__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 43

DYNAMO

64

03

21

D T U

43

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

58

09

19

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

60

03

20

60

58

03

09

20

19

Ny metode kan afsløre Alzheimers sygdom

Ny teknologi til demente ældre

A B SOLU T BÆREDYGT I GH ED

NATURENS BÆREEVNE SOM MÅLESTOK

S MA RT C ITIE S :

KUNSTIG INTELLIGENS SÆNKER CO2-AFTRYK

TEMA

Ny viden om plastik

TEMA

DYNAMO SPØRGER:

Fusionsenergi

DYNAMO SPØRGER:

Hvornår får vi en hushjælpsrobot?

Udfordringer er der masser af. DTU’s forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og bortskaffelse af det uundværlige materiale.

Er meget fisk meget sundt?

Hvad er de største udfordringer? Hvornår får vi verdens første fusionskraftværk? Hvor stor bliver ITER – verdens største fusionsreaktor? Hvorfor har DTU sin egen tokamak?

S TU DE NTE RINNOVATION:

ELEKT ROM AGN ET I SM E

H.C. ØRSTEDS FANTASTISKE OPDAGELSE

KLIMAVENLIG ROSKILDE FESTIVAL

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

61

06

20

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

62

09

20

09 20

20

Hvordan kan vi fremstille flydende brændstoffer til fly, store skibe og lastbiler i en fossilfri fremtid?

Sådan kan vi bedre udnytte biomassen

CORONA-PANDEMI: FEM PROJEKTER, DER GØR EN FORSKEL

F O R M L E N E R F U N D E T:

DYNAMO SPØRGER:

RESISTENTE BAKTERIER

Hvor mange satellitter er der plads til?

63

12

20

DYNAMO SPØRGER:

Hvorfor skal batterier udvikles hurtigere?

Om forskning, der forhindrer en postantibiotisk æra, hvor vi ikke længere kan behandle infektioner med antibiotika.

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

STA RT UP -O P F I N DE LSE :

NY TEKNOLOGI TIL PLASTIKSORTERING

64

03

21

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

63

63

12

12

20

20

Viden kan forbedre design Analysen viste også, at undersøgelserne omfattede kunstige rev, der ligger på lignende vanddybder og er lavet af de samme materialer, som man anvender til fundamenterne til havmøller. Desuden har fundamenterne tit en fysisk størrelse, der svarer til et lille rev i havet. ”Det betyder, at vi kan overføre vores viden om de kunstige rev til at designe fundamenter til havmøller, der gavner livet i havet,” siger seniorforsker Jon C. Svendsen, DTU Aqua, der har ledet arbejdet med analysen. ”Vores mål var at udtrække den eksisterende viden om design af kunstige rev og bruge den viden til at foreslå forbedringer af havmøllefundamenterne, så de bedst muligt gavner livet i havet. Den slags tiltag kan gavne f.eks. torsk, sild, hummer, tang, marsvin og sæler,” siger Jon C. Svendsen.

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

NATURENS BRODDE HAR SAMME DESIGN

TEMA

DEPRESSION BEHANDLES MED MAGNETISK STIMULATION

Sådan kan immunforsvaret fjerne kræft

Store sprækker til store fisk Forbedringerne af fundamenternes design handler bl.a. om at bruge materiale med huller og sten i de rette størrelser. Store fisk kræver store sprækker, mens små fisk mest har gavn af mindre sprækker og huller til at gemme sig i. Overfladestrukturen kan ligeledes have en betydning for de arter, der koloniserer området. Selve højden af fundamenterne kan have betydning for strømforholdene og lysmængden, der påvirker levestederne for fiskeyngel og tang, som vokser på fundamentet. ”Vores analyse illustrerer muligheder for, at man kan skrue på designet af havmøllefundamenter, så man øger antallet af forskellige arter, samt mængden af fisk og andre organismer, der lever i området,” siger Jon C. Svendsen, som uddyber: ”Det er et forskningsfelt, der bliver spændende at arbejde videre med, for måske kan vi skræddersy fundamenter, så de især forbedrer leveforholdene for kommercielt og rekreativt interessante og truede arter.”

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

62

6 61 0 03 6

Data teleporteret mellem to mikrochips TEMA

FOSSILFRIE BRÆNDSTOFFER

som kunstige rev. Der er lavet mange undersøgelser af kunstige rev forskellige steder i verden og adskillige viser, at revene giver mange levesteder til forskellige fisk og andre dyr. ”Havmøllernes fundamenter udnyttes ofte af både fisk og havpattedyr. Dyrene bruger formentlig områderne til at søge føde eller skjul. Mange studier viste, at såvel mængden af fisk som antallet af forskellige arter steg efter anlæggelsen af kunstige rev eller havmøllefundamenter,” siger forskningsassistent Maria Glarou, DTU Aqua, der deltog i analysen.

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

TR AWL MED K AMER A:

TEMA

KUNSTIG INTELLIGENS Hvad bruges kunstig intelligens til, og hvordan opnår vi en sikker teknologiudvikling?

FISKERE SIKRES DEN RIGTIGE FANGST DYNAMO SPØRGER:

Hvordan leder man hjemsendte medarbejdere?

Sådan fandt forskere klæbet, der overvinder sved TEMA

HOTSPOT ARKTIS

D A N S K S TA R T U P :

SMÅ ANTENNER GIVER INTERNET TIL ALLE DYNAMO SPØRGER:

Hvad er fremtiden for olie- og gasforskningen?

Interessen for Arktis stiger. Med forskning, innovation og uddannelse kan en bæredygtig udvikling sikres.

M I L J Ø V E N L I G S K I B S F A R T:

N Y T L A B O R AT O R I U M :

LASERLYS AFSLØRER SKIBSMALINGENS TILSTAND

NU SKAL TURBULENS UDFORSKES

FÅ DYNAMO TIL DØREN – HELT GRATIS

Hvis du ikke allerede er abonnent på Dynamo, eller hvis du kender nogen, der kunne tænke sig at få magasinet tilsendt, så husk, at det er ganske gratis. Send en mail med navn og arbejdseller privatadresse til dynamo@dtu.dk. Så lander magasinet i din postkasse eller på dit skrivebord fire gange om året.

Jon C. Sven d s en , s en io rfo rs ker, DTU Aq u a ,  jos@aqua.dt u . d k

Skriv til dynamo@dtu.dk – og få Dynamo tilsendt.

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded