Page 1

Çà àêàäåìè÷åñêèå

Îáðàçîâàíèå â Óêðàèíå ìîæíî è íóæíî ñäåëàòü ðåíòàáåëüíûì, âûñîêîýôôåêòèâíûì è êîíêóðåíòîñïîñîáíûì. Ýòî íå ôîðìàëüíàÿ ïðèõîòü íàøèõ åâðîïåéñêèõ êîëëåã, à òðåáîâàíèÿ âðåìåíè è ðåàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé íàøåãî îáùåñòâà. Èç âûñòóïëåíèÿ Ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû Ñòàíèñëàâà ÍÈÊÎËÀÅÍÊÎ

Ï

ß È Í ÇÍ À

Ôåâðàëü 2006 ã. ¹84-85/9-10

Ãàçåòà Äîíåöêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ

åðåõîä ê Áîëîíñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ - ýòî ñåðüåçíûé ñòèìóë äëÿ ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé âûñøåé øêîëû. Òåïåðü äèïëîìû óêðàèíñêèõ âóçîâ ñòàíóò êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè â ìèðå, à ñòóäåíòû ñìîãóò ïðîõîäèòü ñòàæèðîâêó â çàðóáåæíûõ óíèâåðñèòåòàõ. Êðîìå òîãî, ïðèñîåäèíåíèå ê Áîëîíñêîé êîíâåíöèè îòêðûâàåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ â óêðàèíñêèõ âóçàõ èíîñòðàíöåâ, ó÷èòûâàÿ äîâîëüíî íèçêóþ ïëàòó çà îáó÷åíèå, ïî ñðàâíåíèþ ñ ÑØÀ è Çàïàäíîé Åâðîïîé. Ñ.Í. ÍÈÊÎËÀÅÍÊÎ, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû

ÄîíÃÓÓ ñåãîäíÿ

Á

Ê

îëëåêòèâ Äîíåöêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ çàíèìàåò äîñòîéíîå ìåñòî â Óêðàèíå ñðåäè âóçîâ ïî óïðàâëåíèþ, ïåðåä íàìè îòêðûòû äâåðè äëÿ âõîæäåíèÿ â Åâðîïåéñêîå ñîäðóæåñòâî âóçîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ãîòîâèòü êàäðû âûñîêîé êâàëèôèêàöèè, âîñòðåáîâàííûå íà ðûíêå òðóäà. ß ñ÷èòàþ ýòî çàñëóãîé è ïðåïîäàâàòåëåé, è ñîòðóäíèêîâ, è ñòóäåíòîâ íàøåãî óíèâåðñèòåòà. Ñäåëàíî íåìàëî, åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ è ðàäîâàòüñÿ, íî âïåðåäè ó íàñ î÷åíü ìíîãî äåë. Åñòü ó ÄîíÃÓÓ ðåçåðâû, è íàì âñåì ïðåäñòîèò, îñóùåñòâëÿÿ îáùåóíèâåðñèòåòñêèé äåâèç: «Äèñöèïëèíà. Îòâåòñòâåííîñòü. Êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ», Êàæäûé äåíü äîáàâëÿòü â ðàáîòå, ââîäèòü èííîâàöèè â ó÷åáíûé ïðîöåññ, äðóæíîé è åäèíîé êîìàíäîé åäèíîìûøëåííèêîâ îïðàâäûâàòü äîâåðèå ê íàì, êîãäà ðå÷ü èäåò î ïîäãîòîâêå êàäðîâ, ñïîñîáíûõ ðàáîòàòü â íîâûõ ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ, áûòü âîñòðåáîâàííûìè â ðàáîòå è ñ÷àñòëèâûìè â ëè÷íîé æèçíè. Ïóñòü íîâûé ó÷åáíûé ñåìåñòð ñòàíåò äëÿ âàñ âðåìåíåì îñóùåñòâëåíèÿ ëó÷øèõ çàìûñëîâ, íàïîëíèò òâîð÷åñêèì ýíòóçèàçìîì, ïðèáàâèò ñèëû â ðàáîòå. Ñ.Ô. ÏÎÂÀÆÍÛÉ, ðåêòîð ÄîíÃÓÓ, ä.ý.í., ïðîôåññîð

Áîëîíñêèé ïðîöåññ - ðåàëüíîñòü æèçíè ÄîíÃÓÓ

îëîíñêèé ïðîöåññ ñòàë ôàêòîì íàøåé âóçîâñêîé æèçíè â ìàå 2005 ãîäà ñ ïîäïèñàíèåì Óêðàèíîé ñîîòâåòñòâóþùåé äåêëàðàöèè â ã. Áåðãåíå (Íîðâåãèÿ). Íàøà íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ âçÿëà íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü ñ î îò â åò ñ ò â î âàò ü ïðèíÿòûì â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ñòàíäàðòàì. Ýòî åùå îäèí øàã Óêðàèíû â Åâðîïó.  ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò ìàññà âîïðîñîâ. È íàèáîëåå ÷àñòî èõ çàäàþò ñòóäåíòû, êîòîðûå õîòÿò çíàòü, ñ ÷åì îíè ñòîëêíóòñÿ â õîäå ïåðåñòðîéêè óêðàèíñêîé âûñøåé øêîëû. Îòâåòû íà íèõ çàêëþ÷àþòñÿ, ïðåæäå âñåãî, â ÷åòêîì ïîíèìàíèè öåëåé è çàäà÷ Áîëîíñêîãî ïðîöåññà, à òàêæå â òîì, êàê îíè ñòàâÿòñÿ ïåðåä ñòóäåí÷åñòâîì è ï ð î ô å ñ ñ î ð ñ ê î - ï ð å ï îä à â àò åë ü ñ ê è ì ñîñòàâîì. Ãëàâíîé öåëüþ äëÿ íàøèõ åâðîïåéñêèõ ïàðòíåðîâ ÿâëÿåòñÿ îáúåäèíåíèå óñèëèé äëÿ ñóùåñòâåííîãî ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòíîé ñïîñîáíîñòè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ íà êîíòèíåíòå â ñðàâíåíèè ñ àìåðèêàíñêîé, ÿïîíñêîé è äðóãèìè. Äëÿ Óêðàèíû æå ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü, ïðèîáùèâøèñü ê ðåøåíèþ îáùèõ çàäà÷, äåëîì äîêàçàòü, ÷òî ìû ðåàëüíî ãîòîâû ïðèíÿòü ñàìûå âûñîêèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, à íàñ ìîæíî è íóæíî ïðèçíàòü ðàâíîïðàâíûìè ÷ëåíàìè åâðîïåéñêîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñîîáùåñòâà. - Âî-ïåðâûõ, ýòî ââåäåíèå äâóõóðîâíåâîé ìîäåëè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ: áàêàëàâð è ìàãèñòð. Ñóùåñòâóþùèé ñåãîäíÿ îáðàçîâàòåëüíî-êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü „ñïåöèàëèñò” â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåêðàòèò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå, à ñîäåðæàíèå ïîäãîòîâêè ýòîãî óðîâíÿ ïåðåðàñïðåäåëèòñÿ ìåæäó áàêàëàâðàòîì è ìàãèñòðàòóðîé. Ïðè ýòîì òåõíîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè, âûïîëíÿåìûå ñïåöèàëèñòàìè, ïåðåäàþòñÿ íà ìàãèñòåðñêèé óðîâåíü, à íà áàêàëàâðñêèé ýêñïëóòàöèîííûå. Áàêàëàâðñêèé óðîâåíü ïðèçíàåòñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ ðàáîòû íà îñíîâíûõ äîëæíîñòÿõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ôèðìàõ, áàíêàõ, ó÷ðåæäåíèÿõ ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè. Îñâîåíèå ìàãèñòåðñêîãî óðîâíÿ ïîòðåáóåòñÿ òåì, êòî ïðåòåíäóåò íà çàíÿòèå ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòåé. Ìàãèñòåðñêèé óðîâåíü. Ñòàòü ìàãèñòðîì ìîæíî áóäåò äâóìÿ ïóòÿìè: - ïîëó÷èòü åãî ñòàíäàðòíûì ïóòåì, ïðîéäÿ îáó÷åíèå â òå÷åíèå ãîäà, - ïîðàáîòàâ ñ äèïëîìîì áàêàëàâðà êàêîå-òî âðåìÿ íà ïðîèçâîäñòâå è íàáðàâøèñü ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà, ïðîéòè 1,5-2 ãîäè÷íûé êóðñ îáó÷åíèÿ ïî

ïðîãðàììå ÌÂÀ. ðàáîòàòü, ñàìîñòîÿòåëüíî äîáûâàÿ çíàíèÿ â ðàìêàõ ó÷åáíûõ çàäàíèé ïî êîíêðåòíîé Ïîñëåäíèé êîòèðóåòñÿ íåñðàâíåííî äèñöèïëèíå. Ïðè ìîäóëüíîé îðãàíèçàöèè âûøå ó åâðîïåéñêèõ ðàáîòîäàòåëåé, ó÷åáíîãî ïðîöåññà îòïàäàåò íåîáõîäèêîòîðûå ïðåäïî÷èòàþò ïðèãëàøàòü ìîñòü â ïðîâåäåíèè çà÷åòíîâûïóñêíèêîâ óíèâåðñèòåòîâ, ïîëó÷èâýê çàìåíàöèîííûõ ñåññèé. Îöåíêè, øèõ êâàëèôèêàöèþ „ìàãèñòðà äåëîâîãî ïîëó÷àåìûå ñòóäåíòàìè ïî ðåçóëüòàòàì àäìèíèñòðèðîâàíèÿ”. óñâîåíèÿ çà÷åòíûõ ìîäóëåé, ìîãóò áûòü Áóäóùèì âûïóñêíèêàì ÄîíÃÓÓ ïðåäñòèò çàñ÷èòàíû êàê èòîãîâûå, è íåò íåîáõîäèñäåëàòü ñâîé âûáîð â ïîëüçó êàêîé-òî èç ìîñòè ñäàâàòü çà÷åòû è ýêçàìåíû. ýòèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Êñòàòè, Ñàì ïðîöåññ âûñòàâëåíèÿ îöåíêè îïûò, ïðèîáðåòåííûé íàøèì óíèâåðñèòåñòàíîâèòñÿ íàñòîëüêî ïðîçðà÷íûì, ÷òî òîì â õîäå ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíèáåçäåëüíèêàì ÷ å ñ ò â à â è ëþáèòåëÿì  ÄîíÃÓÓ ðàçðàáîòàíî ïîëîæåíèå î êðåäèòï ð î å ê ò à õ âûïðîñèòü èëè „Ò Å Ì Ï Ó Ñ íî-ìîä óëüíîé îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî «âûæàòü» Ò À Ñ È Ñ ” , ïðîöåññà, ïåðåðàáàòûâàþòñÿ ïðîãðàììû îöåíêó èç ïîçâîëèë íàì ó÷åáíûõ äèñöèïëèí, ïåðåñìàòðèâàåòñÿ ïðåïîäàâàòåïðàêòè÷åñêè ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ. ë ÿ î ñ òà åòñ ÿ ðåøèòü âîïðîñ Ñ ôåâðàëÿ 2006 ââîäÿòñÿ èíäèâèäóàëüíûå òîëüêî íà÷àòü îá îòêðûòèè ðàáîòàòü, åñëè ó÷åáíûå ïëàíû ñòóäåíòîâ, ãäå ïî ñåìåñòðàì òàêîé ïðîãðàìîíè íå õîòÿò áóäåò ïëàíèðîâàòüñÿ ó÷åáà è ó÷èòûâàòüñÿ ìû ÌÂÀ óæå î ñ ò à â è ò ü çèìîé 2006 åå óñïåøíîñòü. ñòóäåí÷åñêóþ ãîäà. ñêàìüþ. Óæå ñåé÷àñ è â Ìîäóëåì íàçûâàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüäàëüíåéøåé ïåðñïåêòèâå ìû áóäåì íàÿ ÷àñòü ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíîãî ïðåäìåìåíÿòü â ôîðìàòå ÌÂÀ òàê íàçûâàåìûé, òà, çà óñâîåíèå êîòîðîé îáÿçàòåëüíî ïðîåêòíûé ïîäõîä. Ò.å. çà ñ÷åò ìîäóëüíîé îò÷èòàòüñÿ ïåðåä ïðåïîäàâàòåëåì.  îðãàíèçàöèè ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíîãî çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðîâ ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñòàíåò âîçìîæíûì ñàìûé êóðñà, îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ îò îäíîãî äî ïîëíûé ó÷åò ñïåöèôèêè áóäóùåé ñôåðû íåñêîëüêèõ ìîäóëåé, à ðàáîòà, çàòðà÷åíäåÿòåëüíîñòè, îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè íàÿ íà èõ îñâîåíèå, îöåíèâàåòñÿ îò è ïîæåëàíèé çàêàç÷èêà â îòíîøåíèè îäíîãî äî íåñêîëüêèõ êðåäèòîâ. ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíûõ êóðñîâ. Íî ãëàâíûé èõ ñìûñë â òîì, ÷òî, êîãäà ñòóäåíò ïîæåëàåò - Âî-âòîðûõ, ï ð îä îë æ è ò ü î áó ÷ å í è å â ýòî ïåðåõîä íà óíèâåðñèòåòå ëþáîé äðóãîé êðåäèòíîåâðîïåéñêîé ñòðàíû, îñíîâìîäóëüíóþ íûì äîêóìåíòîì ñòàíîâèòñÿ ñ è ñ ò å ì ó èìåííî åãî èíäèâèäóàëüíûé îðãàíèçàöèè ó÷åáíûé ó ÷ å á í î ã î ï ë à í . ïðîöåññà. Ïîýòîìó Ñòóäåíòû II è ê å ã î V ê ó ð ñ î â ñ î ñ ò à âÄîíÃÓÓ óæå ëåíèþ, à çíàêîìû ñ ýòèì ãëàâíîå, íîâøåñòâîì, à â û ï î ëîñòàëüíûì, íåíèþ íà÷èíàÿ ñ ï ð è çèìíåãî ñåìåñòðà 2005-2006 ó÷åáíîãî äåòñÿ ïðåäñòîèò âêëþ÷èòüñÿ â ïðîöåññ î ò í îâíåäðåíèÿ ìîäóëüíîé îðãàíèçàöèè ñèòüñÿ îáó÷åíèÿ è ñèñòåìû êðåäèòíûõ åäèíèö î÷åíü ECTS (åâðîïåéñêàÿ ñèñòåìà ïåðåçà÷åòà Ëåòíÿÿ øêîëà «Òåìïóñ» â ÄîíÃÓÓ ñ å ð ü å çêðåäèòîâ). íî. Íà Êðåäèòîì íàçûâàþò êîëè÷åñòâåíïåðâûõ ïîðàõ äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ íóþ îöåíêó ðàáîòû âûïîëíåííîé ïîìîùü êóðàòîðîâ ãðóïï. ñòóäåíòîì äëÿ îñâîåíèÿ òîãî èëè èíîãî - Â-òðåòüèõ, òðóäîóñòðîéñòâî ïî ó÷åáíîãî ïðåäìåòà. Ïðèíÿòî âûðàæàòü ïîëó÷åííîé â óíèâåðñèòåòå ñïåöèàëüåå âî âðåìåííûõ ïîêàçàòåëÿõ - ÷àñàõ. íîñòè â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ áóäåò Îäèí êðåäèò ECTS ïðèðàâíèâàåòñÿ ê 36 âîçìîæíî òîëüêî ïðè íàëè÷èè âçàèìíî ÷àñàì.  òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà ñòóäåíò ïðèçíàâàåìûõ è óíèôèöèðîâàííûõ äîëæåí íàáðàòü ïî èòîãàì ñâîåé ïðèëîæåíèé ê äèïëîìàì. ó÷åáíîé ðàáîòû íå ìåíåå 60 êðåäèòîâ. Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íå áûëî Èçìåíÿåòñÿ è îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî íåäîðàçóìåíèé ñ ðàáîòîäàòåëÿìè ïî ïðîöåññà - ñòàíîâèòñÿ áîëüøå èíäèâèäóïîâîäó ïîëó÷åííîé ïðîôåññèîíàëüíîé àëüíûõ è ñàìîñòîÿòåëüíûõ çàíÿòèé, êâàëèôèêàöèè. Èíûìè ñëîâàìè, áóäåò áîëåå êîíêðåòíî îïðåäåëÿþòñÿ îáúåìû íåâàæíî, ãäå ó÷èëñÿ ñïåöèàëèñò: â ðàáîòû, êîòîðóþ ñëåäóåò âûïîëíèòü âíå Ðóìûíèè, Ñëîâàêèè, Ãåðìàíèè, Óêðàèíå àóäèòîðèè. Ñòóäåíòàì ïðèäåòñÿ áîëüøå èëè Èñïàíèè. Âàæíûì áóäåò òî, êàê îí

îâëàäåâàë ñâîåé ïðîôåññèåé, ÷òî îí çíàåò è óìååò. Òàêèå ïðèëîæåíèÿ áóäóò ââîäèòüñÿ óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ. Íàðÿäó ñ èíäèâèäóàëüíûìè ó÷åáíûìè ïëàíàìè, ïðèëîæåíèÿ ê äèïëîìàì íîâîãî îáðàçöà ñòàíóò ñóùåñòâåííûì øàãîì ê îáåñïå÷åíèþ ìîáèëüíîñòè ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ óêðàèíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ. -  -÷åòâåðòûõ, âàæíåéøåé çàäà÷åé, êîòîðóþ ïðåäñòîèò ðåøàòü â ñâÿçè ñ ïðèñîåäèíåíèåì ê Áîëîíñêîìó ïðîöåññó, ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ. Äëÿ ýòîãî ðàçðàáîòàíà åäèíàÿ èäåîëîãèÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà è åäèíûå ñòàíäàðòû äëÿ ñòðàí, ïðèñîåäèíèâøèõñÿ ê Áîëîíñêîé äåêëàðàöèè. Äëÿ ñòóäåíòîâ ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîäòâåðæäàòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü ïðèäåò â ñàìûõ ñëîæíûõ óñëîâèÿõ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáúåêòèâíîñòè îöåíîê, âûñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåéñêèìè ñòàíäàðòàìè êà÷åñòâà, èñêëþ÷åíèÿ ôîðìàëèçìà, ïðåäâçÿòîñòè, êîðïîðàòèâíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ âîçìîæíîñòè íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòíûõ öåíòðîâ (êàê íàöèîíàëüíûõ, òàê è ìåæäóíàðîäíûõ). Òàêàÿ ñèòóàöèÿ íå ìîæåò íå ïîâëèÿòü íà âçûñêàòåëüíîñòü ñóùåñòâóþùèõ Ãîñóäàðñòâåííûõ ýêçàìåíàöèîííûõ êîìèññèé, òðåáîâàòåëüíîñòü ïðåïîäàâàòåëåé, ïðåæäå âñåãî, âûïóñêàþùèõ êàôåäð. Îáåñïå÷åíèå, ñîáñòâåííî, åâðîïåéñêîãî èçìåðåíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíî áûòü äîñòèãíóòî ÷åðåç ðàçðàáîòêó ñîâìåñòíûõ ó÷åáíûõ ïëàíîâ, ïðîãðàìì ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. Äëÿ íàøèõ ñòóäåíòîâ ýòî äîëæíî îçíà÷àòü ñåðüåçíûé ïåðåñìîòð ñâîåãî îòíîøåíèÿ ê ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå, ïðèäàíèÿ åé ñèñòåìíîãî õàðàêòåðà, âíóòðåííþþ ãîòîâíîñòü ïðîõîäèòü ðàçëè÷íûå ôîðìû êîíòðîëÿ ïîëó÷åííûõ çíàíèé òîëüêî â ïèñüìåííîì âèäå. Óæå ñåãîäíÿ îíè äîëæíû çàäóìûâàòüñÿ î âûäåëåíèè èííîâàöèîííûõ àñïåêòîâ â ñîäåðæàíèè èçó÷àåìûõ êóðñîâ ñ ó÷åòîì ïåðñïåêòèâû ñâîåãî òðóäîóñòðîéñòâà, ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííûõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóð, îðèåíòèðîâàííûõ íà èñïîëüçîâàíèå íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé. À äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îðãàíè÷íî ñîåäèíÿòü ó÷åáó è çàíÿòèÿ ñòóäåí÷åñêîé íàóêîé áóêâàëüíî ñ ïåðâûõ íåäåëü îáó÷åíèÿ â ÄîíÃÓÓ. Òàêèì îáðàçîì, Áîëîíñêèé ïðîöåññ ýòî íå àáñòðàêöèÿ, à ðåàëüíîñòü íàøåé ñåãîäíÿøíåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ýòà ðåàëüíîñòü ìíîãîìåðíà è, ÷òîáû îâëàäåòü åþ âî âñåì åå ìíîãîîáðàçèè, íåîáõîäèìî ìíîãî ñàìîñòîÿòåëüíî è îñîçíàííî òðóäèòüñÿ. Òîëüêî òîãäà ìû ñìîæåì îùóùàòü ñåáÿ ïîëíîïðàâíûìè æèòåëÿìè îáùåãî åâðîïåéñêîãî äîìà, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì ñâîå íàöèîíàëüíîå óêðàèíñêîå ëèöî. Ïåðâûé ïðîðåêòîð ÄîíÃÓÓ, äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû Â.Â. Áóðåãà

Áîëîíñüêèé ïðîöåñ: ðåà볿 ñüîãîäåííÿ Âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè Óêðà¿íè ðîáëÿòü ïîñë³äîâí³ êðîêè ç ìåòîþ çáëèæåííÿ âèùî¿ îñâ³òè äî ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, àëå ñòèêàþòüñÿ ç ðÿäîì çàäà÷, ÿê³ ïîòðåáóþòü íå ïàðàëåëüíîãî, à âèïåðåäæàëüíîãî ð³øåííÿ: - öå íîâ³ íàâ÷àëüí³ òåõíîëî㳿, ÿê³ á çàáåçïå÷èëè âèñîêó ÿê³ñòü âèùî¿ îñâ³òè; - âäîñêîíàëåííÿ êîíöåïòóàëüíî¿ òà íîðìàòèâíî¿ áàçè ìàã³ñòåðñüêî¿ ï³äãîòîâêè; - çàâåðøåííÿ ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè êàôåäð ç ðîçðîáëåííÿ ìîäóëüíèõ ïðîãðàì òà îçíàéîìëåííÿ ñòóäåíò³â ç îñíîâíèìè

íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷íèìè ìàòåð³àëàìè; - çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ³íäèâ³äóàëüíîãî âèáîðó íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í ñòóäåíòàìè ç äîòðèìàííÿì ïîñë³äîâíîñò³ ¿õ âèâ÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íî¿ ñõåìè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â; - îïòèì³çàö³ÿ ñèñòåìè êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ íàâ÷àííÿ. Öå äàëåêî íå ïîâíèé ïðîáëåìíèé ïåðåë³ê, àëå ³ äëÿ öüîãî ð³øåííÿ íåîáõ³äíà êîîðäèíàö³ÿ çóñèëü äåêàíàòó, êàôåäð, âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â. Îö³íêà ÿêîñò³ îñâ³òè ïîâèííà ´ðóíòóâàòèñÿ íå íà òðèâàëîñò³ òà ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ, à íà òèõ çíàííÿõ, óì³ííÿõ ³ íàâè÷êàõ, ÿê³ îäåðæàëè âèïóñêíèêè. Òîáòî, ðåàëüíî ïîòð³áíî ï³äâèùèòè ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ, à çíà÷èòü ï³äãîòóâàòè êîíê óðåíòîñïðîìîæíîãî ôàõ³âöÿ íå ò³ëüêè íà â³ò÷èçíÿíîìó, à é íà ºâðîïåéñüêîìó òà ñâ³òîâîìó ðèíêàõ

ïðàö³. Öå ãîëîâíà íàøà ìåòà ñüîãîäí³. ¿¿ íåìîæëèâî äîñÿãòè áåç ïðîäóìàíî¿ ïîë³òèêè ùîäî íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, çäàòíèõ ðåàë³çóâàòè â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ïðèíöèïè Áîëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿, íàñàìïåðåä, óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ íàâ÷àííÿ. À öå º íà ñüîãîäí³ ïðîáëåìíèì ïèòàííÿì äëÿ óñ³õ âóç³â. Ôîðìóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè çà Áîëîíñüêîþ äåêëàðàö³ºþ ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ ïàðàëåëüíî íàö³îíàëüí³é îñâ³òí³é ïîë³òèö³. À âèìîãè äî ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â - öå ñòåðæåíü îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè òàê ³ Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó. Äåêàí ôàêóëüòåòó ìåíåäæìåíòó, ä.å.í., ïðîô., àêàäåì³ê ÀÅÍ Óêðà¿íè, â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè Ë.Â.Áàò÷åíêî

Ôåâðàëü 2006 ã. ¹84-85/9-10


Òåìà íîìåðà - Áîëîíñêèé ïðîöåññ

2

Îáðàçîâàíèå

ïî-åâðîïåéñêè Èñòîðèÿ Áîëîíñêîãî ïðîöåññà â Óêðàèíå Â èòàëüÿíñêîì óíèâåðñèòåòñêîì ãîðîäà Áîëîíüÿ â 1999 ãîäó ìèíèñòðû îáðàçîâàíèÿ 29 åâðîïåéñêèõ ñòðàí ïîäïèñàëè Áîëîíñêóþ äåêëàðàöèþ, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàëà ñîçäàíèå åäèíîãî åâðîïåéñêîãî ïðîñòðàíñòâà â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Ðåøåíèå î ïðèñîåäèíåíèè Óêðàèíû ê Áîëîíñêîìó ïðîöåññó áûëî ïðèíÿòî 19 ìàÿ 2005 ãîäà, íà êîíôåðåíöèè ìèíèñòðîâ îáðàçîâàíèÿ ñòðàí Åâðîïû â íîðâåæñêîì ãîðîäå Áåðãåíå. Óêðàèíñêàÿ äåëåãàöèÿ âî ãëàâå ñ ìèíèñòðîì Ñòàíèñëàâîì Íèêîëàåíêî ïîñëå ïîäïèñà-

íèÿ äîêóìåíòîâ ïðîäîëæèëà âìåñòå ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà ðàáîòó íàä îïðåäåëåíèåì ïðèîðèòåòîâ â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ åäèíîãî åâðîïåéñêîãî ïðîñòðàíñòâà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äî 2010 ãîäà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âñå ñòðàíû Çàïàäíîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû ïîäïèñàëè Áîëîíñêóþ êîíâåíöèþ. Ãëàâíîé èäååé äàííîãî ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòèçàöèÿ ïîäõîäîâ ê îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âûñøåé øêîëû â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå.

Ëè÷íîå ìíåíèå

Ìîíèòîðèíã Áîëîíñêîãî ïðîöåññà â Óêðàèíå

Ñ

1993 ïî 2003 ãîä âóçû Óêðàèíû ñîâìåñòíî ñ âåäóùèìè óíèâåðñèòåòàìè Åâðîïû âûïîëíèëè 105 ïðîåêòîâ TEMPUS/TACIS, ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü ââåñòè îáùèå ó÷åáíûå ïðîãðàììû, íîâûå ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ âóçàìè, ïîäãîòîâèòü è èçäàòü ñîâðåìåííûå ó÷åáíèêè, íàðàáîòàòü ïîäõîäû ê âçàèìíîìó ïðèçíàíèþ äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè.  ýòèõ ïðîåêòàõ àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàþò ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè íàøåãî óíèâåðñèòåòà. Ïî èíôîðìàöèè ñàéòà Ìèíèñòåðñòâà î á ð à çî â à í è ÿ è í àó ê è Óê ð à è í û /www.education.gov.ua/ â 2001 ãîäó Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû ðàçðàáîòàíî ïðèëîæåíèå ê äèïëîìó åâðîïåéñêîãî îáðàçöà, êîòîðîå ïëàíèðóåòñÿ âûäàâàòü ïî æåëàíèþ ñòóäåíòà. Ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ áåñïëàòíîãî ïîëó÷åíèÿ ýòîãî ïðèëîæåíèÿ âñåìè âûïóñêíèêàìè óêðàèíñêèõ âóçîâ.  ÄîíÃÓÓ óæå ñî 2 ñåìåñòðà 2005-2006 ó÷åáíîãî ãîäà ââîäèòñÿ áîëîíñêàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ. È ÷òîáû óçíàòü, êàê îòíîñÿòñÿ ê íåé ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè, ÿ ïðîâåëà íåáîëüøîé îïðîñ íà ýòó òåìó. Ìíåíèå ïðåïîäàâàòåëåé ÄîíÃÓÓ: - Óêðàèíñêàÿ ñèñòåìà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ èìååò íåìàëî ïðåèìóùåñòâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ëþáîé åâðîïåéñêîé. Ïåðåôðàçèðóÿ Ãðèãîðèÿ Ñêîâîðîäó, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Áîëîíñêàÿ äåêëàðàöèÿ - ýòî íå ñòîëáîâàÿ âåðñòà, ÷òîá ïî íåé âñåõ ìåðèòü. Ñàìîå áîëüøîå îòëè÷èå - ýòî òî, ÷òî íàøà ñèñòåìà âîñïèòûâàëà ëè÷íîñòü. Âûïóñêíèêè óêðàèíñêèõ âóçîâ âñåãäà áûëè îòëè÷íûìè ñïåöèàëèñòàìè è âûñîêîêëàññíûìè êîíêóðåíòàìè äëÿ ñâîèõ åâðîïåéñêèõ êîëëåã. Çà÷åì óíè÷òîæàòü òàêîå îáðà-

çîâàíèå, íèçâîäèòü âñå äî åäèíîîáðàçèÿ, ïóñòü äàæå åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ? - Ñèñòåìà, ïî-ìîåìó, ïðîãðåññèâíàÿ è íå ïðèíåñåò âðåäà íàøåìó òðàäèöèîííîìó îáðàçîâàíèþ, ïðèáëèçèâ åãî ê åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì. ß äóìàþ, ó ñòóäåíòîâ áóäåò ìåíüøå ïðîáëåì, ÷åì ó ïðåïîäàâàòåëåé, âåäü ó ñòóäåíòîâ åùå íå ñëîæèëèñü îáðàçîâàòåëüíûå ñòåðåîòèïû. Íó à íàì, ïðåïîäàâàòåëÿì, ïðèäåòñÿ â ÷åì-òî ïîìåíÿòü ñâîè ïîäõîäû ê ñèñòåìå îáó÷åíèÿ è, ãëàâíîå, îöåíèâàíèÿ çíàíèé. - Ìû óæå, êàê ãîâîðèòñÿ, âîøëè â ýòó âîäó è îáðàòíîé äîðîãè íåò. Òåïåðü ýòî âîïðîñ íå òîëüêî ëè÷íîãî ïîäõîäà, íî â áîëüøåé ñòåïåíè - ãîñóäàðñòâåííîãî. Íàïðèìåð, ïðîáëåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ïðåïîäàâàòåëü áóäåò çàòðà÷èâàòü íà 30-40% áîëüøå âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó ê çàíÿòèÿì è îöåíèâàíèå ñòóäåíòîâ, à îïëàòà ïðåïîäàâàòåëüñêîãî òðóäà ïðåæíÿÿ. Ìû æå ñòðåìèìñÿ âî âñåì ñîîòâåII ñåìåñòð òñòâîâàòü åâðîïåéñêîìó óðîâíþ! È îòâåòà ïîêà íåò. Ì í å í è å ñ ò óä å í òî â ÄîíÃÓÓ Ëèäà Ê., ñïåö. ïðàâîâåäåíèå, 1 êóðñ - Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, Áîëîíñêàÿ ñèñòåìà ïîäðàçóìåâàåò ñòàíäàðòèçàöèþ ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â Åâðîïå. Åäèíûå ïðîãðàììû îáðàçîâàíèÿ ïîçâîëÿþò âûïóñêàòü ñïåöèàëèñòîâ, íàäåëåííûõ èäåíòè÷íûì áàãàæîì çíàíèÿ. Ïðåäñòàâüòå, êàê ýòî êëàññíî ïîëó÷èë äèïëîì â Óêðàèíå, à îí äåéñòâèòåëåí âî âñåé Åâðîïå! Ñàøà, ñïåö. ÌÂÄ, 3 êóðñ - Äëÿ íàñ, ìåíåäæåðîâ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ýòî, ïðåæäå âñåãî,

çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðîõîäèòü íå äóæå ðîçáèðàþñü. Ìàéæå êðåäèòíîñòàæèðîâêó âî ìíîãèõ ìîäóëüíà ñèñòåìà: âóçàõ Åâðîïû. Ðàíüøå çà ñåìåñòð ïî êîæíîòàêàÿ âîçìîæíîñòü áûëà, ìó ïðåäìåòó ìîæíà íî äëÿ ýòîãî ïðèõîäèëîñü íàáðàòè äî 100 áàë³â, áðàòü àê àäåìè÷åñêèé À (5) - 85-100 áàë³â) îòïóñê. Ñåé÷àñ âñå ïðîñòî Ìèõàéëî, ñòóäåíò - áëàãîäàðÿ åäèíîé ñèñòåÊÍÅÓ: ìå ìû ñòàíåì áëèæå ê - Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ Åâðîïå, èëè Åâðîïà ñòàâ÷èòèñÿ ïî áîëîíåò áëèæå ê íàì. íñüêîé ñèñòåì³. ß ³ Äèìà, ñïåö. ôèíàíñû, ñåñ³þ-òî íå çäàâàâ Ìíåíèå íàøèõ ñòóäåíòîâ 2 êóðñ îòðèìàâ ïî 100- À, ïî-ìîåìó, íè÷åãî íå áàëüí³é ñèñòåì³ âñå, èçìåíèëîñü. Ìû, êàê ó÷èëèñü, òàê è áóäåì ùî íàïðàöþâàâ - ³ îñü âîíà, ñòèïåíä³ÿ! ó÷èòüñÿ. Çà ãðàíèöó ÿ íå ñîáèðàþñü. ß Ïðîñòî, äðóæå, â÷èòèñÿ òðåáà, à íå «çäàîñòàíóñü ðàáîòàòü çäåñü, â Óêðàèíå. âàòèñÿ» íà ³ñïèòàõ! Çäåñü òîæå ìîæíî íàéòè ïîäõîäÿùóþ Ìàðèíà, 4 êóðñ, ÊÍÅÓ: ðàáîòó. Ìåíÿ ðàäóåò òî, ÷òî Áîëîíñêàÿ äåê- ß âæå ìàéæå â³äó÷èëàñü, ³ îñü äóìàþ, ëàðàöèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿçàòåëüíîå ÷îìó ó ìåíå íå ç ïåðøîãî êóðñó ââåëè öþ òðóäîóñòðîéñòâî âûïóñêíèêîâ. ñèñòåìó íàâ÷àííÿ? Íîðìàëüíà ºâðîïåß ðåøèëà ïîèíòåéñüêà îñâ³òà, º âåëèêå áàæàííÿ â÷èòèñÿ â íà÷àëñÿ ðåñîâàòüñÿ, ÷òî äóìàöüîìó ðåæèì³. þò í à ø ê îë ë å ã è òî æ, äîðîãèå êîëëåãè-ñòóäåíòû, íàì ñòóäåíòû èç äðóãèõ îñòàåòñÿ òîëüêî æäàòü è íàäåÿòüñÿ, óêðàèíñêèõ âóçîâ è à èì äóìàòü è âíåäðÿòü, âåäü íàøè-òî ãîëîçàãëÿíóëà â Èíòåðâû ñâîáîäíû, îñîáåííî ïîñëå ñåññèè, è íåò: ìû ñ ðàäîñòüþ ïðîòÿíåì ñâîè íàòðóæåíÌíåíèå ñòóäåíòîâ íûå, ìîçîëèñòûå îò ðó÷åê è ìîáèëüíûõ Êèåâñêîãî âóçà: òåëåôîíîâ ðóêè çà äèïëîìîì åâðîïåéñêîãî îáðàçöà. Îëåã,2 êóðñ, ÊÍÅÓ: Îò ñåáÿ ÿ õî÷ó äîáàâèòü òîëüêî îäíî: ìû - Õòî çàðàç íàâ÷àóæå ñòàëè ÷àñòüþ ýòîé ñàìîé ºòüñÿ, äóæå äîáðå çíàº, ùî öå çà êîøÁîëîíñêîé ñèñòåìû, õîòèì ìàð... ² íå ò³ëüêè ñàìà ñèñòåìà, ñê³ëüêè òå, ìû ýòîãî èëè íåò. Íàñêîëüêî ÿê ¿¿ âïðîâàäæóþòü... Ïðèêëàä: ÿ ñüîãîäí³, îíà ýôôåêòèâíà, îöåíèâàòü çà òèæäåíü äî ñåñ³¿, íå çíàþ, ÷è áóäóòü íå òîëüêî íàì. Îöåíêó åé âïëèâàòè çàë³êè íà ñòèïåíä³þ, ÷è í³...(äî ïîñòàâèò ñàìî âðåìÿ. â³äîìà, â ÊÍÅÓ âñ³ çàë³êè äèôåðåíö³éîÄîëîìàíîâà Êðèñòèíà, âàí³) ç ê³íöÿ ìèíóëîãî ñåìåñòðó, àëå òîä³ âñåîäíî â çàë³êîâêó ñòàâèëè "çàðàõ". íàø ñïåöêîð., ÌÂÄ-05-2. Îö³íêè A, B, C, D, E, F, FX, â ÿêèõ ÿ òàêîæ

×

Ñòàæèðîâêà çà ãðàíèöåé - ìèô èëè ðåàëüíîñòü? Ìå÷òàëè ëè âû ñêàÿ ïîìîæåò âàì ðàçîáðàòüñÿ âî âñåõ âîïïîáûâàòü ê îãäàðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ âîçìîæíîñòüþ ïîåçäîê íèáóäü çà ãðàíèïî îáìåíó è íà ñòàæèðîâêó çà ãðàíèöó. öåé? È íå ïðîñòî â À âîçìîæíîñòè ýòè ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàçêà÷åñòâå òóðèñòà, à íîîáðàçíûìè è ìíîãîñòóïåí÷àòûìè: òàê, ê à ê ñ ï å ö è à ë è ñ ò, íàïðèìåð, àìåðèêàíñêèé ñîâåò ïî ìåæäóíàïîâûøàþùèé ñâîé ðîäíûì èññëåäîâàíèÿì è îáìåíàì IREX ïðîôåññèîíàëüíûé åæåãîäíî ïðîâîäèò îòáîð êàíäèäàòîâ èç ÷èñóðîâåíü? ëà ñòóäåíòîâ 1,2,3 êóðñîâ ïî ïðåäîñòàâëåÀ âîò íåêîòîðûå íèÿ ïîëíûõ ñòèïåíäèé äëÿ ãîäè÷íîãî îáó÷åíàøè ñòóäåíòû òàì íèÿ â îäíîì èç óíèâåðñèòåòîâ ÑØÀ ïî ïðîóæå ïîáûâàëè! Âû ãðàììå UGRAD. ñïðîñèòå: «Êàêèì  ýòîì ãîäó ñòóäåíòêà íàøåãî óíèâåðñèòåîáðàçîì?». ß âàì òà Åëåíà Ëàöüêî ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé Ðèñóíîê Àííû ÓÑÒÈÌÅÍÊÎ, îòâå÷ó, ÷òî íàø óíèýòîãî ïðåñòèæíîãî êîíêóðñà è â íàñòîÿùåå ÌÂÄ-03-4 âåðñèòåò îñóùåâðåìÿ ïðîõîäèò îáó÷åíèå â ÑØÀ â ÷èñëå ñòâëÿåò ñîòðóäíèñòèïåíäèàòîâ ýòîé ïðîãðàììû. ÷åñòâî ñ òðèäöàòüþ ÂÓÇàìè áëèæíåãî è Äëÿ ïîëó÷èâøèõ äèïëîì áàêàëàâðà ó äàëüíåãî çàðóáåæüÿ, òàêèì êàê Ñèëåçñêèé IREX ñóùåñòâóåò ïðîãðàììà ñòèïåíäèé óíèâåðñèòåò â ãîðîäå Îïàâà (×åõèÿ), èì. Ýäìóíäà Ñ.Ìàñêè äëÿ îáó÷åíèÿ íà Ýêîíîìè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ èì. ìàãèñòðà. Ê.Àäàìåöêîãî (Ïîëüøà), Ñòðàäêëàé×åòâåðòûé ãîä óçû ïëîäîòâîðíîãî ñîòðóäñêèé óíèâåðñèòåò ãîðîäà Ãëàçãî (Âåëèíè÷åñòâà ñâÿçûâàþò Äîíåöêèé ãîñóäàêîáðèòàíèÿ), Òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèðñòâåííûé óíèâåðñèòåò óïðàâëåíèÿ è òåò ãîðîäà Äðåçäåíà (Ãåðìàíèÿ). Êðîìå Ñèëåçñêèé óíèâåðñèòîãî, ÄîíÃÓÓ ïîääåðæèâàòåò â Îïàâå (×åõèÿ). åò êîíòàêòû ñ ðàçëè÷íûìè  ðàìêàõ Äîãîâîðà îðãàíèçàöèÿìè, êîòîðûå óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ àäìèíèñòðèðóþò ïðîãðàìîáìåí ñòóäåíòàìè è ìû ó÷åáíûõ îáìåíîâ è ñòàïðåïîäàâàòåëÿìè.  æèðîâîê, òàêèìè êàê àïðåëå 2005 ÄîíÃÓÓ ñ ÀIÅSÅÑ, IREX, Fulbright, äðóæåñêèì âèçèòîì Tempus, ACTR è äðóãèå. ïîñåòèëè ðåêòîð  ÄîíÃÓÓ ñóùåñòâóåò ñïåÑèëåçñêîãî óíèâåðñèöèàëüíûé îòäåë ìåæäóíàòåòà ïðîôåññîð Çäåðîäíûõ ñâÿçåé, êîòîðûé íåê Éèðàñåê è çàìåñÂñòðå÷à ñ ðåêòîðîì íàõîäèòñÿ â âåäåíèè ïðîòèòåëü äåêàíà ïî ìåæðåêòîðà ïî âíåøíèì ñâÿÑèëåçñêîãî óíèâåðñèòåòà äóíàðîäíûì ñâÿçÿì çÿì Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à ò î ð ã î â î Îìåëüÿí÷óêà. Çàâåäóþïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôàêóëüòåòà ïðîôåñùàÿ îòäåëîì Èðèíà Íèêîëàåâíà Ñèêîðñîð Èðæè Ìåçóëàíèê. Ïî ýòîé ïðîãðàììå

îáà óíèâåðñèòåòà îáìåíèâàþòñÿ ñòóäåíòàíàøèì ñòóäåíòàì ïîëó÷àòü äèïëîìû è ìè, íàøà âûïóñêíèöà 2004 ãîäà, Îñòðîâñêàÿ ñåðòèôèêàòû ìåæäóíàðîäíîãî îáðàçöà, íå Âèêòîðèÿ, - îäíà èç òåõ, êòî ïîáûâàë â ×åõèè ïîêèäàÿ ñòåí ðîäíîãî âóçà.  óíèâåðñèòåòå íà ñòàæèðîâêå: «Äëÿ ìåíÿ ñåìåñòðîâàÿ óïðàâëåíèÿ ÷èòàþò ëåêöèè ïðåïîäàâàòåëè ïðîãðàììà ïðåáûâàíèÿ â ×åõèè ñòàëà èç ðàçëè÷íûõ âóçîâ ìèðà, íàïðèìåð, íåîöåíèìîé ïðàêòèêîé ðàáîòû ïî ñïåöèïðîôåññîð áèçíåñ-àäìèíèñòâðèðîâàíèÿ àëüíîñòè, âëàäåíèÿ èíîñòðàííûì ÿçûêîì óíèâåðñèòåòà Ëåáàíîí Âýëåé Êîëåäæ, è, êîíå÷íî, ïîëåçíåéøèì îïûòîì îáùåíèÿ Ïåíñèëüâàíèÿ, ÑØÀ, äîêòîð Áàðíè Òîìàñ ñ çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè». Ðàôôèëä III. Ñëóøàòåëè êóðñà ïðîôåññîðà Ðàôôèëäà ïîëó÷èëè èìåííûå Î òä åë â í å ø í è õ ñ â ÿ ç å é ñåðòèôèêàòû ÄîíÃÓÓ ðàáîòàåò òàêæå ñ àññîåâðîïåéñêîãî öèàöèåé ñòóäåíòîâ ýêîíîìèî á ð à ç ö à è ÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé âîîðóæåíû òåïåðü AIESEC, êîòîðàÿ îðãàíèçóåò ñ îâðåìåííûìè ñòàæèðîâêó äëÿ ñòóäåíòîâ â ðàççíàíèÿìè è ëè÷íûõ êîìïàíèÿõ è íà ïðåäìåòîäèêàìè äëÿ ïðèÿòèÿõ ïî âñåìó ìèðó. Åæåñ â î å é áóä ó ùå é ãîäíûìè ÿâëÿþòñÿ ñòàæèðîâêè ðàáîòû. ñòóäåíòîâ ÄîíÃÓÓ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà Ìåòöèíãåí (Ãåð íà÷àëå ýòîãî ìàíèÿ). ó÷åáíîãî ãîäà ñòóäåíòû ÄîíÃÓÓ, Åùå îäíà ïðîãðàììà - Êóðñ ïðîô. Áàðíè (ÑØÀ) «WORK TRAVEL» - ïî êîòîðîé ó ÷ à ñ ò í è ê è ïîáûâàëè â ÑØÀ øåñòåðî óíèêàëüíîãî ìåæäóíàðîäíîãî íàøèõ ñòóäåíòîâ ñïåöèàëüíîñòè ÌÂÄ, ïðåäî á ð à ç î â à ò åë ü í î ã î ï ð î å ê ò à , ñ ò à ë è îñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé îáëàäàòåëÿìè äèïëîìîâ ïî è ÿçûêîâîé ïðàêòèêè. äèñòàíöèîííîìó êóðñó ìåæëè÷íîñòíîãî  öåëîì çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ íàøåãî îáùåíèÿ, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â Ñàíêòóíèâåðñèòåòà â âåäóùèõ âóçàõ çàïàäíûõ Ïåòåðáóðãñêîì ôèëèàëå ñòðàí ïðîøëè ñòàæèðîâêó áîëåå 200 ñòóÃîñóäàðñòâåííîãî äåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé. Õîòèòå óâåëèÓíèâåðñèòåòà - Âûñøàÿ ÷èòü ýòî ÷èñëî! Äåðçàéòå! Èçó÷àéòå óñèëåíØêîëà Ýêîíîìèêè. íî èíîñòðàííûé ÿçûê - è ïîâûøàéòå ñâîé ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ: ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü çà ãðàíèöåé! Áîéêî Ñâåòëàíó, ÌÏ-03-3, Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëè: ñòóäåíòêà 1 êóðñà Òàòüÿíà Àíòîíåíêî, ãð.Ì-05-1 è Íàçàðåíêî Ñâåòëàíó, ÌÏâåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà âíåøíèõ 03-4, Ñîáîëåâó Íàäåæäó, ñâÿçåé ÄîíÃÓÓ Ñåðãåé Ëåìåøêî Ñ-04-1,Õîëîèìîâó Îò ðåäàêöèè Òàòüÿíó, ÌÍÑ-02-3! Ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè ÄîíÃÓÓ ïîçâîëÿþò

Îò ñåññèè äî ñåññèè: íàøè èòîãè

Çàâåðøèëàñü çèìíÿÿ çà÷åòíîýêçàìåíàöèîííàÿ ñåññèÿ 20052006 ó÷åáíîãî ãîäà. Èòîãè ïîäâåäåíû ó÷åáíûì îòäåëîì ÄîíÃÓÓ è ðåçóëüòàòû àíàëèçèðóåò íà÷àëüíèê ó÷åáíîãî îòäåëà Àëåêñåé Àäàìîâè÷ Ñòàñþê: Àíàëèç óñïåâàåìîñòè ñòóäåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èòîãàì òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ðåêòîðñêîãî êîíòðîëÿ, êàæäîé ñåññèè. Ïî ýòèì ðåçóëüòàòàì íà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ñîâåòàõ äåëàþòñÿ âûâîäû è ïðèíèìàþòñÿ ðåøåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ. Äëÿ ñòóäåíòà ýòî, ïðåæäå âñåãî, î÷åíü âàæíî, âåäü îí èäåò â âóç ïîëó÷àòü çíàíèÿ. Ñóõèå öèôðû ñòàòèñòèêè

Ôåâðàëü 2006 ã. ¹84-85/9-10

îòðàæàþò ñëîæíûé ïîñòóïàòåëüíûé ïðîöåññ, íà êîòîðîì ïîñòðîåíà âñÿ äèíàìèêà îáó÷åíèÿ â óíèâåðñèòåòå. Íå áóäó ñëèøêîì áàíàëüíûì, åñëè ñêàæó, ÷òî äëÿ ñîâðåìåííîãî óêðàèíñêîãî îáùåñòâà òðåáóåòñÿ âûñîêîðàçâèòûé èíòåëëåêò íàöèè. È áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ ýòî ïîíèìàåò, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò âûñîêèå èòîãîâûå ïîêàçàòåëè çèìíåé ñåññèè. Ðåçóëüòàòû ñäà÷è ñåññèè ñòóäåíòàìè äíåâíîé ôîðìû îáó÷åíèÿ (3429 ÷åë.) â öåëîì ïî óíèâåðñèòåòó ïîêàçûâàþò, ÷òî íàèáîëåå óñïåøíûìè ÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëèñòû è ìàãèñòðû 96% è 95% àáñîëþòíîé óñïåâàåìîñòè (áåç «òðîåê»), è 81% áàêàëàâðû. Ïî êà÷åñòâó îáó÷åíèÿ (íà «4» è «5») íà ïåðâîì ìåñòå ìàãèñòðû -71% êà÷åñòâà, çà íèìè ñïåöèàëèñòû - 65%, à áàêàëàâðû - 41%. Áîëåå 3 íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ îöåíîê èìåþò 2% ñòóäåíòîâ ñòàöèîíàðà. Îáîáùèâ ðåçóëüòàòû ñåññèè ñòóäåíòîâ äíåâíîé ôîðìû

îáó÷åíèÿ íà âñåõ êóðñàõ è ñïåöèàëüíîñòÿõ, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ðåçóëüòàòû ïî àáñîëþòíîé óñïåâàåìîñòè è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè îáó÷åíèÿ ïî ôàêóëüòåòàì âûãëÿäÿò ñëåäóþùèì îáðàçîì: Ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà (1796 ñòóäåíòîâ) 82% àáñîëþòíàÿ óñïåâàåìîñòü, 43%- êà÷åñòâî çíàíèé. Ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè (466 ñòóäåíòîâ) 81% àáñîëþòíàÿ óñïåâàåìîñòü, 42% êà÷åñòâî çíàíèé. Ôàêóëüòåò ïðàâà è ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ (422 ñòóäåíòà) 86% àáñîëþòíàÿ óñïåâàåìîñòü, 49% êà÷åñòâî çíàíèé. Ó÷åòíî-ôèíàíñîâûé ôàêóëüòåò (745 ñòóäåíòîâ) - 86% àáñîëþòíàÿ óñïåâàåìîñòü, 48% êà÷åñòâî çíàíèé. Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü íàøèì ñòóäåíòàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ïîëó÷åíèè âûñîêèõ ñåññèîííûõ ðåçóëüòàòîâ, âåäü ýòî òîò «ñòóäåí÷åñêèé õëåá», êîòîðûé äàåò çàäåë äëÿ äàëüíåéøåé óñïåøíîé è ïëîäîòâîðíîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.


Îò êóðàòîðà ê òüþòîðó  í åä ð åí è å Åâðîïåéñ ê î é ê ð å ä è òí î ì îä óë üí î é è à ê ê ó ì óë è ð ó þù å é ñèñòåìû (ECTS) â ïðîöåññ îáó÷åíèÿ â Óêðàèíå ïðåäïîëàãàåò íå òîëüêî àêòèâíóþ ðîëü ñòóäåíòîâ â ó÷åáíîì ïðîöåññå, íî è â êîðíå ìåíÿåò ñóùåñòâóþùóþ ñèñòåìó âçàèìîîòíîøåíèé ñòóäåíò- ïðåïîäàâàòåëü. Ñòóäåíò âûñòóïàåò â ðîëè êëèåíòà, à ïðåïîäàâàòåëü ïîñòàâùèêà íåîáõîäèìûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, ïî êà÷åñòâó ñ î î ò â åò ñ ò âó þ ù è õ ì å æ ä ó í à ð îä í û ì ñòàíäàðòàì. Ñòóäåíòû ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü ïëàíèðîâàòü ñâîþ ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü ñ 1-ãî

êóðñà â çàâèñèìîñòè îò èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé.  ñîîòâåòñòâèè ñ íîâîé ñèñòåìîé îáó÷åíèÿ ðîëü êóðàòîðà òðàíñôîðìèðóåòñÿ â òüþòîðà (àêàäåìè÷åñêîãî êîíñóëüòàíòà). Ñòóäåíò - ãëàâíîå çâåíî â ó÷åáíîì ïðîöåññå, ïîýòîìó îí äîëæåí ïðîÿâëÿòü ìàêñèìóì àêòèâíîñòè è èíèöèàòèâû, à òüþòîð âûñòóïàåò â ðîëè ïîìîùíèêà è íàñòàâíèêà.  ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå òüþòîð íàçíà÷àåòñÿ ïî ðåêîìåíäàöèè äåêàíà ôàêóëüòåòà. Òüþòîð èìååò ïðàâî ïîñåùàòü çàíÿòèÿ ñòóäåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî èíäèâèäóàëüíûì ïëàíîì, âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ äåêàíó î ïåðåâîäå ñòóäåíòà íà ñëåäóþùèé êóðñ, åãî îò÷èñëåíèè èëè ñòèìóëèðîâàíèè. Èç îïûòà åâðîïåéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ, îäèí òüþòîð íàçíà÷àåòñÿ íà 25-30 ñòóäåíòîâ è êóðèðóåò èõ îò ïåðâîãî

Ïîðòðåò ãðóïïû â èíòåðüåðå óíèâåðñèòåòà

Ñ

òóäåí÷åñêàÿ æèçíü â óíèâåðñèòåòå óïðàâëåíèÿ, êàê âñåãäà, î÷åíü âåñåëàÿ è èíòåðåñíàÿ. Êîíå÷íî æå, ãðóïïà ìàðêåòîëîãîâ ïåðâîãî êóðñà ôàêóëüòåòà ýêîíîìèêè (Ì-05) â íåé ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå, è äîêàçàòåëüñòâîì ýòîìó ñëóæèò àêòèâíîå ó÷àñòèå â òàêèõ ïðåêðàñíûõ îáùåóíèâåðñèòåòñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êàê “Äåáþò ïåðâîêóðñíèêà”, “Ìåæâóçîâñêèé äåáþò”, à òàêæå ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ëè÷íîé æèçíüþ ñïåöèàëüíîñòè: íàó÷íûå ñòóäåí÷åñêèå êîíôåðåíöèè, îëèìïèàäû ïî ïðåäìåòàì. Îáùåíèå è äðóæáà ñòóäåíòîâ ñïåöèàëüíîñòè « Ì à ð ê åò è í ã » í à÷ à ë è ñ ü ñ ó âë å ê àòåë ü í î é ñåíòÿáðüñêîé ïîåçäêè íà Ãîëóáûå îçåðà, ãäå íàøè 2 ãðóïïû âìåñòå ñ êóðàòîðàìè, Àííîé Àíàòîëüåâíîé Ðàä÷åíêî è Áóðöåâîé Åëåíîé Åãîðîâíîé, ïðîâåëè óâëåêàòåëüíåéøèé âûõîäíîé. Ïîñëå ïîåçäêè ðåáÿòà óçíàëè äðóã î äðóãå ìíîãî èíòåðåñíîãî è, ìîæíî äàæå ñêàçàòü, íåìíîãî ëè÷íîãî. Îòíîøåíèå ìåæäó ðåáÿòàìè è äåâ÷îíêàìè â ãðóïïàõ ñòàëè î÷åíü òåïëûìè äðóæåñêèìè. Åùå áîëüøå ðåáÿòà ñäðóæèëèñü âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê «Äåáþòó ïåðâîêóðñíèêîâ», êîãäà, ïðåíåáðåãàÿ åäîé, ñíîì è (äàæå ñòðàøíî ñêàçàòü!) ïîäãîòîâêîé ê ëåêöèÿì è ñåìèíàðàì, - òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ñïåöèàëüíîñòè ñîçäàâàë óäèâèòåëüíûå øåäåâðû ÊÂÍîâñêîãî þìîðà è õîðåîãðàôè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà. È â ðåçóëüòàòå ïî÷åòíîå âòîðîå ìåñòî! Ìû óñòóïèëè òîëüêî À.À. Ðàä÷åíêî è Å.Å.Áóðöåâà êóðàòîðû ãð. Ì-05-1,2

äî âûïóñêíîãî êóðñà.  ðåçóëüòàòå «íåëèíåéíîé» îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà ïîñòåïåííî èçìåíÿåòñÿ òðàäèöèîííàÿ ôîðìà àêàäåìè÷åñêîé ãðóïïû. Òüþòîð îðãàíèçîâ û â à åò ê î í ò ð îë ü í û å ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñâîåíèþ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà ñòóäåíòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè è ðàáî÷èìè ïëàíàìè ê àæäîãî íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè â óíèâåðñèòåòå. Ïðåïîäàâàòåëü-òüþòîð, ïðåæäå âñåãî, ïðåäñòàâëÿåò â âóçå àêàäåìè÷åñêèå èíòåðåñû ñòóäåíòà è ïîýòîìó ïðèîáðåòàåò äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè. Âî-ïåðâûõ, ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ïðåäñòàâëåíèå èõ ïîñëå óòâåðæäåíèÿ äåêàíîì íà ñòåíäàõ è íà ñàéòå óíèâåðñèòåòà. Âî-âòîðûõ, òüþòîð â ñîîòâåòñòâèè ñ

3

ãðàôèêîì îñóùåñòâëÿåò ãðóïïîâûå è èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ñòóäåíòîâ ñ öåëüþ ðàöèîíàëüíîãî ñ îñòàâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ó÷åáíûõ ïëàíîâ íà ãîä. Âòðåòüèõ, ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðàáîòå êîìèññèé ïî âîïðîñàì óñïåâàåìîñòè è àêàäåìè÷åñêîãî ñòàòóñà ñòóäåíòîâ. Äîëæíîñòü òüþòîðà ìîæåò çàíèìàòü ïðåïîäàâàòåëü âûïóñêàþùåé êàôåäðû, ïðîøåäøèé ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîäãîòîâêó è ÿâëÿþùèéñÿ ýêñïåðòîì â ñòðóêòóðå ó÷åáíîãî ïðîöåññà ïî äàííîé ñïåöèàëüíîñòè. Êðåäèòíî-ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà â âûñøåé øêîëå äîëæíà ðàññìàòðèâàòüñÿ íå êàê àëüòåðíàòèâà ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, à êàê îäíî èç îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé âñòóïëåíèÿ Óêðàèíû â åäèíîå Åâðîïåéñêîå ïðîñòðàíñòâî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Äåêàí ó÷åòíî-ôèíàíñîâîãî ôàêóëüåòà, äîöåíò, ê.ý.í., ÷ëåí-êîð. ÀÝÍ Óêðàèíû Ñ.Ô.Ñìåðè÷åâñêèé

Äðóæíàÿ ñåìüÿ þíûõ ìàðêåòîëîãîâ

ôèíàíñèñòàì! Íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî îãðîìíóþ ïîìîùü âî âñåì ýòîì ðåáÿòàì îêàçàëè íàì ñòóäåíòû ñòàðøèõ êóðñîâ, ìû ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî ìîæåì áûòü ëó÷øèìè! È íàø óâàæàåìûé çàâåäóþùèé êàôåäðîé, Âèòàëèé Ëàâðåíòüåâè÷ Ïèëþøåíêî ïîçäðàâèë íàñ ñ ýòîé ïîáåäîé. Îñîáåííî ïðèÿòíî áûëî ïîëó÷èòü äóøåâíûå ïîçäðàâëåíèÿ îò Àëåêñàíäðà Ñ ò à í è ñ ëà â î â è ÷ à Ï î âà æ í î ãî , ç à â åä ó þ ùå ãî êîíêóðèðóþùåé êàôåäðîé «Ôèíàíñû». Æèçíü ñïåöèàëüíîñòè, ê ñîæàëåíèþ, íå òîëüêî ïðàçäíèêè…À âïðî÷åì, ýêçàìåíû âñåãäà ïðàçäíèê äëÿ ñòóäåíòà… È âîò â ïðåääâåðèè ñåññèè íà÷èíàþùèå ìàðêåòîëîãè óæå óñïåøíî ñäàþò çà÷åòû, «ïîäòÿãèâàòü õâîñòû», îòðàáàòûâàòü ïðîïóñêè ñ îáîþäíîé ïîìîùüþ, à íåêîòîðûå «ëîæàòñÿ íà äíî», ÷òîáû âûíûðíóòü íà ýêçàìåíàõ…. Êàæäûé ñòðåìèòñÿ äðóã äðóãó ïîìî÷ü; ÷òî-òî ðàññêàçàòü, ÷òî çàïîìíèë, îáúÿñíèòü, ÷òî ïîíÿë…, Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïåðâûé êóðñ ñïåöèàëüíîñòè «Ìàðêåòèíã» ê êîíöó ïåðâîãî â æèçíè ó÷åáíîãî ñåìåñòðà - ñòàë äðóæíîé ñåìüåé!!! Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âñåì ñâîèì äðóçüÿì è áëèçêèì â íîâîì ãîäó îòëè÷íûõ çà÷åòîê, êàê ãàðàíòèè âñåìè ëþáèìîé ñòèïåíäèè; âçàèìíîé ëþáâè è ïîíèìàíèÿ, ÷òî, êîíå÷íî, ãîðàçäî âàæíåå! - è ïðîñòî ÷óòü-÷óòü óäà÷è!

2 , 1 5 0 Ìí à ë ï é û í ï ê ðó íÿ ä ãî èå ! å Ñ ÷ø ó ë

Äåíèñ Åðìèøîâ, Ñåðãåé Ïàâëåíêî, Òàíÿ Àíòîíåíêî, ãð. Ì-05-1

û ì

âèì î ò î ã û Ì ÄÅÁÞÒ Êóðàòîðñêèé ÷àñ

Àêòèâíîå ñòóäåí÷åñòâî - óñïåøíîå ñòóäåí÷åñòâî

 íàïðÿæåííîé æ è ç í è ï ð å ï îä à â àò åë ÿ âîñïèòàòåëüíàÿ ð à á î ò à è ã ð à åò âàæíóþ ðîëü. Î ñ î á å í í î è í ò å ð å ñ í à äåÿòåëüíîñòü êóðàòîðà äëÿ ìîëîäûõ ïðåïîäàâàòåëåé, òàê ê àê îíà äàåò âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîè îðãàíèçàòîðñêèå è òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Èìåííî æåëàíèå ïîìî÷ü ïåðâîêóðñíèêàì âëèòüñÿ â äðóæíóþ ñòóäåí÷åñêóþ ñåìüþ ÄîíÃÓÓ è ñïîñîáñòâîâàëî òîìó, ÷òî ñ ïåðâûõ ó÷åáíûõ äíåé íà÷àëàñü àêòèâíàÿ ïîäãîòîâêà ê ãëàâíîìó ñîáûòèþ â æèçíè ñòóäåíòîâïåðâîêóðñíèêîâ - íàøåìó òðàäèöèîííîìó âóçîâñêóìó Äåáþòó. Ïðåäøåñòâîâàëî äåáþòó ïîñåùåíèå ðåáÿòàìè “Çíàêîìñòâà ïåðâîêóðñíèêîâ”, êîòîðîå áûëî ïðîâåäåíî â êîíöå ñåíòÿáðÿ â ÐÖ “Ãàðàæ” è îñòàâèëî ìàññó ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé. Ïîõâàëüíî òî, ÷òî íàøè ñòóäåíòû óìåþò

ñîâìåùàòü ðàçâëå÷åíèÿ è ó÷åáíûé ïðîöåññ: íà ñëåäóþùèé äåíü íà ïåðâîé ïàðå ïîñåùàåìîñòü áûëà 100%! Ìû èñêðåííå ñòðåìèëèñü âî âñåì ïîìî÷ü ñâîèì ãðóïïàì, ïîääåðæàòü èõ, à çàäîð ðåáÿò è íàñòðîé ïîáåäèòü áûë òàê çàðàçèòåëåí, ÷òî ïåðåäàâàëñÿ âñåì îêðóæàþùèì. Äàæå ç à â åä ó þ ù è é ê à ô åä ð î é ì à ð ê åò è è í ãà  è ò à ë è é Ëàâðåíòüåâè÷ Ïèëþøåíêî, íåñîìòðÿ íà ñâîé î÷åíü ïëîòíûé ðàáî÷èé ãðàôèê, ïðèíÿë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè, äåëèëñÿ ñâîè áîãàòûì æèçíåííûì îïûòîì, íàðàáîòêàìè, êîòîðûå áûëè èñïîëüçîâàíû êîìàíäîé ìàðêåòîëîãîâ â ÑÒÝÌ-ÊÂÍ. Íàøè âñåîáùèå óñèëèÿ ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî ìàðêåòîëîãè çàâîåâàëè ïî÷åòíîå âòîðîå ìåñòî ñðåäè âñåõ êîìàíä óíèâåðñèòåòà. Ñëåäóþùèì ÿðêèì ñîáûòèåì â æèçíè ñòóäåíòîâ íàøèõ ãðóïï ñòàëî òîðæåñòâåííîå ïîçäðàâëåíèå îò êîëëåêòèâà êàôåäðû, íàãðàæäåíèå ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, öåííûìè êíèãàìè ïî ñïåöèàëüíîñòè è îãðîìíûì ÊÂÍ-îâñêèì òîðòîì, èçãîòîâëåííûì ïî ñïåöèàëüíîìó çàêàçó äëÿ ÷åñòâîâàíèÿ íå òîëüêî äåáþòàíòîâ, íî è ñòóäåíòîâ

ñòàðøèõ êóðñîâ ñïåöèàëüíîñòè ìàðêåòèíã, êîòîðûå ñ îãðîìíûì æåëàíèåì çàíèìàëèñü ïîäãîòîâêîé íîìåðîâ âî âñåõ íîìèíàöèÿõ. Íà íàø âçãëÿä, ðàáîòà êóðàòîðà çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî â îáùåíèè ñî ñòóäåíòàìè, íî ñ îñíîâíûìè èõ âîñïèòàòåëÿìè - ðîäèòåëÿìè.  íà÷àëå ñåìåñòðà áûëî ïðîâåäåíî ðîäèòåëüñêîå ñ îáðàíèå ôàêóëüòåòà ýêîíîìèêè, êîòîðîå ïðîøëî â äîâåðèòåëüíîé îáñòàíîâêå è ïîçâîëèëî ïîçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ðîäèòåëÿìè íàøèõ ñòóäåíòîâ. Ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè ñîáðàíèÿ ó êóðàòîðîâ áûëà âîçìîæíîñòü ëè÷íî ïîçíàêîìèòüñÿ è ïîîáùàòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå âûñêàçàëè ñâîè ïîæåëàíèÿ è íàäåæäó íà ïëîäîòâîðíîå è òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â äàëüíåéøåì. Íà áóäóùåå â íàøè ïëàíû âõîäèò áîëåå àêòèâíîå çíàêîìñòâî ñòóäåíòîâ ñ êóëüòóðíîé æèçíüþ ãîðîäà, ïðèîáùåíèå ê ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé æèçíè óíèâåðñèòåòà. Âåäü ðàçíîñòîðîííåå âîñïèòàíèå ñòóäåíòà - çàëîã åãî óñïåøíîãî îáó÷åíèÿ. Ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû ìàðêåòèíãà, êóðàòîðû ãðóïï Ì-05-1, 2 À.À.Ðàä÷åíêî, Å.Å.Áóðöåâà

Âûñîêàÿ ïîñåùàåìîñòü è ïîîùðåíèå ëó÷øèõ - çàëîã íàøåãî óñïåõà Группа МПД-04-1 Ãðóïïà ÌÏÄ-04-1 íà ïðîòÿæåíèè âñåõ òð¸õ ñåìåñòðîâ ÿâëÿåòñÿ ëó÷øåé íà ôàêóëüòåòå ïî ðåçóëüòàòàì óñïåâàåìîñòè è ïîñåùàåìîñòè çàíÿòèé. «Ëîêîìîòèâîì» â ãðóïïå ñòàëè íàøè îòëè÷íèöû: Ìóëåíêîâà Àíÿ, Ïàíêðàòîâà Íàñòÿ, Ïîíîìàð¸âà Ìàðèÿ. Âñëåä çà íèìè ñëåäóþò Áîíäàðåíêî Ëåíà, Ñ â è ð è ä î âà Ä à ð ü ÿ , Ñ òà ð î ñ ò è í à Ìàðãàðèòà è äð. Ñïëîòèòü ãðóïïó â îäíîäóìöåâ óäàëîñü ìåíåäæåðó ãðóïïû Ñûðûõ Íàñòå, êîòîðàÿ âî âñ¸ì ïîìîãàåò êóðàòîðó. Áëàãîäàðÿ èõ óñèëèÿì ãðóïïà îñòàëàñü ñïëî÷¸ííîé è íå ðàñïàëàñü íà îòäåëüíûå ñîïåðíè÷àþùèå ãðóïïêè. Àêòèâ ñóìåë ñîõðàíèòü ïðåñòèæ íåêóðÿùåé äåâóøêè â ãðóïïå, èì ÷óæäû è äðóãèå âðåäíûå ïðèâû÷êè. Ñòóäåíòû ãðóïïû âìåñòå

îòäûõàþò íà êàíèêóëàõ, ñëóøàþò ìóçûêó â êîíñåðâàòîðèè, ïîñåùàþò áîëüíûõ, ïðàçäíóþò äíè ðîæäåíèÿ, ñîáèðàþòñÿ âìåñòå â ãîñòÿõ äðóã ó äðóãà.  ÷¸ì ïðè÷èíà óñïåõà? Êàê êóðàòîð, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî çàëîãîì óñïåõà ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêàÿ ïîñåùàåìîñòü çàíÿòèé è çäîðîâîå ñîïåðíè÷åñòâî, ñòðåìëåíèå íå íàâðåäèòü èìèäæó ãðóïïû è «áûòü ëó÷øåé». ß íå óñòàþ ïîâòîðÿòü èçâåñòíîå èçðå÷åíèå: «Íå íóæíû íàì 100 ñàìûõ óìíûõ êíèã, ñîçäàéòå óñëîâèÿ ïðîñëóøàòü ëåêöèè îäíîãî êîìïåòåíòíîãî ïðåïîäàâàòåëÿ è óñïåõ áóäåò îáåñïå÷åí». Ïðè ýòîì âàæíî, ÷òî èçó÷åíèå ìàòåðèàëà èä¸ò ïîðöèÿìè (áëîêàìè), à ýòî ïðèíöèï Áîë îíñê îé ê îíâåíöèè, ê îòîðûé íàìíîãî ýôôåêòèâíåå ó÷¸áû ïî ñòàðîìó ïðèíöèïó «îò ñåññèè äî ñåññèè». Ïðè 100% ïîñåùàåìîñòè è äîáðîñîâåñòíîì âûïîëíåíèè âñåõ äîìàøíèõ çàäàíèé ó ëþáîãî ïðåïîäàâàòåëÿ äðîãíåò ðóêà ïîñòàâèòü ñòóäåíòó ïëîõóþ îöåíêó. Íå ìåíåå âàæíûìè ñîñòàâëÿþùèìè óñïåõà ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü

è ìîðàëüíàÿ ïîääåðæêà êóðàòîðà ñî ñòîðîíû çàâ. êàôåäðîé Î.È.Øàïîðåíêî è äåêàíà Ë.Â.Áàò÷åíêî. Ðîäèòåëÿì ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ ïî èòîãàì êàæäîãî ñåìåñòðà îòñûëàþòñÿ áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà çà äîñòîéíîå âîñïèòàíèå ñâîèõ äåòåé. Ñòàëî òðàäèöèåé ïîçäðàâëÿòü êàæäîãî ñòóäåíòà â äåíü åãî ðîæäåíèÿ. Îáÿçàòåëüíû ïîçäðàâëåíèÿ çà òâîð÷åñêèå óñïåõè: Ëåíà Áîíäàðåíêî íå áåç óñïåõà äåìîíñòðèðóåò ñâîþ æèâîïèñü è ôîòîðàáîòû, Îëåã Ãðåáåíþê íå ðàññòà¸òñÿ ñ ãèòàðîé è ó÷àñòâóåò â õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Íå ñëó÷àéíî è òî, ÷òî ñðàçó äâå êîìíàòû â ðàçíûõ îáùåæèòèÿõ, ãäå æèâóò íàøè ñòóäåíòû, óäîñòîåíû áëàãîäàðñòâåííûõ ãðàìîò. Çäîðîâîå ñîðåâíîâàíèå ïîìîãàåò êàæäîìó ñòàíîâèòüñÿ ëó÷øèì, è îò ýòîãî âûèãðûâàþò âñå: ñòóäåíòû, ãðóïïà, êóðàòîð, êàôåäðà, äåêàíàò è íàø ðîäíîé óíèâåðñèòåò ÄîíÃÓÓ. Êóðàòîð ãðóïïû ÌÏÄ-04-1 ôàêóëüòåòà ìåíåäæìåíòà, ä.ò.í., ïðîô. Â.Í. Êà÷àí

Ëèöî êóðàòîðà

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Êà÷àí, ó÷åíûé ïî ïðèçâàíèþ, ïðîôåññîð, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê. Å ã î ð à á î ò à ñ î ñòóäåí÷åñêîé ãðóïïîé ýòî ÿðêèé ïðèìåð òîãî, ÷òî êóðàòîð - êëþ÷åâàÿ ôèãóðà ó÷åáíîâîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà. Ïðîÿâëÿÿ ïîñòîÿííóþ çàáîòó î ñâîèõ âîñïèòàííèêàõ, îí íå óñòàåò ïîñåùàòü èõ â îáùåæèòèÿõ, íàõîäèò âðåìÿ äëÿ èíòåðåñíîé òâîð÷åñêîé ðàáîòû â ãðóïïå, îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåò îáùåíèþ ñ ðîäèòåëÿìè ñâîèõ ñòóäåíòîâ. È êàê èòîã - îòëè÷íûå óñïåõè â ó÷åáå, âûñîêàÿ ïîñåùàåìîñòü è ñëîæèâøèéñÿ äðóæíûé êîëëåêòèâ åãî ïîäîïå÷íûõ.

Ôåâðàëü 2006 ã. ¹84-85/9-10


4 Öåíòð ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ÄîíÃÓÓ Ñëîâî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ...

Ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ - Òà ì à ð à È âà í î â í à Ëèïàòîâà. Îíà íàïðàâëÿåò íàñ, ñòóäåíòîâ, íà ïîëó÷åíèå èíîãäà íå äîñòàþùåãî â äóøå ÷åãî-òî âûñîêîãî è íóæíîãî. Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Öåíòðà ñòóäåíòû ÄîíÄÓÓ ïðèîáùàþòñÿ ê ìóçûêàëüíîé êëàññèêå, ïîýçèè, êðàåâåäåíèþ, æóðíàëèñòèêå. Äëÿ ìåíÿ Öåíòð, êàê äîì âäîõíîâåíèÿ, ãäå ÿ íàõîæó ñòèìóë äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è èùó íîâûå ôîðìû ïîýòè÷åñêîãî îòîáðàæåíèÿ ðåàëüíîé æèçíè óíèâåðñèòåòà. Íàøå èíòåðâüþ ñ ðóêîâîäèòåëåì Öåíòðà ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Ò.È. Ëèïàòîâîé. - ×åì ÿâëÿåòñÿ Öåíòð äëÿ âàñ, Òàìàðà Èâàíîâíà? - Äëÿ ìåíÿ Öåíòð ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ - ýòî áîëüøîé òðóä, íàïîëíåííûé ìíîæåñòâîì óäîâîëüñòâèé, ýòî ìåñòî, ãäå äîëæíû ñîåäèíÿòüñÿ âñå òâîð÷åñêèå âîçìîæíîñòè óíèâåðñèòåòà, âëèÿþùèå íà ýñòåòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ñòóäåíòîâ. - Ñëîæíî ëè ïðèîáùàòü ñòóäåíòîâ ê èñêóññòâó? - Í å ñ ê îë ü ê î ë åò í à ç à ä í à ø è ì óíèâåðñèòåòîì áûëè çàêëþ÷åíû äîãîâîðà ñî âñåìè òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè, òåàòðàìè, ìóçåÿìè è ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè Äîíåöêà, ã î ò î â ÿ ù è ì è ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà. Ðåçóëüòàò - ïîñòîÿííûå òâîð÷åñêèå âñòðå÷è ñ õóäîæåñòâåííîé ýëèòîé â ñòåíàõ íàøåãî ÂÓÇà, 3-4 ðàçà â ìåñÿö ìû ïîñåùàåì ìóçûêàëüíîäðàìàòè÷åñêèé òåàòð. Ìû îðãàíèçîâàëè ñîâìåñòíî ñ îáëàñòíîé ôèëàðìîíèåé ëåêòîðèé «Øåäåâðû ìèðîâîé êëàññè÷åñêîé ìóçûêè», è âîò óæå 4-é ãîä ñòóäåíòû ïåðâîêóðñíèêè ñëóøàþò ëåêöèèêîíöåðòû â êîíöåðòíîì çàëå èì. Ñ.Ñ. Ïðîêîôüåâà. Ýòî íàñòîÿùèé ïðàçäíèê äóøè. Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò!

- Êàê â óíèâåðñèòåòå îòíîñÿòñÿ ê íàöèîíàëüíûì òðàäèöèÿì - Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì, ýòî âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ ïîñòîÿííîìó âíèìàíèþ îòäåëà âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû è ó÷àñòèþ êàôåäðû óêðàèíîâåäåíèÿ. ß æå ëè÷íî î÷åíü ëþáëþ íàðîäíûå ïðàçäíèêè.  óíèâåðñèòåòå êðàñî÷íî îòìå÷àåòñÿ Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû, Ïîêðîâ, Ðîæäåñòâåíñêèå ê îëÿäêè. Ïëàíèðóåòñÿ øèðîê àÿ ïîïóëÿðèçàöèÿ Ìàñëåíèöû, êîíêóðñ áóêåòîâ â Âåðáíîå âîñêðåñåíüå è âûñòàâêà äåêîðàòèâíûõ Ïàñõàëüíûõ ÿèö. - Êàê âàì óäàåòñÿ ñî÷åòàòü ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ â ðàáîòå Öåíòðà? - Ý ò î áë à ãîä à ð ÿ ñ ò óä å í ÷ å ñ ê î ì ó î ï ò è ì è ç ì ó è ö åë å óñ ò ð å ì ë å í í î é òâîð÷åñêîé ðàáîòå àêòèâà Öåíòðà. Âîò èìåíà òàëàíòëèâîãî àâàíãàðäà: òðóäîëþáèâûå ñöåíàðèñòû è âåäóùèå àâòîðñêèõ ïðîãðàìì Êâàøíèíà Êñåíèÿ (ÌÍÑ 03-1), Ñèäàê Ìàðèíà (Ô 04-1), îðãàíè÷íûé è âåñåëûé êîíôåðàíñüå â ëèöå Ãðè÷àíè÷åíêî Òàèñèè (ÌÂÄ 02-2) è ïîäàþùåãî íàäåæäû ïåðâîêóðñíèêà ×å÷åòêèíà Èãîðÿ (ÌÏ 05-1), íàøè ïîýòû Ñóïðóí Ìèëà (ÌÂÄ 04-2), Ïåðëèê Þëÿ (ÌÏ 02-3 ), Áîíäàðåâà Îëåñÿ (ÌÌ 03-1), Äîìàíñêèé Ñåðãåé (ÌÍÑ 04-1), Ñîëîâüåâà ßíà, (ÌÍÑ 04-3), ëèòåðàòîðû Õàð÷èêîâà Âèêòîðèÿ (Ñ 04-1), Ïèñêóðåâà Îëüãà (ÌÍÑ 04-3), Áîíäàðåíêî Ëåíà (ÌÏÄ 04-1), õîðåîãðàôû Åæóíîâà Àëåêñàíäðà (Ï 02-1), Ñåìåíþê Åêàòåðèíà (ÌÍÑ 04-3), íàø îðãàíèçàòîð Ðåâà Åëåíà (ÌÂÄ 02-2), çàâåäóþùàÿ ïîñòàíîâî÷íîé ÷àñòüþ âñåõ ìåðîïðèÿòèé Áàñîâà Òàòüÿíà (ÌÂÄ 03-4), õóäîæíèê Ñìîëåíñêèé Âèòàëèé (Ì 02-2)… È ýòî íå âñå. - À ÷òî áû âàì õîòåëîñü óëó÷øèòü â ðàáîòå Öåíòðà? - Ïîáîëüøå ðàçíîîáðàçíûõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò âñåõ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé, áîëüøåãî âçàèìîïðîíèêíîâåíèÿ èíòåðåñîâ òåõ è äðóãèõ. Êóð÷åííî Åâãåíèÿ, ÌÂÄ 03-1, ïîýòè÷åñêàÿ ñòóäèÿ «Ñð³áíå ïåðî”

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ Áèáëèîòåêà… Äðåâíåå è âå÷íî æèâîå îáèòàëèùå ÷åëîâå÷åñê îãî ðàçóìà. Íåïîäâèæíûå ðÿäû êíèæíûõ ïîëîê õðàíÿò áåñ÷èñëåííûå ãðàíè æèâîãî ìèðà, íåïðèìèðèìóþ áîðüáó èäåé, ïûòëèâûé íàó÷íûé ïîèñê, íàñëàæäåíèå ïðåêðàñíûì, ïîëó÷åíèå çíàíèé.  íàøè äíè áèáëèîòåêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíóþ ñèñòåìó, ïîýòîìó êàæäîìó, êòî õîòåë áû ïîëüçîâàòüñÿ êíèæíûìè ôîíäàìè ñ ìàêñèìàëüíîé ïðîäóêòèâíîñòüþ, íåîáõîäèìî çíàòü îá óñòðîéñòâå è âîçìîæíîñòÿõ ñèñòåìû áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ â íàøåì óíèâåðñèòåòå. Åæåãîäíî ÷èòàòåëè ñâûøå 250 òûñ. ðàç ïîñåùàþò áèáëèîòåêó Ä îíÃÓÓ, èì âûäàåòñÿ îêîëî 450 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ êíèã è äîêóìåíòîâ. Êíèæíûé ôîíä áèáëèîòåêè ñåãîäíÿ íàñ÷èòûâàåò áîëåå 153 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ, à åæåãîäíîå ïîñòóïëåíèå ëèòåðàòóðû ñâûøå 9 òûñ. êíèã. Îñîáåííîñòüþ íàøåé áèáëèîòåêè ñòàëè «ðåêòîðñêèå ïàïêè», ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ñ ò óä å í ò û è ï ð å ï îä à â àò åë è ì î ã ó ò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòó ïàþùèìè îò ðåêòîðà óíèâåðñèòåòà ïðîôåññîðà Ñ.Ô.Ïîâàæíîãî ó ÷ å á í î âñïîìîãàòåëüíû ìè ìàòåðèàëàìè, ïîñëåäíèìè íîâèíê àìè ãàçåòíîé è æóðíàëüíîé ïåðèîäèêè, àêòóàëüíûìè äëÿ ñïåöèôèêè íàøåãî âó ç à , à ò à ê æ å ñ î â ð å ì å í í û ì è íàó÷íûìè ñòàòüÿìè ïî âñåì ñïåöèàëüíîñòÿì. Ýòè ìàòåðèàëû îêàçûâàþò íåîöåíèìóþ ïîìîùü ïðè íàïèñàíèè íå òîëüêî ðåôåðàòîâ, êóðñîâûõ è äèïëîìíûõ ðàáîò, íî è íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ ñòàòåé. Êðîìå òîãî, ñ 2002 ãîäà â áèáëèîòåêó ïîñòóïàþò âñå äèññåðòàöèè, çàùèùåííûå ïðåïîäàâàòåëÿìè íàøåãî âóçà. Áèáëèîòåê à èìååò òðàäèöèîííûå àëôàâèòíûé è ñèñòåìàòè÷åñêèé êàòàëîãè, ñèñòåìàòè÷åñêóþ ê àðòîòåêó ñòàòåé, ê àðòîòåêó òðóäîâ ïðåïîäàâàòåëåé, êðàåâåä÷åñêóþ ê àðòîòåêó. Ñåãîäíÿ ÷èòàòåëè áèáëèîòåêè óíèâåðñèòåòà ìîãóò

Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå!..

Ì

îëîäîìó óïðàâëåíöó, ìåíåäæåðó, þ ð è ñ ò ó, ý ê î í î ì è ñ ò ó â ñîâðåìåííîì ìèðå, áåññïîðíî, íåîáõîäèìî îáëàäàòü íå òîëüêî ãëóáîêèìè çíàíèÿìè è ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèåé, íî è áûòü ôèçè÷åñêè çäîðîâûì è ñïîðòèâíûì. Áåç ýòîãî íåâîçìîæíî ñîõðàíÿòü óñïåøíîñòü è ïîääåðæèâàòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íà ðûíêå òðóäà.  óíèâåðñèòåòå óïðàâëåíèÿ ïîñòîÿííî äåðæàò ïëàíêó ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà, à äîñòèæåíèÿ íàøèõ ñïîðòñìåíîâ íåèçìåííî âûñîêè. Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îáëãîñàäìèíèñòðàöèè, Äîíåöêîå îáëàñòíîå óïðàâëåíèå ÊÔÂÑ ÌÎÍ Óêðàèíû ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëî íàøè ñïîðòèâíûå è îðãàíèçàòîðñêèå

óñïåõè, íàãðàäèëî ÄîíÃÓÓ ñïåöèàëüíûì êóáêîì è âûðàçèëî áëàãîäàðíîñòü çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé VII ëåòíåé Óíèâåðñèàäû Äîíåöêîé îáëàñòè è Âñåóêðàèíñêîé Óíèâåðñèàäû. Íåñëó÷àéíî, ÷òî è íàøà òðàäèöèîííàÿ

ï î ë ü ç î â à ò ü ñ ÿ âîñåìíàäöàòüþ ê î ì ï ü þò å ð à ì è , ðàçìåùåííûìè êàê â ÷èòàëüíîì çàëå ãëàâíîãî êîðïóñà, òàê è â ÷èòàëüíûõ çàëàõ çàî÷íîãî ôàêóëüòåòà è îáùåæèòèé.  ÷èòàëüíûõ çàëàõ îáùåæèòèé ¹ 2,3,5 è 60 íàøè ñòóäåíòû ìîãóò íå òîëüêî çàíèìàòüñÿ, íî è âçÿòü ëèòåðàòóðó íà äîì. Òàêèì îáðàçîì, âûïîëíÿåòñÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à ìàêñèìàëüíî ïðèáëèçèòü êíèãó ê êàæäîìó ñòóäåíòó óíèâåðñèòåòà.  ñâåòå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû «Ïðî ïåðøî÷åðãîâ³ çàâäàííÿ ùîäî âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é» ¹ 1497/2005 îò 20.10.2005ã. è â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäà÷àìè, ñâÿçàííûìè ñ âíåäðåíèåì êðåäèòíî-ìîäóëüíîé ñèñèòåìû, ñ öåëüþ ìîäåðíèçàöèè âûñøåãî î á ð à çî â à í è ÿ â Óê ð à è í å , ð å ê ò î ð àò óíèâåðñèòåòà ïîñòàâèë çàäà÷ó ñ î â å ð ø å í ñ ò â î â à ò ü á è áë è î ò å ÷ í î å î áñ ë ó æ è â à í è å ñ ä à ë ü í å é ø è ì âíåäðåíèåì â ðàáîòó áèáëèîòåêè íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ñàìûé âàæíûé øàã â ýòîì íàïðàâëåíèè ñäåëàí â 2003 ãîäó ïðèîáðåòåí ïðîãðàììíûé ïðîäóêò UNILIB. Ê óñëóãàì ïîëüçîâàòåëåé ýëåêòðîííûé êàòàëîã êíèã è ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé â ñèñòåìå UNILIB, ê îòîðûé íàñ÷èòûâàåò áîëåå 18 òûñ. çàïèñåé, ãëóáèíà ïîèñê à èçäàíèÿ ñ 2003 ãîäà. Ð à á î ò à å ò íåñêîëüêî ìîäóëåé, íà ïîâåñòêå äíÿ àâòîìàòèçàöèÿ îáñëóæèâàíèÿ ïîëüçîâàòåëåé áèáëèîòåêè. Íàñ æäåò ðåøåíèå ìíîãèõ ïðîáëåì â ïîñòàíîâêå áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ â íàøåì óíèâåðñèòåòå, íî íà÷àëî ïîëîæåíî, à ýòî ïîëîâèíà óñïåõà. Çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ÄîíÃÓÓ È.À.Ïðóäñêàÿ

Фоторепортаж: спартакиада - 2006 Îòêðûòèå ñïàðòàêèàäû-2006 “Áîäðîñòü è çäîðîâüå”

åæåãîäíàÿ ñïàðòàêèàäà ïðîôåññîðñêîïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà

«Áîäðîñòü è çäîðîâüå» âûçûâàåò íåèçìåííûé èíòåðåñ ó÷àñòíèêîâ. È â ýòîò ðàç ñîðåâíîâàíèÿ áëèñòàëè ïî-íàñòîÿùåìó ñïîðòèâíûì àçàðòîì.  íûíåøíåì ãîäó â ñïàðòàêèàäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ. 162 ÷åëîâåêà îò àññèñòåíòîâ äî äåêàíîâ è ïðîðåêòîðîâ ñîðåâíîâàëèñü â 8 âèäàõ ñïîðòà: íàñòîëüíûé òåííèñ, øàõìàòû, áàäìèíòîí, áàñêåòáîëüíûå áðîñêè, ãèðåâîé ñïîðò, ìèíè-ôóòáîë, âîëåéáîë è ïëàâàíèå.

Ðàïîðò êîìàíäóþùåãî ïàðàäîì çàñë. òðåíåðà Óêðàèíû, äîö. Ã.À.×åðåïàõèíà ïðèíèìàåò ïðîðåêòîð ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå è âíåøíèì ñâÿçÿì À.È.Îìåëüÿí÷óê

спартакиада 2006 - итоги Íàñòîëüíûé òåííèñ: 1 ìåñòî - ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè; 2 ìåñòî - ñîòðóäíèêè óíèâåðñèòåòà; 3 ìåñòî - ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà; 4 ìåñòî - ó÷åòíî-ôèíàíñîâûé ôàêóëüòåò. Èíäèâèäóàëüíîå ïåðâåíñòâî. Æåíùèíû: 1 ìåñòî - Òèõîíîâà Ì.À. ïðåïîäàâàòåëü, êàôåäðû ôèçêóëüòóðû. Ìóæ÷èíû: 1 ìåñòî - Êàðÿãèí Â.Ï., äåæóðíûé 3 êîðïóñà. Áàñêåòáîëüíûå áðîñêè: 1 ìåñòî - ñîòðóäíèêè óíèâåðñèòåòà; 2 ìåñòî - ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà; 3 ìåñòî- ôàêóëüòåò ïðàâà è ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. Èíäèâèäóàëüíîå ïåðâåíñòâî. Æåíùèíû: 1 ìåñòî-Ñîë îâüåâà Å., ôîòîêîððåñïîíäåíò. Ìóæ÷èíû: 1 ìåñòî - Øåâ÷åíêî Ä.Ñ. àññèñòåíò êàôåäðû ÌÏ. Ïëàâàíèå: 1 ìåñòî - ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè; 2 ìåñòî - ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà; 3 ìåñòî - ñîòðóäíèêè óíèâåðñèòåòà. Èíäèâèäóàëüíîå ïåðâåíñòâî. Æåíùèíû. Êàòåãîðèÿ: îò 20 äî 34 ëåò: 1 ìåñòî - Ðàä÷åíêî Ã.À., ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè. Êàòåãîðèÿ: îò 45 ëåò è ñòàðøå:1 ìåñòî Áàòàëîâà Í.Ä., ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè: Ìóæ÷èíû. Êàòåãîðèÿ: îò 20 äî 39 ëåò. 1 ìåñòî - Øåâ÷åíêî Ä.Ñ., ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà. Êàòåãîðèÿ: îò 40 äî 59 ëåò: 1 ìåñòî - Åâòóøåíêî À.Ê., ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà. Êàòåãîðèÿ: îò 60 è ñòàðøå: 1 ìåñòî - Ïîâåòêèí Â.À., ïðîðåêòîð ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ. Êîìïëåêñíûé çà÷åò ïî ïëàâàíèþ: 1 ìåñòî - ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè; 2 ìåñòî - ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà; 3 ìåñòî - ñîòðóäíèêè; 4 ìåñòî - ôàêóëüòåò ó÷åòíî-ôèíàíñîâûé. Ãèðåâîé ñïîðò:

1 ìåñòî - ñîòðóäíèêè; 2 ìåñòî - ôàêóëüòåò ïðàâà è ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ; 3 ì å ñ ò î - ô à ê óë üò åò ì å í åä æ ì å í ò à è ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè. Èíäèâèäóàëüíîå ïåðâåíñòâî. Ìóæ÷èíû (8 êã ãèðÿ): 1 ìåñòî - Êàðÿãèí Â.Ï., äåæóðíûé 3 êîðïóñà (1050 ðàç!!!!) Ìèíè - ôóòáîë: 1 ìåñòî - ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè; 2 ìåñòî - ñîòðóäíèêè; 3 ìåñòî - ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà. Áàäìèíòîí: 1 ìåñòî - ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà; 2 ìåñòî - ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè; 3 ìåñòî - ôàêóëüòåò ó÷åòíî-ôèíàíñîâûé. Èíäèâèäóàëüíîå ïåðâåíñòâî. 1 ìåñòî (ìóæ÷èíû) Åâòóøåíêî À.Ê., äîöåíò êàôåäðû ÌÍÑ. 1 ìåñòî (æåíùèíû) Âîéêîâà Ê.Î., àññèñòåíò êàôåäðû ÌÏ. Øàõìàòû: 1 ìåñòî - ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà; 2 ìåñòî - ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè; 3 ìåñòî - ôàêóëüòåò ó÷åòíî-ôèíàíñîâûé. Èíäèâèäóàëüíîå ïåðâåíñòâî. Æåíùèíû: 1 ìåñòî - ×åðíàÿ À.Þ., ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè. Ìóæ÷èíû: 1 ìåñòî Ñòåõèí À.Ï., ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè. Êîìïëåêñíûé çà÷åò îáùåêîìàíäíûé: 1 ìåñòî - ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè (32 î÷êà); 2 ìåñòî - ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà (32 î÷êà); 3 ìåñòî - ñîòðóäíèêè óíèâåðñèòåòà (29 î÷êà); 4 ìåñòî - ôàêóëüòåò ïðàâà è ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ (10î÷êîâ); 5 ìåñòî - ôàêóëüòåò ó÷åòíî-ôèíàíñîâûé (9 î÷êîâ).

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!

Ôåâðàëü 2006 ã. ¹84-85/9-10

Âîëåéáîëüíûå áàòàëèè 8 êã - 1050 ðàç !

Ïîäà÷à - åùå ïîäà÷à!..

Øàõìàòíûé òóðíèð

Çà ñåêóíäó äî ãîëà Ó÷ðåäèòåëü: Äîíåöêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò óïðàâëåíèÿ. Ðåäàêòîð: Ðîìàí ØÅÂ×ÅÍÊÎ Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: Íèíà ÁÅËÎÓÑÎÂÀ Ôîòîêîððåñïîíäåíò: Åâãåíèÿ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ Àäðåñ ðåäàêöèè: 83015, ã. Äîíåöê, óë. ×åëþñêèíöåâ, 163à. Òåëåôîí: 304-82-14. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÄÖ ¹747 îò 16.02.94 ãîäà. Ãàçåòà èçäàåòñÿ íà ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ. Òèðàæ 1000 ýêç. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÞðÑåðâèñ», 83000, ã. Äîíåöê, óë. Àðòåìà, 97

За академічні знання №84-85, 9-10, лютий 2006  

news dsum edu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you