Page 1

Jul 2007

Wavin TS

Katalog proizvoda

ZA POLAGANJE NOVIH CEVOVODA I SANACIJU POSTOJEÆIH

Inteligentna rešenja u niskogradnji


WAVIN TS Vrhunska sigurnost

Zašto smo konstruisali cevi Wavin TS? Poslednjih godina raste pritisak na smanjenje troškova vezanih

ćnosti ugrožena od strane površinskih tačkastih opterećenja. U

za korišćenje i izgradnju vodovoda, gasovoda i kanalizacije.

tom sluèaju su nam potrebni cevovodi, tj. cevi na čiji vek traja-

strukcije i zamene postojećih cevi bez kopanja, ili postavljanja

ni tačkasta opterećenja, odnosno cevi koje se mogu jednostav-

Nije, onda, iznenađenje da se sve češće koriste metode rekon-

novih cevi bez korišćenja peščane posteljice i zasipa. Pri korišćenju ovih modernih i ekonomski isplativih metoda ne može se

isključiti da tokom montažnih radova ne dođe do oštećenja

nja ne bi trebalo da utiču ni oštećenja spoljašnje površine, kao

no i bezbrižno koristiti, a da je pri tome i njihova cena pristupačna. Na temelju ovih pokazatelja konstruisane su cevi Wavin TS.

spoljašnje površine cevi, odnosno da ova cev neće biti u budu-

O cevima Wavin TS Wavin TS je troslojna cev sa unutrašnjim i spoljašnjim zaštitnim slojem od izuzetno trajnog materijala XSC 50 i sa centralnim slojem od materijala PE 100. Sva tri sloja su uzajamno molekularno povezana i ne mogu se mehanički odvojiti. Zahvaljujući svojstvima materijala XSC 50 (zaštitnog sloja od 0,25% nominalne debljine zida cevi), Wavin TS nudi veću sigurnost i duži vek trajanja u poređenju sa klasičnim PE cevima, što se tièe ekstremnih slučajeva zarezivanja površine cevi ili pojave tačkastog opterećenja. Oštećenja na površini cevi u vidu

površinskih udaraca ili ogrebotina dozvoljena su čak do 20%

debljine zida cevi.

Konstrukcija cevi Wavin TS

Najveæe pogodnosti cevi Wavin TS nost za postavljanje bez korišćenja peščane posteljice i

Maksimalna sigurnost i pouzdanost Dug vek trajanja (100 godina), èak i pri pojavi oštećenja (do 20% debljine zida cevi)

zasipa bila potvrđena od strane priznatih instituta za ispitivanje Prikladna za sve poznate tehnike zavarivanja PE i dostupne

Optimalna zaštita od delovanja tačkastih opterećenja Idealne za postavljanje bez kopanja i za postavljanje bez korišæenja peščane posteljice i zasipa

Jedinstvena cev te vrste od neumreženog PE, čija je pogod-

vrste mehaničkih spojeva Manipulacija i postavljanje cevi Wavin TS sa radijusom savijanja 20 × d pri temperaturi 20°C

Osobine Wavin TS Wavin TS nudi maksimalnu otpornost na pojavu i spori rast

2

korišćenjem svih metoda. Najmanja tražena čvrstoća za cevi

napuknuća (SCG = slow crack grow and propagation) i na

Wavin TS je ista kao kod cevi od PE 100 i iznosi MRS 10,0 MPa.

tačkasta opterećenja (point loading). Zahvaljujući tome se bez

Ni vrednosti ostalih parametara, kao što su IT - indeks toka top-

bilo kakvih ograničenja može koristiti pri postavljanju novih

ljenja, MOP - najveæi radni pritisak i SN - površinska èvrstoæa,

cevovoda i za sanaciju starih cevovoda, odnosno cevi i to

odnosno krutost ne razlikuju se od onih kod cevi PE100.

TELEFON +381 (0)11 316 9196

FAX +381 (0)11 316 9195

E-MAIL wavin.balkan@wavin.com


WAVIN TS Vrhunska sigurnost

Potrebne zaštitne mere Tokom transporta i postavljanja, cevi

2) tačkastim opterećenjem koje nastaje kontaktom cevi sa predmetima u

su dodatno ugrožene: 1) grebanjem i nastankom napuknuća sa spoljašnje strane koji su izazvani npr. vučenjem cevi po tvrdim predmetima sa oštrim ivicama (kamenje i

neposrednoj blizini (npr. kamenje, korenje) ili opterećenjem nastalim od unutrašnjih

naprezanja

koja

su

posledica istiskivanja cevi.

sl.)

Zahtevana zaštitna delovanja kod distribucije gasa i vode: Metoda polaganja

Ogrebotine, udarci Nastanak pukotina Taèkasto optereæenje

Plužna metoda

P

P

OO OO O OO

OO OO O OO

Frezna metoda Pipe Bursting Relining Bušenje Istiskivanje Polaganje bez peska

O OO P

P

P

P

P

OO O OO P

O OO OO

visokozahtevana zaštita veoma visokozahtevana zaštita bez posebnih zahteva

Jednostavno postavljanje Sa cevima Wavin TS se radi veoma dobro kao i sa tipičnim PE cevima, bez dodatnih zahteva. Zahvaljujući visokoj elastičnosti, Wavin TS cevi mogu biti isporučivane u koturu, odnosno namotane čak do prečnika 180 mm. Izmena smera trase se vrši savijanjem na hladno

(radijus savijanja pri temperaturi 20°C je 20 × d) ili pomoću spojnica i zavarivanjem na gradilištu. Za izmenu trase cevi Wavin TS koriste se standardne PE spojnice (kolena, lukovi) ili lukovi direktno proizvedeni od materijala XSC 50 (videti proizvodni program na str. 7), kod kojih se ne zahteva posteljica i zasip drugačijim materijalom. Postavljanje cevi Wavin TS može se obaviti kao na crtežu poprečnog preseka na slici, gde nije potrebna posteljica i zasip od drugačijeg materijala ukoliko isti ne sadrži zrna sa oštrim ivicama. Dalja pravila postavljanja treba da budu u skladu sa TPG ili TNV koja važe za cevi PE 100. WAVIN TS

Katalog 2007

WAVIN TS www.wavin.co.yu

3


WAVIN TS Vrhunska sigurnost

Wavin TS proveren u praksi

Postavljanje novih vodovodnih cevi bez korišćenja peščane

Sanacija vodovodnih cevi metodom bušenja HDD

posteljice i zasipa

Sanacija hemijskog razvoda tehnologijom Pipe Bursting-a

Obnavljanje industrijskog vodovoda tehnologijom Relining

Rekonstrukcija livenog gasovoda preènika 150 mm tehnolo-

Postavljanje vodovodnih cevi DN 110 u sredini sa lošim pri-

gijom Pipe Bursting-a korišćenjem cevi Wavin TS DN 180,

stupom za mehanizaciju

SDR 11 (povećanje prečnika) 4

TELEFON +381 (0)11 316 9196

FAX +381 (0)11 316 9195

E-MAIL wavin.balkan@wavin.com


WAVIN TS Vrhunska sigurnost

Wavin TS - Proveren do poslednjeg detalja Optimalna otpornost na udarce, ogrebotine i tačkasto opterećenje Otpornost cevi Wavin TS na udarce i ogrebotine koje mogu nastati tokom postavljanja cevi bez kopanja, bila je dosledno ispitana od strane nezavisnih i

renomiranih instituta za ispitivanja, kao

što su Hessel Ingenieurtechnik GmbH (SR Nemačka), Gastec (Holandija) i BECETEL (Belgija).

Notch Test - ispitivanje otpornosti na zarez

Zahtev prema normama za PE 100

Prema propisu oštećeni uzorak cevi,

165 sati

odnosno ciljano oslabljena cev, izložena

PE 100 standardne vrednosti

je delovanju unutrašnjeg pritiska od

2 000 sati Zahtevi prema normama za cevi sa zaštitnim svojstvima

9,2 bara pri temperaturi 80°C sve dok ne

5 000 sati

dođe do destrukcije.

Wavin TS 7 000 sati

Ispitivanje tačkastog opterećenja prema Dr. Hesselu U ovom testu probni uzorak se nalazi u

dođe do destrukcije probnog uzorka.

kupki temperature 80°C sa dvoprocent-

Korelacijom rezultata testa FNCT i testa

nim rastvaračem (Arkopal) koji deluje na

Dr. Hessela, kod cevi Wavin TS dokazan

čna kuglica prečnika 10 mm. Optereće-

čaj polaga-nja cevi bez peščane postelji-

površinu uzorka. Zatim se utiskuje čeli-

nje raste na vrednost do granice plasti-

čnosti i održava se onoliko dugo dok ne

je vek traja-nja od 100 godina i to za sluce.

PE 80 HOPE 200 sati PE 100 1 050 sati

Citat iz izveštaja o ispitivanju dr. Hessela od 21.04.2001.g.

PE 100 za zaštitnim slojem od PP 1 900 sati PE 80 MDPE 950 sati Wavin TS 5 400 sati

Test FNCT U testu FNCT (Full Notch Creep Test) po

N/mm2 dok ne dođe do loma probnog

celom opsegu probnog uzorka izvršen je

uzorka. Na ovaj način se simuliraju lokal-

oštar rez. Nakon toga je probni uzorak

ne koncentracije naprezanja.

smešten u vodenu kupku temperature 80°C sa dvoprocentnim rastvaračem koji

PE 100

deluje na površinu (Arkopal) i izložen je

600 sati

delovanju stalne aksijalne sile od 4

WAVIN TS 6 600 sati

WAVIN TS

Katalog 2007

WAVIN TS www.wavin.co.yu

5


WAVIN TS Vrhunska sigurnost

Cevi WAVIN TS su ekstremno otporne na

montažnih tehnika, gde se ne može

Pri tačkastim naprezanjima pojavljuju se

delovanja udaraca i ogrebotina. Zahva-

isključiti spoljašnje oštećenje površine

napon i deformacija u zidu cevi, koje

ljujući korišćenju materijala XSC 50,

cevi.

mogu dovesti do naprsnuća na unu-

Wavin TS cevi pokazuju veliku otpornost pri nastanku pukotina i njihov veoma spori rast.

Tačkasta naprezanja (prouzrokovana kamenjem u zemlji) se pojavljuju uglavnom tokom otvorenih postupaka pola-

trašnjoj strani cevi. Zato Wavin TS cevi imaju ne samo spoljašnji zaštitni sloj nego i unutrašnji zaštitni sloj, koji deluje protiv posledica tačkastog opterećenja.

U FNCT i Notch testu Wavin TS pokazu-

ganja bez ugradnje u peščanu zaštitu,

je značajno bolja svojstva od ostalih cevi

kod

izvedene

Dokazano je da je za Wavin TS cevi,

od neumrežene plastike i prekoračuje

postupkom freziranja ili plužanja, kao i

osim otpornosti na naprezanja, karakte-

normativne uslove određene za cevi sa

kod polaganja cevovoda postupkom

zaštitnim svojstvima. Zato su cevi Wavin

provlačenja.

polaganja

u

rovove

ristična i visoka otpornost na širenje napuknuća.

TS nezamenjive pri korišćenju različitih

Metode spajanja cevi Wavin TS Suèeono zavarivanje Cevi Wavin TS za distribuciju vode i gasa pod pritiskom zavaruju se kao standard-

Zavarivanje pomoæu elektrofuzijskih spojnica Cevi Wavin TS se mogu zavarivati kako sa elektrofuzijskim spojnicama od materijala PE 80 tako i od materijala PE 100. Imajući

ne cevi od materijala PE 100 sa adekvatnim parametrima, koje traže proizvođači aparata za sučeono zavarivanje.

se da se za pripremu zone zavarivanja sa istih skine oksidirani sloj upotrebom strugača. Cevi Wavin TS su bile uspešno testirane od strane svih renomiranih proizvo-

đača PE spojnica.

u vidu da su TS cevi u svojoj površinskoj tvrdoći uporedive sa PE 100, preporučuje

6

TELEFON +381 (0)11 316 9196

FAX +381 (0)11 316 9195

E-MAIL wavin.balkan@wavin.com


WAVIN TS Vrhunska sigurnost

Atesti i sertifikati Atest br. 412201322 koji je izdao ITC. d.d. u Zlínu za korišæenje u potkopanim podruèjima Atest FNCT koji je izdao institut Dr. Hessel Ingenieurtechnik u Nemaèkoj Sertifikat br. DW - 8141BN0612 koji je izdao DVGW u Bonnu Sertifikat br. 03 1039 V/AO koji je izdao ITC, d.d. u Zlínu

SAVRŠENA DOKUMENTACIJA KVALITETA! SERTIFIKAT WAVIN TS DOQ Svako punjenje granulata određenog za proizvodnju cevi Wavin TS testirano je i ispitivano. Tek nakon postizanja traženih vrednosti, granulat se može isporučiti u proizvodni pogon Wavin-a. Od proizvedenih cevi se redovno uzima reprezentativni uzorak za naredni niz ispitivanja i testiranja.

WAVIN TS

DOQ

Sistem savršene dokumentacije izvršenih ispitivanja i obavljenih testiranja Svaka paleta odnosno kolut oznaèeni su peèatom Wavin TS

DOQ

i to na èetiri mesta

Uz svaku isporuku dobiæete sertifikat sa rezultatima ispitivanja.

Broj izveštaja FNCT testa

Cevi Wavin TS su specijalne cevi, koje zahvaljujuæi svojim jedinstvenim tehnièkim osobinama i kontroli kvaliteta nude sigurnost i garanciju za sve naèine postavljanja i za sve metode tehnologija bez kopanja.

Datum izveštaja WAVIN TS

Katalog 2007

WAVIN TS www.wavin.co.yu

7


WAVIN TS Proizvodni program

Proizvodni program Wavin TS cevi - voda Cevi TS za prenos vode - u koturu KOD ZA SDR 11

SPOLJAŠ. DEBLJINA VELIÈINE KOTURA [mm] DUŽINA CEVI A B U KOTURU PREÈNIK ZIDA TEŽINA s [mm] d [mm] [kg/m] SPOLJAŠ. UNUTRAŠ. L [m]

451000001 451000002 451000003 451000004 451000005 451000006 451000007 451000008 451000009 451000010 451000011 451000012

25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180

2,3 3,0 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4

0,272 0,430 0,666 1,050 1,470 2,120 3,140 4,080 5,080 6,670 8,420

i

i

1170 1240 1450 2090 2290 2890 3000 3080 3165 3270 3385

880 880 1000 1750 1750 2400 2400 2400 2400 2400 2400

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SPOJNICE TS - lukovi

Napomena: nestandardne dužine cevi u koturima po porudžbini

Cevi TS za prenos vode - u štapu KOD ZA SDR 11

SPOLJAŠ. PREÈNIK d [mm]

DEBLJINA ZIDA s [mm]

TEŽINA [kg/m]

DUŽINA CEVI U ŠTAPU L [m]

451000013 451000014 451000015 451000016 451000017 451000018 451000019 451000020 451000021 451000022 451000023 451000024 451000025 451000026 451000027 451000028 451000029 451000030 451000031 451000032 451000033 451000034 451000035 451000036 451000037 451000038 451000039 451000040 451000041 451000042

32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450

2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,4 20,5 22,7 25,4 28,6 32,2 36,3 40,9

0,272 0,430 0,666 1,050 1,470 2,120 3,140 4,080 5,080 6,670 8,420 0,272 0,430 0,666 1,050 1,470 2,120 3,140 4,080 5,080 6,670 8,420 10,400 13,100 16,200 20,300 35,600 32,500 41,300 52,300

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

KOD

SPOLJAŠ.

ZA SDR 17

d [mm]

DEBLJINA

PREÈNIK

ZIDA

s [mm]

TEŽINA

451000043 451000044 451000045 451000046 451000047 451000048 451000049

225 250 280 315 355 400 450

13,4 14,8 16,6 18,7 21,1 23,7 26,7

8,934 11,000 13,700 17,400 22,100 28,000 35,400

KOD ZA SDR 11

SPOLJAŠ. DEBLJINA UGAO PREÈNIK ZIDA s [mm] d [mm]

451100001 451100002 451100003 451100004 451100005 451100006 451100007 451100008 451100009 451100010 451100011 451100012 451100013 451100014 451100015 451100016 451100017 451100018 451100019 451100020 451100021 451100022 451100023 451100024 451100025 451100026 451100027 451100028 451100029 451100030 451100031 451100032 451100033 451100034 451100035 451100036 451100037

11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90° 45° 11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90° 22° 30° 45° 90° 22° 30° 45° 90° 22° 45° 90°

90 90 90 90 90 110 110 110 110 110 125 125 125 125 125 140 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 225 225 225 225 250 250 250 250 280 280 280

8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 10 10 10 10 10 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 12,7 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 20,5 20,5 20,5 20,5 22,7 22,7 22,7 22,7 25,4 25,4 25,4

11° 22° 30° 45°

355 355 355 355

21,1 21,1 21,1 21,1

TEŽINA R z le [kg/m] [mm] [mm] [mm]

1,061 1,061 1,273 1,379 1,592 1,573 1,573 1,887 2,044 2,359 2,446 2,446 2,446 2,650 3,465 5,080 5,999 5,999 5,999 5,999 7,998 8,001 8,001 8,001 8,001 10,106 15,767 15,767 15,767 18,395 32,316 32,316 38,779 48,474

135 135 135 135 135 165 165 165 165 165 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 210 240 240 240 240 240 270 270 270 270 270 337,5 337,5 337,5

255 280 331 333 409 280 280 331 334 415 300 300 326 329 415 505 450 461 476 510 652 475 476 487 531 683 601 602 607

242 254 295 277 274 264 248 287 265 250 282 264 276 251 228 418 427 414 412 411 412 449 423 414 419 413 535 512 467

875 875 875 875

952 782 955 721 969 606 1288 413

48,605 980

971 565

KOD

[kg/m]

ZA SDR 17

DUŽINA CEVI L [m]

451100038 451100039 451100040 451100041

U ŠTAPU

12 12 12 12 12 12 12

53,143 53,143 53,143 66,429

1242,5 1242,5 1242,5 1242,5

1140 1153 1158 1177

1031 911 825 662

Cevi Wavin TS dimenzija DN 500, DN 560, DN 630 po porudžbini.

8

TELEFON +381 (0)11 316 9196

FAX +381 (0)11 316 9195

E-MAIL wavin.balkan@wavin.com


WAVIN TS Proizvodni program

Proizvodni program Wavin TS cevi - kanalizacija Cevi TS za kanalizaciju - u koturu KOD ZA SDR 11

SPOLJAŠ. DEBLJINA VELIÈINE KOTURA [mm] DUŽINA CEVI A B U KOTURU PREÈNIK ZIDA TEŽINA [kg/m] SPOLJA. UNUTRAŠ. L [m] d [mm] s [mm]

103000001 103000002 103000003 103000004 103000005 103000006 103000007 103000008 103000009

50 63 75 90 110 125 140 160 180

4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4

1,050 1,470 2,120 3,140 4,080 5,080 6,670 8,420

i

i

2090 2290 2890 3000 3080 3165 3270 3385

1750 1750 2400 2400 2400 2400 2400 2400

100 100 100 100 100 100 100 100 100

SPOJNICE TS - lukovi Napomena: nestandardne dužine cevi u koturima po porudžbini.

Cevi TS za kanalizaciju KOD ZA SDR 11

SPOLJAŠ. PREÈNIK d [mm]

DEBLJINA ZIDA s [mm]

TEŽINA [kg/m]

DUŽINA CEVI U ŠTAPU L [m]

103000010 103000011 103000012 103000013 103000014 103000015 103000016 103000017

63 75 90 110 125 140 160 180

5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4

1,050 1,470 2,120 3,140 4,080 5,080 6,670 8,420

6 6 6 6 6 6 6 6

103000018 103000019 103000020 103000021 103000022 103000023 103000024 103000025 103000026 103000027 103000028 103000029 103000030 103000031 103000032 103000033 103000034

50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450

4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,4 20,5 22,7 25,4 28,6 32,2 36,3 40,9

1,050 1,470 2,120 3,140 4,080 5,080 6,670 8,420 10,400 13,100 16,200 20,300 35,600 32,500 41,300 52,300

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

KOD ZA SDR 17

SPOLJAŠ. PREÈNIK d [mm]

DEBLJINA ZIDA s [mm]

TEŽINA [kg/m]

DUŽINA CEVI U ŠTAPU L [m]

103000035 103000036 103000037 103000038 103000039 103000040

250 280 315 355 400 450

14,8 16,6 18,7 21,1 23,7 26,7

WAVIN TS

11,000 13,700 17,400 22,100 28,000 35,400

12 12 12 12 12 12

KOD ZA SDR 11

SPOLJAŠ. DEBLJINA UGAO PREÈNIK ZIDA s [mm] d [mm]

TEŽINA R z le [kg] [mm] [mm] [mm]

103100001 103100002 103100003 103100004 103100005 103100006 103100007 103100008 103100009 103100010 103100011 103100012 103100013 103100014 103100015 103100016 103100017 103100018 103100019 103100020 103100021 103100022 103100023 103100024 103100025 103100026 103100027 103100028 103100029 103100030 103100031 103100032 103100033 103100034 103100035

11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90°

90 90 90 90 90 110 110 110 110 110 125 125 125 125 125 140 140 140 140 140 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 225 225 225 225 225

8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 10 10 10 10 10 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

1,061 1,061 1,273 1,379 1,592 1,573 1,573 1,887 2,044 2,359 2,446 2,446 2,446 2,650 3,465 4,572 4,572 4,572 5,080 6,096 5,999 5,999 5,999 5,999 7,998 8,001 8,001 8,001 8,001 10,106 15,767 15,767 15,767 15,767 18,395

11° 22° 45° 90° 45° 11° 22° 45° 90° 30°

225 225 225 225 280 355 355 355 355 400

13,4 13,4 13,4 13,4 16,6 21,1 21,1 21,1 21,1 23,7

135 135 135 135 135 165 165 165 165 165 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 210 210 210 210 210 240 240 240 240 240 270 270 270 270 270 337,5 337,5 337,5 337,5 337,5

255 280 331 333 409 280 280 331 334 415 300 300 326 329 415 450 451 476 505 620 450 461 476 510 652 475 476 487 531 683 600 601 602 607 747

242 254 295 277 274 264 248 287 265 250 282 264 276 251 228 430 410 420 418 410 427 414 412 411 412 449 423 414 419 413 568 535 512 467 410

600 601 607 747 971 1150 1153 1177 2067 1159

568 535 467 410 565 1031 911 662 824 783

KOD ZA SDR 17

103100036 103100037 103100038 103100039 103100040 103100041 103100042 103100043 103100044 103100045

10,721 10,721 10,721 12,508 32,993 53,143 53,143 66,429 79,715 83,94

337,5 337,5 337,5 337,5 980 1242,5 1242,5 1242,5 1242,5 1400

Cevi Wavin TS dimenzija DN 500, DN 560, DN 630 po porudžbini.

Katalog 2007

WAVIN TS www.wavin.co.yu

9


WAVIN TS Proizvodni program

Proizvodni program Wavin TS cevi - gas Cevi TS za razvod gasa - u koturu KOD ZA SDR 11

SPOLJAŠ. DEBLJINA VELIÈINE KOTURA [mm] DUŽINA CEVI A B U KOTURU PREÈNIK ZIDA TEŽINA [kg/m] SPOLJA. UNUTRAŠ. L [m] s [mm] d [mm]

500000001 500000002 500000003 500000004 500000005 500000006 500000007 500000008 500000009 500000010

32 40 50 63 75 90 110 125 160 180

2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 14,6 16,4

0,272 0,430 0,666 1,050 1,470 2,120 3,140 4,080 6,670 8,420

i

i

1170 1240 1450 2090 2290 2890 3000 3080 3270 3385

880 880 1000 1750 1750 2400 2400 2400 2400 2400

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SPOJNICE TS - lukovi

Napomena: nestandardne dužine cevi u koturima po porudžbini.

Cevi TS za razvod gasa KOD ZA SDR 11

SPOLJAŠ. PREÈNIK d [mm]

DEBLJINA ZIDA s [mm]

TEŽINA [kg/m]

DUŽINA CEVI U ŠTAPU L [m]

500000011 500000012 500000013 500000014 500000015 500000016 500000017 500000018 500000019

40 50 63 75 90 110 125 160 180

3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 14,6 16,4

0,430 0,666 1,050 1,470 2,120 3,140 4,080 6,670 8,420

6 6 6 6 6 6 6 6 6

500000020 500000021 500000022 500000023 500000024 500000025 500000026 500000027 500000028 500000029 500000030

32 40 50 63 75 90 110 125 160 180 225

2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 14,6 16,4 20,5

0,272 0,430 0,666 1,050 1,470 2,120 3,140 4,080 6,670 8,420 13,100

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

KOD ZA SDR 17

SPOLJAŠ. PREÈNIK d [mm]

DEBLJINA ZIDA s [mm]

TEŽINA [kg/m]

DUŽINA CEVI U ŠTAPU L [m]

500000031 500000032

225 250

13,4 14,8

13,700

12 12

KOD ZA SDR 11

SPOLJAŠ. DEBLJINA UGAO PREÈNIK ZIDA s [mm] d [mm]

TEŽINA R z le [kg] [mm] [mm] [mm]

500100001 500100002 500100003 500100004 500100005 500100006 500100007 500100008 500100009 500100010 500100011 500100012 500100013 500100014 500100015 500100016 500100017 500100018 500100019 500100020 500100021 500100022 500100023 500100024 500100025 500100026 500100027 500100028 500100029

11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90° 11° 22° 30° 45° 90° 22° 30° 45° 90°

90 90 90 90 90 110 110 110 110 110 125 125 125 125 125 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 225 225 225 225

8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 10 10 10 10 10 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 20,5 20,5 20,5 20,5

1,053 1,053 1,264 1,369 1,580 1,561 1,561 1,873 2,029 2,341 2,428 2,428 2,428 2,631 3,440 5,954 5,954 5,954 5,954 7,939 7,942 7,942 7,942 7,942 10,032 15,652 15,652 15,652 18,260

11° 22° 30° 45° 90°

225 225 225 225 225

13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

135 255 135 280 135 331 135 333 135 409 165 280 165 280 165 331 165 334 165 415 187,5 300 187,5 300 187,5 326 187,5 329 187,5 415 240 450 240 461 240 476 240 510 240 652 270 475 270 476 270 487 270 531 270 683 337,5 601 337,5 602 337,5 607 337,5 747

242 254 295 277 274 264 248 287 265 250 282 264 276 251 228 427 414 412 411 412 449 423 414 419 413 535 512 467 410

KÓD ZA SDR 17

500100030 500100031 500100032 500100033 500100034

10,642 10,642 10,642 10,642 12,415

337,5 337,5 337,5 337,5 337,5

600 601 602 607 747

568 535 512 467 410

Cevi Wavin TS dimenzija DN 500, DN 560, DN 630 po porudžbini.

10

TELEFON +381 (0)11 316 9196

FAX +381 (0)11 316 9195

E-MAIL wavin.balkan@wavin.com


WAVIN TS Beleške

WAVIN TS

Katalog 2007

WAVIN TS www.wavin.co.yu

11


Wavin TS

Katalog proizvoda

Proizvodi za izgradnju komunalne infrastrukture Suština našeg rada je u visokom kvalitetu naših proizvoda. Naši proizvodi ispunjavaju maksimalne zahteve vezane za kvalitet i rok trajanja a rezultat su temeljne analize potreba kako izvoðaèa tako i konaènih potrošaèa. Primena: VISOKOGRADNJA Sistemi za otpadne vode Sistemi za odvodnjavanje sa krovnih površina Sistemi za toplu i hladnu vodu Sistemi za centralno i podno grejanje NISKOGRADNJA Sistemi za kanalizaciju Reviziona okna Ulièni slivnici Drenažne cevi PE cevi za pritisak PVC cevi za pritisak Sistemi za rekonstrukciju cevovoda

Wavin svoj proizvodni program konstantno razvija i zbog toga zadržava pravo da izmeni specifikaciju svojih proizvoda bez prethodnog obaveštenja. Sve informacije u ovom izdanju date su sa sigurnošæu u tačnost podataka do trenutka štampanja. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost zbog bilo kakve greške, propusta ili pogrešnih pretpostavki.

Wavin Balkan d.o.o. Justina Popoviæa 3 11080 Beograd, Srbija Tel: +381 (0)11 316 9196 Fax: +381 (0)11 316 9195 e-mail: wavin.balkan@wavin.com

www.wavin.co.yu

/Wavin-TS  
/Wavin-TS  

http://www.sayber.com/projects/luk/files/docs/Wavin-TS.pdf

Advertisement