Page 1

Arbejdsløse fastholdes i ledighed. Offentlige løntilskudsjob ikke får ledige !" tilbage på arbejdsmarkedet i samme grad som løntilskud i det private. Det viser en rapport fra Anvendt KommunalForskning, AKF. Af Dennis Sørensen #$" ”Vi er jo bare en billig arbejdskraft for dem. Så udsigterne for et fast job, ser ikke gode ud, selvom de har skåret ned på antallet af fastansatte,” siger 53-årige Hans Christiansen #!" fra Stenum i Nordjylland. Hans er i et offentligt løntilskudsjob i Brønderslev Kommune. Siden han blev fyret fra sit job som smed, har han gået ledig. Og %$" får ikke at miste al kontakten til arbejdsmarkedet, opsøgte han muligheden for et løntilskudsjob. Det lykkedes ham at finde et sådant job i en fritidsordning i Brønderslev Kommune. Og at Hans %!" Christiansen skulle ende i et offentligt løntilskudsjob er ikke noget enkeltstående tilfælde. Antallet af offentlige løntilskudsjobs er steget fra cirka 4500 i år 2007 til cirka 12500 &$" i år 2010. Den markante stigning kan skyldes to ting, mener aktiverings- og arbejdsmarkedsforsker Thomas Bredgaard, Aalborg Universitet. &!" ”Finanskrisen er den ene ting, for der er flere arbejdsløse nu end tidligere. Desuden er der lavet en refusionsomlægning, der gør, at kommunerne får større udbytte af offentlige løntilskud, end hvis de er på kontakthjælp,” '$" siger han. Refusionsomlægning trådte i kraft 1. januar 2011, og betyder at kommunerne kan få op til halvdelen af lønnen til den '!" løntilskudsansatte refunderet af staten. Det har betydet, at denne ordning er den mest givtige for kommunen, hvis ikke det er

muligt at få borgeren i beskæftigelse, siger nationaløkonom og arbejdsmarkedsforsker !$" Michael Svarer fra Aarhus Universitet. Han tilføjer, at en så høj refusion kan få kommunerne til at bruge ordningen til andet end dens oprindelige formål, når udsigten til lav ledighed synes langt ude i horisonten. 3F !!" har tidligere meldt ud, at den høje refusion skævvrider arbejdsmarkedet, og det bliver nu bakket op af HK Kommunal. ”Vi vil allerhelst have, at der er faste ($" stillinger i kommunerne, og ikke at kommunen føler sig nødsaget til at tænke i disse ordninger. Hvis det bliver en fast del af driften, for at få det til at løbe rundt, så er det, vi vil hejse advarselsflaget,” siger faglig !"#$%&'()*'+,*#%#-./ " ) *+,"-.+/"0+12"13425" /2678"7"9242"2,6"(" 9:,2624;"<=4"9+,".+," .>992"7"25" /=,57/-.?6-@>AB" ) C2,"5DE7-.2"E247>62"<>4" 25"/=,57/-.?6-@>A"24" 9:,2624;"62,"9+.-79+/2" E247>62"24"#%"9:,2624B" ) F=,57/-.?6->46,7,82," A4?82-"926"02,A/7."E:" >E.1+/7<7G247,8"2//24" 82,>E543,7,8"+<"<+8/782" .>9E252,G24;">E,:2/-2" +<"A2-.3<5782/-2"2//24" ->9"7,6-/?-,7,8"E:" +4A2@6-9+4.2625B" ) H74.->902624"9:"0+12" 2,"7"/=,57/-.?6"<>4"0124"!B" <+-5+,-+552;">8"2,"01>4" 0124"#$B"624?6>124B" ) I<03,878"+<"5DE2,"+<"@>A;" <:4".>99?,24,2" 42<?,62425"2,52,"&!"J" 2//24"!$"J"+<"62," +,-+552-"/=,"+<"-5+52,B" "


(!" teamleder Peter Thrige hos HK Kommunal. Hos Kommunernes Landsforening (KL) er man dog ikke så kede af den store stigning i antallet af offentlige løntilskudsjob. K$" ”Vi er meget godt tilfredse med, at der er sket en drejning til den mere virksomhedsrettet aktivering, så den arbejdsløse får berøring med arbejdsmarkedet,” siger konsulent for K!" arbejdsmarked og uddannelse hos KL, Jacob S. Petersen. Det er Lars Skipper, nationaløkonom ved Aarhus Universitet, der har lavet den rapport L$" der viser, at offentlige løntilskud ikke får de ledige tilbage på arbejdsmarkedet i så høj en grad som de private løntilskudsjobs. Og det er der ifølge arbejdsmarkedsforsker Michael Svarrer en god forklaring på. L!" ”De private løntilskud virker bedre, fordi virksomheden får set den arbejdsløse an, og typisk ansætter vedkommende. I det offentlige derimod, så kan man ikke ansætte M$" flere, inden man har fyldt sin normering. Det betyder, at man ikke kan ansætte flere, end der allerede er,” siger han. Presset økonomi i kommunerne M!" Arbejdsmarkedsforsker Michael Svarer og nationaløkonom Lars Skipper peger på, at kommunerne er økonomisk pressede og selv skal løse deres økonomiske problemer, og det får nogle kommuner til at bruge #$$" løntilskudsordningen til at få penge i kommunekassen. En af de kommuner som har meldt ud, at de vil øge antallet af løntilskudsjob i år 2012, er Randers Kommune. I et notat bragt i HK #$!" Kommunalbladet lyder det, at kommunen vil udnytte sin kvote, og derudover oprette 400 virksomhedspraktik- og løntilskudspladser. Det er problematisk, mener ##$" arbejdsmarkedsforsker Michael Svarer, AU. ”Den måde man har indrettet systemet på, hvor man giver specielle tilskud til

##!"

#%$"

ordninger, der ikke er de mest effektive, det er ikke særlig hensigtsmæssigt,” siger han. At kommunerne udøver ”kassetænkning”, er ikke noget der kommer bag på Leif Lahn Jensen, arbejdsmarkedsordfører fra Socialdemokratiet.

”Dengang reglerne blev lavet, advarede vi imod, at man gjorde det. For kommunerne er fattige, og derfor vil de tænke økonomi ind i det her. Jeg har selv siddet som #%!" kommunalmedlem i Grenaa Kommune og gjort det, ” siger han.

#&$"

Hos KL er man heller ikke begejstret for måden, systemet er skruet sammen på.

”Vi er skeptiske over for den måde kvotesystemet er på. Vi ser helst, at kommunerne har frihedsgraderne til selv at vælge, hvilke tilbud den enkelte borger skal #&!" have,” siger Jacob S. Petersen. I løntilskud for anden gang Hans Christiansen fra Stenum i Nordjylland, er i løntilskudsjob som medhjælper i en #'$" fritidsordning i Brønderslev Kommune. Her hjælper han med at se efter børnene, og sommetider laver han pedelarbejde hos institutionen. #'!" Og netop pedelområdet er et område, hvor løntilskudsjobbene har overtaget den almindelige fastansatte. Og det er ikke i trit med lovgivningen, siger Thomas Bredgaard, aktiverings- og arbejdsmarkedsforsker fra #!$" Aalborg Universitet. ”I nogle kommuner er to tredjedele af alle pedeller i offentlig løntilskud, så der er der ikke noget rimeligt forhold mellem #!!" fastansatte og ansatte i løntilskud,” siger han.

#($"

Hans Christiansen er da heller ikke så begejstret for kommunernes måde at bruge løntilskudsmulighederne på.


#(!"

#K$"

”Der hvor jeg er, har de skåret ned på antallet af fastansatte, men så har de hele tiden nogen i løntilskud eller praktik. Vi er jo bare en billig arbejdskraft for dem, ” siger han. Den betragtning er de enige i hos HK Kommunal, der ikke ser, den store stigning i løntilskudsjobbene som en umiddelbart succes.

”Udviklingen er alarmerende. Hvis tallene om to år viser, at der er sket en lignende stigning i løntilskudsjob, så har vi et problem, fordi vi hellere ser dem ansat på #K!" almindelige vilkår ,” siger Peter Thrige. Hos HK Kommunal peger de på, at staten svigter kommunerne i beskæftigelsesindsatsen. Arbejdsløsheden er #L$" steget, og der skal øges en indsats over for flere mennesker, men helst for de samme penge, og derfor er kommunerne i højere grad tilbøjelig til at bruge den næstmest favorable ordning for dem. #L!" ”Man bliver nødt til, når ledigheden stiger så meget, at overføre flere penge så kommunerne kan løfte deres del af opgaven med at aktivere de ledige. Og så hjælper det #M$" ikke at straffe dem, hvis de bruger for mange penge, som de stramme kommuneaftaler lægger op til,” siger Peter Thrige. Hans Christiansen har været glad for sine to #M!" løntilskudsjob. Det har givet ham nogle nye kompetencer, som han vil bruge til at søge et nyt job. ” Jeg har fået noget erfaring, som jeg vil %$$" bruge fremadrettet. Derfor søger jeg forskellige jobs om pædagogmedhjælper,” siger han. %$!"

Spiller med åbne kort I hele diskussionen omkring beskæftigelsesområdet har Randers Kommune spillet med helt åbne kort omkring

deres strategi. De har ikke lagt skjul på, at de %#$" vil bruge ordningen til at få penge i kassen. Og det er der sådan set ikke noget odiøst i, ifølge arbejdsmarkedschef Ole Andersen fra Randers Kommune. %#!" ”Vi blev hårdt ramt af finansloven fra november 2010. Den fjernede en masse penge fra os, og samlet har vi tabt i omegnen af 40 millioner, og dem er vi selvfølgelig interesseret i at få igen,” siger han.

%%$"

Indsæt billedtekst her.

Ifølge Ole Andersen har Beskæftigelsesministeriet ikke lavet deres %%!" beregninger godt nok, da Randers Kommune står til at tabe yderligere 50 millioner på beskæftigelsesområdet. Og Ole Andersen har ikke meget til overs for det nuværende system. %&$" ”Helt fra start af sagde jeg, at de nye refusionsregler var dumme og skævvridende. Det fjernede nogle muligheder for de svageste ledige, og gjorde det nemmere for %&!" kommunerne, at hjælpe de arbejdsmarkedsparate tilbage på arbejdsmarkedet,” siger han. Frie hænder %'$" Ifølge Ole Andersen fungerer reglerne ikke efter hensigten. Han peger på, at et system styret af refusion ikke tager hensynet til den arbejdsløse alvorligt. Han kritiserer blandet andet det, at reglerne laves om hvert år. Det %'!" betyder, at kommunerne aldrig når at få kørt et system helt i stilling, før de skal til at ændre det.


Han ønsker sig i stedet, at kommunerne får %!$" frie hænder til selv at løse deres beskæftigelsesproblemer. For det, der virker i Randers, virker måske ikke i København. ”Giv hver kommune en pose penge, og lad os %!!" selv løse vores problemer. Så kan vi selv vurdere og prioritere, hvordan vi vil gøre det. Selvfølgelig med nogle incitamenter til at gøre det bedre,” siger han. %($" Ansvar og forskellighed Regeringen har lagt op til en lang række reformer på beskæftigelsesområdet, og det bliver budt velkommen af Ole Andersen fra Randers Kommune. %(!" ”Jeg forventer, at man giver kommunerne mere ansvar og fortæller dem, at vi tror på, at de har en interesse i at løse problemerne. For %K$" vi har en interesse i at løse problemet, det siger sig selv,” siger han. Han håber også, at nogle af de tungere administrative opgaver bliver fjernet, da det %K!" er ressourcespild og fjerner fokus fra jobcentrernes hovedformål: at få folk i beskæftigelse. Arbejdsmarkedsforsker og nationaløkonom %L$" Michael Svarer fra Aarhus Universitet mener, at man skal lave et system, der tager mere hensyn til den enkelte ledige. ”Man kan give kommunerne friere hænder til %L!" at give de ledige et mere individuelt aktiveringstilbud. Den kvalificerede arbejdskraft med en god uddannelse kræver jo ikke det samme forløb, som den langtidsledige ufaglærte uden den store %M$" uddannelse,” siger han. Hos HK Kommunal peger man på, at der skal føres mere tilsyn med, hvordan kommunerne bruger kvoterne for at sikre, at

%M!" den eksisterende ”kassetænkning” ikke fortsætter. ”Man kan slå ned på den tilskudsmodel, der er, og spørge sig selv, om det er den rigtige &$$" model. Og derefter sikre at de kvoter, der bliver fastlagt, bliver overholdt,” siger Peter Thrige. Som regeringsparti har Socialdemokratiet &$!" lagt op til massive forandringer på beskæftigelsesområdet. Og den socialdemokratiske ordfører på området, Leif Lahn Jensen, har et bud på, hvordan systemet kan gøres bedre. &#$" ”Vi skal lave et system, der bygger på, at kommunerne får refusion, hvis de har forbedringer,” siger han og tilføjer, at der ikke findes en refusionsmodel, der er fejlfri, &#!" men at det hele kræver, at en aftale er skruet sammen på en intelligent og fleksibel måde. Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra et af oppositionspartierne.

1. årsprojekt  

1. årsprojekt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you