Page 1

Camarma de Esteruelas (19-01-12)


SDUWLFLSDQWHVDEUHQ 'X&URVV6HULHVHQ&DPDUPD 

1XQFDDQWHVVHKDEtDFHOHEUDGRXQGXDWOyQFURVVHQODORFDOLGDG GH&DPDUPDGH(VWHUXHODVSHURODH[SHULHQFLDQRSXGRVHUPiV SRVLWLYD /D FLWD TXH VXSXVR HO DUUDQTXH GHO FLUFXLWR 'X &URVV 6HULHVHQHVWHUHJLVWUyXQDXWpQWLFRp[LWRGHRUJDQL]DFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQ FRQ GXDWOHWDV 0DQXHO 0RQWLOOD \ %HOpQ 1~xH]SULPHURVJDQDGRUHV $SHQDV FXDWUR PHVHV KDQ SDVDGR GHVGH HO ~OWLPR 'X &URVV GH OD DQWHULRU WHPSRUDGD SHUR ORV GXDWOHWDV PDGULOHxRV \D HVSHUDEDQ FRQ JDQDV OD SULPHUD FLWD GH 7DQWR HV DVt TXH D IDOWD GH GRV VHPDQDV SDUD VX FHOHEUDFLyQ \D VH KDEtDQ DJRWDGR ORV GRUVDOHV GLVSRQLEOHV 7DQWD H[SHFWDFLyQ WXYR VX UHFRPSHQVD \ OD FLWD QR GHIUDXGyDQDGLH 7UDVSRFRPiVGHXQDKRUDHOSULPHURHQHQWUDUHQPHWDIXH0DQXHO 0RQWLOOD TXLHQ DUDxy ORV HVFDVRV VHJXQGRV TXH OH VHSDUDEDQ GH VXV FRPSHWLGRUHV HQ HO WUDPR 07% 7UDV pO OOHJDURQ &DUORV *RQ]iOH] \ &DUORV $]QDU FRPSOHWDQGR DVt HO SyGLXP GH OD FDWHJRUtD DEVROXWD PDVFXOLQD (QODDEVROXWDIHPHQLQDODSULPHUDHQUHFRUUHUORVNLOyPHWURVIXH %HOpQ 1~xH] FODUD GRPLQDGRUD GHVGH HO VHJXQGR WUDPR FRQ DPSOLR PDUJHQ VREUH /RXUGHV *DUFtD \ 0DUtD 6ROHGDG 6iH] (Q FXDQWR D ORV YHWHUDQRVORVSULPHURVFODVLILFDGRVIXHURQ-XDQ-RVp5RGUtJXH]\$QD ,]DVNXQ6iQFKH]/D&RQFHMDODGH'HSRUWHV*HPD5REOHVHO&RQFHMDO GH)HVWHMRV)UDQFLVFR-5RPHUD\HO&RQFHMDOGH8UEDQLVPR$OEHUWR $JXLOHUD IXHURQ ORV HQFDUJDGRV GH HQWUHJDU D ORV JDQDGRUHV VX FRUUHVSRQGLHQWHWURIHR 3HURHQ'X&URVV6HULHVWRGRVORVSDUWLFLSDQWHVWLHQHQSUHPLR\GHVGH HOSULPHURKDVWDHO~OWLPRUHFLELyXQDEROVDGHUHJDORVH[FOXVLYRVHQOD TXH VH LQFOX\H HQWUH RWURV XQ SDVH GH GtDV D FXDOTXLHUD GH ORV FHQWURVGH0DGULGGHODFDGHQDGHJLPQDVLRV)LWQHVV)LUVW\XQFKHTXH UHJDOR GH ¼ SDUD FDQMHDU HQ OD WLHQGD RQ OLQHZZZF\FOL]DFRP 7DPELpQ VH FHOHEUDURQ VRUWHRV GH FKHTXHV GH ¼ SDUD FDQMHDU SRU PDWHULDOGHSRUWLYRHQODVWLHQGDV&\FOL]DFRP\0DUDWKLQH] µ,FDQ'8¶ 'X &URVV 6HULHV KD SHUIHFFLRQDGR HQ OD DWHQFLyQ D FDGD SDUWLFLSDQWH FRQ QXHYRV \ PHMRUHV VHUYLFLRV 'H HVWD IRUPD &\FOL]DFRPPRQWyFRPRKDUiHQWRGDV\FDGDXQDGHODVSUXHEDVXQ VWDQG FRQ WDOOHU GRQGH ORV SDUWLFLSDQWHV SXGLHURQ DMXVWDU ODV ELFLFOHWDV FRQ HO DVHVRUDPLHQWR \ VXSHUYLVLyQ GHO UHVSRQVDEOH GHO VHUYLFLR WpFQLFR3RURWURODGRHOH[FOXVLYRSURJUDPDµ,FDQ'8¶YROYLyDWHQHU XQD JUDQ DFRJLGD \ PiV GH GHEXWDQWHV VH EHQHILFLDURQ GH HVWH VHUYLFLRTXHUHVXHOYHWRGDVODVGXGDVTXHSXHGDQVXUJLUDQWHVGXUDQWH \GHVSXpVGHODFDUUHUD


 /D SUy[LPD FLWD SDUD OD TXH FHUFD GH SDUWLFLSDQWHV \D KDQ FRQILUPDGR VX DVLVWHQFLD WHQGUi OXJDU HO GRPLQJR GH PDU]R HQ 9DOGHPRULOOR /DV LQVFULSFLRQHV VH SXHGHQ UHDOL]DU KDVWD HO PDUWHV DQWHULRU D OD SUXHED GH IHEUHUR HQ OD ZHE ZZZGXFURVVHULHVHV FRQGHVFXHQWRVHVSHFLDOHVSDUDGHVHPSOHDGRV\DERQRVGHVLHWH\GLH] SUXHEDV $GHPiV HVWH DxR ODV LQVFULSFLRQHV WDPELpQ VH SXHGHQ WUDPLWDU D WUDYpV GH ODV WLHQGDV &LFORV 2WHUR 7ULDWOyQ 6WRUH \ 0DUDWKLQH] /RVSyGLXPGHODSUXHEDTXHGDURQGHODVLJXLHQWHPDQHUD $EVROXWRPDVFXOLQR ž0DQXHO0RQWLOOD)ULJROV  ž&DUORV*RQ]iOH]*LVEHUW  ž&DUORV$]QDU  $EVROXWRIHPHQLQR ž%HOpQ1~xH]0DQVR  ž/RXUGHV*DUFtD*RQ]iOH]  ž0DUtD6ROHGDG6iH]*DUFtD&DPDFKR  9HWHUDQRPDVFXOLQR ž-XDQ-RVp5RGUtJXH]$QWyQ  žÈQJHOGHOD(QFDUQDFLyQ0RUHQR  žÈOYDUR9DOOH7RUUHV  9HWHUDQRIHPHQLQR ž$QD,]DVNXQ6iQFKH]6DOYDGRU  ž0DULEHO)XHQWHV6DQ]  ž&ULVWLQD*UDV%URWRQV   &RODERUDQ 

$\XQWDPLHQWR &DPDUPDGH(VWHUXHODV

 
Dossier de prensa Du Cross Camarma de Esteruelas  
Dossier de prensa Du Cross Camarma de Esteruelas  

Dossier de prensa Du Cross Camarma de Esteruelas

Advertisement