Page 1

Belglë-Belgique

8310 Assebroek

PB 3/5104- PO07782

FAMILI KU DE

VLAANDEREN

Regio Brugge liTiWtMI .. I ~nmtal.

ste

44

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT URL: www.famlliekundebrugge.be

JAARGANG NR.: 1, januari-februari 2012

Verantw. Uitg.: P. Coghe, Biekorfstraat 3, 8000 Brugge

"lApfJt allfJ, dOWHfJtallfJ" Voordracht over eet- en drinkgewoonten bij de Brugse adel en hun personeel In de 19de eeuw door Jan D'hondt

EEN NIEUW BEGIN We starten het nieuwe jaar met een nieuwe naam want op 1 oktober 2011 heeft Familiekunde Vlaanderen

een interne vernieuwing doorgevoerd, dit met goedkeuring van de Raad van Bestuur en de Algemene

Vergadering. Het resultaat hiervan Is dat de twee vroegere pijlers - met name de Vlaamse Vereniging voor

Familiekunde (WF) en het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH) - samengesmolten zjjn tot

een geheel onder de noemer FAMILIEKUNDE VLAANDEREN . Daarbij heeft het VCGH zich als

documentatiecentrum ingeschakeld in de structuur van WF, waarna de oude koepel zichzelf opdoekte en

WF zich omdoopte tot Familiekunde Vlaanderen (FV) naar analogie met Heemkunde Vlaanderen en

Volkskunde Vlaanderen. Dit zal de naambekendheid ongetwijfeld vergroten waardoor meer mensen onze

vereniging zullen leren kennen en herkennen.

Naar aanleiding van deze vernieuwing moeten heel wat zaken aangepast worden zoals we reeds in onze

voorgaande krant hebben vermeld. Zo zie je hierboven de nieuwe hoofding van onze krant en de nieuwe

benaming van onze site. De nieuwe lidkaarten voor 2012 zijn reeds opgemaakt met de nieuwe naam.

Wat niet onmiddellijk zal veranderen zijn onze openingsuren en ons dienstbetoon. We hebben zelfs een

koffiemachine in het lokaal geplaatst voor als je daar hoog en 'droog' zit. We hebben ook beslist dat opnieuw

sommige boeken kunnen uitgeleend worden en dus naar huis meegenomen voor een afgesproken periode.

Er Is altijd een bestuurslid aanwezig die je kan helpen met oud schrift ontcijferen of raad geven waar je best

kan gaan opzoeken ofverwljzen naar een werk uit onze uitgebreide bibliotheek.

Over de schat aan informatie die op onze computer beschikbaar is hebben we het nog verder in deze krant.

HlJt {lIIBt,.,., WllltBt aeelJ elJdlJlt IJIJIt ~OO'BPOlJdlfllllt ,lJe"441., laa"

IIIJIt flOlldlJ fllIzoltdlllJltilJlt BlfttllB (lIl tllJ opZOll41H{1111t VOO, tllJ

IlUIflellJ(JIJBellllltiIJItIB­

Brugse Stam 2012  
Brugse Stam 2012  
Advertisement