__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ØKOLOGISK FRØ 2021 Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m.

Innovation og vækst

www.dsv-froe.dk


Nyt til 2021 Der er til 2021 ikke nogle ændringer i sammensætningen af de anbefalede frøblandinger artsmæssigt, men vi introducerer flere nye sorter, der alle er afprøvet i Landsforsøgene. •  AberWolf er en middeltidlig diploid rajgræs, der nu helt har afløst vores populære sukkersort AberDart. Det betyder f.eks., at frøblandingen Øko-AberDart 35 nu hedder Øko-AberWolf 35. AberWolf har i Landsforsøgene vist samme gode egenskaber som AberDart med den bedste fordøjelighed, det højeste energiindhold samt et højere sukkerindhold hen over sæsonen. •  AstonHockey er en ny middeltidlig tetraploid alm. rajgræs • Presto er en ny timothe • Rafael er en ny rødsvingel

Nye specialblandinger Vi introducerer to nye specialblandinger til specifikke formål. •  Øko-Undersåning er en færdig blanding af alm. rajgræs, hvidkløver, kællingetand, bibernelle og cikorie. Blandingen er til undersåning i f.eks. vårbyg, så der er et plantedække, når kornet er høstet. Blandingen vil bidrage jordens frugtbarhed og beskaffenhed bl.a. pga. indholdet af kløver og cikoriens dybe pælerødder. •  Øko-GræsProtein er en blanding målrettet til udvinding af protein fra kløvergræs. I blandingen indgår rød- og hvidkløver samt græsarter, der har et højt udbyttepotentiale. Der er også tænkt biodiversitet og jordforbedring ved sammensætning af blandingen.

OrganicXSeed OrganicXSeed.dk er ny database med økologisk frø, som Landbrugsstyrelsen introducerede til sæson 2020. Det er vigtigt, at landmænd kigger i denne database efter tilgængeligheden af økologisk frø, da firmaer har mulighed for løbende at melde produkter til. Så udbuddet ændres løbende og er der arter, der ikke findes økologisk, skal man alligevel huske at indsende en bekræftelse for at må anvende produktet. De færdig frøblandinger har vi som firma fået godkendt, så de kan bruges uden videre.

Græsprotein-anlæg på Ausumgård Landets første gårdanlæg til udvinding af græsprotein blev indviet i efteråret 2020 på Ausumgård. Det er Ausumgård og Vestjyllands Andel, der står bag anlægget.

DSV Frø samarbejder i forvejen med Ausumgård vedr. frøavl, så vi er også frøleverandør til græsproteinproduktionen.

Foto: Vestjyllands Andel

To af produkterne fra Ausumgård. Til venstre: Proteinpulver – til højre: Græspulp.

2 | DSV Økologisk Frø 2021

Processen går i meget korte træk ud på, at der høstes frisk økologisk kløvergræs, som bearbejdes i forskellige processer med primært tre produkter til følge: • Proteinpulver – som kan fodres til enmavede dyr som grise og kyllinger (kan erstatte andre proteinkilder, bl.a. soja). Foreløbige erfaringer viser et råproteinindhold på godt 50%. • Græspulp – som på Ausumgård anvendes i eget biogasanlæg – men som fint kan bruges til foder til malkekøer. Forsøg i Foulum har vist en kvalitet/fordøjelighed og mælkeydelse mindst på niveau med alm. kløvergræsensilage. En udfordring, der skal løses, er ensilering og håndtering af pulpen, hvis det skal bruges til foder. • Brun saft – et restprodukt, der p.t. anvendes i biogasanlægget.


Biodiversitet og mangfoldighed i græsmarken Græsmarker bidrager i høj grad til bæredygtighed bl.a. med kulstoflagring i jorden, biodiversitet, mindre ukrudtstryk og en lille risiko for udvaskning af kvælstof i græsmarkens levetid. Man skal blot huske ved omlægning af en kløvergræsmark at placere afgrøder, der kan optage næringen i jorden. Det kan f.eks. være i form af vårbyg med udlæg af ital. rajgræs. Der findes rigtig mange kløvergræsblandinger – nogle indeholder få arter, som f.eks. frøblanding Ø22 og Ø35. Andre har en mere artsrig sammensætning, som f.eks. frøblanding Ø24 eller ØkoOptiSlæt. Mere liv i jorden Nye undersøgelser i Tyskland viser, at man forøger den mikrobielle aktivitet og diversitet i jorden væsentligt ved blandinger med mange arter fremfor en enkelt art eller få arter i en blanding. Det giver en mere frugtbar og robust jord, hvor planterne bedre modstår tørke eller meget nedbør. Desuden viste den mangeartede blanding, at der var flere næringsstoffer til rådighed for den efterfølgende afgrøde. Under-

En græsmark med én græsart samt én kløverart, fx blanding Ø22.

En græsmark med flere forskellige græsarter samt to kløverarter, fx Øko-OptiSlæt.

En græsmark med flere forskellige græsarter, to kløverarter samt flere urter, fx Øko-OptiSlæt med urter.

søgelserne gælder efterafgrødeblandinger, men det kan også i en

vis grad tænkes ind i græsmarken, se illustrationerne herover.

Øko-OptiSlæt med rødkløver og 6 græsarter I sortimentet har vi i mange år haft Øko-OptiSlæt-blandingen, der består af tre alm. rajgræstyper, hybrid rajgræs, rajsvingel, strandsvingel, engsvingel, timothe samt 2 kløverarter. Den brede sammensætning er især velegnet til uens jordtyper og generelt får man – uanset jordtype - mere robuste græsmarker, der kan opretholde produktionen i flere år. Man skal dog være opmærksom på, at man ved valg af disse blandinger giver noget køb på fordøjeligheden, da flere af græsarterne er strukturrige. Men det kan man til dels

kompensere for via slættidspunktet. En fordel ved blandingen er, at man kan øge græsmarkens levetid som følge af mere varige græsser. Iblanding af urter Ved tilsætning af urter øges diversiteten yderligere. Arter som cikorie og lucerne har en dyb pælerod, hvilket er et godt supplement til græssernes typiske trævlerødder. Foderet, der afgræsses eller høstes, vil typisk indeholde flere og andre mineraler og vitaminer end en ”ren kløvergræsmark”. | 3


AberWolf & AberChoice – unikke alm. rajgræssorter

Sukker har betydning Sukker i græs er en vigtig parameter både ved afgræsning og slæt. Ved afgræsning har sukker stor betydning for køernes ædelyst og foderoptagelse. Ved slæt er sukker vigtigt for en hurtig og effektiv ensileringsproces. En effektiv ensileringsproces giver lavere ammoniaktal i ensilagen,

Alm. rajgræs – FK NDF og NEL20 – gns. 2 brugsår 6,4 6,35 AberWolf

6,3

NEL20 MJ/kg ts

AberWolf er en nyere middeltidlig diploid alm. rajgræs, der har afløst den velkendte sort AberDart. AberWolf og den sildige AberChoice er de eneste diploide alm. rajgræssorter på det danske marked, der har et ønsket højere sukkerindhold hen over sæsonen. Samtidig ligger de i top med hensyn til energiindhold, fordøjelighed af cellevægge og af organisk stof, så grundlaget for en stor foderoptagelse og en høj mælkeydelse er til stede. I figuren ses, at AberWolf har kombinationen af både den højeste cellevægsfordøjelighed og det højeste energiindhold.

6,25 Måleblanding

6,2 6,15 6,1 6,05 6 71,5

72

72,5

73,5

FK NDF – fordøjelighed af cellevægge

74

74,5

75

Diploide rajgræssorter To diploide + to tetraploide

FK NDF og energiindhold fra forsøgsserien med AberWolf. gns. af 1. & 2. brugsår. Kilde: Landsforsøgene 2016-17.

hvilket er en fordel for foderoptagelsen og ensilagens foderværdi. Bedre udnyttelse af proteinet Køer er ikke særligt effektive til at omsætte græsprotein til mælk og kød. Det skyldes en ubalance mellem lettilgængelig energi (sukker) og protein. Proteinet nedbrydes hurtigt til bl.a. aminosyrer, når

Køerne kan godt smage forskel på sorter – til højre ses en parcel med en sukkersort, der er græsset mere ned end en normal alm. rajgræssort til venstre.

4 | DSV Økologisk Frø 2021

73

foderet kommer ned i vommen. Vombakterierne skal bruge lettilgængelig energi for at omdanne aminosyrerne til mælkeprotein. Ved valg af sukkersorter omdanner bakterierne mere til mælk og tilvækst, mens mindre kvælstof tabes til omgivelserne i urin og gødning og samtidig resulterer det i en mindre metan-udledning. Det har betydning for såvel økonomi som miljø. Velsmagende græs Køerne kan godt smage forskel på græssorter – de har nok samme tendens som vi mennesker til, at det søde smager godt. Ved valg af en frøblanding med sukkergræs æder køerne mere i den tid, de er på græs – og skal således fodres mindre inde. Kig efter vores sukkergræs-logo for at få det velsmagende græs, som køerne elsker.


Swaj strandsvingel Begge parametre er omregnet til forholdstal i forhold til måleblandingen af alm. rajgræs, da der er tale om flere forskellige forsøgsserier. Måleblandingen, der består af alm. rajgræs, ligger bedst både FK NDF og energiindhold i punktet ”100,

102 100

Måleblanding Swaj

98 96 94 92 90 88 88

90

92

96

98

100

102

Strandsvingel-sorter Består af alm. rajgræs Rajsvingel-sorter af strandsvingeltypen

FHT for FK NDF afbildet mod FHT for energiindhold for de sorter af strandsvingel og rajsvingel af strandsvingeltypen, der er afprøvet i Landsforsøgene 2008-2019.

Unik kombi af Sw aj og sukkergræs

holdbarhed samt struktur. Rajgræsserne bidrager især med en god fordøjelighed, en unik sukkerprofil, der passer godt til strandsvinglens lavere sukkerindhold samt en god tæt bund i græsmarken. Blandingerne blev udviklet i 2012 og er meget populære. Således

AberWolf sukkerprofil, slæt, gns. 3 år

er der i dag flere efterligninger på markedet, men ingen andre har kombinationen af Swaj strandsvingel og rajgræsser med den unikke sukkerprofil, se figur nedenfor. Se sammensætning af frøblandingerne på side 6 under Specialblandinger.

Swaj sukkerprofil, slæt, gns. 3 år

% sukker

% sukker

22

22

18

94

Fordøjelighed af cellevægge, FHT

Øko-OptiMælk frøblandinger OptiMælk-blandingerne er udviklet i samarbejde med Sagro, Holstebro. Indholdet af de to kløvergræsblandinger er bl.a. Swaj strandsvingel og kvalitetssorterne af diploid alm. rajgræs AberWolf og AberChoice. Strandsvingel bidrager især med højt udbytte fra og med 2. brugsår,

100”. Vores strandsvingelsort Swaj ligger helt i top blandt de sorter, der pt. er på markedet i Danmark både mht. FK NDF og energiindhold – kun 2-2½% lavere ift. alm. rajgræs i måleblandingen. Jo tættere sorten er på alm. rajgræs’ kvalitet jo bedre.

Relative FK NDF og NEL20 – gns. 3 år

Energiindhold, NEL20, FHT

Strandsvingel er en meget vinterfast, robust, varig og højtydende græsart, der bl.a. bidrager med struktur. Den tåler både tørke og meget fugtige jordbundsforhold. Strandsvingel har desuden den egenskab, at den kun sætter stængel til 1. slæt. Der skal dog stadig være fokus på slættidspunktet, da gamle blade også bliver tungt fordøjelige. Fordøjeligheden i strandsvingel er lavere end i alm. rajgræs og strandsvingel etableres forholdsvis langsomt, hvorfor en forårssåning er at foretrække. Det er vigtigt at være opmærksom på sortsvalget af strandsvingel. Der er forskel på fordøjeligheden af cellevægge (FK NDF) og energiindholdet mellem sorterne jf. Sortsafprøvningen. I figuren ses FK NDF afbildet mod energiindholdet i de sorter af strandsvingel og rajsvingel af strandsvingeltypen, der er afprøvet i Danmark.

AberWolf

14

18

Måleblanding

14

10

10

Måleblanding

6

Swaj

6 1

2

3

4

Slæt nr.

1

2

3

4

5

Slæt nr. Kilde: Landsforsøgene, 2016-18

Kilde: Officiel sortafprøvning 2010-12

AberWolfs højere sukkerindhold gennem sæsonen kompenserer godt for Swajs lavere indhold af sukker – begge målt ift. måleblandingen af alm. rajgræs.

| 5


10 kg sæk

Mid.tidlig

Alm./god

406731

406735

406775

Ø35

Øko-AberWolf 35

Nyt navn

Sildig Tidlig

Fugtig Alm./god

406726

Ø31

Sildig

Alm./god

Ø26

Mid.tidlig Mid.tidlig Mid.tidlig Mid.tidlig Mid.tidlig Sildig Sildig Mid.tidlig Tidlig

Alm./god Alm./god Alm./god Alm./god Alm./god Alm./varie. Alm./varie. Alm./god Alm./god

Grise, drægt. søer

Grise, farefolde

Geder, afgræsn.

Geder, slæt

406742

406744

406745

406791

406747

406755

406756

406758

406759

Ø42

Ø44

Ø45

Øko-AberWolf 45

Ø47

Ø55

Ø56

Ø58

Ø59

Milvus rødkløver, 2N

4

4

15

6

6

9

9

10

6

Taifun rødkløver, 4N

10

3

3

11

Liflex hvidkløver, normalbladet

6

4

5

9

9

9

9

14

13

13

10

12

12

11

20

AberCrest hvidkløver, mindrebladet

10

10

8

8

4

Konv. SW Nexus lucerne

28

20

Betty alm. rajgræs, tidlig, 2N

45

20

8

40

12

21

27

25

8

40

12

21

27

15

AstonHockey / Maurizio alm. rajgræs, middeltidl., 4N

24

35

35

35

30

15

Ensilvio alm. rajgræs, sildig, 2N

15

20

30

50

16

18

20

15

15

25

18

25

10

12

10

25

17

12

AberChoice sukkergræs alm. rajgræs, sildig, 2N

406798 406799 406776 406780

Øko-SukkerToppen

Øko-OptiSlæt m. rødkløver

Frøblanding

Øko-OptiMælk m. hvidkløver

Varenr.

Øko-OptiMælk m. rødkløver

Milvus rødkløver, 2N

9

9

9

11

13

6

Liflex hvidkløver, normalbladet Taifun rødkløver, 4N

10 kg sæk

4

AberCrest hvidkløver, mindrebladet

SPECIALBLANDINGER – godkendt til økologi 2021

8

Betty alm. rajgræs, tidlig, 2N

Indeholder AberWolf eller AberChoice sukkergræs.

10

10

Arsenal alm. rajgræs, middeltidl., 2N

AberWolf sukkergræs alm. rajgræs, middeltidl., 2N

15

30

20

18

15

AstonHockey / Maurizio alm. rajgræs, middeltidl., 4N

15

20

12

AberChoice sukkergræs alm. rajgræs, sildig, 2N

9

10

17

Valerio alm. rajgræs, sildig, 4N

20

AberEcho hybrid rajgræs, 4N

10

15

Fedoro rajsvingel, rajgræstype

Ensilvio alm. rajgræs, sildig, 2N

15

28

20

14

1) Vejl. udsædsmængde ved meget gode forhold (forventet fremspiring på 60-80%) og gode forhold (forventet fremspiring på 40-60%). Ved såning i sensommeren bør udsædsmængden øges med ca. 20%.

Slæt

Sildig

Nyt navn

Mid.tidlig

Alm./god Fugtig/varie.

406736

Ø36

Slæt/ afgræsning

Afgræsning – varig

406724

Ø24

Mid.tidlig

Alm./god

406722

Tidlig Mid.tidlig

Alm./god

Ø22

Frøblanding

406721

Varenr.

406720 Alm./god

Jordbund

Ø21

Primær benyttelse

Afgræsning – stor foderoptagelse

Tidlighed

Ø20

AberWolf sukkergræs alm. rajgræs, middeltidl., 2N

ANBEFALEDE FRØBLANDINGER – godkendt til økologi 2021 Arsenal alm. rajgræs, middeltidl., 2N

Frøblandingernes artssammensætning er udarbejdet af Det permanente Frøblandingsudvalg. Bemærk, at blandingernes sammensætning er anført i procent på grundlag af kg frø. Anvendelse af andre sorter af tilsvarende type end de anførte kan forekomme.

Valerio alm. rajgræs, sildig, 4N

15

20

30

Swaj strandsvingel

20

10

AberEcho hybrid rajgræs, 4N

5

Presto timothe, slættype

20

33

42

42

25

20

10

15

50

5

7

8

11

10

16

10

10

Ragnar timothe, afgræsn.type

5

15

5

26

10

60

25

5

5

10

10

10

Konv. Lato engrapgræs

Fedoro rajsvingel, rajgræstype Ragnar timothe, afgræsn.type

Liherold engsvingel Konv. Amba/Donata hundegræs

Swaj strandsvingel Liherold engsvingel

Rafael rødsvingel Konv.

Presto timothe, slættype Rafael rødsvingel

Konv. Spadona cikorie

20-25

100

30-35

100 72

100

100

100

100

2N = diploid 4N = tetraploid

20-25

20-25

30-35

100 80

24-28 24-28

100

24-28

100 100

20-25 24-28

20-25

100 100

20-25

100 100

20-25 20-25

100

20-25 100

90

20-25

20-25

100 90

24-28

100

2N = diploid 4N = tetraploid

Økologisk andel % Økologisk andel %

Lato engrapgræs Konv. Lancet vejbred

Udsædsmængde kg pr. ha 1) 24-28

20-25

20-25

20-25

Udsædsmængde kg pr. ha 1)

6 | DSV Økologisk Frø 2021


| 7

NY

Øko-Undersåning

Rødkløver, Milvus, diploid

Rødkløver, Taifun, tetraploid

Hvidkløver, AberCrest, mindrebladet

Hvidkløver, Liflex, normalbladet

320297 - 320298

333735 - 333736

320648 - 320649

Engsvingel, Liherold

Rødsvingel, Rafael

316571

339265

320282 - 320283

Timothe, Presto, slættype

Hundegræs, Lidacta

338924

Strandsvingel, Swaj

317435

339263

Westerwoldisk rajgræs, Arnoldo

NY

NY

Til efterafgrøde

Hybrid rajgræs, AberEcho, tetraploid, alm. rajgræstype

322291

Rajsvingel, Fedoro, rajgræstype

Ital. rajgræs, Fabio, tetraploid

339269

339264

Ital. rajgræs, Majesty, diploid

308157

321681

Alm. rajgræs, Kaiman, sildig, diploid

334229

NY

Til efterafgrøde

Alm. rajgræs, Ensilvio, sildig, diploid

Alm. rajgræs, Valerio, sildig, tetraploid

328618

324883

Alm. rajgræs, Arsenal, middeltidlig, diploid

Alm. rajgræs, AstonHockey, middeltidlig, tetraploid

317453

339262

Alm. rajgræs, Betty, tidlig, diploid

Alm. rajgræs, Karatos, tidlig, tetraploid

311807

Art, sort, type

304454

Varenr.

GRÆS- & KLØVER

Indeholder AberWolf eller AberChoice sukkergræs.

6

6 10

8

10

15 7 15 20

15

20

26 10

20

15

11

10

18

20

25

34

25

45

20

20

7

10

5

10 10

5

10

20

7

10

4-6

4-6

4-6

4-6

10-12

18-20

6-8

8-10

24-26

30-35

30-35

25-30

30-35

25-30

8-10

28-30

20-22

28-30

20-22

28-30

20-22

Udsædsm. kg pr. ha

10

2

Frø fra denne liste må ikke anvendes til frøavl til videresalg. Der henvises til DSV Frø’s hjemmeside for yderligere sortsoplysninger og firmaets garanti- og salgsbetingelser – www.dsv-froe.dk. Bemærk venligst, at økologisk frø ikke tages retur. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

10

10

10

2

2

2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Pakn. str. kg

5

7 15

7 5

3

1

1

1

1

Husk podemiddel

422555

401314

(Lucerne + Bibernelle + Esparsette + Lancet vejbred +Kællingetand + Alm. røllike)

Natur 20 – Naturmælks urteblanding

(Kommen + Cikorie + Lancet vejbred + Bibernelle + Esparsette + Kællingetand + Lucerne)

Øko-Urteblanding

NY

Ny sam.sætning

TerraLife BioMax DT – mangeartet efterafgrødeblanding Terralife Solanum DT – mangeartet efterafgrødeblanding

323272 323478

Gul sennep, Litember Olieræddike, Brutus

341399

(Rødkløver + Hvidkløver + Blodkløver + Fodervikke + Boghvede + Oliehør + Solsikke + Olieræddike + Honningurt + Cikorie)

Øko-Vildt- & Biblanding

334478

406896

Solsikke, Peredovick

Blodkløver, Heusers Ostsaat

321683 325158 - 302373

Honningurt, Stala

Boghvede, Kora

333737

360605

Fodervikke, Ereica Vintervikke, Villana

334245 330332

Smalbladet lupin, Boregine 1 pose Legumino podemiddel til 1 ha lupin

333115

Art, sort, blanding

421048

Varenr.

ANDRE ARTER, EFTERAFGRØDER & URTER

84% alm. rajgræs, sildig 2N + 8% hvidkløver + 2%lucerne + 2% cikorie + 2% kælligetand + 2% bibernelle

10

9

10

* Udlæg i renbestand. Kvalitet på økologisk frø = EU-normer, for konventionelt ubejdset frø henvises til DSV Frø’s hjemmeside. Pakningsstørrelse er angivet brutto for netto. Vedr. øvrigt ubejdset frø, kontakt da venligst vort kontor. Udbuddet af økologisk frø ajourføres løbende på OrganicXSeeds.dk

1) Se note ovenfor.

406312

NY

Øko-GræsProtein 406313

406784 406701

406781

Øko-Kødkvæg Opti

Øko-Heste Strukturgræs, lavt fruktanindhold

406773

Øko-Aulum, slæt

Øko-Biogas

406771

Øko-Aulum, afgræsning

45-50

25-30

11-12

7-8

10-15

10-15

25

10

90

75-100

90-130

150-175

Udsædsm. kg pr. ha

94

98

100

80

90

99

99

1

2

1

25

25

15

25

10

2

1

10

25

25

25

10

Pakn. str. kg

6-8

24-28

24-28

20-25

20-25

24-28

20-25


Øko-Vildt- & Biblanding Vi tilbyder en bredt sammensat økologisk Vildt- & Biblanding med både et- og flerårige arter. Blandingen tilgodeser alle former for vildt og den indeholder plantearter, der producerer pollen og nektar, hvilket tiltrækker og gavner mange bestøvere, herunder bl.a. bier og sommerfugle. Blandingen blomstrer over en længere periode og giver variation i plantetype og plantehøjde. Den gavner vildt, insekter, variationen i naturen, landbrugets image og er en fryd for øjet.

Blandingen består af: • Rødkløver • Hvidkløver • Blodkløver • Cikorie • Oliehør • Olieræddike • Fodervikke • Boghvede • Solsikke • Honningurt Me flerå d rig arte e r

DSV Frø Danmark A/S Energivej 3 7500 Holstebro Tlf. 97 42 05 33 www.dsv-froe.dk info@dsv-froe.dk

DSV Frø og vores varemærke er garant for: ✓ Velafprøvede kløver- og græssorter ✓ Fokus på sorternes udbytte og fordøjelighed ✓ God service og hurtig levering

JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233

✓ Høj faglighed, seriøs og fleksibel frøleverandør

Om DSV Frø Danmark A/S DSV Frø Danmark er en del af Deutsche Saatveredelung, en af Tysklands største planteforædlingsvirksomheder. Vores sortiment af markfrø omfatter frøblandinger, græs- og kløverfrø, efterafgrøder, plænegræs, roer, blomsterblandinger, frø til vildt og insekter samt grøntfoderplanter – både konventionelt og økologisk.

DSV Frø Danmark, Holstebro

Herudover afprøver og råder vi over sorter af vinterraps, vinterbyg og vinterhvede fra Deutsche Saatveredelung. Vi har produceret kvalitetsfrø af græs og kløver siden 1920 og er i dag en af Europas førende specialister i produktion af græs- og kløverfrø samt udvikling af frøblandinger. DSV Frø Danmark har hovedkontor ved Holstebro samt en afdeling ved Slagelse.

DSV Frø Danmark, Slagelse

Profile for DSV FRØ

DSV Frø - Økologisk Frø 2021  

Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m. www.dsv-froe.dk

DSV Frø - Økologisk Frø 2021  

Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m. www.dsv-froe.dk

Profile for dsv-froe

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded