Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari pag. 2

Două sărbători Naţionale încununează acest sfîrşit de august: „ Ziua Independenţei "şi "Limba Noastră”

30 august 2012 pag.3

O cale de profesionalizare pentru un tehnician dentar

Nr. 37 (253) pag. 4

pag.3

Ziua satului corjova.

Adaptarea şcolarului mic

Conferinţa pedagogică 2012 Conform planului de activitate al Consiliului raional şi cel al DÎTS la data de 24 august în incinta căminului cultural Cocieri s-a desfăşurat Conferinţa pedagogică cu genericul „Dezvoltarea învăţământului din Republica Moldova prin asigurarea accesului la o educaţie de calitate”

continuare pag.2

L

a conferinţă au fost prezenţi peste 300 de participanţi. Ne-au onorat cu prezenţa Preşedintele raionului dl Policinschi Grigore, dna Jimbei Maria – vicepreşedinte, dna Spinovschi Raisa – Vicepreşedinte, dna Semionov Marina – ex şef DGÎTS, dl Grabovschi Vitalie, comisar de poliţie, consilieri raionali, şefi de secţii şi direcţii din cadrul CR,Primarii localităţilor din raion. Anul acesta, ca niciodată,

toţi pedagogii din raion s-au bucurat de prezenţa doamnei Sandu Maia, ministrul Educaţiei şi cea a domnului Crudu Valentin, şef DGÎPPS. Conferinţa s-a desfăşurat în două părţi: Prima parte, şedinţă în plen: Prezentarea raportului dnei Braducean Larisa, şef DÎTS „Raport cu privire la activitatea DÎTS a Consiliului Raional Dubăsari în anul de studii 2011 - 2012”. Luări de cuvânt: Primarul de

Independenţă, Speranţă şi Viitor sunt cuvintele ce reprezintă ziua de 27 august

Cocieri, dl Miţcul Ion; director LT „Vlad Ioviţă”, Cocieri, Ursul Aurelia; Parohul bisericii „Sf. Arhanghelul Mihail”din Cocieri, Pinteac Iulian. Partea a II-a: Prezentarea lucrului efectuat în ateliere. Luări de cuvânt (oaspeţi la conferinţă). • Obiective / totalizări. • Program artistic. Raportul dnei Braducean a cuprins următoarele capitole: 1. Sistemul de învăţământ raional 2. Resurse umane. 3. Organizarea alimentaţiei 4. Învăţământul incluziv. 5. Managementul educaţional. 6. Activitatea Centrului metodic.

7. Formare continuă şi atestare. 8. Aspecte prioritare ale activităţii educative extraşcolare. 9. Asigurarea didactică 10. Consolidarea bazei tehnico - materiale. În partea a II-a a Conferinţei au fost prezentate rezultatele activităţii de lucru din atelierele ce s-au desfăşirat la data de 21 aucust în incinta gimnaziului Ustia în cadrul seminarului metodologic Tema: DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN ASIGURAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIA DE CALITATE cu participarea managerilor instituţiilor preuniversitare, a directorilor adjuncţi pentru instruire,

Omagiaţii în luna SEPTEMBRIE Sincere felicitări, urări de noroc, prosperitate şi fericire aducem în dar tuturor colegilor noştri născuţi în luna iunie. La mulţi ani şi baftă în toate!

continuare pag.2

„Ţara mea de glorie, Ţara mea de dor, Moldovioară scumpă te slăvesc în versuri, Te slăvesc cu spor, Eşti unica mea odă, eşti vis înălţător...” din popor

I

storia Moldovei constituie un fenomen unical, specific, o particulă a civilizaţiei universale. Creatorul ei, poporul Moldovei are rădăcini adînci în acest pămînt, pe care locuieşte şi i se constituieistoria, care are legăturistrînse cu altepopoare, îninteracţiunealor de veacuri, realizate pedrumul istoric al ţării.

Poporul moldav pe data de 27 august, a marcat cei 21 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. Adunarea festivă dedicată sărbătorii naţionale a avutloc în Piaţa Păcii din localitatea Coşniţa. A răsunat imnul de stat „Limba noastră” şi sărbătoarea a fost declarată deschisă. Preşedintele raionului, dl Grigore Policinschi a venit cu un mesaj de felicitare pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova. Dumnealui a accentuat: “Trebuie să fim mîndri, că suntem cetăţeni a unui stat suveran şi independent!”. Partea oficială s-a finalizat cu depunerea de flori la monumen-

01.09.1950 – Pahoma Olga, lucrător social 01.09.1980 – Berzan Victoria, specialist principal în problema juridice 01.09.1985 – Bătrîncea Sergiu, primar de Marcăuţi 02.09.1950 – Ghidirimschi Nadejda, director gimnaziul Roghi 02.09.1979 – Dicusar Marina, sp. pr. DAC 04.09.1966 – Şeptelici Irina, director grădiniţa Holercani 08.09.1976 – Ghenadie Verlan, sp. pr. DGF 09.09.1949 – Bejenari Serafim, primar de Molovata 09.09.1970 – Carpov Aliona, director gimnaziul „A. Codru” Molovata Nouă 10.09.1935 – Miţcul Alexandru, consilier raional

10.09.1958 – Meleca Anatolie, pompier 17.09.1952 – Doban Nina – lucrător social 18.09.1948 – Gulica Vasile, şef CMF IMSP Dubăsari 18.09.1961 – Oprea Sergiu, primar de Corjova 21.09.1950 – Muntean Olga, director grădiniţa Pîrîta 21.09.1954 – Terenti Iulia, medic şef CS Molovata 22.09.1962 – Soltan Iurie, primar de Pîrîta 22.09.1963 – Sopeli Tatiana, şef Secţia arhivă 23.09.1962 – Berzan Anatolie, şef Serviciu de deservire a subd. Consiliului raional 30.09.1957 – Balaur Ştefan, şofer Serviciul transport


pag. 2 continuare

Noutăţi Nistrene

Conferinţa pedagogică 2012

a directorilor adjuncţi pentru educaţie, a şefilor catedrelor claselor primare, a primarilor din localităţi şi a şefilor secţiilor şi direcţiilor din cadrul CR. Seminarul s-a desfăşurat în cinci ateliere, având următoarele tematici: 1. Atelierul 1.: Cu participarea managerilor din instituţiile preşcolare şi a reprezentanţilor din învăţământul primar. Tema: „Educaţia pentru toţi – educaţie pentru fiecare”, moderator – Bacioi Natalia. 2. Atelierul 2.: Cu prticiparea directorilor adjuncţi pentru educaţie. Tema: „Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi democratice în contextul integrării europene”. Moderatori – Isaicul Svetlana, Rozneriţa Nicolae. 3. Atelierul 3.: Cu prticiparea directorilor adjuncţi pentru instruire. Tema:„Implementarea tehnologiilor în realizarea eficientă a curricumului

riu (prevenirii abandonului şcolar şi a menţinerii contingentului de elevi); - sincronizarea învăţămîntului naţional cu cel european; - asigurarea calităţii managementului educaţional şi serviciilor educaţionale prestate. 2. Încurajarea proiectelor naţionale şi internaţionale în scopul promovării imaginii pozitive a sistemului municipal educaţional prin: - armonizarea intereselor factorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional; - extinderea practicilor educaţiei incluzive; dezvoltarea învăţământului vocaţional şi racordarea lui la necesităţile pieţii muncii; Descentralizarea învăţământului preuniversitar. La finele Conferinţei au luat cuvânt

30 august 2012

continuare

Independenţă, Speranţă şi Viitor sunt cuvintele ce reprezintă ziua de 27 august tul eroilor căzuţi în Marele Război petru Apărarea Patriei şi la monumentul eroilor căzuţi în Conflictul Armat din 1992. Direcţia cultură împreună cu casa de cultură raională şi artiştii talentaţi ai raionului Dubăsari au pregătit un concert minunat. Tradiţiile neamului nostru au fost prezentate de Formaţia folclorică „Nistrenii”, din localitatea

prezentată de formaţia tînără „Sufletdeschis”, conducător artistic Petru Semionov. Fetele au încins publicul cu un buchet de piese instrumentale şi doua cîntece solo, interpretate de solista trupei - Cristina Josan. Un cadou pentru toţi locuitorii raionului Dubasari a fost dansul special dedicat „scumpei noastre ţărişoare” din parteacolectivului de

moştenite din străbuni. Păstrarea legăturii sfinte dintre generaţii i-a oferit statului continuitate existenţială. Ansamblul de muzicăuşoară „Integro” din localitatea Coşniţa păstrează aceste valori spirituale, moştenite de la străbuni şi le transmite mai departe. Publicul a interpretat împreună cu ei cîntecele devenite dejahituri. Sărbătoarea s-a finalizat cu un foc de artificii formidabil şi o masă de furşet. Independenţă, Speranţă şi Viitor sunt cuvintele ce reprezintă ziua de 27 august. Ziua Independenţei Republicii Moldova, ziua cînd putem visa cu lacrimi de bucurie unindu-ne în acelaşi scop pentru a făuri un destin. Natalia Ivanov, redactor

şcolar”. Moreratori – Iaviţa Tatiana, Mamulat Petru. 4. Atelierul 4.: Cu prticiparea managerilor instituţiilor preuniversitare. Tema: „Managementul eficient – factor prioritar al educaţiei de calitate”. Moderator – Tolstenco Violeta. 5. Atelierul 5.: Cu prticiparea primarilor din localităţi şi şefilor de secţii şi direcţii din cadrul Consiliului Raional Dubăsari. Tema: „Consolidarea parteneriatelor – obiectiv prioritar al şcolii viitorului.”Moderatori – Braducean Larisa, Berzan Denis. Raportorii din cadrul atelierelor au înaintat propuneri concrete care au fost incluse în obiectivele de bază pentru anul de studiu 2012 – 2013 după cum urmează: 1. Asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de învăţămînt prin: - realizarea politicilor de stat cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional; - dezvoltarea curicululmului naţional din perspectiva centrării pe copil, pe competenţe; - asigurarea învăţămîntului obligato-

Preşedintele raionului Dubăsari dl Policinschii Grigore, care a adus un mesaj de felicitare de bun şi productiv an şcolar tuturor angajaţilor din învăţământ şi a asigurat sprijinul CR întru dezvoltarea învăţământului de calitate în raion şi ministrul educaţiei, doamna Sandu Maia, care a asigurat „conlucrare cu şcolile ce vor dovedi activism” şi şi-a exprimat convingerea că „rezultatele şcolilor vor depinde de conlucrarea activă cu ME”. DÎTS aduce mulţumiri corpului didactic din LT „Vlad Ioviţă”, Cocieri în persoana dnei Ursul Aurelia, dlui Miţcul Ion, primar de localitate pentru implicare activă şi contribuţie notorie în crearea condiţiilor de desfăşurare a Conferinţei pedagogice din 24 august 2012, şi nu în ultimul rînd doamnei Ala Britan, directorul Şcolii de arte din comuna Cocieri, care a oferit tuturor participanţilor la conferinţă un concert de gală.

Patria mea

„Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de ţară.” (Mihai Eminescu)

T

e-ai întrebat vreodată ce-ai făcut pentru ţara ta, sau ai aşteptat mereu ca ea să facă ceva? Meriţi ca să te numeşti patriot al acestei ţări, sau mai ai de lucrat la acest capitol? Sunt întrebări la care trebuie să răspundă orice cetăţean care-şi iubeşte şi îşi respectă ţara. Patria este cea mai preţioasă comoară pe care am moştenit-o de la înaintaşii noştri. De-a lungul anilor, ei au obţinut cel mai respectuos titlu- „Patrioţi”. Strămoşii n-au întrebat ce a făcut ţara pentru ei, dar şi-au sacrificat propriile vieţi, fără a cere vreo remunerare. Ei au luptat chiar fiind apăsaţi de suferinţă şi durere, pentru ca noi, generaţia prezentă, să ne bucurăm de fructele dulci ale victoriei: libertatea ţării, pacea, limba maternă, obiceiurile, valori care ne unesc şi ne fac să ne numim fraţi. Suntem Moldoveni! Şi o spunem cu mîndrie. Avem o Patrie minunată, o limba maternă, o istorie glorioasă, o cultură bogată şi tradiţii originale. Aceste comori ale neamului au născut şi menţin vie dragostea, responsabilitatea şi devotamentul din inimile noastre.

Braducean L. şef DÎTS Dubăsari Patriotismul nu constă în fluturarea flagului, el este demonstrat prin acţiuni şi participarea activă la dezvoltarea ţării. Iubeşte-ţi Patria ta Moldova, nu-ţi critica ţara, deoarece nu putem construi un viitor mai bun, fără gînduri bune despre trecutul, prezentul şi viitorul statului. Este imposibil să faci lucruri bune gîndind negativ. Doar o persoană care crede în viitorul prosper al ţării poate crea: noi proiecte, locuri de muncă şi este capabilă să promoveze noi idei în diferite domenii. Fiecare dintre noi poate face o alegere: să asculte vocea sîngelui, să iubească şi să lupte cu devotament pentru Patrie, sau să se dezică de ţară, ceea ce ar însemna să ne trădăm strămoşii, neamul, să ne înşelăm pe noi înşine, să generăm un conflict interior, un vierme care nu ne va permite niciodată să obţinem linişte sufletească. Suntem urmaşii lui Ştefan cel Mare, avem cu ce ne mîndri şi avem pentru ce lupta. În inimile noastre arde lumînarea recunoştinţei pentru orice lacrimă vărsată şi orice picătură de sînge, de aceea simţim responsabilitatea pentru soarta Patriei, pentru veşnicia limbii şi continuitatea neamului, pentru a trăi şi a înflori unde ne-am născut, pe plaiul natal- Moldova! Tomaş Adriana, studentă a Facultăţii de Litere, USM

Doroţcaia. În straie de sărbătoare naţionale au cîntat şi au dansat, imaginar ne-am cufundat în atmosfera horelor de pe timpul străbunilor noştri. Un stil deosebit de interpretare a muzicii a fost

dans „New Era”. Combinarea stilului popular şi modern a dat naştere, unui dans plin de confesiune şi bucurie. De şi a obţinut independenţă, poporulnostru are o istorie bogată, în obiceiuri, cîntece, dansuri

Două sărbători Naţionale încununează acest sfîrşit de august: „ Ziua Independenţei "şi "Limba Noastră”

S

ărbătorile naţionale sunt adînc încrustate în istoria Moldovei.Aceste două sărbători de suflet ale neamului nostru moldovenesc sunt pline de evenimente importante şi istorice ce au schimbat soarta ţării. Astfel ”Ziua Independenţei Republicii Moldova” o marcăm la 27 august, iar sărbătoarea spiritului, cugetului şi mîndriei poporului moldav –“Limba Noastră” o sărbătorim la 31 august. Republica Moldova este o ţară mica, dar cu un viitor prosper.În mai multe localităţi s-au organizat concerte si festiviăţi cu ocazia Zilei Independetei. Astfel noi tinerii din CLTDoroţcaia, am participat la concertul ce a avut loc în comuna Coşniţa pe data de 24 august. La acest concert au luat cuvîntare,Preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigore Policinschi, presedintele ,,Asociatiei Veteranilor de Razboi din 1992”, dl Cibotenco Anatol, absolventa cl.a- XII, Cazac Cristina,CLT-Coşniţa. În satul Doroţcaia pe data de 26 august a avut loc concertul, unde au participat tinerele formaţii vocal-instrumentale ,,Suflet deschis”, ,,Băieţii veseli”, ,, Miracol”. Ne-au bucurat cu prezenţa lor şi formaţia de dans modern,, No Limit” din Măgdăceşti, fetele încendiind atmosfera. Pentru tineri sunt foarte benefice asemenea activităţi, pentru ca majoritatea din ei pot să participe, să se încadreze şi ei în viaţa culturală a satului natal, sau a raionului. Moldova a avut un trecut

cu eşecuri şi succese, momente istorice care vor rămîne în amintirea întregului popor. Tinerii de astazi trebuie însa sa fie activi si cointeresaţi în aceea ca Moldova să devină un stat prosper, ca să nu dăm uitării zilele comemorabile dedicatea eroilor cazuţi în al II-lea Razboi Mondial, ai celor cazuţi în Războiul de pe Nistru pentru păstrarea păcii din 1992, şi ale sărbătorilor naţionale a ţării noastre. Republica Moldova este un stat suveran, independent, şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul si viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului. Maria Policinschi eleva cl. a-X-amembră a CLT-Doroţcaia


pag. 3

Noutăţi Nistrene

Pregătiri pentru noul an şcolar la Oxentea.

G

imnaziul s.Oxentea a întrat în febra finisării pregătirilor pentru anul şcolar 2012-2013.Peste cîteva zile va suna primul clopoţel şi sute de copii vor păşi cu emoţie în sălile de studii şi nu este vorba numai de „bobocii” din clasa I , ci şi de cei din clasele absolvente, care ştiu ce-i aşteaptă mai departe şi au motive serioase să nu mai trateze cu superficialitate învăţătură.

Continuă pregătirile pentru începerea noului an şcolar cu susţinerea Consiliul raional. La ultima şedinţă de către Consiliul de administrare a Fondului local de susţinere socială a populaţiei, a fost aprobată acordarea ajutorului material la 18 familii cu venituri mici, familii numeroase din satul Oxentea, în sumă totală de 8500 lei. Prin intermediul primarului s.Oxentea Valeriu Rusu în conlucrare cu asociaţia internaţională „MEDICAL TEAMS”, vice-director Victor Darii s-au pregătit cîte un cadou cu rechizite şcolare la cei mici care pentru prima data vor păşi pragul gimnaziului. Aducem sincere mulţumiri Consiliului raional în frunte cu preşedintele raionului dl Policinschi Grigore, dl Victor Darii, vice-director asociaţiei internaţională „MEDICAL TEAMS” pentru sprijinul acordat. Rusu Eudochia , asistent social s.Oxentea

Interviu realizat cu un tînăr specialist în domeniul medicinii dentare, tehnic dentar - Andrei Mamulat.

A

ndrei (anul naşterii 1987, 4 decembrie) este un tînăr născut în satul Coşniţa, r. Dubăsari, a studiat Colegiul naţional de medicină şi farmacie în anii 2007-2010, specializarea tehnician dentar. În timpul studiilor a făcut practică la trei policlinici din Chişinău: Constructorul, numărul 6 şi numărul 10. Aici el a putut pune în practică cunoştinţele sale căpătate la orele de teorie predate de profesori. Andrei spune că cel mai mult i-a plăcut să-şi practice meseria la Policlinica Constructorul căci acolo i se încredinţa mai mult de lucru, iar de condiţiile de lucru de la policlinica numărul 10 a rămas plăcut surprins. Activează ca tehnician dentar la Centrul medicilor de familie din comuna Coşniţa, r. Dubăsari de pe data de 1 ianuarie 2012. Reporter: În ce constă profesia de tehnician dentar? Andrei Mamulat: Tehnica dentară este o meserie a cărei sarcină este să producă toate tipurile de proteze, coroane dentare, punţi, proteze parţiale şi totale, precum şi inserţii, aparate ortodontice, precum şi piese pentru fractura de maxilar sau gutiere de protecţie pentru anumite sporturi. În practică, doar tehnicienii cei buni reuşesc să fie angajaţi, această meserie bazîndu-se pe talent înnăscut sau muncă multă. Aici responsabilitatea este mare, stabilindu-se un parteneriat între Doctor – Tehnician. R: Cum ai început să activezi în

30 august 2012

O cale de profesionalizare pentru un tehnician dentar

domeniul tehnologiei dentare? A.M.: Deşi am studiat la buget şi ar fi trebuit să fiu îndreptat de colegiu să activez în domeniul specializat, încheasem şi un contract care-mi asigurase serviciu după finalizarea studiilor, am stat acasă un an de zile pînă am găsit acest loc aproape de casă, ce mi l-a oferit medicul dentist de la Centrul medicilor de familie Coşniţa, dl Serghei Ţanga. R.: De ce ai ales anume această profesie? A.M.: Pe timpul cînd trebuia să mă decit ce vreau să devin în viaţă eram confuz şi nu ştiam ce să aleg, dar am primit un sfat de la o rudă, care mi-a sugerat să mă gîndesc la această profesie, ce pentru mine pînă atunci nu reprezenta nimic. La acel moment mi s-a părut ceva interesant, era ceva nou pentru mine şi în cîteva zile mi-am pregătit documentele, le-am prezentat la colegiu, am dat examenul de intrare şi, respectiv, am fost înmatriculat la buget. R.: Cum te descurci, care este conlucrarea ta cu medicul stomatolog? A. M.: Nu am probleme la serviciu, am un orar destul de flexibil, cînd sunt lucrări de făcut sunt anunţat din timp şi astfel mă încadrez în timpul preconizat de pacient şi medic. Mă supun la trei medici stomatologi, care-mi aduc comenzile, dar uneori vin şi pacienţii să aleagă culoarea sau chiar să discute cu mine, deoarece astfel pot obţine o imagine mai bună asupra lucrării

Ziua satului corjova.

ce urmează a fi efectuată. R.: Care sunt condiţiile de lucru, căci ştiu un laborator anume pentru tehnica dentară necesită spaţiu în care să fie posibil contactul cu substanţe chimice şi surse de încălzire? A.M.:Condiţiile sunt într-o oarecare măsură bune, însă de primejdie nimeni nu-i asigurat. R.: Ce instrumente/materiale foloseşti pentru a executa o lucrare? A.M.: Folosesc instrumente de luat mulaje, arzător de gaz, masină de şlefuit, de perforat, pile, material de plastic, ghips, metal, ceară şi soluţii chimice la înălbire, gaz şi benzină. R.: De ce ai nevoie pentru a reuşi în acest serviciu, destul de responsabil şi greu? A. M.: Să fie cît mai mult de lucru, o colaborare prietenoasă cu medicii dentişti din raion, să am o viziune spaţială bună şi precizie, şi bineînţeles să fiu asigurat cu materiale calitative pentru a efectua lucrul calitativ. Irina Glod, redactor şef

Asigurarea serviciului psihopedagogic cu personal calificat

Î

De la înfiinţarea sa (1704) com. Corjova păstrează tradiţiile sfinte ale neamului. Pe data de 28 august în fiecare an se sărbătoreşte hramul satului "Adormirea maicii domnului". În pofida condiţiilor grele, sociale şi politice Consiliul local, administraţia primăriei, localnicii s-au străduit să organizeze mai multe acţiuni culturale, fiind alocate din bugetul local şi surse financiare necesare în acest scop. Data de 28 august a adunat băştinaşii din Corjova în preajma Casei de cultură, unde a fost petrecută sărbătoarea. Au fost organizate diferite în-

treceri sportive. Au fost interpretate cîntece, recitate poezii, s-a dansat, au fost spuse glume, care au creat buna dispoziţie corjovenilor. La sărbătoarea organizată i-am avut ca oaspeţi de onoare: dna Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului, Bătrîncea Vasile, consilier raional, consilierii locali. Dna vicepreşedinte a venit cu un mesaj de felicitare de la numele Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui raionului, dl Grigore Policinschi, pentru toţi locuitorii com. Corjova, îndemnîndu-i să păstreze în continuare tradiţiile frumoase ale neamului şi să le transmită cu şfinţenie

generaţiilor tinere, dorindu-le prosperitate, bunăstare, belşug şi pace în fiecare familie, casă şi localitate. La fel au fost prezenţi şi reprezentanţi ai administraţiei din or. Dubăsari, în frunte cu Evghenii Petrov. Această întîlnire, în cadrul sărbătorii satului, a fost şi un prilej de a iniţia un dialog de colaborare, conlucrare pentru a ameliora situaţia complicată din această localitate. Aducem mulţumiri tuturor celor ce au contribuit la organizarea acestei sărbători Oprea Sergiu, primarul com. Corjova

n cadrul Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport, prin decizia consiliului raional a fost instituit Serviciul psihopedagogic, obiectivele de bază ale cărora sunt: • Acordarea asistenţei psihopedagogice copilului aflat în dificultate; • Elaborarea recomandărilor privind traseul educaţional şi serviciile de suport pentru copii; • Organizarea şi acordarea asistenţei metodologice în abordarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Asfel, pe data de 22 august 2012, în sala mare de şedinţe a avut loc concursul de ocupare a funcţiei vacante de şef Serviciu psihopedagogic. La concurs au participat 3 candidaţi, toţi trei cu cunoştinţe în domeniu şi experienţa necesară de lucru. Participanţii la concurs au fost supuşi la proba scrisă şi interviu, unde au avut posibilitatea să-şi demonstreze cunoştinţele teoretice şi practice, iar membrii comisiei de concurs au avut posibilitatea să discute cu aceştia şi să cunoască mai multe detalii despre personalitatea lor. Toţii candidaţii s-au prezentat la un nivel înalt, însă aprecierea cea mai înaltă din partea membrilor comisiei de concurs a primit-o dna Pisari Natalia, locuitoare al satului Pîrîta. De asemenea, un punctaj înalt la proba scrisă şi interviu a primit dna Marenschi Tatiana, care a primit propunerea de a fi angajată în funcţie de logoped în cadrul aceluiaşi serviciu. La moment Serviciul psihopedagogic îşi are sediul în clădirea Consiliului raional, etajul III, Direcţia învaţămînt, tineret şi sport şi nr. de tel: 0248 44767. Le urăm succese noilor angaja şi în cadrul Serviciului psihopedagogic şi realizări profesionale în domeniu. Irina Danilov, şef adjunct Direcţie Juridică şi Resurse Umane


pag. 4

Noutăţi Nistrene

Adaptarea şcolarului mic

P

rimul an de şcoală poate deveni o adevărată încercare pentru copil cît şi pentru părinţii acestuia. Nu în zadar psihologii numesc această perioadă de trecere ca fiind critică. Şcoala chiar din primele zile pune în faţa copilului un şir de cerinţe care necesită mobilizarea resurselor fizice cît şi celor intelectuale. Odată cu schimbarea statutului social al copilului (devenind elev) are loc conştientizarea valorilor. Şi anume din cl. întii se pune temelia de încredere/relaţie dintre şcoală şi elev. Cum să trecem peste perioada de adaptare fără prea multe emoţii neplacute? cum să evităm stresurile "şcolare"? cum să evităm unele probleme care vor putea să apară ulterior ca rezultat al supra solicitării şcolare şi cum să ne ajutăm copilul ca la şcoală să meargă cu plăcere şi ea să-i fie cu adevarat o călăuză pe care el trebuie s-o parcurgă timp de mai mulţi ani, pentru a răspunde la aceste întrebări sunt nişte condiţii elementare pe care noi trebuie să le promovăm şi să le educăm în copiii noştrii la care voi încerca să mă refer în continuare. În primul rînd trebuie să acceptăm poziţia şcolarului. Parinţii trebuie să ţină cont de faptul că organismul copilului nu este copia în miniatiură al adultui după capacităţile fizice şi mintale. Organismul copilului este flexibil, schimbător eforturile

cele mai mari sunt suportate în procesul adaptării şcolare anume în clasa întîi, de la efort se poate perturba sistemul nervos central. Ca să nu se producă epuizarea sistemului nervos este important ca şcolarul mic sa aiba un regim zilnic pe care să-l respecte cu stricteţe, aceasta fiind cea mai bună modalitate pentru a evita surmenajul sistemului nervos. Regimul contribuie la formarea disciplinei şi a responsabilităţii.Părinţii trebuie să aibă răbdare ca să înveţe copilul să-l respecte, deşi nu este chiar atît de uşor. În afară de răbdare, ei trebuie să fie calmi fără emoţii negative, să acorde acestei deprinderi atîta timp cît este necesar, deoarece cu cît mai calmi şi cumpătaţi vom fi, cu atît probabilitatea este mai mare că în viitor copilul nostru va fi mai desciplinat şi mai reponsabil. Regimul zilnic trebuie nemijlocit de supravegheat de mama. Pentru depăşirea conflictelor parinţii trebuie să manifeste interes pentru şcoală, să frecventeze adunările parinteşti regulat să nu piardă legatura cu derigintele, să vorbească cu copilul care este rolul şcolii în viaţa lui de mai departe să-i formeze simţul responsabilităţii faţă de desciplinele şcolare să devină un partener al elevului şi al învaţătorului. Să-i cunoască colegii copilului şi cîtva fi posibil să comunice cu acestia. Marenschi T. psiholog

Cu prilejul aniversării ZILEI DE NAŞTERE, Vă adresăm calde urări de bine, sănătate, fericire, noroc în toate şi o viaţă prosperă. Fie ca farmecul acestei zile să Vă aducă bucuria visurilor împlinite, speranţe noi, iar casa să Vă fie binecuvîntată şi luminată de pace, şi încălzită de dragostea celor dragi. Să aveţi parte de stima şi recunoştinţa tuturor acelora care Vă înconjoară. Vă dorim şi în continuare ani rodnici şi frumoşi, noi performanţe în activitatea Dumneavoastră.

Vă aducem sincere felicitări cu ocazia consemnării unui frumos jubileu de la naştere – 60 ani. La această vîrstă onorabilă, dumneavoastră puteţi să vă mîndriţi cu generaţii de elivi deştepţi, cu aporturi considerabile în viaţa istorica şi socială a ţării. Întodeauna va-ţi străduit să menţineţi imaginea vie a neamului nostru şi să transmiteţi istoria tării noastre aşa cum a fost. Vă dorim să-i aveţi mereu în preajmă pe cei dragi, prosperitate şi succes în tot ceea ce ve-ti face de acum încolo şi un sincer LA MULŢI ANI!!! Redacţia „Noutăţi Nistrene”

Cu respect, Preşedintele raionului, Grigore Policinschi

Stimate domnule consilier raional, Ilie ISAC! Cu ocazia consemnării unui frumos jubileu de la naştere - 40 ani, Venim cu cele mai sincere urări pentru domnul Ilie Isac, consilier raional. La această vîrstă onorată de bărbat vă aducem în dar cele mai calde urări de bine şi noroc, ani lungi şi sănătate multă. Fiind un om cu suflet mare, după merite sînteţi apreciat şi onorat ca om, părinte, conducător. Iar în calitate de consilier raional, o ştiu cu toţii că sînteţi receptiv la orice iniţiativă constructivă şi gata oricînd să puneţi umărul la lucruri bune. Vă dorim să-i aveţi mereu alături pe cei dragi, să nu vămpovăreze niciodată anii, să vă bucuraţi din plin de viaţă, de recunoştinţa şi dragostea celor apropiaţi. La mulţi ani şi succese în toate!

Cu respect, Preşedintele raionului, Grigore Policinschi

GRAIUL NOSTRU PE MOŞIE REVĂRSATĂ.......” PLÎNGE-N STROFA DE IUBIRE DIN TEZAURUL MINUNII POATE TINDE SPRE PIEIRE GRAIUL DOINELOR STRĂBUNE ? VIN CU RUGĂMINTE MARE GRAIUL NOSTRUL SĂ PĂSTRĂM FIE VEŞNIC EL SUB SOARE STRĂNEPOŢILOR -L LĂSĂM. Vlad Iaştîlov, or. Dubăsari

O, GRAI, IZVOR DE DUIOŞIE O, GRAI ,IZVOR DE DUIOŞIE, MI-I STRÎMT ÎN LUMEA CELOR DREPŢI, VALOAREA CÎND NU VOR SĂ ŞTIE, MULŢI INDIVIZI NEÎNŢELEPŢI. CU DOINA PLINĂ DE SPLENDOARE TU, DIN TRECUTUL DEPĂRTAT, PRIN GÎNDURI NOI,CUTEZĂTOARE, POIEME SFINTE NE-AI CREAT. NĂSCUT ÎN NOPŢILE VEGHERII ÎN VIŢĂ RARĂ ALTOIT, DE CE CONSIDERI CU DURERE CĂ AZI EŞTI CEL MAI ÎNJOSIT ? EU SIMT CUM CRIVĂŢUL RĂSUFLĂ, CUM STRIGĂ VÎNTUL ÎNCORDAT CĂ UN POPOR BLAJIN LA SUFLET CU TOT CU GRAI E ACUZAT ! AUD ÎN ZORI CUM PLÎNGE GLIA CULEG PRIN GÎND PELIN AMAR, CĂ NI-I SORTITĂ SĂRĂCIA ŞI MUNCA GREA DUPĂ HOTAR. TU, SCUMPA NEAMULUI MÎNDRIE

Stimate domnule VATAV GRIGORE - vicepreşedinte a Asociaţiei istoricilor “ Meleag Natal”

Stimate domnule Sergiu BATRÎNCEA,

DIN CREAŢIA CITITORILOR NOŞTRI CUM SĂ NU-MI EXPRIM AMARUL, CÎND ÎN PROPRIA MEA ŢARĂ SLAB ŞTIUT, SCHIMONOSIT, PLÎNGE GRAIUL MEU IUBIT ? PLÎNGE-N MURMUR DE IZVOARE ŞI ÎN PLOI DE PRIMĂVARĂ PLÎNGE-N SUFLET OMENESC BIETUL GRAI MOLDOVENESC. PLÎNGE IARNA, PLÎNGE VARA GRAIUL NOSTRU, DIN PĂCATE, „UN ŞIRAG DE PIATRĂ RARĂ

30 august 2012

AZI EXPRESIV AI DECĂZUT, RĂSAI,RĂSAI DIN TEMELIE SĂ ŞTIU CĂ NU TE DAI BĂTUT ! SUB STEAUA ZORILOR SENINE CU CEL MAI SINCER SIMŢĂMÎNT, EU ÎŢI DORESC: „FII VEŞNIC TÎNĂR!” STRIG: „SĂ TRĂIEŞTI TEZAUR SFÎNT!” APRINDE SOARELE MINUNII ÎN OCHII ŢĂRII ZÎMBITORI, SĂ-I OFERIM ÎNŢELEPCIUNII UN GÎND O LACRIMĂ DE DOR. PROBLEME MULTE MĂ INSULTĂ ÎN VREMEA PLINĂ DE ALAI, PRIETENI, OAMENI BUNI LA SUFLET, PĂSTRAŢI, STIMAŢI IUBITUL GRAI! ÎN ŢARA MEA MOLDOVENEASCĂ CU EL MI-S DATE ÎNDOIT ŞI BUCURIA SUFLETEASCĂ ŞI SENSUL VIEŢII FERICIT. Vlad Iaştîlov, or. Dubăsari

ANUNŢ Primăria satului Pîrîta raionul Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil şef la primarie. Cerinte: studii şi experienţă în do-

ANUNŢ Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), cofinanţat de către Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Corporaţia Provocările Mileniului (MCC), are drept scop sporirea performanţelor sectorului agricol din Moldova. Proiectul oferă instruire tehnică şi managerială, asistenţă tehnică şi servicii de marketing cu scopul de a fortifica lanţurile valorice existente şi a favoriza dezvoltarea lanţurilor valorice noi. Cu scopul susţinerii producătorilor de mere din Republica Moldova în efortul lor de sporire a potenţialului de comercializare a fructelor, mai ales pe pieţele de export, ACED invită producătorii de mere şi operatorii post-recoltare, precum şi consultanţii în domeniu, să aplice la concursul pentru participarea la vizita de studiu "Tehnologii avansate de producere, recoltare şi post-recoltare a merelor,” care va avea

Stimată dnă Berzan Victoria, specialist principal în probleme juridice, Primeşte sincere felicitări cu prilejul zilei de naştere. Îţi dorim din suflet multă sănătate, realizări pe măsura viselorşi fie ca zîmbetul să nu-ţi dispară de pe buze nici în cele mai grele momente. Iar trandafirul care s-a ataşat de buchetul vieţii tale să înflorească mai frumos şi mai graţios, decît cei pe care ii ai deja în buchet. Cu respect, colegii din cadrul Aparatului preşedintelui raionului

meniu Cunoaşterea calculatorului. Participanţii la concurs vor prezenta actele necesare la primărie în decurs de 20 zile din data publicării avizului. Adresa: 4579, s.Pîrîta r.Dubăsări, primăria. Informaţii suplimentare: tel.: 0248-46-2-36.

loc în Italia în perioada de 11-18 noiembrie 2012. Activităţile principale pe durata evenimentului vor fi: Vizite în livezile de mere unde va fi posibilă familiarizarea cu scheme de plantare şi forme de coroană, practici de irigare şi conservare a apei; Întruniri cu producători de mere, consultanţi din Italia şi discuţii referitoare la soiuri de mere de perspectivă şi portaltoi, aplicarea giberelinei, fertilizarea livezilor, protecţia integrată; Vizite la companii de manipulare post-recoltă a merelor şi observarea practicilor de păstrare, calibrare şi ambalare a merelor; Vizitarea expoziţiei INTERPOMA 2012. ACED va fi responsabil de organizarea vizitei de studiu, rezervarea biletelor de avion, şi va oferi suport la procedura de aplicare pentru viză. De asemenea, ACED va asigura şi acoperi costul pentru viză, cazare în Italia şi biletul de intrare la INTERPOMA 2012. Participanţii vor contribui prin procurarea biletului de avion şi cheltuielile

de mâncare. Un membru al echipei ACED va însoţi grupul în cadrul vizitei de studiu. Criteriile de selectare a participanţilor la vizita de studiu sunt: Existenţa practicilor, tehnologiilor avansate în producerea şi manipularea post-recoltă a merelor la nivel de companie, a sistemelor de calitate şi management; Posedarea unui grad înalt de integrare a tuturor componentelor lanţului valoric al merelor; Realizarea merelor în stare proaspătă pe pieţele de export; Implementarea practicilor şi tehnologiilor în rezultatul vizitelor de studiu deja efectuate; Participanţii sunt dispuşi să ofere contribuţie personală. Concursul de selectare a participanţilor la vizita de studiu va fi efectuat în baza unui formular de aplicare care poate fi obţinut la adresa de e-mail info@aced.md sau descărcat de pe pagina www.aced.md/alerte şi depus completat la aceiaşi adresă de email până la data de 15 septembrie 2012.

Responsabil de ediţie: Maria JIMBEI,

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 6783

Tel.: 43-410 Tiraj:2000 ex.

vicepreşedintele raionului Dubăsari

Redactor şef: Irina Glod

Redactor: Natalia Ivanov

Nr.37[1]  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you