til. Mennesker med demens kan uden grund have pludselige humørsvingninger nærmest fra sekund til sekund.

Gero-team

Demenskoordinator

Borger Demensdaghjem

Træningsenheden

SOSUmedarbejdere

4

Hjemmesygeplejersker Hukommelsesklinik

Ændringer i personligheden Når vi bliver ældre, ændrer vi vores syn på mange ting. Mennesker med demens kan ændre sig drastisk og f.eks. blive meget forvirrede, aggressive eller mistænksomme

Formål  At styrke indsatsen så borgere med demens eller med demenslignende symptomer og deres pårørende kan få et sammenhængende og koordineret forløb uanset, om borgeren bor i eget hjem, er ved at flytte i plejebolig eller bor i plejebolig

Mangel på initiativ Alle kan blive modløse over dagligdagens trummerum. Mennesker med demens kan blive meget passive og har brug for opmuntring og støtte til at fortsætte selv enkle opgaver.

 At sikre en tværfaglig, målrettet indsats, hvor der er udstukket rammer for, hvordan medarbejdernes kompetencer benyttes  At understøtte udviklingen af tilbud til såvel de demensramte borgere som deres pårørende ud fra deres ressourcer, ønsker og behov

9


Café Friheden Nyt cafétilbud, der giver yngre demente og deres pårørende mulighed for at mødes og tale om andet end sygdom. Tilbuddet foregår alle tirsdage i lige uge fra klokken 10-13. Café Friheden ligger i De Frivilliges Hus på Taxvej 15. Formålet er, at de demensramte og deres pårørende får en mulighed for at udvide de sociale netværk og skabe et tiltrængt pusterum. Det er brugerne, der på længere sigt kommer til at bestemme indholdet i tilbuddet. Tilmelding til pårørendegrupperne og caféen skal foregå hos demenskoordinatorerne.

Gladsaxe Kommunes demenspolitik 2010-2013 Indledning En borger med demens, eller som udviser demenssymptomer, kommer i berøring med mange mennesker igennem et forløb. Flere af de aktører, der er skitseret nedenfor, repræsenterer en gruppe af professionelle, der på forskellige tidspunkter i demensforløbet vil have berøring med den demensramte eller de pårørende til pågældende. En borger med demens er hjerneskadet og kan på et tidspunkt i sin sygdom ikke selv magte at have overblik over sin situation. Det er derfor vigtigt, at andre kan koordinere forløbet for borgeren. Der skal arbejdes mod et sammenhængende forløb for borgeren og de pårørende med fokus på sundhedsfremme og rehabilitering. Demens er en fremadskridende og dødelig sygdom, og det kan være svært at forstå rehabilitering i den sammenhæng. Borgere med en diagnosticeret demens kan ikke forvente at opnå et selvstændigt liv gennem et rehabiliteringsforløb. Men det ser ud til, at der ses en effekt af træning og rehabilitering af funktionsniveau. Rehabilitering af borgere med demens omfatter omsorg, pleje og kognitiv og fysisk træning. I hjemmene såvel som i træningsenhederne og plejeboligerne skal

8

Gladsaxe Kommunes tilbud til demensramte og deres pårørende Når et familiemedlem rammes af en demenssygdom, bliver mange forskellige instanser og personer involveret, og situationen er ofte vanskelig at håndtere for familien. Ved mistanke om en eventuelt demenssygdom bør du kontakte din egen læge, som kan medvirke til, at en diagnose bliver stillet. Du kan også vælge at kontakte Gladsaxe Kommunes demenskoordinator, som kan hjælpe dig og din familie med råd og vejledning og fungere som bindeled mellem praktiserende læge, kommunen og hospitalet. Demenskoordinatorerne er uddannede henholdsvis sygeplejersker og ergoterapeut, og de holder sig løbende opdateret inden for forskningen på demensområdet. Derudover er de naturligvis bekendt med samtlige af kommunens tilbud til demensramte. I Gladsaxe Kommune er målet at give borgerne og deres pårørende tilbud, der sikrer et liv i gode, trygge og stimulerende rammer. Der lægges vægt på respekt, integritet og værdighed. Der er mulighed for fleksibilitet og valgfrihed tilpasset den enkelte borgers behov, ressourcer, ønsker og valg. Tilbuddene er af en sådan karakter, at borgeren tilbydes den optimale støtte, omsorg, pleje og aflastning. Der tilbydes egnede aktivitets- og bomuligheder med varierede, aktiverende, stimulerende og motiverende indhold uanset, om borgeren vælger at blive boende i eget hjem, eller visiteres til et af kommunens omsorgscentre. Tilbuddene planlægges i tæt samarbejde med borgeren, pårørende og kommunens visitatorer og demenskoordinatorer. Tilbuddene bliver løbende justeret.

5


Gladsaxe Kommune kan tilbyde følgende til borgere med en demenssygdom Hjemmepleje Hvis der er behov for personlig eller praktisk hjælp, kan kommunens visitatorkorps kontaktes. En visitator vil sammen med den demensramte og eventuelt pårørende vurdere behovet for hjælp og støtte. Samme procedure gælder for behov for besøg af hjemmesygeplejersken. Dagtilbud I kommunen findes der træningsenheder med mulighed for deltagelse i særlige grupper for mennesker med demens. Der lægges vægt på socialt samvær, fysisk aktivitet og andre aktiviteter. Egeklubben Egeklubben er Gladsaxe Kommunes demensdaghjem beliggende ved Omsorgscenteret Egegården. Egeklubben er et dagtilbud til både yngre og ældre demensramte. Dette tilbud er målrettet borgere som har brug for hjælp til at opretholde og forbedre funktionsniveau, social støtte eller aktivering i hverdagen. Demensdaghjemmet kan desuden være et aflastningstilbud for raske pårørende til hjemmeboende mennesker med demens. Dagtilbuddet Egeklubben er af ca. seks timers varighed svarende til et heldagstilbud. Alt efter behov kan der visiteres fra 1 til 5 gange ugentligt. Døgntilbud Behov for hjælp kan blive aktuelt døgnet rundt i kortere eller længere perioder, f.eks. ved akut opstået sygdom hos den demensramte eller den pårørende eller som aflastning af den pårørende med mere. Akutpladserne på Kildegården kan kontaktes døgnet rundt med henblik på midlertidige ophold af kortere varighed – max. 14 dage. Ved behov for længere tids aflastning kan der visiteres til en midlertidig plads. Aflastningsophold kan visiteres, hvis den pårørende har behov for en pause i hverdagen, eller har planlagt en ferie eller lignende.

6

Plejebolig På et tidspunkt kan det blive vanskeligt at klare sig i eget hjem. Det kan derfor blive nødvendigt at overveje en permanent bolig på et af kommunens omsorgscentre. Der er på flere af omsorgscentrene indrettet skærmede enheder, som er særligt velegnede til de borgere med demens, der i særlig grad har behov for små og trygge rammer. I et samarbejde mellem de personer, der har kendskab til den demensramte, finder man frem til den mest velegnede bolig. Pårørendegrupper Gladsaxe Kommunes demenskoordinatorer tilbyder ægtefæller/samboende og børn mulighed for at møde andre i samme situation. Grupperne er adskilte.

Formålet med at deltage i en pårørendegruppe er  At man som pårørende i et fortroligt miljø kan drøfte svære problemstillinger og erkende egne behov og derved blive i stand til at bede om hjælp  At møde forstående og professionel vejledning, hvor de svære beslutninger og afgørelser tages i samarbejde med eller af andre  At få viden om demenssygdomme, behandling og sidste nyt på demensområdet  At få redskaber til at tackle daglige situationer, som f.eks. kommunikation i dagligdagen, samvær med andre, håndtering af den personlige hygiejne med mere  At blive bekendt med kommunens tilbud, f.eks. aflastningstilbud, træningstilbud, daghjem med mere I ægtefælle/samboende-gruppen vil emnerne aftales i fællesskab fra gang til gang. Man vil kunne fortsætte i gruppen, så længe man finder glæde ved det. Gruppen for børn, niecer o. lign. vil være et tilbud, der strækker sig over 6-8 gange med emner, der er fastlagt på forhånd.

7

Demenspolitik 2010-2013  
Demenspolitik 2010-2013  

Demenspolitik vedtaget af seniorudvalget i Gladsaxe Kommune

Advertisement