Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari

22 - 29 decembrie 2011 pag. 3

pag. 2

ZIUA POLIŢIEI LA DUBĂSARI

BUGETUL RAIONAL PENTRU ANUL 2012 A FOST APROBAT

Nr. 45-46 (215-216) pag. 4

„Măsuri de consolidare a încrederii”

pag. 6

Ajutorul pentru perioada rece a anului

Bun venit Iarnă

Şedinţa ordinară a Consiliului raional Dubăsari

La început de şedinţă, preşedintele raionului a menţionat importanţa şi necesitatea parteneriatului dintre autoritatea executivă a Consiliului Raional Dubăsari, consilierii raionali şi autorităţile publice locale de nivelul I în vederea realizării programelor de activitate pentru anul 2012.

Pe data de 8 decembrie curent a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului raional. Autoritatea executivă a Consiliului raional în persoana preşedintelui raionului, aparatul, secţiile, direcţiile şi serviciile au participat atît la procesul de elaborare a informaţiei cît şi la prezentarea documentelor la apro barea bugetului pentru anul 2012.

C

ele mai multe discuţii au fost, desigur, în jurul chestiunii privind aprobarea bugetului pentru anul viitor. A fost menţionată necesitatea alocării mai multor surse financiare la capitolul investiţii şi reparaţii, pentru finanţarea măsurilor din domeniul social, cultural, educaţional, tineret, asistenţă socială, infrastructură. Necătînd la acestea, preşedintele raionului Grigore Policinschi, în luarea sa de cuvînt a precizat, că bugetul raional pentru anul 2012 este un buget social, fiindcă cheltuielile preconizate în domeniul problemelor sociale constituie peste 70 % din bugetul raional pentru anul viitor. 26 de consilieri s-au întîlnit pentru a vota, a discuta, a propune şi a aproba 15 întrebări, cele

mai importante fiind organigrama Consiliului raional, programul de activitate precum şi bugetul raionului pentru anul 2012. Aceştia au venit cu unele solicitări, cum ar fi doleanţe pentru a atrage mai multe investiţii la capitolul reparaţii, la problemele sociale, învăţămînt, tineret şi ordinea de drept. „Evident că bani nu ajung nici în ţară, nici în lume, nici în raionul Dubăsari, dar oricum cred că s-au repartizat banii aşa ca să fie bine alocaţi. Au fost şi unele obiecţii din partea colegilor, cred că vor fi luate pe viitor în consideraţie”, a spus Andrei Leunti, consilier raional. „ A fost o şedinţă lucrativă în care s-a văzut interesul sporit din partea consilierilor, dezbaterile care s-au purtat şi subiectele care au fost pe ordinea de zi”, astfel

menţionează Petru Profire, reprezentantul Guvernului în teritoriu. Gr. Policinschi, preşedintele raionului susţine că „Organigrama şi statele de personal a Consiliului raional Dubăsari vor face faţă aşteptărilor populaţiei noastre, pentru că desigur că aceasta este şi menirea noastră a autorităţilor publice locale”. Conform prevederilor legale şedinţa a fost publică şi, respectiv au participat consilierii raionali, conducătorii serviciilor descentralizate şi primarii localităţilor. Toate deciziile au fost aprobate de majoritatea consilierilor prin vot unanim. IRINA GLOD, redactor Ec. Racoveţ sp. pr. în probleme relaţii cu publicul

C

ancelaria de Stat prin Oficiul teritorial Chişinău anunţă numirea dlui Petru Profire în funcţia de reprezentant al Guvernului pe r. Dubăsari. În atenţia cetăţenilor este faptul că dl Petru are scopul de a fi în sprijinul cetăţenilor, care au nevoie de sfaturi şi consultări referitor la activitatea serviciilor desconcentrate în teritoriu şi anume: inspectoratul fiscal, comisariatul de poliţie, oficiul teritorial cadastru, oficiul stării

civile, inspecţia ecologică şi alte servicii din acest domeniu. Zile de audienţă: Marţi şi Joi, între ora 9.0016.00 Telefon de contact: 079814759; fix (0248)43111 Adresa: Clădirea Consiliului Raional, et. III


Noutăţi Nistrene

22 - 29 decembrie 2011

BUGETUL RAIONAL PENTRU ANUL 2012 A FOST APROBAT Pe data de 08 decembrie 2011, în sala de şedinţe a Centrului de Odihnă pentru Copii şi Tineret „Prietenia” a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional. În cadrul acestei şedinţe au fost discutate mai multe subiecte. Printre cele mai importante întrebări de pe ordinea de zi au fost, problemele legate de executarea bugetului raional, analizarea totalurilor concursului raional „ Cea mai bună pregătire a instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar 2011-2012”, Cu privire la instituirea serviciului de asistenţă psihopedagogică pe lîngă DGÎTS. Aprobarea bugetului pe anul 2012 a fost cea mai primordială întrebare de pe ordinea de zi. Premărgător aprobării bugetului pe anul 2012, s-a soldat cu o muncă aziduă a colaboratorilor consiliului raional, consultări permanente cu autorităţile publice centrale (Ministerul de finanţe), coordonări cu secţiile, serviciile din cadrul autorităţiilor executiv, cu comisiile de specialitate, conducătorii comisiilor de specialitate. Majoritatea din consilierii raionali au susţinut şi au votat bugetul raional pentru anul 2012, atît în prima lectură cît şi în a doua lectură. Însă au fost şi consilieri raionali, care nu au votat. Din 27 consilieri au susţinut bugetul pentru anul 2012: 19 consilieri, s-au abţinut 6 consilieri, împotrivă 1 consilier. Aprobarea a fost întîlnită prin aplauze. Fracţiunea majoritară a PCRM fiind susţinută de 3 consilieri din fracţiunea PLDM, PL şi PDM. După cum a menţionat

Transferuri de la Bugetul de Stat au fost primite în sumă de 50896,2 mii lei, dintre care pentru susţinerea financiară a teritoriilor 50148,0 mii lei (100 %), inclusiv pentru primării-33906,5 mii lei; transferuri cu destinaţie specială–12285,2 mii lei, inclusiv pentru compensarea diferenţei de tarif la energia electrică şi gazele naturale locuitorilor din stînga Nistrului10810,0 mii lei, pentru cheltuieli capitale318,0 mii lei la reparaţia capitală a casei de cultură din satul Oxentea-300,0 mii lei şi gimnaziul Marcăuţi-18,0 mii lei; de la Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei-569,3 mii lei. Din contul Bugetului de Stat, prin intermediul mijloacelor transmise pe parcursul perioadei, au fost efectuate cheltuieli în sumă de 579,4 mii lei, inclusiv pentru rambursarea creditelor preferenţiale acordate unor categorii de populaţie cu garanţia APL care urmează a fi achitată din contul bugetului–207,2 mii lei şi pentru restituirea bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice şi ulterior reabilitarea - 224,5 mii lei, indemnizaţii unice-147,7 mii lei. Din Fondul de rezervă al Consiliului raional, care pentru anul 2011 este prevăzut în mărime de 240,0 mii lei, au fost îndreptate mijloace în sumă de 202,0 mii lei şi executate în sumă de 105,5 mii lei, n-au fost executate 96,5 mii lei din

lui, primarilor satelor, comunelor asigurarea încasării veniturilor şi lărgirea bazei fiscale prin încasări suplimentare la buget. 5. Se atenţionează executorii (ordonatorii) de buget în vederea gestionării eficiente a mijloacelor financiare şi monitorizării situaţiei privind executarea bugetelor proprii şi neadmiterea datoriilor cu termen expirat. 6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gr. Policinschi, preşedintele raionului. Întrebarea de pe ordinea de zi „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2012, în lectura a doua”. Bugetul raionului Dubăsari a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi Notei metodologice a Ministerului Finanţelor, ţinînd cont de indicatorii macroeconomici estimaţi pe anul 2012, pronosticul dezvoltării social-economice a raionului, prognoza indicilor economici şi financiari ai agenţilor economici mari, datele Inspectoratului Fiscal Teritorial şi a Biroului Naţional de Statistică din teritoriu şi a constituit la venituri 107079,2 mii lei, la cheltuieli 107323,3 mii lei. Mijloacele obţinute din vînzarea bunurilor proprietate publică în sumă de 244,1 mii lei vor servi drept sursă de acoperire a dificitului bugetelor la primăriile din raion. Prognoza veniturilor pe anul 2012 a fost efectuată în baza estimării bazei fiscale aparte pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări şi a constituit pentru a.2012- 15189.9 mii lei, dintre care veniturile curente de bază – 13115,2 sau 123.9% faţă de bugetul aprobat pe a.2011. În anul 2012 se prevede întroducerea

Analiza executării părţii de venituri si cheltuieli bugetelor primăriilor din raionul Dubăsari la 30.09.2011 mii lei Nr.d/o

Denumirea primăriei

Venituri total

Cheltuieli total

Planul precizat la 30.09.2011

Executat la 30.09.2011

Nivelul executarii (%)

Planul precizat la 30.09.2011

Executat la 30.09.2011

Nivelul executarii (%)

1

Cocieri

7338,6

6755,1

92,0

8082,1

7229,8

89,5

2

Corjova

302,2

299,3

99,0

343,7

301,3

87,7

3

Coşniţa

11840,8

10942,1

92,4

11627,4

10964,8

94,3

4

Doroţcaia

7925,7

7600,7

95,9

7995,0

7583,2

94,8

5

Holercani

5124,0

5093,4

99,4

5459,4

5253,8

96,2

6

Marcauti

1514,8

1512,8

99,9

1579,2

1401,6

88,8

7

Molovata

3896,5

3571,3

91,7

3875,0

3536,3

91,3

8

Molovata - Nouă

4019,4

3455,4

86,0

3999,8

3500,4

87,5

9

Oxentea

4144,6

3991,3

96,3

3997,1

3734,9

93,4

10

Pîrîta

7109,8

7028,6

98,9

7575,1

7108,2

93,8

11

Ustia

3732,7

3727,9

99,9

3551,6

3471,1

97,7

Total

56949,1

53977,9

94,8

58085,4

54085,4

93,1

preşedintele raionului dl Grigore Policinschi în interviul său acordat corespondentului nostru, bugetul raionului Dubăsari are un caracter predominant social, la peste 70% din buget fiind îndreptat pentru întreţinerea învăţămîntului, cultură şi sfera socială. Referitor la întrebarea de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului raional „Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2011”. A fost prezentată o informaţie amplă de către dna Iu. Ţimbalist, director Direcţia generală finanţe, care a menţionat că bugetul raional Dubăsari pentru semestrul I al anului 2011 a fost executat la partea de venituri în sumă de 52781,0 mii lei sau 100,1% faţă de planul precizat pe perioada de gestiune, cu o creştere de 10,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, la partea de cheltuieli în sumă de 51214,8 mii lei sau 95,6% , cu o creştere de 1,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent . Venituri proprii au fost încasate în bugetul raional în sumă de 1884,8 mii lei, cu o creştere faţă de anul precedent de 4,4%.

cauza nefinisării lucrărilor preconizate. De asemenea a fost efectuată şi analiza executării bugetelor primăriilor, care se reflectă în tabel

În conformitate cu art.43,46 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 29 (3) al Legii privind finanţele publice locale nr.397 - XV din 16.10.2003, procesul-verbal al şedinţei comisiei de specialitate a Consiliului raional pentru problemele administrative, buget şi finanţe, examinînd totalurile executării bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2011 şi informaţia prezentată de către dna Iu.Ţimbalist, şef Direcţie Generală finanţe Consiliul raional A DECIS: 1. Se ia act de informaţia privind totalurile executării bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2011(anexa 1). 2. Inspectoratul Fiscal de stat pe raionul Dubăsari, dna M. Soltan, va asigura pînă la finele anului curent, acumularea şi reducerea restanţelor impozitelor şi plăţilor la buget. 3. Se atenţionează primarii satelor Molovata Nouă (V.Sandu), Cocieri (I.Miţcul), Molovata (S.Bejenari) asupra neîndeplinirii planului la veniturile proprii, respectiv: 86,0%, 92,0%, 91,7% şi li se pune în sarcină întreprinderea măsurilor concrete întru încasarea pe deplin în buget a impozitelor, taxelor şi plăţilor. 4. Se pune în sarcina preşedintelui raionu-

impozitului pe venitul persoanelor juridice în mărime de 12%, cu anularea tuturor facilităţilor fiscale generale şi individuale care constituie 2234,8 mii lei. Deasemenea se întroduce şi impozitul simplificat unic pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător de către agenţii micului bussines, în mărime de 4% din cifra de afaceri anuală de pînă la 600,0 mii lei, determinată pri metode şi surse directe şi indirecte. Cota impozitului reţinut la sursa din venitul sub formă de dividende obţinut de agenţi economici şi cetăţeni va fi determinată de la 15% la 6%. Plafonul de atribuire la categoria de mijloace fixe pe care se calculează uzura va fi majorat de la 3000 lei la 6000 lei, norma de uzură pentru proprietatea raportată la categoria III- de la 10% la 12,5%, cuantunul deducerilor cheltuielilor neconfirmate documentar- de la 0,1% la 0,2% din venitul impozabil. Taxele locale au fost estimate în marime de 763,6 mii lei sau 120,5% faţă de cele aprobate pentru anul în curs. Pentru anul 2012 acestea vor fi stabilite, ţinîndu-se cont de modificările prevăzute în Legea nr.48 din 26 martie 2011, unde cotele concrete pe fiecare tip de taxă se stabilesc anual de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a administraţiei publice locale. Încasările din mijloace speciale au fost

pag. 2 estimate în sumă de 2056,7 mii lei sau 101,7% faţă de cele aprobate în anul 2011, în legătură cu arendarea instituţiilor publice şi lărgirea spectrului de servicii cu plată. Fondurile speciale au fost estimate în sumă de 885,3 mii lei, inclusiv transferurile din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei -867,3 mii lei, de la casele de schimb valutar -18,0 mii lei şi vor fi repartizate la acordarea ajutorului material în mărime de 861,3 mii lei şi întreţinerea cantinei sociale din s. Oxentea -24.0 mii lei. Transferurile de la bugetul de stat pentru cheltuieli de bază constituie 91022,0 mii lei, inclusiv pentru susţinerea financiară – 69747,0 mii lei, pentru compensarea diferenţei de tarif la energia electrică şi gazele naturale – 19500,0 mii lei ( planificate în bugetele primăriilor), pentru compensarea veniturilor ratate pentru pămînturile după traseu – 630,0 mii lei. Cheltuielile de personal au fost estimate în conformitate cu Legea nr.355- XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar cu modificările ulterioare, precum şi de următoarele etape de implementare a normelor salariale pentru anul 2012: • În luna ianuarie 2012, se va plăti premiul anual pentru rezultatele activităţii în anul 2011 în mărimea unui salariu lunar de funcţie angajaţilor salarizaţi conform Reţelei tarifare unice (cu excepţia cadrelor didactice, militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă). • Începînd cu 1 ianuarie 2012 pentru militari, salarizaţi conform RTU, salariile de bază se vor stabili cu aplicarea indicelui de prioritate k=1,25. Costul cheltuielilor de personal pentru majorarea salariilor acestor categorii de personal a fost estimat cu o creştere în mediu de 19 % a fondului lunar de salarizare. • Începînd cu 1 iunie 2012 salariul pentru I categorie de salarizare se va majora de la 700 la 800 lei, iar salariile de bază ale angajaţilor salarizaţi în baza RTU(cu excepţia militarilor) se vor stabili în limitele grilelor de salarii. Aceasta majorare a fost estimată prin majorarea fondului lunar de salarizare pentru categoriile menţionate cu 10 % . • Începînd cu 1 iunie 2012 salariile de funcţie ale funcţionarilor publici se vor stabili în mărimea nominală prevăzută de lege, cu k=1,0. Costul cheltuielilor de personal pentru funcţionarii publici s-au estimat cu o creştere în mediu de 25 %. • De la 1 iulie 2012, pentru funcţionarii publici va începe plata sporului pentru rezultatele activităţii curente ale sudiviziunilor structurale în care activează. Mijloacele necesare pentru plata acestui spor au fost estimate în cuantum de 10 % la fondul lunar de salarizare. Mecanismul de implementare a noului sistem de salarizare urmează a fi adoptat. Pentru localităţile din zona de securitate au fost aplicate majorările la salariu prevăzute prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 82 din 25 decembrie 1992 în mărime de 8421,3 mii lei. La planificarea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor s-a ţinut cont de tarifele curente şi de indicele de creştere a preţurilor de consum – 6,9%, precum şi de necesitatea aplicării unui regim strict de economie. Pentru anul 2012 se prevede instituirea Centrului raional de cultură, tineret şi sport cu un efectiv de 19,0 unităţi, în rezultatul optimizării centrului de promovare tineret, centrului metodic cultură, a orchestrei raionale şi centrului comunitar de creaţiaţie cu numărul total de personal 41,5 unităţi. În scopul dezvoltării de mai departe a politicilor de tineret, pentru anul 2012, speciasliştii în domeniul tineret se recomandă a fi încadraţi în cadrul primăriilor. Conform organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional, cheltuielile de personal au fost estimate pentru 200,0 unităţi, cu 19,5 unităţi mai puţine decît cele aprobate pentru anul 2011. Fondul de rezervă a Consiliului raional a fost estimat în sumă de 300,0 mii lei. Pentru stabilirea raporturilor între bugetul raional şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul intii au fost estimate normative unice de cheltuieli (fără cheltuielile efectuate din taxe locale, mijloacele speciale şi fondurile speciale). Menţionăm, că Consiliul raional Dubăsari a propus Guvernului, Parlamentului Republicii Moldova elaborarea unui plan de măsuri pentru susţinerea social-economică a raionului cu alocarea surselor financiare ] n sum[ de 27.6 mln lei, inclusiv pe ramuri: - Învăţămînt – 6,15 mln lei; - Cultura, arta, sport şi tineret –

8,5 mln lei; - Ocrotirea sănătăţii – 0,4 mln lei; - Gospodăria comunală – 4,0 mln lei; - Alte – 8,53 mln lei. În temeiul art.3, art.43 al.1 lit.b) şi al.2, art.81 al.1 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 847- XV din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar si procesul bugetar, ţinînd cont de art.21 p.3,5 al Legii nr.397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Consiliul raional A DECIS: 1. Se aprobă bugetul raional la venituri in sumă de 75761.5 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 75761.5 mii lei. 2. Se aprobă în componenţa bugetului raional: 2.1 Sinteza bugetului raional la venituri şi cheltuieli, conform anexei nr.1; 2.2 Normativele defalcărilor de la veniturile generale de stat de la bugetul raional la bugetele locale, conform anexei nr.2; 2.3 Suma transferurilor către bugetele locale, inclusiv transferurile pentru suţinerea finaciară a teritoriilor şi plata salariilor, compensarea diferenţei de tarif la energia electrică şi gaze naturale, compensarea veniturilor ratate, conform anexei nr.3; 2.4 Veniturile şi cheltuielile Fondului local de susţinere socială a populaţiei, conform anexei nr.4; 2.5 Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestarea contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional, conform anexei nr.5; 2.6 Mijloacele speciale, preconizate spre incasare de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau din alte activitaţi desfaşurate contra plată, conform anexei nr.6; 2.7 Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional, conform anexei nr.7; 2.8 Repartizarea pe obiective a transferurilor din bugetul de stat către bugetul raional pentru finanţare cheltuielilor capitale, conform anexei nr.8; 2.9 Cuantumul Fondului de rezervă al bugetului raional în sumă de 300,0 mii lei. 3. Consiliul raional, reprezentat prin autoritatea publică executivă, în calitate de beneficiar al obiectivelor în construcţie, menţionate în anexa nr.8, va determina volumul lucrărilor efectuate şi a cheltuielilor în construcţie şi va reflecta cheltuielile nominalizate în evidenţa contabilă. 4. Se atribuie preşedintelui raionului, dl Gr. Policinschi, împuternicirea de a efectua unele modificări, redistribuiri între grupele funcţionale, alocări şi rectificări la buget, în limita volumului bugetului raional, emiţînd dispoziţii care implică angajamente sau cheltuieli financiare în perioada dintre şedinţele Consiliului raional, în conformitate cu prevederile legale. 5. Se pune în sarcina preşedintelui raionului, dl Gr. Policinschi, gestionarea optimă, în regim econom, a mijloacelor financiare în conformitate cu prevederile legale. 6. Direcţia generală finanţe (dna I.Ţimbalist) se abilitează cu dreptul: - de a preciza planurile de finanţare a ordonatorilor secundari de credite, în limita alocaţiilor anuale, cu aprobarea în prealabil de către preşedintele raionului; - să efectueze, la solicitarea beneficiarilor în construcţii şi reparaţii capitale, plăţi prealabile, în proporţie de pînă la 10% din limita stabilită pe obiectiv, pentru organizarea proceselor tehnologice, procurarea de materie şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune. 7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Gr. Policinschi, preşedintele raionului. 8. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2012. În scopul organizării eficiente a activităţii Consiliului raional Dubăsari şi a tuturor subdiviziunilor din subordina acestuia, a fost aprobat „Programul de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2012”. Programul nominalizat este constituit din trei compartimente, care la rindul lor includ: Chestiuni pentru examinare în cadrul şedinţelor Consiliului raional, seminare, şedinţe, întruniri de lucru, acţiuni social-cultural–sportive şi alte măsuri. Pentru accesarea deciziilor şedinţei Consiliului raional din 08 decembrie 2011, accesaţi rubrica Decizii şi Dispoziţii de pe pagina web a raionului, www.dubasari.md. Iu.Ţimbalist Şef Direcţie generală finanţe


pag. 3

Noutăţi Nistrene

22 - 29 decembrie 2011

ZIUA POLIŢIEI LA DUBĂSARI

Pe data de 15 decembrie curent, efectivul poliţienesc, ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Comisariatului de Poliţie Dubăsari, împreună cu colegii săi de breaslă – combatanţi, au sărbătorit 21 de ani de la constituirea poliţiei. Aceştia au avut parte de o zi cu manifestări dedicate lor.

al Secţiei poliţiei criminală, platoul Cocieri. În cadrul ceremoniei de sărbătoare mai mulţi poliţişti au fost avansaţi în grade, au primit insigne şi diplome atît din partea Guvernului, cît şi din partea conducerii raionului Dubăsari. „ Practic am început de la primul grad poliţienesc, din colegiul de poliţie avînd gradul de sergent inferior şi pînă în prezent efectuez gradul de maior, pe care l-am căpătat anul curent, la ziua profesională”, a mai adaugat ANDREI BARBOS, inspector superior al Secţiei poliţiei criminală, platoul Cocieri. „Poliţiştii au fost primii, care cu arma în mînă, în clipe de grea cumpănă pentru ţară, fără a-şi cruţa sănătatea şi chiar viaţa s-au ridicat şi au mers să apere integritatea teritorială a R. Moldova. De la fondare şi pînă în prezent, poliţia a dat dovadă că este un atribut important al ocrotirii normelor de drept şi al statalităţii în genere”, susţine . Vitalie Grabovschi, comisar de poliţie Dubăsari. După evenimentele din 1992 Sediul comisariatului de poliţie Dubăsari, care se afla pînă la acel moment în oraşul Dubăsari, şi-a strămutat sediul în satul Ustia, unde activează pînă în prezent, fiind singurul care-şi desfăşoară activitatea pe malul stîng al Nistrului. Irina Glod, redactor

C

irca 120 de poliţişti şi 60 de veterani ai poliţiei, participanţi la conflictul armat de pe Nistru din anul 1992, s-au întîlnit în faţa comisariatului de poliţie Dubăsari, cu sediul situat în satul Ustia, pentru a marca încă un an de activitate a poliţiei naţionale. Cu acest prilej Preşedintele raionului Dubăsari, Grigori Policinschi, alături de comisarul Consiliului raional a felicitat toţi veteranii, angajaţii comisariatului de poliţie cu sărbătoarea profesioanală „Ziua poliţiei Naţionale”, dorindu-le multă sănătate şi belşug în toate. „Este deja o tradiţie, cînd în ajunul sărbătorilor de iarnă, noi ne întîlnim cu toţi veteranii, colaboratorii comisariatului de poliţie r. Dubăsari şi sărbătorim ziua poliţiei”, spune Vitalie Grabovschi, comisar de poliţie Dubăsari. „ În cadrul organelor Afacerilor interne ac-

tivez din anul 2003. Am început cu o brigadă de poliţie cu administraţie specială „Fulger”. Gradul special l-am avut sergent. Acuma, la moment deţin locotenent major de poliţie”, spune Ion Mîrzac, ofiţer operativ de sector s. Coşniţa. Tradiţional veteranii poliţiei, pentru a-i comemora pe colegii lor de breaslă căzuţi la datorie, depun flori la monumentul Eroilor căzuţi în conflictul Armat de pe Nistru. Anul acesta Comisariatul de Poliţie Dubăsari a primit în familia sa 4 tineri, recent angajaţi, care cu această ocazie au depus jurămîntul de credinţă Patriei. „ Profesia de poliţist este o profesie nobilă la părerea mea, practic după căpătarea studiilor în şcoala din raion, am avut un vis dat de a deveni poliţist şi a îndeplini această meserie nobilă”, menţionează Andrei Barbos, inspector superior


Noutăţi Nistrene

22 - 29 decembrie 2011

pag. 4

Lucrările de amenajare la Centrul comunitar de caritate ,,Casa Speranţei” C

onform Hotărîrii de Guvern Nr.662 din 10 septembrie 2011 “ Cu privire la aprobarea activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2011” pentru finalizarea teritoriului la Centrului de caritate şi asistenţă socială ,,Casa Speranţei” din comuna Coşniţa raionul Dubăsari a fost alocaţi 70 mii de lei din bugetul republican pentru executarea lucrărilor de amenajare a terenului aferent în trimestrul patru al anului curent. De către Secţia Construcţii au fost evaluat volumele de lucrări, s-au elaborat

devizele de cheltuieli şi s-au prezentat documentele necesare la Ministerul Finanţelor pentru finanţarea lucrărilor preconizate. După analiza ofertelor de preţ, unde au participat trei ofertanţi, au fost contractate volumele de lucrări, conform caietului de sarcini, cu antreprenorul SR L ,,NistreanaGrup”, în luna noiembrie 2011. Lucrările de construcţie au demarat pe data de 15 noiembrie 2011. La moment lucrările sunt în faza de finalizare. Iurie Isacov, specialist principal în construcţie

Secţia cultură în plină activitate Conform planului de activitate al Secţiei Cultură, la 7 decembrie, ora 10.00, în incinta Consiliului raional s-a desfăşurat seminarul cu participarea directorilor Caselor de Cultură şi directorii Şcolilor de arte, cu privire la elaborarea dărilor de seamă pentru anul 2011 şi totodată au fost atinse şi alte întrebări ce ţin de activitatea în regim normal a instituţiilor de cultură.

L

a Şedinţă au participat directorii Caselor de Cultură din: Cocieri, Ustia, Pohrebea, Molovata, Molovata Nouă, Marcăuţi, Holercani, Doroţcaia, Oxentea, Pîrîta şi directorii şcolilor de arte din Cocieri, Doroţcaia şi Coşniţa. În cadrul întrunirii a fost oferită informaţia şi datele metodologice cu privire la elaborarea dărilor de seamă pentru anul 2011, cei prezenţi au primit calendarul manifestărilor culturale republicane, rapoartele statistice anuale şi agenda manifestaţiilor culturale din raion. Totodată, s-a vorbit despre actuala conlucrare dintre instituţiile de cultură şi instituţiile de învăţămînt preuniversitar din raion şi îmbunătăţirea acesteea, care ar favoriza o mai bună organizare a festivalului-concurs raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă “Ahoaho, răsună Nistrul”, ediţia 2011. La întrunire, s-a dat

citire dispoziţiei nr. 146-n din 02.12.2011 cu privire la organizarea şi desfăşurarea festivalului-concurs şi s-a adus în discuţie problema proeminentă care ţine de desfăşurarea acestui festival şi anume, problema deplasării copiilor în localitatea Molovata Nouă, la evenimentul nominalizat, care din păcate, atrage după sine şi alte nuanţe: întocmirea procurilor pentru fiecare copil separat, întocmirea unei liste cu numele participanţilor, care necesită a fi aprobată de către primar şi elaborarea unui ordin emis pe numele persoanei care se face responsabilă de aceşti copii, participanţi la manifestaţia culturală. Această problemă împiedică prezenţa multor colective la festivalul tradiţiilor de iarnă, pe acestă cale, administraţia publică raională va face tot posibilul de a soluţiona acaestă problemă. La întrunire a fost prezentă dna Maria

Jimbei, vicepreşedintele raionului Dubăsari, dnei a informat angajaţii din domeniul culturii, despre un proiect propus în raion care are ca scop şi suţinerea activităţii caselor de cultură, care ulterior ar face posibilă renovarea acoperişurilor la casele de cultură din Holercani, Coşniţa, Pîrîta, Doroţcaia, Cocieri, Marcăuţi şi schimbarea uşilor şi a geamurilor de la casa de cultură din Molovata. Nu în ultimul rînd, casele de cultură necesită procurarea costumaţiilor pentru ansamblurile folclorice şi cercurile de dans modern, care activează în instituţiile de profil. Vicepreşedintele raionului a vorbit despre necesitatea modificării legislaţiei în ceea ce priveşte cenzorul de vîrstă a participanţilor la discotecile organizate în casa de Cultură şi modificarea regulamentului de comportament şi conduită a tinerilor, care îşi petrec timpul liber în instituţiile de cultură. În cadrul şedinţei s-a propus participarea directorilor Caselor de Cultură la întrunirile iniţiate în instituţiile preuniversitare de învăţămînt, organizate în cadrul proiectului pentru protecţia drepturilor copiilor “Să ducem un mod de viaţă sănătos”, unde vor fi puse în discuţie subiectele legate de combaterea şi evitarea alcoolismului şi a substanţelor narcotice. Dna Maria Jimbei a amintit celor prezenţi despre ordinea care necesită să fie în Casele de Cultură şi despre atitudinea managerilor culturali faţă de activitatea şi obligaţiunile acestora la exercitarea funcţiei. În cadrul şedinţei a fost abordată şi problema strigentă cu care se confruntă şcolile de arte din raion, şi anume, conform Hotărîrei de Guvern, elevii care îşi fac studiile în cadrul şcolilor de arte, sunt nevoiţi să achite 20 % din totalul cheltuielilor suportate de instituţia respectivă, astfel fiecare părinte este obligat să achite aproximativ cîte 130 lei-lunar, ceea ce duce la o micşorare evidentă a numărului de elevi înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt artistic.Sperăm la o colaborare cu consiliile locale, care ar putea să susţină elevii dotaţi din localitate. Olga Cibotenco Şef Centrul metodic, Secţia cultură

Iniţiativa Consiliului Raional Dubăsari în cadrul programului „Măsuri de consolidare a încrederii” Vineri, data de 9 decembrie 2011 la invitaţia preşedintelui raionului, Dl Grigore Policinschi raionul Dubăsari a fost vizitat de o mică delegaţie a reprezentanţilor Comisiei Europene din Republica Moldova. Delegaţia a fost reprezentată de Dl Owen Masters – coordonator al programului „Măsuri de consolidare a încrederii” şi Dra Iulia Cozacenco – asistent al coordonatorului de program.

S

copul vizitei a fost prezentarea raionului Dubăsari, a situaţiei în care se află comunităţile de partea stîngă a rîului Nistru şi modul de activitate a autorităţilor publice locale în condiţiile actuale. Temele de discuţii purtate cu reprezentanţii CE s-au axat în principal pe propunerile de proiect care Consiliul raional le consideră ca prioritare pentru a fi implementate în zona de securitate în contextul „măsurilor de consolidare a încrederii”. Astfel s-a menţionat despre necesitatea creării unui centru multifuncţional pentru prestarea unor servicii publice calitative şi uşor accesibile pentru populaţia din regiune precum: asistenţă juridică gratuită, librărie raională, ateliere deschise de artă, spaţii dedicate pentru ONG-uri şi Consiliul tinerilor etc. Aceasta ar permite crearea unor noi locuri de muncă totodată promovînd eficient şi calitativ drepturile omului în regiunea transnistreană. În procesul discuţiilor s-a menţionat necesitatea realizării unor proiecte de infrastructură cu impact regional avînd în vedere situaţia gravă de la liceul din s. Co-

cieri unde acoperişul instituţiei necesită renovare capitală (aici îşi fac studiile elevii din 5 localităţi învecinate). După o scurtă şedinţă introductivă la sediul Consiliului raional, oaspeţii împreună

cu preşedintele raionului s-au deplasat spre satele Doroţcaia şi Cocieri avînd posibilitatea să se familiarizeze cu situaţia din raion, realizările autorităţilor publice locale dar şi ulterioarelor provocări întîmpinate de APL şi comunitate. Pe parcursul vizitei de lucru s-a abordat şi tema dezvoltării agriculturii şi economiei în zona de securitate, posibilele proiecte de susţinere a agenţilor economici din regiune şi măsuri de consolidare a eforturilor în vederea prelucrării eficiente a terenurilor agricole. Aceasta ar fi posibil prin crearea unei întreprinderi municipale care fiind dotată cu echipament tehnic performant ar facilita accesul proprietarilor de terenuri la o gamă largă de servicii agricole necesare. În final dl. Masters a afirmat că vizita de lucru

efectuată a fost una foarte utilă şi că pentru viitor raionul Dubăsari cu localităţile din zona de securitate vor fi implicate mai intens în activităţile programului. Gafeli Alexei, sp.pr. în dezvoltarea antreprenoriatului


pag. 5

Noutăţi Nistrene

Agricultorii moldoveni vor putea să-şi vîndă mai uşor produsele pe pieţele din ţările vecine. Din martie, va deveni funcţional un site, pe care producătorii agricoli, dar şi comercianţii din Republica Moldova, Ucraina şi România îşi vor putea plasa ofertele comerciale. Informaţiile de pe site vor fi disponibile în 3 limbi – română, rusă şi engleză.

P

e acest site, agricultorii îşi vor plasa oferta şi vor putea comunica direct cu partenerii interesaţi din cele două ţări vecine. Pentru ca această bursă agricolă să funcţioneze, producătorii trebuie să indice exact cantităţile şi calitatea produselor. Deasemenea ei trebuie să mai afişeze datele de contact, pentru negocieri directe asupra termenilor de livrare şi a preţului. Platforma on-line se va numi agrimarketblacksea.com şi este lansată cu suportul financiar al Uniunii Europene cu scopul de a facilita comerţul cu produse alimentare în zona Mării Negre. Acest proiect va ajuta agricultorilor moldoveni să se apropie mai mult de piaţa Uniunii Europene, pentru că vor fi impuşi să prezinte doar marfă de calitate. Piaţa UE consumă anual produse agroalimentare în valoare de aproximativ 25 de miliarde de euro. Totodată, consumul produselor cu certificat obişnuit de calitate au crescut cu 4 la sută. Pe paginile site-ului vor fi afişate preţurile pe 10 categorii de fructe şi 15 categorii de legume

de pe 10 pieţe agricole: 5 din Republica Moldova (Edineţ, Bălţi, Ungheni, Chişinău, Cahul), 3 din Ucraina (Ismail, Odessa, Kotovsk) şi 2 din România (Galaţi şi Constanţa), care vor fi actualizate săptămînal. Deasemenea, pe site vor fi plasate cercetări analitice, baze de date ale companiilor, ofertele comerciale, care vor fi remise săptămînal, pe poşta electronică, tuturor celor ce vor fi înregistraţi ca utilizatori ai site-lui. Partenerul proiectului în Republica Moldova este federaţia AGROinform, în România – Organizaţia pentru promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii, în Ucraina – Fondul regional de susţinere a antreprenoriatului din regiunea Odessa. Utilizarea sitelui de către producători şi comercianţi va fi gratuită. Pentru elaborarea site-ului, Uniunea Europeană a oferit finanţări nerambursabile de peste 500 de mii de euro. Popuşoi Valeriu, specialist principal, Direcţia agricultură şi cadastru

22 - 29 decembrie 2011

MINISTRUL APĂRĂRII ÎN VIZITĂ LA DUBĂSARI

Pe data de 20 decembrie curent, în sala mică de şedinţe din cadrul Consiliului raional a avut loc audienţa cetăţenilor din r. Dubăsari de către Ministrul apărării, Vitalie Marinuţă împreună cu echipa sa. În cadrul vizitei ministrul a expus cîteva probleme cu care se confruntă armata naţională şi anume neutralitatea şi relaţiile de dezvoltare în armată cu partenerii lor strategici, comercializarea armamentului, colaborarea cu NATO şi anume problema pesticidelor.

Î

n decursul a două ore, şefii secţiilor şi direcţiilor din cadrul Consiliului raional, primarii satelor şi serviciile desconcentrate în teritoriu au înaintat întrebări ce ţin de armată, lucrul Guvernului, precum şi lucrul administraţiei publice locale. “Pensionarii din localităţile date solicită pensie din partea stîngă, din partea Transnistriei, datorită faptului că este de două ori mai mare şi termenul de pensionare este cu 2 ani mai mic”, accentuiază reprezentantul Guvernului în teritoriu, Petru Profire. Vicepreşedintele raionului Dubăsari, Maria Jimbei menţionează “Pregătirea tinerilor noştri către armată este în vizorul activităţii Consiliului raional, noi avem o comisie foarte bună, avem nişte relaţii de colaborare foarte bună cu Secţia Administraţiei Publică

Militară”. Ministrul Apărării a specificat că în ultimii 2-3 ani Armata Naţională a încercat să modernizeze tot ce ţine de structură şi finisînd cu înfăţişarea sa (pasul, uniforma). A vorbit despre negocierile în formatul 5+2, unicul mijloc de discuţii diplomatice pentru soluţionarea conflictului transnistrean, unde participanţi sunt Moldova, Rusia, regimul transnistrean, Ucraina şi Statele Unite ale Americii. El a specificat că trebuie să vorbească diplomaţii nu armele. “Sper foarte mult că acele negocieri în formatul 5+2 să aducă beneficii şi să putem în viitorul apropiat să discutăm şi asupra problemelor abordate: problema vamelor, problema agenţilor economici în special în domeniul agriculturii”, spune Vitalie Marinuţă, ministrul

apărării R. Moldova. Oaspeţii au promis, că vor ridica problemele expuse la şedinţă în faţa Guvernului şi Ministerelor abilitate, unde vor căuta soluţionarea acestora.”Raionul Dubăsari este un raion specific, un raion din zona de securitate şi multe probleme abordate ţin de relaţiile între regimul separatist de la Tiraspol şi autorităţile centrale a R. Moldova”, a adăugat

Asigurarea riscurilor agricole O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care sunt supuse culturile agricole. Respectiv, întreprinderile agricole, care activează după planuri de afaceri bine puse la punct, acordă o importanţă deosebită asigurării riscurilor, la care este supus sectorul agrar. Asigurarea riscurilor în agricultură constituie, de fapt, o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activităţi în acest domeniu. Şi la noi s-a luat această decizie, pentru a-i deprinde pe producătorii agricoli cu practicile de asigurare.

R

iscurile naturale cu impact asupra spaţiilor rurale din Moldova sînt caracterizate de o varietate mare a frecvenţelor de distribuţie şi categoriile de impact. Acestea sînt eroziunea şi alunecările de teren ce implică un pericol permanent asupra bazei resurselor, ploi torenţiale anuale şi căderea grindinii, inundaţii accidentale, secete grave şi cutremure de pămînt la aproximativ fiecare 30 de ani, ceea ce creează pericole semnificative infrastructurii şi rezultă pierderi de vieţi omeneşti.

Asigurarea în agricultură, de fapt asigurarea subvenţionată, a început în anul 2005, odată cu adoptarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 cu privire la asigurarea subvenţionată a riscurilor în agricultură. Potrivit legii, pentru ca agricultorii să recurgă la asigurarea riscurilor, care le pot periclita recolta, o parte din cheltuielile pentru asigurare o ia asupra sa statul. De la adoptarea Legii au fost propuse diferite variante privind cota, pe care statul trebuie să o achite. Iniţial, cota subvenţionării a constituit 50%. Pentru anul 2011 mărimea sprijinului acordat unui beneficiar nu poate fi mai mare decît valoarea dobînzii calculate din suma creditului rambursat în anul respectiv şi nu va depăşi valoarea de 150 mii lei pentru unul şi acelaşi credit. Cu toate acestea,

în Republica Moldova pînă în 2009 se constată o dinamică pozitivă a asigurării riscurilor în agricultură. Este necesar de menţionat, că în acest sens au fost rezultate îmbucurătoare. Dacă în anul 2005 cînd s-au început asigurările riscurilor în agricultură, volumul încasărilor a constituit doar cîteva sute de mii de lei, atunci în anul 2007 cifra a crescut deja pînă la 27 mln, în anul, 2009 pînă la 35 mln. În anul 2011 suma preconizată pentru asigurarea riscurilor în agricultură înregistrează o scădere bruscă, aceasta neajungînd nici la 15 mln lei. Importanţa asigurărilor au conştientizat-o demult fermierii din ţările dezvoltate. Desigur, cultura asigurărilor în aceste ţări are o tradiţie bogată. Acolo orice moment al vieţii este asigurat şi fermierii din aceste ţări nu percep o activitate în acest do-

în luarea sa de cuvînt Vitalie Marinuţă, ministrul apărării R. Moldova. Audienţa cetăţenilor din raion de către ministrul apărării s-a desfăşurat în conformitate cu Programul de activitate pe anul 2011 al Guvernului Republicii Moldova. Irina Glod, redactor

meniu fără asigurări, deoarece sunt conştienţi de faptul, că sunt supuşi în permanenţă unor riscuri. Producătorii agricoli autohtoni vor ajunge şi ei pînă la urmă, să aibă viziuni similare. Însă, pînă atunci ei trebuie să depăşească nişte obstacole. În primul rînd, sunt limitaţi financiar şi, deseori, nu-şi pot permite achitarea sumei costului asigurării. În al doilea rînd, nu au experienţa asigurărilor şi încă, în multe cazuri, nu înţeleg sensul acestora. Şi în al treilea rînd, atît agricultorii, cît şi , în general, marea majoritate a populaţiei noastre, nu au suficientă încredere în societăţile de asigurări. Cu toate acestea, producătorii agricoli au început să conştientizeze deja plusurile pe care le oferă asigurările. În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nominalizată, urmează a fi subvenţionate doar acele culturi şi împotriva acelor riscuri care sunt stabilite anual de către Guvern. În temeiul deciziei Comisiei de acreditare, constituită conform Hotărîrii de Guvern nr. 317, acreditate pentru desfăşurarea activităţilor respective sunt societăţile de asigurări MOLDASIG şi MOLDCARGO. T. Bulat, specialist principal, Direcţia agricultură şi cadstru


Noutăţi Nistrene

22 - 29 decembrie 2011

pag. 6

STOP vicii. Da!!! modului sănătos de viaţă Conform planului de acţiuni al Consiliului raional pentru protecţia dreptului copilului, s-au planificat înţîlniri cu elevii instituţiilor de învăţămînt din raion.

D

oamna Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului, de comun acord cu DGÎTS, Centrul de sănătate publică Dubăsari, medicii de familie din localităţi şi inspectorul minori, au abordat un spectru larg de probleme , care afectează tînăra generaţie şi anume probleme legate de protejarea sănătăţii: com-

baterea alcoolismului, fumatului, drogurilor, violenţei în familie. Toate aceste vicii au fost discutate şi analizate în cadrul lecţiei cu genericul ” Promovarea modului sănătos de viaţă”. Elevii au urmărit filmuleţe care au elucidat în profunzime trăirile sufleteşti ale persoanelor cu astfel de vicii. Medicul de familie a adus la cunoştinţa elevilor măsurile de protecţie a sănătăţii. De asemenea a specificat numărul mare de copii invalizi, circa 160 în raion, accentuînd că după o analiză s-a demonstrat ca majoritatea familiilor în care

Ajutorul pentru perioada rece a anului Ajutorul pentru perioada noiembrie 2011 - martie 2012 se stabileşte în baza Legii cu privire la aiutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare: a) familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social; b) familiilor solicitante de ajutor social, care au un venit global mediu lunar mai mare decît venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decît nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 1,4 ori.

Î

n temeiul modificărilor operate prin hotărîrile Guvernului nr.786 din 25.10.2011 şi nr.848 din 15.11.2011 în Hotărîrea Guvernului “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social”, nr. 1167 din 16.10.2008, cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului din noiembrie 2011 pînă în luna martie 2012 constituie 200 lei. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 786 din 25.10.2011 a fost modificat şi punctul 37 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008, conform căruia ajutorul social pentru perioada rece a anului se achită pentru luna precedentă. Astfel, plata ajutorului social pentru perioada rece a anului 2011 pe luna noiembrie va începe din primele zile a lunii decembrie curent.

REMARCĂ: a) de la 1 iulie 2011, nivelul venitului lunar minim garantat constituie 575 lei; b) nivelul venitului lunar minim garantat pentru acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului constituie 805 lei (575 lei x 1,4). CUM SE CALCULEAZĂ VENITUL LUNAR MINIM GARANTAT Al FAMILIEI Pentru solicitanţii de ajutor social în perioada rece a anului venitul lunar minim garantat constituie 805 lei. Pentru fiecare membru de familie venitul lunar minim garantat se stabileşte din suma menţionată; - 70% pentru fiecare alt membru adult al familiei (563,50 lei); - 50% pentru fiecare copil (402,50 lei); - plus 30% pentru fiecare adult încadrat într-un grad de invaliditate

se nasc copii invalizi, sunt familii social vulnerabile în care se consumă alcool, ţigări, droguri. Dna vicepreşedinte, Maria Jiimbei a accentuat că consumul de droguri, ţigări, alcool nu face rău doar persoanei care le consumă, dar pune în pericol şi sănătatea celor din jur. Elevii au dat dovadă de enormă înţelepciune, au fost foarte atenţi şi cu luare aminte. „ Dacă eşti informat, eşti şi protejat”, o frază care te ajută şă ocoleşti pericolele, ba chiar să le înfrunţi cu brio. Natalia Ivanov, corespondent

(241,50 lei); - plus 50% pentru fiecare copil invalid (402,50 lei); - plus 10% dacă persoana încadrată într-un grad de invaliditate este unicul adult din familie (80,50 lei). De exemplu, în familia cu 3 membri; tatăl încadrat în grad de invaliditate, mama, care se află în concediu de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani şi copilul, venitul lunar minim garantat se va calcula astfel: 805 (venitul minim garantat al solicitantului) + 241,50 (gradul de invaliditate al tatălui) + 563,50 (venitul minim garantat a altui membru adult al familiei) + 402,50 (venitul minim garantat al copilului) = 2012,5 lei pe lună. Dacă venitul total este mai mic, familia are dreptul la ajutor social în perioada rece a anului. La calcularea venitului familiei se ţine cont de pensie, compensaţii, indemnizaţii, transferuri şi recompense băneşti, indemnizaţii tinerilor specialişti, alte tipuri de economii, indiferent de locul şi tipul de păstrare, primite prin moştenire ori în dar, avere mobilă şi imobilă, burse, salariu, pensie alimentară etc.Totodată, la calcularea venitului global mediu lunar al familiei sunt luate în considerare şi veniturile sezoniere ocazionale, cele obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare sau prin activităţi bazate pe folosirea terenurilor agricole. Amintim tuturor că, ajutorul pentru perioada rece a anului este stabilit de către Direcţia asistenţă socială şi se achită de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul Băncii de Economii S.A. Direcţia Asistenţă Socială Dubăsari

Dezvoltarea socioeconomică a Găgăuziei: probleme, tendinţe şi perspective

L

a sfîrşitul lunii noiembrie curent, în incinta sălii de conferinţe a Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale a avut loc conferinţa de totalizare ”Dezvoltarea socio-economică a Găgăuziei: probleme, tendinţe şi perspective”. Evenimentul respectiv se desfăşoară în cadrul programului „Asistarea autorităţilor găgăuze în implementarea strategiei de dezvoltare socio-economică a UTA Găgăuza prin intermediul conceptului DELTA-MOLDOVA”, iniţiat de LGI/OSI, în cooperare cu autorităţile din Găgăuzia, cofinanţat de Fundaţia Soros-Moldova şi implementat de IDIS “Viitorul”. La conferinţă au participat: - Liubomir Chiriac, director executiv, IDIS Viitorul - Mihail Formuzal, bascanul Gagauziei - Scott Abrams, director de program, LGI/OSI - Olga Crivoliubic, director de programe, Fundaţia Soros-Moldova - Veaceslav Ioniţa, preşedintele Comisiei parlamentare pentru Economie, Buget şi Finanţe - Vitalii Chiurcciu, vice-guvernator al Găgăuziei, şeful Departamentului Economic al Găgăuziei - Angela Secrieru, expert IDIS “Viitorul” - Victor Mocanu, expert IDIS “Viitorul” - Vad Catlabuga, expert IDIS “Viitorul” - Anatol Moldovan, expert IDIS “Viitorul” În cadrul mesei rotunde au fost abordate următoarele întrebări: 1. Direcţiile strategice de dezvoltare ale UTA Gagauzia; 2. Dezvoltarea potenţialului socio-economic al Găgăuziei. Discuţii vis-a-vis de programul de dezvoltare al regiunii; 3. Dezvoltare economica regionala a Găgăuziei prin prisma implimentării proiectelor 4. Finanţarea Dezvoltării regionale: probleme şi soluţii; 5. Parteneriatul public-privat – instrument eficient în creşterea economiei locale; 6. Cooperarea transfrontalieră: oportunităţi şi perspective. În perioada 2007-2011, autorităţile din UTA Găgăuzia, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, şi-au concentrat eforturile pentru a promova potenţialul socio-economic al regiunii şi pentru a stimula investiţiile străine. Această cooperare de succes a fost posibilă datorită aplicării în Republica Moldova, timp de patru ani consecutiv, a conceptului de dezvoltare locală DELTA al LGI/OSI (Iniţiativa pentru Guvernare Locală şi Reformarea Serviciilor Publice a Institutului pentru o Societate Deschisă). Suportul financiar a fost acordat de către LGI/OSI şi Fundaţia Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare. UTA Găgăuzia împreuna cu IDIS “Viitorul” au semnat un acord de colaborare în vederea elaborării proiectului cu privire la dezvoltarea potenţialului socio-economic al UTA Găgăuzia. În urma semnării acestui acord în conlucrare cu experţii străini a fost elaborată Srategia de dezvoltare socio-economică a regiunii pentru 2009-2015, desfăşurarea proiectelor economice şi sociale. Prezent la conferinţa de totalizare a programelor LGI/OSI de care a beneficiat regiunea, guvernatorul Mihail Formuzal a subliniat: că pe parcursul a.2009-2011 în UTA Găgăuzia au fost realizate proiecte în mărime de circa 105.0 mln.lei. Pînă la momentul de faţă majoritatea proiectelor au fost realizate prioritar în domeniul învăţămînt şi infrastructură. Din 2011 se vor realiza proiecte legate de reparaţia drumurilor. Priorităţile de investiţii în urma proiectelor este formarea infrastructurii înalt dezvoltate pentru ca în continuare să fie atrase investiiţii străine şi în alte domenii. În urma proiectului dat cu scopul de informare a societăţii civele a fost filmat filmul documentar „Perspective investiţionale în Găgăuzia”, editat Ghidul turistic al UTAG, Ghidul „Oportunităţi pentru investiţii”, care pot fi accesate pe saitul www.viitorul.org. L. Cazac, şef. SDEI


pag. 7

Noutăţi Nistrene

Bibliotecarul public ca obiect şi ca subiect al schimbării Vineri, 9 decembrie în incinta Bibliotecii Naţionale a avut loc Reuniunea 2011 a conferinţei directorilor Bibliotecilor publice din republica Moldova cu genericul: „Bibliotecarul public moldovean ca obiect şi ca subiect al schimbării”.

D

iscuţiile s-au axat primordial pe profilul bibliotecarului şi toate aspectele ce ţin de ajustarea cunoştinţelor,abilităţilor, comportamentul acestuia noilor realităţi dictate de evoluţia socio-culturală, schimbarea profilului utilizatorului, modernizarea şi implementarea în activitatea bibliotecilor a tehnologiilor de informare şi comunicare. În cadrul seminarului s-a atins subiectul legat de achiziţia de carte pentru bibliotecile publice, spaţiul neîncăpător de care dispune o bilbiotecă publică; totodată s-a propus modificarea legii privind bibliotecile. S-a discutat necesitatea instituirii bibliotecii raionale în incinta Centrului comunitar, pentru a fi mai aproape de cititor. La conferinţă , dna Viorica Antonov,BNRM, a făcut cîteva recomandări privind elaborarea programului seminarelor raionale în anul 2012, iar dna Vera Osoian, BNRM, a enunţat structura şi competenţele în cîmpul biblioteconomiei sub impactul provocărilor societăţii. De asemenea au fost prezentate rezultatele studiului sociologic naţional, fişele de raportare a cetăţenilor. În cadrul întrunirii s-a discutat despre conservarea tradiţiilor, care este mai importantă ca factorul schimbării. Modificarea mentalităţii, trecerea la un alt limbaj specializat, organizarea diverselor evenimente bazate pe toleranţă, noţiunea de bibliotecar necesită a fi studiată la nivel sociologic şi etimologic. Bibliotecarul modern trebuie să fie analizat

ca obiect al schimbării, acesta trebuie să se perfecteze continuu, să demonstreze transparenţa în activitatea sa, să asigure calitatea la deservirea beneficiarilor; Bibliotecarul trebuie să-şi evalueze competenţele şi să poată de unul singur să-şi rezolve toate problemele, dînd dovadă de competenţe în managementul resurselor, acesta necesită a fi comunicabil; În biblioteca raională pe lîngă activitatea propriu zisă, aceasta trebuie să presteze şi serviciul unui psiholog/jurist; Cea mai importantă problemă rămîne a fi schimbarea atitudinii societăţii faţă de bibliotecă, îmbunătăţirea imaginii bibliotecii publice în localitate; Organizatorii conferinţei sunt convinşi că conectarea unei bliblioteci la reţeaua de internet şi procurarea calculatoarelor nu va schimba cu nimic problema legată de numărul vizitatorilor/ beneficiarilor la biblioteca publică din localitate. Cu toate că biblioteca va fi total echipată şi dotată, cititorul nu trebuie aşteptat să vină la bibliotecă, ci chemat, îndemnat să vină, iar cea din urmă depinde în marea majoritate, de competenţa bibliotecarului, tragem concluzia că pentru a avea o blbiliotecă modernă, în primul rînd trebuie să schimbăm rolul bibliotecarului, care ar trebui să fie rolul bibliotecarului în societate?. La conferinţă a fost invitat un reprezentant din Washington, din cadrul organizaţiei internaţionale non-profit IREX-Moldova, care timp de 6 luni, se va afla în Republica Moldova şi va fi alături de bibliotecarele din raioane, pentru a le consulta, a le antrena în training-uri şi are misiunea de a transforma bibliotecarul simplu în bibliotecar modern. Olga Cibotenco şef Centrul metodic, Secţia cultură

Din tată-n fiu V.Romanciuc s-a născut la 17 decembrie 1947,cu această ocazie bibliotecile publice din s.Oxentea r. Dubăsari pe data de 18 decembrie au organizat activitatea: ”Din tată –n fiu” cu un colaj poetic de omagiere

22 - 29 decembrie 2011

Î

n acestă perioadă copii sînt ocupaţi cu pregătirea de Sărbătorile de iarnă, aşteptînd cu mare nerăbdare pe Moş Crăciun. Cadrele didactice din instituţie au grijă ca fiecare copil prin poiezie, cîntecele îndrăgit să-1 convingă pe Moş Crăcin, că sunt cei mai ascultători, cei mai deştepţi şi că merită daruri, cadouri. Ca niciodată în anul acesta Moşul a trecut pe la grădiniţă mai devreme, şi a ales copiii cei mai mici. A fost o surpriză plăcută, un cadou pe neaşteptate.Victor Tataru agent econic din localitate, consilier local, a întreprins măsuri de renovare a 3 ferestre şi o uşă de termopan la dormitorul grupei copiilor de 2-3 ani. Deasemenea suntem recunoscători pentru vizitele întreprinse în instituţie de parohul bisericii din sat, Nicolae Bologa. Darurile aduse de ei în preajma sărbătorilor este o mare bucurie pentru copii. Mapele cu rechizite pentru copii de 5-6 ani sunt un suport nec-

MOŞ NICOLAE ÎMPARTE CADOURI MAI DEVREME LA CEI MICI Grădiniţa-creşă „Izvoraş” din satul Oxentea r-nul Dubăsari deseori este numită „Casa de poveşti”, unde copii cu zîmbet şi gălăgie de lucru îşi petrec ziua întregă în grupele bine amenajate şi călduţe. Dată în exploatare în anul 1982 cu o capacitate de 7 grupe, în prezent, funcţionează 7 grupe cu 165 copii de diferite vîrste. esar în lucrul cu copii. Cadoul” Icoana Mîntuitorului „ dăruită în cele 7 grupe a fost primită cu o deosăbită atenţie atît de copii cît şi de cei maturi. Colectivul grădiniţei-creşă „Izvoraş”, părinţii aduc calde cuvinte de mulţumire tuturor celor ce au contribuit şi continuă să contribuie la bunăstarea copiilor.

Un scop comun

Pe 13 decembrie 2011, în or. Moscova, Federaţia Rusă, a avut loc conferinţa jubiliară consacrată aniversării a 25 ani de la fondarea Organizaţiei veteranilor de război şi muncă din Federaţia Rusă.

A

u fost invitaţi reprezentanţii din fostele republici sovietice. Din Republica Moldova a fost delegat preşedintele Asociaţieiveteranilor de război şi muncă din raionul Dubăsari, Moţpan Elena, ceea ce este, desigur, o onoare pentru raionul nostru. Deşi a fost o conferinţă jubiliară, veteranii au abordat şi unele probleme cu care se confruntă. Din discursurile rostite la această conferinţă, am făcut cunoştinţă cu metodele de activitate a organizaţiilor veteranilor. Pe lîngă faptul că sînt susţinuţi de stat, ei au parte de susţinerea unor sponsori şi fonduri de binefacere. Drept dovadă, regiunea Celeabinsk, şi nu numai, unde a fost creat centrul de binefacere, scopul căreia este susţinerea pensionarilor. Iniţiatorii creării acestui centru u fost muncitorii şi pensionarii cu implicarea activă a conducerii Combinatului metalurgic din or. Magnitagorsk. Ca urmare au fost realizate programe complexe cum ar fi: „Speranţa”, „Centrul medical”, „Farmacie socială”- totul pentru susţinerea veteranilor. La finele conferinţei concluzia a fost: „condiţiile activităţii organizaţiilor veteranilor din ţările CSI sînt diferite , dar scopul este unul – veteranii trebuie să aibă un trai decent, că pe bune o merită, indiferent în ce ţară trăiesc”. Aş vrea să mai adaug, că deplasarea mea la Moscova a fost posibilă datorită susţinerii din partea Consiliului raional Dubăsari şi personala a dlui Grigore Policinschi, preşedintele raionului Dubăsari, fapt pentru care aduc sincere mulţumiri.

Elena Moţpan, Preşedintele Asociaţiei veteranilor din r. Dubăsari

Vasile Romanciuc este un poet sensibil şi inteligent,un liric autentic. Practică o sinceritate cuceritoare, e în stare să pună în mişcare cele mai adînci straturi ale fiinţei şi fiinţării noastre. a poetului V. Romanciuc. Pe lîngă colaj s-a desfăşurat următoarele concursuri: -concursul creaţii proprii, -cel mai bun declamator, -concursul desenului,

-victorină literară. Cei mai activi care s-au evdenţiat cu premii, diplome ,cadouri sunt: Portarescu Adriana,Bejan Daniela,Leca Anastasia,Sandu Maria,Bordos Nicoleta,Burghila Elena,Leahu Daniela ş. a. Lui V.Romanciuc i se

mai zice lauda scriiturii calme şi firească,în adîncurile căreia se zbate o inimă receptivă la marele probleme ale conştiinţei noastre naţionale. Bordos Galina, Bejenari Elena, şefi de biblioteci s. Oxentea

I

nspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari pentru informare aduce spre cunoştinţă modificările şi completările la art.14 din Codul Fiscal realizate prin Legea nr.48 din 26.03.2011 (publicată în Monitorul Oficial al RM nr.53 din 04.04.2011) „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”. Astfel, art.14 din Codul Fiscal „Obiectul impunerii” din Titlul II al Codului fiscal „Impozitul pe venit” va avea următorul cuprins: (1) Obiect al impunerii îl constituie: a) Venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele juridice şi fizice rezidente ale R.Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi de persoanele care parctică activitate profesională; b) Venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de patron, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. c) Venitul din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător; d) Venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Re-

Sîntem convinşi că Moş Crăciun va trece încurănd pe la noi iarăşi, dar de data aceasta cu alte cadouri pe placul copiilor. Sănătate şi la Mulţi ani tuturor! Din numele colegilor semnează, Măria Guriţenco directorul grădiniţeicreşă „Izvoraş”satul Oxentea

Modificarea şi completarea Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 publicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova; e) Venitul obţinut în Republica Moldova de persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova; Articolul se completează cu aliniatele (11) şi (12 ) cu următorul cuprins (care vor intra în vigoare la 01 ianuarie 2012), şi anume: (11) În cazul în care lipseşte confirmarea surselor de venituri ale persoanelor juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi ale persoanelor care practică activitate profesională , obiect al impunerii îl constituie venitul estimat în conformitae cu art.225 şi 2251. (12) În cazul în care lipseşte confirmarea surselor de venituri ale persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, dar dispun de proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de 1 milion lei şi/ sau efectuează anual cheltuieli ce depăşesc suma de 300 mii lei, obiect al impunerii îl contiruie venitul estimat în conformitate cu art.225 şi 2251” Mariana Şargu, inspector fiscal principal de stat


pag. 8

Noutăţi Nistrene

Mult stimaţi PEDAGOGI!

M

ăria sa timpul ne deschide porţile anului 2012 către armonie si inţelegere transpunândune in feeria Sfintelor Sarbatori cu credinţa că nimic nu va putea umbri vreodata stralucirea Naşterii Domnului. Lăsaţi magia colindului străbun sa va picure in suflet fiori de sfinţenie şi primiţi cu drag gindurile mele de înaltă apreciere, realizari depline, sanatate si prosperitate! Să ningă frumos povestea de iarnă, Tot ce e bun pe pământ să aştearnă. Vă fie Crăciunul bogat, luminos.

moţia revelionului ne cuprinde, indiferent de vîrstă; cerul este mai frumos, liniştea este atît de adîncă, încît auzim clopoţeii renului Rudolf, tocmai din Laponia... ! Vine Moş Crăciun! Miresme de bunătăţi; de sărmăluţe, de cozonăcei aurii....ne ameţesc deja! Şi avem şi un brad semeţ, împodobit, sub a cărui cetină se ascund o sumedenie de daruri, şi pentru cei mici, şi pentru cei mari !Ne cerem iertare în gînd, pentru greşelile

BRADUCEAN LARISA DIRECTOR DGÎTS DUBĂSARI

Cu respect, colaboratorii Secţiei Cultură

Pe data de 10 decembrie curent, în satul Pîrîta din raionul Dubăsari a fost săvîrşită o crimă cu o deosebită cruzime. A fost omorît un bărbat de 58 de ani, recent eliberat din detenţie, unde şi-a ispăşit pedeapsa pentru omorul soţiei sale.

S

uspectul, fiind nepotul soţiei acestuia, care prin nenumărate lovituri cu pumnii şi picioarele a neînsufleţit victima, iar apoi a înjunghiat-o de cinci ori în regiunea pieptului. După 13 ani de închisoare, pentru omorul soţiei sale, bărbatul în vîrstă de 58 de ani a plătit cu viaţa poprie. În anul 1993, victima şi-a ucis nevasta, această crimă fiind descoperită abia peste 12 ani. Respectiv, din anul 2005, victima fiind condamnată

la 15 ani de privaţiune de libertate, după care a fost eliberat condiţionat, în urmă cu circa trei luni. „Am auzit, aşa din spuse la nişte copii că a spus că un nepot, da nu ştiu sigur ci-o făcut, da de cînd o venit el, el n-o fost acasă, şi cînd o venit, bună ziua, bună dimineaţa, nu ne-o făcut nouă nici un rău”, ne spune Nina Dimitrieva, vecina victimei. Cu scopul de a se răzbuna

S

C

u prilejul sărbătoririi Zilei de naştere aducem sincere felicitări în primul rind prietenului nostru, celui mai drag coleg de servici Nicolae Nesterov, designer la ziarul raional „Noutăţi Nistrene”. Îţi urăm sănătate, prosperitate şi noroc în toate. Să fii mereu tu însuţi şi umorul să nu-ţi dispară din suflet. Bunele calităţi cu care te-a înzestrat Bunul Dumnezeu, să te ajute în viaţă, să-ţi îndeplineşti visul, clipe enorme de fericire şi bucurii nenumărate de la cei dragi inimii. Fie ca Soarele să-ţi ofere căldura şi lumina, Ploaia curată liniştea sufletească, zimbetul oamenilor - incredere in sine, zilele

Din creaţia cititorilor Sara lui Sfîntu Vasile a început Şi noi cu uratu ne-am pornit Multe mări am treierat Căci multe sate am umblat, Şi mări şi sate Şi ţări depărtate Mînaţi mai! Hai! Aho! Aho! Opriţi aici Şi pocniţi vîrtos din bici Dar pocniţi-l mai cu zvon C-am ajuns şi la raion Mînaţi mai! Hai! Zi-i urătura înainte să-l urăm şi pe preşedinte Care la toţi mîna întinde Drept salutare şi îndrumare Cel mai popular preşedinte Propune schimbări binevenite Şi burse bine meritate Grija raionului o are Şi o împarte la fiecare Roata mai Hai! Apoi foaie verde măr balan Am ajuns la Consiliul Raional Avîndu-l secretar Pe omănosul Valeriu Berzan Şi pe distinsa doamnă Cu numele de Maria Jimbei Oaspete dorit al multor femei Şi copii mai sărmănei, mai bolnăvei

pentru omorul mătuşii sale, doi tineri din satul Pîrîta raionul Dubăsari, în seara de 10 decembrie au venit acasă la infractor. În urma consumării băuturilor alcoolice, bărbaţii s-au luat la ceartă, subiectul discuţiei fiind omorul mătuşii suspectului. În stare de ebrietate nepotul înfuriat şi-a luat unchiul la bătaie pînă la ucis. Crezînd că unchiul său este fără cunoştinţă, l-a aşezat pe bicicletă şi la transportat în acest mod în gospodăria părinţilor săi, unde ulterior l-a înjunghiat de 5 ori. „ L-o pus pe bicicletă şi l-o adus pe prag şi de pe prag l-o luat şi l-o dus sub gard. O zis că la gît l-o tăiet”, menţionează

Pentru Valeriu Berzan şi Maria Jimbei Faceţi roata măi flăcăi Şi strigaţi odată Hai! Hai! Vin din sate îndepărtate Şi comune apropiate Fruntaşii poporului Să hotărască problemele raionului Chiar şi Ion a lui Mihai Cu un nou consilier Sultan Tocmai de la Holercani Pentru toţi consilierii Mai sunaţi din zurgălăi Şi strigaţi cu toţii Hai! Hai! Ziceţi roata măi flăcăi Să urăm cultura, învăţătura, medicina Agricultura,silvicultura Gazificarea, electrificarea, mecanizarea Omenia, hărnicia, modestia Pentru tot ce-i frumos Şi-i de folos Roata mai Hai! Înc-o dată, flăcăuani, Să-l urăm pe al nostru Primar de Holercani Care intră în mare sărbătoare În decembrie-i ziua de născare Şi pe care odată pe an Fiecare din noi o are Sănătate La mulţi ani! Pe Maria- Elena să şi-o

Viorica Morcov, vecina infractorului. După ce le-a arătat părinţilor că s-a răzbunat pentru omorul mătuşii sale, a luat cadavrul pe umăr şi l-a dus în ograda unei gospodării părăsite din vecinătate. „ Infractorul este reţinut în comisariatul de poliţie Dubăsari şi riscă privaţiune de libertate pe termen de 20

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 4324

Nicolae Nesterov, designer la ziarul raional „Noutăţi Nistrene”.

anului - prieteni, visele de azi să devină realitate, speranţele de mîine împliniri, orice cădere un pas inainte iar fericirea să te insoţeasca mereu. La multi ani! Cu mult drag, din partea colegelor tale de servici Redacţia „Noutăţi Nistrene”

Sincere felicitări cu ocazia zilei de naştere adresăm dlui.Tudor Tanasev, primarul s.Holercani

Aho! Aho!

noastre şi ne îngrămădim febril şi rîzînd sub brad. Au sosit sărbătorile de iarnă!!! Cu acest frumos şi minunat prilej vă dorim să aveţi cea mai frumoasă iarnă de pînă acum, un an nou îmbelşugat.! Dragostea să vă încălzească inima, prietenii să vă fie aproape mereu, iar îngerii să vă călăuzească calea! La mulţi ani!!!!

OMOR PENTRU OMOR

La Mulţi Ani pentru cel mai drag coleg de serviciu

timaţi recruţi, viitori ostaşi şi apărători ai ţării, primiţi sincere felicitări cu ocazia Anului Nou şi sărbătorilor de Crăciun. Vă dorim să intraţi în noul an cu optimizm şi bună dispoziţie.Să traversaţi un an în care sănătatea şi bucuria să Vă însoţească permanent, fericirea şi norocul să Vă favorizeze în toate.Fie ca prosperitatea şi succesul să Vă însoţească tot anul împrejur. Iubiţi Patria noastră scumpă, fiţi patrioţi adevăraţi, demni de neamul străbun şi păşiţi în viitor cu pas cadenţat cu noi speranţe şi împliniri. Locotenent colonel Andrei Miţcul, Şeful Secţiei Administrativ-militare Dubăsari.

Anul cel Nou mai curat, nai voios! Cu profundă consideraţiune

La Mulţi Ani! Stimaţi angajaţi ai instituţiilor de cultură

E

Felicitare

22 - 29 decembrie 2011

D

omnule primar, în această zi remarcabilă pentru dumnevoastră Vă adresăm cele mai sincere urări de bine şi sănătate. Pentru tot ceea ce faceţi şi pentru tot ceea ce sînteţi vă dorim viaţă îndelungată, putere continuă în muncă, noi realizări şi bucurii.Să trăiţi mulţi ani alături de cei dragi şi apropiaţi inimii şi sufletului. Cu deosebit respect Colectivul primăriei s.Holercani.

crească Dumnezeu de rele s-o păzească Deoarece cea mai mare fericire Pentru fiecare ne sunt copiii Pace în casă, pîine pe masă Mînaţi mai Hai! De primiţi urarea noastră Soarele să vă strălucească Cîte stele ard pe cer

de ani sau detenţie pe viaţă”, susţine Alexandru Bazga, şef de post al postului de poliţie Pîrîta, CPR Dubăsari. Pentru a şterge urmele infracţiunii, acesta urma să caute un transport pentru a se deplasa cu cadavrul la rîul Nistru, unde urma să-l arunce pe apă. Ca rezultat al acţiunilor operative ale colaboratorilor de poliţie a CPR Dubăsari, planul suspectului a fost zădărnicit. Irina Glod, redactor

Tel.: 43-410 Tiraj:2000 ex.

Tot atîtea bune veri, Pace-n ţară, Ploi la vară, Să vă fie casa-casă Să vă fie masa-masă La mulţi ani cu sănătate Mînaţi mai Hai! Hai! Conducătoare a Colectivului Teatrului „Cocoarele” satul Holercani Sandu Vera

Anunţ

P

rimăria comunei Coşniţa, r-ul Dubăsari anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare. Concursul se va desfăşura peste 20 de zile din data publicării avizului în ziarul „Noutăţi Nistrene, a raionului Dubăsari, ora 10.00 în incinta primăriei. Informaţii suplimentare la tel. ( 0248) 44238 Alexandru Leşan, primarul comunei Coşniţan

Redactor.: Irina Glod, Natalia Ivanov

Nr.45-46  

la prezentarea documentelor la apro Pe data de 8 decembrie curent a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului raional. Autoritatea execu...

Nr.45-46  

la prezentarea documentelor la apro Pe data de 8 decembrie curent a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului raional. Autoritatea execu...

Advertisement