Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

Sharing to learn Una experiència d’aprenentatge compartit

CENTRES PARTICIPANTS American School of Barcelona (Esplugues de Llobregat) Institut de Sant Just (Sant Just Desvern) Escola Gras i Soler (Esplugues de Llobregat) Escola Isidre Martí (Esplugues de Llobregat) Escola Joan Maragall (Esplugues de Llobregat) Escola Lola Anglada (Esplugues de Llobregat) Escola Can Vidalet (Esplugues de Llobregat) Escola Espai 3 (Sant Joan Despí) Col·legi Ateneu Instructiu (Sant Joan Despí) Col·legi Gran Capità (Sant Joan Despí) Escola St. Francesc d’Assís (Sant Joan Despí) Escola Canigó (Sant Just Desvern) Escola Montseny (Sant Just Desvern) Escola Montserrat (Sant Just Desvern) Col·legi Madre Sacramento (Sant Just Desvern)

Curs 2011-2012


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

ÍNDEX ÍNDEX.............................................................................................................................................................................2 1. PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ.............................................................................................................................3 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE..................................................................................................................................4 2.1. FONAMENTACIÓ PEDAGÒGICA ..................................................................................................................................5 2.2. OBJECTIUS.................................................................................................................................................................6 2.3. CONTINGUTS..............................................................................................................................................................6 2.4. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES..............................................................................................................................7 2.5. FORMACIÓ ..............................................................................................................................................................13 2.6. VISITES FORMATIVES ..............................................................................................................................................13 2.7. VINCULACIÓ A LA ZONA EDUCATIVA I ALS MUNICIPIS...........................................................................................13 3. IMPLEMENTACIÓ ....................................................................................................................................................13 3.1. TEMPORALITZACIÓ..................................................................................................................................................13 3.2. GESTIÓ I COORDINACIÓ...........................................................................................................................................14 3.3. DESTINATARIS.........................................................................................................................................................15 3.4. LOGÍSTICA...............................................................................................................................................................15 3.5 ACTIVITATS..............................................................................................................................................................16 3.6. CALENDARI DEL CURS 2011-2012...........................................................................................................................18

“Com més comparteixes, més posseeixes” Lèonard Nimoy

2


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

1. Presentació i justificació La Llei d’Educació de Catalunya aposta perquè l’alumnat esdevingui parlant plurilingüe. En aquest marc, les escoles estableixen Projectes lingüístics de centre que determinen vehicular l’ensenyament de llengües d’una manera coherent, tot relacionant-les amb diferents estratègies didàctiques que es produeixin a l’entorn, aprofitant tant els usos formals com els col·loquials i informals. Per tant, l’educació lingüística i comunicativa ha d’ocupar un lloc preferent en el qual cal desenvolupar projectes i iniciatives col·laboratives que ajudin a garantir l’assoliment de competències bàsiques lingüístiques “...i així pugui afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i multicultural del segle XXI.” (DECRET 142/2007, de 26 de juny)

Sense cap dubte, la llengua anglesa actualment és la llengua franca de comunicació en els diferents àmbits internacionals. Per aquesta raó, l’impuls de l’anglès és una de les prioritats del Departament d’Ensenyament; i per tant, cal recollir tota iniciativa que actuï com a reforç, ampliació o complement de les tasques ordinàries que es desenvolupen en els centres educatius: implementació de projectes d’innovació, participació en programes europeus de cooperació, reforç de la llengua oral a través dels auxiliars de conversa, intercanvis lingüístics entre centres educatius, formació del professorat per impartir àrees del currículum en una llengua estrangera, suport a iniciatives en conveni amb diverses institucions, etc. Per això proposem una experiència de treball que afavoreixi la construcció progressiva de la competència plurilingüe de l’alumnat, dissenyada per a l’alumnat de segon cicle d’Educació infantil o Cicle inicial de l’Educació Primària, a partir de la interacció amb companys i companyes del mateix nivell i amb la participació d’alumnat d’altres centres i diferents etapes educatives. D’aquí el nom del projecte: Sharing to learn, Una experiència d’aprenentatge compartit de l’ensenyament de l’anglès. Les primeres edats representen un període mental òptim per al tractament integrat de l’adquisició del llenguatge. A través de la competència oral s’afavoreix l’elaboració d’opinions, i l’expressió d’idees i sentiments; i en definitiva, la construcció del propi pensament. També es posen de manifest la dimensió de l’escolta, la de la interacció i la de la producció. Amb aquest projecte es pretén conjugar la construcció del propi pensament amb la disposició de diferents contextos lingüístics en anglès a través del treball col·laboratiu i amb el suport de diferents recursos i eines educatives. Així mateix, el fet d’integrar diferents llengües en el desenvolupament d’activitats de rutina diària facilita el respecte a la diversitat lingüística, actua com agent de motivació per aprendre altres llengües i, alhora, facilita el coneixement del seu entorn cultural. En definitiva, és dins d’aquest marc d’aprenentatge compartit i de construcció conjunta del procés d’adquisició de la llengua que es desenvolupa el projecte que presentem a continuació.

3


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

2. Descripció del projecte Aquest projecte neix com a experiència pilot durant el curs 2009/10 i és el resultat d’un conveni de col·laboració entre l’American School of Barcelona (a partir d’ara ASB), ubicada a Esplugues de Llobregat, i els Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat, amb la participació de 7 escoles públiques d’Educació infantil i Primària de Sant Joan Despí i Esplugues, amb la intenció de consolidar-lo i fer-lo extensible a altres comunitats educatives de l’entorn. Aprofitant que dins del programa educatiu de l’ASB s’inclou una proposta de treballs a la comunitat, es proposa que l’alumnat d’aquesta escola doni suport a les escoles d’educació infantil i primària en el procés ordinari d’ensenyament i aprenentatge del centre; amb la voluntat d’incrementar les oportunitats d’interacció en una L2, oferint el recurs del contacte entre alumnat de secundària amb una bona dicció i pronúncia en llengua anglesa (a partir d’ara language assistants) i l’alumnat d’infantil i primària. A l’inici del curs 2010-2011 es fa una presentació del projecte i de l’experiència del curs anterior a Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, amb la presència dels equips directius dels centres educatius i regidors dels ajuntaments de les poblacions implicades. A resultes d’aquestes reunions el projecte es fa extensiu a d’altres centres d’Esplugues i a centres de Sant Just Desvern, amb la incorporació de l’Institut d’aquesta població i amb la col·laboració logística de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en finançar un autocar que facilita el desplaçament dels alumnes de l’ASB als centres del seu municipi. Amb aquest projecte, a través de la metodologia d’aprenentatge-servei, i a través de fer que els language assistants se sentin copartíceps de la dinàmica pròpia del tutor/a d’aula i del centre amb què col·laboren, es van construint els aprenentatges d’una forma natural, espontània i intuïtiva. Es proposen, inicialment, dos alumnes de suport per cadascun dels cursos d’EI i/o Primària segons la demanda de cada centre, per reforçar les tasques planificades des del propi centre, des de la tutoria o des del professorat especialista. L’organització de les diferents activitats, els recursos a emprar, el ritme i la temporització, etc. dependrà de les característiques pròpies de cada Projecte Educatiu de Centre (PEC). L’activitat es va haver d’ajustar a l’horari de disponibilitat dels alumnes de l’ASB, que era els dimecres a la tarda. L’adaptació de l’horari té en compte les orientacions dels diferents equips directius o els condicionants que vénen determinats per l’edat de l’alumnat, els ritmes i els estils d’aprenentatge, etc. Per tant, en els períodes d’intervenció es presentaran activitats atractives i es distribuiran en moments curts per afavorir el reclam d’atenció i per mantenir un ritme àgil d’acció. La incorporació de l’INS Sant Just, de Sant Just Desvern durant el curs 2010-2011 va donar una nova perspectiva al projecte: l’alumnat de l’INS va començar a treballar conjuntament com a language assistants amb el de l’ASB dins de les aules de les escoles de Sant Just Desvern. Per tant l’enriquiment personal i d’aprenentatge es va ampliat i millorar. A diferència de l’ASB, l’Institut

4


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

Sant Just va incorporar aquest projecte dins del desenvolupament del crèdit de recerca de 4t d’ESO. Aquest curs 2011-2012 hi ha hagut la incorporació d’un nou Institut de Secundària, l’INS La Mallola. També s’han incorporat centres nous de primària. El projecte arriba a les poblacions de Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat.

2.1. Fonamentació pedagògica El professorat responsable del grup classe, l’especialista implicat i els col·laboradors en el projecte tindran en compte les característiques pròpies de l’edat de l’alumnat: capacitats, necessitats, ritmes d’aprenentatge, interessos, desenvolupament psicoemocional, entorn sociocultural de l’alumnat, etc. El currículum prescriptiu preveu la competència comunicativa en llengua estrangera a partir de 1r curs d’Educació primària, tot i que actualment hi ha nombroses experiències on es considera interessant començar a introduir-les abans amb un guiatge adequat i que el Decret d’Autonomia de Centres (102/2010 de 3 d’agost) obre la porta a un ús i tractament de les llengües específic a través del Projecte Lingüístic de Centre, que és un dels elements que ha de formar part del Projecte Educatiu del Centre. És interessant fomentar i explicitar la presència de la llengua estrangera en tants entorns com sigui possible per adquirir el que s’anomenaria la “inconsciència lingüística” (aprenentatge intuïtiu de la llengua), perquè posteriorment es pugui consolidar a nivell més conscient i usar la llengua adequadament en el context escollit. Pel que fa al procés d’adquisició de la nova llengua estrangera en les edats en què estem treballant s’haurien de respectar els següents períodes: ·

Silent Period: període de silenci on l’alumnat comença a entendre el que li diuen però encara no té habilitats per respondre.

·

Substitution Period: període on l’alumnat utilitza la llengua anglesa intercalada amb la llengua habitual. En aquest moment cal estar atent perquè es poden fossilitzar algunes estructures.

Per tal d’aconseguir el màxim d’efectivitat en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa les activitats han de ser curtes i els ritmes en què s’introdueixin continguts nous han de planificar-se bé. Han de produir-se canvis freqüents per promoure dinamisme però sense que suposi una sobrecàrrega d’inputs per a l’alumnat. És recomanable una distribució del temps d’aprenentatge que abasti diferents franges setmanals -chucks of language: petites dosis de llenguatge o píndoles funcionals- i que no es concentrin en una sola sessió. Aquest enfocament es pot anar modificant a mesura que els destinataris mantiguin un més alt nivell de concentració, que s’adquireix en cursos superiors. En un espai d’aprenentatge com és l’aula, a priori, l’alumnat té pocs prejudicis sobre la llengua d’aprenentatge, perquè l’observació de tot el que succeeix al seu entorn té una càrrega més simbòlica que no pas ideològica. L’alumnat s’esforça a entendre tot el que passa al seu voltant; i

5


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

per tant, en l’adquisició d’un nou codi no es discrimina entre llengua familiar, llengua estrangera o llengua curricular. La intuïció, la curiositat innata i el procés creatiu constant de l’alumnat a l’etapa d’Educació infantil i al primer cicle de l’Educació primària han de facilitar l’accés a l’aprenentatge de la llengua anglesa.

2.2. Objectius El projecte té com a objectiu principal afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives i donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa per tal de facilitar l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals a l’alumnat d’Educació infantil i de cicle inicial d’Educació primària. Per aquesta raó, s’afavorirà l’ús de la llengua anglesa en totes aquelles situacions d’aula que ho permetin: entrades i sortides, jocs, rutines, activitats d’educació formal d’aula, etc. Altres objectius vinculats al projecte són: • • • • •

Millorar la competència oral comunicativa de l’alumnat. Afavorir el coneixement social i cultural d’altres països i d’una cultura diferent a la pròpia. Promoure els entorns plurilingües, les interaccions personals entre poblacions escolars de l’entorn i els intercanvis internacionals. Implementar metodologies d’aprenentatge-servei que permetin apropar l’alumnat de secundària a valors propis de la vida en societat. Afavorir actituds de compromís i respecte que ajudin a construir un entorn més humà.

2.3. Continguts Els continguts propis del currículum oficial que es treballen en aquest projecte són: Parlar i conversar •

• •

Producció de textos breus orals memoritzats com cançons, poemes, rimes, amb la utilització d’imatges sempre que l’activitat ho requereixi, adaptant l’entonació, el to de veu o el gest al contingut. Reproducció del lèxic bàsic i dels missatges relacionats a les situacions comunicatives habituals de l’aula. Participació activa en activitats de dramatitzacions, explicació de contes dialogats i representacions conjuntes, com recitacions de poemes o cançons, mostrant respecte pe les produccions dels altres.

6


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

Escoltar i comprendre • •

• • • •

Comprensió d’instruccions simples de treball i d’actuació a l’aula. Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social – saludar, acomiadar-se, presentar-se-; i missatges d’ús habitual a l’aula: la data, el temps, assistència, localització d’objectes. Reconeixement identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual i/o audiovisual. Comprensió global d’un text d’estructura repetitiva, amb un contingut fàcil d’entendre i de predir amb ajut d’elements gestuals i icònics. Comprensió específica del lèxic bàsic per entendre el contingut de narracions, descripcions i situacions, amb ajut d’elements gestuals i icònics. Interès i respecte per les intervencions orals dels altres.

Llegir i comprendre • • • •

Reconeixement i identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual o audiovisual. Comprensió de mots i frases senzilles conegudes i treballades àmpliament en els contextos orals de l’aula. Ús d’estratègies de lectura: ús del context visual i verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situació. Interès i curiositat per mirar i “llegir” contes o llibres (en diferents suports) escrits en la llengua estrangera.

Escriure • •

Escriptura de mots i missatges breus a partir de produccions orals relacionades amb les vivències, les experiències i les activitats a l’aula. Producció de missatges breus seguint un model treballat i fàcilment identificable en la llengua d’aprenentatge.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge • • • •

Observació de la importància dels aspectes fonètics, de ritme, accentuació i entonació de la llengua estrangera i del seu ús per a la millora de la comprensió i producció orals. Reconeixement i ús de mots i estructures senzills propis de la llengua estrangera. Observació de les diferències entre la llengua oral i l’escrita. Observació de la relació entre el so i la seva grafia.

2.4. Estratègies metodològiques Seguint la proposta de Penelope Williams a Language Learning in Infant Educations: Being, Doing, Having (http://www.xtec.cat/cirel/02/infantil/docs/having_being_doing.pdf), podem

7


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

classificar les diferents estratègies metodològiques en diferents àmbits:

1. A partir de la relaxació: ”Una relaxació guiada ens pot permetre canviar d’activitat, suavitzar un moment conflictiu, reconduir una situació complicada, ... i es pot fer amb un petit "joc" en anglès”

2. A partir de les rutines: ”Els rituals i rutines ens ajudaran a estructurar els diferents períodes i ajudaran als infants a entendre i a sentir-se segurs... i es poden fer en anglès”

3. A partir de la proximitat: ”Atendre a l'infant quan t’explica que porta sabates noves també és important. Ells ho explicaran i nosaltres escoltaren, es agradaran molt i... els respondrem i reforçarem en anglès...”

8


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

4. A partir de la participació activa: ”Els infants aprenen molt més si els fem protagonistes...”

5. A partir de les relacions personals: Aquí ens referim a petits moments de convivència, que també cal controlar i reconduir.

9


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

Com podem desenvolupar les activitats d’aprenentatge ?

Les activitats d’aprenentatge es poden desenvolupar a partir de les necessitats físiques, cognitives, afectives i lingüístiques de l’alumnat. Alguns exemples: 1. Necessitats físiques: mobilitat, concentració, activitats motrius

2. Necessitats cognitives: memòria, treball en grup

10


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

3. Necessitats afectives: socialització, relaxació, seguretat, reconeixement

11


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

4. Necessitats lingßístiques: comunicatives

activitats

12

significatives,

presentades

en

context,


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

2.5. Formació Al final del primer curs d’implementació del projecte i com a resultes de la valoració final del mateix, es va pensar en la necessitat d’una formació per al professorat implicat en el projecte (tant a nivell d’especialistes com a nivell de tutors/es que volien impartir alguna assignatura en anglès) que facilités eines pedagògiques d’impuls de l’expressió oral en llengua estrangera. El mes de juliol del 2010 es va materialitzar aquesta formació a partir d’uns continguts i activitats preparats per l’ASB, la qual va proporcionar també els formadors i el disseny de la mateixa (15 hores presencials de durada repartides en 5 sessions de 3 hores diàries). Aquesta activitat va quedar inclosa dins el Pla de Formació de zona, alineada amb la resta de l’oferta formativa de Llengües estrangeres de la zona (seminaris, grups de treball...), per tal de recollir l’experiència prèvia de treball compartit existent. La intenció és de mantenir un espai de formació i reflexió que permeti continuar la tasca iniciada, bé sigui amb el mateix format, o bé amb d’altres modalitats possibles (grup de treball, assessorament, cicle de conferències...)

2.6. Visites formatives Mentre duri l’intercanvi de l’experiència entre l’ASB i la resta d’escoles conveniades, es farà un conjunt de visites de caràcter formatiu, tant per acompanyar els centres en el desenvolupament del projecte com per fer-ne una experiència compartida i promoure el treball en xarxa. Es planificaran visites entre les escoles implicades i l’ASB. La intenció de les visites és anar construint el projecte a partir de l’experiència compartida i del bagatge que cadascun dels integrants pugui aportar-hi.

2.7. Vinculació a la zona educativa i als municipis El projecte de la Zona Educativa i de cadascun dels municipis ha de ser el paraigües que abraci tots els projectes que es desenvolupen en l’entorn. Per tant, iniciatives com la que es proposa en aquest projecte han d’encaixar perfectament en les línies d’intervenció educativa de zona i municipi. La intenció és que el projecte quedi reflectit com una acció sumativa en el repte de connectar les xarxes educatives dels municipis i de cercar mesures de sostenibilitat formativa.

3. Implementació 3.1. Temporalització L’esquema general de desenvolupament del projecte per a cadascun dels cursos escolars

13


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

seria: •

Presentació del projecte: al mes de setembre es presenta la concreció del projecte per a aquell curs escolar, amb la intervenció dels Serveis territorials, dels Serveis Educatius de Zona i de tots els centres implicats o amb intenció d’incorporar-se al projecte.

Visita inicial dels centres a l’ASB: els responsables del projecte dels diferents centres educatius visiten l’ASB per poder veure com es treballa l’expressió oral en anglès a les aules de primària d’aquesta escola; per tenir un primer contacte amb els responsables del projecte de l’ASB i per conèixer els alumnes de secundària que aniran a les seves escoles al llarg d’aquell curs.

Visita dels language assistants a les escoles: els alumnes de l’ASB i de l’INS de Sant Just visiten les escoles que els han estat assignades per conèixer el centre, l’alumnat i l’entorn.

Desenvolupament del projecte : una sessió setmanal cada dimecres a la tarda. Els language assistants es desplacen a les escoles assignades i posen en pràctica les sessions. En cas de ser possible també s’aprofita aquest dia per preparar les sessions abans del seu inici i/o per coordinar-se amb el tutor/a d’aula.

Reunions de valoració: cada trimestre es realitza una reunió de seguiment i valoració del projecte amb la participació de: responsables dels Serveis Territorials i dels Serveis educatius, Inspecció, responsables de l’ASB i representants dels equips directius de les escoles participants.

Comissions pedagògiques: cada trimestre es realitza una reunió dels/les mestres responsables del projecte, coordinats pels Serveis educatius, per tal de compartir i valorar les activitats que s’estan desenvolupant, la metodologia emprada...

Acte de cloenda: a final de cada curs, es realitza un acte de cloenda i agraiment a les persones que han participat en el projecte.

3.2. Gestió i coordinació La gestió general del projecte es porta a terme des de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels Serveis territorials, juntament amb els Serveis educatius de la zona. La coordinació dels language assistants va a càrrec dels responsables de l’ASB i de l’INS de Sant Just respectivament, juntament amb els responsables del projecte dels centres implicats. Les activitats d’aula, les programacions i planificacions de les diverses tasques, així com les memòries que es puguin derivar d’aquesta actuació són responsabilitat del professorat i de la direcció de les escoles de primària. 14


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

3.3. Destinataris Els destinataris principals del projecte són els languages assistants i els alumnes de les escoles de primària; sota la supervisió, coordinació i dinamització del docent de l’aula. Funcions dels language assistants -

Donar suport a l’expressió oral, a la conversa Afavorir el diàleg i els intercanvis orals en anglès Dinamitzar tasques de descoberta de vocabulari i expressions habituals Compartir aspectes socials i culturals del país propi L’alumne/a que dóna suport a la conversa ha d’emprar només la llengua anglesa davant de l’alumnat Cal donar instruccions senzilles i clares, vocalitzar adequadament i tenir un ritme i velocitat adequat a l’alumnat receptor. Cal triar amb molta cura el vocabulari a utilitzar i la llargada i complexitat de les frases i expressions. Repetir i reforçar les idees, els conceptes o el vocabulari. Confirmar amb preguntes que l’alumnat segueix i comprèn les exposicions. Ajudar-se en la comunicació amb gestos, sons, objectes, pòsters, dibuixos, materials multimèdia, materials audiovisuals, etc.

Funcions del/la tutor/a de l’aula -

Facilitar l’entrada i la benvinguda a l’aula de l’alumne/a que dóna suport a la conversa Preparar i compartir les activitats a realitzar Planificar el material de suport necessari Responsabilitzar-se de l’organització i desenvolupament de la classe

3.4. Logística Els language assistants que es desplacen a les escoles de Sant Joan Despí ho fan en autocar, finançat per l’Ajuntament del municipi, atesa la distància que hi ha entre l’ASB i el municipi. S’ha habilitat un bloc (http://compartirperaprendre.blogspot.com )que pretén ser un espai per: • Compartir les experiències realitzades pels centres • Esdevenir un aparador de bones pràctiques, notícies, activitats... relacionades amb l’ensenyament/aprenentatge de la llengua oral en anglès. • Facilitar eines i documents que permetin l’optimització de l’activitat

15


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

3.5 Activitats Tot i que no hi ha un esquema concret d’activitat a realitzar, atesa la varietat de centres i alumnat participant en el projecte, un possible exemple de pauta de desenvolupament de la sessió podria ser el següent: (traducció adaptada de l’article Teaching English in "Infantil" de Nicole Taylor). 1. Temps de rotllana: els infants s’asseuen en cercle en una rutina habitual (una cançó, una petita acció, un moment d’interacció, etc.). El professor saluda tothom, té una paraula o una acció per cada un dels alumnes, és a dir, els reconeix.... 2. Introducció del tema o activitat. Exemple: “Anem al súper amb la mare” -

Presentació del conte, història, tema, ... Utilització de flashcards, fotos, imatges, il·lustracions, ... Donar entrada i veu als infants periòdicament i freqüent. Utilitzar objectes reals: caixa amb fruita, cistell amb aliments... Els infants tanquen els ulls i toquen o oloren, mentre repeteixen els noms

3. Els alumnes sentiran noms d’aliments i hauran de pintar un cercle en una fitxa, prèviament distribuïda amb un supermercat que conté els aliments treballats. 4. Hi haurà activitats per aquells alumnes que acabin primer. 5. Hi haurà un moment per a la mobilitat. Els aliments es col·loquen en llocs diversos o s’amaguen i de forma ordenada donarem instruccions per trobar-los. 6. Hi haurà un moment per compartir la feina feta i reconèixer tothom. 7. Hi haurà un moment per a la recollida dels materials, per ordenar-los i concloure la classe, potser acompanyada d’una cançó, rima, acció...

(Esquema-Resum d’aquestes idees disponibles a l’article de Nicole Taylor, teaching English in "Infantil": http://www.xtec.cat/cirel/02/infantil/docs/teaching_infantil.pdf)

16


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

Altres possibles activitats:        

Descripció i utilització d’objectes, fotografies, pòsters i/o dibuixos per a la introducció al vocabulari i descoberta de l’entorn Cançons i “rhymes”: Aprenentatge de cançons i poemes curts. Representacions, simulacions i possibles gravacions en àudio o vídeo. Contes Explicació i dramatització de contes curts i senzills. Utilització d’imatges, objectes, materials multimèdia, ... per ajudar a la comprensió Representacions, simulacions, petites obres de teatre Reforç amb tasques de pintura, amb disfresses, maquillatge, ... Jocs 17


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

  

Jocs de taula, memory cards, dòminos, daus, etc. i jocs de mobilitat o activitat física Gravacions de les activitats anteriors en àudio, vídeo i posterior muntatge -PowerPoint, CD, web, etc. Celebracions, tradicions, aspectes culturals: Christmas, Halloween, Easter, Thanksgiving, ...

3.6. Calendari del curs 2011-2012 •

22 Setembre: Reunió American School amb els responsables del CC Ateneu Instructiu (9h.), CC Gran Capità (10:30h.), ESC Can Vidalet (12h.), INS la Mallola (13:30) i INS Sant Just (15:00)

27 de Setembre: visita a l’Escola Americana (dos torns 9’15h i a les 10’15h)

1r torn: (9’15h a 11’30h aproximadament) Escola Gras i Soler, Escola Isidre Martí, Escola Joan Maragall, Escola Lola Anglada, Escola Matilde Orduña, Escola Can Vidalet, Institut La Mallola d’Esplugues + CC Ateneu Instructiu i CC Gran Capità de Sant Joan Despí. 9’15h : Arribada i benvinguda 9’30-10’30 : Visita aules 10’30-11’15 : Obertura del curs i trobada de cada escola amb els seus alumnes 11’15- 11’30 : Acomiadament 2n torn: (10’15h a 12’30h aproximadament) Escola Canigó, Escola Montseny, Escola Montserrat, Escola Madre Sacramento i INS de Sant Just + Escola St. Francesc d’ Assís i Escola Espai 3 de Sant Joan Despí 10’15h : Arribada i benvinguda 10’30-11’15 :Obertura del curs i trobada de cada escola amb els seus alumnes 11’15-12’15 : Visita aules 12’15- 12’30 : Acomiadament •

5 d’Octubre: INICI del Projecte (26 setmanes)

Oct. 5,19,26 / Nov. 2, 9, 16, 23, 30 Gen. 11,18,25 / Feb. 1, 8, 22, 29 / Mar. 7, 14, 21 Abr. 11, 18,16 Mai. 2, 9, 16, 23, 30 •

Coord.pedagògiques del projecte (professorat especialista anglès) 15-16’30h

14 de desembre 18


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Serveis Territorials al Baix Llobregat

28 de març •

Valoració del desenvolupament del projecte (equip directiu)

Dijous 23 de febrer •

Valoració de final de curs (equip directiu )

Dijous 31 de maig

19

Sharing to learn  

Compartir per aprendre. Una experiència d'aprenentatge compartit.