Page 1

СЛОВО НАДАЄТЬСЯ

НАУКА - ЦЕ ІНТЕГРАЦІЯ В МАЙБУТНЄ

Стор.2

ЮВІЛЕЇ

5 РОКІВ ДИТЯЧІЙ ВІК

Стор.3

Стор.4

СТУДЕНТСЬКІ КОНКУРСИ

Стор.4

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

ІІ ЗИМОВА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА

КРАЩІ СТУДЕНТИ РЕГІОНУ НАВЧАЮТЬСЯ В ДОНДУУ

Січень-лютий 2010 р. №№119-120/1-2

Газета Донецького державного університету управління

ЗУСТРІЧ З МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ 24 лютого 2010 року в Донецькому державному університеті управління пройшла зустріч Донецького міського голови О.О. Лукьянченко зі студентами ДонДУУ. Відкрив її ректор, д.е.н., професор О.С. Поважний. Відкриваючи захід, рек тор О.С. Поважний відзначив, що з моменту торішньої зустрічі з міським головою до теперішньої минув рік, і з тих пір зроблено немало. Так, спільно з Донецькою міською радою створений бізнес-інкубатор, який вже дає перші підсумки, що позитивно впливає на працевлаштування випускників ДонДУУ. Тут університет управління стабільно тримає високі показники. Метою створення бізнес-інкубатора є не лише працевлаштування випускників, але і відкриття ними нових підприємств. «Якщо пам'ятаєте, коли ми відкривали бізнесінк у батор, багато ідей здавалися фантастикою, - нагадав Олександр Станіславович, - Але сьогодні чимало з них вже втілені в життя, оскільки можливості сфери малого бізнесу та послуг, що є основою нашого бізнес-інкубатора, практично безмежні. Тому наш вуз і надалі допомагатиме своїм випускникам відкривати нові малі підприємства і нові об'єкти господарювання». Виступаючи перед студентами ДонДУУ, О.О.Лукьянченко привів цифри: в даний момент 347 тисяч населення Донецька – це молодь у віці від 18 до 35 років, тому по мірках крупних міст шахтарська столиця є молодіжним містом. Тут зосереджений серйозний науковий потенціал, серед якого – 40 вищих учбових закладів I-IV рівнів акредитації. Тому в молодіжніму середовищі особливо актуальні проблеми зайнятості після закінчення вищих учбових закладів. У 2009 році Донецький міський центр зайнятості спільно з молодіжними центрами зайнятості працевлаштував 8,5 тисяч випускників вузів. «До речі, 95 відсотків віпускників ДонДУУ вже працевлаштовані. Безумовно, тут зіграв свою роль створений нами бізнес-інкубатор, - відзначив О.О. Лукьянченко. – На мою думку, він є одним з системних установ, які допомагають вибрати правильну професійну орієнтацію в малому бізнесі і відкрити свою справу тим, хто хоче спочатку проявити себе в малому бізнесі, стажуватися, щоб потім піти у великий і стати серйозним управлінцем». В ході зустрічі мер Донецька прочитав відкриту лекцію «План соціально-економічного розвитку Донецька на 2010 рік» і відповів на питання студентської аудиторії. Минулий захід показав, що молодь університету хвилює широкий спектр проблем, так або інакше пов'язаних з розвитком Донецька. Це: пошук коштів для будівництва доріг, житла для молодих родин, метрополітену, впровадження енергозбережних технологій, підготовка до ЄВРО-2012 та інші. Після закінчення зустрічі міський голова подарував цифровий і видовий матеріали про розвиток шахтарської столиці, сфотографувався зі студентами.

Призер Всеукраїнського конкурсу “ВИЩА ШКОЛА”

Візити

Гість з Болонії Н а ш у н і в е р с и т ет п р од о в ж у є започатковану ще з часів свого заснування гарну традицію запрошувати у свої стіни закордонних фахівців з різних країн світу. Цього разу географія закордонних зв'язків нашої альма-матері була збільшена ще на одну країну – Італію. Гостем нашого університету 4-6 лютого 2010 року став італійський професор Даміано де Роса. Символічним є факт, що пан де Роса є представником Болонського Університету. У рамках свого триденного візиту професор перш за все зустрівся з ректором ДонДУУ, д.е.н., професором О.С. Поважним. На цій зустрічі ректор подякував італійському гостю за згоду прийняти участь у навчальному процесі, завдяки чому наші студенти отримали можливість тепер вже не т і л ь к и н а вч ат и с я в р а м к а х Болонського процесу, а й дізнатися про нього, так би мовити, з середини, маючи можливість поспілкуватися зі професором Університету міста Болоньї.

У свою чергу, гість подякував ректору за гостинність та висловив бажання співпрацювати з ДонДУУ й надалі. П р о ф е с о р Д а м і а н о д е Ро с а спеціалізується на питаннях державної політики, державного управління у галузі вищої освіти. Він прочитав англійською мовою кілька лекцій на тему «Формування державної політики у сфері вищої освіти: від теорії до практики» студентам старших курсів та магістрам спеціальності МЗД, Фінанси, Соціологія, Л о г і с т и к а т а і н ш и м с т уд е н т а м , аспірантам і викладачам, які проявили інтерес до теми лекції пана професора та прийняли у них активну участь. Хоча візит не був довготривалим, італійський гість мав культурну програму, що дала йому можливість отримати враження від нашого міста та ознайомитися з історією нашого університету у музеї історії ДонДУУ.

Олександр ДАШУТІН, фахівець відділу міжнародних зв'язків

Професор Даміано де Роса на зустрічі з ректором ДонДУУ, д.е.н., професором О.С. Поважним

Інформаційна служба ДонДУУ

Вузівське співробітництво

Навчаємо менеджерів вищого гатунку

Затверджено Галузевий стандарт вищої освіти „Освітньопрофесійна програма підготовки бакалавра галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 030601 „Менеджмент” на 2010 рік Розширене засідання президії науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування, де представники вузів зі всієї України звітували про стан підготовки фахівців-менеджерів у 2009 році та затверджували плани роботи на 2010 рік, відбулося на базі Донецького державного у н і ве р с и тет у у п р а вл і н н я . У засіданні взяли участь 150 чоловік, у тому числі 50 членів НМК. На урочистом у відкритті засідання президії НМК з менеджменту і адміністрування наук ово-методичної ради Міністерства освіти і науки України Ректор ДонДУУ, д.е.н., професор О.С. Поважний ректор ДонДУУ, д.е.н., професор під час зістрічі з ректором Київського Національного О.С. Поважний привітав учасників торгівельно-економічного університету , д.е.н., професором А.А. Мазаракі та гостей заходу, підкреслив важливість даної події у вирішенні дисбалансу в Україні. кафедра з підготовки менеджерів питань якісної підготовки фахівцівНевипадково, що засідання університет у „М енеджмент у менеджерів для сучасної економіки президії НМК відбулось в ДонДУУ, бо виробничій сфері” у минулому 2009 України. саме цей вищий навчальний заклад році відзначила своє 15-річчя. Тому за До учасників науково-методичного було створено на сході України у програмою роботи для учасників форуму звернувся також заступник складні роки становлення державності наук ово-методичної ради була г о л о в и Д о н е ц ь к о ї з метою підготовки менеджерівпередбачена не тільки робота секцій о бл д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї , д . е . н . , професіоналів. Підготовка НМК з менеджменту і адміністрування, професор Б.І.Адамов, який відмітив, менеджерів ведеться тут з 1992 року, а але й участь у УІ Всеукраїнській що питання девірсифікації економіки у 2004 році було створено окремий науково-практичній конференції сьогодні мають велике значення для факультет менеджменту, де сьогодні „Менеджмент-освіта в контексті розвитк у ек ономічної стратегії навчається більше 1500 студентів. У соціально-економічних перетворень в регіонів, а програма підготовки кадрів складі факультету менеджменту Україні”, присв'ячених 15-річчю вищої освіти є одним з найголовніших працюють 5 кафедр. Найстарша кафедри МНС, а також участь у чинників у подоланні економічного

святкових заходах, відвідування музею ДонДУУ та культурна програма. Відкрив пленарне засідання Президії НМК д.е.н. професор Анатолій Антонович Мазаракі – голова н ау к о во - м етод и ч н о ї к о м і с і ї з менеджменту і адміністрування науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, ректор Київського Національного торгівельно-економічного університету. У робочій обстановці були обговорені концептуальні засади забезпечення ступеневої освіти на освітньо-кваліфік аційних рівнях „молодший спеціаліст” – „бакалавр” у ГСВО нового покоління з напряму підготовки „Менеджмент”, де доповідали голова президії НМК з менеджменту і адміністрування, д.е.н., професор А.А. Мазаракі; голова робочої групи з розробки стандартів, д.е.н., професор Т.І. Ткаченко. При о б го во р е н н і п р о е к т у о с в і т н ь о кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, типового плану підготовки та засобів діагностики якості підготовки магістрів в галузі знань „Менеджмент і адміністрування” за спеціальностями: „Менеджмент організацій і адміністрування”. „Менеджмент інноваційної діяльності”. „Управління у сфері економічної конкуренції”, „Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності”. „Управління логістичними системами” виступили голова президії НМК з менеджменту і адміністрування д.е.н., професор А.А. Мазаракі; голова робочої групи з розробки стандартів, д.е.н., професор Т.І. Ткаченко, а також голови секцій – професори Л.В. Балабанова, І.В. Чумаченко, В.Д. Лагутін, О.Є. Кузьмін, М.Ю. Григорак.

Окрема увага при підготовці фахівців-менеджерів приділяється науковій роботі студентів, тож на засіданні були підведені підсумки ІХ Всеукраїнського конкурсу дипломних та магістерських робіт студентів вузів. Президія НМК затвердила рекомендації до видання підручників та навчальних посібників у 2010 році, а за результатами роботи було ухвалено план роботи президії науковом ет од и ч н о ї к о м і с і ї з н а п р я м у „Менеджмент” галузі знань „Менеджмент і адміністрування” на 2010 рік. Інформаційна служба ДонДУУ

Наші вітання

Вітаємо!

Д о к т о р а технічних н а у к , професора, завідуючого кафедрою інноваційного менеджмента і управління проектами Антипова І г о р я Владиславо вича з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року за наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління. Ректорат, профсоюзний комітет

Січень-лютий 2010 р. №№119-120/1-2


2

Слово надається

Наукова діяльність у нашому вузі є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності у системі вищої освіти. Основними завданнями наукової діяльності ДонДУУ є: реалізація безперервного циклу наукової та науково-технічної діяльності від фундаментальних до прикладних досліджень і впровадження їх у виробництво; організація процесу навчання на основі досягнень науки і техніки відповідно до вимог Болонського процесу; підготовка наукових, науково-педагогічних і педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі; розвиток наукової творчості студентів. Науковці ДонДУУ щорічно підвищують показники ефективності наук ової праці. В університеті розвиваються і міцніють наукові школи, серед яких визнані в регіоні і Україні: ректора ДонДУУ д.е.н. професора О.С. Поважного за науковим напрямом «Фінансовий механізм державного управління економікою України»; член кор. АПН України, д.е.н., професора С.Ф. Поважного – «Організаційногосподарський механізм розвитку економіки Донбасу і Східного регіону України»; члена-кореспондента НАНУ, д.т.н., професора В.Л. Пілюшенка – «Теоретико-методологічні основи

НАУКА – ЦЕ ІНТЕГРАЦІЯ В МАЙБУТНЄ

у п р а вл і н н я с о ц і а л ь н о - ет и ч н и м маркетингом»; д.е.н., професора В.В. Дорофієнка – «Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами»; д.е.н., професора Г.К. Губерної – «Механізми формування соціально-ефективної державної економічної політики»; д.соц.н., професора В.В. Буреги – «Соціальногуманітарні аспекти менеджменту». Продовжується активне формування наукової школи д.е.н., професора Л.В. Батченко за напрямом «Теоретико-методологічні і науковопрактичні проблеми формування, розвитку і управління зовнішньоекономічної діяльністю» та д.держ.упр., професора В.І. Токаревої за напрямом «Дослідження педагогічних аспектів підвищення якості і ефективності підготовки менеджерів у вищій школі». Діяльність наукових шкіл ДонДУУ спрямована на здійснення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень і розробок з пріоритетних проблем економічного розвитку, державного управління й регулювання усіх сфер діяльності, спрямованих на забезпечення економічного відродження і соціально-економічного розвитку України, отримання нових знань про сучасні економічні і соціальні процеси, удосконалення навчального процесу та системи підготовки фахівців для потреб країни. Плідна праця науковців ДонДУУ

відзначена Державними преміями України у галузі науки і техніки, Президента України для молодих вчених, лауреатами яких є д.е.н., професор О.С. Поважний, д.т.н., професор В.Л. Пілюшенко, д.е.н., професор М.Г. Чумаченко, д.т.н., професор В.Г. Ільюшенко, д.м.н., професор Н.Ф. Іваницька, д.т.н., професор В.С. Маєвський. У 2009 році за працю «Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління» Державна премія України в галузі науки і техніки присуджена д.т.н., професору І.В. Антипову. Високий науковий рівень теоретичних і прикладних розробок ДонДУУ дозволив університету вибороти на конкурсних засадах право стати учасником виконання фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки в Україні з фінансуванням із загального фонду державного бюджету України науковоі теми «Теоретико-методичні і практичні основи управління вторинними сировинними ресурсами з відходів на рівні регіону» (науковий керівник – член-кореспондент НАНУ, д.т.н., проф. В.Л. Пілюшенко). Результати роботи отримали високу оцінку експертів, і з 2010 року розпочнеться виконання наступної теми за кошти державного бюджету України. Розширюється тематика науководослідних робіт ДонДУУ на замовлення підприємств і організацій. Лідером у виконанні госпдоговірних робіт як за кількістю, так і за обсягами фінансування є кафедра менеджменту у невиробничій сфері (завідуючий – д.е.н., проф. В.В.Дорофієнко). Визнанням вищого рівня наукової кваліфікації і педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу університету, його традицій і успіхів у підготовці нової плеяди науково-педагогічних кадрів в Україні є рішення Міністерства освіти і науки України про відкриття у ДонДУУ спеціалізованих наукових рад із захисту дисертацій.

Сьогодні атестацію науковопедагогічних кадрів здійснюють чотири спеціалізовані вчені ради: Д 11.107.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальностями: 25.00.02 - механізми державного управління і 25.00.04 – місцеве самоврядування; Д 11.128.01– із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; К 11.128.02 - із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, К.11.128.03 - із захисту дисертацій на здобуття наукового ступня кандидата соціологічних наук за спеціальностями: 22.00.01 - теорія та історія соціології, 22.00.04 спеціальні та галузеві соціології. Зміцнення кадрового потенціалу університету відбувається переважним чином шляхом підготовки науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру

ДонДУУ, інших вищих навчальних закладів, академічних установ. Тільки за останні три роки працівниками, аспірантами і здобувачами ДонДУУ підготовлено і захищено 19 докторських і 98 кандидатських дисертацій. Навчальний процес постійного збагачується сучасними науковими здобутками, результатами теоретичних і прикладних досліджень професорсько-викладацького складу університету, що знаходять своє відображення у нових підручниках, навчальних посібниках, курсах лекцій, спецкурсах, ситуаційних вправах. Залучення до наукової роботи університету широкого загалу творчої ст удентськ ої мол оді позитивно п о з н а ч а є т ь с я н а р е з у л ьт а т а х студентської наукової роботи. Своєю діяльністю наш університет затверджує дух високої моральності, глибину та цілеспрямованість наукової р о б от и , з а без п еч у є п і д гото в к у всебічно розвинених фахівців управлінців, економістів, правознавців, соціологів, маркетологів. Віталій ПІЛЮШЕНКО, проректор по науковій роботі, членкореспондент НАНУ, д.т.н., професор.

Правове співробітництво

МВА СПРИЯЄ СПРИЯЄ КАР'ЄРНОМУ КАР'ЄРНОМУ РОСТУ РОСТУ МВА У 2002-2006 роках вперше в Донбассі у ДонДУУ було реалізовано міжнародний проект «МВА та ІТ» за програмою TEMPUS. За результатами цього проекту отримано ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Бізнес-адміністрування». ЇЇ цінність міститься в піднятті компетентності м е н ед ж е р а - п р а к т и к а д о р і в н я професіонала та прискоренні його кар'єрного росту та сприянні успіху у підприємництві. Програма МВА покликана задовольнити нові вимоги до рівня професійної підготовки керівних кадрів. Вона розрахована на тих, хто воліє зробити кар'єру від професійного менеджера вищої та середньої ланки до менеджерад ж е н е р а л і с та в го с п од а р с ь к и х організаціях різних масштабів, типів і форм власності. Головна мета програм МВА –підготувати слухачів до творчої професійної діяльності з управління бізнесом. Було здійснено перший набір слухачів. Дипломи магістрів першими отримали 12 керівників структурних підрозділів та дочерних підприємств, які входять до складу ВАТ «Концерн «Стірол». В ДонДУУ довгострокова перспектива підготовки фахівців з бізнес-адміністрування полягає у вихованні лідерів ділового успіху, людей, здібних перетворити якомога більшу кількість підприємств паливноенергетичної, металургійної, хімічної галузей в сучасні передові організації, досягати довгоочікуваних позитивних змін, здійснювати прорив у завтрашній д е н ь , н а к о п и ч у ват и п оте н ц і а л обов'язкових конкурентних переваг. Особливості програми МВА ДонДУУ зорієнтовані на певний сегмент ринку, а саме підприємства: ВАТ «Стирол», промислово-індустріальну компанію « Ук р п і д ш и п н и к » , к о р п о р а ц і ю «Індустріальний Союз Донбасу», ЗАТ «Міні металургійний завод «Істіл (Україна)», житлово-комунального господарства. Діяльність фахівця напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності «Бізнесадміністрування» полягає у: підготовці та прийнятті стратегічних рішень у межах своєї компетенції; стратегічному управлінні організацією в цілому та її структурними підрозділами; реалізації функції

управління шляхом здійснення переважно евристичних, аналітичних

Перший випуск та координаційних операцій управлінської діяльності; керівництві підлеглими нижчих посадових рівнів. Термін навчання за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» на освітньокваліфікаційному рівні «Магістр» складає два роки на базі повної вищої освіти і досвіду практичної роботи не менше двох років. За спеціальністю «Бізнес-адміністрування» на здобуття освітньо-кваліфік аційного рівня «Магістр» у 2007-2008 навчальному році навчалися 24 студенти денної форми навчання; у 2008-2009 навчальному році – 26 студентів. Програма МВА в ДонДУУ реалізується разом з факультетом післядипломної освіти. Його керівництво приділяє належну увагу організації процесу навчання, забезпечує відповідність рівню підготовки фахівців вимогам державного стандарт у; вживає к онкретних заходів з метою підвищення її якості та результативності; зокрема, вчасно вносить зміни до діючих навчальних планів. Постійно видаються нові робочі програми курсів, навчальні посібники, опорні конспекти лекцій та допрацьовуються видання минулих років. Здійснюється контроль за рівнем викладання відповідно до сучасних вимог підготовки кадрів. В и с о к и й р і в е н ь п і д гот о в к и фахівців є результатом взаємодії багатьох чинників. Серед них основними є якість складу професорсько-викладацького персоналу, навчальних планів та програм, забезпеченість студентів навчально-методичною літературою, мотивація та організація навчання. В ДонДУУ створені необхідні умови для проведення навчального процесу на достатньо високому рівні. Кількість

Січень-лютий 2010 р. №№119-120/1-2

науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими з в а н н я м и , я к і з а б е з п еч у ю т ь в и к л а д а н н я л е к ц і й н и х год и н дисциплін циклу базової, спеціальної і фахової підготовки навчального плану спеціальності, перевищує нормативні показники, що засвідчує досить високий рівень кадрового забезпечення. Якісь навчання, організація навчального процесу постійно знаходяться в полі зору уваги керівництва університету та випускової кафедри менеджменту у невиробничій сфері, керівником якої є її завідувач, доктор економічних наук, професор В'ячеслав Володимирович Дорофієнко. До викладання окремих дисциплін залучаються провідні викладачі з країн СНД. На протязі всього навчання усі студенти спеціальності «Бізнесадміністрування» приймають активну участь у наукових конференціях, які проводяться на базі ДонДУУ та Донбаської національної Академії будівництва та архітектури. Підсумком д во р і ч н о го н а вч а н н я є з а х и с т магістерських робіт. У 2008 році усі теми магістерських робіт були вик онані за замовленням ВАТ «Концерн Стирол», що безумовно д о з в о л и л о п і д в и щ и т и к о н к у р е н т о с п р о м о ж н і с т ь ц ь о го підприємства. У червні цього року у ДонДУУ відбувся перший в історії нашого регіону випуск магістрів, які на протязі двох років навчалися по програмі МВА за спеціальністю «Бізнес-адміністрування». Дипломи було вручено 11 випускникам – керівному складу ВАТ «Концерн Стирол». А у наступному, 2009 році підготовка вже велась на замовлення підприємств житлово-комунального господарства області. Таким чином, на кафедрі МНС ДонДУУ створена ще одна підсистема кадрового забезпечення програм розвитку Донецького регіону та його фінанс ово-бізнес ових струк т ур. Бажаючі прийняти участь у цьому процесі можуть здійснити свою мрію шляхом навчання на нашій кафедрі. Ларіса КОСТРОВЕЦЬ, к о о р д и н а т о р п р о г р а м и М ВА кафедри МНС, доцент.

У СПІВПРАЦІ З ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Значна увага світового суспільства до проблем корупції обумовлена тим, що вона набуває все більш загрозливого характеру. Так, в Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності», схваленої Указом Президента України від 11 вересня 2006 року № 742/2006, зазначається, що корупція набула ознак системного явища через ураження життєво важливих інститутів суспільства та перетворилася на функціонально важливий спосіб їх існування. За даними правоохоронних та судових органів, в останні роки в 1,5 рази збільшилася кількість державних службовців, притягнутих до різних видів відповідальності за корупційні правопорушення. Виявлені факти правопорушень серед керівників та інших посадових осіб органів земельних ресурсів, відділів освіти, центрів зайнятості населення тощо. Наведені дані не відображають повною мірою масштабність корупції в країні, що не дає підстав говорити про ефективність впливу діючого законодавства на боротьбу з цим явищем. Навпаки, динаміка корупційних діянь у різних сферах суспільних відносин має тенденцію до їх збільшення, тоді як удосконалення законодавства, подальший його розвиток у цій сфері відбувається надто повільно. Так, незважаючи на зазначену в Концепції подолання корупції низку заходів, спрямованих на системне усунення недосконалості законодавства з цього питання, до останнього часу не було зроблено майже ніяких суттєвих зрушень. Лише в середині минулого року був прийнятий пакет антикорупційних законів та внесені відповідні зміни до Кримінального кодексу України, інших законодавчих актів, які спрямовані на створення правової бази щодо боротьби з цим жахливим явищем. Вплив антикорупційного законодавства на ефективність діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, службовців різних рівнів та сфер діяльності став предметом обговорення на навчальнопрактичному семінарі «Роз'яснення основних норм Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції: правозастосовні та організаційні аспекти», який відбувся 16 грудня минулого року за ініціативою Донецької обласної державної адміністрації, ДонДУУ та Управління державної служби Головдержслужби України в Донецькій області. У роботі семінару взяли участь представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, провідні вчені Донецька. В доповіді заступника голови Головного управління державної служби України А.Т.Сітало, в виступах професора кафедри загального та адміністративного менеджменту Г.К Губерної, доцентів І.В.Костенка, О.К.Міхєєвої, Б.Є.Саєнка, А.Г.Зайця були розкриті основні положення та особливості змін в галузі антикорупційного законодавства. Метою даного заходу було детальне ознайомлення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з новим антикорупційним законодавством, яке було повинно вступити в силу з початку цього року, але після серії обговорень його вступ у силу закону було відкладено до 1 квітня цього року. Учасники семінару зосередили увагу на питаннях, які є найбільш складними з точки зору практичного застосування: зокрема, пошуку балансу між нормами прийнятих законів та необхідністю дотримання конституційних прав людини і громадянина; механізмів забезпечення антикорупційної експертизи нормативноправової бази; визначення засобів залучення громадськості, ЗМІ до участі у заходах щодо запобігання та протидії корупції. Під час дискусії було підкреслено, що антикорупційні заходи повинні мати послідовний, системний характер, спиратися на сучасну правову основу, враховувати досвід розвинутих країн. За підсумками семінару були прийняті рекомендації, які, на думку його учасників, дозволять більш ефективно проводити антикорупційну політику як на рівні держави, так і області, міста. Борис САЄНКО, к.е.н., доцент кафедри спеціально-правових дисциплін.


ЯК НАВЧИТИСЯ УПРАВЛЯТИ БІЗНЕСОМ?

19 лютого 2010 року це питання обговорювали українські вузи в Донецькому державному університеті управління, де проходила міжнародна н ау к о во - п р а к т и ч н а к о н ф е р е н ц і я «Сучасні інформаційні технології ефективного управління бізнесом на базі вирішень SAP». В ній взяли участь представники вузів і промислового сектора України - металургійного комбінату «Донецксталь» та інших підприємств, а також російські фахівці з Південного Федерального університету Російськ ої Федерації. Учасників конференції привітав ректор ДонДУУ, д.е.н., професор О.С. Поважний. Представляючи Український науковий центр розвитку інформаційних технологій Міністерства

освіти і науки України (УкрНЦ РІТ) головну організацію у сфері інформаційних технологій при МОН У к р а ї н и і Мінпромполітики України, к ерівник академічних програм О.М. Полулях зачитав вітальні слова заступник а Міністра освіти і науки М.В. Стріхи і з а с т у п н и к а д и р е к т о р а Департаменту науково-технічного забезпечення промисловості Міністерства промислової політики України В.В. Луговського, де вони виразили підтримку заснованим на світовому досвіді інноваціям в освіті, спрямованим на навчання сучасним технологіям управління. «Сьогодні, коли інформаційні технології стають однією з найважливіших складових учбового процесу, ваша діяльність ще на один крок наближає Україну до передових міжнародних стандартів у сфері освіти і сприяє входженню в Європейський освітній простір. Ми дуже ради, що знайшли в особі Донецького державного університету управління надійного союзника у сфері інформатизації і розвитку освітніх і

виховних процесів. Ініціатива і прагнення співробітників вашого університету до використання сучасних технологій забезпечить, на наш погляд, успіх програми «Університетський альянс SAP» в Донецькому промисловому регіоні, для якого н а я в н і с т ь в и с о к о к ва л і ф і к о ва н и х фахівців-управлінців з глибокими знаннями інформаційних технологій в системах менеджменту має особливу актуальність,» - говориться у привітанні до учасників конференції заступника міністра освіти і науки України М.В.Стріхи. «Донецький регіон – це флагман промислового розвитку України. Тому ініціатива Донецького державного університету управління – впроваджувати програму «Університетський альянс SAP», надаючи таким чином майбутнім управлінцям сучасні інструментарії і технології менеджменту – це величезна допомога промисловому сектору Донбасу. На наш погляд, таким чином ви демонструєте свою активну патріотичну позицію і є справжніми професіоналами, для яких безперервний розвиток має особливу і принципову важливість. Упевнен, що прикладу ДонДУУ послідують і інші вузи регіону, тому що для народного г о с п о д а р с т в а Ук р а ї н и п о т р і б н і кваліфіковані виробничники, логісти, конструктори, банкіри,» – підкреслив у своєму зверненні заступник директора

Департаменту науково-технічного забезпечення промисловості Міністерства промислової політики України В.В. Луговськой. Під час конференції відбулося відкриття на базі нашого університету учбового центру. Про його цілі і задачі, а також структуру і взаємодію між всіма учасниками і партнерами, розповіли к о о рд и н ато р п р о г р а м и «Університетський альянс SAP» в Д о н Д У У, з а в і д у вач к а к а ф ед р о ю і н ф о р м а ц і й н и х т ех н ол о г і й Л . П . Полякова і представник партнерської організації - керівник академічних програм УкрНЦ РІТ О.М. Полулях. Представники ДонДУУ підтвердили готовність вузу стати регіональним учбовим центром по SAP як для власних студентів, так і для ф а х і в ц і в регіональних університетів, які мають намір вс т у п и т и в п р о г р а м у. К р і м того, наявність такого центру д о з в о л я є промисловим підприємствам н а п р а вл я т и н а цільове навчання с в о ї х співробітників, зокрема, на магістерський

курс.

У завершенні конференції директор програм партнерства компанії SAP з вузами і науководослідними організаціями регіону, СНД, Скандинавії і Східної Європи В.В. Таратухин розповів учасникам конференції про умови програми «Університетський альянс SAP» і запросив представників інших вузів взяти в ній участь. Лариса ПОЛЯКОВА, завідувачка кафедрою інформаційних технологій ДОНДУУ, координатор програми «Університетський альянс SAP» в Донецьку.

Ювілеї

П'ЯТЬ РОКІВ – ЦЕ ДИТЯЧИЙ ВІК кафедра філософії та психології

Зимова сесія 2009-2010 н а вч а л ь н о го р о к у у Д о н Д У У запам'яталась викладачам кафедри філософії і психології підведенням підсумків їх діяльності. Так, 29 січня відбулось у залі засідань вченої ради університету урочисте засідання кафедри філософії і психології з нагоди 5-річчя її діяльності. На засіданні були присутні: ректор ДонДУУ, д.е.н., професор О.С Поважний, проректори, завідувачі к афедр університету, студенти, а також представники інших вузів міста, які прийшли привітати своїх колег з ювілеєм. Сьогодні тут працюють висококваліфіковані кадри, спроможні професійно розв'язувати сучасні проблеми в галузі філософії та психології, здійснювати підготовку фахівців з високим рівнем гуманітарних знань. Серед штатних співробітників професорсько-викладацького складу кафедри вісім відсотків складають професори та доктори наук; 77 відсотків - кандидати наук, 54 відсотка - доценти. Цей творчий колектив очолює доктор наук державного управління, професор Ніна Григорівна Діденко. Під її керівництвом к афедра з дня її заснування набула кращих традицій. Сьогодні кафедра філософії і психології

забезпечує викладання навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу для бакалаврів, спеціалістів, магістрів напрямів підготовки «Менеджмент», «Економіка і підприємництво», «Право», «Соціологія». П р от я го м ч от и р ь ох років к афедра філ ос офії і психол огії працювала над шістьма науководослідними темами, результати яких представлялися на міжнародних, всеукраїнських, регіональних, наукових конгресах, конференціях, семінарах, круглих столах тощо, а також на кафедральних наукових конференціях. Кафедра має всі підстави пишатися досягненнями своїх працівників. Загалом усього за п'ять років існування підготовлено 59 підручників, навчальнометодичних посібників та методичних рекомендацій. Наукові та навчальнометодичні розробки професорськов и к л а д а ц ь к о го с к л а д у к а ф ед р и користуються постійним попитом серед студентів та науковців. Кафедра філософії і психології була нагороджена спеціальним дипломом конкурсу «Книга Донбасу–2006» за активну участь у р оз р о б ц і н а вч а л ь н о - м етод и ч н и х матеріалів у номінації «Соціальнополітичні науки». У 2005 році наказом ректора ДонДУУ на базі кафедри філософії і психології створена лабораторія психолого-педагогічних досліджень, якою керує її завідувач – кандидат психологічних наук, доцент О.К. Любчик. У минул ом у році к афедра отримала грант Європейської комісії фонду Жана Моне для підготовки та реалізації навчального та наукового модуля «Європейськ а соціальна

п о л і т и к а і м о д ел і с о ц і а л ь н о г о партнерства». Викладачі кафедри філософії і психології не тільки навчають студентів усіх спеціальностей університету, беруть участь у підвищенні кваліфікації свої колег, мають наукові зв'язки та

кафедра соціології управління

публікації, але й дивляться у майбутнє, мають перспективні плани і вважають, що п'ятиріччя її діяльності – це тільки початок. Кафедра соціології управління ДонДУУ була створена 9 грудня 2004 року на базі кафедри соціальногуманітарних дисциплін. Її задачею стала підготовка бакалаврів, магістрів і фахівців в області соціології, а також соціально-гуманітарна підготовка м а й б у т н і х ф а х і в ц і в в о бл а с т і управління, економіки і права. На момент створення кафедра налічувала 12 співробітників, серед яких були два доктори і вісім кандидатів наук, три професори і сім доцентів. Сьогодні підготовку майбутніх с о ц і о л о г і в з д і й с н ю є висококваліфікований професорськовикладацький колектив. Очолює його

професор, доктор соціологічних наук, заслужений працівник освіти України Валерій Васильович Бурега. У складі кафедри 30 співробітників, серед них сім докторів і 17 кандидатів наук, сім професорів і 16 доцентів. На кафедрі п р а ц ю ют ь д о к то р и і к а н д и д ат и соціологічних, філософських, історичних, політичних, психологічних наук і кандидати наук по державному управлінню. За два останніх роки було проведено 9 успішних захистів кандидатських дисертацій. Колектив кафедри активно реалізує свій науковий потенціал по двох напрямах: « С о ц і а л ь н о - г ум а н і та р н і а с п е к т и державного управління» і «Філософські і соціологічні проблеми державного управління». Завдяки зусиллям викладачів кафедри учбовий процес забезпечений власною навчальнометодичною літерат урою як по загальноосвітнім, так і по спеціальним дисциплінам. Кафедрою видано 9 монографій, 12 підручників (шістьом з яких привласнений гриф Міністерства освіти і науки України), 64 учбових посібники і 321 наукова стаття. У структуру кафедри входить соціологічна лабораторія, яка не тільки дає можливість студентам практично опановувати секретами професії, але і проводити з їх безпосередньою участю конкретні дослідження з актуальної тематики. Важливим центром взаємної співпраці українських соціологів є Соціол огічна Ас оціація України. Кафедра соціології управління ДонДУУ стала кадровою і організаційною основою Донецького відділення САУ (одного з найактивніших в Східному регіоні), її представники входять до складу республіканського правління САУ. Традиційною є кафедральна наукова конференція «Сучасні суспільні п р о бл е м и у в и м і р і с о ц і ол о г і ї управління», що стала в 2009 році

ТРУДОУСТРОЙСТВО – ЭТО СИСТЕМА

Подготовка специалистов для организационно-управленческой, к о м м е рч е с к о й , а н а л и т и ч е с к о й деятельности на предприятиях различных форм собственности, в органах местного и государственного управления, а также в таможенных структурах, биржах является главным направлением в работе кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ДонГУУ. Использование современных методов и интеллектуальных технологий обучения, формирование осознанного выбора учебного пути, от н о ш е н и е к с т уд е н т у к а к к р а в н о п р а в н о м у п а р т н е р у, предоставление лучшего учебного материала гарантирует успешность и конкурентоспособность наших выпускников – специалистов, которые не только знают, но и умеют добиваться успеха, а самое главное которые к этому готовы. Не секрет, что одним из показателей эффективности в подготовке специалистов кафедры я вл я ет с я в о с т р е б о в а н н о с т ь и трудоустройство ее выпускников, их конкурентоспособность на рынке труда. Для этого наша кафедра систематически проводит мониторинги рынка труда региона и определяет возможности

трудоустройства. Полученные в ходе мониторинга данные анализируются и при выборе мест прохождения практики студентов предпочтение отдается предприятиям, учреждениям и организациям, планирующим в перспективе трудоустроить выпускников. Тесное сотрудничество студентов и персонала предприятий во время практики и стажировки позволяет им лучше узнать друг друга и более обоснованно подходить к выбору работы и будущих сотрудников. Сегодня никого не надо убеждать в том, что именно от результатов работы по содействию в т р уд о у с т р о й с т в е в ы п у с к н и к о в непосредственно зависит престиж специальности, вуза и в конечном счете – высшего образования. Такой подход требует иного взгляда и на задачу содействия в трудоустройстве: здесь нужен не просто механический посредник между выпускником и р а б отод ател е м , а с п е ц и а л ь н о построенная, функционирующая система, способная решать задачу на уровне современных требований. С молодыми специалистами, окончившими университет, кафедра поддерживает связь на протяжении ряда лет. Примером взаимного сотрудничества кафедры МВД и ее

в ы п у с к н и к а я в л я ет с я профессиональная деятельность бывшего студента нашего вуза Артема Степанова, который, окончив в 1994

Артем Степанов, выпускник кафедры МВД году с золотой медалью донецкую среднюю школу № 125, поступил в Донецкую государственную академию управления (ныне Донецкий г о с уд а р с т в е н н ы й у н и в е р с и т ет управления) на специальность

«Менеджмент внешнеэкономической деятельности». Будучи студентом последнего курса, Артем получил распределение на преддипломную практику в областную налоговую администрацию и начал свою трудовую деятельность в отделе валютного контроля в должности налогового инспектора. И в том же 1999 году получил диплом специалиста «с отличием». В налоговой службе Артем Валерьевич проработал девять лет, пройдя практически все ступени служебной лестницы - от рядового инспектора до руководителя высшего звена управления, шесть из них занимая исключительно руководящие посты. Уже в 26-летнем возрасте стал заместителем начальника налоговой инспекции Пролетарского района Донецка по налоговому аудиту и валютному контролю. Вскоре получил звание советника налоговой службы Украины. Его деятельность в сфере ауд и та и ва л ют н о го к о н т р ол я юридических лиц была тесно связана со специальностью, полученной в нашем вузе. Кроме того, Артем Валерьевич параллельно основной работе обучался на заочном отделении в аспирант уре при академии, по окончании которой

міжнародною. У 2009 році вона проходитиме вже в шостий раз. І з к ож н и м р о к о м р оз ш и р ю є т ь с я географія її учасників. За підсумками конференції кафедра випускає збірник наукових робіт «Сучасні с ус п і л ь н і п р о бл е м и у в и м і р і соціології управління». У 2009 році вирішенням Президії Вищої атестаційної комісії України він одержав спеціалізований статус по соціології. Заняття ведуться з 200 майбутніми соціологами – с т уд е н т а м и ч о т и р ь о х к у р с і в бакалаврата, магістрами і фахівцями. У 2008 році отримали дипломи перші 50 соціологівбакалаврів. Минулий рік став роком випуску перших в Донецькому регіоні 25 магістрів і 25 фахівців з соціології. Щорік наші студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь в роботі конференції ДонДУУ «Менеджмент XXI століття: еволюційне і революційне». Викладачі кафедри успішно беруть участь в професійних конкурсах, які проводяться в університеті. Старший викладач Л.К. Корабельникова в 2008 році стала кращим куратором факультету права і соціального управління; к.с.н., доцент Т.В. Єреськ ова стала лауреатом о бл а с н о го к о н к ур с у « К р а щ и й викладач – 2009». Свою другу «п'ятирічк у » співробітники кафедри соціології ДонДУУ почали з оптимізмом і вірою в те, що їх чекають ще яскравіші досягнення в науковій, учбовій, культурній і спортивній сферах. Світлана ГАРМАШ, к.п.н., доцент кафедри філософії і психології, В'ячеслав ПОПОВ, к.і.н., доцент кафедри соціології. Наши лучшие выпускники

защитил диссертацию «Повышение эффективности государственного механизма валютного регулирования и контроля в Украине», получив в 2006 году научную степень кандидата наук по государственному управлению. После защиты диссертации начал работать по с овместительству старшим преподавателем кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ДонГУУ. В 2008 году получил предл ожение занять должность финансового директора фирмы, в состав которой входит украинская сеть детских торговоразвлекательных центров «Пластилин». Помимо этого, Артем Валерьевич является независимым консультантом в сфере финансового менеджмента, аудита и налогообложения для предприятий ресторанного бизнеса. Благодаря полученным в университете заниям и приобретенному практическому о п ы т у, с е г о д н я А . В . С т е п а н о в является эффективным менеджером и одновременно готовит новых выпускников ДонГУУ к их будущей профессиональной деятельности. Елена ДУДКА, преподаватель кафедры МВД

Січень-лютий 2010 р. №№119-120/1-2


4

Проекти

ЯК СТАТИ ЛІДЕРОМ

зробити це; які готові присвяти ти свій Ще у вересні минулого року «Савік час, розум, енергію на те, щоб Шустер Студія» розпочала новий змінити своє місто, регіон, країну і проект під назвою «Стань Лідером». взяти на себе відповідальність за Його ідея полягала в тому, що свої дії. протягом 25-ти тижнів команда «Савік Кастинги проходять щотижня в Шустер Студія» їздитиме по регіонах одному з обласних центрів країни, і України та відкриватиме серед молоді кожного тижня команда «Савік майбутніх лідерів – людей, які хочуть Шустер Студія» чекає на молодь, змінити життя своєї країни і знають, як яка бажає взяти участь в цьому проекті. За 25 тижнів команда проекту повинна об'їхати всі обласні центри, тому на кастинг може потрапити кожен бажаючий віком від 18 до 40 років за умовами, що він не належить до жодної з політичних партій і не працює у структурах влади. У кожному з регіонів кастинги тривають протягом трьох днів – з суботи по понеділ ок вк лючно. За «Знайдемо спільну мову!» умовами кастингу учасники проекту самі визначають своїх лідерів, які візьмуть

23 січня 2010 року в ДонДУУ пройшов кастинг проекту «Стань лідером»

отримає стипендію для н а вч а н н я в б у д ь - я к о м у обраному ним навчальному закладу світу. Слоган проекту – «Знайдемо спільну мову!». «Ми віримо в те, що за допомогою цього проекту зможемо показати, що нова молода еліта з усіх регіонів країни зможе знайти спільну мову і об'єднати країну» коментує Савік Шустер. «Це новий проект, аналогів якому ще не було. Ми віримо, що в Україні є люди, здатні змінити, країну, і саме зараз настав їхній час, - вважає Дарка Чепак, автор ідеї та головний редак тор «С авік Шустер Мария Зінченко Студія». – Все, що ми можемо переможиця кастингу зробити як ЗМІ – це допомогти їм об'їєднатися і за допомогою ефіру показати приклад іншим участь у другому етапі проекту. У – як, не чекаючи на допомогу, можна фінальній частині відбору в кожному самостійно вирішити проблеми, регіоні братиме участь Савік Шустер, і починаючи з власного двору і це транслюватимуть місцеві закінчуючи країною». телеканали у форматі спеціального Право представляти Донецький телепроекту. Після 25-ти тижнів регіон у півфіналі проекту отримала кастингів переможці візьмуть участь в студентка ДонДУУ Мария Зінченко. реаліті-шоу, яке з'явиться в телеефірі у Вітаємо і щиро зичемо успіху! новому телесезоні. Переможець шоу Ганна Гаюн, П 08-1

МИ – НАЙТАЛАНОВИТІШІ ! Поздоровляємо першокурсників, які гідно представили наш університет, зайнявши на «Дебюті» два перших, два других та два третіх місця Що таке “Дебют першокурсника”, знає практично кожний, кого не оминуло студентське життя. По-перше, це шанс для творчо обдарованих юнаків та дівчат заявити про себе практично з перших днів навчання в вузі. По-друге, цей конкурс дозволяє розкрити їхні таланти і потенціал, допомагає вчорашнім школярам адаптуватися у бурхливому розмаїтті студентського життя. . Підготовка до обласного дебюту для команди ДонДУУ була довгою, кропіткою і Команда-переможець напруженою. Багато часу та енергії витратили не тільки студенти, але й організатори фінального гала-концерту. За підсумком вийшло яскраве, видовищне шоу. Треба зазначити, що "Дебют" є одним із найулюбленіших студентами заходів, а стати переможцем конкурсу серед вузів нашого міста – мрія кожної команди. Студенти ДонДУУ вже не в перший раз довели, що саме вони – найталановитіші, найвеселіші та найдотепніші. Так, у номінації вокал-соло відзначилася студентка групи МЗД-09-1 Анастасія Патріча; у номінації вокал-колектив - трио у складі: Анастасія Патріча, Каріна Батусь (група С-09-1) та Лідія Федорова (група П-09-2); у номінації мала форма хореографії танцювальні колективи спеціальностей «Менеджмент в невиробничій сфері» и «Логістика»; у номінації велика форма хореографії – танцювальний колектив спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономической діяльності»; у номінації СТЕМКВК – об'єднана команда спеціальностей МЗД, «Маркетинг», «Логістика», «Фінанси» Відлунали фанфари на честь переможців, учасники отримали подарунки та коштовні призи від організаторів і партнерів конкурсу, але головним подарунком для них стали щирі оплески глядачів і заряд бадьорості, одержаний під час фестивалю. Інформаційна служба ДонДУУ

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА 11 февраля 2010 года в общежитии № 3 по инициативе студсовета общежития и отдела по воспитательной работе университета состоялся народный обрядовый праздник - Масленица. Были веселые конкурсы для студентов, вокальные номера, сжигание соломенного чучела и в конце всех участников пригласили к столу отведать блинов с чаем. Блины были разнообразные: с творогом, изюмом, сгущенным молоком, гречневой кашей и еще пирог с сыром и грибами. В общем, праздник удался на славу! В конкурсе "Рум'яні млинчики" первое место заняла команда четвертого этажа общежития, второе третьего этажа. Грамоты с благодарностями за организацию праздника получил студсовет общежития, его комендант Н.Л.Шищенко и Смачного! ведущие мероприятия. В этот же день Масленицу также отметили студенты, проживающие в общежитии № 5. Этот праздник также называют Колодием, Масленицей, бабьим праздником, Сиропустом, Пущенням и другими не менее интересными выражениями. Масленицу изначально праздновали в честь весеннего пробуждения природы. Поэтому студенческий Сжигание чучела совет общежития вместе с активистами, одевшись в забавные костюмы, открыли праздник. Вначале постоянно ссорящиеся Зима и Весна долго выясняли «отношения». Далее все желающие приняли участие в забавных конкурсах типа «Автобус № 77» и «Создай на блине с помощью варенья идеал своей второй «половинки». А дальше джентльмены так засыпали Зиму комплиментами, что она не устояла и ... решила уйти до следующего сезона! Так наши защитникимужчины спасли Весну и позволили ей начать угощать всех блинами. Одним словом, Масленицу мы отметили шумно и весело. Побольше бы таких праздников! Яна СТАРЧІКОВА, П 08-1

ОГОЛОШЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ 24-25 березня 2010 року на базі кафедри «Менеджмент невиробничої с ф е р и » Д о н Д У У відбудеться У Всеукраїнська н а у к о в о практична конференція: « У к р а ї н а конкурентнос проможна: інноваційні ідеї та рішення». Заявку на у ч а с т ь у конференції та статтю ( д ру к о ва н и й т а е ле к т р о н н и й варіанти) необхідно надіслати до 20 лютого 2010 рок у на адре су оргкомітету конференції: 83015, м.Донецьк, вул.. Челюскінців, 163а. Донецький державний університет управління, кафедра «Менеджмент невиробничої сфери, або електронною поштою: е-mail: konf5mns@mail.ru. Телефон оргкомітету: 8 (062)305-01-80.

КРАЩІ СТУДЕНТИ РЕГІОНУ НАВЧАЮТЬСЯ В ДОНДУУ 15 грудня 2009 року у міському Палаці молоді «Юність» відбулася церемонія нагородження переможців регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України» у 2009 році. Це проект, покликаний виявити та надати імпульс до подальшого розвитку студентської молоді України як авангарду українського суспільства, організатором якого є Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Студентська республіка”, за організаційної підтримки Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та Міністерства освіти і науки України. До участі у конкурсі «Кращий студент України» у 2009 році залучалися всі бажаючі студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з усіх куточків України. У рамках конкурсу боротьба за звання кращого йшла в таких номінаціях: кращий студент України (комплексна характеристика); кращий студент-громадський діяч України; кращий студент-спортсмен України; кращий студент-науковець України; кращий студент-медійник України; кращий студентдизайнер України. У кожній із номінацій визначався переможець конкурсу, почесні друге та третє місця.. Головною особливістю визначення переможців Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України» є система експертного оцінювання, яка застосовується на різних рівнях – від визначення переможців в межах відповідного вузу до визначення кращих студентів на рівні країни. За підсумками роботи експертної комісії з запропонованих факультетами кандидатів до участі у конкурсі від ДонДУУ було висунуто кандидатури 6 кращих студентів, з яких переможцями стали лише 5. Вітаємо їх - переможців регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу: за зайняте І місце в номінації «Кращий студент - медійник» - студентку групи П 08-1 А. Гаюн; за зайняте І місце в номінації «Кращий студент – обдарована особистість» студентку групи УПП 07-1 Н. Халдєєву; за зайняте ІІ місце в номінації «Кращий студент - науковець» - студента групи МАД 06-1 Б.Беззубко; за зайняте ІІ місце в номінації «Кращий студент - медійник» - студентку групи П 08-1 М. Зінченко; за зайняте ІІІ місце в номінації «Кращий студент – громадський діяч» - студентку групи ЕП 06-2 Г. Бурикіну. Фінал конкурсу відбудеться у березні 2010 року у Києві, куди з'їдуться переможці регіональних етапів і де за спеціальною програмою і буде визначено «Кращого студента України-2009". Вадим ЛЕЛЕКО, керівник центру естетичного виховання

12 февраля 2010 года в ледовом дворце Донецка «Лидер» состоялся молодежный спортивный праздник, посвященный открытию в Ванкувере XX1 Зимних Олимпийских игр. Его программа началась с поднятия государственного флага Украины и флага Олимпийских игр. Собравшихся поздравили: донецкий городской голова А.А. Лукьянченко, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Е.Б. Петряева, ректор ДонГУУ, д.э.н, профессор А.С. Поважный, председатель Донецкого областного отделения украинского Национального Олимпийского Комитета А.А. Кучеров, участники олимпийских игр разных лет. Затем зрители увидели показательные номера воспитанников детских спортивных школ фигурного катания и хоккея, вокальные номера. Праздник продолжила ІІ студенческая зимняя олимпиада ДонГУУ, в которой приняли участие пять с б о р н ы х к о м а н д ф а к у л ьт ет о в : э к о н о м и к и , менеджмента, учетно-финанс ового, права и социального управления, заочного обучения и последипломного образования. Конькобежцы, среди к оторых были представители обоих пол ов, соревновались в четырех номинациях ледовой эстафеты, а затем состоялся конкурс капитанов команд. По итогам заездов места распределились следующим образом: в общем зачете победила к о м а н д а ф а к у л ьт ет а з а о ч н о го о бу ч е н и я и последипломного образования. Второе место заняла команда учетно-финансового факультета; третье – команда факультета менеджмента; четвертое – факультета права и социального управления; пятое – факультета экономики. В конкурсе капитанов верхнюю ступенку почета занял капитан команды заочного и последипломного обучения Е. Грищенко, второе – капитан команды учетно-финансового факультета Р. Дудкин, третье - капитан команды факультета экономики А. Маруда, четвертое – капитан команды факультета менеджмента И. Пастухов, пятое – капитан команды права и социального управления А. Шаповалов. За занятое первое место ректор ДонГУУ, д.э.н., профессор А.С. Поважный вручил команде-победительнице кубок университета. Все победители были н а г р а ж д е н ы г р а м о т а м и Засновник: Донецький державний університет управління Редактор: Ганна Ніколаева облспорткомитета и администрации Відповідальний за випуск: Дмитро Томась ДонГУУ. Фотокореспондент: Евген Матвєєв Завершило праздник массовое Матеріали підготовленні редколегією ДонДУУ Адреса редакції: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців 163а. Телефон: 304-82-14 катание на коньках. Свідоцтво про реєстрацію ДЦ №747 від 16.02.94 року Мария ЗИНЧЕНКО, П 08-1 Газета видається українською та російською мовами. Тираж 1000 прим.

Січень-лютий 2010 р. №№119-120/1-2

За академічні знання 19-20 2010  

news dsum edu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you