Page 1

Diseminacija informacija o projektu promovira pojam ishoda udenja akademskoj zajednici (koja nije obuhvaCenaradionicama) kao i Siroj javnosti kojaje zainteresiranastrana (stakeholder)u definiranju druStvenoprihvatlj ivog akademskogobrazovanja.

RAZVOJMATRICE ZA DEFINIRANJE MJERLJIVIH ISHODA UEENJA Matrica za odredivanje mjerljivih ishoda udenja predstavlja model koji definira jedinstvenu strukturu unutar koje nastavnik definira sposobnosti, vje5tine i stavove koji se sti6u na razini predmeta, prihvatljive razine kompetencija i povezanostsustavaocjenjivanja s tirn razinama te nadin mjerenja odekivanih kompetencija. Usklaclivanje ocjenjivanja s drugim elementima nastavevaZnojejerjasni i ostvarivi ciljevi pruZaju studentima dobar putokaz za ono Sto trebaju nauditi, a nastar,niku pomaZu u poduiavanju. Unutar matrice mora postojati i prostor za procjenu i piznavanje znanja koje je student stekao neformalnim i informalnim obrazovanjem izvan sustavavisokog Skolstva,a primjeri ovakve prakse vei postoje na nekinr fakultetima Sveudili5ta.

I

Tijekom inicijalnih dogovora i sastanakaprojektnog tima vezanih uz izradu prijedloga projekta otvorio se niz pitania i problema koji tangiraju tematiku ishoda udenja, ali nadilaze okvire ovog jednogodi5njeg projekta. Nastojat 6emo se baviti ovim pitanjima tijekom i po zaw5etku projekta, a ovdje navodimo neka od njih:

REZULTATI PROJEKTA Stvarnog uvotlenja ishoda udenja u obrazovanje studenata na osjedkom SveudiliStu ne moZe biti bezjasne i decidirane odluke uprave, a ova odluka iskazana je u institucijskoj strategiji i unaprjeclivanju postojeie organizacijske strukture sustava kvalitete. Na taj se nadin svi fakulteti usmjeravaju i potidu ka uvodenju ishoda udenja u proces studiranja.

edukacUatriiita rada o kompetencijamazavr5enih studenata na SveutiliStuu Osijeku,

.

odgovornosti i ovlasti zavrienih studenata razliiitih studijskih programa,

.

definiranje ranga zavrsenihstudenata u profesionalnim udru2enjima (komore),

.

istra2ivanjasocioekonomskogprofila ulazne studentske populacije,

.

iznala2enjenaiina trajne i sustavneparticipacije poslodavacau procesudefiniranja ishoda utenja,

.

potreba formiranja learning resourcecentre na naiem SveuiiliStu,

.

i n t e n z i v n t am e e l u s v e u i i l i 5 n a s u r a d n j a u p o d r u i j u i s h o d au i e n j a i

.

aktivnije uk|juiivanje studenata u d e f i n i r a n j ei s h o d au t e n j a .

voditeljica projektnog tima doc.dr.sc.Sanja Londar-Vickovii vanjski suradnik projektnog tima prof.dr.sc. Sergij Gabr5dek ilanovi projektnog tima

Vodi6 kroz ishode udenja je skup dokumenata proizaSlih iz rada na projektu i treba sluZiti kao prirudnik nastavnicima kod formuliranja ishoda udenja. Web stranica je mjesto gdje se kontinuirano mogu prikupljati informacije o rezultatima projekta te spoznajama, iskusWima i potrebnim materijalima vezanirn uz ishode udenja.

Studentska tribina i radionica podiii ie manje i svijest studenata o vaZnosti ishoda udenja u okviru transformacije akademskog obrazovanja te 6e ih motivirati da se aktivnije ukljude u taj proces.

.

!

VaZan i mjerljiv rezultat projekta je matrica (model) za kvantitativno i kvalitativno mjerenje ishoda udenja izradena na temelju istraZivanja literatare, znanja i iskustva ekspertnih dlanova projektnog tima te mi5ljenja studenatai poslodavaca.Vrijednost i upotrebljivost matrice bit 6e provjercna na iz*ranim kolegijima na fakultetima Sveu$ili5ta.

Program osposobljavanjanastavnika u podrudju ishoda udenja pomo6i ie stvaranju ljudskog potencijala obrazovanog u podrudju ishoda uienja i spremnog za njihovu primjenu.

PITANJA OTVORENA

mr.sc. ZlaIa Doladek-Alduk, doc.dr.sc.Damir Magdii, prof.dr.sc. Sonja Mari6, prof.dr.sc. Komelija Petr, mr.sc. Slavko Petrin5ak, prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, Dubravka Trampus

I

KONTAKT email: kvaliteta@unios.hr web adresa: www. uni os.hrlkvaliteta/superunios


OSNOVNI PODACI O PROJEKTU: Trajanje projekta: l2 mjeseci,od sijednja2008. do sijednja2009. Sudionici projekta: uprava, nastavnici i sfudenti Sveudili3ta Josipa Jurja u Strossmayerau Osijeku lzvori financiranja: Nacionalna zaklada za znanost,visoko Skolstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

Koj a si pitanja nastavnik treba postaviti ?

Kojaje svrha nastavnog programa/kolegija?

SveudiliSteJosipa Jurja u Strossmayerau Osijeku Osnovni ciljevi projekta: .

izrada institucijskestrategije i vodiia za definiranje mjerljivih ishoda utenja

.

o r g a n i z i r a n j es e m i n a r ai r a d i o n i c ao i s h o d i m au d e n j a

-

razvoj matrice za definiranje mjerljivih ishoda uienja

.

ukljuiivanje studenata i poslodavaca u definiranje ishoda udenja

StrateSki znaiaj projekta: podizanje razine kvalitete i izvrsnosti nastavnika na Sveudili5tu Josipa Jurja Strossmayerau Osijeku postupnaprilagodba procesa studiranja potrebama studenta.

Jednogodi5nji projekt ,,Sustavni pristup uvoilenju ishoda udenja u obrazovanje studenatana SveudiliStu Josipa Jurja Strossmayerau Osijeku" projekt je kontinuiteta koji na temeljima postoje6e strukhrre sustava za osiguranje unaprjeclenjekvalitete obrazovanjanastoji promovirati mjesto ishoda udenja u akademskom obrazovanju na osjedkom Sveudili5tu. Uloga ishoda udenja u akademskom obrazovanju na osjedkom SveudiliStu bit ie definirana kroz institucijsku strategiju i organizacijsku strukturu koja ie podrZavati sustavnouvotlenje ishoda udenja u obrazovanje. Tijekom projekta dlanovi projektnog tima educirat 6e se za osposobljavanje nastavnika za definiranje i mjerenje ishoda udenja (train the trainers radionica), a na svim fakultetima 6e se izvoditi radionice o ishodima udenja koje trebaju postati osnova programa sustawog i kontinuiranog educiranja nastavnika. U konadan oblik radionica ugradit 6emo europska i svjetska iskustva, primjere dobre prakse sa Sveudili5ta u Osijeku te drugih hrvatskih fakulteta i sveudili5ta. Osim nastavnika, ovaj projekt u definiranje poZeljnih ishoda udenja ukljuduje i studente (radionica za studente i studentskatribina) i poslodavce. Jedan je od vaZnih odekivanih ishoda projekta je razvoj mahice za kvantitativno i kvalitatir,no mjerenje ishoda udenja u dijoj izradi 6e sudjelovati razliditi profili strudnjaka- nastarmika sa Sveudili5tau Osijeku. U okviru projekta bit ie uspostavljenaweb stranica na kojoj ie se kontinuirano diseminirati informacije o projektu, a trajni rezultati projekta bit 6e objavljeni u publikaciji Vodid kroz ishode udenja koji 6e predstavljati podlogu za lulenje o ishodima udenja na osjedkom Sveudili5tu. ,,Vodid kroz ishode udenja" je zavr5na publikacija projekta u kojem se definira pojam ishoda udenja, povezanost ishoda udenja sa sustavom kreditnih

Sto studenti trebaju znati I biti sposobninapraviti po zavrsetkunastavnog programa-kolegija?

II

v Kako objektivno ocijeniti znanJei postignuia sfudenata? Grafidki prikaz strukture definiranja ishoda udenja bodova, veza izmedt ishoda udenja i sposobnostistudenta,pojmovnik yezan \z ishode udenja, strategija i organizacijska struktura za sustavno uvodenie ishoda udenja u obrazovanje na Sveudili5tu u Osijeku. Studenti 6e sudjelovati u provedbi projekta kroz studentsku radionicu, a u definiranje ishoda udenja ukljudit 6e se putem studentsketribine. Uvodenje ishoda udenja u obrazovanje studenataznadajanje pomak u smjeru promjene i redefiniranja paradigme u hruatskom visokom obrazovanju kojim se ono okre6e potrebama studenta.Tijekom projekta i po njegovom zavr5etku aktivno i kontinuirano 6e se s njegovim rezultatima upoznavati akademska zajednica i Sira javnost putem tiskovnih konferencija, web stranice (u nastavku i portala), pisanih materijala i slidno. Pri tome ie se nastojati Sto jasnije definirati i promovirati mjesto ishoda udenja u prostoru akademskog obrazovanja na osjedkom SveudiliStu.

I

EDUKACIJSKE RADIONICE Edukacijskeradionice za nastavnikeorganizirat ie se ujesen 2008. na svim fakultetima Sveudili5ta.Svaka radionica sastojat6e se od dva dijela; prvi dio 6e obuhvatiti opde pojmove iz podrudja ishoda udenja (definicija ishoda udenja, strukhra udenja, Bloomova taksonomija, vaZnost ishoda udenja studentima, nastavnicimai poslodavcima), razine ishoda udenja,vezu ishoda udenja i ocjenjivanja, konkretne savjeteu definiranju ishodaudenja,mogu6nostiffeksibilnog udenjastudenatai nadineprocjene rezultataneformalnog i informalnog obrazovanja i qiihovog povezivanja s ostvarenjempoZeljnih ishoda udenja.U drugom dijelu radionice prezentirat 6e se i raspraviti primjeri dobre prakse s na5egSveudili3ta ftako osigurati ostvarivanje cilja nastave,kako podrZati studenta,kako ocijeniti studenta,kako provjeriti/ izmjeriti ishodeudenja,kako uspostavitivezu s ECTS bodovima) te otvorene teme za raspraru (kako raditi s velikom grupom studenata,kako motivirati studente,kako koristiti ICT u nastavi i drueo).

letak super unios  

letak super unios

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you