Page 1

VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE za akademsku godinu 2012./2013.

Osijek, 2011.


Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Za izdavača Prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta

Glavni i odgovorni urednik Prof. dr. sc. Drago Žagar, prorektor za nastavu i studente

Pripremili Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente Odbor za nastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Unos teksta Snježana Bravić, uprav. pravnik, voditeljica Odsjeka za kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima

Likovno rješenje naslovnice Magdalena Kurbanović, studentica Medicinskog fakulteta Osijek

Tisak Grafika, Osijek


KAZALO

Predgovor – Riječ Rektorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bolonjski proces i internacionalizacija Sveučilišta . . . . 7 Upisi i državna matura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prema znanstvenim područjima . . . . . . . . . . 21 Područje prirodnih znanosti Odjel za matematiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Odjel za biologiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Odjel za fiziku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Odjel za kemiju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Područje tehničkih znanosti Elektrotehnički fakultet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Građevinski fakultet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Područje biomedicine i zdravstva Medicinski fakultet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Područje biotehničkih znanosti Poljoprivredni fakultet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Prehrambeno-tehnološki fakultet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Područje društvenih znanosti Ekonomski fakultet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pravni fakultet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Učiteljski fakultet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

3


Područje humanističkih znanosti Filozofski fakultet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu . . . . . . . . . . . . . . . 126 Umjetničko područje Umjetnička akademija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Interdisciplinarno područje znanosti Odjel za kulturologiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 smjerovi: • Kulturalni menadžment • Medijska kultura • Knjižničarstvo Ostale sastavnice Sveučilišta Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Studentski centar u Osijeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Studentski centar u Slavonskom Brodu . . . . . . . . . . . . . . . 160 Studentski zbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Ured za studente s invaliditetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Odsjek za športsku djelatnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Studentske stipendije i nagrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Studentske udruge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Pregled studija na znanstveno-nastavnim/ umjetničko-nastavnim sastavnicama prema znanstvenim područjima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

4

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


Dragi budući studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku!

U uvodnom dijelu prigodne sveučilišne publikacije čast mi je istaknuti da je Sveučilište u Osijeku osnovano 31. svibnja 1975. godine, a 21. godinu nosi ime Josipa Jurja Strossmayera, biskupa, hrvatskog političara, prosvjetitelja, velikog mecene i jedne od najutjecajnijih osoba na prijelazu 19. u 20. stoljeće. Danas je osječko Sveučilište u 37. akademskoj godini i baštini tri stoljeća dugu povijest visokog obrazovanja. Uvažavajući činjenicu da se hrvatsko visoko obrazovanje temelji na europskoj humanističkoj i demokratskoj tradiciji, nastojanja osječkog Sveučilišta usmjerena su na uključivanje u moderne europske sustave visokog obrazovanja s očuvanjem svoje posebnosti i identiteta. Pred Vama je sveučilišna publikacija, pod nazivom „Vodič za buduće studente“ u kojoj Vas upoznajemo s mogućnostima studiranja na osječkom Sveučilištu i uvodimo Vas u život osječke akademske zajednice. U akademskoj 2011./2012. godini u sastavu osječkog Sveučilišta je 17 znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica, od toga 11 fakulteta, 1 Umjetnička akademija i 5 sveučilišnih odjela. Sveučilište u svom sastavu ima 3 sveučilišne ustanove: Gradsku i sveučilišnu knjižnicu, 3 studentska centra u Osijeku, Slavonskom Brodu i Đakovu te trgovačko društvo Tehnologijsko-razvojni centar d.o.o., koje je u zajedničkom vlasništvu Sveučilišta, Grada i Županije. Osječku akademsku zajednicu čini 22.959 članova od toga 980 nastavnika i suradnika, a za znanstveni rad osposobljava se 115 znanstvenih novaka. Sveučilište je u sedmoj godini provedbe Bolonjskog procesa, na stručnim i sveučilišnim preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima studira 21.360 studenata.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

5


Sveučilišna nastava se izvodi na 82 sveučilišna studija, i to na 35 preddiplomskih sa 16 smjerova, 42 diplomska studija s 35 smjerova, 5 integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te 9 stručnih studija. Dragi budući studenti, pred Vama je izbor željenog studija: jednog preddiplomskog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija ili stručnog studija i želim vam puno uspjeha u odabiru i da Vam rezultati državne mature omoguće upis na odabrani studij. U ime osječke akademske zajednice, i u ime Senata Sveučilišta, srdačno Vas pozivam na 15. SMOTRU Sveučilišta u osječki Sveučilišni campus i iskreno Vam želim da se u akademskoj 2012./2013. godini upišete na željeni studij i postanete novi članovi osječke akademske zajednice. Vaša rektorica Prof. dr. sc. dr. h.c. Gordana Kralik

6

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

BOLONJSKI PROCES I INTERNACIONALIZACIJA SVEUČILIŠTA

Izazovi s kojima se današnje Sveučilište susreće su, prije svega, internacionalizacija, uključivanje u europsko istraživačko i obrazovno područje te povezanost sa zahtjevima gospodarskog sektora. Primjeri iz prošlosti svjedoče da je položaj i uloga sveučilišta jedan od pokazatelja stupnja demokratskog razvoja društva, kao i da sveučilište ima aktivnu ulogu u procesu izgradnje suvremene demokracije. Naime, sveučilište i visokoobrazovne ustanove nemaju samo funkciju edukacije, tj. stručnog osposobljavanja studenata za njihove buduće profesije, već imaju i ulogu formiranja slobodoumnih ljudi i moralno odgovornih osoba, koje su osnovni čimbenici demokratskog procesa. U skladu s Bolonjskom deklaracijom u kojoj se naglašava da se Europa znanja prepoznaje kao nenadomjestiv čimbenik društvenoga i ljudskog razvitka, odgovornost i uloga Sveučilišta postaje time veća. Autonomno Sveučilište koje je spremno prilagoditi se promjenama i udovoljiti zahtjevima društvene zajednice, bitan je pokretač sveopćega društvenog razvitka. Europa znanja danas je prepoznata kao nezamjenjiv čimbenik društvenoga i ljudskog razvoja i kao važna sastavnica učvršćenja i obogaćenja pripadnosti Europi, sposobna da svoje građane pripremi za izazove novog tisućljeća i osvješćuje ih o zajedničkim vrijednostima i pripadnosti istom društvenom i kulturnom prostoru.

Što je to Bolonjski proces? Bolonjski proces naziv je za reformu visokog obrazovanja u Europi, kojoj je osnovni cilj promicanje mobilnosti studenata i nastavnika uspostavljanjem tzv. Europskog prostora visokog obrazovanja. Naziv Bolonjski proces dolazi od Bolonjske deklaracije koju su 19. lipnja 1999. potpisali ministri zaduženi za visoko obrazovanje iz 29 europskih država. Formalni naziv V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

7


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

Bolonjske deklaracije je Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA European Higher Education Area). Republika Hrvatska pristupila je Bolonjskom procesu u svibnju 2001. godine u Pragu. Potpisivanjem Bolonjske deklaracije Hrvatska se obvezala na prihvaćanje načela Magnae Chartae Universitatum, koju su 1988. godine u Bologni potpisali rektori europskih sveučilišta. Hrvatska se uključivanjem u ovaj proces na nacionalnoj razini obvezala svoj sustav visokog obrazovanja preoblikovati i prilagoditi ciljevima deklaracije. Bolonjska deklaracija i dokumenti vezani za bolonjski proces pokušavaju ostvariti zajedničke ciljeve na području visokoga školstva u EU. U Bolonjskoj deklaraciji ističe se da je područje visokog obrazovanja društveno područje koje može stvoriti "savršeniju i utjecajniju Europu", posebno u izgradnji i jačanju zajedničkih demokratskih, kulturnih, društvenih, znanstvenih i tehnoloških dimenzija. Ciljevi Bolonjske deklaracije su sljedeći: • promicanje europske dimenzije u području visokog školstva, • prihvaćanje sustava lako prepoznatljivih i usporedivih akademskih i stručnih stupnjeva te uvođenje dodatka diplomi radi bržega i lakšeg zapošljavanja i međunarodne konkurentnosti europskog sustava visokog obrazovanja, • prihvaćanje jedinstvenog sustava triju ciklusa studiranja: preddiplomskoga, diplomskoga i poslijediplomskoga. Prvi ciklus, preddiplomski studij, nužan je uvjet kvalifikacije na europskom tržištu rada; drugi, diplomski studij, vodi magisteriju, a treći, poslijediplomski, završava doktoratom znanosti, • uvođenje bodovnog sustava (ECTS). Bodovi se mogu akumulirati i izvan visokoškolskog obrazovanja, putem tzv. cjeloživotnog obrazovanja (LLL - Life Long Learning), • promicanje mobilnosti i prevladavanje zapreka slobodnom kretanju studenata, nastavnika i istraživača, • promicanje europske suradnje u osiguranju kvalitete visokog obrazovanja. Bolonjski proces potiče promjene i uvođenje fleksibilnih programa, uz individualizirane izbore u obrazovanju za sve studente. Pritom je nužno osigurati visoku razinu kvalitete i stimulirati izvrsnost, promicati posebnost i kulturološku različitost. Raznolikost Sveučilišta pruža veliki potencijal za uspješnu suradnju između sveučilišta. 8

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

ECTS sustav prijenosa bodova Kratica ECTS u prijevodu znači Europski sustav prijenosa bodova (eng. European Credit Transfer System). ECTS sustav je oblikovan radi lakšeg prijenosa bodova i akademskog priznavanja na europskim sveučilištima. Stvaranjem usporedivih i čitljivih studijskih programa u europskim državama omogućuje se lagano prepoznavanje studijskih programa, upis različitih sadržaja, povezivanje različitih obrazovnih sustava te promiče pokretljivost studenata i nastavnika. ECTS se zasniva na dostupnosti informacije o studijskim programima i načinu provedbe tih programa, te primjeni bodovnog sustava koji uz pomoć koeficijenta opterećenja pokazuje ukupno opterećenje studenta. Sustav za prijenos bodova znači bitno drukčiji pristup u utvrđivanju studijskog opterećenja. Tradicionalni način mjerenja studijskog opterećenja temelji se na kvantitativnom opterećenju nastavnika, tj. mjeri ukupan kontakt nastavnika i studenta i izražava se u broju sati predavanja, seminara i vježbi. Pregledom nekog studijskog programa ne može se utvrditi koliko vremena studenti moraju uložiti za svladavanje studijskog programa, tj. svakog pojedinog predmeta. ECTS bodovi koeficijenti su opterećenja studenta, a imaju vrijednost koja se pridodaje pojedinim predmetima da bi se odmjerilo studentsko opterećenje potrebno za uspješno svladavanje tog predmeta. Oni odražavaju ukupnu količinu rada koju predmet zahtijeva, a koja je potrebna da se završi puni semestar; to znači predavanja, praktični rad, seminari, mentorski rad, osobni rad, ispiti i ostalo. Drugim riječima, mjeri se ukupni angažman studenta pa možemo reći da je usmjeren na studente. Ukupno studentsko opterećenje u jednoj studijskoj godini iznosi 60 ECTS bodova, odnosno 30 bodova za svaki semestar. Svaka visokoškolska ustanova raspodjeljuje koeficijente opterećenja po pojedinim predmetima unutar ukupnog broja od 30 bodova po semestru. Bodovi se mogu postići tek kad je završena nastava, položeni svi ispiti i ispunjene druge obveze iz studijskog programa. Kada se uspostavi suradnja između pojedinih akademskih ustanova na načelu prijenosa bodova, studenti mogu postići bodove i u drugoj partnerskoj ustanovi te povratkom u matičnu ustanovu prenijeti stečene bodove, ovisno o trilateralnom ugovoru između dviju ustanova i studenta. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

9


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

Bodovanje, prema uputama Europske komisije za provedbu europskog sustava prijenosa bodova, provodi se prema sljedećim načelima: • bod je koeficijent opterećenja studenta, • u opterećenje studenta računa se cjelokupno vrijeme koje je studentu potrebno za uspješno svladavanje gradiva za sve upisane predmete, što znači da se ne računa samo vrijeme provedeno na predavanjima, seminarima, vježbama, terenskom radu, već i vrijeme utrošeno za studiranje gradiva i samostalno učenje i npr. vrijeme za obradu podataka nakon rada u laboratoriju, na ispitivanje i na provjere znanja, • boduju se svi predmeti koje student upisuje - obvezni i izborni, projekt na kojem radi, diplomski rad, terenska nastava, praksa u industriji, ako je to sadržaj nekog predmeta iz studijskog programa, • zbroj svih koeficijenata za predmete koje prema studijskom programu upisuje student u jednom semestru je 30 bodova, a u jednoj akademskoj godini 60 bodova. Uvođenjem ECTS-a postižu se sljedeći pozitivni efekti u visokoškolskom obrazovanju: • promovira se fleksibilnost programa, • poboljšava se uspješnost studiranja, • omogućeno je optimalno korištenje opreme i prostora, • omogućeno je kreiranja interdisciplinarnih studija te • efikasno približavanje europskom sustavu visokog obrazovanja.

Provedba Bolonjskog procesa na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera Uključivanje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao značajnog čimbenika istočne Hrvatske u Bolonjski proces bilo je nužno kako bi u ostvarenju novoga zajedničkog europskog obrazovnog sustava djelovalo integrirano. Sveučilište u preustroju visokoobrazovnog sustava ima za cilj ostvariti kompatibilne programe visokoškolske nastave sa srodnim europskim sveučilištima uz očuvanje raznovrsnosti i nacionalnih i kulturoloških posebnosti. 10

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

Provedba Bolonjskog procesa na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku započela je akademske godine 2005./2006., kada je upisana prva generacija studenata koja studira po novom ustroju studiranja. Rezultati uspješnosti implementacije Bolonjskog procesa na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku, prema najvažnijim indikatorima kvalitete kojima se može indirektno mjeriti i uspješnost provedbe same reforme, pokazuju kako je uspješnost studiranja u značajnom porastu u odnosu prema referentnoj akademskoj godini 2004./2005. i pokazuje stabilan i rastući trend tijekom prvih godina implementacije Bolonjske reforme. Primjena Bolonjskog načina studiranja, uvođenje ishoda učenja, sustav osiguranja kvalitete na Sveučilištu, povećanje mobilnosti i međunarodne prepoznatljivosti će zasigurno sustav visokog obrazovanja na Sveučilištu J.J. Strossmayera dovesti do razine visoke usklađenosti s jedinstvenim europskim obrazovnim prostorom.

Mobilnost studenata osječkog Sveučilišta Međunarodna mobilnost studenata u visokoškolskom obrazovanju podrazumijeva provođenje određenog razdoblja studija na mjestu različitom od mjesta boravka, u svrhu stjecanja novih znanja, vještina, iskustava i kvalifikacija. Međunarodna mobilnost akademskog osoblja podrazumijeva boravak u inozemstvu (na inozemnoj ustanovi) u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja, s ciljem stjecanja novih iskustava, znanja i vještina u području visokoškolskog obrazovanja, jezika i kulture te promicanja suradnje između visokoškolskih ustanova. Opći cilj Bolonjskog procesa, kao i strateškog prioriteta promicanja međunarodne mobilnosti studenata i akademskog osoblja je doprinos stvaranju Europskog prostora visokog obrazovanja. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prepoznalo je važnost uključivanja u europske trendove u visokom obrazovanju, posebno važnost poticanja međunarodne suradnje i mobilnosti studenata i akademskog osoblja. Godine 2001. Sveučilište u Osijeku osnovalo je Službu za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju i do danas ulaže neprekidne napore u jačanje ljudskih kapaciteta i njihovo osposobljavanje za poslove vezane uz promicanje međunarodne suradnje u okviru bilateralnih V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

11


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

ugovora i međunarodnih projekata te organiziranje i provedbu međunarodnih programa mobilnosti studenata i akademskog osoblja. Do akademske godine 2008/2009. mobilnost studenata odvijala se sporadično u okviru bilateralne međunarodne suradnje te u okviru programa CEEPUS. Zbog nedostatka institucionalnih mehanizama za mobilnost i programa financiranih od strane Europske komisije, mobilnost studenata je uglavnom ovisila o individualnim financijskim mogućnostima studenata i osobne snalažljivosti studenata za pronalaženje odgovarajućeg programa stipendiranja za studij u inozemstvu. U suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, Sveučilište u Osijeku od akademske godine 2008/2009. sustavno provodi program međunarodne individualne mobilnosti studenata i akademskog osoblja, prvotno u okviru Programa bilateralne mobilnosti u akademskoj godini 2008/2009., te u okviru Programa za cjeloživotno učenje - Erasmus od akademske godine 2009/2010. nadalje. Punopravnim uključivanjem u Program za cjeloživotno učenje početkom 2011. godine Republika Hrvatska je, kao zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, osigurala zakonske temelje i učinkovite administrativne procedure koji podržavaju međunarodnu mobilnost sa zemljama članicama Europske unije. Punopravno članstvo Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje također omogućava Sveučilištu u Osijeku intenziviranje međunarodne suradnje i poticanje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja na području Europe, prvenstveno u okvirima potprograma Erasmus, ali i ostalih potprograma: Comenius, Grundtvig i Leonardo da Vinci te Transverzalnog programa i Jean Monnet programa. U razdoblju akademskih godina 2008/2009. – 2010/2011. Sveučilište u Osijeku realiziralo je međunarodne individualne mobilnosti ukupno 79 studenata u svrhu studijskog boravka, u ukupnom trajanju 398 mjeseci. Međunarodnu mobilnost studenata s ciljem obavljanja stručne prakse Sveučilište u Osijeku provodi od akademske 2010/2011. kada je hrvatskim visokoškolskim ustanovama omogućena dodjela financijskih sredstava kroz program Erasmus. U prvoj godini provedbe navedene aktivnosti, realizirana je mobilnost ukupno 9 studenata u ukupnom trajanju 37 mjeseci. Na temelju zaključenih natječaja i 12

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

odabranih studenata za Erasmus mobilnost u akademskoj godini 2011/2012. Sveučilište u Osijeku planira realizirati individualnu mobilnost ukupno 57 studenata u svrhu studijskog boravka, u ukupnom trajanju 300 mjeseci, te mobilnost 21 studenta u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu, u ukupnom trajanju 80 mjeseci. Detaljniji pregled ukupne realizacije individualne međunarodne mobilnosti studenata za razdoblje 2008.2011. prikazan je na sljedećem prikazu. Pregled broja studenata sudionika u programu Erasmus u razdoblju 2008.-2011.

Punopravnim sudjelovanjem Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje omogućeno je sudjelovanje visokoškolskim ustanovama u aktivnostima dolazne studentske razmjene. U akademskoj godini 2011/2012. Sveučilište u Osijeku očekuje primiti 12 Erasmus studenata, od kojih prvih 6 već studira u zimskom semestru. Na kraju potrebno je naglasiti da Republika Hrvatska, kako bi ostvarila ambiciju postojanja kao društvo i gospodarstvo utemeljeno na znanju, mora imati vrhunski sveučilišni sustav. Prihvaćajući tu činjenicu, osječko Sveučilište nastoji pratiti europske trendove i prilagoditi svoje ustrojstvo europskom te pridonijeti širenju europske dimenzije visokog obrazovanja.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

13


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Sv. Trojstva 3, p.p. 716 Tel. 031/224-102, 224-110, 224-120, 224-130 Faks 207-015 http://www.rektorat.unios.hr

UPRAVA SVEUČILIŠTA

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

Prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik,

rektorica Sveučilišta, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta

Prof. dr. sc. Drago Žagar,

prorektor za nastavu i studente, redoviti profesor Elektrotehničkog fakulteta

Prof. dr. sc. Ivan Samardžić,

prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju, redoviti profesor Strojarskog fakulteta

Prof. dr. sc. Rudolf Emert,

prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta

Prof. dr. sc. Vladimir Sigmund,

prorektor za financije i poslovne odnose, redoviti profesor Građevinskog fakulteta

Zdenka Barišić, mag. iur.

glavna tajnica Sveučilišta

15


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

SENAT Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta u kojem se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta iz različitih područja znanosti i umjetnosti. Senat, sukladno Statutu, odlučuje o svim akademskim, stručnim, znanstvenim i umjetničkim pitanjima, uključivši odlučivanje o organizaciji znanstvene, stručne i nastavne djelatnosti, izboru nastavnika, o razvojnim i poslovnim pitanjima kao i drugim pitanjima predviđenim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

SVEUČILIŠNI SAVJET Sveučilišni savjet je tijelo koje se brine za ostvarivanje djelatnosti Sveučilišta prema aktu o osnivanju i Statutu. Posebice, Sveučilišni savjet se brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata u skladu sa Statutom Sveučilišta. Sveučilišni savjet nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta utvrđenih Statutom Sveučilišta, posebno zakonitosti njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa, ostvarivanje odluka Senata te obavlja druge poslove predviđene Statutom Sveučilišta.

STUDENTSKI ZBOR Na Sveučilištu je ustrojen Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i druge studentske organizacije u skladu s posebnim Zakonom. Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u Senatu i stručnim vijećima znanstvenonastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Tijela Studentskog zbora su: Predsjednik, Predsjedništvo i Skupština Studentskog zbora Sveučilišta. 16

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

ZNANSTVENO-NASTAVNE/ UMJETNIČKO-NASTAVNE SASTAVNICE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI Odjel za matematiku Odjel za biologiju Odjel za fiziku Odjel za kemiju

PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI Elektrotehnički fakultet Građevinski fakultet Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA Medicinski fakultet

PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI Poljoprivredni fakultet Prehrambeno-tehnološki fakultet V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

17


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI Ekonomski fakultet Pravni fakultet Učiteljski fakultet

PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI Filozofski fakultet Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

UMJETNIČKO PODRUČJE Umjetnička akademija

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI Odjel za kulturologiju

18

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

Upisi i državna matura Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji sveučilište objavljuje šest mjeseci prije početka nastave. Natječaj za upis mora sadržavati: uvjete za upis, broj mjesta za upis, postupak, podatke o ispravama koje se podnose i rokove za prijavu na natječaj i upis. Sveučilište utvrđuje postupak odabira pristupnika za upis na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob. Sveučilište utvrđuje kriterije (uspjeh u prethodnom školovanju, vrsta završenog školovanja, uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu, posebno znanje, vještine ili sposobnosti i sl.) na temelju kojih se obavlja klasifikacija i odabir kandidata za upis. Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani, ali se sukladno odluci nadležnoga državnog tijela ili visokog učilišta od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija. Stranim državljanima se upis može ograničiti ili uskratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili drugi studij od interesa za nacionalnu sigurnost. Prijave studijskih programa u akademskoj godini 2012./2013. i registracija kandidata vrše se putem mrežne stranice Postani student. Uvjeti za upis na visoka učilišta u akademskoj godini 2012./2013. bit će poznati do početka prijava ispita državne mature 1. prosinca 2011. godine. Predprijave ne obvezuju učenike da iste ispite prijavljuju kao konačne. Elektroničke prijave ispita državne mature putem stranice Postani student trajat će od 1. prosinca 2011. do 1. veljače 2012. godine te će se moći mijenjati i ispiti i razine ispita koji se žele prijaviti za polaganje u ljetnome roku. Nakon 1. veljače 2012. prijave ispita postaju konačne.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

19


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

Informacije • o načinu korištenja rezultata ispita državne mature pri upisu na pojedini studij, • o rokovima i načinu prijave za upis na studij putem NISpVU sustava, • o načinu prijave kandidata koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, • o načinu prijave kandidata koji su srednje obrazovanje završili izvan RH (strani državljani), • o postupku upisa na odabrani studij kao i druge korisne informacije kandidati mugu dobiti na mrežnim stranicama: www.studij.hr, www.postani-student.hr. • Za dodatna pitanja možete se obratiti i Središnjem prijavnom uredu na kontakt spu@azvo.hr ili na kontakt telefon +385 1 661 520.

20

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


ZNANSTVENO-NASTAVNE/ UMJETNIČKO-NASTAVNE SASTAVNICE SVEUČILIŠTA


PRIRODNE ZNANOSTI


PRIRODNE ZNANOSTI

Odjel za matematiku 31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, tel. 031/224-800, faks: 031/224-801 žiro-račun br. 2500009-1402000049 http://www.mathos.hr

Pročelnik: dr. sc. Rudolf Scitovski, redoviti profesor Zamjenica pročelnika: dr. sc. Mirta Benšić, izvanredna profesorica Pomoćnik pročelnika: dr. sc. Dragan Jukić, redoviti profesor Tajnica: Biljana Graša, dipl. iur.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

23


PRIRODNE ZNANOSTI

Odjel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, započeo je s radom 1. listopada 1999. godine, prvi je sveučilišni odjel u Republici Hrvatskoj organiziran po uzoru na zapadnoeuropska i američka sveučilišta, koja su već dugo organizirana na odjelskom pristupu. Odjel je tada preuzeo od bivšeg Pedagoškog fakulteta organizaciju i izvođenje nastave za stjecanje stručnog naziva „profesor matematike i informatike“ te „profesor matematike i fizike“. Odmah po osnivanju Odjela primjetili smo da se naši bivši studenti često zapošljavaju i izvan škola, primjerice na poslovima na kojima je potrebna dobro razvijena sposobnost analitičkog razmišljanja, temeljno znanje iz područja matematike i informatike, sposobnost matematičkog modeliranja i rješavanja različitih problema (ne nužno matematičkih), uz primjenu matematičkih modela i računala te znanje statistike. To je bio glavni razlog što je Odjel za matematiku, prilikom promjene programa koja je uslijedila usklađivanjem sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj s Bolonjskim procesom, zatražio i dobio odobrenje za nastavak obrazovanja matematičara na nastavničkom smjeru, ali i za pokretanje novih studijskih smjerova u polju matematike koji nisu nastavnički. Trenutno na Odjelu za matematiku studira oko 500 studenata na tri sveučilišna studijska programa: Sveučilišni preddiplomski studij matematike, Sveučilišni diplomski studij matematike sa smjerom Financijska i poslovna matematika i integrirani Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike. Pored toga, ako se ukaže potreba, Odjel za matematiku ima odobrenje za pokretanje još tri smjera na svom sveučilišnom diplomskom studiju: smjer Matematika i računarstvo, smjer Matematička ekonomija i statistika i smjer Industrijska i primijenjena matematika. U međuvremenu provedene su sve potrebne pripreme kako bi se od iduće akademske godine pokrenuo i smjer Matematika i računarstvo na sveučilišnom diplomskom studiju matematike. Pored izvođenja nastave na svojim studijskim programima, Odjel za matematiku angažiran je u organizaciji stručnog i znanstvenoistraživačkog rada na polju matematike (primjerice suradnja u izvođenju znanstvenih i stručnih projekata) i također u nastavi matematike i statistike na drugim znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima.

24

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


PRIRODNE ZNANOSTI

Sveučilišni preddiplomski studij matematike Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) matematike Sveučilišni preddiplomski studij matematike čini prvu etapu u sustavu sveučilišnog obrazovanja matematičara. Završenim studentima ovog studija otvoren je pristup tržištu rada, a također su osposobljeni za upis sveučilišnih diplomskih studija matematike različitih specijalnosti te sveučilišnih diplomskih studija drugih struka koji zahtijevaju dobru matematičku i informatičku podlogu. Studij omogućava usvajanje i razumijevanje temeljnih spoznaja glavnih područja matematike i temeljnih spoznaja iz informatike. Također, sveučilišni prvostupnici matematike tijekom studija razvijaju sposobnosti praktične primjene stečenog znanja iz matematike i informatike i rješavanja problema iz drugih (ne nužno matematičkih) područja uz primjenu matematičkih modela i računala. Oblicima i metodama izvođenja nastave na studiju razvijaju se sposobnosti učenja i sklonost znanstveno-istraživačkom radu, komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, a također aktivno se primjenjuje stečeno poznavanje barem jednog stranog jezika u struci. Sveučilišni prvostupnik matematike osposobljen je za obavljanje poslova u gospodarstvu, državnoj upravi i javnom sektoru koji zahtijevaju temeljna znanja iz područja matematike i informatike te sposobnost matematičkog modeliranja i rješavanja različitih (ne nužno matematičkih) problema korištenjem računala. Također osposobljen je za obavljanje poslova koji zahtijevaju poznavanje statistike, analitički način razmišljanja, sposobnost organizacije te analize i prezentacije podataka.

Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike Trajanje studija: 5 akademskih godina, odnosno 10 semestara Akademski naziv: magistar/magistra edukacije matematike i informatike Ovaj program stručno i metodički osposobljava buduće nastavnike matematike i informatike za izvođenje svih vrsta nastave matematike i informatike (redovne, dodatne, izborne i dopunske) u V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

25


PRIRODNE ZNANOSTI

osnovnim i srednjim školama svih profila. Budući nastavnici bit će osposobljeni istraživati literaturu, napisati i prezentirati stručni rad iz matematike i informatike. Također, posebno će biti pripremljeni za rad s grupama učenika – naprednih mladih matematičara i informatičara, za pripremanje učenika za matematička i informatička natjecanja na svim razinama te za vođenje učenika pri izradi, prezentiranju i obrani seminarskih i maturalnih radova.

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Za upis na Sveučilišni preddiplomski studij matematike i Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike pristupnici moraju imati položenu državnu maturu. Pristupnici koji su sudjelovali na državnom natjecanju iz matematike ili informatike tijekom srednje škole ostvaruju pravo direktnog upisa tj. maksimalnih 1000 bodova. Ostali prijavljeni pristupnici rangirat će se temeljem sustava bodovanja kako slijedi: % broj bodova • Vrednovanje ocjena srednje škole 30% 300 • Obvezni dio državne mature Hrvatski jezik razina A ili B Matematika razina A Strani jezik razina A ili B

0% 40% 0%

• Izborni dio državne mature Informatika (nije uvjet za upis)

20%

0 400 0

200

• Preostalih 100 (tj. 10%) upisnih bodova pristupnici mogu ostvariti temeljem posebnih postignuća u polju matematike ili informatike na sljedeći način: o sudjelovanje na barem jednom srednjoškolskom županijskom natjecanju iz matematike

100

o sudjelovanje na barem jednom osnovnoškolskome državnom ili regionalnom natjecanju iz matematike ili informatike 50 o sudjelovanje na barem jednom osnovnoškolskom županijskom natjecanju iz matematike

26

30

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


PRIRODNE ZNANOSTI

o objavljeno ime među učenicima koji su točno riješili matematički ili informatički zadatak postavljen u stručnom časopisu

30

o objavljen stručni članak matematičkog ili informatičkog sadržaja u stručnom časopisu ili zborniku radova sa stručnog skupa donosi 100

Pristupniku koji temeljem posebnih postignuća u sumi postigne 100 ili više bodova, priznaje se najviše 100 bodova (odnosno 10%). Navedena posebna postignuća boduje povjerenstvo Odjela za matematiku na osnovu dostavljenih molbi pristupnika. Oni pristupnici koji žele ostvariti bodove iz svojih posebnih postignuća trebaju dostaviti molbu i odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje traže vrednovanje posebnih postignuća Odjelu za matematiku do 15. lipnja 2011. Obrazac molbe dostupan je u referadi Odjela za matematiku i na web stranici Odjela www.mathos.hr.

Sveučilišni diplomski studij matematike sa smjerom Financijska i poslovna matematika Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Akademski naziv: magistar/magistra matematike Magistar matematike ovog smjera osposobljen je za obavljanje poslova u gospodarstvu, državnoj upravi i javnom sektoru koji zahtijevaju sposobnost matematičkog modeliranja i rješavanja različitih problema (ne nužno matematičkih) korištenjem matematičkih modela i računala. Specijalno, ističemo njihovo znanje statistike i vještine korištenja računalnih programskih paketa (primjerice MATLAB, Mathematica i SAS) za modeliranje i analiziranje problema i podataka. Sigurni smo da će naši magistri matematike, smjera Financijska i poslovna matematika, biti vješti u primjenjivanju osnovnih principa financija kombiniranih sa znanjima iz područja matematičkog modeliranja i računalnih programskih paketa za analiziranje problema u financijama i poslovnoj ekonomiji. U međuvrenmenu na tržištu rada pojavili se se prvi magistri matematike, smjera Financijska i poslovna matematika, obrazovani na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. Početna iskustva sa zapošljavanjem diplomiranih studenata ovog smjera, kao i sličV O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

27


PRIRODNE ZNANOSTI

nog smjera Sveučilišta u Zagrebu (PMF – Matematički odjel) i činjenica da među diplomiranim studentima Odjela za matematiku do nedavno nije bilo nezaposlenih daju nadu da će i magistri ovog novog smjera biti prepoznati na tržištu rada. Očekujemo da će se zaposliti u poslovnim bankama (npr. sektor rizika, sektor ekonomskih analiza), osiguravajućim društvima (aktuar), leasing društvima, investicijskim fondovima, faktoring društvima, Hrvatskoj narodnoj banci (npr. sektor za istraživanja i statistiku, sektor bonitetne regulative i nadzor banaka), telekomunikacijskim kompanijama (npr. sektor analize tržišta), i sl.

Sveučilišni diplomski studij matematike sa smjerom Matematika i računarstvo Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Akademski naziv: magistar/magistra matematike Magistar matematike ovog smjera osposobljen je prije svega za obavljanje poslova u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije (IT sektor, ICT sektor) gospodarstva, poslovima državne uprave i javnog sektora koji zahtijevaju sposobnost izrađivanja programskih aplikacija temeljenih na matematičkim (ali i ne nužno matematičkim) modelima te rješavanju različitih problema u kojima se traži detaljno poznavanje računala i programiranja računala. Također, magistar matematike ovog smjera osposobljen je za obavljanje poslova na održavanju računalnih mreža i sigurnosti sustava. Specijalno ističemo njihovo poznavanje proceduralnih i objektno orjentiranih programskih jezika srednje i visoke razine, grafičkog programiranja (OpenGL), algoritama i struktura podataka, relacijskih baza podataka (mysql), izrade web aplikacija (PHP) te izrade i poznavanje mrežnih klijent/server aplikacija. Stečeno znanje omogućiti će magistrima matematike, smjera Matematika i računarstvo, brzo snalaženje i učenje novih tehnologija kao i brzu prilagodbu na komercijalne alate koji se uglavnom koriste pri izradi komercijalnih softwareskih riješenja. Uvjereni smo da će naši magistri matematike ovog smjera značajno podići kvalitetu ponude mladih kadrova na IT tržištu naše regije.

28

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


PRIRODNE ZNANOSTI

Odjel za biologiju

31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 tel. 031/232-646, faks: 031/232-642 žiro-račun br. 2500009-1402130193 http://www.biologija.unios.hr

Pročelnik: dr. sc. Enrih Merdić, izvanredni profesor Zamjenica pročelnika: dr. sc. Melita Mihaljević, docentica Pomoćnica pročelnika: dr. sc. Elizabeta Has-Schön, izvanredna profesorica Tajnica: Zora Vrkić, dipl. iur.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

29


PRIRODNE ZNANOSTI

Odjel za biologiju osnovan je 2005. godine. Visokoškolska nastava biologije prvi put se pojavljuje 1977. kada se na tadašnjem Pedagoškom fakultetu osniva Katedra za biologiju. Od tada do danas razvoj je tekao tako da je danas Odjel za biologiju samostalna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odjel je smješten u zgradi Trg Ljudevita Gaja trg 6, na ukupnoj površini od 1200m2.To je novouređeni prostor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u kojem se nalaze još dva sveučilišna odjela: Odjel za matematiku i Odjel za fiziku. Prostor Odjela za biologiju sadrži: dvije predavaonice, jedna veća kapaciteta 50 studenata i jedna manja seminarska kapaciteta 30 studenta; 4 specijalizirana praktikuma: praktikum za zoologiju sa 10 radnih mjesta, praktikum za botaniku sa 10 radnih mjesta, praktikum za biokemiju i fiziologiju sa 10 radnih mjesta i praktikum za mikrobiologiju sa 10 radnih mjesta; 7 znanstveno nastavnih laboratorija: laboratorij za ekofiziologiju alga, laboratorij za staničnu i molekularnu biologiju biljaka, laboratorij za hidrobiologiju, laboratorij za ekotoksikologiju, laboratorij za entomologiju, laboratorij za biokemiju i laboratorij za toksikologiju; 12 nastavničkih i suradničkih soba. Uz navedene prostore treba naglasiti postojanje velikog i upotrebljivog hodnika za smještanje bioloških zbirki i za okupljanje studenata. Zajedničkih prostori na raspolaganju su: knjižnica i čitaonica (150m2), studentska referada, tajništvo, računovodstvo i apartman za gostujuće nastavnike. Tijekom ak. God. 2011/12 Odjel će preseliti u zgradu Campusa (bijela vojarna), gdje će raspolagati sa dvostruko većim radnim prostorom, te će se uvjeti rada u nastavi i znanosti bitno poboljšati. Odjel za biologiju nositelj je Preddiplomskog studija biologije (traje 3 godine) i diplomskih studija – Diplomski znanstveni studij biologije i Diplomski nastavnički studij biologije i kemije – u trajanju od dvije godine. Znanstveni rad na Odjelu za biologiju odvija se kroz znanstvene projekte (5) financirane od strane MZOŠ, ali i kroz mnogobrojne direktno ugovorene znanstvene i stručne projekte iz područja biologije. Trenutno je na Odjelu zaposleno 60 osoba od kojih je 19 doktora znanosti i 5 magistra znanosti. 30

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


PRIRODNE ZNANOSTI

Sveučilišni preddiplomski studij biologije Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara. Preddiplomski studij biologije je strukturiran po načelu 70% obveznih kolegija i 30% izbornih kolegija po uzoru na europske studije „major + minor“, a usklađen je sa sličnim studijima u Republici Hrvatskoj. Veliki udio izbornih kolegija omogućava dopunu temeljnog programa u smjeru omogućavanja upisa diplomskih studija na Sveučilištu J. J. Strossmayera i na drugim sveučilištima u RH. Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) biologije. Stjecanjem naziva baccalaureus – baccalaurea biologije pristupnik će imati usvojena znanja i vještine koje ga kvalificiraju za rad u laboratorijima u svojstvu suradnika – laboranta – tehničara, za poslove stručnog čuvara u parkovima prirode ili sličnim institucijama. Završetkom preddiplomskog studija pristupnik može upisati neki od diplomskih studija iz područja prirodnih znanosti polje biologija ili biologija u kombinaciji s drugim ponuđenim poljem (magistar biologije ili profesor biologije i kemije) na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku ili neki od diplomskih studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, te ostalim europskim sveučilištima koji imaju usklađene programe prema Bolonjskoj deklaraciji.

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Za upis na studij pristupnici moraju imati završenu gimnaziju ili drugu četverogodišnju srednju stručnu školu i položenu državnu maturu. Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis u I. godinu studija sastavlja se prema slijedećem sustavu bodovanja: V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

31


PRIRODNE ZNANOSTI

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

• Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 10% 100

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina B

20%

200

Matematika

razina B

20%

200

Strani jezik

razina B

20%

200

30%

300

• Izborni dio dr`avne mature Biologija – uvjet • Posebna postignu}a Pristupnici koji su osvojili 1. – 3. mjesto na državnim ili županijskim natjecanjima iz biologije, kemije ili fizike - izravan upis.

Sveučilišni diplomski studiji Od akademske 2008./2009. godini Odjel za biologiju je započeo s izvođenjem diplomskih studija: Biologija; smjer: znanstveni Biologija i kemija; smjer: nastavnički Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno četiri semestra

32

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


PRIRODNE ZNANOSTI

Odjel za fiziku

31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 tel. 031/232-700, faks: 031/232-701 žiro-račun br. 2500009-1402130193 http://www.fizika.unios.hr

Pročenik: dr. sc. Branko Vuković, izv. prof. Zamjenik pročelnika: dr. sc. Vanja Radolić, izv. prof Pomoćnik pročelnika: dr. sc. Zvonko Glumac, docent Tajnica: Biljana Graša, dipl. iur.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

33


PRIRODNE ZNANOSTI

Odjel za fiziku je jedna od novijih znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Započeo je s radom u travnju 2005. godine, odvajanjem od Filozofskog fakulteta, u čijem sastavu je tri desetljeća obrazovao naraštaje profesora fizike i matematike te profesore fizike i tehničke kulture. Odjel za fiziku registriran je za obavljanje sljedećih djelatnosti: • visoko obrazovanje, • istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima, • istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima • izvodi visokostručni rad i razvija vrhunsko stvaralaštvo • sudjeluje u izvedbi nastave studijskih programa sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta iz znanstvenog polja fizike na temelju Odluke Senata • znanstveno-istraživački rad u znanstvenom polju fizike • izvedba znanstvenih i stručnih projekata u znanstvenom polju fizike • izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe izvođenja nastave i znanstveno-istraživačkog rada u znanstvenom polju fizike. Visoko obrazovanje: Na Odjelu se trenutno odvijaju dva studija: Sveučilišni preddiplomski studij Fizika u trajanju od tri godine, na koji se nastavlja Sveučilišni diplomski studij Fizika i informatika, nastavnički smjer u trajanju od dvije godine. Odjel je opremljen suvremenom informatičkom opremom i opremom za izvedbu eksperimentalnih i metodičkih vježbi, kao i knjižnicom (koju dijeli s Odjelima za matematiku i biologiju) čiji fond knjiga redovito obnavljamo. Istraživački rad: Osim visokog obrazovanja, važna komponenta rada na Odjelu je i znanstveno-istraživački rad u eksperimentalnoj i teorijskoj fizici. Djelatnici Odjela su angažirani na više znanstveno-istraživačkih projekata MZOŠ iz područja fizike okoliša, nuklearne fizike, fizike čvrstog stanja, atomske i molekularne fizike i sta34

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


PRIRODNE ZNANOSTI

tističke fizike. U sklopu ovih projekata, otvara se i mogućnost zapošljavanja znanstvenih novaka, čime se osigurava pomlađivanje kadra i budućnost Odjela.

Sveučilišni preddiplomski studij Fizika Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara. Kompetencije koje se stječu: studenti stječu temeljna znanja iz fizike, matematike i informatike potrebna za odgovarajuće diplomske studije, kao i za konkretna zanimanja (laborant u školi, na fakultetu ili institutu, računalni programer). Nakon završetka Sveučilišnog preddiplomskog studija Fizika, studenti su sposobni pratiti sve diplomske studijske programe iz polja fizike na Sveučilištu u Osijeku (npr. Sveučilišni diplomski studij Fizika i informatika, nastavnički smjer u trajanju od dvije godine), ali i na bilo kojem drugom sveučilištu u Hrvatskoj. Akademski naziv koji se stječe nakon završetka Sveučilišnog preddiplomskog studija Fizika: sveučilišni/a prvostupnik/ provostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizike.

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik Matematika Strani jezik

razina B razina B razina B

5% 20% 5%

50 200 50

• Izborni dio dr`avne mature Fizika 20% 200 Informatika 10% 100 Nisu uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

35


PRIRODNE ZNANOSTI

• Posebna postignu}a Prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike, matematike ili informatike 10%

100

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz fizike, matematike ili informatike – izravan upis.

1000

100%

Sveučilišni diplomski studiji Fizika i informatika (nastavnički smjer) Od akademske 2008./2009. godine na Odjelu za fiziku izvodi se sveučilišni diplomski studij: • Fizika i informatika, nastavni~ki smjer Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno četiri semestara Akademski naziv koji se stječe nakon završetka Sveučilišnog diplomskog studija Fizika i informatika (nastavnički smjer): magistar/magistra edukacije fizike i informatike. Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Fizike i informatike imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Fizike, odnosno drugi odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i pri tome ostvarili barem 120 ECTS bodova iz stručnih kolegija: fizike, matematike i informatike. Ako ste se zapitali zašto studirati Sveučilišni diplomski studij Fizika i informatika, evo nekoliko razloga: • Kao fizičar, možete se zaposliti bilo gdje u svijetu. • U Hrvatskoj nema nezaposlenih nastavnika fizike-informatike. • Budući da Hrvatska uskoro ulazi u EU, dobro je znati da mnogo fizičara u zemljama EU radi u bankama i drugim financijskim ustanovama.

36

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


Odjel za kemiju

31000 Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek tel. 031/495-530, faks: 031/495-549 žiro-račun: 2500009-1402130312 http://www.kemija.unios.hr

Pročelnika: dr. sc. Milan Sak-Bosnar, izvanredni profesor Zamjenik pročelnika: dr. sc. Berislav Marković, docent Tajnica: Zora Vrkić, dipl. iur.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

37


Odjel za kemiju osnovan je krajem 2005. godine i samostalna je znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na kojoj se izvodi studijski program kemije, te razvija znanstveni i stručni rad u znanstvenom polju kemije. Najznačajnije djelatnosti Odjela su: • visoko obrazovanje • znanstveno-istraživački rad u znanstvenom polju kemije • istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima • izvedba znanstvenih, stručnih, primjenskih i razvojnih projekata u znanstvenom polju kemije. Odjel je smješten u Ulici Franje Kuhača 20, u novouređenom prostoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u susjedstvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta a tijekom ove akademske godine predviđeno je preseljenje u novouređene prostore u Sveučilišnom Campusu. Prostor se sastoji od novouređenih i opremljenih laboratorija za opću i anorgansku, analitičku, fizikalnu i organsku kemiju. Uz studentske, tu se nalaze i znanstveno-istraživački laboratoriji u kojima se provodi istraživački rad iz kemije, srodnih tehničkih i tehnoloških znanosti, te obrazuje visokostručni i specijalizirani kadar. Znanstveni rad na Odjelu se odvija kroz znanstveno-istraživačke projekte s domaćim i stranim partnerima. Od zajedničkih prostora, na raspolaganju su knjižnica (zajednička sa Prehrambeno-tehnološkim fakultetom), te studentska referada, tajništvo i računovodstvo (koji su zajednički s Odjelom za biologiju, Trg Ljudevita Gaja 6). Trenutno je na Odjelu zaposleno 26 osoba, od kojih je 12 doktora i 1 magistar znanosti.

Sveučilišni preddiplomski studij kemije Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Tijekom studija studenti će upoznati glavne aspekte kemije, te steći praktične i generičke vještine vezane uz kemiju. Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA, strukturiran je na način da polaznici stječu potpunu kompetenciju iz područja kemije kroz niz obveznih i izbornih predmeta kemije kao i kroz opće pred38

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


PRIRODNE ZNANOSTI

mete tijekom prva dva semestra. Završenim preddiplomskim studijem, studenti koji se odluče za nastavak studija, mogu nastaviti diplomski nastavnički studij na Odjelu za kemiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, ili na nekom drugom diplomskom studiju kemije u Hrvatskoj ili u zemljama potpisnicama Deklaracije iz Bologne. Ukupno opterećenje je 25 - 26 sati tjedno (predavanja, seminari, vježbe), a broj ECTS bodova iznosi 30 po semestru. Ritam studiranja, prema Pravilniku o studiranju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, je planiran semestralno, a ispiti se polažu zasebno, u za to predviđenim i unaprijed najavljenim rokovima. Izvedbeni plan nastave se objavljuje na službenim Internet stranicama Odjela. Završenim Sveučilišnim preddiplomskim studijem kemije stječe se akademski naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kemije Gore navedena znanja i vještine stečene na preddiplomskom studiju omogućuju studentima upis na diplomski studij kemije. Završeni student preddiplomskog studija moći će upisati diplomske studije na Odjelu za kemiju Sveučilišta u Osijeku, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na Kemijsko-tehnološkom i Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Završetkom preddiplomskog studija kemije student će se moći zaposliti u laboratorijima instituta (znanstvenim, razvojnim, industrijskim), sveučilišnim laboratorijima, laboratorijima tvornica, te srodnih ustanova javnog i privatnog karaktera kao stručni suradnik, te u znanstvenim i stručnim programima sredstava za javno informiranje. Moguće je zapošljavanje u obrazovnim institucijama na suradničkim poslovima.

Sveučilišni diplomski studij kemije Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Na preddiplomskom studiju kemije studenti stječu znanja prema CHEMISTRY GROUP DISCUSSION DOCUMENT, (The Chemistry “Eurobachelor”, Version 2.1), koja se tijekom diplomskog studija produbljuju i proširuju kroz niz pažljivo izabranih izbornih kolegija. Ova stručna znanja nadopunjavaju se kolegijima iz područja didaktike, psihologije i pedagogije, kako bi završeni studeni bili uspješni u svom pedagoškom radu. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

39


PRIRODNE ZNANOSTI

Kroz metodičku nastavu i praktični rad (praktikum i praksa u školama), studenti se upoznaju sa suvremenim metodičkim tehnikama koje i praktično primjenjuju. Završenim Sveučilišnim diplomskim studijem stječe se akademski naziv: profesor kemije (magistar edukacije iz područja kemije), odnosno profesorica kemije (magistra edukacije iz područja kemije) Diplomirani studenti imaju mogućnost zapošljavanja u: - osnovnim i srednjim školama (gimnazijama, stručnim školama), - ustanovama koje se bave obrazovanjem iz kemije (za različite svrhe i stupnjeve obrazovanja), - visokoškolskoj nastavi ili/i znanstvenim projektima (uvjet – uspjeh na preddiplomskom i diplomskom studiju) kao asistenti ili znanstveni novaci, uz obvezu nastavka obrazovanja na doktorskom studiju, - mogu se zapošljavati i u ustanovama javnog i privatnog karaktera na specifičnim poslovima (industrija, instituti, zavodi, bolnice i zdravstvene ustanove, sredstva javnog informiranja itd.) Završetkom diplomskog studija, studenti će moći upisati neki od poslijediplomskih (doktorskih) studija iz područja prirodnih znanosti. Iz polja kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju: Zaštita prirode i okoliša.

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: % broj bodova • Vrednovanje ocjena srednje {kole 25% 250 • Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik razina B Matematika razina B Strani jezik razina B 40

10% 25% 20%

100 250 200 V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


PRIRODNE ZNANOSTI

• Izborni dio dr`avne mature Kemija ili Biologija ili Fizika

20%

200

Uvjet za upis na studij je položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je položeno više od jednog navedenog predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh. • Posebna postignu}a 1. – 3. mjesto na državnom ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz kemije – izravan upis.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

41


TEHNIČKE ZNANOSTI


TEHNIČKE ZNANOSTI

Elektrotehnički fakultet 31000 Osijek, Kneza Trpimira 2b tel. 031/224-600, faks: 031/224-605 žiro-račun broj 2390001-1100016777 Hrvatska poštanska banka http://www.etfos.hr

Dekan: dr. sc. Radoslav Galić, redoviti profesor Prodekani: dr. sc. Srete Nikolovski redoviti profesor dr. sc. Tomislav Mrčela, redoviti profesor dr. sc. Goran Martinović, izvanredni profesor dr. sc. Damir Šljivac, izvanredni profesor Tajnica: Mirica Knežević, dipl. iur.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

43


TEHNIČKE ZNANOSTI

Elektrotehnički fakultet u Osijeku obilježava 33 godine postojanja i djelovanja. Visokoškolska nastava elektrotehnike u obliku studija elektrostrojarstva u Osijeku utemeljena je 1978. godine, kao treći studij ovog smjera u Republici Hrvatskoj. Odlukom Ministarstva prosvjete akademske godine 1990./91. Studiju elektrotehnike Osijek daje se suglasnost za organiziranje VII/1 stupnja studija za obrazovanje diplomiranih inženjera elektrotehnike, kada Studij elektrotehnike Osijek prerasta u Elektrotehnički fakultet. Danas fakultet raspolaže s ukupnim prostorom od oko 8500 m2, među kojima je 12 predavaonica i videokonferencijskih dvorana, 8 računalnih učionica, te 20 laboratorija opremljenih modernom opremom. U akademskoj 2006./2007. godini Fakultetu je dodijeljena na uporabu zgrada u okviru Sveučilišnog kampusa u prostoru bivše vojarne “Drava” ukupnog raspoloživog prostora od oko 3600 m2. Obnovom dovršenom u 2009. godini za nastavu je u prostoru bivše vojarne “Drava” osposobljeno je 6 visokokvalitetnih učionica i 9 modernih računalnih laboratorija, uključujući i jedan laboratorij iz osnova elektrotehnike i elektronike. Prostor bivše vojarne “Drava” namijenjen za nastavni i znanstveno-istra`iva~ki rad nastavnika iz područja računarstva i informatike, za službu računalne podrške, te za izvo|enje nastave preddiplomskog i diplomskog studija ra~unarstva, i stru~nog studija smjera Informatika. Na fakultetu je u akademskoj 2011./2012. upisano oko 2000 studenata, od kojih prvu godinu preddiplomskih i stručnih studija svake godine upisuje oko 450 studenata. Uz to, važno je naglasiti da na poslijediplomskim studijima trenutno studira preko 100 studenata. Nastavu izvodi 90 djelatnika u radnom odnosu, od čega 42 u znanstveno-nastavnim i nastavnim, 31 u suradničkim zvanjima, 10 znanstvenih novaka, te 7 u stručnim zvanjima, uz suradnju s vanjskim suradnicima s drugih znanstvenih institucija Sveučilišta u Osijeku, u Hrvatskoj i inozemstvu, te iz gospodarstva. Znanstveno-nastavna aktivnost Fakulteta organizirana je u 6 Zavoda: Zavod za zajedničke predmete, Zavod za elektroenergetiku, Zavod za elektrostrojarstvo,Zavod za industrijska postrojenja i automatizaciju, Zavod za komunikacije te Zavod za računalno i programsko inženjerstvo, s ukupno 11 katedri i 2 akreditirana laboratorija. 44

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


TEHNIČKE ZNANOSTI

Fakultet uz više hrvatskih i nekoliko europskih znanstvenih i nastavnih projekata ima i dugogodišnju uspješnu poslovnu suradnju s velikim tehničkim sustavima kao što su HEP, HT, Siemens, Belišće i drugim tvrtkama u Hrvatskoj, kao i dobru znanstvenu suradnju s dvadesetak sveučilišta, fakulteta i znanstvenih institucija iz Njemačke, Austrije, Belgije, Švedske, Madžarske, Srbije, Slovačke, Španjolske i drugih europskih zemalja.

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Završeni stručnjaci Preddiplomskog studija elektrotehnike steći će sljedeća znanja, odnosno moći će raditi sljedeće poslove: • primjena osnovnih zakona elektrotehnike na RLC mreže; • temeljna analiza i proračun električne mreže; • razvoj i implementacija računalnih mreža i komunikacijskih protokola; • temeljna načela proizvodnje i distribucije električne energije; • rad s temeljnim analognim i digitalnim sklopovima, koji su dio veće cjeline; • primjena simulacijskih računalnih alata za projektiranje elektroničkih sklopova; • korištenje laboratorijske opreme za testiranje, dizajn i razvoj; • korištenje osnovnih i naprednih programskih alata za rješavanje inženjerskih problema; • planiranje, instaliranje i održavanje osnovnih upravljačkih sustava. Završetkom Preddiplomskog studija elektrotehnike studenti stječu stručni naziv Prvostupnik/ Prvostupnica inženjer/ inženjerka (Baccalaureus/ Baccalaurea) elektrotehnike.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

45


TEHNIČKE ZNANOSTI

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Završeni stručnjaci Preddiplomskog studija računarstva steći će sljedeća znanja, odnosno moći će raditi sljedeće poslove: • Specifikacija, dizajn i implementacija računalnih sustava; • Instaliranje, primjena i održavanje uobičajenih operacijskih sustava, programske i sklopovske podrške; • Sposobnost objektnog programiranja; • Primjena načela naprednih komunikacijskih tehnologija na dizajn i implementaciju širokog područja računalnog inženjerstva; • Efikasna primjena alata za konstruiranje i dokumentiranje sklopovlja i sistemskih programa; • Razvoj grafičkih i dijaloških korisničkih sučelja; • Konfiguracija i primjena standardnih svojstava i funkcija u sustavima baza podataka; • Primjena programskih jezika više razine; • Kreiranje i održavanje Internet Web prezentacija primjenom standardnih alata i web funkcija; • Implementacija ulazno/izlaznog programiranja pomoću standardnih protokola i sabirničkih sustava, koji se primjenjuju u upravljačkim sustavima; • Dizajniranje osnovnih digitalnih sklopova i sustava; • Sudjelovanje u dijelu razvoja kompleksnog računalnog programa; • Poznavanje načela digitalnog procesiranja signala. • Poznavanje procesa i mehanizama u umrežavanju računala, kao i uloge mrežnog administratora. Završetkom Preddiplomskog studija računarstva studenti stječu stručni naziv: Prvostupnik/ Prvostupnica inženjer/inženjerka (Baccalaureus/ Baccalaurea) računarstva. Na osnovu znanja i vještina, koje će studenti Preddiplomskog studija elektrotehnike, odnosno Preddiplomskog studija računarstva, steći tijekom studija, nedvojbeno je da će biti sposobni za nastavak Diplomskog studija na Diplomskim studijima elektrotehnike, odnosno Diplomskim studijima 46

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


TEHNIČKE ZNANOSTI

računarstva, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Osim toga, kroz temeljna znanja iz matematike, fizike i elektrotehnike bit će potpuno ili djelomično osposobljeni za studiranje na Diplomskim studijima drugih tehničkih, ali i računarskih i informatičkih studija.

Stručni studij elektrotehnike, sa smjerovima: Automatika, Elektroenergetika i Informatika. Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Završeni stručnjaci Stručnog studija elektrotehnike će steći sljedeća znanja, odnosno moći će raditi sljedeće poslove: Smjer: Elektroenergetika Područja rada za koje se osposobljavaju stručnjaci ovog smjera pokrivaju poslove gradnje, ispitivanja i održavanja: • električnih instalacija svih razina kompleksnosti (od instalacija u zgradama i industrijskim pogonima do klasičnih i nuklearnih elektrana); • prijenosnih i razdjelnih mreža dalekovoda, rasklopnih postrojenja, gradskih transformatorskih stanica, razdjelne nadzemne i kabelske mreže; • pogona i postrojenja (industrijskih, transportnih, ...) fleksibilnih proizvodnih sustava automatski upravljanih elektromotornih pogona, električnih strojeva, poluvodičkih pretvarača električne energije, električnih sklopnih aparata, itd. u poduzećima raznih struka. Smjer: Automatika Područja rada za koja se osposobljavaju stručnjaci ovog smjera na stručnom studiju pokriva poslove: • projektiranja, izvedbe, ispitivanja i održavanja automatiziranih tehnoloških, energetskih i transportnih postrojenja i procesa, • projektiranja i primjene sklopovskih struktura i programske podrške za računalno vođenje tehničkih procesa i • primjenu metoda ispitivanja, dokumentiranja i vrednovanja sustava automatizacije. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

47


TEHNIČKE ZNANOSTI

Smjer: Informatika Područje rada za koji se osposobljavaju stručnjaci ovog smjera pokriva poslove: • nabave, izgradnje i održavanja računala i računalnih sustava i programskih proizvoda; • primjene računala u vođenju procesa i upravljanju proizvodnim sustavima; • izgradnja i eksploatacija računalnih mreža; • projektiranje, izvedba i održavanje poslovnih i privatnih mreža i pridruženih informatičkih sustava; • primjena i održavanje sklopovske i programske opreme sustava za projektiranje u ostalim strukama. Završetkom Stručnog studija elektrotehnike studenti stječu stručni naziv Stručni prvostupnik/ prvostupnica inženjer/inženjerka (Baccalaureus/Baccalaurea) elektrotehnike s naznakom smjera: Elektroenergetika, Automatika ili Informatika. Na osnovu znanja i vještina koje će studenti Stručnog studija elektrotehnike steći tijekom studija nedvojbeno je da će biti sposobni za diplomske specijalističke stručne studije elektrotehnike, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Uvjeti upisa na preddiplomski studij elektrotehnike Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: % broj bodova • Vrednovanje ocjena srednje {kole

48

Prosjek ocjena 1. razreda

8%

80

Prosjek ocjena 2. razreda Prosjek ocjena 3. razreda Prosjek ocjena 4. razreda Prosjek ocjena obveznoga dijela državne mature

8% 8% 8%

80 80 80

8%

80 V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


TEHNIČKE ZNANOSTI

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik Matematika Strani jezik

razina B razina B razina B

0% 36 % 0%

0 360 0

24 %

240

• Izborni dio dr`avne mature Fizika - uvjet • Posebna postignu}a 1. – 3. mjesto na državnom na državnom natjecanju iz matematike, fizike ili informatike – izravan upis. Izravan upis za kandidate iz onih srednjih škola koje su odlukom Fakultetskog vijeća stekle pravo predlaganja učenika na izravan upis.

Uvjeti upisa na preddiplomski studij računarstva Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: % broj bodova • Vrednovanje ocjena srednje {kole Prosjek ocjena 1. razreda

8%

80

Prosjek ocjena 2. razreda

8%

80

Prosjek ocjena 3. razreda

8%

80

Prosjek ocjena 4. razreda

8%

80

Prosjek ocjena obveznoga dijela državne mature

8%

80

• Obvezni dio dr`avne mature

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

Hrvatski jezik

razina B

0%

0

Matematika

razina B

36 %

360

Strani jezik

razina B

0%

0

49


TEHNIČKE ZNANOSTI

• Izborni dio dr`avne mature Fizika ili Informatika - uvjet 24 % 240 Napomena: Ako pristupnik položi ispit državne mature i iz Fizike i iz Informatike, za rang-listu će mu se računati bodovi iz ispita na kojemu je ostvario bolji uspjeh. • Posebna postignu}a 1. – 3. mjesto na državnom na državnom natjecanju iz matematike, fizike ili informatike – izravan upis. Izravan upis za kandidate iz onih srednjih škola koje su odlukom Fakultetskog vijeća stekle pravo predlaganja učenika na izravan upis.

Uvjeti upisa na stručni studij Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: % broj bodova • Vrednovanje ocjena srednje {kole Prosjek ocjena 1. razreda

8%

80

Prosjek ocjena 2. razreda

8%

80

Prosjek ocjena 3. razreda

8%

80

Prosjek ocjena 4. razreda

8%

80

Prosjek ocjena obveznoga dijela državne mature

8%

80

• Obvezni dio dr`avne mature

50

Hrvatski jezik

razina B

0%

0

Matematika

razina B

36 %

360

Strani jezik

razina B

0%

0

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


TEHNIČKE ZNANOSTI

• Izborni dio dr`avne mature Fizika ili Informatika - nije uvjet

24 %

240

Napomena: Ako pristupnik položi ispit državne mature i iz Fizike i iz Informatike, za rang-listu će mu se računati bodovi iz ispita na kojemu je ostvario bolji uspjeh. • Posebna postignu}a 1. – 3. mjesto na državnom na državnom natjecanju iz matematike, fizike ili informatike – izravan upis.

Sveučilišni diplomski studiji Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Završeni stručnjaci Diplomskog studija računarstva će steći sljedeća znanja, odnosno moći će raditi sljedeće poslove: Smjer: Procesno računarstvo • kreiranje, razvoj i održavanje modernih mikroprocesorskih i računalnih sustava; • razvoj i ažuriranje sustava i aplikacijskih programa za standardnu i specifičnu računalnu opremu; • proširenje funkcionalnih sposobnosti sklopovske i programske podrške modernih računalnih sustava; • razvoj, prilagodba i implementacija modernih računalnih tehnologija u različitim područjima primjene; • efikasan rad koji uključuje identifikaciju problema, specifikaciju korisničkih zahtjeva, analiza, dizajn i razvoj računalnog sustava, zajedno s pripadajućim inženjerskim dokumentiranjem. • istraživanje načela funkcioniranja i matematičkog opisa te konstruiranje i dimenzioniranje mjernih, upravljačkih, izvršnih i drugih elemenata automatiziranih sustava;

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

51


TEHNIČKE ZNANOSTI

• istraživanje, razvoj i primjenu metoda analize i sinteze sustava upravljanja, metoda matematičkog modeliranja, računalnog simuliranja i optimiranja različitih sustava; • razvoj, projektiranje i primjenu sklopovskih struktura i programske podrške za računalno vođenje tehničkih procesa; • razvoj, projektiranje, izvedbu, ispitivanje i održavanje automatiziranih tehnoloških, energetskih i transportnih postrojenja i procesa; • primjena metoda ispitivanja, dokumentiranja i vrednovanja sustava automatizacije. Završetkom Diplomskog studija računarstva studenti stječu stručni naziv: Magistar inženjer računarstva, smjer Procesno računarstvo. Završeni stručnjaci Diplomskog studija elektrotehnike steći će sljedeća znanja, odnosno moći će raditi sljedeće poslove (ovisno o smjeru, odnosno užem specijalističkom području):

Smjer: Komunikacije i informatika Područja rada za koji se osposobljavaju stručnjaci ovog smjera obuhvaćaju razvoj, projektiranje, izvedbu i održavanje komunikacijsko-informacijskih sustava i opreme, što uključuje: • projektiranje javnih telekomunikacijskih mreža kao informacijske osnovice cjelokupnog društva i gospodarstva; • projektiranje, izvedbu i održavanje poslovnih i privatnih mreža i pridruženih informatičkih sustava; • primjene visokih tehnologija multimedijskih komunikacija; • primjena i održavanje sklopovske i programske opreme sustava za projektiranje u ostalim strukama; • projektiranje složenih komunikacijskih sustava; • dizajn, razvoj i implementacija složenih mrežnih tehnologija; • planiranje i nadzor osiguranja kvalitete elektroničkih i komunikacijskih sustava; • analiza i objašnjavanje utjecaja elektrotehnike na okoliš. 52

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


TEHNIČKE ZNANOSTI

Smjer: Elektroenergetika Područja rada za koje se osposobljavaju stručnjaci ovog smjera obuhvaćaju planiranje, razvoj, projektiranje, gradnju, vođenje, upravljanje i održavanje, što uključuje: • dizajniranje i projektiranje energetskih postrojenja i sustava; • izvođenje detaljnih mjerenja i eksperimenata na energetskom sustavu; • projektiranje i održavanje električnih instalacija svih razina složenosti (instalacije u zgradama i industrijskim pogonima); • projektiranje i održavanje prijenosnih i razdjelnih mreža i dalekovoda, rasklopnih postrojenja, gradskih transformatorskih stanica, razdjelnih nadzemnih i kabelskih mreža; • projektiranje i održavanje pogona i postrojenja (industrijskih, transportnih, ...) fleksibilnih proizvodnih sustava automatski upravljanih elektromotornih pogona, električnih strojeva, poluvodičkih pretvarača električne energije, električnih sklopnih aparata, itd. u poduzećima raznih struka; • istraživanje i razvoj neovisnih projekata u svom specijalističkom području. Završetkom Diplomskog studija elektrotehnike studenti stječu stručni naziv: Magistar inženjer elektrotehnike s naznakom smjera: Komunikacije i informatika ili Elektroenergetika.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

53


TEHNIČKE ZNANOSTI

Građevinski fakultet 31000 Osijek, Drinska 16a i Crkvena 21 tel. 031-274-377, 031-540-070 faks: 031/274-444, 540-071 žiro-račun br. 2393000-1102002438 http://www.gfos.hr

Dekan: dr. sc. Damir Markulak, redoviti profesor Prodekani: dr. sc. Željko Koški, izvanredni profesor dr.sc. Ivanka Netinger, docent dr.sc. Lidija Tadić, izvanredni profesor dr. sc. Damir Varevac, docent Tajnik: Zvonimir Biskupović, dipl. iur.

54

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


TEHNIČKE ZNANOSTI

U proteklih tridesetpet godine djelovanja Građevinski fakultet Osijek etablirao se kao centar visokoškolskog obrazovanja građevinara u Regiji koja obuhvaća pet slavonskih županija ali tradicija studiranja u Osijeku postoji i kod studenata iz Međimurja, te posavskog dijela Bosne i Hercegovine. U tom je razdoblju na ovoj ustanovi diplomiralo više od 500 diplomiranih inženjera građevinarstva te više od 1500 inženjera građevinarstva koji su danas odgovorni nositelji i voditelji kompleksnih građevinskih projekata širom Regije i države, čime promiču i ugled matičnog Fakulteta. U nastavnom smislu iskorak predstavlja 2001. godina kada je upisana prva generacija poslijediplomskog magistarskog studija, te 2005. u kojoj počinje provedba suvremenih studija građevinarstva usklađenih s Bolonjskom deklaracijom na svim razinama – sveučilišnom preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom doktorskom, poslijediplomskom specijalističkom, te na stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Duga tradicija stručnog obrazovanja građevinara upotpunjena je i pokretanjem izvanrednog stručnog studija od daleke 1976., koji danas izvodimo jedini u Republici Hrvatskoj. Građevinski fakultet Osijek posjeduje certificirani sustav upravljanja kvalitetom usklađen sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 u administrativnim i stručnim poslovima, te aktivno razvija nastavne procese u skladu s općeprihvaćenim europskim standardima (ESG, European Standards and Guidelines) u europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA, European Higher Education Area). Trenutno je tijeku ostvarenje našeg primarnog strateškog cilja u narednom periodu, a to je izgradnja nove, suvremene zgrade Građevinskog fakulteta Osijek u prostoru sveučilišnog kampusa. Na Fakultetu kontinuirano radimo na unaprijeđenju uvjeta života i rada studenata i nastavnog osoblja, razne udruge sadašnjih i bivših studenata potičemo kvalitetniji osobni i društveni standard te omogućujemo trajnu povezanost s Fakultetom. Naprednije studente uključujemo u znanstveno-istraživački rad na znanstvenim i tehnologijskim projektima, organiziramo studentske radionice s ciljem povezivanja nastave, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada te potičemo objavljivanje dobivenih rezultata u zajedničkim znanstvenim i stručnim člancima. Posebne napore usmjeravamo prema poboljšanju kvalitete studiranja te razvijamo napredniju komunikaciju između studenata i nastavnika kroz moderno web sučelje Fakulteta koje služi i kao nastavno pomaV O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

55


TEHNIČKE ZNANOSTI

galo, e-alate za učenje, sustave nagrađivanja kvalitetnih studenata te proaktivni pristup nastavnom procesu u cjelini. U okviru Zavoda (Zavod za materijale i konstrukcije, Zavod za tehničku mehaniku, Zavod za geotehniku, geodeziju i prometnice, Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša, Zavod za arhitekturu i urbanizam te Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment), te Laboratorija (Laboratorij za materijale i konstrukcije, Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku, Laboratorij za hidrotehniku, geotehniku i zaštitu okoliša), kao njegovih ustrojbenih jedinica, razvija se i potiče nastavni, znanstvenoistraživački i stručni rad čime se stvara i diseminira novo znanje. Kroz znanstveno-stručne seminare cjeloživotnog usavršavanja građevinskih stručnjaka, koji svojim sadržajima prate suvremene europske trendove i norme, osigurava se čvršča i kvalitetnija veza sa društveno-gospodarskim okruženjem. Građevinski fakultet Osijek aktivni je član Udruge građevinskih fakulteta u RH, kroz koju zajednički nastojimo osigurati slične studijske programe na nižim razinama studiranja (preddiplomskim studijima) jednake vrijednosne kriterije, jačati mobilnost studenata i nastavnika kako u RH tako i u inozemstvu te razvijati različite kompetencije i specijalnosti kroz više razine studiranja.

Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Uvjeti upisa: • Položena državna matura (iz matematike-osnovne razine, hrvatskog jezika-osnovne razine i stranog jezika-osnovne razine, fizike-izborni predmet ) • vrjednovanje uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju: završne ocjene matematike, fizike i opći uspjeh Kompetencije: • stečene temeljne inženjerske vještine potrebne za planiranje, projektiranje, upravljanje i građenje i osposobljavanje za identifikaciju inženjerskih problema, definiranje metoda rješavanja kao i njihovo pismeno i usmeno elaboriranje 56

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


TEHNIČKE ZNANOSTI

Poslovi za koje je osposobljen sveučilišni prvostupnik/ca inženjer/ka građevinarstva: • za razumijevanje osnovnih procesa građenja; • sudjelovanje u pripremi različitih građevinskih projekata • planiranje, vođenje i nadzor dijelova projekata; • proračun i modeliranje jednostavnijih konstrukcija; Diplomski studiji u RH koje može pratiti ako se odluči za nastavak studija: • sveučilišni diplomski studiji građevinarstva u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Sveučilišni preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita i izradbom završnog rada. Završetkom sveučilišnog preddiplomkog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ka građevinarstva (univ.bacc.ing.aedif.)

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 40% 400

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik razina B Matematika razina B Strani jezik razina B

5% 30% 10%

50 300 100

• Izborni dio dr`avne mature Fizika - uvjet

15%

150

• Posebna postignu}a Pristupnici koji su na državnom natjecanju iz matematike ili fizike ostvarili 1., 2. ili 3. mjesto imaju pravo izravnog upisa. Pravo prijave imaju i pristupnici koji su položili ispite više razine državne mature. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

57


TEHNIČKE ZNANOSTI

Sveučilišni diplomski studij građevinarstva Sveučilišni diplomski studij građevinarstva organiziran je u tri smjera: • Nosive konstrukcije • Organizacija, tehnologija i menadžment građenja • Hidrotehnika Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra. Uvjeti upisa na studij Sveučilišni diplomski studij građevinarstva mogu upisati: • sveučilišni

prvostupnici inženjeri građevinarstva, • stručni prvostupnici inženjeri građevinarstva koji su upisali i položili sve ispite s razlikovne godine Razredbeni postupak: • vrjednovanje uspjeha na sveučilišnom preddiplomskom studiju

Kompetencije: • sposobnost primjene stečenih znanja iz područja građevinarstva i drugih srodnih znanstvenih područja u projektiranju i građenju • razumijevanje pravne i ekonomske prakse vezane uz građevnu industriju, • sposobnost sudjelovanja u samostalnom i timskom interdisciplinarnom rad na kreativnom i sustavnom rješavanju složenih inženjerskih problema • provođenje procesa planiranja i optimalizacije projekata prmjenom suvremene tehnologije • vođenje laboratorijskih istraživanja i mjerenja i profesionalnom i znanstvenom radu Poslovi za koje je osposobljen magistar/magistra inženjer/ka građevinarstva: • izrada građevinskih projekata i potrebne tehničke dokumentacije za gradnju i rekonstrukciju svih vrsta građevina i građevinskih zahvata, • samostalno rukovođenje gradilištem svih vrsta građevina i građevinskih zahvata, 58

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


TEHNIČKE ZNANOSTI

• koordinacija izrade složene građevinske dokumentacije, građevinskih projekata, organizacije i tehnologije građenja i sveukupnog građevinskog poslovanja te zaštite okoliša, • ispitivanje i kontrola kvalitete građevinskih radova , gradiva i istražnih radova • sudjelovanje u izradi studija i praćenje investicijskih radova u graditeljstvu, • znanstvenoistraživački rad u građevinarstvu i • rad u državnoj upravi i području obrazovanja građevinara. Poslijediplomski studiji u RH koje može pratiti ako se odluči za nastavak studija: • sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij građevinarstva u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. • sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij gra|evinarstva u Osijeku i Zagrebu Sveučilišni diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradbom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita. Završetkom sveučilišnog diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/ magistra inženjer/ka građevinarstva ( mag.ing.aedif.).

Stručni studij građevinarstva Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Uvjeti upisa: • Položena državna matura (iz matematike-osnovne razine, hrvatskog jezika-osnovne razine i stranog jezika-osnovne razine) • vrjednovanje uspjeha u prethodnom obrazovanju: završne ocjene matematike, fizike i opći uspjeh

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

59


TEHNIČKE ZNANOSTI

• Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 40% 400

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina B

5%

50

Matematika

razina B

45%

450

Strani jezik

razina B

10%

100

Pravo prijave imaju i pristupnici koji su položili ispite više razine državne mature. Kompetencije: • razumijevanje procesa građenja, i metoda proračuna konstrukcija • sudjelovanje u timskom radu na planiranju, upravljanju i proračunu jednostavnijih konstrukcija i njihovih dijelova • organiziranje i vođenje izgradnje jednostavnijih građevina Poslovi za koje je osposobljen stručni prvostupnik/ca inženjer/ka građevinarstva: • sudjelovanje u izradi statičkih proračuna • sudjelovanje u planiranju i projektiranju dijelova jednostavnijih • vođenje izgradnje jednostavnijih građevina • vođenje poslova održavanja građevina • samostalno upravljanje manjim građevinskim tvrtkama Diplomski studiji u RH koje može pratiti ako se odluči za nastavak studija: • stručni prvostupnik inženjer građevinarstva ima mogućnost nastaviti studij na diplomskom sveučilišnom studiju iz područja građevinarstva na svim građevinskim fakultetima u Hrvatskoj nakon pohađanja i polaganja razlikovne godine • specijalistički diplomski stručni studij u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Stručni studij završava polaganjem svih ispita i izradbom završnog rada. Završetkom stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka građevinarstva ( bacc.ing.aedif). 60

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


TEHNIČKE ZNANOSTI

Strojarski fakultet

35000 Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2 tel. 035/446-188, faks: 035/446-446 žiro-račun br. 2340009-1100171075 http://www.sfsb.hr

Dekan: dr. sc. Dražan Kozak, redoviti profesor Prodekani: dr. sc. Ivica Kladarić, izvanredni profesor dr. sc. Marija Živić, izvanredna profesorica dr. sc. Tomislav Šarić, izvanredni profesor

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

61


TEHNIČKE ZNANOSTI

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu omogućava studentima stjecanje temeljnih znanja potrebnih za strojarsku struku (matematika, fizika, mehanika, materijali, energetika, tehnologija, elektrotehnika, organizacija, informatika) te znanja koja postaju sve potrebnija (nove tehnologije, modeliranje proizvoda, operacijska istraživanja, upravljanje kontinuiranim i diskretnim procesima, automatizacija proizvodne opreme) kao i specijalističkih znanja određenih kroz izborne predmete za pojedina usmjerenja. Strojarstvo pripada tehničkom području i sadrži niz disciplina koje obuhvaćaju sve faze i procese u životnom vijeku proizvoda: od pojave ideje, projektiranja i konstruiranja, izrade tehnologije i alata, pripreme i organiziranja proizvodnje i obavljanja usluga, montaže, ispitivanja, puštanja u rad, održavanja tijekom životnog ciklusa te recikliranja ili ekološkog zbrinjavanja po završetku tehničkog ili ekonomskog životnog ciklusa. Veliki izbor predmeta inoviranih sadržajima potrebnim u proizvodnim procesima današnjice omogućava završenim strojarima pokretanje i nošenje razvojnih zadataka u poduzećima. Tri informatička laboratorija povezana u lokalne mreže, a opremljena modernim softverskim alatima i programskim sustavima, omogućuju dobru informatičku podršku ovom pristupu. Shvaćajući značaj informatike u obrazovanju prvostupnika strojarske struke, na Strojarskom fakultetu se informatizaciji obrazovanja posvećuje iznimna pozornost. Fakultet je iznimno povezan s tvrtkama u regiji, suorganizator je jedinstvene manifestacije pod nazivom „Strojarski izazov“ već 5 godina zaredom, studenti mogu raditi stručnu praksu i završne/diplomske radove u institucijama u inozemstvu uz potporu ERASMUS programa. Nastavnicima i studentima je osigurana mobilnost i kroz 7 CEEPUS programa koji se izvode u ak. 2011./2012. godini. Izdavačka djelatnost nastavnika Fakulteta je vrlo plodna, pa se tako veliki broj naslova može nabaviti u Knjižnici i Skriptarnici Fakulteta, a jedan dio naslova je dostupan i u elektronskom obliku. Studenti su vrlo aktivni u različitim sportskim aktivnostima, a često se organiziraju i stručni posjeti firmama, drugim fakultetima, sajmovima, izložbama itd. Napredni studenti se potiču na uključivanje u znanstvenoistraživačke i stručne aktivnosti voditelja projekata kroz rad u laboratorijima Strojarskog fakulteta. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu je i glavno Internet čvorište za Slavonski Brod, preko kojeg su povezane i druge gradske 62

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


TEHNIČKE ZNANOSTI

akademske i srodne ustanove, kao što su Studentski centar, dislocirani studij Učiteljskog fakulteta i Gradska knjižnica.

Sveučilišni preddiplomski studij Smjer: strojarstvo Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Uvjeti upisa: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju • Na temelju vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i položenih ispita na državnoj maturi. • Na temelju vrednovanja rezultata natjecanja. Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) strojarstva. Mogućnosti zapošljavanja završenih prvostupnika strojarske struke su: • Konstruktor na konstrukciji proizvoda i komponenti uz primjenu CAD sustava, • Tehnolog na izradi tehnoloških postupaka za konvencionalne proizvodne tehnologije i programiranje NC i CNC strojeva, • Konstruiranje alata i naprava, • Organiziranje proizvodnje i logističke podrške proizvodnji, • Vođenje radionica, servisa, montažnih i remontnih gradilišta, • Poslovi kontrole kvalitete i laboratorijskih ispitivanja, • Poslovi organiziranja održavanja opreme i uređaja, • Poslovi izbora i nabave materijala, • Poslovi organiziranja i vođenja skladišta i otpreme. Završeni student preddiplomskog studija (sa ostvarenih 180 ECTS bodova) može nastaviti (uz zadovoljavajući prosjek ocjena) diplomski studij na četiri različita smjera diplomskih studija na Strojarskom fakultetu.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

63


TEHNIČKE ZNANOSTI

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 40% 400

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik razina B Matematika razina B Strani jezik razina B

5% 35% 5%

50 350 50

• Izborni dio dr`avne mature Fizika – nije uvjet

15%

150

• Posebna postignu}a 1. do 3. mjesto ostvareno na državnim natjecanjima iz matematike ili fizike – izravni upis. Sve obavijesti o uvjetima upisa, dužini trajanja studija, sadržaju studijskog programa, te kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti u Uredu za studente Fakulteta.

Sveučilišni diplomski studij U ljetnom semestru akademske 2008./2009. godine Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu je započeo s izvođenjem diplomskog studija:

• Proizvodno strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda Logistika proizvodnje Inženjerstvo materijala Strojarske tehnologije Trajanje studija: 1,5 akademska godina, odnosno 3 semestra 64

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


TEHNIČKE ZNANOSTI

Završetkom diplomskog studija stječe se 90 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva. Od akademske 2012./2013. godine Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu će započeti s izvođenjem diplomskog studija: • Strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda Logistika proizvodnje Inženjerstvo materijala Strojarske tehnologije Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra U postupku evaluacije je i diplomski studij energetike. Završetkom diplomskog studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

65


BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO


B I O M E D I C I N A I Z D R AV S T VO

Medicinski fakultet Osijek

31000 Osijek, Huttlerova 4 tel. 031/512 - 800, faks: 031/512 - 833 žiro-račun br. 2500009-1102014297 http://www.mefos.hr

Dekan: dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor

Prodekani: dr. sc. Ivan Dobrić, redoviti profesor dr. sc. Ines Drenjančević-Perić, izvanredna profesorica dr. sc. Jerko Barbić, izvanredni profesor dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor Tajnica: Dubravka Jakšić, dipl.iur.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

67


B I O M E D I C I N A I Z D R AV S T VO

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Medicinski fakultet Osijek), utemeljen je 1998. godine, a izrastao je iz dislociranog studija medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je započeo radom 1979. godine. Utemeljenju samostalnog Fakulteta prethodilo je gotovo 20-godišnje razdoblje, što je i razumljivo, jer je u odjele tadašnje Opće bolnice Osijek postupno uvođen klinički način rada i razmišljanja, neophodan za preobrazbu Opće bolnice Osijek prvo u Kliničku bolnicu Osijek, a kasnije (2009. godine), u Klinički bolnički centar Osijek, koji je danas glavna nastavna baza Medicinskog fakulteta Osijek. Upravo zbog toga što je Klinički bolnički centar Osijek glavna nastavna baza Medicinskog fakulteta Osijek, te su dvije ustanove, kao što je to svugdje uobičajeno, prostorno i kadrovski blisko povezane. Uz izuzetni entuzijazam i zalaganje osoblja Medicinskoga fakulteta na uvođenju sveučilišne klime u Kliničku bolnicu Osijek, uključivši i vrijeme Domovinskog rata, kao i kasnije vrijeme, stvoreni su uvjeti (kadrovi, prostor, oprema) za održavanje predkliničke nastave u današnjoj zgradi Medicinskog fakulteta Osijek, koja se nalazi u krugu Kliničkoga bolničkog centra Osijek. Svima onima koji su radili na projektu utemeljenja Medicinskog fakulteta Osijek, u ime studenata prethodnih generacija, sadašnjih i budućih studenata, izražavamo duboku zahvalnost i poštovanje. Napori u smislu unapređenja kadrova, prostora i opreme u Medicinskome fakultetu Osijek nastavljaju se, a tomu u prilog govori i činjenica da je u ak. godini 2010./2011. adaptirana jedna zgrada u sveučilišnome kampusu, u kojoj je danas smješten novi Dekanat Medicinskog fakulteta Osijek. Medicinski fakultet Osijek danas izvodi sljedeće studijske programe: 1) integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine; 2) preddiplomski studij sestrinstva (Osijek, dislocirani studij u Pregradi ); 3) preddiplomski studij iz biomedicinsko - laboratorijskih tehnologija, i 4) sveučilišni diplomski studij sestrinstva (Osijek, Pregrada).

68

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


B I O M E D I C I N A I Z D R AV S T VO

Zaključno, Medicinski fakultet Osijek jedna je od najmlađih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, usmjerena na edukaciju budućih liječnika i drugih medicinskih djelatnika (vidi studijske programe) te na edukaciju budućih nastavnika i znanstvenika, koja postupno prerasta u regionalni centar izvrsnosti, kako u području nastavnoga, tako i području znanstvenoga, istraživačkog i publicističkog rada. Napomena. Na Stručni studij sestrinstva u akademskoj godini 2009./2010. upisana je zadnja generacija studenta te podatke o tome studiju ovdje ne navodimo. U daljnjem tekstu navodimo pregled bitnih podataka o gore navedenim studijskim programima (u akademskoj godini 2011./2012.).

1. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine Trajanje studija i broj ECTS bodova: 6 akademskih godina, odnosno 12 semestara, 360 ECTS bodova. Osnovna zadaća studija je studente osposobiti da kao budući liječnici mogu samostalno djelovati u sustavu primarne zdravstvene zaštite. Studij također daje temelj za dodatnu, znanstveno orijentiranu edukaciju na poslijediplomskome doktorskom studiju. Gradivo iz različitih znanstvenih disciplina koje student mora usvojiti tijekom studija grupirano je u pet skupina predmeta, a to su: općeobrazovni, temeljni medicinski, predklinički, klinički i javno-zdravstveni predmeti. Raspored predmeta po semestrima omogućuje optimalno usvajanje propisanih znanja i vještina (sukladno Katalogu znanja i vještina usvojenome od svih medicinskih fakulteta u RH), a tome su prilagođeni i oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe, demonstracije, rad u kliničkim odjelima, terenska praksa, ostalo). Studenti uče rješavati konkretne probleme, primjenjujući znanja iz različitih područja istodobno. Studij završava diplomskim završnim ispitom (izrada diplomskoga rada, diplomski ispit-test, javna obrana diplomskoga rada). Napomena. Od akademske godine 2010./2011., sukladno medicinskim fakultetima u EU, studijski program iznosi 5.500 školskih sati, plus 360 sati (medicinski engleski =120 sati, diV O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

69


B I O M E D I C I N A I Z D R AV S T VO

plomski rad = 120 sati te tjelesna kultura=120 sati), koji se upisuju u dodatak diplomi. Nakon završenog školovanja student stječe akademski naziv doktora medicine.

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja, kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 25% 250

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina B

10%

100

Matematika

razina B

15%

150

Strani jezik

razina B

10%

100

20%

200

• Izborni dio dr`avne mature Kemija, biologija ili fizika

Polaganje jednoga izbornog predmeta je obvezno i vrednovat će se s 20%. Ostali položeni predmeti dodatno će se vrednovati s još po 10%. O uvjetima upisa Pravo prijave na sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenom državnom maturom. Pravo upisa Sveučilišnoga integriranoga preddiplomskoga i diplomskog studija medicine na Medicinskome fakultetu Osijek stječe se zauzetim mjestom (položajem) na razredbenoj listi pristupnika formiranoj prema prethodno navedenim kriterijima. Pristupnik koji u srednjoj školi nije učio latinski jezik ima mogućnost uključiti se u razredbeni postupak i upisati ovaj studijski program, uz uvjet da do kraja prve godine studija položi ispit iz latinskoga jezika (u za to nadležnoj ustanovi). 70

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


B I O M E D I C I N A I Z D R AV S T VO

2. Preddiplomski studij sestrinstva (Osijek, dislocirani studij u Pregradi) Trajanje studija i broj ETCS bodova: tri godine, odnosno 6 semestra, 180 ECTS bodova. Studij obuhvaća predmete bazičnih medicinskih i društvenih znanosti, zdravstvene njege te izborne kolegije. Studenti se upoznaju s osnovama istraživanja u sestrinstvu. Podučava se i medicinska terminologija te pristup domaćoj i inozemnoj stručnoj literaturi. Po završetku programa studija studenti će biti kompetentni samostalno planirati, provoditi, nadzirati i evaluirati zdravstvenu njegu (na temelju vrednovanja činjenica). Ukratko, studenti će nakon završetka studija biti osposobljeni za samostalan rad u sustavu zdravstva u kojemu će imati prepoznatljivo mjesto u vođenju zdravstvene njege na svim razinama zdravstvenoga sustava. Nakon završetka studija moguć je i nastavak obrazovanja na sveučilišnome diplomskom studiju Sestrinstvo ili na nekome drugom, sličnom studijskom programu. Studij završava završnim ispitom (završni rad, završni ispit praktički dio i test, javna obrana završnoga rada). Po završetku ovog studija stječe se naziv akademska prvostupnica/prvostupnik (baccalaurea/baccalaureus) sestrinstva. O uvjetima upisa Pravo prijave na sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenom državnom maturom. Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

• Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik Matematika Strani jezik V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

razina B razina B razina B

20% 15% 15%

200 150 150

71


B I O M E D I C I N A I Z D R AV S T VO

• Posebna postignu}a Ako je kandidat u srednjoj školi odslušao predmet zdravstvena njega kroz sve četiri godine školovanja, to se vrednuje s maksimalno 20% (200 bodova), ovisno o prosječnoj ocjeni iz navedenog kolegija. Pravo upisa ovog studija stječe se zauzetim mjestom (položa jem) na razredbenoj listi pristupnika formiranoj prema gore navedenim kriterijima.

3. Preddiplomski studij iz Biomedicinsko - laboratorijskih tehnolgija Trajanje studija i broj ECTS bodova: 3 godine, odnosno 6 semestara, 180 ECTS bodova. Sveučilišni preddiplomski studij Biomedicinsko laboratorijskih tehnologija je studij multidisciplinarne prirode. Stečena znanja iz područja prirodnih, humanističkih i medicinskih znanosti, omogućavaju razumijevanje fizioloških i patoloških stanja u čovjeka, razvitak bolesti i utjecaj bolesti na normalne funkcije organizma. Nakon završetka studija zdravstveni djelatnik pripremljen je za obavljanje rutinskih poslova i analitičkih postupaka. Stečene vještine, znanja i stavovi tijekom studija omogućavaju sveučilišnom prvostupniku Biomedicinsko laboratorijskih tehnologija brzo i lagano prilagođavanje i usvajanje znanja prema zahtjevima različitih laboratorija. Program daje osnove za nastavak obrazovanja na diplomskome sveučilišnom studiju biomedicinsko - laboratorijskih tehnologija i/ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima. Studij završava završnim ispitom (završni rad, završni ispit praktički dio i test, javna obrana završnog rada). Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnik/prvostupnica (baccaleurea/bacalaureus) biomedicinsko laboratorijskih tehnologija. O uvjetima upisa Pravo upisa u I. godinu studija, imaju pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine, u kojoj su 72

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


B I O M E D I C I N A I Z D R AV S T VO

najmanje dvije godine pohađali i položili nastavu iz biologije, kemije i fizike te su položili državnu maturu. Rang-lista za upis na Sveučilišni preddiplomski studij Biomedicinsko laboratorijskih tehnologija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni kandidati. Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kategorija: a) na temelju uspjeha u srednjoj školi; b) na temelju položenih ispita na državnoj maturi; c) na temelju provjere posebnih sposobnosti, i d) na temelju dodatnih učeničkih postignuća. Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja, kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 25% 250

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina B

15%

150

Matematika

razina B

20%

200

Strani jezik

razina B

20%

200

20%

200

• Izborni dio dr`avne mature Kemija (polaganje je obvezno)

Obvezno polaganje jednoga izbornog predmeta vrednovat će se s 20%. Položeni izborni predmeti (Biologija ili Fizika) dodatno će se vrednovati s još po 20%. Pravo upisa Sveučilišnog preddiplomskog studija Biomedicinsko laboratorijskih tehnologija na Medicinskome fakultetu Osijek stječe se zauzetim mjestom (položajem) na razredbenoj listi pristupnika formiranoj prema prethodno navedenim kriterijima.

4. Sveučilišni diplomski studij sestrinstva (Osijek, Pregrada). Riječ je o mogućnosti nastavka studija opisanog pod 2. Podatke o tome studiju molimo potražiti na web stranici Fakulteta.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

73


BIOTEHNIČKE ZNANOSTI


BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Poljoprivredni fakultet

31000 Osijek, Ulica kralja Petra Svačića b.b. tel. 031/224-210, faks: 031/207-017 žiro-račun br. 2500009-1102019470 http://www.pfos.hr

Dekan: dr. sc. Vlado Guberac, redoviti profesor Prodekani: dr. sc. Tomislav Jurić, redoviti profesor dr. sc. Darko Kiš, redoviti profesor dr. sc. Sonja Marić, redovita profesorica dr. sc. Zdenko Lončarić, redoviti profesor Tajnica: Biserka Stanisavljević, dipl. iur.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

75


BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Poljoprivredni fakultet djeluje u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedna je od njegovih najstarijih članica. Osim izvedbe nastave na sveučilišnom preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju te na specijalističkom, poslijediplomskom i doktorskom studiju, osnovnu djelatnost Fakulteta predstavlja i znanstvenoistraživački rad, prvenstveno u biotehničkom znanstvenom području, znanstvenom polju poljoprivrede. Znanstveno-nastavni djelatnici Fakulteta imaju zadatak obrazovati studente, kroz postupno uvođenje u svijet osnovnih spoznaja o biljkama i životinjama te tehnologijama uzgoja, kako bi samostalno mogli rukovoditi procesom poljoprivredne proizvodnje, čiji je krajnji cilj proizvesti hranu za ljudsku zajednicu. U tom složenom obrazovnom procesu nastavnici se koriste i vlastitim saznanjima iz znanstvenog i stručnog rada te na taj način obogaćuju i osuvremenjuju obrazovanje studenata. Usporedo s nastavnim radom asistenti i profesori te stručni suradnici obavljaju znanstvena istraživanja iz biologije, kemije, ishrane i zaštite te genetike bilja i životinja, specijalne zootehnike, ratarske proizvodnje, ekološke poljoprivrede, voćarstva i vinogradarstva, povrćarstva, cvjećarstva, mehanizacije i ekonomike u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji, a sve to u cilju kvalitativnog i kvantitativnog unapređivanja proizvodnje hrane, uz što je moguće manje troškove proizvodnje te očuvanje ekologije i ljudskog zdravlja. Od akademske 2005./2006. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku upisom u prvu godinu započinju studij „bolonjski studenti“.

Sveučilišni preddiplomski studij poljoprivrede Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku studenti upisuju preddiplomski studij poljoprivrede na kojemu, student može odabrati jedan od slijedećih smjerova: 1. Agroekonomika 2. Bilinogojstvo 3. Hortikultura 4. Mehanizacija 5. Zootehnika 76

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Osposobljenost završenih studenata Cilj preddiplomskog studija je pružiti osnovna znanja vezana za poljoprivrednu proizvodnju. Prvostupnici će raspolagati dobrim, temeljnim znanjem smjera kojeg su odabrali, te će biti osposobljeni za stručni rad u različitim područjima poljoprivredne proizvodnje. Nakon završetka preddiplomskog studija prvostupnici će raspolagati razinom znanja potrebnom za nastavak diplomskih studija. Ovisno o odabranom smjeru i izbornim modulima prvostupnici mogu nastaviti studirati na diplomskim studijima na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Agronomskom fakultetu u Zagrebu ili na diplomskim studijima u inozemstvu. Prvostupnici mogu nastaviti svoje školovanje i na interdisciplinarnim studijima vezanim za ekologiju, zaštitu tla i voda, biologiju, legislativu, ekonomiju itd. Nakon stjecanja 180 ECTS bodova, izrade i obrane završnog rada studenti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije uz naznaku smjera.

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i imaju položenu državnu maturu. Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 40% 400

•Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina B

20%

200

Matematika

razina B

20%

200

Strani jezik

razina B

20%

200

Maksimalni broj bodova koji kandidat može ostvariti iznosi 1000 bodova. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

77


BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Sveučilišni diplomski studij poljoprivrede Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestara Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku studenti upisuju slijedeće diplomske studije: 1. Agroekonomika 2. Bilinogojstvo smjerovi: • Biljna proizvodnja, • Ishrana bilja i tloznanstvo, • Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, • Zaštita bilja 3. Ekolo{ka poljoprivreda 4. Povr}arstvo i cvje}arstvo 5. Mehanizacija 6. Vo}arstvo, vinogradarstvo i vinarstvo smjerovi: • Voćarstvo, • Vinogradarstvo i vinarstvo 7. Zootehnika smjerovi: • Hranidba domaćih životinja, • Lovstvo i pčelarstvo, • Specijalna zootehnika

78

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Osposobljenost završenih studenata Cilj diplomskog studija je osposobiti završene stručnjake za rad u različitim područjima poljoprivredne proizvodnje sukladno upisanom studiju. Nakon završetka diplomskog studija kandidati će raspolagati razinom znanja potrebnom za nastavak doktorskih i specijalističkih studija. Nakon stjecanja 120 ECTS bodova, izrade i obrane diplomskog rada studenti stječu naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka uz naznaku studija.

Stručni studij Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Novi model stručnog studija započinje s upisom studenata od akademske 2005./2006. godine. Student se može odlučiti za slijedeće stručne studije: 1. Agrarno poduzetni{tvo 2. Bilinogojstvo smjer: • Ratarstvo 3. Mehanizacija u poljoprivredi 4. Zootehnika Nakon stjecanja 180 ECTS bodova, izrade i obrane završnog rada studenti stječu naziv stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/inženjerka agronomije određenog studija.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

79


BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 40% 400

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina B

20%

200

Matematika

razina B

20%

200

Strani jezik

razina B

20%

200

Maksimalni broj bodova koji kandidat može ostvariti iznosi 1000.

80

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

31000 Osijek, Kuhačeva 20 tel. 031/224-300, faks: 031/207-115 žiro-račun br. 2500009-1102017142 http://www.ptfos.hr

Dekan: dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor Prodekani: dr. sc. Mirela Planinić, docent dr. sc. Jurislav Babić, izv. prof. Tajnica: Janja Perić, dipl. iur.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

81


BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Studij prehrambene tehnologije ustrojen je u Osijeku 1970. godine u okviru Poljoprivredno-prehrambeno tehnološkog fakulteta, a kao samostalan, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, djeluje od 1976. godine. U prosincu 1995. godine Fakultet je preselio na sadašnju lokaciju u osječkoj Tvrđi, Franje Kuhača 18 i 20 gdje raspolaže s oko 4600 m2 prostora za nastavu, znanstveno-istraživažki i stručni rad. Danas je Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek moderno visoko učilište sa 106 zaposlenika, od čega je u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima 69 zaposlenika, koji sudjeluju o istraživanjima i visokom obrazovanju u biotehničkom znanstvenom području, znanstvenom polju prehrambena tehnologija i biotehnologija. Studiji su usklađeni sa srodnim studijima u Europi, a na svim studijima uspješno je implementiran Bolonjski proces. Nastava se izvodi na preddiplomskom studiju (Prehrambena tehnologija), diplomskim studijima (Prehrambeno inženjerstvo, Procesno inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam), poslijediplomskim specijalističkim studijima (Sigurnost i kvaliteta hrane, Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda i Nutricionizam) te poslijediplomskom doktorskom studiju (Prehrambeno inženjerstvo). Uspješnom studiranju značajno doprinosi i fakultetska knjižnica koja zauzima 300 m2 i raspolaže s nekoliko tisuća knjiga i časopisa te 44 sjedećih mjesta i umreženim računalima za pristup internetu, također je važan izvor podataka i mrežna stranica knjižnice odakle studenti imaju pristup cjelovitim radovima različitih svjetskih znanstvenih časopisa koji je omogućen preko Centra za online baze podataka, koji je projekt MZOŠ, Carneta i IRB-a, s osnovnim ciljem osiguravanja mrežnog pristupa komercijalnim bazama podataka kao i onima u slobodnom pristupu za sve članove znanstvene i istraživačke zajednice RH. Pristup Internetu ostvaren je preko CARNet-a. Studentima je radnim danom od 8.00 do 18.00 sati na raspolaganju računalna učionica sa besplatnim pristupom Internetu, a svakom studentu nakon upisa otvara se korisnički račun sa korisničkim imenom i zaporkom za pristup mrežnim servisima i uslugama. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek djeluju podružnica sveučilišnog Studentskog zbora i udruga studenata prehrambene tehnologije (FISEC), putem koje se studenti uključuju u športska i znanstvena natjecanja, pripremu i izdavanje studentskog lista “Tehnos”, sudjelovanje na Smotri Sveuči82

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

lišta u Osijeku i Đakovu, na Festivalu znanosti, Tehnologijadi i u brojnim drugim aktivnostima. Zapažena je i međunarodna suradnja nastavnika, suradnika i studenata u okviru CEEPUS mreže (Central Euroean Program for University Studies), raznih programa (ERASMUS i dr.) te kroz sudjelovanje nastavnika u nastavi na inozemnim visokim učilištima. Studenti svoju stručnu praksu odrađuju u Hrvatskoj u različitim gospodarskim subjektima s kojima fakultet ostvaruje dugogodišnju suradnju ili to čine u inozemstvu posredstvom Hrvatske udruge za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti (IAESTE CROATIA).

Sveučilišni preddiplomski studij Prehrambena tehnologija Od 2005/06. akademske godine Fakultet izvodi nastavu po nastavnim planovima i programima usklađenim sa srodnim fakultetima unutar EU prema Bolonjskoj deklaraciji. Trogodišnji sveučilišni preddiplomski studij iz područja Biotehničkih znanosti, polja Prehrambena tehnologija izvodi se u šest semestara (180 ECTS bodova). Uvedeno je vrednovanje rada studenata prema sustavu ECTS bodova (European Credit Transfer System). Na ovaj način sve nastavne obveze su usporedive s obvezama na srodnim fakultetima unutar Europske unije, omogućena je mobilnost studenata unutar srodnih studija te prijenos i priznavanje ECTS bodova. Tijekom preddiplomskog svake akademske godine student izvršenjem propisanih obveza stječe 60 ECTS bodova. Završetkom preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek stječe se akademski naziv sveučilišni/sveučilišna prvostupnik/prvostupnica inženjer/ inženjerka prehrambene tehnologije (baccalaureus/baccalaurea). Pored stečenih općih znanja iz temeljnih prirodnih znanosti, završetkom preddiplomskog studija stječe se dovoljno znanja za nastavak obrazovanja na diplomskim studijima, te dovoljno stručnih znanja koja omogućavaju uspješno obavljanje stručnih poslova u pogonima prehrambene i srodnih industrija. Nakon V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

83


BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

završetka studija stječu se znanja i vještine za vođenje procesa u različitim industrijama, unapređenje kvalitete procesa i proizvoda, rad u laboratoriju i dr.

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: % broj bodova • Vrednovanje ocjena srednje {kole Opći uspjeh sva 4 razreda

10%

100

- Hrvatski jezik

5%

50

- Matematika

5%

50

- Kemija

5%

50

- Biologija

5%

50

- Fizika

5%

50

Ocjene u sva 4 razreda:

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina B

15%

150

Matematika

razina B

30%

300

Strani jezik

razina B

15%

150

• Posebna postignu}a

5%

50

o Državno natjecanje: plasman 1. - 3. mjesta (Biologija, Fizika, Hrvatski jezik, Kemija, Matematika) o Međunarodno natjecanje: plasman 1. - 3. mjesta (Biologija, Fizika, Hrvatski jezik, Kemija, Matematika). o Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate s natjecanja 5%

84

50

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Sveučilišni diplomski studiji Nakon završetka preddiplomskog studija studenti mogu upisati jedan od tri diplomska studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek ili na srodnim domaćim fakultetima kao i na fakultetima zemalja članica Europske unije. Od akademske 2008./2009. godine Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek je započeo s izvođenjem diplomskih studija: • Prehrambeno inženjerstvo, • Procesno inženjerstvo, • Znanost o hrani i nutricionizam. Dvogodišnji diplomski studiji izvode se kroz četiri semestra pri čemu studenti stječu ukupno 120 ECTS bodova, a završetkom studija i odgovarajući akademski nazivi: magistar/magistra inženjer/inženjerka prehrambenog inženjerstva, magistar/magistra inženjer/inženjerka procesnog inženjerstva, odnosno magistar/ magistra znanosti o hrani i nutricionizma.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

85


DRUŠTVENE ZNANOSTI


DRUŠTVENE ZNANOSTI

Ekonomski fakultet

31000 Osijek, Gajev trg 7 tel. 031/224-400, faks: 031/211-604 žiro-račun br. 2500009-1102013376 http://www.efos.hr

Dekan: dr. sc. Željko Turkalj, redoviti profesor Prodekani: dr. sc. Vladimir Cini, izvanredni profesor dr. sc. Branimir Marković, redoviti profesor Tajnica: Nada Petričević, dipl. iur.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

87


DRUŠTVENE ZNANOSTI

Ekonomski fakultet u Osijeku je fakultet duge tradicije. Centar za ekonomski studij, osnovan je 1959. godine u Osijeku. 1960. godine Centar je prerastao u Višu ekonomsku školu, a godinu dana poslije osnovan je Ekonomski fakultet u Osijeku, koji je u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku već od 1975. godine. Od 1973. godine, pa sve do 1991. godine, djelovala su tri poslijediplomska studija. Od 1961. godine na Fakultetu se stječu doktorati iz polja ekonomije, a od 1975. godine i magisteriji znanosti iz polja ekonomije. Jednostavno se mora napomenuti da je Ekonomski fakultet u Osijeku najstariji i najveći fakultet na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pravu tradiciju našeg Fakulteta čine njegovi studenti i djelatnici. Na Fakultetu studira preko 5500 studenata. Ekonomski fakultet i njegovi profesori pružaju mogućnost stjecanja znanja i iskustva, počevši od onih usko vezanih za ekonomiju, do različitih infrastrukturalnih. Znanja iz područja informatike i aplikativne informatike, neophodna svakom ekonomistu, studenti stječu u okviru studijskog programa. Veliku pozornost Fakultet daje učenju stranih jezika. Fakultet svake godine upisuje oko 500 novih studenata. Na Fakultetu je do sada diplomiralo ukupno 14.864 studenta (sveučilišni dodiplomski studij i sveučilišni stručni studij), magistriralo 649, a doktoriralo 135 pristupnika, a I razinu obrazovanja na stručnom i sveučilišnom preddiplomskom studiju steklo je 1950 studenata. Poslijediplomske specijalističke studije završilo je 227 pristupnika. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku zaposlena su 25 redovita profesora, 5 izvanrednih profesora, 6 docenata, 5 viših predavača, 3 viša asistenta i 19 asistenata.

Preddiplomski sveučilišni studiji: 1. Ekonomska politika i regionalni razvitak (studij trenutno u mirovanju) Preddiplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak omogučit će studentima razvijanje široke perspektive vezane uz kreiranje i provođenje ekonomske politike i analize koja se pojavljuje kao osnovica stvaranja uravnoteženog i održivog ra88

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


DRUŠTVENE ZNANOSTI

zvitka na svim razinama. Nakon završetka ovog studija, student stječe znanja koja mu omogućavaju postizanje uspješne karijere usmjerene na kreiranje ekonomskog razvitka na regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. 2. Financijski menadžment Studenti koji uspješno završe preddiplomski studij Financijski menadžment stječu opća ekonomska znanja te specijalistička znanja iz područja monetarne i kreditne politike, javnih financija, računovodstva, financijske analize i planiranja, financijskog menadžmenta te informatičkih tehnologija u financijama i računovodstvu. 3. Marketing Završetkom preddiplomskog studija Marketing student stječe osnovna i određena specijalistička teorijska i praktična znanja s područja marketinga i na taj način osposobljen je za obavljanje složenih marketinških poslova u subjektima gospodarskih i izvangospodarskih djelatnosti. 4. Menadžment Završetkom preddiplomskog studija Menadžment studenti stječu temeljna ekonomska znanja i specijalistička znanja iz područja menadžmenta, financijskog menadžmenta, marketing menadžmenta i menadžmenta trgovine. 5. Poduzetništvo Obrazovanje na ovom studiju biti će fokusirano na potrebe mikro, malih i srednjih poduzeća te poduzetništvo u restrukturiranju velikih poduzeća. Završetkom preddiplomskog studija, student stječe kompetencije za pokretanje poslovnog pothvata. 6. Poslovna informatika Završetkom preddiplomskog studija poslovna informatika student stječe osnovna i specifična znanja iz poslovne ekonomije i specifična znanja koja ga čine kompetentnim za razumijevanje informacijskih tokova u poslovnim sustavima, upotrebu informacijskih tehnologija u poslovnom informacijskom sustavu i pojedinim specifičnim podsustavima. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

89


DRUŠTVENE ZNANOSTI

7. Trgovina i logistika (studij trenutno u mirovanju) Ciljevi ovoga studija ogledaju se u tome da se osposobi marketinški menadžment trgovinskog poduzeća koji će razumijevati temeljnu tržišno orjenitiranu koncepciju upravljanja poduzećem, biti osposobljen za primjenu najnovijih metodičkih alata u marketinškim i logističkim istraživanjima i u stvaranju novih sustava – vrijednosnih lanaca. Preddiplomski studiji traju 3 akademske godine, odnosno 6 semestara. Studij se bira upisom u drugu godinu studija. Nakon završetka preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se naziv sveučilišni(a) prvostupnik/provostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije. Po završetku svakog preddiplomskog studija studenti mogu nastaviti studij na diplomskim programima na ovom Fakultetu ili na drugim fakultetima u zemlji ili inozemstvu.

Stručni studij ekonomija: 1. Trgovina Misao vodilja stručnog studija na smjeru Trgovina je obrazovanje ekonomista za trgovinu koji mogu obavljati različite stručne poslove u trgovinskim poslovnim subjektima u uvjetima otvorenosti hrvatskog gospodarstva, kako za nabavu potrebnog robnog asortimana, tako i za prodaju iz poslovnih jedinica na domaćem ali i na inozemnom tržištu. Osim toga, ovaj studij omogućuje i osposobljavanje ekonomista za različite analitičke i voditeljske poslove u trgovinskim gospodarskim subjektima. 2. Računovodstvo Stručni studij smjer Računovodstvo svojim nastavnim programom osposobljava kadrove koji se mogu neposredno uključiti u radni proces na različita stručna radna mjesta koja su nužna kod svakog poduzetnika (npr. šef računovodstva, glavni knjigovođa, konter, planer analitičar, financijski referent i sl.).

90

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


DRUŠTVENE ZNANOSTI

Stručni studiji traju 3 godine, odnosno 6 semestara, studij se bira upisom na prvu godinu. Završetkom stručnog studija studenti će dobiti stručni naziv stručni(a) prvostupnik/prvostupnica ekonomije.

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 20 % 200

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina B

20%

200

Matematika

razina B

20%

200

Strani jezik

razina B

20%

200

20%

200

• Izborni dio dr`avne mature Politika i gospodarstvo - uvjet STRUČNI STUDIJ Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 20% 200

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina B

20%

200

Matematika

razina B

20%

200

Strani jezik

razina B

20%

200

20%

200

• Izborni dio dr`avne mature Politika i gospodarstvo - uvjet V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

91


DRUŠTVENE ZNANOSTI

Sveučilišni diplomski studiji Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi se dvogodišnji diplomski studij: Financijski menandžment Marketing Poduzetništvo Poslovna ekonomija s 2 smjera: o Menadžment o Poslovna informatika Uvjet za upis na diplomski studij je završen preddiplomski sveučilišni studij a rang lista kandidata sastavlja se na osnovu uspjeha ostvarenog na preddiplomskom studiju.

92

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


DRUŠTVENE ZNANOSTI

Pravni fakultet

31000 Osijek, S. Radića 13 tel. 031/224-500, faks: 031/224-540 žiro-račun br. 2340009-1100163962 http://www.pravos.hr

Dekan: dr. sc. Igor Bojanić, izvanredni profesor Prodekani: dr. sc. Nihada Mujić, redovita profesorica dr. sc. Mario Vinković, izvanredni profesor Tajnica: Ljerka Dumančić, dipl. iur.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

93


DRUŠTVENE ZNANOSTI

Pravni fakultet u Osijeku osnovan je 1975. godine. Fakultet je odgojio brojne naraštaje pravnika, unaprijedio nastavnu djelatnost, ostvario značajnu znanstveno-istraživačku djelatnost, objavio niz znanstvenih i stručnih radova svojih nastavnika, ustrojio poslijediplomske studije, izradio i pokrenuo novi integrirani studijski program sveučilišnog pravnog studija sukladno tzv. Bolonjskom procesu, osposobio vlastite mlade znanstvenike, razvio različite informatičke aktivnosti, obogatio i osuvremenio svoju Knjižnicu, osmislio i proveo različite načine suradnje s institucijama i pojedincima u zemlji i inozemstvu, uspostavio i afirmirao različite oblike djelovanja studenata. Članovi Fakulteta su svojim sudjelovanjem u izradi novih ustavnih i zakonskih propisa, kao i na znanstvenim i stručnim skupovima, imali značajnu ulogu u unošenju suvremenih pravnih rješenja u hrvatsko pravo. Na Fakultetu je do sada akademski naziv diplomirani pravnik steklo 4835 studenata, akademsko zvanje magistar prava 101 studenta, 267 studenta steklo je stručni naziv upravni pravnik, a 171 studenta steklo je stručni nazvi stručni prvostupnik/ prvostupnica javne uprave. Fakultet svake godine upisuje oko 500 studenata. Svoju djelatnost Pravni fakultet obavlja u dvije zgrade u Osijeku (S. Radića br. 13 i br. 17) u kojima se nalazi 9 predavaonica, 39 nastavničkih kabineta, knjižnica s čitaonicama (za studente i nastavnike), 6 kancelarija, 2 informatičke učionice, studentski bife te odgovarajuće sporedne prostorije. Na Fakultetu je zaposleno 8 redovitih profesora, 11 izvanrednih profesora, 8 docenata, 6 viših predavača, 5 viših asistenata, 16 asistenata i 6 asistenata-znanstvenih novaka.

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Pravo Trajanje studija: 5 godina, odnosno 10 semestara Kompetencije koje student stječe završetkom studija: završetkom studija stječe se mogućnost zapošljavanja u sudstvu, državnom odvjetništvu, odvjetništvu, javnom bilježništvu, tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, trgovačkim društvima, ustanovama, političkim tijelima, udrugama, diplomatskim i konzularnim službama itd. Akademski naziv nakon završetka studija: magistar/magistra prava (mag. iur.) 94

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


DRUŠTVENE ZNANOSTI

Stručni upravni studij Trajanje studija: 3 godine, odnosno 6 semestara Kompetencije koje student stječe završetkom studija i poslovi za koje ih studij osposobljava: završetkom studija studenti su osposobljeni za obavljanje upravnih i pravnih poslova stručnog prvostupnika u državnoj upravi, lokalnoj i regionalnoj samoupravi, institucijama javnog sektora, udrugama i sl. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave (bacc. upr.)

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 40% 400

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina B

25%

250

Matematika

razina B

5%

50

Strani jezik

razina B

15%

150

10%

150

5%

50

• Izborni dio dr`avne mature Politika i gospodarstvo - uvjet • Posebna postignu}a

- Završena gimnazija/ekonomska i upravna škola - Športaš 1. – 6. kategorije. - Certifikat o znanju jezika V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

95


DRUŠTVENE ZNANOSTI

Stručni Upravni studij Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

• Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 40% 400

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina B

35%

350

Matematika

razina B

5%

50

Strani jezik

razina B

15%

150

5%

50

• Posebna postignu}a

- Završena gimnazija/ekonomska i upravna škola - Športaš 1. – 6. kategorije. - Certifikat o znanju jezika

96

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


DRUŠTVENE ZNANOSTI

Učiteljski fakultet u Osijeku 31000 Osijek, Ulica cara Hadrijana bb tel. 031/321-700, fax: 031/321-899 žiro-račun br. 2500009-1102044575 http://www.ufos.hr

Dekanica: dr. sc. Anđelka Peko, redovita profesorica Prodekani: dr. sc. Vesnica Mlinarević, docentica dr. sc. Irella Bogut, docentica dr. sc. Damir Matanović, izvanredni profesor dr. sc. Emina Berbić Kolar, docentica Tajnica: Gordana Šoštarko, dipl.iur.

Sustavna izobrazba učitelja u Osijeku neprekidno traje od 1893. godine kada je osnovana Učiteljska škola. Od 1961. godine djeV O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

97


DRUŠTVENE ZNANOSTI

luje Pedagoška akademija, na kojoj su se obrazovali nastavnici za rad u osnovnim školama, a od 1972. godine i odgojitelji predškolske djece. Godine 1977./78. Pedagoška akademija prerasta u Pedagoški fakultet, a 1998./99. obrazovanje učitelja i odgojitelja preuzima novoosnovana Visoka učiteljska škola. Godine 1999. upisana je i prva generacija studenata na dislociranom Učiteljskom studiju u Slavonskom Brodu. Od akademske 2003./04. do 2004./05. godine izvodi se i studij Predškolskoga odgoja u Vukovaru. U akademskoj 2005./06. Visoka učiteljska škola prerasta u Učiteljski fakultet u Osijeku. Učiteljski je fakultet mjesto stjecanja i razmjene znanja te stručnog usavršavanja i izgradnje kompetencija budućih magistara primarnoga obrazovanja i prvostupnika ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. Poslanje je Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osigurati i postići izvrsnost u svakom području svoga odgojno-obrazovnoga i znanstvenog djelovanja na razini matičnog sveučilišta te na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Učiteljski fakultet nudi sljedeće studijske programe: • integrirani preddiplomski i diplomski sveu~ili{ni U~iteljski studij • preddiplomski sveu~ili{ni studij Ranoga i pred{kolskog odgoja i obrazovanja • diplomski sveu~ili{ni studijski program Ranoga i pred{kolskog odgoja i obrazovanja

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij Trajanje studija: 5 akademskih godina, odnosno 10 semestara Opis programa: Za integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski Učiteljski studij u trajanju od pet godina, predviđa se 300 ECTS bodova. Nakon prvog semestra mentor savjetuje studenta u svezi opredjeljenja za jedan od sljedećih izbornih modula: Modul A - razvojni smjer koji izabranim predmetima iz pedagogije, psihologije i metodika šire osposobljava studente za razumijevanje specifičnih pitanja odgoja i obrazovanja te razvoja djeteta. Modul B - smjer informatika, koji studente dodatno osposobljava za korištenje informacijskih tehnologija u odgojno-obrazov98

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


DRUŠTVENE ZNANOSTI

nom procesu te za informatički odgoj i obrazovanje djece u prva četiri razreda osnovne škole. Modul C - smjer strani jezik (engleski jezik) koji studenta dodatno osposobljava za rano poučavanje djece mlađe školske dobi stranom jeziku. Akademski naziv nakon završetka studija: magistar/magistra primarnoga obrazovanja. Kompetencije koje student stječe završetkom studija: Magistar/magistra primarnoga obrazovanja osposobljen je za izvođenje i organiziranje odgoja i obrazovanja djece koja u pravilu polaze prva četiri razreda osnovne škole. Iz dobivenog dodatka diplomi (supplementa) očituju se dodatne specifične kompetencije magistra primarnoga obrazovanja u skladu s izabranim modulima razvojnog usmjerenja, informatike ili stranih jezika.

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 35% 350

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik Matematika Strani jezik

razina A razina B razina B

• Posebna postignu}a

30% 15% 15%

300 150 150

5%

50

- 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima - športaš 1. ili 2. kategorije

Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja Trajanje studija: studij traje 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Opis programa: Za preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od 3 akademske V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

99


DRUŠTVENE ZNANOSTI

godine, predviđa se 180 ECTS bodova. Program se sastoji od obveznih i izbornih kolegija, a studenti mogu birati i izborne kolegije s drugih studija na Učiteljskom fakultetu i Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Akademski naziv nakon završetka studija: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. Kompetencije koje student stječe završetkom studija: Završetkom sveučilišnoga preddiplomskog studija student stječe kompetencije za samostalan rad u standardnim predškolskim programima u predškolskim ustanovama, odnosno u redovitim odgojnim skupinama djece rane i predškolske dobi kao i u programima pedagoških radionica i igraonica što je vidljivo iz dodatka diplomi (supplementa).

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: % broj bodova • Vrednovanje ocjena srednje {kole 35% 350 • Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik Matematika Strani jezik

razina A razina B razina B

30% 15% 15%

• Posebna postignu}a 5% - 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima - športaš 1. ili 2. kategorije

300 150 150 50

Diplomski sveučilišni studijski program Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja Trajanje studija: dvije akademske godine, 4 semestra Opis programa: Za diplomski sveučilišni studijski program Ranoga i predškolskog odgoja predviđeno je 120 ECTS bodova za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi u različitim oblicima predškolskih institucija s posebnim kompetencijama ovisno o izbornome smjeru. Studijski program se sastoji 100

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


DRUŠTVENE ZNANOSTI

od obveznog i dva izborna modula. Obvezan modul uključuje Modul temeljnih kolegija i Modul praktičnih kompetencija koji pohađaju svi studenti, a između dva izborna modula, studenti se odlučuju za jedan. Izborni moduli su: Smjer A – razvojni koji izabranim kolegijima iz pedagogije, psihologije i metodika šire osposobljava studente za razumijevanje specifičnih pitanja odgoja i obrazovanja i poticanja djetetova cjelovitoga razvoja. Smjer B – ekologija i nacionalna baština izabranim kolegijima iz ekologije i nacionalne baštine osposobljava studente za razumijevanje specifičnih pitanja odgoja i obrazovanja za okoliš, održivi razvoj i nacionalnu baštinu. Akademski naziv nakon završetka studija: magistar/magistra ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja Kompetencije koje student stječe završetkom studija: - rad u razvojnim timovima dječjeg vrtića, specijalista za pojedine poslove unutar cjelokupne djelatnosti ranog i predškolskog odgoja, stručnjak u procesima poboljšanja komunikacije između stručnjaka koji djeluju unutar sustava na raznim razinama obrazovanja i projekata, priprema i provođenje programa cjeloživotnoga usavršavanja odgojitelja, komunikacija predškolske institucije s javnošću, obrazovanje roditelja, sudjelovanje u istraživačkim projektima, stručnjak za izradu odgojno-obrazovnih standarda, voditelj stručno-razvojnih centara, mentor studentima, istraživač i sl. Uvjeti upisa na studij - završen preddiplomski sveučilišni studij ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja s prosjekom ocjena iznad 3,5 ili preporuka dvaju sveučilišnih profesora - preddiplomski studij u području društvenih znanosti, polju pedagogije ili studij predškolskog odgoja i stručni studij predškolskoga odgoja uz polaganje razlikovnoga programa - završen preddiplomski studij u području društvenih znanosti polju psihologije, polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, polju socijalnih djelatnosti, polju kineziologije (grana kineziološka edukacija) i polju interdisciplinarnih društvenih znanosti uz polaganje razlikovnih programa. Sve detaljnije obavijesti bit će dostupne na www.ufos.hr. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

101


HUMANISTIČKE ZNANOSTI


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Filozofski fakultet

31000 Osijek, L. Jägera 9 tel. 031/211-400, faks: 031/212-514 žiro-račun br. 2500009-1102018862 http://www.ffos.hr

Dekanica: dr. sc. Ana Pintarić, redovita profesorica Prodekani: dr. sc. Loretana Farkaš, redovna profesorica dr. sc. Damir Hasenay, izvanredni profesor dr. sc. Marija Omazić, izvanredna profesorica dr. sc. Vesna Bagarić Medve, docentica Tajnik: Vlado Fotak, dipl. iur.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

103


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Filozofski fakultet utemeljen je prije 50 godina i jedan je od najstarijih i najsloženijih članova Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U povijesti Filozofskoga fakulteta značajna su tri događaja: ustroj Pedagoške akademije ak. god. 1961./1962., ustroj Pedagoškoga fakulteta 1977./1978. i ustroj Filozofskoga fakulteta 2004./2005. Na Fakultetu je zaposleno 173 djelatnika od čega 133 nastavnika i to: 76 doktora znanosti ili 14 u zvanju redovitoga profesora, 17 u zvanju izvanrednoga profesora i 25 u zvanju docenta. U izvođenju preddiplomske i diplomske nastave sudjeluje i 67 asistenata i znanstvenih novaka i 98 vanjskih suradnika. Profesori su autori programa i nositelji 733 predmeta, skrbe o nastavi i studentima, asistentima i znanstvenim novacima, nositelji su i suradnici na znanstvenim projektima, autori sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga, zbornika i monografija, pokretači i urednici dvaju časopisa, organizatori i sudionici znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, predavači na domaćim i inozemnim sveučilištima, pokretači domaće i međunarodne suradnje, recenzenti sveučilišnih udžbenika, znanstvenih knjiga i studijskih programa, dobitnici mnogih odličja, priznanja i zahvalnica. U prošlom razdoblju, od 1961. do 2009., ukupno se na Filozofski fakultet upisalo 22246 studenata od kojih je diplomiralo 10549 ili 47,42%. Na preddiplomskim studijima prosječna je ocjena 3,882, a na diplomskim studijima 3,844. Osim u nastavi, studenti su uspješni u mnogim aktivnostima. Studenti Hrvatskoga jezika i književnosti izdaju časopise Aleph i Hrvatistiku; studenti Povijesti časopis Essehist; studenti Informacijskih znanosti časopis Libros; studenti Pedagogije ustrojili su časopis Pedagoški koraci. Studenti također sudjeluju u radu svojih klubova: LIBROS, ALEPH, ISHA i PSIHOS. Kao autori radova, recenzenti i urednici javljaju se u studentskim zbornicima, kojih je do sada izdano četiri: Pjenušava kupka prošlih dana (2003.), Jezična utakmica (2006.), RaDaR (2008.) i Držić u indeksu (2009.). Studenti također sudjeluju u radu stručnih i znanstvenih skupova te zajedno s profesorima izdaju radove u zbornicima i časopisima. Kao članovi Studentskoga zbora predstavnici studenata sudjeluju u radu Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta. Najbolji studenti primaju Rektorovu nagradu i Nagradu Lions Cluba. Također se najuspješnijim studentima u ime Filozofskog fakulteta dodjeljuju dvije vrste nagrada te tri vrste pohvala i to Na104

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

grada "Zlatni student", Dekanova nagrada, Pohvala za uspješnost u studiranju po godinama, Pohvala za uspješnost u studiranju za završen studij i Pohvala za izvannastavne aktivnosti. Kriteriji dodjele ovih nagrada regulirani su Pravilnikom o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku. Nakon uspješno položenoga diplomskoga ispita studenti stječu naziv magistar/magistra struke te na matičnome Fakultetu mogu upisati poslijediplomski studij Jezikoslovlja i Književnost i kulturni identitet. Fakultet ima razvijen sustav prijave ispita preko ISVU-a. Na Filozofskom fakultetu danas postoji 9 preddiplomskih studija iz humanističkih i društvenih znanosti. 1. Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni) 2. Povijest (dvopredmetni) 3. Informatologija (jednopredmetni) 4. Engleski jezik i književnost (dvopredmetni) 5. Njemački jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni) 6. Pedagogija (dvopredmetni) 7. Filozofija (dvopredmetni) 8. Psihologija (jednopredmetni) 9. Mađarski jezik i književnost (dvopredmetni)

Studij: Hrvatski jezik i književnost Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Nakon završetka preddiplomskoga studija studenti stječu naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti, a mogu raditi kao lektori na radio i TV-postajama, u kazališnim i izdavačkim kućama. Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Diplomirani studenti stječu naziv magistar/magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti na nastavničkom smjeV O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

105


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

ru te magistar/magistra hrvatskoga jezika i književnosti na književno-istraživačkom smjeru i istraživačkom smjeru. Ovisno o smjeru, diplomirani studenti mogu raditi kao nastavnici hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, kao lektori na kroatističkim katedrama diljem svijeta; odnosno kao lektori u sredstvima javnoga priopćavanja (u novinskim i izdavačkim kućama, na radio i TV-postajama), u znanstvenoistraživačkim ustanovama, muzejima, arhivima.

Studij: Povijest Preddiplomski studij povijesti Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Studij povijesti (dvopredmetni) ima svoju svrhu i potrebe koje se iskazuju u obrazovnim, istraživačkim i društveno-političkim ustanovama i institucijama na prostoru Hrvatske, koja je multikulturna i multinacionalna sredina, nedovoljno istražena i znanstveno valorizirana. Studenti koji završe preddiplomski studij povijesti u trajanju od tri (3) godine stječu naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) povijesti, a osposobljeni su za rad gdje se traži prvi stupanj visoke stručne spreme, odnosno za manje složene poslove, npr. u arhivima, muzejima, društveno-političkim ustanovama i institucijama itd. Diplomski studij povijesti Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Završetkom diplomskoga studija stječe se zvanje magistar/ magistra povijesti, a osposobljeni su za: • izvođenje nastave povijesti u školama: osnovnim, gimnazijama, svim stručnim i strukovnim školama te učilištima, višim školama itd. • rad u arhivima i muzejima • rad u lokalnoj i državnoj upravi i drugim službama itd. • planiranje i organizacija rada u prosvjetnim ustanovama • rad u stručno-razvojnim službama itd. 106

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Studij: Informatologija Preddiplomski studij informatologije Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Preddiplomski studij informatologije osposobljava studente za posredovanje informacija i oblikovanje usluga u knjižnicama i srodnim informacijskim ustanovama/službama kao što su rad s korisnicima, rad s informacijama u obrazovnim procesima, proučavanje informacijskih potreba i korištenja informacija kao i za proizvodnju i oblikovanje informacijskih proizvoda u informacijskim ustanovama/službama te za proizvodnju i diseminaciju informacija u nakladništvu i knjižarstvu. Završetkom preddiplomskoga studija stječe se zvanje sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) informatologije. Diplomski studij informatologije Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Diplomski studij koji obrazuje buduće magistre za odabrane grane u polju informacijskih znanosti ima za cilj pripremiti studente za planiranje i upravljanje informacijskim sustavima i mrežama u knjižničarstvu i/ili nakladništvu i knjižarstvu, za upravljanje znanjem i diobu informacijskih izvora, za planiranje i izvođenje znanstvenoistraživačkih projekata, kao i za provedbu obrazovnih programa vezanih uz posredovanje i korištenje informacija u osnovnim i srednjim školama te na akademskim ustanovama i ustanovama za cjeloživotno obrazovanje u polju informacijskih znanosti. Završetkom diplomskoga studija stječe se zvanje magistar/ magistra informatologije.

Studij: Engleski jezik i književnost Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

107


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Po završetku trogodišnjega studija engleskog jezika student će biti osposobljen za obavljanje svih onih poslova koji zahtijevaju aktivno usmeno i pismeno poznavanje engleskoga jezika (npr. u administraciji ili uslužnim djelatnostima), ali ne i za nastavničko ili prevoditeljsko zvanje jer u prve tri godine nisu predviđeni specijalistički kolegiji. Studenti koji s uspjehom završe preddiplomski studij engleskoga jezika raspolagat će solidnim znanjima i sposobnostima koja će im omogućiti uključivanje u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija, kao što su poslovi u izdavaštvu i knjižarstvu, medijima, državnoj upravi, javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnoga posredovanja, na poslovima, marketinga, odnosa s javnošću, turizma i sl. Završetkom trogodišnjega studija engleskoga jezika i književnosti student stječe zvanje sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti.

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Diplomski studij engleskog jezika nudi tri smjera: dvopredmetni nastavnički studij, dvopredmetni prevoditeljski studij i dvopredmetni filološki studij. Ovisno o smjeru, studenti koji završe diplomski studij engleskoga jezika i književnosti osposobljeni su za poučavanje engleskoga jezika učenicima svih dobnih skupina i razina učenja jezika u državnim i privatnim obrazovnim institucijama različitoga profila, odnosno mogu raditi kao slobodni prevoditelji, ili se zaposliti u prevoditeljskim servisima i agencijama, te odjelima za prevođenje industrijskih, trgovačkih, turističkih i sličnih agencija. Osim toga, mogu se prijaviti za poslove prevođenja pri institucijama Europske Unije i Ujedinjenih naroda, ili drugim međunarodnim organizacijama. Neki mogu karijeru ostvariti u srodnim područjima kao što su izdavaštvo, mediji, ili informacijske tehnologije. Završetkom diplomskoga studija studenti stječu akademski stupanj magistar/magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti na nastavničkom smjeru te magistar/magistra engleskoga jezika i književnosti na prevoditeljskom i filološkom smjeru. 108

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Studij: Njemački jezik i književnost Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Preddiplomski studij njemačkoga jezika nudi studentima temeljno stručno obrazovanje i stjecanje solidne jezične kompetencije njemačkoga jezika. Ovaj studij nudi studentima poimanje jezičnih fenomena u njihovoj svekolikoj kompleksnosti: u kontekstu jezičnoga sustava, u kontekstu njegove medijalne vrijednosti, ali i u kontekstu njegove povijesne razvojne vertikale. Na ovom studiju potiče se logičko i analitičko razmišljanje kako bi studenti bili osposobljeni za analizu kompleksnijih pitanja iz područja jezika i književnosti. Konačno, preddiplomski studij njemačkog jezika nastojat će njegovati kulturnu i jezičnu sponu prema hrvatskome jeziku u obliku kontrastivnih odnosno komparativnih seminarskih radova iz jezika i književnosti. Studenti koji s uspjehom završe preddiplomski studij njemačkog jezika moći će se uključiti u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija, kao što su poslovi u izdavaštvu i knjižarstvu, u medijima, državnoj upravi, u javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnoga posredovanja, poslovi propagande, marketinga, public relations, te raznih slobodnih profesija (npr. publicisti, pisci). Završetkom trogodišnjega studija njemačkoga jezika student stječe akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) njemačkoga jezika i književnosti.

Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Ovisno o smjeru, studenti koji završe diplomski studij njemačkoga jezika osposobljeni su za poučavanje njemačkoga jezika učenicima svih dobnih skupina i razina učenja jezika u državnim i privatnim obrazovnim institucijama različitoga profila, odnosno za prevođenje s njemačkoga na hrvatski i vice versa kao i za istraživanje prijevodne građe pohranjene u muzejima, arhivima i knjižnicama.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

109


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Završetkom diplomskoga studija studenti stječu akademski stupanj magistar/magistra edukacije njemačkoga jezika i književnosti na nastavničkom smjeru te magistar/magistra njemačkoga jezika i književnosti na prevoditeljskom smjeru.

Studij: Pedagogija Preddiplomski studij pedagogije Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Cilj je preddiplomskoga studija pedagogije omogućiti stjecanje analitičkih i socijalnih vještina koje studente osposobljavaju za diplomski studij pedagogije i drugih sličnih studija. Te se vještine mogu primijeniti u odgojnome radu u domovima, za voditelje omladinskih klubova i organizaciju slobodnoga vremena mladih. Završetkom preddiplomskoga studija pedagogije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) pedagogije. Diplomski studij pedagogije Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Diplomski studij omogućuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje pedagoških djelatnosti iz predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokoškolskog, andragoškog, formalnog i neformalnog obrazovanja te iz područja primijenjene pedagogije (primjerice: socijalne, adolescencije, ovisnosti). Diplomski studij također omogućuje planiranje, provođenje, te evaluaciju projekata i programa. Osigurava također spremnost za znanstveno ili stručno usavršavanje. Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistar/magistra pedagogije.

110

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Studij: Filozofija Preddiplomski studij filozofije Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Trogodišnji preddiplomski studij daje prvostupnici/prvostupniku osposobljenost za rad na različitim poslovima u medijima, izdavaštvu i državnoj upravi. To se postiže sustavnim općim obrazovanjem, te razvijanjem discipliranoga logičkoga mišljenja. Završetkom preddiplomskog studija filozofije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije. Diplomski studij filozofije Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Po završetku diplomskog studija filozofije studenti će biti osposobljeni predavati filozofiju, etiku i logiku u gimnazijama i srednjim školama u kojima su ti predmeti zastupljeni. Pored toga, oni će biti osposobljeni i za rad na znanstvenim institutima i stručnim ustanovama na kojima se traži poznavanje filozofije, te za rad u novinarstvu. Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistar/magistra edukacije filozofije.

Studij: Psihologija Preddiplomski studij psihologije Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Preddiplomski studij omogućuje stjecanje analitičkih i socijalnih vještina koje studente osposobljavaju za diplomski studij psihologije i drugih sličnih studija. Te se vještine mogu primijeniti u zapošljavanju, gdje će moći primijeniti znanja iz metodologije znanstvenih istraživanja pri rješavanju konkretnih problema, u radu s računalima, primijeniti statističko rezoniranje u empirijskim istraživanjima i praktičnom radu, samostalno organizirati poslove u različitim područjima djelatnosti (gospodarstvo, novinarstvo, socijalna skrb, državna uprava). Preddiplomski studij ne razvija neophodne kompetencije za rad u psihološkoj praksi. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

111


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Završetkom preddiplomskoga studija psihologije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) psihologije. Diplomski studij psihologije Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Diplomski studij omogućuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje samostalne psihološke djelatnosti iz određenoga područja primijenjene psihologije (primjerice industrijske, školske ili kliničke psihologije). Diplomski studij omogućuje (zahvaljujući metodološkoj edukaciji) planiranje, provođenje, evaluaciju projekata i programa. Osposobljava za profesionalno komuniciranje s klijentima, te s članovima interdisciplinarnih timova. Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistar/magistra psihologije.

Studij: Mađarski jezik i književnost Preddiplomski studij mađarskoga jezika i književnosti Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Studenti koji s uspjehom ispune sve predviđene obveze iz preddiplomskoga studija mađarskoga jezika i književnosti raspolagat će solidnim znanjima i sposobnostima i moći će se uključiti u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija. Završetkom trogodišnjega preddiplomskoga studija mađarskoga jezika i književnosti student stječe akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaurea / baccalaureus) mađarskoga jezika i književnosti. Diplomski studij mađarskoga jezika i književnosti Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra Po završetku diplomskoga studija studenti će biti osposobljeni za poučavanje mađarskoga jezika učenicima svih dobnih skupina i razina učenja jezika u državnim i privatnim obrazovnim institucijama različitoga profila. Završetkom diplomskog studija studenti stječu akademski naziv magistar/magistra edukacije mađarskoga jezika i književnosti.

112

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (jednopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Ocjene iz srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik Matematika Strani jezik

razina A razina B razina B

45% 5% 10%

450 50 100

10%

100

10% 10% 10% 10%

100 100 100 100

• Izborni dio dr`avne mature Povijest – uvjet • Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika - Matematike - Stranoga jezika - Povijesti

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova.

INFORMATOLOGIJA (jednopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Ocjene iz srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

Hrvatski jezik

razina A

30%

300

Matematika

razina B

15%

150

Strani jezik

razina B

25%

250 113


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% 100 - Matematike 10% 100 - Stranoga jezika 10% 100 - Informatike 10% 100 Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova. NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (jednopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: % broj bodova • Ocjene iz srednje {kole 30% 300 • Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik Matematika Njemački jezik

razina A razina B razina A

20% 5% 45%

200 50 450

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10%

100 100 100

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova. • Druga posebna postignu}a - Deutsches Sprachdiplom Stufe II der Kulturministerkonferenz (DSD II) - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH 2/DSH 3) - Goethe-Zertifikat C1/ Goethe -Zertifikat C2/ Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) - Kleines Deutsches Sprachdiplom/ Großes Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Instituts 114

10%

100

10%

100

10%

100

10%

100 V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

- TestDaF TDN 4/ TDN5 10% 100 - Europäisches Sprachenzertifikat (TELC) Deutsch C1/C2 10% 100 - ECL Deutsch C1 10% 100 - Österreichisches Sprachdiplom OSDOberstufe Deutsch/C1 10% 100 Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova.

PSIHOLOGIJA (jednopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: % broj bodova • Ocjene iz srednje {kole 30% 300 • Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Strani jezik razina B

20% 15% 10%

200 150 100

• Izborni dio dr`avne mature Psihologija – uvjet

25%

250

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10% - Psihologije 10%

100 100 100 100

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova.

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I FILOZOFIJA (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Ocjene iz srednje {kole V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

% broj bodova 30% 300 115


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik Matematika Engleski jezik

razina A razina B razina A

7% 3% 30%

70 30 300

30%

300

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10% - Filozofije 10% - Logike 10%

100 100 100 100 100

• Izborni dio dr`avne mature Filozofija – uvjet

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova.

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Ocjene iz srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Engleski jezik razina A

30% 10% 30%

300 100 300

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10%

100 100 100

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova.

116

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Ocjene iz srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Engleski jezik razina A

8% 2% 40%

80 20 400

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika - Mađarskog jezika - Matematike - Stranoga jezika

10% 10% 10% 10%

100 100 100 100

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova.

• Vrednovanje ocjena ispita dr`avne mature Mađarski (materinski) jezik razina A 20%

200

Napomena: Mađarski (materinski) jezik obvezan je ispit na državnoj maturi za pripadnike mađarske nacionalne manjine.

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

• Ocjene iz srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Engleski jezik razina A

7% 3% 30%

70 30 300 117


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

• Izborni dio dr`avne mature Njemački jezik – uvjet

30%

300

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10%

100 100 100

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova. • Druga posebna postignu}a - Deutsches Sprachdiplom Stufe II der Kulturministerkonferenz (DSD II) 10% 100 - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 10% 100 Studienbewerber (DSH 2/DSH 3) - Goethe-Zertifikat C1/ GoetheZertifikat C2/ 10% 100 Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) - Kleines Deutsches Sprachdiplom/ Großes Deutsches 10% 100 Sprachdiplom des Goethe-Instituts - TestDaF TDN 4/ TDN5 10% 100 - Europäisches Sprachenzertifikat (TELC) Deutsch C1/C2 10% 100 - ECL Deutsch C1 10% 100 - Österreichisches Sprachdiplom OSDOberstufe Deutsch/C1 10% 100 Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova. ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I PEDAGOGIJA (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: % broj bodova • Ocjene iz srednje {kole 118

30%

300 V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Engleski jezik razina A

8% 2% 30%

80 20 300

• Izborni dio dr`avne mature Psihologija – uvjet

30%

300

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10% - Psihologije 10%

100 100 100 100

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova. ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I POVIJEST (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: % broj bodova • Ocjene iz srednje škole 30% 300 • Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Engleski jezik razina A

8% 2% 30%

80 20 300

30%

300

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10% - Povijesti 10%

100 100 100 100

• Izborni dio dr`avne mature Povijest – uvjet • Rezultati natjecanja

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

119


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

FILOZOFIJA I HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Ocjene iz srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio državne mature Hrvatski jezik

razina A

30%

300

Matematika

razina B

3%

30

Strani jezik

razina B

7%

70

30%

300

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10% - Filozofije 10% - Logike 10%

100 100 100 100 100

• Izborni dio dr`avne mature Filozofija – uvjet • Rezultati natjecanja

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova.

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Ocjene iz srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik Matematika Strani jezik 120

razina A razina B razina B

40% 2% 8%

400 20 80 V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10% - Mađarskog jezika 10%

100 100 100 100

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova.

• Vrednovanje ocjena ispita dr`avne mature Mađarski (materinski) jezik razina A 20%

200

Napomena: Mađarski (materinski) jezik obvezan je ispit na državnoj maturi za pripadnike mađarske nacionalne manjine.

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Ocjene iz srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Njemački razina A

30% 10% 30%

300 100 300

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10%

100 100 100

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

121


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

• Druga posebna postignu}a - Deutsches Sprachdiplom Stufe II der Kulturministerkonferenz (DSD II)

10%

100

- Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH 2/DSH 3)

10%

100

- Goethe-Zertifikat C1/ Goethe -Zertifikat C2/ Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

10%

100

- Kleines Deutsches Sprachdiplom/ Großes Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Instituts

10%

100

- TestDaF TDN 4/ TDN5

10%

100

- Europäisches Sprachenzertifikat (TELC) Deutsch C1/C2 10%

100

- ECL Deutsch C1

10%

100

- Österreichisches Sprachdiplom OSD-Oberstufe Deutsch/C1

10%

100

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova.

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I PEDAGOGIJA (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Ocjene iz srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio državne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Strani jezik razina B

30% 3% 7%

300 30 70

30%

300

• Izborni dio dr`avne mature Psihologija – uvjet 122

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10% - Psihologije 10%

100 100 100 100

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova.

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I POVIJEST (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Ocjene iz srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio državne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Strani jezik razina B

30% 3% 7%

300 30 70

• Izborni dio dr`avne mature Povijest – uvjet

30%

300

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10% - Povijesti 10%

100 100 100 100

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

123


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I POVIJEST (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Ocjene iz srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik Matematika Njemački jezik

razina A razina B razina A

7% 3% 30%

70 30 300

30%

300

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika 10% - Matematike 10% - Stranoga jezika 10% - Povijesti 10%

100 100 100 100

• Izborni dio dr`avne mature Povijest – uvjet • Rezultati natjecanja

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova.

• Druga posebna postignu}a - Deutsches Sprachdiplom Stufe II der Kulturministerkonferenz (DSD II)

124

10%

100

- Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH 2/DSH 3)

10%

100

- Goethe-Zertifikat C1/ Goethe -Zertifikat C2/ Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

10%

100

- Kleines Deutsches Sprachdiplom/ Großes Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Instituts

10%

100

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

- TestDaF TDN 4/ TDN5

10%

100

- Europäisches Sprachenzertifikat (TELC) Deutsch C1/C2 10%

100

- ECL Deutsch C1

10%

100

- Österreichisches Sprachdiplom OSDOberstufe Deutsch/C1 10%

100

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova.

PEDAGOGIJA I POVIJEST (dvopredmetni) Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: % broj bodova • Ocjene iz srednje {kole 30%

300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina A

7%

70

Matematika

razina B

3%

30

Strani jezik

razina B

5%

50

Povijest – uvjet

30%

300

Psihologija – uvjet

25%

250

10% 10% 10% 10% 10%

100 100 100 100 100

• Izborni dio dr`avne mature

• Rezultati natjecanja - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: - Hrvatskog jezika - Matematike - Stranoga jezika - Povijesti - Psihologije

Napomena: Sudjelovanje na državnom natjecanju iz jednog predmeta, bez obzira na broj sudjelovanja iz toga predmeta, donosi max. 100 bodova. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

125


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Katolički bogoslovni fakultet

31400 Đakovo, Petra Preradovića 17, p. p. 54 tel. 031/802-402, faks: 031/802-403 žiro-račun: 2500009-1102156589 e-mail: tajnistvo@djkbf.hr www.djkbf.hr

Dekan: dr. sc. Pero Aračić, redoviti profesor Prodekani: dr. sc. Ivo Džinić, docent dr. sc. Vladimir Dugalić, izvanredni profesor Tajnik: Petar Vidović, dipl. teol.

126

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Katolički bogoslovni fakultet nastavlja tradiciju, dugu gotovo dva stoljeća, studija filozofije i teologije u biskupskom gradu \akovu. Naime, biskup Antun Mandić, 6. studenoga 1806., otvorio je u zgradi nekadašnjeg franjevačkog samostana Bogoslovno sjemenište i Lyceum episcopale, tj. filozofsko-teološki studij. Međutim, studij je tijekom vremena doživljavao određene reforme. Prva reforma zbila se 1850. godine kada je ministar kulta i nastave grof Leo Thun donio zakon o reorganizaciji školstva, po kojoj je filozofijski odsjek postao gimnazija. Thunova reforma ostala je na snazi sve do 1931. godine, tj. apostolskog pisma pape Pija XI. “Deus scientiarum Dominus”. Tada je filozofsko-teološki studij produžen na pet godina, a studij u \akovu dobio je ime Visoka bogoslovna škola (VBŠ). Duh obnove Drugoga vatikanskog sabora uvodi nove predmete te je 1974. godine, prema Statutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu (KBF), izrađen novi Statut, a 1987. godine odobrena je i afilijacija VBŠ u \akovu KBF-u u Zagrebu. Povratkom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu u zagrebačko Sveučilište i VBŠ u \akovu ponovno doživljava određene reforme, te je 1994. uslijedila i promjena imena u Teologija u \akovu, usklađujući tako nazivlje sa Zakonom o visokim učilištima RH. Prošle godine, Kongregacija za katolički odgoj u Rimu uzdigla je Teologiju u \akovu na rang fakulteta i osnovala Katolički bogoslovni fakultet u \akovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Katolički bogoslovni fakultet u \akovu postao je tako petnaesta znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i, uz Filozofski fakultet, druga znanstveno-nastavna sastavnica iz znanstvenog područja humanističkih znanosti na osječkom Sveučilištu.

Filozofsko-teološki integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Trajanje studija: 5 akademskih godina, odnosno 10 semestara Završetkom ovog sstudija (sukladno kanonskoj terminologiji tzv. I. ciklus) stječe se stručna filozofsko-teološka kompetencija te osposobljenost za izvođenje nastave katoličkog vjeronauka u osnovnim i srednjim školama i vršenje određenih oblika dušobrižničke djelatnosti u bolnicama, staračkim domovima, zatvorima, vojnom ordinarijatu, bračnim savjetovalištima te Caritasovim centrima za socijalnu pomoć kao i mogućnost zapošljavanja u biskupijskim ustanovama ili župnim zajednicama. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

127


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Završetkom studija omogućava se i nastavak poslijediplomskog studija, ovisno o specijalizaciji, u \akovu, Zagrebu i Splitu. Završenim studijem prvog ciklusa (integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski teološko-filozofski studij) postiže se akademski stupanj magistar/magistra teologije.

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Sukladno odredbi članka 41. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u \akovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta u \akovu, za potrebe Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje, na XI. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2008./2009. održanoj 7. rujna 2009. godine pod točkom 18. dnevnog reda, donijelo je Odluku o uvjetima upisa za kandidate nakon uvođenja državne mature kojom se utvrđuju svi podaci o studijskim programima, uvjeti upisa, način vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, uvjeti predmeta državne mature, izbornih predmeta i dodatne provjere znanja i upisne kvote. U redovitim slučajevima uvjet za upis na studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu je uspješno položena državna matura (obvezni i izborni dio), prema uvjetima koje je odredilo Fakultetsko vijeće u spomenutoj Odluci o uvjetima upisa i upisnih kvota od 07. rujna 2009. godine. Prijave se vrše putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).i Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Osim uvjeta navedenih u točki I. ove Odluke svi kandidati moraju uspješno proći (prijeći razredbeni prag) i na motivacijskom razgovoru (tzv. dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti). Iznimno, bez državne mature a uz postignut razredbeni prag na motivacijskom razgovoru, temeljem pisane preporuke mjerodavnog ordinarija odnosno od njega za to određenih osoba, mogu biti upisani kandidati za svećeničko ili redovničko zvanje (izravan upis), ali samo oni koji su četverogodišnje srednje obrazovanje uspješno završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine ili oni koji srednje obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske. Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

128

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


HUMANISTIČKE ZNANOSTI

• Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 25% 250

• Obvezni dio državne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Strani ili klasični jezik razina B

25% 5% 15%

250 50 150

• Izborni dio dr`avne mature Bilo koji izborni predmet

20%

200

• Dodatna provjera posebnih znanja, vje{tina i sposobnosti Razgovor (test) motivacije (prag – minimalno 50 bodova) 10% 100 • Posebna postignu}a Kandidati za svećeničko ili redovničko zvanje temeljem pismene preporuke mjerodavnog ordinarijata, odnosno, od njega za to određenih osoba – izravan upis. II. Upisi pristupnika koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine, tj. prije uvođenja državne mature ili neki srednjoškolski program izvan RH. Kandidati mlađi od 24 godine, a koji su završili srednje obrazovanje prije 2010. godine, trebaju polagati ispite državne mature koje je visoko učilište utvrdilo kao uvjete za upis. Na studijski se program mogu prijaviti i ukoliko ne polažu ispite državne mature, no u tome slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja. Za kandidate starije od 24 godine vrijede ista pravila kao i za kandidate mlađe od 24 godine. Nadalje, kandidati koji su završili srednjoškolski program izvan Republike Hrvatske u državi koja ima izgrađen sustav vanjskoga vrjednovanja srednjega obrazovanja, mogu se prijaviti na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, pri čemu se njihovi rezultati završnih ispita priznaju kao rezultati obveznoga dijela ispita državne mature, no moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisalo visoko učilište. Kandidati koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, a u državi koja nema izgrađen sustav vanjskoga vrednovanja srednjega obrazovanja, dužni su položiti ispite iz obveznoga dijela državne mature, kao i ispuniti ostale uvjete koje je propisalo visoko učilište. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

129


UMJETNIČKO PODRUČJE


UMJETNIČKO PODRUČJE

Umjetnička akademija

31000 Osijek, Kralja Petra Svačića b.b. tel. 031/253-333, faks: 031/253-353 žiro račun: 2360000-1102162739 e-mail: uaos@uaos.hr www.uaos.hr

Dekanica: dr. sc. Helena Sablić-Tomić, redovita profesorica Prodekani: doc.art.mr.sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, docentica izv. prof. Davor Bobić, izvanredni profesor doc. Mario Čaušić Tajnik: Tomislav Dagen, dipl. iur.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

131


UMJETNIČKO PODRUČJE

Umjetnička je akademija u Osijeku jedna od novijih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i znanstveno-istraživačku djelatnost u polju umjetnosti. Osnovana je u listopadu 2004. godine kada se postojeća Katedra za glazbenu kulturu pri Filozofskom fakultetu u Osijeku, izdvojila iz svoje matične ustanove te se s novoosnovanim studijima Klavira, Pjevanja, Glume i lutkarstva te Likovne kulture spojila u novu samostalnu ustanovu. Tradicija duga dva desetljeća tijekom koje je Katedra za glazbenu kulturu obrazovala profesore glazbene kulture predstavljala je čvrste stručne i iskustvene temelje na kojima su se uz Odsjek za glazbenu umjetnost mogli osnovati i Odsjek za likovnu umjetnost te Odsjek za kazališnu umjetnost. U listopada 2005. Umjetnička akademija se useljava u vlastite prostore u zgradama bivše vojarne, a na prostoru budućeg studentskog kampusa. Danas djeluje na oko 3 000 četvornih metara raspoređenih u četiri zgrade, ima odvojene prostorije za praktičnu i teorijsku nastavu za pojedine vrste studija, vlastitu knjižnicu te urede dekanata i administrativnog osoblja. Kroz svoja tri odsjeka (Odsjek za glazbenu umjetnost, Odsjek za likovnu umjetnost, te Odsjek za kazališnu umjetnost) Umjetnička akademija ustrojava i izvodi pet nastavnih studija: Pjevanje, Klavir, Glazbena pedagogija, Likovna kultura, Gluma i lutkarstvo. Od akademske 2005./2006. godine studijski programi se provedi u skladu s odredbama Bolonjskog procesa. Umjetnička akademija doprinosi kulturnom i umjetničkom životu grada Osijeka organizirajući različita kulturno-umjetnička događanja kroz svoj znanstveno-obrazovni rad. Naime, nastavu na Umjetničkoj Akademiji uz teorijske čine i praktični kolegiji čiji su produkti, ovisno o vrsti studija, predstave, izložbe ili koncerti koji se javno izvode i vrednuju. Uz javne ispite i produkcije tu su i brojna javna predavanja i radionice vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inozemstva.

132

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


UMJETNIČKO PODRUČJE

ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST

Preddiplomski studij pjevanje Trajanje studija: 4 akademske godine, odnosno 8 semestara Kompetencije koje student stječe završetkom studija i poslovi za koje je osposobljen: Sveučilišni prvostupnik pjevač - prvostupnik ima kompetenciju za samostalnu umjetničku djelatnost, rad u umjetničkim ansamblima kao operni, koncertni, komorni i/ili zborski pjevač. Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji stječe završetkom preddiplomskog studija: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica muzike, univ.bacc.mus.

Diplomski studij pjevanja Trajanje studija: 1 akademska godina, odnosno 2 semestra Kompetencije koje student stječe po završetku diplomskog studija: Kao umjetnik visokih interpretativnih dometa ima kompetencije za samostalnu umjetničku djelatnost, rad u umjetničkim ansamblima kao operni, koncertni, komorni i/ili zborski pjevač, te za izradu doktorata u umjetničkom području. U slučaju da je položio modul pedagoških glazbenih predmeta stječe pravo izvođenja nastave klavira u osnovnim i srednjim glazbenim školama. Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe po završetku studija: magistar/magistra muzike, mag.mus.

Preddiplomski studij klavira Trajanje studija: 4 akademske godine, odnosno 8 semestara Kompetencije koje student stječe završetkom studija i poslovi za koje je osposobljen: Sveučilišni prvostupnik klavirist - prvostupnik ima kompetencije za samostalnu javnu umjetničku djelatnost, za izvođenje V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

133


UMJETNIČKO PODRUČJE

komorne glazbe, za izvođenje klavirske dionice u simfonijskom orkestru i drugim orkestrima, za korepeticiju u glazbenom obrazovanju svih razina, za korepeticiju u operi i baletu te kulturno umjetničkim ustanovama. Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica muzike, univ.bacc.mus.

Diplomski studij klavira Trajanje studija: 1 akademska godina, odnosno 2 semestra Kompetencije koje student stječe po završetku diplomskog studija: Student ima kompetencije za samostalnu umjetničku djelatnost koncertnog klavirista solista; osposobljen je za izvođenje solističkih javnih nastupa, u slučaju da je položio modul pedagoških glazbenih predmeta stječe pravo izvođenja nastave klavira u osnovnim i srednjim glazbenim školama. Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe po završetku studija: magistar/magistra muzike, mag.mus.

Preddiplomski studij glazbene pedagogije Trajanje studija: 4 akademske godine, odnosno 8 semestara Kompetencije koje student stječe završetkom studija: Prvostupnik glazbene pedagogije ima kompetencije za koordiniranje glazbene kulture u sredini u kojoj djeluje; osposobljen je za poslove organizacije koncerata i glazbenih priredbi, sudjeluje u radu kulturno-umjetničkih ansambala, vokalnih i instrumentalnih skupina, uređuje radio emisije, objavljuje osvrte u tisku, radi u glazbenoj knjižnici, fonoteci, arhivu i sl. Ukoliko studenti namjeravaju ostvariti nastavak studija na diplomskom studiju ustanove predlagača ili na ekvivalentnom studiju dužni su tijekom preddiplomskog studija odabrati ove izborne predmete: Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta i Pedagoška praksa. Ti predmeti su uvjet upisa u diplomski studij i završetkom studija stjecanja kompetencije profesora 134

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


UMJETNIČKO PODRUČJE

glazbene kulture odnosno glazbene umjetnosti. Ukoliko studenti namjeravaju upisati izborni modul Tambure – polažu audiciju za prijem, te završetkom modula ostvaruju kompetencije profesora Tambura u osnovnim i srednjim školama. Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica glazbene pedagogije. univ.bacc.mus.

Diplomski studij glazbene pedagogije Trajanje studija: 1 akademska godina, odnosno 2 semestara Kompetencije koje student stječe po završetku diplomskog studija: Obrazovan je za rad u osnovnoj i srednjoj općeobrazovnoj i glazbenoj školi, u kulturnoumjetničkim društvima i glazbenim ustanovama, na radiju, TV, knjižnicama, može voditi glazbene ansamble i sastave, te ima kompetencije za samostalan znanstveno-istraživački rad na području glazbene pedagogije i teorije. Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe po završetku studija: magistar/magistra glazbene pedagogije, mag.mus.

ODSJEK ZA LIKOVNU UMJETNOST

Preddiplomski studij likovne kulture Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Kompetencije koje student stječe po završetku preddiplomskog studija: Prvostupnik likovne kulture stječe mogućnost upisa diplomskog studija. Studij ga osposobljava za niz suradničkih ili samostalnih likovnih djelatnosti (kao npr. rad u muzičko scenskim i filmskim ustanovama), za rad u novinarstvu i turizmu, te poslove animatora likovne kulture. Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe po završetku studija: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) edukacije likovne kulture. Univ. bacc. educ. art. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

135


UMJETNIČKO PODRUČJE

Diplomski studij likovne kulture Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestara Kompetencije koje student stječe po završetku diplomskog studija: Diplomskim studijem omogućava se cjelovita likovna izobrazba, praktična i teorijska, što kvalificira diplomirane studente za pedagoški likovni rad u osnovnim školama, te rad u nastavi likovne umjetnosti/povijesti umjetnosti u srednjim školama. Završeni studij omogućava i zapošljavanje u muzejsko galerijskim ustanovama na poslovima muzejsko galerijske pedagogije. Pored pedagoškog rada diplomirani studenti mogu djelovati i kao samostalni umjetnici te kao djelatnici u kulturi sredina u kojima rade i žive. Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe po završetku studija: magistar/magistra edukacije likovne kulture, mag. educ.art

ODSJEK ZA KAZALIŠNU UMJETNOST

Preddiplomski studij glume i lutkarstva Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara Kompetencije koje student stječe završetkom preddiplomskog studija i poslovi za koje je osposobljen su: Prvostupanjski trogodišnji preddiplomski studij, osim što je fokusiran na glumu i na glumu i lutkarstvo, jest i jednim općim kazališnim studijem, pa tako nudi i sustavnu kompetenciju iz mnogih kazališnih disciplina, to jest: osposobljava i za voditeljske poslove na radiju i televiziji, za manje glumačke i lutkarske angažmane, za pomoćne kazališne poslove (pomoćnik redatelja, vođa statista u drami i operi), za umjetničkog voditelja dramske družine ili studija, gradskog ili privatnog kazališta, te za rad sličnog izvedbenog profila u svim institucijama koje imaju scensku, izvedbenu i/ili kulturno - umjetničku vrstu djelatnosti. Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) glume i lutkarstva (univ.bacc.art) 136

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


UMJETNIČKO PODRUČJE

Diplomski studij Kazališne umjetnosti, smjer Gluma i lutkarstvo Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestara Kompetencije koje student stječe po završetku diplomskog studija: Svi studenti koji su završili Diplomski studij kazališne umjetnosti u potpunosti su osposobljeni za ulazak u praktični i/ili kritično – praktični svijet profesionalnog kazališnog zvanja. Konkretno su osposobljeni za poslove: • organizacijsko umjetnički poslovi u svim institucijama koje imaju scensku ili kulturno umjetničku djelatnost (od kazališta do centara za kulturu) • samostalno osmišljavanje i organiziranje projekata, osnivanje i vođenje samostalnih i privatnih glupa, udruga i kazališta • podučavanje umjetničkih područja (zbog nepostojanja osnovnog obrazovanja nekih smjerova a i zbog nepostojanja posebnog nastavanog smjera ovih područja, a zbog uvjetovanih pedagoških kompetencija na ovim smjerovima) • administrativan i upravljačka mjesta u državnim i neprofitnih hrvatskim kulturnim institucijama (Ministarstvo kulture, zavodima za kulturu, i slično) te međunarodnim kulturnim institucijama i neprofitnim organizacijama, • novinari kulturnih rubrika (novine, televizija, radio, Internet i ostali mediji), • urednici u izdavaštvu, urednici časopisa, recenzenti, redaktori, autori knjiga, stručnih i popularnih članaka, a smjer teatrologije i dramske pedagogije i znanstvenih članaka. Glumac/lutkar u profesionalnom kazalištu, općeg tipa ili specijalističkog u lutkarskom kazalištu, glumac/lutkar u dječjem kazalištu ili kazalištu za odrasle, glumac/lutkar na filmu, u televizijskim serijama; glumac/lutkar ili izvođač u ostalim vidovima izvedbene ili zabavne umjetnosti. Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra kazališne umjetnosti – Akademski glumac i akademski lutkar (mag.art)

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

137


UMJETNIČKO PODRUČJE

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Postupak obuhvaća: Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 10% 100

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik Matematika Strani jezik

razina B razina B razina B

4% 2% 4%

40 20 40

• Dodatna provjera posebnih znanja, vje{tina i sposobnosti Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti

80%

800

Svaki studij ima svoje specifične kriterije vrednovanja i provjere znanja i sposobnosti. • Glazbena pedagogija: teorija glazbe, pismeni ispit iz poznavanja pojmova glazbene umjetnosti, diktat, solfeggio, harmonija, harmonija na klaviru, klavir, kultura pismenog izražavanja, • Klavir: klavir (program dostupan na WEB-u), teorija glazbe, diktat, solfeggio. • Pjevanje: pjevanje (program dostupan na WEB-u), teorija glazbe, diktat, solfeggio, klavir. • Likovna kultura: pregled mape domaćih radova (35 radova) u boji i crtežu, pismeni ispit iz povijesti umjetnosti, usmeni ispit iz povijesti umjetnosti, usmeni ispit iz interpretacije umjetničkog djela, te praktičnog ispita: crtanje glave, crtanje akta, crtanje prostora i kompozicije. • Gluma i lutkarstvo: provjera znanja, sposobnosti i talenta provodi se u tri eliminacijska kruga. - Prvi eliminacijski krug uključuje provjeru talenta iz glume i lutkarske animacije, provjeru glazbenih i psihofizičkih sposobnosti kroz fizičke vježbe. 138

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


UMJETNIČKO PODRUČJE

1. Gluma: Pristupnik je dužan napamet pripremiti prema vlastitom odabiru: recitaciju dvije pjesme u trajanju 2 do 3 minute, jedan monolog iz domaće dramske literature u trajanju 2 do 5 minuta, jedan monolog iz strane dramske literature u trajanju 2 do 5 minuta. Pristupniku se zadaje: glumačka improvizacija na zadanu temu (prema ispitanikovom popisu pročitanih drama) 2. Lutkarstvo: Pristupnik je dužan napamet pripremiti prema vlastitom odabiru: jednu cjelovitu lutkarsku etidu u trajanju od 2 do 5 minuta s ili bez teksta, u kojoj se mogu koristiti lutke (vlastite izrade ili gotove), predmeti ili dijelovi tijela, dvije basne. Pristupniku se zadaje: improvizacija na zadanu temu (prema ispitanikovom popisu bajki i basni) koju izvodi uz animaciju dobivenih predmeta ili lutaka u trajanju od 2 do 3 minute - Drugi eliminacijski krug: uključuje psihološki test i test iz opće kulture koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela, te daljnju provjeru talenta iz glume i lutkarstava. Gluma: odigrani glumački prizor na zadanu temu u trajanju 3 do 5 minuta Lutkarstvo: nastup s lutkom bilo koje vrste u cjelovitoj priči s tekstom ili bez teksta na zadanu temu u trajanju 3 do 5 minuta Demonstracija vještina: individualne etide pokreta i demonstracija osobnih vještina kandidata (pjevanje, sviranje, ples, žongliranje i sl.) pod stručnim vodstvom u trajanju 2 do 3 minute. - Treći eliminacijski krug: višednevni mentorski radi na glumačkim i animatorskim zadacima pristupnika pod vodstvom članova povjerenstva.

Sveučilišni diplomski studiji U akademskoj 2011./2012. godini na Umjetničkoj akademiji izvoditi će se diplomski studiji: Glazbena pedagogija Pjevanje; smjer: solistički Klavir; smjer: solistički Likovna kultura Kazališna umjetnost, smjer Gluma i lutkarstvo V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

139


INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI


INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI

ODJEL ZA KULTUROLOGIJU Sveučilišni preddiplomski interdisciplinarni studij kulturologije smjerovi: • Kulturalni menadžment • Medijska kultura • Knjižničarstvo 31000 Osijek, Trg Sv. Trojstva 3 tel. 031/220-688 žiro-račun br. 2500009-1102012988 http:// www.unios.hr

Pročelnica: dr. sc. Jasmina Lovrinčević, izvanredna profesorica

Odjel za kulturologiju osnovan je Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 17. svibnja 2010. godine, kao 17 znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta, 5 sveučilišni odjel i 1 odjel u interdisciplinarnom znanstvenom području. Odjel je Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku registriran kao znanstveno-nastavna sastavnica - podružnica Sveučilišta 24. lipnja 2010. godine. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

141


INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI

Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa upisan je u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 23. srpnja 2010. godine. Odjel za kulturlogiju izvodi sveučilišni interdisiciplinarni studij Kulturlogije s tri smjera: Kulturalni menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo. Sveučilišni interdisciplinarni studij Kulturologije od strateškog je značaja za osječko Sveučilište jer je to prvi sveučilišni preddiplomski interdisciplinarni studij u prvom ciklusu visokog obrazovanja i ovaj jednistveni studij promiče europsku dimenziju obrazovanja, mobilnost nastavnika i studenta u okviru Sveučilišta. Ustroj sveučilišnog interedisciplinarnog studija Kulturologije temelji se na činjenici da je grad Osijek sveučilišni grad, najveći grad i najveće kulturno središte na području istočne Hrvatske s bogatim kulturnim nasljeđem i tri stoljeća dugom tradicijom visokog obrazovanja.

Osnovna obilježja studija Kulturologije: • interdisciplinarnost studijskog programa temelji se na zajedničkom modulu kulturologije kao interdisciplinarnom znanstvenom području sa smjerovima: Kuluturalni menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo • usklađenost studijskog programa i predviđenog ustroja studija s odrednicama Bolonjske deklaracije i omogućavanje mobilnosti studenta u okviru osječkog Sveučilišta te mobilnosti studenta i nastavnika iz drugih hrvatskih visokih učilišta i europskih visokih učilišta • obvezni opći kolegiji u sve tri godine studija obrazuju studente na teorijskoj razini i omogućuju proučavanje različitih znanstvenih polja i znanstvenih grana: književnosti, sociologije, filozofije, povijesti, umjetnosti, informacijskih znanosti, ekonomije, prava • obvezni stručni kolegiji omogućuju studentu izborom jednog od tri smjera usko profiliranje u području kulture: kulturalnog menadžmenta, medijske kulture ili knjižničarstva • obvezne radionice u sva tri programska modula uz obrazovanje na teorijskoj-stručnoj razini omogućuju stručno osposobljava142

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI

nje na praktičnoj razini i suradnju sa ustanovama u kulturi i stručnjacima iz prakse (kazališta, galerije, muzeji) javnim ustanovama (knjižnice, visoka učilišta) medijskim kućama, nakladničkim tvrtkama te u djelatnostima vezanim za različite oblike javnog komuniciranja, poslove organizacije i upravljanja u privatnom i javnom sektoru u području kulture • izborni predmeti omogućavaju interdisciplinarnost i mobilnost studenta unutar samog studija izborom različitih predmeta iz pojedinih smjerova, kao i mogućnost izbora izbornih predmeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz različitih znanstvenih područja i znanstvenih polja, što omogućuje mobilnost studenta i nastavnika u okviru osječkog Sveučilišta • mogućnost stručnog usavršavanja i profiliranja kulturologa za osobe koje imaju iskustva u različitim profesijama u područje kulture, a koje rade u ustanovama kulture, medijskim kućama, marketinškim agencijama, nakladničkim kućama, poslovima vezanim za kulturni turizam, politički marketing, odnose s javnošću, poslove upravljanja i rukovođenja u području kulture u javnom i privatnom sektoru i u svim drugim poslovima iz djelokruga kulturnih, javnih i društvenih djelatnosti • sudjelovanje gostujućih nastavnika sa inozemnih sveučilišta u okviru potpisanih ugovora o suradnji te priznatih domaćih i inozemnih stručnjaka u izvođenju praktične nastave • primjena informacijskih tehnologija i multimedija te povezivanje znanstvenih spoznaja, specijalističkih znanja i stručnih vještina kroz naglašen praktično izvođenje nastave u obveznim radionicama osigurava obrazovanje stručnjaka u području kulture

Struktura studija Sveučilišni preddiplomski interdisciplinarni studije Kulturologije strukturiran je semestralno i nastava se izvodi u 6 semestara odnosno 3 godine preddiplomskog studija. Prema studijskom programu sveučilišnog preddiplomskog interdisciplinarnog studija Kulturologije, studij ima tri smjera: • Kulturalni menadžment • Medijska kultura • Knjižničarstvo V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

143


INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI

Ovaj jedinstveni studijski program svoju interdisciplinarnost temelji i na tri smjera u okviru Kulturologije: Kulturalni menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo i obrazuje stručnjake u području kulture s uskim profilacijama u navedena tri smjera. Studijski program sadržajno je strukturiran kroz: • Obvezne opće kolegije • Obvezne stručne kolegije • Obvezne radionice • Izborni kolegiji Skupina obveznih općih kolegija predstavlja zajednički modul za sve tri godine studija odnosno 6 semestara za sve smjerove: kulturalni menadžment, medijska kultura i knjižničarstvo. Skupina obveznih općih kolegija kao zajednički modul sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kulturologije sadrži niz opće obrazovnih kolegija koji obrazuju studente na teorijskoj razini i omogućavaju proučavanje različitih znanstvenih polja i znanstvenih grana u okviru društvenih i humanističkih znanosti te umjetnosti: književnosti, jezikoslovlja, filozofije, povijesti, ekonomije, prava, informacijskih znanosti i umjetnosti posebice za razumijevanje kompleksnog fenomena kulture s naglaskom na metodološki pluralizam. Skupina obveznih stručnih kolegija omogućuju studentu izborom jednog tri smjera usko profiliranje u području kulture: kulturalnog menadžmenta, medijske kulture ili knjižničarstva. Skupina obveznih stručnih kolegija predstavlja modul stručnih kolegija u svakom pojedinom smjeru i obrazuje studente za užu profilaciju u okviru kulture s naglaskom na ekonomiju-menadžment i upravljanje u kulturi, medijsku kulturu i komunikologiju te knjižničarstvo. Obvezne radionice u sva tri smjera uz obrazovanje na teorijskoj i stručnoj razini omogućavaju stručno osposobljavanje na praktičnoj razini te suradnju s ustanovama kulture i stručnjacima iz prakse kako bi studenti bili u okruženju struke za koju se obrazuju (kazališta, galerije, muzeji, državni arhiv, knjižnice (opće i specijalne) visoka učilišta, medijske kuće, nakladničke tvrtke te u djelatnostima vezanim za različite oblike javnog komuniciranja te poslove organizacije i upravljanja u privatnom i javnom sektoru u području kulture. Obvezne radionice pred144

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI

stavljaju neposredno povezivanje teorijskih spoznaja u struci i praktičnog dijela struke uz asistenciju visoko profesionalnih stručnjaka iz kulture s naglaskom na kulturalni menadžment, medijsku kulturu ili knjižničarstvo. Praktični dio nastave kroz obvezne radionice predstavlja novi pristup u izvođenju nastave izvan visokog učilišta i čini povezivanje prakse, znanosti, umjetnosti i visokog obrazovanja, što je u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izborni kolegiji su strukturirani na način da se student bira izborni kolegij iz pojedinog smjera, te izborni iz Kulturologije koji su isti izborni kolegiji za sva tri smjera: kulturalni menadžment, medijska kultura i knjižničarstvo te mogućnost izbora izbornih kolegija iz svih znanstveno-nastavnih i umjetničkonastavnih sastavnica Sveučilišta koje je utvrdio Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. tri skupine izbora izbornih kolegija čine veću pokretljivost studenta u okviru samog sveučilišnog interdsiciplinarnog studija Kulturologije u sva tri smjera, ali i veću pokretljivost studenta u okviru Sveučilišta. Trajanje studija Studij traje tri godine odnosno 6 semestara. Kompetencije Posebne kompetencije i vještine u programskim smjerovima osiguravaju konkurentnost na tržištu rada i to posebice pri zapošljavanju na poslovima organizacije i upravljanja u kulturnim ustanovama (kazalištima, galerijama, muzejima) medijskim kućama, marketinškim stručnjacima te u poslovima vezanim za odnose s javnošću u državnim i javnim službama, zatim u poslovima vezanim za kulturni turizam te stručnjake-kulturologe u području knjižnične djelatnosti. Studenti se na preddiplomskom studiju Kulturologije osposobljavaju za stručni rad u području kulture za: kulturalni menadžment, medijsku kulturu i knjižničarstvo. Nakon završenog prediplomskog studija (sveučilišni prvostupnik) stječe osposobljenost za stručni rad u ustanovama kulture (kazališta, galerije, muzeji), u medijima, u novinarstvu, u odnosima s javnošću, različitim oblicima javne komunikacije i knjižnicama.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

145


INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI

Smjer: Kulturalni menadžment Programski smjer Kulturalni menadžment omogućava osposobljavanje stručnjaka za razvoj organizacije i menadžmenta u području kulture. Za uspješan razvoj organizacije potrebno je osposobiti menadžere koji su spremni odgovoriti na promjene, ali koji mogu potaknuti i potpuno oblikovati promjene. Na temelju analize tržišta rada ovaj programski modul namijenjen je prije svega budućim kulturolozima koji će sudjelovati u manadžmentu/upravama u kulturnim institucijama, stručnjacima u javnoj i državnoj upravi, ustanovama u srednjem i visokom obrazovanju i drugim organizacijama koji su u procesu prilagodbe i uključivanja u europske integracije.

Smjer: Medijska kultura Programski smjer Medijska kultura, vođen je idejom o kvalitetno i široko obrazovanom kadru pripremljenom za rad kroz poznavanje kulturologije, informacijskih znanosti, komunikologije i samih medija. Do sada se na ovim područjima nije obrazovao takav profil stručnjaka, što je rezultiralo upošljavanjem osoba s neadekvatnim znanjima i kompetencijama potrebnih u medijskom prostoru.

Smjer: Knjižničarstvo Osim u knjižnicama kao poznatim ustanovama koje zapošljavaju knjižničare, u drugim javnim ustanovama, posebice u kulturi sve se više osjeća potreba za stručnjacima koji mogu posredovati informacije i znanje. Za stručnjake u području knjižnične djelatnosti, uz dodatak jače pedagoške komponente te uz nužnost poznavanja kulturološkog menadžmenta sve je veća potreba u sustavu odgoja i obrazovanja i to posebice u školskim knjižnicama.Isto tako treba imati u vidu da je za ustroj nove Sveučilišne knjižnice kao središta jedinstvenog knjižničnog sustava i modernog informacijskog centra za prikupljanje i distribuciju znanstvenih i obrazovnih informacija potrebno osigurati novi profil knjižničara-kulturologa

146

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI

Akademski nazivi koji se stječu završetkom studija: Po završetku preddiplomskih studija Kulturologije stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica uz kvalifikaciju prema odabranom smjeru kako slijedi: • Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica(baccalareus/baccalaurea) Kulturologije i Kulturalnog menadžmenta • Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica(baccalareus/ baccalaurea) Kulturologije i Medijske kulture • Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica(baccalareus/ baccalaurea) Kulturologije i Knjižničarstva Nakon završenoga preddiplomskoga studija Kulturologije studenti mogu nastaviti studirati na diplomskom studiju Kulturologije u trajanju od dvije godine odnosno četiri semestra.

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis Smjer: KULTURALNI MENADŽMENT Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik

razina A

25%

250

Matematika

razina B

10%

100

Strani jezik

razina A

15%

150

Vrednovanje uspjeha iz predmeta Povijest 10%

100

• Izborni dio dr`avne mature

• Vrednovanje dodatnih u~enikovih posebna postignu}a Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz hrvatskog jezika, stranog jezika ili informatike - 10% (100 bodova)

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

147


INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI

Smjer: MEDIJSKA KULTURA Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik Matematika Strani jezik

razina A razina B razina A

30% 5% 15%

300 50 150

Vrednovanje uspjeha iz predmeta Povijest 10%

100

• Izborni dio dr`avne mature

• Vrednovanje dodatnih u~enikovih posebna postignu}a Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz hrvatskog jezika, stranog jezika ili informatike - 10% (100 bodova)

Smjer: KNJIŽNIČARSTVO Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi: • Vrednovanje ocjena srednje {kole

% broj bodova 30% 300

• Obvezni dio dr`avne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Strani jezik razina A

25% 5% 20%

250 50 200

Vrednovanje uspjeha iz predmeta Povijest 10%

100

• Izborni dio dr`avne mature

• Vrednovanje dodatnih u~enikovih posebna postignu}a Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz hrvatskog jezika, stranog jezika ili informatike - 10% (100 bodova) 148

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


OSTALE SASTAVNICE SVEUČILIŠTA


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

HR - 31000 OSIJEK, Europska avenija 24 tel. 385(031)211-218, fax 385(031) 211-218 e-mail: gisko@knjiga.gskos.hr URL: http://knjiga.gskos.hr; http://baza.gskos.hr

Ravnatelj: Dubravka Pađen Farkaš, dipl.knjiž. Tajnica: Biserka Ptičar, dipl. iur.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek je sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i djeluje kao središte jedinstvenog Sveučilišnog knjižničnog sustava. Sveučilišni knjižnični sustav preduvjet je za racionalno korištenje bogatog knjižničnog

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

151


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

potencijala, kao i drugih izvora informacija, ključnih za razvitak znanstvenog istraživanja i obrazovanja na Sveučilištu. Knjižnica osnovana je 8. veljače 1949. godine odlukom Gradskog narodnog odbora grada Osijeka kao gradska knjižnica nastavljajući tradicije javnih, pučkih knjižnica i čitaonica grada Osijeka od sredine 19. do prve polovine 20. stoljeća. Osnivanjem Sveučilišta u Osijeku 1975. god. Gradska knjižnica Osijek, jedan od osnivača, proširuje svoju djelatnost i preuzima funkcije i zadatke središnje sveučilišne knjižnice mijenjajući naziv u Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek. Od osnutka do danas Knjižnica djeluje s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija: znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i drugih te pružanja ostalih knjižničnih usluga najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika – građana Grada Osijeka i Osječko baranjske županije, studenata, profesora, znanstvenih, stručnih te drugih djelatnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO) djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom: • središnja (matična) javna /narodna knjižnica Grada Osijeka, Županije osječko-baranjske i • središnja sveučilišna/ znanstvena knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) u bilo kojem obliku (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., AV građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika. U skladu s navedenim funkcijama i zadacima Knjižnica se razvija kao javna općeznanstvena knjižnica polivalentnih sadržaja. U odnosu na trenutačno stanje, uvjete djelovanja i mogućnosti, a u skladu s navedenim osnovnim funkcijama i zadacima osnovni pravci razvoja Knjižnice određeni su dvojako: 1. kratkoročno - kontinuitet dvojne djelatnosti/ funkcije Knjižnice kao javne gradske/ narodne knjižnice i sveučilišne/ znanstvene knjižnice, jačanje pojedinih funkcija i stvaranje pretpostavki za razdvajanje; 152

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

2. dugoročno - osamostaljivanje i razdvajanje navedenih funkcija do potpunog fizičkog odvajanja na dvije zasebne ustanove/ knjižnice: Gradsku knjižnicu kao javnu narodnu knjižnicu općeznanstvenog tipa na sadašnjoj lokaciji i Sveučilišnu knjižnicu na novoj lokaciji – Campus.

Osnovne usluge korisnicima: • posudba građe • čitaonice • međuknjižnična posudba • pretraživanje informacija (tekuće i retrospektivno): GISKO OPAC, CD-ROM baze, on-line baze, CARNet/ Internet • referentna služba • kulturno promotivna djelatnost • edukativna djelatnost: korištenje knjižnicom i izvorima informacija • fotokopiranje Stanje zbirki: Knjižnica raspolaže s ukupnim knjižnim zbirkama od (stanje 31.12.2010.): • 470.366 sv. knjiga • 3.979 naslova periodike • 1.662 naslov tekuće periodike od čega: • 306 naslova novina • 1.356 naslova časopisa • 2.059 primjeraka VHS video • 2.758 primjeraka DVD • 7.402 primjerka CD • 959 CD-ROM • 1.213 primjeraka zvučnih kaseta • 974 igre i igračke • 46.182 primjeraka ostale građe V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

153


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

Posebne zbirke: • Zavičajna zbirka Grada Osijeka • Zbirka Obvezni primjerak RH • Zbirka magistarskih radova i doktorskih disertacija obranjenih na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku • Zbirka starih i rijetkih knjiga • Zbirka knjiga s autografima • legati: Zbirka Dr M.Pollaka (religija, društvene znanosti); Zbirka V. Sonnenfelda (filozofija); Zbirka V. Hengla • Austrijska čitaonica • Medioteka • BDI Zbirke Knjižnice dostupne su putem WebPAC – javno dostupnog kataloga na adresi: http://baza.gskos.hr a osnovne obavijesti o Knjižnici na web stranici Knjižnice na adresi: http://www. gskos.hr.

TEMELJNE SMJERNICE RAZVOJA KNJIŽNICE sveučilišna funkcija Sveučilišna knjižnica Osijek je sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja se osniva kao središte jedinstvenog knjižničnog sustava. Sveučilišni knjižnični sustav obavlja sve knjižnično-informacijske zadaće i poslove za obrazovne i znanstvenoistraživačke potrebe Sveučilišta i čine ga sve knjižnice Sveučilišta (središnja - sveučilišna knjižnica i s njom funkcionalno integrirane knjižnice pojedinih fakulteta i njima pridruženih odjela, studija i dr.), te djeluje kao jedinstveno komunikacijsko središte preko kojeg se posreduju znanstvene i stručne informacije kao rezultat: - znanstvenoistraživačkih procesa na Sveučilištu, - stručne obrade vlastitih zbirki, - stručne obrade zbirki relevantnih knjižnica u zemlji i inozemstvu, kao i drugih izvora znanstvenih i stručnih informacija.

154

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

Sveučilišni knjižnični sustav odlikuje: - funkcionalna integracija resursa (informacijskih izvora, stručnih djelatnika, opreme, prostora), programa i usluga zasnovana na suradnji, timskom pristupu, uzajamnosti s ciljem osiguravanja maksimalne učinkovitosti, efektivnosti i efikasnosti, odnosno ekonomičnosti sustava u cjelini na osnovama zajednički dogovorene strategije, - otvorenost - interna (unutar sustava u cjelini, skupina knjižnica i sl.) i eksterna (prema okruženju, drugim srodnim sustavima, programima i projektima). U odnosu na navedena strateška opredjeljenja, Sveučilišna knjižnica ima temeljnu zadaću: - infrastrukturnog središta sveučilišnog knjižničnog sustava Sveučilišta, - bibliografskog središta Sveučilišta, - edukacijskog središta Sveučilišta u odnosu na stalno stručno usavršavanje knjižničnih djelatnika te koordinaciju programa edukacije krajnjih korisnika (profesora, znanstvenika, studenata), - koordinacijskog čvorišta sustava upravljanja ukupnim zbirkama i informacijskim izvorima Sveučilišta (nabava, korištenje, pohrana), - pristupne točke programima od nacionalnog i/ili regionalnog, te globalnog značaja (digitalna knjižnica, obvezni primjerak RH, skupni nacionalni katalozi, nacionalni portali i sl.). Razvoj sveučilišne funkcije zasnivao bi se na bliskosti konceptu tzv. virtual library, tj. osnovno težište u razvoju je na izgradnji i razvoju službi i sadržaja pristupa i dostupnosti znanstvenim i stručnim informacijama (on-line dostupnost domaćim i stranim bazama, CD ROM baze i dr.), uz paralelnu izgradnju vlastite zbirke građe sveučilišnog karaktera.

U okviru ovih programskih smjernica prvenstveno bi se trebali realizirati sljedeći sadržaji kao dio ukupnih usluga sveučilišne knjižnice/ funkcije:

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

155


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

• osiguravanje bibliografske kontrole na Sveučilištu (koordinirana obrada, centralni katalog, CIP zapis i dr.); • formiranje sveučilišnog OPAC-a (javno dostupne središnje baze) dostupnog putem CARNet-a; • uspostavljanje središnjeg sveučilišnog informativno-referalnog centra, razvoj pretraživanja vanjskih baza podataka općeg tipa, te korištenje drugih suvremenih informacijskih izvora i tehnologije (CD ROM, multimedija i dr.); • edukacijska djelatnost (osposobljavanje studenata, postdiplomanata i dr. za korištenje izvorima znanja i informacija; edukacija bibliotečnih djelatnika i dr.). Pretpostavka razvoja navedenih sadržaja je rješavanje temeljnih pitanja statusa, položaja i financiranja sveučilišne funkcije i osiguravanja osnovnih infrastrukturnih pretpostavki: prostor, djelatnici, oprema, knjižnične zbirke.

156

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

Studentski centar u Osijeku

31000 Osijek, Istarska 5 tel. 031/220-600, faks: 031/207-126 www. stucos.hr

Ravnatelj: Tugomir Kuduz, prof. Pomoćnik ravnatelja: Vinko Krolo, dipl. ing. Tajnica: Vlasta Dragušica, dipl. iur.

Studentski centar u Osijeku je ustanova čija je osnovna djelatnost smještaj i prehrana studenata, povremeno i privremeno zapošljavanje, te kulturno-zabavni i športski život studenata. Utemeljen je 22. studenoga 1963. godine, a od 9. lipnja 1982. godine je članica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

157


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

U sastavu Studentskog centra u Osijeku djeluju četiri ustrojbene jedinice i to: 1. Prehrana studenata 2. Smještaj studenata 3. Studentski servis 4. Zajedničke službe Prehrana studenata organizirana je u Studentskom restoranusamoposluživanje i restoranu Gaudeamus u Istarskoj 5, te u restoranu Campus, Ulica Cara Hadrijana bb, na prostoru Sveučilišnog Campusa. U objektu Studentskog centra u Istarskoj 5 nalazi se i slastičarnica Apsolvent, te studentski klub. Kantine za potrebe studenata nalaze se na Ekonomskom, Pravnom, Filozofskom, Prehrambeno-tehnološkom i Građevinskom fakultetu, u studentskim domovima, te u Indeksu, Kačićeva 13. Smještaj studenata organiziran je u Studentskom domu u Osijeku, I.G. Kovačića 4 koji raspolaže s 254 ležaja, te u novom Studentskom domu koji je smješten na prostoru budućeg Sveučilišnog Campusa, u ulici Kralja Petra Svačića 1 c. Novi dom raspolaže s 474 ležaja u tipičnim studentskim sobama, sobama za invalide te apartmanima. Sve sobe u studentskim domovima su umrežene na Internet. Studentski servis u okviru svoje djelatnosti povremeno i privremeno zapošljava redovite studente i učenike završnih razreda srednjih škola. Radom u Studentskom servisu, studentima je omogućena dodatna zarada i poboljšanje osobnog standarda. Putem Studentskog servisa studenti se zapošljavaju na svim vrstama poslova od utovara i istovara, pomoćnih poslova, administrativnih poslova, poslova programiranja, ugostiteljskih i turističkih, kao i na drugim poslovima. Usluge Studentskog servisa godišnje koristi oko 5000 studenata. Zajedničke službe, Istarska 5 obavljaju administrativne, stručne i njima slične poslove od zajedničkog interesa za cijelu ustanovu. Športske aktivnosti organizirane su kroz rad Fitness kluba, Istarska 5, ulaz istok, suteren.U prijepodnevnim satima u prostoru Fitnessa se odvija nastava za studente osječkog Sveučilišta. U 158

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

poslijepodnevnim satima predviđeni su termini za individualnu rekreaciju, dok se u večernjim satima organiziraju grupe za fitness i aerobik. Studenti i zaposlenici Sveučilišta imaju pravo na 50% popusta na sve usluge koje se pružaju u Fitness klubu. Sukladno odredbama Statuta ustanovu predstavlja ravnatelj Tugomir Kuduz, prof., a ustanovom upravlja Upravno vijeće u sastavu: prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, predsjednik, prof. dr. sc. Drago Šubarić, Pejo Pavlović, dipl.politolog, Martin Curić i Miljenko Šustić, članovi.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

159


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

Studentski centar u Slavonskom Brodu

350000 Slavonski Brod, Svačićeva bb. tel. 035/442-648, 443-170 tel-faks: 035/444-265

ravnatelj: Angelo Denis Delhusa, dipl.oec.

U sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku djeluje Studentski centar u Slavonskom Brodu kao Sveučilišna ustanova čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visoke naobrazbe. Studentski centar u Slavonskom Brodu osnovan je u lipnju 1995. godine i ove godine obilježava 16. godina svoga rada i djelovanja u sastavu osječkog Sveučilišta. U radu i razvitku ove ustanove potrebno je istaknuti da je 1999. godine izrađen novi Studentski dom sa restoranom i apartmanom za gostujuće pro160

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

fesore predavače na Strojarskom fakultetu i Učiteljskom fakultetu. Uz postojeća dva paviljona koja su početkom 2004. godine adaptirani i uređeni, te opremljeni novim studentskim namještajem, Studentski centar u Slavonskom Brodu može pružiti usluge smještaja ukupno 114 studenta. U sklopu Studentskog doma nalaze se dva restorana sa kuhinjom, manji sa 80 obroka u smjeni i novi studentski restoran sa 150 obroka u smjeni “A LA CARTES”. Ukupna površina novo izgrađenog Studentskog doma i postojećih adaptiranih paviljona je 1750 m2. Za poboljšanje studentskog standarda studenti mogu koristiti usluge Studentskog servisa – povremeno i privremeno zapošljavanje. Zainteresirani studenti za sportske aktivnosti mogu se uključiti u razne sportske sekcije koje djeluju pri sportskom društvu “Student” (mali nogomet, veslanje, judo, kuglanje…). Lijepo uređeni okoliš oko 3000 m2 zelene površine predviđen je za sportsko-rekreacijske terene u krugu Studentskog doma. Studentski centar sudjeluje i u sufinanciranju raznih sekcija kako sportskih tako i informatičkih i glazbenih. Unutarnji ustroj Studentskog centra obuhvaća sljedeće jedinice: - Prehrana i smještaj studenata - Studentski servis - Zajedničke službe Sukladno odredbama Statuta ustanovom upravlja Upravno vijeće, a predstavlja i zastupa ravnatelj.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

161


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Osijek, Cara Hadrijana bb e-mail: szbor.os@gmail.com www.szos.org

Predsjednik:

Marko Šimić

Zamjenik predsjednika: Dražen Keserica Članovi: 1. Antonija Vranješ 2. Nikola Volarić 3. Ivana Bandić 4. Martin Curić 5. Mario Kordić 162

Filozofski fakultet Medicinski fakultet Odjel za matematiku Ekonomski fakultet Elektrotehnički fakultet V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

6. Nikolina Smoljo 7. Karlo Dudaš 8.Goran Milanović 9. Ivana Erjavec 10. Domagoj Perić 11. Ante Bubreg 12. Florijan Kuzminski 13. Nikola Neretljak 14. Domagoj Mikulić 15. Ivana Bajs 16. Ivan Tomas 17. Dejan Marić 18. Maja Ćurković 19. Tatijana Lenart 20. Stjepan Jozipović 21. Tomislav Pavlović 22. Zrinka Orešković 23. Vinka Škrobo Studentski pravobranitelj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

Građevinski fakultet Prehrambeno-tehnološki fakultet Odjel za kulturologiju Umjetnička akademija Ekonomski fakultet Filozofski fakultet Građevinski fakultet Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Poljoprivredni fakultet Pravni fakultet Prehrambeno-tehnološki fakultet Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Učiteljski fakultet Umjetnička akademija Odjel za matematiku Odjel za fiziku Odjel za biologiju Odjel za kemiju

Luka Strišković, student Pravnog fakulteta.

Studentski zbor je od studenata izabrano predstavničko tijelo koje štiti interese studenta, sudjeluje u Senatu i stručnim vijećima znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta, te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Na temelju Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama („Narodne novine“ br.71/07.) i Pravilima za provedbu prvih studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta od 28. siječnja 2008. godine provedeni su prvi studentski izbori na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 18. ožujka 2008. godine. V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

163


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

Drugi izbori za Studentski zbor prema Pravilniku o provedbi studentskih izbora od 28. siječnja 2010. godine, provedeni su 12. svibnja 2010. godine. Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u novom sazivu konstituiran je 10. lipnja 2010. godine. Statut Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donio je na prijedlog Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta, Senat Sveučilišta 26. svibnja 2008. godine. Statutom Studentskog zbora Sveučilišta određen je sastav Studentskog zbora Sveučilišta, tijela Studentskog zbora Sveučilišta, postupak izbora i nadležnost pojedinih tijela Studentskog zbora Sveučilišta, način izbora predstavnika studenata u Senat i druga tijela Sveučilišta, način imenovanja studentskog pravobranitelja, odgovornost tijela i članova Studentskog zbora Sveučilišta za neispunjavanje povjerenih im poslova vezanih uz rad Studentskog zbora Sveučilišta i ostala pitanja važna za rad Studentskog zbora Sveučilišta. Studentski zbor Sveučilišta ima 25 članova u skladu sa Statutom Studentskog zbora Sveučilišta o šesnaest (16) predstavnika studentskih zborova znanstvenonastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica o devet (9) članova biranih na razini Sveučilišta Tijela Studentskog zbora Sveučilišta su: o Predsjednik o Predsjedništvo o Skupština Studentskog zbora Sveučilišta. Glavni cilj Studentskog zbora je da svaki student bude zadovoljan svojim studiranjem jer je Studentski zbor kao predstavničko tijelo studenata odgovoran studentima koji su ga izabrali. Novim zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama iz 2007. uvedena je i funkcija studentskog pravobranitelja na Sveučilištu. Studentskog pravobranitelja u skladu sa Statutom Studentskog zbora Sveučilišta imenuje Skupština Studentskog zbora Sveučilišta.

164

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

Studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku su uključeni u rad svih sveučilišnih tijela: Senat, Sveučilišni savjet te u tijela upravljanja u sveučilišnim ustanovama: upravna vijeća sveučilišnih ustanova: Studentskih centara u Slavonskom Brodu i Osijeku te Gradske i sveučilišne knjižnice. Studenti su i članovi sveučilišnih odbora, sveučilišnih povjerenstava te stručnih-savjetodavnih tijela i ravnopravno sudjeluju u radu i odlučivanju u navedenim tijelima u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U skladu sa statutima fakulteta, Umjetničke akademije i pravilnicima sveučilišnih odjela Studentski zborovi izabrali su predstavnike studenata u fakultetska vijeća, Vijeće Akademije i Vijeća Odjela te predstavnike u fakultetskim stručnim i savjetodavnim tijelima (odborima i povjerenstvima). Studenti osječkog Sveučilišta uključeni su kao ravnopravni partneri u sve segmente akademskog života i u sve sveučilišne djelatnosti. U dosadašnjem mandatu Studentskog zbora Sveučilišta mnogo toga je učinjeno kroz razne projekte i druge aktivnosti, primjerice: organizacija raznih događanja, od kojih je najvažnije Osječko ljeto mladih, manifestacija koja traje već 31. godinu. Ta tradicionalna manifestacija svake godine uvelike obogaćuje kulturni život Grada na Dravi, te ujedno poboljšava studentski standard pružanjem velikog broja koncerata, predstava, radionica, izložbi i drugih događanja. Nastupi primjerice Prljavog Kazališta, Colonije, Shorty-a, Psihomodo popa, Elementala, Crvene jabuke, TBF-a, Cubisma, Zvonka Bogdana, Zabranjenog pušenja, Hladnog piva, te mnogih drugih domaćih i stranih umjetnika, a sve besplatno, čine osječku studentsku scenu jedinstvenom u Hrvatskoj; borba za studentska prava – od uvođenja dodatnih rokova za studente, povećanja broja stipendija, poboljšanja uvjeta smještaja u studentskim domovima, proširenjem prava korisnicima studentske prehrane na iksicama koji su dosada bili nepravedno zakinuti, uvjetima prehrane, do raznih lobiranja, pregovaranja i drugih sredstava “tihe diplomacije” ... Najbolji primjer toga je bilo uvođenje besplatnog gradskog prijevoza V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

165


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

u travnju 2009. godine, koje je nažalost početkom listopada 2009. godine odlukom nove gradske uprave zbog recesije ukinuto; obnova Multimedijskog centra Studentskog zbora traje i dalje. O opravdanosti svih aktivnosti vezanih uz Multimedijski centar dovoljno govori činjenica o posjećenosti od preko 2200 studenata mjesečno; suradnja i partnerski odnos sa studentskim udrugama u njihovim projektima reforma sveučilišnog športa, koja već daje rezultate (primjerice prvo mjesto među hrvatskim sveučilištima u muškoj košarci, ženskoj odbojci, u muškom rukometu itd. i odlični rezultati na međunarodnim natjecanjima); brojne humanitarne i druge aktivnosti.

166

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

Ured za studente s invaliditetom

Osijek, Cara Hadrijana b.b.(Sveučilišni kampus) e-mail: dspanic@unios.hr

Ured za studente s invaliditetom vode i koordiniraju Voditelj ureda: Prof. dr. sc. Drago Žagar, prorektor za nastavu i studente Stručni suradnik: Damir Španić, dipl. nov., stručni suradnik za studentska pitanja i studente s invaliditetom Vrijeme određeno za rad sa studentima: od ponedjeljka do petka od 9.00 do 12.00 sati.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

167


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

U akademskoj godini 2009./2010. počeo je s radom Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, osnovan Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera na sjednici 26. svibnja 2008. godine. Nalazi se u Sveučilišnom kampusu u zgradi na uglu Hadrijanove i Svačićeve ulice, koju dijeli sa Studentskim zborom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Ured za studente s invaliditetom prije svega djeluje kao jedinstveni sveučilišni ured koji studentima s invaliditetom pruža informacije i podršku u prostorima ureda, te nastoji rješavati specifične potrebe pojedinih studenata s invaliditetom. Naravno, informacije mogu dobiti i svi oni koji su zainteresirani za studij, a nisu sigurni o svojim pravima i mogućnostima studiranja na odabranom fakultetu. Veliki problem budućih studenata, ali i onih koji već studiraju, je nepoznavanje vlastitih prava, koja su regulirana čitavim nizom propisa. Zato je jedna od zadaća ureda proučavanje zakonske regulative koja određuje status osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, da bi se studentima efikasno mogla pružiti i pravna pomoć. Također, ured nastoji putem radionica i edukacija senzibilizirati akademsku zajednicu za probleme studenta s invaliditetom. U svrhu planiranja aktivnosti ured prikuplja informacije o broju studenata s invaliditetom i izrađuje bazu podataka. Osnovne (temeljne) zadaće Ureda za studente s invaliditetom su: - pružanje stručne pomoći studentima s invaliditetom za studije koji se izvode na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i njegovim znanstvneo-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama te sustavnim pristupom zadovoljavanja obrazovnih i socijalno-psiholoških potreba studenata s invaliditetom, - praćenje potreba studenata s invaliditetom radi poboljšanja uvjeta smještaja i studiranja, - unapređivanje međunarodne suradnje i razmjene studenata s invaliditetom (u suradnji sa Službom za međunarodnu suradnju i međusveučilišnu suradnju – Odsjekom za međunarodne projekte i mobilnost studenata i nastavnika), 168

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

- pružanje stručne pomoći pri prijavi i realizaciji projekata domaćih i inozemnih (u suradnji s Uredom za projekte i programe Sveučilišta), - organiziranje svih vrsta pomoći studentima s invaliditetom u tijeku studija (pravnu, psihološku pomoć, pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i sl), te - osiguravanje kvalitetnog pristupa visokom obrazovanju svim studentima koji zbog bolesti ili oštećenja (bez obzira na rješenje o invalidnosti) imaju teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti (uz studente s oštećenjem vida i sluha te tjelesnom invalidnošću, uključiti i studente s kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja). Osnovno što budući studenti s invaliditetom trebaju znati je da imaju pravo na prilagođen pristup polaganja ispita državne mature, a kandidatima sa 60 postotnim i višim invaliditetom omogućuje se izravan upis na studijske programe na visokim učilištima izvan redovne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag. Prijeđenim pragom se smatraju položeni ispiti državne mature koji su uvjet za upis pojedinih studijskih programa. Također, redoviti studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti imaju pravo na izravno mjesto u studentskom domu. Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nastoji osigurati kvalitetniji pristup visokom obrazovanju kroz pristup zadovoljenju obrazovnih potreba studenata s invaliditetom i nastojanju povećanja njihovog broja. Ured svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka i prije svega poštuje njihovo pravo na izbor.

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

169


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odsjek za športsku djelatnost

Osijek, Reisnerova 46 a tel/fax: 031 213 899 e-mail: studentski.sport@os.t-com.hr

Voditelj odjeljka: Dražen Nikšić, prof.

170

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

Osnovni ciljevi i zadaće Studentskog športskog saveza su promicanje, unapređenje, omasovljenje i organizirani razvitak športa na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Temeljne zadaće Odsjeka za šport su: 1. Planirati i programirati razvoj sveučilišnog športa 2. Sudjelovati u utvrđivanju strategije razvoja studentskog športa na Sveučilištu 3. Objedinjavati i usklađivati aktivnost članova (Studentskih športskih klubova) 4. Stvarati uvjete za kontinuiranu studentsku športsku aktivnost 5. Djelovati na povećanju broja sudionika u sveučilišnom športu 6. Organizirati športska natjecanja i priredbe 7. Surađivati s drugim studentskim Udrugama i savezima, Hrvatskim sveučilišnim športskim savezom i drugim športskim klubovima i zajednicama 8. Surađivati s međunarodnim studentskim športskim asocijacijama 9. Promicati studentski šport putem javnog informiranja Ekipna i pojedinačna natjecanja Sveučilišnog športskog prvenstva za studentice i studente organiziraju se u sljedećim športovima: 1. mali nogomet 2. košarka 3. odbojka 4. rukomet 5. šah 6. stolni tenis 7. tenis 8. plivanje 9. kuglanje 10. odbojka na pijesku 11. biljar Za športove koji nisu obuhvaćeni Sveučilišnim športskim prvenstvom Republike Hrvatske organiziraju se posebna državna prvenstva na kojima sudjeluju naše studentice i studenti prema V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

171


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

financijskim mogućnostima. Natjecanja se održavaju u atletici, veslanju, judu, karateu, krosu, aerobiku itd. Reprezentacije Sveučilišta tijekom akademske godine sudjeluju na Sveučilišnom športskom prvenstvu Republike Hrvatske, europskim službenim natjecanjima i međunarodnim prijateljskim turnirima. Sveučilišne ekipe športskim natjecanjima obilježavaju Studentski dan športa, Dan Grada Osijeka i Sveučilišni športski dan. U prošloj akademskoj godini postignuti su zavidni rezultati na Sveučilišnom športskom prvenstvu Republike Hrvatske kako slijedi: 1. mjesto u rukometu (studenti) 1. mjesto u odbojci (studentice) 2. mjesto u šahu (studentice) 2. mjesto u judu (studentice) 3. mjesto u stolnom tenisu (studentice i studenti) 3. mjesto u tenisu (studentice) 3. mjesto u odbojci na pijesku (studenti) Na Europskom studentskom prvenstvu u rukometu, održanom u Rijeci, reprezentacija (studenti) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osvojila je 7. mjesto. Na Europskom studentskom prvenstvu u odbojci, održanom u Kragujevcu, reprezentacija (studentice) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osvojila je 8. mjesto. Na kraju akademske godine izvršit će se izbor najbolje studentice i studenta športaša Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji će biti nagrađeni priznanjima. Pozivamo sve studentice i studente športaše i sve one koji to žele biti da se uključe u rad Studentskog športskog saveza.

172

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

STUDENTSKE STIPENDIJE I NAGRADE

DRŽAVNE STIPENDIJE Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa jednom godišnje raspisuje natječaj za dodjelu državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknadi djela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija. Mjerila i način ostvarivanja prava na dodjeljivanje državnih stipendija utvrđena su Pravilnikom o dodjeljivanju državnih stipendija. Državne stipendije se dodjeljuju: • osobito nadarenim redovitim studentima • redovitim studentima deficitarnih studija i struka u Republici Hrvatskoj • redovitim studentima koji će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima • redovitim studentima – hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i njihova djeca • redovitim studentima s prebivalištem u Gradu Vukovaru • redovitim studentima – koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili kod udomiteljskih obitelji • ostalim redovitim studentima dodiplomskih studija. Natječaj za dodjelu stipendija sadrži sve podatke potrebne pristupnicima, a osobito: ukupan broj stipendija i vrstu stipendije, visinu stipendije, mjerila za dodjelu stipendija, rokove za provedbu natječaja te isprave koje se prilažu prijavi. STIPENDIJE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA Stipendije se dodjeljuju najuspješnijim redovitim studentima, studentima s invaliditetom i studentima vrsnim športašima V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

173


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku počevši od druge godine studija, koji moraju ispunjavati sljedeće Opće uvjete: • prosječna ocjena tijekom studija ne može biti manja od 4,0 • stečeni uvjeti za upis u višu godinu studija sukladno Odluci Senata Sveučilišta o uvjetima upisa u višu godinu studija, • da nisu stariji od 26 godina, • da nisu korisnici drugih stipendija. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta objavljuje se na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta i INTERNET stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odabir pristupnika za dodjelu stipendija vrši Sveučilišno povjerenstvo za dodjelu stipendija, a popis stipendista potvrđuje Senat Sveučilišta.

OSJEČKA AKADEMSKA ZAKLADA (“DR. ING. CESARE CUSAN”) Zaklada je utemeljena na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Sredstva zaklade iz kojih se isplaćuje pomoć studentima osobno je darovao gospodin dr. ing. Cestare Kusan. Cilj i zadaća Zaklade je da 100 studenata lakše i uspješnije studiraju. Pored dodjela stipendija Zaklada je utemeljila i godišnju nagradu za 5 najboljih studenta tehnike i matematike.

REKTOROVA NAGRADA Rektor Sveučilišta nagrađuje studente preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija znanstveno-nastavnih/umjetničko nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Rektorova nagrada se dodjeljuje za najbolji seminarski rad, stručni rad ili umjetničko djelo studenata radi promicanja studentskog stvaralaštva te kao poticaj u daljnjem studiju. Nagrada se dodjeljuje povodom obilježavanja Dana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

174

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


STUDENTSKE UDRUGE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

Udruga studenata – AIESEC Osijek Gajev trg 7, 31000 Osijek, Hrvatska Tel/fax: +385 31 22 44 70 e-mail: osijek.hr@aiesec.net web: http://www.aiesec-osijek.hr

Opće informacije AIESEC je najveća međunarodna organizacija mladih ljudi koja im pomaže u otkrivanju i razvoju svojih liderskih potencijala kako bi imali pozitivan utjecaj na društvo i zajednicu. Od 1948. godine AIESEC djeluje kao nezavisna, apolitična, edukacijska organizacija koja promovira društveno odgovorno ponašanje, poduzetništvo i liderstvo. AIESEC kao organizacija prepoznaje potrebe modernog tržišta rada i povezuje kompanije s mladim kvalitetnim ljudima iz internacionalnog okruženja. Prikupljamo i regrutiramo top talente sa svih sveučilišta diljem svijeta koji prolaze kroz detaljan proces edukacije sastavljen od edukativnih konferencija, rada na projektima, liderskih i menadžment pozicija i sl. AIESEC u Hrvatskoj je osnovan 1953. godine i funkcionira kao mreža od 5 lokalnih odbora: Osijek, Rijeka, Split, Varaždin i Zagreb. Članovi AIESEC-a su studenti koji su pored znanja sa fakulteta zainteresirani i za praktična znanja i iskustva. Kroz AIESEC studenti razvijaju svoju kreativnost i organizacijske sposobnosti. To se ostvaruje kroz međunarodni program stručne prakse kao osnovnu djelatnost AIESEC-a kao i kroz organizaciju različitih društveno korisnih i priznatih projekata, programa i aktivnosti. AIESEC Osijek lokalni odbor osnovan je 1962. godine, samo godinu dana nakon što je osnovan Ekonomski fakultet u Osijeku. Od tada do danas kroz njega je prošlo preko 350 članova, a trenutno ih broji oko 50 aktivnih članova. Tokom godina bavili smo se razvijanjem svojih članova kroz njihovu dodatnu edukaciju, angažiranost oko aktualnih tema te međunarodnu razmjenu studenata (kroz slanje naših studenata na stručnu praksu u V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

177


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

inozemstvo, te primanje stranih studenata na stručnu praksu u domaće gosp. subjekte). Prilike u AIESEC-u AIESEC predstavlja niz mogućnosti koje privlače i razvijaju mlade ljude kako bi demonstrirali liderstvo, multifunkcionalne vještine, svijest o sebi, učinkovitost, proaktivnost i sposobnost globalnog razmišljanja te rada u različitim okruženjima. To izdvaja AIESEC-ovce od ostalih studenata i diplomanata. To je AIESEC razlika. AIESEC iskustvo se sastoji od nekoliko faza: • Uvod u AIESEC: Prepoznajemo mlade ljude s potencijalom i željom za razvojem. Dajemo im prilike i okvire za razvoj unutar organizacije. • Preuzimanje odgovornosti: Upoznavajući temelj naše organizacije dajemo priliku našim članovima da preuzimaju odgovornost za programe i aktivnosti vezane uz teme i sporna pitanja našeg društva. • Vodstvo: Najintenzivniji dio AIESEC iskustva u kojem članovi razvijaju vještine i znanja jednog vođe kroz timski rad voditeljske pozicije. • Razmjena: Koristeći međunarodnu platformu mogućnosti, naši članovi mogu dobiti radna, kulturna, poduzetnička i društvena iskustva. • Kretanje ka budućnosti: Nakon svih navedenih iskustava, mladi ljudi mogu dijeliti svoja znanja i „know how“ u društvu u koje se uključeni, dajući drugima uvid u dijelove svojeg iskustva. Kroz AIESEC iskustvo se studentima pruža prilika za međunarodnu stručnu praksu, liderstvo i sudjelovanje u globalnom okruženju za učenje. LIDERSKE PRILIKE U AIESEC-u se fokusiramo na razvoju vještina koje su potrebne budućim liderima; poduzetničke, kulturološki osjetljive, društveno odgovorne i aktivno učenje kroz cijeli život. Vodi tim koji: 178

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

• Prodaje programe razmjene studenata tvrtkama; • Vodi program razmjene vezan uz neki društveni problem;

• Vodi proces regrutacije na sveučilištu; • Vodi nove članove kroz proces indukcije; • Organizira edukativnu aktivnost za članove; • Organizira konferencije. Budi dio nacionalnog ili međunarodnog tima koji: • Vodi AIESEC na 4 do 50 različitih sveučilišta; • Vodi edukaciju, predavanja i treninge na konferencijama za do 300 ljudi; • Prodaje i rukovodi sa partnerstvima za kompanije i organizacije; • Predstavlja svoju zemlju na AIESEC konferencijama; • Vodi razvoj nacionalnih strategija za različita funkcijska područja. GLOBALNO OKRUŽENJE ZA UČENJE Od virtualnih globalnih rasprava i iskustva u timskom radu, do stotina prilika za sudjelovanje na sastancima, AIESEC vam nudi jedinstveno globalno okružje za učenje kako bi istražili i razvili svoj potencijal. Sudjelujući u aktivnostima AIESEC-a, razvijate određene liderske kompetencije koje vam pomažu da poboljšate svoje osobne i profesionalne vještine. Te kompetencije se pažljivo prate u organizaciji kroz cijelo vaše iskustvo u AIESEC-u, te na taj način možete vidjeti i pratiti svoj razvoj. RAZVIJ SVOJE LIDERSKE VJEŠTINE Funkcijske vještine: • Prodaja i marketing • Strateško planiranje • Ljudski resursi • Računovodstvo • Komunikacija • Menadžment projekata V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

179


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

Meke vještine: • Vođenje tima; • Javni nastupi i prezentiranje; • Svjesnost međukulturalnih raznolikosti; • Trening i facilitiranje; • Učenje i vježbanje novih jezika. Međunarodna razmjena studenata Međunarodne prakse su najintenzivnije iskustvo koje AIESEC nudi. Svake godine omogućavamo priliku za život i rad u stranoj zemlji za preko 7,500 članova na područjima menadžmenta, tehnologije, obrazovanja i razvoja. VRSTE PRAKSE: • Menadžment: administracija, financije, računovodstvo, marketing, menadžment • Razvojne: obično u ne-vladinom sektoru, prakse često vezane za različite probleme u društvima u razvoju. • Tehničke: menadžment i razvoj web-a, softwarea, mreža, baza podataka, te iskustvo rada u elektrotehnici i strojarstvu. • Edukacijska: razvoj nastavnog plana i programa, podučavanje i savjetovanje u edukacijskom sektroru. DETALJI I LOGISTIKA • Trajanje: 6 tjedana do 18 mjeseci; • Plaća pokriva troškove života; • Potrebno je 2 do 7 mjeseci kako bi se pronašla praksa i završio selekcijski proces

IAESTE IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), odnosno Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti međunarodna je neprofitabilna i nepolitička studentska udruga za razmjenu stude180

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

nata na stručnoj praksi. Glavni cilj IAESTE je da studentima visokog obrazovanja omogući stjecanje radnog iskustva u jednoj od 85 zemalja članica. Ali isto tako, cilj udruge je i širenje razumijevanja i dobre volje među ljudima bez obzira na naciju, rasu, vjeroispovijest ili spol. IAESTE je osnovan 1948. godine na Imperial Collage u Londonu. IAESTE Croatia kao samostalna članica djeluje od 16. siječnja 1992., kada je primljena u međunarodnu udrugu IAESTE. Međutim, IAESTE djeluje na hrvatskim sveučilištima od 1952. godina kada je započeto s radom na Sveučilištu u Zagrebu. IAESTE Croatia djeluje na pet hrvatskih sveučilišta: Zagreb, Osijek, Rijeka, Split i Dubrovnik. Rad udruge na nacionalnoj razini vrši se preko lokalnih odbora koji djeluju na ovih pet sveučilišta. Članovi lokalnog odbora podijeljeni su u radne grupe: Administracija, Jobraising, Incoming, Outgoing, Commtech, Poslovanje, Ljetna recepcija i Marketing. Svaka radna grupa preuzima određeni dio rada i odgovornosti u lokalnom odboru. Osnovna djelatnost lokalnog odbora je prikupljanje praksi od hrvatskih tvrtki i dočekivanje stranih studenata koji dolaze na praksu u Hrvatsku. Razmjena studenata obavlja se po načelu reciprociteta, odnosno, koliko praksi skupi lokalni odbor, toliko studenata s tog sveučilišta ide na praksu u inozemstvo. Osim ove primarne djelatnosti, lokalni odbor radi na još mnogo projekata u kojima sudjeluju članovi lokalnih odbora IAESTE Croatia, strani studenti koji su u to vrijeme na praksi u Hrvatskoj, ali i članovi drugih lokalnih odbora diljem Europe. Organiziraju se seminari i vikendi edukacijske ili motivacijske prirode, ali i veći projekti kao što su Twinn i Gett u kojima strani studenti i praktikanti imaju priliku vidjeti ljepote naše regije te upoznati našu kulturu i običaje. HUMRSPTZ IAESTE CROATIA Istarska 5, 31000 Osijek 031/220-629 osijekiaeste.hr

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

181


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

ELSA

ELSA (The European Law Students’ Association) jest najveća međunarodna udruga studenata prava i mladih pravnika, utemeljena još 1981. g. u Beču. Osnovali su je studenti prava iz Austrije, Mađarske, Poljske i Zapadne Njemačke. Danas broji 37 država članica djelujući na više od 200 pravnih fakulteta u Europi okupljajući više od 25 000 članova. Po svom karakteru ELSA je nepolitička, neovisna i neprofitna udruga sa savjetodavnim statusom pri UN-u i Vijeću Europe. Bitno je napomenuti da ELSA na području Republike Hrvatske djeluje od 1992. g. te je punopravna članica ELSA-e International. ELSA Hrvatska okuplja lokalne grupe na četiri pravna fakulteta - Osijek, Zagreb, Split i Rijeka. Ciljevi su ELSA-e razvoj, promicanje i unapređivanje znanja i komunikacije među studentima prava i mladim pravnicima na području pravnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i znanstvenog rada. ELSA njeguje nastojanja za širenjem znanja i harmonizacijom Europskog prava, pripremajući svoje članove za što bolji rad u uvjetima opće europske integracije. Kroz sljedeće aktivnosti ELSA Internacional, ELSA Hrvatska, a tako i ELSA Osijek nastoje ostvariti navedene ciljeve: • Akademske aktivnosti-AA (izdavanje se časopis ELSA SPEL, program studija u inozemstvu, izdavanje periodične publikacije “Vodič kroz pravne studije u Europi” i uključivanje u natjecanje u pisanju eseja, simulirana sudska suđenja (Moot Court Competition) i pravno istraživački program. • Program razmjene studentskih praksi-STEP nudi studentima godišnje oko 400 praksi u odvjetničkim tvrtkama, bankama i institucijama diljem Europe, SAD-a i Indije. • Seminari i konferencije-S&C godišnje organizira više od stotinu seminara na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini okupljajući sudionike iz cijelog svijeta. • Tematski projekti, Međunarodni fokus program (IFP) • ELSA ONLINE

182

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

FISEC Udruga studenata Prehrambeno-tehnološkog fakulteta

Tijekom agresije na Republiku Hrvatsku i grad Osijek 1991. godine, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek, ostao je bez svojih zgrada na Tenjskoj cesti. Djelujući na 6 lokacija u gradu, fakultet je nastavio svoj rad, ali je izgubio jedinstvo svojih studenata. Vizija o novoj zgradi bila je daleko od ostvarenja, no vizija o zajedničkom djelovanju studenata počela se razvijati. Grupica entuzijasta odlučila je stvoriti studentsku organizaciju koja će okupiti studente. Kao rezultat toga, 28. travnja 1994. godine osnovano je Udruženje studenata prehrambene tehnologije, FESA (Food Engineering Students Association). U veljači 1996. godine FESA mijenja ime u FISEC (Food Industry Students Association Council) FISEC Osijek članica je FISEC-a Europe. Svoje djelovanje ostvaruje u Generalnoj skupštini, Upravnome odboru i 10 koordinativnih grupa. Udruga FISEC svojim djelovanjem nastoji približiti struku, kako novopristiglim studentima, tako svim ostalima zainteresiranim za to područje. Među najznačajnije projekte ubrajaju se VII. Konvencija o prehrani, tradicionalna manifestacija koja okuplja studente tehničko-tehnoloških i biotehnoloških fakulteta Europe te V. Tehnologijada, tradicionalno športsko-znanstveno natjecanje studenata tehnoloških fakulteta Hrvatske. Ostale aktivnosti FISEC-a su: • upoznavanju nacionalnih i međunarodnih institucija s djelatnošću FISEC-a, • podržavanju daljnjeg razvoja uzajamnih odnosa fakulteta (sveučilišta), • organiziranju razmjene studenata između europskih sveučilišta i organizacija FISEC • aktivnom podržavanju razvoja komunikacija između fakulteta (sveučilišta) i prehrambenih industrija, • djelovanju u poboljšanju uvjeta studiranja,

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

183


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

• suradnji sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu, • suradnji sa svim tehnološkim fakultetima u RH redovnim sudjelovanjem i realiziranjem projekta "Hrvatska tehnologijada", • praćenju razvoja prehrane i prehrambene industrije kroz sajmove, seminare, kongrese, tribine i druge aktivnosti u skladu s našim mogućnostima.

IFMSA Croatia (dosada CroMSIC) organizacija je studenata medicine Republike Hrvatske koja se bavi nacionalnim i međunarodnim aktivnostima i usmjerena je ka uzajamnom povezivanju i razmjeni iskustava među studentima medicine. IFMSA Croatia je punopravni član IFMSA (International Federation of Medical students’ Associations, tj. Međunarodna udruga studenata medicine). IFMSA je priznata od Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO) i Ujedinjenih Naroda te broji devedesetak članica. U Hrvatskoj, na sva 4 Medicinska fakulteta, djeluju podružnice IFMSA Croati-e, a od 1997. i u Osijeku. IFMSA Croatia se bavi raznim aktivnostima. Međunarodne aktivnosti • razmjena studenata – prihvat stranih studenata i odlazak naših studenata • sudjelovanje na kongresima i radionicama Međunarodne udruge studenata medicine • ljetne škole s tematskim radionicama Međunarodni projekti “Utjecaj studija na zdravlje studenata medicine” – službeni projekt IFMSA koji se bavi medicinskom edukacijom. Projekt je

184

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

započet u Hrvatskoj i proširio se u Francusku, Egipat, Njemačku, Tursku i Poljsku. Ostale aktivnosti • AIDS – jedno od najvažnijih aktivnosti – predavanja, anti AIDS Party, tribine • Odbor za prevenciju spolno prenosivih bolesti • Odbor za medicinsku edukaciju • Tečaj "Znakovni jezik medicinara" Osim medicine, cilj Udruge je i upoznavanje drugih kultura, zemalja, fakulteta te studiranje medicine na “drugačiji” način i stjecanje nezaboravnih iskustava.

EUROPSKA MEDICINSKA STUDENTSKA ASOCIJACIJA OSIJEK

STUDENTSKA SEKCIJA HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA OSIJEK

EMSA je međunarodna udruga studenata medicine koja djeluje od početka devedesetih prošlog stoljeća. Na Medicinskom fakultetu u Osijeku djeluje od 2002. godine. Ista skupina entuzijasta istovremeno je pokrenula i rad Studentske sekcije Hrvatskog liječničkog zbora pa možemo govoriti i o dvije udruge, no one imaju iste članove, iste ciljeve, zajedničke projekte, voditelje; stoga smo ipak jedna udruga. Program naše udruge je koncipiran tako da članove naše šire zajednice, na edukativan i mladima pristupačan način, upozna sa problemima vezanim uz njihovo zdravlje te mogućnostima njihovog sprečavanja. Problemi kojima se mi bavimo nisu samo zdravstvenog karaktera već poprimaju i razmjere opće-društvenog problema. Osim toga, kao studentima medicine, cilj nam je u široj populaciji stvoriti pozitivne stavove V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

185


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

prema ostvarenju osnovnih prava na zdravlje i prema korištenju zdravstvene zaštite. Projekti kojima se trenutno bavimo su: • „BOLNICA ZA MEDVJEDIĆE“ – projekt je nastao prije desetak godina u Švedskoj s ciljem smanjivanja straha djece od odlaska liječniku. Radi se o modelu bolnice u kojoj je studentima medicine povjerena odgovorna uloga liječnika, a djeci, starosti od 3 do 12 godina, uloga roditelja njihovih bolesnih medvjedića. Na ovaj način djeca u jednoj drugačijoj ulozi prisustvuju situaciji koja, većini njih, u pravom životu ulijeva nepovjerenje i strah. Djeca se boje onoga što ne razumiju, stoga student tijekom pregleda medvjedića nastoji djetetu objasniti zašto koristi stetoskop, pregledava grlo, prepisuje lijek… Studenti koji sudjeluju u ovom projektu obavezno prije toga moraju proći edukaciju o tome kako se pristupa i ophodi s djecom. • „PEDIJATRIJA-OBITELJ ZA BLAGDANE“ – Djeci je i ovako teško boraviti u bolnici, a sigurno je najteže biti odvojen od obitelji za blagdane - zato je prvi i osnovni cilj ovog projekta „donijeti“ bolesnoj djeci blagdanski ugođaj, barem na kratko - i to ne samo na osječku, nego i na vukovarsku i vinkovačku pedijatriju. To postižemo: malim, ali slatkim darovima, čitanjem bajki, izradom lutaka i lutkarskog „kazališta“, ukrašavanjem odjela božićnim dekoracijama. • „TWINNING PROJECT“ – projekt koji povezuje članove EMSA-e na socijalnoj i kulturnoj razini… Cilj TP-a je načiniti čvrstu mrežu EMSA organizacija diljem Europe i stvoriti pozitivan duh i prijateljsko ozračje unutar organizacije. Cilj ovog projekta je razmijena iskustava te upoznavanje načina studiranja, života te kulturnog života studenata u drugim zemljama. • „PREVENCIJOM DO ZDRAVLJA“ - obuhvaća predavanja i radionice na teme: Prevencija bolesti ovisnosti Prevencija raka dojke Prevencija spolno prenosivih bolesti i kontracepcija Alergijske bolesti – problem današnjice 186

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

Članovi udruge u dogovoru sa srednjim školama, fakultetima i srednjoškolskim domovima održavaju predavanja, radionice i debate na te teme. • „ZNANJE VJEŠTINA“ – Studenti medicine tijekom svog studija pročitaju brojne knjige, nauče mnogo teorije, no nemaju priliku svoje znanje praktično primijeniti, možda ne svi, ali velika većina njih. Brojni studenti završe fakultet, prime diplomu i prisegnu Hipokratu, a da nikada nisu dali injekciju, intubirali ili šivali, a kamoli učinili konikotomiju. Uporabom najmodernijih tehnika proizvedeni su iznimno realistični modeli, koji pružaju mogućnost simulacije gotovo svih situacija u hitnoj medicini te vježbanja postupaka nužnih za rješavanje tih situacija. Pomoću lutaka studenti vježbaju izvoditi sve načine pristupa pacijentu u nevolji kojih bi se inače pribojavali. Pogreške su u ovom slučaju dozvoljene te je iz njih najvažnije izvući dobru poruku te na taj način mogu vidjeti rezultat svojih odluka i postupaka. • SURADNJA S UDRUGOM „PLAMENA PTICA“ - koja okuplja djecu s posebnim potrebama i njihove roditelje • Odlasci na studentske kongrese i ljetne škole

MODUS Medicinska osječka udruga studenata „MODUS“ osnovana je na osnivačkoj Skupštini 04.05.2007. godine kao lokalna udruga studenata Medicinskog fakulteta Osijek, s ciljem očuvanja i promicanja studentskih prava i interesa. Osnivači udruge su tadašnji studenti II. godine Ivan Štefanac, Duško Šoštarić, Antun Previšić i Juraj Mark Poje. Za prvog Predsjednika udruge izabran je Ivan Štefanac. Odmah po osnutku MODUS je kao krovno tijelo na sebe preuzeo uređivanje i tiskanje studentskog časopisa GMO – Glasilo medicinara Osijek. Tako je postavljen temelj na koji će se, kroz kasniji rad, nadograđivati svi ostali projekti i aktivnosti udruge. Uz izdavanje časopisa GMO udruga provodi i brojne projekte od općedruštvenog značaja usmjerene ka podizanju svijesti o V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

187


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

zdravlju, zdravom načinu života i prevenciji bolesti, te obuhvaćajući njima populaciju od vrtićke djece do osoba treće životne dobi. Također, svjesni činjenice da studenti medicine trajno teže vlastitom usavršavanju i stjecanju novih znanja i vještina MODUS za svoje članove organizira odlaske na razne kongrese i simpozije s područja biomedicine, te na kratka putovanja edukativnog karaktera. Sve studente Medicinskog fakulteta Osijek zainteresirane za pisanje u studentskom časopisu GMO ili za sudjelovanje u nekom od ostalih projekata udruge pozivamo da se učlane u MODUS, te kroz djelovanje u udruzi pomognu društvenoj zajednici u kojoj žive, upoznaju nove ljude i steknu dragocjena iskustva koja im itekako mogu koristiti u daljenjem životu.

Libros - Klub studenata knjižničarstva Klub studenata knjižničarstva u Osijeku “Libros” udruga je koju su utemeljili studenti Katedre za knjižničarstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u studenom 2002. godine. Skraćeni naziv kluba je KSKL, a strani naziv Kluba je Students of Librarianship Club “Libros”. Klub djeluje prema Statutu Kluba. Sjedište Kluba je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, pri Katedri za knjižničarstvo. Klub posjeduje i službeni žig. Članovi su Kluba svi studenti knjižničarstva, a bavi se povezivanjem i suradnjom s drugim studentskim i sličnim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu te šire u Hrvatskoj (Biblion iz Zagreba, Zara iz Zadra) i u svijetu, promicanjem knjižničarstva kao struke. Sudjeluje u radu Katedre za knjižničarstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, u Organizacijskom odboru Međunarodnog skupa Libraries in the Digital Age – LIDA koji se organizira u suradnji sa Sveučilištem Rutgers u SAD-u, na kojem se svake godine okupljaju stručnjaci iz cijele Hrvatske i inozemstva. Osnovni cilj Konferencije je ukazati na promjene i u knjižnicama i drugim informacijskim ustanovama uzrokovane naglim razvojem tehnologije. Stručnjaci iz cijeloga svijeta na osnovi vlastitih istraživanja i uočenih problema raspravljaju o utjecajima promjena i ukazuju na moguća rješenja. 188

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

Uz podršku Katedre za knjižničarstvo, članovi Librosa organiziraju stručne izlete i putovanja vezana uz struku po Hrvatskoj i inozemstvu (BOBCATSSS – Međunarodni simpozij u organizaciji studenata knjižničarskih i informacijskih škola i njihovih profesora i drugih informacijskih stručnjaka; AKM – Arhivi, knjižnice, muzeji...) te svake godine putuju na sajmove knjiga u Zagreb i Pulu. Mrežne stranice Kluba dostupne su na www.ffos. hr/libros. Osim stručnim usavršavanjem, Klub se bavi i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena pa su pokrenute i Književne večeri u prostorijama Kluba mladih Paklena naranča Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, na kojima studenti mogu čitati svoje radove i kasnije ih objaviti na mrežnim stranicama na kojima se mogu naći i druge korisne informacije za sve studente.

Udruga studenata prava „LEGOS“ Udruga studenata prava „LEGOS“ nezavisna je, nepolitična i neprofitabilna studentska organizacija s jednakim šansama za svakoga. Glavna svrha Udruge je publikacija lista studenata Pravnog fakulteta u Osijeku – Legosa te promoviranje Pravnog fakulteta u Osijeku i njegovih studenata. Udruga je otvorena za svakog zainteresiranog studenta koji je spreman baviti se izvannastavnim aktivnostima unutar naše Udruge ili se jednostavno želi kvalitetno družiti! Osim glavne svrhe i cilja, Udruga se bavi i ostalim djelatnostima: Promicanje interesa studenata Pravnog fakulteta u Osijeku te iznošenje i rješavanje problematike vezane uz studij u cilju poboljšavanja i unaprjeđenja studiranja; promicanja svijesti o studiranju među studentima te zbližavanje studenata svih godina; organiziranje studentskih, sportskih i ostalih aktivnosti; suradnja sa studentskim i građanskim udrugama i organizacijama u cilju međusobne povezanosti, rada, zajedničkih interesa i djelatnosti; suradnja s domaćim i inozemnim udrugama i organizacijama u cilju promidžbe studenata, studiranja i studentskog života; organizacija i sudjelovanje u druženjima i izmjeni iskustava s istim ili sličnim studentskim ili građanskim udrugama; V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

189


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

organizacija kratkih i edukativnih studentskih putovanja i izleta, organizacija znanstvenih, stručnih, kulturno-umjetničkih i drugih programa; organiziranje seminara, znanstvenih skupova, radionica, pravnih škola te pokretanje studentskih projekata iz svih područja pravnih i ostalih društveno-humanističkih znanosti; popularizacija pravne znanosti i njezinih grana; očuvanje ugleda i časti Pravnog fakulteta u Osijeku i njegovih studenata te očuvanje ugleda i časti Udruge. Ponos Udruge studenata prava „LEGOS“ jest njezin časopis, list studenata prava – Legos. Legos je kvalitetan časopis napravljen od strane našim članova i novinara, uglavnom iz redova studenata našeg Fakulteta. Tematika časopisa bazirana je na našem faksu, studiranju na njemu i izvan njega, pravnoj tematici, pravnoj praksi te studentskom životu uopće. Također sadrži i teme vezane uz događaje na Sveučilištu ili u Gradu, teme od povijesnog značaja te ostalim slobodnim temama ovisno o istraživanju i ažurnosti našim novinarima. Udruga je otvorena za svakog zainteresiranog studenta koji je spreman baviti se izvannastavnim aktivnostima unutar naše Udruge. Naš ured nalazi se u drugoj zgradi Pravnog fakulteta u Osijeku (Stjepana Radića 17). Možete nas kontaktirati putem telefona (224-500, 224-591) ili preko e-maila: legospravos.hr.

190

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Područna služba Osijek Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje

Za maturante

Prema rezoluciji o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju Vijeća ministara EU (2004): „Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje je skup različitih aktivnosti koje pojedincima omogućuju identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različito doba života, kako bi donijeli odluke o obrazovanju i zapošljavanju, te upravljali svojom profesionalnom karijerom.“ Sukladno tomu Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje u HZZ PS Osijek pomaže učenicima završnih razreda srednjih škola u donošenju odluke o izboru studija. Donijeti odluku o izboru studija nije jednostavno, jer na izbor studija utječu mnogobrojni čimbenici koje je potrebno uvažavati: interesi, sposobnosti, školski uspjeh i mogućnosti zapošljavanja nakon završenog fakulteta. Pomoć pri izboru studija svakako je dobrodošla od roditelja, profesora u srednjoj školi i prijatelja, a stručnu pomoć profesionalnog informiranja i savjetovanja možete dobiti u Odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Osijeku, Kneza Trpimira 2. U svrhu pomoći pri izboru studija omogućavamo vam pristup računalnom programu profesionalnog usmjeravanja „MOJ IZBOR“ u vlasništvu CASCAID organizacije V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

191


iz Velike Britanije. Hrvatski zavod za zapošljavanje izvršio je prilagodbu programa korisnicima u Hrvatskoj. Program maturantima nudi mogućnost pretraživanja informacija o 300 zanimanja, informacije o obrazovanju i mogućnostima zapošljavanja. Osim toga, testom interesa svakom testiranom kandidatu, program nudi prijedloge o najprimjerenijim zanimanjima. Uspješna karijera nije stvar sreće ili sudbine, vaš uspjeh ponajprije ovisi o vama samima. Planirati karijeru možete tek kada spoznate gdje su vaši interesi, vaše jake i slabe strane, tada ćete znati koji bi vam posao mogao odgovarati.


PREGLED STUDIJA NA ZNANSTVENO-NASTAVNIM/ UMJETNIČKO-NASTAVNIM SASTAVNICAMA PREMA ZNANSTVENIM PODRUČJIMA


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

1.Odjel za matematiku Preddiplomski studij

Diplomski studij

Sveučilišni preddiplomski studij matematike

Sveučilišni diplomski studij matematike smjer Financijska i poslovna matematika (Ovisno o interesu studenata postoji mogućnost pokretanja smjera Matematika i računarstvo)

Integrirani preddiplomski i diplomski studij Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

2. Odjel za biologiju Preddiplomski studij Biologija

Diplomski studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički Biologija; smjer: znanstveni

3. Odjel za fiziku Preddiplomski studij Fizika

Diplomski studij Fizika i informatika; smjer: nastavnički

4. Odjel za kemiju Preddiplomski studij Kemija

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

Diplomski studij Kemija – nastavnički smjer

195


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI 1. Elektrotehnički fakultet Preddiplomski studij Elektrotehnika Računarstvo

Diplomski studij Elektrotehnika smjerovi: Komunikacije i informatika Elektroenergetika Računarstvo

Stručni studij Elektrotehnika smjerovi: Elektroenergetika Automatika Informatika

2. Građevinski fakultet Preddiplomski studij Građevinarstvo; smjer: opći

Diplomski studij Građevinarstvo; smjerovi: Hidrotehnika, Nosiva konstrukcija, Organizacija tehnologija i menadžment građenja

Stručni studij Građevinarstvo; smjer: opći (redoviti i izvanredni studij)

3. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Preddiplomski studij Strojarstvo

Diplomski studij Strojarstvo; smjerovi: - Konstruiranje i razvoj proizvoda - Logistika proizvodnje - Inženjerstvo materijala - Strojarske tehnologije

PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

1. Medicinski fakultet Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina

196

Preddiplomski studij

Diplomski studij

Sestrinstvo Sestrinstvo; dislocirani studij u Pregradi Biomedicinsko laboratorijske tehnologije

Sestrinstvo

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI 1. Poljoprivredni fakultet Preddiplomski studij Poljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika Bilinogojstvo Hortikultura Mehanizacija Zootehnika

Diplomski studij Agroekonomika Bilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja Ekološka poloprivreda Mehanizacija Povrćarstvo i cvjećarstvo Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika

Stručni studij Agrarno poduzetništvo Bilinogojstvo; smjer: Ratarstvo Mehanizacija u poljoprivredi Zootehnika

2. Prehrambeno-tehnološki fakultet Preddiplomski studij Prehrambena tehnologija

Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Znanost o hrani i nutricionizam Procesno inženjerstvo

PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI 1. Ekonomski fakultet Preddiplomski studij Poduzetništvo Ekonomska politika i regionalni razvitak (trenutno u mirovanju) Financijski menandžment Marketing Menandžment Poslovna informatika Trgovina i logistika V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

Diplomski studij Poduzetništvo Financijski menandžment Marketing Poslovna ekonomija; smjerovi: - Menadžment - Poslovna informatika - Trgovina i logistika

Stručni studij Računovodstvo Trgovina

197


S V E U Č I L I Š T E J . J . S T R O S S M AY E R A U O S I J E K U

2. Pravni fakultet Integrirani preddiplomski i diplomski studij Pravo

Stručni studij Upravni studij

3. Učiteljski fakultet Integrirani preddiplomski i diplomski studij Učiteljski studij

Preddiplomski studij

Diplomski studij

Rani predškolski odgoj i obrazovanje

Rani predškolski odgoj i obrazovanje

PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 1. Filozofski fakultet Preddiplomski studiji Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni) Njemački jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni) Engleski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni) Filozofija (dvopredmetni Pedagogija (dvopredmetni) Povijest (dvopredmetni) Psihologija Informatologija Mađarski jezik

Diplomski studiji Hrvatski jezik i književnost; smjerovi: - Nastavnički (jednopredmetni i dvopredmetni) - Književno-istraživački (dvopredmetni) Njemački jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni); smjerovi: - Nastavnički - Prevoditeljski Engleski jezik i književnost; smjerovi: - Nastavnički (dvopredmetni) - Filološki (dvopredmetni) Prevoditeljski(jednopredmetni i dvopredmetni) Filozofija (dvopredmetni); smjer: Nastavnički Povijest (dvopredmetni); smjer: Nastavnički Pedagogija (dvopredmetni); smjer: Nastavnički Psihologija; smjer: Nastavnički Informatologija Mađarski jezik i književnost Pisana baština u digitalnom okruženju

2. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Integrirani preddiplomski i dodiplomski studij Filozofsko-teološki studij

198

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE


SVEUČILIŠTE J. J. STROS SMAYER A U OSIJEKU

UMJETNIČKO PODRUČJE 1. Umjetnička akademija Preddiplomski studiji Glazbena pedagogija Pjevanje Klavir

Diplomski studij Glazbena pedagogija Pjevanje; smjer: solistički Klavir; smjer: solistički

ODSJEK ZA LIKOVNU UMJETNOST

Likovna kultura

Likovna kultura

ODSJEK ZA KAZALIŠNU UMJETNOST

Gluma i lutkarstvo

Kazališna umjetnost; smjer Gluma i lutkarstvo

ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI 1. Odjel za kulturologiju

Interdisciplinarni studij Kulturologija; smjerovi: Preddiplomski studiji Kulturalni menadžment Medijska kultura Knjižničarstvo

V O D I Č ZA BUDUĆE STUDENTE

Diplomski studij Kulturalni menadžment Medijska kultura Knjižničarstvo

199

Vodic za studente 2012-13  

vodic za studente