Page 1

PiersonGids 2016/2017


Inhoudsopgave Woord vooraf ................................................................................. 3 1 De school .................................................................................. 4 Opdracht en missie ................................................................. 4 Profiel van de school............................................................... 4 De naam van de school ........................................................... 4 Inrichting van de school.......................................................... 4 Veilig klimaat ........................................................................... 5 Huisvesting en faciliteiten ...................................................... 5 Samenwerking ........................................................................ 5 2 Het onderwijs ........................................................................... 6 Inleiding ................................................................................... 6 De onderwijskundige doelstellingen ..................................... 6 Onderwijs en didactiek ........................................................... 6 Het schooljaar en de schakelweken ...................................... 6 De onderbouw ......................................................................... 7 Werken met Chromebooks ..................................................... 7 Atheneum is Atheneum-Extra ............................................... 7 Vmbo (theoretische leer weg) ................................................ 7 Leerjaar 3 havo รณf atheneum.................................................. 7 Havo en atheneum (Tweede Fase) ......................................... 7 Lesuitval en opvang ................................................................ 8 Lesverzuim en te laat komen ................................................. 8 Niet lesgebonden activiteiten................................................. 8 Contacten met ouders ............................................................ 8 3 Leerlingenbegeleiding ......................................................... 10 Inleiding ................................................................................. 10 Betrokkenen bij leerlingenbegeleiding ............................... 10 Het leerlingvolgsysteem ...................................................... 10 Begeleiding bij het leerproces ............................................. 10 Zorg voor leerlingen met specifieke begeleidingsbehoeften .................................11 Opvanglokaal ......................................................................... 12 Onderwijsondersteuning ...................................................... 12 Samenwerking met jeugdhulp voor leerlingen die extra zorg nodig hebben ................................................. 12 De ZAT-driehoek ................................................................... 13 Zorg voor de jeugd ................................................................ 13 4 Schooljaar 2017 -2017 ......................................................... 14 Aanvang schooljaar............................................................... 14 Lestijden ................................................................................ 14 Belangrijke data .................................................................... 14 De jaaragenda ....................................................................... 14 Kennismakingsavonden voor ouders................................... 14 Het bevorderingsbeleid, rapporten en overgangsnormen. 14 De lessentabellen ................................................................. 15

5 Kwaliteitszorg ......................................................................... 16 Inleiding ................................................................................ 16 Zelfevaluatie .......................................................................... 16 6 Aanmelding .............................................................................17 De toelating van leerlingen .................................................. 17 Toelating tot andere leerjaren ............................................. 17 7 Reglementen en regelingen ............................................... 18 Te verkrijgen brochures met betrekking tot reglementen en regelingen .................................................. 18 Het schoolreglement ............................................................ 18 Schoolregels op het ds. Pierson College ............................ 19 Schoolsteward ...................................................................... 19 Privacy van leerlingen .......................................................... 19 Personalia en informatieverstrekking ................................ 20 Klachtmeldingen ................................................................... 20 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld............ 20 8 Kosten en regelingen ........................................................... 21 Ouderbijdragen ..................................................................... 21 Samenwerking met stadsbibliotheek .................................. 21 Schoolboeken/leermiddelen ................................................ 21 Kortingsregeling ................................................................... 22 Reductieregeling ................................................................... 22 Kwijtscheldingsregeling ....................................................... 22 Kosten .................................................................................... 23 Zelf aan te schaffen artikelen .............................................. 23 Stichting Leergeld ................................................................. 24 Verzekering ........................................................................... 24 9 De betrokkenen ..................................................................... 25 De inspectie ........................................................................... 25 De Raad van Beheer.............................................................. 25 De directie ............................................................................. 25 De afdelingsleider ................................................................. 25 De medewerkers ................................................................... 25 De LOB-coรถrdinator .............................................................. 26 De jeugdarts, schoolmaatschappelijk werker en schoolpsycholoog ............................................................ 26 De vertrouwenspersonen ..................................................... 26 De medezeggenschapsraad ................................................. 26 Ouderparticipatie .................................................................. 26 De leerlingenraad ................................................................. 26


Woord vooraf De PiersonGids is de jaarlijkse schoolgids van het ds. Pierson College, waarin u algemene informatie over de school kunt vinden en informatie voor het schooljaar 2016 - 2017. De actuele PiersonGids en andere brochures kunt u ook vinden op onze vernieuwde website www.pierson.nl. Deze site heeft naast algemene informatie ook speciale informatie voor toekomstige leerlingen en collega’s. Het ds. Pierson College is een open christelijke scholengemeenschap die onderwijs op vmbo-t, havo en vwoniveau biedt aan ruim 1600 leerlingen. Wij proberen ons onderwijs zo in te richten dat we een breed, aantrekkelijk en actueel onderwijsaanbod hebben. Onze medewerkers zetten zich met grote betrokkenheid in voor het onderwijs, de leerlingenbegeleiding en de diverse activiteiten. De onderwijsresultaten worden op de kwaliteitskaart als positief beoordeeld. U leest dat ook terug op www. venstersvo.nl. Het leer- en werkklimaat wordt door leerlingen en medewerkers steeds weer als zeer prettig er varen. Een school waarin je gekend wordt, een school gericht op ontwikkeling. Voor ouders en leerlingen die overwegen zich in te schrijven, wordt er ook op de diverse basisscholen voorlichting gegeven. Daarnaast is er de website www.scholenopdekaart.nl en deze PiersonGids. Hoewel de schoolgids een eerste beeld schetst van de school, vraagt een kennismaking uiteraard ook een moment van ontmoeting. Jaarlijks hebben wij een ‘Open Dag’ om geïnteresseerden de mogelijkheid te geven de school in de dagelijkse werkelijkheid te ontmoeten. Dit jaar gebeurt dat op zaterdag 28 januari 2017 van 10.00 tot 14.00 uur. Ouders en kinderen kunnen dan uitgebreid het gebouw bekijken, met medewerkers en leerlingen praten en iets van de schoolsfeer proeven. Voor ouders van huidige leerlingen op de Pierson is ook de informatie over de dagelijkse gang van zaken van belang. U treft in de PiersonGids belangrijke informatie aan over het schooljaar 2016 - 2017 zoals de vakantiedata, activiteiten en regelingen, betrokkenen en de ouderbijdragen. Soms kan er, buiten de reguliere contactmomenten, extra overleg nodig zijn tussen de ouders en de school.

Voor die gevallen treft u op onze website de adressen van alle medewerkers. Veel informatie wordt per mail aan ouders toegestuurd. Het is dus belangrijk dat wij als school steeds over actuele contactgegevens van leerlingen en ouders beschikken. Maakt u van de diverse contactmogelijkheden vooral gebruik, want wij hechten veel waarde aan een goede communicatie tussen school en ouders/verzorgers. Het schooljaar 2016 - 2017 start in een wederom vernieuwd schoolgebouw, waarin aanvullend op de bouw van 2015 enkele overige ruimten een nieuwe inrichting hebben gekregen. Op weg naar de toekomst in een inspirerende onderwijsomgeving! We wensen onze leerlingen, de ouders en de medewerkers een goed jaar en alle succes toe. Mw. A.M. van Bommel, rector

3


1 De school Opdracht en missie Het ds. Pierson College is een school voor vmbo-t, havo en atheneum. De school is in 1921 gesticht door de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te ’s-Hertogenbosch en op dit moment telt de school ruim 1600 leerlingen. Een belangrijk kenmerk van de school is haar leerlinggerichte karakter. Het ds. Pierson College verwoordt in haar missie een bijdrage te willen leveren aan zowel de persoonlijkheidsvorming als de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen in een sfeer waarin medewerkers en leerlingen samen met de ouders/verzorgers zich verantwoordelijk en betrokken voelen bij elkaar en de school als geheel. De school wil de ontwikkeling van de leerlingen in brede zin stimuleren.

Profiel van de school De school heeft een protestants-christelijke signatuur. Respect voor elkaar, hulpvaardigheid, rechtvaardigheid en persoonlijke aandacht zijn belangrijke aandachtspunten. Het christelijke karakter van de school moet voelbaar zijn in de positieve sfeer die op school heerst en in de omgang met en de zorg voor elkaar. Kinderen moeten zich op school veilig en geborgen weten. Wat geloofsovertuiging betreft heeft de school een gemengde bevolking. Alle leerlingen, waarvan de ouders ons de ruimte geven onze uitgangspunten waar te maken, zijn welkom. In het onderwijsprogramma is uiteraard ook aandacht voor levensbeschouwelijke thema’s en voor momenten van bezinning.

De naam van de school Het ds. Pierson College is genoemd naar Hendrik Pierson die op 10 juni 1834 geboren werd te Amsterdam. Na zijn studie theologie werd hij predikant, eerst in Heinenoord, ten zuiden van Rotterdam en in 1869 bijde hervormde gemeente van ’s-Hertogenbosch. Hier heeft Hendrik Pierson de oprichting van protestants-christelijk onderwijs mede voorbereid. In 1877 vertrok hij naar Zetten als president-directeur van de Heldring gestichten. Hendrik Pierson overleed op 7 augustus 1923.

Inrichting van de school De brugklas kent drie afdelingen: • de vmbo-t/havo-afdeling • de havo/atheneum-afdeling • een aparte atheneum-afdeling

atheneum-6

➜ atheneum-4

➜ ➜

atheneum-2 atheneum-1

➜ havo/atheneum-1

vmbo-t/havo-1

havo/atheneum-2

vmbo-t/havo-2

atheneum-3

havo-3

vmbo-t3

havo-4

atheneum-5

vmbo-t4

havo-5

basisonderwijs

Structuur van de school

4


Het schema laat zien dat deze indeling wordt voortgezet in het tweede leerjaar. Natuurlijk is na het eerste leerjaar wisseling van afdeling mogelijk als de resultaten van de leerling daartoe aanleiding geven. Na het tweede leerjaar is duidelijk welke afdeling voor de leerling de meest geschikte leerroute is: vmbo-t, havo of atheneum. Voor sommige leerlingen is na het behalen van het diploma vmbo-t of havo alsnog de overstap naar respectievelijk de havo of het atheneum mogelijk.

Veilig klimaat Het ds. Pierson College werkt aan een veilig schoolklimaat, een veilige leef- en werkomgeving voor leerlingen, medewerkers en ouders. Een belangrijke basis voor een veilige school is, dat aan het groepsproces van een klas zo positief mogelijk sturing wordt gegeven door mentor en vakdocent. Daar waar zich problemen voordoen zal het docententeam samen met de mentor aan een positieve ontwikkeling van de groepssfeer werken. Aan een veilig schoolklimaat moet voortdurend gewerkt worden, bijvoorbeeld door het bespreken en stellen van adequate school- en leefregels voor de leerlingen, het nemen van maatregelen ten aanzien van pesten en de bescherming van eigendommen, het zorgvuldig registreren en controleren van absenten, het benoemen van vertrouwenspersonen en het elkaar steeds herinneren aan de gemaakte afspraken.

Huisvesting en faciliteiten De school investeert voortdurend om aan de eisen van modern onderwijs te voldoen. In 2014 - 2015 werden de noodlokalen vervangen door permanente bouw. Er is een verdieping op het gebouw Lux gekomen en de noordvleugel werd uitgebreid. Ook is er een tweede gymzaal met fitnessruimte op het eigen terrein gebouwd. Het gebouw is daarmee aangepast aan veranderende onderwijskundige inzichten. Flexibiliteit en differentiatie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Voor elk leerjaar zijn er Open LeerCentra met tal van computer werkplekken en er zijn ruimtes voor groepswerk, presentaties of zelfstudie. In het hoofdgebouw zijn er naast lokalen extra voorzieningen voor computeronderwijs, een ruimte voor studie- en informatievoorziening (boeken, cd-roms, internet), een collegezaal, een bètalab, een kunstvleugel en een talenstudio. In de aula is een uitgiftebalie voor eten en drinken. Elke leerling heeft de beschikking over een kluisje waarin eigendommen opgeborgen kunnen worden. Het Lux-gebouw is volledig ingericht als studiehuis voor de bovenbouw havo en vwo.

Samenwerking De school heeft intensieve contacten met diverse opleidingen en (maatschappelijke) instanties. Zo maakt de school deel uit van het samenwerkingsverband ‘de Meierij’en werkt samen met de andere VO-scholen in de regio aan het vormgeven van passend onderwijs. Het ds. Pierson College werkt daarnaast in ORION-verband nauw samen met 13 andere zelfstandige VO-scholen in de regio Brabant. De collegiale samenwerking richt zich op het versterken en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, personeelsbeleid en organisatie. ORION staat voor Onafhankelijk Regionaal Interscholair Onderwijs Netwerk. Meer informatie over ORION kunt u vinden op de website: www.orionscholen.nl

5


2 Het onderwijs Inleiding Onderwijs op het ds. Pierson College richt zich op de persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerling. Bij de persoonlijke vorming van de leerling gaat het niet alleen om studievaardigheden, maar ook om algemene vaardigheden als flexibel kunnen zijn, kunnen reflecteren, kunnen communiceren en met anderen samenwerken. Bij maatschappelijke vorming ligt het accent op het leren om eigen keuzes te maken op basis van een ontwikkeld normen- en waardenstelsel. De school besteedt welbewust aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. Dit gebeurt o.a. in de lessen levensbeschouwing, maatschappijleer, maatschappelijke stage, diverse projecten en acties. Er wordt welbewust gewerkt aan een veilig klimaat en een goede sfeer, omdat alleen onder die omstandigheden goed onderwijs tot zijn recht kan komen.

De onderwijskundige doelstellingen In de school zijn onderwijskundige doelstellingen geformuleerd om de richting aan te geven waarin het onderwijs zich ontwikkelt. Bij discussies over de toekomst van het onderwijs worden deze doelstellingen als referentiekader gebruikt. 1 2 3 4 5 6

Het onderwijs moet recht doen aan verschillen tussen leerlingen. De school maakt mogelijk dat leerlingen hun dagelijkse schooltijd optimaal benutten. Lessen moeten activerend en afwisselend zijn. De school draagt bij aan een beter functioneren van leerlingen in een sociale context. De school maakt structureel werk van onderwijs in vakoverstijgende vaardigheden. De begeleidende rol van docenten moet bewerkstelligen dat leerlingen meer zicht krijgen op hun persoonlijke kwaliteiten en functioneren.

Onderwijs en didactiek De school werkt met een klassikaal systeem, waarbij de docent zoveel mogelijk afwisseling in werkvormen aanbrengt. Bij de lesopbouw wordt uitgegaan van het principe van activerende didactiek: leerlingen krijgen vanaf de onderbouw een actieve rol in het onderwijsleerproces. Zo kan het voorkomen dat leerlingen elkaar de leerstof uitleggen, een rollenspel houden, zelfstandig werken aan opdrachten, werkstukken maken en presenteren, van studiewijzers gebruik maken of met de computer werken. In de schakelweken (zie volgende paragraaf) is er ruimte voor projectonderwijs. In toenemende mate zijn er naast de contactlessen ook keuzelessen of keuzewerktijd. In de bovenbouw havo en vwo bedraagt de keuzewerktijd zelfs 1/3 deel van het rooster. Leerlingen vullen wekelijks hun eigen rooster tot een volledig rooster in. (Op het vmbo zijn er flexuren) Leerlingen zijn dan meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Deze werkwijze vormt een goede voorbereiding op de zelfstandigheid die van leerlingen gevraagd wordt in het vervolgonderwijs.

Het schooljaar en de schakelweken Het schooljaar is in twee roosterperiodes verdeeld en kent daarbinnen 5 perioden, die steeds worden afgesloten met een schakelweek.

6


In onze schakelweken vinden –naast een aantal toetsen– tal van bijzondere onderwijsactiviteiten plaats. Het 50-minutenrooster en het klassensysteem laten we los en de leerlingen werken op een andere wijze aan onderwijs. Er zijn vakoverstijgende projecten, praktische opdrachten, sportactiviteiten, culturele activiteiten, practica, loopbaanoriëntaties, excursies, stages enz. De bedoeling is dat we op deze wijze variatie en verdieping aanbrengen in het onderwijs. Leerlingen kunnen dan andere vaardigheden oefenen, eigen keuzes maken en samenwerken met hun leeftijdgenoten.

De onderbouw In de eerste twee leerjaren is de inhoud van het onderwijs vooral gebaseerd op de voorgeschreven kerndoelen. Daarnaast staan in alle eerste klassen op het lesrooster de vakken levensbeschouwing en drama. Ook is er een aantal begeleidingsactiviteiten, waar van sommige facultatief ingeroosterd: leefstijllessen, begeleidingslessen en steunlessen. Leerlingen hebben in de onderbouw te maken met een verlengde brugperiode. Pas aan het eind van de tweede klas wordt de verder te volgen leerroute vastgesteld: vmbo-t, havo of atheneum. Het kan ook voorkomen dat een leerling het advies krijgt de schoolloopbaan elders voort te zetten als er geen perspectief is op een diploma op de Pierson.

Werken met Chromebooks De brugklasleerlingen gaan in schooljaar 2016-2017 werken met eigen Chromebooks, naast hun leerboeken. Zo bereiden wij de leerlingen voor op de toekomst waarin het digitale werken een steeds grotere rol zal spelen en kan gedifferentieerd werken beter vorm krijgen.

Atheneum is Atheneum-Extra Het onderwijsaanbod in onze atheneum-afdeling is samengesteld met de bedoeling het onderwijs uitdagend, gevarieerd en modern te maken en zodoende een goede basis voor het vervolgonderwijs te leggen. Extra onderdelen in klas 1 en 2 van het atheneum zijn bijvoorbeeld informatica en filosofie. Engels wordt Engelstalig gegeven. Vanaf klas 2 kan gekozen worden voor Cambridge-Engels. De leerlingen die kiezen voor dit programma leggen in het vijfde leerjaar het Cambridge Advanced Exam af, hetgeen internationaal hoog aangeschreven staat. Bij een goede afsluiting staat dit gelijk aan het ERK-niveau C2. Ook staat in klas 2 een extra uur natuurkunde op het programma met extra aandacht voor onderzoeksvaardigheden. Vanaf klas 3 worden alle moderne vreemde talen in de doeltaal zelf gegeven. Deze extra’s hebben er voor gezorgd dat het onderwijs in de atheneum-afdeling een kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Voor alle duidelijkheid: het atheneum op de Pierson is een ‘gewoon’ atheneum, dat afgesloten wordt met een ‘gewoon’ atheneum-diploma. Het bijzondere is echter dat in de klassen 1, 2 en 3 gekozen is voor een extra programma-aanbod om leerlingen breed te vormen en goed voor te bereiden op latere studies. In de bovenbouw kan gekozen worden voor extra vakken en modules en bestaat er de mogelijkheid sommige examenvakken al eerder af te sluiten.

Vmbo (theoretische leerweg) In de derde klas vmbo-t zijn er vier keuzevakken, waarvan de leerlingen er twee kiezen. Ook vindt in de derde klas de voorbereiding plaats op de keuze van sector- en examenvakkenpakket: er zijn verplichte vakken, sector vakken en vrij te kiezen examenvakken, 6 of 7 in totaal. Na de theoretische leer weg is doorstroming mogelijk naar het mbo of (onder voorwaarden) naar de havo. Keuzevakken in vmbo-t3: Frans, Duits, aardrijkskunde en natuurkunde. De combinaties Frans/natuurkunde en tekenen/ nask-2 zijn alleen in bijzondere gevallen mogelijk. Eén van beide moderne vreemde talen moet gekozen worden. De overgangscijfers van vmbo-t3 naar vmbo-t4 kunnen mede van belang zijn bij de toelating tot het vervolgonderwijs na het vmbo-t. De overgangscijfers van het gekozen examenpakket en het cijfer van maatschappijleer tellen door in klas 4. Vakkenpakket in vmbo-t4: leerlingen kiezen 6 of 7 examenvakken, waarbij Nederlands, Engels en twee zgn. sector vakken verplicht zijn. Naast de examenvakken staan ook de vakken bewegingsonderwijs en maatschappijleer op het rooster. Extra vak: de keuze van een 7e examenvak is mogelijk als er voor dat vak een voldoende cijfer is behaald, het gemiddelde van de gekozen examenvakken een 7 is en het in het rooster past.

Leerjaar 3 havo óf atheneum Het derde leerjaar van havo of atheneum is een schakeljaar tussen onder- en bovenbouw. Tijdens dit schooljaar besteden we veel aandacht aan het keuzeproces. Zowel in groepsverband als individueel onderzoeken leerlingen over welke kwaliteiten, interesses en vaardigheden ze beschikken. Binnen en buiten de les oriënteren leerlingen zich op vervolgopleidingen en beroepenvelden. Samen met hun ouders kiezen de leerlingen een profiel en een vakkenpakket voor de bovenbouw dat optimaal aansluit bij hun mogelijkheden. In de voorbereiding op de Tweede Fase zijn er pre-profiellessen waarin leerlingen kennismaken met de vaardigheden en leerstof van de bovenbouw.

Havo en atheneum (Tweede Fase) In de vierde klas havo en atheneum start de Tweede Fase. Leerlingen volgen vijf algemene vakken (havo) of zeven (atheneum), vier profielvakken en tenminste één keuzevak. De algemene vakken zijn Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding, culturele en kunstzinnige vorming en maatschappijleer. Op het atheneum komen daar wetenschapsoriëntatie en Frans of Duits nog bij. Binnen het gekozen profiel, respectievelijk Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek, kiezen leerlingen vier vakken. Daarnaast wordt nog één keuzevak gekozen en worden vier andere activiteiten uitgevoerd: het profielwerkstuk, loopbaanoriëntatie, levensbeschouwing en keuzemodules. In deze keuzemodules kunnen leerlingen o.a. certificaten halen voor Cambridge, Goethe en Delf scolaire. In havo-4 en atheneum-4 start voor een aantal vakken het schoolexamen, voor de meeste vakken start het schoolexamen in havo-5 respectievelijk atheneum-5. Aan het eind van havo-4 en atheneum-5 wordt al een aantal vakken afgesloten, zodat leerlingen zich in het examenjaar kunnen concentreren op Nederlands en Engels, hun

7


profielvakken en het profielwerkstuk. De omschrijving van de eisen is te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting(PTA) dat aan het begin van het jaar wordt uitgereikt. Vakken en lesuren staan in de lessentabel vermeld (zie hoofdstuk 4).

Lesuitval en opvang Als de afwezigheid van een docent vooraf bekend is, wordt geprobeerd het rooster zodanig aan te passen dat het eerste of laatste lesuur vervalt. Als deze oplossing niet mogelijk is, zal in leerjaar 1 en 2 de uitvallende les waargenomen worden door een collega. De onderbouw kent dus in de regel geen tussenuren. Ook de bovenbouw havo/vwo (tweede fase) kent in de regel geen tussenuren, dankzij het systeem van contactlessen en keuzewerktijd. Als een docent afwezig is, gaan de leerlingen aan de hand van studieplanners aan het werk in stilteruimtes of het Open LeerCentrum.

Lesverzuim en te laat komen De maatregelen die de school neemt tegen lesverzuim en te laat komen, zijn gericht op snelle constatering en actie. Van deze aanpak gaat een preventieve werking uit en het voorkomt dat leerlingen ‘ongemerkt’ schoolvermijdend gedrag gaan vertonen. Leerlingen weten dat bij zowel lesverzuim als te laat komen, maatregelen getroffen worden. In ernstige gevallen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Niet lesgebonden activiteiten Voor alle leerlingen Lesactiviteiten alléén maken een school niet tot een leefgemeenschap. Ook andere activiteiten hebben een vormende waarde, want zij bevorderen samenwerking, zelfkennis, sportief gedrag en cultureel besef. Voor alle leerlingen zijn er culturele activiteiten, activiteitendagen, sportdagen en schoolfeesten. Diverse soorten activiteiten • groepsvormende activiteiten: aan het begin van een schooljaar organiseren diverse afdelingen groepsvormende activiteiten met veel (sportieve) samenwerkingsopdrachten, bijv. het brugklaskamp; • internationalisering: diverse leerjaren in de midden- en bovenbouw onderhouden contacten met scholen in het buitenland. Dit kunnen e-mailcontacten zijn, maar er vindt ook daadwerkelijk uitwisseling plaats met leerlingen uit het buitenland; • verkeerseducatie: de school vindt verkeersveiligheid een belangrijk thema. In diverse leerjaren maakt verkeerseducatie deel uit van het programma. Er is een verkeerscoördinator aangesteld, die op basis van de kwaliteitseisen van Totally Traffic, voorheen het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) de verkeerseducatie coördineert; • stages: - leerjaar 1, 2 en 3: maatschappelijke stage - vmbo-t3: maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage - havo-4: maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage - atheneum-4 en -5: maatschappelijke stage

8

projecten komen vooral in leerjaar 1, 2 en 3 voor. Met name in de schakelweken vindt projectonderwijs plaats. Hierbij gaat het om kennis en vaardigheden, maar ook om zaken als creativiteit, eigen initiatief en samenwerking; excursies: in diverse leerjaren vinden excursies plaats, horend bij één van de schoolvakken of afdelingen; via het aanbod kunnen leerlingen vrijwillig inschrijven voor een activiteit van hun keuze, bijvoorbeeld excursie naar Londen, Rome, survival in de Ardennen, Eurodisney en Pierson Artistiek. Het aanbod wisselt jaarlijks.

Contacten met ouders Onze school biedt ouders een goed gestructureerd plan van samenwerking. Individuele gesprekken tussen ouders, leerlingen en mentor zijn mogelijk gedurende het hele jaar mogelijk. Ook is er telefonisch contact of mailcontact met de mentor mogelijk, mocht dit nodig zijn. Het doel van de oudercontacten is om de samenwerking tussen ouder(s), kind en school te vergroten en te optimaliseren. Daarmee willen we de leerling zo goed mogelijk begeleiden in zijn/ haar schoolloopbaan. De leerling heeft een actieve en verantwoorde rol en het gesprek leidt tot concrete stappen, afspraken en/of doelen. Er wordt vaak oplossingsgerichtingestoken en de leerling leert steeds beter reflecteren. Hiermee willen we ouders nog meer betrekken. Om het contact met de vakdocenten, de zogenoemde spreekuren, te verbeteren, vindt u de lijst met namen van docenten, vak en contactgegevens op de website. De individuele contacten Het contact met vakdocenten is laagdrempelig. Het komt voor dat er tussen ouders en docenten/mentoren telefonisch of per mail contact is. Het initiatief daartoe kan van beide kanten komen. Bij ingewikkelder begeleidingsproblemen kunnen ouders natuurlijk ook contact zoeken met afdelingsleiders, schoolpsycholoog, sociaal verpleegkundige of schoolmaatschappelijk werk(st)er. Op de site zijn de e-mailadressen van al onze medewerkers opgenomen. Ouders als groep Bij de aanvang van het schooljaar worden alle ouders van een klas uitgenodigd om kennis te maken met de mentor en relevante informatie te krijgen. Voor bepaalde leerjaren kunnen voorlichtingsavonden worden verzorgd. Ook komt het voor dat een aantal ouders uit een leerjaar samen met vertegenwoordigers van de school een klankbordgroep vormt, waarin wel en wee van onderwijs en begeleiding wordt besproken, uiteraard steeds met de bedoeling de kwaliteit van het onderwijsleerproces te vergroten. De ouderraad Het dagelijks bestuur van de ouderraad heeft een periodiek overleg met de schoolleiding. De ouderraad vergadert vijf keer per schooljaar. Tijdens deze vergaderingen worden zaken uit de school besproken die voor ouders van belang zijn. Doel is om geconstateerde knelpunten uit de weg te ruimen en adviezen te geven ten aanzien van (beleids)keuzes die de school wil maken of gemaakt heeft.


9


3 Leerlingenbegeleiding Inleiding Begeleiding van leerlingen heeft tot doel zowel de voortgang van het leerproces als de persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Zo is er aandacht voor het persoonlijk welbevinden van de leerling en wordt het keuzeproces van leerlingen begeleid ten aanzien van vakkenpakketkeuze en keuze van vervolgonderwijs. Een belangrijke opdracht is ook dat leerlingen een steeds zelfstandiger studieaanpak en een goede studiemotivatie ontwikkelen, zelfbewust kiezen en een reële kijk op eigen kunnen en persoonlijkheid krijgen.

ouders te informeren en te adviseren en met docenten te overleggen over mogelijke handelingsplannen. De zorgcoördinator De zorgcoördinator heeft overzicht en coördineert de leerlingenzorg in de school. Zij onderhoudt contacten met de scholen van het samenwerkingsverband en met externe instanties. De ambulant ondersteuner Deze coacht mentoren en docenten in het omgaan met leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Algemene begeleiding 1 Betrokkenen bij de leerlingenbegeleiding De mentor De mentor is de centrale figuur in de begeleiding. Hij is het eerste aanspreekpunt voor zijn leerlingen. De mentor probeert een verstandhouding te creëren waarbij leerlingen gemakkelijk naar de mentor gaan. Leerlingen en mentor hebben niet alleen in de vaklessen, maar ook tijdens de mentoruren, leefstijllessen, extra begeleidingslessen en individueel contact met elkaar. Bij vragen, problemen of twijfel is de mentor ook de eerste contactpersoon voor de ouders. De mentor coacht het studiekeuzeproces van de leerling en bij specifieke vragen verwijst hij door naar de decaan die de kennis en vaardigheden heeft om de leerling op dit gebied verder te helpen. De vakdocenten De eerste taak van vakdocenten is vakgerichte hulp geven. Vakdocenten spelen ook een belangrijke rol bij de signalering van enerzijds de mogelijkheden en talenten van de leerling en anderzijds de problemen als de leerling niet goed meer functioneert en/of slechte cijfers haalt. De afdelingsleider De mentor en afdelingsleider werken vaak samen in de begeleiding van leerlingen. Afdelingsleiders hebben in het leerjaar/de leerjaren waar voor zij verantwoordelijk zijn de leiding over de dagelijkse gang van zaken. De leerlingbegeleider De leerlingbegeleider krijgt te maken met leerlingen die absent zijn (geweest), problemen onder vinden in de voortgang van hun schoolloopbaan of zich (bij herhaling) niet aan de regels en afspraken houden. De leerlingbegeleider werkt samen met de mentor en afdelingsleider aan de begeleiding van leerlingen. De LOB-coördinator De LOB-coördinator is samen met de mentoren verantwoordelijk voor de LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB). De schoolpsycholoog De schoolpsycholoog houdt zich vooral bezig met leerlingen die te maken hebben met een problematiek op het gebied van leren en/of persoonlijkheidsontwikkeling. Tot het ‘instrumentarium’ van de schoolpsycholoog behoren o.a. onderzoek, obser vatie en gesprek. Doel is leerling en

10

De jeugdverpleegkundige, de jeugdarts en schoolmaatschappelijk werker Als bepaalde specifieke hulp vereist is, kunnen leerlingen, al dan niet op eigen verzoek, verwezen worden naar de jeugdverpleegkundige, de jeugdarts of naar de schoolmaatschappelijk werk(st)er. De jeugdverpleegkundige en jeugdarts houden spreekuur op school en bij de GGD op locatie. In leerjaar 2 wordt een (deels) algemeen digitaal onderzoek afgenomen en, zo nodig, worden leerlingen met hun ouders op grond van de uitkomst hier van voor gesprek uitgenodigd. De vertrouwenspersoon De school heeft drie vertrouwenspersonen. Medewerkers, leerlingen en ouders kunnen hier terecht voor zaken die schoolgerelateerd zijn en die men vertrouwelijk wil bespreken. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt bij vragen of klachten en kan contact opnemen met een vertrouwensinspecteur. 2 •

Het leerlingvolgsysteem Het leerlingvolgsysteem wordt gebruikt om leerlingen individueel te volgen en waar nodig bij te sturen. Het leerlingendossier bevat de volgende gegevens: gegevens van de basisschool voor zover getest of ander testverslag, testgegevens uit de brugklas m.b.t. spelling, lezen en persoonlijke ontwikkeling, brieven naar de ouders en rapportgegevens. In een geautomatiseerd systeem worden gegevens van de leerling opgenomen die relevant zijn voor de continuïteit in de begeleiding van de leerling. Het gaat om schoolloopbaan- en keuzebegeleidingsgegevens, absenties, ziekteverzuim, te laat komen, bijzonderheden. In verband met de privacybescherming hebben slechts belanghebbenden toegang tot de gegevens.

3 Begeleiding bij het leerproces Als het leerproces bij een individuele leerling stokt –om welke reden dan ook–, zijn er binnen de school mogelijkheden voor hulp. Een aantal mogelijkheden: • Het mentoruur: wekelijks zijn klas en mentor bijeen om zaken te regelen of het functioneren van de klas of individuele leerlingen te bespreken. Dit kan groepsgewijs of individueel gebeuren. • De steunles: naast het mentoruur is er gelegenheid voor leerlingen om in de steunles extra hulp van de vakdocent te krijgen. De docent kan iets nogmaals uitleggen, een proefwerk kan worden doorgesproken en achterstanden kunnen worden weggewerkt.


De leefstijllessen: in klas 1 spelen leefstijllessen een belangrijke rol. Er wordt o.a. gewerkt aan het vertrouwd raken op school, het huiswerk, het aanleren van goede studiegewoonten, het veilige groepsklimaat. Hierin wordt aandacht besteed aan de manier waarop je met elkaar omgaat, het respecteren van andere meningen, het praten over gevoelens en het maken van bewuste keuzes. De studiebegeleidingslessen: in klas 1 en 2 wordt aan leerlingen die moeite hebben (met de leerstof of) met de manier van studeren een aantal weken extra hulp geboden. Bijles op de Pierson (BOP): wanneer een (onderbouw-) leerling om wat voor reden dan ook extra uitleg of steun nodig heeft bij een bepaald vak, kan hij een verzoek doen om geholpen te worden door een ouderejaars leerling. Hij wordt dan gekoppeld aan een bovenbouwleerling, die tegen geringe vergoeding bijles geeft. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de school. Algemeen: niet alle vormen van hulp zijn vooraf georganiseerd. Leerlingen kunnen ook op niet geplande tijdstippen bij een docent of begeleider voor overleg of advies terecht. De school heeft er voor gekozen de klassikale begeleiding te laten afnemen naarmate de leerling ouder wordt. In hogere leerjaren ligt het accent op individuele begeleiding.

Specifieke begeleiding 1

Zorg voor leerlingen met specifieke begeleidingsbehoeften Passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid hebben om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Het ds. Pierson College is onderdeel van het samenwerkingsverband ‘de Meierij’. Zowel op het niveau van het samenwerkingsverband als van de school zelf is er een ondersteuningsplan waarin het zorgaanbod en het basisondersteuningsprofiel beschreven worden. Het ondersteuningsprofiel van de school staat op het openbare gedeelte van onze website www.pierson.nl Dyslexie Leerlingen met een enkelvoudige dyslectische leerstoornis kunnen door docenten worden begeleid. Leerlingen met een complexere dyslectische stoornis, zijn aangewezen op hulp van buiten de school. De school wil rekening houden met de moeilijkheden waar dyslectische leerlingen voorstaan. Daartoe is er binnen het docententeam een aantal afspraken gemaakt over de beoordeling van taalfouten, over de tijd die leerlingen voor toetsen krijgen, het gebruik van hulpmiddelen, de manier van overhoren enz. Dyslectische leerlingen ontvangen een faciliteitenkaart waarop deze, op de leerling toegesneden afspraken, zijn aangegeven. Ouders van dyslectische leerlingen uit klas 1 krijgen informatie over de werkwijze op school op een speciaal over dit onder werp belegde bijeenkomst. Meer informatie is te vinden op de website van de school.

11


Problemen bij de taakaanpak, huiswerkbegeleiding Leerlingen die niet voldoende hebben aan de reguliere leefstijllessen, kunnen in aanmerking komen voor extra studiebegeleidingslessen ‘concentratie en taakaanpak’. Deze lessen vinden in de onderbouw plaats in kleine groepen. Leerlingen die thuis onvoldoende gelegenheid hebben om rustig huiswerk te maken, kunnen tegen een kleine vergoeding enkele dagen per week het huiswerk onder toezicht op school maken. Sociaal-emotionele problemen Problemen op dit vlak kunnen de voortgang van het onderwijs ernstig belemmeren. Het kan zijn dat de leerling slachtoffer is van pesten. Er wordt veel aandacht aan dit probleem besteed, zowel in preventieve als in curatieve zin. Uitgangspunt is dat de school pestgedrag niet accepteert en bij constatering onmiddellijk de betrokken partijen om de tafel zet. Indien nodig kunnen leerlingen deelnemen aan een communicatietraining om hun sociale vaardigheden te vergroten. Een deel van de leerlingen kent faalangst. Als er sprake is van dusdanige faalangst, dat het functioneren van de leerling en de resultaten negatief worden beïnvloed, kan de school de helpende hand bieden. In leerjaar 1 en 2 is het mogelijk een cursus faalangstreductie te krijgen van speciaal daartoe geschoolde docent. In examenklassen is er voor leerlingen met examenvrees een programma om daar beter mee te leren omgaan. Soms heeft een leerling een ernstig verlies meegemaakt en voelt zich daarin eenzaam. In een kleine en veilige groep met lotgenoten kan op school aan een stukje rouwverwerking gewerkt worden. Bij andersoortige problemen kan professionele hulp geboden worden. Op school liggen er mogelijkheden via schoolpsycholoog, ambulant ondersteuner jeugdverpleegkundige/GGDarts of schoolmaatschappelijk werk. VIP-traject Voor leerlingen uit groep 8 die op sociaal-emotioneel gebied moeite ervaren met de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is er het VIP-traject. Tijdens een aantal bijeenkomsten met leerling en ouders worden zij extra voorbereid op de overstap. MOVE-project Voor leerlingen, met name in leerjaar havo-4, die het moeilijk vinden om zichzelf te motiveren voor school is er in het voorjaar een ‘MOVE’-project. Uitgangspunt van dit project is de zoektocht naar wat de leerling motiveert, zodat de leerling een duidelijk doel ontwikkelt voor na de havo. Tijdens dit project gaan de leerlingen met een aangepast programma aan de slag. Dat programma is gericht op het vinden van de eigen talenten en wat een leerling nodig heeft om op eigen kracht zich te kunnen ontplooien. 2 Opvanglokaal Soms is een leerling gebaat bij tijdelijke opvang buiten de klas. De redenen daar voor kunnen divers zijn. In het opvanglokaal werken leerlingen, onder toezicht, aan onderdelen van het lesprogramma.Ze kunnen er ook terecht voor een moment van rust of een gesprekje als ze daar behoefte aan hebben.

12

3 Onderwijsondersteuning Een mentor kan zich om verschillende redenen zorgen maken over een leerling. Dit kunnen zorgen zijn om leerresultaten, om gedrag of om de sociaal-emotionele ontwikkeling. Overleg met ouders ligt dan voor de hand. Een mentor zal zijn zorgen ook met het zorgteam delen indien hij samen met de afdelingsleider niet tot een afdoende oplossing komt. In het interne schoolzorgteam participeren, naast de mentor en de afdelingsleider/leerlingbegeleider, ook de schoolpsycholoog en de zorgcoördinator. Indien nodig worden er vanuit dit overleg inter venties uitgezet op het gebied van (onderwijs) ondersteuning. Soms blijken deze interventies niet afdoende te zijn en is er meer ondersteuning nodig. 4

Samenwerking met jeugdhulp voor leerlingen die extra zorg nodig hebben Scholen werken al lange tijd intensief samen met jeugdhulp. Het zijn bijna altijd een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp. Vanaf die datum kunnen de scholen bij de Basisteams Jeugd en Gezin (BJG) een beroep doen op preventie, ondersteuning en jeugdzorg. De school richt zich op problemen die samenhangen met het leren en de omgang met elkaar binnen de school. Het BJG richt zich op problemen die samenhangen met de (psychische) gezondheid, het thuismilieu en/of buurt en vrije tijd. De samenwerking tussen school en het BJG kenmerkt zich door een integrale aanpak richting de jongere en het gezin. Beide


gaan uit van de eigen kracht en het netwerk van het gezin en benutten deze waar mogelijk. School en BJG’s werken daarom nauw samen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium en in de eigen omgeving van de jongere. Alleen dan kunnen jongeren zich optimaal ontwikkelen en kan escalatie van problemen worden voorkomen. Iedere school heeft vaste contactpersonen binnen de Basisteams Jeugd en Gezin die rechtstreeks benaderd kunnen worden door de zorgcoördinator van de school. Dit gebeurt altijd in goed overleg met ouders/verzorgers. De BJG-professionals vormen de toegang tot vormen van jeugdhulp, waar voor een toegangsbesluit nodig is. Uitwisseling van persoonsgebonden informatie tussen onderwijs en professionals uit de BJG’s voldoet altijd aan de wettelijke eisen ten aanzien van gegevensuitwisseling. 5 De ZAT-driehoek Bij complexere problematiek kan de casus van de leerling ingebracht worden in de ZAT-driehoek (Zorg AdviesTeam). In dit overleg werkt een vertegenwoordiger van het schoolzorgteam (de zorgcoördinator) nauw samen met de BJG-partners en brengt de informatie vanuit school in het overleg in. Het driehoeksoverleg heeft als belangrijkste taak: vroegtijdig signaleren welke jongeren last hebben van cognitieve problemen, psychosociale problemen, gedragsproblemen en/of problemen die voortkomen uit een problematische opvoedingsomgeving, om vervolgens een plan van aanpak te maken.

Zowel de leerling als de ouders worden hierin betrokken. In dit driehoeksoverleg is de zorgcoördinator de spil in en naar de interne zorgstructuur, draagt de verantwoordelijkheid voor de interne communicatie en afstemming met de mentor en afdelingsleider. Tevens vormt zij de schakel naar de BJG-partners. De schoolmaatschappelijk werker is de schakel naar de thuissituatie, is expert op het gebied van sociaal-emotionele problematiek en onderzoekt de vrijetijdsbesteding. Ook de politie kan op dit laatste punt om advies gevraagd worden. De GGD is de schakel op medisch gebied naar huisarts of specialisten en kan, zo nodig, vanuit het GGD-dossier kijken naar de voorgeschiedenis van een kind en naar achtergrondinformatie over broertjes en zusjes. Zowel de GGD als schoolmaatschappelijk werk kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van een leerling en op wat er nodig is aan hulp of ondersteuning.

Zorg voor jeugd De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt samen met een groot aantal zorg- en onderwijsinstellingen om de jongeren in onze gemeente zo goed mogelijk te ondersteunen. Om dit nog beter te kunnen doen is het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd ingevoerd. Dit is een beveiligd softwareprogramma waarin organisaties, die betrokken zijn bij jongeren, kunnen zien welke andere organisatie er nog meer bij een bepaalde jongere of gezin betrokken zijn. Zowel de GGD als schoolmaatschappelijk werk kunnen melden in Zorg voor Jeugd.

13


4 Schooljaar 2016 - 2017 Aanvang schooljaar Op maandag 5 september worden alle leerlingen op school verwacht. De aanvangstijden worden aan de leerlingen meegedeeld en staan vanaf het begin van de zomervakantie op de website van de school. Na de opening van het schooljaar ontvangen de leerlingen van hun mentor algemene informatie, het lesrooster en de gehuurde boeken. De bovenbouwleerlingen zullen hun boeken op 2 september ophalen. Op dinsdag 6 september beginnen de lessen.

Lestijden

Ouders wordt dringend verzocht zich aan deze vakantiedata te houden. Mochten er zeer bijzondere redenen zijn om buiten genoemde vakanties verlof aan te vragen, dan kan dat alleen schriftelijk met opgave van redenen. Zie ook verlofaanvragen (bladzijde 18). Het verzoek moet minimaal drie dagen vóór de aanvang van het verlof ingediend worden bij de afdelingsleider. De jaaragenda Op de website van de school staan de belangrijkste activiteiten vermeld. Bijvoorbeeld de data van het uitbrengen van rapporten, de ouderavonden, speciale leerjaaractiviteiten, schakelweken enz. We raden de ouders aan met enige regelmaat de agenda op www.pierson.nl te raadplegen.

50-minutenrooster leerjaar 1 + 2 + a3 1e uur 08.30 2e uur 09.20 pauze 10.10 3e uur 10.35 4e uur 11.25 pauze 12.15 5e uur 12.40 6e uur 13.30 7e uur 14.20 8e uur 15.10 -

09.20 10.10 10.35 11.25 12.15 12.40 13.30 14.20 15.10 16.00

leerjaren h3 + t3 + 4 + 5 + 6 1e uur 08.30 - 09.20 2e uur 09.20 - 10.10 3e uur 10.10 - 11.00 pauze 11.00 - 11.25 4e uur 11.25 - 12.15 5e uur 12.15 - 13.05 pauze 13.05 - 13.30 6e uur 13.30 - 14.20 7e uur 14.20 - 15.10 8e uur 15.10 - 16.00

dinsdag/45-minutenrooster leerjaar 1 + 2 + a3 1e uur 08.30 2e uur 09.15 pauze 10.00 3e uur 10.25 4e uur 11.10 pauze 11.55 5e uur 12.20 6e uur 13.05 mentoruur 13.50 steunles 14.20 -

09.15 10.00 10.25 11.10 11.55 12.20 13.05 13.50 14.20 14.50

leerjaren h3 + t3 + 4 + 5 + 6 1e uur 08.30 - 09.15 2e uur 09.15 - 10.00 3e uur 10.00 - 10.45 pauze 10.45 - 11.10 4e uur 11.10 - 11.55 5e uur 11.55 - 12.40 pauze 12.40 - 13.05 6e uur 13.05 - 13.50 mentoruur 13.50 - 14.20 steunles 14.20 - 14.50

Belangrijke data schooljaar 2016 - 2017 Vakanties herfstvakantie kerstvakantie voorjaarsvakantie Pasen meivakantie Pinksteren zomervakantie

24-10-2016 t/m 28-10-2016 26-12-2016 t/m 06-01-2017 27-02-2017 t/m 03-03-2017 17-04-2017 24-04-2017 t/m 05-05-2017 05-06-2017 17-07-2017 t/m 27-08-2017

De leerlingen hebben in verband met de nieuwe vakantieregeling ook nog een aantal lesvrije dagen, die als volgt zijn ingedeeld: • maandag 5 september 2016: halve dag • maandag 30 januari 2017: hele dag • dinsdag 31 januari 2017: hele dag • vrijdag 26 mei: hele dag • De laatste schoolweek is lesvrij, maar er zijn dan nog wel diverse verplichte activiteiten en er worden boeken ingenomen en rapporten uitgereikt. De vakantie start dus niet eerder dan maandag 17 juli 2017.

14

Kennismakingsavonden voor ouders • woensdag 7 september 2016: leerjaar 1 • donderdag 8 september: vmbo-t4 • woensdag 14 september 2016: havo-3, atheneum-3 • donderdag 15 september 2016: vmbo-t3 en leerjaar 2 • woensdag 21 september 2016: havo-4/5 • donderdag 22 september 2016: vwo-4/5/6 Aan het begin van het schooljaar zult u voor deze kennismakings- en informatieavonden een uitnodiging ontvangen waarin ook de aanvangstijden zijn aangegeven. Op deze avonden blijkt parkeren in de omgeving van de school een groot probleem. We verzoeken ouders daar rekening mee te houden en bij voorkeur op het Transferium de Vliert te parkeren. Het bevorderingsbeleid, rapporten en overgangsnormen (bespreeknormen ) Deze gegevens zijn te vinden op de website: www.pierson.nl


De lessentabellen In de navolgende lessentabellen wordt voor elk leerjaar het aantal lesuren per vak per week vermeld. a1

ha1

th1

a2

ha2

th2

a3

h3

t3

t4

3 3 3

4 3 4

4 3 4

3 3 3 3

3 3 3

3 3 3

3 3 3 3

3 3 3

4 3 3

3 4 4

3 -

3 -

3 -

2 3

2 3

2 3

3 3

3 3

3 3

4 4

2 2 2 1

2 2 2

2 2 2

2 1 2 -

2 2 2 -

2 2 2 -

2 2 2 1

2 2 1 1

2 1 2 3 1

4 1 4 4 -

natuur-/scheikunde (nask) natuurkunde (nask1) scheikunde (nask2)

-

-

-

3 -

2 -

2 -

2 2

2 2

2 2

4 4

biologie

2

2

2

-

-

-

2

2

2

4

1 2 1

1 2 1

1 2 -

2 2 -

1 2 -

2 -

2 -

2 1 -

4 -

1 0.5 3 2

1 0.5 3 2

1 1 1 3 -

2 1 3 -

2 1 3 -

2 1

2 1

2 1

2 -

BASISVAKKEN nederlands engels cambridge engels wiskunde MODERNE VREEMDE TALEN frans duits MENS EN MAATSCHAPPIJ geschiedenis filosofie maatschappijleer aardrijkskunde economie levensbeschouwing NATUUR

KUNSTVAKKEN muziek 1 kunstvak 2 cult. en kunstz. vorming drama 1 PRAKTISCH GERICHTE VAKKEN verzorging bèta-tec* 1 informatica 2 bewegingsonderwijs 3 leefstijlles 1 * dit vak werd voorheen techniek genoemd VAK

havo-4

vwo-4

havo-5

vwo-5

vwo-6

nederlands

3.5

2.8

3.6

2.8

2.8

frans

3

2.8

4.2

2.8

2.8

duits

3

2.8

4.2

2.8

2.8

engels

3.3

2.4

3.1

2.7

2.6

cambridge engels

-

3.4

-

3.7

-

geschiedenis

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

maatschappijleer

1.9

1.8

-

-

-

aardrijkskunde

2.8

-

2.8

4.3

3.6

culturele en kunstzinnige vorming-1

2

1.9

-

0.5

-

wiskunde-A

2.8

3

2.8

3

3

wiskunde-B

3

4

4.2

3

4.2

wiskunde-C

-

2.8

-

2.8

2.8

wiskunde-D

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

natuurkunde

3

2.8

4.2

2.8

2.8

scheikunde

2.8

2.6

2.8

2.6

2.6

biologie

4

2.8

3

2.8

2.8

economie

3

2.8

4.2

2.8

2.8

management en organisatie

2.8

-

2.8

4.3

3.6

kunstvak

2.8

2.8

2.8

2.8

3.0

levensbeschouwing

1.3

1.3

-

-

-

bewegingsonderwijs

2

2

1

2

0.4

informatiekunde

2.8

-

2.8

4.2

3.8

wetenschapsoriëntatie*

-

1.4

-

0.9

-

* dit vak werd voorheen algemene natuurwetenschappen (anw) genoemd

Aanvullend worden in de tweede fase keuzemodules aangeboden op diverse terreinen van 20 – 80 klokuren studielast. Indien voor keuzevakken de belangstelling te gering is (<10) kan de directie besluiten het vak niet aan te bieden.

15


5 Kwaliteitszorg Inleiding Kwaliteitszorg is van toepassing op alle activiteiten die zich onder verantwoordelijkheid van de school afspelen. Een goede school verzorgt onderwijs dat erop gericht is alle leerlingen binnen hun mogelijkheden maximale leerresultaten te laten behalen. De inspectie voor het voortgezet onderwijs gaat uit van een waarderingskader dat bij kwaliteitszorg een rol speelt. Hieronder worden enkele kwaliteitsaspecten toegelicht. Deze informatie voor scholen voor voortgezet onderwijs, dus ook onze school, treft u op www. Scholenopdekaart.nl Hierin zijn ook de gegevens van de inspectie opgenomen. Scholen op de kaart biedt daarmee op transparante wijze betrouwbare informatie over de school en de behaalde resultaten. Het biedt nieuwe leerlingen tevens ondersteuning bij de schoolkeuze.

Zelfevaluatie Het meten van kwaliteit is niet altijd gemakkelijk. Een van de middelen is het houden van enquêtes. Voorbeelden van enquêtes: • de studiekeuzemonitor (leerlingen van de bovenbouw) • vragenlijsten ter beoordeling van een docent (door leerlingen) • tevredenheidsonderzoek (leerlingen, ouders en docenten) • enquête m.b.t. overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs (leerlingen en ouders brugklas) • het volgen van oudleerlingen in hun vervolgopleidingen • zelfevaluatie (en visitatie) met betrekking tot de lessen. Dit gebeurt o.a. in ORION-verband. • 360 graden feedback onder medewerkers De onderwijsinspectie beoordeelt eveneens een aantal kwaliteitsaspecten. Voor de school zijn deze aspecten onder werp van zelfevaluatie. Om een beeld te geven aan welke aspecten de school onder meer aandacht geeft in het kader van kwaliteitszorg, volgt hieronder een opsomming. Ze zijn ontleend aan het waarderingskader zoals de onderwijsinspectie dat hanteert. Kwaliteitszorg De school zorgt systematisch voor behoud of verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. Opbrengsten De leerlingen behalen resultaten naar hun mogelijkheden. Ook sociale opbrengsten worden gemeten. Onderwijsproces Het leerstofaanbod voldoet aan de wettelijke eisen en is dekkend voor de examenprogramma’s.Leerlingen worden voorbereid op vervolgonderwijs en samenleving. Onderwijstijd De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Schoolklimaat Het schoolklimaat is gericht op brede vorming. Het is ondersteunend, stimulerend en ambitieus.

16

Didactisch handelen De leraren stimuleren de leerlingen tot denken en stemmen hun didactisch handelen af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Actieve en zelfstandige rol leerlingen De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau. Professionele ruimte Docenten kunnen presteren en zich ontwikkelen conform de visie van de school. In de overzichten van dit hoofdstuk zijn de doorstroomen uitstroomgegevens van het afgelopen schooljaar opgenomen. Ook treft u een overzicht aan van de percentages geslaagde leerlingen van de laatste 4 jaren. De kwaliteitskaart van de inspectie over de resultaten van het ds. Pierson College kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl) geslaagde leerlingen

2012

2013

2014

2015

atheneum

94%

88%

86%

82%

havo

81%

89%

85%

90%

vmbo-t

91%

97%

96%

91%

Het ds. Pierson College heeft gemengde brugklassen in leerjaar 1 en leerjaar 2. Na het schooljaar 2014-2015 is 99% van de eerstejaars leerlingen bevorderd en 95% van de tweedejaars leerlingen. De doorstroom vanuit leerjaar 2 naar de verschillende afdelingen ziet er als volgt uit: vanuit leerjaar 2 naar: - atheneum-3: 26% - havo-3: 40% - vmbo-t3: 29% De doorstroom vanaf leerjaar 3 wordt in onderstaande tabel gepresenteerd. Doorstroomgegevens 2014/2015

bevorderd*/geslaagd

atheneum-3

89%

atheneum-4

87%

atheneum-5

86%

atheneum-6

82%

havo-3

93%

havo-4

92%

havo-5

90%

vmbo-t3

97%

vmbo-t4

91%

* bevorderd = in volgend schooljaar naar hoger leerjaar op het zelfde of hoger niveau


6 Aanmelding De toelating van leerlingen Bij de beslissing of een leerling kan worden toegelaten tot de school en tot welke afdeling, baseren wij ons op het advies van de basisschool. Het LVS (LeerlingVolgSysteem) dat door ons wordt beoordeeld, zal medebepalend zijn. afdeling

advies basisschool*

vmbo-t/havo

tenminste vmbo-t

havo/atheneum

tenminste havo

atheneum

vwo

* het advies moet door het LVS onderbouwd zijn

Een aannamecommissie beslist over toelating en plaatsing van een leerling na overleg met de basisschool. Tijdens de aanmelding is ruimte voor ouders om aanvullende informatie in te brengen die van belang kan zijn bij de toelating.

Toelating tot andere leerjaren Toelating tot havo-4 is mogelijk voor leerlingen die op vmbo-t ruim voldoende scoren, een vakkenpakket hebben dat goed aansluit bij het gekozen profiel voor de havo, jonger dan 18 jaar zijn (vóór 1 oktober) en toegelaten worden door de toelatingscommissie. Toelating of afwijzing gebeurt op grond van behaalde resultaten in vmbo-t4 (tweede periode), de adviezen van de vakdocenten en de motivatie en werkhouding van de leerling. Voor meer specifieke criteria verwijzen we u naar onze website. Toelating tot atheneum-5 is mogelijk voor leerlingen die in havo-5 ruim voldoende scoren, en voor wie inpassing in een vwo-vakkenpakket mogelijk is. Een toelatingscommissie beoordeelt op grond van de resultaten (tweede periode), de adviezen van de vakdocenten en de motivatie en studiehouding van de leerling. In beide gevallen is overleg met de decaan in een vroegtijdig stadium nodig. De toelatingscommissies voor havo en vwo hanteren voor het al dan niet toelaten van leerlingen tot de gewenste opleiding door de school vastgelegde toelatingscriteria. Voor de details van deze criteria en het tijdpad verwijzen we u naar onze website. Toelating tot VAVO In een enkel geval is het mogelijk de opleiding af te ronden op het volwassenonderwijs (VAVO), bijv. wanneer er voor een enkel vak nog een voldoende cijfer behaald moet worden om het diploma te verkrijgen. Verzoeken tot detachering worden door de schoolleiding bekeken, waarbij als uitgangspunt gehanteerd wordt dat detachering alleen geschiedt als de leerling de opleiding ook op eigen school zou mogen doen, maar de leerling kansrijker is op het VAVO.

17


7 Reglementen en regelingen Reglementen en regelingen Te verkrijgen publicaties met betrekking tot reglementen en regelingen Een aantal publicaties wordt jaarlijks automatisch aan de leerlingen verstrekt, een aantal wordt op verzoek verstrekt. Alle publicaties zijn te downloaden op de website van de school en deels ook op papier verkrijgbaar. Daartoe dient u een mailtje te sturen aan info@piersonmail.nl. Op de website treft u steeds de actuele en geldende versie aan.

Het schoolreglement 1

2

3

4

18

Het onderwijs wordt gegeven op de grondslag, in de statuten bepaald en voorts in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Leerplicht Kinderen zijn leerplichtig tot zij een startkwalificatie hebben behaald of tot de dag waarop de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mboniveau 2, 3 of 4 -diploma. Regelingen bij afwezigheid Ziekmeldingen: indien de leerling ziek is, dienen de ouders/verzorgers de school zo spoedig mogelijk vóór aanvang van het eerste lesuur, op de hoogte te stellen. Bij verzuim moet, voordat de leerling de lessen weer gaat volgen, een briefje van de ouders/verzorgers, met duur en reden van verzuim, worden ingeleverd bij de receptie. Ziek naar huis: leerlingen die ziek naar huis gaan, moeten zich eerst afmelden bij de receptie. De leerling krijgt een briefje mee, waarin de ouders/verzorgers bekend gemaakt wordt, dat de leerling ziek naar huis ging, alsmede het tijdstip. Bij verzuim moet, voordat de leerling de lessen weer gaat volgen, een briefje van de ouders/verzorgers, met duur en reden van verzuim, worden ingeleverd bij de receptie. Als een leerling een toets heeft, kan deze alleen met toestemming van de afdelingsleider ziek naar huis. Te laat: leerlingen die te laat komen, moeten zich eerst melden bij de receptie. Daar wordt een ‘te-laat-briefje’ verstrekt, waarmee de leerling vervolgens naar de les gaat. Wanneer leerlingen zonder geldige reden te laat komen, worden maatregelen genomen. Verlofaanvragen: voorzover ze binnen de regels van leerplicht vallen, dienen schriftelijk aan de afdelingsleider gericht te worden. U wordt dringend verzocht zich aan de vermelde vakantiedata te houden. De regels van de leerplichtwet zijn te vinden op onze website. Bezoeken: aan huisartsen, tandartsen, specialisten, fysiotherapeuten e.d. dienen in het belang van het onderwijs zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden. Schorsing of Verwijdering Leerlingen die uit de les gestuurd worden, gaan onmiddellijk naar de leerlingbegeleider, ook al heeft deze les. De schoolleiding kan ten aanzien van de leerlingen strafmaatregelen nemen en hen de toegang tot de lessen ontzeggen. Ernstig wangedrag of herhaalde overtredingen kunnen tot schorsing of verwijdering door het bevoegd gezag leiden, met inachtneming van de bepalingen van het besluit WVO-AVO.


5

6

7

8

9

Schade De school kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het zoekraken, beschadiging of de ontvreemding van eigendommen van leerlingen. Alle schade, door leerlingen aan schoolgebouw, de schoolmeubelen, de boeken en andere leermiddelen toegebracht, wordt onmiddellijk hersteld op kosten van de leerling of de voor de leerling aansprakelijke persoon. Rapporten en overgangsnormen Minstens tweemaal per jaar ontvangen ouders/ verzorgers een rapport betreffende de vorderingen van de leerling. Alle bepalingen die zijn opgenomen bij het hoofdstuk ‘bevorderingsbeleid’ maken deel uit van dit reglement. De vorderingen van de leerling kunnen tevens bijgehouden worden in Magister. Beschikbaarheid leerlingen Lesroosters kunnen elke werkdag van de week de lesuren 1 tot en met 8 betreffen. Dat wil zeggen dat lesuren om 8.30 uur kunnen beginnen en tot 16.00 uur kunnen duren. Leerlingen dienen tijdens deze uren beschikbaar te zijn voor de school, ook als er zich in de loop van het schooljaar rooster wijzigingen voordoen. Meerderjarig Voor meerderjarige leerlingen (18 jaar en ouder) kan voor ouders/verzorgers ook gelezen worden ‘de leerling’ mits de ouders ermee akkoord gaan dat de leerling betreffende zaken zelf behartigt. Schoolregels Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een exemplaar van de schoolregels, waaraan zij zich dienen te houden. De regels zijn gericht op het met elkaar zorgen voor een goede en veilige leer- en werkomgeving.

Voor de volgende zaken kun je terecht bij… • de mentor: allerlei vragen over school, de regelingen, je studie, persoonlijke vragen of problemen, klachten, pesten enz. In feite kun je met ‘alles’ bij je mentor terecht. • de afdelingsleider (of leerlingbegeleider): als je je moet melden, redenen van afwezigheid, redenen van te laat komen, briefjes van je ouders, verlofaanvragen, een goed gesprek enz. • de receptie: een te-laat-briefje halen, eerder melden vanwege te laat komen, afmelden bij ziekte, briefje voor tandarts- of doktersbezoek, vragen over schoolboeken of kluisje, enz.

Schoolsteward We vinden het belangrijk dat leerlingen ècht meedoen in onze schoolorganisatie, verantwoordelijkheid nemen en zich betrokken voelen bij elkaar en de school. Om die reden werken we met het programma ‘Schoolstewards’: leerlingen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van een goed verloop van de pauzes in de school. De Stewards zijn de voorbeeldgroep in onze school. Zij nemen in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor en schone, opgeruimde en veilige school. Zij nodigen andere leerlingen uit daaraan mee te werken en zij spreken hen aan op gedrag tijdens de pauzes. Zo wordt een draagvlak gecreëerd voor gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Privacy van leerlingen •

Schoolregels op het ds. Pierson College Regels en regelingen 1. We gedragen ons vriendelijk en respectvol naar anderen, ongeacht hun achtergrond of mening. Zo is er ruimte voor verschillen tussen mensen. 2 We respecteren eigendommen van anderen. 3 We gebruiken het schoolgebouw duurzaam en goed: - samen houden we de school schoon; - we pauzeren in de aula of op het schoolplein - in het Open LeerCentrum van je afdeling ben je welkom om te werken, leren of overleggen - op school zijn alcohol, tabak, drugs, vuurwerk en wapens verboden 4 Gebruik van mobiele telefoons (of andere elektronica) in lessen is mogelijk als de docent er toestemming voor geeft 5 We maken of verspreiden geen beelden of geluidsopnames van anderen zonder dat zij er toestemming voor hebben gegeven. Als je vindt dat deze leefregels niet goed worden nageleefd, kun je terecht bij je mentor, leerlingenbegeleider of OOP. Voor overige regels en protocollen, bijvoorbeeld ict-gebruik of antipestprotocol kun je terecht op de website.

Het ds. Pierson College verzamelt in de (leerlingen) administratie informatie van alle leerlingen die bij ons op school zijn ingeschreven. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs te geven zodat ze een diploma kunnen halen. We hebben de informatie ook nodig om er voor te zorgen dat we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school, waar nodig extra zorg kunnen bieden of kunnen door verwijzen. Bij incidenten waarbij de politie een rol heeft, wisselen wij, net als andere scholen in Den Bosch, noodzakelijk geachte informatie over leerlingen uit. Van leerlingen, klassen of (nieuwe) docenten worden er incidenteel video-opnames in de les gemaakt. Deze opnames worden niet gepubliceerd en zijn uitsluitend bedoeld voor de begeleiding van (zorg)leerlingen of de ondersteuning van de docent. De school valt ten aanzien van de leerlingenadministratie onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsregistratie (zie www.cpbweb. nl). Wij volgen de richtlijnen van deze wet en gebruiken (persoons)gegevens alleen voor het doel waar voor zij zijn verzameld. Algemeen beeldmateriaal en foto’s van schoolactiviteiten kunnen in diverse schoolpublicaties worden gebruikt. In andere gevallen zal, indien mogelijk, expliciet om toestemming worden gevraagd. Wanneer in uitzonderlijke gevallen u als ouder/verzorger het niet verantwoord acht, dat uw kind in schoolpublicaties kan komen te staan, dan verzoeken wij u hierover bij aanvang van het schooljaar contact op te nemen met de rector van de school.

19


Met het oog op de privacy en persoonlijke veiligheid mogen leerlingen in het gebouw en op het schoolterrein geen foto’s of beeldopnames van medeleerlingen of medewerkers maken, noch beeldmateriaal of belastende opmerkingen op het web plaatsen of op andere wijze verspreiden. De haast onbeperkte mogelijkheden aan het gebruik van internet, e-mail, en andere social media vragen soms ook om het stellen van grenzen. Wij gaan er vanuit dat er bij leerlingen en personeel steeds sprake is van correct en respectvol gebruik.

Personalia en informatieverstrekking De school moet over de exacte personalia van de leerlingen beschikken. Op de identiteitskaart van uw zoon/dochter staat dit allemaal vermeld en daarom volstaat een kopie daar van. Tevens wordt, naast het telefoonnummer van het huisadres, ook gevraagd naar de mobiele nummers waarop ouders/verzorgers van een leerling te bereiken zijn en het e-mailadres. Veel informatie over de school is te vinden op de website. De leerresultaten zijn te volgen via Magister. Indien ouders gescheiden zijn gaan rapporten en correspondentie standaard naar het woonadres van de leerling. Wanneer door omstandigheden het noodzakelijk is dat relevante informatie tevens naar het adres van de andere ouder gaat, kunnen ouders daar via de leerlingenadministratie van de school schriftelijk om verzoeken met opgave van het tweede adres.

Klachtmeldingen De school wil zorgvuldig omgaan met eventuele klachten en zal proberen de klacht in onderling overleg met de betrokkenen op een bevredigende manier op te lossen. Ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap (leerlingen, ouders, medewerkers, stagiaires enz.) kan een klacht indienen over bijv. de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik of discriminerend gedrag. Het meest logisch is de klacht bij de direct betrokkene te uiten, mondeling of schriftelijk. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de klacht ook met één van de vertrouwenspersonen (zie hoofdstuk 9) worden besproken of bij de schoolleiding

20

worden ingediend. De klacht wordt met alle partijen uitvoerig besproken en er wordt gezocht naar een oplossing. Mocht het overleg niet tot tevredenheid leiden, dan kan de klager terecht bij de rector-bestuurder van de school. Deze zal de partijen horen en binnen redelijke termijn naar een oplossing streven. Daarbij wordt schriftelijk aangegeven op welke wijze de kwestie is opgelost. Voor die gevallen waar een klager niet tevreden is over de afhandeling van zijn schriftelijke klacht via bovengenoemde procedure, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie, waarbij de school volgens de wettelijke voorschriften is aangesloten. Naar de aard van de klacht zijn er twee mogelijkheden: • de commissie van beroep bij examens, p/a Chr. Huygenscollege, t.a.v. de rector, Rachmaninowlaan 2, 5653 AT Eindhoven • de ORION-klachtencommissie, Het reglement van de ORION-klachtencommissie is terug te vinden op de website van de school (www.pierson.nl) of op de website van de ORION-scholen (www.orionscholen.nl) of kan via info@piersonmail.nl opgevraagd worden. Het is ook mogelijk om klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, ernstig psychisch of fysiek geweld te melden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 31 11

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld De overheid verplicht het onderwijs een Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld te gebruiken. Deze Meldcode bestaat uit een overzichtelijk stappenplan waarin staat wat school moet doen wanneer ze te maken krijgen met (vermoedens van) geweld en draagt zo bij aan zorgvuldig handelen. Het doel van de Meldcode is kinderen/jongeren te beschermen tegen geweld, geweld zo snel mogelijk te stoppen en onderwijs (ondersteunende) medewerkers te ondersteunen in het nemen van de juiste besluiten in deze complexe problematiek.


8 Kosten en regelingen Ouderbijdragen Het ds. Pierson College wil haar leerlingen meer bieden, dan het onderwijsprogramma waarvoor het Rijk de school (geld) middelen verstrekt. Wellicht hebt u als ouders juist ook vanwege deze extra opleiding en vorming voor het ds. Pierson College gekozen. Helaas is de bekostiging door de overheid niet zodanig, dat de school de extra’s voor eigen rekening kan nemen. Daarom vragen wij van de ouders een bijdrage, die vrijwillig is. De Wet op het Voortgezet Onderwijs vermeldt namelijk, dat scholen een vrijwillige ouderbijdrage mogen vragen voor bepaalde zaken. Er wordt naar gestreefd om jaarlijkse kostenstijgingen te beperken. U kunt als ouder(s)/verzorger(s) van de leerling afzien van het betalen van de vrijwillige bijdrage of een bepaald deel daarvan. In een aantal gevallen betekent dit, dat de leerling dan geen gebruik kan maken van de betreffende dienst of voorziening of het betreffende programmaonderdeel. Gezien de waarde die de school en de ouders hechten aan het volledige aanbod van deze extra’s, vragen wij u dringend, hiervan gebruik te maken. Het zou jammer zijn, als uw zoon of dochter in een uitzonderingspositie komt, als u afziet van deze ouderbijdragen. Het aanbod en de kosten daarvan zijn met de ouders in de Medezeggenschapsraad besproken en door hen akkoord bevonden. Ouders van nieuwe leerlingen (brugklas en instromers in overige leerjaren) ontvangen een overeenkomst ouderbijdragen (papieren versie), met het verzoek deze te ondertekenen en retourneren.

pennen, de agenda, een boekentas enzovoorts. U vindt een totaaloverzicht hiervan verderop in dit hoofdstuk. In verband met de voorschriften van de overheid geven we nog ter informatie het volgende: •

• Ouders van overige leerjaren kunnen de overeenkomst voor de ouderbijdrage vinden op de website met de voor het nieuwe schooljaar geldende tarieven. Als u de af te nemen activiteiten/voorzieningen voor het nieuwe schooljaar wilt wijzigen, dient u ons tijdig een afdruk van de overeenkomst toe te sturen. Indien wij geen exemplaar retour ontvangen, gaan wij er van uit dat u van alle aangeboden zaken gebruik wilt maken. Hebt u eenmaal gekozen voor deelname aan activiteiten en afname van diensten, dan bestaat er wel een betalingsverplichting. In de overeenkomst kunt u een keuze maken uit de volgende voorzieningen: • Huurkluisje en digitale communicatie. • Schoolongevallenverzekering • Culturele voorstellingen, cultuurkaart, mediatheek, bijdrage identiteit, night of the ICT en internationalisering. • Toegang schoolfeesten, Piersondag, kosten leerlingenraad en ouderraad, thema-avonden voor ouders • Diverse externe activiteiten, reizen en excursies • Afhankelijk van het leerjaar een gymshirt, tekendoos, externe sportoriëntatie, een fotojaarboek voor examenklassen en dergelijke. Eventuele aanvullende examens, zoals voor Delf scolaire (Frans), Goethe (Duits), Anglia en Cambridge (Engels), staan niet in de overeenkomst Ouderbijdragen, omdat opgave hiervoor meestal pas in de loop van het jaar mogelijk is. Voor de volledigheid vermelden wij, dat voor het volgen van het onderwijs nog een aantal zaken nodig is, die van oudsher voor rekening van de ouders komen, zoals schriften,

De jaarlijkse schoolfoto’s, die onder andere nodig zijn voor de schoolpasjes (voor identificatiedoeleinden), worden op school gemaakt. Een setje portretfoto’s van uw kind en een klassenfoto worden door de schoolfotograaf via de mentor aan u aangeboden. De kosten van dit setje foto’s staan niet op de schoolnota maar u betaalt rechtstreeks de fotograaf, als u de foto’s wilt afnemen. Als u geen foto’s wilt afnemen, kunt u kosteloos het setje foto’s aan de fotograaf terugzenden. Ten behoeve van de service van de fotograaf is het noodzakelijk, dat wij de namen en adresgegevens van de leerlingen aan de fotograaf bekend maken. Deze namen en adressen worden alleen voor dit doel gebruikt. Als u bezwaar hebt tegen het doorgeven van de naam- en adresgegevens, dan gelieve u dit vóór de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar aan onze administratie bekend te maken. In dat geval geven wij de naam en het adres van uw kind niet door en krijgt uw kind ook geen fotoset. De pasfoto wordt wel altijd gemaakt voor het schoolpasje. De voor de nieuwe leerlingen noodzakelijke tekendoos (klas 1 en voor zij-instromers leerjaar 2) en gymshirts (alle nieuwe leerlingen) kunt u via de school aanschaffen. Voor het printen in het OLC, MP3 en de mediatheek, kan de leerling via een opwaardeerautomaat zelf een tegoed op zijn of haar pasje plaatsen. Voor het opwaarderen van de leerlingenpas is een eigen bankpasje nodig, maar in de mediatheek kan ook nog met het muntensysteem worden opgewaardeerd. De digitale portemonnee beschouwen we als contant geld, bij verlies of diefstal en einde schoolloopbaan, is er geen vergoeding mogelijk. De school kent geen borgsom voor schoolboeken. In de praktijk blijken de meeste leerlingen voldoende correct met de boeken om te gaan. Waar dit niet het geval is, wordt een nota aan de ouders gestuurd voor de toegebrachte schade of bovenmatige slijtage van de boeken. Zie hier voor de aparte bruikleenvoorwaarden voor het gebruik van schoolboeken (website).

Samenwerking met stadsbibliotheek De school werkt in het kader van o.a. leesbevordering nauw samen met de stadsbibliotheek. Alle leerlingen krijgen een biebpas waarmee ze ook via school bij de stadsbibliotheek de boeken kunnen aanvragen die ze willen lezen. Dit verruimt de keuzemogelijkheden aanzienlijk.

Schoolboeken/leermiddelen De kosten van de schoolboeken en leermiddelen komen niet voor rekening van de ouders, afgezien van woordenboeken, atlassen en dergelijke. De school stelt de benodigde boeken ter beschikking. Dit betekent, dat vanaf het moment van uitreiken de leerlingen en hun ouders de verantwoording dragen voor de boeken. Aan alle ouders worden eenmalig de bruikleenvoorwaarden uitgereikt. Een model van deze

21


voorwaarden vindt u op de website van de school. In de voorwaarden staat in ieder geval, dat de leerling correct met de boeken dient om te gaan. Beschadiging, verlies, diefstal en buitensporige slijtage worden aan de ouders in rekening gebracht. Zoals hiervoor vermeld, wordt er geen borgsom gevraagd. De school heeft een eigen boekenfonds en zorgt dus zelf voor de boeken. Indien u vragen hebt, kunt u zich richten tot de heer H. Spuijbroek, coördinator van definanciële afdeling. U kunt hem per mail of via het centrale telefoonnummer van de school (073 - 644 29 29) bereiken.

22

Kortingsregeling In alle hieronder genoemde gevallen geldt, dat u een korting krijgt van € 10,- indien u kiest voor alle genoemde opties in de overeenkomst.

Reductieregeling Indien u meerdere kinderen op onze school hebt, krijgt u bij het tweede eventueel volgende kind een reductie van € 10,- per kind.

Kwijtscheldingsregeling Indien uw inkomen beneden het bijstandsniveau ligt, of indien u in bijzondere financiële omstandigheden verkeert, ter beoordeling van de directie, kunt u een verzoek bij de directie indienen voor een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van het verschuldigde bedrag.


Kosten Hieronder zijn de kosten van de activiteiten en diensten voor het schooljaar 2016-2017 opgenomen. Alle leerjaren - Huur kluisje, Piersonbulletin en overige communicatiemiddelen ........................ € 20,- Schoolongevallenverzekering ........................... € 5,- Culturele en educatieve voorstellingen cultuurkaart, mediatheek, bijdrage identiteit, internationalisering ............ € 42,- Toegang schoolfeesten, Piersondag, kosten leerlingenraad en ouderraad, thema-avonden voor ouders .............................. € 15,Kosten naast de bovengenoemde kosten per leerjaar Leerjaar 1: - Brugklaskamp en activiteitendagen .................. € 74,- Gymshirt .............................................................. € 9,- Tekendoos ........................................................... € 20,- Materiaal kunstvak ............................................. € 6,- th1-leerlingen: excursie naar Luik .................... € 30,Leerjaar 2: - Activiteitendagen ................................................ € 70,- uitwisseling met leerlingen uit Bretagne, Frankrijk (nota volgt na opgave deelname) ....... €250,Leerjaar vmbo-t-3: - Activiteitendagen ................................................ € 89,- Excursie Lille (alleen voor leerlingen met keuzevak Frans).... € 35,Leerjaar h3 en a3: - Activiteitendagen ............................................... € 70,- Anglia examen (nota volgt na opgave deelname) ....................... € 65,- (±) - Cambridge Londenreis (nota volgt na opgave deelname) ....................... €410,Leerjaar vmbo-t-4: - Kamp en Activiteitendagen ................................ € - Sportoriëntatie .................................................... € - Fotojaarboek ....................................................... € - Materiaal kunstvak (alleen voor leerlingen met kunstvak in het pakket) ............................... € - Anglia examen (nota volgt na opgave deelname) ....................... €

60,15,15,10,-

Leerjaar h5: - Activiteitendagen ................................................ € 35,- Sportoriëntatie .................................................... € 15,- Fotojaarboek ....................................................... € 15,- Excursie biologie (alleen voor leerlingen met biologie in het pakket) ........................................ € 20,- Excursie kunstvak (alleen voor leerlingen met kunstvak in het pakket) ...................................... € 15,- Excursie wiskunde D (alleen voor leerlingen met wiskunde D in het pakket) ................................. € 7,- Examen Cambridge opleiding (nota volgt na opgave deelname) ....................... € 215,- Project ‘Move’ (nota volgt na opgave deelname) ....................... € 75,Leerjaar a4: - Activiteitendagen ............................................... € 45,- Introdag, workshops, project, LOB-activiteiten .................................................. € 5,- Materiaal kunstvak (alleen voor leerlingen met kunstvak in het pakket) ............................... € 10,- Excursie biologie (alleen voor leerlingen met biologie in het pakket) ................................. € 20,- Excursie kunstvak (alleen voor leerlingen met kunstvak in het pakket) ............................... € 20,- Examen Cambridge opleiding (nota volgt na opgave deelname ........................................... € 215,- Module (examen) Delf Scolaire (Frans) (nota volgt na opgave deelname). ...................... € 110,- Project ‘Move’ (nota volgt na opgave deelname) ....................... € 75,- Uitwisseling met leerlingen uit Lleida, Spanje, (nota volgt na opgave deelname) .......... € 390,Leerjaar a5: - Activiteitendagen ................................................ € 190,- Sportoriëntatie .................................................... € 15,- Introdag, workshops, project, LOB-activiteiten .................................................. € 5,- Excursie kunstvak (alleen voor leerlingen met kunstvak in het pakket) ............................... € 15,- Excursie wiskunde D (alleen voor leerlingen met wiskunde D in het pakket) ........................... € 7,- Examen Cambridge opleiding (nota volgt na opgave deelname) ....................... € 215,- Module Goethe (examen) Duits (nota volgt na opgave deelname) ....................... € 115,-(±)

65,- (±)

Leerjaar h4: - Activiteitendagen ................................................ €139,- Materiaal kunstvak (alleen voor leerlingen met kunstvak in het pakket) ............................... € 10,- Excursie Lille (alleen voor leerlingen met Frans in het pakket) ............................................ € 35,- Examen Cambridge opleiding (nota volgt na opgave deelname) ....................... € 215,- Project “Move” (nota volgt na opgave deelname) ....................... € 75,- Uitwisseling met leerlingen uit Lleida, Spanje, (nota volgt na opgave deelname) ....................... € 390,-

Leerjaar a6: - Activiteitendagen ................................................ € 45,- Sportoriëntatie .................................................... € 8,- Fotojaarboek ....................................................... € 15,- Introdag, workshops, project, LOB-activiteiten .................................................. € 5,- Excursie kunstvak (alleen voor leerlingen met kunstvak in het pakket) ............................... € 15,Informatie over de betalingsmogelijkheden vindt u op de Overeenkomst Ouderbijdragen.

23


Kosten voor Pierson Actief De deelname aan de diverse activiteiten van Pierson Actief is niet verplicht en geen onderdeel van het schoolcurriculum. Het zijn activiteiten, die buiten de normale lestijd plaatsvinden. In de eerste helft van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een boekje met activiteiten en kosten. Leerlingen kunnen op activiteiten van hun keuze intekenen.

Zelf aan te schaffen artikelen Algemeen Gedurende de gehele schoolperiode moet elke leerling over de volgende hulpmiddelen beschikken: • een stevige boekentas, schrijfgerei, (kleur)potloden, kaftpapier, agenda, passer, geodriehoek, 23-rings multoband en schriften. • Daarnaast heeft elke leerling voor het luisteren naar teksten op de computer een eigen koptelefoontje nodig. Deze zijn voor zeer geringe kosten los aan te schaffen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een koptelefoontje dat geleverd wordt bij een MP3-speler en dergelijke. De aansluiting moet voorzien zijn van een 3,5 mm stereoplug en het snoer dient minimaal 1.20 m lang te zijn. Vakken Nederlands: Woordenboek (vanaf het 1e leerjaar, bv. pocket woordenboek Nederlands, Van Dale) en voor alle klassen: een A4-schrift met lijntjes Frans: Woordenboeken (F-N en N-F, bv. Noordhoff handwoordenboeken) aanschaf wenselijk vanaf eerste leerjaar en verplicht vanaf leerjaar 2, en een snelhechter Duits: Woordenboeken (D-N en N-D, vanaf het 2e leerjaar, bij voorkeur Noordhoff handwoordenboeken of Prisma.) Engels: Woordenboeken (E-N en N-E, vanaf het 1e leerjaar, bv. Noordhoff handwoordenboeken of Koenen woordenboeken) Een E-E woordenboek wordt tevens aanbevolen. Aardrijkskunde: Grote Bosatlas (54e druk. Deze atlas is verplicht voor alle leerlingen in de onderbouw en voor de leerlingen in de bovenbouw als zij aardrijkskunde in hun profiel/sector hebben gekozen. Er hoeft per gezin uiteraard slechts één Bosatlas voor gebruik thuis te worden aangeschaft. Alle leerlingen beschikken over een A4-schrift. Wiskunde: Alle leerlingen dienen te beschikken over een stevige passer en een geodriehoek. Zij beschikken ook over degelijk schrijf- en tekenmateriaal. De leerlingen van alle klassen beschikken over een ruitjesschrift (A4-formaat) met roosterpapier 1 x 1 cm. Rekenmachine: - alle leerlingen van leerjaar 1 tot en met 3 en vmbo-t4 bezitten een Casio FX-82 - alle leerlingen van leerjaar havo-4/5 en vwo-4/5/6 beschikken over een grafische rekenmachine Casio FX-9860GII (een tweedehands machine mag ook). Aanschaf via school is mogelijk.

24

Kunstvak: Een tekendoos met inhoud wordt via de school aangeschaft. Bij de start van ieder nieuw schooljaar zorgt de leerling voor een complete tekendoos. Hij vult ontbrekende gereedschappen aan. Verf bijvullen is mogelijk in de les voor 20 cent per potje. De tekendoos wordt gebruikt tot de bovenbouw. Bewegingsonderwijs: De leerlingen volgen de gymlessen in een korte sportbroek (naar eigen keuze) en een voorgeschreven Pierson T-shirt. Voor nieuwe leerlingen wordt het T-shirt via de school aangeschaft. In de gymzaal mogen alleen gymschoenen gedragen worden, die buiten niet gebruikt zijn. Zwarte zolen zijn niet toegestaan. Filosofie: Snelhechter

Stichting Leergeld De Stichting Leergeld kan in een aantal gevallen minder draagkrachtige ouders helpen bij ‘extra’ schoolkosten. Als ouders een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten)schoolse activiteiten, komt een medewerker van de Stichting op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Meer informatie vindt u op www.leergelddenbosch.nl. Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen bellen naar 073 - 614 94 72 of een e-mail sturen naar info@leergelddenbosch.nl. Inwoners van de gemeente Heusden kunnen informatie vinden op www.heusden.leerling.nl of een e-mail sturen aan leergeldheusden@gmail.com

Verzekering In de ouderbijdrage is een bedrag opgenomen voor de premie van een collectieve schoolongevallenverzekering. De polisdekking van de verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband, voor de tijd dat de leerlingen onder toezicht staan van de leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende één uur hier voor en hierna of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van de genoemde schoolactiviteiten vergt. Daarnaast is een doorlopende reisverzekering afgesloten die wereldwijd dekking geeft voor reizen, kampen en excursies, die door of onder auspiciën van onze school plaatsvinden. De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, verlies, diefstal, verduistering van eigendommen of persoonlijke zaken (zoals fietsen of telefoons van leerlingen) gedurende de tijd dat een leerling in het schoolgebouw of op het schoolterrein is.


9 De betrokkenen

De inspectie

De directie

De school staat onder toezicht van de rijksinspectie: Inspectie VO/AV; district VO 13-01 Het e-mailadres: info@owinsp.nl website: www.onderwijsinspectie.nl

mw. A.M. van Bommel, rector/bestuurder mw. M.F. Cerini, conrector onderbouw (leerjaar 1 en 2, vmbo-t3 en t4 ) mw. drs. J.M.E. van Aller, conrector bovenbouw (havo-3/4/5 en vwo-3/4/5/6)

De Raad van Beheer De Raad van Beheer van de ds. Pierson Stichting voor voortgezet onderwijs te â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch vormt het bevoegde gezag van het ds. Pierson College. Binnen de Raad van Beheer is toezicht en bestuur gescheiden georganiseerd. Er zijn toezichthouders en een bestuurder in de persoon van de rector. Het correspondentie-adres van de Raad van Beheer is het adres van het ds. Pierson College. Waar in documenten gerefereerd wordt aan het bestuur, wordt deze functie uitgeoefend door de rector/bestuurder. De Raad van Beheer: mw. K. van der Meulen, voorzitter Raad van Beheer mw. A.M. van Bommel, rector/bestuurder dhr. O.C. Bult, mw. Mr. C. Harms, mw. C. van den Hoek dhr. A.N.G.J. Koot, mw. L.L.H.M. Schmeitz, mw. I.C.A.N. Sluiter

De afdelingsleider De mentor en afdelingsleider werken vaak samen in de begeleiding van leerlingen. Afdelingsleiders hebben in de leerjaren waarin zij werkzaam zijn de leiding over de dagelijkse gang van zaken. leerjaar 1: .................................... mw. W.B.J. Rijkers leerjaar 2: .................................... dhr. W.J.H.M. IJsseldijk vmbo-t3/4: ................................... dhr. A.E. Kievit atheneum-3/havo-3: ................... dhr. drs. F.P. Vermunt havo-4/5: ..................................... mw. V. Bevers atheneum 4-5-6: ......................... mw. drs. M.C.P.J. Martens

De medewerkers De volledige namenlijst van medewerkers kunt u vinden op de website.

25


De LOB-coördinator

Ouderparticipatie

De LOB-coördinator begeleidt het keuzeproces van de leerling. Dat is ook een taak van de mentor, maar de LOB-coördinator heeft als specifieke kennis en vaardigheden om de leerling op dit gebied te kunnen bijstaan.

De ouderraad De ouderraad is actief betrokken bij het schoolgebeuren en treedt adviserend en ondersteunend op als schakel tussen de ouders en de schoolleiding. Daarnaast kan de ouderraad ook als klankbord voor de ouders in de MR optreden. De ouderraad vervult tevens een wer vende taak naar ouders voor hand- en spandiensten binnen de school, zoals voor de kunstvleugel en studieruimtes zoals de mediatheek, OLC, MP3. Trefwoorden voor de ouderraad zijn: adviserend, ondersteunend, betrokken. Ouders kunnen te allen tijde met hun vragen bij de ouderraad terecht. Het e-mailadres van de ouderraad is ouderraad@piersonmail.nl. De samenstelling van de ouderraad, vergaderdata en een archief van besproken onder werpen en minithema’s kunt u vinden op de website van de school.

LOB-coördinator ..........................mw. drs. P.J.M. van Lith

De jeugdarts, schoolmaatschappelijk werker en schoolpsycholoog Als meer specialistische hulp vereist is, kunnen leerlingen terecht bij de jeugdarts, schoolmaatschappelijk werker of schoolpsycholoog. schoolmaatschappelijk werk ......mw. C. Friesen schoolpsychologe ........................mw. F. van Ballegooijen jeugdverpleegkundige .................mw. A. van Paassen

De vertrouwenspersonen (zie ook klachtmeldingen) De vertrouwenspersonen: mw. C.A.P.M. Küper en mw. M.T.W. Coonen

De medezeggenschapsraad Ten aanzien van het voorgenomen beleid van de school heeft de MR adviesbevoegdheid of instemmingsrecht. In de raad zijn docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. Ouders of leerlingen maken ook deel uit van sollicitatiecommissies voor nieuw te benoemen personeelsleden. De MR bestaat uit twaalf leden.

Het dagelijks bestuur van de MR dhr. W. Doedée, voorzitter mw. M. van Kerkhoven, vice-voorzitter dhr. G. van Zutphen, secretaris

26

Het studie- en informatiecentrum Een grote groep ouders is actief in de mediatheek van de school. Zij verrichten administratief werk en zijn behulpzaam bij de uitleen van boeken en het zoeken van informatie via de computer. Hand- en spandiensten De ouders die zich hebben aangesloten bij deze groep verlenen medewerking aan allerlei schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld bij examens, diploma-uitreiking, vieringen, de Open Dag en festiviteiten.

De leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers uit elk leerjaar. Doel van de raad is de belangen van de leerlingen in de meest ruime zin te behartigen. Elke afdeling kent een leerlingenpanel, die enkele keren per jaar bijeenkomen om met de afdelingsleider over en weer afdelingszaken te bespreken. Vanuit de leerlingenpanels is er een vertegenwoordiging in de leerlingenraad.


Dit is een jaarlijkse uitgave van het ds. Pierson College met foto’s van o.a. Peter Flohr. Postbus 701, 5201 AS ’s-Hertogenbosch Geraert ter Borchstraat 1, ’s-Hertogenbosch 073 644 29 29 | info@piersonmail.nl | www.pierson.nl

PiersonGids 2016 - 2017  

De PiersonGids is de jaarlijkse schoolgids van het ds. Pierson College, waarin u algemene informatie over de school kunt vinden en informati...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you