__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 22

22

DY N A MO SP Ø RGER …

… OM OLIE- OG GASFORSKNING

C h rist in a Tæ k ker J o a c h im Ro d e

HVAD ER FREMTIDEN FOR OLIE- OG GASFORSKNINGEN? I december 2020 indgik et bredt politisk flertal en aftale om at stoppe olie- og gasindvinding i den danske del af Nordsøen fra 2050. Vi spørger på Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC), hvad aftalen betyder for forskningen. Centerdirektør Morten Jeppesen ser centeret som en nøglespiller i den grønne omstilling. Læs hans svar her.

q: Hvad betyder det for centeret, at der nu er sat en slutdato på olie- og gas­ indvindingen i Danmark? a: Nordsøaftalen betyder, at

Danmark går ind i en 30 år lang transitionsperiode, indtil vedvarende energi kan dække samfundets energibehov fuldstændigt. For at lykkes med energitransitionen er der brug for forskning og innovation også på olie- og gasområdet. Det kan bidrage til at nedbringe industriens miljø- og klimamæssige fodaftryk undervejs, til at undersøge muligheder for lagring af CO2

i olie- og gasfelterne og til at sikre, at de danske olie- og gasressourcer bliver udnyttet optimalt. q: Kom det som en overraskelse? a: Nej. Den danske olieproduk-

tion har været faldende siden 2005 og vil fortsætte med at falde. Men den vil have stor betydning for landets økonomi og jobs i mange år endnu. Gasproduktionen er af helt afgørende betydning for det danske samfund, også set i et forsyningssikkerheds- og geopolitisk perspektiv. I sam-

menhæng med klimadags­ ordenen lå det i kortene, at der ville blive tale om en langsigtet omstilling af energiproduktionen. Derfor har vi gennem det seneste års tid arbejdet på at gøre centeret til en medspiller i energitransitionen. q: Hvad sker der med jeres igangværende projekter? a: Vi fortsætter vores igang-

værende projekter, hvor vi udvikler teknologier, der kan sikre, at olieproduktionen foregår med mindre miljømæssigt aftryk, mere energieffektivt og mere rentabelt. Et

af vores nye store forskningsprogrammer handler om, hvordan man helt undgår at udlede potentielt skadelige stoffer til havmiljøet. Et andet program vil bidrage til, at man på forsvarlig vis kan lukke ned for olie- og gasfelterne i den danske del af Nordsøen. Vi fortsætter også arbejdet med at reducere omkostninger til vedligehold ved hjælp af dataanalyse og optimering. q: Hvem skal fremover bruge jeres viden? a: Den viden, der fremskaffes

fra forskningen, vil som hidtil være direkte anvendelig i den danske industri. Desuden kan meget af centerets forskning anvendes på andre områder end olie og gas. Nogle af vores forskere ved f.eks. meget om konstruktioner på havet, og hvordan man øger deres modstandskraft over

Profile for DTUdk

Dynamo no. 64  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded