Page 1

NEXT STEP

Dansk Squash Forbunds klubudviklingsplan: P책 vej mod idealklubben


Q & A NEXT STEP Hvad er NEXT STEP?

Et 4-årigt projekt med fokus på klubudvikling og træneruddannelse

Hvad er formålet med NEXT STEP?

At skabe velfungerende klubber, som kan varetage talentudvikling og elitearbejde i Dansk Squash i samarbejde med forbundet. Projektet skal også medvirke til at skabe en bedre trænerkultur i Dansk squash, og derfor bliver træneruddannelserne revideret og nye kurser tilbydes allerede nu. Klubberne i NEXT STEP skal stræbe mod at blive en idealklub, der er med til at sætte standarden for, hvordan en squashklub i Danmark kan fungere både på det organisatoriske, økonomiske og sportslige plan. NEXT STEP vil hjælpe klubber med at forbedre sig på alle disse områder. Det er ambitionen at klubber i NEXT STEP kommer til at sætte fokus på klubudvikling og på at skabe en god træningskultur for alle. Derfor er det ikke kun elite og talenter, som får gavn af projektet. Når NEXT STEP afsluttes er deltagerklubberne forandret og kommer til at sætte standarden for Dansk Squash. Det første skridt i retningen mod idealklubben er at tilmelde din klub NEXT STEP.

Hvornår starter det?

Det er allerede i gang. I 2009 blev der udviklet nye træneruddannelser i forbundet. Prøv de nye kurser allerede nu og bliv en bedre træner. Trænerkursus 1 er for alle klubtrænere, der vil forbedre deres generelle viden om squash og lære nyt om teknik, taktik, fysisk træning og rollen som træner. Træner 2 udbydes første gang i efteråret 2010. Fra 2010 til 2013 er det klubudvikling, som er projektets fokusområde.

Hvem kan deltage i klubudviklingsprojekterne?

Klubber med interesse i at løfte talentudviklingen, rekrutteringsindsatsen og elitearbejdet kan deltage. Men også klubber der gerne vil gøre en forskel på andre områder kan deltage. Det kræver hårdt arbejde, hvor temaer, som bredt vil kunne forandre klubben, bliver taget op. I kan fx komme til at lave en klubanalyse og forholde jer til klubbens værdier. I vil også komme til at 2


udarbejde handlingsplaner og strategioplæg samt lave analyser og politikker. Tiltagene aftales i samarbejde med klubberne på en workshop med en konsulent og gennemarbejdes derefter ved flere møder og workshops.

Hvad vil det kræve af os at deltage i klubudviklingsprojekterne?

Projektet kommer til at omkalfatre mange af klubbens arbejdsmetoder og måske medføre en ny opfattelse af klubben og dens aktører: Nysgerrighed og gå på mod er derfor et krav. Projektet kræver en ihærdig indsats i klubben; til gengæld får I mulighed for virkelig at flytte jer som klub på alle områder. I får konsulenthjælp til at udvikle de organisatoriske, økonomiske og sportslige ambitioner. Interesserede klubber vil blive organiseret ud fra ambitionsniveau og region, så der vil blive udpeget enkelte lokale klubber, der skal fungere som fyrtårne i projektet. Vi kalder dem for ”idealklubber”. Idealklubben forpligter sig til at gennemgå en omfattende og inspirerende klubudvikling over 9 – 12 måneder. Når projektet afsluttes er det disse klubber, som vil være

www.squashpics.com 3


rustet til at kunne varetage opgaver som nationale og regionale træningscentre i squash. Andre klubber kan tilknyttes projektet i mindre omfang. Disse klubber kalder vi for ”Satellitklubber”. De skal danne netværk med idealklubben i deres lokalområde og gennemgå deres eget klubudviklingsforløb dog i et mindre format. De får muligheden for at få konsulenthjælp og deltage i udvalgte forløb sammen med idealklubben. NEXT STEP skal sende Dansk Squash i kredsløb om en ny udvikling, hvor både idealklub, satellitklub og forbund rækker efter stjernerne.

Hvem skal vi kontakte for at være med?

Kontakt udviklingskonsulenten i forbundet for at høre nærmere. Der vil komme mere information løbende. Følg med på www.dsqf.dk Klubber der gerne vil være med i projektet skal kontakte udviklingskonsulenten. Klubber der kan være interesserede deltagere i projektet kontaktes desuden direkte af udviklingskonsulenten. Interesserede klubber får derefter besøg af konsulenten, hvor konceptet for klubudviklingen præsenteres og aftales. Forud for et klubbesøg kan klubben udfylde et spørgeskema, som kan danne ramme om mødet.

Hvor får vi mere information?

I kan kontakte udviklingskonsulenten for at høre mere eller tilmelde jer til projektet.

KRAV til klubber i NEXT STEP Klubber som deltager i NEXT STEP får gratis konsulenthjælp og mulighed for at udvikle klubben på alle områder. For at deltage i NEXT STEP som idealklub skal klubben forpligte sig på at ville gennemføre flere af følgende opgaver. Dette vil komme til at foregå i en periode over 9 – 12 måneder i et forløb der varer ca. 90 timer. For satellitklubberne omfatter forløbet ca. 25 timer over samme tidsrum. For idealklubben vil tiltagene styrke klubbens arbejde og give den mulighed for at blive enten regionalt eller natio4


nalt træningscenter, når NEXT STEP er gennemført. Andre klubber som har interesse i at skabe ny forandring kan deltage som satellitklub og kan gennemføre nogle af de samme tiltag efter aftale med konsulenten. Alle klubber får mulighed for selv at påvirke indholdet af projektet, så det bedst passer til deres behov og ressourcer. Som klub der deltager i NEXT STEP vil man komme til at arbejde med flere af nedenstående områder: • Udarbejdelse af arbejdsopgavebeskrivelser og timefordeling for ledere i klubben • Samværskontrakter • Krav og forventningsafklaring til NEXT STEP • Udviklingsplan 3 år frem • Elitepolitik og strategi • Værdier og leveregler i klubben • Møder og mødekultur • SWOT-analyse • Interessentanalyse • Medlemsundersøgelse • Klubanalyse • Personprofiler – og meget andet, som klubben i dialog med konsulenten selv er med til at formulere Skal din klub tage det næste skridt på vej mod at blive en idealklub, så er NEXT STEP løsningen. Dansk Squash Forbund vil meget gerne indbyde til workshop i din klub, hvor vi informerer om NEXT STEP og hvor I kan komme med indspil til, hvordan I kan deltage. Vi vil gerne mødes med jer så hurtigt som muligt, så kontakt os, hvis I er interesserede i at deltage: Så aftaler vi et møde med jer.

5


NEXT STEP Formålsbeskrivelse DSqF ønsker at skabe velfungerende klubber, som i samarbejde med forbundet kan være med til at løfte talentudviklingen, rekrutteringsindsatsen og elitearbejdet i dansk squash. Disse klubber skal fungere som ”idealklubber”, der sætter standarden for, hvordan en squashklub i DK kan fungere både på det organisatoriske, økonomiske og sportslige plan. I forlængelse af dette ønsker DSqF at forbedre uddannelsen af trænere og ledere på klub- og forbundsniveau. DSqF anser uddannelsen af trænere og ledere som en integreret del af det overordnede udviklingsarbejde, som både klubber og forbund skal arbejde hen i mod. For at sikre fremtidens squash i Danmark skal klubberne kunne varetage både organisatoriske, økonomiske og sportslige ambitioner, og DSqF vil derfor i samarbejde med klubberne sætte fokus på træner- og lederuddannelse samt klubudvikling. Formålet med projektet er at kunne skabe klubber, der vil kunne varetage en fremtidig opgave som regionalt eller nationalt træningscenter. Ved at etablere en stærk lokal forankring og forbedrede klub – og trænerkulturer er det forbundets vision at kunne skabe og støtte flere talenter samt fastholde ungseniorer og piger i squash. Således indgår NEXT STEP også i forbundets samlede målsætninger, som er beskrevet i forbundets virksomhedsplan. Det er ligeledes et vigtigt mål, at der bliver en spin off effekt fra idealklubberne og til de øvrige klubber i regionen, således at disse også får udbytte af projektet. De har muligheden for at blive tilknyttet som satellitklub i projektet og gennemgå eget klubudviklingsforløb. Projektet består af to dele:

1) Træner- og lederuddannelse

Udvikling af kurser samt forankring af disse i DIF’s udannelsestilbud. Der skal være kvalificerede trænere i klubben og ledelsen skal deltage i kurser, der kan gøre dem i stand til at skabe gode klubkulturer samt genkende, analysere og løse problemstillinger i klubben på både organisatorisk, økonomisk og sportsligt niveau. Trænerne skal gennemgå relevant uddannelse, og det skal være en målsætning, at de kan ende på diplomtrænerniveau (for 6


idealklubben). Der skal skabes positive ”trænerkulturer”, der skal synliggøre karrieremuligheder for squashtrænere, samt gøre det attraktivt at uddanne sig til squashtræner. Der skal udvikles et nyt træneruddannelsesprogram, der integrerer og videreudvikler forbundets eget program med træneruddannelser i squash fra udlandet og DIF’s træneruddannelser. Dette skal sikre et tilstrækkeligt antal kvalificerede trænere og medføre en bæredygtig udvikling af squashspillere i DK. Et særfokus i dette delprojekt er at producere flere kvindelige trænere og ledere, der kan være med til at udvikle og fastholde pigetalenterne i dansk squash.

2) Klubudvikling

Der skal udvikles et antal klubber, som kan blive idealklubber. Disse skal kunne komme til at varetage en regional eller national træningscenteropgave, hvis aktuelt. Derfor skal de på det organisatoriske, økonomiske og sportslige niveau kunne genkende, analysere og løse problemstillinger. Det er formålet at skabe gode klubkulturer, hvor der tilbydes kvalificeret træning og kan tilbydes støtte og udvikling på alle niveauer til talent og elite. Heri indgår ligeledes positive ”trænerkulturer” og træningskulturer. Det betyder, at en idealklub skal kunne indgå i et talentarbejde og samarbejde mellem klub, forbund, TD/DIF, kommunen, sponsorer samt andre interessenter. Det efterstræbes at udvikle organisationer, der kan arbejde med og udarbejde virksomhedsplaner i stil med forbundets. Det vil sige, at de skal gennemgå en grundig organisationsanalyse – og udvikling. Satellitklubber kan tilknyttes projektet og gennemgå egen klubudvikling. Idealklubben i lokalområdet vil blive satellitklubbens inspirator og der skal dannes netværk mellem dem. Hele projektet skal indtænkes i en mainstreamingoptik, således at alle initiativer analyseres og vurderes i forhold til dets konsekvenser for kvindesquash. På den måde vil DSqF sikre, at der vil blive sat fokus på, hvordan vi kan fastholde og rekruttere kvinder i squash på både spiller og ledersiden. Formålet med dette er at kunne skabe en bæredygtig kvindeelite og øge mangfoldigheden i sammensætningen af dansk squash. 7


KONTAKT

Bonnie C. Barr Udviklingskonsulent

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47 st.tv. 5200 Odense V. Denmark

+45 66 19 08 22 +45 31 67 76 77 +45 66 13 01 98 bcb@dsqf.dk 路 www.dsqf.dk

Next Step  

Dansk Squash Forbunds klubudviklingsplan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you