Page 1

คู่มือเว็บไซต์โรงเรียน อัพเดทกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1. www.potinimit.ac.th

2. กรอก User : Password : จะได้

ที่ครูชัยแจกให้


3. เลื่อนไปที่ ระบบข่าวและกิจกรรม > กิจกรรมโรงเรียน

จะได้


คลิกที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เพิ่มข้อมูลคลิกที่ Choose File เพิ่มภาพ และคาอธิบาย บันทึก และออกจากระบบทุกครั้ง

คู่มือเว็บไซต์โรงเรียน  
คู่มือเว็บไซต์โรงเรียน  
Advertisement