Dynamo nr. 66

Page 17

T E M A : K L I M AV E N L I G T L A N D B R U G

DT U

KØER PÅ DIÆT UDLEDER MINDRE METAN Ændringer i foder kan reducere dannelsen af metan i koens vom markant, uden at det går væsentligt ud over mælkeydelsen. Pete r Aagaard Brixen Co lo u rb ox

V

ed at ændre på fodersammensætningen kan køers ud­ ledning af den klimaskade­lige metan nedbringes med 40 pct., uden at mælke­ydelsen kompromitteres. Det viser de foreløbige resultater af forsøg med 12 køer udført i klimakamre på Aarhus Universitet. DTU-forskere er nu tæt på at forklare, hvordan denne metanreduktion hænger sammen med, at foderet ændrer enzymprofilen i vommens mikrobiom. Det er forskere ved Aarhus Universitet, der har designet foderforsøget, mens DTU har leveret analyser af alle generne i de mikroorganismer, der er i køernes vom. Og disse analysedata tegner nu et billede af, hvilke ændringer i vommens mikrobiom der forklarer den nedsatte metandannelse. ”Vi kan se, at det har en markant positiv effekt i forhold til at nedbringe dannelsen af metan, hvis mængden af kløvergræs og majsensilage nedsættes, og man bl.a. udskifter disse foderkomponenter med halm, korn og biprodukter,” siger Christian Friis Børsting, seniorrådgiver ved Aarhus Universitet. DTU-forskerne har systematisk klassificeret og sammenlignet 263 mia. DNA basepar for at vurdere forandrin-

gerne i vommens mikrobiom i relation til ændringer i mikrobiomets kulhydratspaltende enzymer i forbindelse med foderændringerne. Foderblandinger bør revurderes Resultaterne fra genomanalyserne af køernes mikrobiom er stadig kun indledende, men forskerne arbejder videre med at identificere, hvilke mikro­ organismer og især hvilke enzymatiske omdannelsesprocesser der har størst betydning for at nedbringe metan­ produktionen i køernes vom. ”Vi er særligt fokuserede på, hvilke enzymatiske nedbrydningsprocesser der foregår via mikroorganismernes aktivitet i koens vom. Det står helt klart nu, at meget af det foder, køer normalt får, fremmer metandannelsen. Så de nye data betyder, at de foderblandinger,

DYNAMO

NR. 66

09

2021

17

Om metan Metan (CH4) er en drivhusgas, der er langt mere potent end CO2, så selvom den findes i mindre mængder i atmosfæren, så bidrager den markant til den globale opvarmning. Over halvdelen af metanudledningen skyldes menneskets aktiviteter f.eks. ved forrådnelsesprocesser på lossepladser, afbrænding af biomasse, risdyrkning og tarmprocesser fra husdyr og lækager af naturgas, idet naturgas primært består af metan. KILDE: DMI MFL.

som malkekøer får, bør revurderes for at nedsætte metandannelsen,” siger Anne S. Meyer, professor, DTU Bioengineering. Hun ser store muligheder for, at dansk landbrug kan vise vejen til mere bæredygtige foderstrategier for kvæg, som kan bane vejen for en stor metanreduktion, når erfaringerne vinder indpas i store kvægproducerende lande i Sydamerika samt i USA. Sammen med forskerne fra Aarhus Universitet og flere af de andre partnere i projektet arbejder forskerne fra DTU nu videre på at forstå, præcis hvilke foderelementer der er henholdsvis gode og dårlige i forbindelse med køernes metanudledning, og på den basis udvikle flere strategier til at reducere metanudledning fra drøv­ tyggere. Anne S. Meyer, professor, DTU Bioengineering, asme@dtu.dk Kristian Barrett, postdoc, DTU Bioengineering, kbaka@dtu.dk