Page 1

AРГУМЕНТ ЕКОНОМСКИ

ekonomskisavet@dss.rs

број 14 | септембар 2009 | специално издање

Е кономски

с а в е т

Д емок р а т ске

Отво­ре­но пи­смо пред­сед­ни­ку Вла­де Ср­би­је Мир­ку Цвет­ко­ви­ћу

с т р а нке

Дугови за наредна поколења

Bлада заборавила Kосово

страна 2

с р б и ј е

страна 3

страна 4

кључни аргумент

Др Војислав Коштуница председник ДСС

ОД­ГО­ВОР­НОСТ ЗА УС­ПО­СТА­ВЉА­ЊЕ НО­ВЕ ВЛА­ДЕ Да­нас у Ср­би­ји наш на­род и на­ши гра­ ђа­ни ви­ше не­го до­бро ви­де и осе­ћа­ју да се при­ли­ке у зе­мљи стал­но по­гор­ша­ва­ју. Ви­де да Ср­би­ја про­па­да и да нам је др­ жа­ва због не­спо­соб­не, не­са­мо­стал­не и нео­д­го­вор­не вла­сти из­гу­би­ла сва­ку ори­ јен­та­ци­ју и на­шла се на стран­пу­ти­ци.

Са­да­шња власт, на­ста­ла на об­ма­на­ма, пре­ва­ра­ма и ла­жним обе­ћа­њи­ма по­ста­ ла је и са­ма за­ро­бље­ник по­ли­ти­ке ла­жи. Ме­ђу­тим, не мо­гу се оправ­да­ти ста­ре ла­жи ка­ко, са фор­ми­ра­њем ове Вла­де, Ср­би­ја по­ста­је ста­бил­на и про­спе­ри­тет­ на зе­мља, те власт не­ми­нов­но по­се­же за но­вим и но­вим пре­ва­ра­ма и об­ма­на­ма. Ка­да се по­ли­ти­ка за­сни­ва на ла­жи он­да се све ре­дом у зе­мљи ру­ши и пу­сто­ши. Не­ма твр­до обе­ћа­ног Фи­ја­та, не­ма бес­ плат­н их ак­ци­ја, не­ма сто­ти­не хи­ља­да но­в их рад­н их ме­с та, али за­то има­м о Еулекс за ју­жну по­кра­ји­ну, а про­тив­у­ став­ни и ан­ти­др­жав­ни Ста­тут за се­вер­ну по­кра­ји­ну. Власт не­ма еко­ном­ску по­ли­ти­ку ко­јом би са­чу­ва­ла до­ма­ћу при­вре­ду, већ про­ па­ганд­но ве­ли­ча сво­је то­бо­же спа­со­но­ сне еко­ном­ске ме­ре, иако сва­ким да­ном по­ста­је све очи­глед­ни­је да срп­ска при­

вре­да ср­ља у про­паст. Дра­ма­ти­чан је пад про­из­вод­ње, пад спољ­но­тр­го­вин­ске раз­ ме­не за ви­ше од 30 од­сто, а бу­џет Ср­би­ је је оче­ру­па­на пра­зна ка­са и по­ред два ре­ба­лан­са, па је по­треб­но ура­ди­ти још је­ дан. Има­мо сва­ко­днев­на от­пу­шта­ња рад­ ни­ка, бло­ка­ду ви­ше од 60.000 пред­у­зе­ћа, уга­ше­них ви­ше од 10.000 за­нат­ских рад­ њи, но­ва за­ду­жи­ва­ња зе­мље од пре­ко 900 ми­ли­о­на евра, има­мо но­ве по­ре­зе и на­ме­те. По­ред ве­ли­ких еко­ном­ских про­ бле­ма зе­мља ула­зи и у озбиљ­на и бол­на со­ци­јал­на ис­ку­ше­ња ко­ја власт не мо­же ре­ша­ва­ти но­вим ла­жним обе­ћа­њи­ма. За­то ка­да на јед­ној стра­ни, има­те власт ко­јој је све по­та­ман а, на дру­гој стра­ни, на­род ко­ји је­два са­ста­вља крај са кра­јем, има­мо од­го­вор­ност је да пре­ду­зме­мо све де­мо­крат­ске ме­ре ка­ко би што пре би­ла ус­по­ста­вље­на но­ва Вла­да. Сва­ки но­ви дан тра­ја­ња ове не­спо­соб­не и нео­ д­го­вор­не вла­сти је гу­би­так за Ср­би­ју.

НА­РОД ПЛА­ЋА ЦЕ­НУ И

сто­ри­ја се по­на­вља, али сва­ки пут све ви­ше ко­шта. Др­жа­ву и на­род игра­ње са ММФ ко­шта­ло је пет ме­се­ци јер вла­да за то вре­ме ни­је учи­ни­ла ни­јед­ну су­штин­ску про­ме­ну у по­гле­ду ис­пу­ ње­на оба­ве­за пре­ма уго­во­ру ко­ји је за­кљу­чи­ла са овом фи­нан­ сиј­ском ин­сти­ту­ци­јом. Још увек не по­сто­ји ја­сна стра­те­ги­ја са ко­јом Вла­да пре­го­ва­ра са пред­став­ни­ци­ма ММФ ве­за­но за из­ме­ не усло­ва под ко­јим је Ср­би­ји одо­брен фи­нан­сиј­ски аран­жман, још увек ни­су пред­ло­же­не „из­ба­ла­ни­сра­не и ве­ро­до­стој­не ме­ре за по­сти­за­ње фи­скал­не одр­жи­во­сти“, али што је још стра­шни­је, ми­ни­стри још увек по­ка­зу­ју да уоп­ште не раз­го­ва­ра­ју ме­ђу со­ бом, па сва­ко у јав­ност из­ла­зи са лич­ним пред­ло­зи­ма и иде­ја­ма. Раз­го­во­ри са ММФ ли­че на све дру­го, осим на раз­го­во­ре у ко­ји­ ма уче­ству­је јед­на озбиљ­на и од­го­вор­на вла­да. Да­кле, по­зи­ци­ ја вла­де оста­ла је ап­со­лут­но не­про­ме­ња у од­но­су на пе­ри­од из мар­та ове го­ди­не, што прак­тич­но зна­чи да је Ср­би­ја из­гу­би­ла про­шлих пет ме­се­ци. У вре­ме­ну кри­зе, ка­да је са­мо је­дан дан до­во­љан да се еко­ном­ски по­ка­за­те­љи пре­вр­ну на­о­пач­ке, пет ме­се­ци пред­ста­вља ве­о­ма дра­го­цен пе­ри­од вре­ме­на. До­во­љан да се на осно­ву пре­у­зе­тих оба­ве­за из прет­ход­не рун­де пре­го­ во­ра до­не­се стра­те­ги­ја ко­јом ће се за­и­ста оства­ри­ти уште­да у бу­џе­ту, пр­вен­стве­но по­чев­ши од сма­ње­ња бро­ја ми­ни­стар­ста­ва и ре­фор­ме др­жав­на упра­ве по прин­ци­пу ефи­ка­сно­сти и еко­но­ мич­но­сти. Уме­сто то­га, си­ту­а­ци­ја је оста­вље­на да про­кљу­ча, па

да­нас има­мо рад­ни­ке на пру­га­ма, ту­че у фа­брич­ким кру­го­ви­ма, па и по­ку­ша­је са­мо­у­би­ста­ва ис­пред скуп­шти­не. За пет ме­се­ци, си­ту­а­ци­ја у зе­мљи је до те ме­ре за­о­штре­на, да је пи­та­ње да ли ће но­вац за „очу­ва­ње ма­кро­е­ко­ном­ске ста­бил­но­сти“ уоп­ште и би­ти од не­ке ко­ри­сти да у сеп­тем­бру спре­чи­мо со­ци­јал­ну ка­та­ стро­фу у Ср­би­ји.


| Демократска странке србије | Економски савет |

ЕКО­НОМ­СКИ СА­ВЕТ У КРУ­ШЕ­bцУ

Уводник

Др Ненад Поповић председник Економског савета ДСС

Отво­ре­но пи­смо пред­сед­ни­ку Вла­де Ср­би­је Мир­ку Цвет­ко­ви­ћу По­што­ва­ни го­спо­ди­не пред­с ед­н и­че Вла­де, Пре тач­н о го­д и­н у да­н а, по­ш то­в а­н и пред­с ед­н и­ч е Вла­де, Ви сте ис­п о­љ и­л и спрем­ност и хра­брост да ка­же­те да ”суд о ра­ду ове Вла­де тре­ба до­но­си­ти на осно­ву чи­ње­ни­ца, а не на осно­ву пре­ду­ бе­ђе­ња”. На­дам се да ће­те да­нас та­ко­ђе има­ти хра­бро­сти да чу­је­те те чи­ње­ни­це и што је још ва­жни­је, да по­сле то­га по­сту­ пи­те она­ко ка­ко од­го­во­ран чо­век, су­о­чен са соп­стве­ним не­у­спе­хом, је­ди­но и мо­же да по­сту­пи. Да­кле, го­во­ри­мо са­мо о чи­ње­ни­ца­ма: 1. Обе­ћа­ли сте сва­ком гра­ђа­ни­ну Ср­би­је по хи­ља­ду евра од бес­плат­них ак­ци­ја – ни­сте ис­пу­ни­ли! 2. Обе­ћа­ли сте да ће Фи­јат уло­жи­ти у За­ста­ ву 700 ми­ли­он ­ а евра – ни­сте ис­пу­ни­ли! 3. Обе­ћа­ли сте отва­ра­ње 200 хи­ља­да но­ вих рад­них ме­ста – ни­сте ис­пу­ни­ли! 4. Обе­ћа­ли сте да ће пен­зи­је по­ра­сти на ни­во од 70 од­сто од ни­воа про­сеч­не пла­те – ни­сте ис­пу­ни­ли! 5. Обе­ћа­ли сте со­ци­јал­но од­го­вор­ну вла­ ду, а бли­зу 100 хи­ља­да љу­ди у Ср­би­ји не мо­же да ове­ри здрав­стве­не књи­жи­ це – ни­сте ис­пу­ни­ли! 6. Обе­ћа­ли сте мре­жу ауто­пу­те­ва кроз Ср­би­ју, а ни­је­дан ауто­пут ни­је по­чео да се гра­ди – ни­сте ис­пу­ни­ли! 7. Обе­ћа­ли сте уки­да­ње ви­за за гра­ђа­не Ср­ би­је и при­ме­ну ССП – ни­сте ис­пу­ни­ли! 8. Обе­ћа­ли сте убр­за­не европ­ске ин­те­ гра­ци­је, а већ го­ди­ну да­на пут Ср­би­је у ЕУ је за­мр­знут – ни­сте ис­пу­ни­ли! 9. Обе­ћа­ли сте да ће кра­јем 2008. или по­чет­ком 2009. го­ди­не Ср­би­ја до­би­ти ста­тус кан­ди­да­та за ула­зак у ЕУ – ни­сте ис­пу­ни­ли! 10. Обе­ћа­ли сте да ће­те бра­ни­ти Ко­со­во, а при­зна­ли сте Еулекс ко­ји пра­ви ла­ жну др­жа­ву Ко­со­во – ни­сте ис­пу­ни­ли! 11. Обе­ћа­ли сте ста­бил­ност Ср­би­је, а усво­ јен је про­тив­у­став­ни пред­лог Ста­ту­та Вој­во­ди­не – ни­сте ис­пу­ни­ли! 12. Обе­ћа­ли сте пад сто­пе не­за­по­сле­но­ сти на 11. 9 по­сто, а број не­за­по­сле­них у Ср­би­ји по­рас­тао је на бли­зу ми­ли­он

љу­ди – ни­сте ис­пу­ни­ли! 13. Ин­ду­стриј­ска про­из­вод­ња у Ср­би­ји па­ла је у про­се­ку за 22,01 од­сто у од­ но­су на про­шлу го­ди­ну 14. Број не­л и­к вид­н их пред­у ­з е­ћ а по­ рас­тао је на пре­ко 60.000, а 30.000 пред­у­зе­ћа на­ла­зи се пред сте­ча­јем 15. На­ја­ви­ли сте раст бру­то дру­штве­ног про­из­во­да од 7 по­сто, а већ са­да се зна да ће пад би­ти пре­ко пет по­сто 16. Јед­но­стра­ном при­ме­ном пре­ла­зног тр­го­вин­ског спо­ра­зу­ма са ЕУ сти­му­ ли­ш у се ино­с тра­н и про­и з­в о­ђ а­ч и, уме­с то до­м а­ћ их, а др­жав­н и бу­џ ет ће због гу­бит­ка при­хо­да од ца­ри­на и дру­гих при­хо­да би­ти оште­ћен за ви­ ше од 300 ми­ли­о­на евра 17. Курс евра по­рас­тао је за пре­ко 20 по­ сто у од­но­су на курс из ју­ла про­шле го­ди­не 18. Спољ­ни дуг др­жа­ве и при­вре­де Ср­би­ је ће до кра­ја го­ди­не би­ти по­ве­ћан са 17,9 на 27,5 ми­ли­јар­ди евра што зна­чи ве­ће за­ду­жи­ва­ње Ср­би­је за 9.6 ми­ли­ јар­ди евра 19. Де­фи­цит у бу­џе­ту по­ве­ћан је са про­ шло­го­д и­ш њих 45 на 70 ми­л и­ј ар­д и ди­на­ра 20. Из­два­ја­ња за пен­зи­је из бу­џе­та по­ ве­ћа­на су са про­шло­го­ди­шњих 137 на 213 ми­ли­јар­ди ди­на­ра, чи­ме је удео бу­џе­та у фон­ду за ис­пла­ту пен­зи­ја до­сти­гао ско­ро 50 по­сто, што ука­зу­је да је Фонд ПИО пред ко­лап­сом. 21. Бен­зин у Ср­би­ји ко­шта 103,71 ди­нар и нај­ску­пљи је у ре­ги­о­ну, а Ср­би­ја има нај­ве­ће уче­шће ак­ци­за и по­ре­за у це­ ни го­ри­ва у Евро­пи, од чак 60 од­сто 22. Це­на га­са за до­ма­ћин­ства по­ве­ћа­на је чак за 60 од­сто 23. Це­на прет­пла­те у фик­сној те­ле­фо­ни­ ји уве­ћа­на је за 160 од­сто, а це­на им­ пул­са за 33 од­сто 24. Це­не са­о­бра­ћај­них услу­га по­ра­сле су за 30 од­сто 25. Це­не пре­храм­бе­них про­из­во­да по­ра­ сле су у про­се­ку за 15 од­сто То су чи­ње­ни­це го­спо­ди­не пред­сед­ни­че Вла­де. Од ових чи­ње­ни­ца не мо­же­те да по­бег­не­те јер су оне ре­ал­ност у Ср­би­ ји. То је ре­зул­тат јед­но­го­ди­шњег ра­да Ва­ше Вла­де. За­то је за Ср­би­ју, за ње­не гра­ђа­не, па и за Вас лич­но нај­бо­ље да ура­ди­те оно што мо­ра­те да ура­ди­те, а то је да под­не­се­те остав­ку. Ова Вла­да, по­ сле ових чи­ње­ни­ца, јед­но­став­но мо­ра да оде јер је то у ин­те­ре­су Ср­би­је. И то ви­ше не мо­же­те да из­бег­не­те. Пи­та­ ње је са­мо да ли ће­те би­ти до­вољ­но од­ го­вор­ни да то ура­ди­те од­мах, или ће Ва­ ша Вла­да за­рад го­лог оп­стан­ка на вла­сти на­не­ти још не­са­гле­ди­ве ште­те Ср­би­ји. С по­што­ва­њем, др Не­над По­по­вић, пред­сед­ник Еко­ном­ ског са­ве­та ДСС Бе­о­град, 1. јул 2009. го­ди­не

| 2 | број 14 | септембар 2009 | специално издање

ВЛА­ДА НА­СТА­ВЉА СА ПО­ЛИ­ТИ­КОМ ЛА­ЖИ И ОБ­МА­НА

„Но­ве ме­ре вла­де су из­раз ње­не по­ли­ти­ ке ла­жи и об­ма­на и оне не­ће ре­ши­ти ни­је­ дан про­блем срп­ске при­вре­де“ ре­че­но је на три­би­ни одр­жа­ној 28. ма­ја 2009 го­ди­не у Кру­шев­цу на ко­јој је чла­но­ви­ма стран­ке, ло­ кал­ним при­вред­ни­ци­ма и гра­ђа­ни­ма пред­ ста­вљен еко­ном­ски про­грам ДСС у усло­ви­ма кри­зе. Уче­сни­ци три­би­не су упу­ти­ли кри­ ти­ке на пред­ло­же­не­ме­ре вла­де и за­кљу­чи­ ли да је др­жа­ва до са­да за по­моћ при­вре­ди из­дво­ји­ла ма­ње од 100 ми­ли­о­на евра, што је „ма­ње чак и од су­ме ко­ју је за по­моћ сво­ јој при­вре­ди из­дво­ји­ла Ал­ба­ни­ја“. „Др­жа­ва тре­ба да до­не­се стра­те­ги­ју за бор­бу про­тив кри­зе за­сно­ва­ну на по­ве­ћа­њу по­тро­шње и оби­ма при­вред­не ак­тив­но­сти“ из­ја­вио је Не­над По­по­вић, пред­сед­ник Еко­ном­ског са­ ве­та ДСС и ука­зао на то да др­жа­ва тре­ба да ула­же у сек­то­ре гра­ђе­ви­не и по­љо­при­вре­ де као гра­не ко­је за­по­шља­ва­ју нај­ве­ћи број до­ма­ћих пред­у­зе­ћа и рад­ни­ка.Оку­пље­ним чла­но­ви­ма и сим­па­ти­зе­ри­ма ДСС су се по­ ред Не­на­да По­по­ви­ћа обра­ти­ли и Бра­ни­мир Трај­ко­вић, члан ши­рег са­ста­ва Еко­носмког са­ве­та ДСС и Дра­ган Аздеј­ко­вић, пред­сед­ ник Град­ског од­бо­ра ДСС Кру­ше­вац.


| Демократска странке србије | Економски савет |

ПО­РУ­КА ИЗ ЛЕ­СКОВ­ЦА

БОР­БА ЗА ОД­ЛА­ЗАК ОВЕ ВЛА­СТИ, БОР­БА ЗА СР­БИ­ЈУ Пред ви­ше од 150 гра­ђа­на Ле­сков­ца и оп­ шти­на из пчињ­ског окру­га, на про­мо­ци­ји Про­гра­ма раз­во­ја Ср­би­је у усло­ви­ма еко­ ном­ске кри­зе, одр­жа­ној 17. ју­на 2009 го­ди­не по­ру­че­но је „Бор­ба за од­ла­зак ове вла­сти је бор­ба за Ср­би­ју!“ При­сут­ни при­вред­ни­ци из овог кра­ја су из­ра­зи­ли за­бри­ну­тост за ста­ ње у ко­јем се да­нас на­ла­зе срп­ска при­вре­да и еко­но­ми­ја, због чи­ње­ни­це да је про­из­вод­ ња у стал­ном па­ду, да не­за­по­сле­ност ра­сте, а да зе­мља је до­ве­де­на у по­ло­жај да за­ви­си ис­кљу­чи­во од по­мо­ћи ММФ-а. Пре­зен­ту­ју­ ћи Про­грам, др Не­над По­по­вић је на­вео да је вла­да пот­пу­но дез­о­ри­јен­ти­са­на и да као та­ква пред­ста­вља нај­ве­ћу опа­сност за гра­ ђа­не Ср­би­је у вре­ме­ну кри­зе. „Власт лу­та од ме­ра до ме­ра, не­спо­соб­на да фор­му­ли­ше од­го­во­ре на кри­зу, а по­сле­ди­це та­кве дез­о­ ри­јен­ти­са­но­сти све ду­бље гу­ра­ју у не­из­ве­ сност гра­ђа­не и при­вре­ду Ср­би­је“ из­ја­вио је

По­по­вић. На три­би­ни у Ле­сков­цу уче­ство­ва­ ли су Јо­ван Па­ла­лић, пред­сед­ник ИО ДСС и Алек­сан­дар Пеј­чић, члан Из­вр­шног од­бо­ра ДСС и по­сла­ник у На­род­ној скуп­шти­ни. „Ова вла­да еко­ном­ски је опу­сто­ши­ла Ср­би­ју и за­

то нам је по­треб­но на­ци­о­нал­но оку­пља­ње и из­бор но­ве вла­де чи­ји ће пр­ви за­да­так би­ти еко­ном­ски опо­ра­вак Ср­би­је, а по­себ­но опо­ ра­вак ње­них не­раз­ви­је­них под­руч­ја“, ре­као је Пеј­чић окупљеним грађанима.

косовска митровица

Пријепоље

влада заборавила косово

ПРО­МО­ВИ­САН ЕКО­НОМ­СКИ ПРО­ГРАМ У ПРИ­ЈЕ­ПО­ЉУ

У Ко­сов­ској Ми­тро­ви­ци је 27. ју­на 2009 го­ди­не, уочи ве­ли­ког пра­зни­ка Ви­дов­да­на, одр­жа­на три­би­на на ко­јој је пред­ста­вљен еко­ном­ски про­грам ДСС. „Ак­ту­ел­на власт пот­пу­но је за­бо­ра­ви­ла Ко­со­во и Ме­то­хи­ју и не чи­ни ни­шта да по­бољ­ша еко­ном­ски и со­ ци­јал­ни по­ло­жај Ср­ба у ју­жној по­кра­ји­ни“

по­ру­че­но је са ску­па ко­ме је при­су­тво­ва­ло ви­ше од 120 чла­но­ва и сим­па­ти­зе­ра стран­ ке.Кон­ста­то­ва­на је чи­ње­ни­ца да пре­ми­јер од по­чет­ка свог ман­да­та ни­је био у по­се­ти ју­жној срп­ској по­кра­ји­ни и да је то „још је­ дан по­ка­за­тељ од­но­са ак­ту­ел­не вла­сти пре­ ма пи­та­њу Ко­со­ва и Ме­то­хи­је“. Го­во­ре­ћи на три­би­ни, Не­над По­по­вић је на­гла­сио да је не­за­ви­сно Ко­со­во „ап­со­лут­но еко­ном­ски нео­др­жи­во“. „Без сна­жне ин­те­гри­са­но­сти при­вре­де Ко­со­ва и Ме­то­хи­је у еко­ном­ске то­ ко­ве Ср­би­је, ни­је мо­гу­ће ство­ри­ти усло­ве за одр­жив еко­ном­ски раз­вој ове те­ри­то­ри­је“, на­вео је По­по­вић и до­дао да је Ко­со­во да­нас „при­вред­ни ге­то“, где два ми­ли­о­на љу­ди жи­ ви „без би­ло ка­кве еко­ном­ске пер­спек­ти­ве“. На три­би­ни су уче­ство­ва­ли Ву­ко Ан­то­ни­ је­вић, пот­пред­сед­ник ДСС и Мар­ко Јак­шић, члан Глав­ног од­бо­ра ДСС.

ННа три­би­ни одр­жа­ној у При­је­по­љу 30. ју­на 2009. го­ди­не при­ли­ком про­мо­ци­је еко­ ном­ског про­гра­ма ДСС, ре­че­но је да је „За ма­ње од го­ди­ну да­на власт Ср­би­ју ба­ци­ла на ко­ле­на. По­ве­ћа­на је не­за­по­сле­ност, сма­ ње­на про­из­вод­ња, а зе­мља је до­ве­де­на у по­ло­жај да мо­ли за по­моћ ММФ“. Обра­ћа­ ју­ћи се при­сутнм чла­но­ви­ма и сим­па­ти­зе­ ри­ма ДСС, пред­сед­ник ЕС ДСС је на­гла­сио да стар­те­шки пра­вац за сва­ку бу­ду­ћу вла­ду мо­ра да бу­де „ин­тен­зив­ни раз­вој до­ма­ће при­вре­де“ и да се је­ди­но та­ко мо­же обез­бе­ ди­ти еко­ном­ски про­спе­ри­тет Ср­би­је. Го­во­ ре­ћи о ло­кал­ним еко­ном­ским про­бле­ми­ма, уче­сни­ци три­би­не су на­гла­си­ли да је вла­да, ти­ме што је сма­њи­ла тран­сфе­ре из бу­џе­та за ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, оста­ви­ла без по­сла ло­кал­на пред­у­зе­ћа и љу­де ко­ји су у њи­ма за­по­сле­ни. За­кљу­че­но је да др­жа­ва тре­ба да по­ве­ћа­ва по­тро­шњу и обим при­вред­не ак­тив­но­сти у усло­ви­ма кри­зе, а да пред­ло­ же­ним сма­ње­њем тран­сфе­ра из бу­џе­та, она са­мо до­при­но­си да­љем по­ни­ра­њу срп­ске еко­но­ми­је. На про­мо­ци­ји су уче­ство­ва­ли Ву­ко­сав То­ма­ше­вић, пред­сед­ник Оп­штин­ ског од­бо­ра ДСС из При­је­по­ља, Ве­ли­мир Га­ври­ло­вић члан ЕС ДСС, Ра­де Бу­ла­то­вић, пре­дед­ник Од­бо­ра за без­бед­ност ДСС и Јо­ ван Па­ла­лић, пред­сед­ник ИО ДСС.

број 14 | септембар 2009 | специално издање| 3 |


| Демократска странке србије | Економски савет |

СОМБОР

ГРАЂАНИ ЖИВЕ ТЕЖЕ И НЕИЗВЕСНИЈЕ НЕГО ПРЕ ГОДИНУ ДАНА

“Жи­вот сва­ког гра­ђа­ни­на у Ср­би­ји је мно­ го те­жи и не­из­ве­сни­ји не­го пре го­ди­ну да­на и то је ре­ал­ност ко­ју нам је до­не­лаго­ди­шњи­ ца ра­да ове вла­де.“ за­кљу­че­но је на три­би­ни у Сом­бо­ру где је пред­ста­вљен Еко­ном­ски про­грам стран­ке у усло­ви­ма кри­зе. На ску­пу је на­гла­ше­но да ак­ту­ел­на вла­да ни­је ис­пу­ ни­ла ни­шта од оно­га што је обе­ћа­ла гра­ђа­

БЕ­О­ГРАД

ни­ма и из­ра­же­на је за­бри­ну­тост због те­шке еко­ном­ске си­ту­а­ци­је у ко­јој се да­нас на­ла­зе при­вре­да и гра­ђа­ни Ср­би­је. Др Не­над По­по­ вић је, у при­лог овим тврд­ња­ма ре­као да је „Ин­ду­стриј­ска про­из­вод­ња па­ла је у про­се­ку 22 по­сто у од­но­су на про­шлу го­ди­ну, број не­ ли­квид­них пред­у­зе­ћа по­рас­тао је на 60.000, а бли­зу ми­ли­он љу­ди у Ср­би­ји је не­за­по­сле­но“.

На три­би­ни у Сом­бо­ру уче­ство­вао је и др Зо­ ран Лон­чар, пред­сед­ник По­кра­јин­ског од­бо­ ра ДСС, ко­ји је упу­тио кри­ти­ку Из­вр­шном ве­ ћу Вој­во­ди­не по­во­дом го­ди­шњи­це ра­да овог те­ла. „Ста­ње у при­вре­ди Вој­во­ди­не да­нас из­ гле­да та­ко да је ви­ше од 18.000 при­вред­них дру­шта­ва у бло­ка­ди, да се днев­но га­си по не­ ко­ли­ко пред­у­зе­ћа, а да су штрај­ко­ви по­ста­ли ре­дов­на по­ја­ва“, ре­као је Лон­чар и до­дао да су за та­кво ста­ње нај­од­го­вор­ни­ји пред­став­ ни­ци вла­сти у Вој­во­ди­ни. Он је на­гла­сио да је број не­за­по­сле­них у Вој­во­ди­ни до­сти­гао ви­ше од 203.000 гра­ђа­на и да се оче­ку­је да ће тај број по­ра­сти још за 25.000 до кра­ја го­ ди­не.На три­би­ни у Сом­бо­ру уче­ство­ва­ли су и Ра­до­мир На­у­мов, члан Еко­носмког са­ве­та ДСС и Жељ­ко То­мић, по­сла­ник ДСС у На­род­ ној скуп­шти­ни, ко­ји је оп­ту­жио вла­ду да ни­је до­не­ла аде­кват­не ме­ре за бор­бу про­тив кри­ зе и да уме­сто ре­ал­не по­ли­ти­ке, во­ди „по­ли­ ти­ку ла­жи и об­ма­на“.

ИЗ­БО­РИ СУ ЈЕ­ДИ­НИ НА­ЧИН ДА СЕ ИЗ­БЕГ­НЕ СО­ЦИ­ЈАЛ­НА И ЕКО­НОМ­СКА КА­ТА­СТРО­ФА Ли­дер Но­ве Ср­би­је Ве­ли­мир Илић и пред­сед­ник ЕС ДСС Не­над По­по­вић су по­во­дом пр­ве го­ди­не ман­да­та Вла­де, на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре у Кнез Ми­ха­и­ло­вој, по­зва­ли пре­ми­је­ра и чла­но­ве Вла­де да под­не­су остав­ку, оце­нив­ши да Ср­би­ји пре­ти со­ци­јал­на и еко­ном­ска ка­та­стро­фа ако се не рас­пи­шу но­ви из­бо­ри. „Ова вла­да из­у­зет­но је нео­ д­го­вор­на. Све ин­ве­сти­ци­је су ста­ле, ра­до­ви су ста­ли, це­ла Ср­би­ја сто­ји, не ра­ди се, не про­из­во­ди се, си­ту­а­ци­ја је те­шка и го­спо­ди­не Цвет­ко­ви­ћу, ако имаш обра­за и по­ште­ња ура­ди оно што је Са­на­дер ура­дио“, ре­као је Илић. Пре­ма ре­чи­ма По­по­ви­ћа, ко­а­ли­ци­ја ДСС-НС упу­ти­ла је да­нас пи­смо пре­ми­је­ру Цвет­ко­ви­ћу по­во­дом го­ди­шњи­це ра­да ње­го­ ве вла­де, у ко­ме су у 25 та­ча­ка на­ве­де­на сва обе­ћа­ња ко­ја вла­да ни­је ис­пу­ни­ла. За­кљу­ че­но је да Ср­би­ју оче­ку­је „ка­та­стро­фал­на је­сен“. „25 чи­ње­ни­ца у отво­ре­ном пи­сму ви­ше је не­го до­вољ­но да Вла­да да­нас под­не­се остав­ку и да до­ђу но­ви љу­ди ко­ји ће бри­ну­ти о гра­ђа­ни­ма Ср­би­је јер се зе­мља на­ла­зи пред со­ци­јал­ном екс­пло­зи­јом“, ре­као је По­по­вић. У окви­ру кон­фе­рен­ци­је за но­ви­на­ре, омла­ди­на ДСС је спро­ве­ла ан­ке­ту ме­ђу гра­ђа­ни­ма о сте­пе­ну (не)за­до­вољ­ства ра­дом ак­ту­ел­не Вла­де. „Отво­ре­но пи­смо и ре­зул­та­те ан­ке­те ће­мо су­тра до­ста­ви­ти пре­ми­је­ру, ка­ко би се и сам уве­рио у чи­ње­ни­це о то­ме ко­ли­ко је Вла­да ко­јом пред­се­да­ва ло­ша, те шта гра­ђа­ни ми­сле о ње­ном ка­та­стро­фал­ном учин­ку у прет­ход­них го­ди­ну да­на „ из­ја­вио је Дра­ган Да­ни­чић, пред­сед­ник Омла­ди­не ДСС.

АНАЛИЗА

ДУ­ГО­ВИ ЗА НА­РЕД­НА ПО­КО­ЛЕ­ЊА Пре­ма по­да­ци­ма Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја уку­пан јав­ни дуг кра­јем ју­ла ове го­ди­не до­сти­гао је 9, 69 ми­ли­јар­ди евра, што пред­ста­вља по­ве­ћа­ње од 908 ми­ли­о­на евра у од­но­су ја­ну­ар. На осно­ву про­јек­ци­ја да­тих у стра­те­шком до­ку­мен­ ту еко­ном­ске по­ли­ти­ке, од­но­сно Ме­мо­ран­ду­му о бу­џе­ту за 2010 са про­јек­ци­ја­ма за 2011-2012 го­ди­ну, план ак­ту­ел­не Вла­ де је да се уку­пан јав­ни дуг у 2009 го­ди­ни по­ве­ћа за 1,34 ми­ ли­јар­де евра или за це­лих 15% у од­но­су на прет­ход­ну го­ди­ну. Струк­ту­ру овог пла­на по­ве­ћа­ња чи­не ди­рект­на за­ду­жи­ва­ња др­жа­ве, за­тим за­ду­жи­ва­ње јав­них пред­у­зе­ћа, ко­ји­ма је др­ жа­ва га­рант за ис­пу­ње­ње оба­ве­за по кре­ди­ту, као и про­да­ја др­жав­них за­пи­са. На осно­ву ово­га на­ме­ћу се број­на пи­та­ња. Да ли др­жа­ва има ја­сну стра­те­ги­ју за­ду­жи­ва­ња у овој и у на­ ред­ним го­ди­на­ма? Ко­ји еко­ном­ски оправ­да­ни раз­ло­зи сто­је иза про­јек­то­ва­ња по­ве­ћа­ња за­ду­же­но­сти јав­ног сек­то­ра у

| 4 | број 14 | септембар 2009 | специално издање

Ср­би­ји? Да ли ће др­жа­ва, ко­ја се не мо­же по­хва­ли­ти ефи­ка­ сно­шћу и еко­но­мич­но­шћу мо­ћи да вра­ти ду­го­ве, ка­да до­спе­ ју за на­пла­ту? Чи­ни се да је за ак­ту­ел­не кре­а­то­ре еко­ном­ске по­ли­ти­ке у Ср­би­ји ма­ње ва­жно да ли је за­ду­жи­ва­ње одр­жи­ во или не, да ли су раз­ло­зи због ко­јих се др­жа­ва за­ду­жу­је оправ­да­ни или не. Уоста­лом, нај­ве­ћи део нов­ца до­би­је­ног пу­тем еми­си­је др­жав­них за­пи­са се ко­ри­сти за по­кри­ва­ње ра­сту­ћег де­фи­ци­та бу­џе­та, да­кле за фи­нан­си­ра­ње те­ку­ћих рас­хо­да на­ста­лих упра­во због не­спо­соб­но­сти да се јав­ним фи­нан­си­ја­ма упра­вља на ра­ци­о­на­лан и за усло­ве еко­ном­ске кри­зе, при­ме­рен на­чин. Ме­ђу­тим, оно што нај­ви­ше бри­не је­сте уоч­љи­во од­су­ство све­сти о то­ме да ли ова ге­не­ра­ци­ја по­ли­ти­ча­ра на вла­сти има пра­во да на­ред­ним по­ко­ле­њи­ма оста­ви ду­го­ве ко­ји су по­сле­ди­ца нео­дг­ о­вор­но­сти и не­спрем­ но­сти да се осло­бо­де ра­сип­нич­ких на­ви­ка.

Економски аргумент бр. 14  

Економски Савет Демократске Странке Србије: Економски аргумент бр. 14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you