Page 1

Âàæëèâèé äåíü Ñòîð.1

Ñòîð.2

ÑÂßÒÎ ÇÍÀÍÜ Â ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ² ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß

Âåðåñíåâà ïåäðàäà

ÙÎв×Ͳ ÇÁÎÐÈ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎËÅÊÒÈÂÓ ÄÎÍÄÓÓ

Âåðåñíåâà ïåäðàäà

Ñòîð.3

Íàø³ ñâÿòà

Ñòîð.4

ÄÅÍÜ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ÎѲÒÈ Â ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ² ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß

ÙÎв×Ͳ ÇÁÎÐÈ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎËÅÊÒÈÂÓ ÄÎÍÄÓÓ

Âåðåñåíü-æîâòåíü 2009 ð. ¹115-116/5-6

Ãàçåòà Äîíåöüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó óïðàâë³ííÿ

Ïðèçåð Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó “ÂÈÙÀ ØÊÎËÀ”

Âàæëèâèé äåíü 1 Âåðåñíÿ - äåíü, ÿêèé äëÿ þíîãî ïîêîë³ííÿ ç ðîêó â ð³ê ñòຠùå îäíèì êðîêîì äî çíàíü ³ äîðîñëîãî æèòòÿ. Äåíü çíàíü - öå ïåðø³ âðàæåííÿ, ÿñêðàâ³ ïî÷óòòÿ ³ ìîðå êâ³ò³â. Öå - íàéî÷³êóâàí³øèé äåíü äëÿ òèõ, õòî âïåðøå â³ä÷èíèòü äâåð³ óí³âåðñèòåòó, òîìó éîãî çàâæäè ñâÿòêóþòü ³ç çàìèðàííÿì ñåðöÿ. Íåìຠâ íàø³é äåðæàâ³ ëþäèíè, êîòðà íå çãàäóâàëà á äåíü ïåðøî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ çóñòð³÷³, ñâîãî ïåðøîãî êóðàòîðà, óí³âåðñèòåòñüêèõ òîâàðèø³â, ç êîòðèìè ïî÷èíàâ øëÿõ ó íîâå æèòòÿ.

Ñòóäåíò ÄîíÄÓÓ çâó÷èòü ã³äíî! Óðî÷èñòå âðó÷åííÿ çàë³êîâèõ êíèæîê êèé ì³ñüêèé ãîëîâà Î.Î. Ëóê'ÿí÷åíêî, ãîëîâà Äîíåöüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó ïðîôñï³ëîê ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè À.Ñ. Ãîðøêîâà, ãîëîâà Âîðîøèëîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Äîíåöüêó ðàäè Í.Í. Õîõëîâà, ³íø³ ïî÷åñí³ ãîñò³. Ó ñâîºìó çâåðíåíí³ äî ñòóäåíò³âïåðøîêóðñíèê³â ãîëîâà Äîíåöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ Ëîãâ³íåíêî â³äçíà÷èâ, ùî öåé äåíü çàâæäè º îñîáëèâèì, áî ñàìå ç íüîãî ïî÷èíàºòüñÿ íåçâ³äàíèé, ö³êàâèé ³, âîäíî÷àñ, íåëåãêèé øëÿõ äî

çàâäÿêè âàøîìó åíòóç³àçìó, âàøèì òàëàíòàì, âàøèì çíàííÿì, à ãîëîâíå ùèðîìó áàæàííþ, ïîçà óñ³ òðóäíîù³, ïåðåäàâàòè ñâî¿ çíàííÿ ³ ìóäð³ñòü ìîëîä³ - ìè, íàøà êðà¿íà ìàºìî ìàéáóòíº”. ϳä ÷àñ ñâîãî âèñòóïó Â.². Ëîãâ³íåíêî çà÷èòàâ â³òàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà Þùåíêà ç íàãîäè ïî÷àòêó íîâîãî 2009/2010 íàâ÷àëüíîãî ðîêó òà Äíÿ çíàíü ³ ïåðåäàâ éîãî ðåêòîðó ÄîíÄÓÓ ä.å.í. ïðîô. Î.Ñ. Ïîâàæíîìó. Êåð³âíèêè îáëàñò³, ì³ñòà Äîíåöüêà òà

Ïåðøðêóðñíèêè ÄîíÄÓÓ - 2009 ÏÎ×ÀÒÎÊ ÍÎÂÎÃÎ ØËßÕÓ… 31 ñåðïíÿ 2009 ðîêó â 17-é ðàç â³òàâ ïåðøîêóðñíèê³â Äîíåöüêèé äåðæàâíèé ó í ³ âå ð ñ è òåò ó ï ð à âë ³ í í ÿ . Ï ³ ñ ë ÿ íàïðóæåíî¿ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ äëÿ ùàñëèâèõ âîëîäàð³â ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â íàâ÷àëüíèé ð³ê ïî÷àâñÿ ñâÿòîì Äíÿ çíàíü. Ùå äî ïî÷àòêó ñâÿòêîâîãî êîíöåðòó ïåðøîêóðñíèêè îòðèìàëè çàâ³òí³ çàë³êîâ³ êíèæêè, à òàêîæ Äåêëàðàö³þ ïðî çàãàëüí³ ïðèíöèïè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ êîëåêòèâó ÄîíÄÓÓ. Ïîçäîðîâèòè â÷îðàøí³õ àá³òóð³ºíò³â ïðèéøëè ¿õ áàòüêè, ïðîôåñîðè ³ âèêëàäà÷³ óí³âåðñèòåòó. Õâèëþþ÷à öåðåìîí³ÿ âðó÷åííÿ çàë³êîâèõ êíèæîê, ÿê³ íà íàéáëèæ÷³ ðîêè ñòàíóòü ïîñò³éíèìè ñóïóòíèêàìè ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ, â³äáóâàëàñÿ â òåàòð³ îïåðè ³ áàëåòó ³ì. À. Ñîëîâ'ÿíåíêà. Ùîá çðîáèòè öåé äåíü îñîáëèâî íåçàáóòí³ì ³ ïàì'ÿòíèì, â òåàòðàëüí³é çàë³ äëÿ ïåðøîêóðñíèê³â ³ ó÷àñíèê³â Äíÿ çíàíü áóëî ñòâîðåíî ÿñêðàâå

ëàçåðíå øîó, â³äåî-ïðåçåíòàö³ÿ âóçó ³, çâè÷àéíî, çíàéîìñòâî ç íàóêîâîïåäàãîã³÷íèì ñêëàäîì óí³âåðñèòåòó. ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ Â²ÄÊÐÈÂÀª ÄÂÅв ³äêðèâ ñâÿòî ðåêòîð Äîíåöüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó óïðàâë³ííÿ, ä.å.í., ïðîô. Î.Ñ. Ïîâàæíèé. Çâåðòàþ÷èñü äî ïåðøîêóðñíèê³â, â³í ï³äêðåñëèâ, ùî óí³âåðñèòåò áåðå íà ñåáå âèñîêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çàáåçïå÷èòè ñ ò óä å í òà ì ÿ ê ³ ñ í ó ï ð î ô å ñ ³ é í ó ï³äãîòîâêó, à äîñâ³ä ³ çíàííÿ âèêëàä à÷ ³ â , í à ó ê î â à ³ í à â÷ à ë ü í î ìàòåð³àëüíà áàçà óí³âåðñèòåòó, éîãî âèçíàííÿ â íàø³é êðà¿í³ ³ çà êîðäîíîì äîçâîëÿþòü öå çðîáèòè. Ðåêòîð ïîáàæàâ ìàéáóòí³ì óïðàâë³íöÿììåíåäæåðàì, åêîíîì³ñòàì, ïðàâîçíàâöÿì, ñîö³îëîãàì ñòàòè ñïðàâæí³ìè ìàéñòðàìè ñâ ñïðàâè, áóòè çàïèòàíèìè íà ðèíêó ïðàö³ ³ óñï³øíèìè ëþäüìè. Äåêàíè òà çàâ³äóâà÷³ êàôåäðàìè, ïðåäñòàâíèêè âñ³õ ôàêóëüòåò³â ³

öåíòð³â ÄîíÄÓÓ â³òàëè ç³ ñöåíè ñâî¿õ ìàéáóòí³õ âèõîâàíö³â, ïðåäñòàâíèêè í à ó ê î â î ¿ ï ð î ô å ñ î ð ñ ü ê î ¿ åë ³ ò è óí³âåðñèòåòó ïåðåäàëè ïåðøîêóðñíèêàì ñèìâîë³÷íèé Êëþ÷ çíàíü, à âèïóñêíèêè âðó÷èëè ¿ì Êíèãó ë³òîïèñó óí³âåðñèòåòó, â ÿêó âîíè çìîæóòü âïèñàòè ³ ñâî¿ ³ìåíà. Óðî÷èñòî ³ âèìîãëèâî ïðîçâó÷àëè ñëîâà áàòüê³âñüêîãî íàêàçó òà Êëÿòâè ïåðøîêóðñíèê³â íà â³ðí³ñòü îáðàí³é ïðîôåñ³¿ ³ ñâîºìó óí³âåðñèòåòó.

Ãîëîâà Äîíåöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â.². Ëîãâèíåíêî çà÷èòóº â³òàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ï³çíàííÿ, äî íîâèõ çâåðøåíü, äî ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ. “ß ðàäèé, ùî ñàìå öåé øëÿõ âè îáðàëè, ³ ñàìå öüîìó í à â÷ à ë ü í î ì ó ç à ê ë à ä ó â ³ ä ä à ë è ïåðåâàãó, - çàóâàæèâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷. - Çãîäîì âè ³ ñàì³ ïåðåêîíàº-

Ðåêòîðà ÄîíÄÓÓ, ïðîô. Î.Ñ. Ïîâàæíîãî â³òàþòü âèïóñêíèêè óí³âåðñèòåòó - ïðèçåðêà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ². ˳ù³íñüêà òà ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó ç ê³êáîêñ³íãó Ä.Ñòåïàíåíêî

Ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä òà ñòóäåíòñüêà ìîëîäü â³òàþòü ïåðøîêóðñíèê³â ÄîíÄÓÓ

ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Â²ÒÀÞÒÜ Í à ñ òà â è ò è ì îë îä è õ ë þä å é ³ îñâÿòèòè ¿õ ìàéáóòí³é æèòòºâèé øëÿõ ïðèéøîâ ³ºðåé ÑïàñîÏðåîáðàæåíñüêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó Îëåêñ³é, ÿêèé çâåðíóâñÿ äî âñ³õ ³ç ñëîâàìè ëþáîâ³ òà áëàãîñëîâåííÿ. Ó ñâÿò³ âçÿëè ó÷àñòü ïî÷åñí³ ãîñò³ êåð³âíèêè îáëàñò³ ³ ì³ñòà, ðàéîíó: ãîëîâà Äîíåöüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â.². Ëîãâ³íåíêî, Äîíåöü-

òåñü, ùî â óí³âåðñèòåò³ ñòâîðåí³ âñ³ óìîâè äëÿ ï³äãîòîâêè ãàðìîí³éíî ðîçâèíåíî¿, âèñîêî³íòåëåêòóàëüíî¿ îñîáèñòîñò³, ç íîâîþ ïñèõîëî㳺þ åêîíîì³÷íîãî ìèñëåííÿ. Íàéãîëîâí³øà æ ïåðåâàãà óí³âåðñèòåò ó, éîãî íàäáàííÿ ³ ãîðä³ñòü - íàóêîâîïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ: öå âèñîêîïðîôåñ³éí³ ïåäàãîãè, â³äîì³ â÷åí³, ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³ â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåé. Ùèðî äÿêóþ âàì çà âàø íåëåãêèé, àëå òàêèé íåîáõ³äíèé ³ ïîâàæíèé òðóä. Áî ëèøå

éîãî ðàéîí³â ïðèâ³òàëè íàóêîâîâèêëàäàöüêèé ñêëàä ÄîíÄÓÓ ç³ ñâÿòîì Äíÿ çíàíü, âðó÷èëè ãðàìîòè ³ ïîäÿêè, â³äçíà÷èâøè öèì ïðîôåñ³éíó ðîáîòó êîëåêòèâó óí³âåðñèòåòó óïðàâë³ííÿ. ÌÀÉÁÓÒͪ ÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß ÑÜÎÃÎÄͲ Ñïðàâæí³ì ïîäàðóíêîì äëÿ ïåðøîêóðñíèê³â ³ ãîñòåé ñâÿòà ñòàâ âèñòóï òâîð÷î¿ ìîëîä³ óí³âåðñèòåòó ëàóðåàò³â ì³æíàðîäíèõ, âñåóêðà¿íñüêèõ ï³ñåííèõ ³ òàíöþâàëüíèõ êîíêóðñ³â. Çàâåðøóþ÷è ñâÿòî, ðåêòîð ÄîíÄÓÓ âèñëîâèâ íàä³þ, ùî äëÿ íîâîãî ïîêîë³ííÿ ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåòó óïðàâë³ííÿ öåé äåíü çàëèøèòüñÿ ïàì'ÿòíèì íà âñå æèòòÿ òà ïîáàæàâ, ùîá îäåðæàí³ â óí³âåðñèòåò³ çíàííÿ áóëè ãëèáîêèìè ³ êîðèñíèìè, à äëÿ öüîãî â³ðíèìè ñóïóòíèêàìè â æèòò³ ñòóäåíò³â ñòàëè ñì³ëèâ³ñòü, ð³øó÷³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü, òåðï³ííÿ. ² òîä³ â ìàéáóòíüîìó ñüîãîäí³øí³ ïåðøîêóðñíèêè ïðîñëàâëÿòèìóòü ñâ³é âóç íîâèìè ö³êàâèìè äîñÿãíåííÿìè ³ íàäàë³ ïðèìíîæóâàòèìóòü óñï³õè â íàâ÷àíí³, íàóö³, ñïîðò³, òâîð÷îñò³ ³ ìèñòåöòâ³. Îñòàíí³é äåíü ë³òà ³ ïåðøèé äåíü îñåí³ ñòàëè íåçàáóòí³ìè äëÿ ñòóäåíò³âïåðøîêóðñíèê³â Äîíåöüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó óïðàâë³ííÿ, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ö³ ðàä³ñí³ ïîñì³øêè, àäæå íåäàâí³ ï³äë³òêè âæå ïåðåñòóïèëè ïîð³ã íîâîãî äîðîñëîãî æèòòÿ. ͳíà Á³ëîóñîâà, êåð³âíèê ³íôîðìàö³éíî¿ ñëóæáè; ßíà Ñòàð÷èêîâà, Ï-08-1, ñòóäðàäà ô-òó ϳÑÓ

Âåðåñåíü-æîâòåíü 2009 ð. ¹115-116/5-6


2

Êîíôåðåíöèÿ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ÄîíÃÓÓ

«Êàìî ãðÿäåøè?» «Quo vadis?» «Êóäà èä¸øü?»  áóøóþùåì ìîðå êðèçèñíîé ýêîíîìèêè òàê íåëåãêî ñåãîäíÿ âûáðàòü âåðíûé ïóòü è íå ðàçáèòüñÿ î ðèôû íåïîäãîòîâëåííîñòè è íåïðîôåññèîíàëèçìà. Ìíîãî÷èñëåííûå ðåéòèíãè, ïðîâîäèìûå íåçàâèñèìûìè ýêñïåðòàìè, ïî ñàìîìó «ãàìáóðãñêîìó ñ÷åòó» îïðå äå ëèëè ìåñòà âóçîâ íà ðûíêå îáðàçîâàíèÿ. È ìû ìîæåì ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî íå òîëüêî íå ïîøëè êî äíó, íî è îñòàëèñü íà ïëàâó â ÷èñëå ëèäåðîâ - ñèëüíåéøèõ â ôàðâàòåðå ãîñóäàðñòâåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû. Êàêîé æå êóðñ âûáèðàåò ñåãîäíÿ íàø âóç, ïðèçâàííûé ãîòîâèòü óïðàâëåíöåâ âûñøåãî çâåíà áóäóùèõ “êàïèòàíîâ äàëüíåãî ïëàâàíèÿ” ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ, øòóðìàíîâ áîëüøîãî áèçíåñà è ïåðâîïðîõîäöåâ ìàëîãî ïðåäïðè-

íèìàòåëüñòâà? ×òîáû ñîõðàíèòü ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå è äîáèòüñÿ ïðîäâèæåíèÿ âïåðåä, îñòàâèâ ïîçàäè êîíêóðåíòîâ, âóçó, êàê íèêîãäà, íåîáõîäèìà ñîâåðøåííàÿ ñ ò ð à òå ã è ÿ , ÷ å ò ê è å öå ë è è êîíêðåòíûå çàäà÷è. Íà òðàäèöèîííîì åæåãîäíîì ñîáðàíèè òðóäîâîãî êîëëåêòèâà, êîòîðûé ìû ïî ïðàâó ìîæåì íàçâàòü ñïëî÷åííîé êîìàíäîé, ðåêòîð óíèâåðñèòåòà îïðåäåëèë íàø êóðñ - ñòðàòåãèþ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Êàê èñòèííûé êàïèòàí ïåðåä äà ëüíèì ïëàâàíèåì, ðåêòîð ïðîâåë ñìîòð ñâîåé êîìàíäû è êàæäîìó ïîäðàçäåëåíèþ îïðåäåëèë åãî ìåñòî, ó÷àñòîê ðàáîòû, îáîçíà÷èë öåëè âñåãî íàó÷íîïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà óíèâåðñèòåòà.

Âûñòóïëåíèå ðåêòîðà ÄîíÃÓÓ, ïðîô. À.Ñ. Ïîâàæíîãî î çàäà÷àõ íà ïðåäñòîÿùèé 2009-2010 ó.ã.

Èç âûñòóïëåíèÿ íà êîíôåðåíöèè òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ðåêòîðà Äîíåöêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ ä.ý.í., ïðîô. À.Ñ. Ïîâàæíîãî «Ýòîò ãîä ìû ïðîâîçãëàøàåì ãîäîì âíåäðåíèÿ èííîâàöèé êàê îñíîâíîãî óñëîâèÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ó÷åáíîãî ïðîöåññà»

Îòêðûâàÿ ñîáðàíèå, ðåêòîð ïîçäðàâèë âåñü êîëëåêòèâ óíèâåðñèòåòà ñ ðåøåíèåì Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè î ïîäòâåðæäåíèè âóçîì óðîâíÿ IV - âûñøåãî â Óêðàèíåàêêðåäèòàöèè âóçà. Ñòðåìëåíèå ÄîíÃÓÓ ê âûñîêîìó óðîâíþ êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã çàñëóæåííî âîçíàãðàæäåíî òàêæå âûñîêèì ìåñòîì â ðåéòèíãå âóçî â Óê ð à è í û « ÒÎ Ð - 2 0 0 9 » : óíèâåðñèòåò ñ 70-ãî ìåñòà â 2008ã. ïîäíÿëñÿ íà 59-å ìåñòî â 2009 ã.; â ðåéòèíãå ÑÊÌ, êîòîðûé îöåíèâàåò ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè âóçîâ íà îñíîâå îïðîñà ðàáîòîäàòåëåé, ÄîíÃÓÓ ïîäíÿëñÿ ââåðõ íà 2 ïîðÿäêà; óíèâåðñèòåò çàíèìàåò 4 ìåñòî â Äîíåöêîé îáëàñòè ïî ðåéòèíãó ÞÍÅÑÊÎ, êîòîðûé îïðåäåëÿåò ÒÎÏ 200 âóçîâ Óêðàèíû. Êàê åùå îäíî íåñ îìíåííîå äîñòèæåíèå óíèâåðñèòåòà, ðåêòîð îòìåòèë ñâîåîáðàçíûé ðåêîðä âóçà - â ýòîì ãîäó íà óðîâåíü çàùèòû äèññåðòàöèîííûõ ðàáîò âûøëè 7 øòàòíûõ ïðåïîäàâàòåëåé óíèâåðñèòåòà, â ÷åì îòìå÷åíà íåñîìíåííàÿ çàñëóãà íàó÷íîãî îòäåëà, âñåõ íàó÷íûõ êîíñóëüòàíòîâ è ïîäãîòîâëåííûõ äîêòîðàíòîâ.  ïåðâîé ÷àñòè ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ ðåêòîð îñòàíîâèëñÿ íà àíàëèçå ðàçëè÷íûõ ñòîðîí æèçíåäåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòåòà è îïðåäåëèë ñòðàòåãè÷åñêèå çàäà÷è íà íîâûé 2009-2010 ó÷åáíûé ãîä ïî ãëàâíûì íàïðàâëåíèÿì ðàáîòû. ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ  ïëàíå îñòåïåíåííîñòè íàó÷íîïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ ñåãîäíÿ 60% ïðåïîäàâàòåëåé óíèâåðñèòåòà èìåþò ó÷åíûå ñòåïåíè ê àíäèäàòîâ è äîêòîðîâ íàóê: â ÄîíÃÓÓ 67 äîêòîðîâ íàóê è 252 êàíäèäàòà íàóê, ò.å. ñóùåñòâóåò ðåàëüíàÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà è äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ïðîöåññà îñòåïåíåííîñòè ïðåïîäàâàòåëåé íà êàôåäðàõ. Ñ ïîëîæèòåëüíîé ñòîðîíû ðåêòîð îòìåòèë 4 êàôåäðû, êîòîðûì óäàëîñü äîáèòüñÿ ïîêàçàòåëÿ îñòåïåíåííîñòè ïðåïîäàâàòåëåé íà óðîâíå 80% è áîëåå - ýòî êàôåäðà èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà è óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè, êàôåäðà ñîöèîëîãèè óïðàâëåíèÿ, êàôåäðà ôèíàíñîâ è êàôåäðà ìåíåäæìåíòà â íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå. Íàèáîëåå íèçêèé ïðîöåíò ïðåïîäàâàòåëåé, èìåþùèõ ó÷åíûå ñòåïåíè, îòìå÷åí íà êàôåäðàõ ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, ãäå îí ñîñòàâèë âñåãî 11%. Íà êàôåäðå îáùåïðàâîâûõ äèñöèïëèí 42% ïðåïîäàâàòåëåé èìåþò ó÷åíûå ñòåïåíè; òàêæå íèçêèå ïîêàçàòåëè â

ýòîì íàïðàâëåíèè ó êàôåäð: ó÷åòà è àóäèòà, ýêîíîìèêè ïðåäïðèÿòèé, îáùåãî è àäìèíèñòðàòèâíîãî ìåíåäæìåíòà.  ñâÿçè ñ ýòèì ðåêòîðîì áûëà ïîñòàâëåíà ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à ïåðåä çàâåäóþùèìè êàôåäð - ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó èçìåíåíèÿ êàäðîâîé ñèòóàöèè â ñâîèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ çàùèòû äîêòîðñêèõ è êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒΠÎÊÐ «ÌÀÃÈÑÒл Çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå ðåêòîðîì íà 2009-2010 ó÷åáíûé ãîä: 1-å íàïðàâëåíèå: óñèëåíèå òðåáîâàíèé ê ìàãèñòåðñêèì ðàáîòàì, ïîâûøåíèÿ èõ êà÷åñòâà, àêòóàëüíîñòè òåìàòèêè è äîñòèæåíèå âûñîêîãî íàó÷íîãî óðîâíÿ, ò.ê. ìàãèñòåðñêàÿ ðàáîòà - ãëàâíûé èòîã âñåãî îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ â óíèâåðñèòåòå, è îí äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí íà ñîîòâåòñòâóþùåì âûñîêîì óðîâíå.  ýòèõ ðàáîòàõ íåîáõîäèìî äîëæåí ïðèñóòñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûé êîìïîíåíò, à îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî âûïóñêíîé ìàãèñòåðñêîé ðàáîòû äîëæíû íåñòè âñå - îò çàâåäóþùåãî êàôåäðîé äî ñòóäåíòàâûïóñêíèêà. Çàäà÷à, ñòîÿùàÿ ïåðåä äåêàíàìè âñåõ ôàêóëüòåòîâ - â òå÷åíèå ñåíòÿáðÿ 2009ã. ïðîâåñòè àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ðóêîâîäñòâà âñåìè âûïóñêíûìè ðàáîòàìè ïî êàôåäðàì. Äëÿ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü âûïóñêàåìûõ íàøèì âóçîì ñïåöèàëèñòîâ â 2009-2010 ó÷åáíîì ãîäó ðåêòîðîì ïîñòàâëåíà çàäà÷à ïîëíîãî ïåðåâîäà ïîäãîòîâêè ìàãèñòðîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè ÌÂÄ («Ìåíåäæìåíò âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè») íà èíîñòðàííûé ÿçûê (àíãëèéñêèé). Äëÿ ýòîãî â óíèâåðñèòåòå åñòü ñîîòâåòñòâóþùàÿ áàçà è, ïðåæäå âñåãî, àíãëîãîâîðÿùèå ïðåïîäàâàòåëè. 2-å íàïðàâëåíèå: ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ñòóäåíòîâ. Ðåêòîð îòìåòèë, ÷òî â ýòîì ãîäó íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ ðîñòà â ïðèîáðåòåíèè ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû ä ë ÿ ñ à ì î ñ ò î ÿ ò åë ü í î é ð à á î ò û ñòóäåíòîâ óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ, ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî èíòåðíåòèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà â îáùåæèòèÿõ è ó÷åáíûõ êîðïóñàõ, è ÷òî îñîáåííî âàæíî - èíèöèàòèâà èäåò îò ñàìèõ ñòóäåíòîâ. Ñåãîäíÿ îñóùåñòâëåíà èíòåðíàòèçàöèÿ îáùåæèòèé ¹3 è ¹6. «Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ó íàñ í å ò ä ðó ãî ãî â û á î ð à , ê ð î ì å ñî÷åòàíèÿ òðàäèöèîííûõ è íîâûõ òåõíîëîãèé è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ, â ÷àñòíîñòè, èñïîëüçîâàíèå äèñòàíöèîííîé ñèñòåìû îáðàçî-

Âåðåñåíü-æîâòåíü 2009 ð. ¹115-116/5-6

âàíèÿ», - ïîä÷åðêíóë ðåêòîð. -Âîïðîñ ðàçâèòèÿ äèñòàíöèîííûõ òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ íåîòäåëèì îò âîïðîñà èõ íàïîëíåíèÿ ó÷åáíûìè è ìîäóëüíûìè ìàòåðèàëàìè, êàê îòå÷åñòâåííûìè, òàê è çàðóáåæíûìè, ïîòîìó ÷òî äëÿ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ çàî÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ, äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, äëÿ îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììàì MBA, «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà» è òàê äàëåå - ýòî îñîáåííî âàæíî. Äëÿ òàêîé ðàáîòû â óíèâåðñèòåò áóäåò ñîçäàíà è ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ïðîôèíàíñèðîâàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà». Êàê ïîëîæèòåëüíûé ôàêò ðåêòîð âûäåëèë òî, ÷òî ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà» â ýòîì ãîäó ïîëíîñòüþ âûïîëíåí ïëàí íàáîðà íà áþäæåòíóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ, è ïîä÷åðêíóë îñîáóþ âàæíîñòü âíóòðåííåé ñîñòàâëÿþùåé îáó÷åíèÿ ýòèõ ñïåöèàëèñòîâ, ñâÿçàííóþ ñ ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòîé, ñ îáåñïå÷åííîñòüþ ñîâðåìåííûìè îáó÷àþùèìè ìàòåðèàëàìè è ïîäãîòîâëåííûìè ïðåïîäàâàòåëÿìè. Î÷åðåäíàÿ çàäà÷à íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà - óâåëè÷åíèå ëèöåíçèîííîãî îáúåìà íàáîðà ñòóäåíòîâ ïî äâóì ñïåöèàëüíîñòÿì - «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà» è «Ïðàâîâåäåíèå» äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ â ÄîíÃÓÓ ýòèõ ñïåöèàëüíîñòåé. ÐÅÉÒÈÍÃÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ, ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ Â ýòîì ãîäó ïîäãîòîâëåíî ê ïå÷àòè è èçäàíî ïðåïîäàâàòåëÿìè óíèâåðñèòåòà 32 ó÷åáíèêà è ó÷åáíûõ ïîñîáèÿ è 28 ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé. Ãðèô Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû ïîëó÷èëè 13 ó÷åáíèêîâ (ïî ñðàâíåíèþ ñ öèôðîé 6 â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó).

ä.ý.í.,ïðîô. Â.Â. Äîðîôèåíêî); ëó÷øèì ïðåïîäàâàòåëåì ïðèçíàíà äîöåíò Ò.Â. Åðåñüêîâà, êàôåäðà ñîöèîëîãèè óïðàâëåíèÿ; ëó÷øèì êóðàòîðîì - ñò. ïðåïîäàâàòåëü Å.À. Ôîìèíà, êàôåäðà ôèíàíñîâ.

 ÄîíÃÓÓ óñïåøíî ðàáîòàë Çèìíèé Èíñòèòóò (ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò ïî ïðîãðàììå Æàíà Ìîíå 2008/2009) ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ  âûñòóïëåíèè ðåêòîðà îòìå÷åíî óâåëè÷åíèå íàáîðà èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ÄîíÃÓÓ ñåãîäíÿ çàíèìàåò 5 ìåñòî â ÒÎÏ-ðåéòèíãå ëó÷øèõ Äîíåöêèõ âóçîâ. Çàäà÷à íà áóäóùåå - óâåëè÷åíèå íàáîðà èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ è êà÷åñòâåííîå óëó÷øåíèå èõ ïîäãîòîâêè. Âàæíåéøèì ôàêòîðîì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåïîäàâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå óíèâåðñèòåòà â çàðóáåæíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ. Êàê ïîëîæèòåëüíûé ìîìåíò ðåêòîðîì îòìå÷åíà äåÿòåëüíîñòü ÄîíÃÓÓ â ôèíàíñèðóåìîé Åâðîïåéñêîé

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà íà ëó÷øåå ó÷åáíîå è ó÷åáíîìåòîäè÷åñêîå èçäàíèå ÄîíÄÓÓ 2008-2009 ó.ã. Ðåêòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî òàêîé ïîçèòèâíîé äèíàìèêå ñïîñîáñòâóåò ñîçäàííàÿ è ïðîâîäèìàÿ â óíèâåðñèòåòå ñèñòåìà ðàçëè÷íûõ ðåéòèíãîâ, êîíêóðñîâ, ïîäêðåïëåííàÿ ìàòåðèàëüíûì è ìîðàëüíûì ñòèìóëèðîâàíèåì ïðåïîäàâàòåëåé. Ñðåäè ïîëîæèòåëüíûõ ïðèìåðîâ êîíêóðñû íà ëó÷øåãî êóðàòîðà, íà ëó÷øåãî ïðåïîäàâàòåëÿ; ðåéòèíãè êàôåäð ïî íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè è ïî íàáîðó ñòóäåíòîâ. Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà äâà ðåéòèíãà âûèãðàëà êàôåäðà ìåíåäæìåíòà â íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå (çàâ.ê àôåäðîé -

ïñèõîëîãèè ïðîô. Í.Ã. Äèäåíêî. Ïðè ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðîåêòîâ 17 ñòðàí ïðåäñòàâèòåëüñòâîâàëè â Ä î í Ã Ó Ó è , á åç óñ ë î â í î , ò à ê à ÿ äåÿòåëüíîñòü ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ èìèäæà óíèâåðñèòåòà, åãî îòå÷åñòâåííîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ðåéòèíãà, Çàäà÷à, ïîñòàâëåííàÿ ðåêòîðîì ï å ð åä ç à â åä ó þ ù è ì è ê à ô åä ð , ä å ê à í à ì è â ñ åõ ô à ê óë üò åò î â -

êîìèññèåé ïðîãðàììå Æàíà Ìîíå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé â óíèâåðñèòåòå ðåàëèçóþòñÿ òðè ïðîåêòà: - 2006-2009 ã.ã. - «Ïðåïîäàâàíèå ó÷åáíîãî ìîäóëÿ ïî åâðîïåéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè»; - 2008-2009 ã.ã. - «Ïðîâåäåíèå èíñòèòóòîâ óãëóáëåííîãî èçó÷åíèÿ åâðîïåéñêîé áåçîïàñíîñòè»; - 2009-2012 ã.ã. - ïðåïîäàâàíèå ó÷åáíîãî ìîäóëÿ «Åâðîïåéñêàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà è ìîäåëè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà». Ðóêîâîäèòåëè êîëëåêòèâîâ, êîòîðûå âûèãðàëè ãðàíòû - äîö. Ìàëÿðåíêî, êàôåäðà ÎèÀÌ, è çàâ. êàôåäðîé ôèëîñîôèè è

äîáèâàòüñÿ äàëüíåéøåãî ðàñøèðåíèÿ ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòàõ.  äîêëàäå ðåêòîðà áûëà îòìå÷åíà íåäîñòàòî÷íàÿ ðàáîòà ñëóæáû òðóäîóñòðîéñòâà è Àññîöèàöèè âûïóñêíèêîâ ÄîíÃÓÓ â ïëàíå îáðàòíîé ñâÿçè ñ âûïóñêíèêàìè, ðàçâèòèÿ ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèé ïî òðóäîóñòðîéñòâó, ÿðìàðîê ïðîôåññèé è äðóãèõ èííîâàöèîííûõ ôîðì ðàáîòû äëÿ ïîìîùè âûïóñêíèêàì â òðóäîóñòðîéñòâå: «Íåîáõîäèìî øèðå ïðîïàãàíäèðîâàòü ñâîé âóç ñ ïîìîùüþ êðóãëûõ ñòîëîâ, êîíôåðåíöèé, âñòðå÷ ñ âûïóñêíèêàìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàòíîé èíôîðìàöèè îá èõ êàðüåðíîì ðîñòå è ïðîäâèæåíèè». ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÅ È ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÅ ÍÀÓ×ÍÛÅ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ È ÎËÈÌÏÈÀÄÛ Ðåêòîð ïîáëàãîäàðèë êàôåäðû, ïðîâîäèâøèå íàó÷íûå êîíôåðåíöèè è îëèìïèàäû ìåæäóíàðîäíîãî è âñåóêðàèíñêîãî óðîâíåé, îòìåòèë, ÷òî íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü â ÄîíÃÓÓ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ñîñòàâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ðàçâèâàåòñÿ ïî íåñêîëüêèì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì.  êà÷åñòâå ïîëîæèòåëüíîãî ïðèìåðà áûëà ïðèâåäåíà ðàáîòà êàôåäðû ìåíåäæìåíòà âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (çàâ. êàôåäðîé ïðîô. Ë.Â. Áàò÷åíêî) è êàôåäðû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ (çàâ. êàôåäðîé äîö. Ë.ß. Ëû÷êî), êîòîðûå îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè îëèìïèàäû òàêîãî óðîâíÿ.  àêòèâå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ÄîíÃÓÓ: âñåóêðàèíñêèé êîíêóðñ ñ ò ó ä å í ÷ å ñ ê è õ í à ó ÷ í û õ ð à á î ò, ïðîâåäåííûé êàôåäðîé ñîöèîëîãèè (çàâ. êàôåäðîé ïðîô. Â.Â. Áóðåãà); 3 íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè êàôåäð ÌÂÄ, ñîöèîëîãèè è ìåíåäæìåíòà ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè; 7 ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé êàôåäð: ñïåöèàëüíûõ è îáùåïðàâîâûõ äèñöèïëèí, ôèëîñîôèè è ïñèõîëîãèè, ýêîíîìèêè ïðåäïðèÿòèÿ, ìåíåäæìåíòà íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû, ñîöèîëîãèè, èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, ôèçâîñïèòàíèÿ; 23 ñòóäåíòà çàíÿëè ïðèçîâûå ìåñòà íà âñåóêðàèíñêèõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.


(ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð. 2)

Ðåêòîðñêèé ïðèåì 2009 ã. - ïîäâåäåíèå èòîãîâ ó÷åáíîé è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòåòà ÐÀÁÎÒÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎÂÅÒΠÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ  óíèâåðñèòåòå ñîçäàíû è óñïåøíî ôóíêöèîíèðóþò 2 ñïåöñîâåòà: ïî çàùèòå äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ è êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé ïî ýêîíîìèêå.  2008- 2009 ó÷åáíîì ãîäó â ñïåöñîâåòàõ çàùèùåíî 11 äîêòîðñêèõ è 35 êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé, èç íèõ àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè ÄîíÃÓÓ çàùèùåíî 6 äîêòîðñêèõ è 12 êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé. Çàäà÷à ýòîãî ãîäà - ðàñøèðåíèå íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ñ ï å ö è à ë è ç è ð î âà í í û õ ó ÷ å í û õ ñîâåòîâ: «Â ýòîì ãîäó, - ïîä÷åðêíóë â ñâîåì âûñòóïëåíèè ðåêòîð ÄîíÃÓÓ ïðîô. À.Ñ. Ïîâàæíûé, - ìû ñòàâèì çàäà÷ó, ÷òîáû ó íàñ áûëî 2 äîêòîðñêèõ è 2 êàíäèäàòñêèõ ñïåöñîâåòà, â òîì ÷èñëå, 2 íîâûõ - ïî ñîöèîëîãèè è ìåíåäæìåíòó". Ïîäâîäÿ èòîãè íàáîðà ñòóäåíòîâ íà 2009-2010 ó÷åáíûé ãîä, ðåêòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî çà÷èñëåíèå àáèòóðèåíòîâ îñóùåñòâëÿëîñü òîëüêî ïî ðåçóëüòàòàì íåçàâèñèìîãî òåñòèðîâàíèÿ. Âûðîñ íàáîð ñòóäåíòîâ ïî òàêèì ñïåöèàëüíîñòÿì, êàê óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè, ñîöèîëîãèÿ, óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì, ìóíèöèïàëüíûé

ìåíåäæìåíò. Âìåñòå ñ òåì, ðåçêî ñîêðàòèëñÿ íàáîð íà îòäåëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè, òàêèå êàê ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ, áàíêîâñêîå äåëî. Ðåêòîð îòìåòèë òàêæå óâåëè÷åíèå íàáîðà ñòóäåíòîâ íà çàî÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå è íà êîíòðàêòíûå ìåñòà, ÷òî âî ìíîãîì ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì îòâåòñòâåííîé è äîáðîñîâåñòíîé ðàáîòû äåêàíà ôàêóëüòåòà çàî÷íîãî îáó÷åíèÿ äîö. Å.Â. Òðèáóíñêîé: «Âåçäå, ãäå ÷åëîâåê ïåðåæèâàåò çà ïîðó÷åííîå äåëî è çàáîòèòñÿ î ñâîåì êîëëåêòèâå, åñòü ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò».  íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ àêòóàëüíûì àêòèâíîå ïðîâåäåíèå ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòû íà âñåõ ôàêóëüòåòàõ è â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ. ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ Â äîêëàäå ðåêòîðà áûë ñäåëàí îòäåëüíûé àêöåíò íà íåîáõîäèìîñòè îáó÷åíèÿ ìîëîäûõ ïðåïîäàâàòåëåé, ò. ê. â ðåéòèíãîâîé îöåíêå ñòóäåíòàìè ïðåïîäàâàòåëåé ìíîãèå ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ÷àñòî ç à í è ì à þò í å â û ñ î ê è å ï î ç è ö è è : «Ìîëîäûõ íàäî ó÷èòü è ìåòîäîëîãèè ïðåïîäàâàíèÿ, è ïåäàãîãè÷åñ-

êèì òåõíîëîãèÿì îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì òîëåðàíòíîå îòíîøåíèå ê ïðåïîäàâàòåëüñêîé ìîëîäåæè». Íåðåøåííûì åùå îñòàåòñÿ âîïðîñ î ðàáîòå êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðè ÄîíÃÓÓ. «Îñîáåííî âàæíûìè äëÿ ðàáîòû êóðñîâ, îòìåòèë ðåêòîð, - ÿâëÿþòñÿ èííîâàöèè êàôåäð, ñïîñîáñòâóþùèå ïîëó÷åíèþ êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ ñëóøàòåëÿìè êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ». ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ Çàäà÷à, ïîñòàâëåííàÿ ðåêòîðîì â 2009-2010 ó÷åáíîì ãîäó ïåðåä êîëëåêòèâîì âóçà: «Ó÷àñòèå â ÍÈÐ âñåãî êîëëåêòèâà óíèâåðñèòåòà è ïðåïîäàâàòåëåé, è ñòóäåíòîâ ýòî îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå äîñòèæåíèÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ». Ïóòè ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è - ýòî ñîçäàíèå ðàçíîîáðàçíûõ ïðîãðàìì, òàêèõ êàê âîâëå÷åíèå â íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó âñåõ ïðåïîäàâàòåëåé óíèâåðñèòåòà, - çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñ ðàçëè÷íûìè óíèâåðñèòåòàìè Óêðàèíû ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé äëÿ âçàèìíîãî îáîãàùåíèÿ ìåòîäè÷åñêèìè, îðãàíèçàöèîííûìè èííîâàöèÿìè, - çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ôîðìèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ èííîâàöèîííûõ ñòðóêòóð, ëàáîðàòîðèé ñ ó÷àñòèåì ìåñòíîé âëàñòè, áèçíåñà, - çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñ èíñòèòóòàìè ÍÀÍ Óêðàèíû, îòå÷åñòâåííûìè è çàðóáåæíûìè âóçàìè íà ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ èññëåäîâàíèé. “Èìåííî ýòî, - ñêàçàë ðåêòîð, ïðèçíàêè ñîâðåìåííîãî âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ïî êîòîðûì äîëæíà âåñòèñü ðàáîòà íà âñåõ êàôåäðàõ”. Õîçäîãîâîðíûå ðàáîòû äàëè óíèâåðñèòåòó â ýòîì ãîäó ïðèáûëü â 57 òûñ. ãðí., ïðè÷åì äîëÿ êàôåäð ÌÍÑ, ñîöèîëîãèè è ôèíàíñîâ ñîñòàâèëà â

îáùåì îáúåìå 74%. Ïîçèöèÿ ðåêòîðà ý ýòîì âîïðîñå òàêîâà: ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü ñóììû, ïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî õîçäîãîâîðíîé òåìàòèêå, ïîñòóïàåò êîëëåêòèâóèñïîëíèòåëþ.  ýòîì ãîäó óíèâåðñèòåò íà÷èíàåò ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû «Îäàðåííàÿ ìîëîäåæü» ñ öåëüþ ñòèìóëèðîâàíèÿ è ïîääåðæêè èññëåäîâàíèé ìîëîäûõ ó÷åíûõ, ðàçâèòèÿ è ïîîùðåíèÿ íàó÷íîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ. «ÄîíÃÓÓ ñåãîäíÿ, - ïîä÷åðêíóë ðåêòîð, - åäèíñòâåííûé ãîñóäàðñòâåííûé óïðàâëåí÷åñêèé âóç â ðåãèîíå è îäèí èç ñàìûõ ìîùíûõ âóçîâ ýòîãî ïðîôèëÿ â Óêðàèíå. Í à ñ ò à ë î â ð å ì ÿ ï ð î âå ä å í è ÿ ñîáñòâåííîé íàó÷íîïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ïî ïðîáëåìàì óïðàâëåíèÿ íà âñåõ óðîâíÿõ - ãîñóäàðñòâà, ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè, õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ». Ñðîêè ðåàëèçàöèè ýòîé çàäà÷è îêòÿáðü-íîÿáðü 2009 ã., ýòó èäåþ ïîääåðæèâàåò ãóáåðíàòîð Äîíåöêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâî Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà.  çàêëþ÷åíèå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ ðåêòîð ÄîíÃÓÓ, ïðîô. À.Ñ. Ïîâàæíûé

î ñ ò à í î â è ë ñ ÿ í à î ï ð å ä åë å í è è ñòðàòåãèè íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà: «Ñòðàòåãè÷åñêîé öåëüþ íàøåãî ó í è âå ð ñ è òå ò à â ý òî ì ãî ä ó ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà ó÷åáíîãî ïðîöåññà ïóòåì âíåäðåíèÿ íîâåéøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé, ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåãî êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è ïðåâðàùåíèÿ óíèâåðñèòåòà â ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàííûé, ñîâðåìåííûé, êîíêóðåíòîñïîñîáíûé, íàó÷íî- ó÷åáíûé êîìïëåêñ. Ïóñòü ýòîò òåçèñ â öåëîì è êàæäàÿ åãî ñîñòàâëÿþùàÿ ñòàíóò äåâèçîì íàøåãî óíèâåðñèòåòà. Íàì ïîä ñèëó âîïëîùåíèå ýòèõ öåëåé, ïîòîìó ÷òî ó íàñ ðàáîòîñïîñîáíûé êîëëåêòèâ, ìû ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåì ó÷åáíûé ï ð î ö å ñ ñ , ì àò å ð è à ë ü í ó þ áà çó óíèâåðñèòåòà.  ýòîì ãîäó ïîòðà÷åíà ðåêîðäíàÿ ñóììà ñðåäñòâ íà ðåêîíñòðóêöèþ îáùåæèòèé è ó÷åáíûõ êîðïóñîâ. Ñëàæåííàÿ, åäèíàÿ ðàáîòà âñåãî êîëëåêòèâà ïîçâîëèò íàì äîáèòüñÿ òåõ âûñîêèõ öåëåé, êîòîðûå ìû ñòàâèì».

Ðóêîâîäñòâî Äîíåöêîé îáëàñòè íà çàñåäàíèè ó÷åíîãî ñîâåòà ÄîíÃÓÓ

«Îá èòîãàõ ðàáîòû ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà è àäìèíèñòðàòèâíî-âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà â 2008-2009 ó.ã. è ïóòÿõ âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííûõ ïîäõîäîâ â îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîâîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà, êàê ôàêòîðà ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ» (Èç äîêëàäà ïåðâîãî ïðîðåêòîðà - ïðîðåêòîðà ïî íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå, ä.ñîö.í., ïðîô. Â.Â. Áóðåãè)  ñâåòå ïîñòàâëåííûõ ðåêòîðîì çàäà÷ íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä ïåðâûé ïðîðåêòîð, ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå ïðîô. Â.Â. Áóðåãà îòìåòèë: «ÄîíÃÓÓ ïðèçíàí êàê âóç, ãîòîâÿùèé êàäðû íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå, à çíà÷èò, çàäà÷ó ñëåäóåò ñòàâèòü òàê - èñêàòü íîâûå ïóòè è ñîâåðøåíñòâîâàòü óæå àïðîáèðîâàííûå ïîäõîäû, âíîñÿ íîâèçíó», - è ïðîêîììåíòèðîâàë èòîãè ðàáîòû â ìèíóâøåì 2008-2009 ó÷.ã. ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ

Ïîä÷åðêíóòà òåíäåíöèÿ ðîñòà ïîêàçàòåëÿ àáñîëþòíîé óñïåâàåìîñòè, êîòîðûé ó÷èòûâàåò âñå ïîëîæèòåëüíûå îöåíêè, íà 3% è ñíèæåíèå ïîê àçàòåëÿ ê à÷åñòâà îáó÷åíèÿ, êîòîðûé ó÷èòûâàåò òîëüêî õîðîøèå è îòëè÷íûå îöåíêè, íà 4%. Äàííàÿ òåíäåíöèÿ ñâÿçàíà ñ ïîâûøåíèåì òðåáîâàòåëüíîñòè è îáúåêòèâíîñòè â îöåíêå çíàíèé, à òàêæå âíåäðåíèåì íàêîïèòåëüíîé ñèñòåìû âûñòàâëåíèÿ îöåíîê (òåõíîëîãèÿ â ðàìêàõ âíåäðåíèÿ êðåäèòíî-ìîäóëüíîãî îáó÷åíèÿ), ÷òî ñäåëàëî ïðîöåäóðó âûñòàâëåíèÿ îöåíîê çíà÷èòåëüíî áîëåå ïðîçðà÷íîé. Ïî èòîãàì ñåññèè íà 30.06.2009ã. àáñîëþòíàÿ óñïåâàåìîñòü ñîñòàâèëà 94%,, íî òðåâîãó âûçûâàþò îñòàâøèåñÿ 6% ñòóäåíòîâ, íå íàáðàâøèå ïî 60 áàëëîâ. Äåòàëèçèðóÿ ýòè äàííûå, ïðîðåêòîð ïî í à ó ÷ í î - ï åä à ãî ã è ÷ å ñ ê î é ð à á î ò å îòìåòèë, ÷òî ñàìûå áîëüøèå ïîòåðè â ïîêàçàòåëå êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ èìåëè ôàêóëüòåòû ìåíåäæìåíòà - 7%, è ó÷åòíî-ôèíàíñîâûé - 8%, , à áîëåå âñåãî íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ îöåíîê ïîëó÷åíî íà ôàêóëüòåòàõ ýêîíîìèêè 8% è ó÷åòíî-ôèíàíñîâîì - 9% . Ñðåäè êîëëåäæåé ÄîíÃÓÓ ëó÷øèå ðåçóëüòàòû íà äíåâíîé ôîðìà

îáó÷åíèÿ èìååò Òîðåçñêèé êîëëåäæ (äèðåêòîð Áû÷êîâ Â.È.) - 97% àáñîëþòíîé óñïåâàåìîñòè è 54% êà÷åñòâà çíàíèé; íà ñàìîé ìàññîâîé â ê î ë ë åä æ à õ - ç à î÷ í î é ô î ð ì å îáó÷åíèÿ â ëèäåðàõ òàêæå Òîðåç - 96% àáñîëþòíîé óñïåâàåìîñòè; à ñðåäè àóòñàéäåðîâ Ìàðèóïîëüñêèé ó÷åáíî-íàó÷íûé öåíòð - 64%, õîòÿ ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà çíàíèé çäåñü ïîâûñèëñÿ â 2 ðàçà, íî åãî íåëüçÿ ïðèçíàòü äîñòàòî÷íûì. Íà êà÷åñòâî çíàíèé ñóùåñòâåííî âëèÿåò îðãàíèçàöèÿ ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ (ó÷åáíàÿ è ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà, ñòàæèðîâêà, ïðàêòè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ êàæäîãî ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ). «Ìû äîëæíû äåëàòü àêöåíò, - ïîä÷åðêíóë ïðîô. Â.Â.Áóðåãà, - íà ôîðìèðîâàíèè ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ è óìåíèé, ÷åìó äîëæåí ïîìî÷ü ââîäèìûé ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà «Ïàñïîðò ñïåöèàëüíîñòè». Ïðîðåêòîð ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü îòêàçà îò ôîðìàëèçìà â ïðîâåäåíèè ïðàêòèêè è åå îöåíèâàíèÿ. Âàæíî ïðèìåíåíèå òàêèõ èííîâàöèé, êàê îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîïðîèçâîäñòâåííîé ñòóäåí÷åñêîé ïðàêòèêè çà ðóáåæîì (íà ïðèìåðå ðàáîòû äîö. À.Â. Þõàíîâîé, êàôåäðà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, ðóêîâîäèâøåé ïðàêòèêîé ñòóäåíòîâ â ã. Øòóòãàðòå, Ãåðìàíèÿ). «Íóæíî èñêàòü íîâûå áàçû ïðàêòèêè, èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè ñâîåé ñòðóêòóðû (áóõãàëòåðèÿ, îòäåë êàäðîâ, ñëóæáà ïðîðåêòîðà ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ, ó÷åáíûé îòäåë, à òàêæå ñîçäàííîãî ïðè ÄîíÃÓÓ áèçíåñ-èíêóáàòîðà, þðèäè÷åñêîé êëèíèêè, ñîçäàâàòü âèðòóàëüíûå áàçû ïðàêòèêè». ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ Îñòðî ñòîèò âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â Ä î í Ã Ó Ó, ê à ÷ å ñ ò â î ì ó ÷ å á í î ìåòîäè÷åñêèõ èçäàíèé. Ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà èçäàíèé âî ìíîãîì ñïîñîáñòâîâàë ïðîâåäåííûé â óíèâåðñèòåòå êîíêóðñ ó÷åáíûõ èçäàíèé, ó÷åáíîìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé. Ïî åãî èòîãàì ðåêòîðîì ïîîùðåíû ïîáåäèòåë è â í î ì è í à ö è ÿ õ : « Ó ÷ åá í è ê » , «Ó÷åáíîå ïîñîáèå», «Ó÷åáíîìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå», «Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå». Î÷åíü âàæíûé àñïåêò êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ - ïðîäîëæåíèå âíåäðåíèÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ «Alma mater».

«Â ñâÿçè ñ ýòèì îäíà èç íàøèõ ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷ - âûõîä íà íîâûé óðîâåíü êîìïüþòåðèçàöèè ÄîíÃÓÓ, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå êîìïüþòåðèçèðîâàííîé ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ». Îäíèì èç ïåðâûõ øàãîâ ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ñòàë îïðîñ ñòóäåíòîâ «Ïðåïîäàâàòåëü ãëàçàìè ñòóäåíòîâ ÄîíÃÓÓ». Áûëî îïðîøåíî 930 ñòóäåíòîâ, êîòîðûå äàëè ñâîþ îöåíêó 304 ïðåïîäàâàòåëÿì ïî 10-áàëëüíîé øêàëå è 20 êðèòåðèÿì. 45 ïðåïîäàâàòåëåé ïîëó÷èëè íàèâûñøóþ îöåíêó: 9 - 9,7 áàëëà (15%), ïî÷òè 15% - èìåþò õîðîøèå ðåçóëüòàòû (7- 9 áàëëîâ); 10 ïåäàãîãîâ 3-5 áàëëà (3%). Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ íàõîäèòñÿ â ëàáîðàòîðèè ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà êàôåäðå ñîöèîëîãèè óïðàâëåíèÿ. Ýòà, ïóñòü äàëåêî íå ïîëíàÿ è îáúåêòèâíàÿ îöåíêà, òåì íå ìåíåå, äîëæíà ñòàòü ïîâîäîì äëÿ ñåðüåçíûõ ðàçìûøëåíèé íà êàôåäðàõ. Îòäåëüíûì àñïåêòîì îáåñïå÷åíèÿ ê à÷ å ñ ò âà ÿ âë ÿ åòñ ÿ ó ÷ å á í à ÿ è òðóäîâàÿ äèñöèïëèíà. «Çàäà÷à ñîñòîèò â ïîâûøåíèè ïåðñîíàëüíîãî ñïðîñà è åãî ïðèíöèïèàëüíîñòè". ÏÎÑËÅÄÈÏËÎÌÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Íàðÿäó ñ òåì, ÷òî ïî íàïðàâëåíèÿì «Ñïåöèôè÷åñêèå êàòåãîðèè» è «Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå» ðàáîòà ñòàáèëèçèðîâàëàñü, òðåâîãó âûçûâàåò äåÿòåëüíîñòü ïî ïåðåïîäãîòîâêå êàäðîâ (âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå): íå èñïîëüçóåòñÿ ïî÷òè 1/3 ëèöåíçèðîâàííîãî îáúåìà, âêëþ÷àÿ ãðóïïû â Ìàðèóïîëå è Óãëåäàðå; òðåâîæàò î÷åíü íèçêèå òåìïû íàáîðà ñëóøàòåëåé. Ä ë ÿ ð å ø å í è ÿ ý ò è õ ï ð î áë å ì íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü ðàáîòó äåêàíàòîâ è êàôåäð äëÿ ïîäãîòîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàêåòîâ äîêóìåíòîâ íà ëèöåíçèîííóþ ýêñïåðòèçó; çàïîëíèòü âàêàíñèè â ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèÿì «Ýêîíîìèêà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî» è ë è öå í ç è ð î â àò ü í à ï ð à âë å í è å «Ìåíåäæìåíò»; ðåàëèçîâàòü ïðåäëîæåíèå Ãëàâû ãîññëóæáû Óêðàèíû ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ãîññëóæàùèõ ïî íàïðàâëåíèÿì: åâðîïåéñêàÿ èíòåãðàöèÿ, åâðîàòëàíòè÷åñêàÿ èíòåãðàöèÿ, ÿçûêîâàÿ ïîäãîòîâêà (âñåãî íà I ýòàïå 75 ÷åë.). ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ íàøåãî

«Ãëàâíàÿ íàøà öåëü - êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ íà óðîâíå ìèðîâûõ, åâðîïåéñêèõ è îòå÷åñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ», - ïðîô. Â.Â. Áóðåãà óíèâåðñèòåòà - àêòèâíàÿ èíòåãðàöèÿ â ì è ð î âî å î á ð à ç î âà ò å ë ü í î å ïðîñòðàíñòâî - ðåøàåòñÿ ïóòåì âêëþ÷åíèÿ èíòåðíàöèîíàëüíîãî èçìåðåíèÿ âî âñå àñïåêòû óïðàâëåíèÿ âóçîì ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåïîäàâàíèÿ, íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ô î ð ìèð î âà í èÿ í å î áõîäèìû õ êîìïåòåíöèé ó âûïóñêíèêîâ. Óí è â å ð ñ è ò åò ñ îò ð óä í è ÷ à åò ñ ç à ð ó á åæ í û ì è âó ç à ì è â ï ë à í å ðàçðàáîòêè ïðîãðàìì äâîéíîãî äèïëîìà ñîâìåñòíî ñ Âûñøåé øêîëîé Áèçíåñà, ã. Íîâûé Ñîí÷ (Ïîëüøà), Âûñøåé øêîëîé ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è Óïðàâëåíèÿ, ã. Ëîäçü (Ïîëüøà), Ýñòîíñêîé Øêîëîé Áèçíåñà (ã. Òàëëèí), à òàêæå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ TEMPUS Jean Monnet, êîòîðûå ôèíàíñèðóþòñÿ Åâðîïåéñêîé Êîìèññèåé.  êà÷åñòâå ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷ 2009-2010 ó÷.ã., íàìå÷åíî îòêðûòèå öåíòðà ìåæäóíàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûé áóäåò çàíèìàòüñÿ ðàçâèòèåì è ñîïðîâîæäåíèåì ìåæäóíàðîäíûõ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì; ïðîâåäåíèå ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèé íà áàçå ÄîíÃÓÓ; âñòóïëåíèå óíèâåðñèòåòà â Åâðîïåéñêóþ Àññîöèàöèþ óíèâåðñèòåòîâ. Óíèâåðñèòåòó óäàåòñÿ ñîõðàíÿòü êîíòèíãåíò èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, â ýòîì ãîäó âûðîñëî èõ îáùåå êîëè÷åñòâî è ÷èñëî ñòðàí (ñ 5 - äî 7), à òàêæå çàêëþ÷åíû äîãîâîðà ïî íàáîðó ñòóäåíòîâ èç Íèãåðèè, Ëèâèè, àðàáñêèõ ñòðàí, Àôðèêè, Òóðêìåíèñòàíà. Îäíîâðåìåííî âîçíèê âîïðîñ

ïåðåõîäà íà îáó÷åíèå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, ýòî ïîòðåáóåò îò êàôåäð íîâûõ óñèëèé. ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ  òå÷åíèå ãîäà êàôåäðû è ôàêóëüòåòû íàñòîé÷èâî ðàáîòàëè íàä âûïîëíåíèåì ïëàíà âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü íàöèîíàëüíî-ïàòðèîòè÷åñêîì ó âîñïèòàíèþ ñòóäåíòîâ, ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ä ó õ ê î ð ï î ð àòè â í î é ê óëüò óð û âîñïèòûâàåòñÿ ÷åðåç ïðèíÿòóþ ó÷åíûì ñîâåòîì Äåêëàðàöèþ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îáùåñòâåííîé æèçíè êîëëåêòèâà» íà ïðèìåðå òàêèõ ôåñòèâàëåé, êàê Äåáþò ïåðâîêóðñíèêà, «Çâåçäíûé óíèâåðñèòåò», Çèìíåé îëèìïèàäû óíèâåðñèòåòà è äðóãèõ. Çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â âîñïèòàòåëüí î ì ï ð î öå ñ ñ å è ã ð à þò î ð ã à í û ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ï ð à ê ò è ê à å æ å ì å ñ ÿ ÷ í û õ â ñ ò ð å÷ ñòóäåí÷åñêîãî àêòèâà ñ ðåêòîðîì óíèâåðñèòåòà ïîçâîëèëà ñòóäåíòàì áîëåå îò÷åòëèâî îñîçíàòü ïðè÷àñòíîñòü ê âûïîëíåíèþ ñòîÿùèõ ïåðåä óíèâåðñèòåòîì çàäà÷.  öåëîì “Êîíöåïöèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ÄîíÃÓÓ” îïèðàåòñÿ íà «Êîíöåïöèþ íàöèîíàëüíîãî âîñïèòàíèÿ ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè», ïðèíÿòóþ ðåøåíèåì êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû 25.06.2009 ã., êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò àêòóàëèçàöèþ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé ñòóäåíòîâ, íàïðàâëÿåò èõ â ïðàêòè÷åñê óþ ïëîñê îñòü, ôîðìèðóåò ñîöèàëüíóþ çðåëîñòü è ã ð à æ ä à í ñ ê ó þ î ò â åò ñ ò â å í í î ñ ò ü ñòóäåí÷åñòâà.

Âåðåñåíü-æîâòåíü 2009 ð. ¹115-116/5-6


4

«Ñåêðåòû óñïåõà»

«ÁÛÒÜ ÄÎÍ×ÀÍÀÌÈ - ÏÐÅÑÒÈÆÍÎ, ÃÎÐÄÎ È ÏÎ×ÅÒÍλ (Äîíåöêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà À. À. Ëóêüÿí÷åíêî) Íàøà ãàçåòà ïðîäîëæàåò ðóáðèêó «Ñåêðåòû óñïåõà», ïîñâÿùåííóþ ëó÷øèì âûïóñêíèêàì ÄîíÃÓÓ. Ìû õîòèì ðàññêàçàòü îá óäèâèòåëüíîì ÷åëîâåêå, óñïåøíîé è ñèëüíîé ëè÷íîñòè - Äîíåöêîì ãîðîäñêîì ãîëîâå Àëåêñàíäðå Àëåêñååâè÷å Ëóêüÿí÷åíêî.

Äîíåöêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà À. À. Ëóêüÿí÷åíêî íà âñòðå÷å ñî ñòóäåíòàìè ÄîíÃÓÓ, 2009 ã. Èìÿ Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâû èçâåñòíî êàæäîìó äîí÷àíèíó, ïîòîìó ÷òî Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Ëóêüÿí÷åíêî âåä¸ò àêòèâíóþ ïîëèòèêó ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà, åãî äåÿòåëüíîñòü ñâÿçàíà ñ ðåàëèçàöèåé ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå æèçíè ãîðîæàí. Ãîðîäñêîãî ãîëîâó õîðîøî çíàþò ñòóäåíòû íàøåãî ãîðîäà, âåäü ìíîãèå ãîðîäñêèå ïðîãðàììû, â òîì

÷èñëå è ñòèïåíäèàëüíûå, îðèåíòèðîâàíû íà ïîääåðæêó ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ. Ñâîå âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèé» Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ ïîëó÷èë â 1999 ã. â ñòåíàõ íàøåãî óíèâåðñèòåòà, ñ êîòîðûì îí íèêîãäà íå òåðÿë ñâÿçè: â 2008 ãîäó èì áûëà çàùèùåíà êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòàöèÿ íà òåìó «Ýêîíîìèêî-

îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ êîììóíàëüíîé ãîðîäîîáñëóæèâàþùåé ñôåðû», è ñåãîäíÿ îí ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññîðîì êàôåäðû èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà è óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè, ïðåïîäà¸ò îñíîâû óïðàâëåí÷åñêîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ. ÈÇ ÀÂÒÎÁÈÎÃÐÀÔÈÈ À.À. ËÓÊÜßÍ×ÅÍÊÎ: «Äîí÷àíèíîì ÿ ñòàë â 1962 ãîäó, çàêîí÷èâ àâäååâñêóþ âîñüìèëåòêó. Äÿäÿ óãîâîðèë ìåíÿ ïîñòóïèòü â ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì. Òîãäà, â 60-å, ïðîôåññèÿ ñòðîèòåëÿ áûëà íåâåðîÿòíî ïîïóëÿðíîé. Òðåáîâàëè ñ íàñ ñîîòâåòñòâåííî. Âåñåëîé ñòóäåí÷åñêîé æèçíè "îò ñåññèè äî ñåññèè" ìû íå çíàëè. Íî âñå ðàâíî èç 34 ïåðâîêóðñíèêîâ äèïëîìû ñòðîèòåëåé ïîëó÷èëè òîëüêî 18. Æèë ÿ â îáùåæèòèè. … Íàøà ñòóäåí÷åñêàÿ êîìïàíèÿ â îáùåæèòèè æèâî íàïîìíèëà äðóæíóþ ñåìüþ... Ìû íå èìåëè äðóã îò äðóãà íèêàêèõ ñåêðåòîâ è äåëèëèñü âñåì, ÷òî ó íàñ áûëî». Ñ öåëüþ ñîöèàëüíîé çàùèòû ñòóäåíòîâ, óëó÷øåíèÿ ïîäãîòîâêè

âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ Äîíåöêèì ãîðñîâåòîì ñ 2005 ãîä à ó ò â å ð æ ä å í î 2 5 è ì å í í û õ ñòèïåíäèé ãîðîäñêîãî ãîëîâû äëÿ ñòóäåíòîâ, ïðåóñïåâøèõ â ó÷åáå, íàóêå, îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçìåð èìåííîé ñòèïåíäèè ñîñòàâëÿåò 700 ãðí. ÈÇ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄÎÍÅÖÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÃÎËÎÂÛ: «Ñåãîäíÿ ãîðîäó íóæíû ïðîôåññèîíàëû. Ìîëîäûå êàäðû, êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû. Äîíåöêó íåîáõîäèìû ðàáî÷èå ðóêè, òàëàíòëèâûå, îáó÷åííûå, ïåðñïåêòèâíûå ìîëîäûå ëþäè «ìîëîäûå ëüâû» äëÿ áûñòðî ð à ç â è â à þ ùå ãî ñ ÿ ãî ð î ä ñ ê î ãî õîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà». Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ñåìüè, ìîëîäåæè è ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé Ä î í å ö ê î ãî ãî ð îä ñ ê î ãî ñ î â åò à ñîòðóäíè÷àåò ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà è îáëàñòè. Òðàäèöèîííî ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíûé êîíêóðñ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, ðàçðàáîòàííûõ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ äåòåé, ìîëîäåæè, æåíùèí è ñåìüè.

×òîáû ïîääåðæèâàòü è ðàçâèâàòü ñîöèàëüíóþ àêòèâíîñòü ìîëîäåæè, ñîäåéñòâîâàòü ìîëîäåæíûì èíèöèàòèâàì âî âñåõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé æèçíè Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ ÷èòàåò åæåãîäíûé öèêë îòêðûòûõ ëåêöèé, ïîñâÿùåííûé ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Äîíåöêà äëÿ ñòóäåíòîâ ÂÓÇîâ ãîðîäà. Ëåêöèè î ïëàíàõ ðàçâèòèÿ ãîðîäà, ïðîâîäèìûå ãîðîäñêèì ãîëîâîé â ñòåíàõ ÄîíÃÓÓ, âñåãäà âûçûâàþò áîëüøîé èíòåðåñ ó ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé óíèâåðñèòåòà, îíè ïðîõîäÿò â ôîðìå îæèâëåííûõ äèñêóññèé. Èç âûñòóïëåíèÿ Äîíåöêîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâû ïåðåä ñòóäåíòàìè ÄîíÃÓÓ: «Ãîðîä Äîíåöê ýòî íåèñ÷åðïàåìûé èñòî÷íèê ÷åëîâå÷åñêèõ òàëàíòîâ, ýòî äîì, ãäå ðàñòåò êàäðîâûé, íàó÷íûé, òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë ëþäåé XXI âåêà. Ýòîò ôàêò íåâîçìîæíî îñïîðèòü. È ýòî îçíà÷àåò, ÷òî áóäóùåå ñòðàíû ñåãîäíÿ ñîçäàåòñÿ â Äîíåöêå». Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí ïî èíèöèàòèâå êàôåäðû ÈÌèÓÏ

Äåíü ïðàö³âíèê³â îñâ³òè â óí³âåðñèòåò³ óïðàâë³ííÿ Ùîð³÷íî óí³âåðñèòåò óïðàâë³ííÿ â ïåðø³ äí³ æîâòíÿ òåïëî ³ ùèðî ïîçäîðîâëÿº ñâî¿õ ïåäàãîã³â, äîñâ³ä ³ çíàííÿ ÿêèõ ñòàëè äëÿ ñòóäåíò³â âóçó îñíîâîþ ¿õ ôóíäàìåíòàëüíî¿ ³ ÿê³ñíî¿ îñâ³òè. Öå ñâÿòî ëþäåé âèñîêîãî ³íòåëåêòó, âåëè÷åçíèõ çíàíü, âèñîêî¿ êóëüòóðè, âèìîãëèâèõ, ñïðàâåäëèâèõ, äîáðèõ. ² íàïåâíî, êîæíà ëþäèíà ç âäÿ÷í³ñòþ çãàäóº ñâî¿ ðîêè íàâ÷àííÿ, ñâî¿õ ìóäðèõ ³ óëþáëåíèõ íàñòàâíèê³â-ïåäàãîã³â. ³äêðèâàþ÷è ñâÿòî, ðåêòîð ÄîíÄÓÓ, ä.å.í., ïðîô. Î.Ñ. Ïîâàæíèé çâåðíóâñÿ äî ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó ç ùèðèìè ïîáàæàííÿìè òâîð÷îãî íàòõíåííÿ, íîâèõ ïðîôåñ³éíèõ äîñÿãíåíü, äîáðà, ðîäèííîãî çàòèøêó, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ äàâ âèñîêó îö³íêó ðîáîò³ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó óí³âåðñèòåòó. Ó ñâîºìó ïîçäîðîâëåíí³ Îëåêñàíäð Ñòàí³ñëàâîâè÷ â³äçíà÷èâ, ù î ï ð î ôå ñ ³ î í à ë ³ ç ì ³ ï î ñ ò ³ é í å ïðàãíåííÿ âèêëàäà÷³â äî ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ ç êîæíèì ðîêîì ïðèíîñÿòü á³ëüøó ðåçóëüòàòèâí³ñòü â ñïðàâ³ ï³äãîòîâêè âèñîêîêëàñíèõ ôàõ³âö³â - ìåíåäæåð³â, ô³íàíñèñò³â, åêîíîì³ñò³â, ñîö³îëîã³â, ïðàâîçíàâö³â, çàïèòàíèõ íå ò³ëüêè â íàøîìó ðåã³îí³, êðà¿í³, àëå é çà êîðäîíîì. ϳäòâåðäæåííÿì öüîìó ñòàëè âèñîê³ ðåéòèíãîâ³ ïîêàçíèêè óí³âåðñèòåòó. Ïðèâ³òàòè ³ ïîäÿêóâàòè çà âåëè÷åçíó ïåäàãîã³÷íó ïðàöþ ñâî¿õ øàíîâíèõ âèêëàäà÷³â ïðèøëè ãîëîâè ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ôàêóëüòåò³â ÄîíÄÓÓ.

êîëåêòèâ ï³ä çàã. ðåäàêö³ºþ ä.å.í., ïðîô. Ïîâàæíîãî Ñ.Ô.) - êàôåäðà ìåíåäæìåíòó ó âèðîáíè÷³é ñôåð³; íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê «Óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì» (÷àñòèíà ²²) (àâòîðè - ä.å.í., ïðîô. Äîðîô³ºíêî Â.Â., ä.í.äåðæ.óïð., ïðîô. Êîìàð Þ.Ì., ê.å.í., ïðîô. Ñàïåëüí³êîâà Í.Ë.) - êàôåäðà ìåíåäæìåíòó ó íåâèðîáíè÷³é ñôåð³; êîíñïåêò ëåêö³é «Êóëüòóðîëîã³ÿ» (àâòîð - Îñèïîâà Ã.Ì.) - êàôåäðà óêðà¿íîçíàâñòâà; ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü «Òåîð³ÿ åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó» (àâòîðè ä.å.í., ïðîô. Ïîâàæíèé Î.Ñ., ä.å.í., ïðîô. Ïîíîìàðüîâ ².Ì., ê.å.í., äîö. Ñòåïàí÷óê Ñ.Ñ.) - êàôåäðà ô³íàíñ³â. Äèïëîì ²²-ãî ñòóïåíþ çà çàéíÿò³ äðóã³ ì³ñöÿ: ï³äðó÷íèê «Áþäæåòíà ñèñòåìà Óêðà¿íè òà çàðóá³æíèõ êðà¿í» (àâòîðè - ä.å.í., ïðîô. Ïîâàæíèé Î.Ñ., ê.å.í., äîö. Ïàáàò Ì.Ã., ê.å.í., äîö. Ñàâ³íîâà Î.Ì., Øèë³íà Ã.Ì.) - êàôåäðà ô³íàíñ³â; íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê «Ñèñòåìè

Ïåðåìîæö³ êîíêóðñó íà êðàùîãî êóðàòîðà ÄîíÄÓÓ Íà ñâÿò³ ïåäàãîã³â áóëè ï³äâåäåí³ ï³äñóìêè íàóêîâî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåòó. Âïåðøå ñåðåä íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ñêëàäó ÄîíÄÓÓ ïðîòÿãîì ìèíóëîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó áóâ ïðîâåäåíèé êîíêóðñ íà ê ð à ù ³ í à â÷ à ë ü í ³ , í à â÷ à ë ü í î ìåòîäè÷í³ âèäàííÿ óí³âåðñèòåòó, à òàêîæ âæå òðàäèö³éíèé êîíêóðñ íà êðàùîãî êóðàòîðà âóçó. Äèïëîìè çà âèñîê³ äîñÿãíåííÿ ó ï³äãîòîâö³ êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ íàâ÷àëüíèõ âèäàíü òà ñóìë³ííó íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü îòðèìàëè: Äèïëîì ²-ãî ñòóïåíþ çà çàéíÿò³ ïåðø³ ì³ñöÿ: ï³äðó÷íèê «Óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì» (÷àñòèíà ²) (àâòîðè ä.å.í., ïðîô. Äîðîô³ºíêî Â.Â. , ä.í.äåðæ.óïð., ïðîô. Êîìàð Þ.Ì., ê.å.í., ïðîô. Ñàïåëüí³êîâà Í.Ë.) êàôåäðà ìåíåäæìåíòó ó íåâèðîáíè÷³é ñôåð³; íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê «Âèðîáíè÷èé ìåíåäæìåíò» (àâòîðñüêèé

òåõíîëîã³é» (àâòîðè - ä.å.í., ïðîô. Ïîâàæíèé Ñ.Ô., ê.ò.í., äîö. Äåì÷åíêî Ì.Ò.) - êàôåäðà ìåíåäæìåíòó ó â è ð î á í è ÷ ³ é ñ ô å ð ³ ; í à â÷ à ë ü í î ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê «Ô³íàíñîâèé ìåíåäæìåíò» (àâòîðè - ä.å.í., ïðîô. Ïîâàæíèé Î.Ñ., ê.å.í., äîö. Ïàìïóðà Î.²., ê.å.í., äîö. Ñòåïàí÷óê Ñ.Ñ.) êàôåäðà ô³íàíñ³â; êîíñïåêò ëåêö³é «Ìåíåäæìåíò ó íàóêîâî-òåõí³÷í³é ä³ÿëüíîñò³» (àâòîð - ê.í.äåðæ.óïð., äîö. Êèðè÷åíêî ².².) - êàôåäðà ìåíåäæìåíòó ó íåâèðîáíè÷³é ñôåð³; ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â «Òåîð³ÿ éìîâ³ðíîñòåé òà ìàòåìàòè÷íà ñòàòèñòèêà» (àâòîðè - ê.ô.-ì.í. ͳêîëàºâà Î.À., ê.å.í., äîö. Ïàïàçîâà Î.Ì., ä.ô.-ì.í., ïðîô. Øàéõåò Ë.Þ., ê.ô.-ì.í., ñò. íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ×àí³ Î.Ñ., ê.ô.-ì.í., äîö. ×èíêóëÿê Í.Ì.) - êàôåäðà âèùî¿ ìàòåìàòèêè. Äèïëîì ²²²-ãî ñòóïåíþ çà çàéíÿò³ òðåò³ ì³ñöÿ: ï³äðó÷íèê «Åêîíîì³êà

Âåðåñåíü-æîâòåíü 2009 ð. ¹115-116/5-6

Íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â êîíêóðñó íà êðàù³ íàâ÷àëüí³, íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ âèäàííÿ ÄîíÄÓÓ ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó òà ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì êðà¿í ªâðîïè» (àâòîðè ä.å.í., ïðîô. Áàò÷åíêî Ë.Â., ä.å.í., ïðîô. Äìèòðè÷åíêî Ë.²., ê.å.í., äîö. Êóëèê ª.²., ê.å.í., äîö. Òêà÷åíêî Î.Ã., Ìîéñåºíêî Ê.ª.) - êàôåäðà ìåíåäæìåíòó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³; íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê «Áàíê³âñüê³ îïåðàö³¿» (àâòîðè - ê.å.í., äîö. Öèãàíîâ Î.Ð., ä.å.í., ïðîô. Êîñîâà Ò.Ä.) - êàôåäðà áàíê³âñüêî¿ òà á ³ ð æ î â î ¿ ñ ï ð à â è ; í à â÷ à ë ü í î ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê «Ãðîø³ òà êðåäèò» (àâòîðè - ê.å.í., äîö. ʳð³ºíêî Î.Å., ê.å.í., äîö. Øåï³ëîâà Â.Ã., ê.å.í., äîö. Âîðîòí³êîâà Â.Ã.) - êàôåäðà áàíê³âñüêî¿ òà á³ðæîâî¿ ñïðàâè; êîíñïåêò ëåêö³é «Ìåíåäæìåíò ó òóðèñòè÷íîìó á³çíåñ³ ³ ãîòåëüíîìó ãîñïîäàðñòâ³» (àâòîð - Ìàë³ê Ë.Â.) êàôåäðà ìåíåäæìåíòó ó íåâèðîáíè÷³é ñôåð³; ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè «Ðîáî÷èé çîøèò ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè» (àâòîðè ä.í.äåðæ.óïð., ïðîô. Òîêàðåâà Â.²., ê.í.äåðæ.óïð., äîö. Áåãàíñüêà ².Þ., Ñàäîâñüêà Í.Ì.) - êàôåäðà óêðà¿íîçíàâñòâà. Ïðèêàçîì ðåêòîðà ÄîíÄÓÓ ä.å.í., ïðîô. Î.Ñ.Ïîâàæíîãî ïåðåìîæö³ êîíêóðñó çà âèñîê³ äîñÿãíåííÿ ó ï³äãîòîâö³ ñó÷àñíîãî íàâ÷àëüíîìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ áóëè çàîõî÷åí³ ãðîøîâèìè âèíàãîðîäàìè: ó ðîçì³ð³ 2000 ãðí. (çà íàéêðàùèé ï³äðó÷íèê) - àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ó ñêëàä³: ä.å.í., ïðîô. Äîðîô³ºíêà Â.Â., ä.í.äåðæ.óïð., ïðîô. Êîìàðà Þ.Ì., ê.å.í., ïðîô. Ñàïåëüí³êîâî¿ Í.Ë.; ó ðîçì³ð³ 1500 ãðí. (çà íàéêðàùèé íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê) - àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ï³ä çàã. ðåä. ä.å.í., ïðîô. Ïîâàæíîãî Ñ.Ô. ó ñêëàä³: Á³ëîêîíÿ À.À., ê.ò.í., äîö. Áºëºíöîâà Â.Ì., ê.ò.í., äîö. Æàäàíà Î.Â., ä.ò.í., ïðîô. Êóç³íà Â.Î., ê.å.í., äîö. Ïåòðîâî¿ ².Â., ä.å.í., ïðîô. Ïîâàæíîãî Ñ.Ô., Ñåâîñòüÿíîâî¿ Ñ.²., ä.ò.í., ïðîô. ѳëàºâà Â.²., ê.í.äåðæ.óïð. Ñèäîðåíêà Â.Â., ê.ò.í., äîö. Ñòåõ³íà À.Ï.; ó ðîçì³ð³ 1200 ãðí. (çà íàéêðàùèé íàâ÷àëüíîìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê) - àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ó ñêëàä³: ä.å.í., ïðîô. Äîðîô³ºíêà Â.Â., ä.í.äåðæ.óïð., ïðîô. Êîìàðà Þ.Ì., ê.å.í., ïðîô. Ñàïåëüí³êîâî¿ Í.Ë.; ó ðîçì³ð³ 1000 ãðí. (çà íàéêðàùèé êóðñ (êîíñïåêò) ëåêö³é) - Îñèïîâó Ã.Ì.; ó ðîçì³ð³ 800 ãðí. (çà íàéêðàù³ ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè (ðåêîìåíäàö³¿)) - àâòîðñüêèé êîëåêòèâ

ó ñêëàä³: ä.å.í., ïðîô.. Ïîâàæíîãî Î.Ñ., ä.å.í., ïðîô. Ïîíîìàðüîâà ².Ô., ê.å.í., äîö. Ñòåïàí÷óêà Ñ.Ñ. Íà ñâÿò³ òàêîæ â³äáóëàñü öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ êðàùèõ êóðàòîð³â êàôåäð, ôàêóëüòåò³â òà óí³âåðñèòåòó. Ó êîíêóðñ³ êóðàòîð³â âïåðøå âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè Òîðåçüêîãî òà Âóãëåäàðñüêîãî êîëåäæ³â ÄîíÄÓÓ. Çàãàëîì çà çâàííÿ Êðàùîãî êóðàòîðà çìàãàëèñü 182 êóðàòîðè àêàäåì³÷íèõ ãðóï, ñåðåä ÿêèõ 148 - êóðàòîðè óí³âåðñèòåòó, òà 34 - êóðàòîðè êîëåäæ³â. Êðàùèìè êóðàòîðàìè êîëåäæ³â ñòàëè: Íîâèêîâà Å.Ñ. (êóðàòîð ãðóïè ÌÂä -06-1, Òîðåç) òà Ìóñ³ºíêî Î.À. (êóðàòîð ãðóïè Ô -2007, Âóãëåäàð). Êðàùèìè êóðàòîðàìè êàôåäð âèçíàíî: ô-ò ìåíåäæìåíòó: ÌÇÄ Ìàë³ê Ì.À., àñèñòåíò; ÌÍÑ - ªâòóøåíêî Î.À., ê.í. äåðæ. óïð., äîö.; ÅÌ Øåñòàêîâ Â.²., ê.ìåä.í., äîö.; ²Ì òà ÓÏ - Ãëàä÷åíêî Ò.Ì., ê.í. äåðæ. óïð., äîö.; Ì - Ïåòðîâà ².Â., ê.å.í., äîö.; ô-ò åêîíîì³êè: ÅÏ -Êîøåëåíêî Â.Â., âèêëàäà÷; Ì - ˳çîãóá Ð.Ï., ñò. âèêëàäà÷; ÓϳÅÏ - Ñóõàðºâà Ñ.Î., àñèñòåíò; Ë - Êàçàíñüêà Î.Î., ê.í. äåðæ. óïð., äîö.; ô-ò ïðàâà ³ ñîö³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ: ÑÓ - ªðåñêîâà Ò.Â., ê. ñîö.í., äîö.; ÇÀÌ - Êàíþêà Î.Ã., ñò. âèêëàäà÷; ÑÏÄ - Îâ÷àðåíêî Ð.Â., ê.þð.í., äîö.; ÇÏÄ - Îáîëºøåâà Î.ª., âèêëàäà÷; îáë³êîâî-ô³íàíñîâèé ô-ò: Ô - Ïîâçëî Â.Â., ñò. âèêëàäà÷; ÁÁÑ Øåï³ëîâà Â.Ã., ê.å.í., äîö.; ÎÀ Êîíäðàòåíêî Í.Ã., âèêëàäà÷. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè ôàêóëüòåòñüêèõ êîì³ñ³é áóëî âèçíà÷åíî ïåðåìîæö³â - êðàùèõ êóðàòîð³â ô à ê ó ë üò å ò ³ â , ÿ ê ³ ï ð î ä î â æ è ë è ïåðåãîíè çà çâàííÿ Êðàùîãî êóðàòîðó óí³âåðñèòåòó. Íèìè ñòàëè: Ìàë³ê Ì.À., ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòó, êàôåäðà ÌÇÄ, êóðàòîð ãðóïè ÌÇÄ-08-1; ˳çîãóá Ð.Ï., ôàêóëüòåò åêîíîì³êè, êàôåäðà ìàðêåòèíãó, êóðàòîð ãðóïè Ì-08-2; Îâ÷àðåíêî Ð.Â., ôàêóëüòåò ïðàâà òà ñîö³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ, êàôåäðà ñïåö³àëüíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í, êóðàòîð ãðóïè Ï-08-1, Ïîâçëî Â.Â., îáë³êîâî-ô³íàíñîâèé ôàêóëüòåò,

êàôåäðà ô³íàíñ³â, êóðàòîð ãðóïè Ô-066. Êðàùèì êóðàòîðîì óí³âåðñèòåòó âèçíàí êóðàòîð ãðóïè Ï-08-1, çàñòóïíèê äåê àíà ç âèõîâíî¿ ðîáîòè ôàêóëüòåòó ìåíåäæìåíòó, Îâ÷àðåíêî Ðóñëàí Â'ÿ÷åñëàâîâè÷. Çà óìîâàìè êîíêóðñó ïåðåìîæö³â ÷åêàëè íå ò³ëüêè ðåêòîðñüê³ ãðàìîòè, àëå é ÷èìàë³ ãðîøîâ³ ïðå쳿, ÿê³ ñòàëè âèçíàííÿì âèñîêîãî ð³âíÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàøèõ âèêëàäà÷³â. Íàïðèê³íö³ ñâÿòà ðåêòîð óí³âåðñèòåòó ä.å.í., ïðîô. Î.Ñ. Ïîâàæíèé âèñëîâèâ ïîáàæàííÿ, ùîá ó íàñòóïíîìó ðîö³ ùå çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â òà ïåðåìîæö³â ïðîôåñ³éíèõ êîíêóðñ³â ïðîôåñîðñüêîâèêëàäàöüêîãî ñêëàäó óí³âåðñèòåòó, òîìó ùî öå º íàéêðàù³é ïðèêëàä ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ äëÿ

³ä ù³ðîãî ñåðäöÿ ð³äíîìó óí³âåðñèòåòó! ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³.  ñâîþ ÷åðãó, òâîð÷à ìîëîäü óí³âåðñèòåòó óïðàâë³ííÿ ïîäàðóâàëà ñâî¿ì ïåäàãîãàì ïîäàðóíêè, âèãîòóâàí³ ñâî¿ìè ðóêàìè, à òàêîæ íà âñ³õ ãîñòåé òà ó÷àñíèê³â ñâÿòà ÷åêàëè êîíöåðòí³ íîìåðè â³ä ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåòó òà ñâÿòêîâèé ôåºðâåðê. ²íôîðìàö³éíà ñëóæáà ÄîíÄÓÓ

За академічні знання №115-116, 5-6, вересень-жовтень 2009  

news dsum edu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you