Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari

14-21 iulie 2011

Nr. 25-26 (195-196)

Iulie - luna ferbinte a muzicii

CONSILIUL RAIONAL ÎN ACŢIUNE Pe data de 12 iulie 2011, în sala de şedinţe a Centrului de Odihnă pentru Copii şi Tineret „Prietenia” a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional. În cadrul acestei şedinţe au fost discutate mai multe subiecte. Prima întrebare de pe ordinea de zi, de o importanţă majoră pentru activitatea de mai departe a Consiliului raional a fost: „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari”

În conformitate cu art. 43 (lit o) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi examinînd informaţia prezentată de către dl Gr. Policinschi, preşedintele raionului, Consiliul raional A DECIS: 1. Se aprobă Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari (anexă). 2. Secretarul Consiliului raional (dl V. Berzan) va monitoriza executarea întocmai a prevederilor prezentului Regulament. 3. Se abrogă decizia Consiliului raional nr. 04-03 din 09.10.2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului raional Dubăsari”. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publică tuturor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional. De asemenea, a fost examinată chestiunea:”Cu privire la instituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional”. În urma dezbaterilor publice consilierii raionali au instituit 5 comisii consultative de specialitate, aprobînd componenţa şi conducerea acestora. În conformitate cu art.43 al Legii privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.06, cu Regulamentulcadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr.457 din 2003-11-14, Consiliul raional A DECIS: 1. Se instituie comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional şi se aprobă componenţa lor, după cum urmează: Comisia pentru problemele administrative, buget şi finanţe: 1. Bătrîncea Vasile __________ - Preşedinte 2. Sturza Natalia ____________ - Secretar 3. Galiţ Maria_______________ 4. Isac Ilie _________________ 5. Şova Vasile______________ 6. Leahu Alexei_____________ 7. Sandu Ion_______________ Comisia pentru problemele agriculturii, industriei prelucrătoare şi antreprenoriatului: 1. Terinte Serafim ___________ - Preşedinte 2. Bacioi Valeriu ____________ - Secretar 3. Spinovschi Raisa___________ 4. Miţcul Alexandru__________ 5. Spiridonov Alexandru ______ Comisia pentru problemele învăţămînt, tineret, sport, protecţie socială, sănătate publică şi massmedia: 1. Roşca Tatiana____________ - Preşedinte 2. Caterev Valentina_________ - Secretar 3. Oprea Olga______________ 4. Crăciun Alexandra________ 5. Crăciun Ludmila _________ Comisia pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi infrastructurii: 1. Sultan Alexei____________ 2. Gherbiş Tatiana _________ 3. Stratulat Violeta _________ 4. Leunti Andrei____________ 5. Gheţu Alexandru_________

Comisia pentru dezvoltarea sectorului asociativ şi relaţiilor transfrontaliere: 1. Morcov Ala ______________ - Preşedinte 2. Moţpan Elena ____________ - Secretar 3. Leşan Petru ______________ 4. Popa Serghei _____________ 5. Policinschi Grigore_________ Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa tuturor compartimentelor din subordinea Consiliului raional, consiliilor locale. Doritorii de a face cunoştinţă cu celelalte decizii ale Consiliului raional pot accesa pagina web a raionului www. dubasari.md

Preşedintele şedinţei V. Caterev Secretarul Consiliului Raional Valeriu Berzan


14-21 iulie 2011

Noutăţi Nistrene

pag. 2

Audienţa cetăţenilor În perioada 13-14 iulie anul curent, în încinta primăriilor Cocieri şi Ustia a avut loc audienţa cetăţenilor. Timp de cîteva ore locuitorii satelor au avut posibilitatea să descrie Preşedintelui raionului Dubăsari problemele cu care se confruntă şi au cerut rezolvarea lor.

L

a etapa actuală sunt foarte multe persoane aflate în dificultate, fiind preocupări care cer o soluţionare cuprinzînd toate domeniile. Neavînd posibilităţi de a rezista chestiunilor care prezintă aspecte neclare, au avut în faţă Preşedintele care s-a obligat prin misiunea sa să poarte responsabilitatea deplină a rezolvării. Conducerea la rîndul său a oferit răspunsuri şi nu în ultimul rînd a cerut de la consilierii raionali să fie rezolvate problemele de ordin social cu care se confruntă oamenii. Scopul audienţei a fost ajutorul corect a soluţionării diverselor situaţii social-problematice şi ajutorarea categoriilor diferitor tipuri de oameni. Strategia dată este importantă nu doar pentru

cetăţeni dar şi pentru întreg Consiliu Raional care este la curent cu situaţia persoanelor ce s-au adresat pentru ajutor. Au cerut rezolvarea chestiunilor ca: ajutor social, întrebări în privinţa grădiniţei, a sălii sportive din localităţi dar mai mult au pretins la susţinerea conducerii în tot ce vor face. Vizitele preşedintelui presupun desfăşurarea unui dialog cu societatea, în realizarea obiectivelor atît de ordin social cît şi personal. Audienţa cetăţenilor şi în alte localităţi ale raionului vor continua în timpul apropiat. Lilia Stratenco, redactor la ziarul „Noutăţi Nistrene”

Darea în exploatare Preocuparea a unui edificiu cu menire socială primăriei comunei căminul Liceului Teoretic Holercani Cocieri L P

a data de 12 iulie 2011, s. Holercani r. Dubăsari a fost vizitat de oaspeţi deosebit de importanţi. Este vorba de dl Dirk Schuebel - Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, dna Matilda Dimovska - Reprezentant rezident adjunct al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (UNDP) şi dl Victor Munteanu – Manager de proiect „Sprijin pentru măsuri de consolidare a încrederii”. La întrunire, în calitate de gazde au participat dl Tudor Tănase – Primar de Holercani şi dl Grigore Policinschi – Preşedintele raionului Dubăsari. Scopul vizitei a fost darea în exploatare a căminului liceului din s. Holercani - renovat capital prin intermediul unui proiect finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Costul total al proiectului se estimează la valoarea de 1 473 000 lei şi are ca beneficiari direcţi pînă la 120 persoane – potenţiali elevi ai instituţiei şcolare date. În anii 2005-2008 din bugetul rational şi au fost alocate 392000,00 lei şi în anul 2007au fost alocate din bugetul de stat 100 de mii

pentru gazificarea căminului, reparaţia sistemei de încălzire , utilarea cazangeriei cu cazane şi material de construcţie. Construit încă în anul 1955 edificiul respectiv nu a fost reparat capital niciodată de pînă acum. Realizat pe parcursul unui an de zile, acest proiect reprezintă cu adevărat o istorie de succes a colaborării autorităţilor locale cu organizaţiile internaţionale şi Consiliul rational în vederea soluţionării problemelor cotidiene ale populaţiei. În acest context, dl primar de Holercani a ţinut un discurs prin care şi-a exprimat recunoştinţa personală precum şi a populaţiei autohtone pentru suportul acordat de Uniunea Europeană , echipa UNDP şi Consiliului raional în implementarea proiectului dat. Cu cuvinte de mulţumire Primarul a înmînat Dlui Ambasador stema satului Holercani ca cadou simbolic din partea comunităţii pentru susţinerea acordată. Preşedintele raionului Dubăsari Grigore Policinschi, a subliniat, în continuare, importanţa proiectului dat nu doar

reieşind din impactul local nemijlocit dar şi reieşind din aspectul politic, de reintegrare a societăţii de pe ambele maluri ale rîului Nistru, la cămin fiind cazaţi şi elevi ce vin din regiunea transnistreană. Doamna Matilda Dimovska a menţionat caracterul pozitiv al colaborării echipei UNDP cu autorităţile locale şi raionale ca cei mai fideli parteneri implicaţi în proiecte pe cînd Ambasadorul Dirk Schuebel a apreciat pozitiv întreg proiectul, menţionînd disponibilitatea Uniunii Europene de a susţine şi în continuare iniţiativele locale din Republica Moldova în vederea îmbunătăţirii situaţiei actuale pe diferite domenii. Vizita de la Holercani a înalţilor oaspeţi demonstrează pentru încă o dată capacitatea administraţiei publice locale şi rationale de a activa corect, profesionist şi în beneficiul populaţiei făcînd faţă problemelor cotidiene uneori prea complicate dar nu şi de ne-rezolvat.

rimăria din comuna Cocieri, raionul Dubăsari, are ca atribuţii soluţionarea problemelor curente ale cetăţenilor precum şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Are iniţiativa în rezolvarea problemelor de interes local, monotorizează problemele comunităţii locale de natură economică, socială, culturală, sportivă. Ca şi celelalte primării, aprobă asocierea şi cooperarea cu alte autorităţi publice. Are atribuţii în protejarea mediului înconjurător cu

Iaviţa Tatiana specialist principal - metodist DGÎTS Dubăsari

scopul creşterii calităţii vieţii, a apărării sănătăţii umane şi a mediului. Asta ne-o demonstrează chiar şi salariaţii din cadrul primăriei care are fiecare planul său de activitate îndeplinit cu succes şi sîrguinţă. Asociaţia utilizatorilor de apă cu scopul gestionării apei din anul 2003, ne spune că şi la ei este o pagină neagră de datornici ca şi în majoritatea localităţilor. Problema pentru cetăţeni apare suma care este mai mare decît au sperat. Întru cît apa este elementul cel mai important al vieţii, oamenii care doresc să beneficieze de acest elixir, achită la timp fără întîrzieri. Perceptorul fiscal din primărie asigură întocmire şi înmînarea avizelor de plată, contribualilor. „În prezent sunt 80% mijloace băneşti colectate din partea cetăţenilor, ceea ce este un rezultat bun”, ne spune perceptorul. Primăria are ca mîna dreaptă şi contabilitatea care este ştiinţa afacerilor, scopul ei fiind: măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitularilor proprii. Contabilul-şef, Raisa Chiriac ne spune că la baza lor stau 11 instituţii care formează în mediu 300 de salariaţi. Munca ce o îndeplinesc este obositoare fiind calcularea salariului dar reuşesc şi le trec pe toate. Primarul fiind capul primăriei, la rîndul său organizează activitatea fiecăruia şi poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor ce le revin acestora. Miţcu Ion împreună cu echipa sa au iniţiativa în rezolvarea problemelor de interes local şi iau hotărîri binevenite pentru cetăţeni. Rezolvarea apare pentru ei ca un sprijin, ca un răspuns la întrebări şi nu în ultimul rînd ca o susţinere în tot ceea ce planifică cetăţenii. Lilia Stratenco, redactor


pag. 3

Noutăţi Nistrene

Ajutorul social: o veste “bună” pentru toţi!!! A

jutorul social este un suport financiar, plătit în fiecare lună, familiilor care se află într-o situaţie de mare dificultate. Acest suport financiar permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă. Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei informează că, începînd cu 1 iulie 2011 nivelul venitului lunar minim garantat va fi mărit cuantumul, de la 530 la 575 lei. În luna iulie vor beneficia de ajutor social 257 de familii, suma totală constituind 184 mii 602 l Suma minimă acordată familiilor ce beneficiază de ajutor social constituie – 31 lei, iar suma maximă este în mărime de 2718, deoarece aceste familii sunt constituite din mai mulţi membri, nu dispun de pămînt şi nu au venituri. Suma repartizată

Nr de beneficiari

31 - 100 lei

12

101 - 500 lei

80

501 - 1000 lei

95

1001 - 2000 lei

67

+ 2000 lei

3

14-21 iulie 2011

Vizita de lucru a Direcţiei asistenţă socială Dubăsari L

a data de 05-06 iulie anul curent a avut loc vizita de lucru în localităţile raionului Dubăsari a Direcţiei asistenţă socială cu prezenţa Preşedintelui raionului Dubăsari dl. Grigore Policinschi şi Preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război şi Muncă raionul Dubăsari d-na Elena Moţpan. Vizita a avut drept scop: • acordarea a 91 foi de odihnă la tabere gratis pentru copii din raionul Dubăsari oferite de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, dintre care 51 foi pentru tabăra COCT ,,Prietenia” şi 41 foi pentru tabăra „Nistru”. De aceste foi sau bucurat

copii din familiile social vulnerabile, monoparentale, copiii orfani tutelaţi, copiii cu dizabilităţi şi copiii a căror părinţi sunt cu dizabilităţi. • acordarea ajutoarelor materiale unice în cuantum de 500 lei conform Dispoziţiei Guvernului nr.56-d din 23.05.2011, pentru 10 persoane foste deportate şi deţinuţi politici din raionul Dubăsari din anii 1941-1949. • au fost susţinuţi financiar 63 persoane a căror cereri depuse au fost examinate la şedinţa Consiliului de administrare a Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei. • acordarea foilor de reabilitare la staţiunile balnio - sanatoriale acordate

de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru luna iunie. Fapt de care s-au bucurat 2 persoane cu dizabilităţi din localitatea Ustia. În cadrul acestor întîlniri Preşedintele raionului a fost la dispoziţia cetăţenilor prezenţi pentru a răspunde la întrebări, a face cunoştinţă cu situaţia cetăţenilor din raion şi posibilităţile îmbunătăţirii acesteia. Menirea noastră este de a ajuta şi susţine persoanele aflate în situaţii mai dificile.

vocate de plante, ciuperci otrăvitoare, plante otrăvitoare, substanţe chimice, ca pesticide, nitraţi, metale grele ş.a. Cauzele principale a apariţiei intoxicaţiilor alimentare sunt: - nerespectarea cerinţelor igienice la transportarea, recepţia, prepararea şi realizarea produselor alimentare; - nerespectarea procesului tehnologic de preparare a bucatelor; - nerespectarea cerinţelor faţă de prelucrarea veselei şi tacîmurilor; - angajarea la bucătărie a salariaţilor bolnavi de infecţii intestinale, purulente etc.; - nerespectarea igienei personale; - evitarea de către salariaţi a examenelor medicale profilactice; - cultura sanitară joasă; - întrebuinţarea ciupercilor şi plantelor otrăvitoare; - folosirea veselei ce conţine metale grele etc. Care este algoritmul primu-

lui ajutor pe care trebuie să-l acordăm? “Dacă se constată apariţia simptomelor descrise anterior, apelăm la serviciul asistenţei medicale de urgenţă. Primul ajutor medical trebuie acordat la domiciliu. Operativitatea poate salva vieţi omeneşti. Pînă la sosirea medicului se iniţiază lavajul gastric, adică spălături gastrice prin provocarea vomelor consecutive. Mai întîi, persoana trebuie să bea 1-2 litri de apă simplă, de temperatura camerei (nu se recomandă apă caldă sau sărată). Procedura se repetă pînă ce apa din stomac devine limpede, sau soseşte ajutorul specializat. Se mai recomandă de a administra un purgativ (remediu care accelerează peristaltismul intestinal), de exemplu sulfat de magneziu sau ulei de vaselină. în mod obligator, se indică un enterosorbent (cărbune activat, cîte 0,5grame la kilogram corp, cu o cantitate de 0,5 litri de apă)”, De-

plasarea la spital se face numai după ce stomacul a fost curăţat şi toxinele eliminate, căci, altfel, ele sunt absorbite uşor în sînge.Bolnavul este spitalizat în secţia de terapie intensivă sau toxicologie, singurul loc unde poate fi supravegheat îndeaproape şi competent, astfel încît să se poată interveni cu măsuri terapeutice rapide. în cazul intoxicaţiilor grave pronosticul este greu de estimat. Sub o aparenţă deloc gravă se poate ascunde un pericol foarte mare. Cine doreşte vînătoare de ciuperci trebuie să cunoască bine ciupercile şi locurile unde le pot culege! Totodată, medicii recomandă insistent oamenilor să evite cumpărarea ciupercilor din locurile neautorizate sau de la cei ce le vînd pe marginea drumului.

Lipceanu Ana Specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi

Numărul beneficiarilor de ajutor social, în comparaţie cu luna iunie a scăzut considerabil, de la 339 la 257 de familii. Cauzele stopării plăţii de ajutor social sunt următoarele: Neîndeplinirea condiţiilor impuse de către AOFM, printre care pot fi: refuzarea unui post de muncă propus de către AOFM sau neprezentarea în termenii stabiliţi, a şomerilor la Agenţia Ocupării Forţei de Muncă. În urma efectuării vizetelor la domiciliu în cîteva localităţi şi anume: Ustia, Holercani, Marcăuţi, Oxentea, Molovata şi Coşniţa, am depistat că la majoritatea beneficiarilor de ajutor social nu corespund condiţiile de trai cu cele indicate în cererea pentru acordarea ajutorului social. Nu au fost declarate toate bunurile pe care le posedă şi veniturile care le obţin, însă în satele Ustia şi Marcăuţi am depistat şi persoane care nu au fost incluse în certificatul de componenţă a familiei şi sunt angajate în cîmpul muncii şi respectiv aduc venit. Direcţia Asistenţă Socială Dubăsari a stopat plata de ajutor social a acestor familii care nu au respectat condiţiile menţionate mai sus. În atenţia beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari de ajutor social, recomandăm să fiţi cît mai sinceri şi loiali în procesul de completare a cererii de ajutor social, în scopul diminuării numărului de stopări a plăţii de ajutor social, în urma efectuării vizitelor la domiciliu. Zinaida NICOLAEV Specialist principal pentru administrarea ajutorului social.

Intoxicaţii cu ciuperci I

ntoxicaţiile cu ciuperci reprezintă o problemă medicală deosebit de importantă, pe de o parte din cauza incidenţei ridicate a acestora (în special, primăvara şi toamna), pe de altă parte din cauza gravităţii lor. Este, totodată, una dintre urgenţele medicale majore la copil, deoarece un număr mare din intoxicaţiile care se soldează cu deces se înregistrează la copii.

Simptomele sunt foarte variate şi se află într-o strînsă corelaţie cu specia de ciuperci, cantitatea de toxină consumată, precum şi cu vîrsta per-

soanei care suportă intoxicaţia. Intoxicaţiile alimentare constituie îmbolnăviri acute, mai rar cronice, necontagioase, care apar în urma ingestiei alimentelor contaminate cu bacterii patogene sau cu conţinut de produşi toxici proveniţi din metabolismul bacterian, etc. Intoxicaţiile alimentare se caracterizează prin debit exploziv: cazuri multiple care apar simultan, prin evoluţie de o scurtă durată cu o simptomatologie comună pentru un grup anumit de consumatori ai unui aliment suspect, care fiind înlăturat nu mai declanşară noi cazuri. Conform clasificaţiei, intoxicaţiile alimentare se divizează în - intoxicaţii microbiene condiţionate de microbii patogeni, E.coli, protecus, cerireus, pergringhes, etc; - intoxicare cu bacterii st.aureus, cl.Botulinium, Fuzarium, Pensilinium şi mixte – provocate de agenţi patogeni ca Cerireus, Aureus; - intoxicaţii nemicrobiene, pro-

Guvir Tatiana Centrul de Sănătate Publică


14-21 iulie 2011

Noutăţi Nistrene

pag. 4

Condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensia funcţionarului public L

a 01iulie 2011 în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr.56 din 09.06.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prin care au fost făcute un şir de schimbări în Legea nr.156 – XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale, Legea nr.544 – XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr.294 – XVI din 25.12.2008 cu privire la procuratură şi altele. O importanţă majoră o au modificările şi completările referitor la pensiile funcţionarilor publici. Obţinerea dreptului la pensia funcţionarului public depinde de trei compartimente obligatorii: stagiu de cotezare în serviciul public, stagiu total de cotezare necesar şi vîrsta de pensionare. 1. Pînă la 01.07.2011 şi după stagiu necesar de cotezare în serviciul public este de 15 ani atît pentru asiguraţi cu statut de funcţionar public cît şi pentru asiguraţi fără statut / art.44 al.2 din Legea 156 – XIV / 2. Stagiu total de cotezare necesar pentru funcţionari publici cu statut / grad de calificare / , care depun cererea la stabilirea pensiei după 01iulie 2011 este de 30 ani şi 06 luni majorîndu-se în fiecare an ulterior la 01 iulie cu 6 luni, conform art.42 al. 1, pînă la atingerea stagiului de cotezare de 35 ani / în an 2020 / atît pentru bărbaţi cît şi pentru femei. 3. Începînd cu 01.07.2011 se majorează cu 6 luni, vîrsta de pensionare pentru asiguraţii cu statut de funcţionar public fiind pentru bărbaţi 57 ani 06 luni şi pentru femei 52 ani 06 luni . În fiecare an ulterior la 01 iulie vîrsta de pensionare se va majora cu 6 luni atingînd în anul 2020 vîrsta de pensionare 62 ani pentru bărbaţi şi 57 ani pentru femei. / art. 44 al. 1 Legea 156 – XIV / Vîrsta de pensionare pentru funcţionari publici fără statut de funcţionar public este de 62 ani pentru bărbaţi şi 57 ani pentru femei, dacă îndeplineşte condiţiile expuse în p. 1-2. Dacă măcar una din condiţiile 1-3, enumerate mai sus asiguratul nu le îndeplineşte, atunci nu are dreptul la pensie ca funcţionar public. După 01 iulie 2011 a suferit schimbări şi în modul de stabilire a mărimei pensiei funcţionarului public, care se calculează în mărime 75% din venitul mediu lunar asigurat pentru ultimele 60 luni de activitate în serviciul public, adică în calcul la mărimea pensiei nu se iau sumele pentru care nu s-a plătit cotizaţiile de asigurări sociale, de exemplu indemnizaţia pentru fiecare an în serviciul public, ajutorul material, indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă s. a . / art.44-45 din Legea 156 – XIV / . Dacă funcţionarul public s-a adresat la stabilirea pensiei pînă la 01 iulie 2011, atunci în calcul vor fi luate toate plăţile lunare, dar dacă s-a adresat după 01.07.2011 vor fi luate în calcul numai plăţile lunare asigurate. Vom precauta cîteva exemple . Ex.1. Femeia născută la 17.06.1959 stagiu de cotezare 31 ani, asigurată cu statut de funcţionar public cu stagiu de cotezare în funcţia publică 16 ani. S-a adresat la CTAS pe data de 4 iulie 2011. În acest caz pensia nu va fi stabilită fiind că după 01.07.2011 nu îndeplineşte condiţia din p.3 n-are vîrsta de pensionare de 52 ani 06 luni. Dacă persoana dată s-ar fi adresat la stabilirea pensiei în perioada de la 17.06.2011 pînă la 30.06.2011 pensia i-ar fi fost stabilită. În cazul dat, persoanei respective, i se va stabili pensia de la 17.12.2011 cînd va împlini vîrsta de 52 ani 6 luni. Ex.2. Bărbat, născut la 02. 01.1954, a activat în funcţia publica 18 ani fără statut de funcţionar public. Stagiu total de cotezare 32 ani sa adresat la CTAS pe data de 04 iulie 2011. În acest caz persoana va primi refuz în stabilirea pensiei deoarece nu are statut de funcţionar public / grad de calificare /. Nicolai Ursul, director CTAS Dubăsari

Pentru cei care doresc să cunoască modificările la legislaţia în domeniul ocupării forţei de muncă Î

ncepînd cu 1 iulie 2011 au intrat în vigoare modificările la Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, ce constau în următoarele: - se prevede ca persoanele care primesc pensii, cu excepţia pensiei de invaliditate de gradul III şi a pensiei de urmaş, nu pot fi înregistrate cu statut de şomer, totodată această categorie de populaţie poate beneficia de alte servicii oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă; - se prevede extinderea metodelor de înregistrare a locurilor vacante prezentate de către agenţii economici: în scris, prin telefon/fax, prin poşta electronică; - şomerii care beneficiază de ajutor de şomaj sau de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională şi care au domiciliul în raza teritorială a agenţiei de pînă la 10 km, este obligatorie prezentarea şi participarea la serviciile de mediere a muncii sau alte servicii de ocupare,

odată în 15 zile calendaristice, pentru ceilalţi – odată la 30 zile calendaristice, de la data ultimei prezentări, precum şi la solicitarea agenţiei;

indemnizaţie de şomaj, să urmeze un curs de formare profesională, totodată fiind susţinuţi prin acoperirea cheltuielilor pentru procesul de instruire, se stabileşte

- pentru a stimula şomerii, care nu beneficiază de

lunar bursă în cuantum de 10% din salariul mediu pe economie

din anul precedent, pe perioada instruirii; - pentru persoanele provenite din muncă, se prevede majorarea perioadei contributive de la 6 luni la 9 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării la agenţie; - baza de calcul al cuantumului ajutorului de şomaj este trecută la calcularea lui în baza salariului mediu al persoanei, dar nu în baza salariului mediu pe economie pentru anul precedent, totodată mărimea ajutorului de şomaj nu poate fi mai mică decît mărimea salariului minim stabilit pe ţară (la moment 600 lei), iar cuantumul maxim al acestuia să nu depăşească salariul mediu pe economie din anul precedent (la moment 2972 lei); - în scopul protecţiei sociale în caz de şomaj, se vor înregistra cu statut de şomer persoanele asigurate în sistemul public de asigurări sociale de stat care au domiciliul în localităţile din Transnistria. V. Micu, AOFM r. Dubăsari


pag. 5

Noutăţi Nistrene

14-21 iulie 2011

Cu privire la pregătirea tehnicii agricole către secerişul spicoaselor şi sarcinile pentru recoltarea calitativă în termeni a roadei 2011.

Î

n anul curent raionul Dubăsari dispune de o suprafaţă de cerealiere de grupa 1 în mărime de 4297 ha,inclusiv: grîu de toamnă 2666 ha.,orz de toamnă - 978 ha.,orz de primăvară - 222 ha.,mazăre308 ha.secară-40 ha.,rapiţă - 238 ha.,Comparativ cu anul trecut 2010, suprafaţa pentru recoltarea 2011 este mai mică cu circa 1000 ha. La acest fapt a influienţat,că administraţia or. Dubăsari prea tîrziu a emis Hotărîrea privind permisiunea la accesul liber la lucrările agricole după traseu,( sfîrşitul lunii octombrie) Agenţii economici erau în disperare,dacă vor avea acces pe anul 2011. Actualmente după traseu sunt semănate 2579 ha. de grupa 1 şi anume, pe primгrii: Doroţcaia-1137 ha, Coşniţa 296 ha,Pîrîta -169 ha,Cocieri - 761 ha , Molovata-Nouă - 193 ha. Practica anului trecut şi anilor precedenţi încă odată a dovedit cît este de important respectarea tehnologiei de cultivare a culturilor cerealiere de toamnă. Difirenţa enormă în nivelul de produ¬cţie obţinut în fiecare gospodăгie şi ba chiar în fiecare cîmp,mărturisesc despre necesitatea acordării atenţiei sporite tuturor verijilor din tehnologia de cultivare: anume

amplasarea corectă după premărgгător, lucrarea şi fertilizarea solului ,epocile şi normele de însămînţare, soiurile, protecţia plantelor etc Ne respectarea cerinţelor faţă de una din aceste verigi duce la compromiterea rezultatelor scontane. Clar lucru, că la aceste condiţii-acsiome este important şi factorul climateric.Condiţiile climaterice a toamnei anului trecut cum şi a anului curent au favorizat pozitiv la dezvoltarea culturilor de toamnăprimăvară. Deci constatăm realitatea,. în majoritatea gospodăriilor agricole suprafeţele de grîu sunt în stare satisfăcătoare, nu au fost reîntoarse, reînsămînţate, în majoritate au fost alimentate cu îngrăşăminte minerale şi protejate de creşterea buruienilor.Deci pe parcurs va depinde de factorul de organizare a desfăşurгăii recoltării în termeni restrînşi.. În urma controlului reciproc dintre gospodăriile agricole a raionului au fost scoase la iveală încă acele neajunsuri care trebuiesc lichidate de urgenţă, a fost apreciată şi roada biologică pe fiecare gospodărie în parte,care arată roada medie în jurul de 35 gh/ha. Gospodările agricole Cocieri,Molovata-Nouă şi cu CAP „Doroţcaia Agro”,CAP „Pîrîta

Agro”,Molovata, Oxentia, Holercani vor obţine mai mult de 35 gh/ha,faţă de restul de gospodării unde roada va fi sub 30 gh/ha. Dar cum se spune, s-a făcut ce s-a izbutit şi ce s-a dovedit de făcut la timp. Roada se va recolta, apoi se va face bilanţul. Cum vom recolta,cu ce,în ce termeni ? Iată întrebările de bază care trebuie să ne îngrijoreze. Trebuie să luăm în consideraţie, că parcul de combine din an în an se micşorează. Real, raionul dispune de 36 de combine pentru recoltare, care au a cîte 20 şi mai mulţi ani de exploatare a lor. Sarcina medie la un combain,combină fiind de 130 ha. Acastă sarcină este mare, aici nici nu se poate de vorbit de termeni optimali,iar în gospodăriile cu suprafeţele amplasate după traseu, sarcina la o combină depăşeşte media pe raion, adică 174 ha. la o combină. CE S-A ÎNTREPRINS ŞI CE ESTE NECESAR DE ÎNTREPRINS? Este cunoscut, că în anii 20062009 au fost formate 6 staţiuni tehnologice de tractoare şi maşini agricole,în cooperativele de producere , la total 22 tractoare MTZ-82 cu şleiful necesar de maşini agricole, acordînduise credit

tehnic, făгă procent de rambursare, cu durată lungă . Pe parcursul acestor ani de către gospodării au fost procurate combine de marcă străină la număr de 6 unităţi. . Este pregătită şi varianta de rezervă cu implicarea detaşamentului de recoltare la ajutor din alte raioane din sudul Republicii., conform comandei preventive a adresărilor agenţilor economici. Anul curent de către gospodăriile agricole SRL „AgroTerra” şi SRL „AgroDacGrup”prin intermediul Proectului 2 KR au fost procurate 2 combine performante,ce evident va contribui la o recoltare fără pierderi şi sporită în termeni. O problemă serioasă este legată de reparaţia şi punerea în funcţie a cîntarelor şi inventarului necesar pentru evidenţa strictă a roadei crescute,.care de mulţi ani n-au fost reparate şi controlate de serviciul special a Departamentului de metrologie şi standartizare din Republică. A fost petrecut controlul tehnic a combinelor în toate gospodăriile agricole/inspecţia „Intehagro”/, în cadrul căruia au fost depistate încă neajunsuri în ce priveşte dotarea combinelor cu necesarul de echipament contra incendiilor. În gospodăriile agricole se vor întreprinde toate măsurile de asigurare a

petrecerii recoltării 2011 şi anume: În cadrul şedinţei Stafului raional cu participarea tuturor compartimentelor Consiliului raional şi a structurilor desconcentrate din teritoriu abilitate cu funcţii de răspundere,s-a atras atenţia la: -Controlul şi pregătirea minuţioasă a combinelor şi maşinilor agricole , -Instrucţiunele speciale pentru toţi angajaţii la recoltă, cu excluderea riscului de incendii, şi cazuri de traumatizm, hrana şi odihna angagaţilor. -Graficul de serviciu, local, raional ,republican a întreprinderilor de aprovizionare cu piese de schimb. -Evidenţa şi monitorizarea recoltării în gospodăriile agricole. -Eliberarea cîmpurilor de paie cu interzicerea arderii miriştei. -Stimularea participanţilor la recoltare. Consiliul raional,Staful raional (preşedinte,vicepreşedintele raionului d-na R. Spinovschi), în special Direcţia Agricultură şi cadastru vor întreprinde măsurile practice- organizatorice întru petrecerea la nivel, fără pierderi în scurt timp a recoltei spicoaselor 2011. P. Porubin, Secretarul Stafului raional

Tehnologii noi în prelucrare a materiei prime agricole. Î

n s.Doroţcaia de mai mulţi ani activează Societatea cu răspundere limitată”Tiraston”, administrată de dl. Peşcov Alexandru, care se ocupă cu producerea făinei de grîu şi a produselor de panificaţie, principalul produs fiind pîinea. Cu acest produs de prima necesitate, întreprinderea deserveşte localităţile Doroţcaia, Coşniţa,Pîrîta şi or. Dubăsari.La fel întreprinderea deserveşte aceste localităţi cu o gamă largă de produse de panificaţie cum ar fi colacii, plăcintele, chiflele şi alte mezeluri procurate la comandă. Începînd cu luna iunie a anului curent întreprinderea a început să producă un produs noupîinea delicioasă,confecţionată după o tehnologie performantă şi unicală pentru meleagurile noastre. Este vorba despre pîinea produsă din grîu alimentar, care prealabil este expus unui proces derijat de încolţire, fără să fie măcinat, din care se produce o pastă care stă la baza confecţionării pîinei nominalizate. Această pîine are un şir de avantaje faţă de

pîinea obişnuită, avînd caracteristici dietetice şi curative, printre care evitarea obezivităţii, diabetului zaharat, aterosclerozelor, alergiei şi altele. Pîinea din grîul tocat stimulează eliminarea din organizm a substanţelor nocive cum ar fi metalele grele, substanţele radioactive şi otrăvitoare de diferită provenienţă. Este recomendată pentru nutriţie la mamele cu copii mici, femeile gravide şi la copii. În prezent la brutăria de la SRL „Tiraston”zilnic se produc peste 1500 pîini,confecţionate după tehnologia nouă,iar în viitorul apropiat se prevede majorarea numărului pînă la 2500 de pîini zilnic. Pe lîngă aceasta întreprinderea produce un şir de alte produse de acest gen, cum ar fi pesmeţii , făina de pesmeţi folosită în culinărie şi altele. Cu certitudine putem spune , că succesele obţinute la întreprindere se datorează în primul rînd dl-ui Alexandru Peşcov care permanent este în căutare de idei noi, ce i-a permis în timp scurt să mobilizeze colectivul la însuşirea noii tehnologii şi

aplicarea ei în producerea pîinii. După cum a menţionat dl.A.Peşcov, fără o susţinere activă a colectivului şi a partenerilor de busines din SA”INTEC”nu ar fi fost posibilă obţinerea succeselor scontate. Datorită partinerilor de bussines, a devenit posibil ca pîinea produsă la brutăria din s.Doroţcaia să fie pe masa de toate zilele din multe localităţi din republică. Numai în oraşul Chişinău această pîine este distribuită în 80 de

supermarchete, la fel de acest produs delicios se pot folosi locuitorii or.Dudăsar ,Criuleni, Vadullui-Vodă şi alte localităţi din republică. Cu acest prilej vrem să felicităm colectivul şi îndeosebi pe administratorul SRL”Tiraston” dl Al.Peşcov cu aceste succese remarcabile şi să vă dorim noi realizări. Vasile Popescu, şef Direcţie agricultură şi cadastru.


14-21 iulie 2011

Noutăţi Nistrene

pag. 6

„Lume” la Tabăra „Prietenia”

Marţi, 5 iulie anul curent, în incinta taberei „Prietenia” s-a organizat un concert pe cinste. Oaspeţii de onoare ca Preşedintele Raionului Dubăsari, Grigore Policinschi şi deputatul în Parlamentul Republicii Moldova Igor Dodon, au aplaudat măiestria �iecăruia în parte.

C

întecele şi dansurile copiilor nu au lăsat indiferenţi pe nimeni. Toţi cei prezenţi dar şi oaspeţii de onoare prin dans şi aplauze au demonstrat încurajarea participanţilor la concert. Tinerii cîştigători care au dovedit putere şi isteţime la competiţiile sportive din cadrul taberei care au avut loc, s-au ales cu diplome oferite din partea deputatului Igor Dodon care la rîndul său le-a urat succes mai departe pentru o victore apreciabilă. O vacanţă de neuitat şi odihnă frumoasă, acesta este scopul taberei şi părerea copiilor care şi-au petrecut timpul pozitiv la „Prietenia”. La aceste cuvinte de încredere se alătură şi deputatul Igor Dodon care a ales pentru feciorul său anume acest loc de odihnă. „Îmi place atmosfera, distracţiile de aici, mi-am făcut o mulţime de prieteni. Vara viitoare posibil tot aici o să vin”, ne spune Vlad Dodon din detaşamentul 7. Copiii au înşirat la picioarele tuturor cîntece şi voie bună, dar surpriza cu care a venit domnul Deputat a fost una uimi-

toare. Pentru mic şi pentru mare, formaţia „LUME” a bucurat pe toţi cu prezenţa sa, care a adus în buzunare cadouri şi multă multă veselie. Cei mai isteţi s-au ales cu CDuri şi maiouri din partea formaţiei. Gălăgia şi îmbulzeala în jurul scenei nu a încetat pînă la plecarea vedetelor. Autografe, poze, de asemenea dorinţa de a nu le da voie să plece, asta au avut în gînd copiii la sfîrşitul concertului care au înconjurat pe fiecare Star în parte. „ A fost plăcut să facem seara aceasta una deosebit de veselă. Este pentru prima oară cînd avem aşa un public doar cu copii şi ne bucurăm mult că am reuşit să ne distrăm împreună”, ne spune Irina Tarasiuc din formaţia „Lume”. Obosiţi dar plini de amintiri plăcute, împăcaţi cu gîndul că mîine va fi la fel, aşa au rămas copiii la plecarea tuturor şi la finele concertului. Această zi va rămîne în memorie mult timp şi nu va lipsi dorinţa de a se repeta ce a fost o dată.

Cînd un copil are talent, acesta se poate manifesta sub orice formă, muzică, pictură, dans sau teatru. Fiecare talent, fiecare dorinţă sau abilitate necesită investiţii şi dezvoltare continuă, în mod contrar el se pierde şi nu mai are nici un viitor.

D

eşi nu au un îndrumător profesionist în domeniul actoriei, tînăra generaţie din satul Doroţcaia, se arată cointeresată de acest compartiment al artei, venind de fiecare dată în scenă cu o nouă improvizaţie teatrală. „Întotdeauna am avut dorinţa să facem un cerc dramatic la noi, pentru că copiii au talent, au idei şi dorinţă. Deja de cîţiva ani încercăm să ne descurcăm fără un profesionist, deşi noi am avea nevoie de un regizor, mai ales că avem statutul de Casă de Cultură model”, spune directorul Casei de Cultură din Doroţcaia, domnul Ion Nicolaev.

Lilia Stratenco Redactor, ziarul „ Noutăţi Nistrene”

Teatrul - o estafetă de la Dumnezeu

Majoritatea pieselor jucate sunt aranjate la iniţiativa tinerilor, ideile la fel fiind ale lor. Depunînd o muncă comună cu colectivul Casei de Cultură, obţin rezultate frumoase, apreciere din partea publicului şi predispoziţia de a mai face lucruri deosebite la fiecare apariţie în scenă. „Eram singurii care ne compuneam scenariul, căutam costume şi făceam decoraţii, evident că eram moderaţi de domnul Ion sau de doamna Tatiana Grigoriev care ne ziceau dacă e bine ceea ce facem sau nu, oricum majoritatea ideilor veneu de la noi”, spune Mihai, participant la spectacole.

Printre piesele prezentate la fiecare sărbătoare, se numără şi „Iarmaroc”, act de binefacere organizat de colectivul Casei de Cultură împreună cu elevii liceului, avînd scopul de a susţine un tînăr bolnav de leucemie. O altă înscenare este piesa „La Piaţă”, scrisă de către Boris Grigoriev, personajele căreea au fost inspirate din locuitorii satului Doroţcaia. Interesul faţă de arta teatrală se pota găsi cu uşurinţă şi printre tinerii care deja de mult timp au terminat studiile în liceu, „Îmi plăcea să merg de fiecare dată la repetiţii, iar atunci cînd vedeam că se primeşte ceva frumos,

interesul acesta de a ieşi în scenă, de a arăta şi celorlalţi ce facem era şi mai mare. Veneam cu diferite păreri, dar încercam să le combinăm, să facem ceva comun între tradiţiile satului şi sceneta noastră. Eram foarte atenţi la personajele pe care le alegeam şi încercam să-i găsim un prototip printre oamenii din sat pentru a le observa manierele şi ale folosi pe scenă”, zice Vladimir, tînăr actor. „Ştiu că nu voi renunţa niciodată la teatru, pentru că am ce arăta spectatorului, alături de artiştii cu care lucrez. Teatrul vine în viaţa noastră ca o estafetă de la Dumnezeu, iubiţi teatrul, mergeţi la

teatru, şi nu uitaţi că lucrurile materiale se pierd, rămîne doar arta în toată splendoarea ei”, spune Nadejda, tînără scenaristă şi actriţă. Penrtu aranjarea acestor reprezentaţii minunate, mereu s-a depus multă muncă, s-a conlucrat şi cu alte instituţii care puteau oferi careva costume sau decoraţii, totuşi cel mai important lucru este faptul că de fiecare dată a existat dorinţă şi plăcerea de a realiza ceva deosebit şi frumos. Nastea Polevoi, corespondent-practicant


pag. 7

Noutăţi Nistrene

Unghiul distractiv din satul Molovata Veche F

otbalul înseamnă relaxare, încărcare cu energie, un joc de echipă ce întăreşte relaţiile între oameni, înseamnă apropiere, şi nu în ultimul rînd o evadare din stresul cotidian. Jocul acesta a unit întotdeauna oamenii, indiferent de statut sau vîrstă. Educarea unui mod sănătos de viaţă prin intermediul fotbalului a fost mereu alegerea corectă. O parte din tineri iubesc enorm acest joc şi îl înţeleg ca pe o metaforă a vieţii, cu victoriile obţinute în ultimul minut, egalările nesperate, înfrîngerile acceptate cu capul sus. Tinerii din satul Molovata Veche, raionul Dubăsari, au parte de o bucurie enormă cu care se mîndresc zi de zi. Consiliul raional în comun cu primăria Molovata au contribuit la construcţia terenului de mini-

fotbal, principalul obiectiv fiind satisfacerea condiţiilor posibile pentru petrecerea timpului liber, frumos. În fiecare zi acest loc distractiv oferit din inimă este arhiplin cu tineri, se întîlnesc pentru a juca, întru cît fotbalul este sportul care a unit întotdeauna oamenii, indiferent de statut sau vîrstă. Este marea posibilitate de a-şi face noi

prieteni şi invers de a lega prietenia care este. Unde nu ar fi iubitorii de fotbal, acasă sau la 2000km departe de ea, totuna vor juca cu mult drag şi sîrguinţă, dar tinerii din satul Molovata Veche se bucură de distracţie în locul în care s-au născut. “Venim aici în fiecare zi, acest locuşor ne uneşte pe toţi, avem o ocupaţie şi o preţuim mult. Pe acest teren am combinat mereu utilul cu distracţia”, ne spune un tînăr din satul Molovata Veche. Acest colţuşor relaxant şi vesel este apreciat şi de părinţii copiilor care stau cu grija împăcată fiind la curent unde se distrează tînăra generaţie. Nu în ultimul rînd, unghiul distractiv apare pentru ei o experienţă bună în viaţă întru cît au şansa de a învăţa să piardă cu capul sus. Pot ţine piept golurilor şi nu

uită să se salute prietenos la despărţire. Terenul de minifotbal va rămîne pentru tineri ca cea mai bună dovadă de mulţumire şi respect pentru iniţiativa construcţiei, care este acum colţul divin şi locul unde ocupaţia apare pe partea din faţă a vieţii. Lilia Stratenco, redactor

14-21 iulie 2011

Campionatul 2011 - în memoria colaboratorilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiiloe Excepţionale În scopul sporirii pregătirii gărzilor de serviciu pentru acţionare în condiţii extremale, formării calităţilor morale, deprinderilor de a activa organizat şi întru dezvoltarea spiritului de echipă, la data de 22 iunie 2011 echipa secţiei Situaţii Excepţionale Dubăsari a participat la Etapa 1 a „Campionatului republican în memoria colaboratorilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale căzuţi la datorie”.

C

ompetiţia s-a desfăşurat în conformitate cu Regulamentul organizării Campionatului 2011 în memoria colaboratorilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiiloe Excepţionale căzuţi la datorie, unde au partici-

pat echipele secţiilor excepţionale: Ialoveni, Străşeni, Dubăsari, Criuleni şi Anenii Noi. Probele sportului aplicativ al salvatorilor şi pompierilor au fost: depăşirea pistei cu obstacole 100m; urcarea pe scara de fereastră la

Nistru - rîul de viaţă a Moldovei

nivelul patru al turnului de instruire; urcarea pe scara culisabilă la nivelul trei al turnului de instruire; ştafeta pompierilor 4x100 metri cu obstacole; desfăşurarea de luptă de la motopompă. Echipa secţiei situaţii excepţionale Dubăsari a demonstrat o pregătire calitativă de acţiune în condiţiile situaţiilor excepţionale, la trei probe din cele enumerate mai sus colaboratorii Secţiei s-au clasat pe locul 1 în clasamentul general între echipe pe locul1. Echipa învingătoare conform Regulamentului v-a prezenta Direcţia Situaţii Excepţionale mun. Chişinău la etapa a 2-a a Campionatului republican în memoria colaboratorilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale căzuţi la datorie. Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale căzuţi la datorie.

Aerul curat şi proaspăt, răcoarea de dimineaţă şi adierea de seară de pe Nistru, lasă cele mai plăcute senzaţii. Cîteva ore petrecute într-o astfel de ambianţă, care combină armonios odihna cu sănătatea, umple lumea cu voiciune şi energie.

N

u în ultimul rînd restabileşte sentimentul de confort interior şi abilitatea evaluării integre a situaţiei în lumea înconjurătoare, care este în continuă mişcare. De această părere sunt şi tinerii care în zilele de odihnă preferă să împartă toate gîndurile atît pozitive cît şi mai puţin cu apa din rîul Nistru. „Pentru mine locul acesta este unul sfînt, pe malul rîului simţim adevărata odihnă. Aici putem combina odihna cu mediul sănătos de viaţă” ne spune Dumitru zîmbind. Nistru a prevăzut totul pentru a satisface dorinţele atît romanticilor cît şi tuturor persoanelor doritoare să simtă adevărata libertate şi odihnă în sensul direct al cuvîntului. „Deseori vin aici cu prietena pentru a privi apusul soarelui, liniştea şi doar murmurul apei mai ajută şi la vorbe frumoase, spuse de la inimă. Mediul acesta liniştit ma ajutat sămi cer iertare de la iubită sau invers să-i şoptesc cuvinte dulci” spune Alexandru. Păsările la fel sunt amabile şi binevoitoare cu oaspeţii care vin zi de zi, cîntă atît de frumos încît se face pe un

timp linişte pentru a fi auzite, ele apar ca un suport pentru rîu, absenţa lor aduce cu sine tristeţea. Doar pe malul Nistrului poţi îmbogăţi sărăcia spirituală, aici te poţi regăsi în cercurile apei luminate de soare. Apa apare ca cel mai important component al naturii, ea la rîndul ei are la bază odihna plăcută a oamenilor şi peisajul cel mai frumos care ne înconjoară. Rîul e obişnuit să prezinte un punct focal al acivităţilor umane din toate timpurile şi epocile. Ambele maluri ale sale au fost întotdeauna dens populate. La capitolul curăţenie oamenii se străduie din răsputeri să nu strice peisajul care a fost pînă la venirea lor cel mai frumos. „ Alegem ocul cel mai curat şi mai frumos ză cel mai mare rîu al lor drept simbol, o imagine generalizată a istoriei sale şi a civilizaţiei antice dezvoltată pe malurile acelui rîu. Egiptul este de neînchipuit fără Nil, Germania fără Rhein, Ucraina fără Nipru. Nistru este rîul de viaţă a Moldovei şi mîndria cu care se mîndreşte fiecare în parte. Lilia Stratenco, redactor


pag. 8

Noutăţi Nistrene

Comunicat informativ Pe data de 05.06.2011 în jurul orelor 23-00 în încinta staţiei de pompare nr.4 a STI “Briceni” I.S. “Apele Moldovei”, amplasată în preajma localităţii Corjeuţi r. Briceni, a avut loc un caz de electrocutare cu maşinistul operator Andronic Dumitru Erimei, anul 1953, domiciliat în s. Corjeuţi, care a rămas în viaţă dar s-a ales cu arsuri grave de gradul 2 şi 3 a corpului. Ulterior a decedat în spital. Circumstanţele accidentului În ziua nominalizată, în jurul orelor 23-00 în încinta staţiei de pompare nr.4 a STI „Briceni” I.S. “Apele Moldovei”, amplasată în preajma localităţii Corjeuţi r-nul Briceni, pătimitul Andronic D., care este angajat la întreprinderea respectivă din 19.01.2009 în calitate de maşinist operator, a hotărît (din spusele pătimitului) să conecteze iluminarea în încăperea staţiei de pompare. Deschizînd uşa PD-0,4KV pătimitul a conectat întrerupătorul automat trifazat de tip AE-2036 Inom-2,0 A preconizat pentru conectarea şi deconectarea iluminării în staţie, însă iluminarea nu s-a conectat. Cu tentativa de a înlătura defectul, pătimatul a conectat lanterna telefonului mobil şi a trecut în spatele PD, a deschis uşa şi a conectat întrerupătorul automat trifazat de tip AE-2046 cu I nom-16 A, destinat pentru alimentarea cu energie electrică a motorului de la robinetul pompei, care nu are nici o atribuţie cu reţeaua de iluminare. Întrerupătorul dat AE-2046, Inom-16 A este alimentat cu energie electrică de la barele de putere (amenajate deasupra PD), printr-un singur conductor fazic, conectat la unul dintre contactele de sus a întrerupătorului, de la care din contactul comun, printr-un conductor era alimentat cu energie electrică întrerupătorul automat pentru iluminare. Din spusele pătimitului s-a stabilit că el conectînd întrerupătorul dat, care este amenajat alături de întrerupătorul automat trifazat central NCO-400, Inom-250 A, din neatenţie a provocat un scurt circuit la întrerupătorul automat trifazat central NCO-400, care era sub tensiune. Conform examinării efectuate la locul accidentului, s-a constatat că scurt circuitul a fost provocat din pricina conexiunii dintre partea metalică a PD şi contactului de conexiune de sus din spate a întrerupătorului automat trifazat central NCO-400, care a dus la apariţia arcului electric între corpul PD cu faza “C” a întrerupătorului şi apoi între toate fazele, pe partea de sus a întrerupătorului. Trebuie de menţionat faptul că la data de 03.06.2011 personalul electric a STI “Briceni” I.S. “Apele Moldovei”, în încinta staţiei de pompare nr.4 au efectuat lucrări de reparaţie în IE şi anume în PD cu pricina. Ţinînd cont că pătimitul este spitalizat la centrul de hirurgie or. Chişinău şi nu este posibilitatea de aflat adevărul cum s-a întîmplat, se presupune că a căzut un obiect lateral (capăt de conductor, şurub) în momentul dat lăsat după reparaţie, între corpul metallic al PD şi întrerupătorul automat trifazat central NCO-400, care a provocat scurt circuitul, sau pătimitul a încercat să instaleze un “şunt” dintre aceste două întrerupătoare pentru a avea lumină, formînd astfel un scurt circuit dintre faze diferite. În urma arcului electric la pătimit a luat foc cămaşa şi pălăria. Pătimitul a ieşit din încăpere de sinestătător, s-a urcat în maşină şi a plecat acasă, de unde şi la luat ambulanţa. Şef IET Edineţ P. Andronic

AV I Z

Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal pentru analiză economică şi prognozări în cadrul Secţiei dezvoltare economică şi investiţii. Codiţii de participare la concurs: - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; - posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu; - neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; - lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; - neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice. Cerinţe faţă de candidaţi: - studii superioare în domeniul economic; - experienţă în serviciul public minim un an, - abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă; cunoştinţe de operare PC (MS Office Word, Excel, Internet Explorer); profesionalism, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă; Actele necesare pentru angajare: - cerere; - CV-ul personal; - diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare(copia); - buletin de identitate (copia); - carnet de muncă (copia); - livret militar; - certificat medical; - cazierul juridic. Adresa: Consiliul raional Dubăsari, et.III s. Coşniţa, str. Păcii Tel. de contact: 44-758 Data limită de depunere a actelor necesare 10 august 2011.

Felicitări Pentru cea mai scumpă mămică şi soţie, Stratenco Tatiana Ion. Te felicităm cu frumoasa aniversare a 50 de ani, îţi aducem sincere felicitări, urări de sănătate şi de viaţă-ndelungată! Fie ca această zi să îţi deschidă poarta unui viitor plin de viaţă, Dumnezeu să-ţi dea un curcubeu la fiecare furtună, un zîmbet la fiecare lacrimă, împliniri şi multă iubire! Pentru dragostea şi fericirea ce le-ai adus în vieţile noastre, pentru sfaturile înţelepte ce ni leai dezvăluit cu atîta răbdare, pentru inima ta bună şi generoasă care ne inspiră, îţi mulţumim, îţi mulţumim, îţi mulţumim şi te iubim. La mulţi Ani! Cu sărbătoarea din partea copiilor şi soţului.

14-21 iulie 2011 Stimată Doamnă Procuror, Valentina Bradu Cu prilejul sărbătoririi Zilei de naştere, Vă aducem în dar cele mai alese urări de bine, sănătate şi noroc. Apreciem mult activitatea Dumneavoastră, asigurîndu-Vă de consideraţiunea şi recunoştinţa noastră pentru munca nobilă pe care o înfăptuiţi zi de zi, pentru că în pofida tuturor greutăţilor mereu, cu destoinicie şi dăruire de sine, staţi la straja valorilor democratice, apărînd interesele, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Vă dorim din suflet sănătate, perseverenţă, dăruire şi devotament în slujirea profesiei Dumneavoastră, să Vă bucuraţi din plin de stima şi recunoştinţa tuturor celor ce Vă înconjoară.

Comunicat informativ Pe data de 30.06.2011, în jurul orelor 06-25 în localitatea Ustia, r-nul Dubăsari, a avut loc un caz de electrocutare mortală a unui bărbat de vîrstă medie. Circumstanţele accidentului: Accidentul dat a fost surprins de сătre vecina acestuia, care a spus că în dimineaţa respectivă, l-a văzut pe accidentat cum se pregătea să plece la pescuit. Ajungînd în dreptul porţii ea a văzut, că vecinul a căzut jos. Văzînd că nu se scoală, speriată l-a anunţat pe soţ, care sosind la faţa locului a observat că accidentatul ţine în mînă o bucată de conductor, care s-a dovedit a fi LEA-0.4kv. din deschizătura dintre pilonii 23 şi 23/1, amenajată prin grădina lui. Dîndu-şi seama că conductorul poate fi sub tensiune, s-a întors acasă, a luat o lopată cu mîner uscat şi a dat conductorul într-o parte, iar pe soţie a trimis-o să-l înştiinţeze pe d-nul Gheorghe Lungu care locuia şi el în apropiere, angajat la Red „Union Fenosa”. D-lui la rîndul său l-a telefonat pe fratele lui, Mihai Lungu maistru de distribuţie şi exploatare a acestui sector al RED “Union Fenosa”, care a luat măsuri operative de deconectare a LEA-0,4 kv şi a anunţat salvarea şi poliţistul de sector. La sosirea medicilor de la urgenţă a fost constatat decesul accidentatului. Cauzele producerii accidentului: 1. Instalarea în PT-538 a aparatului de protecţie contra scurtcircuitelor în reţeaua de 0,4kv ( tip VA 88-32, Iт =100 A) dimensionat incorect (contrar p.3.1.8 şi 1.7.79 a normelor de amenajare a instalaţiilor electrice). 2. Amenajarea deschizăturii derivatei LEA 0,4kv, dintre pil. 23-23/1, prin grădinile locatarilor cu o lungime de circa 65 m, ceea ce contravine p. 2.4.53 a normelor de amenajare a instalaţiilor electrice. 3. Încălcarea de către proprietarul reţelelor electrice a cerinţelor p.5.7.1, 5.7.5, 5.7.18 a regulamentului de exploatare tehnică a centralelor şi reţelelor electrice (RETCRE) cu privire la starea tehnică a reţelelor electrice, modul de întreţinere şi deservire, precum şi efectuarea măsurilor necesare prevăzute de Regulamentul în cauză. Inspector superior IET Chişinău Ion Zacutico

AVIZ

Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport Dubăsari anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiei preşcolare nr.3, s. Pohrebea. La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice, care au desfăşurat activitate pedagogică pe parcursul ultimilor 5 ani, ce nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, posedă limba română, sînt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei şi nu au antecedente penale. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt vor prezenta la DGÎTS Dubăsari, în termen de 30 zile din ziua publicării anunţului, următoarele acte obligatorii pentru participare la concurs: - cererea de înscriere; - copia actului de identitate; - copiile legalizate ale actelor de studii; - copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/managerial; - curriculum vitae; - copia legalizată a carnetului de muncă; - certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; - certificat de cazier judiciar; - programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru 5 ani; - cuprinsul dosarului, în două exemplare. Actele vor fi depuse la DGÎTS Dubăsari, bir.307 Tel. de contact: 0-248-44-767; 44-737.

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 2768

Cu respect, Grigore POLICINSCHI, Preşedintele raionului Dubăsari

Sincere felicitări adresăm dlui Vasile Şova, cetăţean de onoare a raionului Dubăsari cu ocazia sărbătoririi Zilei de naştere. Stimate domnule Şova, în această zi remarcabilă pentru Dumneavoastră, vă adresăm cele mai sincere şi mai frumoase urări de bine, prosperitate şi sănătate. Fie ca această zi de o semnificaţie aparte pentru Dvs să vă insufle şi mai mult dorinţa de a trăi frumos viaţa, de a crea lucruri deosebite, astfel încît să atingeţi cele mai înalte culmi de revelaţie sufletească. Vă dorim să aveţi parte de noi împliniri, noi planuri îndrăzneţe a căror realizare să vă facă să trăiţi în permanenţă sentimentul fericirii şi al mulţumirii de sine. Cu respect,de la numele Consiliului raional Dubăsari, Preşedintele raionului, Grigore Policinschi

Domnului Porubin Valentin la frumoasa vârstă a împlinirilor profesionale îi oferim florile recunoştinţei, buchetul cuvintelor de mulţumire. Peste ani, lumina vieţii radiază fericire, Omenesc e de a trece prin a cărţilor zidire. Rai al terei, plin de floare, doar o şcoală poate fi; Un copil porneşte-n viaţă cartea sorţii de-a citi. Binele din astă lume semănat e-n sfântă carte, Iar copilul tot citind-o merge dârz tot mai departe. Nu se pune la-ndoială că şi viaţa e o şcoală. V-aţi pornit prin ani de glorii să creaţi un scut fierbinte A visărilor frumoase ce duc faima înainte. La această sărbătoare am venit cu dalbe flori, E firesc, e omeneşte, să avem mii de fiori. Nu-i puţin, deloc, de-a duce cârma şcolii-n larg deschis, Timp de patru lungi decenii de-a fi rege-n paradis. Iar acum, când timpul vine, de-a da cârma mai departe, Noi venim cu mulţumire şi adâncă pietate. Colaboratorii DGÎTS Dubăsari, 12 IULIE 2011.

La mulţi Ani! Scumpa şi draga noastră Bolgari Nadejda, primeşte în dar de la familie cele mai calde şi sincere urări de bine, fie ca soarele să te urmeze mereu, norocul să te conducă de mînă la greu. Astăzi, fiind o zi frumoasă Şi ştiind că-i ziua ta, În parfumul dimineţii Ţinem a te felicita. Astăzi, ziua fericirii Pentru tine a sosit; Îti dorim în a ta viaţă Numai drumul aurit, Flori frumoase, fericire Să răsară-n calea ta, Iar acum, te rog, primeşte LA MULTI ANI din partea noastră.

Tel.: 44-857 Tiraj:2000 ex.

Redactor : Irina Glod .

Nr.25-26  

14-21 iulie 2011 Nr. 25-26 (195-196) lamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari” Ziarul Consiliului Raiona...

Nr.25-26  

14-21 iulie 2011 Nr. 25-26 (195-196) lamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari” Ziarul Consiliului Raiona...

Advertisement