Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari pag. 2

3 august 2012 pag.3

Monumentele sînt în pericol ! La 24 iulie ne-a vizitat vice – preşedintele Asociaţiei istoricilor „Meleag Natal” din Republica Moldova, Grigore Vatav. Dumnealui ne-a informat despre instituirea Comitetului naţional pentru ocrotirea monumentelor Marelui Război pentru Apărarea Patriei (1941 – 1945), a simbolurilor şi semnelor comemorative, care oglindesc faptele eroice ale tuturor generaţiilor din Republica Moldova din timpuri paşnice şi din perioade cu conflicte armate.

Nr. 31 (247) pag.3

pag. 4

Profesorii din cadrul gimnaziului Pohrebea riscă să devină şomeri

Deoarece toate documentele sînt în limba rusă le reproducem în original ( evident, cele mai semnificative fragmente).

1

7 июля 2012 года состоялось заседание Президиума Совета Ветеранов Республики Молдова (председатель Организации ветеранов РМ А. Мироник),которое приняло итоговое постановление : «Совет Организации ветеранов Республики Молдова, комитет ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов,ветеранские организации районов и городов РМ с тревогой восприняли решение Депутатов Парламента РМ от Альянса «За Европейскую интеграцию», принятое 12 июля 2012 года о запрете Серпа и Молота как коммунистического символа, что может привести к разрушению исторических памятников, памятников ВОВ 1941 – 1945-х годов, памяти о героическом и трудовом подвигах граждан, проживающих в Молдове… 3 сентября 2011 г, государства – участники Содружества Независимых Государств, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права в гуманитарной области, Женевскими конвенциями от 12 августа 1949 г. и дополнительными протоколами к ним от 8 июня1977 г., учитывая, что народы государств – участников СНГ внесли решающий вклад в достижение победы над фашизмом, выражая стремление сохранить и увековечить память о мужестве и героизме народов государств – участников СНГ в ВОВ 1941 – 1945 – х годов заключили соглашение, согласно которому стороны ст. 2 «осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и воинских памятников», в ст. 4 « обеспечивает защиту и сохранение воинских захоронений и воинских памятников, расположенных на их территории».От РМ соглашение было подписано исполняющим в то время обязанности президента РМ г-ном М. Лупу. …С целью противостоять антигуманным, правовым действиям Альянсу за Европейскую интеграцию, сохранить

Posibilităţi de prelucrare a fructelor din roada anului 2012 ncepînd cu data de 3 august 2012, Î SRL„Monsterax”GSG (Conducător Crîjancovschi S.A) primeşte fructe la

prelucrare pentru producerea sucului concentrat. Prelucrarea fructelor se va efectua la secţia de prelucrare a fructe1. Prin transfer, penlor a Fabricii de conserve din s.Coşniţa, care a fost reanimată şi luată în arendă de tru un kg- 1,30 lei 2. În numerar, pencătre firma respectivă. Achitarea pentru producţia livrată la pre- tru un kg – 1,20 lei. lucrare se va efectua prin transfer şi în nuM. Dicusar, specialist merar la momentul prezentării producţiei. principal DAC Preţurile de achiziţie:

C

continuare pag.2

памятники участникам ВОВ, афганских и приднестровских событий, исторические названия городов, сел, улиц, музеи боевой и трудовой славы. Президиум Республиканского Совета прини мает решение: 1. Создать Национальный комитет по защите памятников ВОВ 1941 – 1945-х годов, истории ВОВ, памятных знаков и символов, олицетворяющих воинскую и трудовую доблесть всех поколений РМ, объединяя участников ВОВ, ветеранов труда, Героев социалистического труда, орденоносцев ХХ столетия, всех единомышленников (в составе комитета – 29 представителей героев ВОВ, соц. труда, общественных организаций, среди

În ultima săptămînă a lunii iulie curent, Centrul de odihnă pentru copii şi tineret “Prietenia” a primit la odihnă, pe o perioadă de 10 zile, 95 de copii însoţiţi de cinci maturi din România.

A

onform programului de activitate al Aparatului Preşedintelui raionului şi avînd în vedere că ziua de luni este zi de audienţă a cetăţenilor, Preşedintele raionului, Grigore Policinschi a primit în audienţă un grup de profesori ai gimnaziului din satul Pohrebea, în număr de 8 persoane. Petiţionarii au venit să solicite ajutor din partea autorităţii executive raionale întru evitarea stopării activităţii instituţiei de învăţămînt din localitate. Conform recentelor modificări din legislaţie, instituţiile de învăţămînt

primar şi secundar general trec la finanţare din bugetele raionale, iar conform ordinului Ministrului Educaţiei nr. 554 din 20 iunie 2012 s-a stabilit ca numărul de elevi în clase, pentru anul de studii 20122013 să fie de 25-30 de elevi. Profesorii şi-au exprimat nemulțumirea şi indignarea faţă de modificările respective, menţionînd că conform acestora, gimnaziul urmează să fie închis, din lipsa surselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor de finanţare a instituţiei şi din lipsa numărului de elevi pentru a continuare pag.2

Monitorizarea odihnei de vară în perioada estivală 2012

cest fapt s-a realizat datorită unei colaborări frumoase dintre Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului din România. Copiii sosiţi în tabăra “Prietenia” sînt din patru judeţe ale României: Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoşani. Aceştia îşi fac studiile la coregrafie, muzică etc., în Centre de creaţie din Palatul Copiilor Vaslui, Palatul copiilor Focşani, Palatul copiilor Botoşani. Administraţia taberei împreună cu Direcţia învăţămînt, tineret şi sport au făcut tot posibilul ca pe perioada acestor 10 zile copiii să se odihnească bine, să-şi restabilească forţele pentru a începe un an nou şcolar foarte bine şi nu în ultimul rînd să plece acasă cu cele mai frumoase amintiri despre raionul Dubăsari şi Republica Moldova. Sperăm că ne vom revedea în alte perioade estivale în taberele de odihnă din raion. DGÎTS Dubăsari


pag. 2 continuare

Noutăţi Nistrene

Monumentele sînt în pericol !

организаций, на предстоящих конференциях предметно рассмотреть отношение к исторической памяти в каждом населенном пункте, дать оценку ситуации, создать комитеты по защите исторического наследия молдавского народа. 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя комитета ветеранов которых Бухенко В.Ф., Бойченко Х.П.,Ватаву Г.А.,Гибу войны, военной службы Н. Т,,Латьева Л.В.,Канашин Ю.А. и др.) и правоохранительных 2. Рекомендовать председателям муниципальных, органов Доноса Е. И. городских, районных ветеранских организаций (господин представил на отчетных собраниях первичных ветеранских

„Casa de cultură – model de consolidare a comunităţii locale printr-un parteneriat civil”

La 27 iulie 2012, în incinta Casei de Cultură a avut loc întrunirea metodologică cu directorii caselor de cultură cu privire la Proiectul „Casa de cultură – model de consolidare a comunităţii locale printr-un parteneriat civil”. Scopul proiectului este crearea unor modele de reorganizare a caselor de cultură în centre de furnizare a serviciilor culturale pentru populaţie în bază de parteneriat şi cooperare între instituţiile de cultură, organizaţiile ce reprezintă sectorul civic şi instituţiile Administraţiei Publice.

Î

n cadrul întrunirii, şefa Direcţiei Cultură şi Turism a menţionat despre importanţa aplicării directorilor la acest proiect care va da posibilitatea reorganizării activităţii caselor de cultură. Totodată, a fost pusă în discuţie problema ce ţine de arendarea în masă a localurilor în Casa de Cultură, care perturbează activitatea colectivelor din instituţie, fapt care întristează managerii. Pe această cale, s-a decis de a organiza o comisie, care va evalua toate încăperile din Casa de cultură şi destinaţia acestora. Nu în ultimul rînd, o problemă stringentă rămîne a fi cea legată de lipsa blocului sanitar în incinta instituţiilor de cultură, obiect de nelipsit în secolul XXI, care denaturează aspectul casei de cultură modern. Unanim, de către toţi cei prezenţi la întrunire a fost propusă ideea de a organiza concursul raional pentru cea mai amenajată casă de cultură, astfel creînd premise pentru ca APL de nivelul I să se implice cît mai pe larg în soluţionarea

P

3 august 2012

problemelor cu care se confruntă instituţiile de cultură. Svetlana Chiriţa, directorul artistic la casa de cultură din comuna Coşniţa a împărtăşit colegilor din impresiile acumulate în România, despre dezvoltarea meşteşugăritului şi a turismului în fiecare localitate şi posibilitatea de a promova această reţea cu mare succes şi în raion. La întrunire a participat dna Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului, care le-a recomandat directorilor să implice cît mai mulţi copii, tineri în activităţile culturale organizate pe perioada estivală şi nu numai, totodată, organizarea cît mai interesantă a odihnei de vară prin intermediul discotecilor şi a programelor distractive. Vicepreşedintele a venit către directorii de instituţii cu ideea de a organiza schimburi de experienţă între colectivele artistice care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile nominalizate. Olga Cibotenco, specialist principal în activitatea artistică de amatori şi creaţie populară

e data de 31.07.2012, la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi-a ţinut lucrările şedinţa de lucru cu tematica „Dezvoltarea gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei în Republica Moldova. Situaţia actuală, priorităţi şi perspective”. Conform agendei de lucru, auditoriul prezent, format din reprezentanţi ai mediului ştiinţific, ministerelor Mediului, Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţiei „ Apele Moldovei”, Fondului Provocările Mileniului în Republica Moldova, precum şi angajaţi ai direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie, (de la raionul Dubăsari au fost prezenţi şeful Dircţiei agricultură şi cadastru dl. V. Popescu, specialist principal a Direcţiei, P. Porubin,şef

continuare

Profesorii din cadrul gimnaziului Pohrebea riscă să devină şomeri

справку о количестве памятников и мемориальных комплексов в РМ на 11.05.09 – их 1072). 4. Данное постановление направить для опубликования в средствах массовой информации. 24 июля 2012 года в Кишиневе состоялось первое заседание созданного Национального комитета, которое обозначило первостепенные шаги для решения животрепещущих задач.

fi completate clasele. La moment, în gimnaziul Pohrebea îşi fac studiile 87 de copii şi activează 17 profesori. Pentru a activa instituţia dată şi pentru acoperirea cheltuielilor financiare încă mai sunt necesare surse în valoare de 1 mln 200 mii lei. În această situaţie se află şi gimnaziile din satul Marcăuţi şi Molovata Nouă. „Sunt categoric împotriva optimizărilor, însă situaţia este destul de grea. Bugetul raional pentru

Редакция «Noutăţi Nistrene”

L

a 26 iulie 2012, ora 10.00 în incinta Bibliotecii publice „Alexandru Donici” din or. Orhei a fost organizată şedinţa de orientare unde au fost oferite instrucţiuni şi recomandări pentru a completa corect formularele de înscriere în programul „Novateca”, un program pilot în Republica Moldova lansat de către IREX, care timp de 2 ani, va evalua oportunităţile de facilitare a accesului populației la mijloacele tehnologiei informaționale în Republica Moldova, prin intermediul reţelei existente de biblioteci publice. Programul va iniția consultări cu principalii factori interesați de biblioteci, va organiza seminare de instruire pentru bibliotecari, precum și va selecta, printr-un proces competitiv, 60 de biblioteci publice din Moldova care vor primi calculatoare pentru accesul publicului la Internet. De asemenea, pe întreg teritoriul țării vor fi create 5 Centre Regionale de Formare care vor instrui peste 100 de bibliotecari pentru a putea utiliza la maximum potenţialul noilor resurse teh-

anul 2013 va avea un deficit de 6 mln lei”, a menţionat Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI. Dumnealui a specificat, că va face tot posibilul pentru a găsi sursele necesare pentru a-şi continua activitatea toate instituţiile de învăţămînt din raion, însă a solicitat suportul reciproc prin găsirea unor soluţii capitale de micşorare a cheltuielilor. Serviciul relaţii cu publicul

Aplicare pentru Programul

nologice în beneficiul comunităţilor. Programul este realizat datorită sprijinului oferit de Fundaţia Bill şi Melinda Gates în cooperare cu Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Pentru a putea aplica la acest proiect este necesar ca biblioteca raională să completeze formularul în postură de bibliotecă coordonatoare, care la rîndul său, îşi va asuma atribuţiile de select-

„Novateca”

are a cel mult 10 biblioteci publice locale din raion pentru participare în programul "Novateca”. Pentru a participa în concurs, biblioteca coordonatoare trebuie să prezinte un dosar de înscriere care va conţine formularul bibliotecii coordonatoare, formularele bibliotecilor locale, CV-ul coordonatorului şi o scrisoare de confirmare pentru fiecare bibliotecă separat de la un furnizor de servicii Internet, ca să certifice că biblioteca poate fi conectată la Internet în bandă largă. Dosarul va fi remis atît în format electronic cît şi prin intermediul poştei pînă la 17 septembrie ora 17.00.În această ordine de idei, iniţiem să organizăm cît mai curînd o întrunire cu şefii de biblioteci publice din raion pentru a fi informaţi despre ghidul aplicantului şi cerinţele unei completări corecte a formularului. Mai mult de cît atît, toţi doritorii pot accesa pagina web www.glmoldova.md/aplicare-program, unde vor găsi în variantă electronică formularele şi ghidul. Sperăm la o implicare cît mai largă a tuturor bibliotecarelor în programul "Novateca”. La şedinţa de orientare a participat, şefa Direcţiei cultură şi turism, dna Valentina Semionov; specialistul principal DCT, dna Olga Cibotenco; şefa Bibliotecii publice din localitatea Molovata Nouă, dna Valentina Verlan. Programul Novateca va sprijini iniţiativele în patru domenii cheie: echiparea bibliotecilor în oferirea accesului public la informaţii; instruirea profesională a bibliotecarilor; dezvoltarea capacităţilor bibliotecarilor; promovarea sprijinului din partea administraţiei publice locale. Direcţiei cultură şi turism

Întreprinderea măsurilor de ameliorare pentru aprovizionare cu apă pentru irigare

sector AIPRE dl. T. Siniţin,precum şi preşedintele Asociaţiei Utilizatorilor de apă pentru irigare Coşniţa dl. V Cibuc, ai altor instituţii vizate, responsabili de domeniu. În cadrul întîlnirii au fost audiate prezentările făcute de Sergiu Iuncu, directorul proiectului Tranziţia la Agricultura Performantă, „Programul „Compact” Fondul Provocările Mileniului în Republica Moldova şi Angela Dogotari, şef al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, MAIA, „Priorităţi şi perspective de dezvoltare a hidroamelioraţiei în Republica Moldova”. În contextul relatărilor au fost exprimate opinii şi sugestii. Au fost trasate priorităţile pe termen lung: reabilitarea sistemelor de irigare existente; construcţia noilor

sisteme de irigare; majorarea numărului de asociaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţie; stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului şi sistemelor de irigare; pregătire aspecialiştilor de ramură. Respectiv, priorităţile pe termen mediu: pînă la 11 sisteme de irigaţie prin Proiectul “Compact”- pe o suprafaţă de circa15,5 mii ha; pînă la 5 sisteme pentru o suprafaţa de circa 20,0 mii ha – în parteneriat cu companiile din Israel şi 10 sisteme - Programul“ENPARD”. În prezent, Moldova dispune de 78 sisteme centralizate de irigare, amplasate pe circa 132 mii ha. Raionul Dubăsari dispune de 3 staţii centrale de pompare, care acoperă o suprafaţă de irigare de 80% din suprafaţa arabilă a raionului, adică a circa 8200

ha. În cadrul Proiectului „Compact” finansat de SUA, este inclusă spre reabilitare către anul 2014 şi staţiunea centrală de pompare Coşniţa, cu acoperirea suprafeţei de irigare -2800 ha. Petru Porubin, specialist principal al Direcţiei agricultură şi cadastru


pag. 3

Noutăţi Nistrene

Adio grădinţă, din toamnă mergem la şcoală

A

mintiri de neuitat pentru absolvenţii grupei mari şi pentru părinţii lor! Pe data de 27 iulie curent, copiii de la Grădiniţa nr. 1 din s. Coşniţa şi-au luat rămas bun de la colegi şi educatori. În timp ce unii abia aşteaptă să scape de şcoală, alţii se îndreaptă cu multă seriozitate şi responsabilitate spre ea. Cel puţin aşa o spune aerul grav şi "matur"

al celor care spun în această perioadă "Adio, Grădiniţă!". Cu această ocazie, de către educători şi părinţi a fost organizat tradiţionalul matineu cu poezii, cîntece şi dansuri. Fetiţele au fost îmbrăcate în rochii de prinţese, iar băieţii în costume de cavaleri. Şi vestitul vals nu a lipsit, micii absolvenţi au surprins părinţii, dansînd în perechi dansul, care mereu dă strălucire sărbătorilor de acest gen. Picii au demonstrat părinţilor că au învăţat multe de la educatori, că sunt pregătiţi pentru a face un pas foarte semnificativ

în viaţa lor. Cu toţii spun că aşteaptă cu nerăbdare şcoala. În ochii lor puteai citi: curiozitate, entuziasm şi fericire. Părinţii le urmăreau fiecare mişcare, erau mîndri de faptul că odraslele lor sunt deja mai mari, mai responsabili şi în sfîrşit vor deveni şcoleri. Educătoarelor le-au mulţumit din suflet cu mici cadouri reprezentative. Copiii le-au promis că vor veni în vizită şi se vor împărtăşi cu reuşitele lor. La finele sărbătorii, directoarea grădiniţei, dna Alexandra Coialnîc, împreună cu educătoarele Parascovia

Gaină şi Natalia Bacioi au înmînat picilor diploma de absolvire şi toca (căciuliţa de formă cilindrică, purtată de absolvenţi la curs festiv, stil american). În fiecare an se nasc noi generaţii, care spun "Adio, drag ABECEDAR", sau "Adio, Grădiniţă" şi de fiecare dată sub diverse forme.

Irina Glod

Un mediu curat este plăcut tuturor oamenilor L

a sfîrşitul lunii iulie curent, Consiliul local de tineret Coşniţa voluntar a dat start marşului ecologic pe malul rîului Nistru. Dotaţi cu mănuşi, saci de gunoi şi dorinţa de a revedea iarba verde ascunsă sub gunoaie, circa 13 tineri s-au implicat la colectarea deşeurilor pe o rază de 1,5 km, de unde s-au adunat timp de cîteva ore în jur la 10 saci de gunoi. Acesta a fost apoi transportat la

P

e data de 20 iulie 2012, în biblioteca publică din s. Molovata Nouă a avut loc întrunirea cu şefii de biblioteci publice din raion pentru a fi adusă la cunoştinţă toată informaţia prezentată la Forumul „Elaborarea politicilor de utilizare a internetului în bibliotecile publice”, organizat de către Programul Global Libraries Moldova care lansează prima rundă a procesului de selecţie a bibliotecilor publice pentru participare în programul nominalizat. În cadrul întrunirii, Valentina Semionov, şef Direcţie cultură şi turism a ţinut să menţioneze despre importanţa aplicării fiecărui şef de bibliotecă la acest program pilot, care are scopul de a selecta printr-un proces competitiv 60 de biblioteci publice din Moldova, cîte 2 instituţii din fiecare raion, care ulterior vor fi dotate cu calculatoare pentru accesul publicului la internet. Cei prezenţi s-au arătat profund impresionaţi despre efectele scontate ale

3 august 2012

acestui proiect de mare anvergură care se cere a fi o adevărată istorie de succes de pe urma căreia să beneficieze utilizatori finali. În această ordine de idei se preconizează la 26 iulie, desfăşurarea unei şedinţe de orientare în or. Orhei pentru a fi oferite instrucţiuni şi recomandări de completare corectă a formularelor de înscriere în program, precum

Programul Global Libraries în raionul Dubăsari

va fi prezentat ghidul de completare a dosarului de participare. Valentina Verlan, şefa bibliotecii publice din localitateagazdă, avînd o experienţă

moderne de informare şi comunicare, totodată, aceasta a prezentat toate link-urile cunoscute, pagini on line pe care fiecare are dreptul să le acceseze cu succes, pentru a fi la curent cu toate programele lansate la noi în ţară, cu oportunităţi în diverse domenii. La întrunire, şefa Direcţiei cultură şi turism a motivat esenţa rolului bibliotecarului în societatea contemporană, care nu oferă doar accesul la informaţie a beneficiarului, ci are rolul de educare, îndrumare a cititorului. Un bibliotecar urmăreşte şi trebuie să ştie

Rampa centrală de colectarea deşeurilor cu două automobile. Scopul aceste măsuri este o alarmă, pentru a atenţiona importanţa unui mediu curat. Un punct pozitiv este faptul că de această dată s-au găsit mai puţine gunoaie decît anul trecut pe aceeaşi distanţă. Este un brit de constatare că oameni au început să arunce din ce în ce mai puţine resturi după odihnă pe malul Nistrului. Gunoiul nu dispare pur şi simplu, nu se evaporează după un timp, ci din contra rămîne şi se înmulţeşte. Dacă nu ştim să gestionăm gunoiul se vor umple satele şi spaţiile verzi de resturile noastre. Nistrul este zona de odihnă a tuturor locuitorilor raionului Dubăsari. Noi ne mîndrim cu el şi vrem să-l ocrotim. Malul bătrînului, adesea, este pătat cu resturile oaspeţilor lui. Venim, ne odihnim, îl admirăm şi ca rezultat îl murdărim. Nimeni şi nimic nu este perfect, starea mediului depinde de noi, dar să nu uităm că în cea mai mare măsură noi depindem de el. Viaţa este apa şi pămîntul, ecologia este o măsură de menţinere în curăţenie totul ce înseamnă viaţă. De ce este greu să-ţi strîngi propriile resturi? Nu este mai ruşinos ca alţii să strîngă din urma leneviei tale, sau preferi să rîzi de hărnicia lor? E timpul să avem conştiinţă. Dacă fiecare om contribuie cu o picătură, se face primăvara. Olga Ţurcan, sp. principal în domeniul tineret Irina Glod, redactor şef

bogată în acest domeniu, a prezentat colegelor de breaslă o informaţie amplă despre modul şi metodele de implicare cît mai largă la înscrierea şi cîştigarea de proiecte, pentru ca fiecare cetăţean să se bucure de toate avantajele oferite de realizările tehnologiilor

să aprecieze cum anume evoluează sistemul editurilor de cărţi, nu numai datorită atribuţiilor sale profesionale, ci şi pentru că, în era globalizării, se simte şi mai răspunzător de păstrarea identităţii culturale a propriei naţiuni, a limbii pe care s-au creat atâtea valori culturale ale poporului său. Bibliotecarul trebuie să observe în ce măsură se promovează în politica editorială istoria, limba şi literatura naţională - principalele domenii ale păstrării identităţii naţionale. Bibliotecarul, practicând cu conştiinciozitate şi responsabilitate meseria sa, poate face ca biblioteca unde lucrează să fie transformată într-un centru cultural ştiinţific. În cadrul întrunirii nominalizate, şefii de biblioteci publice au vizitat Muzeul de Istorie Naturală şi Etnografie din localitate, care pe zi ce trece îşi extinde numărul de exponate, iar fiecare încăpere poartă amprenta anilor postbelici. Întreaga istorie a satului cu toate succesele şi înfrîngerile sale o poţi găsi expusă în muzeu. Fiecare muzeu are o poveste, iar cei care îi apreciază vocea de legende, istorii sau povestiri și care știu să asculte moștenirea veacurilor pot să îi inspire pe cei care traversează timpuri moderne să privească muzeul la potențialul său cultural. Direcţia cultură şi turism

Insolaţia Măsuri de prim ajutor Ce este insolaţia ? Într-un mediu cu temperaturi ridicate corpul uman se încălzeşte prin creştrea fluxului sangvin la nivelul pielii, prin transpiraţii şi expirarea aerului cald. Atunci cînd aceste mecanisme sunt depistate pot apărea semne de insolaţie. Gravitatea simtomatologiei cauzate de expunerea la soare este legată, în primul rînd, de deshidratare, pierderi de săruri şi de deteriorare a sistemului termoregulării. Insolaţia este o stare care poate pune viaţa în pericol şi care apare dacă organismul se supraîncălzeşte şi nu poate săşi scadă temperatura. Insolaţia apare în sezonul estival, iar persoanele care suferă de insolaţie sunt acelea care s-au expus pe o perioadă îndelungată de timp la căldură excesivă, emanată de razele solare. ATENŢIE: însă insolaţia poate apărea chiar şi atunci cînd ne ferim de razele solare şi stăm la umbră. În zilele foarte călduroase, umbra copacilor sau umbrelele de soare nu pot proteja de insolaţie. Efectele dăunătoare ale soarelui la orele amiezii sunt cauzate de acţiunile razelor ultraviolete A şi B, care ajung la dermă coagulează colagenul, dar în celulele epidermale provoacă efecte imediate sau efecte de durată cum ar fi creşterea în volum a aluniţelor şi unele fotodermatoze. Nu exzistă o gradare a tipurilor de insolaţie, dar ea se manifestă diferit la diverse categorii de vîrstă. La copii şi bătrîni insolaţia are efecte puternice din cauza deshidratării în urma vomelor. Bebeluşii şi copiii sunt mai vulnerabili la insolaţie. Factorii care conduc la insolaţie sunt: activitate intensă, vremea

continuare pag.4

umedă şi foarte caldă, aerisire improprie, înbrăcăminte groasă, deshidratare. Toţi aceşti factori împiedică organismul să se poată răci singur prin transpiraţii. Există trei trepte de supraîncălzire: -uşoară corpul este slăbit, senzaţie de somnolenţă, ameţeli, dureri de cap, greaţă. În acest caz victima trebuie dusă într-o încăpere răcoroasă şi bine aerisită, i se dă băuturi răcoritoare, de preferat apă minerală sau apă plată cu o lingură de sare în ea. -medie - dureri mari de cap, greaţă, vomă, necoordonarea mişcărilor, pierderea cunoştinţei, creşterea temperaturii corpului, accelerarea bătăilor inimii şi a respiraţiei. În acest caz persoana trebuie dezbrăcată şi înfăşurată întrun cearşaf umed rece, la cap se pune o pungă cu gheaţă, la gît se pun comprese reci (nu se pune gheaţă în regiunea in-


pag. 4 continuare imii) Şocul termicpierderea cunoştinţei, delir, halucinaţii,respiraţia şi pulsul sunt accelerate, pielea este uscată sau acoperită cu sudoare lipiciosă. În acest caz se procedează ca în cazul de mai sus, dar necesită supraveghere permanentă a omului pentru a nu-şi înghiţi limba, în caz de vomă îl întoarce-ţi pe o parte. În unele cazuri persoana va avea nevoie de resuscitare. Sfaturi/recomandări şi măsuri de prevenire Atunci cînd afară este caniculă, pentru a nu vă expune sănătatea la pericol, este bine să urmaţi sfaturile de mai jos: -Evitaţi activităţi fizice şi expunere la soare între orele 11-18 -Renunţaţi să ieşiţi în zilele foarte călduroase în intervalul de timp11-18 Dacă sunteţi nevoiţi totuşi să vă deplasaţi în acest interval de timp, purtaţi haine deschise la culoare, din materiale naturale (in ,bumbac) şi acoperiţivă capul cu o pălărie, eşarfă şi purtaţi ochelari de soare. Va trebui să aveţi pe tot parcursul deplasării o sticlă cu apă, pentru a vă hidrata -Desfăşuraţi activităţi

Noutăţi Nistrene zilnice în luocuri cît mai răcoroase şi cît mai umbrite -Practicaţi sportul în orele dimineţii pentru a mări rezistenţa organismului în timpul zilei -Consumaţi cît mai multe lichide, fructe, legume, pentru a menţine nivelul optim de hidratare a organismului -Faceţi duşuri la o temperatură moderată şi nu ştergeţi apa -Evitaţi consumul de cafea, alcool sau sucuri carbonogazate, deoarece acestea sunt diuretice şi, în plus, favorizează deshidratarea organismului -Aeresiţi camera dimineaţa cînd încă nu este cald, folosiţi draperii la ferestre şi, dacă se poate, porniţi sistemul de aer condiţionat la o temperatură cu 5 grade mai jos decît afară -Nu lăsaţi copiii fără supraveghere în maşini parcate -nu scoateţi copilul la plimbare în timpul caniculei dacă nu a ajuns la vîrsta de un an şi jumătate -Nu lăsaţi să se scalde în apă rece sau să se ude cu apă rece. Sănătatea este în mîinile D-voastră, puteţi să influenţaţi pentru a o păstra.

3 august 2012

Felicitări pentru doamna Elena Moţpan, consilier raional Adresăm calde felicitări preşedintelui Asociaţiei raionale a veteranilor de muncă şi război şi consilierul raional, doamna Elena Moţpan care zilele acestea împlineşte frumoasa vîrstă de 62 ani. Cu prilejul aniversării, Preşedintele raionului Grigore Policinschi îi adresează sincere urări de sănătate, bunăstare şi prosperitate."Aniversarea zilei dumneavoastră de naştere ne oferă şi mai mult oportunitatea de a remarca deosebitele calităţi ce conferă personalităţii dumneavoastră aura unei fiinţe demne de admiraţie, care prin asiduitate, cinste, perseverenţă a atins culmi înalte. Vă dorim să aveţi parte de noi împliniri, noi planuri a căror realizare să vă facă să trăiţi în permanenţă sentimentul fericirii, al mulţumirii de sine şi cît mai multe clipe de bucurie alături de cei dragi. La mulţi ani!" Cu respect, Preşedintele raionului Grigore Policinschi

Stimată doamnă Tatiana Grosul, Secretar-dactilograf Direcţie finanţe De ziua ta îţi dorim cer senin, ani frumoşi, prieteni devotaţi, zâmbet, dragoste, momente unice pe care viaţa să le transforme în amintiri ce nu se uită niciodată. Vorbe dulci sunt uşor de spus, lucruri drăguţe sunt uşor de cumpărat, dar oameni de treabă sunt greu de găsit. Viaţa se termină cînd tu încetezi să visezi, speranţa moare cînd tu încetezi să crezi, dragostea se termină cînd tu încetezi să mai ţii la cineva, prietenia se sfîrşeşte cînd tu nu mai împărtăşeşti lucrurile cu prietenii. Aşa că împărtăşeşte totul cu cine crezi că îţi este prieten, iubeşte necondiţionat, vorbeşte fără intenţii, dăruieşte fără motive, ţine la cineva fără explicaţii!! Fii Fericită MEREU!!! LA MULŢI, MULŢI ANI ŞI TOŢI FERICIŢI!!!

Povara anilor…

Medicul Dominte V.P., PAMU Cocieri

Razii în perioada sezonului estival, pe tot cursul rîului Nistru

L

a sfîrşitul lunii iulie curent conform planului de activitate a Secţiei control staţii de salvare au fost efectuate razii de zi în comun cu Secţia Situaţii Excepţionale Dubăsari şi inspecţia navală a ÎS ”Căpitănia Portului Giurgiuleşti” pe rîul Nistru în regiunea bazinului de acumulare a apei, mai sus de barajul Hidrotehnic Dubăsari. Aceste razii au fost efectuate în scopul familiarizării populaţiei cu regulile de comportare pe apă, exploatarea mijloacelor navale în vederea diminuării numărului persoanelor înecate. Patrulînd ambele maluri ale

Cu respect, colectivul Direcţiei finanţe Dubăsari

rîului s-au depistat un şir de încălcări a regulilor de comportare cu mijloacele plutitoare, cum ar fi plimbarea cu barca neechipată cu mijloace de salvare, fără numere de înregistrare, fără revizie tehnică, fără certificatul navigatorului. De asemenea, scăldatul în locuri neamenajate şi periculoase pentru scăldat, cu mijloace plutitoare improvizate cum ar fi anvelope din cauciuc, scăldatul din barcă, scăldatul copiilor minori fără supravegherea părinţilor, scăldatul persoanelor în stare de ebrietate în locuri neamenajate. Astfel de razii vor fi repetate pe toată perioada sezonului estival, pe tot cursul rîului Nistru. Secţia Situaţii Excepţionale Dubăsari

O NOUĂ VICTIMĂ A EXCESULUI DE VITEZĂ Pe data de 28 iulie current, în s.Cocieri, r.Dubăsari, la orele 1630 s-a produs un accident rutier soldat cu o persoană traumatizată. Şoferul în vîrstă de 21 ani, conducînd automobilul de model Lexus IS200, deplasîndu-se cu exces de viteză nu s-a isprăvit cu conducerea automobilului şi s-a tamponat cu un alt automobil de model Toyota Avensis, ce se deplasa regulamentar. În urma accidentului pasagerul automobilului în vîrstă de 33 ani s-a ales cu diverse leziuni corporale. Cazul este cercetat de către SPR CPR Dubăsari. Al. Cebotari, ISCR SPR CPR Dubăsari, loc. major de poliţie

Sincere felicitări pentru colegul şi prietenul nostru Ion Malai, specialist în cadrul ziarului "Noutăţi Nistrene"

L

a 27 iulie 2012, colaboratorii Direcţiei Cultură în comun cu specialistul în domeniul tineret, din platoul Coşniţa au întreprins o vizită la domiciliul dnei Eugenia Croitor-veteran al muncii, o doamnă distinsă, care a dedicat 30 ani de viaţă domeniului biblioteconomiei, a fost pasionată de lectură, iar lumea cărţilor a cucerit-o din prima. Dna Eugenia ne-a povestit extrem de emoţionată despre anii în care a activat în calitate de şefă a bibliotecii publice din comuna Coşniţa, „au fost cei mai frumoşi ani, în care punctualitatea, profesionalismul şi dragostea neţărmuită pentru muncă erau lucrurile cele mai de preţ”. Îşi aprecia foarte mult locul de muncă, iar timpul petrecut printre rafturile cu cărţi era magic, bibliotecara venea în fiecare dimineaţă cu o jumătate de oră înainte de program, ca să reuşească să spele pardoseaua şi să curăţe de praf cărţile, să fie ordine desăvărşită, atunci cînd va păşi pragul primul său beneficiar. Acum la 75 ani împliniţi, mătuşa Eugenia e uitată de lume, stă imobilizată la pat, cu o pensie, care îi ajunge numai pentru medicamente şi îşi numără zilele, rugîndu-l pe Dumnezeu să-i aline suferinţa. Nu a mai ieşit de mult timp la poartă să mai privească în stradă, să mai stea de vorbă cu vecinii, iar timpul petrecut în odaia întunecoasă i se pare o veşnicie. În tinereţe avea o voce angelică şi cînta la toate petrecerile, unde era invitată. Acum îşi aminteşte cu lacrimi în ochi de acele timpuri minunate, atunci cînd era plină de puteri şi cu viitorul înainte. Nu-şi doreşte nimic altceva, decît să-i mai dea Domnul putere şi să nu fie uitată de societate. Zilele se scurg fără urmă, iar în privirea blîndă a bătrînei se citeşte durerea, singurătatea şi disperarea. Olga Cibotenco, specialist principal, DCT

ATENŢIE Direcţia raională Sanitar Veterinară Dubăsari avertizează, că există riscul bolii diareice acute şi toxiinfecţiilor alimentare. În perioada caldă a anului, există riscul sporit de intoxicaţii şi toxicoinfecţii alimentare, boli diareice acute. Potrivit instituţiei, simptomele generale a unei intoxicaţii alimentare sînt caracterizate prin slăbiciune generală, frisoane, greţuri, vome repetate, febră, scaun lichid şi colici abdominale. Pentru a preveni intoxicaţiile alimentare, specialiştii veterinari recomandă, spălarea frecventă cu săpun a mîinilor, inclusiv înainte de preparare a bucatelor, înainte de servirea mesei, păstrarea separată a bucatelor crude şi a celor preparate, respectarea termenului de valabilitate a produselor. Totodată,

la pregătirea bucatelor, se va asigura o temperatură de peste 70°C pe toată suprafaţa şi în interiorul produsului atît la preparare, cît şi la reîncălzire. De asemenea, se recomandă procurarea produselor alimentare inclusive de origine animală numai păstrate şi comercializate în condiţii sanitaro-igienice optimale, protejarea alimentelor de contactul cu insecte şi rozătoare. Consumul de apă trebuie să fie strict din surse sigure sau îmbuteliată, în acelaşi timp, se recomandă ca bucatele pentru copii să fie consumate imediat după preparare, iar laptele nepasteurizat să fie fiert obligator. Totodată, întreţinerea animalelor să se efectuieze după toate normele sanitar veterinare corespunzătoare. Alexadru Spiridonov, şef DRSVPSPOA

Cu ocazia zilei de naştere îţi urăm multă sănătate, fie ca în sufletul tău să existe dorinţa de a trai frumos, de a crea lucruri deosebite şi de a realiza cele mai tăinuite visuri. Fie ca soarele să-ţi ofere căldură şi lumină, ploaia curată - linişte sufletească, zîmbetul oamenilor- încredere în sine, zilele anului -prieteni, visele de azi să devină realitate, speranţele de mîine împliniri, orice cădere un pas înainte, iar fericirea să te însoţească mereu. La multi ani! Cu mult drag şi respect, colectivul redacţiei şi prietenii tăi

Citaţie Judecătoria Dubăsari solicită prezentarea administratorului SRL „PVADETA”, director Podlesnoi Vasile, cu sediul în s. Doroţcaia, r-nul Dubăsari, pentru data de 02 octombrie 2012, ora 10:00, la şedinţa judiciară (r. Dubăsari, s. Ustia, str. Ştefan cel Mare, 9), în calitate de pîrît pe cauza

civilă nr. 2e-16/12, privind încasarea datoriei în sumă de (5709 47 lei) intentată la cererea SA „Red-Nord”. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa reprezentantului dvs. Veaceslav Suciu, judecătorul Judecătoriei Dubăsari

AVIZ Primăria satului Pîrîta, raionul Dubăsari, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil şef la primărie. Cerinţe: studii şi experienţă în domeniu. Cunoaşterea calculatorului. Participanţii la concurs vor prezenta actele necesare la primărie în decurs de 20 zile din data publicării avizului. Adresa: 4579, s.Pîrîta , r.Dubăsari, primăria. Informaţii suplimentare la tel.: 0248 - 46-2-36. Iu. Soltan, primarul satului Pîrîta

Condoleanţe Conducerea şi întregul colectiv al Aparatului preşedintelui exprimă sincere condoleanţe dlui Vadim Rîbin, şef Serviciul transport în legătură cu decesul mameisoacre Conţevici Lidia. Transmitem pe această cale sincere condoleanţe şi regrete profunde rudelor îndoliate şi tuturor celor îndureraţi. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Responsabil de ediție: Maria JIMBEI, vicepreședintele raionului Dubăsari

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 6521

Tel.: 43-410 Tiraj:2000 ex.

Redactor șef: Irina Glod Secretar

Tatiana Juc Redactor: Natalia Ivanov responsabil:

Nr.31[1]  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you