Page 1

Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1,0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-01

Sustav upravljanja kvalitetom

Stranica 1/1

Priručnik kvalitete

Vrsta d o k u m e n t a Oznaka dokumenta Naslov d o k u m e n t a Kopija podliježe kontroli izmjene

PK-01 O z n a k a revizije d o k u m e n t a Rev. 1.0/2012 PRIRUČNIK KVALITETE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAVERA U OSIJEKU Ne Da X 1

Broj kopije

Revizija Izradio:

1.0

03.09.2012.

O b a v e z n a primjena o d

2.0

3.0

4.0

Voditeljica sustava kvalitete Marina Holjenko, dipl.iur.

Potpis: Datum: Pregledao:

03.09.2012. Glavna tajnica Z d e n k a Barišić, dipl.iur.

Potpis: Datum: Odobrio:

03.09.2012. Rektorica prof.dr.sc.dr.h.c. G o r d a n a Kralik

Potpis: Datum:

03.09.2012.

© 2012. Sva prava pridržana. Primjedba: Ovaj dokument je isključivo vlasništvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku i služi samo za službene potrebe Rektorata Sveučilišta te se u druge svrhe ne može koristiti. Umnožavanje, distribucija ili korištenje ovog dokumenta na bilo koji drugi način i bilo kojim sredstvima nije dopušteno bez pisane suglasnosti Rektora Sveučilišta.


2

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-02

2 Uvod

Stranica 1/4

Uvod

Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku je javno visoko učilište i obrazovna ustanova koja povezivanjem znanstvenog istraživanja, umjetničkoga stvaralaštva, studija i nastave razvija znanost, struku i umjetnost, priprema studente za obavljanje profesionalnih djelatnosti na temelju znanstvenih spoznaja i metoda, kao i umjetničkih vrijednosti, obrazuje znanstveni i umjetnički podmladak, sudjeluje u ostvarivanju društvenih interesa studenata te promiče međunarodnu, posebice europsku, suradnju u visokom obrazovanju te znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti. Sveučilište osigurava unutarnju i vanjsku mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, razvoj multidisciplinarnih studija te nadzor i stalni rast kvalitete, kao i konkurentnosti nastavnoga, znanstvenoga, umjetničkog i stručnog rada te razvija jedinstveni informacijski i knjižnični sustav. Ustroj Sveučilišta određen je Statutom Sveučilišta. Sveučilište Josipa Jurja strossmavera u Osijeku u svom ustroju ima 11 fakulteta, 1 Umjetničku akademiju, pet sveučilišna odjela te se u proteklom desetogodišnjem razdoblju (Odjel za matematiku) i petogodišnjem razdoblju (odjeli za biologiju, fiziku, kemiju, te 2010. Odjel za kulturologiju) u ustrojbenom smislu pokazala potpuna opravdanost osnutka sveučilišnih odjela u znanstvenim poljima: matematike, fizike, biologije i kemije u okviru znanstvenog područja prirodnih znanosti te ustroj prvog sveučilišnog odjela u interdisciplinarnom znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti-Odjela za kulturologiju. Tablica 1 - Pregled ustroja Sveučilišta u akademskoj 2011/2012. godini

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Fakulteti Ekonomski fakultet u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek Filozofski fakultet Osijek Građevinski fakultet Osijek Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Medicinski fakultet Osijek Poljoprivredni fakultet u Osijeku Pravni fakultet Osijek Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Učiteljski fakultet u Osijeku Sveučilišni odjeli

1. 2.

Odjel za biologiju Odjel za fiziku

3.

5.

Odjel za kemiju Odjel za matematiku Odjel za kulturologiju

1.

UmjetniČko-nastavna sastavnica Umjetnička akademija u Osijeku

4.

Sastavnice Sveučilišta Infrastrukturne ustanove i trgovačko društvo Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek Studentski centar u Osijeku Studentski centar u Slavonkom Brodu Tehnologijsko-razvojni centar Osijek d.oo. Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1,0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-02

2 Uvod

Stranica 2/4

Djelovanje Sveučilišta određeno je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03,105/04,174/04,46/07 i 63/11) i Statutom Sveučilišta Josipa Juna Strossmavera u Osijeku. Statutom Sveučilišta uređeno je ustrojstvo, djelatnost i poslovanje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku, ovlasti i način odlučivanja sveučilišnih tijela, način ustrojavanja i izvođenja sveučilišnih studija, status nastavnika, suradnika, znanstvenika i drugih zaposlenika, status studenata i druga pitanja značajna za Sveučilište, a u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Sveučilište ima svojstvo pravne osobe sa statusom javne ustanove i upisuje se u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Osijeku te u Upisnik visokih učilišta i Upisnik znanstvenih organizacija, koje vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Naziv Sveučilišta je Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku na hrvatskom jeziku i na latinskom jeziku Universitas Studiorum Josephi Georgii Strossmaver Osijekensis. Osnivač i nositelj osnivačkih prava Sveučilišta je Republika Hrvatska. Sveučilište je javno visoko učilište koje ustrojava i izvodi znanstveno, umjetničko i razvojno istraživanje, posebice ostvarivanje znanstvenih programa od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, umjetničko stvaralaštvo i stručni rad te na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje. Svoje zadaće Sveučilište ostvaruje u skladu s potrebama zajednice u kojoj djeluje. Svrha Sveučilišta proizlazi iz sadržaja osnovnih djelatnosti Sveučilišta utvrđenih Statutom Sveučilišta: visokoškolsko obrazovanje, ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te stručnih studija, ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih interdisciplinarnih studija, ustrojavanje i izvođenje programa stručnog usavršavanja u okviru cjeloživotnog obrazovanja, istraživanje i eksperimentalni razvoj u području prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva i biotehničkih znanosti, istraživanje u području društvenih znanosti, humanističkih znanosti te području umjetnosti, obavljane znanstvenog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim propisima, izdavačka, knjižnična i informatička djelatnost za potrebe nastave, znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih mišljenja i vještačenja. Sveučilište može obavljati i druge djelatnosti bez upisa u sudski registar u manjem opsegu koje služe unaprjeđivanju registrirane djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta te opreme. Organizacijski ustroj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku prikazan je na slici 1.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-02 2 Uvod

Stranica 3/4

REKTOR

KABINET REKTORA

Odjet za praćenje strategije razvoja Sveučilišta Odjel za protokol, odnose s javnošću i korespondenciju

GLAVNI T A J N I K

SREDIŠNJA SLUŽBA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE, NASTAVNU I ZNANSTVENU DJELATNOST SVEUČILIŠTA Odjel za pravne i normativne poslove

PROREKTORZA NASTAVU I STUDENTE

PROREKTORZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU

PROREKTORZA STRATEGIJU RAZVOJA I PROSTORNO PLANIRANJE

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU Odjel za nastavu i studente Odjel za informatiku

Odsjek za međunarodne projekte i mobilnost studenata i nastavnika Odjel za znanost, tehnologiju, projekte i programe

Odjel za gospodarenje imovinom i izgradnjom Sveučilišnog campusa

PROREKTOR ZA FINANCIJE I POSLOVNE ODNOSE

VODITELJ CENTRA

SAMOSTALMI ODJEL ZA FINANCIJSKU KONTROLU I REVIZIJU

SLUŽBA ZA FINANCIJE, POSLOVNE ODNOSE, INVESTICIJE I IZGRADNJU

CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

Odsjek za financijsku kontrolu

Odjel za proračun, financijsko poslovanje i kapitalne investicije

Odsjek za unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja Odsjek za planiranje i organizaciju stručnog usavršavanja nastavnika i stručno-admin istrativnog osoblja Sveučilišta Odsjek za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija

Odsjek za unutarnju reviziju


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku

Dokument

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-08

8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje

S t r a n i c a 4/4

Strategija Sveučilišta je temeljni dokument razvoja Sveučilišta koja definira postojeće stanje te strateške ciljeve i zadatke kao i buduće smjernice u srednjoročnom i dugoročnom razvoju Sveučilišta. Uzimajući u obzir činjenicu da je prethodna strategija iz 1999. godine, pod nazivom „Program obnove i razvitka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku do 2010. godine, u potpunosti realizirana, potrebno je izraditi novi dokument za daljnji razvoj Sveučilišta. Sveučilište integrira funkcije svojih sastavnica, posebno fakulteta, umjetničke akademije i odjela (tzv. funkcionalna integracija) te putem svojih tijela osigurava njihovo jedinstveno usklađeno djelovanje u skladu sa strateškim i razvojnim odlukama o akademskim pitanjima i o profiliranju znanstvenih istraživanja te jedinstveno i usklađeno djelovanje u financijskom poslovanju i pravnom prometu, investicijama, razvojnim planovima te u nastupu prema vanjskim partnerima u znanstvenim djelatnostima i visokom obrazovanju. Funkcionalna integracija temelji se na jedinstvenim sveučilišnim pravilnicima koje je donio Senat i u primjeni su na svim znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici: Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenta i znanstvenih novaka, Pravilnik o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija, Pravila za vrednovanje studijskih programa te posebice pravilnike kako slijedi: • Pravilnik o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta uređuje provedbu postupka izbora u znanstvena, znanstvenonastavna i umjetničko-nastavna zvanja, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta te naslovna zvanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim i umjetničkonastavnim sastavnicama Sveučilišta (srpanj 2012.), • Pravilnik o financijskom poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku uređuje financijsko poslovanje na temelju poštivanja financijskih propisa i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, načelu ekonomičnosti i načelu autonomije sastavnica u raspolaganju vlastitim pnhodima (8. ožujka 2010. godine), • Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku uređuje stegovnu odgovornost nastavnika i suradnika na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku, vrste povreda obveza iz radnog odnosa, stegovne mjere, sastav i način imenovanja stegovnog suda i visokog stegovnog suda, provedba stegovnog postupka te druga pitanja vezana za stegovnu odgovornost {28. lipnja 2010. godine), • Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku utvrđuje stegovnu odgovornost studenata na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku, vrste povreda obveza i neispunjavanja obveza, stegovne mjere, sastav, način imenovanja i ovlasti Stegovnog suda za studente i Visokog stegovnog suda za studente, provedba stegovnog postupka, žalbenog postupka te druga pitanja vezana za stegovnu odgovornost (28. lipnja 2010. godine), • Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku koji pobliže uređuje ustroj i izvedbu studija, organizaciju nastave te pravila studiranja za redovite i izvanredne studente na sveučilišnim preddiplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima, diplomskim i poslijediplomskim studijima te stručnim studijima koje ustrojava i izvodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku, znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta, kao i praćenje kvalitete studija (27. rujna 2010. godine). U protekloj akademskoj godini Senat je izdao suglasnost na cjelokupan ustroj radnih mjesta Sveučilišta: rektorat, znanstveno-nastavne, umjetničko-nastavne sastavnice i sastavnice Sveučilišta. Isto tako Senat je u srpnju 2012. godine usvojio Statut Sveučilišta (pročišćeni tekst) kojim je proširena integrativna funkcija Sveučilišta s prijenosom dijela nadležnosti Senata na četiri sveučilišna vijeća: • Sveučilišno vijeće za prirodne znanosti, • Sveučilišno vijeće za sveučilišne interdisciplinarne preddiplomske i diplomske studije, • Sveučilišno vijeće za sveučilišne interdisciplinarne poslijediplomske (doktorske) studije, • Sveučilišno vijeće za sveučilišne interdisciplinarne poslijediplomske (specijalističke) studije. Datoteka:

D:\UNIOSOAPrirucnik_kvalitete

© 2 0 1 2 . Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. 2abranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-03

3 Popis postupaka sustava kvalitete

S t r a n i c a 1 /1

postupaka sustava kvalitete UNI-PO-4.1 UNI-PO-4.2 UNI-PO-4.3

Izrada i označivanje postupaka sustava kvalitete Upravljanje dokumentima sustava kvalitete Upravljanje zapisima

UNI-PO-6.1 UNI-PO-6.2 UNI-PO-6,3 UNI-PO-6.4 UNI-PO-6.5 UNI-PO-6.6

Dodjela sveučilišnih stipendija Dodjela rektorove nagrade Sveučilišno izdavaštvo Dodjela počasnog doktorata Dodjela počasnog naziva professor emeritus Profesionalno savjetovanje studenata

UNI-PO-7.1 UNI-PO-7.2 UNI-PO-7.3 UNI-PO-7.4 UNI-PO-7.5 UNI-PO-7.6

Vrednovanje studijskih programa preddiplomskih, integriranih, diplomskih i stručnih studija Vrednovanje studijskih programa sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih i specijalističkih) studija Jedinstvena sveučilišna studentska anketa Godišnja izvješća povjerenstava znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice o provedenim aktivnostima osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Javna nabava Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

UNI-PO-8.1 UNI-PO-8.2 UNI-PO-8.3 UNI-PO-8.4 UNI-PO-8.5

Interne prosudbe Preventivne radnje Popravne radnje Upravljanje nesukladnostima Upravina ocjena

Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2012. Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-04

4 Sustav upravljanja kvalitetom

Stranica 1/8

4

Sustav upravljanja kvalitetom

4.1

Svrha i cilj uspostavljanja sustava upravljanja kvalitetom

Standard ESG - 1 . 1 : Strategija razvoja i postupci osiguranja kvalitete Sveučilištem i njegovim sastavnicama treba upravljati temeljem prihvaćenih strateških i pravnih dokumenata te s pomoću prikladne organizacijske strukture za praćenje, osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja te znanstvenog, stručnoga i umjetničkoga rada. Sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je sustav kojim se utvrđuju politika i ciljevi kvalitete, kao i način provjere postignuća postavljenih ciljeva kvalitete. Cilj izgradnje sustava za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete je stvaranje mehanizama za kontinuirano poboljšanje djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvenog i istraživačkog rada te administrativnog rada na znanstveno-nastavnim i umjetničkonastavnoj sastavnici Sveučilišta. Izgradnjom sustava osiguranja i unaprjeđenja kvalitete, Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku postaje dijelom nacionalne mreže za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Cilj izgradnje sustava kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku je poboljšanje kvalitete studentskog iskustva na fakultetu - od prijave i upisa na fakultet, preko predavanja, ispita i diplome do zapošljavanja i cjeloživotnog obrazovanja. Sustav kvalitete Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku kreiran je na način da uvažava Standarde i smjernice za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te ispunjava zahtjeve norme HRN EN ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom - Zahtjevi. Sustav kvalitete povezan je sa Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011-2020. koja u provedbenim aktivnostima jasno odražava potrebu osiguranja prostornih i financijskih uvjeta te kadrovskog ekipiranja za daljnji razvoj kvalitete visokog obrazovanja. S ciljem osiguranja i unaprjeđenja kvalitete Sveučilište je donijelo potrebne strateške i pravne dokumente koji uređuju područje upravljanja kvalitetom: Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku (2006. godine) Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku o izmjenama i dopunama pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku (od 26. lipnja 2012. godine) Odluka Rektorice o osnivanju Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (od 9. siječnja 2006. godine) Odluka Senata Sveučilišta o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (od 2. travnja 2012. godine) Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku o ustroju Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (od 26. lipnja 2012. godine) Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku o imenovanju privremenog voditelja Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (od 26. lipnja 2012. godine) Odluka Rektorice o imenovanju voditelja sustava kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku (od 25. lipnja 2012. godine).

Datoteka: D :\U N tOSQ\Pri ru cn i k _kva fitete © 2012 Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavan.e dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-04

4 Sustav upravljanja kvalitetom

Stranica 2/8

U organizacijskom smislu ustrojena su potrebna tijela za provedbu upravljanja kvalitetom {slika 1 i slika 2). Organizacijsku strukturu sustava kvalitete čine: Odbor za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku Centar za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (voditelj sustava kvalitete) uredi za kvalitetu na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta povjerenstva za kvalitetu na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. Snaga potrebna za primjenu kvalitete i njezine šanse za uspjeh nalaze se na razini znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica i njihovih sposobnosti da ostvare različite inicijative kvalitete. Sastavnice su obvezne kontinuirano pratiti, osiguravati i unaprjeđivati kvalitetu studentskih iskustava tijekom studiranja. Ovaj proces temelji se na ciklusu kvalitete čiji su osnovni elementi ocjena postojećeg stanja s ciljem poboljšanja kvalitete (misija, vizija, analize, strategija), implementacija planiranih mjera, evaluacija rezultata i funkcioniranja sustava (interno i vanjsko vrednovanje) te usavršavanje i poboljšavanje sustava. Sukladno dokumentima Sveučilišta svaka sastavnica svojim općim aktom uređuje sustav kvalitete. Sustav kvalitete sastavnica sveučilišta dio je jedinstvenog sustava kvalitete Sveučilišta. Između sveučilišta i sastavnica postoje jasne obveze suradnje i komunikacije.

Senat Sveučilišta Josipa Juna Strossinavera u Osijeku

Sveučilišni

Prorektor za znanost tehnologije i međunarodnu suradnju

Prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje

Prorektor a Ifinancije i poslovne odnose

Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanje Voditelj sustave kvalitete

Slika 1 - Organizacijska shema Sveučilišta

Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2012 Napomena Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-04

4 Sustav upravljanja kvalitetom

Stranica 3/8

Rektor S^eućiista

Senat Sveučilišta

Odbor za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Predsjednik Odbora Voditelj Centra za kvalitetu

Z Centar za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Voditelj sustava kvalitete Odsjek za unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja Odsjek za planiranje i organizaciju stručnog usavršavanja nastavnika i strućno-administrativnog osoblja Odsjek za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija Povjerenstva za kvalitetu znanstven o-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnioe Predsjednik povjerenstva

Slika 2 - Organizacijska shema sustava kvalitete Sveučilišta Sustav upravljanja kvalitetom Sveučilišta definira: procese koji su potrebni za izgradnju sustava kvalitete kao i njihovu primjenu unutar organizacije Sveučilišta (poglavlje 4) - osnove za sistematizaciju internih pravila i procedura (poglavlje 4) politiku kvalitete i ciljeve kvalitete (poglavlje 5) organizacijsku strukturu Sveučilišta i raspodjele odgovornosti koja treba biti u mogućnosti da podrže implementaciju sustava kvalitete i ostvarenje postavljenih ciljeva kvalitete (poglavlje 0 i poglavlje 6) način provođenja glavnih procesa, osigurava da se oni planiraju, provode, kontroliraju i stalno poboljšavaju (poglavlje 7) način i učestalost provođenja internih prosudbi za evaluaciju uspostavljenog sustava kvalitete (poglavlje 8). Datoteka:

D:\UNIOSQAPrirucnik_kvalitete

© 2 0 1 2 . Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1 0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-04

4 Sustav upravljanja kvalitetom

Stranica 4/8

Sustav upravljanja kvalitetom Sveučilišta osigurava: da se aktivnosti na Sveučilištu planiraju i kontroliraju (poglavlje 8) ispunjenje svih zahtjeva iz ugovora sa certifikacijskim tijelima (poglavlje 8} da se preuzete obveze Sveučilišta u administrativnom, nastavnom i znanstveno-istraživačkom radu provode kontrolirano i dokumentirano na razini postojeće kvalitete usluge.

4.2

Procesi sustava kvalitete

Ciljevi kvalitete Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku su stvaranje mehanizama za kontinuirano poboljšanje visokog obrazovanja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. Na temelju strukture sustava kvalitete (slika 1) određeni su osnovni postupci kojima se unaprjeđuje kvaliteta definiranih procesa na Sveučilištu u Osijeku. Postupci počivaju na jasno definiranim standardima kvalitete Sveučilišta u području akademskog obrazovanja koji podrazumijevaju standarde upisne politike, nastavnog procesa (podučavanje, ispitivanje, podrška i resursi, etika), znanstvenog procesa te trajne dostupnosti informacija o cijelom procesu.

Kriteriji ESG Zahtjevi HRN EN ISO 9001

Politika kvalitete i postupci za osiguravanje kvalitete

Sustav upravljanja kvalitetom

UNI-PO-4.1 UNI-PO-4.2 UNI-PO-4.3

Odgovornost uprave

Politika kvalitete Misija Vizija

Odobravanje, praćenje i periodična vrednovanja programa i kvalifikacija

Ocjenjivanje studenata

Upravljanje resursima

Realizacija proizvoda

UNI-PO-7.4

Mjerenje, analiza i poboljšavanje

UNI-PO-8.1 UNI-PO-8.2 UNI-PO-8-3 UNI-PO-8.4 UNI-PO-8.5

UNI-PO-7.1 UNI-PO-7.2

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu: VII.1.9. Ocjenjivanje

Osiguravanje kvalitete nastavnika

Obrazovni resursi i pomoć studentima

Informacijski sustavi

Informiranje javnosti

UNI-PO-6.4 UNI-PO-6.5 Ocjena rada asistenata Ocjena rada znanstvenih novaka

UNI-PO-6.1 UNI-PO-6.2 UNI-PO-6.3 UNI-PO-6.6

Poglavlje 6 ISVU

Poglavlje 6 www.unios.hr Katalog informacija

UNI-PO-7.3

UNI-PO-7.5 UNI-PO-7.6

Slika 3 - Struktura sustava kvalitete

Datoteka: D:\UMIOSQ\Pnrucnik_kvalitete © 2012 Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu: 11.7. Informacijski paket


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-04

4 Sustav upravljanja kvalitetom

stranica 5/8

U sustavu kvalitete definirani su ključni procesi upravljanja kvalitetom koji su ujedno i nositelji kontinuiranog unaprjeđenja kvalitete: upravljanje nastavnim procesom, upravljanje znanstveno-istraživačkim procesom, upravljanje poslovnim procesom {slika 4). upravljački

procesi

glavni

procesi

postupci Sadržaj studijskih p r o g r a m a preddiplomskih i diplomskih studija

Nadzor i odobravanje studijskih programa

Revizija studijskih p r o g r a m a p r e d d i p l o m s k i h i diplomskih studija Unaprjeđenje i kontrola kvalitete studijskih p r o g r a m a - Ishodi u č e n j a izbor u nastavna zvanja

Upravljanje nastavnim procesom

P r o v e d b a j e d i n s t v e n e sveučilišne studentske ankete

Nadzor i odobravanje izbora nastavnika u nastavna zvanja

Ocjena rada asistenata O c j e n a rada znanstvenih n o v a k a P e d a g o š k a edukacija nastavnika

Upravljanje znanstveno-istraživačkim procesom

Nadzor i odobravanje studijskih programa Vrjednovanje znanstveno* istraživačkih projekata

Sadržaj poslijediplomskih studijskih programa U n a p r j e đ e n j e i kontrola kvalitete studijskih p r o g r a m a - Ishodi učenja Izrada kriterija vrjednovanja znanstveno-istraživačkih projekata Dodjela n a g r a d a i stipendija Sveučilišno izdavaštvo

Upravljanje poslovnim procesom

Pomoćni procesi

Dodjela p o č a s n o g naziva professor emeritus i dodjela p o č a s n o g doktorata Profesionalno savjetovanje studenata Priznavanje i n o z e m n i h obrazovnih kvalifikacija

Slika 4 - Ključni procesi upravljanja kvalitetom na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Datoteka: D:\UNIOSQ\Prinjcnik_kvalitete © 2012. Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku • Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-04

4 Sustav upravljanja kvalitetom

Stranica 6/8

Upravljanje nastavnim procesom - obuhvaća aktivnosti vezane uz odobravanje i reviziju studijskih programa na razini preddiplomskih, diplomskih, integriranih i stručnih studija. Obuhvaća sljedeće postupke: UNI-PO-7.1 UNI-PO-7.3 UNi-PO-7.4

Vrednovanje studijskih programa preddiplomskih, integriranih, diplomskih i stručnih studija Jedinstvena sveučilišna studentska anketa Godišnja izvješća povjerenstava znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice o provedenim aktivnostima osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete

Cilj kvalitete nastavnog procesa Postupcima sustava kvalitete u okviru nastavnog procesa upravlja se kvalitetom studijskih programa na preddiplomskoj, diplomskoj razini, kreiranjem ishoda učenja, ocjenjivanja, razvojem programa cjeloživotnog obrazovanja. Rezultat procesa je postignuće definiranih kompetencija studenata za svaki studijski program. Upravljanje znanstveno-istraživaćkim procesom - obuhvaća aktivnosti vezane uz rad na znanstveno­ istraživačkim projektima i znanstvenim istraživanjima. Upravljanje znanstveno-istraživačkim procesom obuhvaća sljedeće postupke: UNI-PO-7.2

Vrednovanje studijskih programa sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih i specijalističkih) studija

Cilj kvalitete znanstvenog procesa Postupcima sustava kvalitete u okviru znanstveno-istraživačkog procesa kontinuirano se utvrduje/prati istraživački profil Sveučilišta u biomedicinskim, biotefinološkim, tehničkim i socio-humanističkim područjima. Osigurava se kontinuirana administrativna i tehnička podrške za prijavu međunarodnih projekata na razini Sveučilišta. Upravljanje poslovnim procesom - obuhvaća aktivnosti na obavljanju stručnih poslova. Postupcima sustava kvalitete u okviru poslovnog procesa jednoznačno se definira način provedbe sljedećih postupaka: UNI-PO-6.1 UNI-PO-6.2 UNI-PO-6.3 UNI-PO-6.4 UNI-PO-6.5 UNI-PO-6.6 UNI-PO-7.5 UNI-PO-7.6

Dodjela sveučilišnih stipendija Dodjela rektorove nagrade Sveučilišno izdavaštvo Dodjela počasnog doktorata Dodjela počasnog naziva professor emeritus Profesionalno savjetovanje studenata Javna nabava Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Cilj kvalitete poslovnog procesa Postupcima sustava kvalitete u okviru poslovnog procesa osigurava se standardizacija postojećih postupaka te omogućuje planiranje budućih prostupaka u različitim segmentima nastavnog i znanstvenog rada te suradnje s gospodarstvom.

Postavljanjem ciljeva kvalitete i načina njihovog ispunjenja definirani su postupci kojima se osigurava kvaliteta u svim procesima. Dokumenti koji opisuju sustav upravljanja kvalitetom izrađeni su u skladu sa strukturom dokumenata koja je opisana u točki 4.3 ovog Priručnika.

Datoteka: D:\UNIOSQ\PrirucnikJwalitete © 2012. Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


4.3

Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-04

4 Sustav upravljanja kvalitetom

Stranica 7/8

Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom

Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku strukturirana je prema tablici: razina

dokumenta

dokument

razina A

Priručnik kvaiitete

razina B

Postupci sustava kvalitete - općeniti i posebni

razina C

sadržaj

dokumenta

opisuje kvalitetu u skladu s iznesenom politikom i ciljevima kvalitete te primijenjenom normom i Standardima i smjernicama ESG opisuje djelatnosti pojedinačnih funkcionalnih jedinica potrebnih za provedbu elemenata sustava kvalitete

Drugi dokumenti i zapisi o kvaliteti • podrobni radni dokumenti i zapisi, općeniti i posebni (radne upute, formulari, dokaz provođenja definiranog sustava kvalitete izvještaji, zapisi)

Osim navedene dokumentacije, sustav upravljanja kvalitetom Sveučilišta uređuju i dokumenti vezani uz zakonsku regulativu kao što su Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku, pravilnici i poslovnici te dokumenti koje izdaje uprava sveučilišta (odluke, rješenja). Svi dokumenti dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unios.hr.

4.3.1 Priručnik kvalitete Priručnik kvalitete je dokument prve razine i on je temeljni dokument koji opisuje i definira sustav upravljanja kvalitetom. Priručnik kvalitete Sveučilišta ima zadaću prikazati sustavni pristup osiguranju i unaprjeđenju kvalitete na Sveučilištu uz istovremeno postizanje standarda definiranih u Standardu i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokoga obrazovanja (ESG) i ispunjavanje zahtjeva norme HRN EN ISO 9001. U Priručniku kvalitete jednoznačno je predstavljen sustav upravljanja kvalitetom Sveučilišta - ustroj, odgovornosti, radni postupci i dokumentiranje sustava kvalitete. Priručnik kvalitete strukturiranje prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9001. Sadržaj Priručnika kvalitete od točke 4 do točke 8 odgovara sadržaju norme uz naznaku ispunjavanja Standarda ESG. Točke 9. i 10. Priručnika odgovaraju standardima ESG. Do točke 4 dani su općeniti podaci o Sveučilištu. Poglavlja, točke i odjeljci referiraju na odgovarajuće postupke koji se nalaze u dodatku ovog Priručnika. Priručnik kvalitete izdaje se u obliku izdanja koje podliježe izmjenama (kontrolirana kopija) i namijenjeno je uporabi unutar Sveučilišta. Distribuira se prema Listi distribucije. Izmjene, distribucija i dokumentiranje izmjena Priručnika kvalitete provodi se sukladno postupku UNI-PO-4.2 Upravljanje dokumentima sustava kvalitete. 4.3.2 Postupci Postupak je sastavni dio dokumentacije kvalitete koji na jednoznačan i uniformiran način opisuje tijek nekog od osnovnih poslova na Sveučilištu. Primjenjuje se na svim organizacijskim razinama Sveučilišta. Sadržaj i način izrade postupka opisani su u UNI-PO-4.1 Izrada i označivanje postupaka sustava kvalitete.

Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2012 Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


4.4

Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-04

4 Sustav upravljanja kvalitetom

Stranica 8/8

Upravljanje dokumentima

Dokumentima koje zahtjeva sustav upravljanja kvalitetom upravlja se sukladno postupku UNI-PO-4.2 Upravljanje dokumentima sustava kvalitete koji definira: način izrade, kontrole i odobravanja dokumenata identificiranje promjena i status važećeg izdanja dokumenata - dostupnost odgovarajuće verzije dokumenata na mjestu upotrebe - čitljivost dokumenata i njihovo brzo prepoznavanje sprječavanje nehotične primjene zastarjelih dokumenata te njihovo primjereno označivanje ako se čuvaju iz bilo kojeg razloga.

4.5

Upravljanje zapisima

Kako bi se dokazalo da li i kako se aktivnosti i procesi na Sveučilištu odvijaju uspostavljaju se i održavaju zapisi. To su rezultati u svakoj fazi (planiranje, odvijanje, rezultati) definiranih procesa. Zapisi su i dokaz o usklađenosti sa potrebama korisnika procesa pa time i dokaz o učinkovitom provođenju sustava upravljanja kvalitetom. Matrica zapisa koja nastaje realizacijom procesa prikazana je u poglavlju 5 ovog priručnika. Dokumentirani postupak koja definira označivanje, pohranu, zaštitu, pronalaženje, vrijeme Čuvanja i dostupnost zapisa kvalitete je uspostavljen kroz UNI-PO-4.3 Upravljanje zapisima. Svi dokumenti sustava upravljanja kvalitetom čuvaju se u arhivi Sveučilišta kao Arhiva sustava upravljanja kvalitetom, sukladno odredbama Pravilnika o arhiviranju Sveučilišta.

Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2 0 1 2 Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta


5

Odgovornost uprave

5.1

Opredijeljenost uprave

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-05

5 Odgovornost uprave

Stranica 117

Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku 2011. - 2020. razvojni je dokument osječkog Sveučilišta koji definira razvojne smjernice Sveučilišta u sljedećem desetljeću. Dokument sadrži dugoročni plan i program razvitka Sveučilišta od 2011. do 2020. godine u kojem se definiraju strateški ciljevi u sveučilišnim djelatnostima: nastavnom procesu i visokom obrazovanju te studentima, znanosti i znanstvenoistraživačkom radu, međunarodnoj i međusveučilisnoj suradnji, doprinos Sveučilišta u okruženju u kojem djeluje, ljudskim i materijalnim resursima, i posebice obnovi i izgradnji Sveučilišta. Kao jedan od strateških ciljeva u okviru nastavnog procesa i visokog obrazovanja ističe se i sustavni pristup osiguranju i unaprjeđenju kvalitete visokog obrazovanja s ciljem ostvarivanja zakonske odrednice visokog obrazovanja, i to kroz nastavni proces uz podizanje razine kvalitete studija u sva tri ciklusa obrazovanja: preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj (doktorskoj i specijalističkoj) razini i obrazovanje visoko profesionalnih stručnjaka s prepoznatljivim akademskim profilima za potrebe tržišta rada u regiji i europskom okruženju. Sveučilište treba biti poželjno mjesto studiranja. Uprava Sveučilišta dokazuje svoje opredjeljenje za kvalitetu: iznošenjem politike kvalitete kojom osigurava da su svi zaposlenici upoznati sa misijom i vizijom definiranjem ciljeva kvalitete za svaki od upravljačkih procesa osiguranjem resursa potrebnih za realizaciju postavljenih ciljeva (ljudski, prostorni, materijalni resursi) - osiguranjem komunikacije kroz cijelu organizacijsku strukturu naglašavanjem važnosti zadovoljavanja zahtjeva svih dionika sustava mjerenjem izlaznih rezultata procesa.

5.2

Usmjerenost na korisnika

Svi studijski programi koji se izvode na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera izvode se sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), na temelju dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, sukladno odredbama Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) te na temelju odluka Senata Sveučilišta. S ciljem ispunjavanja zahtjeva korisnika osigurani su materijalni i ljudski resursi za provedbu visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada te niz mehanizama pomoću kojim korisnici imaju mogućnost informiranja, korištenja i utjecaja na glavne procese. Ti mehanizmi podrazumijevaju analizu uspješnosti implementacije Bolonjskog procesa, provedbu i analizu studentske ankete, javno informiranje o obvezana i pravima tijekom studiranja, dosljednu primjenu ugovora o studiranju, primjenu Etičkog kodeksa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku (Osijek, travanj 2011.) te omogućavanje mobilnosti studenata i nastavnika. S ciljem utvrđivanja uspješnosti pojedinih komponenti reforme na Sveučilištu se provodi analiza uspješnosti implementacije Bolonjskog procesa. Analiza se provodi usporedbom definiranih mjerljivih pokazatelja. Jedinstvena sveučilišna studentska anketa pokrenuta je s ciljem dobivanja informacija o kvaliteti studiranja na Sveučilištu. Obuhvaća sve znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavnu sastavnicu. Rezultati provedenih anketa javni su i dostupni su intemetskoj stranici Sveučilišta http://www.unios.hr/index.php?q=7&i=46&i=71. Mobilnost studenata i nastavnika sustavno se provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za mobilnost i programe Europske unije.

Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2012. Napomena Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta


5.3

Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-05

5 Odgovornost uprave

Stranica 2/7

Politika kvalitete

Politikom kvalitete Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku iskazuje usmjerenost uprave i svih djelatnika Sveučilišta ka kontinuiranom promicanju visokih standarda kvalitete studiranja i znanstveno istraživačkog rada s ciljem obrazovanja visoko profesionalnih stručnjaka za potrebe tržišta rada u regiji i europskom okruženju. Ostvarivanjem ovog cilja postiže se zadovoljstvo svih dionika sustava - studenata, nastavnika, uprave, prateće administracije i društvene zajednice - i učinkovito uklapanje u globalne tijekove suvremenog visokog obrazovanja. Zadovoljstvo dionika je preduvjet ostvarivanja treće uloge sveučilišta kao proaktivnog i odgovornog aktera u socijalnom razvoju. Uspostavljeni sustav kvalitete realizira se unutar jasno definiranog i transparentnog pravnog i organizacijskog okvira koji obuhvaća dokumente, procese i osobe odgovorne za funkcioniranje sustava. Sustav se temelji na principima Europskih standarda i smjernica za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te ispunjava zahtjeve norme HRN EN ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi. Struktura sustava integralni je dio Strategije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. do 2020. Sveučilište kontinuirano i planirano vrednuje Politiku kvalitete te je po potrebi revidira. Sustavom kvalitete na Sveučilištu upravlja voditelj sustava kvalitete. Organizacijsku strukturu sustava čine Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja te Odbor za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Integrativna djelatnost Centra za kvalitetu usmjerena je ka strateškom planiranju, iniciranju, vođenju i upravljanju različitih aktivnosti koje se provode na sastavnicama Sveučilišta s ciljem poboljšanja kvalitete studiranja. Dokumenti sustava kvalitete rezultat su rada djelatnika i studenata Sveučilišta, a transparentni su i dostupni svim dionicima sustava i cjelokupnoj javnosti.

Svi imamo isti cilj - učiniti Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku poželjnim mjestom za studiranje!

U Osijeku, 3. rujna 2012. godine Rektorica:

prof.dr.sc. dr.h.c. Gordana Kralik

Datoteka: D:\UNIOSQ\Pn ručnik „kvalitete © 2 0 1 2 . Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


5.4

Sveučilište Josipa Juna Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-05

5 Odgovornost uprave

Stranica 3/7

Planiranje

5.4.1 Ciljevi kvalitete Ciljevi kvalitete zasnivaju se na iznesenoj politici kvalitete. 5.4.2 Planiranje sustava upravljanja kvalitetom Planiranje se provodi u svrhu ispunjavanja zahtjeva i ostvarivanja ciljeva kvalitete. rb

aktivnost

dokument

rezultat rada Strategija Sveučilišta usvojena je na sjednici S e n a t a Sveučilišta. Objavljena je na m r e ž n i m s t r a n i c a m a Sveučilišta. Strategije s a s t a v n i c a usvojene na sjednici S e n a t a Sveučilišta. Objavljene su na m r e ž n i m s t r a n i c a m a sastavnica. Usvojeno izvješće o provedbi strategije Sveučilišta i objavljeno n a m r e ž n i m stranicama. Usvojena izvješća o provedbi strategije sastavnica Sveučilišta i objavljene na m r e ž n i m s t r a n i c a m a sastavnica. Pravilnik i Priručnik kvalitete usvojeni su na sjednici fakultetskog vijeća i objavljeni na m r e ž n i m s t r a n i c a m a sastavnica.

Aktivnost 1

Strateški plan razvoja Sveučilišta u skladu s misijom Sveučilišta.

Strategija Sveučilišta Josipa Jurja S t r o s s m a v e r a 2011 2020.

Aktivnost 2

Strateški planovi razvoja sastavnica u skladu sa strategijom Sveučilišta.

Strategije znanstvenonastavnih i umjetničkonastavne sastavnice Sveučilišta.

Aktivnost 3

Provedba Strategije Sveučilišta

Izvješće o provedbi strategije Sveučilišta.

Aktivnost 4

Provedba strategije sastavnica Sveučilišta.

Izvješće o provedbi strategije sastavnica Sveučilišta.

Aktivnost 5

Izrada i usvajanje pravnih akata sastavnica i Priručnika kvalitete.

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava kvalitete na razini sastavnica. Priručnik kvalitete.

Aktivnost 6

Ustroj sustava kvalitete Sveučilišta: - Odbor za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete - Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja - Odsjek za unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja

Godišnji plana rada O d b o r a Godišnji plana rada Centra Godišnji plan rada Odsjeka

Izvješće o radu i učinkovitosti svih ustrojbenih jedinica sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Senatu Sveučilišta.

Aktivnost 7

Uspostavljanje organizacijske strukture sustava kvalitete na razini sastavnica (Centar za kvalitetu, povjerenstvo za kvalitetu, radne skupine).

Godišnji plan rada u r e d a za kvalitetu, definiranje aktivnosti povjerenstva i radnih skupina

Izvješće o radu i učinkovitosti sustava kvalitete sastavnica O d s j e k u za unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja i O d b o r u .

Aktivnost 8

Unutarnja p r o s u d b a učinkovitosti institucijskoga sustava kvalitete Sveučilišta.

Godišnji plan rada O d s j e k a za unaprjeđivanje kvaliete visokog obrazovanja

Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi učinkovitosti institucijskog sustava kvalitete O d b o r u .

Uspostavljanje formalnih pravila etičkoga p o n a š a n j a na razini Sveučilišta. O c j e n a sustava upravljanja kvalitetom od strane uprave.

Etički k o d e k s Sveučilišta Josipa Jurja S t r o s s m a v e r a u Osijeku

Aktivnost 9 Aktivnost 10

UNI-PO-8.5

Upravina

ocjena

Etički k o d e k s Sveučilišta J o s i p a Jurja S t r o s s m a v e r a u Osijeku objavljen na m r e ž n i m stranicama. Godišnje izvješće o funkcioniranju i učinkovitosti sustava kvalitete.

Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2 0 1 2 . Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-05

5 Odgovornost uprave

Stranica 4/7

Unaprjeđenje kvalitete (priprema ga Uprava) oslanja se na godišnje planove: godišnji pian unaprjeđenja kvalitete godišnji pian aktivnosti na uklanjanju nesukladnosti godišnji plan održavanja, obnove ili investiranja u građevinske radove godišnji plan nabave nove opreme (literatura, softvvare) godišnji plan izobrazbe djelatnika godišnji plan rada (plan stručnih putovanja) godišnji financijski plan, Jednom godišnje vrši se ocjena djelovanja sustava kvalitete na svim razinama i pripremaju se odgovarajuća izvješća.

5.5

Odgovornost, ovlasti i obavješćivanje

5.5.1 Odgovornost i ovlasti Upravu Sveučilišta čine rektor, prorektori i glavni tajnik. Rektor Djelatnostima i poslovanjem Sveučilišta upravlja Rektor. Opseg njegovih zadataka i odgovornosti definiran je Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Za svoj rad odgovoran je Senatu Sveučilišta. Jednom godišnje podnosi Senatu i Sveučilišnom savjetu izvješće o svom radu i poslovanju Sveučilišta. Rektor Sveučilišta definira politiku kvalitete i njezine ciljeve. Odgovoran je za funkcioniranje i učinkovitost sustava kvalitete prema iskazanoj politici kvalitete u ovom Priručniku. Rektor odobrava primjenu svih dokumenata sustava kvalitete i ima utjecaj na sve aktivnosti u vezi sa sustavom kvalitete. Nadzire pripreme i izvršenje vanjske i unutarnje prosudbe sustava upravljanja kvalitetom. Kod interne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom odgovoran je za osiguranje da će odluke i prosudbe zaposlenika biti nepristrane i neovisne te da će oni ispuniti obveze koje proizlaze iz zahtjeva ovog Priručnika kvalitete. Prorektori Rektoru u radu pomažu četiri prorektora: prorektor za nastavu i studente prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje prorektor za financije i poslovne odnose. Prorektori su odgovorni za funkcioniranje, učinkovitost i razvoj sustava kvalitete Sveučilišta. Prorektor za nastavu i studente upravlja nastavnim procesom. Prorektor za znanost, tehnologije i međunarodnu suradnju upravlja znanstvenim procesom. Nositelji procesa dužni su voditi brigu i poduzimati potrebne mjere kako bi se ispunili svi zahtjevi za pravilno odvijanje procesa. Za svoj rad odgovorni su Rektoru Sveučilišta. Dužni su kooperativno surađivati sa voditeljem sustava kvalitete u cilju održanja i razvoja sustava kvalitete. Glavni tajnik Odgovoran je za izvršenje organizacijskih, stru čn o-ad m i n i strati v n i h F pravnih, tehničkih i drugih općih poslova na Sveučilištu. Glavni tajnik nositelj je poslovnog procesa. Dužan je voditi brigu i poduzimati potrebne mjere kako bi se ispunili svi zahtjevi za pravilno odvijanje procesa. Za svoj rad odgovoran je Rektoru Sveučilišta. Dužan je kooperativno surađivati sa voditeljem sustava kvalitete u cilju održanja i razvoja sustava kvalitete.

Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2 0 1 2 . Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-05

5 Odgovornost uprave

Stranica 5/7

Voditelj sustava kvalitete Voditelj sustava kvalitete odgovoran je funkcioniranje, učinkovitost i razvoj sustava kvalitete na Sveučilištu. Inicira, koordinira i prati sve aktivnosti u vezi sa sustavom kvalitete. Zastupa Sveučilište u svim pitanjima u vezi sa sustavom kvalitete prema drugim sastavnicama Sveučilišta. Priprema izvješće i referira o funkcioniranju sustava kvalitete Rektoru i Senatu Sveučilišta. Razrađuje i koordinira plan provedbi internih prosudbi. Brine se za analizu rezultata obavljenih internih prosudbi re o provedbi odgovarajućih mjera i popravnih radnja. Ovlašten je za obustavljanje procesa ili aktivnosti za koje smatra da nisu u skladu sa iznesenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. Voditelja sustava kvalitete imenuje Senat Sveučilišta. Za svoj rad odgovoran je Rektoru Sveučilišta. Ima slobodan pristup informacijama za koje smatra da mogu imati utjecaja na kvalitetu procesa na Sveučilištu. Odbor za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odbor za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu je ustrojbena jedinica Sveučilišta i osniva se odlukom Senata Sveučilišta. Sukladno odredbama Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku Odbor prati i nadzire upravljanje sustavom kvalitete Sveučilišta, provodi strateško planiranje i donosi odluke o smjernicama i postupcima osiguranja i unaprjeđenja kvalitete, predlaže Rektoru i Senatu konkretne projekte i aktivnosti te potiče inovacije i razvoj u svrhu osiguranja, unaprjeđenja i promicanja kvalitete i osigurava djelotvornost postupaka unaprjeđenja kvalitete te nadzire učinkovitost provedbe propisanih mehanizama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. Odbor izrađuje godišnji plan aktivnosti koji predstavlja Senatu Sveučilišta. Sukladno svojim nadležnostima Odbor redovito, a najmanje jednom godišnje, podnosi Senatu Sveučilišta «tzvješće o radu i učinkovitosti svih ustrojbenih jedinica sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu*. Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja provodi Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Centar je podružnica Sveučilišta i osniva se Odlukom Senata na prijedlog Rektora. Centar obavlja poslove vezane za sustav upravljanja i unaprjeđenja kvalitete sustava visokog obrazovanja. Centar koordinira rad ustrojbenih jedinica za osiguranje kvalitete na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici. Centar prati kvalitetu studija koji obuhvaća praćenje cijelog studijskog programa za sva tri ciklusa obrazovanja; preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij; praćenje kvalitete izvođenja nastave; provodi istraživanje i anketiranje studenata i nastavnika o izvođenju nastave, nastavnim sadržajima, literaturi, uvođenje novih pristupa i oblika izvođenja nastave, ispitima, kompetencijama, komunikaciji s nastavnicima, informiranosti studenata o studijskom programu, utjecaju studenta na sadržaj studijskih programa, izvođenja nastave te radno opterećenje studenta-ECTS. Centar provodi sustavnu analizu načina provjere znanja, polaganja ispita,uspješnost studiranja, analiza mobilnosti studenta u okviru Sveučilišta i izvan Sveučilišta. U skladu s Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku pročišćeni tekst Centar ima sljedeće ustrojbene jedinice: - Odsjek za unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja - Odsjek za planiranje i organizaciju stručnog usavršavanje nastavnika i stručno-administrativnog osoblja Sveučilišta. Svi djelatnici Sveučilišta Svi djelatnici Sveučilišta dužni su upoznati i razumjeti temeljne postavke, principe i ciljeve sustava kvalitete Sveučilišta. Dužni su osigurati dosljednu primjenu odredbi sustava kvalitete koje se odnose na njihove aktivnosti, a koje imaju utjecaja na ostvarenje ciljeva kvalitete Sveučilišta.

Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2 0 1 2 Napomena Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta


S v e u č i l i š t e J o s i p a Jurja S t r o s s m a v e r a u O s i j e k u - R e k t o r a t

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-05

5 Odgovornost uprave

Stranica 6/7

Raspored odgovornosti za uspostavu, funkcioniranje, prosudbe i poboljšanja sustava kvalitete prikazan je u matrici odgovornosti (tablica 5.1), Tablica 5.1 - Matrica odgovornosti za sustav upravljanja kvalitetom

Rektor

Voditelj sustava kvalitete

Odbor za kvalitetu Predsjednik Odbora

Centar za kvalitetu Voditelj Centra

Definiranje politike kvalitete i ciljeva kvalitete

0

S

S

S

Uspostava i održavanje sustava upravljanja kvalitetom

I

0

S

S

Implementacija sustava upravljanja kvalitetom

I

0

s

s

Razvoj sustava upravljanja kvalitetom

l

s

0

s

Priprema i održavanja Priručnika kvalitete

I

0

s

s

Provjera i odobravanje dokumenata u vezi sa sustavom upravljanja kvalitetom

I

0

s

s

Ocjena poslovodstva

0

s

s

s

Interne prosudbe

I

0

I

s

Implementacija popravnih radnji

I

0

I

I

Nadzor implementacije popravnih radnji

I

0

I

s

Obučavanje i motivacija za povećanje razine kvalitete i osposobljenosti

I

s

I

0

aktivnost

0 S I

odgovoran surađuje informiran

5.5.2 Unutrašnja komunikacija Sustav unutrašnje komunikacije obuhvaća procese poslovnog odlučivanja, upravljanja i procese razmjene poslovnih i drugih odluka nužnih za ostvarenje postavljenih ciljeva kvalitete. Procesi poslovnog odlučivanja i upravljanja zasnivaju se na utvrđenim sustava odgovornosti i ovlaštenja u skladu sa matricom odgovornosti (slika 5.1), pravilnicima i odlukama Sveučilišta. Procesi razmjene poslovnih odluka i informacija obuhvaćaju dogovaranje (sastanci, kolegiji koji rezultiraju pismenim ili usmenim dogovorom) i obavješćivanje o donesenim odlukama. Unutar Sveučilišta uspostavljeni su odgovarajući procesi komunikacije uz osiguranje dostupnosti informacijama o učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom. Na Sveučilištu je izgrađen sustav lokalne mreže - interno umrežavanje uz stalnu vezu na Internet. Tijek informacija vrši se putem e-maila, intemetske stranice Sveučilišta (www.unios.hr) i putem oglasnih ploča. Datoteka: D:\U NIOS Q\Prirucn ik_kvalitete © 2012. Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


5.6

Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-05

5 Odgovornost uprave

Stranica 7/7

Upravina ocjena sustava kvalitete

Uprava Sveučilišta će u skladu sa postupkom UNI-P0-8.5 Upravina ocjena provoditi samoevaluaciju, ocjenjivati sustav upravljanja kvalitetom da bi osigurala njegovu kontinuiranu primjerenost, pogodnost i učinkovitost. Ovo ocjenjivanje će također procijeniti prilike za poboljšanjem i potrebu za promjenama sustava upravljanja kvalitetom uključujući politiku kvalitete i ciljeve kvalitete. Rektor Sveučilišta u suradnji s prorektorima jednom godišnje priprema ocjenu poslovodstva o sustavu upravljanja kvalitetom. U određenim slučajevima, rektor može odlučiti da li je dodatna ocjena potrebna, Rektor Sveučilišta iznosi ocjenu uprave o sustavu upravljanja kvalitetom (zajedno s drugim članovima zaduženih za kvalitetu}. Rektor Sveučilišta u suradnji s prorektorima i glavnim tajnikom će: pripremiti program ocjene poslovodstva (raspored) pripremiti sve potrebne dokumente za ocjenu voditi bilješke tijekom provođenja ocjene sustava upravljanja kvalitetom.

D atoteka: • :i UN I OSQ\P ri rucn i k_fcva I itete © 2012 Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnost Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-06

6 Upravljanje resursima

Stranica 1/5

6 Upravljanje resursima Standard ESG - 1 . 4 : Osiguranje kvalitete nastavničkog kadra Sveučilište mora osiguravati kvalitetu i stručnost svojih nastavnika. Kvalitetnim izvođenjem nastave nastavnici motiviraju studente, potiču njihov samostalni rad i omogućuju postizanje ishoda učenja. Kako bi znali koliko su u tome uspješni, nastavnici moraju dobivati povratne informacije o svom radu. Rad nastavnika potrebno je kontinuirano vrjednovati s ciljem unaprjeđivanja rada u nastavi. Nastavnicima je potrebno pružiti podršku u unaprjeđivanju kompetencija za rad u nastavi. S druge strane, sveučilišni se nastavnici bave i znanstvenim i stručnim radom te su to također područja u kojima treba usuglasiti i donijeti kriterije uspješnosti i izvrsnosti i načine njihove provjere kako bi se napredovanje u zvanjima provodilo na razvidan način. 6.1

Pribavljanje resursa

Sveučilište osigurava vlastite ljudske, materijalne i prostome resurse. 6.2 Djelatnici

Ljudski resursi Sveučilišta

Strukturu djelatnika Sveučilišta čine djelatnici Rektorata Sveučilišta: stručno-administrativno osoblje tehničko osoblje pomoćno osoblje. Sveučilištu je potrebno osoblje sa sposobnostima za upravljanje visokim obrazovanjem, sposobno za rad s instrumentima i procesima strateškog upravljanja. U svakom pojedinačnom postupku izbora djelatnika, sukladno ustrojstvu radnih mjesta donosi se odluka o popunjavanju radnog mjesta, raspisivanju javnog natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka izbora djelatnika. Odredbama Statuta, Kolektivnog ugovora i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju definirani su kriteriji i zahtjevi svakog radnog mjesta (profil, obrazovanje). Definiran je nivo tehničkog znanja potrebnog za svako radno mjesto. Zaposlenici se upošljavaju na temelju Ugovora o radu. Sukladno Pravilniku o ustroju radnih mjesta svaki Ugovor ima definiran položaj zaposlenika. 0 izobrazbi svakog djelatnika vodi se evidencija u osobnom dosjeu. 0 ažurnosti i potpunosti dosjea svakog djelatnika Sveučilišta brinu djelatnici Središnje službe, Osigurana je osposobljenost i usavršavanje nenastavnoga osoblja za potporu obrazovnoj, znanstvenoistraživačkoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti (npr. kvalificiranost i usavršavanje bibliotekara i knjižničara; znanje stranih jezika nenastavnoga osoblja koje radi na međunarodnim projektima, mobilnosti, organizaciji međunarodnih događanja i drugo). Nastavnici Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku nastavnu, znanstvenu, umjetničku i stručnu djelatnost mogu izvoditi nastavnici, suradnici i znanstvenici. Kvalificiranost nastavnika, suradnika i znanstvenika utvrđuje se izborom u odgovarajuća znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Provedba postupka izbora nastavnika u znanstvena, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta te naslovna zvanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku i znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Pravilnikom o izboru u znanstvena, znanstvenonastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta. Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2012 Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-06

6 Upravljanje resursima

Stranica 2/5

Rad nastavnika vrednuju studenti putem Jedinstvene sveučilišne studentske ankete. Provođenje ankete i analiza rezultata provodi se sukladno postupku UNI-PO-7.3 Jedinstvena sveučilišna studentska anketa. Zaslužnim znanstvenim savjetnicima i redovitim profesorima u mirovini koji su se svojim znanstvenim ili umjetničkim radom posebno istaknuli i ostvarili međunarodni ugle Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera dodjeljuje počasno znanstveno zvanje znanstvenik emeritus ili počasno znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje professor emeritus. Dodjela počasnog znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja professor emeritus provodi se sukladno postupku UNI-PO-6.5 Dodjela počasnog znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja professor emeritus. Istaknutim znanstvenicima i javnim djelatnicima Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku dodjeljuje počasni doktorat. Dodjela počasnog doktorata provodi se sukladno postupku UNI-PO-6.4 Dodjela počasnog doktorata.

6.3

Infrastruktura

Standard ESG - 1 . 5 : Izvori za učenje i pomoć studentima Sveučilište zajedno sa svojim sastavnicama treba osigurati prikladne i potrebne obrazovne resurse za svaki ponuđeni program imajući na umu raznorodnost studentske populacije. Informacijski i komunikacijski sustav Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku aktivno je uključeno u procese informatizacije i uvođenja suvremenih informatičkih tehnologija u različite aspekte djelovanja. Primjena suvremenih informatičkih tehnologija podrazumijeva informatičku infrastrukturu koja će omogućiti primjenu novih tehnologija u svakodnevnom radu, istraživanju i nastavi. Sveučilište je izgradilo temeljnu informatičku kabelsku mrežu (DTK) koja će biti dugoročna osnovica povezivanja informatičke opreme unutar prostora sveučilišnog Campusa. Uvođenje novih informacijskih tehnologija omogućena je suradnja s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet, pri čemu je uspostavljen novi CARNet centar u prostoru Campusa. Na Sveučilištu se odvijaju aktivnosti koje omogućavaju primjenu informacijskih tehnologija. Uspješno je realiziran projekt e-Senat za uspostavu i održavanja elektroničkih sjednica Senata Sveučilišta. Za potebe projekta izrađena je programska podrška u suradnji s Elektrotehničkim fakultetom u Osijeku. Informacijski sustav visokih učilišta - ISVU Akademske 2005/2006 godine upisana je prva generacija studenata koji studiraju po Bolonji. Iste godine neke od sastavnica Sveučilišta su, na temelju ugovora o suradnji na uspostavi, korištenju i održavanju Informacijskog sustava visokih učilišta između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Centra potpore ISVU-a, pristupile Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU). Sukladno Strategiji Sveučilište će kontinuirano raditi na trajnom unaprjeđenju informacijskog sustava kako bi se osigurala potpuna usklađenosti i kompatibilnost. E-učenje Sukladno Strategiji Sveučilište će unaprjeđivati postojeće sustave e-učenja te poticati uvođenje novih metoda za elektroničko i udaljeno učenje. Služba za profesionalno savjetovanje studenata U sklopu projektnih aktivnosti Tempus JEP projekta "ECAS - Ustrojavanje Službe za profesionalno savjetovanje studenata na hrvatskim sveučilištima', 20. travnja 2009. godine otvorena je Služba za profesionalno savjetovanje studenata (Career Advising Service) koja djeluje u sklopu Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja - Odsjek za unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja. Profesionalno savjetovanje studenata dodatna je usluga i pomoć studentima kao ključnim čimbenicima obrazovnog sustava, a sve u cilju jačanja konkurentnosti Sveučilišta u Osijeku na hrvatskom i europskom prostoru visokog obrazovanja. Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvaliiete © 2 0 1 2 . Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-06

6 Upravljanje resursima

Stranica 3/5

Služba je prvenstveno usmjerena na studente završnih godina preddiplomskih i diplomskih studija, ali i na studente ostalih godina koji se žele na vrijeme pripremiti za konkurentan nastup na tržištu rada. Služba također omogućava poslodavcima dobivanje kvalitetnog kadra s potrebnim kompetencijama te na taj način povezuje studente i poslodavce, odnosno sveučilište i gospodarstvo. Od osnivanja redovito sa studentima se, sukladno postupku UNI-PO-6.6 Profesionalno savjetovanje studenata održavaju grupna i individualna savjetovanja studenata vezano za njihovu buduću karijeru. Informiranje studenata načini informiranja studenata promotivni materijali smotra Sveučilišta. Smotra je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola, a svrha održavanja Smotre je pravovremeno upoznavanje maturanata, odnosno budućih studenata o studijskim programima, o njihovom trajanju, poslovima za koje ih ti studiji osposobljavaju, i o uvjetima upisa na pojedina visoka učilišta, uvjetima smještaja tijekom studija u Osijeku, studentskom životu. Na Smotri Sveučilišta predstavlja se publikacija Vodič za buduće studente. Prostor za studentske organizacije Za pravodobno informiranje studenata na Sveučilištu su ustrojena tijela; Studentski zbor Studentski pravobranitelj Ured za studente s invaliditetom Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku osnovan je odlukom Senata Sveučilišta na sjednici održanoj 26. svibnja 2008. godine. Ured je započeo s radom u akademskoj 2009/2010. godini. Ured se nalazi u Sveučilišnom Campusu u zgradi na uglu Hadrijanove i Svačićeve ulice. Ured za studente s invaliditetom djeluje kao jedinstveni sveučilišni ured koji studentima s invaliditetom pruža informacije i podršku u prostorima ureda, te nastoji rješavati specifične potrebe studenata s invaliditetom. Informacije mogu dobiti i svi oni koji su zainteresirani za studij, a nisu sigurni o svojim pravima i mogućnostima studiranja na odabranom fakultetu. Studenti informacije mogu dobiti na licu mjesta, putem e-maila, telefona, letaka i brošura. Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta nastoji osigurati kvalitetniji pristup visokom obrazovanju kroz pristup zadovoljenju obrazovnih potreba studenata s invaliditetom. Studenti s invaliditetom ispunjavanjem Evidencijskog lista za studente s invaliditetom registriraju se pri Uredu za studente s invaliditetom. Evidencijski list dostupan je na mrežnim stranicama Sveučilišta hrtp://wvvw.unios.hr/?q=1&i=21&i=157. Ured komunicira sa svojim korisnicima individualno, pravovremeno im ustupajući sve relevantne podatke vezane za prava studenata, stipendije i aktivnosti Ureda. Uvjeti za mobilnost studenata Međunarodna i međusveučilišna suradnja Sveučilišta ostvaruje se u okviru aktivnosti dogovorenih bilateralnim međusveučilišnim ugovorima, u okviru međunarodnih sveučilišnih mreža, međunarodnih znanstvenih projekata, suradnje na razini sastavnica Sveučilišta te međunarodnih aktivnosti studentskih udruga. Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju osnovana je 2001. godine. Do akademske 2008/2009 mobilnost studenata odvijala se u okviru bilateralne međunarodne suradnje u okviru programa CEEPUS, Sukladno viziji razvoja međunarodne suradnje Sveučilišta međunarodna mobilnost studenata razvijat će se prvenstveno sudjelovanjem u Programu za cjeloživotno učenje - potprogramu ERASMUS. Knjižnični sustav Središnja sveučilišna knjižnica je sastavnica Sveučilišta koja djeluje kao središte knjižničnog sustava. Obavlja matičnu djelatnost z knjižnice u sastavu Sveučilišta koja obuhvaća pružanje stručne pomoći i uputa za rad, stručni nadzor nad svim elementima poslovanja, brigu o stručnom usavršavanju osoblja i koordinaciju rada knjižnica, Datoteka: D:\UNIOSCHPrirucnik_kvalitete © 2012 Napomena Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-06

6 Upravljanje resursima

Stranica 4/5

Sveučilišno izdavaštvo S ciljem doprinosa razvoju nastavnih, znanstvenih, obrazovnih i drugih djelatnosti Sveučilište podupire izdavačku djelatnosti. Sveučilište izdaje sljedeće publikacije: Sveučilišni godišnjak - koji sadrži pregled sveučilišne djelatnosti, podatke o znanstveno-nastavnim i umjetničkonastavnim sastavnicama s pregledom izvedbenih planova sveučilišnih i stručnih studija, pregled sveučilišnih nastavnika koji izvode nastavu u tekućoj akademskoj godini, podatke o studentima te pregled djelatnosti sveučilišnih ustanova Vodič za buduće studente - koji je namijenjen budućim studentima te sadrži osnovne podatke o znanstvenonastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici, uvjetima upisa pregled sveučilišnih i stručnih studija te trajanje studija. Uvjeti i način obavljanja izdavačke djelatnosti određeni su Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Izdavanje i tiskanje sveučilišnih udžbenika i drugih izdanja provodi se sukladno postupku UNI-PO-6.3 Sveučilišno izdavaštvo. Rektorova nagrada i stipendije Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku svake akademske godine nagrađuje rektorovom nagradom po dva studenta sa znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku za prethodnu akademsku godinu sukladno postupku UNI-PO-6.2 Dodjela rektorove nagrade. Rektorova nagrada se dodjeljuje za najbolje seminarske radove, stručne radove ili umjetnička djela studenata radi promicanja studentskog stvaralaštva, te kao poticaj u daljnjem studiju. Rektorova nagrada se dodjeljuje studentima koji imaju prosječnu ocjenu 4,5 ili višu ako se na znanstveno-nastavnim sastavnicama ne izrađuju seminarski radovi, stručni radovi ili umjetnička djela. Stipendije se dodjeljuju najuspješnijim redovitim studentima sveučilišnih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta, koji moraju ispunjavati uvjete utvrđene Pravilnikom o dodjeli stipendija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Stipendije se dodjeljuju sukladno postupku UNI-PO-6.1 Dodjela sveučilišnih stipendija. Sportske aktivnosti Studentski klubovi i udruge pojedinih sastavnica Sveučilišta objedinjeni su u Studentski športski savez koji koordinira njihovim aktivnostima, organizira Sveučilišna prvenstva, turnire i sve druge oblike sportskih aktivnosti i manifestacija za studente Sveučilišta u Osijeku. Osnovni cilj saveza je promicanje, unapređenje, omasovljenje i organizirani razvitak športa na Sveučilištu. Odbor za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu kao krovna organizacija razmatra športsku djelatnost Sveučilišta u suradnji sa Studentskim športskim savezom objedinjuje sve studentske klubove i udruge pojedinih fakulteta te koordinira njihovim aktivnostima, organizira Sveučilišna prvenstva, turnire i sve druge oblike sportskih aktivnosti i manifestacija za studente Sveučilišta u Osijeku. Pitanja i žalbe studenata Prema Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom na ispitu može u roku od 48 sati nakon održanog ispita žalbom zatražiti polaganje ispita pred nastavničkim povjerenstvom. Postupak žalbe studenta provodi se sukladno odredbama Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Juna Strossmavera u Osijeku. Smotra Sveučilišta Smotra je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola, a svrha održavanja Smotre je pravovremeno upoznavanje maturanata, odnosno budućih studenata o studijskim programima, o njihovom trajanju, poslovima za koje ih ti studiji osposobljavaju, i o uvjetima upisa na pojedina visoka učilišta, uvjetima smještaja tijekom studija u Osijeku, studentskom životu. Program Smotre Sveučilišta obuhvaća predstavljanje znanstveno-nastavnih i D atote ka: D:\UN 10SQ\Prifu cn i k.kva iitete ©2012 Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-06

6 Upravljanje resursima

Stranica 5/5

umjetnićko-nastavnih sastavnica Sveučilišta, predstavljanje Studentskog zbora Sveučilišta te otvaranje izložbenih prostora na kojima se predstavljaju sve znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.

6.4

Radno okružje

Odgovornost za racionalno korištenje, održavanje zgrade, zadovoljavajuće funkcioniranje instalacija vodovoda, kanalizacije, centralnog grijanja, uključujući kotlovnicu, ventilacije, električnih instalacija kao i aparata za fotokopiranje, vatrogasnih aparata i slične opreme povjereno je Službi za financije, poslovne odnose, investicije i izgradnju. Služba vodi brigu o gore navedenim aktivnostima vrši mjesečni pregled instalacija zgrade te organizira i izvršava periodične i potrebne radove na održavanju. Također, vodi bilješke o radovima održavanja u skladu s propisanom rokovima. Ove bilješke su osnova za pripremu godišnjeg plana održavanja zgrade i njezinih instalacija. Kvaliteta rada nastavnika i nastavnog procesa ovisi o kvaliteti radnih uvjeta na sastavnicama Sveučilišta.

Datoteka: DAUNIOSQAPnrucnik_kvalitete © 2 0 1 2 . Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Juna Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-07

7 Realizacija usluga

Stranica 1/4

7 Realizacija usluga Standard ESG - 1 . 2 : Odobrenje, nadziranje i periodični pregled programa i kvalifikacija Sveučilište i njegove sastavnice trebaju imati formalne mehanizme za odobravanje, nadziranje i periodični pregled programa i kvalifikacija. 7.1

Planiranje realizacije usluga

Sveučilište planira i nadzire procese koji su nužni za realizaciju usluga. Pri planiranju realizacije usluga Sveučilište utvrđuje ciljeve kvalitete i zahtjeve za uslugu, te radnje nadzora. S ciljem osiguranja dokaza da su ostvareni zahtjevi kvalitete svakog procesa vode se odgovarajući zapisi. 7.1.1 Nastavni proces Praćenje kvalitete nastavnog procesa obuhvaća: praćenje kvalitete izvođenja nastave (za svaki predmet ili modul) izvođenje studijskih programa. Za praćenje i unaprjeđivanje kvalitete studijskih programa prikupljaju se podaci o: izvođenju nastave nastavnim sadržajima literaturi uvođenju novih pristupa i oblika izvođenja nastave ispitima kompetencijama komunikaciji s nastavnicima informiranosti studenata o studijskom programu utjecaj studenata na sadržaj studijskih programa radnom opterećenju studenata iskazanog pomoću ECTS-a. 7.1.2 Znanstvenoistraživački proces Praćenje kvalitete znanstveno-istraživačkog procesa obuhvaća: analizu znanstveno-istraživačke djelatnosti analizu istraživačkog profila Sveučilišta analizu provedbe razvojnih projekata analizu publicističke djelatnosti nastavnika Sveučilišta ocjenu rada znanstvenih novaka praćenje kvalitete izvedbe poslijediplomskih studijskih programa. 7.1.3 Poslovni proces Jedinstvena sveučilišna studentska anketa Jedinstvena sveučilišna studentska anketa pokrenuta je u okviru uspostavljanja sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku, a prvi put je provedena tijekom akademske godine 2005/2006. godine. Osnovni razlog njenog pokretanja je dobivanje informacija o kvaliteti studiranja na našem Sveučilištu iz studentske vizure. U pripremi i organizaciji Ankete sudjeluju članovi uprave Sveučilišta, i djelatnici Centra za kvalitetu i članovi povjerenstava za kvalitetu na svim znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta. Anketom je obuhvaćeno 16 znanstveno-nastavnih i jedna umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta. Rezultati Sveučilišne ankete bilježe sve veći broj obuhvaćenih studenata, nastavnika i predmeta, a kontinuirano se unaprjeđuje i priprema, organizacija i provedba ankete. Temelj poboljšanja predstavljaju komentari, primjedbe i prijedlozi svih dionika sustava kvalitete. Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2012. Napomena' Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-07

7 Realizacija usluga

Stranica 274

Postupak provedbe i analiza rezultata Jedinstvene sveučilišne studentske ankete provodi se sukladno postupku UNIPO-7.3 Studentska evaluacija nastave i nastavnika. Prikupljanje i analiza indikatora kvalitete U svrhu kontinuiranog praćenja pokazatelja kvalitete studiranja na osječkom Sveučilištu, Ured za kvalitetu prikuplja podatke o indikatorima kvalitete u suradnji sa studentskim službama znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta. Dosadašnja grupa indikatora kvalitete koja se na Sveučilištu u Osijeku prikuplja od akademske 2005/2006, godine obuhvaća, između ostalog: broj prijavljenih u odnosu na broj upisanih studenata u I. godinu studija, broj diplomiranih studenata u godini, prosječnu duljinu studiranja, broj studenata koji se upisuju na poslijediplomski studij i zapošljavanje po diplomiranju.

7.2

Procesi usmjereni prema korisniku usluga

Zahtjevi usmjereni prema koorisnicima procesa odnose se na: osiguranje da poslove obavlja odgovarajuće osposobljeno osoblje - sve postove obavljaju nastavnici i asistenti koji stečenim znanstveno-nastavnim, nastavnim, suradničkim i stručnim zvanjima rade na odgovarajućim radnim mjestima. Postupak izbora u zvanja provodi se u svemu prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03). Sastavni dio Prijedloga studijskog programa su podaci o nastavniku koji izvodi nastavu predmeta (opći podaci, podaci o zvanju, kratki životopis, popis radova objavljenih u posljednjih 5 godina, popis objavljenih radova iz područja predmeta, članstva). sudjelovanje u radu sveučilišnih tijela i povjerenstava - sukladno odredbama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku i Statuta Studentskog zbora u Senatu Sveučilišta studenti su zastupljeni sa 3 člana (s pravom glasa), u Etičkom povjerenstvu s 1 članom, u Sveučilišnom savjetu s 1 članom, u Odboru za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku s 2 člana (predsjednik Studentskog zbora i 1 član) osiguranje obostrane komunikacije između studenata uprave Sveučilišta - Studentski zbor, internetske stranice Sveučilišta, prorektor za nastavu i studente, studentska anketa osiguranje da se svi zaposlenici Sveučilišta prema studentima odnose s poštovanjem - Etički kodeks Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku (Osijek, travanj 2011.), Etika u znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 123/03-članak 112) - javnost rada Sveučilišta - javnost se obavješćuje sredstvima javnog pripoćavanja, izdavanjem posebnih publikacija (Vodič za buduće studente, Sveučilišni godišnjak), oglašavanjem na intemetskim stranicama i oglasnim pločama, organizacijom smotre Sveučilišta. Zahtjevi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta definirani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju {NN 123/03). Prema tom zakonu, Sveučilište je dužno ostvarivati znanstvene programe koji su od strateškog interesa za Republiku Hrvatske kroz slobodu i autonomiju stvaralaštva, etičnost znanstvenika, javnost njihovog rada, povezanost sa sustavom obrazovanja, međunarodnim mjerilima kvalitete, poticanju i uvažavanju specifičnosti nacionalnih sadržaja i zaštiti intelektualnog vlasništva.

7.3

Projektiranje i nadzor

Planiranje i nadzor nastavnog procesa Studiji koji se izvode na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku ustrojavaju se prema studijskom programu koji predlažu znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice. Pri utvrđivanju studijskog programa Sveučilište i znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice trebaju se osobito brinuti da predloženi studij bude: Datoteka: D:\UNlOSQ\Prirucnik_kvaiitete © 2 0 1 2 . Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


-

Sveučilište Josipa Juna Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-07

7 Realizacija usluga

Stranica 3/4

na razini najnovijih znanstvenih spoznaja i na njima temeljenih vještina usklađen s nacionalnim prioritetima i potrebama profesionalong sektora usporediv s programmima u zemljana Europske unije.

Studijski program donosi se u skladu sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku i drugim općim aktima Sveučilišta odnosno znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica te obvezno sadrži: stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija uvjete upisa na studij okvirni sadržaj obveznih i izbornih predmeta i broj sati potrebnih za njegovu izvedbu bodovnu vrijednost svakog predmeta određenu u skladu s ECTS oblike provođenja nastave i načina provjere znanja za svaki predmet popis predmeta koje student može izabrati s drugih sveučilišnih, odnosno stručnih studija uvjete upisa studenata u sljedeći semestar, odnosno sljedeću godinu studija te preduvjete upisa pojedinog predmeta ili grupe predmeta način završetka studija odredbe o tome da li i pod kojim uvjetima studenti koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja mogu nastavtiti studij. Vrednovanje novih te izmjene i dopune odobrenih studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, integriranih, diplomskih i stručnih studija provodi se prema postupku UNI-PO-7.1 Vrednovanje studijskih programa preddiplomskih, integriranih, diplomskih i stručnih studija. Studiji se izvode prema izvedbenom planu nastave koji donosi svaka sastavnica Sveučilišta. Izvedbeni plan se objavljuje prije početka nastave u odnosnoj akademskoj godini i dostupan je javnosti. Izvedbeni plan nastave obvezno se objavljuje na službenim intemetskim stranicama sastavnica . Izvedbenim planom nastave utvrđuju se: nastavnici i suradnici koji će izvoditi nastavu prema studijskom programu mjesta izvođenja nastave početak i završetak te satnica izvođenja nastave oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, provjere znanja i slično) način polaganja ispita ispitni rokovi popis literature za studij i polaganje ispita mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku te ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave. Jednom godišnje dekani znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica podnose Senatu Sveučilišta izvješće o realizaciji nastavnog procesa. Planiranje i razvoj znanstvenog procesa Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju znanstveni rad ne podliježe nikakvim ograničenjima ili formalnim zahtjevima osim onih koji proizlaze iz poštivanja etičnosti u znanstvenom i istraživačkom radu, zaštite ljudskih prava te zaštite osobne i opće sigurnosti na radu, Znanstveno-istraživačka djelatnost provodi se u okviru 6 područja znanosti: Prirodne znanosti, Tehničke znanosti, Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti i Humanističke znanosti. U Strategiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku sastavnice Sveučilišta detaljno su prezentirale smjernice i aktivnosti u okviru znanstvenog procesa do 2020. godine. Vrednovanje studijskih programa sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih i specijalističkih) studija provodi se prema postupku UNI-PO-7.2 Vrednovanje studijskih programa sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih i Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2012. Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Juna Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-07

7 Realizacija usluga

Stranica 4/4

specijalističkih) studija. Jednom godišnje dekani znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica podnose Senatu Sveučilišta izvješće o realizaciji znanstvenog procesa. Planiranje i nadzor poslovnog procesa Na temelju obrasca sveučilišnog Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete prikupljaju se godišnja izvješća povjerenstava za kvalitetu svih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice za svaku akademsku godinu. Prikupljeni podaci prezentiraju se na sjednicama Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Izvješća sadrže podatke o uvođenju ISVU sustava, mentorskom pristupu studentima, ERASMUS programu razmjene studenata i administrativnog osoblja, osnivanju Alumni klubova, evidenciji o zapošljavanju bivših studenata, dostupnosti i radu knjižnica i studentskih službi na sastavnicama, opremljenosti prostorija informatičkom opremom, prilagođenosti prostora studentima s invaliditetom, mogućnosti izvođenja nastave na stranom jeziku i dr. Jednom godišnje povjerenstva za kvalitetu znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica podnose Odboru izvješće o provedenim aktivnostima osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete sukladno postupku UNI-PO-7.4 Godišnja izvješća povjerenstava znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice o provedenim aktivnostima osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete.

7.4

Nabava

Za nabavu roba, usluga te ustupanje radova u vrijednosti do 70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, u kalendarskoj godini na Sveučilištu se provodi postupak ograničenog prikupljanja ponuda. U tom postupku se poziva najmanje pet natjecatelja po vlastitom odabiru da dostave ponude sukladno dokumentaciji za nabavu. Postupak javne nabave opisan je u UNI-PO-7.5 Javna nabava.

7.5

Pružanje usluga

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku odlučuje o svim akademskim, stručnim, znanstvenim i umjetničkim pitanjima, uključujući odlučivanje o organizaciji znanstvene, stručne i nastavne djelatnosti, izboru nastavnika, razvoju i poslovnim pitanjima kao i drugim pitanjima predviđenim Zakonom. Na Sveučilištu se provode izbori u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i suradnička zvanja te nastavna zvanja predavača, višeg predavača, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika i višega umjetničkog suradnika, kao i stručna zvanja, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Nastavnici biraju u zvanja na odgovarajuća radna mjesta putem javnog natječaja te se s izabranim pristupnikom zaključuje ugovor o radu. Aktivnosti edukacije i koordinacije dionika sustava Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja održava sastanke s uredima za kvalitetu znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta. Sastanci se održavaju minimalno jednom u semestru i obrađuju zajedničke teme, prijedloge i dogovore oko daljnjih aktivnosti. Dionici sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku surađuju s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje putem edukativnih predavanja i radionica. Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija od 2010. Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u nadležnosti je Odsjeka za unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja i postaje njegova redovita aktivnost od akademske 2010/2011. godine. Postupak akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija provodi se sukladno postupku UNI-PO-7.6 Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2 0 1 2 . Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnost Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku

PRIRUČNIK KVALITETE 8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje

Dokument

PK-08 Stranica 1/3

8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje 8.1

Općenito

Sveučilište planira i primjenjuje postupke nadzora, mjerenja i analize koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti usluga, osiguravanje sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom. Mjerenje i nadzor procesa te analiza rezultata provodi se u svrhu procjene: da li se procesi odvijaju sukladno propisanim postupcima - dokazivanje sukladnosti rezultata procesa sa postavljenim zahtjevima da li implementiran sustav upravljanja kvalitetom udovoljava iznesenoj Politici kvalitete i njezinim ciljevima učinkovitosti sustava kvalitete.

8.2

Nadzor i mjerenje

8.2.1 Zadovoljstvo korisnika Mjerenje i nadzor procesa podrazumijeva prikupljanje podataka kojima se ocjenjuje učinkovitost poučavanja odnosno učenja. Obuhvaća iskaze aktivnosti, ankete o zadovoljstvu studenata i drugih zainteresiranih strana, ocjenu nastavnih metoda, praćenje indikatora kvalitete studiranja. Proces nadzora i mjerenja kvalitete nastavnog procesa može se podijeliti u nekoliko koraka: definiranje indikatora kvalitete nastavnog procesa koji će se pratiti praćenje i izračun pokazatelja kvalitete. 8.2.2 Unutrašnja neovisna ocjena - interni audit Sveučilište provodi unutrašnje neovisne ocjene u planiranim razmacima kako bi utvrdilo je li sustav upravljanja kvalitetom u skladu s planiranim radnjama, zahtjevima norme i zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom koje je utvrdilo Sveučilište, te je li učinkovito primijenjen i održavan. Program unutrašnje neovisne ocjene je planiran uzimajući u obzir status i značaj procesa i područja koje će biti neovisno ocjenjivani kao i rezultate prethodnih neovisnih ocjene. Kriteriji, opseg, učestalost i metode neovisne ocjene su definirani. Odabir neovisnih ocjenjivača i izvođenje neovisne ocjene osigurava objektivnost i nepristranost postupka neovisne ocjene. Neovisni ocjenjivači ne provode neovisnu ocjenu vlastitog rada. Odgovornosti i zahtjevi za planiranje i izvođenje neovisnih ocjena i za izvještavanje o rezultatima te održavanje zapisa su određeni dokumentiranim postupkom UNI-PO-8.1 Interne prosudbe. Osoba odgovorna za neovisno ocjenjivano područje bez zakašnjenja pokreće radnje za uklanjanje uočenih nesukladnosti i njihovih uzroka. Naknadne radnje sadržavaju verifikaciju provedenih radnja i izvještavanje o rezultatima verifikacije. 8.2.3 Nadzor i mjerenje procesa Sveučilište primjenjuje odgovarajuće metode za nadzor i mjerenje procesa sustava upravljanja kvalitetom. Primjeri za to su: praćenje i analiza podataka upisanih studenata, praćenje i analiza napretka studenata kroz studij, evidencija o održanoj nastavi, evidencija o nazočnosti studenata na nastavi i analiza postignutih rezultata na ispitima. Ove metode potvrđuju sposobnost svakog procesa da ostvari planirane rezultate. Kada planirani rezultati nisu ostvareni pokreće se ispravak i popravne radnje da bi se osigurala sukladnost usluga. Mjerenje i nadzor procesa te analiza rezultata provodi se u svrhu procjene: da li se procesi odvijaju sukladno propisanim postupcima - dokazivanje sukladnosti rezultata procesa sa postavljenim zahtjevima da li implementiran sustav upravljanja kvalitetom udovoljava iznesenoj Politici kvalitete i njezinim ciljevima koliko je sustav upravljanja kvalitetom učinkovit. Kontrolom, mjerenjem i analizom dobivenih podataka provjerava se primjerenost i učinkovitost sustava kvalitete čine se osiguravaju osnove za njegov stalni razvoj i poboljšavanje. Datoteka: D:\UNIOSQ\Prtrucnik_kvalitete © 2 0 1 2 Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Juna Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta iii njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku

Dokument

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-08

8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje

Stranica 2/3

Mjerenje i nadzor nastavnog procesa podrazumijeva prikupljanje podataka kojima se ocjenjuje učinkovitost poučavanja odnosno učenja. Obuhvaća iskaze aktivnosti, ankete o zadovoljstvu studenata i drugih zainteresiranih strana, ocjenu nastavnih metoda, praćenje indikatora kvalitete studiranja. Proces nadzora i mjerenja kvalitete nastavnog procesa može se podijeliti u nekoliko koraka; definiranje indikatora kvalitete nastavnog procesa koji će se pratiti praćenje i izračun pokazatelja kvalitete,

8.3

Upravljanje nesukladnostima

Sveučilište osigurava da usluga koja nije sukladna sa zahtjevima bude stavljena pod nadzor kako bi se spriječilo njeno daljnje pružanje. Primjer za to su nastavnici koji dobiju loše ocjene studenata, o čemu su oni obaviješteni u pisanom obliku, te po potrebi pozvani na razgovor od strane nadležnih osoba. Upravljanje i odgovarajuće odgovornosti i ovlaštenja za odnos prema nesukladnostima definirani su u dokumentiranom postupku UNI-PO-8.4 Upravljanje nesukladnostima. Sveučilište upravlja s nesukladnostima na jedan ili više od slijedećih načina; a} poduzima radnje za uklanjanje uočene nesukladnosti, b) odobrava primjenu, isporuku ili prihvaćanje uz koncesiju osobe s odgovarajućim ovlastima i c) poduzima radnje za sprječavanje njegove izvorno predviđene uporabe ili primjene. Zapisi o prirodi nesukladnosti i bilo kojoj naknadno pokrenutoj radnji, uključujući pribavljanje koncesije, su održavani. Kada se nesukladnost otkloni, provodi se postupak ponovne ovjere/verifikacije kako bi se dokazala sukladnost sa zahtjevima. Kada je nesukladna usluga prepoznata nakon pružanja usluge, Sveučilište pokreće radnje primjerene nastalim ili mogućim posljedicama nesukladnosti.

8.4

Analiza podataka

Sveučilište utvrđuje, prikuplja i analizira odgovarajuće podatke radi dokazivanja primjerenosti i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i procjene gdje može biti provedeno neprekidno poboljšanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom. To uključuje podatke nastale kao rezultat nadzora i mjerenja te iz bilo kojih drugih odgovarajućih izvora. Analiza podataka daje informacije o zadovoljstvu korisnika usluga, o sukladnosti sa zahtjevima za uslugu, o značajkama i trendovima procesa i usluga uključujući prilike za preventivne radnje, te o dobavljačima.

8.5

Poboljšavanje

8.5.1. Neprekidno poboljšavanje Sveučilište neprekidno poboljšava učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom primjenom politike kvalitete, ciljeva kvalitete, rezultata neovisnih ocjena, analize podataka, popravnih i preventivnih radnja i upravine ocjene sustava. Uspostavljen je dokumentirani postupak UNI-PO-8.5 Upravina ocjena koji opisuje način na koji uprava Sveučilišta planski ocjenjuje sustav upravljanja kvalitetom kako bi osigurala njegovu primjerenost i učinkovitost, 8.5.2, Popravne radnje Sveučilište poduzima radnje u svrhu uklanjanja uzroka nesukladnosti i sprječavanja njihova ponavljanja. Popravne radnje su primjerene posljedicama uočene nesukladnosti. Uspostavljen je dokumentirani postupak UNI-PO-8.3 Popravne radnje kojim se utvrđuju zahtjevi za utvrđivanje nesukladnosti (uključujući pritužbe korisnika usluga), određivanje uzroka nesukladnosti, procjenu potrebe za poduzimanje radnja kako bi se osiguralo da se nesukladnost ne ponovi, određivanje i primjenu potrebnih radnja, zapise o rezultatima provedenih radnja, te ocjenjivanje provedenih popravnih radnja,

Datoteka: D:\UNlOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2012 Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku

Dokument

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-08

8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje

Stranica 3/3

8.5.3. Preventivne radnje Sveučilište je utvrdilo radnje u svrhu uklanjanja uzroka mogućih nesukladnosti i sprječavanja njihovog pojavljivanja. Preventivne radnje su primjerene posljedicama mogućih problema. Uspostavljen je dokumentirani postupak UNI-PO8.2 Preventivne radnje kojim se utvrđuju zahtjevi za određivanje mogućih nesukladnosti i njihovih uzroka, procjenu potrebe za poduzimanje radnja kako bi se spriječilo pojavljivanje nesukladnosti, određivanje i primjenu potrebnih radnja, zapise o rezultatima provedenih radnja i ocjenjivanje provedenih preventivnih radnja.

Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2012 Napomena Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnost Rektora Sveučilišta.


9

Sveučilište Josipa Juna Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-09

9 Informacijski sustav

Stranica 1/2

Informacijski sustav

Standard ESG - 1 . 6 : Sustavi informiranja Visoka učilišta trebaju prikupljati, analizirati i koristiti relevantne informacije radi djelotvornoga upravljanja svojim studijskim programima, znanstveno-istraživačkim radom i drugim aktivnostima. Sustav informiranja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku uključuje: ocjenu napredovanja studenata i postotke njihovog uspjeha zapošljivost diplomanata ocjenu zadovoljstva studenata studijskim programima učinkovitost profesora profil studentske populacije dostupne resurse učenju i njihovu cijenu ključne pokazatelje uspjeha Sveučilišta. Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) Dio informacija vezanih za studije, studente i nastavnike prikuplja se i analizira putem Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU). Akademske 2005/2006 godine upisana je prva generacija studenata koji studiraju po Bolonji. Iste godine neke od sastavnica Sveučilišta su, na temelju ugovora o suradnji na uspostavi, korištenju i održavanju Informacijskog sustava visokih učilišta između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Centra potpore ISVU-a, pristupile Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU). Sukladno Strategiji Sveučilište će kontinuirano raditi na trajnom unaprjeđenju informacijskog sustava kako bi se osigurala potpuna usklađenosti i kompatibilnost. Prikupljanje i analiza indikatora kvalitete U svrhu kontinuiranog praćenja pokazatelja kvalitete studiranja na osječkom Sveučilištu, Centar za kvalitetu prikuplja podatke o indikatorima kvalitete u suradnji sa studentskim službama i povjerenstvima za kvalitetu znanstvenonastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta. Dosadašnja grupa indikatora kvalitete koja se na Sveučilištu u Osijeku prikuplja od akademske 2005/2006. godine obuhvaća, između ostalog: broj prijavljenih u odnosu na broj upisanih studenata u I. godinu studija, broj diplomiranih studenata u godini, prosječnu duljinu studiranja, broj studenata koji se upisuju na poslijediplomski studij i zapošljavanje po diplomiranju. U svrhu kontinuiranog praćenja pokazatelja kvalitete studiranja Centar za kvalitetu jednom godišnje prikuplja Indikatore kvalitete sa svih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta. Dosadašnji indikatori kvalitete koji se na osječkom Sveučilištu prikupljaju od akademske 2005./2006. godine do danas, obuhvaćaju: broj prijavljenih u odnosu na broj upisanih studenata u I. godinu studija, broj diplomiranih studenata u godini, prosječnu duljina studiranja, broj studenata koji se upisuje na poslijediplomski studij i zapošljavanje po diplomiranju. Osim što predstavljaju podlogu za donošenje kvalitetnijih odluka u sustavu visokog obrazovanja, indikatori kvalitete trebaju biti provedivi i relevantni te jasno definirani i jednostavni za interpretaciju. Izuzev spomenutih indikatora koji se odnose na studente, Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku ima u planu postojeće indikatore nadopuniti sa specifičnim grupama indikatora koje se odnose na zaposlenike, prostor i opremu. Definirano praćenje indikatora omogućuje Sveučilištu u Osijeku uočavanje važnih područja vlastitog djelovanja i dobivanje statističkih podataka koji omogućuju usporedbu i daljnji plan aktivnosti. Vodič kroz sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete Vodič služi jednostavnijem snalaženju u sustavu osiguranja i unaprjeđenja kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Prikazuje se strategija i ustroj sustava osiguranja i unaprjeđenja kvalitete te tijela koja se bave provedbom sustava na razini Sveučilišta i znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice. Na kraju Vodiča priloženi su godišnji akcijski plan i temeljni dokumenti sustava (Pravilnik i postupci).

Datoteka: D :\U NI OS Q\P rinjcnik_kvalitete © 2 0 1 2 . Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Juna Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-09

9 Informacijski sustav

Stranica 2/2

Ishodi učenja - priručnik za sveučilišne nastavnike Priručnik je nastao kao rezultat rada na projektu Sustavni pristup uvođenju ishoda učenja u obrazovanje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku {SUPER UNIOS). Projekt je realiziran u razdoblju od siječnja 2008. do veljače 2009, godine na inicijativu Nacionalne zaklade za znanost koja je projekt podržala u okviru programa Zaklade, Visoko obrazovanje temeljeno na ishodima učenja.

Datoteka: D:\UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2012. Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


10

Sveučilište Josipa Juna Strossmavera u Osijeku - Rektorat

izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-10

10 Informiranje javnosti

Stranica 1/2

Informiranje javnosti

Standard ESG - 1 . 7 : Javno informiranje Visoka učilišta trebaju prikupljati, analizirati i koristiti relevantne informacije radi djelotvornoga upravljanja svojim studijskim programima, znanstveno-istraživačkim radom i drugim aktivnostima. Temeljni akti Sveučilišta, podaci o ustroju, upravi i djelatnicima javno su objavljeni na intemetskim stranicama www.unios.hr. Na stranicama su dostupni podaci o svim sastavnicama Sveučilišta na kojima su dostupni podaci o svim studijskim programima i diplomama koje nude. Sveučilište i sastavnice, s ciljem informiranja javnosti o zbivanjima koriste medije (tisak, televizija, radio), Katalog informacija Od prosinca 2011. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku ustrojen je Katalog informacija s ciljem informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga te ostvarivanja prava na pristup informacijama prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03,144/10,77/11). Informacije iz Kataloga informacija Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku objavljuje na svojoj intemetskoj stranici www.unios.hr sukladno dinamici prikupljanja podataka i pripreme informacija. Informacije u Katalogu su razvrstane prema ustrojstvenim jedinicama Rektorata koje raspolažu pojedinim informacijama: Kabinet Rektora Središnja služba za pravne i kadrovske posiove, nastavnu i znanstvenu djelatnost Sveučilišta Služba za financije, poslovne odnose, investicije i izgradnju Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Centar za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Sveučilišno izdavaštvo S ciljem informiranja šire javnosti o studijima koji se izvode na Sveučilištu izdaju se sljedeće publikacije: - Sveučilišni godišnjak - koji sadrži pregled sveučilišne djelatnosti, podatke o znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama s pregledom izvedbenih planova sveučilišnih i stručnih studija, pregled sveučilišnih nastavnika koji izvode nastavu u tekućoj akademskoj godini, podatke o studentima te pregled djelatnosti sveučilišnih ustanova Vodič za buduće studente - koji je namijenjen budućim studentima te sadrži osnovne podatke o znanstvenonastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici, uvjetima upisa pregled sveučilišnih i stručnih studija te trajanje studija. Internetska stranica Sveučilišta Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku ima internetsku stranicu www.unios.hr koja ima funkciju pružanja relevantnih i pravovremenih informacija o Sveučilištu. Na stranicama su predstavljene sve sastavnice Sveučilišta, Jedinstvena sveučilišna studentska anketa Jedinstvena sveučilišna studentska anketa pokrenuta je u okviru uspostavljanja sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku, a prvi put je provedena tijekom akademske 2005/2006. godine. Osnovni razlog njenog pokretanja je dobivanje informacija o kvaliteti studiranja na našem Sveučilištu iz studentske vizure. Na intemetskim stranicama Sveučilišta dostupni su rezultati provedbe anketa. Smotra Sveučilišta Smotra je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola, a svrha održavanja Smotre je pravovremeno upoznavanje maturanata, odnosno budućih studenata o studijskim programima, o njihovom trajanju, poslovima za Datoteka: D:\UNlOSQ\Pnrucnik_kvalitete © 2 0 1 2 Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku - Rektorat

Izdanje 1.0

PRIRUČNIK KVALITETE

PK-10

10 Informiranje javnosti

Stranica 2/2

koje ih ti studiji osposobljavaju, i o uvjetima upisa na pojedina visoka učilišta, uvjetima smještaja tijekom studija u Osijeku, studentskom životu. Program Smotre Sveučiiišta obuhvaća predstavljanje znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta, predstavljanje Studentskog zbora Sveučilišta te otvaranje izložbenih prostora na kojima se predstavljaju sve znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta.

Datoteka: D:*UNIOSQ\Prirucnik_kvalitete © 2012 Napomena: Ovo je interni dokument Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zabranjeno je umnožavanje dokumenta ili njegovih dijelova bez pismene suglasnosti Rektora Sveučilišta.

prirucnik kvalitete listopad 12  

prirucnik kvalitete

Advertisement