Dynamo nr. 66

Page 37

DYNAMO

NR. 66

09

2021

37

DT U

FN’s årti for havforskning

vil gå fra at respondere på kriser, vi ikke så komme, til at kunne navigere i dem. Vi får mulighed for en smidigere tilpasning, og vi kan undgå konflikter imellem landene. Mere viden vil også sikre, at vores udnyttelse af havet bliver mere bæredygtig, ligesom vi bedre kan følge fiskebestande, der er begyndt at flytte sig på grund af klimaforandringerne. Fiskene er jo ligeglade med, hvilke kvoteaftaler vi har lavet på landjorden. q: Hvad kan Danmark bidrage med i havets årti? a: Vi har et stærkt havforsk-

ningsmiljø i Danmark og

kan fortsætte med vores gode arbejde og samarbejde, årti eller ej. Men FN’s årti for havforskning kræver mere end havforskere. Når man ser på FN’s mål for årtiet og den forskning, der er brug for (se faktaboks), så er det tydeligt, at mange fagmiljøer kan spille en rolle i årtiet. Vi er gode til at samarbejde tværfagligt i Danmark, og her tænker jeg, at vi kan bidrage særligt til årtiet. Colin Stedmon, profes s o r, DTU Aqua, og leder af D a n s k C ent er fo r Havforskning, cost @ a q u a . d t u . d k

Mens vi kender det kystnære hav rimelig godt, ved vi ikke nok om processerne ude i det åbne hav, siger Colin Stedmon, professor ved DTU Aqua og leder af Dansk Center for Havforskning.

• FN’s årti for havforskning • Med ’Decade of Ocean Science for Sustainable Development’ har FN formuleret en række mål under overskriften ’The Science We Need for the Ocean We Want’: • Et rent hav, hvor forurenings­ kilder identificeres, reduceres eller fjernes • Et sundt og modstandsdygtigt hav, hvor marine økosystemer forstås, beskyttes og styres • Et produktivt hav, der understøtter bæredygtig fødevareforsyning og en bæredygtig havøkonomi • Et forudsigeligt hav, hvor samfundet forstår og kan reagere på skiftende havforhold • Et sikkert hav, hvor liv og levebrød og deres integritet er beskyttet mod havrelaterede farer • Et tilgængeligt hav med åben og retfærdig adgang til data, information, teknologi og innovation • Et inspirerende og engagerende hav, hvor samfundet forstår og værdsætter havet i forhold til menneskeligt velvære, bæredygtig udvikling og kulturel integritet hos oprindelige folk, der er afhængige af havet og kysthavet. Læs mere: oceandecade.dk