Page 1

REGION

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 20. januar/sije~anj 2014.

Dubravka [uica, zastupnica HDZ-a Hrvatske u Europskom parlamentu

13

VIJESTI

NE]EMO PODR@ATI SPAJANJE KANTONA Moram izraziti razo~aranje nedostatkom tra`enja zajedni~kih ciljeva izme|u tri nacionalne zajednice u BiH, a kao voditeljica delegacije HDZ-ovih zastupnika u Europskom parlamentu mogu re}i da }emo kao delegacija podr`ati trenutno najbolja rje{enja za dobrobit sva tri konstitutivna naroda u BiH Razgovarala: Anja GRABOVAC

• Ho}ete li podr`ati prijedlog rezolucije Doris Pack o napretku Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, o kojem }e biti raspravljano sutra, 21. januara? - Kao {to mo`da ve} znate, i sama sam sudjelovala u kreiranju amandmana u prijedlogu rezolucije o napretku BiH u 2013. godini jer smatram da gra|ani BiH moraju biti prioritet vlastima u BiH, {to do sada nije bio slu~aj. Moram izraziti razo~aranje nedostatkom tra`enja zajedni~kih ciljeva izme|u tri nacionalne zajednice u BiH, a kao voditeljica delegacije HDZ-ovih zastupnika u Europskom parlamentu mogu re}i da }emo kao delegacija podr`ati trenutno najbolja rje{enja za dobrobit sva tri konstitutivna naroda u BiH.

europskom putu BiH jer razvoj ove dr`ave je mogu} samo kroz europske integracije, {to je u interesu sva tri naroda. Na moj upit kako }e Komisija pomo}i Hrvatima u BiH ostvariti kulturnu i jezi~nu ravnopravnost te osigurati TV kanal na hrvatskom jeziku, dobila sam potvrdan odgovor, a povjerenik Füle je potvrdio da je pobolj{anje emitiranja radiotelevizijskih usluga neophodno i u interesu svih dr`avljana BiH. Stoga, smatram da }e vlasti u BiH morati ozbiljno razmotriti i podr`ati nacrt zakona o pokretanju programa na hrvatskom jeziku ukoliko `ele slijediti europski put, a konsenzus po tom pitaju je neophodan.

Pobolj{anje politi~ke kulture u BiH

TRAJNA OBVEZA Hrvati u BiH su trajna obveza HDZ-ovih europarlamentaraca te }emo ustrajati i dalje na europskom putu BiH jer razvoj ove dr`ave je mogu} samo kroz europske integracije, {to je u interesu sva tri naroda

• U rezoluciji se izra`ava podr{ka prijedlogu reforme Federacije na kojem je radila skupina "ameri~kih" stru~njaka. Predla`e se i spajanje kantona. Zbog ~ega ste tra`ili brisanje ovog dijela, odnosno za{to ste protiv ovih prijedloga? - Budu}i da je Europska unija i dalje sna`no posve}ena suverenoj i ujedinjenoj Bosni i Hercegovini u okviru ravnopravnosti za sva tri naroda, bilo je i za o~ekivati da ne}emo podr`ati spajanje kantona, posebice na

na~in kako je to predlo`eno u prijedlogu reforme Federacije jer smatram da ovakva reforma i spajanje kantona ne doprinose pove}anju dijaloga me|u narodima, a Hrvati u BiH bi tom reformom bili dovedeni u nezavidan polo`aj. • [ta }e usvajanje rezolucije zna~iti za BiH? - Usvajanjem rezolucije poslat }e se jasna poruka vlastima u BiH, kao i svim politi~kim strankama, da moraju raditi na uspostavi vi{e razine politi~kog dijalo-

ga i pobolj{anja politi~ke kulture kako BiH ne bi do{la u situaciju da joj se zamrznu sredstva iz EU, a, po meni, nedopustivo je da se interes pojedinih politi~kih struja stavlja ispred interesa svih gra|ana BiH. • Zastupnica ste Republike Hrvatske u Europskom parlamentu. [to mo`ete u~initi da se pobolj{a polo`aj Hrvata u BiH, kao i polo`aj BiH u Europi? - Hrvati u BiH su trajna obveza HDZ-ovih europarlamentaraca te }emo ustrajati i dalje na

Most najbolje rje{enje • Jedno od otvorenih pitanja izme|u BiH i Hrvatske je i spajanje Dubrovnika sa ostatkom Hrvatske. Mislite li da }e kona~no rje{enje biti izgradnja mosta i da }e se novac osigurati iz fondova EU? - Aktivno sam se zalagala za izgradnju mosta i u vrijeme kada se ta inicijativa nije ~inila najprikladnijim i kada su joj se mnogi protivili. Rezultati pretstudije izvo di vost gra dnje europ skog/pelje{kog mosta su samo potvrdili da je teritorijalni integritet prijeko potreban, a mogu}e ga je posti}i samo izgradnjom mosta. Komisija je prepoznala ovaj projekt kao europski, te }e gradnja biti financirana ve}inskim djelom iz fondova EU. Ostatak izgradnje }e financirati Hrvatska.

Srbija: Maratonska sjednica raspleta DS-a

\ilas sa~uvao poziciju Glavni odbor je odlu~io da Dragan Ðilas ostane lider DS-a do zavr{etka lokalnih izbora u Beogradu Dragan Ðilas ostaje predsjednik Demokratske stranke, nakon {to je njegov izvje{taj podr`alo 274 ~lanova Glavnog odbora na zasjedanju u Novom Sadu. Protiv je bilo 127 ~lanova, deset uzdr`anih, a 15 neva`e}ih, prenosi Tanjug.

@ustra rasprava Poslije skoro 12 sati rada, ~lanovi GO-a odlu~ili su da Ðilas ostane lider stranke do zavr{etka lokalnih izbora u Beogradu. Ukoliko ti rezultati ne budu zadovoljavaju}i, sam Ðilas je predlo`io da se odr`i vanredna skup{tina stranke, na kojoj }e demokrate birati novo rukovodstvo. U zavr{nom obra}anju, po~asni predsjednik stranke Boris Ta-

di} je kazao da Ðilas nema kapacitet da vodi stranku i pozvao ga da se povu~e. Tadi} je ukazao da }e podr{ka \ilasovom izvje{taju zna~iti lo{ izborni rezultat u Beogradu, te da }e u roku od tri do {est mjeseci pasti i vojvo|anska vlada. Ðilas je poru~io da je njegova obaveza da uvjeri gra|ane da je stranka koju vodi najbolje {to gra|ani imaju te da je DS vrlo jasno stao iza svojih stavova da nema saradnje s onima koji uni{tavaju dr`avu, koji je zadu`uju i ekonomski uni{tavaju i provode harangu protiv politi~kih protivnika. Potvrdio je kako je on kandidat DS-a za gradona~elnika Beograda.

- Verujem da nije dovoljno samo re}i - mi ne}emo sa Srpskom naprednom strankom, Srbiji treba ponuditi re{enje situacije i mi to nudimo, bez la`nih projekata kao {to je kanal do Soluna ili Beograd na vodi, kazao je Ðilas i podvukao da Srbija mo`e biti dobro mjesto za `ivot.

\ilas: Tra`io jedinstvo

Privr`en Stranci Tadi} je izjavio da kako mu je `ao {to GO nije izglasao politi~ke promjene i naglasio da je nesumnjivo da ogroman procenat ~lanstva i simpatizera stranke `eli promjene. - Osta}u privr`en DS-u i tu sam da pomognem i njemu i njegovim ~lanovima u bilo koje vreme, zaklju~io je Tadi}.

Tadi}: Potrebne promjene

Janez Jan{a ponovo meta osuda Biv{i slovenski premijer Janez Jan{a do`ivio je osude zbog navodnog {irenja rasisti~kog diskursa, jer je u polemici na Twitteru upotrijebio izraz opan~arsko novinarstvo za prilog novinarke s neslovenskim prezimenom (Stojiljkovi}), koja je pisala da se Jan{a ne odaziva na pozive sudova, odnosno da je odbio primiti sudski poziv u parnici s ~ovjekom kojeg je nazvao udba{em, prenosi Hina. - Ocjenjujemo da je upotrijebljena oznaka opan~ar takva da je Jan{a njome `elio poniziti i diskreditirati novinarku, ali je isto tako uvrijedio i sve koji dolaze iz krajeva biv{e Jugoslavije, navela je u reakciji na twitu vode}eg oporbenog ~elnika vanparlamentarna stranka Solidarnost, dodav{i da je rije~ o {irenju rasisti~kog diskursa. Simpatizeri Jan{ine stranke izraz opan~ar u anonimnim politi~kim polemikama na internetu naj~e{}e koriste kao aluziju na ljubljanskog gradona~elnika Zorana Jankovi}a, Jan{inog politi~kog protivnika, dok Jankovi}eve prista{e na zivaju "trenerkarima" (jer su navodno odjeveni u spor tske trenerke), ili "jugovi}ima".

Ljekari nisu imali razloga za {trajk Ministar zdravlja Hrvatske Rajko Ostoji} ocijenio je kako sindikalna odluka o stavljanju lije~ni~kog {trajka u mirovanje idu}a tri mjeseca pokazuje da nema razloga za {trajk te da je nedavno potpisani kolektivni ugovor za zdravstvo jedino financijski odr`iv. - Stalno ponavljam da razloga za {trajk nema, a na tom tragu je i odluka sindikata, komentirao je Ostoji} odluku HLS-a .

Dubravka Šuica, zastupnica HDZ-a Hrvatske u Europskom parlamentu - NEĆEMO PODRŽATI SPAJANJE KANTONA  

Oslobođenje, ponedjeljak, 20. siječanj 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you