Page 1

มิติใหม่สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบศาสตร์ วัฒนธรรม โหราศาสตร์จีนและการท่องเที่ยว

ประจำ�เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ร า ก า ินตน

ับ ก ก ั ามร

แ น ิ ห ์ ฑ ณั

ว ค ะ ล มแ

ร ร ิ ธ คต

” ก ปล

ภ ิ ธ พ ิ พ “

»»โรคเก๊า … กินอย่างไรถึงจะดี ? »»พลังแห่งสีแดงกับธาตุ จะช่วยขจัดความโสดให้เราได้ยังไงนะ ? »»พิธีกรรมโบราณสืบทอดยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น “พิธีต่ออายุ” »»“ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว” เจ้าพ่อแห่งความยุติธรรม เทพเจ้าแห่งสันติสุข »»ดูดวงตามปีนักษัตร ประจำ�เดือนสิงหาคมด้วย “ไพ่โปตาลา”


สารทลิบซิว วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 17.14 น. / ซู้ซู้ วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 08.05 น. ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 - วันที่ 7 กันยายน 2556 เป็นเดือน 庚/申 เดือนนักษัตรวอก ชง ขาล, ปีนักษัตรมะเส็ง ชง กุน ทิศอสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศใต้ 135 - 225 องศา และ ทิศตะวันออก 45 - 142.5 องศา ทิศแตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศเอี๊ยง 寅 45 - 75 องศา และ ทิศไห 亥 315 - 345 องศา ตำ�แหน่งวิบัติ (โหงวอึ้ง) อยู่ตำ�แหน่งศูนย์กลาง ทิศอสูรและทิศแตกสลาย ให้ยกเว้นการกระทำ�พิธีการใด ๆ เช่น สร้างบ้าน ซ่อมแซม เข้าบ้านใหม่ ย้ายออก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำ�งาน เตียงนอน จะเกิดเหตุ วุ่นวาย หากจำ�เป็นต้องดำ�เนินการในทิศดังกล่าว ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัย (ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก) ตำ�แหน่งวิบัติ ห้ามกระทบกระเทือน เช่น เจาะ ทุบ เคาะ ตอก สั่นสะเทือน กรณีจำ�เป็นต้องดำ�เนินการในทิศดังกล่าวให้ราดน้ำ� 5 ขัน (ถัง) และใช้ฤกษ์ปลอดภัย

庚 子

วันกุน ชง มะเส็ง

壬 寅

วันขาล ชง วอก

วันเถาะ ชง ระกา 己 酉

วันจิ้งซิ้ง (เด่นดัง) เป็นวันก้าวหน้า มีชื่อ เสียง เหมาะสำ�หรับ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ วันระกา ชง เถาะ

丙 辰

วันมะโรง ชง จอ

癸 亥 วันเทียงเต็ก (เทพสุริยัน) เป็นวันสิริมงคล คุ้มครอง ส่งเสริม เหมาะสำ�หรับ ทำ�บุญขอพร วันกุน ชง มะเส็ง

癸 วันเทียงอิกกุ้ยยิ้ง 卯 (เทพอุปถัมภ์) เป็นวัน ปกป้อง คุ้มครอง เหมาะ สำ�หรับทำ�กุศล บริจาคทาน จะได้รับบุญเพิ่มทวีคูณ 庚 戌

ฤกษ์ 05.30 - 06.30 น. * วันจอ ชง มะโรง

วันพระไทย 甲 วันพระจีน 乙 丁 丙 วันเทียงอิกกุ้ยยิ้ง 巳 วันเทียงเต็ก 辰 未 午 (เทพอุปถัมภ์) (เทพสุริยัน),วันง้วยเต็ก เป็นวันปกป้อง คุ้มครอง (เทพจันทรา)วัน 4 สิ้น เหมาะสำ�หรับทำ�กุศล เป็นวันหมดสิ้นกำ�ลัง บริจาคทาน จะได้รับบุญ เหมาะสำ�หรับการทุบ ฤกษ์ 13.30 - 14.30 น.* ฤกษ์ 11.30 - 12.30 น. * เพิ่มทวีคูณ ก่อสร้าง ทำ�บุญขอพร วันมะเมีย ชง ชวด วันมะแม ชง ฉลู วันมะเส็ง ชง กุน วันมะโรง ชง จอ 辛 壬 癸 甲 วันพระไทย 子 丑 亥 寅 วัน 4 เสื่อม วันง้วยเต็ก (เทพจันทรา) วันเทียงเต็ก (เทพสุริยัน) เป็นวันหมดสิ้นกำ�ลัง เป็นวันสิริมงคล คุ้มครอง เป็นวันสิริมงคล ส่งเสริม เหมาะสำ�หรับ คุ้มครองส่งเสริม เหมาะ เหมาะสำ�หรับการทุบ ก่อสร้าง ทำ�บุญขอพร สำ�หรับทำ�บุญขอพร ฤกษ์ 21.30 - 22.30 น. * วันชวด ชง มะเมีย วันกุน ชง มะเส็ง วันฉลู ชง มะแม วันขาล ชง วอก

戊 丁 วันเทียงอิกกุ้ยยิ้ง 巳 午 (เทพอุปถัมภ์) เป็นวันปกป้อง คุ้มครอง เหมาะสำ�หรับทำ�กุศล บริจาคทาน จะได้รับบุญ ฤกษ์ 13.30 - 14.30 น. * เพิ่มทวีคูณ วันมะเมีย ชง ชวด วันมะเส็ง ชง กุน 甲 乙 丑 子 วันจิ้งซิ้ง (เด่นดัง) เป็นวันก้าวหน้า มีชื่อ เสียง เหมาะสำ�หรับ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ วันชวด ชง มะเมีย

วันชวด ชง มะเมีย

วันฉลู ชง มะแม

己 未

วันพระจีน วันพระไทย วันสารทจีน วันมะแม ชง ฉลู

庚 申

วันวอก ชง ขาล

วันพระไทย 丁 卯 วันเทียงอิกกุ้ยยิ้ง (เทพอุปถัมภ์) เป็นวันปกป้อง คุ้มครอง เหมาะสำ�หรับทำ�กุศล บริจาคทาน ฤกษ์ 21.30 - 22.30 น. * ฤกษ์ 19.30 - 20.30 น. * วันขาล ชง วอก วันเถาะ ชง ระกา 丙 寅

辛 丑

วันฉลู ชง มะแม 戊 申 วันเทียงเสี่ย (ฟ้าอภัย) เหมาะสำ�หรับการขอขมา ลาโทษ ทำ�บุญสังฆทาน วันวอก ชง ขาล

乙 วันเทียงอิกกุ้ยยิ้ง 卯 (เทพอุปถัมภ์) วัน 4 เสื่อม เป็นวันหมด สิ้นกำ�ลัง เหมาะสำ�หรับ การทุบ ก่อสร้าง

ฤกษ์ 19.30 - 20.30 น. * วันเถาะ ชง ระกา 辛 壬 戌 酉 วันง้วยเต็ก (เทพจันทรา) เป็นวันสิริมงคล คุ้มครอง ส่งเสริม เหมาะสำ�หรับ ทำ�บุญขอพร ฤกษ์ 05.30 - 06.30 น. * วันจอ ชง มะโรง วันระกา ชง เถาะ 戊 辰

วันมะโรง ชง จอ

己 วันเทียงอิกกุ้ยยิ้ง 巳 (เทพอุปถัมภ์) เป็นวันปกป้อง คุ้มครอง เหมาะสำ�หรับทำ�กุศล บริจาคทาน จะได้รับบุญ เพิ่มทวีคูณ วันมะเส็ง ชง กุน

* ใช้เป็นฤกษ์ออกรถได้ หมายเหตุ การฤกษ์ปลอดภัยสำ�หรับการเข้าบ้านใหม่ เปิดร้าน ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำ�งาน เตียงนอน ให้เริ่มต้นและเสร็จพิธีภายในฤกษ์ที่กำ�หนด การฤกษ์ปลอดภัยสำ�หรับการซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ให้เริ่มต้นภายในฤกษ์ เสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ต้องทำ�ต่อเนื่องห้ามหยุดเกิน 7 วัน

3


สวัสดีคุณผู้อ่านนิตยสารดวงจีนที่รักทุกท่านนะคะ นิตยสารดวงจีนของเราเริ่มต้นทำ�ความรู้จักกับผู้อ่านครั้งแรกในรูป แบบของ Digital Magazine (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://itunes.apple.com/us/app/duangjeen/id592070552?mt=8) และ มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเป็นรูปเล่มตีพมิ พ์ จนกระทัง่ ถึงเล่มปัจจุบนั ทีอ่ ยูใ่ นมือทุกท่านเล่มนี้ ทีมงานต้องขอขอบคุณท่านผูอ้ า่ น ทุกท่านที่ไว้วางใจและติดตามนิตยสารดวงจีนมาโดยตลอดด้วยนะคะ และในเล่มนี้เป็นฤกษ์ดีที่ทางทีมงานได้มีการปรับปรุงรูป เล่มให้สวยงามกะทัดรัดและน่าอ่านมากขึ้น เพิ่มเติมในส่วนเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับดวงโหราศาสตร์และศาสตร์จีนทุกแขนง ให้มีความหลากหลายมากขึ้น รับรองว่ามีประโยชน์และสาระความรู้อัดแน่นเต็มเปี่ยมในทุกๆบรรทัดแน่นอนค่ะ นอกจากการปรับรูปแบบนิตยสารดวงจีนใหม่แล้ว ในเดือนสิงหาคมนี้ยังมีฤกษ์มงคลอีกวาระหนึ่ง นั่นคือวันคล้าย วันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือองค์แม่หลวงของชาวไทย ทีมงานดวงจีนขอถวายพระพร ให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน … และในเดือนแห่งมงคลเช่นนี้ก็ เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับการจูงมือคุณพ่อคุณแม่และครอบครัว เดินทางไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง หากยังไม่รู้ว่าจะเริ่ม ต้นที่ไหนดี ในคอลัมน์ “จีนศักดิ์สิทธิ์ไหว้แล้วรวย” ฉบับนี้ เราอยากจะขอนำ�เสนอ ศาลเจ้าเพ็กเล่งเก็งหรือศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยสามก๊กและอยู่คู่ชาวชุมชนคลองเตยมายาวนาน 70 ปีเชียวค่ะ และอีกสถานที่ที่เราภูมิใจนำ� เสนอนั่นคือ พิพิธภัณฑ์หินแปลก การันตีได้เลยว่าเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีหินรูปร่างแปลกตาที่สอดแทรกทั้ง จินตนาการและคติธรรมไว้ เรียกได้ว่าดูเพลินจนแทบลืมเวลาเลยล่ะค่ะ ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามเรื่องราวหินแปลกนี้ได้ใน “คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ” ค่ะ

ฤกษ์งามยามดี มีมงคล / ซินแสโจ …………..........….3 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 - วันที่ 7 กันยายน 2556 บทความพิเศษจากกองบก. / กองบก. ……...........…….6 พิพิธภัณฑ์หินแปลก เด็ดช่อกลับปพฤกษ์ ศาสตร์หมากรุกจีน / อ.นริศ …....10 หนู – กระต่าย – แพะ อีกรอบ ฮวงจุ้ยบ้าน และที่ดิน / อ.มาโนช ……………..………12 พลังแห่งขุนเขา ศาสตร์โหงวเฮ้ง / อ.ณัฐ ………………………............14 การทำ�นายทายทักบนหน้าผาก (อายุจรบนหน้าผาก) เคล็ดจีน / อ.พรรษ ……………………………..……..16 ปราณสุริยันกำ�จัดโชคร้าย ฮวงจุ้ยมหัศจรรย์ / อ.เอก …………………………….18 พลังแห่งตัวเลข ( เลขที่ห้องพัก หรือเลขที่บ้าน)

นอกจากคอลัมน์ต่างๆที่แนะนำ�ไปข้างต้นแล้ว นิตยสารดวงจีนของเรายังมีความรู้ในด้านศาสตร์จีนแขนงต่างๆทั้ง สุขภาพ เทพเจ้า ประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยว และอีกมากมายจนเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุก ท่านที่ให้การสนับสนุนนิตยสารดวงจีนมาตลอด ทีมงานขอสัญญาว่าจะพัฒนานิตยสารดวงจีนเล่มนี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ^__^

วิเคราะห์ไทย วิเคราะห์โลก / ซินแสอู๋ ………….…20 วิเคราะห์ดวงโลก

ทีมงานนิตยสารดวงจีน

สุขภาพดีด้วยศาสตร์จีน / อ.อมตะนคร …….....…..22 เก๊าท์แค่กินก็ดีได้

ติดต่อเพื่อเขียนบทความ แนะนำ�ข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์ : duangchinahd@gmail.com

คณะผู้จัดทำ� บรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการ โกศโล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นวรัตน์ ดีมาก,อังคณา คำ�ชื่น,สมิตรา ณรงพิทักษ์

อาร์ทไดเร็กเตอร์/ ฝ่ายพัฒนา ออกแบบ และการผลิต มณฑริกา ภูพานทอง

กองบรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร น้องหญิงเล็ก , น้องลูกแก้ว ,น้องมิว , น้องต้นปาล์ม น้องมัติ, น้องแพน, น้องเอ

คณะที่ปรึกษาใหญ่และขอบพระคุณเป็นพิเศษ หลวงจีนวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ , ซินแสนริศ สหชาติศิริ (หมากรุกจีน) ผศ.อ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน , อ.มาโนช ประภาษานนท์ อ.โอภาส มิตรนรากร , อ.อู๋ สมการ , ซินแสโจ นักพรตหมิง , น้องจีน , อ.หวง , อ.อมตะนคร อ.พรรษ อรุณเลิศ , อ.เอก , อ.อิ่ม ดัชนี , อ.หลงอวิ๋น

ความรักกับศาสตร์จีน/ ซินแสโจ ………….…….….24 วิธีขจัดความโสด จีนศักดิ์สิทธิ์ ไหว้แล้วรวย / กองบก. ………………27 ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว เลขเด็ดเสี่ยงโชคกับอ.อิ่ม …………………….…….30 พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2556 / อาทิตย์ 1 กันยายน 2556

ถาม – ตอบกับท่านนักพรต ………………………............….32 ตี่จู้ / ดูดวง / ปี่เซียะ / กิเลน / กวนอู แนะนำ�หนังสือจีนน่าอ่าน / แอพจีน แนะนำ� ……................33 App น่าใช้ หนังสือน่าอ่าน ประจำ�เดือนสิงหาคม พิธีกรรมโบราณจากแดนตะวันออกไกล / นักพรตหมิง ...…34 พิธีต่ออายุ เทพจีน มหายาน / อ.สมบูรณ์ ……………………..........….36 ลกฮกซิ่ว จีนสาระ / อ.สมบูรณ์ …………………………………………39 อั่งเปา ดูดวงประจำ�นักษัตริย์ / อ.หวง (1) ……………………....…...42 ประจำ�เดือนสิงหาคม 255 ศาสตร์จีน วรรณกรรม / อ.พรรษ …………….….………….44 ตอนที่สาม ใจเบาเกิดคาวเลือด สุภาษิต คำ�สอนจีน / หลวงพี่วิศวฯ ……………...………..….46 พระวิหารบาลโพธิสัตว์ หรือ พระสังฆารามโพธิสัตว์ จีนสามก๊กและปรัชญา / อ.หมิง …………………………......48 กบฏโพกผ้าเหลือง จีนหรรษา / น้องจีน ………………………………………..…..50 Vol. 9 : Tianzifang – Live with The Present, Think Back to The Past ดูดวงประจำ�นักษัตริย์ / อ.หวง (2) …………...……….….….52 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556


บทความพิเศษจากกองบก.

ศูนย์รวมความรัก และจิตนาการ แห่งเดียวในประเทศไทย

บทความพิเศษจากกองบก.

คุณบรรยง เลิศนิมิต

คนเราทุกคนย่อมมีสงิ่ ทีส่ นใจแตกต่างกันค่ะ บางคนรักการอ่านจึงสะสมหนังสือ บางคนรักความสวยความ งามจึงสะสมเครื่องประดับ บางคนสนใจรูปภาพจึงสะสมผลงานศิลปะต่างๆที่ตนเองสนใจ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา นี้เราเรียกว่า “งานอดิเรก” แต่สำ�หรับบางคนแล้ว งานอดิเรกที่เกิดจากความรักความสนใจนั้นนำ�มาซึ่งความรู้แก่ ชนรุน่ หลังและอาจเรียกได้วา่ เป็นแหล่งมรดกของโลกยุคร้อยล้านปีเลยก็วา่ ได้คะ่ และในฉบับนีเ้ ราจะนำ�คุณผูอ้ า่ น ไปรูจ้ กั กับ คุณบรรยง เลิศนิมติ ผูก้ อ่ ตัง้ พิพธิ ภัณฑ์หนิ แปลกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เราไปรับรูท้ มี่ า และความสนใจในหินแปลกที่คุณบรรยงสะสมมาทั้งชีวิต และข้อคิดดีของท่านไปพร้อมๆ กันค่ะ พิพิธภัณฑ์หินแปลกแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนนสายรังสิต - ปทุมธานี โดยเริ่มตั้งต้นจากฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต ให้ใช้เส้นทางปทุมธานี วิ่ง ไปจนลอดใต้ทางด่วนแล้วข้ามสะพานคลองประปา พิพิธภัณฑ์จะอยู่ทางซ้ายมือ ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารชั้นเดียว เมื่อเข้าไปข้างในแล้วจะ พบกับหินแปลกตามากมายหลากหลายรูปแบบ เมือ่ มองด้วยตาอาจจะประเมินได้วา่ มีหนิ รูปร่างแปลกตากว่าสามพันชิน้ เลยทีเดียว และหิน ทั้งหมดนี้ก็มาจากความหลงใหลในรูปทรงของหินประหลาดที่คุณบรรยง เลิศนิมิต สะสมมาเกือบทั้งชีวิต โดยที่มาทั้งหมด คุณบรรยง ในวัย กว่า 80 ปี เล่าให้ฟังว่า “จริงๆ แล้วผมไม่ได้เริ่มสะสมหินตั้งแต่แรก แต่ผมจะสะสมหนังสือภาษาจีนมากกว่า พวกหนังสือประวัติศาสตร์จีน วรรณกรรมจีนโบราณ ด้วยความทีผ่ มเป็นลูกคนจีน ผมก็เลยคุน้ เคยกับภาษาจีนมาตัง้ แต่เกิด ผมจะชอบมากพวกปรัชญาจีน วรรณกรรมจีน มีสะสมหนังสือจีนเก่าๆ ไว้เป็นพันๆ เล่ม ตอนนี้เก็บเอาไว้ที่บ้านหมด เพราะมันเก่ามากกว่า จากนั้นผมพออายุ 20 กว่าๆ ผมก็เริ่มสนใจ ในรูปร่างของหินแปลกๆ เพราะเวลาเราเห็นเราก็จะสามารถจิตนาการได้ว่า หินนี้มันมีรูปร่างเหมือนอะไร ต่างคนต่างมุม บางคนอาจจะ มองหินก้อนนีเ้ ป็นหมีบา้ งคนเห็นเป็นเสือ คือมันเป็นไปตามจิตนาการ ตรงนีแ้ หละทีท่ �ำ ให้ผมคิดว่ามันเป็นเสน่หข์ องหินแปลก ผมจึงเริม่ เก็บ สะสมเรื่อยมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ จนมารู้ตัวอีกทีก็มีหินแปลกแน่นเต็มบ้านไปหมดแล้ว” เมื่อถามถึงวัตถุประสงค์ของคุณบรรยง ที่เปิดพิพิธภัณฑ์หินแปลกนี้ขึ้นมาเพราะอะไรนั้น คุณบรรยง เล่าว่า “ที่เปิดพิพิธภัณฑ์นี้ ขึ้นมาก็เพราะผมคิดว่า เมื่อเรามีของดีอยู่กับตัวเราก็ไม่ควรเก็บไว้ดูคนเดียว เอามาจัดมาแสดงให้ทุกคนดูด้วยจะดีกว่า เพราะหินแต่ละชนิด ทีส่ ะสมมาเนีย้ นะ กรมธรณีวทิ ยาเขาได้มาตรวจสอบเกือบหมดแล้ว อายุหนิ ก็จะอยูร่ ะหว่าง 200-300 ล้านปีทงั้ นัน้ ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต หินทราย หินแร่ และหินฟอสซิล แถมยังมีหินบางชนิดที่เขาไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะว่าอายุเท่าไร แล้วหินส่วนใหญ่ของพิพิธภัณฑ์นี้ จะเป็นหินทีม่ าจากประเทศไทยของเรานีแ่ หละ แต่กม็ มี าจากต่างประเทศด้วยนะทัง้ จีน ออสเตรเลีย เยอรมัน จากแถบอเมริกาก็มี ผมสะสม มาเยอะมากๆ ที่เห็นในพิพิธภัณฑ์นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ เพราะที่บ้านผมก็ยังมีอีกเยอะเหมือนกัน ถ้ารวมทั้งหมดแล้วอาจจะเป็น หมื่นๆ ชิ้นหรืออาจจะถึงแสนแล้วล่ะมั้งตอนนี้ เพราะหลังๆผมเริ่มไม่ค่อยนับแล้วมันเริ่มนับไม่ไหว” (หัวเราะ)

6

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณบรรยง เริ่มเก็บสะสม หินก็คือ หนังสือปรัชญาและกวีต่างๆของจีน เนื่องจากกวีชาวจีนจะ มีอารมณ์สุนทรีย์ม ากในขณะที่นั่งชมภูเขา ต้นไม้ ดอกไม้ หรือ ทัศนียภาพรอบข้าง จะเห็นได้จากเนื้อหาในวรรณกรรมที่มีการใช้ พรรณนาโวหารในการบรรยายถึงความงดงามของแม่น�้ำ ลำ�ธาร ภูเขา หรือการเปรียบเทียบสาวงามเป็นเหมือนดังดอกไม้ เปรียบชายหนุ่ม กล้าหาญดุจดั่งภูผา จึงทำ�ให้คุณบรรยงซึมซับสิ่งเหล่านั้น และเมื่อได้ เห็นหินแปลกจึงมีจิตนาการในการเปรียบเทียบหินให้เหมือนกันสิ่ง ต่างๆ รอบตัว “หินทุกก้อนของผมจะมีชื่อเรียกหมดทุกก้อน โดยผม จะดูหินก่อนว่าพอจิตนาการแล้วเหมือนกับอะไร จากนั้นก็จะตั้งชื่อ หินเป็นภาษาจีนในอารมณ์แบบนักปราชญ์ นักกวี แล้วก็จะแปลชื่อ ให้เป็นภาษาไทย เพื่อเป็นการชี้นำ�ให้ผู้ที่มาชมได้จินตนาการตามชื่อ อีกทั้งชื่อหินทั้งหมดยังไว้ด้วยคติธรรมด้วย” เมื่อฟังที่คุณบรรยงเล่า แล้ว เราจึงลองเดินชมหินในพิพิธภัณฑ์ มองชื่อที่ติดไว้และจิตนาการ ตาม ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆค่ะคุณผู้อ่าน ยกตัวอย่างเช่น หินที่ชื่อว่า “ไม่วา่ แมวขาวแมวดำ� จับหนูถอื ได้วา่ แมวดี” ทีม่ าจากสุภาษิตคำ�สอน จีน หรือ หินที่ชื่อที่เป็นไฮท์ไลท์ของพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่า “สุดแสนดีใจ เมื่อได้พบ” เป็นหินแกรนิตก้อนใหญ่สีดำ� ที่มองแล้วจะเหมือนนกเพ นกวิ้นกอดกันกลมเกรียว ลักษณะเกิดจากธรรมชาติโดยแท้ ไม่มีการ เสริมเติมแต่งแต่อย่างใด

รักษาต่อไป แต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษาผมจะให้เข้าฟรี เพราะ เราดูแลตัวเองมาตลอดนะ ผมบอกเลยว่าที่ทำ�มาทั้งผมทำ�ด้วยใจรัก จริงๆ อยากจะให้ทุกคนได้เห็นของดีๆ สวยๆ งามๆ มีเก็บไว้ดูเอง คนเดียวมันไม่สนุกหรอก สู้เอาออกมาโชว์ให้คนอื่นได้ดูด้วยดีกว่า แม้ว่าจะเหนื่อยกายแต่ผมไม่เหนื่อยใจแน่นอน” เมื่อถามว่าหินก้อน ไหนในพิพิธภัณฑ์ที่แพงที่สุด คุณบรรยงตอบด้วยเสียงมั่นใจว่า “ผม บอกไม่ได้หรอกครับว่าหินก้อนไหนแพงที่สุด หรือก้อนไหนสวยที่สุด มันอยูท่ คี่ นชอบ อยูท่ คี่ นมอง ถ้าคนทีเ่ ขาชอบ เขาก็จะเห็นว่าหินก่อน นี้มันสวยนะ มันจินตนาการได้เป็นรูปนี้นะ ราคาเท่าไหร่เขาก็ยอมที่ จะเสียเงินซื้อ ตรงกันข้ามในหินก่อนเดียวกัน ถ้าคนที่เขาไม่ชอบ เขา ก็จะมองยังไงก็ไม่สวย ไม่อยากได้ ไม่อยากซือ้ ของแบบนีก้ เ็ ลยขึน้ อยู่ กับความชอบส่วนตัวของใครของมันครับ เราบังคับให้ใครชมว่าสวย หรือตั้งราคาหินให้แพงๆ ไม่ได้หรอกครับ”

คุณบรรยง เล่าต่อว่า “เดิมทีพิพิธภัณฑ์ของผมเปิดอยู่แถว ถนนเจริญกรุงมากว่า10 ปีแล้วนะ แต่ผมสูค้ า่ เช่าทีไ่ ม่ไหวจริงๆ ก็เลย ย้ายออกมาอยูต่ รงปทุมธานีอย่างน้อยตรงนีก้ เ็ ป็นทีด่ นิ ของผมเอง ไม่ ได้เช่าเหมือนทีเ่ ก่า เพราะเราเป็นพิพธิ ภัณฑ์เอกชน อาจจะขอเก็บค่า เข้าชมหน่อย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาทเพื่อเป็นทุนในการดูแล

7


บทความพิเศษจากกองบก. เมื่อถามถึงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ของหินที่คุณบรรยงสะสม มาทั้งหมดนั้น คุณบรรยง ตอบว่า “ส่วนตัวผมไม่เชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ หรือปาฏิหาริยใ์ ดๆ นะครับ เพราะอย่างทีบ่ อกคือ ทีผ่ มสะสมหินแปลก นั้นเกิดจากความรัก และความชอบส่วนตัว ผมชอบที่เวลาได้มองหิน แล้วจินตนาการตาม คิดตาม มันก็เหมือนเราได้อา่ นนิยายเล่มหนึง่ นะ เพราะเวลาเราอ่านนิยายเราก็จะจินตนาการตาม การมองหินแล้ว จินตนาการตามก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมแล้ว ผมคิด ว่าปาฏิหาริย์ใดๆ จะเกิดขึ้นได้ก็มาจากตัวเราเอง” คุณบรรยงกล่าว เป็นอย่างไรบ้างคะ กับข้อคิดดีๆ ของคุณบรรยง เลิศนิมิต ผู้อุทิศแรงกายและแรงใจดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กว่า 10 ปี เพื่อที่จะได้ ให้ชนรุ่นหลังได้ชมความงดงามที่ธรรมชาติสรรสร้าง เพราะฉะนั้นหิน แปลกเหล่านี้จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า ไม่ว่าอย่างไรธรรมชาติก็เป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอค่ะ สุดท้ายก่อนจากกันขอฝากไว้ด้วยข้อความ ประทั บ ใจของคุ ณ บรรยง เลิ ศ นิ มิ ต ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นแผ่ น พั บ ของ พิพิธภัณฑ์ถึงหินแปลกไว้ว่า “ก้ อ นหิ น เป็ น สมบั ติ ล้ำ � ค่ า และเป็ น กระดู ก สั น หลั ง ของ ธรรมชาติ ก้อนหินล้วนแต่หลบซ่อนอยู่ตามขุนเขา ผ่านการกระแทก กัดกร่อน ของน้ำ�และดิน ค่อย ๆ เกลากลึงจนกลายเป็นวัตถุอันสง่า งาม  วิ จิ ต รพิ ส ดาร แฉล้ ม แช่ ม ช้ อ ย  ก่ อ เกิ ด จิ น ตนาการไม่ รู้ จ บ ชวนให้เกิดความเสน่หาและระทึกใจ มันพูดไม่ได้ก็จริง  แต่แฝงไว้ซึ่ง คุ ณ ลั ก ษ ณ์ แ ห่ ง ภ า ษ า พู ด ที่ ดู พ ร้ อ ม จ ะ ส า ธ ย า ย ไ ด้ ร้ อ ย แ ป ด ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ค ว า ม แข็ ง แ ก ร่ ง ค ว า ม อ ด ท น และความเงียบกริบ ของมันก็กลายเป็นแบบอย่างที่ดีของคนเรา หินแปลก ไม่เพียงแต่ชมได้  แต่ยังถ่ายทอดความรู้สึกได้ แ ล ะ ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น มั น ก็ ยั ง เ ส มื อ น ตำ � ร า ที่ ไร้ ตั ว อั ก ษ ร แ ต่ ล ะ ท่ า น ที่ สั ม ผั ส จ ะ ไ ด้ ค ว า ม รู้ สึ ก นึ ก คิ ด ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น  ตามมุมมองของแต่ละบุคคล ละชวนให้หลงใหลเคลิบเคลิ้มไปตาม จินตนาการแห่งชีวิต” หากคุ ณ ผู้ อ่ า นท่ า นใดมี เ วลา อย่ า ลื ม มาเที่ ย วชม พิพิธภัณฑ์หินประวัติศาสตร์ของโลกแห่งนี้ได้นะคะ คุณบรรยง ท่านอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทุกวัน แม้ว่าท่านจะอายุมากแล้วแต่ท่านก็ ยินดีทไี่ ด้ให้ขอ้ มูลทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับหินแปลกต่างๆ กับผูท้ มี่ าเข้า ชมทุกคนค่ะ พิพธิ ภัณฑ์หนิ แปลกเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะตัง้ แต่ 10 โมงเช้า – 5 โมงเย็น สามารถสอบถามรายละเอียดและเส้น ทางได้ที่ โทร.02-581-4835 แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้านะคะ

8


เด็ดช่อกัลปพฤกษ์ ศาสตร์หมากรุกจีน โดย อ.นริศ

“หนู กระต่าย แพะ ”

ผ่านไปเดือนที่ 6 จำ�เป็นต้องแวะกลับเมืองไทยมาเซ็นต์ชอื่ ใบหย่าให้เมียทัง้ 2 (ใครจะทนได้!) ยกสมบัติ และเงินตราให้หนำ�ใจเพราะยอมรับว่าเขาเป็นฝ่ายผิด ขณะเดียวกันก็แต่งตัง้ โปรเฟสเซอร์ A ซึง่ เป็นญาติสนิท กันและเป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมายให้กับโรงงานมานานเข้ามาช่วยบริหารโรงงานแทนเขาให้อำ�นาจทุกอย่าง และเชื่อใจว่านาย A เป็นญาติคนเดียวไว้ใจได้และสมองระดับโปรเฟสเซอร์ (ศาสตราจารย์) น่าจะช่วยแบก โรงงานได้ แล้วจึงแวะมาเล่าให้ผมฟัง ผมก็ตกใจแทนที่จะดีใจ เพราะ

ชวดหนู + เถาะกระต่าย + มะแมแพะ มีอิทฤทธิ์ในการรวมกลุ่มกันใน ดวงคน (บางครั้งก็เกิดครบในดวงคนดวงเดียว บางครั้งต้องประกอบกับดวงคน ข้างเคียง หรือถนนชีวิตวงจรมาบรรจบ พอดีเป๊ะแล้วเกิดเรื่องไม่คาดคิด)

มีหนุม่ ใหญ่วยั 50 เป็นมหาเศรษฐีเจ้าของโรงงานผลิตเครือ่ งสำ�อางค์ โรงงานตัง้ อยูส่ มุทรปราการ (6 ไร่) ริมฝัง่ แม่น�้ำ เจ้าพระยา เขาเป็น ลูกชายคนเดียวของพ่อแม่ เมื่อพ่อหมดบุญวัย 73 เขาก็ครอบครองต่อ เป็นคนสุขุมเรียบร้อยชีวิตค่อนข้างสงบและสมบูรณ์แบบ ลูกน้องเป็น ร้อยๆ เครื่องจักรเยอะ ส่วนตัวก็มีเมีย 2 บ้าน เมียหลวงพักแยกกับเมียน้อย และทั้ง 2 เมียก็มีลูกกันคนละ 2 – 3 คน ลูกวัย 10 กว่า คนโตวัย 22 บางครั้งครึ้มใจก็พาเหล่าเมีย + ลูก ไปเที่ยวยุโรป มาปรึกษากับผมร่วม 20 ปี ผมช่วยตั้งแต่เขาเป็นแค่ผู้ช่วยคุณพ่อ แก้ปัญหาอุปสรรคให้เป็น จังหวะ ทุกปีวันปีใหม่เขาจะให้ลูกน้องส่งตระกร้าผลไม้ + ของขวัญมาให้ตะกร้าใหญ่ ดวงเขาองค์ประกอบสำ�คัญก็มี “กระต่าย + แพะ” ทุกแถวปกติ เถาะ + มะแม จะรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของมังกรไม้แตกกิ่งก้านเจริญ ขึ้นทุกปี แล้วถนนชีวิตที่เป็น “ชวดหนู” ก็โคจรมาบรรจบ ผมก็เตือนแล้วเตือนอีกจะเกิดอุบัติการณ์ที่ไม่คาดคิดมารัดตัวเขา เขาต้องมีสติ + ไม่ ประมาท (ถนนชีวิตแต่ละช่วงกินเวลา 5 ปี อะไรก็เกิดขึ้นได้เรื่องพลิกโผมีเป็นประจำ� เรื่องไม่สมเหตุสมผลหรือโดนโกง!) เขาเป็นคนสุขุมและอยู่ ในศีลธรรมและรับปากกับผมว่าจะทำ�ตามทุกประการ (เพราะเห็นผมซีเรียส) แล้วก็ตูม!เกิดเหตุจนได้ เขาไปธุระที่ยุโรปคนเดียว ตอนแรกกะว่าไปแค่อาทิตย์เดียวก็กลับ ดั๊นไปเจอะสาวสวยวัยเอ๊าะ 20 เศษ เป็นหมวยร่างเล็กแต่ทรงอึ๋ม และมีนิสัยร่าเริงชอบสนุกสนาน เมื่อสนใจกันก็ชวนกันไปกินข้าว และสาวชอบสนุกแบบเด็กๆ ก็ชวนเขาไปเล่นคาสิโน (เขาไม่เคยเข้า) ปรากฎว่า ดวงขึ้นสุดๆ จับอะไรก็ชนะก็ได้รางวัล ชนะในเกมส์แบล็คแจ๊ค ฯลฯ โยกสล็อทยังมีเงินไหลออกมา ชีวิตไม่เคยเจอะเจอและไม่ใช่นิสัยดั้งเดิมของ เขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เขาเชื่อว่าตกหลุมรักกับ “คู่แท้” เพราะเข้าใจกัน สนิท และโชคดีไปเรื่อยๆ ได้เงินไปเรื่อยๆ จากการพนัน (เธอคือ ตัวนำ�โชคของเขาอย่างแท้จริง) ชีวิตมีแต่ความสุขและรวย ลืมบ้านลืมช่อง ลืมโรงงาน ลืมลูกเมีย เขาโทรศัพท์ไปบอกเลขาว่าอีกสักพักค่อยกลับ เมืองไทย แล้วสาวก็ชวนแฟนหนุ่มใหญ่ไปเที่ยวรอบโลก ทั้งสิงคโปร์ มาเก๊า ลาสเวกัส เก้นติ้งไอแลนด์ ตรงไหนมีคาสิโน บ่อน การพนัน ไปเที่ยว จนทั่ว และได้ตังค์เรื่อยๆ เสียบ้างบางครั้งก็หยุดเล่นชั่วคราว ปล่อยอารมณ์ให้สงบและมีความสุขก็จะชนะอีก ไปเที่ยวสนุกสนานเรื่อยๆ ติดต่อ กันเป็นเดือนๆ ไม่ยอมกลับบ้าน ชีวิตใครจะมีความสุขล้นและโชคดีหลายๆแบบนี้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ทางเมียพยายามติดต่อเพราะเป็นห่วงและ รู้ความ จริงเพราะเขาไม่เคยปิดบัง ไม่เคยโกหกใคร เขาโยนโทรศัพท์ทิ้งเพราะไม่อยากถูกรบกวนและเปลี่ยนมือถือใหม่ ช่วงนี้ซื้อคฤหาสถ์ที่สเปนยกให้ เป็นของขวัญวันเกิดแด่สาวรุ่นคนนั้น (ขอแต่งงานแล้วแต่เธอยังไม่ยอม)

10

เด็ดช่อกัลปพฤกษ์ ศาสตร์หมากรุกจีน โดย อ.นริศ

(1) คนเราต้องมีสัมมาอาชีพเป็นหลักแล้วการพนันจึงจะชนะได้ (รู้ดีว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากหนูกระต่ายแพะ)

(2) ช่วงอาถรรพ์ ญาตินั่นแหละเป็นยาพิษ น้ำ�กรดแท้ๆ แต่เขาไม่รับฟัง เพราะญาติ A คนนี้สนิท  เป็นคนดีและรู้เรื่องกฏ  หมายเป็นอย่างดีและไว้ใจได้ ฯลฯ (3) เตือนเขาว่าคนเราจะพึ่งโชคอย่างเดียวไม่ได้ สักวันโชคจะหมด แล้วเขาจะเสียใจสุดๆ เขาจากไปอย่างไม่ค่อยชอบใจ (คนอะไร หัวโบราณคร่ำ�ครึก .....หมายถึงผม) พอหลายปี เขาจึงเริ่มรู้ตัวว่า “ผิดปกติ” เพราะจู่ๆ โชคก็หายไปเฉยๆ เล่นอะไรก็เสียตังค์ ไม่ว่าจะทำ�อะไรเพื่อเรียกโชคก็ยังไม่มีโชค เขาเอาซีดีของผมมาเปิดฟังเพื่อหา สาเหตุ ประโยคอมตะ “คนเราต้องมีสัมมาอาชีพเป็นหลักแล้วการพนันจึงจะชนะ” เขาจึงรีบโทรไปหาเลขา (เพราะโทรศัพท์คุย กับนาย A ก็บอกทุกครั้งว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี) เลขาคู่ใจตอบอ้ำ�ๆอึ้งๆ แล้วในที่สุดจึงกล้าบอกความจริงว่าศาสตราจารย์ A กำ�ลังโกงและยักยอกเงินบริษัทอย่างเป็นล่ำ�เป็นสัน เพราะเจ้าของแท้ๆไม่มีตัวตนมัวแต่ไปหลงระเริงอยู่ทั่วโลก พอความจริง แตก เขาจึงรีบขับรถกลับบ้าน ให้แฟนสาวรอเขาที่ปารีสไปก่อน กลับมาก็ใจหาย เครื่องจักรหยุด คนงานโดนไล่ไปกว่าครึ่ง เงิน บริษทั หายจ้อย ทรัพย์สนิ มีคา่ โรงงานโดนจับขาย คนระดับศาสตราจารย์กโ็ กงเป็นขโมยเป็น! เมือ่ ทรัพย์แท้จางหาย ทรัพย์เทียม (เงินพนัน) จะทรงอยู่ได้อย่างไร ? ฯลฯ ทุกวันนีน้ ายมหาเศรษฐีไม่มาหาผมอีกเลย อาจเจ็บใจมากกว่า ทำ�ไมผมไม่เตือนเขาและเขาไม่นา่ เรียกตัวเอง ว่า”มหาเศรษฐี” เพราะเขาแทบจะไม่เหลืออะไร ทั้งครอบครัว (ลูกเมีย) ทั้งอาชีพการงาน (ที่ดิน 6 ไร่ เท่านั้นที่ยังไม่ถูก ขโมยไป) ได้ข่าว่าสาวเอ๊าะรักสนุกก็ทิ้งเขาไป ใครจะทนคนไร้ทรัพย์ ไร้อาชีพ ไร้โชคได้ ข่าวร้ายคือช่วงที่ชวดหนูแซะเข้า มาในดวงชะตากินเวลา 5 ปี นี่เพิ่งผ่านไปปีกว่า ๆ เท่านั้น

11


ฮวงจุ านและที่ดินอโดย  ฮวงจุ้ยัยบ้คอนโดและห้ งพัก อ.มาโนช ประภาษานนท์

ฮวงจุ้ยบ้านและที่ดิน โดย  อ.มาโนช ประภาษานนท์ แต่เนินเขาลักษณะนี้ จะต้องมีสัดส่วนความสูงต่ำ�ที่สมดุล ด้วยจึงจะถือว่าเป็นเลิศ โดยในทางฮวงจุ้ยจะกำ�หนดเป็นสัญลักษณ์ ของเนินเสือขาว เนินมังกรเขียว เนินเต่าดำ� และเนินหงส์แดง โดยให้ เนินเต่าดำ�เป็นประธาน เป็นเนินเขาที่มีความสูงที่สุด เนินมังกรเขียว จะอยู่ทางด้านซ้ายของเนินเต่าดำ� เนินเสือขาวจะอยู่ทางด้านขวา เปรียบเสมือนองค์รักษ์ซ้ายขวา ทั้งสองเนินนี้จะมีความสูงที่ต่ำ�กว่า เนินเต่าดำ� ส่วนเนินหงส์แดง จะอยูด่ า้ นหน้าตรงข้ามกับเนินเต่าดำ� จะ มีความสูงที่ต่ำ�กว่าเนินเสือขาว-มังกรเขียว

“พลัง แห่ง ขุน เขา”

เหนือ

ใต้ เนินเขารูปตัวยู

เนินเขาที่โดดเดี่ยว ภูเขาที่มีลูกเดียวโดดๆ ในทางฮวงจุ้ยถือ เป็นภูเขาแล้งน้�ำ ใจ ไม่มพี วกพ้อง เครือญาติ เปรียบเสมือนผูท้ ไี่ ร้ผคู้ �้ำ จุน ขาดพลังสนับสนุน จึงเป็นภูเขาที่ไม่มีพลัง ผู้ที่อยู่ใกล้กับภูเขาลักษณะ นี้ ก็จะต้องอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว ต้องพึง่ พาตัวเอง ไร้ลกู หลานเกือ้ กูล ความ จริงเนินเขาลักษณะนี้ เป็นเนินเขาที่ไม่สามารถกักเก็บพลังชี่เอาไว้ได้ เพราะไม่มเี นินเขาซ้าย-ขวา ทีค่ อยโอบอุม้ เอาไว้ กระแสชีท่ วี่ งิ่ มาปะทะ กับเนินเขาจะกระจายตัวออกอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านข้างและด้านหน้า ผู้ อยู่อาศัยบริเวณนั้นจึงไม่ได้รับประโยชน์นั่นเอง

ภูเขา และสายน้�ำ ถือเป็นต้นกำ�เนิดของพลังธรรมชาติ ทีส่ งิ่ มีชวี ติ ทัง้ หลายต้องพึง่ พาอาศัยในการดำ�รงชีวติ มนุษย์ตงั้ แต่สมัยดึกดำ�บรรพ์เรียน รู้ที่จะหาที่หลบภัยจากธรรมชาติ เช่น เลือกที่จะอยู่ในที่สูงเพื่อหนีน้ำ�ท่วม หรือเลือกที่จะอยู่ในถ้ำ�เพื่อหลบพายุฝน วิวัฒนาการของมนุษย์มีการเรียนรู้ มาโดยตลอด จนมาถึงการเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรมากกว่าจะเร่ร่อนย้ายถิ่นฐานไปตามฤดูกาล วิธเี ลือกชัยภูมใิ นการตัง้ ถิน่ ฐานนัน้ มนุษย์ในยุคนัน้ จะเน้นในเรือ่ งความปลอดภัยเป็นเรือ่ งใหญ่ โดยเฉพาะภัยทีเ่ กิดจากธรรมชาติ เพราะฉะนัน้ ปัจจัยที่คนในยุคนั้นนึกถึงในการเลือกทำ�เลที่ตั้ง ก็คือ “ภูเขา” เพราะภูเขาเป็นที่ปกป้องคุ้มภัยได้ดี ไม่ว่าจะเป็นภัยจากน้ำ�ท่วมหรือลมพายุที่รุนแรง และ ภูเขายังเป็นต้นกำ�เนิดของแหล่งน้ำ�ที่มีความจำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ให้ความสำ�คัญกับเรื่องของภูเขาค่อนข้างมาก และมีวิธีวิเคราะห์มากมาย ถึงลักษณะของภูเขาที่ดีและไม่ดี พลังแห่งขุนเขา จะมีอนุภาพที่ลึกลับ และล้ำ�ลึกมาก ที่มีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผมจะสรุปและไล่เลี่ยวิธีสังเกตภูเขาหรือเนินเขาทั้งดีและไม่ดี ออกมาเป็นข้อๆ ก็แล้วกันนะครับ เนินเขาที่ติดต่อกันเป็นเทือกเขาในลักษณะรูปตัวยู   ลักษณะภูเขาหรือเนินเขาที่ดีในทางฮวงจุ้ย จะต้องเป็นเทือกเขาที่ยาวต่อเนื่องกันหลาย ลูก ยิ่งมากยิ่งดี เขาที่ทับซ้อนกันหลายลูก แสดงถึงพลังที่ไหลอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในภาษาฮวงจุ้ยจะเรียกการไหลนี้ว่า “กระแสชี่” หรือลมหายใจของ จักรวาล รูปทรงของเนินเขาทีข่ นึ้ ๆ ลงๆ จะก่อให้เกิดลมธรรมชาติ การไหลเวียนของลมบริเวณนัน้ จะดีหรือไม่ดี ก็ขนึ้ อยูก่ บั รูปทรงของเนินเขาเป็นสำ�คัญ เนินเขาที่ดีและเข้าลักษณะเนินเขาที่เป็นเลิศ จะต้องมีลักษณะเป็นรูปตัวยูหรือ เกือกม้า เปรียบเสมือนกับคนกำ�ลังเอาแขนโอบเข้าหากัน บริเวณที่ราบ ในหุบเขาลักษณะนี้ ถือว่า เป็นบริเวณที่มีพลังสูงสุด เพราะหุบเขาที่เข้าหลักเกณฑ์นี้ จะกักเก็บพลังชี่ที่ดีเอาไว้ได้นานและเป็นทำ�เลที่มีความปลอดภัย มากที่สุด เพราะได้รับการป้องกันจากเนินเขาโดยรอบ

12

นอกจากนี้ ในตำ�ราฮวงจุ้ยยังระบุเอาไว้ด้วยว่า ทิศจะต้อง หันไปทางใต้เพื่อเปิดรับลมเข้าสู่หุบเขานี้ โดยกำ�หนดให้ทิศเหนืออยู่ ในตำ�แหน่งเนินเต่าดำ� ทิศตะวันออกอยู่เนินมังกรเขียว ทิศตะวันตก อยู่เนินเสือขาว ส่วนทิศใต้อยู่เนินหงส์แดง เหตุผลที่ต้องกำ�หนดทิศ ตามลักษณะของเนินเขา ก็เพราะทิศใต้ถือเป็นทิศทางลมที่ดี โดย เฉพาะในฤดูร้อน ลมที่พัดเข้าด้านหน้า(เนินหงส์แดง)จะได้ประโยชน์ มากกว่าพัดเข้าด้านข้างหรือด้านหลัง พอถึงช่วงฤดูหนาว ลมจะพัด มาทางทิศเหนือ ซึง่ เป็นลมทีแ่ ห้งแล้งและหนาวเย็น ในทางฮวงจุย้ ถือ เป็นลมร้าย เนินเต่าดำ�ซึ่งเป็นเนินที่ใหญ่ที่สุดก็จะทำ�หน้าที่ปกป้อง ลมเอาไว้ไม่ให้พดั เข้ามาสูห่ บุ เขา จึงทำ�ให้บริเวณทีร่ าบกว้างใหญ่กลาง หุบเขานี้ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งต่อมาเนินเขารูปตัวยู นี้ ส่วนใหญ่มกั จะเลือกเป็นทำ�เลของการทำ� ”ฮวงซุย้ ” หรือสุสานของ บรรพบุรุษ เพราะมีความเชื่อว่า พลังของขุนเขานี้จะช่วยผลักดันให้ บรรพบุรุษมีกำ�ลังในการช่วยลูกหลานได้

เนินเขาที่โดดเดี่ยวไม่สามารถกักเก็บลมเอาไว้ได้

แหม..หน้ากระดาษหมดพอดี ใครที่สนใจเรื่องนี้คงต้องตามอ่านต่อฉบับหน้าแล้วล่ะครับ ยังมีรูปทรงของ ภูเขาอีกหลากหลายที่จะต้องพูดถึง อย่าพลาดเชียวน่ะครับ…

---------------------

13


นรลักษณ์ศาสตร์ ศาสตร์แห่งการหยั่งรู้จิตใจคน จิตใจฟ้า หลงอวิ๋น

นรลักษณ์ศาสตร์ ศาสตร์แห่งการหยั่งรู้จิตใจคน จิตใจฟ้า หลงอวิ๋น

การทำ�นายทายทัก บนหน้าผาก

จุ ด แรกที่ เราจะดู คื อ จุ ด ตำ � แหน่ ง ฮ่ ว ยแช คื อ หมายเลข 15บนรูปข้างบน คือ ตำ�แหน่ง กลางหน้าผากขอน ไปทางข้างบนติดเชิงผม ประจำ�ตำ�แหน่งอายุ15ปี หากไร้ ตำ�หนิ หลุมหรือแผลเป็นแล้ว จะเป็นช่วงชีวิตที่ดี ไม่เดินไปใน หนทางแห่งอบายมุข ทำ�การสิ่งใดในตอนช่วงอายุสิบห้าก็จะ ประสบความสำ�เร็จ ยิ่งถ้าใบหูทั้งสองสวยได้รูแด้วยแล้วจะ เชื่อฟังผู้ใหญ่ดี หรือจะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนเอ็นดู ช่วยเหลือ ชีวิตไม่ลำ�บาก อีกจุดที่ต้องสังเกตควบคู่ไปกับ ตำ�แหน่ง ฮ่วง แซ คือกลางกระหม่อม หากนูนได้รูแสวยตามตำ�ราแล้ว ช่วง อายุ 15 จะประสบความสำ�เร็จเรื่องการศึกษาด้วย จะได้ย้าย ไปสู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียง

(อายุจรบนหน้าผาก)

ในตอนก่อนๆนีเ้ คยกล่าวถึงอายุมาบ้างและอย่างที่ เคยกล่าวมาแล้วว่า  หน้าผากเป็นจุดที่ใช้อ่านอายุตั้งแต่  15  ปีจนถึง 30ปี ดังนั้นชีวิตวัยรุ่นใครจะดีร้ายอย่างไร  ครอบครัวเป็นอย่างไรดูได้ที่หน้าผากเลย ก่อนที่เราจะลง รายละเอียด ต้องจดจำ�ภาพใบหน้าข้างล่างนีใ้ ห้ได้เสียก่อน รูปนีเ้ ป็นรูปใบหน้า ตัวเลขบนใบหน้าคือตำ�แหน่งอายุนนั้ ๆ หากท่านจำ�ตำ�แหน่งอายุบนใบหน้าไม่ได้ท่านก็ทายอดีต  อนาคต ไม่ถูกอย่างแน่นอน ดังนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ใครอยากได้วิชาก็ ต้ อ งฝึ ก ฝนจดจำ�ให้ขึ้นใจเอง  เอาล่ะ ที่นี่ส มมุติว่า ท่านจดจำ�รูป ใบหน้านีไ้ ด้พอสมควรแล้วพอจะรูแ้ ละจำ�ได้วา่ อายุเท่าไรอยูต่ รงไหน เราก็มาเริ่มการทายเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆกัน

14

จุดต่อมา คือ ตำ�แหน่งเทียนตง ตำ�แหน่งนี้จะอยู่ ตรงหน้าผากตอนบน หมายเลข 16 บนรูปนั้นเอง ตำ�แหน่งนี้ หากไร้ตำ�หนิแผลใดๆแล้ว จะโชคดี โดยเฉพาะการศึกษา สำ�หรับตำ�แหน่งที1่ 6 นีค้ วรดูประกอบไปกับตำ�แหน่งที่ 17 และ 18 คือตำ�แหน่งยิดก๊กทีอ่ ยูด่ า้ นซ้ายของตำ�แหน่งเทียนตง และ ตำ�แหน่งง้วยกั๊ก ซึ่งอยู่ทางขวาของตำ�แหน่งเทียนตง หากสอง ตำ�แหน่งนีส้ วยงามและสดใสจะเป็นการส่งเสริม ตำ�แหน่งเทียง ตรง ทำ�ช่วงอายุ 16-18 ปี นั้นมีความสัมพันธ์กัน หากสามจุด นี้ดี โอกาส สอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับประเทศมีสูง ถึงแม้ใบ หูซงึ่ หมายถึงชีวติ ในวัยเด็กจะไม่สวย หรือมีบาดแผลอันหมาย ถึง ชีวิตตั้งแต่ เกิดจนถึง 14 ปี อาจจะป่วยไข้บ่อยหรือ พ่อแม่ ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ แต่พออายุมาถึง 16 ปี ปรากฏว่าจุด เทียนตรง ยิดกั๊ก และ ง้วยกั๊ก สวยเด่นมีสง่าราศี ก็อาจได้ ศึกษาต่อในระดับสูง แม้มีไม่ทุนทรัพย์ก็อาจได้ทุนการศึกษา หรือมีผอุ้ ปุ การะ หากตำ�แหน่งเทียนตง บุม๋ จะทำ�การสิง่ ใดต้อง คิดให้รอบครอบ และอย่าหลงคารมใครง่ายๆ และอย่าโลภ มากมิฉะนั้นอาจมีปัญหาเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายได้ หาก ตำ�แหน่งเทียนตง มีเส้นเอ็นขึ้นมา เป็นคนเจ้าปัญญามีความรู้ แต่เสียว่าคิดมากไปหน่อย รอบครอบมากเกินไป ต้องระวังโรค ปวดหัวให้ดี

15


เคล็ดลับศาสตร์จีน ชีวิตไม่สะดุดด้วยศาสตร์จีน โดย พรรษ อรุณเลิศ

เคล็ดลับศาสตร์จีน ชีวิตไม่สะดุดด้วยศาสตร์จีน โดย พรรษ อรุณเลิศ

ปราณสุริยันกำ�จัดโชคร้าย สวัสดีครับคุณผูอ้ า่ นทีร่ กั ทุกท่าน  ชีวิตของคนเราที่อาศัยบนโลกใบนี้ล้วน ถูกพลังงานพลังหนึง่ คอยนำ�ทาง และผลัก ดันคุณให้ประสบความสำ�เร็จและสุขภาพ ดี พลังที่ว่านี้เรียกว่า ชี่ (氣)

ชี氣 ่   หรือ  ทีผ่ มขอเรียกว่า ”ปราณ” ในภาษาไทย  เป็นอักษรจีนทีเ่ กิดจากขีดสามขีด ผสมรวมกับคำ�ว่าต้นข้าว ขีดทัง้ สามสามารถสือ่ ถึงสวรรค์ โลก และมนุษย์ ทำ�ให้เรารูไ้ ด้วา่ ปราณ มี 3 ประเภท ได้แก่ 1.ปราณสวรรค์  ได้จากเวลา ดวงดาว  แรงดึ ง ดู ด ที่ พ ระอาทิ ต ย์ พ ระจั น ทร์ แ ละดาว เคราะห์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เราโดยปริ ม าณเคมี ใ น อากาศ 2.ปราณแผ่นดิน บนพื้นโลกสามารถ กำ�หนดทิศตามสัณฐานของโลกได้ 360องศา มี ลักษณะภูมปิ ระเทศและสภาพแวดล้อม ทัง้ หมด นีก้ ระทำ�ต่อเราด้วยสนามแม่เหล็ก โดยมีลมและ น้ำ�เป็นส่วนประกอบสำ�คัญ 3.ปราณของคน  ปราณของคนจะ โคจรจากบนลงล่ า ง  จากล่ า งขึ้ น บนไปตาม อวัยวะต่างๆภายในร่างกายทำ�ให้เราสามารถ ดำ�รงชีวติ อยูไ่ ด้ เมือ่ ปราณหยุดเคลือ่ นทีช่ วี ติ เรา ก็จบสิ้น

ภาพจิวบุ่นอ๋องเชื้อเชิญไท้กงเข้ารับราชการ

16

ในตำ�ราพิชัยสงครามโบราณชื่อ ไท้กง ลักเทา 太公六韜 รจนาโดยท่านไท้กงแห่งราช วงศ์จิว 周朝กล่าวถึง ชี氣 ่ เอาไว้ในบทที่สาม เรื่อง “เคล็ดมังกร” ระบุว่าโหราจารย์มีหน้าที่ดู ความเป็นไปของการในอากาศ ได้แก่ สังเกตแสง สว่างดวงดาว ตรวจปฏิทนิ จากการเคลือ่ นไหวของ ระบบสุริยะ รวมถึงสังเกตความเป็นไปของลม และชี่ (ปราณ) เพื่อคำ�นวณหาวันมงคลและเวลา มงคล (พบเรื่องราวตำ�นานของท่านไท้กงได้ใน คอลัมน์ เล่าเรื่องห้องสิน โดย เพื่อนท่านหลิน ใน นิตยสารดวงจีนออนไลน์นะครับ)

บ้านจึงเป็นเครื่องรับพลังที่ดีที่สุด เมื่อ คุณปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆภายใน บ้านถูกทิศถูกเวลา บ้านของคุณก็รับพลังปราณ มงคลไว้ใช้งาน ในเดือนสิงหาคม 2556 ปราณที่ สามารถใช้งานได้ คือปราณที่ได้จากพระอาทิตย์ เราเรียกปราณนี้ว่า ปราณสุริยัน (太陽氣)

หน้าบ้านหันหาทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

ปราณสุริยัน太陽氣  เป็นพลังปราณอบอุ่นคร อบคลุมเรื่องราวต่างๆดังต่อไปนี้ ผลต่อการแสดงออก – เข้มแข็ง มีเสน่ห์ องอาจ ฉลาด มีน้ำ�ใจ เจ้าปัญญา กล้าหาญ หากตำ�แหน่ง ที่จะจัดนี้เป็นห้องทำ�งานจะให้ผลดีมาก

จากตำ�ราพิชัยสงครามแสดงให้เห็นว่า คนเราจึงเป็นเหมือนดัง่ แกนล้อรถทีเ่ ชือ่ มระหว่าง สวรรค์กับโลกเข้าด้วยกันโดยอาศัยปราณนั่นเอง (ในภาษาจีน 氣 ชี่ มีความหมายว่าไอของลม หายใจที่ออกมาจากปากในฤดูหนาว)

ผลต่อสุขภาพร่างกาย – ให้การแก้ปญ ั หาทีด่ เี กีย่ ว กับสุขภาพของดวงตา หากเป็นห้องนอนจะเหมาะ กับการพักฟื้นโรคที่เกี่ยวข้องกับ ตับ ถุงน้ำ�ดี และ ดวงตา

"การที่ ค นเราได้ อ ยู่ ใ นจั ง หวะชี วิ ต แบบถูกที่ถูกเวลา และได้ทำ�ในสิ่งที่ใช่เป็นใน สิ่งที่ชอบ จึงสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ชีวิตของ คนๆหนึ่ง จะพึงมี"

ผลต่ออาชีพ – ผู้จัดการ ผู้อำ�นวยการ นักธุรกิจ นักเล่นหุ้น – ห้องทำ�งานหรือโต๊ะทำ�งาน

นั ก ศาสตร์ จี น โบราณได้ ต ระหนั ก ถึ ง พลังงานนี้ ใน “วิชาฮวงจุ้ยดาวประกายม่วงขาว (紫白星)” ได้ก�ำ หนดว่าปราณดีมสี ี่ และมีปราณ ร้ายก็มี 4 รวมแล้วมีแปดปราณจากแปดทิศ เรา จึงมีปราณที่มีผลกระทบกับชีวิตจึง 8 แบบ การจะรับปราณที่ดีใช้เงื่อนไขของเวลา และทิศทางเป็นตัวกำ�หนดทีส่ �ำ คัญนัน่ ก็คอื การหา ฤกษ์มงคล และได้ท�ำ สิง่ ดีๆในทิศทางทีส่ อดคล้อง กับพลังของคุณเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก

หน้าบ้านหันหาทิศเหนือ

หน้าบ้านหันหาทิศตะวันออก

หน้าบ้านหันหาทิศตะวันตก

ผลต่อธุรกิจ – ค่าแรง งานที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน อุตสาหกรรม การค้าขาย การพาณิชย์ – ทีท่ �ำ งาน

ผลต่อโชค –ได้ลาภจากคนหมู่มาก ผลการสอบดี การเสี่ยงโชคเป็นบวก มีชื่อเสียงด้วยการลงทุน เพียงน้อย ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงแค่บางส่วนทีป่ ราณ สุริยันครอบคลุม เพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์กัน ให้ดีนะครับ

ขึน้ ชือ่ ว่า “สุรยิ นั ” การจัดบ้านคุณต้องเปิดประตู หน้าต่าง ผ้าม่าน รวมถึงขยับสิ่งของต่างๆ ให้พื้นที่นั้นๆ ถูกแสงสว่างของพระอาทิตย์เท่าที่ ทำ�ได้ รวมไปถึงหากเป็นห้องนอนก็ให้เปลี่ยนผ้าปูเตียงในวันและเวลาที่ กำ�หนดเพื่อให้ปราณอบอุ่นขับของเสียออกจากพื้นที่ ปรมาจารย์ในอดีตใช้ปราณชนิดนีใ้ นการขับเสนียดจัญไร ไล่สงิ่ ร้าย ทีส่ ะสมอยูภ่ ายในบ้าน ไม่วา่ จะเป็นการเจ็บป่วย ปัญหาการควบคุมอารมณ์ ซึ่งบ้านที่มีพลังร้ายคนภายในบ้านมักทะเลาะกันแบบเรื่องไม่เป็นเรื่อง การ ใช้ปราณสุริยันแทบจะไม่ต่างอะไรกับการฆ่าเชื้อต่างๆด้วยแสงแดด เพียง แต่วา่ ในปัจจุบนั ยังไม่ทราบทิศทางทีส่ นามแม่เหล็กจะทำ�ปฏิกริ ยิ ากับสภาวะ อากาศก่อเกิดลักษณะที่ดีสูงสุดเท่านั้นเองแต่คนโบราณรู้ดีครับ การคำ�นวณหาตำ�แหน่งปราณสุริยันปรากฏว่าอยู่ห้องใด ให้คุณ แบ่งบ้านของคุณออกเป็นเก้าช่องเท่าๆกันดังรูปตัวอย่าง และลองตรวจสอบ ว่าหน้าบ้านของคุณหันทางทิศใด ในตัวอย่างนี้หน้าบ้านหันทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ ปราณสุริยันปรากฏอยู่ที่ตำ�แหน่งห้องนอนพอดี โดยพาดผ่าน เตียงครึง่ หนึง่ เพราะฉะนัน้ พืน้ ใต้เตียงบริเวณดังรูป ควรถูกแสงอาทิตย์หรือ รับลมร้อนตามวันและเวลาที่กำ�หนด เพียงคุณย้ายเฟอร์นิเจอร์ หรือจัดสิ่งของภายในร้านถูกกับวันมงคล ของ เดือนสิงหาคม 2556 คุณก็จะสามารถกักปราณที่ดีไว้ใช้งานได้ ผมได้จัดทำ� เนือ้ หาไว้หนึง่ เดือนล่วงหน้าเพือ่ ทีค่ ณ ุ จะได้ไม่พลาดโอกาสไปเพราะวันเวลา ดีในแต่ละเดือนมีน้อยมาก

วันมงคลในการขยับสิง่ ของต่างๆในเดือนสิงหาคม 2556 ได้แก่วันที่

หน้าบ้านหันหาทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

หน้าบ้านหันหาทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ

วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2556เป็ น วั น ฤกษ์ ดี มี ด าวเทพสั ญ จร (天馬 兵吉 兵福 兵寶 玉宇 生氣) จันทร์เหลือง จันทร์แดง จึงเหมาะกับการขยับสิ่งต่างเพื่อรับปราณ แต่วันนี้จะปะทะกับท่านที่เกิด ปีชวด ท่านที่เกิดปีนัขกษัตรนี้จึงไม่สามารถใช้ฤกษ์มงคลนี้ได้ เวลามงคล ได้แก่ 09.00-10.59 ท่านที่เกิดปีกุนงดใช้เวลานี้และ 15.00-16.59 ท่านที่ เกิดปีขาลงดใช้เวลานี้ (เวลานี้อาจจะไม่มีแสงแดดระวังเสียโอกาส) วั น ที่ 18 สิ ง หาคม 2556เป็ น วั น ฤกษ์ ดี มี ด าวเทพยิ น ดี (續世 母倉 喜神 天財 月空三合) จันทร์เหลือง จันทร์แดง จึง เหมาะกับการขยับสิ่งต่างเพื่อรับปราณ แต่วันนี้จะปะทะกับท่านที่เกิดปี จอ ท่านที่เกิดปีนักษัตรนี้จึงไม่สามารถใช้ฤกษ์มงคลนี้ครับได้ เวลามงคล ได้แก่ 09.00-10.59 ท่านที่เกิดปีกุนงดใช้เวลานี้ และ 15.00-16.59 ท่าน ที่เกิดปีขาลงดใช้เวลานี้ (เวลานี้อาจจะไม่มีแสงแดดระวังเสียโอกาส)

หน้าบ้านหันหาทิศใต้

หน้าบ้านหันหาทิศ ตะวันตกเฉียงใต้

เมือ่ คุณขยับเฟอร์นเิ จอร์ปดั กวาดเช็ดถูบริเวณดังกล่าวแล้ว หลัง จากนีเ้ ป็นหน้าทีข่ องคุณทีจ่ ะเติมความมุง่ มัน่ ในเรือ่ งต่างๆ อย่างสม่�ำ เสมอ เพียงเท่านี้ความสำ�เร็จและสมหวังของคุณก็อยู่อีกไม่ไกล หากคุณผู้อ่าน คุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับบทความศาสตร์จีนที่ผ่านมา สามารถฝากคำ � ถามได้ ที่   www.facebook.com/heavensign มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

17


ฮวงจุ้ยมหัศจรรย์ / อ.เอก

ฮวงจุ้ยมหัศจรรย์ / อ.เอก

พลังแห่งตัวเลข (เลขที่ห้องพัก หรือเลขที่บ้าน)

เลข 1 เลข 2 เลข 3 เลข 4 เลข 5 เลข 6 เลข 7 เลข 8 เลข 9

ในความเชือ่ ทางโหราศาสตร์เราปฏิเสธไม่ได้วา่ พลังแห่งตัวเลข ส่งอิทธิพลต่อตัวเรา เพราะมีความเชื่อว่าเลขนั้นเป็นพลังที่แทนซึ่ง ดวงดาว ซึ่งดวงดาวต่างๆก็จะมีอำ�นาจและคุณลักษณะแตกต่างกันไป เฉพาะตัว ซึ่งมีอิทธิพลส่งผลความเป็นหยิน-หยาง ที่มากน้อยแตกต่าง กัน คราวนี้เราค่อยๆมาเรียนรู้กันว่าเลขใดแทนดวงดาวกันก่อน ใน สมัยโบราณสัญลักษณ์ตัวเลขได้ถูกนำ�มาใช้แทนเป็นสัญลักษณ์แห่ง ดวงดาวต่างๆในระบบดาวนพเคราะห์ คือ

แทนด้วยพระอาทิตย์ มีพลังแห่งการเป็นผู้นำ�และวิสัยทัศน์ ความร้อนแรง แทนพระจันทร์ มีพลังแห่งความเข้าใจ ความอ่อนโยน การอยู่เบื้องหลัง แทนพระอังคาร มีพลังแห่งการต่อสู้ รุนแรงแตกหัก สงคราม แทนพระพุธ มีพลังแห่งการสื่อสาร รวดเร็ว เคลื่อนไหวรวดเร็ว แทนพระพฤหัส มีพลังแห่งความรู้ เอื้อเฟื้อดูแลและปกป้อง แทนพระศุกร์ มีพลังแห่งความงามในศิลปะทั้งหลาย การดนตรี ฟ้อนรำ�และการละเล่น แทนพระเสาร์ มีพลังแห่งความเชื่องช้า และเป็นตัวแทนแห่งความทุกข์ แทนพระราหู มีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง จากดำ�เป็นขาว จากขาวเป็นดำ� แทนดาวเกตุ มีพลังแห่งการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดา

การคำ�นวณเลขทีห่ อ้ งพัก หรือเลขทีบ่ า้ น ว่าตกอยูใ่ น อิทธิพล ของดาวดวงใดแล้วจะเกิดผลอะไรต่อบ้าน เรือนบ้าง ขัน้ ตอนแรก ให้น�ำ เลขทีห่ อ้ งพัก หรือเลขทีบ่ า้ นทัง้ หมดมา บวก รวมกันจนเหลือแค่เลขหลักเดียวเสียก่อน เลข หมู่บ้านไม่ต้อง รวมนะครับ เอาเฉพาะเลขที่บ้าน เช่น 551/92 นำ�มาบวกรวม กันก็จะได้ 5+5+1+9+2 = 22 เมื่อได้เลข2หลัก ให้บวกต่อเป็น 2+2= 4 ดังนั้นบ้านคุณตกอยู่ในอิทธิพลของ เลข 4 ซึ่งก็คือดาว พุธ นั่นเอง ขั้นตอนที่สอง เมื่อรู้ว่าบ้านเลขที่คุณตกอยู่ในอิทธิพลอะไรก็ แต่งความหมายแล้วก็ปรับแต่งที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับเลข บ้าน ถ้าทำ�ได้แค่จะได้รับพลังงานอย่างมหาศาล

เลข 1 ดาวอาทิตย์

หากรวมแล้วสุดท้ายอยู่ในอิทธิพลแห่งดาวอาทิตย์ ก็หมายถึงว่า บ้านคุณ มีพลังแห่งแสงสว่างที่โดดเด่น คือมีความเป็นหยางมาก หากได้รับการปรับแต่งแสงในบ้านและนอกบ้านให้ดูสว่าง กลาง วันภายในบ้านดูปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทไปมา หากมีน้ำ�ตก ตกแต่งสวยงามก็ควรเปิดให้ไหลเวียน กลางคืนมีแสงไฟส่องสว่าง โดดเด่นงามสง่า จะทำ�ให้บา้ นเรือนมีพลังส่งผลให้ผอู้ ยูอ่ าศัยมีชอื่ เสียงโดดเด่น แต่ถ้าบ้านใครอยู่ภายใต้อิทธิพลเลขนี้แล้ว ทำ�บ้าน ให้ลึกลับมีแต่ความมืดมิด อับชื้น ย่อมส่งผลให้พลังงานเกิดการ ขัดแย้ง อาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว ทำ�อะไร ติดขัดคล้ายมีคนขัดแข้งขัดขาอยู่ตลอด จริงๆแล้วอิทธิพลแห่ง เลข 1 หรือดาวอาทิตย์น่าจะเป็นสถานที่ๆค้าขาย โรงเรียน หรือ สถานทีร่ าชการ หากเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยใช้หลับนอนพักผ่อน ควรระวัง อย่าให้พลังหยางมากเกินไป โดยการทำ�บรรยากาศการแต่งบ้าน เข้าช่วย เช่นเรื่องการใช้สีสัน แสงในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า การวาง ต้นไม้ดอกไม้

เลข 2 ดวงจันทร์

หากรวมกั น แล้ ว สุ ด ท้ า ยอยู่ ใ น อิ ท ธิ พ ลแห่ ง พระจันทร์ ก็หมายความว่าบ้านคุณมีพลังแสง สว่างที่อ่อนโยน มีความเป็นหยิน-หยาง ได้ อย่ า งสมดุ ล แม้ ว่ า ผิ ว เผิ น ความหยิ น จะดู มากกว่า แต่ส�ำ หรับความเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยก็ถอื ว่า กำ�ลังดีทใี่ ช้ในการพักผ่อน แต่ระวังอย่างให้พลัง หยินมากเกินไปกว่านี้ โดยสำ�รวจดูอย่าให้ตน้ ไม้ อึมครึมเกินไป อย่าให้มีแหล่งน้ำ�ขังหรือชื้น พวกตะไคร่น้ำ�เขียวๆอย่าให้ขึ้นเด็ดขาด กลาง คืนก็อย่าปิดไฟมืดสนิท ควรทำ�ให้หน้าบ้านสว่าง ไว้บ้าง แต่ก็ไม่ต้องสว่างจนเกินไป ใช้ไฟสีนวล แสงเหลืองส้มได้จะดีมาก เพราะแสงนีออนจะ ดูแรงไปนิดหนึ่ง

เลข 3 ดาวอังคาร

หากรวมแล้วได้เลข 3 เท่ากับว่าบ้านคุณอยู่ใน อิทธิพลของพระอังคาร พระอังคารมีพลังแห่ง ความเป็นหยางทีม่ ากและรุนแรง มีความจำ�เป็น มากที่คุณต้องควบคุมพลังหยางภายในบ้านไม่ ให้มากเกินไป ควรตกแต่งบ้านให้ดเู ป็นธรรมชาติ ร่มเย็น พวกต้นไม้ควรแต่งให้มากสักนิดให้รู้สึก ว่าในตอนกลางวันแสงไม่มากเกินไป กลางคืนก็ ไม่มืดเกินไป ถ้าเจ้าของบ้านเป็นทหารตำ�รวจ หรือพวกศัลยแพทย์ พลังแห่งดาวอังคารจะส่ง เสริมด้านอาชีพการงานมาก แต่ถ้าปกติไม่ใช่ อาชีพที่กล่าวมาก็ควรหมั่นปรับปรุงบ้านเรือน ห้องพัก และเปลีย่ นแปลงอยูเ่ รือ่ ยๆ อย่างน้อย รดน้�ำ พรวนดินปลูกต้นไม้ เป็นประจำ�ก็จะดีมาก และอย่าเอาพวกเขาสัตว์ อาวุธต่างๆมาประดับ ในบ้านเพื่อเสริมความรุนแรงเพิ่ม แต่อาจจะ เสริมพลังแห่งบ้านเรือนได้ด้วยการนำ�เทพเจ้า กวนอู หรือภาพพระมหากษัตริยไ์ ทยมาบูชาจะ ได้พลังอำ�นาจและโชคลาภ ได้รับการคุ้มครอง จากผู้มียศและอำ�นาจ

เลข 4 ดาวพุธ

หากทำ�ตามตัวอย่างรวมแล้วได้เลข 4 เท่ากับว่า บ้ า นคุ ณ อยู่ ใ นอิ ท ธิ พ ลของพระพุ ธ เลข 4 โบราณว่าเป็นพลังงานแห่งดาวพุธ ซึ่งดาวพุธ นี้ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวที่มีลักษณะ การที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว จึงทำ�ให้เกิดพลังแห่ง ความเคลือ่ นไหวไปมาอยูต่ ลอด จึงจัดได้วา่ เป็น พลังหยางชนิดหนึ่ง แต่ไม่ใช่หยางที่มีพลังแรง กล้ามากนักจึงไม่ต้องกังวลอะไรเลย ต่อให้ไม่ ต้องปรับแต่งที่อยู่อาศัยอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าได้ปรับแต่งเพื่อความสมดุลเพิ่มขึ้นก็จะ เสริมความเป็นสิริมงคล หากบ้านใครตกภาย ใต้อทิ ธิพลของดาวพุธการปรับสมดุลเสริมมงคล ง่ายๆก็คือ การปลูกต้นไม้หรือการตกแต่งสวน ให้สวยงามร่มรื่น แต่พยายามหาต้นไม้มงคลที่ นิยมปลูกในบ้าน เพือ่ ลดพลังงแห่งหยางลงบ้าง ซึ่งเรื่องต้นไม้ในบ้านเราค่อยกล่าวกันอย่างลง ลึกอีกทีในโอกาสต่อไปว่ามีต้นไม้ไหนชนิดไหน ทีเ่ ป็นมงคลต่อบ้านบ้าง การทำ�น้�ำ พุหมุนเวียน หน้าบ้านก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เสริมมงคลได้ แต่ เรื่ อ งน้ำ � พุ ห มุ น เวี ย นต้ อ งควรระวั ง เรื่ อ ง ตำ�แหน่งที่วางด้วย ซึ่งจริงๆแต่ละบ้านและเจ้า บ้านเขาก็มตี �ำ แหน่งทีด่ ขี องเขาซึง่ มันต้องลงราย ละเอี ย ดเฉพาะ แต่ เ ราวางแบบตำ � แหน่ ง มาตรฐานที่ดี ก็คือควรวางทางซ้ายมือของตัว บ้าน โต๊ะรับแขกควรมีหนังสือวางอยูเ่ สมออย่า ให้ขาดอย่างน้อยก็พวกหนังสือพิมพ์ จะทำ�ให้ คุ ณ และคนในบ้ า นก่ อ เกิ ด ปั ญ ญาฉลาดหลั ก แหลมมีวิสัยทัศน์ บ้านเลขที่ที่อยู่ในรหัส เลข 4 นี้ ส่งผลดีให้คนในบ้านที่มีอาชีพเป็น ครู ทนายความ ประชาสัมพันธ์ นักประพันธ์ พิธกี ร นักแสดง นักวิชาการ เป็นอย่างมาก

เลข 5 ดาวพฤหัส

หากคุณรวมเลขที่บ้านแล้วรวมกันได้เลข 5 ซึ่ง เป็นตัวแทนแห่งดาวพฤหัส สำ�หรับเลขนี้ถือว่า เป็นพลังหยางที่ทรงพลังยิ่งใหญ่ เป็นพลังแห่ง ทรัพย์สนิ เงินทองและคุณธรรม ดังนัน้ ใครทีร่ วม เลขบ้านแล้วได้ในเลข 5 นี้ก็สบายใจได้ว่าอย่าง น้อยคุณเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การคุม้ ครองจากเทพยดา ไม่ต้องแก้ไขหรือปรับสมดุลอะไรก็ได้ แต่ถ้าจะ ปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมสิริมงคลนำ�พาซึ่งโชคลาภ ก็จะยิ่งดีไปกันใหญ่ สำ�หรับ เลข 5 นี้ไม่ต้องไป ปรับสมดุลพลังหยางที่ยิ่งใหญ่ เพราะหยาง แบบนี้เป็นแสงสว่างที่ไม่ได้ส่งความร้อนให้กับ คนในบ้าน แต่เป็นแสงสว่างส่องในใจมากกว่า เพราะเป็นแสงแห่งคุณธรรม การเสริมพลังหยาง ก็ทำ�ได้ง่ายๆก็คือการเปิดไฟหน้าบ้านในยาม ค่ำ�คืน ตัวเลขที่บ้านเปิดไฟส่องแสง ให้เห็นเลข ทีบ่ า้ นในยามค่�ำ คืนได้กจ็ ะเสริมพลังของบ้านได้ ดี ภายในบ้านควรจัดให้ดูสะอาดตาอย่าวาง เฟอร์นิเจอร์เกะกะทางเข้าออก ถ้าได้ผ้าม่านที่ เป็นสีสว่างปักเลื่อมทองเสริมด้วยแล้วยิ่งเสริม มงคลเพิม่ ขึน้ ไปกว่าเดิมอีก หิง้ พระ ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ในบ้าน(ตีจู้เอี๊ย) ไม่ควรให้ดูรกและฝุ่น จั บ จนหนา ต้ อ งทำ � ความสะอาดทุ ก สั ป ดาห์ และถ้าหิ้งพระเวลากลางคืนเปิดแสงไฟตามได้ จะดีมาก และไม่ควรจัดสังสรรค์ที่มีพวกสุรายา เมาในบ้ า น เพราะถ้ า ทำ � สิ่ ง เหล่ า นี้ ที่ เ ป็ น อบายมุข จะขัดกับพลังตัวเลขของบ้าน อะไรที่ ทำ�แล้วขัดต่อพลังของตัวบ้านจะยิ่งทำ�ให้เกิด อาเพศต่างๆ คนในบ้านจะประสบความเดือด ร้อน บ้านในอิทธิพลเลข 5 นี้จะให้คุณพิเศษ และเสริมดวงของคนในบ้านที่มีอาชีพ เป็นครู เป็นหมอ เป็นอัยการและผู้พิภากษา

(โปรดติดตามต่อฉบับหน้า)

18

19


วิเคราะห์คน วิเคราะห์โลก โดย อ.อู๋ สมการ

วิเคราะห์คน วิเคราะห์โลก โดย อ.อู๋ สมการ

วิเคราะห์ดวงโลก

ปรากฏการณ์ ที่ น่ า จั บ ตามอง กำ � ลั ง จะ บังเกิดขึ้นแล้ว โดยเฉพาะภัยพิบัติทางน้ำ� รวมทั้ง สิ่ ง ปลู ก สร้ า งต่ า งๆ ตึ ก อาคาร ห้ า งสรรพสิ น ค้ า สถานทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วในหัวเมืองใหญ่ของประเทศ ดังๆ ในแทบยุโรป , อเมริกาเหนือ , อเมริกาใต้ หรือ แม้กระทั่งทวีปเอเชียก็ตาม

นกลุม่ ตะวันออกกลางหรือจะเป็นเอเชียใต้ จะได้รบั ผลกระทบอย่างถ้วนหน้า มรสุมจะเกิดขึน้ ถีแ่ ละเกิด ขึ้นบ่อย , ลมพายุจะเกิดในเมืองหลวง สร้างความเสียหายอย่าง ต่อเนือ่ ง ด้วยภาวะโลกร้อนขึน้ และระดับน้�ำ ทะเลสูงขึน้ ผูน้ �ำ หลาย ประเทศต้องออกมาประกาศเตือนภัยพิบัติด้วยตนเอง แต่ความ ร่วมมือจากนานาประเทศ ทั้งสหประชาชาติ (UN) อาจเลือกช่วย เหลือและเลือกปฏิบัติ ทั้งในแง่ความคิดและในแง่เชื้อชาติศาสนา มีสิทธิ์ที่จะถูกมองภาพในแง่ลบ ( โดยหลักโหราศาสตร์สายหมาก รุกจีน สูตรคูณดูดวงแล้ว เดือน ส.ค. ซึ่งเป็นเดือนจรเบอร์ 57 มา Lock กับปีมะเส็งซึ่งเป็นปีจร 2556 ทำ�ให้เกิดพลังงานธาตุน้ำ�มาก ขึ้น อีกทั้งเบอร์ 30 กับเบอร์ 57 ยังเป็นชุดต่อต้านกันอีก ปัญหา ภัยพิบตั จิ ะเกิดขึน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ยิง่ ธาตุน�้ำ และธาตุไฟสูก้ นั นอกจากน้�ำ จะท่วมแล้ว ภูเขาไฟก็จะระเบิดทัง้ ใต้ทะเลและตามหมู่ เกาะ คงมีทางเดียวคือการเตรียมรับมือ และสำ�รองเสบียงเอาไว้ ก่อนเป็นการดี ) แต่ในด้านเศรษฐกิจจะมีขา่ วดี เพราะแผนกระตุน้ เศรษฐกิจ จากประเทศมหาอำ�นาจ อย่างสหรัฐอเมริกาและพีใ่ หญ่ อย่างประเทศจีน จะถูกเข็นออกมาใช้พร้อมกับมาตรการสนับสนุน

20

ทำ�ให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับอานิสงค์ ในเรื่องของภาษี ทำ�ให้ต่อ ลมหายใจให้กับธุรกิจไปได้ อาทิกลุ่มยวดยานพาหนะ , กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ หรือจะเป็นกลุ่มที่ชอบเก็งกำ�ไรจากสกุลเงินหรือ ทองคำ�จะฟื้นบ้าง เพราะจะมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง กำ�ลังซื้อ จะเข้ามาเป็นระยะๆ แต่กจ็ ะมีกลุม่ อิทธิพลจากประเทศทีไ่ ด้ชอื่ ว่า เจริญ แล้วยังคงเข้ามาโจมตี การเงินและตลาดหุ้นในยุโรปและ เอเชียมากตามไปได้ บางประเทศจะมีเงินเฟ้อจนควบคุมไม่อยู่ ผิด กับบางประเทศที่เงินฝืดขาดสภาพคล่อง งานนี้ธนาคารโลก (World Bank) คงต้องหนักใจเพราะ ไม่รู้จะช่วยเหลือใครดี ส่งผลให้บางประเทศแถบยุโรปยังคงถูก (Discredit)ต่อไป ส่วนปัญหาการเมือง+การทูต+แรงกดดันระหว่าง ประเทศยังคงตึงเครียดอยู่ ผู้ร้ายข้ามแดนยังคงลอยหน้าลอยตา เฉย สงครามเย็นยังคงมีอยูต่ อ่ เนือ่ งทัง้ ฝัง่ อเมริกา กระโดดข้ามมา ถึงจีน , เกาหลี , ญี่ปุ่นก็ตาม แต่ก็มองข้ามกลุ่มอาเซียนอย่างเรา ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น พม่า , กัมพูชา , อินโดนิเชีย , ฟิลิปปินส์ , ไทย ยังถือว่าเป็นแหล่งกบดานที่ดี ฉะนั้นเหตุก่อการร้ายกำ�ลังจะตาม มา โดยเฉพาะวางระเบิด , การลอบสังหารผูน้ �ำ หรือผูท้ รงอิทธิพล ทางตำ�รวจหรือทหาร

คงต้องจับตามองประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเรา และประเทศ กลุม่ ตะวันออกกลาง รวมไปถึงแทบแอฟริกาด้วย สายสัมพันธ์ทางการ ทูตของบางประเทศที่เคยเป็นมิตรจะกลายเป็นศัตรู ส่วนบางประเทศ ทีเ่ ป็นคูอ่ ริกนั อยูแ่ ล้ว ยิง่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ ต่างคนต่างก็มา Show อาวุธยุทโธปกรณ์ อวดแสงยานุภาพกันยกใหญ่ หน่วยข่าวกรองและ สื่อมวลชนจากหลายประเทศ จะสร้างการประโคมข่าวเกินจริง ทำ�ให้ เกิดแรงยั่วยุ เกณฑ์เข้าใจผิดจะบานปลาย และจะเกิดขึ้นกับกลุ่มโลก ทีส่ าม ( อธิบายตามหลักเหตุผลทางโหราศาสตร์สายหมากรุกจีน สูตร คูณดูดวง เนือ่ งจากเดือนจร สิงหาคมเบอร์ 57 คือเดือนวอก สามารถ “ ฮะ” กับปีจรซึง่ เป็นปีมะเส็งเบอร์ 30 เกณฑ์ความร่วมมือจากประเทศ ต่างๆ จะหันหน้าเข้าหากันมากขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนกลไกทาง เศรษฐกิจ เท่ากับพึ่งพาอาศัยกัน เหมือนกับคำ�เปรียบเทียบว่า Win Win คุณได้เราก็ได้ อย่างนี้ชนะด้วยกันทั้งคู่ แต่ถ้ามองด้วยระบบธาตุ “มะเส็ง” ธาตุไฟ เมื่อมาเจอ เดือน “วอก” ธาตุทอง ซึ่งเป็นฤดูกาลของ ธาตุทองเสียด้วย เรื่องความรุนแรงจะเกิดขึ้น ทั้งไฟไปเผาทอง แต่ไฟ ก็มโี อกาสดับอีกด้วย เหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงด้านสังคม+ศาสนา จะเข้ามากระทบ พร้อมกับระบอบเผด็จการอาจลุกลาม , ระบบการ ปกครองความไม่เสมอภาคยังคงเป็นปัญหายืดเยื้อคาราคาซังต่อไป ทำ�ให้เศรษฐกิจระดับมหภาคเกือบดี แต่ยงั คงติดขัดเพราะปัญหาสังคม +การเมืองในแต่ละประเทศ )

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์หน้าประวัติศาสตร์ (ประจำ�เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖) วันที่ดี เรื่องดีๆ ต่อสังคมโลก อาทิเช่น วันที่ 7 , 10 , 15 , 20 , 23 , 25 , 30 วันที่ไม่ดี เรื่องร้ายๆ ต่อสังคมโลก อาทิเช่น วันที่ 6 , 8 , 11 , 17 , 19 , 22 , 28

วั น ที่ ดี ต่ อ สั ง ค ม ไ ท ย คื อ วั น ที่ 7,10,11,20,21,25,30,31 และวันที่ไม่ดี ต่อสังคมไทยคือวันที่ 2,3,12,13,15,17, 18,22,23,26,28

21


สุขภาพดีด้วยศาสตร์จีน โดย อมตะนคร

สุขภาพดีด้วยศาสตร์จีน โดย อมตะนคร

แค่กินก็ดีได้

นศาสตร์จีนมีวิธีการในการดูแลสุขภาพตามหลักห้าธาตุ โดยให้ ความสำ�คัญกับการก่อเกิด บัน่ ทอน และควบคุมกันระหว่างธาตุ เมื่อธาตุทั้งห้าทำ�ปฏิกิริยากันแบบพอเหมาะคนอย่างเราๆก็จะมี สุขภาพดี เมือ่ เกิดปฏิกริ ยิ าทีไ่ ม่พอดีอย่างควบคุมน้อยเกินไป ก่อเกิด มากเกินไป ก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้น ธาตุทั้งห้าสัมพันธ์กับอวัยวะ ภายในสำ�คัญสิบอย่างของเรา อวัยวะแต่ละประเภทจะเชื่อมต่อด้วย เส้นลมปราณหลัก 12 เส้นและเส้นพิเศษ 8 เส้น และลมปราณหรือชี่ (氣) ก็จะโคจรไปยังอวัยวะต่างๆในแต่ละช่วงเวลา จากความรู้ตรงนี้ ทำ�ให้ โรคเก๊าท์ในทางศาสตร์จีนวิเคราะห์ว่า ธาตุดินควบคุมธาตุน้ำ� มากเกินไป

ธาตุดิน คือ กระเพาะอาหาร และม้าม ธาตุน้ำ� คือ ไต และกระเพาะปัสสาวะ เราจำ�เป็นต้องลดพลังของธาตุดนิ และเพิม่ พลังของธาตุน�้ำ มากขึน้ โดย วิธีการต่างๆ ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าเส้นลมปราณของคุณเป็นอย่างไร กันบ้าง 1. คุณลองสังเกตว่าแผ่นหลังช่วงบั้นเอวของคุณแข็งเกร็งหรือไม่ มี อาการเจ็บเอวเหมือนมีอะไรมาเสียดหรือไม่ 2. คุ ณ อั้ น ปั ส สาวะทั้ ง แบบตั้ ง ใจ และแบบไม่ ตั้ ง ใจเป็ น ประจำ � หรือไม่ 3. คุณทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือไม่ เช่น อาหารเช้าควรทานในช่วง เวลา 07.00-08.59 น. คุณไปทานในเวลาอื่น ในบางท่านทานจุกจิก ตลอดทั้งวันก็มีส่วนเช่นกัน 4. ต้องพูดตลอดเวลาในช่วง 09.00-10.59 น. หรือไม่

22

แต่ ทั้ ง นี้ ไ ม่ ใช่ ว่ า หากท่ า นพบว่ า ตนมี ก รดยู ริ ก สู ง อยู่ ภ ายใน ร่างกายแล้ว ท่านจะต้องเป็นโรคชนิดนี้นะครับ ปัญหาของโรคนี้คือการที่ ร่างกายไม่สามารถขับกรดหรือควบคุมกรดยูริกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่างหาก กรดชนิดนี้เกิดจากการสลายโปรตีน อาหารประเภทโปรตีนจะ ถูกย่อยที่กระเพาะอาหารเป็นหลัก อย่างที่ท่านทราบในตอนต้นก็คือ กระเพาะอาหารจัดอยู่ในธาตุดินตามหลักห้าธาตุ ธาตุดินควบคุมธาตุน้ำ� ไตและกระเพาะปัสสาวะซึ่งอยู่ในหมวดธาตุน้ำ�จึงเกิดปัญหาอย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ และหากป่วยเป็นโรคนี้นานๆหินปูนซึ่งเป็นธาตุดินจะทำ�ลาย น้ำ�ในข้อต่อต่างๆจนกลายเป็นอาการแทรกซ้อนแบบถาวร แล้วเราจะทำ�อย่างไรดีเพื่อให้ร่างกายของเราสามารถต่อสู้กับ อาการของโรคเก๊าท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องรูเ้ ขารูเ้ รา ในเมือ่ เรารูแ้ ล้ว ว่ากรดยูริกเป็นหนึ่งในตัวการสำ�คัญ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่ากรดยูริก เพิ่มขึ้นเพราะเหตุใดครับ

ข้ อ หนึ่ ง และข้ อ สองบ่ ง บอกว่ า เส้ น ลมปราณกระเพาะ ปัสสาวะของคุณกำ�ลังติดขัด และจะพาให้ไตมีปญ ั หาต่อไป ในข้อสาม และข้อสี่กระเพาะอาหารและม้ามต้องทำ�งานหนักจนสูญเสียความ สมดุลตามศัพท์เราจะเรียกว่ากระเพาะและม้ามร้อนเกิน

อาหาร

ในการแพทย์แผนปัจจุบันโรคเก๊าท์ อยู่ในหมวดข้ออักเสบ เฉียบพลัน โดยเกิดจากความผิดปกติของกรดยูริกที่สะสมอยู่ภายใน ร่างกายมากเกินไป จนเกิดการตกตะกอนเป็นผลึกตามข้อและไต หาก ท่านใดป่วยเป็นโรคนี้มักจะมีอาการแทรกซ้อน เช่น เจ็บข้อแบบ เฉียบพลัน โรคข้ออักเสบเรือ้ รัง ไตทำ�งานได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร การเกิดนิว่ กรดยูริกในทางเดินปัสสาวะ (uric acid stone) ทำ�ให้ขับถ่ายปัสสาวะ ได้ไม่ดี ในบางท่านเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอด เลือด ซึง่ หากมีโอกาสครัง้ หน้าผมจะเล่าเรือ่ งการปัสสาวะกับโรคหัวใจ ให้ท่านอ่านกัน ผูท้ ปี่ ว่ ยโรคเก๊าท์ มักมีอาการข้ออักเสบมีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน โดยเฉพาะบริเวณนิ้วหัวแม่เท้าเป็นข้อที่พบบ่อยที่สุดจะมี อาการปวดข้อโดยมากปวดข้อเดียว แต่กป็ วดหลายข้อได้ อาการปวด มักเป็นๆหายๆ หรือเรื้อรัง ข้อที่ปวดพบได้ทุกข้อ แต่พบมากที่ข้อนิ้ว หัวแม่เท้า ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อมือ ข้อนิ้วและข้อศอก เรียกได้ว่าแทบจะ ทุกข้อเลยทีเดียว และมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง นับว่าเป็น อุปสรรคต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันค่อนข้างมาก

โรคที่กระตุ้นการสร้างกรดยูริก

เนื้อสัตว์, สุรา, รับประทานน้ำ�ตาลฟรุกโทส (น้ำ�ตาลผลไม้) โรคมะเร็ง โรคเลือด โรคอ้วน โรคสะเก็ดเงิน ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สงู (เสีย่ ง ต่อเบาหวาน) ยารักษาโรคทีให้ผลข้างเคียง ยารักษามะเร็ง อาหารที่ควรงดในระหว่างที่รักษาโรคเก๊าท์ เพื่อไตของคุณจะ ได้ไม่ตอ้ งรับศึกหนักมากเกินไปได้แก่ ตระกูลเครือ่ งใน เช่น ตับ ไต ตระกูล สัตว์น้ำ�ได้แก่ กุ้ง, ปลาซาดีน, หอย ประเภทเนื้อสัตว์อย่าง เบคอน เนื้อลูกวัว, เนื้อกวาง, ไก่งวง ประเภทเครื่องดื่มได้แก่ เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ทุกชนิด การทานอาหารเป็นยา เป็นสิ่งที่ผมนิยมมากที่สุดโดยเฉพาะ ตอนทีจ่ ดั อบรมล้างพิษเส้นลมปราณ นอกจากการปลดล็อคเส้นลมปราณ ทีม่ ปี ญ ั หาแล้ว ผมมักจะแนะนำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมทาน ลูกเดือย เพือ่ เสริม พลังของธาตุทองและควบคุมธาตุน้ำ�ให้อยู่ในระบบ ลูกเดือยมีฤทธิ์เย็น ช่วยการขับปัสสาวะซึ่งมีส่วนทำ�ให้ไตและกระเพาะปัสสาวะทำ�งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และไล่ความร้อนชื้นออกจากม้าม ล้างพิษ

ลูกเดือยอยู่ในหมวดคาร์โบไฮเดรตมีเส้นใยอาหารสูง และมี คุณค่าทางอาหารสูง ได้แก่ โปรตีน 13.84% คาร์โบไฮเดรต 70.65% ใย อาหาร 0.23% ไขมัน 5.03% แร่ธาตุต่างๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะ ฟอสฟอรัสซึ่งช่วยบำ�รุงกระดูก มีวิตามินเอ ที่ช่วยบำ�รุงสายตา เราจะนำ�ลูกเดือยมาต้มทานแทนข้าวตลอดสามมื้อติดต่อกัน เจ็ดวัน โดยเน้นมื้อเช้า (07.00-08.59 น.) ห้ามขาดเนื่องจากเป็นช่วงเวลา ทีก่ ระเพาะทำ�งานสูงสุดเมือ่ เราทานลูกเดือยพลังส่วนเกินของกระเพาะจะ ลดลง ทำ�ให้รา่ งกายขับยูรคิ ได้ดขี นึ้ ควรงดหวานเพราะหวานอยูใ่ นตระกูล ธาตุดิน ยิ่งทานไตยิ่งอ่อนแอถ้าทนไม่ได้ให้ใช้ความหวานจากผลไม้ช่วย อย่างแตงโมหรือส้มแมนดารินจะได้ไม่เพลียและมีฤทธิ์บำ�รุงไตอีกด้วย ในบางท่านที่มีอาการปวดบวมและไม่ต้องการทานยาแผน ปัจจุบันมากเกินไป การดื่มชาเพื่อลดอาการไม่สบายตัวจากอาการของ โรคเก๊าท์ เราจะใช้กิ่งหม่อนหั่นแว่นแช่น้ำ�จนนุ่ม แล้วนำ�ไปตากแดดเมื่อ แห้งแล้วจึงนำ�มาผัดกับเหล้าเหลืองจีนอัตราส่วน กิ่งหม่อนหนึ่งกิโลกรัม ต่อเหล้าเหลือง 120 กรัมจนเหลือง นำ�ขึ้นตากแดดให้แห้งแล้วนำ�มาเก็บ ไว้ เมือ่ มีอาการให้น�ำ มาต้มหนึง่ ขีดต่อน้�ำ สามแก้วต้มจนเหลือน้�ำ หนึง่ แก้ว ทานเป็นชาจะลดอาการได้ด้วยความรวดเร็วครับ หากคุณมีความตัง้ ใจทีจ่ ะสูก้ บั โรคและต้องการทีจ่ ะหาย ก็เท่ากับ ว่าคุณได้สร้างยาวิเศษให้กับตัวคุณให้หายจากได้ไปถึง 70 % แล้วส่วนที่ เหลือก็เพียงปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ทานอาหารให้ดี พักผ่อนให้เพียงพอ งด คลุกคลีกบั ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวบ้าน เพราะสนามแม่เหล็กในทิศทาง นี้ผันผวนมาก ผมหวั ง ว่ า ผมคงจะได้ ฟั ง ข่ า วดี จ ากคุ ณ ผู้ อ่ า นนะครั บ พยายามเข้านะครับ หากคุณผู้อ่านคุณมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม หรือสนใจเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพและล้างพิษเส้นลมปราณสามารถ สอบถามได้ที่ www.facebook.com/heavensign สวัสดีครับ

23


ความรักกับศาสตร์จีน โดย โอภาส มิตรนรากร

ความรักกับศาสตร์จีน โดย โอภาส มิตรนรากร

พลังแห่งสีแดง เมือ่ คุณมีนดั กับคนสำ�คัญ การสวมใส่เสือ้ ผ้าสีแดงจะทำ�ให้บคุ ลิกภาพของ คุณมีพลังมากขึ้น พลังที่ส่งออกมาคือพลังหยาง แต่จำ�ไว้ว่าอย่าใช้มาก จนเกินไปครับ หากสวมใส่ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นการดี เพราะแสงสีทรี่ อ้ นแรงจะเพิม่ ความรูส้ กึ อบอุน่ ให้มากขึน้ ด้วย สำ�หรับสีแดง ยังเป็นสีแห่งพืชผลที่พร้อมสำ�หรับ การเก็บเกี่ยว เป็นสัญลักษณ์ของผลไม้ ที่สุกฉ่ำ�แห่งฤดูร้อน เมื่อนำ�มาประยุกต์ ใช้กับการมีนัดกับคนพิเศษ มันจึงนำ�ไปสู่ความรักที่เบ่งบาน หากธาตุสำ�คัญของคุณ คือ ไม้ ควรสวมใส่สีแดงในช่วงฤดูหนาว หากธาตุสำ�คัญของคุณ คือ ไฟ คุณสามารถสวมใส่สีแดงได้ตลอดทั้งปี หากธาตุส�ำ คัญของคุณ คือ ดิน สามารถสวมใส่สแี ดงได้ตลอดทัง้ ปี และ จะดีเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาวครับ หากธาตุสำ�คัญของคุณ คือ ทอง (โลหะ) ควรใส่ในบางโอกาส ส่วนสีที่เหมาะสมกับดวงคือสีขาวหรือเหลือง หากธาตุส�ำ คัญของคุณ คือ น้�ำ ควรสวมใส่สแี ดงในปริมาณน้อย ๆ ครับ

มาตรวจดูว่าคุณ เหมาะกับสีแดงมากแค่ไหน

สามารถตรวจดูธาตุสำ�คัญของตนเองได้ จาก http://sinsae.com/DUANGJEEN

ทำ�นายเหตุการณ์ความรัก เดือนสิงหาคม 56 โดยกำ�หนดจากธาตุประจำ�ตัว (ดิถี)

ถ้าคุณสนุกหรือมีความสุขกับงานและชอบคนทีเ่ ข้ามาปฏิสมั พันธ์ดว้ ย คุณก็อาจจะพบ ความรักในที่ทำ�งานก็เป็นได้ครับ เมื่อคุณชอบเพื่อนร่วมงานและเข้ากันกับเขาได้ดี มันก็คง ไม่แปลกอะไร ที่คุณจะใช้ที่ทำ�งานสำ�หรับการสร้างสรรค์ความรักโรแมนติก!

วิธกี ารทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ให้เกิดมิตรภาพทีด่ แี ละพัฒนาจนกลายเป็นความรักทีเ่ บ่งบาน เทคนิคหนึง่ ทีใ่ ช้กนั เช่นเดียวกับการกระตุน้ พลังแห่งความ รักในบ้านตามที่ผมเคยกล่าวแนะนำ�ไปแล้ว นั่นก็คือมุมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพื่อที่จะสร้างสรรค์พลังชี่แห่งความโรแมนติกให้เกิดขึ้นในที่ทำ�งาน เริ่ม จากการใช้ประตูที่หันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะมีพลังสำ�หรับการดึงดูดผู้คนหน้าใหม่ ๆ และโอกาสในการพบคู่แท้มากกว่าทิศอื่น แต่การกระ ตุ้นโอกาสทางความสัมพันธ์ ควรจะเริ่มจากมิตรภาพฉันท์เพื่อนก่อนและค่อยพัฒนาไปสู่ความรักและการตกลงปลงใจ แต่ถ้าคุณไม่สามารถหาประตูในที่ทำ�งานในลักษณะเช่นนี้ได้ ก็ให้นั่งหันหลังพิงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อกระตุ้นโชคทางด้านนี้ดูครับ หรือการจัดดอกไม้สด เช่น กุหลาบแดง วางในมุมแห่งความรัก ก็จะช่วยทำ�ให้คุณเต็มไปด้วยชีวิตชีวา

24

บุคคลดิถีธาตุไม้

บุคคลดิถีธาตุดิน

ผู้ชาย เดือนนี้จะมีภาระรับผิดชอบมากขึ้น จะเด่นด้านตำ�แหน่งหน้าที่ ทำ�ให้บทบาทของ ความรักลดลง ผู้หญิง มีโอกาสพบเจอคู่ หรือ คู่เดิมมีความ โดดเด่นขึ้น แต่ความมั่นคงในรักยังต้องมีเรื่อง พิสูจน์

ผู้ชาย  ช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อย ต้องแสดง บทบาท แต่จะมีผลดีต่อความรัก ทำ�ให้ สมหวัง

บุคคลดิถีธาตุไฟ ผู้ชาย  มีโอกาสพบเจอคู่ หรือ ความรักที่มี อยู่โดดเด่นขึ้น สมหวัง แต่ยังมีเกณฑ์ เปลี่ยนแปลง หรือเดินทาง ห่างคู่ ผู้หญิง เดือนนี้โดดเด่นเรื่องโชคลาภ ผลงาน มากกว่าครับ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเรื่องความรักใน อนาคต

บุคคลดิถีธาตุน้ำ�

ผู้ชาย มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง หรือต้องเดินทาง ห่างคู่ครับ ผู้หญิง  เรื่องความรัก ยังมีอุปสรรค ติดขัด ผู้หญิง  จะเด่นเรื่องกิจกรรม  เป้าหมายทาง คู่แข่งยังมีบทบาทอยู่ แต่จะเด่นเรื่องการ ธุรกิจ การงาน ทำ�ให้ความสำ�คัญของเรื่องคู่ อุปถัมภ์ ช่วยเหลือ ลดบทบาทลง ท่ า นสามารถตรวจดู ธ าตุ ป ระจำ � ตั ว ด้ ว ย ตนเองได้จาก บุคคลดิถีธาตุทอง ผู้ชาย  ความรักไม่ราบรื่น มีอุปสรรค ติดขัด มีคู่แข่ง และเหน็ดเหนื่อย ผู้หญิง ให้ระวังอุปสรรค ติดขัด และคู่แข่ง ด้านความรัก

http://sinsae.com/DUANGJEEN

โอภาส มิตรนรากร ( jo@sinsae.com ) ผู้เรียนรู้รุ่นหลัง

25


จีนศักดิ์สิทธิ์ ไหว้แล้วรวย

ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว คลองเตย เจ้าพ่อแห่งความยุติธรรม ความ “ยุติธรรม” คือสิ่งสำ�คัญที่สุดในสังคม ยิ่งผู้ใดมี ความยุติธรรมมากในหน้าที่ของตัวเอง ยิ่งเป็นที่เคารพนับถือและ เป็นที่กล่าวถึงในสิ่งเหล่านั้น อีกทั้งคุณงามความดีทั้งหลายจะถูก จารึกไว้ให้เป็นที่กล่าวขานไปจนชั่วลูกชั่วหลาน อย่างเช่นความ ศักดิ์สิทธิ์ในคอลัมน์จีนศักดิ์ ไหว้แล้วรวยฉบับนี้ค่ะ ที่จะพาคุณผู้ อ่านทุกท่านไปไหว้แล้วรวยกันที่ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว เจ้าพ่อ ศักดิส์ ทิ ธิศ์ นู ย์รวมจิตใจของชาวชุมชนย่านคลองเตยและผูท้ ศี่ รัทธา ทั่วทุกสารทิศ ที่ยกให้ท่านเป็นเจ้าพ่อแห่งความยุติธรรมมามากว่า 70 ปี และยกย่องให้ท่านเป็น “เทพเจ้าแห่งสันติสุข” ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียวเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ทอี่ ยูค่ กู่ บั ชุมชน คลองเตยมามากว่า 70 ปี อยู่ในความดูแลของสมาคมส่งเสริมชาว คลองเตย ผู้ดูแลศาลเจ้าเล่าว่า “ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียวแห่งแรกอยู่ มณฑลยูนาน ประเทศจีน และความจริงแล้วเจ้าพ่อมังกรเขียวท่าน เป็นนายอำ�เภอของมณฑลยูนานในสมัยสามก๊ก ว่ากันว่าท่านได้ รับการแต่งตั้งจากท่านกวนอู ชื่อเดิมของท่านตอนเป็นมนุษย์ชื่อ เฮ้งคัง้ เป็นนายอำ�เภอทีม่ คี วามยุตธิ รรมมากๆ เหมือนเป็นต้นแบบ ของเปาบุ้นจิ้นเลย แล้วชาวเมืองทุกคนจะรักท่านมาก เพราะท่าน ตัดสินคดีความต่างๆ ด้วยความยุติธรรมไม่มีการแบ่งแยกหรือเข้า ข้างฝ่ายใด ทำ�นองผิดก็ว่าไปตามผิด ถูกก็ว่าไปตามถูก คือเป็นข้า ราชที่ตรงฉินมากๆ” ผู้ดูแลศาลเจ้ากล่าว

27


จีนศักดิ์สิทธิ์ ไหว้แล้วรวย ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียวแห่งแรกทีต่ งั้ อยู่ ณ มณฑลยูนาน ตาม ตำ�นานเล่าว่า ศาลเจาแห่งนีส้ ร้างขึน้ โดยประชาชนชาวยูนานทีซ่ าบซึง้ ในพระคุณของนายอำ�เภอเฮ้งคัง้ เนือ่ งจากในสมัยนัน้ มณฑลยูนานถูก รุกรานโดย ขงเบ้ง โดยขงเบ้งได้สั่งให้ มิ่งฟูง ยกทัพมาตียูนานตอนใต้ แต่ด้วยความที่ เฮ้งคั้ง มีความฉลาดปราดเปรื่อง จึงได้ใช้กลอุบาย ต่างๆ ทำ�ให้มิ่งฟูงยกทัพกลับไปทุกครั้งโดยที่บ้านเมืองไม่ได้รับความ เสียหาย เมือ่ ขงเบ้งได้ทราบถึงความสามารถของเฮ้งคัง้ ทีส่ ามารถรักษา ความสงบสุขของยูนานไว้ได้ จึงได้ยกทัพหลวงลงมาด้วยตนเอง ถึง กระนั้นนายอำ�เภอเฮ้งคั้งก็ได้ใช้ไหวพริบปฏิภาณรักษาบ้านเมืองเอา ไว้ได้อีกเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ประชาชนชาวยูนานจึงได้ร่วมใจกันสร้าง ศาลเจ้าและรูปปั้นของนายอำ�เภอเฮ้งคั้งเพราะซาบซึ้งในพระคุณ อีก ทั้งเพื่อเป็นการประกาศเกียรติประวัติและเป็นอนุสรณ์แก่คนรุ่นหลัง เมือ่ เวลาผ่านไปประชาชนก็ตา่ งเคารพและศรัทธาเฮ้งคัง้ มากขึน้ จนมี ข้าราชคนหนึ่งออกอุบายใส่ร้ายเฮ้งคั้งจนถูกนำ�ตัวไปขังไว้บนดาดฟ้า ของหอคอยให้ตากแดด ตากฝน อดข้าว อดน้ำ�จนกว่าจะตายไปเอง เมื่อเวลาผ่านไป 3 วัน 3 คืน ทหารได้ขึ้นไปบนหอคอยเพราะคิดว่า เฮ้งคั้งต้องเสียชีวิตแล้วแน่ๆ แต่ปรากฏว่า เฮ้งคั้งยังมีชีวิตอยู่และ ร่างกายก็ปกติมากๆ เพราะขณะที่เฮ้งคั้งถูกขังตัวอยู่นั้น ได้มีเทพเจ้า มังกรเขียวคอยกันแดด กันฝน และประธานน้ำ�ให้ดื่ม จนกลายเป็นที่ โจทย์ขานไปทั่วแคว้นถึงปาฏิหาริย์นี้ ในทีส่ ดุ วันสุดท้ายของนายอำ�เภอเฮ้งคัง้ ก็มาถึง ขณะนัน้ ก็ได้ ปรากฏมังกรเขียวขนาดมหึมา ปรากฏตัวอยู่ที่หน้าศาลเจ้า เพื่อที่จะ เป็นพาหนะนำ�ดวงวิญญาณของท่านขึ้นสู่สวรรค์เข้าเฝ้าองค์เง็กเซียน ฮ่องเต้ ประชาชนยูนานจึงตั้งชื่อศาลเจ้าว่า “ศาลเจ้าเพ็กเล่งเก็ง” ที่ แปลว่า มังกรเขียวนัน่ เอง ส่วนทีม่ าของศาลเจ้าพ่อเขียว คลองเตยนัน้ ผู้ดูแลศาลเจ้าเล่าว่า “ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว คลองเตย สร้างโดย สมาคมส่งเสริมชาวคลองเตย โดยการทีป่ ระธานสมาคมในสมัยนัน้ ได้ ไปมณฑลยูนานแล้วไปศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว จึงถ่ายรูปองค์จริงท่าน มาแล้วมาให้ช่างชาวจีนปั้นรูปเจ้าพ่อมังกรเขียว รวมถึงพระมเหสีทั้ง 2 ฝัง่ ซ้ายและฝัง่ ขวาด้วย เพือ่ จะได้เป็นศูนย์รวมจิตใจให้กบั ชุมชนชาว คลองเตยด้วย ตอนแรกศาลเจ้าเป็นเพียงเก๋งเล็กๆ ธรรมดา แต่พอมี ถนนรัชดาภิเษกตัดผ่านจึงได้ยา้ ยมาอยูต่ รงทีป่ จั จุบนั และสร้างศาลเจ้า ให้ใหญ่ขึ้น” เมือ่ สอบถามถึงความศักดิส์ ทิ ธิข์ องเจ้าพ่อมังกรเขียว ผูด้ แู ล ศาลเจ้ารีบตอบอย่างกระฉับกระเฉงว่า “ก่อนอืน่ เลยผมต้องบอกก่อน ว่า ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว คลองเตย กับเทพเจ้ามังกรเขียว วัดทิพย วารี คนละองค์กนั นะครับ ทีว่ ดั ทิพยวารีทา่ นเป็นเทพเจ้าเป็นมังกรเลย แต่ที่นี่ท่านเป็นเจ้าพ่อเฉยๆ ไม่เกี่ยวกันเลยคนละองค์กัน เพราะว่า คนชอบสับสน คิดว่าเป็นองค์องค์เดียวกัน” ผู้ดูแลศาลเจ้าเล่าต่อว่า “ส่วนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆ ขอได้ทุกเรื่องทั้งทำ�มา ค้าขาย สุขภาพ การเรียน การศึกษา เสี่ยงโชคก็ขอได้นะ แล้วโดย

28

จีนศักดิ์สิทธิ์ ไหว้แล้วรวย เฉพาะเรื่องคดีความ เรื่องความยุติธรรม ขึ้นโรงขึ้นศาลนี่ท่านช่วย แน่นอนเลย แต่ต้องเป็นคนดีด้วยนะ ไม่ใช่ตัวเองทำ�ผิดแต่มาขอให้ เป็นฝ่ายถูกอันนี้ท่านไม่ช่วยแน่ๆ คนเราจะดีได้ต้องดีด้วยตัวเองใช่ ไหม มาขอเทพเจ้าท่านจะช่วยได้หมดได้ยงั ไงถ้าไม่รจู้ กั ช่วยตัวเองก่อน ผมพูดถูกไหม?” (ยิ้ม) ส่วนเรือ่ งอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริยข์ องเจ้าพ่อมังกรเขียวนัน้ ผูด้ แู ล ศาลเจ้าเล่าว่า “ไม่มีหรอกครับ ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่มีการทรงเจ้า ประทับ ร่างอะไรทั้งนั้นนะ เราไม่อนุญาตเลย เพราะเราเชื่อว่าคนจะศรัทธา เทพเจ้าต้องศรัทธาที่ตัวของท่านจริงๆ ไม่ใช่เอาอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ หรือม้าทรงอะไรมาแสดงให้คนเชื่อ เราอยากให้ประชาชนที่มากราบ ไหว้ท่านมาจากความศรัทธาจริงๆ แบบนั้นผมว่าจะดีกว่า แล้วผมจะ บอกเคล็ดลับอีกเรื่องหนึ่งนะ ท่านเจ้าพ่อน่ะท่านโปรดไข่ไก่ดิบมาก หรือจะเป็นผลไม้ ฉายภาพยนตร์ก็ได้ แต่ถ้าจะมาไหว้มาแก้บนไข่ไก่ ดิบนี่แหละดีที่สุด แล้วที่เจ้าพ่อมังกรเขียวมีพระมเหสีทั้ง 2 พระองค์ก็ อย่างที่บอกว่าท่านเป็นมนุษย์มาก่อน ตอนเป็นมนุษย์ท่านก็มีพระ มเหสี แล้วพระมเหสีก็เป็นคนดีทั้ง 2 คน องค์เจ้าแม่ฝั่งซ้ายเป็นพระ มเหสีองค์แรกก็เหมือนกับท่านเจ้าพ่อมังกรเขียวเลย ขอพรได้ทกุ เรือ่ ง แล้วก็องค์เจ้าแม่ทั้งฝั่งขวาเป็นมเหสีคนที่ 2 คนส่วนใหญ่จะมาขอลูก แล้วก็มีคนได้ด้วยนะ ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน”

ภายในศาลเจ้าสวยงามตามสถาปัตยกรรมจีน สะอาดและสบายตา อีก ทัง้ มีประชาชนแวะเวียนมากราบไหว้องค์เจ้าพ่อมังกรเขียวและพระมเหสี ทั้งสองอย่างสม่ำ�เสมอ ภายในศาลเจ้านอกจากจะมีเจ้าพ่อมังกรเขียว และเจ้าแม่องค์ใหญ่กับองค์รองแล้ว ยังมีเจ้าพ่อเห้งเจียและไฉ่ซิ้งเอี๊ยด้ วย จุดไหว้มีทั้งหมด 11 จุด ใช้ธูปทั้งหมด 33 ดอก ดังนี้ 1. เทพเจ้าฟ้าดิน 5 ดอก 2. เจ้าพ่อมังกรเขียว 3 ดอก 3. เจ้าแม่องค์ใหญ่ 3 ดอก 4. เจ้าแม่องค์รอง 3 ดอก 5. รวมเทพเจ้า 3 ดอก 6. เจ้าพ่อเห้งเจีย 3 ดอก 7. ปึงเถ้ากง 3 ดอก 8. ไฉ่ซิ้งเอี๊ย 3 ดอก 9. เจ้าที่ 5 ดอก 10. เทพประตูซ้าย 1 ดอก 11. เทพประตูขวา 1 ดอก หากคุณผู้อ่านอยากมาสักการะกราบไหว้พ่อมังกรเขียวและ เจ้าแม่ทงั้ สององค์ แห่งศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว คลองเตยนะคะ ก็สามารถ เดินทางมาได้อย่างสะดวกโดยสามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาลงที่ สถานีศนู ย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ติ์ ออกช่องทางตลาดคลองเตย เดินขึน้ สะพานลอยแยกคลองเตยไปประมาณ 300 เมตรก็จะเห็นศาลเจ้าพ่อ มังกรเขียวตัง้ อยูต่ ดิ ถนนรัชดาภิเษกเลยค่ะ ถ้ามารถส่วนตัวศาลเจ้าก็จะ อยู่ฝั่งตลาดปีนัง คลองเตยค่ะ ก่อนจากกันก็ขอฝากคำ�พูดของคุณลุงผู้ ดูแลศาลเจ้าไว้ให้คุณผู้อ่านนะคะว่า “คนเราจะดีได้ต้องดีด้วยตัวเอง มาขอแต่เทพเจ้าท่านจะช่วยได้หมดได้ยังไงถ้าไม่รู้จักช่วยตัวเอง ก่อน” แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

29


เลขเด็ดเสี่ยงโชคกับ อ.อิ่ม เดือน สิงหาคม 16 สิงหาคม 2556 คู่อิ่มเงิน 04 03 43 56 83 09 49 คู่อิ่มทอง 95 58 05 45 96 53 06 คู่อิ่มทวีโชค 46 98 68 08 48 93 63 ชุดเลขสามตัว 421 972 751 216 728 713 021 472 971 251 726 718

1 กันยายน 2556 คู่อิ่มเงิน 20 29 09 65 49 23 03 คู่อิ่มทอง 36 64 26 06 35 69 25 คู่อิ่มทวีโชค 05 34 54 24 04 39 59 ชุดเลขสามตัว 071 378 681 175 784 189 271 078 381 716 785 481

30


แนะนำ�หนังสือและ App จีน

ถาม-ตอบ

กับท่านนักพรต เคยมีข้อสงสัยเรื่องไหว้เจ้าตี่จู้ เพราะเห็นบาง บ้านเป็นองค์แก่ๆ แต่บางบ้านเป็นแค่ภาษาจีนตัวใหญ่ๆ เลยอยากจะถามว่าหากทางหนูจะตัง้ ตีจ่ จู้ ริงๆควรตัง้ แบบ ไหนดีคะ ตอบ : ในอดีตนั้นแผ่นดินจีนไม่ได้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งอย่าง ปัจจุบัน  ชาวบ้านส่วนใหญ่ยากจนขาดทุนทรัพย์ การไหว้ศาลตั้งศาล เป็นเรื่องที่ทำ�ได้ยาก  จึงตั้งศาลตามกำ�ลังทรัพย์ที่มี  บางบ้านก็เขียน คำ�ว่า ตี่จู้เอี้ย  แล้วตั้งไหว้บูชา  โดยไม่มีตัวศาลแต่อย่างใด  บางบ้าน ก็ตั้งหินสามก้อนเป็นเป็นเพิงไหว้แทนศาลก็มี   แต่สมัยนี้พัฒนามาก ขึ้น  การสร้างเทวรูปหรือกิมซิ้นนั้นทำ�ได้ง่ายขึ้น  จึงมีการปั้นรูป แกะ สลัก หรือหล่อเรซิน่ เป็นองค์ทา่ นขึน้ มา  เพือ่ ความสวยงามและสะดวก ในการกราบไหว้  ท่านที่มีความประสงค์จะตั้งองค์ตี่จู้เอี้ยนั้นสามารถ ตั้งแบบอักษร หรือแบบเป็นองค์ก็ได้  ตามแต่ความชอบของท่านเอง  หรือบางบ้านจะมีทั้งอักษรและองค์ท่านก็ไม่ผิด

ผมไปดู ด วงมาหลายที่ แ ต่ ล ะที่ ไ ม่ ต รงกั น เลย อยากจะถามท่านว่าเราควรยึดตามอันไหนดีครับ เพราะ จะปฏิบัติตามแต่ละอาจารย์บอกไม่ถูก ตอบ : โดยส่วนใหญ่แต่ละอาจารย์ก็ต่างตำ�รากันไป  จริงๆ แล้วเวลาไปดูดวง  อาจารย์ผดู้ จู ะต้องทำ�นายอดีตของเราเสียก่อน  จึง จะทำ�นายอนาคตและแนะนำ�ข้อปฏิบัติให้   ในส่วนนี้เราเองก็ต้อง พิจารณาว่า   อาจารย์ท่านนั้นดูดวงเรื่องอดีตได้แม่นยำ�มากเพียงได้   เพื่อประกอบการตัดสินใจเชื่อคำ�ทำ�นายในอนาคต มากน้อยตาม ความแม่นยำ�นั้น   หากว่าดูอดีตได้ค่อนข้างแม่นยำ�   ก็แสดงว่าคำ� แนะนำ�ข้อปฏิบัติค่อนข้างเชื่อถือได้

อันนี้สงสัยมากๆเรื่องปี่เซี๊ยะกับกิเลน บ้างก็ว่า เป็นองค์เดียวกัน บ้างว่าคนละองค์ จริงๆองค์เดียวกัน หรือเปล่าครับ แล้วที่ว่าห้ามให้คนอื่นลูบคล้ำ� นี้เป็นเรื่อง ต้องห้ามจริงๆหรือเปล่าครับ ตอบ :  ปี่เซี๊ยะกับกิเลนนั้นเป็นสัตว์คนละชนิดกัน  ปี่เซียะ เป็นสัตว์สวรรค์  เป็นลูกของมังกรบนสวรรค์  เป็นน้องคนสุดท้องใน บรรดาพี่ๆอีก 8 ตัว เป็นสัตว์กินเก่ง ไม่มีรูทวาร ส่วนกิเลนเป็นสัตว์ มงคล  ตำ�นานจีนว่ามีรูปร่างเหมือนกวาง แต่มีเขาเดียว หางเหมือน วัว หัวเหมือนมังกร ตีนมีกบี เหมือนม้า  เมือ่ ใดทีก่ เิ ลนปรากฎตัวแสดง ว่าแผ่นดินสงบสุข ผู้มีธรรมครองแผ่นดิน   สำ�หรับที่ว่าห้ามคนอื่น ลูบคลำ�นัน้ ไม่ใช่ขอ้ ห้าม แต่วา่ เป็นเรือ่ งไม่เหมาะสม  เพราะปีเ่ ซีย๊ ะเป็น

32

Application น่าใช้สำ�หรับคนรักเทคโนโลยี สัตว์มีเจ้าของ เมื่อซื้อมา หรือบูชามา  ต้องดูแล และไม่ให้คนอื่นมา วุน่ วาย  ถือว่าเป็นของมงคลส่วนบุคคล   จะบันดาลทรัพย์แก่ผทู้ คี่ รอบ ครองเท่านั้น

ช่วยแนะนำ�กวนอูให้ซกั องค์ได้ไหมครับ ระหว่าง ปางที่ท่านนั่งกับยืนควรบูชาอะไรดี แล้วต้องบูชาด้วย อะไรบ้างครับ

วันไหว้เจ้า หมวด : Reference ราคา : $0.9 ขนาด : 2.7 MB ระบบปฏิบัติการ : IOS (5.0 ขึ้นไป) โดยบริษัท : Tricycle Studio Co.,Ltd

สุดยอด App ฝีมอื คนไทยสำ�หรับการแจ้งเตือนวันไหว้เทพเจ้าตามประเพณีจนี ทีส่ �ำ คัญ ต่างๆ ภายใน App จะมีรายละเอียดของวันไหว้เจ้า ปฏิทินของการไหว้เจ้าในครั้งถัด ไป อีกทัง้ ยังสามารถตัง้ ค่าระบบให้มกี ารแจ้งเตือนวันไหว้เจ้าหลักและวันไหว้เจ้าพิเศษ ได้ดว้ ยตนเอง โดยการแจ้งเตือนวันไหว้เจ้าครัง้ ถัดไปจะมีการแจ้งผ่านไอค่อนทีห่ น้าจอ โฮมผ่านตัวเลข Notification แล้วคุณจะได้ไม่พลาดวันไหว้เจ้าอีกต่อไป

ตอบ : กวนอูนนั้ ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซือ่ สัตย์  แต่ ลักษณะของปางก็มีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้ ปางนั่งอ่านตำ�รา  โดยส่วนมากจะเป็นปางที่นั่งอ่านหนังสือ   เหมาะ สำ�หรับการขอพรเรื่องการเรียน การศึกษา เป็นหลัก ปางยืน,ปางนั่ง  บ้างก็ยืนถือง้าว  บ้างก็นั่งบนเก้าอี้  สำ�หรับสองปาง นี้  เหมาะสำ�หรับขอพรให้รกั ษาความสงบร่มเย็นในบ้าน  ควรตัง้ ให้ทา่ นมองเห็นหน้าประตู  เพราะเชือ่ ว่าเมือ่ วิญญาณร้ายหรือสิง่ ไม่ดจี ะเข้า มาในบ้าน  พอเห็นท่านกวนอูอยูใ่ นบ้านก็จะตกใจและหนีไป (โดยมาก จะมีเทพบริวารอีกสององค์ตงั้ ข้างๆ คือ องค์รกั ษ์จวิ ฉอง และกวนเป๋ง บุตรบุญธรรมของท่าน) ปางขี่ม้า   โดยมากจะมีความหมายในด้านการต่อสู้ การเอาชนะ  เหมาะสำ�หรับท่านที่ประกอบกิจการธรุกิจ ห้างร้าน ตลอดจนบริษัท ต่างๆ  เพื่อให้มีชัยเหนือคู่แข่ง   การบูชากวนอูนนั้ โดยส่วนมากไม่มพี ธิ รี ตี องเท่าใดนัก  บาง บ้านก็ตงั้ ไว้เฉยๆ ไม่มเี ครือ่ งเซ่นไหว้อะไร ก็ไม่ผดิ  แต่บางบ้านก็ตงั้ หิง้ บูชาด้วยธูปเทียน ถวายชาห้าจอก ผลไม้(ส้ม 5 ลูก) ก็สามารถทำ�ได้  บางบ้านก็มเี พียงผลไม้ตงั้ ไว้หน้าท่านเท่านีก้ ม็ ี  ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ก็สดุ แท้แต่ ความสะดวกของท่านผู้บูชา  ขอเพียงมีศรัทธาที่แท้จริง  ประกอบแต่ กุศลกรรม จะเซ่นไหว้อย่างไร ท่านก็ตอ้ งประทานความสุขความเจริญ แด่ผู้บูชาแน่นอน

ท่านใดมีขอ้ สงสัย อยากให้ทา่ นนักพรตช่วยตอบข้อสงสัย ให้ สามารถส่งคำ�ถามมาได้ที่ www.duangchinahd@gmail.com

ศิลปะจีน สำ�นักพิมพ์ : นามมีบุ๊คพับลิเคชั่น ผู้ประพันธ์ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ราคา : 195 บาท หนังสือศิลปะจีนเล่มนี้ ถู ก เรี ย บเรี ย งมาจากการแสดง ปาฐกถาเรื่ อ ง ‘ศิ ล ปะจี น ’ ของ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความ ตั้ ง ใจของพระองค์ ที่ ต้ อ งการ ถ่ า ยทอดประสบการณ์ เกี่ย วกั บ ศิ ล ปะและวั ฒ นะธรรมของจี น เป็นหนังสืออันทรงคุณค่าทั้งทาง ด้านเนื้อหาและภาพอย่างแท้จริง ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.manager.co.th/

นักรบครบสลึง ประเภท : การ์ตูน สำ�นักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมมิคส์ เรื่อง : Keuk-Jin Jeon ภาพ: Jae-Hyun yang ราคา : 65 บาท หนั ง สื อ การ์ ตู น สั ญ ชาติ เกาหลี ทีม่ เี นือ้ เรือ่ งเกีย่ วกับประเทศจีน ยุทธภพ และกำ�ลังภายใน กล่าวถึงการ ผจญภัยในยุทธภพของฮารินและฮัน กวาง พบเจอเรื่องราวต่างๆ เข้าไป เกี่ยวข้องกับสำ�นักการต่อสู้ฝ่ายธรรม มะและฝ่ายมาร การฝึกปรือผีมือและ ค้นหาคัมภีร์ล้ำ�ค่า เนื้อหาสนุกเข้มข้น ครบทุกรสชาติ จนกลายเป็นการ์ตูน สนุ ก ขายดี ม ากกว่ า 3 ล้ า นเล่ ม ที่ ประเทศเกาหลี และด้วยความนิยมอัน ล้นหลามทำ�ให้การ์ตูนเล่มนี้ถูกนำ�ไป พั ฒ นาเป็ น เกมออนไลน์ ย อดนิ ย มที่ มีชื่อว่า Yulgang ขอบคุณข้อมูลจาก : http://yulgang.asiasoft.co.th/

อบอ่าน

หนังสือน่าสนใจสำ�หรับคนช

เลือดหลั่งสุดปลายฟ้า ประเภท : นวนิยาย สำ�นักพิมพ์ : วิถีบูรพา ผู้แต่ง : ฮุ้นตงงัก ผู้แปล : น.นพรัตน์ ราคา : 408 บาท (3 เล่ม) เลือดหลั่งสุดปลายฟ้า เรื่องราวเกี่ยว กั บ ตั ว เอกเดิ น ทางต่ อ สู้ ไ ปจนถึ ง ดิ น แดนฝั่ ง ตะวั น ตก ผ่ า นความยาก ลำ�บากและเส้นทางอันทุรกันดาร ชาติ ตะวันตกอันแสนโหดร้าย เนื้อหาแฝง ถึ ง การบรรยายขนบธรรมเนี ย มปะ เพณีวัฒนธรรมของคนในแต่ละเผ่า สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทการต่อสูช้ วี ติ ต่ อ สู้ อุ ป สรรคขวากหนามเพื่ อ ตาม หาความสำ�เร็จ ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.bookfriendonline.com

ไพ่เซียมซีอี้จิง ประเภท : วัฒนธรรม สำ�นักพิมพ์ : บริษัท บิสซี่เดย์ จำ�กัด ผู้แต่ง : อ.โอวาท วาทยพรและกิตติพงศ์ องศ์วรโสภณ ราคา : 149 บาท ไ พ่ เ ซี ย ม ซี อี้ จิ ง   ศ า ส ต ร์ พยากรณ์โบราณของประเทศ จี น ที่ มี อ ายุ ย าวนานมากว่ า 7,000 ปี ไม่ว่าจะเรื่อง โชคลาภ ชี วิ ต การเงิ น ความรั ก และ ปั ญ ห า ห รื อ ข้ อ ข้ อ ง ใ จ อี ก มากมายที่อยากรู้ การอธิบาย และแนะนำ�ที่ชัดเจน อ่านเข้าใจ ง่าย ทำ�ให้สามารถหาคำ�ตอบ ของคำ�ถามต่างๆได้ด้วยตัวคุณ เองจากหนังสือเล่มนี้! ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.busy-day.com/

33


พิธีกรรมโบราณจากแดนตะวันออกไกล โดย นักพรตหมิง

พิธีกรรมโบราณจากแดนตะวันออกไกล โดย นักพรตหมิง

พิธีกรรมโบราณที่สูญหาย มีมาตั้งแต่สมัย202ปี ก่อนคริสตกาล สวัสดีคุณผู้อ่านอีกครั้ง สืบเนื่องจากฉบับที่แล้วได้พูดถึงพิธีไคกวงเบิกเนตร ซึ่งเป็นพิธี สืบทอดมาแต่โบราณไปแล้ว ฉบับนี้จึงอยากเสนอพิธีกรรมโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสตกาล) แต่ได้สูญหายไปแล้วนั่นก็คือ พิธีบวงสรวงดาวเหนือใต้ต่ออายุ

พิธีบวงสรวงดาวเหนือใต้ต่ออายุที่ว่านี้ เป็นพิธีกรรมเพื่อขอร้องวิงวอนต่อเทวดาผู้ถือบัญชีกำ�เนิดและบัญชีมรณะของมนุษย์ เพื่อให้ท่าน เมตตาสงสารและต่ออายุของตนให้มีชีวิตอยู่ต่อ ซึ่งเทพยดาทั้งสองท่านก็คือ หน่ำ�เต้าแชกุน (เทพดาวใต้ผู้ถือบัญชีกำ�เนิด) และปักเต้าแชกุน (เทพดาว เหนือผูถ้ อื บัญชีมรณะ) ทีม่ าของพิธนี มี้ ปี รากฏในสมัยสามก๊กคือปลายๆสมัยราชวงศ์ฮนั่ มีสองเหตุการณ์ดว้ ยกัน เหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ของเตียว หงัน โดยผู้มีญาณวิเศษชื่อกวนลอพิจารณาเห็นเด็กหนุ่มเตียวหงันจะสิ้นอายุขัย ด้วยเมตตาสงสาร จึงบอกอุบายต่ออายุให้ทำ�ตาม ความว่า “ณ เขา ลำ�สันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง กิ่งก้านใบหนา ใต้ต้นไม้นั้นมีก้อนศิลาใหญ่ตั้งอยู่แท่งหนึ่งคล้ายกับโต๊ะ ทางทิศเหนือและทิศใต้ของศิลาแท่งนี้มีศิลาแท่งเล็ก เหมือนเก้าอี้ ในเวลาเที่ยงตรงวันพรุ่งนี้ท่านจงเอาสุราบริสุทธิ์ขวดหนึ่งกับเนื้อกวางแห้งอีกหนึ่งก้อนไปที่ต้นไม้นี้ ถ้าเห็นชายชราสองคน คนหนึ่งใส่เสื้อ คลุมสีขาว หน้าตาดุร้าย นั่งที่ก้อนศิลาด้านทิศเหนือหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ อีกคนหนึ่งใส่เสื้อคลุมสีแดง มีหน้าตางดงามสดใสโอ่โถง นั่งที่ก้อนศิลา ด้านทิศใต้หนั หน้าไปทางด้านทิศเหนือ นัง่ เล่นหมากรุกอยูท่ แี่ ท่นศิลาแล้ว จงอย่าได้ปริปากกล่าวคำ�หรือส่งเสียง ให้ฉวยโอกาสทีช่ ายชราทัง้ สองคนกำ�ลัง เล่นหมากรุกกันอย่างสนุกสนานนั้นเข้าไปคุกเข่าอยู่ข้าง ๆ แล้วส่งสุรากับเนื้อกวางแห้งถวายให้ชายชราทั้งสองคนได้ดื่มกิน รอให้ดื่มกินจนเสร็จแล้ว ให้ เตียวหงันร้องไห้อ้อนวอนขอให้ช่วยต่ออายุให้ แต่ขอกำ�ชับว่าอย่าได้บอกว่าตัวเรากวนลอเป็นผู้บอกกลวิธีนี้เป็นอันขาด” ผลสรุปตอนท้ายคือเมื่อกวน ลออ้อนวอนขอร้อง ชายชราทั้งสองก็ยอมต่ออายุให้เตียวหงันเพราะได้กินของเซ่นไหว้ไปแล้ว จากนั้นก็เหาะขึ้นฟ้าหายไป ซึ่งชายชราสองคนนั่นก็คือ หน่ำ�เต้าแชกุนและปักเต้าแชกุนนั่นเอง

34

รายละเอียดของการประกอบพิธีนี้อยู่ในเหตุการณ์ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งอยู่ในสมัยสาม ก๊กเช่นเดียวกัน นั่นก็คือตอนขงเบ้งต่ออายุ ขงเบ้งเป็นยอดกุนซือในจ๊กก๊ก พยายามที่จะฟื้นฟู ราชวงศ์ฮั่นให้กลับมาเป็นเจ้าแผ่นดินดังเดิม แต่ก็ยังไม่สมความปรารถนา จนอายุล่วงได้ 54 ปีก็ ล้มป่วยหนัก เมื่อพิเคราะห์ดูดวงดาวเห็นดาวบริวารสกาวสุกใส ดาวใหญ่อับแสง จึงรู้ตัวว่าคงจะ สิ้นบุญจึงได้ทำ�พิธีต่ออายุตน หากทำ�สำ�เร็จจะยืดอายุขัยต่อไปได้อีก 1 รอบคือ 12 ปี ขงเบ้งจึงสั่ง ให้ทหาร 49 คน สวมชุดดำ� ถือธงดำ� เดินเวียนรอบกระโจม ปิดกั้นประตูห้ามคนเข้ามาในกระโจม ขงเบ้งอยู่ภายในกระโจม โดยต้องทำ�พิธีตลอด 7 วัน 7 คืน ภายในกระโจมตั้งปรัมพิธี จุดตะเกียง 7 ดวงแทนดาวกระบวย(ดาวจระเข้)ทั้ง 7 ดวงไว้กลางห้อง ห้ามตะเกียงดับเป็นอันขาด ปักธงเขียน รูปดาวจระเข้ 13 ผืน(แทนเดือนทั้ง 13) จุดตะเกียงเล็กรอบปรัมพิธี 365 ดวง(แทนวันทั้ง 356 วัน) ขงเบ้งสวมชุดอย่างนักพรต สวดมนต์บูชาบวงสรวงดาวเหนือและดาวใต้ พร้อมทั้งขอร้องวิงวอน ต่อเบื้องบนให้เมตตาต่ออายุของตนเพื่อจะได้ทำ�การกู้แผ่นดินต่อไป แล้วคุกเข่าลงหมอบไหว้ ดวงดาวอยู่ทั้งคืนจนรุ่งสาง ทำ�อย่างนี้ไปได้ 6 คืน ครั้นเข้าคืนที่ 7 คืนสุดท้าย กองทัพฝ่ายข้าศึก บุกเข้าโจมตี ขุนพลอุยเอีย๋ นรีบเข้าไปในกระโจมเพือ่ ขอนำ�ทัพออกสู้ พลาดสะดุดตะเกียงของขงเบ้ง ดับลง ทำ�ให้ขงเบ้งไม่อาจสามารถต่ออายุของตนเองได้ ได้แต่รำ�พันออกมาว่า “อันความตายขึ้น อยู่กับบุญกรรม สุดแท้แต่ฟ้ากำ�หนดจะดิ้นรนขัดขืนนั้นไม่ได้” สรุปตอนท้ายคือจบลงด้วยพิธีไม่ สำ�เร็จ ไม่นานขงเบ้งก็สิ้นบุญ ไม่เพียงแต่สมัยสามก๊กเท่านั้น ในยุคหลังคือ สมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1908) พระนางซูสี ไทเฮาก็ได้เชิญนักพรตมาทำ�พิธตี อ่ อายุของตนตามแบบทีข่ งเบ้งเคยกระทำ� แต่กไ็ ม่อาจต่ออายุของ พระนางได้เช่นกัน จากที่เล่ามาทั้งหมดพิธีนี้คงเป็นแค่ความเชื่อที่ทำ�ให้เกิดกำ�ลังใจเท่านั้น อายุขัยเป็นไป ตามฟ้าลิขิตไม่อาจต่ออายุได้จริง แต่ต่อมาในปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงพิธีเพื่อให้ เหมาะสม โดยการเปลี่ยนเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา โดยการเขียนฮู้ดาวเหนือใต้ติดลงบน กระดองเต่าดำ�แล้วนำ�ไปปล่อย เชื่อว่าจะทำ�ให้มีอายุยืนยาวเพราะเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน พิธีการ ปล่อยเต่านี้พอจะพบเห็นได้ที่ฮ่องกงและไต้หวันเป็นส่วนใหญ่ โดยจะทำ�ให้ผู้ปล่อยและครอบครัว มีอายุที่ยืนยาว คนที่เจ็บป่วยก็จะหายโดยไว คนสูงอายุในบ้านก็จะมีสุขภาพแข็งแรง

ก่อนจากกันในฉบับนี้ ขอฝากฮู(้ ยันต์)ไว้ เป็นของขวัญสำ�หรับท่านผู้อ่าน ท่าน สามารถเขี ย นหรื อ ถ่ า ยภาพ  ถ่ า ย เอกสารฮู้นี้นำ�ไปติดหลังเต่าแล้วปล่อย เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ก็ได้ไม่ว่า กั น   ขอเพี ย งทำ � ด้ ว ยจิ ต กุ ศ ลและใจ ศรัทธา  ฮู้ย่อมแสดงอานุภาพออกมา ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ

35


เทพจีน มหายาน โดย อ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

ลก ฮก ซิ่ว

เทพเจ้าดาวสามดวง เป็นเทพเจ้าอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ชาวจีนให้ความเคารพมาแต่โบราณ ถึงแม้ตามศาลเจ้า จีนจะไม่ได้ให้ความสำ�คัญก็ตาม แต่ผู้ที่ทำ�ธุรกิจ จะวางลกฮกซิ่วไว้ในที่ทำ�งานหรือบริษัทเสมอ ลก หรือ ลุก หรือ ลู่ หรือ ลกซิ่ว หรือ ลู่ฉืง 禄星 เป็นรูปคนแต่งกายชุดพลเรือน  มือ ข้างหนึ่งถือม้วนกระดาษ คือ โฉนดที่ดิน  บาง ครั้งจะเห็นอุ้มเด็กผู้ชายซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่ง โชคดี แต่ ง กายภู มิ ฐ านเป็ น เศรษฐี ที่ ดิ น หรื อ พ่อค้า  ดวงตามองตรง  ดังนั้นเมื่อวางบนที่สูง ดวงตาจึงไม่ได้มองต่�ำ   หนวดและเคราสีด�ำ ยาว  เป็นรูปที่วางอยู่ข้างด้านซ้ายเมื่อเรา เมื่อหัน หน้าเข้าหารูปทั้งสามองค์

สามัญชนยากทีจ่ ะสอบไล่เข้าไปเป็นขุนนาง อีก ประการหนึ่งตำ�แหน่งขุนนางระดับสูงมีจำ�นวน จำ�กัดและข้อสอบก็แสนยาก พวกเขาจึงต้องขอ พรจากดาวลู่ ใ ห้ โชคดี ใ นการสอบ ในสมั ย รา ชวงศ์หมิง พ.ศ. ๑๙๑๑ - ๒๑๘๗ ดาวลู่เป็น เทพเจ้าทีช่ ว่ ยให้คสู่ ามีภรรยาทีไ่ ม่มบี ตุ รสามารถ ขอบุตรจากองค์ ท่านได้

เทวดา ในสมัยราชวงศ์ถังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอี๋ ยงเฉิง เป็นข้าหลวงเมืองต้าโจว มณฑลหูหนาน ภาคกลางของจีน ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ถงั องค์หนึง่ ทรงโปรดคนแคระจากเมืองต้าโจว แต่พวกเขา เหล่านั้นเมื่อมาอยู่เมืองหลวงไม่สบายใจ เอี๋ยง เฉิงจึงกราบทูลถึงเรือ่ งนี้ พระองค์จงึ ให้งด เอีย๋ ง เฉิงได้ชอื่ ว่าเป็นเซียนองค์หนึง่ ในฐานะเป็นผูน้ �ำ ฮก หรือ ฟุก หรือ ฝูฉิง  ฮกซิ่ว 福星   ความสุขมาสูร่ าษฎร และเป็นเทพเจ้าแห่งความ เป็ น รู ป ขุ น นางชั้ น สู ง แต่ ง กายเต็ ม ยศตาม โชคดี บรรดาศักดิ์ คือ มีหมวกมีปีกทั้งสองข้าง เสื้อ   ซิ่ว หรือ เซิ่ว หรือ เซิ่วซิ่ว หรือ เซิ่วฉิง  คลุม เข็มขัดหัวหยก รองเท้า และมือถือยู่อี่ รูป 寿星     เป็ น รู ป คนแก่ ห ง่ อ มหน้ า ผากโหนก เห็ดหลินจือ หรือ ทองคำ�  บางรูปอาจจะอุม้ เด็ก ศีรษะโต ผมศีรษะ คิ้ว หนวดและเคราสีขาว อีกมือหนึ่ง  เป็นรูปที่วางอยู่ตรงกลาง  ดวงตา โพลน  เครายาว  มือหนึ่งถือผลลูกท้อวิเศษที่ มองตรง ดังนัน้ เมือ่ วางบนทีส่ งู ดวงตาจะไม่มอง จะผลิดอกออกผลทุกสามพันปี  และกว่าจะสุก ลงต่ำ�  หนวดและเคราสีดำ�ยาว ต้องรอ อีกสามพันปี เป็นผลไม้วิเศษที่พระนาง   ดาวฝู เป็นดวงดาวที่ชาวจีนโบราณถือว่า หนิว่ วาซือ่ พระราชินแี ห่งสวรรค์ทรงโปรดปราน เป็นผู้รับผิดชอบด้านเกษตรกรรม ปัจจุบันรูป มาก  การได้กินลูกท้อวิเศษจึงทำ�ให้เป็นอมตะ เทพเจ้ า ฝู เป็ น รู ป ขุ น นางระดั บ สู ง เมื่ อ ได้ หรือเป็นเซียน อีกมือหนึ่งถือไม้เท้ากายสิทธิ์ที่ พิจารณาจากรูปเทพเจ้า ๒๘ องค์ ในสมัยราช ทำ�ด้วยกิง่ ต้นท้อวิเศษ  ดวงตามองลงต่�ำ สายตา วงศ์ถังพ.ศ. ๑๑๖๑ - ๑๔๕๐ จะสังเกตว่าพระ ที่อ่อนโยนมีความเมตตากรุณาสูง

ดาวลู่ หรือลู่ซิง เป็นดาวดวงแรกในกลุ่ม ดาวหมีใหญ่ ในสมัยโบราณชาวจีนถือว่าเป็นผู้ ที่มีสติปัญญาเฉียวฉลาดหรือเป็นปราชญ์ เป็น ขุนนางฝ่ายพลเรือนหรือกระทรวงมหาดไทย ใน สมัยราชวงศ์ซ่ง พ.ศ. ๑๕๐๓ - ๑๘๒๒ อีกนาม หนึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็นดาวแห่งนักการศึกษาหรือดาว นักปราชญ์ ในกลุ่มสามัญชนโดยทั่วไป โดย เฉพาะพวกนักศึกษา ที่เตรียมตัวเข้าสอบไล่ใน ระดับต่างๆทัง้ ในระดับอำ�เภอ มณฑลหรือเมือง หลวง เพือ่ สอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นขุนนาง ระดับต่างๆจึงพากันสักการะดาวลู่เพื่อจะได้ บันดาล ให้พวกเขาสอบไล่ได้เป็นขุนนาง ในสมัย พักตร์เป็นรูปหน้าเสือโคร่ง ดวงตาเป็นเสือดำ� ก่อนราชวงศ์สุย พ.ศ. ๑๑๒๔ - ๑๑๖๑ ได้มีการ นั่งบนหมูป่าตัวใหญ่ มีตำ�แหน่งเป็นหัวหน้า จัดระบบการสอบไล่ระดับต่างๆ ซึ่งแต่เดิมพวก

36

เทพจีน มหายาน โดย อ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน กำ � ลั ง ผลิ ด อกออกช่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การ แต่งงานที่อยู่คู่กัน จนแก่เฒ่า

จากตำ�นานกล่าวว่า เทพดาวเซิ่ว ก่อนที่จะถือกำ�เนิด ต้องอยู่ในครรภ์ถึง ๙ ปี ดัง นั้นเมื่อคลอดออกมา ศีรษะจึงโตกว่าคนทั่วไป ก่อนที่มารดาจะคลอดในคืนนั้น มารดามองขึ้น ไปบนท้องฟ้าเห็นดาวประจำ�แห่งขั้วโลกใต้ ซึ่ง เป็นดาวกำ�หนดวันตายของคน ดังนัน้ ดาวเซิว่ จึง เรียกอีกนามหนึ่งว่า เทพเจ้าแห่งดาวขั้วโลกใต้ เรามักเห็นเทพดาวเซิ่วกับสัตว์บางชนิด เช่น นก กระเรียน ค้างคาว กวาง อยู่ใกล้องค์ท่าน เทพเจ้าทั้งสามองค์มีความเชื่อกัน  ดังต่อไปนี้ ลก   เป็นเทพเจ้าแห่งความบริบูรณ์ ด้วยโภคทรัพย์  มีสุขภาพทีแ่ ข็งแรง  มีความหวัง ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และในอนาคต    มี บ ริ ว ารผู้ ค น ภรรยา บุตรและญาติมติ รมาก   เป็นเทพเจ้าแห่ง ความสุขทางโลก  ความร่ำ�รวยด้วยทรัพย์และ เป็นเทพเจ้าแห่งโชคดี    จึงเป็นสัญลักษณ์แห่ง โอกาสที่จะเกิดโชคลาภขึ้น  มากกว่าเก่าและดี กว่าเก่า  และจะได้รับโชคลาภเหล่านั้นด้วย ฮก  เป็นเทพเจ้าแห่งบุญและวาสนา  ความเป็นใหญ่  ได้ต�ำ แหน่งสูง  ยศถาบรรดาศักดิ ์ หน้าที่การงานในระดับตำ�แหน่งสูง  ความมี อำ�นาจ มีบารมี  มีพระเดชพระคุณ  กล่าวกันว่า ผู้ใดต้องการให้พระองค์สงเคราะห์ช่วยเหลือให้ ได้ตำ�แหน่งที่พึงประสงค์  ก็ให้ขอพรจากท่าน  โดยเฉพาะช่ ว งวั น ที่ ๒๐ ค่ำ � เดื อ น ๗  ตาม จันทรคติจีน ซิ่ ว   ป็ น เทพเจ้ า แห่ ง ความมี อ ายุ ยืนนาน  ด้วยไม่มโี รคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน  มี สุขภาพแข็งแรงดีทั้งกายและใจ  จิตใจเบิกบาน แจ่มใส  มีความเมตตากรุณา  เป็นสัญลักษณ์ แห่งการแต่งงานมีครอบครัวในเดือนที่ต้นท้อ

ร่ำ�รวย อายุยืนนาน ต่อมาพวกขุนนาง พ่อค้า คหบดีตลอดจนชาวบ้านทั่วไปต่างก็ให้ความ เคารพนั บ ถื อ   ซึ่ ง มิ ไ ด้ เ กี่ ย วกั บ ลั ท ธิ เ ต๋ า แต่ เครือ่ งหมายสัญลักษณ์ของลกฮกซิว่ น ประการใด  ต่ อ มาทางเจ้ า ลั ท ธิ เ ต๋ า จึ ง ได้ นำ � อกจากจะเป็นรูปปั้นเครื่องเคลือบและรูปวาด เทพเจ้าทั้งสามไปเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิ ทั้งสามองค์แล้ว  ยังมีสิ่งของอื่นที่ใช้แทน ลกฮก   การบูชา ลก ฮก ซิ่ว  ท่านว่า  ให้วางไว้ ซิ่ว  อีกด้วย  สิ่งดังกล่าวมักปรากฏตามอาคาร ให้สูงอยู่เหนือโต๊ะ  และมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อ บ้านเรือน วัด ศาลเจ้า พระราชวัง ฯลฯ เดินเข้าบ้าน  ให้วางตามลำ�ดับคือ  องค์กลาง   ลก    ใช้แทนด้วยรูปกวางดาว  ดวงจันทร์ เป็น  ฮก  รูปขุนนางชั้นสูง เมื่อหันหน้าเข้าบ้าน  องค์ซ้ายมือเป็น ลก  รูปคหบดี  และข้างขวามือ ดอกเบญจมาศ  ฯลฯ เป็น  ซิว่   รูปชายชรา หรือจะวางอีกแบบคือองค์ ฮก    ใช้แทนด้วยรูปค้างคาว  มังกร  กิเลน  กลางเป็นเทพฮก องค์ซา้ ยมือขององค์กลางเป็น เหยี่ยว  ดวงอาทิตย์  ดอกพุดตาน  นกยูง  ลก และองค์ขวามือเป็นซิว่ ก็ได้ การวางรูปลกฮก หงส์  ฯลฯ ซิ่ว ห้ามนำ�ไปวางไว้ในห้องนอน  การเชิญมา ซิว่    ใช้แทนด้วยรูปนกกระเรียน  กา  กระต่าย  บูชาควรดูสภาพห้อง หน้าพระ หิ้ง โต๊ะ หรือตู้ โชว์ตามความเหมาะสม  ถ้าเห็นชุดไหนแล้วชอบ ต้นสน  ผลทับทิม  เห็ดหลินจือ  ผลท้อ  ฯลฯ อยากได้มาบูชา จงเชิญชุดนัน้ มาบูชาเถิดก็จะได้ ส่วนความเป็นมาของลกฮกซิ่วนั้น  ได้มี ลาภได้โชคมั่งมีศรีสุขและหน้าที่การงานเจริญ การขุดค้นทางโบราณคดีสมัยราชวงศ์ฮนั่   ซึง่ อยู่ รุ่งเรือง การวางอีกแบบหนึ่งคือ ให้ดูว่าผู้ที่เป็น ระหว่างพ.ศ.  ๓๔๑ – ๗๖๓  สุสานกษัตริย์ที่ เจ้ า ของบ้ าน มีอาชีพทำ�อะไร เช่น ถ้าเป็น พ่อค้า หลุมพระศพเมืองจางชา  มณฑลเหอหนาน  ปรากฏว่ามีรปู ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  กระต่าย   นักธุรกิจ โรงงาน อุตสาหกรรม เหล่านี้ เป็นต้น และรูปสัตว์ต่างๆอีกเป็นจำ�นวนมาก   ในสมัย ควรเอา เทพเจ้าลก ไว้กลาง แล้วเอาเทพเจ้าฮก จี๋นซีฮ่องเต้  ( อิ๋งเจิ้ง ) พ.ศ.  ๓๒๒ - ๓๓๖ แห่ง ไว้ทางขวามือของเทพเจ้าลก ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เทพเจ้า ราชวงศ์ฉิน  เมืองหลวงตั้งอยู่ที่เสียนหยาง ( ซี ลก ให้ศีลให้พรทำ�มาค้าขายธุรกิจเจริญยิ่งๆขึ้น อาน )   พระองค์โปรดฯให้ประกอบพิธบี วงสรวง ไป แต่ถ้าเจ้าของบ้านเป็น ข้าราชการ วิสาหกิจ เทพเจ้าเซิ่ว  เพื่อทรงต้องการให้พระองค์ทรง พนักงานบริษัท ห้างร้าน ควรเอา เทพเจ้าฮก ไว้ มีอายุยืน  นอกเหนือจากการที่พระองค์ทรง กลาง เพื่อให้ท่านเชิดชูหน้าที่การงานตำ�แหน่ง แสวงหายาอายุวัฒนะมาเสวย  แต่เทพเจ้าอีก ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สององค์มิได้ กล่าวถึง   จนถึงช่วงสมัยราชวงศ์หมิง  ระหว่าง สมบูรณ์ แก่นตะเคียน ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พ.ศ.  ๑๙๑๑ – ๒๑๘๗  เมืองหลวงตั้งอยู่ที่นา นกิง  แล้วย้ายไปปักกิ่ง   มีผู้คนนับถือเทพเจ้า ดาวสามองค์กันมาก   ในช่วงนั้นเจ้าลัทธิเต๋าก็ ยังมิได้ก�ำ หนดให้สามเทพนีเ้ ป็นเทพเจ้าของลัทธิ ตน  ชาวจีนได้ให้ความเคารพด้วยเชื่อว่า  ในวัน ตรุษจีนขึ้นปีใหม่  เทพเจ้าทั้งสามองค์ได้เสด็จ จากสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์  เพื่อให้พรแก่ มนุษย์ให้พบแต่สิ่งที่เป็นโชคดี คือ ความมั่งคั่ง ร่ำ�รวย  คือ ลก  ให้มีสุขภาพแข็งแรง มียศฐา บรรดาศักดิ์   คือ  ฮก  และให้มีอายุมั่นขวัญยืน  คือ ซิ่ว  ความเชื่อเหล่านี้ได้เริ่มจากในพระราช สำ � นั ก ก่ อ นดั ง ได้ ก ล่ า วแล้ ว   คื อ เมื่ อ ได้ บู ช า เทพเจ้าทั้งสามแล้วจะทำ�ให้ประสบแต่ลาภยศ

37


จีนสาระ โดย อ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

สมัยก่อนเด็กทุกคนอยากให้ถึงวันตรุษจีนเร็วๆเพื่อจะได้รับอั่งเปาจาก เหล่าบรรดาญาติพี่น้องแล้วเอามาอวดซองกันว่าใครได้รับกี่ซอง ส่วนเงินในซอง นัน้ พวกเด็กโตต่างคุยกันว่าใครได้รบั เงินจำ�นวนเท่าไรแล้ววางแผนว่าจะเอาเงินดัง กล่าวไปใช้สอยอะไรบ้าง

คำ�ว่าอั่งเปา 红包 หรือ ขงเป๊า หมายถึงซองสีแดงหรือกระดาษแดงพับใส่ของคือเงินหรือสิ่งอื่นที่มีผู้ให้และผู้รับ การใช้ซองสีแดงเพราะ ถือกันว่าสีแดงเป็นสีแห่งความมีโชคมีลาภ ตามประวัติความเป็นมาของอั่งเปา ต่างยังไม่แน่ใจกันว่ามีความเป็นอย่างไร แต่ในสมัยราชวงศ์ฉินระหว่างก่อนค.ศ. ๒๒๑ – ๒๐๗ ได้มี การกล่าวถึงผู้อาวุโสแจกเงินเหรียญที่มีรูร้อยให้แก่ผู้น้อยด้วยเชือกไหมสีแดง แต่เงินเหรียญที่แจกแต่ละพวงจะมีกี่เหรียญนั้นยังไม่มีข้อมูล เหรียญ มีรูสี่เหลี่ยมที่ใช้กันหลอมทั้งทองคำ�และทองบรอนซ์ตลอดจนทองแดงบริสุทธิ์ โดยจิ๋นซีฮ่องเต้ได้ทรงกำ�หนดน้ำ�หนักของเหรียญรูสี่เหลียมที่เรียกว่า ปานเหลียง มูลค่าของเหรียญจึงแตกต่างกัน หากเป็นเหรียญทองคำ�ย่อมมีคา่ สูงสุด เงินเหรียญเหล่านีก้ �ำ หนดให้ใช้ในหัวเมืองทัง้ ๓๖ แห่งของอาณา จักรจิ๋นซีฮ่องเต้ การให้ของขวัญเป็นเงินเหรียญผูกด้ายแดงจึงได้เริ่มมาตั้งแต่นั้น ตามฐานะของแต่ละคนที่ให้การให้เงินแก่ผู้น้อยนี้ถือกันว่าเป็น สัญลักษณ์แห่งความโชคดี เป็นการไล่ภตู ผีปศี าจในวันปีใหม่ทเี่ รียกว่า 压岁钱 ย้าซุย้ เฉียน ต่อมาเมือ่ มีการพิมพ์กระดาษได้แล้ว จึงได้มกี ารเปลีย่ น จากการร้อยเหรียญเป็นพวง เป็นการห่อด้วยกระดาษแดงและการให้ของขวัญด้วยการห่อกระดาษแดงได้พัฒนามาเป็นการให้ของขวัญด้วยซอง กระดาษสีแดงมาจนปัจจุบัน

39


จีนสาระ โดย อ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

จีนสาระ โดย อ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน การเอาเงินใส่ซองอัง่ เปา มีธรรมเนียมอย่างไร นั้น สรุปว่า

๑.ห้ามเอาเหรียญใส่ในซอง เพราะทำ�ให้เกิดน้�ำ หนักทีผ่ รู้ บั ทาย ได้ว่าเป็นเงินเท่าไร ๒.จำ�นวนเงินทีใ่ ส่ให้ถอื เอา “จำ�นวนตัวเลขทีเ่ ป็นมงคล” เท่านัน้ เช่นธนบัตรกี่ใบ เช่น ๘ใบ ๑๘ใบ ๘๘ใบ ๑๖๘ใบ ฯลฯ ๓.ห้ามเอาจำ�นวนตัวเลขทีไ่ ม่เป็นมงคลมาใช้ เช่น ๔ ออกเสียง เป็น ซี่ แปลว่า ตาย จึงไม่ใช้เลข ๔ ๔๐ ๔๐๐ ๔๔๔ หรือเลขที่เกี่ยวกับงานศพ เช่น ๓ ๗ ๑๔ ๒๑ ๒๗ ๒๘ ๓๕ ๔๒ ๔๙ ๑๐๐ ๔.จำ�นวนเงินที่ใส่ในซองอั่งเปา ให้ใส่ตามฐานะของตนและ ตามลักษณะของงานด้วย เช่น งานแต่งงานของญาติใกล้ชิด ย่อมมากกว่าญาติห่าง ๕.บางกรณีเช่นงานแต่งงาน บางครั้งญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดไม่ได้ ใส่เงินแต่เป็นของมีค่า เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ตุ้มหู แหวน เป็นต้น

ผู้รับซองอั่งเปา ควรและไม่ควรทำ�อะไรบ้าง ๑.ไม่ควรแกะซองต่อหน้าผู้ให้ ๒.บอกขอบคุณและไหว้ตามธรรมเนียม ๓.เมื่อแกะซองดูแล้ว ปรากฏว่า ญาติผู้นั้นให้เงินใส่ซอง จำ�นวนน้อยนิด ไม่สมกับฐานะของผูใ้ ห้ทมี่ ฐี านะร่�ำ รวย ไม่ ควรนำ�ไปกล่าวติเตียนให้คนอื่นได้ยิน เพราะสักวันหนึ่ง คงถืงหูผู้ให้ ให้ถือว่าเงินจำ�นวนนั้นเป็นเงินศิริมงคล

ขนบธรรมเนียมประเพณีการให้อั่งเปาที่ยึดถือปฏิบัติกัน มาจนถึงปัจจุบนั นี้ นับเป็นประเพณีทด่ี งี าม เป็นการช่วยเหลือเกือ้ หนุนญาติพี่น้องสนิทมิตรสหาย เป็นการแสดงน้ำ�ใจของผู้ให้ที่ให้ ตามฐานะและกาลเวลา ทำ�ให้ผรู้ บั รูส้ กึ ปลืม้ ใจ ทีไ่ ด้รบั ความกรุณา จากญาติพนี่ อ้ ง เป็นการสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวให้สบื ต่อ ไปชั่วลูกหลาน อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

การให้อั่งเปา เนื่องในโอกาสอะไรบ้าง ๑.เด็กถือกำ�เนิดครบ ๓๐ วัน บิดามารดาจัดพิธีฉลองให้ มีขนมอิ่วปึ่ง ไข่ต้มทาสีแดง เอาไปไหว้หิ้งพระประธานและซินจู้ประจำ�บ้าน ไหว้ พระตามศาลเจ้าและแจกญาติเพือ่ นบ้าน ฝ่ายญาติเมือ่ ได้รบั ของแล้วก็จะเอาซองอัง่ เปาทำ�ขวัญเด็ก ใส่ภาชนะขนมทีใ่ ห้มาตามเดิม กระดาษ แดงสมัยก่อนหายาก จึงใช้ซองธูปตัดแล้วพับเป็นซองให้ หรือบางบ้านเอาขนมออกแล้วเอากระดาษแดงใส่แทนก็มี ๒.วันแต่งงาน เจ้าบ่าวเตรียมซองไว้ เมื่อถึงบ้านเจ้าสาวที่จะต้องแจกอั่งเปาให้ผู้กั้นประตูเงินประตูทอง เมื่อเจ้าบ่าวถึงบ้านเจ้าสาวไหว้ เทพเจ้าประจำ�บ้านแล้ว ญาติผู้ใหญ่ต่างรับไหว้ โดยเพื่อนเจ้าบ่าวเรียกญาติตามลำ�ดับอาวุโส เจ้าบ่าวเจ้าสาวถือถาดน้ำ�ชาพร้อมกัน ใน ถาดมีถ้วยชาสองถ้วยแล้วทั้งคู่กล่าวพร้อมกันเชิญญาติกินน้ำ�ชา เช่น “หยี่เจกหยี่โส้เจียะเต๋” ญาติรับถ้วยน้ำ�ชามากินแล้ววางอั่งเปาไว้ใน ถาด พิธีนี้ทำ�ทั้งบ้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ปัจจุบันมักจัดงานในโรงแรมสะดวกทั้งสองฝ่าย สำ�หรับผู้ที่ได้รับบัตรเชิญงานแต่งงาน ย่อมต้อง ใส่ซองจำ�นวนเงินซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะของตน แต่โดยธรรมเนียมแล้วในแวดวงสังคมนั้นๆจะมีขั้นต่ำ�อยู่แล้ว ๓.วันตรุษจีน เป็นวันที่เด็กๆอยากให้ถึงเร็วๆจะได้อั่งเปา นอกจากได้เงินแล้วยังถือกันว่าเป็นการไล่ภูตผีปีศาจออกไปอีกด้วย การให้อั่ง เปาวันตรุษจีนมีธรรมเนียมว่าให้เด็กและผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงาน แต่ปัจจุบันคตินี้อาจเปลี่ยนไป การไหว้กับข้าวในวันสิ้นปีเป็นการชุมนุมญาติ พี่น้อง เมื่อไหว้เสร็จต่างรับประทานอาหารคุยกันฉันท์เครือญาติ แล้วแจกอั่งเปาให้เด็กๆ หากบางบ้านไหว้เสร็จอาจพาเด็กๆไปไหว้ญาติ พี่น้องที่อยู่ไกล เด็กๆก็จะได้รับอั่งเปาอีกด้วย ๔.การจัดงานคล้ายวันเกิด บางครั้งมีการจัดงานคล้ายวันเกิดให้บุตรหลานของตน ฝ่ายญาติผู้ใหญ่ที่ไปในงาน ต่างแจกอั่งเปาให้เจ้าของ งานคล้ายวันเกิด ๕.ตามวันสำ�คัญของญาติมิตร เช่น วันขึ้นบ้านใหม่ วันแซยิด วันที่ลูกน้องเกษียณจากบริษัท เป็นต้น

40

41


ดูดวงปีนักษัตร ประจำ�เดือนสิงหาคม2556 โดยอาจารย์หวง

ปีชวด

ชีวิตในช่วงนี้ติดขัด มากไปด้วยอุปสรรค ไม่เหมาะกับการลงทุนหรือทำ�อะไรใหม่ๆ ใครรอโยกย้ายหรือ เปลี่ยนงานยังไม่มีข่าวดีค่ะ การงาน การงานไม่ลงตัว ระวังการงานผิดพลาดทำ�ให้ถูกตำ�หนิ การทำ�งานต้องเหนื่อยเคี่ยวเข็ญอยู่นานกว่า จะสำ�เร็จ งานที่น่าจะได้ก็มีเหตุให้หลุดมือไปอย่างน่าเสียดาย งานด้านศิลปะบันเทิง,งานติดต่อประสานงาน ให้ผลดี ภาคธุรกิจค้าขายซบเซาไม่คึกคัก การเงิน รายจ่ายมากกว่ารายได้ การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทำ�ให้การเงินติดขัด ใครมีภาระหนี้สินอยู่แล้วต้องใช้จ่าย อย่างระมัดระวัง ความรัก เดือนนี้มีเสน่ห์มากมาย คนไม่มีคู่มีโอกาสปลูกต้นรักกับคนใหม่ คนมีคู่ไม่มีเหงา ความรักสีชมพูให้ ชุ่มฉ่ำ�ใจกัน ระวังความเจ้าชู้นำ�เรื่องวุ่นๆมาให้

ต้องแบกรับปัญหา ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษค่ะ ปัญหาต่างๆที่รุมเร้าทำ�ให้หงุดหงิดหัวเสีย ต้องรับมือกับ ศึกหลายด้าน อารมณ์แบบนี้ระวังทะเลาะมีปากเสียงกับคนใกล้ชิด

ปีฉลู

การงาน รับผิดชอบงานมากขึ้น แถมเจอปัญหาจุกจิกกวนใจเรื่องลูกน้องและคนรอบข้างเข้ามาซ้ำ�เติม ต้องบริหาร จัดการให้ดี งานเสร็จล่าช้าไม่ทันกำ�หนดจะเสียหาย ภาคธุรกิจที่สั่งซื้อสินค้าตรวจเช็คสินค้าให้ดี ระวังเจอของปลอมหรือ สินค้าไม่ได้คุณภาพปะปนมา การเงิน มีเรื่องใช้จ่ายอยู่ตลอด มีโอกาสถูกเบี้ยวหนี้หรือลูกค้าจ่ายเงินไม่ตรงเวลา ความรัก มีปัญหาปากเสียงกับคนรัก มีเรื่องไม่พอใจกัน อย่าเครียดกับงานมากใครป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือความดัน โลหิตดูแลตัวเองให้ดี

ปีขาล

ภาพรวมเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี มีพลังฮึกเหิมดุดัน แม้ตะกุกตะกักบ้างในช่วงต้นเดือน การงานการ เรียนฮึดสู้จริงจังจะสำ�เร็จค่ะ อย่าให้อุปสรรคเล็กๆน้อยๆทำ�ให้เสียเรื่อง มีคนให้คำ�ปรึกษาหรือคอย ช่วยเหลือสนับสนุน แต่ยังเหนื่อยใจกับปัญหาลูกน้องคนทำ�งานที่เข้าๆออกๆทำ�ให้งานสะดุด การงาน การงานสดใสขึ้น ได้รับโอกาส มีงานใหม่ลูกค้าใหม่ ภาคธุรกิจมีช่องทางเริ่มต้นขยับขยายการค้าให้ เติบโตเช่น การเปิดสาขาใหม่ การเงิน สภาพการเงินทรงตัว รายได้หลักพอไปได้เรื่อยๆ มีรายได้เสริมเข้ามาแบบไม่คาดฝัน ได้ทรัพย์สินใหม่ ความรัก บรรยากาศอึมครึม คู่รักที่อยู่ห่างไกลสื่อสารกันให้ดี อย่าให้เรื่องเข้าใจผิดทำ�ให้ปัญหาบานปลาย

42

ดูดวงปีนักษัตรประจำ�เดือนสิงหาคม2556 โดยอาจารย์หวง ต้นร้ายปลายดี มีเกณฑ์ทงั้ ได้และเสีย อะไรดูเหมือนจะสำ�เร็จไม่ยากก็ท�ำ ไม่ส�ำ เร็จซะที ทำ�ให้รสู้ กึ ท้อแท้หมด หวังจะมีภัยจากทางราชการหรือเอกสารทางกฎหมายทำ�ให้เดือดร้อน

ปีเถาะ

การงาน ได้หยิบจับอะไรใหม่ๆ แถมเจอคู่แข่ง โดนผู้ใหญ่เพ่งเล็ง คนทำ�งานกินเงินเดือนรักษาเก้าอี้ให้มั่น เร่งทำ� ผลงานให้เข้าตาเพือ่ ความอยูร่ อด คนทีเ่ ริม่ งานใหม่แม้งานไม่ถกู ใจก็ตอ้ งพยายามปรับตัวค่ะ ภาคธุรกิจมีสนิ ค้าใหม่ แนวโน้มดี ควรทำ�การตลาดอย่างต่อเนื่อง การเงิน สภาพการเงินไม่คล่อง เสียมากกว่าได้ ใครมีแผนกู้เงินพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ปลายเดือน สถานการณ์ถึงจะคลี่คลาย ความรัก ความรักห่างเหิน คูไ่ หนมีปญ ั หาอยูแ่ ล้วเคลียร์กนั ให้เข้าใจ มีโอกาสเลิกรา ระวังเจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจ

ปีมะโรง

บรรยากาศไม่นิ่ง มีความอลหม่านซ่อนอยู่ มีโอกาสเดินทางบ่อยครั้ง ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ฉับพลันที่ทุลักทุเล ตกอยู่ในสภาพคนกลางที่ต้องแก้ปัญหาที่คนอื่นทำ�ทิ้งไว้ ระวังอารมณ์แปรปรวนทำ�ให้ ตัดสินใจผิดพลาดค่ะ การงาน การงานจะเสียหายจากความประมาทไม่รอบคอบ งานเอกสารต่างๆควรตรวจเช็คให้เรียบร้อย การเซ็นต์ สัญญามีเกณฑ์เสียเปรียบ ภาคธุรกิจที่ต้องเดินทางหรือค้าขายกับต่างประเทศจะมีข่าวดี การเงิน รับภาระค่าใช้จ่ายหลายอย่าง การตัดสินใจลงทุนใหม่ควรศึกษาข้อมูล ระวังการเงินสะดุดหรือถูกโกง ความรัก เรื่องรักๆไม่ลงตัว จะมีมือที่สามเข้ามาวุ่นวาย หยิบใช้ข้าวของต้องระมัดระวัง มีเกณฑ์ได้รับบาดเจ็บจาก ของมีคม

โดดเด่นในเรื่องการงานการเรียน อะไรที่ได้มาโดยไม่คาดฝัน ถึงแม้บรรยากาศดูวุ่นๆ ครอบครัวและคน รอบข้างนำ�เรื่องเดือดร้อนมาให้ โดยเฉพาะเรื่องเงินๆทองๆ มีเรื่องให้ได้ลุ้นได้ตื่นเต้นกัน สภาพโดยรวม ถือว่าพอใช้

ปีมะเส็ง

การงาน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน มีโอกาสทำ�ผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ ได้รับคำ�ชมจากหัวหน้า งานสร้างสรรค์ใหม่ๆให้ ผลดี ใครรองานใหม่มีข่าวดี ภาคธุรกิจการค้าได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ลงทุนไป การเงิน หาได้ใช้คล่อง ติดขัดบ้างในช่วงกลางเดือน แถมมีคนช่วยใช้ มีภาระรายจ่ายของคนรอบข้างเพิ่มเข้ามา มีโชคลาภแบบฟลุ๊คๆ มีโอกาสได้รับแบ่งมรดก ความรัก ความรักขัดแย้ง มีเรื่องให้เสียใจน้อยใจ ปรับความเข้าใจกันให้ดีค่ะ ระวังคนใกล้ชิดเจ็บป่วย

43


วรรณกรรมจีน โดย อ.พรรษ อรุณเลิศ

วรรณกรรมจีน โดย อ.พรรษ อรุณเลิศ

ตอนที่สาม ใจเบาเกิดคาวเลือด

ลังจากที่พระเจ้าติวอ๋องพบเห็นรูปสลักอันแสนงดงามของเทพ ธิดาหนึงวาสีทศี่ าลสถิตเทพ จิตก็มดื บอดหลงใหลในความงามนัน้ อย่างไม่ลมื หูลมื ตา แต่ดเู หมือนพระองค์ยงั คงมีพระสติเพียงพอที่ ยกเลิกคำ�สัง่ เกณฑ์หญิงงามจากทัว่ สารทิศเข้าสูว่ งั หลวง หลังจากได้รบั คำ� ทักท้วงจากเสนาอำ�มาตย์ทั้งหลาย ปีที่แปดของการครองราชย์ เดือนมะเส็ง(พฤษภาคม) ย่างเข้า ฤดูรอ้ น เหล่าเจ้าเมืองทัง้ 800 คนเข้านำ�โดยเจ้าพระยาทัง้ สีท่ ศิ เข้าสูเ่ มือง หลวงของราชวงศ์ซางเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าติวอ๋อง และถวายเครื่องราชย์ บรรณาการตามประเพณี ปรกติแล้วเมื่อมหาเสนาบดีขวาบุ้นไทสือฝ่าย การทหารอยูช่ ว่ ยราชการแผ่นดิน เรือ่ งราวในแว่นแคว้นก็เต็มไปด้วยความ ผาสุข หรืออีกในหนึ่งก็คืออำ�นาจมาจากระบอกปืนนั่นเอง เมื่อปืนอยู่ใน มือผู้ทรงธรรมเหล่าอาชญากรก็กลัวเกรง หากปืนนั้นไปอยู่ในคนอธรรม อาชญากรย่อมฮึกเหิม ขณะนีม้ หาเสนาบดีขวาออกศึกสงครามเพือ่ ปราบกบฏ ขุนนาง รองลงมาที่ถูกพระทัยของพระเจ้าติวอ๋องก็คือ อำ�มาตย์ฮิวฮุนและฮุยต๋ง เป็นธรรมเนียมที่เจ้าพระยาสี่เมืองต้องเดินทางไปคาราวะและมอบของ ขวัญซึง่ เป็นทีถ่ กู อกถูกใจแก่ขนุ นางทัง้ สองมาก เรียกได้วา่ ก่อนพบเจ้าต้อง สมานฉันท์เสนาบดีกอ่ น แต่เมือ่ สังเกตรายชือ่ เจ้าเมืองทีม่ อบของขวัญให้ แก่ตนพบว่า มีจำ�นวนเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเมืองขาดไปหนึ่งคนนั่นก็คือ “เชาฮู (諸侯)” ทั้งนี้เนื่องจากเชาฮูเป็นเจ้าเมืองที่ซื่อสัตย์สุดจริตเกลียดการ ประคบประหงมขุนนางขี้ฉ้อเป็นที่สุด จึงเพิกเฉยต่อการมองบรรณาการ ให้กบั สองอำ�มาตย์ ฮิวฮุนและฮุยต๋งจึงผูกใจเจ็บต้องหาทางเอาเรือ่ งเชาฮู ให้จงได้ เมื่อถึงวันฤกษ์ดีเหล่าเจ้าเมืองเข้าเฝ้าถวายพระพรชัย แทนที่ จิตใจของพระเจ้าติวอ๋องจะเปี่ยมไปด้วยความผาสุกกลับรุ่มร้อนดังมีไฟ เผา เมือ่ เห็นเหล่าเจ้าเมืองปรากฏตัวกันทัว่ หน้าอารมณ์กามทีเ่ ก็บกดเอา ไว้จงึ ระเบิดออกมา พระองค์รบี ตามตัวสองอำ�มาตย์ให้มาเข้าเฝ้าโดยด่วน ทัง้ นีพ้ ระองค์มพี ระประสงค์ด�ำ เนินแผนการเกณฑ์สตรีโฉมงามจากทัว่ ทุก หัวเมืองอีกครั้งและช่วงนี้ก็เป็นเวลาดีที่จะออกหมายเกณฑ์เพราะเจ้า เมืองต่างๆล้วนอยู่พร้อมหน้ากัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเดิมทีที่พระเจ้าติวอ๋องยอมยุติแผนการ ชั่วคราวไม่ใช่เพราะว่าพระองค์รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตามที่เหล่าขุนนางช่วย กันแจ้งเหตุผล แต่เพราะจังหวะเวลาไม่เหมาะสมต่างหากพระองค์จงึ ยอม หยุดยั้งชั่วคราว ในจิตใจของพระองค์ถูกราคะเข้าครอบงำ�ไม่เคยเสื่อม คลาย

44

สองอำ�มาตย์จึงเสนอความคิดแย้งกับพระเจ้าติวอ๋องว่า

“พระองค์เคยปรารภต้องการจะเกณฑ์หญิงงามเข้าสูว่ งั แต่สดุ ท้ายก็ยกเลิก ไป หากเกณฑ์ตอนนี้มาเสียสัตย์จะทำ�ให้พระเกียรติมัวหมอง แต่ข้า พระองค์ได้ยินคำ�ร่ำ�ลือถึงความงามของสตรีนางหนึ่งเป็นบุตรีของ เจ้า เมืองนาม เชาฮู ว่าบุตรีของเจ้าเมืองๆนี้งามดั่งเทพธิดามาจุติ หาก พระองค์ได้ครอบครองนางก็เหมือนกับพระองค์ได้พบกับเทพธิดาหนึง วาสีทั้งเช้าค่ำ�” อำ�มาตย์ทั้งสองเห็นโอกาสชำ�ระแค้นเรื่องบรรณาการเอากับ เชาฮู จึงเสนอแผนการพรากพ่อลูกเพื่อเป็นการเอาคืน พระเจ้าติวอ๋องเมื่อได้ยินดังนั้นจึงเบิกตัวเชาฮูเข้าเฝ้าด้วยบอก ว่ามีเรื่องข้อราชการจะปรึกษาแต่เมื่อพบหน้าพระองค์กับแจ้งเรื่องที่ พระองค์ต้องการจะเบิกตัวลูกสาวของเชาฮูเข้าวังเป็นนางสนม เมื่อเชาฮู ทราบดังนั้นโทสะก็พรุ่งขึ้นในใจแต่อดทนข่มใจเอาไว้ จนกระทั่งพระเจ้า ติวอ๋องเอายศถาบรรดาศักดิ์เข้าล่อ เชาฮูก็หมดความอดทนตามประสา คนขุนนางซื่อสัตย์ เชาฮูได้ออกความเห็นขัดแย้งกล่าวหาพระเจ้าติวอ๋องเสียๆ หายๆ ตอนแรกพระเจ้าติวอ๋องก็ยังมีความรู้สึกเกรงใจอยู่บ้างเพราะถึง อย่างไร เชาฮูก็เป็นบิดาของสตรีท่ีตนเองจะเอามาเป็นสนม แต่พอมาก เข้าชักจะทนไม่ไหวเพราะถึงขนาดนำ�ตนไปเปรียบกับทรราชในอดีตยิ่ง พูดจากันก็ยิ่งรุนแรง พระเจ้าติวอ๋องหมดความอดทนให้ องค์รักษ์จับเอา ตัวออกไปเพื่อเตรียมรับการลงโทษ และตามสองอำ�มาตย์ฮิวฮุนและฮุย ต๋งมาเข้าเฝ้าเพื่อให้กำ�หนดโทษ พระองค์ถึงขนาดว่าถ้าโทษควรตายก็ให้ ประหารชีวิตเสีย อำ�มาตย์ทั้งสองได้ยินดังนั้นนึกกระหยิ่มในใจแต่ยับยั้งชั่งใจไว้ และทูลว่า “ไม่ควรประหารเชาฮูเพราะราษฎรจะนินทาว่าจะเอาลูกเขามา เป็นนางบำ�เรอคนพ่อไม่ยอมจึงฆ่าเสีย และเสนอว่าให้พระองค์ทรงปล่อย ตัวกลับเมืองไปทันที เขาก็จะสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่ เอาความสุดท้ายก็จะถวายลูกสาวมาแต่โดยดี” นับว่าเป็นความอำ�มหิต ของอำ�มาตย์ทั้งสองเนื่องจากทั้งคู่ทราบดีว่า เชาฮู เป็นคนตรงไปตรงมา ผิดชอบชัดเจนไม่เคยก้มหัวให้กบั อำ�นาจใดๆทีผ่ ดิ จากสิง่ ทีต่ นเองเชือ่ มัน่ เจตนาของทัง้ คูค่ อื ต้องการให้เรือ่ งราวบานปลายใหญ่โตจนเชาฮูตอ้ งเสีย ลูกสาว เสียภรรยา เสียเมือง และเสียชีวติ ลงในทีส่ ดุ จึงจะสาสมกับความ กระด้างกระเดื่องที่เชาฮูมีแก่พวกตน

เมือ่ เชาฮูได้รบั การอภัยโทษแล้วจึงกลับทีพ่ กั ของตน เหล่าขุนนาง ทีต่ ดิ ตามเชาฮูมาจากเมืองกีจวิ เฮ้า(จีโ้ จว)ต่างเข้ามาห้อมล้อมถามไถ่ถงึ ข้อ ราชการ แต่คำ�ตอบกลับเป็นคำ�บริภาษเสียๆหายๆถึงราชวงศ์ซางที่จะ เสื่ อ มทรุ ด เพราะความบ้ า ตั น หาของจั ก รพรรดิ แ ละขุ น นางขี้ ฉ้ อ อย่ า ง อำ�มาตย์ท้ังสองเป็นแน่ เชาฮูรู้ทันความคิดของสองอำ�มาตย์ก็เพียงหนึ่ง นัน่ คือการปล่อยตัวครัง้ นีเ้ ป็นแผนสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ในพระเจ้า ติวอ๋องตนจะได้ยอมนำ�ลูกสาวมาถวาย และสำ�นึกบุญคุณในสองอำ�มาตย์ เพื่อที่ตนจะได้นำ�ของขวัญการบำ�เหน็จต่อไป เจ้านายไร้คุณธรรมต่อไป บ้านเมืองจะต้องมีการเปลีย่ นแปลง เมือ่ เป็นเช่นนีเ้ หล่าขุนนางจึงลงมติวา่ ให้ รี บ กลั บ เมื อ งกี้ จิ ว เฮ้ า ตามพระบั ญ ชาเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ การ เปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น เชาฮูคิดว่าหากตนเองกลับไปเฉยจะเป็นที่ดูถูกแก่คนทั้งปวงว่า มีสติปญ ั ญาไม่เทียมทันอำ�มาตย์ทงั้ สองจึงให้คนรับใช้น�ำ พูก่ นั มาเขียนโคลง จารึกไว้ที่บานประตูมีห้าข้อใจความว่า “ข้อหนึง่ ว่าเป็นพระมหากษัตริยถ์ า้ อยูใ่ นยุตธิ รรมขุนนางทัง้ ปวงก็จะรักใคร่ ยำ�เกรงยิ่งนัก หนึ่งอาจารย์ผู้สอนศิษย์ถ้ามิได้ลำ�เอียงเที่ยงตรงอยู่ศิษย์ก็ กลัวเกรง หนึ่งผู้เป็นบิดาเลี้ยงบุตรโดยธรรมบุตรก็กลัวเกรง หนึ่งผู้จะเป็น ผัวถ้าเลี้ยงเมียโดยยุติธรรมเมียก็ยำ�เกรง หนึ่งผู้มีมิตรสหายถ้ารักใคร่กัน โดยสุจริตมิตรก็ยอ่ มเกรงใจ นีเ่ มือ่ พระมหากษัตริยม์ ไิ ด้อยูใ่ นบุตธิ รรมดังนี้ จะมีผู้ใดเกรงกลัวเล่า ตั้งแต่นี้ไปเมืองจิวโก๋กับเราขาดกัน เราจะได้ไปมา อย่างอย่างแต่ก่อนนั้นหามิได้แล้ว” ส่วนห้องสินฉบับสมบูรณ์ว่าไว้ดังนี้ “ราชันเลวทราม ขุนนางยึด กฎหมาย ปัญจธรรมเสื่อมเสีย เมืองจี้โจว ซูฮู่ ไม่เข้าเฝ้าซางตลอดกาล” หลังจากเขียนเสร็จ เชาฮู ก็เดินทางออกจากเมืองนายประตูผู้รักษาจวน ที่พักเห็นดังนั้นจึงนำ�เรื่องไปกราบบังคมทูลพระเจ้าติวอ๋อง เมื่อพระองค์ ทรงทราบข้อความทีเ่ ชาฮูเขียนเอาไว้กพ็ ระพิโรธถึงขีดสุด เรียกขุนนางฝ่าย ทหารเข้ามาสัง่ การให้ยกทัพขนาดสองแสนนายไปเหยียบเมืองให้ราบเป็น หน้ากลอง ขุนนางเหล่านั้นทัดทานว่า เมืองกี้จิวเฮ้าเป็นเมืองเล็กการยก ทัพหลวงไปจะเหมือนกับการทีผ่ ใู้ หญ่รงั แกเด็ก ขณะนีห้ วั เมืองเจ้าเมืองหัว เมืองฝ่ายเหนือต่างๆอยู่ที่นี่พร้อมสรรพ ขอให้พระเจ้าติวอ๋องทรงมีรับสั่ง ให้หัวเมืองเอกฝ่ายเหนือยกไปตีก็เพียงพอแล้ว ขณะนั้นฮุยต๋งอยู่ในที่นั้น ด้วยจึงเสนอให้เจ้าเมืองปักเป๊กเฮ้า ซ่องเฮาเฮ้าเป็นผู้ยกทัพเข้าตี แต่เนื่องจากคนผู้นี้มีชื่อเสียมากกว่าชื่อเสียง จึงมีขุนนางฝ่าย ทหารเสนอว่าให้แต่งตั้ง กีเซียงเจ้าเมืองหัวเมืองตะวันตก เป็นผู้รับ ราชโองการเข้าตีเมืองของเชาฮูแทน กีเซียงผู้นี้ได้ชื่อว่ามีสติปัญญาชาว

เมืองรักใคร่ หากให้กระทำ�การต้องประสบผลสำ�เร็จตามพระประสงค์ เมือ่ พระเจ้าติวอ๋องได้สดับรับฟังข้อกราบบังคมทูลดังนีก้ ไ็ ม่รจู้ ะเชือ่ ทางใดดี จึง ให้อำ�นาจแก่เจ้าเมืองทั้งสองถืออาญาศิตรับขวานประกาศิตเสมอกัน รับคำ�สั่งตีเมืองกี้จิวเฮ้าด้วยกันทั้งคู่ เชาฮูแม้จะมีสติปญ ั ญาแต่กย็ งั ไม่เท่าทันเกมส์การเมืองของสอง อำ�มาตย์ ผลของการกระทำ�แบบใจเบาของตนเองทำ�ให้บา้ นเมืองต้องเกิด เมืองนอนต้องเกิดศึกสงคราม นองไปด้วยเลือดลูกหลานของตน ส่วนสอง อำ�มาตย์ชว่ งใช้คนร้ายให้เข้ายึดเมืองเป้าหมายเดียวคือการล้างผลาญคูอ่ ริ ให้สิ้น ยังดีที่มีผู้ไหวตัวทันเสนอผู้มีคุณธรรมเข้าดำ�เนินการแทน ผลของ สงครามนีจ้ ะเป็นอย่างไร ชะตาชีวติ ของเชาฮูและครอบครัวจะสามารถพ้น จากอาญาได้หรือไม่พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ หากคุณผู้อ่านคุณมีข้อติชมสามารถคุยกับผมได้ที่ www.facebook.com/heavensign

เกร็ดน่ารู้ ปัญจธรรม เป็นคำ�สอนของขงจื๊อในเรื่องมนุษยนิยมที่ได้ รั บ การเรี ย บเรี ย งมาจากนั ก ปราชญ์ ใ นลั ท ธิ ข งจื๊ อ สมั ย ราชวงศ์ฮนั่ (พ.ศ. 337 – พ.ศ. 763) รากเดิมของปัญจธรรม มาจากหลักความเป็นมนุษย์ห้าประการ五常 เป็นวิธีคิดขั้น พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ที่มนุษย์ควรมีและควร ประพฤติปฏิบตั โิ ดยมีการดำ�เนินชีวติ ในเรือ่ งความซือ่ สัตย์ สุจริต ปัญจธรรมประกอบไปด้วย 仁 ความเมตตากรุณา 義 ความยุติธรรม 禮 มีจรรยามารยาท 智 แสวงหาปัญญา 信 ความสัตย์ซื่อ

45


คติธรรมคำ�คมจีน โดย พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก

พระวิหารบาลโพธิสัตว์ หรือ พระสังฆารามโพธิสัตว์ (伽藍菩薩)  พระวิหารบาลโพธิสัตว์ มีความหมายคือ พระโพธิสัตว์ผู้ปกปักษ์รักษาพระวิหารอาราม ตามพระสูตรฝ่ายมหายานกล่าวว่ามีอยู่ ๑๘ องค์ ตามอารามบางแห่งจะประดิษฐานพระวิหารบาลโพธิสัตว์เคียงคู่กับพระเวทโพธิสัตว์หน้าพระประธาน บางอารามโบราณในจีนจะมีวิหารของพระ วิหารบาลโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีใบหน้าสีเขียวบ้าง ดำ�บ้าง น้ำ�ตาลบ้าง มีหนวดเคราบ้าง ไม่มีบ้าง ทรงถืออาวุธเป็นง้าว ขวาน ฯลฯ ตามแต่ผู้สร้างจะ จินตนาการหรือต้องการ เนื่องจากพระวิหารบาลโพธิสัตว์นั้นมีจำ�นวนมากมาย กล่าวคือไม่ว่าเทพเจ้าที่อยู่ประจำ�พื้นที่นั้นมาก่อนที่จะก่อสร้างอารามหรือหลังจาก นั้นก็ดี ครั้นเมื่ออารามได้ก่อตั้งแล้ว เทพเจ้าหรือเจ้าที่ที่เกิดศรัทธาปสาทะ ได้รับพระพุทธบารมีจากการที่มีอารามตั้งอยู่ในพื้นที่ของตน และจากการที่ บรรดาพุทธบริษัทสาธยายพุทธมนต์แผ่เมตตาอุทิศให้โดยนิจสิน ทั้งมีการประกอบกิจกุศลบำ�เพ็ญธรรมในพื้นที่ก็ดี ยังให้บรรดาเทพเจ้าอนุโมทนายินดี และเกิดจิตเมตตาจะปกปักษ์อารามนั้นให้ปลอดภัยจากมารทั้งปวง เราก็บูชาท่านในนามของพระวิหารบาลโพธิสัตว์ หรือผู้ที่มีอุปการคุณต่ออาราม ตั้งแต่เมื่อคราที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อวายชนม์ไปแล้วก็ได้รับการยกย่องเป็นพระวิหารบาลโพธิสัตว์ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเทพเจ้ากวนอู เป็นต้น ที่เมื่อสมัยที่มี ชีวิตอยู่ ได้อุปถัมภ์บวรพระพุทธศาสนา ค้ำ�จุนภิกษุสงฆ์ ยังให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก แลเมื่อคราที่ได้สิ้นชีพไปแล้ว บรรดา พุทธศาสนิกชนก็พร้อมใจกันยกย่องท่านในฐานะผู้อุปถัมภ์พระศาสนา แล้วสร้างรูปเคารพไว้ในอาราม เพื่อสวดมนต์ระลึกถึงคุณงามความดี อันจะ สังเกตได้ว่ามีอารามที่จัดสร้างพระวิหารบาลโพธิสัตว์ เป็นเทพเจ้ากวนอูก็มีอยู่มิน้อย พระวิหารบาล ชาวพุทธมหายานให้ความยกย่องว่าท่านคือพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเหมือนกัน เนื่องจากท่านมีจิตตั้งมั่นต่อการปกป้องพระ ศาสนาและผู้ที่บำ�เพ็ญธรรม ซึ่งเป็นปฏิปทาเดียวกันกับพระโพธิสัตว์ทั้งปวง สาธุชนทั้งหลายจึงสมควรกราบไหว้บูชาด้วยสำ�นึกในพระคุณของพระ วิหารบาลทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล.                       วันคล้ายวันโพธิสัตวสมภพคือ วันที่ ๑๓ เดือน ๕ จีน

46


จีนสามก๊กและปรัชญา / อ.หมิง

มีคำ�กล่าวหลายคำ�เกี่ยวกับสามก๊ก เช่น “อ่านสามก๊กจบสาม รอบคบไม่ได้” “ไม่ได้อ่านสามก๊กอย่าริทำ�การใหญ่” ฟังดูแต่ละอันก็น่า คิดอยู่เหมือนกัน จริงๆแล้วผู้เขียนก็อ่านมาหลายรอบแล้ว แต่ก็ยังมีคน คบอยู่ เรื่องสามก๊กนั้นส่วนใหญ่จะแฝงไปด้วยกลยุทธ์ กลวิธีต่างๆ เรื่อง ของเล่ห์เหลี่ยมจะมีอยู่แทบทุกตอนเลยทีเดียว เรียกว่าหลากหลาย อารมณ์ทั้งสนุกสนาน ชวนตลก บางตอนก็มีเศร้าเคล้าน้ำ�ตา บางตอน ก็บลู๊ า้ งผลาญห้�ำ หัน่ ท่าเดียว อารัมภบทเกริน่ นำ�ก็ขอเอวังเพียงเท่านีก้ อ่ น สำ�หรับตอนแรกนี้ขอเสนอในตอนที่ชื่อว่า “กบฏโพกผ้าเหลือง” “อันสถานการณ์ในแผ่นดินนี้ เมื่อแตกแยกมานานก็จักรวม สมาน รวมสมานมานานก็จกั แตกแยก” ฟังดูคล้ายสถานการณ์บา้ นเมือง เราจริงๆ แต่ไม่ทราบว่าคราใดจะได้รวมสมานกันเสียที คงภาวนาว่าขอ ให้เป็นเร็วๆนี้ ขอพาท่านผู้อ่านย้อนไปสมัยปลายแผ่นดินฮั่น ในสมัย พระเจ้าเลนเต้ ฮ่องเต้เหลวแหลกทีไ่ ม่สนใจเอาการเอางานไม่ใส่ใจราชการ แผ่นดิน ห่วงแต่สุขของตนเอง บ้านเมืองแร้นแค้นราษฎรอดอยาก ก็ ลองนึกสภาพดูแล้วกันนะครับ ฮ่องเต้เอาแต่สุขสบายอยู่ในวังไม่สนใจ ความเป็นอยู่ของราษฎร ทั้งๆที่บ้านเมืองจะล่มจมอยู่แล้ว ขุนนางผู้ใหญ่ ครัน้ จะทูลทัดทาน ฮ่องเต้กไ็ ม่ทรงฟังเอาเสียเลย เชือ่ แต่ขนั ทีคนสนิททัง้ สิบคน โดยเฉพาะขันทีเตียวเหยียงหัวหน้าแก๊งค์ที่ฮ่องเต้ยกย่องเรียกว่า เป็นคุณเตีย่ เลยทีเดียว จะว่าไปแล้วขันทีนนั่ แหละตัวดีทสี่ ร้างความวุน่ วาย ให้กับแผ่นดินจีนตลอด ทุกยุคทุกสมัย บ้างก็ทำ�เหมือนปิดตาฮ่องเต้ บ้างก็คิดแทน พูดแทนฮ่องเต้เสียอีก ครั้งนึงตันต๋ำ�ขุนนางผู้ใหญ่กับเล่า โต๋ซงึ่ เคยเป็นพีเ่ ลีย้ งฮ่องเต้ทลู ห้ามปรามฮ่องเต้อย่าให้หลงเชือ่ คำ�ขันทีมาก เกินไป ครั้นขันทีรู้เข้าก็รีบกุลีกุจอไปเป่าหูฮ่องเต้ว่าตันต๋ำ�กับเล่าโต๋นั้น อิจฉาพวกตนที่ได้ดีกว่าจึงหาทางใส่ร้าย ฮ่องเต้ก็ทรงพระหลงเชื่อไปได้ จึงโกรธเล่าโต๋นักแล้วตรัสว่า “ตัวเป็นพี่เลี้ยง ที่บ้านเรือนของตัวนั้นก็ย่อม มีคนสนิทใช้สอยอยู่ แลตัวเราเป็นเจ้าอยู่ ในราชสมบัตมิ คี นซึง่ สนิทใช้สอย บ้าง ตัวมาริษยาว่ากล่าวให้เราขัดเคืองดังนี้ ซึ่งว่ามีกตัญญูนั้นเราเห็นไม่ จริง” แล้วไล่ตันต๋ำ�กับเล่าโต๋ออกไปจากท้องพระโรง ตันต๋ำ�น้อยใจมาก จึงเอาหัวโขกกับพระทีน่ งั่ หัวแตกเลือดไหลอาบพระทีน่ งั่ (สงสัยจะน้อยใจ มากจริงๆ) ฮ่องเต้พโิ รธมากจึงให้น�ำ ตัวไปขังไว้ เป็นช่องให้เจ้าขันทีทงั้ สิบ สั่งให้ผู้คุมลอบสังหารขุนนางทั้งสอง เป็นอันว่าต้องม้วยมรณาเสียในคุก จบชีวิตขุนนางผู้ซื่อสัตย์ทั้งสองไปอย่างน่าเสียดาย

48

แรกเริ่มประเดิมชัยก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน ในส่วน ของคอลัมน์นี้ขอเปิดม่านนำ�เสนอเรื่องสามก๊กที่คุณแฟนๆแม่ยกงิ้วรุ่น อาม่ารู้จักกันดี แต่คนรุ่นใหม่ไม่สู้จะให้ความสนใจเท่าใดนัก ด้วยภาษา ที่เป็นความโบราณอ่านไม่รู้เรื่อง เข้าใจยาก แต่ถ้าท่านที่กำ�ลังอ่าน บทความนี้อยู่ขอให้สบายใจได้ว่า เนื้อหาสามก๊กที่จะนำ�เสนอนี้ขอเสนอ ในรูปแบบของการเล่าเรือ่ งรับรองว่าไม่นา่ เบือ่ เน้นความสนุกสนานแต่ยงั คงความมีสาระ ปรัชญาและคติธรรมครบถ้วน จะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ สุดแต่ท่านผู้อ่านจะเป็นผู้พิจารณาเอง

จีนสามก๊กและปรัชญา / อ.หมิง

ฟ้าสีฟ้าสูญสิ้นสลด ฟ้าสีเหลืองปรากฏ เลื่องลือ ปีนี้ปฐพีจะเจริญรุ่งเรือง

ในขณะที่บ้านเมืองแร้นแค้น ภัยธรรมชาติก็ซ้ำ�เติม ทั้งขุนนาง ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ทำ�ให้ราษฎรต้องลำ�บากไปทั่วทุกหัวระแหง หนุ่มใหญ่นามเตียวก๊ก ชาวเมืองกิลกกุ๋น (ชื่อพิลึกดี) เข้าป่าหาสมุนไพร บังเอิญไปเจอเซียนเฒ่าชือ่ หนานหัวโดยบังเอิญ เซียนเฒ่าหนานหัวมอบ ตำ�ราชื่อไทแผงเยา ให้เตียวก๊กไว้ศึกษา ครั้นได้ตำ�รามาก็รีบจ้ำ�อ้าวกลับ มาบ้าน นั่งอ่านนอนอ่านจนมีความรู้แตกฉานเข้าใจ ในตำ�รามีทั้งเรื่อง คาถาอาคม ทำ�น้�ำ มนต์เป่าเสก เขียนยันต์รกั ษาโรค เรียกว่าครอบจักรวาล เลยทีเดียว ครั้นศึกษาจนชำ�นาญก็ออกรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วย เรียก ว่ารักษาการกุศลสำ�หรับชาวบ้านทีย่ ากจน ซือ้ ใจชาวประชาได้พอสมควร แต่กลายเป็นว่าขุนนางกลับอิจฉาว่ามีคนไปนับถือเตียวก๊กมากไป ขุนนาง บางคนก็กลัวจะเกิดการซ่องสุมก่อกบฏ จึงสัง่ ให้น�ำ กำ�ลังทหารหลวงออก ปราบปราม ขณะนั้นเตียวก๊กพร้อมเหล่าศานุศิษย์ออกจาริกบุญรักษาชาว บ้านตามปกติ ทั้งยังช่วยเหลือชาวบ้านด้วยแจกข้าวปลาอาหาร ก็ได้เจอ กับกองทหารหลวงทีร่ บั คำ�สัง่ มาปราบปราม ออกตระเวนทำ�บุญแท้ๆเจอ ทหารไล่ฆา่ ซะอย่างนัน้ แต่โชคดีทรี่ อดมาได้ ชาวบ้านทัง้ หลายก็ไม่พอใจ อย่างมาก พวกขุนนางทั้งกดขี่ทั้งข่มเหงรีดนาทาเร้นยังไม่พอ ครั้นมีคน ใจบุญจะมาช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก ทางการกลับไม่สนับสนุนทัง้ ยังส่ง กองทัพออกปราบซะอีก ฮ่องเต้กไ็ ม่เคยจะมาสนพระทัยดูด�ำ ดูดชี าวบ้าน เมือ่ ความอดทนหมดลง ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันลุกขึน้ สู้ อ้อนวอนขอร้อง ให้เตียวก๊กเป็นหัวหน้า ให้เตียวโป้ และเตียวเหลียง น้องชายเป็นรอง หัวหน้า ระดมกำ�ลังชาวบ้านเป็นทหารในกองทัพ โพกผ้าเหลืองเป็น สัญลักษณ์ อาวุธก็สุดแท้จะหาได้ตามบ้านตามเรือนสวนไร่นา ไม่ว่าจะ เป็นจอบ เสียม หรือปังตอก็น�ำ มาเป็นอาวุธได้ (นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์ จากเครื่องครัวได้ดีเยี่ยม) ด้วยเหตุที่โพกผ้าเหลืองนี้เอง จึงได้ชื่อว่า โจร โพกผ้าเหลือง พร้อมมีสโลแกนคำ�ขวัญที่ว่า “ฟ้าสีฟ้าสูญสิ้นสลด ฟ้าสี

เหลืองปรากฏเลื่องลือ ปีนี้ปฐพีจะเจริญรุ่งเรือง” (สีฟา้ ก็คอื สีของราชวงศ์ฮนั่ ) เมือ่ กองทัพพร้อมเสร็จสรรพก็กอ่ การจลาจล วุ่นวาย เที่ยวเผาจวนขุนนางจนวอดวายไปสิ้น จนทางการต้องระดม ทหารออกปราบปราม แต่ดว้ ยกองกำ�ลังกบฏทีม่ มี ากและกองทัพหลวงที่ อ่อนแอ จึงไม่อาจต้านทานกำ�ลังของเหล่ากบฏโพกผ้าเหลืองได้ ดังนั้น แม่ทพั โฮจิน๋ จึงมีประกาศรับสมัครทหารอาสาเพือ่ มาปราบปรามเหล่ากบฏ โพกผ้าเหลือง… ขอพักจบตอนไว้เพียงเท่านี้พอเป็นที่มาให้น่าติดตาม เหมือน ละครทีก่ �ำ ลังสนุก นัง่ ลุน้ อย่าใจจดใจจ่อหน้าโทรทัศน์ แต่อยูด่ ๆ ี หมดเวลา จบตอนไปอย่างดื้อๆ ในเนื้อหาของตอนนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นของเรื่อง สามก๊กเท่านั้น แต่ก็น่าเห็นใจเตียวก๊กอยู่เหมือนกัน ทำ�ดีแท้ๆกลับโดน ทำ�ร้าย ปัจจุบันนี้ก็เช่นกันคนบางคนทำ�ดีแล้วไม่ได้ดี กลับโดนให้ร้าย คง เพราะอย่างนี้กระมังถึงไม่ค่อยมีใครอยากทำ�ดี ทำ�ดีแล้วไม่ได้ดี คนดีก็ เลยท้อแท้ บางคนกลายเป็นคนเลวไปเลยก็มี เสริมความรู้อีกนิดว่าเตียว ก๊กนั้นเป็นผู้กำ�เนิดนิกายไท่ผิงเต้า ในลัทธิเต๋า ซึ่งเตียวก๊กนั้นก็คือเตียว เทียนซือนั่นเองครับ สำ�หรับตอนต่อไปจะปรากฏตัวละครเอกของเรื่อง ทีจ่ ะมาร่วมเป็นกองทหารอาสาในการปราบกบฏในครัง้ นี้ ทีม่ ที งั้ พระเอก และตัววายร้าย ที่จะได้เจอกันเพื่อร่วมมือกันปราบเหล่ากบฏ ส่วนจะ เป็นผู้ใดนั้น ขอให้ท่านผู้อ่านติดตามตอนต่อไปในชื่อตอน

“คำ�สาบานในสวนท้อ”.

49


จีนหรรษา โดย น้องจีน

Vol. 9 : Tianzifang Live with The Present, Think Back to The Past

Tianzifang (田子坊) หมู่บ้านเก่าขนาดกลางที่ตั้งอยู่ใน กลางเมืองย่านธุรกิจซึง่ รายล้อมไปด้วยถนนทีพ่ ลุกพล่าน “เทียนสือฝาง” ตัง้ อยูบ่ นถนนไทคังมาแล้วเป็นเวลากว่า 80 ปี ในช่วงปี คศ. 1930 เทียน สือฝางถูกสร้างขึน้ เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวเซีย่ งไฮ้ โดยตึกแถวทัง้ หมด ถูกสร้างด้วยอิฐบล็อกสีแดง บนถนนทีป่ ดู ว้ ยหินสร้างความร่มเย็นในช่วง ฤดูรอ้ น ให้ความรูส้ กึ อบอุน่ ตลอดปี ผูค้ นหลายชัว่ อายุอาศัยอยูใ่ นชุมชน แห่งนี้เรื่อยมา จนกระทั่งในปี คศ. 2006 รัฐบาลเซี่ยงไฮ้มีนโยบายฟื้นฟูและ พัฒนาพืน้ ทีแ่ ห่งนีใ้ ห้เป็นย่านธุรกิจ โดยย้ายชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ นทีแ่ ห่ง นี้ไปอาศัยในพื้นที่ที่จัดให้ในที่อื่น อย่างไรก็ดีในชุมชนแห่งนี้มีความโด่ง ดังในเรื่องของงานศิลปะ มีหลากหลายแกลเลอรี่ที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน เพื่อแสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่าย เหตุนี้เองตึกทั้งหมดของ เทียนสือฝางจึงไม่ถูกรื้อถอน แต่ถูกเปลี่ยนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ ร้านค้า ร้านอาหารซึง่ นักท่องเทีย่ วจากหลายแห่งทัง้ ในและต่างประเทศ ต่างหลั่งไหลเข้ามาเยือน

เดินทางจากเซีย่ งไฮ้ไปหลายสัปดาห์สปั ดาห์นี้ ได้เวลาเดินทางกลับมาหามหานครทีน่ า่ รักของ ฉันอีกสักที ทุกครัง้ ทีเ่ ล่าเรือ่ งเกีย่ วกันมหานครแห่งนี้ มักเกีย่ วข้องกับความยิง่ ใหญ่อลังการหรือสถาน ที่ในอดีตที่ตั้งตระหง่านมาอย่างยาวนาน ที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของเมืองอัน รุ่งโรจน์ คราวนี้ฉันมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เล่าเรื่องราวในอดีตในแบบที่จะทำ�ให้เราได้เดินไปพร้อมๆกัน และได้ค่อยๆย้อนกลับไปสู่วันวานในความทรงจำ�ร่วมกัน

จะว่าไปแล้วสินค้าต่างๆทีอ่ ยูภ่ ายในสถานทีแ่ ห่งนีก้ ไ็ ม่ได้แตก ต่างไปจากสินค้าภายนอก หากแต่ว่าผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาในสถานที่ แห่งนี้ต่างก็ต้องการมาเพื่อระลึกถึงความทรงจำ� และความรู้สึกเก่าๆ ที่ ทีซ่ งึ่ เคยมีหลากหลายชีวติ และหลากหลายเรือ่ งราวเกิดขึน้ อีกหนึง่ สิง่ ซึง่ ถือเป็นเสน่ห์อย่างมากและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้กระหายหา อดีตคงจะเป็นชาวบ้านผู้ที่ยังไม่ไปไหน ยังคงยึดเทียนสือฝางแห่งนี้เป็น บ้ า น เป็ น ที่ พั ก ที่ สื บ ทอดมาหลายชั่ ว คน แม้ ว่ า สถานที่ ดั ง กล่ า วจะ เปลี่ยนแปลง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วก็ตาม โดยร้านส่วนมาก จะถูกเปิดในบริเวณชั้นล่างของตึก โดยชั้นบนก็ยังคงมีหลายครอบครัว อาศัยอยู่ ซึ่งภาพการตากผ้า และการทำ�ครัวก็ยังคงเป็นภาพที่เรามอง เห็นได้ระหว่างการเที่ยวชมได้อย่างชินตา สำ�หรับบางคนรักที่จะแสวงหาความทันสมัย แสงสีและ ความก้าวหน้า แต่บางคนเลือกทีจ่ ะอยูก่ บั อดีตและปล่อยให้อดีตนำ� ภาพแห่งความทรงจำ�วิ่งเล่นวนเวียนอยู่ในจิตใจ แล้วของพวกเรา ล่ะ เลือกแบบไหนกันดี

50

51


ดูดวงปีนักษัตรประจำ�เดือนสิงหาคม2556 โดยอาจารย์หวง

ปีมะเมีย

ดูดวงปีนักษัตรประจำ�เดือนสิงหาคม2556 โดยอาจารย์หวง

พึงดำ�เนินชีวติ ด้วยความระมัดระวัง อุปสรรคความยากลำ�บากมีให้เห็น อะไรๆเป็นไปอย่างทุลกั ทุเล มี เกณฑ์เดินทางไกล เดินทางไปต่างประเทศ

ชีวติ ดูยงุ่ ยากมากขึน้ การพลิกผันทำ�ให้ตอ้ งคิดต้องตัดสินใจหลายเรือ่ ง คนทีร่ อศึกษาต่อมีโอกาสเหมาะ คนทีย่ งั ไม่ตดั สินใจจะทำ�อะไรเหมาะไปพักผ่อนสงบจิตใจค่ะ เป็นช่วงเวลาครอบครัวได้อยูด่ ว้ ยกัน ความ สัมพันธ์ของคนในครอบครัวดีขึ้น จะได้ย้ายที่อยู่อาศัย เปลี่ยนงาน

การงาน การงานเหน็ดเหนื่อย ทำ�ดีไม่ได้ดี แถมโดนคนอื่นโยนงานมาให้ จะถูกกลั่นแกล้งใส่ร้าย คนโหมงาน หนักจะมีปัญหาสุขภาพพ่วงมาด้วย พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ ระวังเป็นลมหน้ามืด ภาคธุรกิจไม่เหมาะลงทุน ใหม่ การค้าขายไม่ราบรื่น การเงิน ค่อนข้างฝืดเคือง รายจ่ายมาก ถ้ามีเงินออมและวางแผนการใช้จา่ ยเงินไว้ดกี ไ็ ม่มปี ญ ั หาน่าห่วง ระวัง ถูกคนรู้จักหลอกให้เสียเงินเสียทอง ถูกโกงเงิน มีเกณฑ์เสียเงินก้อน ความรัก ความรักสดใส คู่ไหนไม่ค่อยมีเวลาให้กันจะมีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้น มีเกณฑ์เจ็บป่วยผ่าตัด

การงาน การงานดี มีผใู้ หญ่ชว่ ยเหลือ แต่ตอ้ งหมัน่ ตรวจเช็คงานให้เรียบร้อย ระวังความเสียหายจากการทำ�งาน ผิดพลาดของลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานทำ�ให้เดือดร้อน ภาคธุรกิจที่ลงทุนร่วมกันหรือร่วมหุ้นจะเสียเปรียบ การเงิ น การเงิ น ยั ง หมุ น เวี ย นได้ ดี ทำ � ไปใช้ ไ ป ระวั ง ของหาย จะมี โ ชคลาภจากญาติ ผู้ ใ หญ่ ความรัก บรรยากาศแจ่มใส ความรักโรแมนติก มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันค่ะ

ได้รับข่าวดีหลายเรื่อง การงานรุ่งและต้องเหนื่อยมากกว่าเดิม มีคนคอยเอาอกเอาใจ ได้รับการดูแล หรือได้รับความสนใจเป็นพิเศษ แต่อย่าชะล่าใจค่ะ ชาวปีมะแมมักดื้อเงียบ ความผิดพลาดจากการไม่ ฟังคนอื่นอาจทำ�ให้เสียโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดาย

ปีมะแม

การงาน มีขา่ วดี การต่อสูแ้ ข่งขันจะทำ�ให้โดดเด่น ผลงานมีโอกาสได้รบั คำ�ชมและสร้างชือ่ เสียง งานทีต่ อ้ งเดิน ทางหรือออกนอกสถานที่ทำ�รายได้ดี ภาคธุรกิจการค้าสดใส ค้าขายคล่อง การเงิน งานเข้าเงินเข้า การเงินราบรื่นไม่ติดขัด มีเรื่องให้จับจ่ายใช้สอยไปกับสิ่งสวยงามหรืองานเลี้ยงต่างๆ ความรัก คนไม่มีคู่มีโอกาสได้เจอคนถูกใจ คนมีคู่อยู่แล้วคนรักจะดูแลเอาใจใส่ ความรักหวานชื่น

ปีวอก

หายใจหายคอได้คล่องขึ้น บรรยากาศทั่วไปสดใสร่าเริง มีชีวิตชีวา ได้รับข่าวดีเรื่องน่ายินดีงานรื่นเริงจากคน รอบข้าง ได้ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูง ระวังความประมาทเลินเล่อทำ�ให้ถูกตำ�หนิ การงาน มีเกณฑ์ได้งานใหม่ ได้เลื่อนตำ�แหน่ง ได้ผลกำ�ไรจากการทำ�งาน ภาคธุรกิจมีโอกาสเซ็นต์สัญญาทำ�การค้า กับลูกค้ารายใหม่ การเงิน การเงินรั่ว เก็บเงินไม่อยู่ แต่ยังไหลลื่นไปได้ การวางแผนการใช้เงินระยะยาวจะช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้น ความรัก มีพ่อแง่แม่งอนกันเล็กๆน้อยๆ ชาวปีวอกมักพูดเก่งเถียงเก่งไม่แพ้ใคร ถ้าลดราวาศอกลดทิฐิลงสักนิด หัน มารับฟังความเห็นของคนอื่น ทุกอย่างก็แฮปปี้ค่ะ ระวังได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

ปีจอ

ปีระกา

มาพร้อมพละกำ�ลังลุยงานลุยเรียนกันเต็มที่ ใครตั้งเป้าหมายไว้ ขอแค่ตั้งใจจริง มีโอกาสทำ�ได้สำ�เร็จ ค่ะ ความใจร้อนจะทำ�ให้เสียเรื่องและต้องเสียเวลาเริ่มต้นใหม่ มีภาระรับผิดชอบมากขึ้น ต้องต่อสู้ แข่งขันอย่างเหนื่อยยาก จะมีปากเสียงเรื่องขัดใจกับผู้ใหญ่ การงาน การงานดีปานกลาง ความสำ�เร็จได้มาด้วยการแลกเปลีย่ นผลโยชน์ การทำ�งานเป็นทีมให้ผลดี ภาค ธุรกิจมีการแข่งขันดุเดือด รายได้ผลกำ�ไรยังไม่เข้าเป้า การเงิน การเงินไม่มั่นคง ติดขัดเป็นบางช่วง ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเกินตัว ฉุกเฉินอาจต้องนำ�เงินเก็บ ออกมาใช้หรือขายทรัพย์สิน ความรัก มีปัญหาจุกจิกอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงกับรุนแรง จะมีปัญหากับผู้ใหญ่ของอีกฝ่าย

เต็มไปด้วยความคิดมากมาย คิดเยอะคิดมาก หลากโปรเจกต์ แต่ทำ�อะไรยังติดขัดทำ�ไม่สำ�เร็จอย่างที่คิด เหมือนไปไม่ถูกทางซะที ต้องตั้งสติอดทนฝ่าฟันกันไปค่ะ ชาวปีกุนเป็นคนใจดี ระวังการช่วยเหลือคนอื่น ทำ�ให้ตัวเองพลอยเดือดร้อนไปด้วย

ปีกุน

การงาน ยังทรงตัว ไม่มที ศิ ทางทีด่ ี ปัญหาจากทีท่ �ำ งานทำ�ให้รสู้ กึ เบือ่ หน่าย ใครมีแผนเปลีย่ นงานช่วงนีย้ งั ไม่เหมาะ ภาคธุรกิจลงทุนลงเงินลงแรงไปยังไม่เห็นผล จะมีแหล่งรายได้อื่นเข้ามาเสริม การเงิน พอไปได้ มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินทอง ความรัก ความรักเหินห่าง ต้องปรับความเข้าใจซึง่ กันและกัน ความสัมพันธ์ทลี่ มุ่ ๆดอนๆมีความเสีย่ งแยกทางใคร ทางมัน ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง สนใจดูดวงด้วยไพ่โปตาลามหาญาณ ดูฮวงจุ้ย วางฤกษ์เปิดกิจการ ติดต่ออาจารย์หวงได้ที่ : 080-9079053 / 090-0143488 ajarn_hwang@yahoo.com Website : http://www.potalacard.com/

52

53


Luck classify : For AD 5x5

For AD 5x5

For AD 5x5

For AD 5x5

For AD 5x5

For AD 5x5

For AD 5x5

For AD 5x5

For AD 5x5

For AD 5x5

For AD 5x5

For AD 5x5

09-2339-0799 08-1819-3391

09-2339-0799 08-1819-3391

09-2339-0799 08-1819-3391

09-2339-0799 08-1819-3391

09-2339-0799 08-1819-3391

09-2339-0799 08-1819-3391

09-2339-0799 08-1819-3391

09-2339-0799 08-1819-3391

09-2339-0799 08-1819-3391

09-2339-0799 08-1819-3391

09-2339-0799 08-1819-3391

09-2339-0799 08-1819-3391


ดวงจีน ประจำเดือนสิงหาคม 2556  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you