Page 1

CURS DE PREPARACIÓ DE LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS), CURS 2010-2011

DESTINATARIS Persones que tenen complerts els 19 anys d'edat o que els compleixin durant l'any 2011. Persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2011) i han superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional (CFGM) del mateix grup d'itineraris que el CFGS al qual es vol accedir, d'acord amb el següent quadre d'afinitats: Famílies professionals i cicles Grup 1

Grup 2

Grup 3

FP Activitats marítimopesqueres FP Arts gràfiques FP Comunicació, imatge i so FP Edificació i obra civil FP Electricitat i electrònica FP Fabricació mecànica FP Fusta i moble FP Informàtica FP Manteniment vehicles autopropulsats FP Manteniment i serveis a la producció FP Tèxtil, confecció i pell

FP Activitats agràries FP Activitats físiques i esportives FP Imatge personal FP Indústries alimentàries FP Química FP Sanitat FP Serveis socioculturals i a la comunitat FP Vidre i ceràmica CFGS Prevenció de riscos professionals

FP Administració FP Comerç i màrqueting FP Hoteleria i turisme FP Informàtica FP Serveis socioculturals i a la comunitat CFGS Prevenció de riscos professionals

Grup 4

FP Activitats físiques i esportives Ensenyaments d'Esports (totes les modalitats)

Per al cas d'Arts Plàstiques i Disseny, cal consultar el lloc web específic: http://www.xtec.es/artistics/subapd6.html

HORARI I DURADA DEL CURS El curs per a la preparació de les proves d’accés a grau superior es fa en dos torns, un de matí i un de vespre en aquests horaris: Matí: entre les 9h30 i les 13h30 Vespre: entre les 17h30 i les 21h Cal tenir en compte, però, que es podrien modificar els horaris segons les necessitats acadèmiques. El curs s'inicia al setembre i acaba abans del primer dia de la prova normalment a principis de maig, les dates es fixen a la resolució oficial que se sol publicar al febrer al DOGC. pàgina 1 de 9


ASSIGNATURES DEL CURS La prova d'accés per a la qual prepara aquest curs es convoca anualment i consta de dues parts (dos dies). La primera part inclou les matèries comunes (4) i la segona, les específiques (2). El curs ofereix formació en totes dues parts. Les matèries comunes es fan al CFA La Llagosta de dilluns a dimecres en horari de matí i/o vespre, i són: ̶ Llengua castellana ̶ Llengua catalana ̶ Llengua anglesa ̶ Matemàtiques De les matèries específiques cal triar-ne dues d'entre les indicades a l'opció del cicle superior al qual voleu accedir. Vegeu al final d'aquest document (Annex 1) el quadre de correspondència de les matèries específiques i les famílies professionals dels CFGS per tenir una idea dels cicles als que podríeu accedir segons les opcions i vegeu aquí les matèries distribuïdes per opcions:

Font: IOC

Podeu estudiar* les diferents específiques a: CFA La Llagosta ̶ Física ̶ Química o Dibuix Tècnic (segons les necessitats acadèmiques) IES Marina ̶ Economia i organització d'empreses ̶ Tecnologia Industrial IOC (Institut Obert de Catalunya, http://ioc.xtec.cat/campus/) ̶ la resta de matèries

* Consulteu la tutora en cas de dubte. pàgina 2 de 9


MATERIALS Els alumnes hauran de comprar els materials que el professorat estableixi per a cada assignatura (dossier, llibre...).

QUALIFICACIONS I CERTIFICAT DE CURS Al final de curs, el CFA emet un certificat amb una nota final (ponderades les notes de totes les assignatures cursades), la qual es multiplicarà pel coeficient 0,4 i se sumarà a la nota obtinguda a les proves, sempre que sigui més d'un 4 (això darrer ho fa el tribunal de les proves d'accés, no el CFA). Per a qualificar els coneixements de cada matèria, el curs es divideix en dos blocs. El Bloc 1 va del setembre al gener i el Bloc 2 del gener a l'abril. Al final de cada bloc es fa un simulacre de proves d'accés (de totes les matèries) i la mitjana de les notes obtingudes en cada matèria en cadascun dels blocs ponderarà un terç sobre la nota final. Els altres dos terços de la nota final són: l'assistència regular a classe (mínim 65%), d'una banda, i el treball continu i/o les feines encomanades per cada professor, de l'altra.

COMUNICACIONS I INFORMACIONS Per estar al dia cal que consulteu les pàgines web de: El bloc del curs, on es penjarà tota la informació rellevant i serà un espai obert a les consultes i possibles dubtes dels alumnes. És imprescindible anar-lo consultant al llarg del curs perquè serà l'eina principal de comunicació entre alumnat i tutor, a més de les classes:

http://blocs.xtec.cat/pacfgslallagosta el CFA La Llagosta, on trobareu notícies i enllaços del vostre interès: ̶

http://blocs.xtec.cat/llagosta/ el IOC (http://ioc.xtec.cat/), en concret, l'apartat de guia de l'estudiant: ̶

http://ioc.xtec.cat/materials/matbatx/curs10-11/PACF/guia_PACF/Index.htm

el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en concret, seguiu els menús de la part esquerra: Serveis i tràmits>Proves i resultats>Proves d'accés>Formacio professional: ̶

www.gencat.cat/educacio la formació Professional a Catalunya (inclou un subapartat per a les proves d'accés, dins l'apartat de Cicles Formatius ): ̶

www.xtec.cat/fp el portal genèric per als estudiants de Catalunya: http://www.edu365.cat ̶

També podeu consultar: ̶

els professors del centre ̶

l'àrea d'orientació de Formació Professional del Departament d´Educació (telèfon 935 516 900)

pàgina 3 de 9


EXEMPCIONS A LA PROVA D'ACCÉS Es pot demanar l'exempció de la prova si es demostra alguna de les situacions següents: Exempció de la part comuna de la prova d'accés per haver superat: ̶

la prova d'accés a cicles de grau superior de formació professional, ̶

les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de grau superior, ̶

les proves d'accés de caràcter general a cicles de grau superior d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny o ̶

els ensenyaments substitutoris de les proves d'accés a un cicle formatiu diferent del cicle a què es vol accedir. La qualificació obtinguda anteriorment en una prova pot ser la nota de la part comuna de la prova d'aquesta convocatòria. La sol·licitud s'ha de presentar (fins al 20 d'abril del 2011) a qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional dependents del Departament d'Educació.

Exempció de la part específica de la prova per tenir: el títol de tècnic o tècnica (CFGM, exclusivament) del mateix grup d'itineraris que el cicle formatiu de grau superior a què es vol accedir. ̶

La sol·licitud s'ha de presentar (fins al 20 d'abril del 2011) a qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional dependents del Departament d'Educació. experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat relacionades amb el cicle formatiu a què volen accedir. ̶

a) com a mínim un any d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu (oficial de 2a o similar). b) com a mínim tres anys d'experiència laboral a jornada completa si la categoria és inferior (oficial de 3a o similar). La sol·licitud s'ha de presentar (fins al 10 de març del 2011)a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. Per al cicle formatiu de grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives, tenir acreditada condició d'esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment. ̶

La sol·licitud s'ha de presentar (fins al 10 de març del 2011) a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. Exempció total de la prova per a: ̶

Les persones que compleixen algun dels requisits d'exempció de la part comuna i algun dels requisits de la part específica. La sol·licitud s'ha de presentar a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Es poden donar d'altres casos, consulteu la tutora en cas de dubte.

pàgina 4 de 9


pĂ gina 5 de 9


ANNEX 1. CORRESPONDÈNCIES FAMÍLIES PROFESSIONALS I MATÈRIES

Font: IOC


ANNEX 1. CORRESPONDÈNCIES FAMÍLIES PROFESSIONALS I MATÈRIES

Font: IOC


ANNEX 1. CORRESPONDÈNCIES FAMÍLIES PROFESSIONALS I MATÈRIES Font: IOC

Font: IOC


ANNEX 1. CORRESPONDÈNCIES FAMÍLIES PROFESSIONALS I MATÈRIES

Font: IOC

Dossier informatiu PA CFGS, curs 2010-2011  

Informació inicial sobre el curs d'orientació a les proves d'accés als CFGS 2010-2011, al CFA La Llagosta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you