Page 1

Rachunek nr 3/2012 Data wystawienia: 2012-03-21 Data sprzedaŜy: 2012-03-21 Termin płatności: 2012-03-21 Metoda płatności: przelew Nabywca mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Sprzedawca Alicja Lisowska ul. Wrocławska 123/4 30-123 Kraków NIP: 700-123-345 Lp 1 2 3 4

Nazwa towaru tłumaczenie pisemne znaków tłumaczenie pisemne znaków tłumaczenie pisemne znaków tłumaczenie pisemne znaków

Razem Zapłacono Do zapłaty

ENG->POL pdf 537 716

Jedn usł

Ilość 1

Cena 21522,98

Wartość 21522,98

ENG->POL ppt 7 100

usł

1

284,19

284,19

ENG->POL doc 775 695

usł

1

31048,48

31048,48

ENG->POL xls 2 722

usł

1

108,95

108,95

52 964,60 PLN 0,00 PLN 52 964,60 PLN

Słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy

............................................................ osoba upowaŜniona do wystawienia

........................................................ osoba uprawniona do odbioru

Rachunek  

Nauka sporządzania dokumentów księgowych. Rachunek.