Page 1

1

Nauka o chrzcie wodnym.

Ryszard Rutkowski


2

Mat. 28:18-20 A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.

Ew. Marka 16:16 „Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony”.

Duchowy Renesans 112 Meserole Ave. Brooklyn, NY 11222

I. Polecenie przyjęcia chrztu.


3

„Ten, który mnie posłał (Bóg) abym chrzcił wodą…” Jana 1:33 „A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna… „Mat. 28:19 Ignorancja ludzi polega na ślepym odrzuceniu faktu, że cała idea jak i sposób praktykowania tego obrządku została podana Janowi jak i apostołom Jezusa przez Boga. Jan Chrzciciel w obecności nadchodzącego do Jordanu Chrystusa, czyli w obecności samego Boga, stwierdza prosty fakt, że nakaz chrzczenia ludzi w wodzie otrzymał od Boga. Skoro Chrystus był w ciele na ziemi, ten nakaz przyszedł do Jana przez Ducha Świętego. Nakaz chrzczenia ludzi włączał też sposób dokonywania tej „ceremonii”. Ta ceremonia jak i jej znaczenie została później zmieniona w całkowitym przeznaczeniu przez Kościół katolicki.

II. Znaczenie chrztu.

Chrzest Janowy miał do czynienia z upamiętaniem się ludzi. Dlatego, że Biblia nazywa ten rodzaj chrztu „chrztem upamiętania” Łuk. 3:3. Co to znaczyło? To znaczyło, że kiedy człowiek dał się ochrzcić przez Jana w wodzie, publicznie deklarował swoje upamiętanie się i odwrócenie się od grzesznego życia. Przez przyjęcie tego chrztu, człowiek stwierdzał publicznie, że jest grzesznikiem w oczach Bożych, zasługującym na karę, czyli śmierć. W monecie, kiedy ich ciało zostawało zanurzane w wodzie, ich całe ciało potwierdzało


4

prawdę, że oni muszą umrzeć dla rodzaju życia, które prowadzili do tej pory. Łukasz wyraźnie podaje, że ten chrzest Jana był na odpuszczenie grzechów człowieka. Kościół Katolicki naucza, że chrzest niemowląt obmywa ich od pierworodnego grzechu. To jest zupełnym pomieszaniem nauki Biblijnej. To było faktem jest, że chrzest Jana był na odpuszczenie grzechów. Ale chrzest ludzi wierzących pod Chrystusem różni się całkowicie od chrztu Jana. Ten chrzest nie ma nic wspólnego z przebaczeniem grzechu, ale jest publicznym wyznaniem przynależności do Chrystusa. Rytuał tego chrztu przez zanurzenie ciała w wodzie, zgodnie z nauką Bożą przekazaną nam w Nowym Testamencie ukazuje nam, że wierzący przyjmujący ten chrzest deklaruje w ten sposób, graficznie, śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie Chrystusa ku naszemu zbawieniu. Chrześcijanie nie przyjmują chrztu na przebaczenie grzechów, ale na potwierdzenie swojej przynależności do Chrystusa. W odróżnieniu od tego, chrzest Jana był potwierdzeniem grzechu w człowieku do momentu jego zanurzenia. Dopiero w chwili wynurzenia ciała z wody, następowało jakby pogrzebanie tych grzechów. Wtedy następowało ich odpuszczenie. W Chrystusie, chrzest nie ma nic wspólnego z otrzymywaniem przebaczenia grzechów, ale potwierdzeniem otrzymanego już wcześniej zbawienia. Z Ew. Mateusza 3:6 dowiadujemy się wyraźnie, że chrzest Janowy włączał wyznanie grzechów człowieka. Natomiast w Dz. Ap. 8:36, 37 czytamy, że chrzest, jaki praktykowali chrześcijanie włączał wyznanie Chrystusa a nie ich grzechów. Księga Dziejów Apostolskich wyraźnie uwidacznia różnicę między rodzajem chrztu praktykowanego przez Jana a rodzajem chrztu nakazanego przez Chrystusa. W Dz. Apostolskich 18 znajdujemy ciekawą historię. Dz. Ap. 18: 24-26


5

„A do Efezu przybył pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w Pismach. Był on obeznany z Drogą Pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze. A gdy Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Pańską.” Widzimy tutaj Żyda, Apollosa, biegłego w Pismach, bardzo wymownego, znającego też nauki Pana Jezusa. Był bardzo gorliwy w swoim głoszeniu Ewangelii. Łukasz wyjaśnia, że pałał Duchem, kiedy mówił o Panu Jezusie. Czytamy też, że był on już wcześniej ochrzczony w wodzie przez Jana albo też przez uczniów Janowych. Czy było wystarczające, aby on pozostał przy tym rodzaju swojego chrztu? Nie! Wierni nauce chrześcijanie mieszkający w Efezie, poświęcili wiele czasu, aby wyjaśnić różnicę między jednym rodzajem chrztu a drugim. Łukasz pisze, że oni zajęli się tym wierzącym i wyjaśnili mu dokładniej, że ważną rzeczą jest, aby chrzest został wykonany w sposób podany bezpośrednio przez Boga ze znaczeniem i deklaracją, jakiej obecnie oczekuje Bóg. Oni wyłożyli mu drogę Bożą dokładniej. Z tego wynika, że już raz ochrzczony Apollos przyjął chrzest po raz drugi. Co z tego bierzemy dla siebie? Wierzę, że Duch święty chce nas nauczyć, że przed Bogiem liczy się to, co zostało nakazane przez Chrystusa a nie przez ludzi. Ceremonia i jej sposób jest wtedy ważna i licząca się, jeżeli jest wykonana w całkowitej zgodzie z autorem tego. Mat. 26:18-20 A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.


6

Chrzest chrześcijanina wcale nie obmywa go z grzechów ani go nie uświęca. Zarówno jedno jak i drugie zostało mu udzielone wcześniej przez wyznanie swoich grzechów przed Chrystusem jak i przyjęciem Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Następnym krokiem, zgodnym z wolą Bożą jest potwierdzeniem tego w ceremonii chrztu wodnego. Ta ceremonia publicznie świadczy o fakcie, że tak samo jak w swoim czasie Syn Boży umarł, został pogrzebany i potem zmartwychwstał, my tak samo umarliśmy już uprzednio dla grzechów, które wykonywaliśmy i teraz żyjemy nowym, zmartwychwstałym życiem.

Według Słowa Bożego niewłaściwy rodzaj chrztu nie jest liczący się przed Bogiem. Czy ty chcesz to przyjąć czy nie, prawda ta jest wyraźnie podkreślona w Biblii. Jeżeli ktoś został ochrzczony jako niemowlę albo nawet w wieku późniejszym przez tylko pokropienie wodą i bez osobistego wyznania swojej wiary w Syna Bożego, to się wcale nie liczy przed Bogiem. Ku wielkiemu zdziwieniu, Apollos jak i inni uczniowie Jana Chrzciciela, którzy byli już wcześniej ochrzczeni w wodzie i to przez zanurzenie całkowite, przyjęli posłusznie i pokornie prawdę, że to nie liczy się w życiu ich wiary.

Trzy rodzaje chrztów w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie mamy do czynienia z trzema rodzajami chrztu. Chrzest upamiętania Mateusza 3:6 b) Chrzest Odkupiciela a)


7

Mateusza 3:13-15 c) Chrzest odkupionych Dz. Ap. 18:24-26 Dz. Ap. 19:1-7

1.

Pierwszy rodzaj praktykujący przez Jana to był chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów.

2.

Drugi rodzaj praktykowany tylko jedyny raz przez Jana to był chrzest Odkupiciela. On nie miał nic wspólnego z upamiętaniem się ani wyznaniem wiary, ale z publicznym pokazaniem ludziom ważność posłusznego wypełnienia woli Bożej przez tę ceremonię. Trzecim rodzajem chrztu, jaki nakazał praktykować sam Chrystus jest chrzest odkupionych, wolnych od grzechów ludzi wierzących pragnących przez tę praktykę utożsamić się ze swoim Mistrzem i tym samy wypełnić wszelką wolę Bożą.

3.

Jeżeli ktoś nie pragnie przyjęć Chrztu Jezusowego, a twierdzi, że kocha Pana Jezusa i chce mu wiernie służyć, chcę wyraźnie i jasno publicznie wyjaśnić, że należy to uczynić ponownie i przyjąć posłusznie jak Apollos przyjął pouczenie Pryscyli i Akwili.

III. Sposób ceremonii chrztu. Obecnie mamy do czynienia z trzema formami chrztu. 1. Przez polanie wodą. 2. Przez pokropienie wodą. 3. Przez całkowite zanurzenie w wodzie. Nie będę omawiał pokropienia ani polania wodą. Nie będę marnował czasu na coś, co się nie liczy przed Bogiem. Zwrócę naszą uwagę, że


8

Forma chrztu zawarta jest w znaczeniu samego słowa. Nie musimy poddawać to pod żadną dyskusję. Grecki słownik wyjaśnia wyraźnie, że słowo „Chrzcić” znaczy dosłownie „zanurzać”. Greckie słowo „baptizo” znaczy w wielu wypadkach „zatopić”. A więc forma tego obrządku została nam bezsprzecznie podana w wybranym przez Ducha Świętego słowie. Ani polanie ani pokropienie nie może znaleźć nic na swoją obronę w Słowie Bożym.


9

Forma chrztu jest publicznym symbolizmem. Forma biblijnego chrztu deklaruje, że wierzący umarł dla grzechu i grzebie swoje dawne życie. My nie grzebiemy żyjącego człowieka, aby umarł. Chowamy umarłego do grobu, który już nie żyje. Grzebanie nie może odbywać się przez pokropienie go ziemią ani też przez posypanie trochę ziemi na głowę zmarłego. Grzebanie jest wtedy grzebaniem, kiedy całe ciało jest zakryte ziemią, czy też w jakieś grocie, jak ciało Jezusa. Rzym. 6:3-7 „Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu”. Kol. 2:12 „Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który GO (Chrystusa) wzbudził z martwych”. Grzebanie jest, więc całkowitym pokryciem ciała zmarłego. Jeżeli chrzest jest symbolicznym przedstawieniem tej samej prawdy, musi się odbyć przez całkowite zanurzenie.


10

W Mateusza 3:16, Marka 1:10 czytamy, że Pan Jezus po chrzcie wyszedł z wody. Pokropienie czy polanie wcale nie wymaga wejście człowieka do wody. To ponownie pokazuje prawdziwą formę chrztu. To samo czytamy o eunuchu Etiopskim, którego ochrzcił Filip. Ten też po ceremonii chrztu wyszedł z wody. Logiczne przyjęcie Słowa Bożego wymaga od wierzącego symbolicznego zanurzenia swojego ciała w chrzcie.

Rzymian 6:3-7 Kolossan 2:12 Mateusza 3:16 Marka 1:10

IV. Poselstwo poprzedzające chrzest. Zanim Jan ochrzcił kogokolwiek, pouczył ich przed zanurzeniem go w wodzie. Zanim człowiek wyraża pragnienie przyjęcia chrztu w wodzie, wymagane jest, aby pouczenie zostało mu udzielone na podstawie Bożego Słowa. Zarówno w chrzcie Janowym jak i w chrzcie w imię Pana Jezusa ważną rolę stanowiło nauczanie. Praktykowany przez Katolicyzm chrzest niemowląt jest wobec nauki Pana Jezusa absurdalny w swojej formie. To jest jakby nadawanie tytułu naukowego albo dyplomu zanim uczeń przystąpi do studiów. Nawet na podstawie gwarancji jego troskliwych rodziców żadna licząca się uczelnia nie wystawi dyplomu. A więc tradycja chrzestnych rodziców jest wobec nauki Biblijnej czystą herezją.


11

Zanim Jan ochrzcił kogokolwiek, ostrzegał ich przed konsekwencją pozostania w grzechu, ostrzegał ich przed gniewem Bożym, pouczał ich odnośnie prowadzenia życia wydającego owoce ich zmiany. Nauka Jana była wyraźnie rozumiana przez ludzi, ponieważ jedni dawali się ochrzcić, (nawet celnicy i Rzymscy żołnierze), natomiast inni, samo sprawiedliwi odchodzili oburzeni na Jana. Przesłanie Jana dotykało ich obecny stan przed Bogiem. Wierzę, że bez uprzedniego wyjaśnienia i osobistej gotowości, żaden z ludzi nie był dopuszczony do chrztu. Pozwolę sobie przypomnieć nam wszystkim polecenie naszego Mistrza i Pana. Mateusza 28:19-20 „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem…” Tak, więc nauczenie i zrozumienie prawdy powinno poprzedzić tę ceremonię. W innym wypadku jest nieważna. I tak jak już widzieliśmy Apollosa, należy wykonać to właściwie, zgodnie z nauką Bożą.

Dlaczego Pan Jezus został ochrzczony? W chwili, kiedy Jan protestował udzielenia Jezusowi chrztu, Pan Jezus objawił przed nim powód, dla którego było ważnym, aby on został ochrzczony przez niego. Widząc zakłopotanego Jana, Jezus mówi:


12

Mat. 3:15 „Ustąp Janie teraz (uspokój się, nie wzbraniaj sobie), albowiem godzi się nam, (czyli mnie i tobie) wypełnić wszelką sprawiedliwość„. Później w swoim nauczaniu Pan Jezus zalecał swoim naśladowcom, aby szukać Królestwa Bożego ponad wszystko, i tego, co charakteryzuje to królestwo, czyli sprawiedliwości. Nie możesz powiedzieć, że jesteś obywatelem Królestwa Bożego, bez pokornej akceptacji tego wszystkiego, co ono się domaga od ciebie. Odpowiedź Pana Jezusa przy swoim chrzcie jest zagadką dla wielu. Wierzę, że było też zagadką i dla Jana. Jan nie rozumiał powodu, dla którego Chrystus domaga się być przez niego ochrzczonym. Będąc przekonanym o bezgrzeszności Jezusa, nie może połączyć swojego chrztu z naturą stojącego przed nim Syna Bożego. Jedno i drugie nie mogą być razem połączone! Chrzest Jana jest ku upamiętaniu i przebaczeniu, a tutaj stoi bezgrzeszny człowiek domagający się bycia ochrzczonym. Uważne czytanie ukazuje fakt, że Pan Jezus sam domagał się swojego chrztu. Czy wy wszyscy demonstrujecie takie pragnienie? Skoro chrzest Jana nie był adekwatnym chrztem dla osoby Chrystusa, dlaczego więc On domagał się i nalegał na Jana by nie sprzeciwiał się temu i zostawił na bok swoje zakłopotanie i posłusznie wykonał to, dla którego zjawił się przed nim Chrystus. Odpowiedź Jezusa uspokoiła Jana i ten posłusznie ochrzcił go w wodzie. Powód, dla którego Jezus szedł tak daleko, aby zostać ochrzczonym przez Jana był symbolicznym świadectwem powodu, dla którego On


13

przyszedł na tę ziemię. Chrzest w wodzie był wymaganym przez Boga Ojca aktem, który rozpoczął publiczną służbę na ziemi. Jaki był powód przyjścia Jezusa na ziemię? . Paweł tak pisze do Tymoteusza: 1 Tym. 1:15 „Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszym”. W odpowiedzi na protest Jana Pan Jezus powiedział w liczbie mnogiej: Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość Bożą. Ta odpowiedź jest tak krótkim a zarazem tak obszernym kazaniem, które kiedykolwiek wygłosił Jezus. Kiedy mówił do Jana, powiedział: Janie twoim zadaniem jest być poddanym i posłusznym wszelkiej sprawiedliwości Boga. Dzisiaj Ja demonstruję przed tobą moją gotowość i posłuszeństwo tej samej sprawiedliwości. Czy wiecie, co różni wielu chrześcijan od Chrystusa? Ich stanowisko wobec posłuszeństwa Bożemu Słowu! On mówią: Nie uważam, że to jest konieczne… Nie uważam, że jest tak jak podaje Biblia.. Z kolei Chrystus mówi: „Przyszedłem, aby wypełnić wszystko, co Bóg Ojciec wymaga ode mnie!. Wykonanie Bożej sprawiedliwości jest wymagane od każdego z nas. Wykonanie Bożej sprawiedliwości w Bożym Planie Zbawienia grzeszników było wymagane od Pana Jezusa. Skoro Chrystus nie czynił żadnych uników od wypełnienia wszelkiej Bożej sprawiedliwości, dlaczego my to chronicznie czynimy?


14

1. ŚWIĘTOŚĆ JEZUSA. Ponieważ chrzest Jana był chrztem upamiętania z wyznaniem grzechów na ich odpuszczenie, stanowczo zaprotestował udzielenia chrztu Chrystusowi. Jest to najwyraźniejsze i najgłośniejsze świadectwo Jana odnośnie bezgrzeszności Pana Jezusa. Jan wiedział, że Jezus nie ma w sobie żadnego grzechu, z którego miałby pokutować i wyznać go. W swoim I liście 1:19 Piotr tak napisał: „Jesteśmy wykupieni… drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego”.

Spotkanie Jana z Jezusem manifestuje dwie podstawowe prawdy, które kładą właściwy fundament naszej wiary: -My musimy być pokorni przed Bogiem z powodu naszej grzeszności. Wobec doniosłości Boga. Paweł nazywał siebie największym z grzeszników. - On jest święty, którego my nie jesteśmy nawet godni. Nawet przez monet nie myśl, że ty zasługiwałeś na to, ażeby Chrystus umarł za twoje grzechy. My nie jesteśmy nawet godni, aby Bóg o nas myślał, ba, troszczył się o nas! To, że tak jest, to jest dowód Jego łaski a nie naszej zasługi! Jak widzisz siebie dzisiaj przed Bogiem? Jak się czujesz? Kiedy otwierasz swoje usta, czy uważasz, że On musi ciebie słuchać? Czy uważasz, że on musiał przyjąć twoje śpiewanie, bo to dzisiaj na tym miejscu czyniłeś? Przyjęcie jak i ocena twojej służby jest uzależniona od Boga. To, że my mamy śmiałość nawet modlić się do Niego jest również zasługą Jego łaski. 2. „POWÓD CHRZTU PANA JEZUSA”. W CHWILI, KIEDY Jan protestował udzielenia Jezusowi chrztu, Pan Jezus objawił przed nim powód, dla którego było ważnym, aby on został ochrzczony przez niego.


15

Widząc zakłopotanego Jana, Jezus mówi: „Ustąp Janie (uspokój się, nie wzbraniaj sobie) tego w tym momencie, albowiem godzi się nam, (czyli mnie i tobie) wypełnić wszelką sprawiedliwość „. Później w swoim nauczaniu Pan Jezus zalecał swoim naśladowcom, aby szukać Królestwa Bożego ponad wszystko, i tego, co charakteryzuje to królestwo, czyli sprawiedliwości. Nie możesz powiedzieć, że jesteś obywatelem Królestwa Bożego, bez pokornej akceptacji tego wszystkiego, co ono się domaga od ciebie. Odpowiedź Pana Jezusa przy swoim chrzcie jest zagadką dla wielu. Wierzę, że było też zagadką i dla Jana. Jan nie rozumiał powodu, dla którego Chrystus domaga się być przez niego ochrzczonym. Będąc przekonanym o bezgrzeszności Jezusa, nie może połączyć swojego chrztu z naturą stojącego przed nim Syna Bożego. Jedno i drugie nie mogą być razem połączone! Chrzest Jana jest ku upamiętaniu i przebaczeniu, a tutaj stoi bezgrzeszny człowiek domagający się bycia ochrzczonym. Uważne czytanie ukazuje fakt, że Pan Jezus sam domagał się swojego chrztu. Czy wy wszyscy demonstrujecie takie pragnienie? Skoro chrzest Jana nie był adekwatnym chrztem dla osoby Chrystusa, dlaczego więc On domagał się i nalegał na Jana by nie sprzeciwiał się temu i zostawił na bok swoje zakłopotanie i posłusznie wykonał to, dla którego zjawił się przed nim Chrystus. Odpowiedź Jezusa uspokoiła Jana i ten posłusznie ochrzcił go w wodzie. Powód, dla którego Jezus szedł tak daleko, aby zostać ochrzczonym przez Jana był symbolicznym świadectwem powodu, dla którego On przyszedł na tę ziemię. Chrzest w wodzie był wymaganym przez Boga Ojca aktem, który rozpoczął publiczną służbę na ziemi. Jaki był powód przyjścia Jezusa na ziemię?


16

Jedna polska kolenda mówi: „O jak jest, że twój tatulek wypędził ciebie z nieba i posłał na tułaczkę po świecie… Takie zdanie jest objawem ciemnoty ludzi i braku poznania Bożego Słowo. Paweł tak pisze do Tymoteusza: 1 Tym. 1:15 „Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszym”. W odpowiedzi na protest Jana Pan Jezus powiedział w liczbie mnogiej: Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość Bożą. Ta odpowiedź jest tak krótkim a zarazem tak obszernym kazaniem, które kiedykolwiek wygłosił Jezus. Kiedy mówił do Jana, powiedział: Janie twoim zadaniem jest być poddanym i posłusznym wszelkiej sprawiedliwości Boga. Dzisiaj Ja demonstruję przed tobą moją gotowość i posłuszeństwo tej samej sprawiedliwości. Czy wiecie, co różni wielu chrześcijan od Chrystusa? Ich stanowisko wobec posłuszeństwa Bożemu Słowu! On mówią: nie uważam, że to jest konieczne… Nie uważam, jest tak jak jest napisane w Biblii.. Z kolei Chrystus mówi: „Przyszedłem, aby wypełnić wszystko, co Bóg Ojciec wymaga ode mnie!. Wykonanie Bożej sprawiedliwości jest wymagane od każdego z nas. Wykonanie Bożej sprawiedliwości w Bożym Planie Zbawienia grzeszników było wymagane od Pana Jezusa. Skoro Chrystus nie czynił żadnych uników od wypełnienia wszelkiej Bożej sprawiedliwości, dlaczego my to chronicznie czynimy? 3. CHRZEST EZUSA UKAZYWAŁ JEGO IZIDENTYFIKOWANIE SIĘ Z GRZESZNIKAMI. Skoro, więc chrzest Jana był chrztem dla grzeszników, Chrystus symbolicznie zaliczył siebie go grona tych, którzy zasługiwali na gniew Boży.


17

(Pamiętajcie, że nam jest teraz łatwo to rozważać, bo znamy całą ewangelię, ale dla Jana było to wtedy wielką tajemnicą). W Ew., Marka 15:28 czytamy: I wypełniło się Pismo, które mówi: Zaliczono go w poczet bezbożników”. Paweł w 2 Kor. 5:21 taki pisze: On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą”. 4. CHRZEST JEZUSA UKAZYWAŁ SYMBOLICZNIE TO, CO OCZEKUJE W SWOIM DZIELE ODKUPIENIA GRZESZNIKÓW. ceremonia chrztu świadczy o śmierci, pogrzebaniu oraz zmartwychwstaniu. Jedynie w zanurzeniu ciała w wodzie możesz jednocześnie uzyskać pełną symbolikę. Chrzest przez pokropienie czy polanie zniekształca tę prawdę. Nie wiem, jak czujesz się w tym monecie, wiedząc, że w tym nie wykonałeś czy wykonałaś Bożego polecenia? Nic, więc dziwnego, że Paweł pisze, że przez posłuszeństwo Chrystusa zostaliśmy uczynnieni sprawiedliwością Bożą. Innymi słowami równoważnikiem sprawiedliwości jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo we wszystkim, co rozumiemy czy też nie rozumiemy. Od wieków Bóg demonstrował światu dzieło, którego dokona Jego Syn, a nasz Zbawiciel. Kiedy Mojżesz wywyższył węża na pustyni (jak pisze Jan 3:14) w taki sam sposób musi być wywyższony Syn Człowieczy”. Zwróćcie uwagę na słowo „Musi”. Z kolei w Mateusza 12:40 czytamy, że tak ja Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce”. Ton tego wersetu mówi, że Chrystus będzie musiał być w grobie 3 dni i 3 noce. W jednym jak w drugim przykładzie były zawarte niezmienne plany Boże, które nie mogły być zmienione, musiały się wypełnić. Skoro


18

plany Boże jak i wymagania musiały się wypełnić w osobie Chrystusa, tak samo niezmienne polecenia jak oczekiwania Boga wobec ciebie muszą doznać absolutnego wypełnienia. To prawda, że możesz teraz powiedzieć, że nie rozumiesz wszystkiego z Bożego Słowa, ale to nie usprawiedliwia ciebie od nieposłuszeństwa temu Słowu. Jezus wiedział, że Jan nie widzi w chrzcie Jezusa ważnej symboliki Jego dzieła. On wiedział, że Jan jest w tym momencie zagmatwany w swojej decyzji…, Co Jezus powiedział jemu? „Janie ustąp, zarówno ty jak i ja musimy wypełnić wszelką sprawiedliwość. Czy wiesz jak ważną sprawą przed Bogiem jest twoje posłuszeństwo? Jaki jest w oczach Bożych równoważnik posłuszeństwa? Sprawiedliwość! Kiedy do zakłopotanej dziewicy Marii, anioł Gabriel mówi, że ona porodzi syna, ta w całej swojej niepewności i niezrozumieniu tego, co ma mieć miejsce, mówi w pełnym posłuszeństwie: „Niech mi się stanie tak jak mi powiedziałeś?”. Maria wiedziała, że musimy wypełnić wszelką Bożą sprawiedliwość. Innym razem, do Jezusa przychodzi młody i bogaty człowiek. Poruszony nauczaniem Jezusa, pyta:, Co ma robić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiada, że w jego wypadku, oczekiwaniem Bożym na jego życie jest to, aby poszedł i sprzedał swoje bogactwo i rozdał ubogim. W tym wypadku, ten młodzieniec nie był gotowy na wykonanie wszelkiej Bożej sprawiedliwości. Odszedł smutny od Jezusa. Innym razem, Pan Jezus mówi do pewnego człowieka: Chodź za mną! Ten, odpowiada: „Dobrze Panie, ale pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca „. Gdyśmy znali starożytne zwroty i tradycje, wiedzielibyśmy, że tutaj nie chodziło i pogrzebanie zmarłego ojca. Mówiąc to, człowiek mówił Jezusowi: Panie mój ojciec jest w podeszłym wieku, pozwól mi powrócić do domu, opiekować się moim ojcem do śmierci, a kiedy on umrze, to pójdę za tobą.


19

Zarówno w wypadku Marii, jak bogatego młodzieńca, czy teraz w wypadku człowieka, którego powoływał Jezus ważne było posłuszeństwo w danym momencie. Gabriel spodziewał się zgody i posłuszeństwa Marii w danym momencie. Jezus spodziewał się posłuszeństwa. Pan Jezus oczekiwał posłuszeństwa tego, którego powoływał w danym momencie, nie wtedy, kiedy będzie to mu wygodne. Stojąc przed Janem Chrzcicielem, Jezus mówi do niego: Janie zaniechaj teraz… Innymi słowami „Janie nie sprzeciwiaj się, bądź mi w tym momencie posłuszny! Takie jest Boże oczekiwanie wobec mnie jak i ciebie!


20

W CO WIERZYMY. . . Wierzymy. . . ... że Biblia jest natchnionym, nieomylnym i autorytatywnym pisanym Słowem Bożym. ... że jest jeden Bóg wiecznie istniejący w trzech osobach: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. ... w boskość naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Jego narodzenie z dziewicy, w Jego bezgrzeszne życie, w Jego cuda, w Jego zastępczą i odkupieńczą śmierć, w Jego cielesne zmartwychwstanie, w Jego wstąpienie do nieba i zajęcie miejsca po prawicy Ojca, w Jego przyszły, osobisty powrót na ziemię w mocy i chwale, by panować przez tysiąc lat. ... w Błogosławioną Nadzieję -- zachwycenie Kościoła w czasie przyjścia Chrystusa. ... że jedyną drogą oczyszczenia się z grzechów jest pokuta wiara w drogocenną i ofiarną krew Chrystusa.

i

... że odrodzenie przez Ducha Świętego jest absolutnie konieczne dla osobistego zbawienia. ... że odkupieńcze dzieło Chrystusa na krzyżu zapewnia nam uzdrowienie w odpowiedzi na modlitwę wiary. ... że chrzest w Duchu Świętym, zgodnie z Dz. Ap. 2:4, dany jest wierzącym, którzy o to proszą. ... w uświęcającą moc Ducha Świętego. Chrześcijanin pełen Ducha Świętego ma zdolność prowadzenia świętego życia. ... w zmartwychwstanie zarówno zbawionych, jak i nie zbawionych; jednych do życia wiecznego, drugich na wieczne potępienie.

Nauka O Chrzcie wodnym  

Chrzest Wodny