Page 1

sura_konacna_3.indd 1

23.7.2007 11:52:21


Predgovor Poštovani korisnici gasa, Stalno povećanje broja novih korisnika prirodnog gasa zahtjeva da se što širi krug ljudi detaljnije upozna sa uputstvima za sigurnu i efikasnu upotrebu ovog energenta. Pravilno korištenje prirodnog gasa, sa aspekta bezbijednosti, je od posebnog interesa kako za svakog korisnika tako i za društvenu zajednicu. Cilj izgradnje gradskog gasnog sistema u Sarajevu bio je smanjenje visokog stepena zagađenosti zraka i poboljšanja energetske situacije. Komercijalna potrošnja prirodnog gasa u Sarajevu počela je 1980. godine. U pogledu korištenja goriva za zagrijavanje i industrijsku potrošnju, Sarajevo je sada ekološki čist grad, a prirodni gas je, prema svim analizama jedan od osnovnih energenata u Kantonu Sarajevo. Kantonalno javno komunalno preduzeće za snabdijevanje prirodnim gasom, Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, svoju osnovnu djelatnost obavlja u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o komunalnim djelatnostima. Od aprila 2005.godine posjedujemo certifikate ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004. Polazeći od toga, da je za sigurnu i efikasnu upotrebu prirodnog gasa neophodan određeni nivo znanja, sačinili smo ovu brošuru, kao pomoć našim korisnicima. Brošura sadrži niz veoma korisnih informacija i uputa za bezbjedno korištenje prirodnog gasa i rukovanje gasnim aparatima. Preporučujemo da brošuru pročita svaki član porodice kako bi stekao šira saznanja o prirodnom gasu i svoje buduće postupke prilikom rukovanja gasnim instalacijama i aparatima uskladio sa datim uputstvima.

sura_konacna_3.indd 2

23.7.2007 11:52:22


Uvodne napomene Nije potrebno ponavljati da je prirodni gas energent 21. stoljeća, jer prirodni gas sve opsežnijom primjenom dobiva dominantnu ulogu u svijetu u odnosu na ostale vrste goriva. Prirodni gas, kojeg koristite u vašem domu mješavina je gasovitih ugljikovodika (s najvećim postotkom metana). Dobiva se iz podzemnih ležišta, a do korisnika se dovodi sistemom cjevovoda. Prirodni gas sagorijeva bez dima, bez imalo čađi, ne stvara pepeo, ekonomičan je i ekološki prihvatljiv energent s mogućnošću jednostavne upotrebe i široke primjene. Osnovne karakteristike prirodnog gasa su : • referentna donja toplotna moć Hdref. = 34.075 MJ/Sm3, • relativna gustoća: d = 0,57 do 0,6 tj. prirodni gas je lakši je od zraka, jer je njegova relativna gustina manja od jedinične vrijednosti, • granica paljenja i eksplozivnosti gasa: donja 5%, gornja 15% (u smjesi sa zrakom ), • nije otrovan (ne sadrži CO), ali kod dužeg udisanja izaziva psihičku potištenost, • kod koncentracija u zraku od 12% do 16% izaziva gušenje i nesvjesticu (smanjenjem koncentracije kisika), • ugljenmonoksid (CO) može nastati samo nepravilnim sagorijevanjem, usljeg nepravilnog odvoda dimnih gasova, instaliranja aparata u prostore nezadovoljavajuće zapremine ili nepravilnim izvođenjem dovoda zraka za sagorijevanje ( ventilacioni otvori ). Osim poznavanja osnovnih fizikalnih i hemijskih svojstava, treba poznavati i osnove korištenja prirodnog gasa pri čemu ste radi vaše sigurnosti dužni voditi brigu o stanju i ispravnosti gasnih instalacija i gasnih aparata. Ta obaveza regulisana je “Tehničkim propisima za gasne instalacije“ u kojem su detaljno navedene dužnosti i odgovornosti vlasnika gasne instalacije i korisnika gasa, odnosno razgraničeno je gdje završava odgovornost distributera gasa, a gdje počinje odgovornost vlasnika ili korisnika. Pri tome treba strogo voditi računa kome ćete dozvoliti da vrši intervencije na unutrašnjoj gasnoj instalaciji i aparatima. Svi stručnjaci distributera gasa, instalateri gasnih instalacija, serviseri i dimnjačari, moraju odgovarajućim dokumentima - atestima, dokazati da su ovlašteni za izvođenje potrebnih radova. Svaka od ovlaštenih osoba obavezna vam je dati izvještaj o nalazu i stanju gasnih instalacija. Osobama bez ovlaštenja, nikada se ne smije dozvoliti bilo kakva intervencija na vašim gasnim instalacijama.

sura_konacna_3.indd 3

23.7.2007 11:52:22


Unutrašnja gasna instalacija -

definicija, sastav i podjela po odgovornosti Prema Tehničkom pravilu G 600 unutrašnja gasna instalacija je skup uređaja iza glavnog zapornog ventila do ispusta uređaja za odvod odlaznih gasova. Gasno postrojenje se sastoji od gasnih vodova, gasnih aparata, uređaja za opskrbu zrakom za sagorijevanje i uređaja za odvod odlaznih gasova. Kućni priključak na distributivnu gasnu mrežu počinje sa odvojkom od voda za snabdijevanje, završava s glavnim zapornim ventilom i sadrži (ukoliko postoje) uređaje za regulaciju pritiska gasa. Nadležnost distributera gasa je do glavnog zapornog ventila u mjerno regulacionom setu (MSR) uključujući mjerač potrošnje gasa i regulator pritiska . Dio gasne instalacije iza glavnog zapornog ventila je u nadležnosti vlasnika ili korisnika instalacije – općenito kupca.

Sistem odvoda odlaznih gasova

Odgovornost distributera gasa

Odgovornost vlasnika instalacije

Cijevni vodovi

Gasni aparat (kotao)

Slika 1: Primjeri ulaza gasa u objekat, uvođenje gasne instalacije i podjele odgovornosti između distributera i korisnika gasa.

Ovakva podjela odgovornosti obavezuje vlasnika ili korisnika objekta da brine o održavanju unutrašnje gasne instalacije, a to podrazumijeva: • Redovno servisiranje gasnih aparata; • Kontrolu i čišćenje dimnjaka; • Sanaciju unutrašnjih gasnih instalacija (ukoliko je potrebno) u skladu sa važećim tehničkim pravilima.

sura_konacna_3.indd 4

23.7.2007 11:52:22


i

Ispitivanje unutrašnjih gasnih instalacija smije vršiti isključivo stručno osposobljena osoba, koja je dužna o izvršenom ispitivanju izdati odgovarajući zapisnik o ispitivanju gasne instalacije na čvrstoću i nepropusnost. Bez obzira na takvu podjelu odgovornosti, vlasnik ili korisnik dužni su prijaviti svaku primijećenu neispravnost – dežurnoj službi distributera gasa, kao npr. curenje gasa, neispravnost ili oštećenje gasne instalacije. Dužnost distributera gasa je da prilikom prvog puštanja gasa u gasnu instalaciju : a) Od ovlaštenog izvođača gasnih instalacija preuzme dokaze o ispitivanju gasne instalacije na čvrstoću i nepropusnost; b) Upozna vlasnika i korisnike gasa s karakterističnim mirisom gasa (odorans); c) Upozna vlasnika i korisnike gasa s mjerama opreza pri nekontrolisanom curenju gasa; d) Upozna vlasnika ili korisnika sa smještajem glavnog zapornog ventila za zatvaranje cjelokupne gasne instalacije, te položajima ručice na glavnom zapornom ventilu u slučaju otvorenog i zatvorenog protoka gasa; Zatvoreno

Otvoreno

Slika 2: Karakteristični položaj ručice glavnog zapornog ventila

e) Upozna vlasnika ili korisnika s mjestima postavljanja službenih plombi distributera, čije je oštećenje ili skidanje krivično djelo; f) Upozna vlasnika ili korisnika s potrebom striktnog pridržavanja uputa proizvođača za rad i rukovanje gasnim aparatima, te periodičnog podešavanja sagorijevanja od strane ovlaštenog servisera; g) Upozna vlasnika ili korisnika s važnošću redovne provjere ispravnosti i funkcionalnosti dimnjaka; h) Upozna vlasnika ili korisnika s opasnostima zatvaranja ventilacionih otvora (rešetki) ili drugih dovoda zraka do gasnih aparata;

sura_konacna_3.indd 5

23.7.2007 11:52:22


i) Upozna vlasnika ili korisnika s obavezom prijave distributeru naknadne ugradnje svakog novog gasnog aparata, a u slučaju građevinskih izmjena u objektu ili stanu, (kod ugradnje novih prozora, kuhinjske nape ili bilo kakvog ventilatora), s obavezom dogovora s predstavnikom distributera, dimnjačarom i ovlaštenim serviserom; j) Upozna vlasnika ili korisnika s postupkom aktiviranja regulatora pritiska u slučaju nestanka gasa (ručno ili automatsko).

Deblokada regulatora seta A. U slučaju prekida protoka gasa zbog previsokog pritiska ručno odvrnuti kapicu (1) povući šipku (2) dok se ne začuje zvuk zapinjanja mehanizma, a šipka (2) ne ostane u izvučenom položaju i zatim kapicu (1) obavezno ručno navrnuti i pritegnuti. B. U slučaju prekida protoka gasa zbog preniskog pritiska ili nestanka gasa, odviti kapicu (4) i povući šipku (3) dok se ne čuje zvuk zapinjanja mehanizma, a šipka (3) ne ostane u izvučenom položaju i zatim obavezno navrnuti kapicu (4).

1 2 A B 3 4 Slika 3: Deblokada regulatora seta

Osiguranje gasne instalacije Gasna instalacija je dio zgrade - objekta u kojoj vlasnik ili korisnik borave i stoga je on može najbolje nadzirati i brinuti se da se ništa ne ošteti, ili da se na njoj neovlašteno ne vrše nikakvi zahvati. Posebno se mora osigurati stalni pristup glavnom zapornom ventilu gasne instalacije na ili u objektu. Ako je glavni zaporni ventil smješten u objektu, potrebno je imati mogućnost pristupa u taj prostor, koji treba biti prazan i zaključan.Svi stanari trebaju znati gdje se nalaze ključevi od te prostorije.

sura_konacna_3.indd 6

23.7.2007 11:52:22


Slika 4: Glavni zaporni ventil mora biti uvijek dostupan

Vlasnik ili korisnik dužan je voditi nadzor i nad podzemnim priključnim gasovodom - kućnim priključkom na način, da ne dozvoli gradnju nikakvog objekta ili sadnju drveća, kao ni izvođenje bilo kakvih građevinskih radova - iskopa na trasi kućnog priključka, kojima bi se priključak mogao oštetiti.

Slika 5: Naknadna sadnja drveća nije dozvoljena na gasovodima

Ako se na kućnom priključku nalazi nadzemno ugrađen izolacijski komad, isti se ne smije premostiti nekim metalnim - vodljivim predmetom. Premda i mjerač potrošnje gasa spada u nadležnost distributera gasa, koji se brine o pravovremenom baždarenju i zamjeni, vlasnik ili korisnik objekta dužni su omogućiti ulaz predstavnicima distributera u objekat, voditi brigu da mjerač bude uvijek pristupačan za očitanje ili zamjenu, te da su sve plombe koje postavi distributer - neoštećene.U slučaju da na mjeraču potrošnje gasa nastane kvar, kupac ne smije dirati mjerač potrošnje gasa, već treba odmah obavijestiti distributera gasa. U objekat se smije ugraditi samo gasni aparat koji ima BiH certifikat. U slučaju kvara na gasnom aparatu (ne može se upaliti, neispravno radi, dimi i dr.) treba odmah zatvoriti zaporni ventil ispred gasnog aparata, pozvati ovlaštenog servisera i do otklanjanja nedostataka ne koristiti ga.

sura_konacna_3.indd 7

23.7.2007 11:52:23


Kod gasnih aparata s ugrađenim uređajem « BS» za kontrolu povrata gasova sagorijevanja, u slučaju kvara dolazi do blokade dovoda gasa i prestanka rada aparata. Za ponovno automatsko aktiviranje uređaja potrebno je sačekati oko 20 minuta. Ukoliko se to ne dogodi, treba odmah pozvati ovlaštenog servisera i dimnjačara. Nije dopuštena blokada električnim premoštenjem «BS» uređaja, jer u slučaju kvara gasnog aparata, može doći do trovanja ugljenmonoksidom, svih osoba koje borave u prostorijama. ŽUTI PLAMEN ILI SAMO VRŠCI

KRATKI PLAMEN

NORMALAN PLAMEN

Previše gasa ili premalo zraka

Previše zraka ili premalo gasa

Zrak i gas su dobro podešeni

Slika 6: Izgled gasnog plamena – kao indikator ispravnog ili neispravnog rada gasnog aparata

Kod smetnji s dimnjakom - vraćanje dima u prostoriju, pojave mirisa dima ili pojave vlažnih mrlja na zidu dimnjaka, treba pozvati ovlaštenog dimnjačara, koji će otkloniti kvar ili predložiti odgovarajuće rješenje za sanaciju dimnjaka. KAPA SA ZAŠTITOM OPŠIV MEĐUPLOČA CIJEV

PRIKLJUČAK T-90 NOSAČ DIMLJAKA REVIZIONI ELEMENT SLIVNIK ZA KONDENZAT

Slika 7: Ispravan dimnjak

Osiguranje dovoljnih količina zraka za sagorijevanje, određeno je takođe Tehničkim pravilom G 600. Za različite vrste i izvedbe gasnih aparata, na taj način, propisana je minimalna zapremina prostorije za postavljanje - smještaj gasnih aparata, obzirom na njihovu toplotnu snagu.

sura_konacna_3.indd 8

23.7.2007 11:52:23


Gasni aparati vrste A (npr.gasni štednjak, kuhalo, ugradna pećnica) Kod postavljanja gasnih aparata vrste A (za toplotno opterećenje koje ne prelazi 11kW) potrebno je zadovoljiti slijedeće uslove: - Zapremina prostorije mora biti minimalno 15 m3; - Prostorija mora imati prozor ili vrata koje je moguće otvarati prema slobodnoj atmosferi. Gasni aparati vrste B (koji imaju priključak na dimnjak) - Odnos zapremine prostorije postavljanja i ukupne toplotne snage gasnog aparata treba biti ≥ 4 Gasni aparati vrste B1 ( aparati sa osiguračem strujanja) - Odnos zapremine prostorije postavljanja i ukupne toplotne snage gasnog aparata treba biti ≥ 1. Ukoliko zapremina prostorije ne zadovoljava ovaj uslov, potrebno je izvesti “povezivanje prostorija” radi osiguranja razrjeđivanja odlaznih gasova na način, da se između tih prostorija izvedu dva ventilaciona otvora površine 150 cm2, jedan pri dnu vrata, a drugi na visini od 180 cm2 . Zapremina tako spojenih prostorija mora zadovoljavati uslove minimalno propisane zapremine.

Slika 8: Zapremina prostorije < 1 m3 /kW

- Obezbjeđenje potrebne količine zraka za sagorijevanje, tj. odnos zapremine prostorije i ukupne toplotne snage gasnog aparata treba biti ≥ 4, i da ima prozor ili vrata koje je moguće otvarati prema slobodnoj atmosferi. Ukoliko ovaj uslov nije ispunjen vrši se povezivanje prostorija (podrezivanjem vrata, ugrađivanjem ventilacionih rešetki itd.) radi osiguranja dovoljne količine zraka za sagorijevanje.

Slika 9: Spajanje prostorija radi dovoljne opskrbe aparata zrakom za sagorijevanje

sura_konacna_3.indd 9

23.7.2007 11:52:23


I povećana ventilacija (primjer: putem kuhinjske nape), može utjecati na loš rad gasnih aparata s prirodnim odvodom sagorijelih gasova putem dimnjaka, jer prevelik podpritisak uzrokuje nepravilan rad gasnih plamenika. Treba obratiti pažnju da se na isti dimnjak spajaju samo oni aparati koji imaju isti način odvoda gasova sagorijevanja - prirodni s prirodnim, a prinudni sa prinudnim.

Odvođenje pare u atmosferu ventilatorom

Slika 10: Utjecaj kuhinjske nape na rad gasnih aparata

U posljednje vrijeme je učestala ugradnja tvz. fasadnih gasnih aparata. U višespratnim objektima treba poštovati propis, koji nakon postavljanja jednog fasadnog aparata na vertikali fasade, dopuštaju postavljanje slijedećeg fasadnog gasnog aparata tek na vertikalnom razmaku od najmanje 5 m. To znači, ako je prvi fasadni ispust sačinjen u prizemlju, slijedeći se na istoj vertikali smije izvesti na udaljenosti od 5 m. Nije potrebno u ovoj brošuri navoditi sve propise o dimnjacima i odvodu, jer će svaki konkretni slučaj riješiti ovlašteni izvođač gasnih instalacija s dimnjačarom i ovlaštenim serviserom.

Ispust odlaznih gasova

a

a : minimalno 0,5 m b : minimalno 1,0 m c : minimalno 5,0 m

a c

Za pridržavanje bočnih odstojanja kod direktnih susjednih prozora u zavisnosti od d kod d > 0.25 m = > bočno odstojanje b (1,0 m) kod d < 0.25 m

d b d > 0,25 m

= > bočno odstojanje a (0,5 m)

b d a d < 0,25 m

U ovom području se ne smiju nalaziti prozori ili vrata

Slika 11: Minimalne udaljenosti od pojedinih ispusta gasova sagorijevanja do prozora koji se mogu otvarati, ili fasadnih vrata - kod ravnih fasada.

sura_konacna_3.indd 10

23.7.2007 11:52:23


Međutim, iz dosad navedenog moguće je zaključiti, da se izmjenama u stanu ili objektu mogu stvoriti uslovi, koji će izazvati smetnje u radu gasnih aparata, a time dovesti u opasnost i korisnike gasa. Najčešće su greške : • Smanjenje zapremine prostorije gdje je postavljen gasni aparat, zbog naknadne izvedbe pregradnih zidova; • Zamjena klasičnih prozora novim prozorima s gumenim brtvama, čime se smanjuje dovod zraka za sagorijevanje (smanjuje se broj izmjena zraka u 1 satu u prostoriji), • Zatvaranje ventilacionih otvora između pojedinih prostorija, što može dovesti do stvaranja ugljenmonoksida i trovanja ukućana; • Instaliranje ventilacionih uređaja i kućanskih aparata s ugrađenim ventilatorom; • Ugradnja zapaljivih materijala preblizu gasnog aparata (npr. ugradnja lamperije, namještaja i sl.); • Zidanje visokih objekata, koji nadvisuju završetak postojećeg dimnjaka; • Da bi se izbjegli nesporazumi i nepotrebni troškovi, vlasnik ili korisnik trebaju prije bilo kakvih zahvata u kući – stanu - objektu, konsultovati ovlaštene stručnjake (dimnjačara, ovlaštenog instalatera gasnih instalacija ili u složenijim slučajevima i distributera gasa) a nakon izvedenih radova treba zatražiti pregled i preuzimanje radova od strane distributera.

Mjere opreza kod pojave mirisa prirodnog gasa Treba znati da prirodni gas mora imati upozoravajući neugodni miris, kako bi ga korisnik mogao osjetiti kod nekontroliranog curenja. Taj miris mora biti dovoljno intenzivan, kako bi ga mogla osjetiti osoba s prosječnim osjetilom mirisa, već kod 1/5 donje granice eksplozivnosti, što omogućuje, da se bez panike poduzmu odgovarajuće mjere opreza. Ukoliko se miris gasa pojavi u zatvorenom prostoru treba uraditi slijedeće: • Odmah ugasiti plamen! • Odmah otvoriti prozore i vrata! • Odmah zatvoriti zaporni ventil ispred mjerača potrošnje gasa ili glavni zaporni ventil! • U prostorije, u kojima se pojavio miris gasa, ne ulaziti sa otvorenim plamenom! • Ne paliti šibice ili upaljače! • Ne uključivati električne prekidače! • Ne isključivati električne utikače! • Ne uključivati električno zvonce!

sura_konacna_3.indd 11

23.7.2007 11:52:23


• Ne pušiti! • Poslije zatvaranja glavnog zapornog ventila, provjeriti da li su zatvorene sve gasne armature, a ukoliko nisu neophodno ih je zatvoriti (slavine pripalnog plamenika, gasni frižider, itd.) • Svjetlo se smije uključiti tek kada se ne osjeća nikakav miris gasa! • Ne smijemo se pouzdati u vlastito osjetilo mirisa, već pozvati i druge osobe! • Ukoliko se uzrok pojave mirisa gasa ne može pronaći, iako su sve gasne armature zatvorene, odmah nazvati distributera gasa. I za pojavu slabijeg mirisa gasa za koju se ne može pronaći uzrok mora se pozvati distributer! • Ukoliko miris gasa dolazi iz prostorija koje nisu dostupne, odmah obavijestiti policiju, odnosno vatrogasce koji imaju pravo ulaska, istovremeno obavijestiti distributera! • Ako se sumnja na curenje gasa u podrumu, treba ga dobro prozračiti, ali bez ulaska; obavijestiti ostale ukućane i istovremeno obavijestiti distributera! • Smetnje ili kvarove na gasnoj instalaciji nemojte otklanjati sami! Takve zahvate smiju obavljati samo stručne osobe, a to su ovlaštene osobe distributera, odnosno, ovlašteni instalateri gasnih instalacija! • Mjesta oštećenja trebaju biti pristupačna za servisnu ekipu! U slučaju velikog kvara na gasnoj instalaciji ili gasnim aparatima gdje izlaze velike količine gasa, kada se čuje zvuk - šum izlazećeg gasa te izrazito jak miris, tada treba hitno zatvoriti zapor ispred mjerača tj. glavni zaporni ventil.Treba brzo napustiti zgradu, bez aktiviranja bilo kakvih električnih uređaja (rasvjeta, lift), te obavijestiti ostale stanare, ali ne upotrebom električnog zvonca, već kucanjem na vrata, ili telefonom – ali izvan ugrožene zgrade. Takođe treba obavijestiti distributera gasa, a po potrebi i policiju. Ukoliko se prilikom curenja gas zapali na gasnoj instalaciji ( cijevi ili nekom spoju), tada se on gasi zatvaranjem zapornog ventila ispred mjesta izlaska, a ne vodom ili vatrogasnim aparatom, jer izlazeći, nezapaljeni gas se može nakupiti u objektu u tolikoj količini, da i zbog najmanjeg plamena, iskre ili vrućeg predmeta, može eksplodirati takvom snagom koja može srušiti objekat ili kuću, te uz veliku materijalnu štetu izazvati i ljudske žrtve. Ako se zbog curenja, gas zapali na otvorenom prostoru - ulici, ne treba ga gasiti već samo paziti da se požar ne proširi, te sačekati dolazak vatrogasaca i policije.

Kontrolirani požar gasa je sigurniji nego curenje nezapaljenog gasa! Prilikom pojave mirisa gasa na otvorenom, u slobodnoj atmosferi treba: • Odmah zatvoriti dotok gasa predviđenim zaporom ukoliko je poznato, da tim dijelom dvorišta prolazi gasovod drugim dvorišnim objektima. • Upozoriti na to prolaznike, te hitno obavijestiti policiju i distributera gasa ako je propuštanje gasa primjećeno na ulici. • Obavijestiti stanare okolnih objekata da zatvore prozore i vrata! • Spriječiti upotrebu otvorenog plamena, ne pušiti, ne koristiti upaljače ni šibice, te spriječiti prolaz motornih vozila!

sura_konacna_3.indd 12

23.7.2007 11:52:23


Efikasna upotreba energije gasa Kako se za grijanje prostorija u domaćinstvu troši najviše energije – gasa, ovdje su efikasnim korištenjem moguće i najveće uštede. Uštede kod grijanja prostorija moguće je u pravilu ostvariti na tri načina: a) Smanjenjem gubitaka toplote iz prostorija; b) Sprovođenjem mjera efikasnog korištenja izvora toplote; c) Izborom gasnih aparata s većim stepenom iskorištenja energije gasa. a) Smanjenje toplotnih gubitaka treba imati u vidu već pri izgradnji objekta, ispravnom izolacijom zidova, podova i stropova, a posebno odabirom kvalitetnih prozora i vrata, kroz koje se gubi i više od 1/4 toplote iz prostorija. Stoga treba obratiti pažnju : • Da su sva stakla na prozorima i vratima dobro zaptivena; • Da okviri prozora i vrata nisu deformisani i dobro naliježu bez zazora; • Da su kutije za roletne dobro i ispravno postavljene ako prozori imaju roletne; • Da se zračenje prostorija, posebno zimi, vrši potpunim otvaranjem svih prozora prostorije ali kratkotrajno (do 3 minute), kako se ne bi ohladili zidovi prostorije, već samo izmijenio istrošeni zrak. b) Održavanje stalne temperature prostorije ugradnjom uređaja za regulaciju. Da bi se ugodno osjećali u nekoj prostoriji, potrebno je održavati određenu temperaturu, koja nije ni preniska ni previsoka. Premda osjećaj ugodnosti može varirati od osobe do osobe, postoje prosječne temperature koje se preporučuju za pojedine prostorije: - dnevni boravak 200C - kuhinja 180C - kupaonica 230C - spavaća soba 160C - WC 180C - hodnici 150C - ostave i stubišta ne griju se Svako pregrijavanje prostorija znači veće troškove grijanja, jer za svaki 0C iznad preporučene temperature, troškovi grijanja rastu najmanje 5%. Želimo li stvarno racionalno koristiti energiju gasa, potrebno je : • Preko noći u svim prostorijama sniziti temperaturu na oko 150C; • U prostorijama koje se ne koriste stalno, ili tokom zimskih praznika kada je porodica na zimovanju, treba održavati takvu temperaturu stana, da ne dođe do zamrzavanja instalacija (oko 100C). Kako bi prenos toplote s ogrijevnih površina na zrak u prostoriji bio što bolji, treba: - Iza ogrijevne površine (peći, radijatora) ako je moguće postaviti toplotnu izolaciju s reflektirajućom površinom; - Izbjeći svako ograđivanje ogrijevne površine namještajem, zavjesama i sl.;

sura_konacna_3.indd 13

23.7.2007 11:52:23


- Spriječiti gubitak ogrijevnog medija ( tople vode iz sistema grijanja i sl.); - Ogrijevne površine redovno čistiti od prljavštine, jer čiste površine bolje predaju toplotu; - Izbjegavati sušenje odjeće na ogrijevnim površinama. Gas kao energent ima takođe svoje specifičnosti, koje osiguravaju njegovu sigurnu i efikasnu upotrebu, a to su: • Osiguranje ispravnog, potpunog sagorijevanja gasa dovođenjem potrebnih količina zraka za sagorijevanje, te ispravnim odvodom odlaznih gasova; • Pravilna upotreba te ispravno rukovanje gasnim aparatima i ložištima. Neefikasno i neracionalno korištenje i veće troškove pri upotrebi gasa uzrokuju: • Trajno držanje upaljenih pripalnih ( pilot) plamena na svim vrstama gasnih aparata i ložišta - peći, protočni i kombinovani grijači i dr. ( Novi uređaji nemaju pripalni plamen); • Loša podešenost gasnih plamenika, zbog čega dolazi do neispravnog sagorijevanja gasa i veće potrošnje gasa; • Neispravno odabrani plamenik za određeno ložište i dimovodnu instalaciju; • Upotreba neispravnih aparata kod kojih je zbog prljavštine došlo do prigušenja dovoda primarnog zraka i zbog toga do nepotpunog sagorijevanja gasa; • Upotreba gasnih aparata s nataloženim kamencem na izmjenjivaču toplote, zbog lošijeg prelaza toplote i veće potrošnje gasa; • Pregrijavanja vode u protočnim grijačima, te njeno hlađenje na potrebnu temperaturu dodavanjem hladne vode (uvijek zagrijavati vodu samo do potrebne temperature); • Upotreba gasnih aparata za grijanje prostorija bez termostatskog upravljanja (peći, protočni i kombinovani grijači vode i prostorija). Kod upotrebe gasa za kuhanje na gasnim pećima isti se ne koriste racionalno ukoliko se: • Drži upaljen plamenik štednjaka, a da se ništa ne kuha; • Koristi maksimalni plamen kad je jelo već uzavrelo; • Za kuhanje koriste posude znatno manjeg prečnika od prečnika plamena na plameniku; • Plamenik štednjaka upali prije nego što je na štednjak stavljena posuda s jelom za kuhanje; • Plamen plamenika pusti da obavija posudu izvan dna posude;

sura_konacna_3.indd 14

23.7.2007 11:52:23


•A  ko se nakon što jelo zavrije, plamen ne smanji na jačinu, koja omogućava daljnje kuhanje; •A  ko se jela kuhaju u nepokrivenim posudama, jer se tada ne gubi samo toplota, već dotok hladnog zraka uništava vitamine i miris jela; •U  koliko se jelo kuha u većoj količini vode od potrebne gustoće, jer isparavanje suvišne vode troši velike količine toplote, a duže kuhanje uništava vitamine i okus jela. Za racionalno kuhanje jela preporučuje se upotreba tvz. “ekspres lonaca“, čime se štedi i do 50 % energije za kuhanje. Gasni štednjak se nikada ne smije koristiti za grijanje prostora, jer je predviđen samo za kraću vremensku upotrebu i nema odvoda odlaznih gasova! c) Starije izvedbe gasnih aparata imaju stepen iskorištenja energije oko 75%, novije konstrukcije imaju stupanj iskorištenja oko 93%, a novi kondenzacijski uređaji imaju iskorištenje čak 106% računajući prema donjoj toplotnoj vrijednosti gasa. Korištenje starih aparata za grijanje uzrokuje povećanu potrošnju gasa u odnosu na kondenzacijsku tehniku. Jednostavno se može izračunati kada je isplativo zamijeniti stare gasne aparate novim uređajima. skraćeni prikaz VAŽNOG UPOZORENJA KORISNICIMA – KUPCIMA GASA! Kod pojave iznenadnog mirisa gasa prije, tokom ili poslije korištenja gasa, navodimo kako treba postupiti, smireno i bez panike, da bi se zaštitili od nezgoda. 1. Ništa ne paliti; ni šibice ni cigarete, ne uključivati rasvjetu, ne dirati utičnice ni prekidače, ne koristiti telefone ni liftove! 2. Otvoriti prozore i vrata! 3. Zatvoriti zapor - ventil ispred mjerača potrošnje gasa! 4. Upozoriti ostale stanare kucanjem a ne električnim zvoncem! 5. Obavijestiti nadležne službe, policiju i distributera gasa, ali tek kada ste izvan stana ili zgrade!

sura_konacna_3.indd 15

VAŠE ZADOVOLJSTVO ĆE BITI POTPUNO UZ VAŠU SIGURNOST, KOJA IPAK NAJVEĆIM DIJELOM OVISI O VAMA! OVU BROŠURU DRŽITE UVIJEK NA DOSTUPNOM I POZNATOM MJESTU!

23.7.2007 11:52:24


DOBrO DOŠLi na naŠU WeB sTraniCU www.sarajevogas.ba

KONTAKTI ADRESA: kantonalno Javno komunalno preduzeće sarajevogas d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000 Sarajevo, Muhameda ef.Pandže br.4 TC: +387 33 200-252; 252-252, Fax: +387 33 445-525 E-mail: sarajevogas@sarajevogas.ba info@sarajevogas.ba

Centar za kupce i Envera Šehovića 8 Novo Sarajevo Tel. 033 721-340

Centar za kupce iV Zgrada Opštine Ilijaš Ilijaš Tel. 033 402-408

Centar za kupce ii Muhameda ef. Pandže 4 Novo Sarajevo Tel. 033 200-252

Centar za kupce V Rustem Pašina 52 Ilidža Tel. 033 771-160

Centar za kupce iii S. H. Muvekita 5 Stari grad Tel. 033 272-130

Dispečerski centar

sura_konacna_3.indd 16

Tel: 272-980 272-981

23.7.2007 11:52:24

/Upotreba-gasa  

http://www.sayber.com/projects/luk/files/docs/kotlovi_i_plinski_bojleri/vaillant/Upotreba-gasa.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you