Page 1

Sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ovi materijali temelje se na radu koji je financirala Nacionalna zaklada za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Što je sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete na Sveučilištu? Sustav pomoću kojeg pratimo, ocjenjujemo i poboljšavamo kvalitetu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Zašto uvodimo sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete? Kako bi poboljšali kvalitetu studentskog iskustva: prijava i upis na fakultet predavanja, ispiti i diploma zapošljavanje i cjeloživotno obrazovanje

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Tko su korisnici sustava osiguranja i unaprjeđenja kvalitete? Studenti, nastavnici, uprava i administracija Sveučilišta i njegovih sastavnica te šira društvena zajednica Sveučilište postaje dio nacionalne mreže za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Strategija sustava

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. – 2010.* Kako unaprijediti visoko obrazovanje?    

primjenom Bolonjskog procesa funkcionalnom integracijom sveučilišta jačanjem stručnih (veleučilišnih) studija uspostavom sustavnog praćenja i osiguravanja kvalitete visokoškolske nastave

* Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, rujan 2005. 4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. – 2010.* sadašnje stanje postotak studenata koji napuštaju studij

69,5%

broj diplomiranih studenata broj nastavnika

cilj do 2010. 50% 30% 20-25%

* Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, rujan 2005. 4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Vodstvo Nastavnici Prostor i oprema

Ostvarenje ciljeva Vodstvo - mentorstvo Nastavnici Prostor i oprema

Prijava i upis na studij

Studiranje

Zapošljavanje i usavršavanje

Diplomski rad

Zakon Pravilnik o kvaliteti Upisna politika

 broj upisanih u višu godinu studiranja  broj diplomiranih studenata  prosječna duljina studiranja  prosječna ocjena studiranja  prolaznost i ocjena na ispitu

Prilagodbe i poboljšanja Reakcija na krize

Ispitivanje

 broj prijavljenih u odnosu na broj mjesta  obilježja populacije studenata (struktura prema završenoj srednjoj školi, prema uspjehu na završnom ispitu/maturi)

Učenje

Informacjie o studiju:  Vodič kroz studij  Smotra Sveučilišta

Poučavanje

Indikatori kvalitete

Strategija sustava

Zapošljavanje Daljnje usavršavanje Znanstveno-istraživački rad

 broj studenata koji se upisuju na poslijediplomski studij  zapošljavanje po diplomiranju

Prilagodbe i poboljšanja Reakcija na krize

EVALUACIJA SUSTAVA (samoanaliza, studentske evaluacije, vrednovanje postignuća studenata, peer review, vanjska evaluacija)

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Dokumentacija sustava

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Temeljni dokumenti sustava • Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku

• Postupci sustava osiguranja i unaprjeđenja kvalitete: – – – –

praćenje indikatora kvalitete izrada samoanalize studentska evaluacija nastave i nastavnika način vrednovanja studentskog postignuća

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Vodič kroz sustav kvalitete •

Vodič je temeljna publikacija sustava osiguranja i unaprjeđenja kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

U vodiču su prikazani strategija i ustroj sustava i tijela koja se bave provedbom sustava na razini Sveučilišta i fakulteta

Na kraju vodiča priloženi su temeljni dokumenti sustava (Pravilnik i postupci) i akcijski plan

Vodič služi jednostavnijem snalaženju u sustavu osiguranja i unaprjeđenja kvalitete

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Organizacijska struktura sustava

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Planirana struktura sustava nacionalna razina

razina Sveučilišta

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje

Rektor Senat

Hrvatska agencija za visoko obrazovanje i znanost

Odbor za unapređivanje i osiguranje kvalitete

Sveučilišni centri za osiguranje kvalitete

Centri za osiguranje kvalitete visokih škola i veleučilišta

Sveučilišni centar za unapređivanje i osiguranje kvalitete

Odbor za osiguranje kvalitete na fakultetu, učiteljskoj akademiji, sveučilišnom odjelu

Odbor za osiguranje kvalitete na veleučilištu i visokoj školi

Povjerenstva za unapređivanje i osiguranje kvalitete na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Struktura sustava • na razini Sveučilišta –

Odbor za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete

Služba za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete

• na razini sastavnica –

Povjerenstvo za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete

Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Akcijski plan

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Održivi minimum

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Održivi minimum

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Održivi minimum

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Kako financirati sustav? • financiranje sustava na razini Sveučilišta – djelatnici Službe, voditelj sustava (pomoćnik rektora za kvalitetu) – edukacija, radionice, projekti (anketa, indikatori kvalitete…)

• financiranje sustava na razini sastavnica – anketa, praćenje indikatora kvalitete – edukacija, radionice, projekti – djelatnici Ureda

• kako to rade druga sveučilišta u Hrvatskoj?

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Aktivnosti planirane za razdoblje od 2007. do 2009. godine

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Aktivnosti u 2007. godini •

Studentska evaluacija rada stručnih službi – – –

• •

Ustroj funkcije voditelja sustava osiguranja i unaprjeđenja kvalitete Osnivanje Alumni kluba Sveučilišta – –

izrada anketnih listića i upute za evaluaciju rada studentske službe i knjižnice provedba evaluacije na sastavnicama i obrada rezultata prezentacija rezultata i definiranje mjera za poboljšanje rada

izrada programa baze podataka, izrada obrazaca i uputa, prikupljanje podataka izrada web stranice kluba

Osnivanje Službe za odnose s javnošću i promidžbu Sveučilišta – – – –

izrada Pravilnika o radu Službe i definiranje glavne aktivnosti Službe osmišljavanje načina promidžbe Sveučilišta, izrada propagandnih materijala izrada baze podataka poslovnih partnera, gospodarskih subjekata i medija izrada web stranice Službe

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Aktivnosti u 2008. godini •

Organizacija evaluacije studijskih programa i kvalitete izvođenja nastave kroz anketiranje završenih studenata – – –

• •

izrada anketnih listića i upute o provođenju evaluacije provedba evaluacije (podaci iz baze podataka završenih studenata) i obrada dobivenih rezultata prezentacija rezultata i definiranje mjera za poboljšanje

Organizacija evaluacije studijskih programa kroz anketiranje poslodavaca Ustroj funkcije prorektora za međunarodne odnose Sveučilišta

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Aktivnosti u 2009. godini •

Početak organiziranog provođenja procesa benchmarkinga na Sveučilištu – – – – – –

iniciranje dogovora o provođenju benchmarkinga na sveučilištima u Hrvatskoj izbor voditelja procesa benchmarkinga za Sveučilište izrada Pravilnika i uputa za provođenje benchmarkinga na hrvatskim sveučilištima u suradnji s ostalim hrvatskim sveučilištima definiranje područja koja će se ispitivati i uspoređivati u 2009. i 2010. godini izbor osoba odgovornih za prikupljanje podataka na sastavnicama prikupljanje podataka za definirana područja prve godine istraživanja

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u


Jesmo li kvalitetnije Sveučilište? Strategija, struktura i dokumentacija sustava osiguranja i unaprjeđenja kvalitete okvir za kontinuirano podizanje razine kvalitete Sveučilišta i svih njegovih sastavnica

4. prosinca 2006. Rektorat

Uspostavljanje sustava unaprjeđenja kvalitete obrazovanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u

zavrsna prezentacija  
zavrsna prezentacija  

Završna prezentacija projekta Uspostavljanje

Advertisement