Page 1

Anur, 53. Venecijansko Bijenale

sarajevo bosna i hercegovina cijena 5 KM / â‚Ź3 broj 06/2009 www.media-marketing.ba issn 1840-4340


2


UVODNIK

Moja se generacija još nije umorila Piše: Ekrem Dupanović

P

Izdavač: NO LIMIT SARAJEVO Udruženje za promociju i razvoj kreativne industrije Branka Mikuliæa 1 71000 Sarajevo, BiH +387 (0)33 272 950 +387 (0)61 224 138 Direktor i glavni urednik: Ekrem Dupanović ekrem@media-marketing.ba Stalni saradnici: Vladimir Čeh (Beograd) Asja Dupanović (New Delhi) Lazar Džamić (London) Sonja Lavrenčič (Dubai) Nastja Mulej (Ljubljana) Selma Prodanović (Beč) Lektorica: Rada Plivèiæ Oglasi i pretplata: +387 (0)61 224 138 marketing@media-marketing.ba Design by Communis DTP by Filip Štampa: BEMUST Sarajevo Media Marketing izlazi jednom mjeseèno Naslovna strana: Anur 53. Venecijansko Bijenale Izložba Human Condition u supermarketu Coop Venecija 3 juni - 22 novembar 2009

retposljednjeg vikenda u julu mjesecu, u Beogradu su

u Golden Drum, danas jedan od najuglednijih festivala

se okupili predstavnici Art Directors Clubova iz zema-

oglašavanja u Evropi. Marko je bio prvi direktor Festivala,

lja regije kako bi se dogovorili o osnivanju Regionalnog

Jernej drugi, Vlada Čeh treći. Prisustvovao sam tom raz-

ADC festivala koji bi se 26. i 27. maja 2010. godine tre-

govoru i nastojao dati svoj doprinos uspješnoj organizaciji

bao održati u Beogradu. Okupila se moja generacija: Jer-

Festivala. Čini mi se da se na petom portoroškom festi-

nej Repovš i Jani Bavčer iz Ljubljane, Ivica Vidović i Branko

valu prvi put pojavio Dragan Sakan sa svojim radovima

Slađin iz Zagreba, Dragan Sakan, Žozef Lončar i Vlado

i pobrao brojne nagrade. Svi iz te sjajne pionirske ekipe

Čeh iz Beograda te Bojan Hadžihalilović i ja iz Sarajeva.

su i tada tipovali na kreativnost u oglašavanju. O Ivici Vi-

Bili su i Franco Moretti, predsjednik i Johanes Newrkla

doviću, Jerneju Repovšu, Vladi Čehu, Draganu Sakanu i

doskorašnji predsjednik Art Directors Club of Europe

Žozefu Lončaru smo dosta toga napisali u Media Mar-

(ADC*E). Bojan je, po godinama, mnogo mlađi od svih

ketingu. Iskoristiću ovu priliku da napišem par rečenica

nas, a samo smo Saki i ja za mrvu ispod ljestvice od 60

o Janiju Bavčeru, kako biste ga makar malo upoznali. Vi-

godina starosti. Entuzijazmom i pozitivnom energijom,

zuelne komunikacije i scenografiju je studirao na likovnoj

ispoljenim na sastancima održanim tokom beogradskog

akademiji u Rimu (Academia di Belle Arti). Od 1975. do

vikenda, pokazali smo da se još nismo umorili od posla

1992. je radio u Studiu Marketing - Delo Ljubljana čiji

u kojem smo već četrdeset godina i više, odnosno da još

je kreativni direktor bio Jernej Repovš. Godine 1992. je

nismo za staro gvožđe.

osnovao svoj studio Arsenal Design kojeg uspješno vodi

Prvi je u profesiju oglašavanja nepovratno uplovio

i danas. Od 1997. je predsjednik Društva dizajnera Slo-

Žozef Lončar. Nakon toga Jernej, Jani, Ivica, Vlado i ja, i

venije, a od 2001 potpredsjednik ICOGRADA, svjetskog

to nekako istovremeno. Za Čeha i mene Ljubljana je bila

udruženja grafičkih dizajnera. Jani je za svoj rad dobio

jedina škola koju smo tada mogli pohađati. Zato smo

brojne nagrade na najvećim svjetskim festivalima.

pola mjeseca provodili u Sloveniji družeći se s Jernejom,

Da možemo još potegnuti i da imamo snage za nove

Juretom Apihom, Janijem i drugim ljudima koji su tada

poduhvate pokazali smo i na sastanku u Beogradu, jer

postavljali temelje savremene advertising struke u bivšoj

smo preuzeli odgovornost da regionalnoj kreativnoj in-

nam zajedničkoj državi. Noći i noći smo provodili po lju-

dustriji podarimo jedan sasvim novi festival koji će dati

bljanskim kafanama diskutujući o reklamnom biznisu i

značajan doprinos njenom razvoju. Volio bih da smo po-

kreativnosti u njemu. Nerijetko su se cjelovečernji razgo-

novo na početku, a ne na zalasku svojih karijera u ogla-

vori završavali kod Jerneja kući uz još koju čašu vrhunskog

šavanju. Ipak, svi smo sretni da se u regiji profilirala jedna

slovenskog vina. Tom zajedničkom početku vratili smo se

nova generacija kreativaca koja je spremna i sposobna

u razgovoru za vrijeme večere na brodu Bahus usidrenom

da preuzme utiranje daljeg razvojnog puta kreativno naj-

na keju pored beogradskog hotela Jugoslavija. Vjerovat-

uzbudljivije profesije na svijetu. Potrebno je samo da se

no se hotel više ne zove tako, ali ja ću ga pamtiti po tom

kod njih još razvije svijest o sinergiji struke, o tome da se

imenu i po stotinama dana i noći provedenih u njemu za

moraju više družiti i pomagati jedni drugima jer će samo

vrijeme čestih putovanja u Beograd (samo u vrijeme jed-

tako obezbijediti uvjete da struka napreduje. Pred ogla-

nogodišnje specijalizacije za privrednu propagandu, u Ju-

šivačkom industrijom su brojni izazovi. Očekuju je velike

goslaviji sam boravio svakog mjeseca zadnjih deset dana).

promjene. Sve i svi se trebaju mijenjati. I agencije, i mediji,

Otvaranje hotela Jugoslavija 1970. godine predstavljalo je

i oglašivači. Novi mediji ozbiljno prijete da ugroze lidersku

ulazak kapitalizma na velika vrata u našu zemlju jer je to

poziciju tradicionalnih medija oglašavanja. Tim promjena-

bio prvi hotel De Lux kategorije.

ma moraju se prilagođavati i agencije i oglašivači. Brze

Elem, za vrijeme večere na Bahusu, dugo smo razgo-

tehnološke promjene, kako je to rekao Anur u razgovoru

varali o tim ljubljanskim danima, o brojnim simpozijima

kojeg objavljujemo u ovom broju, ugrožavaju poziciju kre-

i skupovima po cijeloj zemlji na kojima smo se susretali,

ativaca jer sve više poduzetnika smatra da im “amidžić”

razmjenjivali ideje i iskustva, o tome kako su se Jernej,

koji je na “ti” s kompjuterima i digitalnim foto aparti-

Vlada Čeh i Marko Pekica za šankom u hotelu Bosna na

ma sve to može džaba uraditi, pa zašto bi plaćali skupe

Ilidži, u vrijeme održavanja godišnjeg sastanka Saveza

profesionalce. To su gubtinici koji će kad-tad shvatiti da

ekonomskih propagandista Jugoslavije 1982., dogovorili

je najskuplje zaobilaziti školovane profesionalce. Zadatak

da se u Portorožu osnuje Jugoslovenski festival tržišnih

nove generacije kreativaca na koju tipujem je da očuvaju

komunikacija koji je, nakon raspada Jugoslavije, prerastao

dignitet i stabilnost profesije.

06/2009

5


Produkcija digitalnih medija u Sarajevu B

osna i Hercegovina je ovih dana dobila domaćeg pro-

man d.o.o. Sarajevo mogu proširiti svoju ponudu klijentima

izvođača savremenih digitalnih medija prema najvišim

kreiranjem i produciranjem promotivnih CD-a ili DVD-a za

evropskim standardima - Racman audio i video produkcija.

svakog klijenta pojedinačno, agencije za istraživanje tržišta

Novo poduzeće je nastalo kao rezultat investiranja stranog

mogu tržištu nuditi rezultate najsloženijih istraživanja na

kapitala pri čemu se kao investitor javlja kompanija Rac-

interaktivnom digitalnom mediju, dok se PR agencijama

man iz Slovenije, najstariji i najiskusniji proizvođač digital-

otvara mogućnost da na novim medijima kompletiraju PR

nih medija u regiji.

materijale svojih klijenata te medijima javnog informiranja

Novoosnovano poduzeće u svom programu nudi izradu CD i DVD ploča u standardnom obliku, zatim mini ver-

i drugim pripadnicima ciljnih grupa ponude video i tekstualne prezentacije.

ziju promjera 8 cm ili u obliku vizit karte, mogućnost offset

“Drago mi je da smo uspjeli jedan ovakav pogon insta-

ili sito štampe na ploče, štampu omota i ostalih materijala

lirati u Sarajevu. U dosadašnjem radu nailazio sam nebro-

u offset tehnologiji, bogat izbor ambalaže i izradu multi-

jeno puta na praktične probleme koji su nastajali zato što

medija te DVD autoringa.

nismo imali ovakve produkcijske kapacitete,” kaže Nino

Produkcija digitalnih medija u Sarajevu omogućava

Verber, direktor Racman d.o.o. Sarajevo.

poduzećima, općinama, kantonima, entitetima i državnim

„Vi kreirajte ideju, mi ćemo je realizirati!“ Tako gla-

organima da na najsavremeniji način komuniciraju sa svo-

si slogam produkcije Racman čiji su produkcijski pogoni

jim javnostima te s malim ulaganjima produciraju prezen-

smješteni u Vogšći, u ulici Igmanska bb.

tacijske materijale namijenjene potencijalnim investitorima, poduzetnicima i najširoj javnosti. Marketing agencije korištenjem usluga poduzeća Rac-

Postdiplomski studij kao novi izazov

Za više informacija možete pozvati 033 42 42 25, 061 312 080 ili poslati fax na 033 42 42 26, odnosno e-mail na adresu info@racman.ba

Više od 20.000 gledalaca u dvije sedmice prikazivanja

N

ekadašnji TV voditelj, autor i urednik, a donedavno i PR Manager jedne od vodećih BH marketinških agen-

cija, agencije Communis, Boris Cigler, sprema se za još jedan novi, lični i poslovni izazov. Nakon što je svoje prethodno medijsko iskustvo uspješno kombinovao sa završenim studijem marketinga kroz rad na poziciji PR managera, Boris će se tokom ljeta spremati za postdiplomski studiji na koji odlazi krajem avgusta. „Dobio sam stipendiju za postdiplomski studij u Amsterdamu, na „Faculty of Business and Economics“, pri Amsterdamskom univerzitetu. Nakon godine dana dobiti ću zvanje magistra ekonomije, a uz odabrano usmjerenje „Ekonomije u razvoju“, završeni postdiplomski studij mi otvara vrata rada u različitim međunarodnim institucijama, korporacijama isl.

D

rugi međunarodni putujući festival eko i turističkog

Iskreno se nadam da ću u dogledno vrijeme uspjeti u mojoj

filma – ITEF 2009, organizovan od strane kompanije

namjeri i naći se u odgovarajućoj situaciji i poziciji da mogu

Centrotrans – Eurolines i agencije Mark IN, u dvije sedmice

voditi, organizovati ili usmjeravati poslovne i razvojne projekte

prikazivanja bilježi veliki interes putnika na svim međuna-

ka našoj zemlji, jer će i ova zemlja, ali i čitav region, kad-tada

rodnim linijama vodeće kompanije za autobuski prevoz u

morati krenuti u evropske integracije“ komentariše Boris.

Bosni i Hercegovini.

Pored rada u agenciji Communis, u kojoj je proveo nešto

Kako je ITEF zapravo Festival na točkovima, u okvi-

više od godine i pol, Boris je već godinu dana s prijateljem

ru kojega se prikazuje 12 turističkih i eko filmova iz 10

vlasnik i privatne firme – agencije za video produkciju „Mark

evropskih zemalja, u tri mjeseca trajanja program Festivala

IN“ s kojom trenutno producira i multidisciplinarni projekat

filmove će pogledati čak 250.000 putnika koji će svojim

- 2. Međunarodni festival eko i turističkog filma – ITEF 2009.

glasovima odlučiti o pobjedničkom filmu.

„Rad u agenciji Communis, s velikim profesionalcima i

U prve dvije sedmice prikazivanja programa Festivala,

sjajnom ekipom ljudi, bio je jedan od ljepših perioda u mom

više od 20.000 putnika Centrotrans – Eurolinesa imalo je

životu, kako privatnom tako i profesionalnom. Radom u

priliku saznati nešto više o prirodnim ljepotama, turističkim

agenciji usavršio sam svoje znanje, i to ne samo u oblasti

potencijalima i destinacijama Bosne i Hercegovine, ali i ze-

marketinga i PR-a, nego i poslovanja uopšte. Velika agencija,

malja regiona te cijele Evrope.

s mnogo različitih klijenata i potreba i širokim setom usluga,

ITEF 2009 kao novi, alternativni kanal komunikacije s

čela s implementacijom najavljenih aktivnosti podrške do-

najbolje je mjesto za učiti o poslu. U narednom periodu

više od 250.000 potencijalnih potrošača u tri mjeseca tra-

maćim turističkim potencijalima kroz snimanje promotivnih

planiram se više posvetiti i vlastitoj firmi, te iskoristiti stečeno

janja, idealna je prilika za komunikaciju širokog spektra

turističkih filmova, koji će biti nominovani i uvršteni u ITEF

iskustvo i znanje kako bi „Mark IN“ postao relevantan igrač

brendova i kompanija.

2010. Također smo odlučili proširiti našu ponudu reklamnih

na polju nezavisnih produkcija u našoj zemlji. Pored mene

Ono što raduje jeste da su kompanije i brendovi razli-

paketa oglašavanja, koji podrazumijevaju emitovanje spo-

tu je i uhodana ekipa mladih ljudi koji će mi, pogotovo u

čitih profila kao što su Fabrika Duhana Sarajevo, Western

tova u autobusima od 01.08.2009 – 15.09.2009, ali i mo-

periodu dok budem na postdiplomskom studiju, pomoći u

Union, Sarajevo-Osiguranje, Standard, Dr.Myko San, Ori-

gućnost ciljane komunikacije na putnike koji su u dolasku ili

toj namjeri. Ovu priliku iskoristit ću i da istražim poslovne

flame, Hotel Hollywood, Aquareumal Group, Hotel Stella

odlasku, te prema odabranim zemljama. Na taj način želimo

mogućnosti na holandskom tržištu i pokušam, kroz različite

Neum i drugi prepoznali marketinški potencijal ITEF-a i

pružiti još jedan dodatni benefit svim potencijalim klijenti-

projekte, povezati ove dvije zemlje“ završava Boris Cigler.

iskoristili novi kanal za komunikaciju sa svojim potencijal-

ma“ komentariše Boris Cigler, producent Festivala.

nim potrošačima. „S obzirom da Festival već traje, agencija Mark IN je po-

6

06/2009

Više o samom projektu ITEF 2009, programu Festivala i druge interesante informacije potražite na www.itef.ba

Media Marketing je imao do sada veoma uspješnu saradnju s Borisom Želimo mu uspjeh u nastavku studija i budućim poslovnim aktivnostima.


Izložba studenata grafičkog dizajna U

prostorijama Caffe Meeting Point otvorena je izložba

sociološkog značaja.

festivalu vizuelnih komunikacija Magdalena u Mariboru

radova studenata odsjeka grafički dizajn na Akade-

Upravo na ovoj izložbi prezentirani su, uglavnom, pla-

koju je dobila Ajna Zatrić te nagrada “Golden Bra”, u ka-

miji Likovnih umjetnosti u Sarajevu. Izložba je koncipirana

kati koji se bave najrazličitijim temama, od angažovanih,

tegoriji plakata, koju je dobio Zlatko Vitković. Na konkur-

kao pregled studentskih radova u akademskoj 2008/2009

poput kritike projekta autoputa u blizini starog dijela grada

su Vive Le Talent za plakat na temu Sarajevo, sarajevski

godini. Svoje radove izlažu studenti druge, treće i četvrte

Počitelja, zatim teme grada kao urbanizacijski oskrnavljene

su studenti dobili nagrade za tri plakata i to: Bojan Stojčić

godine studija.

sredine na što su studenti reagovali serijom kritičkih dizaj-

– treće mjestio na konkursu te Zlatko Vitković - peto i

Na odsjeku grafičkog dizajna Akademije likovnih

nerskih intervencija u prostoru, zatim plakati koji zagovara-

sedmo mjesto. Takmičenje za najbolju ilustraciju u Tuzli je

umjetnosti u Sarajevu postoji pozitivna praksa unutar koje

ju borbu protiv ogromne eksploatacije životinjskog krzna,

za studente ALU također uspješno prošlo; Zlatko Vitković

studenti razvijaju vještine tehničkog usavršavanja i usva-

pa sve do plakata za Jazz Festival u Sarajevu kada studenti

– prva nagrada žirija, Haris Jusović – druga nagrada te

janja teorijskog i praktičnog znanja o dizajnu, tipografiji,

rade svoja kreativna rješenja za naš najpoznatiji festival sa-

pohvala žirija za Nermu Dizdar.

fotografiji i srodnim naukama i granama umjetnosti. Ta-

vremenog jazza.

Ovi rezultati, osim što su potvrda kvalitetnog rada

kođer, kroz teme koje obrađju svojim radovima razvijaju

Kao i prethodnih godina, i u zadnjoj akademskoj

studenata koji su na dobrom putu da postanu vrhunski

percepciju o dizajnu kao društveno korisnom čimbeniku

2008/2009 godini studenti su sa svojim radovima uče-

kreativci, također važe i kao dokaz dobrog rada na samom

koji u budućnosti treba značajno doprinijeti dobrobiti druš-

stvovali na većem broju natječaja i festivala gdje su po-

odsjeku grafičkog dizajna gdje se, uz minimalna sredstva,

tva u kojem živimo. U ovako koncipranoj radnoj atmosferi

stigli zapažene rezultate. Najveći uspjeh, u prošloj aka-

uspijeva napraviti kreativna atmosfera unutar koje se for-

studenti često obrađuju teme od društvenog, kulturnog i

demskoj godini, jeste glavna nagrada “Magdalena” na

miraju mladi budući stručnjaci dizajna.

Nastavljena uspješna suradnja Podravke i SFF-a N

a konferenciji za medije zvanično je predstavljen

jepšati filmske dane posjetiteljima Sarajevo Film Festivala,”

nastavak uspješne i dugogodišnje suradnje regional-

istakla je Mila Zovko, direktorica marketinga Podravke u Bosni i Hercegovini.

nog lidera u prehrambenoj indistriji Podravka i Sarajevo

Posjetitelji Sarajevo Film Festivala će i ove godine

Film Festivala. Podravka će pružiti podršku i 15. Sarajevo Film Festiva-

imati priliku uživati u vrhunskim kulinarskim delicija-

lu, prepoznavajući ovu filmsku manifestaciju kao jednu od

ma Podravkinih specijalista kulinarstva koji će, u Festi-

najkvalitetnijih i najatraktivnijih kulturnih događaja u Bosni

valskom centru u Domu Armije, od 13. do 19. avgusta

i Hercegovini.

svakodnevno spremati vrhunska jela s Vegetom i ostalim

„Kroz našu, već petogodišnju suradnju sa Sarajevo Film

Podravkinim kvalitetnim i nadaleko poznatim proizvodi-

Festivalom, Podravka želi doprinjeti razvoju filmske industrije

ma. Kroz svakodnevna druženja gostima će biti omogućeno da uživo osjete i djelić atmosfere iz veoma poznate

u Bosni i Hercegovini i kulture na ovim prostorima uopće te na ovaj način podržati mlade bosanskohercegovačke kreati-

Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala i Mila Zovko, direktorica marketinga Podravka BiH

emisije „Male tajne velikih kuhara“, koja je nedavno, u

vce, koji su svoj talenat već mnogo puta dokazali i u drugim

50-og rođendana, za ljubitelje filmske umjetnosti pripremili

povodu 50. obljetnice Vegete, ponovo snimljena i emiti-

zemljama. Budući da je 2009. godina u znaku Vegetinog

smo mnoga iznenađenja i zanimljive aktivnosti koje će ul-

rana na našim prostorima.

Ljetne radosti s Colosseumom N

ajodvažniji slušaoci Radio Kameleona su ovih vrelih julskih dana imali priliku isprobati novu event atrak-

ciju tuzlanske agencije Colosseum. Velika prozirna lopta, unutar koje se može trčati po površini vode, te valjak za nekoliko osoba, čine dio nove ponude agencije Colosseum. Nakon Unske regate, za svog klijenta Bihaćku pivovaru i Preminger pivo, agencija Colosseum počinje s velikom ljetnom razonodom na vodenim površinama. Bosanci i Hercegovci će na promocijama Preminger piva moći doživjeti nova adrenalinska uzbuđenja. «Doživljaj više je moto Bihaćke pivovare i u skladu s njim za našeg klijenta radimo evente i promocije – rekla je Amira Kunto, «Bilo je fenomenalno, imao sam utisak da lebdim iznad

«Neka me vide!» koja ima za cilj prevenciju nesreća i zašti-

Nakon trčanja po površini Panonskog jezera u lopti, je-

površine jezera. Mnogo adrenalina i pozitivne energije…

tu najmlađih školaraca u saobraćaju. Inače, ovo je najveća

dan od sretnijih, koji je imao priliku okušati se u vodenim

Rado bih ponovio, kada ova atrakcija bude ponovljena na

edukativna PR kampanja koja će obuhvatiti oko 100 hiljada

vratolomijama, s oduševljenjem je rekao da taj osjećaj ne

Panonskom jezeru».

učenika prvih i drugih razreda osnovnih škola i počinje već

Account Manager agencije Colosseum.

može opisati.

Agencija Colosseum trenutno priprema PR kampanju

u oktobru mjesecu na području cijele Bosne i Hercegovine.

06/2009

7


Via Media na tržište uvodi nove oblike komunciiranja

J

Music Life Live

este li ikad pomislili da možete doći na radio i super se zabaviti na koncertu? Oni koji su 5. jula bili u u studi-

mo na naše tržište, a koja će klijentima omogućiti inkor-

novoj sezoni donosi uveliko izmijenjen koncept, sa novim

ju muzičke produkcije BH Radija 1, od 19 do 20 sati, na

poriranje njihovih brendova u umjetničku formu – formu

rubrikama, ali istom idejom - promocijom mladih, talenti-

koncertu grupe “Killing Jazz Hard Core Baby”, u sklopu

stripa. Riječ je o oglašavanju koje može biti u slici ili iskaza-

ranih ljudi u cijeloj BiH.

jedinstvenog projekta “FDS Music Life Radio Show”, koji je

no kroz riječi, odnosno dijalog strip-junaka, a može biti di-

U Zemlji Novih od 13. jula, kada je zvanično krenula

pokrenula Via Media, najbolji su dokaz da je i to moguće!

rektno, indirektno, diskretno i skriveno ,” pojašnjava Tuzlić.

nova sezona, gledamo i nekoliko novih rubrika: Naked.

“Ovo je četvrti live koncert koji realiziramo u našoj emisiji

Oglašavanje u stripu, ili “Adcomics”, kako je ovaj pro-

Battle, Naked.Space, Naked.Between, Naked.3G, Naked.

i svaki put imamo sve više publike koja dolazi da bi uživo slu-

jekat nazvan u Via Mediji, moguće je realizirati kroz ra-

Walkthrough, kao i staru izrazito popularnu rubriku – Na-

šala domaće bendove. Naša osnovna ideja je bila da napra-

zličite kanale komunikacije, počevši od štampanih medija,

ked.Face. Kroz sve rubrike predstavljamo mlade, uspješne

vimo jedan novi oblik emisije koji će biti namijenjen ne samo

letaka, woblera, preko video materijala, pa sve do internet

ljude koji su u manjoj ili većoj mjeri poznati javnosti. Vje-

slušateljima radio programa, već i onima koji bi se uživo našli

portala, bannera, blogova, igrica itd.

rujem da će posebno atraktivna biti rubrika Naked.Battle,

u studiju. Tako je, u kreativnom timu Via Medije, rođena ide-

“Apliciranje je također predviđeno i u različinim BTL ka-

u kojoj svoje “snage” odmjeravaju po dva učesnika (npr.

ja o posebnom izdanju emisije koju popularno zovemo “FDS

nalima, kao što su podno oglašavanje, grafiti…Ovo je je-

crtača grafita, skatera…), a o pobjedniku odlučuju posje-

Music Life Radio Show LIVE” – rekao je Nenad Kovačević,

dinstven projekat ove vrste u našem oglašivačkom prostoru

titelji portala www.naked.ba svojim glasovima – istakla je

Sound Producer Via Medije, urednik i voditelj emisije.

i stoga vjerujemo da će donijeti svježinu i novu energiju

Jasenka Paralija – Jaganjac, urednica druge sezone.

Koncerti se organiziraju jednom mjesečno, a dosada

prijeko potrebnu za njegov razvoj i kvalitativni skok kojeg

Uz rubriku Naked.Battle, koja direktno animira Naked

su nastupali: “Predgrupa”, “Pappoemuo”, Rigorozni” i

očekujemo u bliskoj budućnosti. Jer, ljudi su isprogramirani

fanove i posjetitelje portala, naći će se i druga interaktvno

“Killing Jazz Hard Core Baby”. Sve informacije o koncerti-

da pamte samo ono što je drugačije, a “Adcomics” im to

koncipirana rubrika pod nazivom Naked.Walkthrough u

ma, video clipovi, fotografije, kao i najave su dostupne na

upravo garanatira – dodaje idejni tvorac projekta “Adcomi-

kojoj će se gledateljima postavljati pitanja na koja se odgo-

www.musiclife.ba, a oni koji žele osigurati svoje mjesto u

cs”, o kojem više informacija možete pronaći na www.ad-

vori šalju isključivo preko portala.

prvim redovima na slijedećem koncertu, trebaju samo po-

comics.com. A, kada poželite kampanju drugačiju od svih

“Još jedna originalna rubrika je i Naked.Between, koja

puniti online prijavu.

koje ste imali do sada, ispunite online aplikaciju i pošaljite

je svojevrsna replika na forme ‘klasičnog’ intervjua, pa tako

To je avion!? To je Supermen!? Ne, to je Adcomics!!!

svoj brief “Adcomics” kreativcima!

dovodimo zanimljivog gosta koji se nalazi na ‘meti’ ne jed-

Novi marketniški “trik” se zove “Adcomics” ili Ad in

Naked.TV – Zemlja Novih

nog, već tri voditelja. Naked.Face i Naked.Space su i dalje

Nova sezona, novo lice, nova zabava; jednom riječju:

ostaju otvorene za prijavljivanje svih zaintersiranih preko

Zemlja Novih koja nas očekuje svakog ponedjeljka u 21

portala, a Naked.3G donosi priloge sa party-ja, koncerata

sat na programu BHT-a. Marljiva ekipa Naked.TV-a nam u

i drugih zanimljivih dešavanja,” dodaje Paralija – Jaganjac.

comics. Radi se o oglašavanju u stripu, što je novi projekat Berina Tuzlića, kreativnog direktora Via Medije. “Riječ je o posve novoj formi oglašavanja koju lansira-

Dukat mljekara najuspješnije srednje poduzeće u BiH D

ukat mljekari Gradačac u Sarajevu je dodijeljeno pri-

odgovornih partnera i kompanija u BiH», rekao je tim povo-

znanje za najuspješnije srednje veliko poduzeće u Bo-

dom Božo Pržić, direktor Dukat mljekare Gradačac.

sni i Hercegovini prema izboru «100 najvećih u BiH» kojeg svake godine organiziraju Poslovne novine.

Proglašenje «100 najvećih u BiH» Poslovne novine tradicionalno organiziraju već 37 godina, na osnovu popunje-

Kako je tom prilikom rečeno, Dukat mljekara Gradačac

nih anketnih listića i prijavljene godišnje dobiti kompanija.

po ukupnom je prošlogodišnjem prihodu prva na rang listi

Ove godine po prvi je put sastavljana lista i za manja i sred-

srednje velikih poduzeća u BiH.

nja poduzeća, a izbor je obavljen u saradnji s Gospodar-

«Zahvaljujemo našim potrošačima i kupcima na povje-

skom komorom FBiH i Privrednom komorom RS.

renju koje nam svakodnevno ukazuju. I u buduće ćemo se

Dukat mljekara Gradačac od 2007. godine sastavni je

truditi ponuditi najkvalitetnije proizvode, stvarane prema že-

dio Dukat mliječne industrije i Lactalis grupe, najsnažnije

ljama i potrebama naših potrošača i biti jedna od najboljih i

mliječne grupacije u svijetu.

8

06/2009

Velimir Kunić, ministar za razvoj, poduzetništvo i obrt Federacije BiH uručuje priznanje Boži Pržiću, direktoru Dukat mljekare Gradačac


Ejub Kučuk prvi dobitnik priznanja “Najmenadžer 2009” u kategoriji marketinške agencije G

eneralni direktor MITA Group Ejub Kučuk primio je 22. jula prestižno međunarodno priznanje “Naj-

menadžer BiH, Jugoistočne i Srednje Evrope 2009.“ u kategoriji marketinške agencije. Nagrada se dodjeljuje već 16 godina i priznata je kao mjerilo uspjeha menadžera i njihovih kompanija, a prvi put ove godine priznanje Najmenadžer dodijeljeno je i u kategoriji marketinške agencije. “Ova nagrada nije samo moj uspjeh nego uspjeh cijelog tima MITA Group. Ja vjerujem da je menadžer jak onoliko koliko je zapravo jak njegov tim. Mi imamo najbolje stručnjake iz različitih oblasti oglašavanja i tržišnog komuniciranja, odlične šefove svih odjela i, prije svega, zahvaljujem se njima, a onda i svima onima koji su me predložili za ovu nagradu i koji su glasali za nas. Priznanje je i dodatni poticaj da ostanemo u samom vrhu bh. oglašivačkog tržišta te da i dalje investiramo i pratimo svjetske trendove u ovoj branši i uvodimo ih na tržište BiH,” istakao je Kučuk. Nagradu je u ime Direkcije Agencije za izbor i promociju menadžera BiH, Jugoistočne i Srednje Evrope dodijelio generalni direktor projekta Pane Škrbić. „Pratimo trendove u svijetu i shvatili smo da marketinške agencije igraju značajnu ulogu u podsticanju razvo-

Ejub Kučuk i Pane Škrbić

ja businessa. Ove godine smo uveli prvi put kategoriju za

kategoriji,” naglasio je Škrbić.

nagradu Najmenadžer u oblasti marketinških agencija, a

Priznanje Najmenadžer u različitim privrednim katego-

planiramo i narednih godina dodijeljivati priznanja u ovoj

rijama već 16 godina dodjeljuje Direkcija Agencije za izbor

najmenadžera BiH, Jugoistočne i Srednje Evrope Zenica i to prema odlukama međunarodnog žirija sastavljenog od najuglednijih menadžera i naučnih radnika iz regiona

Ludi za Poli! Ko je ovdje, ustvari, lud? O

dnedavno je Sarajevo, a vjerovatno i ostali veći gradovi u Bosni i Hercegovini, preplavljeno bilbordi-

ma za Poli salamu, odnosno novi proizvod – Poli snack. Odavno u Media Marketingu razmišljamo o kolumni koja bi se zvala ČIJA JE OVO IDEJA? Uradak za Poli snack je idealna prilika za to. Struka konačno mora progovoriti protiv toga da nam se u okruženju slobodno pojavljuju svakakve gluposti. Pitanje ‘Ko je ovo napravio?’, u ovom slučaju ne treba postavljati jer je na bilboirdu potpisana agencija Futura DDB Ljubljana, dugodišnja agencija Perutnine Ptuj koja je prije nekoliko godina krenula s kampanjom Ludi za Poli.

gazam uživajući u novoj Poli salami. Kao da poruka s bilbor-

Međutim, izgleda da se i Futura DDB odrekla vlastite kre-

da glasi: „Dajte ovo Bosancima, oni su ionako drkadžije!“

ativne ideje (ukoliko se ovdje uopšte može govoriti o kreativnosti), jer na zvaničnoj web stranici agencije, od svih

Na zvaničnoj web stranici Poli salame stoji da je ona «salama s karakterom».

se kreće gore-dole-gore-dole. Sjećate li se golih grudi na plakatu za festival Mess i prašine koja se zbog toga digla? Za razliku od tog plakata, «Poli penise» bi zaista trebalo skinuti sa ulica.

kampanja rađenih za Poli, jedino nema ove za Poli snack.

Ko je smislio da se, imala karakter ili ne, evropska pile-

Pitamo se da li je autor išao na to da je klijent glup i

Elem, za promociju novog proizvoda Poli salame iskori-

ća salama broj 1, oglašava korištenjem imitacije lika koji je

neće skontati, ili je išao na to da je Bosanac glup i neće

šten je lik koji je, zapravo, božanstvo Hindu religije i životne

sveti naciji, religiji i životnoj filozofiji koje su, u svojoj srži,

skontati, ili su ljudi u njegovom marketingu glupi, ili toliko

filozofije koja vegeterijsntvo nosi u svojoj srži.

vegetarijanske i još na ovako vulgaran način?

ludi za Poli, salamom s katakterom.

S druge strane, riječ je o neprimjereno vulgarnoj ilustraciji. Radnik, koji je „lud za Poli“, drži Poli snack u svojoj ruci

Da imamo Udruženje agencija, imali bismo sud časti koji bi ovu vizualizaciju zasigurno proglasio nečasnom.

tako da s prstima formira muški polni organ sa svim pripa-

Etika struke nalaže nam da ne vrijeđamo ni druge naci-

dajućim mu dijelovima i to u trenutku samozadovoljavanja.

je, ni religije, ni životne filozofije, a ovaj bilbord to direktno

Otud i šest ruku zbog brzine kojom to radi kao bi doživio or-

čini: asocira na Hinduizam i na ruku u kojoj je penis i koja

10

06/2009

Pitanje postavljeno na web stranici Poli salame glasi: Je li Poli luda? Odgovor je: Ne, Poli nije luda. Izuzetno je ineteligentna, prefrigana, promišljena i prodorna. Poli je pametna. I zato smo ludi mi. Ludi za njom, naravno. Za Poli ludi jesmo, ali budale nismo!


Četiri stoljeća su 400 godina T

ijekom proteklih mjeseci, u mostarskoj agenciji SMART

udrugu copywrite “Raguži 1610” i vrlo privlačan logo koji

dizajniran je pomalo neuobičajen logo. Udruga građa-

vam ovom prigodom i ekskluzivno predstavljamo. Suštinski,

na “Raguži 1610.” dobila je vizualni identitet s namjerom

imamo tipografsku kompoziciju predstavljenu u obliku liga-

da ga promovira na planetarnom prostoru. Nimalo čudno

ture. Brojka “1610” svakako je dominantna, a intervencijom

jer se radi o prezimenjacima koji žive na svim kontinentima,

na “nuli” čini se da je postignuta beskonačnost. Ona može

osobito u Europi i obje Amerike.

predstavljati i jednu u slijedu istih znamenki. Logo se tako

Kako saznajemo u SMART-u, sljedeće godine, 12. lipnja,

našao u funkciji niza. U grafičkom smislu, zasigurno i oči-

Stolac i Hercegovina bit će mjesto održavanja pomalo neu-

gledno imamo segment lanca. Funkcionalno rekli bismo...

običajenog događaja. Raguži slave 400 godina od rođenja

zajedništvo. “Iako se naš kreativni tim rjeđe odlučuje za izra-

svoga rodonačelnika Petra. Ima tu i još jubileja: 350 godina

zito funkcionalni (prezentativni) dizajn, ovaj put smo imali

od rođenja njegovog sina Petra Raguža te 300 godina od

sreće i postigli puni pogodak”, rekoše nam u SMART-u prili-

prvog pisanog dokumenta s prezimenom “Raguž” (Matice

kom našeg nedavnog telefonskog razgovora.

župe Rupni Do, Popovo polje - 23.10.1710.). Lijepi jubileji

manje nego, čini nam se, vrhunski dizajniranim vizualnim

Nadamo se da je na zadovoljstvo neobične udruge “Ra-

za skupinu ljudi koji potječu od jednog čovjeka i nose isto

identitetom. ”Udruga je u našoj agenciji dobila, rekao bih,

guži 1610” ovih dana u život krenuo jedan prelijepi dizajn.

prezime. U knjizi “Raguži, povijest i rodoslovlje” Stojana

tipični smartovski dizajn”, rekao nam je kreativni direktor

Kako smo čuli, bit će postavljen na stranicu udruge www.

Raguža Gunjinovića, slovom i brojem upisano ih je gotovo

SMART-a Miro Raguž, pogađate, i sam dio plemena... “Pri-

raguzi.org i započet će svoju planetarnu misiju s ciljem da

4.000. Knjiga obrađuje četiri stoljeća neprekidnog razvoja

padam dvanaestom naraštaju Raguža i posve je bilo logič-

sljedeće godine u Stocu održe skup Raguža iz cijelog svijeta,

ovoga prezimena i do danas navodi trinaest naraštaja bez

no da pomognem rođacima u ovoj, po mnogo čemu jedin-

pri čemu će, pored ostalog, čuli smo, doći do pokušaja oba-

prekida. Iako do sada bilježimo niz publikacija o ovome

stvenoj manifestaciji. Svojevremeno sam tri godine radio

ranja Guinnessovog rekorda u skupljanju na jednom mjestu

interesantnom hercegovačkom rodu, navedena knjiga, u

na dizajnu knjige o Ragužima i baš kad su moji suradnici

osoba koje potječu od jednog čovjeka i nose isto prezime.

trenutku izlaska prije četiri godine, izazvala je bum sa svojih

pomislili da sam završio, ‘morali’ su praviti novi logo...”

Mi im želimo sreću, uz želju da im naš prijatelj Miro Raguž,

više od 800 stranica enciklopedijskog formata.

kroz smijeh nam odgovara Miro Raguž.

Posve je logično da se Raguži nisu zadovoljili ničim

Za ovu prigodu SMART je ponudio Ragužima za njihovu

kreativni direktor SMART-a, svojim prisustvom doprinese postizanju novog rekorda koji iznosi – 1.201 osoba.

06/2009

11


Anur Hadžiomerspahić, umjetnik

MM intervju

Moj rad danas govori o apsurdu konzumerizma kad čovjek postaje manje vrijedan od proizvoda, o kontekstu u kojem postaje rob proizvoda i o diktaturi proizvoda Dizajnirati ne zači imati program, fotografisati ne znači imati digitalnu kameru, vizuelno komunicirati ne znači imati samo ideju. Naravno da taj neko, ako nije obučen za vizuelnu komunikaciju - loše vizuelno komunicira i to bi trebalo u budućnosti da bude presudno. Međutim, trebat će dosta vremena da klijent shvati da ga to što mu je uradio «amidžin mali» košta na kraju više nego da je platio najskupljeg profesionalca. Jer, vaga se između «amidžića koji zna oko kompjutera» i grupe profesionalaca, dakle između nula ulaganja i ozbiljnijeg finansijskog ulaganja. Ja znam da je, u konačnici, ipak skuplji „kompjuterizovani amidžić“, ali će to biti veoma teško objasniti bilo kome ko daje novac. Na kraju bi trebalo da mu to pojasni vrijeme, odnosno, da shvati s vremenom da je to što njegovu kompaniju niko ne shvata ozbiljno rezultat njegovog lošeg vizuelnog nastupa, da je to što ne prodaje svoje proizvode rezultat lošeg dizajna pakovanja, da je to što niko ne reaguje na njegovu reklamu rezultat toga što nije dovoljno drugačija, dakle bez svježe ideje... da dalje ne nabrajam, mogao bih satima. Ono što mene brine je to da će taj proces trajati dugo.

Razgovarao: Ekrem Dupanović

N

e tako davno imali smo intervju s Communisovim

na pripremama mojih umjetničkih izložbi i, onako usput,

kreativnim dvojcem Anurom Hadžiomerspahićem i

posmatrao kampanje po različitim gradovima i različitim

Ajnom Zlatar. U međuvremenu su se dogodile promjene i

medijima. U Italiji je oglašavanje, u kreativnom smislu, na

projekti koji su me motivirali da ponovo razgovaram s Anu-

samom dnu. Poplava imidž benk-a i otrcani slogani ispisani

rom koji se odlučio za samostalnu umjentičku karijeru, a

«slatkim» fontom, očigledno smišljani u onih dan i po vre-

izložba Human Condition, koja upravo traje u okviru Vene-

mena koliko je klijent dozvolio za projekat vizuelne komu-

cijanskog Bienala, predstavlja vrhunski umjetnički događaj

nikacije, su ono što krasi ulice italijanskih gradova. Radi se

koji snažno argumentira potrebu da o njemu porazgovara-

previše brzo, da bi se radilo pametno i dobro.

mo i na stranicama Media Marketinga. POZICIJA KRETIVCA U ADVERTISINGU JE U IZMUIRANJU

06/2009

gim javnim prostorima, kao što sam to radio u tržnim centrima MIMS u Sarajevu, Konjicu i Mostaru 2005. godine.

ED: Moje je prvo pitanje vezano za tvoju odluku da

Prvu izložbu u italijanskom supermarketu sam radio

napustiš advertising i da se posvetiš angažovanom dizajnu.

u Reggio Emili, u aprilu ove godine, zatim sam postavio

Šta te je navelo na takvu odluku i da li to znači da smo te

gigantografije na trgu Pobjede (piazza della Vittoria), a u

trajno „izgubili“ u oglašavanju, ili je ovo samo jedan od-

junu, za vrijeme otvaranja Venecijanskog Bienala, otvorio

mor od svakodnevnog stresa i obezbjeđivanje vremena da

sam izložbu u Vencijanskom supermarketu Coop koja će

radiš ono što u ovom trenutku želiš raditi i što apsolutno

trajati do kraja Bienala. Dakle, prisutan sam na Venecijan-

predstavlja tvoju umjetničku slobodu?

skom Bienalu, ovaj put ne izborom umjetničkog direktora,

Anur: U advertisingu me ima samo ako sam neopho-

kao 2001., već u formi off projekta.

dan. Dakle, ako trebaju stručnost, znanje i iskustvo. To bi

Koristim, kao što sam to radio i prije, sve što koristi

značilo da prihvatam poslove pod uslovom da imam apso-

advertising, ali u svrhu umjetnosti. Plakati, citylightovi,

lutnu slobodu pri odlučivanju o vizulenom konceptu i nje-

bilboardi, pvc gigantografije pa sve do hostesa, u unifor-

govom projektovanju, bez mogućnosti bilo kakve rasprave.

mama Human Condition-a i blagajnica koje dijele letke.

Drugim riječima rečeno, u oglašavanju me vjerovatno više

To već odavno nazivam Artvertisingom. Moj rad danas

neće biti.

govori o apsurdu konzumerizma kad čovjek postaje ma-

To je posao kao i svi drugi. Reći ću, kao i mnoge moje

nje vrijedan od proizvoda, o kontekstu u kojem postaje

kolege: kako se ne raspravlja s hirurgom gdje će te rezati i

rob proizvoda i o diktaturi proizvoda. U Veneciji sam izlo-

kako, tako mislim da se ne treba bespotrebno raspravljati

žio rad koji govori o diktaturi proizvoda - Barbiku u stavu

ni s ljudima koji su učili silne škole u domenu vizuelnih

zig hajl ispod koje piše - Kapitalizam. Za izlaganje biram

komunikacija.

supermarkete i tržne centre kao izvore konzumerizma jer

Međutim, pozicija kreativca u advertisingu je u izumi-

mi se čine najprikladnijim.

ranju. Zamijenjeni smo tehnologijom. Programi, koji su sve

Ono što želim, kao što često napominjem, jeste da ko-

lakši za korištenje, digitalne kamere, neograničeni izbor

municiram s ljudima koji ne dolaze iz umjetničkog miljea,

fontova, a naročito banke fotografija, učinile su da danas

s ljudima koji ne pripadaju umjetničkoj eliti. Zato se trudim

svako može vrlo lako kreirati i doći do onoga što mu se svi-

da u porukama budem što jednostavniji i jasniji. U tome

đa. Ipak je priedjev ‘sviđati’ presudan kada neko daje lovu

nalazim potpuni smisao dok me mišljenje kritike umjetno-

iz svog džepa. A ideju – ideju ima svaki čovjek i najčešće

sti, zapravo, uopšte ne zanima.

vjeruje da baš on ima onu pravu.

12

Ja sam se sad u potpunosti predao umjetnosti. Nastavljam s izložbama u supermarketima, tržnim centrima i dru-

Moj umjetnički rad u javnim prostorima se i dalje zove

ED: Šta radiš danas, kad ne kreiraš reklamne kampanje?

Human Condition i tako će se uvijek zvati. Jer to je, za-

Anur: Ovu sam godinu proveo uglavnom u Italiji radeći

pravo, jedno djelo, jedan čin koji je usmjeren ka stanju


čovjeka u modernom društvu, kontekstu za koji mislim

velikoj mjeri, inicira i podržava. Istovremeno, okrećeš se

je bila stručna pomoć privredi koja je bila, u poslijeratnom

da svakim danom postaje sve manje podnošljiv i koji radi

običnom čovjeku kao svojoj poblici i ignorišeš umjetničku

periodu, na koljenima, drugo, to je bila borba protiv šunda-

umjesto za čovjeka, protiv njega. Nemam namjeru da di-

elitu kojoj si bio posvećen čitavu proteklu deceniju. Wor-

vizuelnog zagađenja i, treće, to je podizalo nivo vizuelnog

žem revolucije ni da dajem odgovore, imam namjeru da

kshopovi koji su rađeni u okviru projekta Ars Aevi, svi gra-

komuniciranja u BiH, što su mnogi, naročito mladi ljudi iz

kritikujem i provociram na razmišljanje, da javno vrištim.

fički materijali i izložbe u okviru Venecijanskog bienala bili

struke, znali cijeniti.

Otuda podnaslov mog umjetnickog rada: javno vrištanje i

su namijenjeni umjetničkoj eliti, odnosno ljudima koji su

Što se tiče Ars Aevia, to je projekat koji ja, od samog

individualne revolucije.

obrazovani i sposobni da razumiju savremenu umjetnost.

njegovog početka, gledam kao posebnu radnu akciju u ko-

Otkud ovako korjenite promjene?

joj učestvuju mnogi veliki umovi svijeta. Ovaj je projekat,

Postoji drugi, galerijski ciklus, koji zovem Fake Art lažna umjetnost. On se zasniva na ideji korištenja procesa

Anur: Ja sam uvijek bio okrenut običnom čovjeku, za-

prije svega, usmjeren ka dostojanstvu građana Sarajeva i

advertisinga, a ne na korištenju medija advertisinga. Radi

pravo me samo on i interesovao. Ako pogledamo ono što

Bosne, ali i ka dostojastvu čovjeka uopšte. U tom projektu,

se zapravo o tome da izvodim shooting (često pred posje-

sam radio u Bosni i Hercegovini, u okviru dizajna, to je bio

umjetnička elita nije elita, jer razlozi zajedničkog djelovanja

tiocima izložbe u formi performansa), postavljam foto set:

angažman usmjeren ka održavanju dostojanstva Bosanca.

nisu tržišni niti su isključivo intelektualni. To je za mene

s rasvjetom, scenskim elementima, šminkom i rekvizitom,

Prvo sam radio projekat Made in Bosnia koji je prevas-

projekat koji Sarajevo postavalja kao simbol Nove Evrope,

s modelima, glumcima i svim drugim što je već neophod-

hodno služio za predstavljanje lijepe, i za mene prave slike

što Sarajevo jeste i što Sarajevo zaslužuje da bude. Razlozi

no za reklamnu fotografiju, fotografišem, a potom sve to

Bosne putem riječnika advertisinga. To je bila prilika da,

zbog kojih su velikani savremene umjetnosti darovali djela

u photoshopu pretvaram u lažnu uljanu sliku. Tako proces

kroz tu izložbu, ljudi u svijetu vide i drugu, ljepšu, istinitiju

i čine dio ideje Ars Aevi su, prevashodno, jedno veliko NE

reklamne fotografije bukvalno preusmjeravam u umjet-

i dostojanstveniju Bosnu, pored one CNN Bosne pune kre-

nacionalizmima, rasističkim podjelama, političkim igrama

nost. Također, kupujem slike sa nekih od imidž benkova,

zavih, sirotih ljudi i žena pod maramama.

velikih sila, religijskim diktaturama koje vode u ratove u kojima se najjasnije vidi koliko ljudi mogu biti zloupotrebljeni

kupujem prava, a potom i njih pretvaram u lažne uljane

Uporedo sam radio Human Condition koji je obrađi-

slike koje štampam na platnu i stavljam u zlatne okvire.

vao teme modernog društva i čovjeka u njemu. Od samog

Slike s imidž benka nazivam po broju sekundi koje su bile

početka ja sam bio uvjeren da umjetnost treba da izađe iz

Svaki umjetnik slijedi svoju ideju. To je tako. Neki umjet-

neophodne da nastane lažna uljana slika. Te sam slike

galerija i želio sam izlagati u javnim prostorima. U skladu s

nici su šezdesetih i sedamdesetih razbijali ideju galerije po-

izlozio u Centru za savremenu umjetnost Spazio Gerra.

tom idejom prvu izložbu Human Condition sam postavio u

stavljajući u njoj žive konje, ili sir koji bi se usmrdio nakon

vinoteci, u Toskani 1994.

par dana tako da više niko nije mogao da uđe u galeriju. Ja

UMJETNOST MORA IZAĆI IZ GALERIJA

zbog interesa vladajućih kasta.

Advertising u BiH je za mene bio neka vrsta poslije-

slijedim svoju ideju izlaganja u javnim prostorima, ali izla-

ED: Kažeš da nemaš namjeru da izvodiš revoluciju, ali

ratne radne akcije. Sjećam se da sam na No limitu rekao,

žem i u galerijama unoseći u njih lažnu umjetnost (Fake

mene sve ovo podsjeća upravo na to. Kod tebe su se do-

prilikom jednog intervjua, da za fabriku duhana u nekoj

Art). Naravno da samo oni koje vrijeme odabere i uvrsti u

godile revolucionarne promjene. Iz advertisinga si, direktno

drugoj zemlji ne bih radio vjerovatno nikad, ali da je raditi

istoriju umjetnosti ostaju u muzejima za buduće naraštaje.

krenuo u borbu protiv konzumerizma kojeg advertising, u

za Fabriku duhana Sarajevo nešto sasvim drugo. Prvo, to

Ja nisam kategorično protiv konzumerizma ili kapitali06/2009

13


14

06/2009


stičkog uređenja, ja samo mislim da su se neke stvari u mo-

municirati ne znači imati samo ideju. Naravno da taj neko,

Sad dolazimo do suštinskog problema. Suština rekla-

dernom društvu, recimo, otele kontroli. Kozumerizam nije

ako nije obučen za vizuelnu komunikaciju - loše vizuelno

mne agencije je umjeće vizuelnog komuniciranja. To je

loša stvar sam po sebi, ali kada proizvod postaje, bilo da se

komunicira i to bi trebalo, u budućnosti, biti presudno.

nešto što većina agencija danas ne priznaje, jer živi od

radi o stanu, autu ili odjeći, nešto čemu čovjek robuje, tada

Međutim, trebat će dosta vremena da klijent shvati da

drugih usluga. Ja sam istrajan u ovom mišljenju. Menad-

to više nije dobro. Postoji velika razlika između šezdesetih i

ga to, što mu je uradio «amidžin mali», košta na kraju

žment agencija treba da bude u službi vizuelne komuni-

devedesetih, u tom smislu. Ovdje, u Italiji, redovno gledam

više nego da je platio najskupljeg profesionalca. Jer, vaga

kacije, a ne obratno. Ekonomisti u agenciji moraju biti

ljude koji rade po dva posla da bi platili stanarinu ili ratu za

se izmedju «amidžića koji zna oko kompjutera» i grupe

podrška kreativnom djelovanju, a ne obratno. I PR tako-

stan, ljude koji rade toliko da im je veoma često potreban

profesionalaca, dakle između nula ulaganja i ozbiljnijeg

đer. U protivnom dolazimo u ovaj ćorsokak, u kojem zbog

doping u različitimi oblicima, ljude koji rade predračune

finansijskog ulaganja. Ja znam da je, u konačnici, ipak

brzog i lakog novca navikavaš klijenta da sam kreira, slu-

kada se odlučuju da prave djecu...postoji niz razloga zbog

skuplji kompjuterizovani amidžić, ali će to biti veoma teš-

šaš i uvažavaš njegove želje ne shvatajući da mu, zapravo,

kojih je to tako i ja ih u svojim djelima podvlačim, kao što

ko objasniti bilo kome ko daje novac. Na kraju bi trebalo

na taj način izravno govoriš da vizuelna komunikacija i

ukazujem i na njihove konsekvance.

da mu to pojasni vrijeme, odnosno, da vremenom shvati

nije neki posao i da je na taj način obezvređuješ. Tada, za-

A što se tiče revolucija...hm. Nema više revolucija,

da je to, što njegovu kompaniju niko ne shvata ozbiljno,

pravo, režeš granu na kojoj sjediš. Naravno da će slijedeći

nisu u modi. Ali postoje individualne revolucije. Revolu-

rezultat njegovog lošeg vizuelnog nastupa, da je to, što

klijentov logičan korak biti da, kad već sam kreira, to ne

cije u samom sebi. Sa svojim radovima provociram ljude

ne prodaje svoje proizvode, rezultat lošeg dizajna pako-

plati, ne cijeni niti te zove za slijedeći posao. Jer, zašto bi

na razmišljanje. Potom, ko zna, možda potaknem i po-

vanja, da je to, što niko ne reaguje na njegovu reklamu,

te zvao ako je sve sam osmislio? Tu grešku su napravili i

neku individualnu revoluciju, a ako ne, barem sam javno

rezultat toga što nije dovoljno drugačija, dakle bez svježe

prave ekonomisti i menadžeri u mnogim agencijama, za-

vrisnuo. To moram.

ideje...da dalje ne nabrajam, mogao bih satima. Ono što

jedno sa stručnjacima za PR. Nije mi jasno kako ne vide

mene brine je to što mislim da će taj proces trajati dugo.

jednu veoma jednostavnu činjenicu: veliki organizatori

Vidiš po agencijama - jedino što ih još održava su eventi,

i menadžeri ne sjede u reklamnim agencijama već pra-

KAKO ADVERTISINGU VRATITI DOSTOJANSTVO? MM: Kako misliš da bi advertising trebao da se promi-

dakle onaj segment posla koji ne može kompjuterom, već

ve svoje projekte u drugim prostorima koji dozvoljavaju

jeni ne bi li vratio dostojanstvo koje je imao do prije dece-

valja organizovati ljude, majstore tonce, obući djevojke u

njihovoj kretivnosti da se realizuje, jednako kao i veliki

niju-dvije? Sve se mijenja, pa bio morao i advertising. Čini

brendirane kostime, organizovati adekvatnu živu muziku,

ekonomisti, veliki stručnjaci za novinarstvo ne sjede u

mi se da je tu najveća odgovornost na oglašivačima. Da li je

obezbijediti kakvog celebritija da uveliča skup, nakupova-

agencijama već prave 60 minuta na Federalnoj ...samo

budućnost u manjim, butik agencijama, koje neće morati

ti hrane, pića, balona i svijeća. Ukratko, tamo gdje treba

veliki kreativci mogu da sjede u agenciji jer bi to trebala

„trčati“ za svakim klijentom, kao što to danas čine veće i

zakucati ekserom, to još uvjek prolazi, jer ne ide kompju-

da bude njihova kuća za vještine vizuelne komunikacije

velike agencije da bi preživjele? Kako bi se mediji trebali

terom, i to će mnogi platiti samo da se ne pate. Zbog toga

koja im jedina stvara uslove za realizaciju njihovih pro-

ponašati jer su oni danas možda i najveći krivci za šund u

se i video još kako-tako održava, jer ima tu organizacionu

jekata. Tako su ove kuće, koje danas zovemo reklamnim

oglašavanju. Davanjem ogromnih medijskih provizija sami

komponentu, iako su imidž banke već ozbiljno zagazile i

agencijama i nastajale, od jednog kreativca (Armando Te-

sebe dovode u situaciju da im treba mnogo oglasa i onda

u video prostor.

sta), do grupe kreativaca koji su, kako se posao širio, imali

gube kriterije. Kako ti, kao kreativac, vizioniraš u kojem bi

Ovde se načinje drugi problem, a to je širina «krea-

potrebu za dobrim organizatorima i prodavacima baš kao

se pravcu trebao razvijati advertising da bi izbjegao zamku

tivne» ponude. Pošto su cijene kreativne usluge pale na

što imaju potrebu za računovođom ili sekretaricom. Re-

konzumerizma u koju je, očito, upao?

nulu, italijanske agencije, na primjer, šire posao do lek-

klamna agencija nema drugi autentičan proizvod od projekta vizuelne komunikacije.

Anur: To je zaista teško pitanje. Mnogo sam razmi-

torisanja i prijevoda, čak kada rade za izdavače, preuzi-

šljao, tražio odgovore i izlaze i trenutno ih ne vidim, mož-

majući u potpunosti odgovornost za eventualne greške.

Još je mnogo drugih razloga zbog kojih mislim da

da se naziru. Postoji nekoliko problema koji se čine veoma

Taj sistem ful servisa se širi do u nedogled, samo da bi

će se dostojanstvo advertisinga, naročito u Bosni, teško

teško rješivi bez uticaja vremena. Prvi je, kao što sam već

se zadržao posao. Ne bi me uopšte iznenadilo kada bi se

vratiti. Mi pored svjetskog trenda negativnog po adverti-

spomenuo,

tehnologija. Uz pomoć digitalnih aparata,

sutra, u ponudi jedne reklamne agencije, pojavile, recimo,

sing imamo, kao i uvijek, pride situaciju u zemlji o kojoj

kompjutera i interneta, svako može da dizajnira, to je či-

računovodstvene usluge za klijenta, advokatsko-pravni

nema potrebe da govorim. Ja, naravno, rješenje i dalje

njenica. To je bez daljnjeg veoma lijepo, s jedne strane,

savjeti i čišćenje klijentovih ofisa. Sve se to strpa pod kapu

vidim u uzdizanju vještine vizuelne komunikacije na nivo

a, s druge, veoma loše po struku i, dalje, po ambijent u

«kreativnog djelovanja» (jer LIJEPO čistimo), a, u suštini se

koji zaslužuje i vjerujem da će tome pomoći najviše ba-

kojem živimo. Jer ipak, dizajnirati ne zači imati program,

odlazi sve dalje od poziva i suštine reklamne agencije, a to

čeni novci i vrijeme. Ovaj put za to će trebati, možda,

fotografisati ne znači imati digitalnu kameru, vizuelno ko-

je: vizuelna komunikacija!

neko duže vrijeme. 06/2009

15


56. međunarodni festival oglašavanja Cannes Lions

Yes we Cannes! Festivali

Piše: Asja Dupanović

O

glašivači koji su proteklih godina u jatima pohodili

učenja. Iz naše su regije među njima bili predstvnici 14

Cannes, ove su godine bili prisutni u mnogo manjim

kompanija/agencija iz Slovenije, predstavnici njih devet iz

grupama. Procter & Gamble je došao sa 17 svojih ljudi,

Srbije, ljudi iz dvije hrvatske agencije te predstavnici Tele-

što je skoro polovina njihove prošlogodišnje delegacije.

koma Crne Gore.

McDonald’s i Kraft Foods bili su prisutni sa po njih petero.

Organizotori festivala osmislili su program koji bi na-

Globalna je recesija dotakla svaki ugao marketinškog

značio izazove sa kojima se komnikacijska industrija tre-

biznisa. Blješteće i skupe dodjele nagrada nisu nikakav izu-

nutno suočava - mediji su fragmentirani, rastu i razvijaju

zetak. Agencije svih veličina širom svijeta smanjuju svoje

se digitalni i društveni mediji, potrošač želi interakciju sa

troškove i fokusiraju se samo na festivale i nagrade koje za

brendom na više različitih nivoa, razumjevanje potrošača

njih imaju najviše smisla.

kao i njegovo angažovanje zahtjevniji su nego ikada, do-

Početkom godine, Lisa Bennett je analizirala prijave ra-

dajte na to sve još i globalnu recesiju. Vodeći oglašivači i

dova tri DDB-jeve agencije koje nadgleda. Željela je izraču-

agencije debatirali su u Cannesu na navedene teme. Čast

nati koliko se troši na različita takmičenja i izvagati faktore

izuzecima, kakav je uvijek Argentinac Fernando Vega Ol-

kao što su: koje to nagrade posebno raduju kreativce ako ih

mos, kreativni direktor agencije Continental Europe and

osvoje, koje nagrade klijenti smatraju važnima itd. Glavna

Latam – JWT te prvi put festivalski gost, suosnivač Twittera

kreativna direktorica mreže DDB za zapadnu obalu Sjever-

Biza Stonea, sve se manje-više čulo već ranije.

ne Amerike, za 2009. je godinu smanjila budžet za prijavu

Ovogodišnji kanski festival oglašvanja održan je u najizazovnijem trenutku generacijama neviđene globalne ekonomske krize. Oni koji su mu prisustvovali, sebe mogu smatrati pravim sretnicima. Broj njegovih učesnika opao je čak za 40 odsto, a broj prijavljenih radova za čitavih 20 odsto. Uprkos tome Kanski lavovi ostaju broj jedan globalno takmičenje komunikacijske industrije.

radova svojih agencija na različita takmičenja za 35 odsto. Kreativni direktori širom svijeta bave se istim kalkulaci-

vima koji pomažu brendovima da procvjetaju, a Biz Stone je

jama. Čak i vrhunskim festivalima, kakav je kanski, opao je

predstavio lekcije iz fenomenalnog rasta Twittera, koji ima

broj prijavljenih radova za 20 i više odsto – na Clio nagra-

oko 18 miliona korisnika i, nakon samo dvije godine otkako

dama, u maju je učestvovalo 45 odsto manje radova i samo

je osnovan na svjetskoj sceni, igra veliku ulogu (u posljed-

polovina nekadašnjih učesnika.

njim danima kao alat preko kojeg se izvještava o aktualnoj

“Na D&AD smo prijavili 60 odsto manje radova i 40 od-

situaciji u Iranu). Odgovarajući na pitanja koja su za vrijeme

sto manje na Cannes Lions,” izjavio je Paul Silburn, kreativni

njegovg seminara ljudi uživo postavljali na Twitteru, Stone se

partner londonskog Saatchi & Saatchi-ja. I BBDO, najnagra-

dotakao brojnih, za oglašivače korisnih tema.

đivanija mreža u posljednje dvije godine kanskog festivala,

Na kraju drugog dana ovogodišnjeg festivala, jedan od

umanjila je svoje učešće. “Broj radova koje smo prijavii ove

njegovih učesnika na svom je blogu postavio zanimljiv post s

godine upola je manji nego ranije,” riječi su Davida Lubarsa,

naslovom: “10 stvari koje ne želim čuti na Kanskim lavovima

predsjedavajućeg i glavnog kreativnog direktora mreže za

2010”. U pomenutom blogu dotični piše: “Večernja kiša na

Sjevernu Ameriku, predsjednika ovogodišnjeg kanskog žirija

svoj je način doprinijela festivalu koji se već pokazuje kao

za tv i printane oglase. Broj prijavljenih učesnika iz agencije

sasvim maglovit u svakom drugom pogledu. Učešće na fe-

Lubars se smanjio za 80 odsto. “Po novouvedenom pravilu

stivalu čini se tankim, kvalitet prijavljenih radova ostavlja vas

mogao si u Cannes ako si trebao biti sa klijentom ili smo

uskraćenim za zadovoljstvo, a govornici, na nizu različitih

očekivali da ćeš pobjediti,” rekao je Lubars.

akcenta kao papagaji ponavljaju otrcane fraze koje slušamo

10 STVARI KOJE MI NISU MORALI REĆI NI OVAJ PUT Učesnici iz skoro 90 zemalja svjesni da su se svijet, pa

16

06/2009

Fernando Vega, čovjek koji se cijeli život bori s krizom, održao je prezentaciju na temu “Majka kriza” o teškim uslo-

već nekoliko posljednjih godina. Zato, bez nekog posebnog redosljeda, evo nekoliko stvari koje naredne godine ne želim platiti 2600 EUR da bih ponovo čuo:

i industrija, od prošlog festvala do danas itekako izmijeni-

1. ”Ne radi se o oglašavanju već o aktivnom učešću.”

li, došli su u Cannes ne samo zbog takmičenja već i sed-

2. ”Printanom su oglašavanju dani odbrojani.”

modnevnog programa seminara, diskusija, prezentacija,

3. ”Ne želite oglašavati, želite voditi razgovor.”4. ”Stvar je imati sjajnu priču (story).” 5. ”Oglašavanje više nije jednostrana komunikacija. Potrošač sada može razgovarati s vama.”
 6. ”Morate prepustiti kontrolu kada je riječ o online životu vašeg brenda. Potrošači će vam je svakako oduzeti.” 7. ”Online baneri i display advertising propali su modeli.” 8. ”Naredni veliki prodor bit će centriran oko mobilnih aparata.” 9. ”Društveni mediji nisu prolazni, ovdje su da ostanu.”
 10. ”Potrošači su uvijek ‘on’ KANSKA DEBATA Ni na ovogodišnjoj kanskoj debati, koju tradicionalno vodi CEO WPP grupacije Martin Sorell, nije bilo posebno plodne rasprave budući da se kvartet gostujućih predstavnika nekih od najvećih svjetskih oglašivača jednoglasno složilo o viziji naše industrije. Najviši direktori kompanija Kraft, Procter & Gamble, Johnson & Johnson i McDonald’s složili su se da agencije mogu svoj posao obavljati bolje, ali i sami oglašivači, da su digitalni mediji važni i da se za njih odvaja sve veći dio budžeta ali da je televizijsko oglašavanje tu da ostane, da su pod uticajem recesije potrošači kao nikada fo-

Grand Prix za PR: naziv rada The Best Job in the World, agencija Cumminsnitro, Brisbane Australia za Turističku zajednicu Queenslanda

kusirani na vrijednost, da i male i velike agencije za najveće

stor koji je kampanja besplatno dobila u medijima procje-

vo ovoj kampanji već u oči upada i to da ga je osvojila

oglašivače igraju važne uloge te, kao ništa manje važno, da

njuje se na 100 miliona američkih dolara.

oglašivačka agencija. Žiriju njie bilo važno kakva tabla visi

je korporativna društvena odgovornost od vitalnog značaja kako za kompanije tako i za njihove potrošače.

“Klasična”, “krajnje jednostavna” i “jednoznačna” riječi su kojima je predsjednik prvog PR žirija Lord Tim Bell

na ulazu autorske agencije već to da je ona pokazala istinsku moć PR-a.

Debata možda nije bila najuzbudljivija ali je, s obzirom

opisao ideju za oglas na koji su reagovali milioni ljudi širom

Britanac Ben Southal, odabran za najbolji posao na

na veličinu budžeta koje njeni učesnici kontrolišu, dala vjero-

svijeta. Dodao je još da je riječ o savremenoj kampanji koja

svijetu, od 1. jula živi na ostvru Hamilton, a njegov blog

je funkcionisala kako on tako i offline te nudila zaposlenje

možete pratiti na adresi www.islandreefjob.com

dostojan pregled pravca u kojem se marketinški svijet kreće. PR, PROMO & DIRECT LIONS

u trenutku kada mnogi ljudi tragaju za njim. Iako je riječ o

Nakon odabira 143 finalista među 1118 radova pri-

lokalnoj turističkoj promociji, oglas za “najbolji posao na

javljenih u kategoriju promotivnih aktivnosti, dodijeljena

U svojoj prvoj godini PR kategorija primila je 431 prijavu.

svijetu” odzvonio je širom planete, pa i u domovinama 15

su 44 lava. Grand Prix u ovoj kategoriji pripao je tokijskoj

Članovi žirija iz 15 zemalja svijeta dodijelili su ukupno 17 PR

članova žirija. Niti jedna druga prijavljena kampanja nije

agenciji Beacon Communications za rad pod nazivom Yu-

lavova kampanjama sa prvobitne liste 37 finalista. U ocjenji-

bila istinski globalna kao ova. Najveću nagradu u kategoriji

bari koji promovira istoimeni grad. Nekadašnjem rudar-

vanju su bili rigorozni, a kampanjama sa pozitivnim uticajem

žiri je, pored toga, dodijelio upravo ovoj ideji i zato što je

skom gradiću, koji je bankrotirao i izgubio 90 odsto svog

na društvo dali su najveći broj bodova. WWF je osvojio na-

spektakularne rezultate postigla za vrlo malo novca.

stanoviništva, očajnički je bila potrebna niskobudžetna

gradu za poticanje svijesti o globalnom zagrijavanju, liban-

Nije samo da je Grand Prix u PR kategoriji pripao upra-

ideja koja bi mu povratila život. Agencija je identifikova-

skoj fondacija Hariri odato je priznanje za lokalni program osnaživanja žena, a portugalski Crveni krst odnio je nagradu za kampanju koja je podigla svijest o humanitarnom radu. Leo Burnett, autor sve tri pomenute kampanje, veliki je ovogodišnji pobjednik PR kategorije. Ideja pobjedničke kampanje u kategoriji ipak nije zasnovana na altruizmu. Grand Prix, u inauguralnoj PR kategoriji ovogodišnjeg festivala, osvojila je agencija Cumminsnitro iz australskog Brisbanea s kampanjom The best job in the world kreiranom za Turističku zajednicu Queenslanda. Oglas, koji je uzrokovao lavinu besplatnog PR-a i podstakao maštu ljudi u svakom kutku planete, objavio je da se na period od šest mjeseci i platu od 150,000 australskih dolara traži čuvar napuštenog ostrva na Velikom koralnom grebenu čiji bi zadatak bio da čisti bazen, hrani ribe, prima poštu i svakodnevo piše o svojim doživljajima. “Prijaviti se može svako”, pisalo je u dnu oglasa. Zadatak agencije bio je da za budžet od 1.2 miliona američkih dolara kreira kampanju koja će promovirati nedovoljno poznata ostrva velikog koralnog grebena u ciljnoj skupini ljudi željnih izazovnog odmora na jednom od najljepših mijesta na Zemlji. Nastala je kampanja koja je sve samo ne nalik na turističku. Agencija je na ključnim tržištima strateški objavljivala pomenuti oglas na stranicama sa besplatnim oglasima koji nude posao. Pro-

Grand Prix za promocijske aktivnosti: naziv rada Yubari, agencija Beacon Communications Tokyo za gradsku upravu grada Yubari, Japan

06/2009

17


la nevjerovatnu činjenicu da je Yubari grad sa najmanjim

U ovogodišnjoj kanskoj sedmici različiti su žiriji iste ide-

odstotkom razvoda u Japanu i tako je nastala ideja No mo-

je birali za Grand Prix dobitnike. U najužoj konkurenciji za

ney, but love. Kreirana je simpatična maskota Yubari-Fusai.

veliku nagradu, u kategoriji upotrebe medija, bila je kam-

(Fusai na japanskom istovremeno znači “dug” i “supruž-

panja za dnevni list The Zimbabwean. Osvojila je zlatnog

nik”), gradonačelnik Yubaria s ponosom je objavio da je to

lava, ali na kraju nije sakupila dovoljno glasova za Grand

grad u kojem žive sretni parovi, a kao podršku toj činjenici

Prix budući da je ideja pretvaranja novca u medij korištena

agencija je gradskim vlastima pomogla da osnuju prvi ja-

ranije pa time nije sasvim originalna. Drugi favorit bila je

panski ured koji sretnim supružnicima izdaje Certifikat za

kampanja Best job in the world.

sretno vjenčane. Novovjenčani parovi iz cijele zemlje počeli

PRESS LIONS

su dolaziti u Yubari po certifikat koji blagosilja njihov brak. Iza projekta je uskoro stao cijeli grad i počele su nastajati

Grand Prix u kategoriji printanog oglašavanja pripao je

unosne ideje svih oblika – brendirane boce vina, slatkiši,

pariškoj agenciji Fred&Farid za njihovu evropsku kampa-

muzički cd-ovi, plišane maskote, a Japan je poludio za Yu-

nju za Wrangler Jeans pod nazivom We are animals. Ideja

bari-Fusaijem. Količina besplatnog PR-a nadmašila je sva

kampanje zasniva se na tome da su, zatrpani svakodnev-

očekivanja. U dvije godine projekta generiran je prihod od

nim urbanim životom, ljudi izgubili svoj životinjski instinkt.

31 miliona američkih dolara. Zahvaljujući ideji u čijem su

Žiri je u ovoj takmičarskoj kategoriji dodijelio ukupno 11 zlatnih, 23 srebrena i 36 bronzanih lavova.

srcu sami ljudi, Yubari se polako oporavlja, a njegovi stanovnici ponovo mogu biti ponosni na svoj grad.

DESIGN LIONS

Kampanja The best job in the world iste je večeri osvojila i Grand Prix u kategoriji direktnog marketinga, a prestiž-

Ove godine nije manjkalo tehnoloških inovacija među

na nagrada Agencija godine u oblasti direktnog marketiga

1100 radova prijavljenih u kategoriju dizajna, no dodje-

pripala je agenciji Shackleton iz Madrida.

ljujući Grand Prix seriji Paper Battlefield, koju je agencija McCann Worldgroup Causeway Bay iz Hong Konga kre-

OUTDOOR LIONS

irala za Nike, žiri je odao priznanje tehnici koja datira još Grand Prix za Outdoor: naziv rada Trillion Dollar Campaign, agencija TBWA Hunt Lascaris Johanesburg, za dnevni list The Zimbabwean

iz 10. vijeka - sitotisku. Za potrebe kreiranja serije plakata

valute - simbola rekordne inflacije i kolapsa lokalne eko-

Ovogodišnji je outdoor žiri dodijelio ukupno 69 lavova,

tinejdžere, zvijezde pomenute lige. Njih deset najuspješnih

nomije, Grand Prix su dobitinci u outdoor kategoriji 56.

uključujući 11 zlatnih, 21 srebrenog i 36 bronzanih. Naj-

igrača vlastoručno su, u štampariji, napravili 230 različitih

Festivala Cannes Lions. Kampanju, urađenu za dnevni list

nagrađivanija zemlja u kategoriji je Francuska sa ukupno 9

plakata preslikavajući svoje likove u pokretu jedan preko

The Zimbabwean, kreirala je agencija TBWA Hunt Lascaris

nagrada, a slijede joj Njemačka i SAD sa po šest te Brazil i

drugog u različitim kombinacijama. Osnovna ideja plakata

iz Johannesburga. Dnevnom listu The Zimbabwean je zbog

Indija sa po pet.

bila je dočarati energiju košarkaške takmice, kao i promo-

Kampanja pod nazivom Trillion Dollar Campaign, oglasi napravljeni od trilionskih novčaica lokalne devalvirane

agencije Dentsu.

pisanja o korumpiranosti lokalne vlade nametnut 55-od-

MEDIA LIONS

stotni porez koji ga je, zbog nove visoke cijene, učinio ne-

za promociju Nike košarkaške lige, agencija je angažovala

virati samo takmičenje. Dizajn žiri dodijelio je 22 zlatna, 22 srebrena i 38 bron-

dostupnim prosječnom građaninu. List je danas u egzilu

Neobičan distribucijski kanal koji je pronašla za jedan

zanih lavova. Njemačka je najnagrađivanija zemlja u ovoj

u Južnoj Africi. Krajnji cilj kampanje i osnova njene ideje

od najpoznatijih slatkiša u svijetu, Nestlé-ov Kit Kat, donio

kategoriji s 12 osvojenih lavova. Kampanja Trillion Dollar

bila je podići u Južnoj Africi svijest o ekonomskoj krizi i

je agenciji JWT Japan ovogodišnji Grand Prix u kategoriji

Campaign za dnevni list The Zimbabwean i u ovoj je ka-

patnji Zimbabwea pod Mugabeovim režimom. Agencija je

upotrebe medija.

tegoriji osvojila zlato. Zanimljivo je da je među dobitnici-

cijelu kampanju štampala na stvarnim novčanicama jer su

Inspirisana japanskim prevodom imena čokolade – Ki-

ma nagrada u kategoriji dizajna više oglašivačkih agencija

jeftinije od papira. Žiri je ocijenio vrlo zanimljivim to što

tto Katso što znači “sigurna pobjeda” te tradicijom da se

nego specijaliziranih dizajn studija i većina njih, kao što je

je urađeno sa tradicionalnim oglasnim formatom. Ovo je

učenicima pred polaganje teških prijemnih ispita na fakul-

to uočeno i protekle godine, pretenduje da izvire iz adver-

još jedna društena kampanja kojoj je na festivalu uručena

tete šalju želje za uspjehom, agencija je osmislila jestivu ra-

tising, a ne dizjan prostora.

prestižna nagrada.

zglednicu Kit Kat Mail i obratila se Japanskoj pošti s kojom

CYBER LIONS

Za najveću nagradu u kategoriji takmičila se i kampa-

je postignut dogovor da se baš ona za sreću šalje diljem

nja pod nazivom Dig out your soul agencije Bartle Bogle

zemlje. Ovo je bio prvi put u istoriji da je Japanska po-

Kampanja koja je obuhvatila više različitih platformi i

Hegarty iz New Yorka. Kampanja urađena za NYC & Co.

šta ušla u partnerstvo s jednom privatnom kompanijom, a

postala veliki pobjednik u kategorijama PR i direktnih lavo-

te Warner Bros, nije se sastojala niti od jednog bilborda

Nestlé je dobio 24,000 novih prodajnih mjesta bez ikakve

va, osvojila je i najveću nagradu u kategoriji web stranica,

već je outdoor arenu iskoristila na inovativan način anga-

konkurencije. Japan je perko noći zahvatilo Kit Kat Mail

odnosno interaktivnih kampanja.

žujući njujorške ulične muzičare da, u stanicama gradske

ludilo. “Brilijantna ideja s besprijekornom realizacijom i

Kreatori ideje Best Job in the world po Grand Prix su

podzemne željeznice, sviraju neobjavljene pjesme s novog

nevjerovatnim rezultatima”, riječi su Nicka Briena, CEO-a

na scenu izašli zajedno sa londonskom agencijom AKQA

albuma grupe Oasis pod nazivom Dig out your soul, a sve

kompanije Mediabrands Worldwide i predsjednika žirija u

nagrađenom za kampanju EcoDrive za Fiat (www.fiat.com/

kao promociju izlaska albuma.

pomenutoj kategoriji. Kampanja je generirala 11 miliona

ecodrive), te američkom agencijom 42 Entertainment, koja

Dvije kampanje koje su se natjecale za najveću nagradu

američkih dolara vrijedan publicitet. U periodu pred prije-

je prestižnu nagradu zaslužila svojim web rješenjima za igricu

u outdoor kategoriji ekstremno su različite: jedna je više

mne ispite prodato je 230,000 Kit Kat razglednica, a Ja-

The Dark Knight Worner Brosa (www.whysoserious.com).

tradicionalna, dok je druga bacila pogled na budućnost.

panci su ih zatim nastavili kupovati i slati širom zemlje kao

“Ono što nam se najviše dopalo kod kampanje Best job

“Svi smo se složili da su obje kampanje dobre, ali ona za

poruku za sreću u različitim prilikama. Kit Kat Mail ostaje u

in the world je to da je njen online dio sve uvezivao”, izja-

Oasis redefiniše sve ono što bi outdoor mogao bit i to je

svih 24,000 pošta kao trajan proizvod.

vio je na press konferenciji Cyber žirija njegov predsjednik

stvarno sjajno. Linija je bila tanka i ovo je možda posljednji

Ovogodišnji žiri, u kategoriji upotrebe medija, se pri-

Lars Bastholm, glavni kreativni direktor za digitalne medije

put da je tradicionalni format prevladao u konkurenciji s

likom ocjenjivanja fokusirao na postignuti učinak i odba-

agencije Ogilvy Sjeverna Amerika. “Agencija je na nekoliko

idejom koja je pomjerila granice kategorije”, riječi su Joséa

cujući brojne sjajne ideje koje su se njegovim članovima

strateških mjesta pitala – želite li najbolji posao na svijetu?

Molláe, jednog od članova ovogodišnjeg žirija koji dodaje

dopale, ali nisu imale besprijekronu realizaciju, niti su prija-

– a zatim je web stranica preuzela vođenje cijele kampanje.

da je žiri bio podijeljen između ove dvije kampanje i da

vitelji dali dovoljno dokaza o uspjehu koje su postigle. “Fo-

Šta više, ova je kampanja ‘čista zabava’. Prosto se ne mo-

je presuđujući glas za pobjednika dao njegov predsjednik,

kusirali smo se na rješenja koja su odradila sjajan posao”,

žete suzdržati od smijeha kad je pogledate.”

Akira Kagami, izvršni i globalni kreativni direktor japanske

izjavio je Brien.

18

06/2009

Fiat EcoDrive aplikacija omogućava vozačima Fiatovih


Grand Prix za kreativnu upotrebu medija: naziv rada Kit Kat Mail, agencija JWT Japan za NestlĂŠ

06/2009

19


vozila da prate svoju tehniku vožnje i daje im prijedloge kako da voze efektivnije, a Grand Prix je osvojila u podkategoriji online oglašavanja, odnosno inovativnih ideja. Lars Bastholm je za ovu aplikaciju rekao da odražava produbljivanje odnosa između klijenta i agencije što predstavlja još jedan trend u očitom porastu, s obzirom na sve dobitnike ovogodišnjih festivalskih nagrada. Grand Prix pobjednika u podkategoriji viralnog oglašavanja – web stranicu Why so serious?, agencije 42 Entertainment, žiri je hvalio iz više razloga, među kojima je i njena sposobnost da tzv. alternate-reality igre i storytelling dovedu na jedan viši nivo. U 18 mjeseci igra je preko višestrukih web stranica, sadržaja kreiranog od strane posjetilaca, live evenata i niza drugih alata, razvila vlastitu priču paralelnu sa Batman filmom. FILM LIONS Ovogodišnji Grand Prix pobjednik u kategoriji tv i kino oglasa daje jasan znak da se vremena mijenjaju. Agencija Tribal DDB uvjerila je Philips da brend televizora dimenzija kino platna, na međunarodnom planu lansira preko digitalnih medija fokusiranom kampanjom koja otjelovljuje kino iskustvo koje prodaje Philips Cinema 21:9. Grand Prix, koji je tradicionalno odlazio najboljoj televizijskoj reklami, žiri je odlučio dodijeliti radu Carousel (eng. Vrteška), potpuno podržavajući ideju da je ovo ispravan pravac u kojem kategorija treba krenuti. TITANIUM/INTEGRATED LIONS Yes We Cannes! Predsjednička kampanja Baracka Obame osvojila je Grand Prix u kategoriji cjelovitih oglasnih kampanja te najintrigantniju festvalsku nagradu – Titanijumskog lava namijenjenog inovativnim idejama koje mijenjaju kurs struke. Žiri je jednoglasno nagradio digitalni napor kampanje, njen uspjeh u izgradnji zajednice i volju da kreiranje Obama brenda prepusti potrošačima, umjesto da ga sama diktira. YOUNG LIONS Međunarodno takmičenje mladih kreativaca, koje sad već funkcioniše kao festival u okviru festivala, donijelo je do sada najprofinjenija i kreativno najuzvišenija rješenja pri čijem pregledanju niste mogli a da se ne oduševite time šta mozak može smisliti i u djelo provesti za samo 24 sata. Kreativni dvojci i ove su godine na brifove himanitarnih i neprofitnih organizacija radili rješenja u četiri takmičarske kategorije. U cyber kategoriji, u kojoj su copywriteri i web dizajneri 70 timova imali 24 sata da kreiraju web oglas Kofija Annana i njegovog pokreta za borbu za klimatsku pravdu, najuspješniji su bili timovi iz Italije, Portugala i Slovačke. U kategoriji printa, u kojoj je zadatak art direktora i copywritera bio da u 24 sata kreiraju printani oglas za Međunarodnu fondaciju koja se brine za dobro stanje životinja, najuspjšniji su bili timovi Portugala, Costa Rice i Rumunije. U kategoriji medija, zadatak 22 kreativna tima bio je da za budžet od million amerikih dolara kreiraju inovativnu medijsku strategiju za World Food Fund. Zlatna, srebrena i bronzana nagrada pripale su timovima iz Australije, Bjelorusije i SAD. U film kategoriji, dva su kreativca imala 48 sati da snime i montiraju 30 sekundni tv oglas za Filmaid International – humanitarnu organizaciju koja koristi film i video da bi zabavila i educirala izbjeglice širom svijeta. Zlatni oglas o čaroliji filma napravio je tim iz Meksika, a srebrena i bronzana nagrada otišle su u Dansku. Za svih 12 nagrađenih rješenja vrijedi odvojiti vrijeme i pogledati ih na web stranici festivala.

20

06/2009

Grand Prix za print: naziv rada We are animals, agencija Fred&Farid Paris za Wrangler Jeans


Grand Prix za dizajn: naziv rada Paper Battlefield, agencija McCann World Group Causeway Bay Hong Kong za Nike

OGLAŠIVAČ GODINE – VOLKSWAGEN SPECIJALNE NAGRADE FESTIVALA

Organizatori 56. Kanskog festivala oglašavanja odlučili

obimu), ali da će drastično smanjiti svoje učešće na njima, što zbog smanjenja budžeta, što zbog osjećaja da te vrste putovanja ne izgledaju lijepo nakon otpuštanja ljudi i drugih bolnih mjera stezanja kaiša koje su primorane preduzeti.

Medijska agencija godine

su nagradu Oglašivač godine dodijeliti Volkswagenu koji se

1. Dentsu, Tokyo, Japan

nastavlja razlikovati od drugih oglašivača svojim inspirisanjem

Svjesni ovog trenda, festivali postaju sve kreativniji u svo-

2. Famous, Brussels, Belgium

inovativnog marketinga i podsticanjem svojih agencija na uvi-

jim marketinškim naporima. Kanski Young Lionsi odjednom

3. Shalmor Avnon Amichay / Y&R Interactive, Tel Aviv, Israel

jek kreativnija rješenja. Nakon što je kompanija svog prvog

su postali stariji – dobna granica učešća u takmičenju za mla-

Agencija godine za direktni marketing

zlatnog lava u Kanu osvojila daleke 1961., Volkswagenovi su

de kreativce pomaknuta je sa 28 na 30 godina, a kotizacija

1. Shackleton Madrid, Spain

oglasi u različitim kategorijama osvojili njih skoro 150.

za učešće mladih smanjena na 999 EUR – polovinu regularne

2. Cumminsnitro, Brisbane, Australia 3. Goss, Gothenburg, Sweden

NEMA VIŠE RASKOŠNIH ZABAVA

kotizacije za ušečće na festivalu. Cliosi su svoju dodjelu nagrada zadržali u Las Vegasu, a ušesnicima sa zapadne obale

Zabave koje su veliki agencijski lanci, oglašivači, nacio-

obezbjedili letove po cijeni od 49 američkih dolara. D&AD se

3. Lukas Lindemann Rosinski, Hamburg, Germany

nalna udruženja agencija i različiti mediji prošle godine za

preselio u mnogo manji prostor, a organizatori nagrada Lon-

Interaktivna agencija godine

vrijeme trajanja kanskog festivala priređivali u nešto ma-

don International Advertising Awards poslali svoj godišnjak

1. Goodby Silverstein & Partners, San Francisco, USA

njem obimu, ove su godine bile još manje, manje raskošne,

na adrese 6000 agencija, dizjnera i produkcijskih kuća.

2. Crispin Porter & Bogusky, Boulder, USA

organizovane na manjim lokacijama i sa mnogo manjim

3. Boondoggle, Leuven, Belgium

brojem pozivnica koje su se dijelile.

3. Happiness, Brussels, Belgium

Organizatori festivala nadaju se da će se brojevi učesnika i radova koji se na njih prijavljuju vratiti na

Mreža DDB ukinula je svoju zabavu na plaži koja je

staro čim se globalna ekonomija oporavi, ali ljudi na

DDB Brasil, São Paulo

cijelu deceniju bila zaštitni znak festivalske party scene i

čelu agencija nisu u to sigurni. Festivali koji se smatraju

Agencijska mreža godine

ugostila mali intimni koktel prije dodjele nagrada u Cyber

vrhunskima, kakav je kanski, D&AD, Cliosi, te najbo-

BBDO

kategoriji, te nakon svog seminara ručak za oko 100 go-

lji među regionalnim i nacionalnim festivalima na koje

Oglašivač godine

stiju. Microsoft je ponovo doveo vojsku svojih ljudi, ali ne

kreativni direktori agencija obavezno računaju, kada je

Volkswagen

i jahtu kao što je to do sada bilo uobičajeno. Zabava odr-

u pitanju učešće kako radova tako i ljudi, svakako će se

Zlatna palma za najbolju produkcijsku kuću

žana u Microsoft Beach Clubu nakon dodjele Cyber lavova

oporaviti, iako sa nešto nižim procentima učešća, no

Phenomena, Tajland

bila je skromna.

neki od njih morat će se teško boriti da uđu u budžete

Agencija godine

Medijaksa ličnost godine Steve Ballmer, CEO Microsofta

HOĆE LI IKADA BITI ISTO? Agencije općenito kažu da će nastaviti prijavljivati radove na najbolje globalne i lokalne festivale (iako u manjem

agencija. “Pritisnuli smo dugme RESET”, riječi su Boba Scarpellija, predsjedavajućeg i globalnog kreativnog direktora mreže DDB Worldwide. “Hoće li se stvari ikada vratiti na staro? Mislim da neće.” 06/2009

21


Advertising zajdnica u borbi za klimatsku pravdu ne možemo sebi dozvoliti neuspjeh V

nisu normalna pojava).

jerovatno najkonkretnijih, a možda i najkorisnijih

Ukoliko u Copenhagenu ne dođe do opipljive, trenutne

sat vremena, u sedam dana kanskog festivala, bilo

i prave političke promjene, posljedice bi mogle biti katastro-

Kampanja, inspirisana zvukom otkucaja sata, nazva-

je onih sat vremena u kojima su Kofi Annan i Bob Gel-

falne, navodi Bob Geldof koji, između ostalog, spominje

na je tck tck tck, a egzistira na stranici www.timeforcli-

dof predstavili surovu istinu naše budućnosti na Zemlji,

nestanak leda na vrhu Kilimandžara i navodi da je količina

matejustice.org.

ukoliko se svjetski lideri na decembarskoj konferenciji o

padavina u Sahilu, u posljednjih 30 godina, opala za 25

Dva načina na koja nam omogućava da pojedinačno

klimatskim promjenama u Copenhagenu čvrsto ne do-

odsto, da se u posljednje četiri decenije pustinja u južnom

učestvujemo u borbi za klimatsku pravdu su da 1) be-

govore o trenutnom smanjenju emisije karbon dioksida

Sudanu proširila za 100 km, da otuda proizilaze sukobi.

splatno downloadujemo himnu kampanje - pjesmu pod

i prikupljanju fondova za adaptaciju zemalja širom svijeta

List Financial Times u svom prošlosedmičnom broju piše da

nazivom The time has come (remake hita Beds are bur-

na tu veliku promjenu.

će se, usljed klimatskih promjena, desiti najveća migracija

ning grupe Midnight oil, snimljenog u Live Aid stilu, uz

stanovništva u istoriji. U Africi je ona odavno počela, ističe

učešće brojnih zvijezda), i na taj način registrujemo svoj

Geldof, a zajedno s njom i suludi nemiri i ratni sukobi zbog

potpis na digitalnoj peticiji, 2) uploadujemo svoj glas kako

toga što jedan narod ulazi na teritoriju i u prostor drugog

izgovaramo riječ “tik” i omogućimo nastanak najvećeg

naroda. Godine 2020. leda na vrhu Kilimandžara nestat će

ljudskog sata svih vremena i pokažemo da klimatske pro-

po prvi puta nakon 11,000 godina. Šesnaest miliona ljudi,

mjene zaista imaju lice.

koji zavise od vode koju on proizvodi, već su u pokretu (stanovništvo Rwande, Burundija i Ugande). Ono što je potrebno jeste da se pripremimo za buduć-

tuacije u koju smo se sami doveli. On kaže da mi, u ad-

nost koja nam slijedi, a cijena te pripreme je 1.6 odsto go-

vertising zajednici, spadamo među najintelignetnije ljude

Kofi Annan

22

06/2009

Krasna kampanja, ali Bob Geldof nas izaziva da razmislimo šta još možemo uraditi da bismo se izvukli iz si-

Bob Geldof

dišnjeg svjetskog bruto nacionalnog dohotka - oko trilion

na planeti, da smo ti koji su kreativni, da smo pravi ljudi

američkih dolara. Ovu sumu nije teško prikupiti, ali poli-

za ovaj zadatak. Ako udružimo ono što jesmo sa onim

tičari u Copenhagenu neće se dogovoriti da stvar riješe,

što radimo, tvrdi da možemo proizvesti čudo. Navodno

osim ako od njih to ne budemo zahtijevali.

smo potencijalno najmoćniji politički alat. Mi smo, pre-

Zašto su Annan i Geldof o ovome pričali baš u Ca-

ma njegovim riječima, ti koji možemo dati odgovor na

nnesu? Zato što smatraju da svjetska kreativna zajednica

pitanje šta je potrebno da političari, koji u rukama nose

može odigrati ključnu ulogu u tome da se “klimatske pro-

odgovornost za život cjelokupne civilizacije na Zemlji, u

mjene” pretvore u “klimatsku pravdu”. “Talenat, energija

Copenghagenu urade ono što je potrebno.

i požrtvovanost potrebni su da bismo preživjeli. Životinje

Kofi Annan svjetsku je advertising zajednicu pozvao da

će preživjeti, posebno život u moru, vegetacija će bujati

podrži tck tck tck kampanju, mobilizuje pojedince i biznise

pod uticajem CO2 ali nas, ljudi, moglo bi nestati», na-

širom svijeta da zahtijevaju klimatsku pravdu i pobrinu se

stavlja Geldof.

za efikasan dogovor u Copenhagenu riječima: “Svi smo

«Čak kada bi dalje emisije CO2 prestale danas, tem-

zajedno u ovome. Imamo znanje i resurse. Ono što nam je

peratura na Zemlji povećala bi se za 0.5 stepeni Celzija što

do sada nedostajalo su vizija, hrabrost i politička volja da

bi nas dovelo na samo 0.5 stepeni od kritičnog povećanja

se uhvatimo u koštac sa klimatskim promjenama na način

temperature koji bi značio kraj i Cannesa, koji bi se pretvo-

koji donosi prosperitet i mogućnosti za sve. Uvjeren sam

rio u pustinju ili bio potopljen».

da zajedničkim naporima možemo ostvariti klimatsku prav-

David Jones, CEO grupacije Havas Worldwide i mreže

du i stvoriti bolji svijet. Uvjeren sam da nas kampanja koju

Euro RSCG Worldwide, predstavio je na istoj sesiji kam-

danas lansiramo može dovesti bliže tom cilju. Potrebno je

panju koju je mreža osmislila na molbu Kofija Annana te

da se glasovi svih nas čuju glasno i jasno. Molim vas za

način na koji svako od nas može i mora učiniti konkretne

podršku ne samo danas, već svaki dan i mjesec do Copen-

stvari kako bismo se izborili za klimatsku pravdu za zemlje

hagena koji može biti prekretnica, i još dugo nakon njega

koje najmanje doprinose klimatskim promjenama, a najvi-

jer će još mnogo toga trebati učiniti. Svi moramo ostati

še, već odavno, ispaštaju zbog njihovih posljedica (300 in-

uključeni i spasiti našu planetu. Milioni ljudi širom svijeta

dijskih sela, u trenutku kada pišem ovaj tekst, nalazi se pod

i buduće generacije zavise od našeg uspjeha. Ne možemo

vodom zbog nezapamćenih monsunskih kiša koje nikako

sebi dozvoliti neuspjeh.»


I zvanično osnovan Regionalni Art Directors Club Festival U

Beogradu je održan osnivački sastanak Regionalnog

uopšte Istočne Evrope ima mnogo kreativnih pojedinaca i

Art Directors Club Festivala kojem su prisustvovali

agencija. Na evropskim festivalima više nije nikakva rijet-

Franco Morreti, predjesnik i Johannes Newrkla, potpred-

kost da se takmiče agencije koje dolaze iz ovih država, kao i

sjednik Art Directors Club of Europe (ADC*E), Dragan Sa-

da sve češće priznanja odlaze baš u njihove ruke. Osnivanje

kan, predsjednik Regionalnog Art Directors Club Festivala

Regionalnog Art Directors Cluba je nešto o čemu već dugo

BEOGRAD, Jernej Repovš i Jani Bavčar (ADC Slovenija),

razmišljamo i na čemu smo već neko vrijeme ozbiljno radili.

Ivica Vidović i Branko Slađin (ADC Hrvatska), Bojan Had-

Ideja nam je bila da zaokružimo tzv. „evropsku priču“ kad

žihalilović i Ekrem Dupanović (ADC Bosna i Hercegovina),

je ADC u pitanju, ali i da unaprijedimo i inteziviramo sarad-

Slobodan Mašić, Doru Bosiok i Jugoslav Vlahović (ADC Sr-

nju kako između država regiona, tako i saradnju sa ostat-

bija), Dušan Drakalski (ADC Makedonija) i prof.dr. Veselin

kom Evrope. Pitate me da li je specifičnost regiona i njego-

Vukotić iz Crne Gore.

va različitost u odnosu na okruženje „kumovala“ osnivanju

Philip Kotler u Zagrebu i Beogradu

I

skustva i razmišljanja profesora Philipa Kotlera, vodećeg mislioca na području marketinga, konačno su ponovo na-

dohvat ruke svim poslovnim ljudima, marketinškim stručnjacima, poslovnim djelatnicima i drugim zainteresovanim. Čak dva predavanja, 25. septembra u Zagrebu i 28.septembra ove godine u Beogradu, bit će održana u organizaciji Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, Nakladničke kuće “MA-TE” Zagreb / Beograd i Međunarodnog poslovnog foruma “PERSPEKTIVE” iz Tuzle.

Ekrem Dupanovič, Ksenija Marinković, Jani Bavčar, Bojan Hadžihalilović, Jernej Repovš, Dragan Sakan, Ivica Vidović, Branko Slađin, Franco Moretti, Jugoslav Vlahović, Mercé Segû, Johannes Newrkla i Doru Bosiok

Profesor Philip Kotler svjetski je autoritet u području marketinga i poslovnog upravljanja.

Festival je praktično promoviran u trenutku kada je

Regionalnog kluba. Reći ću vam nešto što se može primije-

Konsultant uspješnih i velikih poduzeća, autor vode-

Franco Morreti, predsjednik evropskog ADC, u galeriji New

niti na bilo koju oblast, na sve stvari koje nam se dešavaju

ćih svjetskih udžbenika, profesor čuvene poslovne škole

Moment, otvorio izložbu radova nagrađenih na prošlogo-

u životu. Mislim da je raznolikost uvijek i samo prednost, a

“Kellogg” u Illinoisu. Od njega su znanja o marketingu sti-

dišnjem ADC*E Festivalu.

da u kreativnoj industriji ona predstavlja ideju-vodilju. Da,

cale generacije marketinških profesionalaca diljem svijeta.

Takmičarski dio Festivala bit će održan u Beogradu 26. i

ovaj region je svakako jedinstven i kada govorimo o isto-

Poznat je po svojim predavanjima na kojima širom svijeta

27. maja 2010., kako bi nagrađeni radovi mogli na vrijeme

rijskim i političkim okolnostima, ali i kulturnom nasleđu,

briljira znanjem koje ljudima struke prenosi iz prve ruke.

biti prijavljeni za Evropski festival kreativnosti koji se tradici-

sociološkim karakteristikama, itd. I, to je ono što je dobro!

“Jedan od najvećih živućih autoriteta marketinga i

onalno održava u Barceloni, u drugoj polovini juna mjeseca.

Neće proći mnogo vremena dok se sve države regiona

autor vodećih svjetskih udžbenika, iz kojih znanja o mar-

Regionalni (ili Balkanski) ADC Festival imat će tri ta-

ne integrišu u Evropsku uniju, zato nema razloga da se

ketingu stječu generacije marketinških profesionalaca,

kmičarske kategorije: Dizajn, Advertising i Novi mediji.

i u ovoj našoj oblasti ne krene u te integrativne procese.

govorit će, pored ostalog, o budućnosti i izazovima mar-

Pobjednici u svim kategorijama direktno će se plasirati na

Istina je da je ovo pomalo neobičan trenutak za osniva-

ketinga 21. stoljeća.”, izjavio je Vinko Ćuro predsjednik

ADC*E Festival u Barceloni.

nje Regionalnog ADC i ambiciozne planove, budući da se

Upravnog odbora Međunarodnog poslovnog foruma “PERSPEKTIVE”.

Art Directors Clubovi iz svih zemalja regiona trebaju do

svijet nalazi u popriličnom haosu. Ali, moje shvatanje eko-

početka septembra nominirati svoje predstavnike u tri ži-

nomske krize nije baš fatalističko. Kada govorimo o našem

Predavanjima profesora Kotlera u Zagrebu i Beogra-

rija, za svaku kategoriju po jednog. Za predsjednika žirija

polju interesovanja, mislim da je ona ponekad i poželjna

du, pod nazivom “Kako pobijediti? Kriza je izazov!”, pri-

imenovan je Mirko Ilić, ugledni dizajner iz New York.

jer sa sobom nosi neku vrstu katarze, ali i selekcije. Kriza

sustvovat će nekoliko stotina menadžera i poslovnih ljudi,

Franko Moreti, direktor agencije Leo Burnett Ita-

predstavlja dobar način da oni koji su nedovoljno kvalitetni

univerzitetskih profesora i drugih zainteresovanih iz cijele

ly i predsjednik ADC*E, dao je slijedeću izjavu na-

i kompetentni prepuste posao onima koji su u stanju da

regije.

kon sastanka osnivača Regionalnog ADC festivala:

ga dobro obavljaju i u teškim uslovima. Možda će zvučati

„Sada je već svima u Evropi jasno da u regionu Balkana i

ludo, ali kriza bi u tom smislu trebalo da potraje.“

24

06/2009

Informacije o mogućnostima prisustvovanja na predavanju mogu se vidjeti na web stranici www.promo.com.ba


Ugledni američki časopis posjetio Bruketu i Žinića N

ajnoviji broj američkog časopisa o tržišnom komuniciranju, Communication Arts, na deset stranica donosi

reportažu o agenciji Bruketa&ŽinićOM. Linda Cooper Bowen, njujorška novinarka, posjetila je Zagreb upravo zbog te reportaže. U reportaži stoji kako je dizajnerska i oglašivačka kultura tijekom proteklih desetljeća na ovim prostorima morala biti vrlo otporna i čvrsta te kako su, u relativno mladim novim ekonomijama, dizajneri i kreatori reklama imali nešto veću slobodu za kreiranje uzbudljivijih radova. Predstavljeni su mnogi radovi agencije Bruketa&ŽinićOM, dijelovi komercijalnih reklamnih kampanja, digitalni projekti, humanitarne akcije, vizualni identiteti, dizajn ambalaže i drugo.

ciji”, piše Cooper Bowen, napominjući kako ovdašnji

komunikacije koji ove godine slavi svoju 50. obljetnicu. Ča-

Novinarka primjećuje kako je kultura tržišnoga komunicira-

reklamni stručnjaci imaju iskustvo rada i u komunizmu i

sopis prati najbolje od aktualne situacije na tržištu oglaša-

nja ovih prostora na visokoj razini, s dugom tradicijom i veli-

kapitalizmu. Uz agenciju Bruketa&ŽinićOM, isti broj pred-

vanja, dizajna, ilustracije, fotogafije i interaktivnih medija.

kim brojem uspješnih tvrtki koje egzistiraju na relativno ma-

stavlja i kalifornijsku agenciju David&Goliath koja radi

Istovremeno s ovom objavom, web stranica agencije

lom prostoru. Ističe kako priča o agenciji Bruketa&Žinić ,

za kompanije poput Kia Motors America i Universal Stu-

objavljena je u pregledu najboljih web stranica u godišnja-

koja je od male kreativne tvrtke prerasla u agenciju sa šez-

dios, zatim radove poznatih agencija poput Grey New

ku Web Design Index čija se selekcija temelji na kvaliteti

desetak zaposlenih, zapravo mnogo govori o poslijeratnom

York, Ogilvy & Mather New York i Wieden+Kennedy.

dizajna, inovaciji i učinkovitosti. Osim toga, na nedavno

duhu ovih prostora. Davor Bruketa i Nikola Žinić u reportaži

“O agenciji su do sada pisali mnogi međunarodni mediji i in-

završenom beogradskom Tjednu dizajna (Belgrade Design

govore o prednostima i manama tržišnoga komuniciranja

tervjuirali su nas za mnoge časopise i publikacije, ali nikada

Week), Marcus Fairs, urednik Dezeen.com-a, najčitanijeg

u ovom okruženju, o sestrinskoj agenciji Brandoctor, prvoj

još nitko nije poslao svog novinara u Zagreb”, komentira Ni-

web portala o dizajnu i arhitekturi, u svom je predavanju

specijaliziranoj poliklinici za brandove, te o načinu svog rada.

kola Žinić i dodaje: “Polaskani smo činjenicom da je to učinio

napomenuo kako je najkomentiraniji članak ikad objavljen

“Inflight magazin lokalne avio kompanije na 188 strani-

baš Communication Arts, koji je važno ime u našem poslu.”

na Dezeen.com-u upravo onaj o projektu Ispeci pa reci,

ca sadrži čak četiri članka o dizajnu, fotografiji i ilustra-

Communication Arts je vodeći svjetski časopis za vizualne

čuvenom uradku agencije Bruketa&ŽinićOM .

OM

Opušteno o budućim aktivnostima Slovenskog društva za marketing Z

adnji mjesečni susret Društva za marketing Slovenije

bitni cilj njenog nastanka bio lobiranje kod slovenskih drža-

primjenjuju intuitivno.

prije ljetne pauze protekao je u opuštenom razgovoru

vnih organa. Nove će sekcije Društva za marketing nastati

Razgovor s aktuelnim marketinškim direktorom

o željama i potrebama članova za promjenama i poboljša-

kada se bude osnovala interesna skupšina za određeno

godine,Tomažom Arhom iz Droga Kolinske, vodio je član

nju pojedinih programskih aktivnosti Društva za marketing

područje.

upravnog odbora Društva za marketing Slovenije Bo-

te predstavljanjem Tomaža Arha, Marketinškog direktora

Decentralizacija društva

štjan Tadel koji ga je najprije upitao šta nije marketing.

godine.

Treba privući ljude iz drugih regionalnih područja s

Nakon razmišljanja, Arh je kazao da je sve marketing,

Predsjednica Društva, dr. Maja Makovec Benčič, predsta-

jedne strane kroz susrete u njihovoj sredini, za šta je po-

čak i djeca jer su i ona vezana za interesne skupine, za

vila je u uvodu rezultate istraživanja zadovoljstva među čla-

treban sponzor susreta te, s druge strane, s interaktivnom

zadovoljavanje potreba.

novima slovenskog marketinškog društva kojih je oko 400.

internet stranicom na kojoj treba zaživjeti slovenska mar-

Većina članova (88 odsto), učlanilo se u Društvo zbog pre-

ketinška zajednica.

Arh je na susret stigao iz Sarajeva gdje je predstavio novi ukus paštete Argeta koja je u Bosni i Hercegovini

nosa iskustava i znanja te zato što članstvo nudi mogućnost

Teme i realizacija susreta

najsnažnija robna marka, čak ispred Coca-Cole i Milke. O

druženja s drugim marketinškim stručnjacima (81 odsto).

Zanimljiva bi bila tema o povezivanju marketinga s ljud-

proizvodu za koji je zadužen članovi Društva za marketing

Gotovo svi (94 odsto) su zadovoljni informacijama o različi-

skim resursima, pa i marketinga i finansija, marketinga u

Slovenije su saznali da su zadnje dvije godinje na tržište

tim događajima koje Društvo organizira, dok je njih 80 odsto

nabavi. Drugi prijedlog je parapsihologija u marketingu i

uvodili po dva ukusa godišnje te da i narednih godina na-

zadovoljno organizacijom događaja i djelovanjem Društva u

neuro-marketing. Govornike bi trebalo potražiti i u multi-

mjeravaju nastaviti s proizvodnim novostima u istom tem-

cjelini (75 odsto).

nacionalnim kompanijama koje zasigurno imaju svoje spe-

pu. Pri tom vode računa da cjenovnom politikom paštete

cifične probleme.

međusobno ne kanibaliziraju. Planiraju i promjene na proi-

Ovaj susret je bio posvećen traženju modaliteta za poboljšanje rada Društva. U razgovoru, članovi Društva za

Uključevanje mladih

marketing Slovenije razmatrali su pet cjelina: sekcije Dru-

Mladi doduše imaju svoju marketinšku konferenciju

Članovi su saznali da Arhu zbog prestižnog priznanja

štva, decentralizacija Društva, teme mjesečnih susreta čla-

Fanfaru i svoje takmičenje Start Up, ali bi se, osim niže

Marketinški direktor godine, koje mu je dodijeljeno na

nova Društva, uključivanje mladih i povezivanje s ostalim

kotizacije na Slovenskoj marketinškoj konferenciji, za njih

Slovenskoj marketinškoj konferenciji, u poduzeću nisu

organizacijama.

moglo uraditi još kako bi se stvorili uvjeti da mladi nešto

povećali plaću, ali je ono podiglo ponos i samopouzdanje

daju starijim.

saradnika pa i onih iz drugih odjela. Na pitanje da li Marke-

Sekcije

zvodu: uvođenje poklopca i tube.

Povezivanje s drugima

tinški direktor godine može postati i neko ko nije iz velikog

i to onako kao što su se povezali istraživači i akademici

Trebalo bi uključiti nevladine i sportske organizacije

poduzeća, Arh je odgovorio da nije važno iz koliko velikog

pri izradi Marketinškog monitora. Istraživačka sekcija mora

koje imaju malo znanja o marketingu, a željne su ga, te se

poduzeća dolaziš, već to koliko se angažiraš u zajednici,

privući i istraživače zaposlene u poduzećima, iako je prvo-

povezati s predstavnicima mladih poduzeća koje marketing

koliko joj daješ, koliko se pojavljuješ...

Sekcije Društva se moraju više međusobno povezivati

06/2009

25


Osniva se najveća kompanija za integrirane tržišne komunikacije u Jugoistočnoj Europi H

rvatske Digitel komunikacije i slovenski Pristop za-

bilo je nužno formalizirati način objedinjenoga upravljanja

kojima još nismo vodeći, intenzivno radimo i na širenju na

početim procesom osnivanja Digitel Pristop Grupe

poslovanjem grupe. Upravljanje s razine holding kompa-

nova tržišta i to primarno zemalja članica Europske uni-

(DPG), krovne kompanije koja će upravljati poslovanjem

nije omogućit će nam veću efikasnost i bolje korištenje si-

je. Upravo zbog činjenice da naše poslovne ambicije na-

svih 27 agencija članica, i formalno utemeljuju najveću

nergija te još kvalitetniji pristup servisiranju klijenata. Naša

dilaze prostor i tržište nekadašnje Jugoslavije, za sjedište

kompaniju za integrirane tržišne komunikacije na prostoru

je poslovna filozofija da u poslovima koje vodimo ništa nije

Grupe odabrali smo Beč koji je poslovno središte Srednje

od Beča do Atene. Osnivanje krovne upravljačke kompa-

nemoguće i da se u suočavanju s izazovima naših klijenata

i Jugoistočne Europe – prostora koji vidimo kao regiju u

nije logičan je korak u daljnjem razvoju poslovanja grupe

ne fokusiramo na probleme nego na iznalaženje rješenja.

kojoj želimo razvijati poslovanje. Upravo postignut dogo-

agencijâ nastale 2005. godine vlasničkim povezivanjem Di-

Vođeni ovim načinom razmišljanja i rada, osim očuvanja

vor u Grčkoj i pregovori koje vodimo u Austriji potvrđuju tu

gitel komunikacija i Pristopa.

naših liderskih pozicija te povećanja udjela na tržištima na

činjenicu i vode nas u pravcu vrlo skorog pokretanja operacija

Digitel Pristop Grupom upravljat će četveročlana Upra-

i na tim tržištima,“ kazao je Aljoša Roksandić, glavni izvrš-

va na čelu s Alešom Razpetom, kao predsjednikom i Aljo-

ni direktor DPG-a i predsjednik Uprave Digitel komunikacija.

šom Roksandićem, kao glavnim izvršnim direktorom. Čla-

DPG na sedam tržišta, na kojima za sada posluje, zapošljava više

novi Uprave su i Franci Zavrl te Hrvoje Bošnjak, a strateški

od 500 stručnjaka iz svih područja tržišnih komunikacija i sura-

savjetnik Uprave za ustroj i strategiju je Goran Radman,

đuje s više od 100 klijenata, lokalnih i međunarodnih kompa-

ujedno i budući izvršni član Uprave za regionalni razvoj.

nija, među kojima su u Hrvatskoj T-HT, T-Mobile, Adris, Zagre-

Vodeću poziciju grupacije na prostoru jugoistočne Europe

bačka banka, MOL, INA, PSA, Karlovačka pivovara, Allianz, AZ

potvrđuje činjenica da je DPG lani ostvario više od 93 mili-

fond, Kraš, Jamnica, Hypo Alpe Adria Bank, Hewlett-Packard,

juna eura prihoda. Daljnjem razvoju Grupe pridonijet će i

Vichy, Delegacija Europske komisije, UNICEF i brojni drugi.

nedavno realizirana akvizicija dviju agencija Idea Plus Co-

Područje poslovanja Grupe uključuje: PR i oglašavanje, zakup

mmunications, u Makedoniji i Srbiji, koje su lani na ta dva

medija, digital, event management i TV produkciju te media

tržišta ostvarile 7,2 milijuna eura prihoda. Idea Plus Com-

monitoring i analize.

munications je osnovao i do značajnih tržišnih pozicija do-

U proteklih nekoliko godina agencije članice Grupe

veo Ivo Laurenčić, legendarni marketinški stručnjak s ovih

osvojile su više od 350 nagrada za kreativnost, komunika-

prostora. Tom je akvizicijom DPG ojačao poziciju na oba

cijsku učinkovitost i upravljanje projektima odnosa s javno-

tržišta, a posebice na makedonskome tržištu jer je time

šću na brojnim domaćim i internacionalnim festivalima od

DPG preuzeo lidersku poziciju u integriranim marketinškim

priznatih komunikacijskih udruga (Cresta, The New York

komunikacijama i u Makedoniji. Akvizicija će bitno ojačati

Festival, EPICA, MIDAS, London International Awards,

i tržišnu poziciju u Srbiji jer njome DPG snažno prodire i na

IABC, IPRA i UN).

oglašivačko tržište na kojemu do sada nije bio prisutan. Osim spomenutih tržišta Srbije i Makedonije, DPG još

Tvrtke/agencije članice DGP-a su:

Aljoša Roksandić, CEO Digitel Pristop Group

Hrvatska - Digitel komunikacije, Digitel&, Premisa, Da!,

posluje u Hrvatskoj i Sloveniji gdje čvrsto drži vodeće

Digitel medijski servisi, Dizajn Lab, Ring Multimedia, Drugi

pozicije, te u BIH, na Kosovu i u Belgiji. Upravo zaklju-

Plan, Medianet, PressCut, Millenium promocija, Predikat,

čenim dogovorom o stvaranju joint-venture operacije u

Renderspace Croatia; Slovenija – Pristop, Pristop Media,

Grčkoj, s utjecajnom lokalnom poslovnom grupacijom,

Renderspace, Kliping; Bosna i Hercegovina – Pristop BH,

DPG će uskoro poslovanje proširiti na Grčku. Planira-

Kilping BH; Kosovo – Pristop Kosova; Makedonija – Pri-

nom akvizicijom tvrtke u Austriji, za koju su pregovori u

stop MK, Pristop Kliping Skopje, IDEA Plus Communicati-

tijeku, DPG namjerava uskoro ući i na austrijsko tržište.

ons Skopje; Srbija – Pristop, IDEA Plus Communications,

„Za realizaciju naših daljnjih veoma ambicioznih planova

Pristop Kliping BG; Belgija – Pristop Europe sprl

Tržište internet oglašavanja u Srbiji vrijedno šest miliona eura T

ržište internet oglašavanja u Srbiji u 2008. godini bilo

Prema nedavno objavljenim podacima Agencije za pri-

2008. godini je ostvario prihod od 338.709 eura, što je za

je vrijedno između četiri i šest miliona eura, izjavio je

vredne registre Republike Srbije, firma za oglašavanje Htt-

oko jednu petinu više nego prethodne godine, a profit je

Dragan Varagić, konsultant za elektronsko poslovanje i

pool u 2008. godini imala je prihod od 951.612 eura, što

dostigao iznos od 4.387 eura.

profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. On je

je 80 odsto više nego prethodne, 2007. godine i profit od

na seminaru o internet oglašavanju nekretnina, koji je odr-

129.032 eura.

Prema podacima Ministarstva za telekomunikacije Republike Srbije, najposećenije globalne stranice u Srbiji su,

žan u Privrednoj komori Srbije, kazao da između 30 i 50

Sajt za obrazovanje i zapošljavanje Infostud lani je imao

prema očekivanju, internet pretraživač Google, globalna

odsto tog tržišta zauzimaju stranice medijske kuće B92 i

prihod od 811.827 eura, što je 220 odsto više nego 2007.

društvena mreža Facebook i stranica za razmjenu video

dnevnih novina Blic.

godine, a profit koji je, zahvaljujući tolikom rastu prihoda

sadržaja YouTube.

Internet kompanije sa najvećim prihodom u Srbiji su Httpool, Infostud i Krstarica, kazao je Varagić.

26

06/2009

ostvaren, iznosio 407.526 eura. Popularni srbijanski internet pretraživač Krstarica, u

Predviđanja stručnjaka govore da će tržište internet oglašavanje u Srbiji i dalje bilježiti visoke stope rasta.


16. Međunarodni sompozij BledCom o kulturi i odnosima s javnostima N

a Bledu je 3. i 4. jula održan šesnaesti po redu među-

cesima koji su doveli do uspona moderne zapadne paradi-

McKie. Dejan Verčič i Jon White su, u okviru predavanja »PR

narodni simpozij BledCom, tradicionalni susret aka-

gme. Na samu kulturu su se skoncentrisali i član likovnog

in popular culture«, govorili o tome kako su odnosi s javno-

demika i praktičara iz cijeloga svijeta koji u prelijepom am-

kolektiva Irwin, Borut Vogelnik i arhitekt Vasa J. Perović.

stima predstavljeni u popularnoj kulturi.

bijentu Bleda i opuštenoj, neformalnoj atmosferi, istražuju

Vogelnik je govorio o uticaju tranzicije Slovenije na sloven-

Na Bledu su se predstavili i autori istraživačkih članaka

raznolike teme s područja odnosa s javnostima i s njima

ske umjetnike i širi kulturni ambijent, dok je Perović pred-

na temu kulture i odnosa s javnostima. Izabrani autori su

povezanih disciplina. Simpozij se uvijek odvija na Bledskom

stavio svoj pogled na to kako je arhitektura predstavljena

se ove godine prvi put takmičili za nagradu »Institute for

jezeru prvog petka i subote u julu. BledCom je nastao

u medijima i, istovremeno, na samu arhitekturu kao medij.

Public Relations BledCom Special Prize«, koju je Institute

1994. godine na inicijativu prof. dr. Dejana Verčiča (Pristop

BledCom je ponovno ugostio međunarodno priznate

for Public Relations (IPR) raspisao za najbolje novo istra-

d.o.o., Univerzitet u Ljubljani), Dannya Mossa (Manchester

stručnjake s područja odnosa s javnostima, među njima i

živanje o kulturnoj promjeni u praksi odnosa s javnosti-

Metropolitan University, UK) i Tobyja MacManusa (Borne-

istraživača socijalnog marketinga Krishnamurthyja Srira-

ma. Nagradu su dobili Dr. Holger Sievert i Stefan Porter iz

mout University, UK).

mesha, međnarodno priznatog predavača Jona Whitea te

njemačke agencije za odnose s javnostima komm.passion

Ovgodišnji BledCom je u središte pažnje stavio odnos

saradnika Metropolitan univerziteta u Manchestru i jednog

GmbH, koji su priporemili pobjednički istraživački članak

između kulture i odnosa s javnostima. Oko 100 učesnika

od inicijatora BledComa, Dannyja Mossa. U okviru sim-

pod nazivom »An Expanded View From the Corner Office –

simpozija je o kulturi razmišljalo iz različitih uglova: kultu-

pozija odvijala su se i tri panela koji su se usredotočili na

Further Discussions and Research on the Global Navigation

ra kao ambijent u kojem se odvijaju odnosi s javnostima;

uticaj pojedinih kulturnih sredina na odnose s javnostima.

of International Corporate Communications«.

odnosi s javnostima sami kao oblik kulture te uticaj prakse

Učesnici panela »Chinese cultural influence on public rela-

Iduće će se godine BledCom odmaknuti od korpora-

odnosa s javnostima na društvenu i korporativnu kulturu.

tions«, kojim je predsjedavao Günter Bentele s Univerziteta

tivnog komuniciranja, jer će središnja tema simpozija biti

Simpozij su obilježile živahne debate o kulturnim uticajima

u Leipzigu (Njemačka), su predstavili uticaj kineske kulture

»Vladini odnosi s javnostima« (Government Communicati-

na različite prakse odnosa s javnostima o kojima su govorili

na piar. Panel »Culture and public relations disasters: Quo

on). BledCom 2010 će se tako skoncentrisati na komunici-

glavni govornici koji inače djeluju na širem području kultu-

vadis Africa?« je ugostio predavače iz Južnoafričke Republi-

ranje i odnose s javnostima unutar vlada i vladinih organa

re, jedan od vodećih evropskih pjesnika i esejista Aleš De-

ke i Nigerije, koji su se usredotočili na povezanost između

na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom

beljak, Borut Vogelnik iz likovnog kolektiva Irvin te priznati

afričke kulture i razvoja struke. Postavili su i pitanje: Šta čeka

nivou. Simpozij će se odvijati 2. i 3. jula 2010. na Bledu.

arhitekt Vasa J. Perović.

Afriku u budućnosti? O strateškom komuniciranju, unutar

I 17. će BledCom organizirati agencija Pristop u saradnji

BledCom 09 je otvorila slovenska ministrica za kultu-

kulturno-globalnih kretanja, progovorili su govornici panela

sa EUPRERA (Evropskim udruženjem obrazovanja i istraži-

ru Majda Šrica izlaganjem o preplitanju kulture i medija te

»Meltdown meditations: Exploring strategic communicati-

vanja na području odnosa s javnostima), IPR, Fakultetom

šireg područja odnosa s javnostima. Glavni govornik, Aleš

on at cultural-global intersections«, kojim je predsjedavao

za društvene nauke Univerziteta u Ljubljani te Slovenskim

Debeljak, zagrijao je učesnike razmišljanjem o dugim pro-

profesor komunikacijskog menadžmenta i savjetnik David

društvom za odnose z javnostima.

Novi broj časopisa Taboo P

rilozi za istoriju marketinga šesnaestoro marketinških poslenika sa prostora bivše Jugoslavije obilježili su 37.

Prvi predavači SPORTO 09

broj časopisa u i o svetu marketinških komunikacija TABOO.

U

Edvin Jurin, Jure Apih, Mihovil Skobe, Ivo Laurenčić, Ekrem

češće na ovogodišnjoj SPORTO konferenciji, koja će

Dupanović, Dragan Sakan, Jernej Repovš, Vladimir Čeh, Ivi-

biti održana 23. i 24. novembra u Portorožu, osim

ca Vidović i drugi velikani, koji su stvarali istoriju marketinga

Nigela Geacha, stručnjaka s područja vrednovanja spon-

na ovim prostorima, na ovaj način su dali sopstveni doprinos

zorstva, direktora IFM Sports Marketing Surveys i Davida

obilježavanju pedesetogodišnjice rada glavnog i odgovor-

Farrelleya, odgovornog urednika UEFA Media Technologi-

nog urednika časopisa TABOO-Žozefa Ivana Lončara. Kako

es, potvrdili su još Damjan Pintar, direktor Unitura/Svjet-

su “uplovili u marketinške vode”, šta ih je nadahnjivalo u

skog prvenstva u smučarskom trčanju Rogla 2009, Milan

radu, kome su se divili, kada su se razočarali i šta poručuju

Hosta, stručnjak s područja filozofije sporta, i Jesus Bueno,

onima koji se danas bave marketinškim komunikacijama,

izvršni direktor španskog košarkarkaškog saveza.

samo su neke od tema kojima se bave u svojim prilozima.

S ciljem razvoja sportskog marketinga i sponzorstva u

Čitaoci 37. izdanja časopisa TABOO u prilici su da, po-

Sloveniji, ove se godine, četvrti put za redom, raspisuje na-

red uvodnika glavnog i odgovornog urednika, koji je 10.

tječaj za SPORTO nagradu koja je godinama dobijala na

jula proslavio značajan jubilej (50 godina rada), pročitaju

vrijednosti i danas predstavlja referensu, kako za privred-

i intervjue sa zanimljivim sagovornicima kao što je jedan

ne, tako i za sportske subjekte na području marketinga i

od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za sportski marketing,

sponzorstva u sportu te nagradu i motiv za sve koji rade

Simon Chadwick, osvrt na knjigu Izborna vrtoglavica Ja-

na tom području. „SPORTO nagrada je pozitivan korak u

cquesa Séguéla, stručni rad GFK o ponašanju potrošača u

U okviru rubrike ‘Skica za portret stvaraoca’ govori se o

slovenskom prostoru prema sponzorstvu, koje time dobija

vrijeme krize (prezentacijaTomaša Krasnog) i MASMI-ja o

radu Gorana Edija Tadića, dizajnera koji je poznat po sarad-

na ugledu i istovremeno veći strukovni značaj,“ kazala je o

kvalitetu usluge koja se može očekivati u Srbiji i zemljama

nji sa klijentima kao što su Nektar, Donkafe, Philip Morris,

SPORTO nagradi mag. Barbara Stegel, direktorica odnosa s

regiona (Biljana Milovanović - menadžer projekta).

Imlek, Efes, itd.

javnostima Poslovnog sistema Mercator..

06/2009

27


Dodijeljene godišnje nagrade HUOJ-a Weekend Media H

rvatska udruga za odnose s javnošću dodijelila je go-

ru - eksterna komunikacija za velike tvrtke, Grand PRix je

dišnje nagrade grand PRix, za najbolja ostvarenja u

osvojio projekt Urbani izazovi Hrvatske (Siemens Hrvatska),

struci tijekom protekle godine na svečanosti u hotelu The

a dobitnicima je nagradu uručio prof. dr. sc. Darko Tipurić,

Regent Esplanade Zagrebu.

dekan Ekonomskog fakulteta Zagreb. Projekt Urbani izazo-

Krunoslav Borovec, načelnik Ureda ravnatelja policije

vi je pokrenuo dijalog s gradskim upravama i ostalim dio-

primio je grand PRix za komunikatora godine. ‘’Krunoslav

nicima o urbanim izazovima i stanju prometa, energetike,

Borovec nedvosmislenom je i razumljivom komunikacijom,

zdravstva, sigurnosti i vodoopskrbe.

poštovanjem sugovornika, struke i javnosti uopće,  te  su-

U kategoriji 3. Odnosi s javnošću u poslovnom sektoru

vislim baratanjem informacijama u kriznim situacijama,

- eksterna komunikacija za male i srednje tvrtke, nagra-

uvelike utjecao na bolje javno razumijevanje poslovnih

du je osvojio Drugi Nivea baby seminar, program stručnog

procesa unutar policije kao i na vraćanje povjerenja jav-

usavršavanja za patronažne sestre (Beiersdorf i Pleon Dia-

nosti u transparentnost i efikasnost policije’’ - naglasila je

log). Nagradu je dobitnicima uručio dr. sc. Zlatan Fröhlich,

Festival ove godine veći, bolji, ljepši i zabavniji W

eekend Media Festival, najveći regionalni festival medija, ove se godine održava od 17. do 19. sep-

tembra u Rovinju. Riječ je o događaju koji povezuje sve relevantne igrače vezane uz medije i cjelokupnu komunikacijsku industriju u regiji te ugošćuje neke od najznačajnijih svjetskih i regionalnih stručnjaka iz područja komunikacija. Predstavljući program ovogodišnjeg Weekenda organizatori su najavili niz atraktivnih predavanja i radionica, a među brojnim predavačima koji dolaze u Rovinj je i voditelj novih tržišta u kompaniji Google, Christian Hernandez Gallardo.

Dubravka Jusić, predsjednica HUOJ-a, prilikom uručenja

predsjednik HGK – Komore Zagreb i dekan IGBS-a, među-

Grand PRixa.

narodne diplomske škole za poslovno upravljanje. Na dru-

Posebno priznanje za razvoj struke odnosa s javnošću

gom Nivea Baby seminaru je, u sklopu programa stručnog

u Hrvatskoj uručeno je mr. Kristini Laco, dugogodišnjoj di-

usavršavanja Zdrava koža od samog početka, sudjelovalo

rektorici agencije Premisa, najveće agencije za komunika-

180 patronažnih sestara iz cijele Hrvatske.

cijski menadžment u Hrvatskoj. Prilikom uručenja Grand

U kategoriji 4. Kompanijska društvena odgovornost,

PRix-a Ana Tkalac Verčič, predsjednica ovogodišnjeg žirija

nagradu je osvojio projekt „Avanture Vrećka i Smećka“,

je naglasila da je njen doprinos struci u zadnjih desetak go-

edukacija vrtićke djece o odlaganju višeslojne kartonske

dina bio izuzetan, pri čemu je posebno istaknula iniciranje

ambalaže (Tetra Pak i Premisa), a nagradu je pobjednicima

i osnivanje CIPR programa u Hrvatskoj te lanjski početak

uručio Goran Rotim, urednik na Hrvatskoj televiziji. Kako bi

„Weekend Media Festival pokrenuli smo jer smo že-

predavanja. Edukativni program provodi se prema licenci

senzibilizirali javnost o odvojenom prikupljanju otpada te

ljeli biti u korak s revolucionarnim promjenama koje se

jedne od najjačih strukovnih udruga profesije odnosa s

odlaganju kartonske ambalaže, Tetra Pak i Premisa osmislili

događaju u svijetu medija i cjelokupnoj komunikacijskoj

javnošću, britanskog Chartered Institute of Public Relati-

su projekt kojim se djecu vrtićke dobi, na njima prihvatljiv

industriji. Globalna kriza koja obilježava tekuću godinu te

ons (CIPR), u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučili-

način, podučava kako i gdje odložiti ambalažu za napitke.

je promjene dodatno intenzivirala tako da nas na ovogo-

šta u Zagrebu i Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću

U kategoriji 5. Odnosi s medijima u poslovnom sektoru,

dišnjem Weekendu očekuju još zanimljivija predavanja i

(HUOJ). Kristina Laco ujedno je i certificirani predavač na

nagradu je osvojio projekt uvođenja iPhonea 3G na hrvat-

paneli o najnovijim trendovima u industriji komunikacija“,

CIPR Programu, autorica je brojnih stručnih članaka i koau-

sko tržište (T-Mobile), a nagradu je pobjednicima uručio

izjavio je direktor Festivala, Tomislav Ricov.

torica knjige ‘’Odnosi s medijima’’. Članica je CIPR-a, IABC-

Igor Oppenheim, predsjednik Uprave Ingre.

a i EUPRERA-e, te predsjednica Suda časti Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Stručni žiri odabrao je pobjednike i u ostalih pet kate-

Tomislav Ricov, direktor Festivala i Mia Pečina, direktorica programa

Uz Christiana Hernandeza Gallarda, u Rovinj stiže i

Posebno priznanje za projekt interne komunikacije

scenarist najpopularnijih svjetskih telenovela, Daniel Ortiz,

uručila je Vesna Trnokop Tanta, dopredsjednica Hrvat-

koji će na svom predavanju otkriti tajne nastanka sapunica.

ske gospodarske komore za projekt „Osvježenje bran-

Panel diskusije i ove godine na Weekendu okupljaju lide-

da Zagrebačke banke” (Zagrebačka banka i Premisa).

re medijskih kuća, marketinške i PR industrije. Po prvi put

U kategoriji 1. Odnosi s javnošću u javnom sektoru (jav-

“Ovogodišnji nominirani i nagrađeni projekti utjelovljuju iz-

na panelu se sa stručnjacima iz komunikacijske industrije

na, lokalna uprava i samouprava te nevladin sektor) Grand

vrsnost i kreativnost u osmišljavanju i provedbi komunika-

očekuju i lideri hrvatske i regionalne poslovne scene koji će

PRix je osvojio projekt Crna Ovca, gastro-glazbeno-sport-

cijskih aktivnosti koje Grand PRix vrednuje. Čestitam svima

iznijeti svoje viđenje o utjecaju medija u vrijeme globalne

ski vikend u Baški na Krku (Predikat), a nagradu je uručila

koji su pokazali veliki entuzijazam i kvalitetan pristup radu

krize. Na panelima Weekenda, među ostalim, raspravljat će

mr.sc. Nada Senčar, dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog

te prijavili svoje radove i tako pridonijeli razvoju struke u

se o granicama privatnosti u medijima, budućnosti poslov-

odbora. Ovaj visokoprofiliran društveni događaj karakteri-

Hrvatskoj” – izjavila je na kraju svečane dodjele Dubravka

nih medija i utjecaju PR-a na kreiranje medijskog sadržaja.

zira izreka „Ne budi ovca – budi crna ovca“.

Jusić, predsjednica HUOJ-a.

gorija za najbolja ostvarenja u struci:

U kategoriji 2. Odnosi s javnošću u poslovnom sekto-

28

06/2009

Weekend Media Festival održava se pod generalnim pokroviteljstvom Adris grupe.


U toku su prijave za Golden Drum U

Slovenskoj turističkoj organizaciji (STO) održana je

odvojeno takmičenje za studente koji će se takmičiti za naj-

novinarska konferencija međunarodnog festivala

bolju kreativnu video prezentaciju na temu: »Šta je PR?«.

oglašavanja Golden Drum (Zlatni bubanj), na kojoj su pred-

Onaj, koji žiriju bude predstavio najkreativniju prezentaciju,

stavnici Festivala i STO govorili o ovogodišnjem programu i

dobit će stipendiju u visini od 8.000 SFr na univerzitetu

brojnim novostima Golden Druma, a predstavili su i knjigu

u Luganu. Prva tri takmičara PR premijere i studentskog

Petnaest godina novoevropskog oglašavanja, petnaest go-

takmičenja dobit će besplatno učešće na ovogodišnjoj Slo-

dina Golden Druma, koja uskoro izlazi iz štampe.

venskoj konferenciji za odnose s javnostima. PR premijera

Jure Apih, predsjednik festivala Golden Drum, je ka-

će se odvijati u srijedu, 7. oktobra, rok prijava za takmi-

zao: »Svjetski trendovi i iskustva posljednjih godina govo-

čenje PR premijere je 31. avgust 2009. Rok prijava za stu-

re da se komunikacijske granice brišu. Ne možemo više

dentsko takmičenje je 17. septembar 2009.

postavljati granice između oglašavanja, odnosa s javno-

Festival Golden Drum i ove će godine sarađivati sa

stima, digitalnim nastupima. Sve zajedno je komunicira-

Slovenskom turističkom organizacijom jer će se, u okviru

nje, s integriranim nastupom se postižu ciljevi oglašivača.

festivala, odvijati natječaj I feel Slovenia-Slovenia for you.

Jure Apih

Tome se prilagođavaju i festivali oglašavanja u svijetu,

Glavni zadatak natječaja je da predstavi Sloveniju kao za-

zličite mogućnosti, dok sve imaju jednu zajedničku tačku-

tome se prilagođava i ovogodišnji Golden Drum. Novosti

nimljivu i jedinstvenu turističku destinaciju. Nagrada za

prestižne nagrade za sve koji su spremni na velike podvige.

koje donosi ovogodišnji festival zasigurno predstavljaju

najkreativniji slogan je pet nezaboravnih dana u hotelu

Jure Apih i Meta Dobnikar, osnivači i idejni nosioci

odličan temelj za dostizanje novih kreativnih graničnika

Kempinski Palace Portorož. Rok prijava za učešće na natje-

Golden Druma, predstavili su i knjigu Petnaest godina no-

u komuniciranju.«

čaju je 31. avgust 2009. U sklopu festivala će se odvijati i

voevropskog oglašavanja, petnaest godina Golden Dru-

Najvažnija novost ovogodišnjeg Golden Druma jeste

takmičenje za najkreativniji plakat na temu Portorož Piran-

ma. U knjizi će biti predstavljeno prvih petnaest godina

PR premijera. Odnosi s javnostima će tako, prvi put nakon

Birdwatching koji pobjedniku ove godine donosi nagradu

oglašivačke struke u Novoj Evropi, antologija pobjednika

16 godina, biti uključeni u program festivala što, imajući u

u visini od 5.000 eura.

i finalista, novog stvaralaštva, izvornosti i integralnosti.

vidu njihovu ulogu u komunikaciji i medijima, nije nikakvo

Među ovogodišnje novosti Festivala svrstavaju se The

Sadrži i kratku istoriju razvoja i organiziranosti struke

iznenađenje već čista nužda. U sklopu programa odnosa

Best Act Award, The Golden Net i takmičenje Plavi zub.

oglašavanja u Novoj Evropi te svjedočenja kako se Golden

s javnostima odvijat će se PR takmičenje u 19 kategorija i

Svaka novost se dotiče različitih tema i svaka donosi ra-

Drum uselio u oglašivačka srca.

Michael Jackson Knjiga novoevropskog oglašavanja je bio oglašivačka ikona N ema mnogo događaja koji su se rodili u Ljubljani, a da

Velika knjiga o prvih 15 godina oglašivačke struke u

ih je pola Evrope prihvatilo kao svoje. Golden Drum

Novoj Evropi, koja oslikava prvih 15 godina Golden Dru-

je zasigurno jedan, ako ne i jedini među njima. Pokretanje

ma, nalazi se u štampariji. Antologija pobjednika i finalista,

oglašivačkog festivala Golden Drum, bio je pionirski podu-

nove kreativnosti, izvornosti i integriranosti, petnaest ne-

havt oglašivačke struke na četiristotine milionskom prosto-

zaboravnih priča, četiristotine najboljih agencija u dosijeu

ru kojeg su osnivači Golden Druma (Jure Apih i Meta Dob-

„Who is Who in New Europe“, kratka istorija razvoja i or-

nikar), prvi nazvali Nova Evropa. Tako su zapisani u povjest

ganiziranosti struke u Novoj Evropi i najljepša svjedočenja

buđenja odbačenog i zaboravljenog dijela kontinenta.

kako smo s Portorožem ušli u oglašivačka srca. Knjiga Petnaest godina novoevropskog oglašavanja, petnaest godina Golden Druma je jedini cjelovit dokument o stvaralačkoj snazi koju je u oglašavanju pobudio pad berlinskog zida. Napisana je na engleskom, bogato ilustrirana, a bit će joj priložen i DVD sa svim zlatnim pobjednicima. Lični pogled na Golden Drum: Jure Apih, Michael Conrad, Jiri Mikeš, Ivan Chimburov, Rudi Kobza, Adrian Botan, Jarek Ziebinski, Dragan Sakan, Juraj Vaculik Kratka povjest oglašivačke struke u Novoj Evropi: Austrija, Češka, Poljska, Rusija, Madžarska, Rumunija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Jugoslavija Petnaest godina oglašavanja u Novoj Evropi: šta je karakterisalo pojedinu godinu u svijetu, šta je karakterisalo Golden Drum, identitet festivala i pogled predsjednika žirija, svi zlatni i srebreni pobjednici te finalisti. U pretplati cijena knjige – 508 strana velikog formata s

30

06/2009

M

ichael Jackson je 80-ih godina prošlog stoljeća bio najpoželjnija oglašivačka ikona svoje generacije, pri-

DVD-jem svih pobjedničkih spotova – iznosi 65 eura + PDV

je nego su u prvi plan izbile optužbe o maltretiranju djece

+ poštarina.

i njegovo bizarno ponašanje u javnosti. Od vremena kada

Knjigu možete naručiti na info@festfest.si ili http://

je svoj lik (i pjesme) uspješno posudio Pepsiju, došlo je do

www.goldendrum.com/news/book-15-years-of-european-

polave oglasa u kojima su kao ambasadori robnih marki

advertising-order-now/

nastupale slavne ličnosti.


Prvi Festival marketinških ostvarenja Srbije - TABOO 2009 U

prelijepom beogradskom izložbenom prostoru EXPO

će i predstavnici nekoliko međunarodnih organizacija

XXI, koji se logistički naslanja na savremeni hotel

koje okupljaju izdavače dnevne i periodične štampe.

Holiday Inn, od 28. zaključno sa 31. oktobrom ove go-

Petak, 30. oktobra, predviđen je za okrugle stolove.

dine, nakon Festivala Zlatni petao 2005 i dvije uspješne

Organizator Festivala odabrao je slijedeće teme: Razvoj

manifestacije Marketinški događaj godine, organizovanih

interneta kao novog medija za oglašavanje ne bi nas tre-

2007. i 2008. godine, u realizaciji Mark-Planetka, izdava-

balo zateći; Marketinške misli - kreativna sloboda; Agen-

ča TABOO izdanja, odvijaće se Prvi Festival marketinških

cija za marketinške komunikacije - kako to gordo zvuči;

ostvarenja Srbije, TABOO 2009.

Tržište marketinških usluga očima urednika ekonomskih

U srijedu, 28. oktobra 2009., u večernjim satima, bit će

rubrika i izdavača specijalizovanih ekonomskih časopi-

otvorena izložba radova nastalih u vremenu od 1. januara

sa; Konfrontacija oglašivača, agencija i medija i Sportski

2005. zaključno sa 31. avgustom 2009. godine. Takmičar-

marketing nije zamjena za donatorstva i sportska pokro-

ske kategorije istovjetne su onima koje su bile na Festivalu

viteljstva.

Zlatni petao 2005. godine. Nakon toga, na manifestaci-

Subota, 31. oktobar, predviđena je za javne prezen-

ji Marketinški događaj godine, najuspešnijim agencijama

tacije izvedenih poslovnih slučajeva po scenariju kojeg je

i specijaliziranim marketinškim poduzećima, a na osnovu

organizuator propisao i kojeg će se izlagači morati da se

rezultata poslovanja u 2008. godini, bit će dodijeljena pri-

pridržavaju.

znanja Punom parom napred. Takođe će biti dodijeljena

Večernji sati planirani su za oficijelno zatvaranje festi-

priznanja najboljim pojedincima, a na osnovu provedene

valske izložbe (koja će sva tri dana biti slobodna za posje-

anonimne ankete i glasanja članova Savjeta suizdavača ča-

tioce bez ulaznica i drugih oblika nadoknade) i za svečano

sopisa TABOO.

proglašenje pobjednika u pojedinim takmičarskim katego-

Centralni događaj Festivala TABOO 2009 svakako je

rijama. Dodjela nagrada bit će prilika za proslavu uspjeha

predavanje uglednog gosta iz inostranstva, dr Dan Herma-

marketinških poslenika Srbije, ali i cjelokupne marketinške

na, predsjednika svjetske asocijacije konsultanata - Misliti

struke. Zvanično prijavljivanje radova po takmičarskim kate-

kratkoročno.

gorijama i lične prijave počeće 1. septembra i trajaće do

Kroz jednosatno izlaganje Misliti kratkoročno - novi

kraja mjeseca.

metod za stvaranje, komuniciranje i inovativno brendiranje proizvoda za brz i uspješan proboj na tržištu i kroz orga-

svojim industrijskim granama.

Festival TABOO 2009 predstavlja još jedan golem do-

nizaciju istoimene tročasovne kreativne radionice, dr. Her-

Druga polovina dana predviđena je za panel diskusiju

prinos Mark-Planetka i časopisa TABOO razvoju marke-

man će prenijeti neophodna znanja i iskustva kako da se

o temi ‘Smiju li izdavači dnevne i periodične štampe svo-

tinške struke u Srbiji na čemu Žozef Lončar, osnivač i glav-

lokalne i regionalne robne marke uspješno bore na lokal-

ju sudbinu prepustiti u ruke agencija za zakup oglasnog

ni urednik TABOO-a i njegovi saradnici uporno istrajavaju

nim tržištima, braneći se od konkurencije globalnih lidera u

prostora’. U radu ovog panela, pored ostalih, učestvovat

od prvog broja ovog časopisa.

06/2009

31


Evropa ne smije čekati U

Beču je 29. juna održan „IncrediblEurope Summit“,

ne smijemo zatvarati. Evropa je jedan od najstarijih bran-

čiji je cilj bio iskoristiti različitost pristupa, ideja i vizija

dova na svijetu, ali upravo sada mora nastaviti da raste

genijalnih evropskih kreativaca i inspirisati vizije zajedničke

i da se razvija.” „I sa pravim liderima“, dodaje prof. dr.

budućnosti našeg kontinenta do 2049. Na poziv inicijatori-

Danica Purg, predsjednica Bled School of Management.

ce ovog skupa Selme Prodanović, Sarajke koja se iz Beča sa

„Svu našu raznolikost možemo na pravi način iskoristi-

svojom firmom „Brainswork“ svrstala u vodeće evropske

ti tek onda kada za to imamo prave lidere.“ Nekim od

stručnjake za poslovno umrežavanje, odazvali su se učesni-

tih lidera današnjice i sutrašnjice, kao što je Muhamed

ci iz 23 zemlje. Među njima su se našla i vodeća svjetska

Mešić, kao vrhunac Samita dodjeljeno je vrijedno pri-

imena, poput legendarnog dizajnera i profesora Luigija

znanje „Brainswork Make a Difference Award“, kojeg

Colanija, evropskog stručnjaka za „youth marketing“ Aba

je dizajnirao legendarni bosansko-američki grafički di-

Kuijera, ili mađarskog arhitekte Árona Losonczija, koji je

zajner Mirko Ilić. Neophodnost inicijative IncrediblEurope su potvrdili

ambasador ovogodišnje Evropske godine kreativnosti i ino-

ne samo prof. Colani („u meni imate moćnog prijatelja“)

vacija. Luigi Colani, zvijezda dana, kazao je da „situacija u Evro-

i nadasve inspirisani učesnici jednodnevnog samita u Beču,

pi ne izgleda dobro. Ovdašnjim ‘pametnjakovićima’ na umu

nego i interes medija od Kine, Indije, Novog Zelanda, preko

je samo kratkoročna zarada. Evropa više nije gladna, pa nam

30-tak Evropskih zemalja do Amerike.

zato hitno trebaju smjele i hrabre ideje“. Osamdesetogodiš-

U Evropi potencijala za inovaciju sigurno ima: u vježbi

nji Colani, koji danas živi u Kini, utjelovjenje je savremenog

koja je trajala svega šest minuta, učesnici Samita su uspje-

evropskog genijalca: obrazovan kao dizajner, aeronautičar i filozof, Colani je autor 20,000 revolucionarnih projekata od

Selma i Dejan Prodanović s Lugi Colanijem

ljeno, a na koje moramo biti ponosni.

li skupiti čak 905 originalnih ideja za budućnost Evrope 2049. godine. Jedna od tih misli, možda i najvažnija, bila

kojih je 70% na kraju proizvedeno serijski. Svoja nevjerovat-

Biti vizionar, kako je to rekao Leonardo da Vinci, zna-

je da „show must go on“. Jer, i onda kada prođe 2009.,

na i vizionarska dostignuća Colani koristi da podcrta svoje

či razmišljati van svih granica – granica među zemlja-

Evropska godina kreativnosti i inovacija, ostaju izazovi s ko-

razmišljanje. U Beč je, kaže, došao na poziv Selme i Dejana

ma, među disciplinama, među generacijama. “Samo

jima se treba suočiti. IncrediblEurope nastavlja svoj rad na

Prodanovića, kako bi podržao njihovu „prijeko potrebnu

inovativan, odvažan, ujedinjen evropski kontinent može

izgradnji evropske budućnosti umrežavajući zaintersirane

inicijativu“, ali i zato što je „Beč istinsko Evropske raskršće:

odgovoriti na izazove globalizacije i krize”, kaže Selma

organizacije, firme i pojedince. U toj budućnosti kreativci i

toliko je genijalnih ideja s istoka Evrope preko Beča postalo

Prodanović, “i mi smo današnjim danom upravo želje-

inovativne firme iz Jugoistočne Evrope imaju veliki poten-

stvarnost.“ Vizionari-genijalci poput Hermana Oberta, “oca

li započeti taj proces”. Ključ budućnosti, kaže Thomas

cijal, a imat će i veliki značaj ukoliko toga postanu svjesni

svih raketa”, ili Henrija Coande, Rumuna koji je praktično

Carlhed, direktor odjeljenja za branding Švedskog insti-

i preuzmu ulogu lidera – ulogu koja je „staroj“ Evropi pri-

izmislio savremene avione, dio su naslijeđa koje je zaborav-

tuta iz Štokholma, “leži upravo u tome da naše granice

jeko potrebna.

WFA i EASA pripremili smjernice za oglašivačke natječaje S

vjetska federacija oglašivača (WFA - World Federation

stavljanju kvalitetnog odnosa između oglašivača i agen-

of Advertisers) i Evropsko udruženje komunikacijskih

cije. Dokument je dobrodošla pomoć u planiranju naci-

agencija (EACA - European Association of Communication

onalnih natječaja tamo gdje na nacionalnom nivou još

Agencies) usvojili su preporuke najbolje prakse u realizaciji

nisu oblikovali svoj priručnik.

natječaja za izbor agencije koja su, prije svega, od pomoći

Nastanku smjernica kumovala je činjenica da je pripre-

kako oglašivačima tako i agencijama u realiuzaciji među-

ma natječaja kako vremenski, tako i finansijski zahtjevan

narodnih natječaja.

proces (najčešće su za realizaciju globalnih i regionalnih

Priručnik sadrži smjernice kako pripremiti, realizirati i zaključiti međunarodni natječaj čime, s jedne strane,

natječaja potrebna četiri mjeseca), pri čemu oglašivači najveće poteškoće imaju s manjkavim planiranjem.

želi pomoći agencijama pri uspješnom kandidiranju i, s

Preporuke možete naći na: http://www.eaca.be/_

druge strane, oglašivačima da izaberu najprimjereniju

upload/documents/guidelines/WFA-EACAPitchGuideli-

agenciju. Osim toga, predlaže dobru praksu pri uspo-

nesFinal.pdf.

Najbolje marketinško oruđe je mišljenje drugih potrošača P

Medijska bitka u Srbiji do poslednjeg oglasa B

roj radio i TV stanica u Srbiji nije u skladu s ekonomskim mogućnostima države, a broj oglasa koji mogu

da dopune budžet medija sve je manji, zaključak je monitoringa o primjeni Zakona o radiodifuziji u Srbiji. Oglasa ima vrlo malo i uglavnom ih privlače mediji s državnom frekvencijom, dok za lokalne ne ostaje gotovo ništa, izjavio je profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miroljub Radojković, i dodao da bez ekonomske sigurnosti mediji ne mogu biti nezavisni u izvještavanju. On je ukazao na to da se oglasi sve češće emituju usred informativnih emisija i ocijenio da RRA na tu protivzakonitu pojavu vjerovatno ne reaguje kako ne bi stala na put medi-

ored sve većeg značaja društvenih zajednica kao što

u poduzećima sve veći značaj jer mogu neposredno uticati

jima koji se bore za goli život. Po njemu, 60 miliona dinara

su Facebook i Twitter, za marketinške svrhe vrlo važnu

na samu prodaju. Samsung koristi informacije dobijene na

(650 hiljada eura), koliko je država izdvojila za pomoć me-

ulogu imaju i mišljenja potrošača o proizvodima ili usluga-

taj način kako bi bolje osluhnuo kupce i njihove želje, za

dijima u vrijeme ekonomske krize, ne obećava spas.

ma koje dijele s drugim potrošačima. Na taj način poduzeća

poboljšanje kupovnog iskustva onih kupaca koji traže više

“Pomoć sve više liči na ispunjavanje posljednje želje

dobijaju veoma značajne povratne informacije čijim prihva-

informacija, za građenje zajednice potrošača koji razgo-

osuđenicima na propast. Jer, tiraži novina i dalje padaju,

tanjem mogu poboljšati svoje proizvode i usluge. Kritičke

varaju o proizvodu te za poboljšanje usluga namjenjenih

primjerci poskupljuju, a u radiodifuziji u toku je rat do po-

ocjene potrošača-kako pozitivne, tako i negativne-dobijaju

potrošačima.

slednjeg oglasa,” rekao je prof. Radojković.

32

06/2009


14. Slovenska marketinška konferencija

Dijalog poduzeća i tržišta je trka na duge staze, to je upravljanje tankerom na otvorenom moru Marketing

Piše: Nastja Mulej

N

a trodnevnoj Slovenskoj marketinškoj konferenciji,

Mulej: Kako se osjećate među izabranom trojkom?

kojoj je prisustvovalo preko 600 predstavnika struke,

Arh: Poslovno gledano, ovo shvatam kao veliko prizna-

već po tradiciji je izabran i Marketinški direktor godine.

grupacije, a koji smo mi, zaposleni, tako uspješno slijedili.

za dugogodišnji rad koji se, primjenom marketinške filo-

Lično sam ponosan na sve svoje saradnike, kako u Sloveniji

zofije, vidno odrazio na poslovni uspjeh njihovih privred-

tako i na svim ostalim tržištima, te na saradnju koju smo

nih subjekata. Ove ga je godine inicijator nagrade, Društvo

uspostavili i koja je, na kraju krajeva, rezultirala s 40 odstot-

za marketing Slovenije, izabrao treću godinu za redom s

nim rastom prodaje Argete u 2008. godini.

namjerom da promovira pojedince koje marketinška zajednica želi i na koje je s razlogom ponosna, te istakne

»Marketing je filozofija. Vječnost. Sasvim je drugačija situacija s marketinškim odjelima u poduzećima. Po mom mišljenju, ti odjeli će nestati jer će se filozofija marketinga tako ispreplesti sa svim službama u poduzeću da će postati dio njihovog načina razmišljanja, tako da marketinški odjeli više neće biti potrebni. Ostat će oni koji rade na razvoju, u nabavi, ostat će oni koji vode brigu o robnim markama. Direktori marketinga, vođe marketinga, postat će suvišni. Ne danas i ne sutra, ali za prekosutra već ne bih stavio ruke u vatru« (Tomaž Arh)

34

06/2009

nje za Droga Kolinsku, za put koji je odabralo rukovodstvo

Marketinški direktor godine je priznanje pojedincima

Mulej: Ko bi još trebao pobijediti u Sloveniji (ne obavezno neko od izabrane trojke)?

interdisciplinarnost i poslovnu efikasnost marketinga. Prvi

Arh: Nagradu bi trebalo prenijeti na nivo poduzeća:

Marketinški direktor (2007) bio je Aleksander Uranc, Go-

Marketinško poduzeće godine! Moramo biti svjesni da za

renje, drugi Iztok Sila, Telekom Slovenije, a za ovogodišnju

uspjeh ni poribližno nije zaslužan samo jedan čovjek. Sve

titulu, u užem su izboru bili Tomaž Arh, Droga Kolinska,

počinje od vođstva poduzeća, u upravama, od njihove stru-

Mojca Avšič, Mercator i Boštjan Jenko, KD Življenje. Pobije-

kovnosti, smjelosti i odnosu prema marketingu. Oni su ti koji

dio je Tomaž Arh, direktor sektora marketinga za Poslovno

tako veliki brod, kao što je poduzeće, oblikuju, usmjeravaju,

područje delikatesni namazi, Droga Kolinska, za kojeg je

postavljaju pravila djelovanja...Ukratko rečeno, najuže vo-

komisija dala slijedeće obrazloženje:

đstvo je to koje određuje uslove, a samim tim i mogućnosti

»Njegov rad karakteriše široko razumijevanje područja

za marketinško djelovanje poduzeća. Zaposleni u marketin-

marketinga, konzistentnost upravljanja robnom markom,

gu tako postaju korisnici tih uslova, a direktori, ili vođe mar-

rad u pravcu ostvarivanja ciljeva i šira međunarodna, prije

ketinga, samo su kreatori i usmjerivači procesa u poduzeću

svega regionalna, orijentacija. Sve se to odražava u brojnim

koji se odvijaju u slijedećim fazama: prikupljanje informacija

rezultatima i prepoznatljivosti na tržištu, ali i u široj stru-

s tržišta, uz pomoć resursa poduzeća te informacije prevesti

kovnoj javnosti kako s ostvarenim uspjehom marke, tako

u proizvode ili usluge, s komuniciranjem kazati tržištu šta

i s nagradama kroz koje ga je marketinška struka prepo-

nudimo. Taj je proces potrebno neprestano ponavljati.

znala kao kreatora novih ideja i dostignuća. Tomaž je jedan od onih koje je komisija za izbor Marketinškog direktora

Mulej: Koja su najveća ograničenja u Vašem radu u funkciji vođe marketinga?

godine prepoznala kao vrlo aktivnog i na području mar-

Arh: Vlastita nestrpljivost! Dijalog poduzeća i tržišta je

ketinške struke i u široj strukovnoj i društvenoj okolini, jer

trka na duge staze, to je upravljanje tankerom na otvo-

kroz različite uloge i funkcije odgovorno nastoji obogatiti

renom moru kada je potrebno biti svjestan da je vrijeme

marketinšku filozofiju i ojačati njenu kredibilnost.«

od donošenja neke odluke, do njene realizacije u prak-

Mulej: Zašto ste se prijavili na izbor Marketinškog direktora godine? Arh: Marketing razumijem kao razmišljanje o povezivanju potreba potrošača i mogućnosti poduzeća, kao ne-

si, uvijek duže od onoga što bismo željeli. Kada u Droga Kolinskoj ne bismo za svaku robnu marku imali definiranu strategiju, ja bih to svoje nestrpljenje vrlo teško mogao ukrotiti. Jednostavno, tako je.

što što bi morala biti više filozofija cjelokupnog poduzeća,

Mulej: Šta su najveće prednosti?

a ne samo stvar jednog odjela unutar organizacije. Zadatak

Arh: Prednost takvog rada je da ti nikada nije dosadno.

svakog odgovornog stručnjaka s područja marketinga jeste

Uvijek si u razgovorima s potrošačima i u prevođenju nji-

da učini sve da se takvo razmišljanje i potvrdi. U tom svjetlu

hovog jezika u jezik poduzeća. Kada se u poduzeću dogo-

vidim svoju prijavu na ovogodišnji konkurs za Marketinš-

voriš, onda je sve to potrebno prenijeti nazad potrošačima.

kog direktora godine.

Jednostavno, mada prilično raznoliko.


Tomaž Arh, Marketinški direktor godine, Maja Makovec Benčič, predsjednica Društva za marketing Slovenije, Iztok Sila, prošlogodišnji Marketinški direktor godine

Mulej: Šta smatrate svojim najvećim rezultatom na radnom mjestu i u karijeri? Arh: Daleko najveći rezultat je povezanost saradnika iz različitih službi i različitih država. Upravo je ta povezanost

će suvišni. Ne danas i ne sutra, ali za prekosutra već ne bih

istraživanja koji govore da odnos između zadovoljstva i lo-

stavio ruke u vatru.

jalnosti nije linearan, da na potrošačevo svjesno ponašanje,

MARKETINŠKI UP GODINE

osim zadovoljstva, utiču i potrošačev odnos prema alternativi, ambivalentnosti i sama njegova upletenost.«

jedan od suštinskih elemenata uspjeha Argete. Povezati

Magistar Boris Mošketelec dobio je, na Slovenskoj mar-

U obrazloženju diplomskog rada pod naslovom »Efika-

istraživanja i razvoj, nabavu, proizvodnju, prodaju, Sloveni-

ketinškoj konferenciji, nagradu za najbolji magistarski rad,

snost cjenovnih promocija« autorice Ane Jamnik, komisija

ju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Švedsku je uspjeh. Postići

a Ana Jamnik za najbolji diplomski rad.

za dodjelu nagrade je zapisala:

da o Argeti svi isto razmišljaju i osjećaju te djeluju u smjeru istih ciljeva je veliki uspjeh. Mulej: Kako biste ocijenili stanje marketinga u sloven-

Nagradu Marketinški Up dodjeljuje Akademska sekci-

»Diplomski rad obrađuje aktuelno pitanje o efikasno-

ja Društva za marketing Slovenije za najbolji završni pisani

sti cjenovnih promocija. Iako su cjenovne promocije vrlo

rad studenata na dodiplomskom i postdiplomskom nivou.

značajno oruđe marketinškog komuniciranja i oblikovanja

Ovom nagradom Društvo za marketing Slovenije želi do-

cijena, u marketinškim istraživanjima su malo istražene.

Arh: Stanje marketinga odgovara stanju slovenske

prinijeti podizanju kvaliteta rada na širem području mar-

Zaključci su važni za marketinšku nauku i struku. Analiza

privrede. Bolje je nego prije nekoliko godina, iako postoji

ketinga te smanjiti raskorak između problema marketinške

nije potvrdila sve pretpostavke istraživanja o faktorima cje-

ogroman prostor za napredak. Taj se prostor može popuni-

prakse i akademskog tretmana radne problematike. Za na-

novne elastičnosti potražnje koje je autorica sistematično i

ti odgovarajućim odlukama uprava i vlasnika poduzeća te

gradu konkurišu svi radovi koje autori prijavljuju, zajedno

logično izvela iz teorije. Zaključci zato daju polazišta za bu-

znanjem stručnih saradnika. Znanjem, u kojem su teorijska

s preporukama njihovih mentora, što obezbjeđuje da se

duća istraživanja, a istovremeno mogu biti od velike pomo-

saznanja isprepletena s marketinškim iskustvom. Kad na-

prijavljuju zaista najbolji radovi. Nagrada se dodjeljuje u sa-

ći ljudima iz marketinga pri donošenju odluka o cjenovnim

punimo 18 godina više se, u pridobijanju znanja, na smije-

radnji s predstavnicima katedri koje vode brigu o razvoju

promocijama. Posebno je pohvalan pristup proučavanju

mo izgovarati školskim sistemom, već tu odgovornost mo-

marketinga na slovenskim fakultetima.

problematike jer autorica koristi objektivne podatke dok

skim poduzećima?

ramo sami preuzeti i, ako smo u funkciji direktora ili vođe marketinga, naša je dužnost da u tom pravcu podstičemo i svoje saradnike. Mulej: Kako vizionirate budućnost marketinga u Slo-

Komisija za izbor Marketinški Up 2009. godine ovako je obrazložila nagrađene radove: »Magistar Boris Moškotelec, u svom radu ‘Odnos između zadovoljstva, lojalnosti i predanosti’, obrađuje pitanje

se većina marketinških istraživanja temelji na subjektivnim ocjenama anketiranih. FUTURIST NA MARKETINŠKOJ KONFERENCIJI

koje je važno za svako poduzeće. Iako je o zadovoljstvu i

Rohit Talwar je futurist, poduzetnik, istraživač i specija-

Arh: Marketing je filozofija. Vječnost. Sasvim je dru-

lojalnosti kupaca napisano mnogo literature, magistarski je

lizirani savjetnik, međunarodno priznati inovativni mislilac

gačija situacija s marketinškim odjelima u poduzećima. Po

rad postojeće znanje o njihovom odnosu inovativno nado-

usmjeren ka radu, pronicljiv i zabavan govornik koji podsti-

mom mišljenju ti odjeli će nestati jer će se filozofija marke-

gradio uključivanjem dodatnih elemenata u analizu (uticaj

če razmišljanje o budućim globalnim trendovima i izazovi-

tinga tako ispreplesti sa svim službama u poduzeću da će

alternativa, upletenost i ambivalentnost kao elementi kon-

ma. Svoje uvjerljive poglede u budućnost poslovanja crpi

postati dio njihovog načina razmišljanja, tako da marke-

cepta predanosti), te predlagani konceptualni model vrlo

iz više od 20.000 sati istraživanja koje je obavila njegova

tinški odjeli više neće biti potrebni. Ostat će oni koji rade

korektno i detaljno emprijski provjerio. Glavni doprinosi

globalna ekipa analitičara. Osnivač je i generalni direktor

na razvoju, u nabavi, ostat će oni koji vode brigu o robnim

magistarskog rada su kreiranje vlastitog konceptualnog

skupine za razmišljanje i predviđanje strateške budućnosti

markama. Direktori marketinga, vođe marketinga, postat

modela na osnovu pregleda literature te glavni zaključci

Global Futures and Foresight (GFF).

veniji i u najrazvijenijim državama?

06/2009

35


Zanimaju ga, prije svega, tehnološka budućnost, razvoj Kine i Indije, ekonomija u razvoju i budućnost putovanja. Savjetuje globalne korporacije, inovativna poduzeća u početnoj fazi poslovanja, porodična poduzeća i vlade u pogledu ključnih trendova, razvoja nadahnjujućih vizija budućnosti i razvoja inovativnih promjena. Opsežno je pisao o budućnosti, strategijama i promjenama između ostalog i u knjizi Achieving Transformation and Renewal in Financial Services. Rohit Talwar je održao uvodno predavanje na 14. Slovenskoj marketinškoj konferenciji i tada je nastao ovaj kratak, ali svake pažnje vrijedan razgovor. Kako definirate nadolazeće globalne trendove? Pet je trendova koji će kreirati poslovni ambijent budućnosti. Prvi je demografski pomak–dok se Evropa smanjuje, broj stanovnika u svijetu raste i, pri ovoj stopi rasta, Azija će do 2050. godine povećati broj stanovnika za više nego što ih Evropa i Sjeverna Amerika danas imaju zajedno. Istovremeno se odvija i ekonomskii pomak moći sa zapada na

Rohit Talwar

istok, jer azijske ekonomije postaju rastuće i moćne–Kina

A putovanja? Imajući u vidu ekološku osvješće-

i Indija već pokazuju znake izlaska iz krize. Treći veći trend

nost i tehnološke mogućnosti ličnih kontakata na ve-

je brzi rast upotrebe interneta i alata za društveno umreža-

like udaljenosti, hoće li duga putovanja nestati?

Mahajan Vijay

marketing strategije američkog udruženja za marketing (AMA) koja je uvedena 2000. godine. Među razvijena tržišta Vijay ubraja države u kojima je

vanje–oni mijenjaju troškove, brzinu i kvalitet odnosa s po-

Putovanje nam je u krvi. Ništa ne može zamijeniti su-

BDP po stanovniku veći od deset hiljada dolara. Izazov za

trošačima. Nakon toga dolazi brzina napretka nauke koja

srete ljudi u Južnoj Americi ili šetnju po Kineskom zidu s

kompanije iz razvijenih država je - kako svojom ponudom

nudi nove proizvode i sve veće i brže mogućnosti. I, na

virtualnim izletom ili čavrljanjem na Skypu. Tehnološke će

mogu sarađivati u razvoju manje razvijenih država te kako

kraju, živimo sve duže vremena-ljudi koji danas imaju ma-

inovacije morati ubrzanije pomagati industriji putovanja da

i dalje rasti. “To je razlog zbog kojeg IBM u Indiji ima veli-

nje od 50 godina mogu očekivati životnu dob između 90 i

smanji svoj negativan uticaj na okolinu, inače možemo iz-

ku podružnicu, Microsoft u Kini veliki razvojni centar, neka

100 godina, a naša bi djeca mogla živjeti i do 120 godina.

gubiti jednu od tri najveće induastrije na svijetu. Ljudi traže

druga velika poduzeća otvaraju svoje podružnice u Africi.

Istražujete Kinu, Indiju i Bliski istok. Šta će se

ekološki prihvatljivije mogućnosti za putovanja. Možda će

Tamo je još moguće rasti.”

tamo dogoditi u narednih 10 godina? Hoće li recesi-

više putovati po lokalnim podučjima. Uzbuđenje koje se

Kako kaže Vijay, u vrijeme ekonomske krize najvažnija

jom dobiti ili izgubiti?

javlja prilikom otkrivanja novih mjesta je nezamjenjljivo sve

marketinška aktivnost poduzeća je inoviranje proizvoda i

Kina se već oporavlja i ima vrlo inovativnu vladu koja je

dok ne budemo u mogućnosti neposredno posrkati uspo-

usluga. Američke kompanije zato sada proučavaju i proi-

spremna oprobati inovativne puteve kako bi ojačala privre-

mene drugih ljudi s putovanja, a da nismo pri tom svjesni

zvode koje su razvili u državama u razvoju, na primjer šted-

du i poboljšala okolnosti za svoje stanovništvo. Industrijski,

da nije riječ o našem vlastitom iskustvu!

ljive i ekološki bezopasne automobile te nove oblike amba-

ekonomski i politički postaje sve značajnija. Indija ima potencijal svjetske velesile. Ako bude uspješna u obrazovanju, razvoju infrastrukture i borbi protiv korupcije, može ubrzati svoj razvoj i preteći SAD u razvoju u narednih 30 do 40 godina.

Napisali ste knjigu o obnovi finansijskih usluga. Iz

laže. “Cilj inoviranja je dodavanje vrijednosti proizvodima

toga što vidimo i čitamo, finansijske usluge se zaista

i uslugama, a da se pri tome ne povećava njihova cijena”,

moraju promijeniti.

istaknuo je Vijay.

Alkoholičarima ne možemo pustiti da vode barove pu-

Za ponašanje većine potrošača u vrijeme ekonomske

neći im zalihe boca koje ispijaju. Finansijska grana se mora

krize su, prema Vijaiyevim riječima, karakteristične tri stva-

Bliski istok koristi zalihe nafte i plina, ogromne investi-

promijeniti, bit će potreban strožiji nadzor koji će osigurati

ri. “Potrošači za budućnost odgađaju kupovinu proizvoda

cijske programe te svoju geografski veoma značajnu loka-

njenu usredotočenost na servisiranje privrede, a ne samo

koji nisu neophodni za njihov život i istovremeno kupuju

ciju i zato ga sve više i više kompanija vidi kao centralnu

na pravljenje para. Potrošačko i poslovno bankarstvo će se

manje količine proizvoda. Odriču se kupovine luksuznih

tačku iz koje će se zadovoljavati i istok i zapad. Mislim da

morati odvojiti od investicijskog bankarstva. Dugo će trajati

dobara i postaju vrlo osjetljivi na vrijednost koju im osigura-

zemlje kao što su Abu Dabi, Katar i, potencijalno, Saudijska

da se popravi nastala šteta i isplate troškovi bankarskih gre-

va proizvod, odnosno usluga. Još žele kvalitetan proizvod,

Arabija imaju pred sobom dugo razdoblje rasta.

šaka-iz tog iskustva moramo naučiti lekciju.

ali za njega više nisu spremni platiti onoliko koliko su plaća-

Šta će biti s Evropskom unijom? Evropska unija je trenutno u teškom položaju – njene

Imate li kakav savjet kad su u pitanju novosti u marketingu?

li do sada.” Ovo posljednje je razlog što američki trgovinski lanac Wal-Mart posluje veoma dobro. Povećao je prodaju,

ključne privredne grane se muče i situacija se može zna-

Ključan je uvid u potršača, od odlučujućeg je značaja

privukao nove kupce, osnažio rast i razvoj prodajne mreže,

čajno pogoršati, prije nego li poboljšati. S proširenjem će

razumjeti njegovu motivaciju i ponašanje, a ne samo nje-

kaže Vijay. Recesijskim vremenima se uspješno prilagođa-

samo teže dostići ekonomski razvoj, mogu narasti nape-

govu reakciju na naše proizvode ili usluge. Većina istraži-

vaju i u lancu brze hrane McDonald’s koji sada kupcima

tosti s Rusijom. Evropski projekat je bio od veličanstvenog

vanja potrošača je gubljenje vremena i novca jer ne traže

nudi više vrsta kvalitetnih kafa. Kako su one mnogo jeftini-

značaja za dobrobit proteklih 50 godina, ali nam je sada

načine da razumijemo potrošača.

je nego u lancu napitaka od kafe Starbucks, McDonald’s je

potreban jasan cilj i strategija kako bismo usmjerili Evropu ka budućnosti. Kao stručnjak za tehnološki razvoj sigurno znate šta će nam biti ponuđeno u bliskoj budućnosti?

PREDNOST DATI MANJE RAZVIJENIM TRŽIŠTIMA

privukao mnogo novih potrošača. Kako se cjenovna osjetljivost potrošača u toku eko-

Razvijena tržišta, na kojima živi 14 odsto svjetske po-

nomske krize snažno pojačava, vrlo je važno da kompanije

pulacije, zasićena su i zato poduzeća i njihovi marketing

u svojim komunikacijama ističu vrijednost koju nude kupci-

Funkcionalnost će se dramatično povećati i to će, vjeru-

timovi moraju šanse za rast potražiti na preostalih 86 od-

ma za njihov novac. Trgovci automobilima u SAD kupcima

jem, povećati našu produktivnost. Kompjuterski programi

sto tržišta, kaže Vijay Mahajan, profesor na američkoj po-

tako nude vrlo povoljne uslove finansiranja uz obećanje da

će proučiti naše ponašanje i ‘učit’ će nas kako da budemo

slovnoj školi McCombs School of Business na Univerzitetu

će uzeti vozilo nazad ako kupac izgubi posao te da su u

efikasniji. Roboti će biti sve prisutniji u našem svakodnev-

u Teksasu koji je svoje predavanje održao na Slovenskoj

tom slučaju čak spremni na pola godine preuzeti troškove

nom životu. Znanstveni napredak će nam pomoći da duže

marketinškoj konferenciji u Portorožu. Vijay je afirmisan i

finansiranja automobila. “Tako kompanije s kupcima jačaju

živimo te da se latimo mnogih stanja koja trenutno skra-

ugledan stručnjak za marketing, o čemu svjedoči i nagra-

svoj odnos i saopštavaju im da u tim teškim vremenima

ćuju čovjekov život, od šećerne bolesti do pothranjenosti.

da Vijay Mahajan Award za poseban doprinos na području

stoje uz njih”, kaže Vijay.

36

06/2009


16TH ADVERTISING FESTIVAL AND MEDIA MEETING PORTOROŽ, 4 - 9 OCTOBER, 2009 WWW.GOLDENDRUM.COM Black clouds are gathering above advertising industry. Nobody knows what’s going to happen. So instead of old, untested and even dubious skills and recipes, instead of passive teaching by gurus who like everybody else have never experienced anything like what we are facing now – instead of pretending to know, we will offer an active brainstorming for all delegates. Come to Portorož, challenge your brain and mind your hairstyle. There’s going to be a storm!


Art Directors Club of Europe Awards 2009 – 18. izdanje

Festivali

Evropa je u Barceloni nagradila najbolje ovogodišnje kreativne radove - najkreativnija je Njemačka s čak 15 zlatnih nagrada

38

Dobitnici ADC*E nagrada 2009, kao i radovi koji su na nacionalnim festivalima zemalja članica osvojili zlatne i srebrene nagrade, bit će objavljeni u ADC*E godišnjaku – jedinstevnom i impresivnom arhivu najboljih uradaka godine. Pored toga, ovogodišnjii pobjednički radovi bit će i dio putujuće izložbe koja će po zahtjevu biti na raspolaganju svim evropskih gradovina, a naći će se i na web stranici ADC*E, istorijski vrijednoj bazi podataka koja arhivira najbolje od evropskog dizajna i oglašavanja sve od 2004. dodine.

06/2009

Priredila: Asja Dupanović

Ž

iri sastavljen od 50 vrhunskih profesionalaca krea-

članica ADC*E prema rezultatima ovogodišnjeg žiriranja

tivne industrije iz 16 evropskih zemalja, sastao se u

je Njemačka sa osvojenih čak 15 zlatnih nagrada, a sli-

Barceloni da ocijeni najbolje uratke evropskog dizajna i

jede joj Španija sa dvije te Austrija, Italija, Poljska, Portu-

oglašavanja nastale u proteklih godinu dana. Ovaj je put

gal, i Švicarska sa po jednim zlatom.

u 22 takmičarske kategorije prijavljeno 960 radova iz

ADC*E nagrade jedine su nagrade koje, u okviru jed-

20 evropskih zemalja, a žirijem je predsjedavala Marie-

nog takmičenja, okupljaju sve najbolje evropske lokalno

Catherine Dupuy, dopredsjedavajuća i glavna kreativna

nagrađene radove, a cilj im je odati priznanje radovima

direktorica francuske agencije TBWA\ Paris. Dan nakon

inspirsanim lokalnim kulturama, podstaći i inspirisati krea-

žiriranja održana je i dodjela nagrada ADC*E 09 na ko-

tivnost diljem Evrope, kao i biti tačka na kojoj se okupljaju

joj su objavljeni dobitnici zlatnih nagrada i ovogodišnjeg

pripadnici evropske kreativne zajednice.

Grand Prix-a koji je dodijeljen u kategoriji cjelovitih oglas-

Među članovima žirija u Barceloni ove je godine bio i

nih kampanja, a osvojila ga je njemačka agencija Heimat

Bojan Hadžihalilović, kreativni direktor sarajevske agencije

Berlin za kampanju “Hornbach – The house of imagi-

Fabrika. O svojim utiscima iz Barcelone za Media Marke-

nation” (klijent: Hornbach Baumarkt AG). Najuspješnija

ting je izjavio: “Bilo je izuzetno iskustvo družiti se s kolega-


Bojan Hadžihalilović, kreativni direktor sarajevske agencije Fabrika

ma iz 15 zemalja od kojih su svi Art Directori, ili kreativni direktori, Copywriteri itd. Pozitivna energija je frcala na sve strane. Samo žiriranje je bilo jedinstveno iskustvo. Prvo glasaš anonimno – rad ide u finale ili otpada. Nakon toga uzbuđenje raste jer osjećaš važnost nagrade, ipak se radi o najvećim kreativnim dostignućima u jednoj godini. Moram priznati da su me neki radovi totalno oduševili. Kinetička skulptura WV me posebno oduševila svojom vizuelnom snagom. Jednostavnost nekih radova je komunikacijski bila neupitna. Žiriranje je bilo vrlo uzbudljivo. Trajalo je 13 sati bez prestanka, samo s pauzom za ručak. Tri dana smo se sjajno družili. Predstavljen je svebalkanski festival koji bi se trebao održati naredne godine u Beogradu. Ova je inicijativa prihvaćena s oduševljenjem”. Od naredne godine ipak će, pored radova iz 18 zemalja članica Evropskog Art Directors Cluba, među kojima je i Bosna i Hercegovina, ovo takmičenje, u skladu sa širenjem svoje vizije o izvrsnosti u kreativnosti, od sada biti otvoreno i za radove iz neevropskih zemalja. Uslov za njihovo učešće bit će da su nastali i objavljeni u kalendarskoj godini na koju se takmičenje odnosi te da su nagrađeni na naciaonalnom festivalu oglašavanja svoje zemlje. Dobitnici ADC*E nagrada 2009, kao i radovi koji su na nacionalnim festivalima zemalja članica osvojili zlatne i srebrene nagrade, bit će objavljeni u ADC*E godišnjaku – jedinstevnom i impresivnom arhivu najboljih uradaka godine. Pored toga, ovogodišnjii pobjednički radovi bit će i dio putujuće izložbe koja će po zahtjevu biti na raspolaganju svim evropskih gradovina, a naći će se i na web stranici ADC*E, istorijski vrijednoj bazi podataka koja arhivira najbolje od evropskog dizajna i oglašavanja sve od 2004. dodine.

Grand Prix agenciji Heimat Berlin za cjelovitu kampanju “Hornbach – The house of imagination”, klijent: Hornbach Baumarkt AG

Kao i u prethodne dvije godine, dobitnici najviših pri-

zajna, po drugi je put održana i Evropska konferencija o

er i illustrator iz Barcelone (http://www.alextrochut.com),

znanja evropskog Art Directors Cluba predstavljat će Evro-

dizajnu i oglašavanju, organizirana kroz saradnju ADC*E i

te predstavnici agencije Sofa Experience iz Barcelone, koja

pu na interkontinentalnom advertising kupu, u konkuren-

Evropskog instituta za dizjn (Instituto Europeo di Design).

predatavlja novi koncept produkcijske kuće i oglašivačke

ciji sa nagrađenim radovima tri najveća svjetska regionalna

Govornici na ovoj popodnevnoj konferenciji bili su Rasmus

agencije, a među svoje specijalnosti ubraja nove nekon-

festivala oglašavanja – AdFest, FIAP i Golden Drum.

Ibfelt, direktor i partner agencije e-Types, vodeće danske

vencionalne metode komuniciranja sa ciljnom skupinom

Kao zagrijavanje pred dodjelu ovogodišnjih priznanja

agencije za strateško brendiranje i grafički dizajn (http://

mladih (http://www.sofaexperience.com).

najboljim radovima evropskih industrija oglašavanja i di-

www.e-types.com), Alex Trochut, freelance grafički dizajn06/2009

39


D&AD nagrade 2009

Grafički dizajn

Dodijeljene čak četiri Crne olovke, dvije agenciji Droga5

40

Garrick Hamm, predsjednik D&AD izjavio je povodom dodjele ovogodišnjih priznanja: “Broj nagrađenih kreativnih radova ove je godine izvanredan. Živimo u vrlo izazovnom trenutku u vremenu i ovi radovi pokazuju za šta je industrija sposobna. Četiri dobitnika Crne olovke pokazuju svu snagu i sveobuhvatnu prirodu kreativnosti – u obrazovanju, politici, čak i kovanicama koje nosimo u džepovima. Dobitnici ovih nagrada mnogo su više od sjajnih komunikacijskih uradaka – oni mijenjaju naše ponašanje i dotiču se naših života.”

06/2009

Priredila: Asja Dupanović

N

jujorška agencija Droga5 osvojila je dvije od četiri

Pored četiri crne, dodijeljene su i 54 Žute olovke kao pri-

ovogodišnje najprestižnije D&AD nagrade – tzv. Crne

znanje radovima koji postavljaju nove standarde kada je riječ

olovke, najnedostižnije nagrade u globalnoj kreativnoj in-

o izvrsnosti u kreativnosti. Kompanija Ghost Robot osvojila

dustriji, namijenjene radovima koji istinski pomjeraju gra-

je tri Žute olovke u kategoriji muzičkih spotova za spot Wan-

nice kretivnosti. Jednu Crnu olovku osvojila je kampanja

derlust kreiran za Björk. Dvije Žute olovke, u kategorijama

Droga5 pod nazivom Million, prošlogodišnji veliki kanski

pritanih oglasa i plakata dodijeljene su kampanji Wallace &

pobjednik, projekat koji je školski uspjeh pretvorio u brend,

Gromit in Alexander McQueen agencije DDB London za kli-

a drugu spot The Great Schlep u kojem komičarka Sarah

jenta Harvey Nichols. Žute olovke u kategorijama grafičkog

Silverman prije američkih predsjedničkih izbora mladim Je-

dizajna i ilustracije otišle su agenciji Work Adertising iz Sin-

vrejima daje razloge zašo da ubijede svoje bake i dede da

gapura za rad WERK No.16: Joe Magee Special.

glasaju za Baracka Obamu (nagrada je dodijeljena za tekst u viralnom marketingu). Crnom olovkom za grafički dizajn nagrađen je dizajner Matt Dent za redizajn britanskih novčića urađen za Royal

Jednu Žutu olovku, dodijeljenu u kategoriji dizajna u okolišu, osvojio je Studio Rašić iz Zagreba za projekat pod nazivom Bijela cesta ‘U iščekivanju kiše’ urađen za klijenta Mediteranski kiparski simpozij.

Mint (tijelo zaduženo za proizvodnju kovanica), a rad Kine-

Garrick Hamm, predsjednik D&AD izjavio je povodom

tic Sculpture koju je njemački interaktivni studio Art+Com

dodjele ovogodišnjih priznanja: “Broj nagrađenih kre-

uradio za BMW, osvojio je ovu prestižnu nagradu u kate-

ativnih radova ove je godine izvanredan. Živimo u vrlo

goriji dizajna u okolišu.

izazovnom trenutku u vremenu i ovi radovi pokazuju za


Crna olovka za redizajn britanskih novčića - dizajner Matt Dent za Royal Mint

Žuta olovka u kategorijama pritanih oglasa i plakata - kampanja Wallace & Gromit in Alexander McQueen agencije DDB London za klijenta Harvey Nichols

Žuta olovka u kategoriji dizajna u okolišu - Projekat Bijela cesta ‘U iščekivanju kiše’ , Studio Rašić Zagreb za Mediteranski kiparski simpozij

šta je industrija sposobna. Četiri dobitnika Crne olovke

– u obrazovanju, politici, čak i kovanicama koje nosimo

sjajnih komunikacijskih uradaka – oni mijenjaju naše po-

pokazuju svu snagu i sveobuhvatnu prirodu kreativnosti

u džepovima. Dobitnici ovih nagrada mnogo su više od

našanje i dotiču se naših života.”

Aplikacija za mobilne uređaje i dizajn knjige osvojili najveće studentsko D&AD priznanje D

va tima studenata podijelila su ovogodišnje najveće

Central Saint Martins College of Art and Design, već dugo

što bi željeli kupiti pošalju eBay-u i dobiju odgovor sa svim

priznanje dodijeljeno na Studentskim D&AD nagra-

najnagrađivanije škole dizajna u istoriji ovih nagrada.

proizvodima koji su najsličniji traženom.

dama za 2009. godinu. Studentima godine proglašeni su

Studenti Muda i Leppala nagrašeni su za svoj u ideju

Micheline Mannion dizajnirala je rješenje za omot knji-

Petra Muda i Harri Leppala iz švedske škole Berghs School

pod nazivom Find it - aplikaciju za mobilne telefone koja

ge na brief Faber & Faber-a u koji je inkorporirala novu

Of Communication te Micheline Mannion iz britanskog

koja bi svim korisnicima omogućila da fotografiju bilo čega

uslugu ovog izdavača - Print on Demand (eng. štampa

06/2009

41


Student: Micheline Mannion, studij: Central Saint Martins College of Art and Design

Studenti: Borja Diego, Javier Inignez de Onzono Martin, Alex Katz, studij: Miami Ad School, Madrid

Student: Jamie Dole Schuster, studij: Middlesex University

prema potražnji). Rješenje koristi staromodni flomaster za

“Kada sjajnu ideju vidim po prvi puta, mozak mi

gramima koji dodaje da su članovi ovogodišnjeg žirija

podvlačenje sa vrhunskom tehnologijom kako bi se kreirao

postavi cijelu seriju pitanja: Je li originalna? Je li uopšte

u wow momentu uživali ne jednom, već čak dva puta

personalizovan omot.

izvodljiva? Je li to pravi odgovor na brief i pravo rješe-

– kada su ugledali Petrinu i Harrijevu ideju, u koju su se

Najviše priznanje dodjeljuje se samo najinovativnijim

nje za klijenta? Ako je odgovor pozitivan, to je prvi dio

svi trenutno zaljubili i žele da je eBay primjeni – odmah.

radovima koji daju odgovor na brief i uspješno preskoče

onoga što nazivam wow momentom. Zatim pređem na:

“Michelinina ideja za Faber & Faber nije ništa manje pri-

sve granice. Studentske nagrade postoje da bi identifikova-

Zašto to ranije nije urađeno? I ono ubitačno: Zašto, za-

vlačna. Dala je odgovor na itekako stvarano pitanje –

le najbolje nove talente u oblastima oglašavanja i dizajna.

boga, to meni prvom nije palo na pamet?, sve u okviru

je li moguće prema potražnji štampati prelijepe knjige?

Ovo je tek drugi put u 31 godini koliko se dodjeljuju da je

tog prekrasnog wow momenta”, riječi su Grega Quin-

Micheline je pronašla rješenje unutar samog problema i

dodijeljena zajednička nagrada Student godine.

tona, predsjedavajućeg D&AD-jevim edukativnim pro-

elegantno ga oblikovala”, izjavio je Quinton.

42

06/2009


OGLAS Bemust


2009 06 MM preview  

sarajevo bosna i hercegovina cijena 5 KM / €3 broj 06/2009 www.media-marketing.ba issn 1840-4340 Anur, 53. Venecijansko Bijenale 2

2009 06 MM preview  

sarajevo bosna i hercegovina cijena 5 KM / €3 broj 06/2009 www.media-marketing.ba issn 1840-4340 Anur, 53. Venecijansko Bijenale 2

Advertisement