Page 1

Letno poročilo DŠMM 2013

LETNO POROČILO 2013

1


Letno poročilo DŠMM 2013

Izjava Upravnega odbora DŠMM Člani Upravnega odbora Društva študentov medicine Maribor v skladu s 26. členom Zakona o društvih zagotavljajo, da je Letno poročilo Društva študentov medicine Maribor za leto 2013 sestavljeno v skladu z Zakonom o društvih. Člani Upravnega odbora Društva študentov medicine Maribor prav tako zagotavljajo, • da je računovodsko poročilo Društva študentov medicine Maribor za leto 2013 sestavljeno v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in da izkazuje resničen ter pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja, poslovnega izida in vseobsegajočega donosa Društva študentov medicine Maribor; • da poslovno poročilo Društva študentov medicine Maribor za leto 2013 vključuje pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja društva ter njegovega finančnega položaja.

Maribor, 30. januar 2014

2

Blaž Pavič Podpredsednik

Denis Sraka Vodja projektov

Jan Hansel Predsednik

Ines Kebler Generalna sekretarka

Tadej Jalšovec Vodja marketinga


Letno poročilo DŠMM 2013

Kazalo

POSLOVNO POROČILO 2013 4 Pismo predsednika DŠMM

5

Osnovni podatki

6

Aktivnosti Upravnega odbora DŠMM v 2013

7

Dogodki DŠMM

12

Sodelovanje z drugimi organizacijami

14

Projektna aktivnost

16

Novi projekti v letu 2014

23

FINANČNO POROČILO 2013 24 Pregled finančnega poslovanja

25

Finančno poslovanje projektov DŠMM

26

Finančno poslovanje UO DŠMM

29

PROGRAM DELA V 2014 30 Projektna dejavnost

33

Projekti Upravnega odbora

34

Trženje 36 Mednarodno 37 Druge predvidene dejavnosti

38

Finančne projekcije za leto 2014

39

3


Letno poročilo DŠMM 2013

POSLOVNO POROČILO 2013

4


Letno poročilo DŠMM 2013

Pismo predsednika DŠMM Če je bilo leto 2012 za Društvo študentov medicine Maribor težavno, je lansko leto poskrbelo za dober kontrast. Priča smo lahko bili svežemu vetru rasti in razvoja. V leto ponosno stopamo z 18 projekti, od katerih se mnogi izvajajo že več kot polovico desetletja. Ne le da gradimo na kakovostnih temeljih obstoječih projektov, temveč tudi ves čas ustvarjamo in puščamo pečate na novih interesnih in zdravstvenih področjih. Letos nas ni bilo strah postaviti stvari na glavo – na drugačen način smo izvedli DocFest in Motivacijski vikend, ki je tokrat v sproščenem vzdušju potekal kar na fakulteti. Uspešno smo se spoprijeli s hektiko, ki jo je s sabo prinesla selitev v nove prostore. Sedaj, ko smo se zares udomačili v drugem nadstropju naše fakultete, se delo nadaljuje. Novo okolje prinaša nove izzive, ki nas skozi sodelovanje krepijo in dodatno povezujejo.

Počasi postaja medicinec s srcem sinonim za mariborskega študenta medicine, kar je zame najboljše merilo uspešnosti. Naše vrednote in dobra povezanost med študenti so močno vpeti v atmosfero celotne fakultete. Društvo čaka še veliko izzivov, s katerimi se bo – v to sem prepričan – ekipa, ki jo zapuščam, spopadla brez težav in peljala našo organizacijo na še višjo stopnjo delovanja. Na koncu bi se vam rad iskreno zahvalil. Vsem članom, aktivnim in tudi tistim, ki boste to še postali, vodjam projektov, saj brez vas vsega tega sploh ne bi bilo, zlasti pa Upravnemu odboru. Leto, ki smo ga preživeli skupaj, je zame predstavljalo nepozabno izkušnjo in delo, ki smo ga opravili skupaj, je nekaj, na kar bom vselej ponosen. Hvala vsem, ki pomagate pisati zgodbo Društva študentov medicine Maribor.

Dekan večkrat poudari svojo željo po prižganih lučeh fakultete pozno v noč. Društveniki mu lahko ponosno odgovorimo, da jo skoraj vsak dan v tednu zadnji zapuščamo in že od prvega dne udejanjamo to skupno vizijo. Lahko rečem, da sem ob prenehanju mandata na naše skupno delo izjemno ponosen. Morda nismo realizirali popolnoma vseh ciljev, vsekakor pa smo se uspešno spoprijeli z vsemi izzivi, ki so nas čakali pri oranju ledine na področju nacionalnega sodelovanja in vzpostavljanja kakovostnih temeljev za prihodnje delo Društva.

Jan Hansel predsednik DŠMM

5


Letno poročilo DŠMM 2013

Vizija DŠMM Članom nuditi nadstandardne možnosti strokovnega in osebnega izpopolnjevanja ob študiju medicine.

Poslanstvo DŠMM DŠMM skozi prostovoljno projektno delo združuje študente medicine v Mariboru. Cilji projektov so ozaveščanje javnosti o zdravstvenih problemih, vzpodbujanje kritičnega razmišljanja, izboljšanje informiranosti in aktiviranosti posameznikov ter nabiranje izkušenj ob konkretnem delu.

DŠMM v 4 odstavkih Društvo študentov medicine Maribor je nepolitično in prostovoljno društvo vseh študentov, ki želijo svoj študij dopolniti z dodatnim udejstvovanjem v prostem času. Naše poslanstvo je biti strokovno priznano društvo, ki ima nepogrešljiv pozitiven doprinos k zdravstvu in izobraževanju v Sloveniji. Izvajamo mnoge projekte, ki povezujejo študente skozi prostovoljstvo na področju javnega zdravja, humanitarnosti, izobraževanja, kulture in športa. Med javnozdravstvenimi in izobraževalnimi najbolj izstopajo Za življenje!, Ljubezen in spolnost, Dotik življenja in Epruvetka. Prav tako ne puščamo na strani najmlajših, saj s projekti Medimedo in Pedilandija poskušamo približati delo zdravnika otrokom. V letu 2013 smo izvedli prvo uspešno humanitarno-medicinsko odpravo, v Malavi, leta 2015 pa se naši študenti odpravljajo v Zambijo. Mednarodno se Društvo predstavlja kot SloMSIC Maribor (Slovenian Medical Students' International Committee Maribor) in je prepoznavno na evropskem nivoju skozi delovanje v Evropskem združenju študentov medicine (EMSA). Zelo smo ponosni tudi na svoje delovanje v okviru Mednarodne zveze študentov medicine (IFMSA), ki našim študentom vsako leto omogoča izvrstne in enkratne izmenjave po celem svetu. V zadnjih nekaj letih se je mednarodno preko IFMSA izpopolnjevalo več kot 150 mariborskih študentov medicine. V letu 2014 prav tako stopamo v Zvezo študentov medicine Slovenije skupaj z našimi ljubljanskimi kolegi. V bodoče si bomo prizadevali, da ohranimo stopnjo kakovosti delovanja že obstoječih projektov, se aktivno vključevali v razvoj medicinskega izobraževanja in sodelovali s fakulteto za kar najboljšo študijsko izkušnjo, ki bo naše študente naredila zares dobre zdravnike. Skozi prostovoljske aktivnosti bomo tudi v prihodnosti krepili našo družbeno odgovornost.

6


Letno poročilo DŠMM 2013

Aktivnosti Upravnega odbora DŠMM v 2013 Pripravil: Jan Hansel, predsednik

Upravni odbor DŠMM (UO) se je v letu 2013 pri delu opiral na program, predstavljen in sprejet na 9. redni Skupščini DŠMM. V tem delu poročila so opredeljene tržne aktivnosti, centralne spremembe, posegi v delovanje ali podobo DŠMM in drugo. Prav tako je pripravljeno kritično ovrednotenje neizvedenih točk lanskega programa dela. Dogodki, ki jih UO organizira na letni ravni so obravnavani v naslednjem delu. Na koncu je obravnavano sodelovanje z drugimi organizacijami.

Tržna dejavnost DŠMM V začetku leta 2013 smo z Upravnim odborom jasno začrtali smer društvene tržne strategije. Ključnega pomena je bila trajna vzpostavitev slogana »medicinec s srcem,« kar nam je, sodeč po izjemnem interesu za promocijski material z napisom, uspelo. Posledično se je stopnja zaupanja in zvestobe znamki DŠMM s strani ciljne publike, študentov medicine MF UM, povišala. Strateško smo se lotili oglaševanja naših dogodkov. Ob klasičnem plakatiranju smo v letu 2013 začeli vedno več energije usmerjati v nove tehnologije za komuniciranje. Za doseganje tržnih ciljev smo sistematično uporabljali vrsto orodij: • družabna omrežja (Facebook, Twitter), • e-poštne novice (Newsletter) in • spletno stran.

Facebook Facebook je dandanes nepogrešljivo orodje za navezovanje stika s člani. Omrežje uporabljamo za oglaševanje dogodkov, objavljanje slik, obveščanje članov o novostih v društvu in podobno. V zadnjem letu smo pridobili 255 novih všečkov na Facebooku. Trenutno nas lajka 721 uporabnikov, številka pa vztrajno narašča.

232 objav na Facebooku

Tekom leta smo našim članom postregli z 232 objavami, ki so v povprečju dosegle 796 uporabnikov, celokupno pa pritegne 180.000 ogledov.

Naše objave tedensko vztrajno dosegajo 3.000 in več uporabnikov. V zadnjem letu so si našo časovnico uporabniki ogledali 14.500-krat. Ta podatek ne vključuje objav, ki jih posamezniki vidijo na svojem izpisu novic.

Slika 1: Promocija društva na DocFestu 1. oktobra 2013.

V letu 2013 se nismo posluževali zakupa plačljivih Facebook oglasov ali t.i. »boostinga,« saj za to nismo videli potrebe. Organska rast uporabniške baze je primerna in v skladu s pričakovanji.

Twitter DŠMM ima prav tako Twitter profil @NoviceDSMM. Uporaba Twitterja je omejena, saj se je izkazalo, da prispevki, ki smo jih v zadnjem četrtletju objavljali preko Twitterja, niso dosegali zadosti uporabnikov. Trenutno imamo 70 sledilcev, kar je, glede na omejeno uporabo Twitterja med našo ciljno publiko, uspešno.

E-poštne novice (Newsletter) V letu 2012 smo začeli s prenovo sistema obveščanja članov preko e-pošte. Uvedli smo Newsletter, ki je s pomočjo storitve MailChimp poslan bazi naših članov vsakih 14 dni. Newsletter predstavlja zgoščen pregled nad dogajanjem v DŠMM in na fakulteti. Zaobjema napovednik za prihajajoče dogodke, seznam prihajajočih aktivnosti naših projektov in kratke povzetke preteklih dejavnosti. Z Newsletterjem ostanejo naši člani obveščeni o vsem, kar se dogaja v DŠMM. Celokupno je bilo v lanskem letu poslanih 23 Newsletterjev na e-naslove 645 različnih prejemnikov.

7


Letno poročilo DŠMM 2013

Newsletter prebere v povprečju 65 % prejemnikov, kar je v primerjavi s povprečjem za nevladne organizacije (21 %) zelo uspešno. 15 % uporabnikov sledi povezavam znotraj Newsletterja, kar kaže na dobro vključenost bralcev.

Spletna stran Spletna stran DŠMM (www.medicinec.si) je zasnovana kot centralni informacijski portal za društvene dejavnosti. Poleg objavljenih novic lahko člani na spletni strani najdejo tudi številne informacije o naših projektih, mednarodnih dejavnostih in društvu nasploh. Stran prav tako ponuja male oglase, študijsko literaturo in druge publikacije Društva. Spletno stran smo v letu 2013 prenovili in jo v posodobljeni obliki lansirali oktobra. Podatki, ki jih imamo na voljo glede obiska spletne strani se tako nanašajo na obdobje od oktobra do konca decembra 2013.

K tržni dejavnosti DŠMM prištevamo tudi revijo Presnovnik, ki je nastala kot dodaten način komunikacije s člani, a je prerasla okvirje centralno vodene revije in postala projekt zase. Ko bo Presnovnik postal finančno pozitiven, bodo presežki iz oglaševanja služili financiranju drugih dejavnosti DŠMM. Več informacij o projektu se nahaja v sekciji Projektna aktivnost.

12k obiskov v 3 mesecih

V zadnjem trimesečju 2013 je spletno strani obiskalo 11.909 uporabnikov, od tega 4.927 edinstvenih. 62 % obiskovalcev se na spletno stran vrača, povprečno pa se na strani zadržijo za dobri 2 minuti. 52 % prometa izvira iz Maribora, 20 % iz Ljubljane, preostanek iz drugih regij Slovenije. Do strani obiskovalci še zmeraj dostopajo pretežno preko namiznih računalnikov, kar 11 % prometa pa prihaja s pametnih telefonov in tablic. Spletna stran je optimizirana za mobilne naprave.

Slika 3: Promocijska mila DŠMM, pripravljena za DocFest 2013.

8

Presnovnik

214 Slika 2: Prodaja DŠMM hoodiejev.

naročenih hoodiejev

Promocijski material Za naše člane smo pripravili številne promocijske izdelke, ki so jih lahko kupili tekom leta. Ponatis skodelic Medicinec s srcem se je izkazal za tržno uspešnega. V promet smo spravili 180 skodelic. Ob standardni prodaji smo jih uporabljali tudi kot darila pri raznih nagradnih akcijah.


Letno poročilo DŠMM 2013

Slika 4: Prenova celostne grafične podobe Društva študentov medicine Maribor.

Letos smo pripravili novo naročilo DŠMM hoodiejev, tokrat v temno modri barvi. Interes je presegel vsa pričakovanja, saj smo prejeli kar 214 naročil. Hoodieje smo ponudili po subvencionirani ceni 15 EUR, kar je gotovo pripomoglo k visokemu povpraševanju. Za DocFest smo kot vsako leto doslej pripravili promocijske majice, tokrat z motivom nove fakultete in napisom »Tu sejem, da bom žel.« Naročili smo 300 majic, od tega jih je v promet šlo približno 250. Ob tem smo natisnili še kulije in nosilne vrečke, posebej za DocFest v namene promocije Spoznavne čage pa smo pripravili tudi prosojna sivkina mila z umeščenimi rdečimi srčki.

Prepričani smo, da bo ta grafična podoba DŠMM vzdržala vsaj nekaj let in generacij. Prav tako ne priporočamo prehitrih ponovnih posegov v podobo, saj lahko to zmanjša moč znamke.

Članstvo Letos smo pod drobnogled vzeli tudi člansko dejavnost in se vprašali, kako aktivni so naši člani, ki jih je v letu 2013 bilo kar 582. Presenetila nas je zabeležena stopnja aktivnosti, saj se je katerekoli društvene dejavnosti v lanskem letu vsaj enkrat udeležilo 261 članov. Od tega jih je v javnozdravstvenih projektih aktivnih 171, vsaj 8 točk za izmenjave pa jih je nabralo kar 54. 600

Oglaševanje Na področju oglaševanja je bilo leto 2013 manj produktivno, vendar smo ustvarili veliko platform za oglaševanje v prihodnosti. Tako imamo sedaj večjo možnost celovitega oglaševanja preko spletne strani, Newsletterja, Facebook profila in revije Presnovnik. V letu 2014 se bo Upravni odbor posvetil temu področju.

500 400 300 200 100 0

Celostna grafična podoba Na podlagi programa dela iz 2013 smo v Q1 prenovili celostno grafično podobo (CGP) društva. Medtem ko ni šlo za večji poseg v podobo društva, je sprememba logotipa predstavljala močno zaželeno modernizacijo z menjavo tipografije in uporabo nežnejših odtenkov barv za društveno rdečo in zeleno. Z grafično podobo smo tudi začeli načrtno povezovati naš slogan »Medicinec s srcem.« Asociacija dobro funkcionira, saj gre za zelo osebno izjavo o študentu, ki se poistoveti z znamko in idejo.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Graf 1: Število članov v DŠMM od leta 2008 do 2013.

Novosti na področju članstva so se uvedle v skladu s programom dela. Predlagan je bil dvotirni sistem članstva, kjer med vsemi člani opredelimo 50 najbolj aktivnih, glede na njihovo udejstvovanje v društvu. Nov tir članstva se je vzpostavil oktobra 2013 in ti člani so dobili posebno člansko kartico. Ob tem smo tekom leta začeli aktivnim članom ponujati razne ugodnosti, kot na primer brezplačen obisk vseh društvenih dogodkov, popuste v kavarni Mediko, znižane cene za naše promocijske izdelke in podobno.

9


Letno poročilo DŠMM 2013

Z lanskim letom smo prav tako nehali tiskati PVC kartice za vse člane. Od 2013 se bo jih tiskalo samo za aktivne člane. Prav tako smo v sodelovanju z Mednarodnimi medicinskimi izmenjavami (MMI) začeli centralizirano voditi evidence aktivnosti naših članov, kar nam daje boljši vpogled v dejavnosti in nudi večjo mero transparentnosti. Ena izmed novosti je tudi prehod na beleženje ur namesto točk za izmenjave. To bo zahtevalo dodatne napore s strani vodij projektov in ekipe MMI, vendar bomo do konca študijskega leta uskladili pravilnike in pripravili teren za delo v bodoče. V sklop planiranih dejavnosti za aktivne člane sodi tudi predvidena organizacija dogodka Naj medicinec, kjer bo ob koncu študijskega leta 2013/14 preko javnega razpisa izbran najbolj prizadeven član DŠMM. Ta bo prejel naziv ter sponzorsko izobraževalno nagrado. Izvedba razpisa se prenese v program dela za 2014.

Razpisno sofinanciranje V letu 2013 smo bili kot organizacija sofinancirani s strani Mestne občine Maribor (MOM) v višini 571,25 EUR za potrebe selitve in opremljanja novih prostorov.

Status društva v javnem interesu Zadovoljni smo, da smo v zadnjem četrtletju 2013 tudi pridobili status društva v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva s strani Ministrstva za zdravje RS, kar nas razbremeni plačevanja upravnih taks po 24. členu ZUT in nas upraviči do kandidiranja na morebitnih razpisih Ministrstva. V letu 2014 bomo kandidirali tudi za status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju, kar nam bo omogočilo kandidiranje na razpisih Urada RS za mladino (URSM).

Slika 5 in 6: Delo v novih prostorih DŠMM.

10

Menjava člana upravnega odbora Težave nam je predstavljal odhod Andreje Komel, vodje projektov, ki je predčasno prekinila svoj mandat zaradi izmenjave v tujini. Začasno smo njene naloge prevzeli preostali člani Upravnega odbora, v Q3 2013 pa smo začeli za vodjo projektov uvajati Denisa Srako.

Selitev in opremljanje prostorov Med avgustom in oktobrom je intenzivno potekala selitev iz Slomškovega trga v novogradnjo MF UM. Selitev je občutno vplivala na storilnost društva v tem začetnem obdobju, vendar smo kmalu ponovno vzpostavili utečen ritem dela. Novi prostori DŠMM v drugem nadstropju pedagoškega dela MF UM na Taborski ulici 8 ima površino 60 m2, kar zadostuje potrebam našega delovanja. Prav tako smo si tekom leta pridobili omare v istem nadstropju za shranjevanje opreme in inventarja društva. Prostore smo opremili še z dvema deloviščema in prenosno belo tablo za optimalne delovne pogoje. Prostori so dekorirana s Forex plakati naših projektov in odražajo strokovnost našega študentskega dela. Za sestanke in srečanja uporabljamo sejno mizo v prostorih ali pa se preselimo v sosednji seminarski prostor, ki omogoča usmerjeno delo. Prav tako nam je na voljo uporaba večje sejne sobe v 2. nadstropju. Prostori prodekana za študentska vprašanja so povezani z našimi, zato je sodelovanje s Študentskim svetom MF UM še dodatno olajšano. Več o tem v sekciji Sodelovanje z drugimi organizacijami.


Letno poročilo DŠMM 2013

Mednarodne aktivnosti IFMSA Mednarodno sodelovanje in povezovanje je pomembno za vsako organizacijo, ki želi svoje delovanje izboljšati in primere svojih dobrih praks prenesti drugam. Kot vsa leta do sedaj smo se tudi letos udeležili dogodkov IFMSA. Generalne skupščine IFMSA (March Meeting) v Baltimore, Maryland, ZDA so se udeležili Ines Kebler, članica UO, Eva Senica, predstavnica za izobraževanje v medicini, Iris Drvarič, vodja projekta Za življenje in Izak Jurčič, vodja Mednarodnih medicinskih izmenjav. Avgustovskega srečanja v Čilu se ni iz Maribora udeležil nihče, vendar za sodelovanje z DŠMS in razporeditev mest za izmenjave to ni predstavljalo težav. Blaž Pavič, podpredsednik, se je udeležil Training New Trainers (TNT) srečanja na Nizozemskem in tako postal IFMSA Certified Trainer. Način vklapljanja v mednarodne aktivnosti se z letom 2014 korenito spreminja, več o tem v sekciji Sodelovanje z drugimi organizacijami.

EMSA Sodelovanje v EMSA je za DŠMM pomembno in ga želimo v prihodnje nadaljevati. Tako bomo omogočili našim projektom, mednarodno širjenje in preko mreženja z drugimi študenti prenos novih projektov k nam. Ob tem sodelovanje v taki organizaciji omogoča posameznim zainteresiranim študentom, da se lahko udejstvujejo v evropskem prostoru. Udeležili smo se Srečanja nacionalnih koordinatorjev (NCM) EMSA v Gruziji maja 2013, prav tako pa se je naš nacionalni predstavnik Tadej Jalšovec udeležil Generalne skupščine zveze v Lizboni septembra. Član DŠMM Rok Hržič je bil v letu 2013 član evropskega odbora EMSA-e, direktor stalne delovne komisije za javno zdravje, in nadaljuje delo na tej funkciji tudi v letu 2014.

Spremembe statuta in pravnih aktov Na 10. redni Skupščini DŠMM se bo obravnavala sprememba statuta, ki prinaša nekaj novosti. Dodali bomo SKD šifre za dopolnilne pridobitne dejavnosti, uvedbo dveh Skupščin letno in sekcijo o založniški dejavnosti DŠMM.

Prva letna skupščina se bo izvedla januarja, kjer bodo novo izvoljeni člani UO in NO nastopili funkcije in potrdilo se bo letno poročilo ter program dela. Druga skupščina bo potekala konec oktobra in bo namenjena izključno volitvam v funkcije UO in NO. Obdobje med volitvami in naslednjo skupščino (2 meseca) bo služilo primopredaji. Prav tako se bo spremenil pravilnik o volitvah, da se bo skladal z zgoraj navedenimi spremembami in omogočal vnaprejšnjo objavo kandidatov za funkcije v namene transparentnega informiranja.

Realizacija programa dela leta 2013 Od točk programa dela iz leta 2013 nismo realizirali sprejetja projektnega pravilnika, postavitve sistema za upravljanje človeških virov DŠMM in adopcije wiki sistema arhiviranja. Pravilnik o projektih se planira že od leta 2010, vendar ga do sedaj še nismo potrdili. Čeprav je osnutek pravilnika napisan, se je zataknilo pri usklajevanju predlogov s projekti. DŠMM v skladu s svojim poslovanjem zagotavlja avtonomnost projektov, kar bi se s pravilnikom lahko v veliki meri omejilo. Čeprav bi naj pravni akti zagotavljali varnost in stabilnost, ostaja odprto vprašanje glede dinamike in diverzitete naših projektov. Namreč gre za zelo heterogeno enoto, ki jo je težko omejiti in opredeliti s pravilnikom. V ta namen je v programu dela leta 2014 predvidena priprava smernic za vodenje in formiranje projektov kot alternativa pravilniku. Sistem za upravljanje človeških virov je bil en izmed zastavljenih projektov UO DŠMM v 2013, ki se zaradi kritične ocene tveganj ni izvedel. Ideja je bila vzpostavitev spletnega sistema, preko katerega bi študenti bili obveščeni o vsem dogajanju v DŠMM in imeli tudi vodene evidence svojega vloženega dela v Društvo. Medtem ko smo v UO mnenja, da je projekt ključnega pomena, se leto 2013 še ni izkazalo za pravi čas za izvedbo, saj je potrebno pred tem uskladiti še vrsto drugih administrativnih vidikov članstva in beleženja dejavnosti. Prav tako nismo formalno realizirali uporabe wiki strani za izgradnjo interne baze znanj. Medtem ko se je sistem postavil in do danes tudi funkcionira, je bila adopcija s strani končnih uporabnikov, vključno z UO DŠMM, nizka. V letu 2014 bomo povišali stopnjo uporabe wiki strani.

11


Letno poročilo DŠMM 2013

Dogodki DŠMM Zabave Z zabavami, ki jih organiziramo tekom leta, v DŠMM skrbimo za dobro vzdušje na fakulteti. Študentom dajemo možnost, da se razbremenijo in sprostijo v družbi kolegov. Letošnje zabave so potekale v sodelovanju s Klubom KMŠ in Jazz klubom Satchmo. 4 zabave, ki smo jih organizirali, so bile, v kronološkem zaporedju: ‘80s Party (februar), Essentials Party (maj), Spoznavna čaga (oktober), Božična zabava (december). V okviru letošnjih Lampiončkov smo prav tako organizirali manjši DŠMM piknik.

Kongres študentov medicine Maribor (KŠMM) Leto je bilo zaznamovano tudi z raziskovalnim delom naših študentov, saj so imeli prvič v zgodovini fakultete možnost predstaviti svoje ugotovitve forumu kolegov na 1. Kongresu študentov medicine Maribor. Dogodek je pod okriljem DŠMM potekal 20. maja 2013 v UKC Maribor. Dogodek je bil organiziran v skladu z načrtnim širjenjem društvene dejavnosti v smeri strokovnega izpopolnjevanja in je omogočil študentom pridobivanje novih znanj s področja moderne biomedicine. Udeleženci so prav tako prejeli priznanja o udeležbi in izdan je bil zbornik. KŠMM je zaznamoval tudi začetek sodelovanja z društvom Medicinski razgledi, s katerimi je na tem dogodku vzklilo strokovno sodelovanje. Le-to je privedlo do letošnjega Študentskega medicinskega raziskovalnega kongresa (ŠMRK).

12

Mladi in zdravi 23. maja 2013 smo v sodelovanju z organizacijo Evropska prestolnica mladih (EPM) premierno izvedli dogodek Mladi in zdravi. 100 študentov medicine se je zbralo v centru Maribora na grajskem trgu in sredi belega dne smo zaplesali na pesem Stayin' Alive skupine Bee-gees in izvedli »flash-mob.« Nato so naši projekti tekom dneva predstavljali svoje dejavnosti na stojnicah. Predstavili so se projekti Epruvetka, Za življenje, Ljubezen in spolnost, Dotik življenja in Odprava Malavi. Dogodek je predstavljal dobro promocijo za naše društvo v severovzhodni regiji Slovenije. Video »flash-moba« je na portalu YouTube zabeležil več kot 3.000 ogledov.

DocFest Na prvi študijski dan se študenti medicine v Mariboru že od ustanovitve fakultete zberemo na sejmu projektov in se po dolgem poletnem premoru prvič zares podružimo. DocFest je namenjen predstavitvi projektov Društva med starimi in novimi člani, prav tako pa pomaga pri grajenju pozitivne podobe organizacije med študenti. V letu 2013 se je več kot 300 študentov zbralo na ploščadi med pedagoškim in raziskovalnim delom MF UM. Pripravili smo stojnice projektov, omogočili študentom ugoden nakup belih halij in stetoskopov, prav tako pa je bilo poskrbljeno za prigrizek s strani kavarne Mediko cafe. Včlanili smo 55 novih članov. DocFest je bil izveden zelo uspešno in je po mnenju mnogih udeležencev predstavljal najboljšo izvedbo do sedaj. Morda je temu pomagala nova lokacija, ki je za takšne dogodke ob lepem vremenu optimalna. Lani smo želeli organizirati tudi koncert glasbene skupine, kar bomo poskusili z novim formatom celodnevnega DocFesta v 2014.


Letno poročilo DŠMM 2013

Motivacijski vikend V letošnjem letu smo izvedli Motivacijski vikend malo drugače kot leta do sedaj. Dve poglavitni razliki sta bili to, da smo lokacijsko ostali kar na MF UM, vsebinsko pa smo spekter delavnic in predavanj razširili na več študentov. Petek in soboto smo preživeli na fakulteti in izvajali večje število delavnic. Povabili smo tudi trenerje iz Fakultete za farmacijo v Ljubljani. Vabljeni predavanji sta izvedla doc. dr. Sara Tement, Filozofska fakulteta UM, in asist. dr. Lovro Žiberna, Inštitut za farmakologijo in toksikologijo UL. Čeprav je bil vikend zelo produktiven, je bila udeležba na delavnicah nizka, prav tako pa nismo zares dodobra razvili društvenih resorjev kot bi si želeli. V ta namen bomo naslednje leto (2015) izvedli Motivacijski vikend v bolj klasični obliki na CŠOD in bo namenjen v prvi vrsti vodjam projektov in aktivnejšim članom DŠMM.

Brucovanje Z brucovanjem sprejmemo medse naše najmlajše kolege in jim pripravimo zares posebno dobrodošlico. Brucovanje se je začelo s povorko izpred Rektorata Univerze v Mariboru, nadaljevalo pa na ŠTUK-u, kjer so jih čakale igre in branje zaprisege. Za konec je za zabavo poskrbela glasbena skupina Klic divjine. Medtem ko je projekt bil letos zelo uspešen in je pritegnil kar 800 študentov, je imela organizacija v začetku že težave, saj je projekt nosil še približno 800 EUR minusa iz leta 2012. To na srečo ni vplivalo na kakovost izvedbe, saj je bil s strani udeležencev zabeležen dober odziv. Ena izmed težav je tudi bila nizka participacija s strani brucev, katerih je bilo na dogodku skupno približno 70.

Slika 7: Letošnje brucovanje je pritegnilo kar 800 študentov.

Božični koncert Z Božičnim koncertom naše društvo vsakemu letu doda prijetno zimsko piko na i. Študenti MF UM predstavijo svoj širok nabor talentov in pokažejo, da so zares vsestranski. Letošnji koncert je napolnil Unionsko dvorano Narodnega doma z dvournim programom, ki ga je povezovala dramska skupina. Glasbene točke so poskrbele za kulturni višek, sledila pa ga je pogostitev pred dvorano. Tam so si obiskovalci, med katerimi je bilo poleg študentov tudi veliko zaposlenih MF UM, naših učiteljev in zdravnikov iz UKC Maribor, lahko ogledali razstavo fotografij Odprave Malavi 2013. Prav tako so bila razstavljena likovna dela, ki so prispela na natečaj, ki je bil izveden v okviru dogodka. Božični koncert ocenjujemo kot uspešen dogodek, saj se je organizacijska ekipa uspela izogniti vsem pastem, ki so pestile prejšnje izvedbe dogodka. Program je bil za razliko od let poprej veliko krajši, kar je bilo dobro sprejeto s strani obiskovalcev.

13


Letno poročilo DŠMM 2013

Sodelovanje z drugimi organizacijami Medicinska fakulteta UM Naš glavni finančni in organizacijski podpornik je v letu 2013 bila Medicinska fakulteta UM. Ne le, da so v veliki meri sofinancirali izvajanje naših projektov in programov, pač pa so nam tudi namenili optimalne prostore in opremo za najboljše izvajanje naših dejavnosti. Medicinska fakulteta UM je v letu 2013 bila nagrajena s certifikatom ASPIRE za študentsko vključenost, preko česar se v prvi vrsti kaže sinergistična narava našega sodelovanja za ustvarjanje kar najboljših študijskih pogojev, kjer imajo študenti možnost sodelovati pri definiranju izkušnje na fakulteti. Nadejamo se, da se bo kakovostno sodelovanje nadaljevalo tudi v letu 2014.

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru nam nudi podporo in možnost delovanja v vseh sferah študentskega udejstvovanja. UM je zvest podpornik zlasti naših kulturnih projektov, npr. Akademskega pevskega zbora MF UM. Prav tako nam preko Študentskega sveta UM direktno sofinancira določene dejavnosti tekom leta. Omogoča nam tudi izdatno in brezplačno oglaševanje naših dogodkov in dejavnosti po široki mreži fakultet članic.

Slika 8: Kakovostno sodelujemo s Študentskim svetom MF UM.

Študentski svet MF UM Naš finančni podpornik je tudi Študentski svet MF UM, s katerim smo v letu 2013 sodelovali zelo uspešno. Skupaj smo organizirali informativne dneve, prav tako pa so naši predstavniki skupaj s prodekanjo Evo Nike Cvikl promovirali MF in DŠMM na srednjih šolah po Sloveniji. Naši predstavniki so vabljeni na seje Študentskega sveta in tako dodatno pripomorejo k definiranju smeri delovanja MF UM. Študentski svet je tudi bil vključen v izvedbo DocFesta, kjer so poskrbeli za del pogostitve.

Slika 9: Z Društvom študentov medicine Slovenije smo leta 2013 ustanovili Zvezo društev študentov medicine Slovenije.

14


Letno poročilo DŠMM 2013

Društvo študentov medicine Slovenije

Alcohol Policy Youth Network (APYN) in No Excuse

Društvo študentov medicine Slovenije, naši ljubljanski kolegi, je postalo močan zaveznik v letu 2013. Njihovi člani so se udeleževali naših aktivnosti in obratno.

Članica Upravnega odbora Ines Kebler se je v septembru 2013 udeležila konference European Tobacco Youth Conference v Portorožu, ki jo je organizirala NVO No Excuse, ki se v prvi vrsti ukvarja s preventivnimi intervencijami na področju kajenja. V letu 2014 se povezujemo tako z njimi kot tudi z APYN ter planiramo lokalne dejavnosti v skladu s temi programi.

V oktobru 2013 smo se z Izvršnim odborom in drugimi predstavniki DŠMS srečali v Mariboru na dvodnevnem strateškem vikendu, kjer smo začeli konkretna pogajanja o formiranju Zveze študentov medicine Slovenije. Srečanje je bilo zelo produktivno, saj smo zastavili smernice in načrt dela za prihodnje leto, prav tako pa smo dokončno sklenili, da se zveza formira v 2014.

Zveza študentov medicine Slovenije Zveza študentov medicine Slovenije se je ustanovila 19. decembra 2013 na Trojanah. Gre za idejo, ki sega vse do začetka našega društva, a se ni nikoli mogla realizirati zaradi napetih odnosov med predstavniki obeh organizacij. V 2013 smo te težave premostili in dosegli konsenz glede sodelovanja v bodoče. Namen zveze je povezovanje na nacionalnem nivoju za povečevanje vpliva naših obojestranskih lokalnih prizadevanj. Zveza bo pa opolnomočila tako naše projekte kot tudi študente medicine v Sloveniji nasploh. Zveza predstavlja prvo resnično premostitev rivalstva med Mariborom in Ljubljano na področju študija medicine in ustanovitev si trenutni UO DŠMM šteje v veliko čast.

Tutorstvo MF UM V sodelovanju s tutorstvom MF UM smo izdali tiskano publikacijo Vodič za bruce, prav tako pa se je spisala publikacija Vodič po UKC, ki bo izšla v tiskani obliki v letu 2014.

Evropska prestolnica mladih V sodelovanju z Evropsko prestolnico mladih Maribor smo organizirali prej opisani dogodek Mladi in zdravi v centru mesta. Prav tako so naši projekti predstavljali svoje dejavnosti v mariborskem mestnem parku na Art Campu v okviru festivala Lent.

Mreža 25x25 V letu 2013 smo se pridružili javnozdravstveni mreži 25x25, vendar se nismo udeleževali aktivnosti, ki so jih organizirali.

Medicinski razgledi Z društvom Medicinski razgledi je DŠMM organiziral prvi Študentski medicinski raziskovalni kongres, ki se je odvijal v začetku leta 2014. Sodelovanje se bo predvidoma nadaljevalo tudi v bodoče, saj je bil projekt uspešno izveden.

ŠOUM V letu 2013 nismo sodelovali z organizacijo ŠOUM. Prav tako nismo pridobili nobenih finančnih sredstev z njihove strani, saj lani ni bilo razpisa Komisije za interesne dejavnosti.

Slika 10: Sodelujemo tudi s sistemom tutorstva MF UM.

15


Letno poročilo DŠMM 2013

Projektna aktivnost Pripravil: Denis Sraka, vodja projektov

Strokovno in kritično Projektno delovanje v letu 2013 je bilo tako kot vsako leto pestro. Izvajalo se je celokupno 19 projektov, od tega 13 celoletnih. V splošnem je večina projektov dosegla zastavljene letne cilje, s čimer smo v Upravnem odboru zelo zadovoljni. Izmed približno 600 članov jih je v letošnjem letu dobra tretjina sodelovala vsaj pri eni izmed društevnih aktivnosti.

da je 7 projektov, ki svoje delo izvaja v obliki delavnic, skupno izvedlo kar 194 aktivnosti, pove veliko o naši produktivnosti. A na tej točki ne smemo pozabiti, da ni vse v kvantiteti in da moramo skrbno bdeti nad kakovostjo izvedbe vsakega izmed projektov. Predvsem iz tega vidika nam lahko dobra analiza veliko doprinese k pozitivnemu razvoju društevnih aktivnosti.

Povezovanje skozi učenje in druženje V prihodnjem letu se bomo pri vodenju projektov osredotočiti predvsem na dve točki, ki ju trenutno še ne pokrivamo po najboljših zmožnostih. Prva je strokovnost vsebin. Vsaka informacija, ki jo projekti predajajo svojim ciljnim publikam, mora biti strokovno podkrepljena. To bomo dosegli s čim tesnejšim sodelovanjem z drugimi organizacijami in strokovnimi sodelavci. Letos smo na tem področju že naredili nekaj korakov in imamo primere dobre prakse, a se mora taka oblika dela te razširiti na vse projekte. Sem poleg vsebin posameznih delavnic, spada tudi pedagoško delo, ki je ključni del vsakega projekta, ki izvaja svoje poslanstvo preko delavnic ali predavanj. Druga točka, ki je ne izkoriščamo v zadostni meri, je evalvacija našega dela. Da bodo projekti zares vedeli, kakšen vpliv ima njihovo delo in ali z dosedanjim načinom dela dosegajo zastavljene cilje, moramo stremeti k strukturiranemu pridobivanju kvalitativnih in kvantitativnih povratnih inforamacij. Bistvenega pomena je seveda tudi notranja analiza in razmislek o morebitnih spremembah, ki bi jih veljalo v bodoče vpeljati. Ob morebitnih negativnih zaključkih analize morajo vodje razmisliti tudi o smotrnosti njihovega dela in o spremembi ali celo zaključku izvajanja projekta. Smo ena manjših fakultet članic Univerze in naši človeški viri so, glede na obseg društvene dejavnosti, omejeni. Že samo dejstvo,

16

Vsebinsko bomo v letu 2014 delali predvsem na večjem številu dogodkov in to tako, da bo vsak projekt (sam ali v sodelovanju z drugimi) imel vsaj en dogodek, ki ni v obliki predavanja ali delavnice. Šlo bo za inovativne oblike promocije, s katerimi bomo pritegnili nove člane, prav tako pa svojo dejavnost predstavili širši javnosti in medijem. Načine doseganja teh ciljev bomo natančno definirali tekom leta v sodelovanju s posameznimi projekti. Ob vsem vloženem delu pa nam včasih zmanjka časa za dejavnosti, ki bi bile namenjene izključno druženju in razvijanju tesnih odnosov znotraj društva. V ta namen bomo poleg projektnih dejavnosti pripravljali čim več srečanj, ki ne bodo delovno obarvana. Z njimi bomo krepili kolegialnost med društevnimi funkcionarji, projekti in vsemi člani DŠMM, saj je navsezadnje to eden izmed temeljev za uspešno sodelovanje in delovanje.


Letno poročilo DŠMM 2013

Dejavnosti projektov DŠMM Za Življenje

Ljubezen in spolnost

Vodja projekta: Iris Drvarič

Vodja projekta: Matej Breznar

Za Življenje organizira tečaje in promocije prve pomoči za laike, ki potekajo po šolah, podjetjih, nakupovalnih centrih, drugih ustanovah in dogodkih širom Slovenije. S projektom želijo izobraziti ljudi o postopkih prve pomoči, predstaviti prvo pomoč kot moralno dolžnost posameznika, povečati odziv mimoidočih v primeru nesreče in razširiti obstoječo mrežo avtomatskih defibrilatorjev (AED) v Sloveniji.

Člani projekta Ljubezen in spolnost se že leta ukvarjajo z ozaveščanjem javnosti o varni spolnosti, pri čemer so glavna tarčna skupina mladi. Večkrat tedensko po številnih osnovnih in srednjih šolah organizirajo prostovoljne delavnice, na katerih dve šolski uri predavajo o različnih temah kot so puberteta, odraščanje, uporaba kontracepcije, splav, spolna usmerjenost in prvi spolni odnos.

V začetku študijskega leta se je projekt spopadal s premajhnim interesom študentov in je zaradi tega veliko napovedanih tečajev bilo odpovedanih. Zaradi dotrajanih reanimacijskih lutk se je projekt v tem letu odločil za nakup nove opreme za izvajanje delavnic. Z željo po razbremenitvi inštruktorjev so zmanjšali število tečajev. Prenovili so interno izobraževanje, kar je občutno zvišalo kakovost tečajev in število inštruktorjev. Motivacijskega vikenda v letu 2013 niso izvedli. Projekt je pomagal pri izvedbi promocijskega dogodka DŠMM »Mladi in zdravi« in se povezal z razvijalci aplikacije iHELP. Leto 2013 je bilo za projekt uspešno. Ob koncu leta se lahko pohvalijo z večjim številom prijav na posamezne tečaje in pozitivnim odzivov s strani tečajnikov in inštruktorjev. Kljub zmanjšanju števila tečajev potrebujejo za izvedbo svojega dela veliko maso študentov, ki si jo bodo morali, tako kot letos, z vsako generacijo znova priboriti. Zato morajo skrbeti za dobro notranjo promocijo projekta. Prav tako je ključnega pomena posvečanje notranjim evalvacijam. Projekt se lahko poveže z zainteresiranimi študenti in pripravi analize uspešnosti njihovih tečajev, kar lahko šteje kot raziskovalno delo, v sodelovanju z ZZV Maribor ali prehospitalno enoto ZD Adolfa Drolca Maribor.

Na podlagi pridobljenih izkušenj so predavanja ločeno prilagodili za osnovnošolce ter srednješolce. Zasnovana so kot odprt pogovor v sproščenem vzdušju, učence pa se spodbuja k postavljanju vprašanj. Pri projektu so z željo po dvigu kvalitete delavnic začeli sodelovati s študenti psihologije, ki jim strokovno pomagajo pri pedagoški noti predavanj. Vsebinsko so delavnice pod nadzorom večih zdravnikov Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Projekt je sodeloval pri izvedbi promocijskega dogodka »Mladi in zdravi,« v promocijske namene pa so posneli kratek video z naslovom »Varno med zvezde.« Preko Zveze študentov medicine Slovenije se je pričelo sodelovanje s projektom DŠMS Virus, s katerim v prihodnjem letu načrtujejo skupne dejavnosti. V začetku leta so se v projektu spopadali z nizkim številom aktivnih članov in slabo organizacijo dela. S promocijo, prestrukturiranjem organizacijske ekipe in dobro prerazporeditvijo dela med ostale člane se je stanje občutno izboljšalo. Izvajajo po dve delavnici tedensko, zato je zadostna količina interesa med študenti ključnega pomena. V prihodnje bodo morali več časa posvetiti pridobivanju sponzorjev in donatorjev. Število članov projekta: 31

Število članov projekta: 101

Število delavnic v 2013: 43

Število delavnic v 2013: 40

Doseg javnosti:

Doseg javnosti:

1.500

3.000 Ciljne skupine:

Ciljne skupine:

Mladi (12-20 let), študenti medicine

Širša javnost, študenti medicine

17


Letno poročilo DŠMM 2013

Dotik življenja

Medimedo

Vodja projekta: Sara Brkljačič

Vodja projekta: Suzana Bračič

Dotik življenja skozi preventivno–izobraževalno dejavnost poučuje širšo javnost o pomenu zgodnjega odkrivanja raka na dojkah. Na delavnicah študenti prikazujejo pravilen postopek samopregledovanja dojk. Ob tem si pomagajo s posebnimi modeli dojk, kjer lahko udeleženci tipajo tumorje in podobne rašče. Ciljajo predvsem na mlajše ženske za zgodnje prepoznavanje.

Otrokom z delavnicami pomagajo pri premagovanju strahu pred zdravniki, zdravniškim pregledom in zdravniškimi pripomočki ter jih izobražujejo o delu zdravnika, seznanjajo z osnovnimi zdravniškimi preiskavami in bolnišničnimi oddelki. Ob tem se študentje urijo v delu z najmlajšimi pacienti.

Projekt je v letu 2013 menjal vodjo, pri čemer je bila predaja informacij slaba. Nova vodja je morala celoten projekt zagnati znova. Z menjavo generacij je v tem letu projekt tudi izgubil veliko članov. Kljub navidezno visokemu številu članov jih je le nekaj bilo pripravljenih vložiti čas v izvedbo delavnic. S prenovo gradiva, osvežitvijo seznama članov in novimi oblikami izobraževanj predavateljev so uspeli na novo sestaviti organizacijsko ekipo in povečati učinkovitost sodelujočih študentov. Projekt je v letu 2013 deloval uspešno. Kljub začetnim negativnim kazalcem aktivnosti projekta ga je novi vodji s svežim pristopom uspelo prebuditi in postaviti na noge. V prihodnje bodo morali poleg predavanj razmisliti še o inovativnejših načinih predaje znanja.

Projekt je letos zamenjal vodjo projekta. Po začetnem privajanju na delo so se organizacijski problemi rešili. Projekt beleži zadostno število članov, ki se redno prijavljajo na delavnice. Njihove akcije in delo potekajo nemoteno. V tekočem letu so vsebinsko izpopolnili delavnice in jih s tem poskusili narediti še bolj zanimive za otroke, kar jim je glede na odzive uspelo. V načrtu imajo izvedbo skupne delavnice z Bolnišnico Medimedo MF UL. Poskušali bodo izvesti več akcij izven šol in vrtcev, saj se je tak pristop izkazal za učinkovitejšega. Projekt je v letu 2013 ohranil zastavljeno stopnjo delovanja, tako kvalitativno kot kvantitativno. Delavnice izvajajo enkrat tedensko. Dosedanji način dela se je izkazal za učinkovitega. Število članov projekta: 138

Število članov projekta: 43

Število delavnic v 2013: 30

Število delavnic v 2013: 20

Doseg javnosti:

Doseg javnosti:

1.000

1.000 Ciljne skupine:

Ciljne skupine:

Otroci v vrtcih (3-7 let), študenti medicine

Širša javnost, mlajše ženske (15-30 let), študenti medicine

Slika 11: Medimedo zdravnica dela z otroki na dogodku Mladi in zdravi v maju 2013.

18


Letno poročilo DŠMM 2013

Pedilandija

Epruvetka

Vodja projekta: Sara Nikolić

Vodja projekta: Ines Muršič

Pedilandija temelji na druženju študentov z otroki in mladostniki v Pediatrični kliniki UKC Maribor. Osnovna ideja projekta je organiziranje tematskih delavnic. S projektom želijo študenti medicine otrokom, predvsem tistim dolgo hospitaliziranim, popestriti bivanje v bolnišnici. Z njimi se pogovarjajo ter jim pomagajo pri ustvarjanju. Z delavnicami dosegajo sproščeno vzdušje, v katerem se imajo otroci možnost družiti z “vrstniki” oz. nezaposlenimi. Obenem imajo študentje kontakt s pediatričnimi pacienti.

V okviru projekta se organizirajo predavanja, ki nudijo kopico osnovnih informacij: »Kdaj je potrebna transplantacija kostnega mozga, kdo vse je lahko darovalec, kako se vpisati v register Slovenija Donor, kako poteka odvzem krvotvornih matičnih celic (KMC) …« V sodelovanju s Centrom za transfuzijsko medicino UKC Maribor projekt Epruvetka organizira akcije prostovoljnega vpisa v register darovalcev. Ideja projekta se je letos razširila tudi na obveščanje javnosti o pomenu krvodajalstva. To se dela z izvedbo predavanj po mariborskih fakultetah in okoliških srednjih šolah.

Projekt je v letošnjem letu spremenil ime iz Pedolandija v Pedilandija, obenem pa se je izboljšala tudi grafična podoba projekta. Delavnice so se izvajale na vsake 2-3 tedne. Večino delavnic je vodila vodja projekta, a so tekom leta formirali organizacijsko ekipo. Na letošnjem DocFestu so pridobili večje število članov, kar jim popolnoma zadostuje za normalno izvedbo delavnic. S projektom za zagotavljanje strokovnosti in ustreznosti delavnic sodelujejo vsi učitelji bolnišnične šole, ki za vsako delavnico naredijo primeren uvod in zdravstveni delavci oddelka za pedopsihiatrijo, ki študentom omogočijo izvajanje delavnic. Projekt se je letos predstavil tudi na Art Campu. Projekt Pedilandija je bil v letu 2013 uspešen. Pridobil je zadostno število novih članov, obenem pa je razširil svoj spekter delavnic. V prihodnje bi morali izboljšati predvsem promocijo projekta, saj veliko študentov ne ve, kakšne vrste delavnic projekt na pedopsihiatriji izvaja.

Zaradi lažje izvedbe so se pri tem razširitvi dejavnosti povezali z Rdečim križem Slovenije, Centrom za transfuzijsko medicino UKC Maribor in Študentskim svetom Univerze v Mariboru. Na predavanjih je sodelovala zdravnica sprecialistka transfuzijske medicine dr. Erika Kavaš. S strani RKS imajo obljubljeno tudi strokovno in finančno podporo. V bodoče se razmišlja o povezovanju s KLUBOM 25. Projekt je bil v letu 2013 zelo uspešen. Svojo dejavnost so zaradi pomembnosti osveščenosti javnosti preusmerili na promocijo krvodajalstva. Na letošnjem DocFestu so pridobili približno 40 članov, ki izvajajo dejavnosti. Število članov projekta: 41 Število delavnic v 2013: 18 Doseg javnosti:

1.500

Število članov projekta: 13 Število delavnic v 2013: 12

Ciljne skupine:

Doseg javnosti:

Mladi (12-20 let), študenti medicine

50

Ciljne skupine: Otroci in mladostniki (7-19 let), študenti medicine

19


Letno poročilo DŠMM 2013

Mednarodne medicinske izmenjave

Presnovnik

Vodja projekta: Izak Jurčič

Vodja projekta: Una Mršič

V Mariboru vsako leto DŠMM gosti študente medicine, ki prihajajo na enomesečno izmenjavo in opravljajo klinično ali raziskovalno delo. Za goste projekt organizira veliko aktivnosti v prostem času, izlete, zabave in druge oblike druženja. Prav tako naši študenti enkrat letno odpotujejo po svetu in spoznavajo zdravstveno prakso po Evropi in drugih kontinentih s pomočjo IFMSA izmenjav.

Presnovnik je poljudnoznanstvena revija študentov medicine, ki zabava, spodbuja k vsestranskosti in h kritičnemu mišljenju. V letu 2013 so izdali dve številki, ki sta skupno dosegli 1.500 bralcev. V prihodnjem letu si bodo prizadevali ohraniti visoko kakovost revije in vseskozi ponujati najboljše vsebine za zveste bralce.

Projekt je organiziral več srečanj, kjer so predstavljali posamezne izmenjave in problematiko, ki se ob prijavah ter izvedbi najpogosteje pojavlja. Tako predstavitve izmenjav kot prijave so bile uspešno izvedene, zanimanje za njih pa je s strani študentov vsako leto višje. V sodelovanju z DŠMS so pripravili »Student handbook,« ki je evidenčna knjižica študentov na izmenjavi. Poletna recepcija je bila izvedena kakovostno in brez težav. V študijskem letu 2013 pri projektu ni prišlo do nobenih večjih sprememb, dosedanji način dela se je izkazal za učinkovitega. Natančneje se je uredilo finančno poslovanje projekta. Število članov projekta:

31

Tuji študenti v Mariboru: 20 Naši študenti v tujini:

20

Doseg javnosti:

250

V tekočem letu so izdali dve številki revije. Osnovna uredniška ekipa se je od snovanja projekta do konca leta razširila. Prvotne komunikacijske težave med člani se rešujejo. V organizacijski ekipi so zaradi prvotno nejasne organizacije natančno določili naloge vsakega posameznika, kar je celotno ekipo naredilo učinkovitejšo. Projekt je bil v letu 2013 zelo uspešen. Iz nič so študentje ustvarili kvalitetno revijo, katere prodaja raste iz številke v številko. Povratne informacije, ki so jih dobili s strani bralcev, so bile zelo pozitivne. Število članov projekta:

24

Prodaja prve številke:

145

Prodaja druge številke:

278

Doseg javnosti:

1.500

Ciljne skupine: Študenti medicine, zdravstveni delavci UKC Maribor

Ciljna skupina: Študenti medicine

Slika 12: Član društva Luka skicira koncept naslovnice druge številke Presnovnika v prostorih DŠMM.

20


Letno poročilo DŠMM 2013

Študentska kapa

Akademski pevski zbor

Vodja projekta: Tina Štabuc

Vodja projekta: Matej Ramšak

Kapa je simbol in prepoznavni znak mariborskih medicincev. Je temelj, na katerem se študenti povezujejo v skupnost in krepi solidarnost med njimi. Z njo se študenti identificirajo kot medicinci, bodoči strokovnjaki, ki bodo skrbeli za zdravje in dobrobit soljudi.

Namen akademskega pevskega zbora je prijetno krajšanje časa ob napornem študiju medicine. Vaje z dirigentko Polono Bončina izvajajo enkrat tedensko.

Izvedenih je bilo več promocijskih dogodkov. Promocija kape je bila skozi leto večinoma manj uspešna. Številčno je bila prodaja kap nizka. Vzrok poskušajo poiskati s pomočjo ankete, ki bo izvedena v letu 2014. V letu 2013 je projekt ostal na podobni stopnji delovanja. Večje spremembe v strategiji delovanja se niso uvedle. Z menjavo vodje projekta pričakujemo spremembo strategije, z željo po znižanju cene, izboljšanju podobe in čim večjem priznavanju kape kot simbola študentov medicine. Število članov ekipe: 5 Doseg javnosti:

150

Ciljna skupina: Študenti medicine

Udeležujejo se večjega števila različnih prireditev, ki so organizirane v sklopu Medicinske fakultete UM in Univerze v Mariboru. Pri izvajanju točk so zelo uspešni, saj dobivajo vabila v vedno večji meri. Trudijo se, da pokrivajo čim širši spekter zborovske glasbe. Zaradi organizacijskih težav in menjave dirigentke so v letu 2013 izvedli samo ene intenzivne priprave. Po povratni informaciji s strani članov zbora so zaradi preobremenjenosti študentov količino vaj v tednu zmanjšali z dvakrat na enkrat. Na DocFestu so dobili veliko število novih članov, ki so osvežili sestavo. Prenovili so tudi svojo podobo, ki se sedaj sklada z društvenimi barvami. Projekt lahko v letu 2013 označimo kot uspešnega. Številčno se je zbor povečal, povratna informacija ki je prišla s strani študentov in pevcev pa je pozitivna. Z novo zborovodkinjo je zbor zadovoljen. Število članov projekta: 55 Doseg javnosti:

Mediakt

2.000

Ciljne skupine: Študenti medicine, širša javnost

Vodja projekta: Tina Štabuc V okviru projekta Mediakt se študenti medicine izobražujemo o alternativnih in integrativnih pristopih k zdravljenju bolnikov. Dejavnost poteka v obliki predavanj strokovnjakov s področij kot so akupunktura, ajurveda, biblioterapija in podobno. V letu 2013 je projekt izvedel dve delavnici, ki sta bili dobro obiskani. Ostalih dejavnosti ni bilo. Ciljna skupina: Študenti medicine

21


Letno poročilo DŠMM 2013

Breaking the Silence

Batatek

Vodja projekta: Denis Sraka

Vodja projekta: Nejc Areh Gruber

Breaking the Silence ali Razbijmo tišino skozi delavnice znakovnega jezika in mednarodno izmenjavo študentom medicine omogoča učenje komuniciranja z gluhimi in naglušnimi ter spoznavanje tujih kolegov in njihovih kultur. Temeljna načela so učenje o človekovi pravici do zdravja, komunikacije z invalidnimi osebami in učenje načina integracije oseb z invalidnostjo v aktivnosti.

Je enkratni dogodek, kjer se študenti medicine odpravijo na največji ekipni tek na svetu in hkrati največji študentski dogodek na Nizozemskem, Batavierenrace. Pri izvedbi ni bilo v letu 2013 nobenih posebnosti.

Novo nastali projekt, ki se je začel v juniju, se je do konca leta ustalil kot priljubljena stalnica DŠMM. S pomočjo UO in izbrane organizacijske ekipe je organizacija stekla brez težav. Delavnice znakovnega jezika vodi študentka logopedije in surdopedagogike Katarina Tomić. Projekt lahko v letu 2013 označimo kot uspešnega. Delavnice so vedno množično obiskane, mednarodna izmenjava pa je potekala brez težav in je dosegla zastavljene cilje. V prihodnjem letu naj poleg programa MvA iščejo tudi alternativne vire financiranja. Število članov projekta:

59

Število delavnic v 2013:

6 + izmenjava

Doseg javnosti:

200

Ciljna skupina: Študenti medicine

Sedanja oblika projekta deluje in ni potrebe po spreminjanju programa. V želji po večjem ekipnem duhu naj se v prihodnje poskrbi za izdelavo majic ali podobnega promocijskega materiala, s čimer se bodo mariborski študentje na dogodku lahko identificirali. Ciljna skupina: Študenti medicine

Humanitarna medicinska odprava Malavi 2013 Vodja projekta: Blanka Pušnik Skupina 6 študentov Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je pripravila humanitrano medicinsko odpravo v Malavi. V času od avgusta do oktobra 2013 so v mestu Kasungo in okoliških vaseh nudili strokovno medicinsko pomoč. Na začetku so pomagali v lokalni bolnišnici, nato pa organizirali zdravstveno oskrbo po vaseh, za katere skrbi slovenski misijon. Projekt je bil uspešen. Z zbranimi finančnimi sredstvi v višini skoraj 20.000 EUR so pokrili celotno odpravo. Večjih težav med odpravo ni bilo.

22

Slika 13: Blanka, Matej, Urša, Metin, Barbara in Špela so uspešno organizirali prvo humanitarno odpravo našega društva.


Letno poročilo DŠMM 2013

Novi projekti v letu 2014 Urgentna medicina – delavnice za študente medicine

Zdravo z glavo Vodja projekta: Jan Hansel

Vodja projekta: Matevž Privšek S projektom Urgentna medicina želimo nadgraditi znanja in veščine študentov višjih letnikov medicine, ki jih zanima področje urgentne medicine. Študentom bomo ponudili izpopolnitev in poglobitev znanj o praktičnih veščinah, potrebnih za oskrbo nujnih stanj in avtomatizacijo protokolov oskrbe nujnih stanj. Projekt se bo izvajal oktobra 2014 in se bo v letošnjem letu izvedel prvič. Dolgoročna vizija je razvoj poletne šole urgentne medicine v Mariboru. Za strokovno podporo in kvaliteto izvedbe bo pri projektu sodelovalo večje število zdravnikov iz UKC Maribor, ki bodo delavnice tudi vodili. Sredstva bo projekt pridobil od Medicinske fakultete UM, Študentskega sveta UM in iz gospodarstva preko sponzorstev.

Serotonin Vodja projekta: Vigor Arva Projekt Serotonin se bo ukvarjal s krepitvijo duševnega zdravja in destigmaztizacijo duševnih motenj. To bodo dosegali z interaktivnimi in praktičnimi delavnicami, ki bodo temeljile na predavanjih in učenju različnih spretnosti (tehnike sproščanja, tehnike zoper stresu, tehnike izboljšanja samopodobe).

Nizka zdravstvena pismenost (angl. health literacy) je problem, s katerim se spoprijema ne le veliko število prebivalcev Slovenije, pač pa tudi celoten zdravstveni sistem. Veliko finančno breme predstavlja preprosto nepoznavanje bolezni. Medtem ko so zdravniki preobremenjeni in velikokrat nimajo časa, da bi svojim bolnikom zares natančno razložili, kaj se z njihovim telesom dogaja ali kaj se s posegi, ki jih prestajajo, ugotavlja, smo študenti medicine željni stika z bolnikom in lahko urimo komunikacijske veščine. Projekt Zdravo z glavo bo enkrat tedensko 10 študentov medicine 4. letnika povezal vsakega s svojim bolnikom. Bolniki bodo študente spraševali karkoli, kar jih bo zanimalo (npr. zakaj ledvice nehajo delovati). Študenti bodo v naslednjih dneh v literaturi poiskali odgovore, prav tako pa se bodo tedensko dobivali z mentorji zdravniki, ki jih bodo pri delu usmerjali in strokovno vodili. Povezali smo se z Oddelkom za nefrologijo UKC Maribor. Projekt se bo izvajal 6 tednov v oktobru in novembru 2014. Pred začetkom bo uvajalni teden, vsebinskemu sklopu pa bo sledil evalvacijski teden. Projekt ima dolgoročno vizijo delovanja do leta 2020, kjer bomo letošnje aktivnosti uporabili kot odskočno desko za zbiranje kvalitativnih informacij o luknjah v razumevanju naših bolnikov. Sredstva bo projekt pridobil z vključitvijo v program Prizma 50+, ki se financira iz Evropske komisije. Stroški bodo iz naslova podjemnih pogodb za mentorje/izvajalce.

Obenem bo projekt vključeval neformalna druženja in izvajanje športnih aktivnosti. Vsakomesečno bo udeležencem projekta poslan newsletter, s katerim bodo udeleženci obveščeni o zanimivih vsebinah na področju duševnega zdravja, prav tako pa bodo izvedeli za planirane dogodke projekta. Ciljna skupina so študenti Univerze v Mariboru.

23


Letno poročilo DŠMM 2013

FINANČNO POROČILO 2013

24


Letno poročilo DŠMM 2013

Pregled finančnega poslovanja Pripravila: Ines Kebler, generalna sekretarka

V letu 2013 je finančno poslovanje potekalo brez zapletov in v skladu s Statutom DŠMM ter Zakonom o društvih (ZDru). Večjih težav s pridobivanjem sredstev ni bilo, uspešno smo pridobili sponzorje, predvsem pa donatorje, za realizacijo zastavljenih projektov, prav tako smo uspešno kandidirali na javnih razpisih. Problem prijavnin za izmenjave, ki se je začel reševati v letu 2012, je bil uspešno razrešen, tako da je bil eden izmed večjih ciljev dosežen. Društvo je leto končalo s pozitivnim stanjem, pričakujemo, da bo tako ostalo tudi v letu 2014.

tali davčni zavezanci, zlasti z ozirom na dvig omejitve na 50.000 EUR po noveli Zakona o DDV (ZDDV-1). Finančna sredstva društva se enakomerno distribuirajo med posamezne sektorje delovanja. Ti so javno zdravje, kultura, interesne dejavnosti, izobraževanje, humanitarna dejavnost in šport. Sledi poročilo finančnega stanja posameznih projektov DŠMM in ločeno tudi projektov UO DŠMM.

100.000

80.000

36%

60.000

Javno Prihodki Odhodki

40.000

Zasebno 64%

20.000

0 2009

2010

2011

2012

2013

Graf 2: Prihodki in odhodki DŠMM od leta 2009 do 2013.

Kot je razvidno iz zgornjega grafa, je bilo finančno poslovanje DŠMM v letu 2013 obsežno. V letu 2013 smo tako kot organizacija celokupno imeli 98.732,43 EUR prihodkov in 88.103,65 EUR odhodkov.

Graf 3: Delež javnih in zasebnih sredstev DŠMM v 2013.

Javno zdravje Kultura

Čeprav imamo veliko podporo Medicinske fakultete in Univerze v Mariboru pri pridobivanju sredstev, je le 36 % našega poslovanja vezanega na javna sredstva, kot kaže spodnji graf. Trend rasti društvene dejavnosti je dober napovednik za prihodnost. V letu 2013 nismo presegli 50 % pridobitne dejavnosti, prav tako pa nismo prekoračili meje 25.000 EUR obdavčljivega prometa. Tudi v letu 2014 ne pričakujemo, da bi prišlo do prekoračitve, zato ne bomo pos-

Interesne dejavnosti Izobraževanje Humanitarnost Šport Drugo

Graf 4: Delež prihodkov v letu 2013 glede na sektor delovanja DŠMM.

25


Letno poročilo DŠMM 2013

Finančno poslovanje projektov DŠMM Medimedo

Mednarodne medicinske izmenjave

Prihodki v 2013

1.524,32 EUR

Prihodki v 2013

16.695,11 EUR

Odhodki v 2013

1.058,20 EUR

Odhodki v 2013

14.504,22 EUR

STANJE

466,12 EUR

STANJE

2.190,89 EUR

Projekt je v leto 2013 prenesel 867,32 EUR.

Projekt je v leto 2013 prenesel 4.400,11 EUR.

V letu 2013 projekt ni imel večjih finančnih težav. Financirali so se s sredstvi MF UM in ustanov, ki so povrnile potne stroške za delavnice. V tem letu niso pridobili novih donatorjev ali sponzorjev. Sredstva so porabili za povračilo potnih stroškov in promocijski material.

Projekt se je v letu 2013 financiral s sredstvu MF UM, prijavninami naših in tujih študentov. Pridobili so manjšo donacijo od Zasebne ambulante Dr. Lovše. Sredstva so se porabila za nastanitev in prehrano tujih študentov, izvedbo poletne recepcije in udeležbo na mednarodnih srečanjih (IFMSA).

Pričakovani so odhodki v januarju 2014. Pričakovani so odhodki v januarju 2014.

Za življenje

Akademski pevski zbor MF UM

Prihodki v 2013

10.076,56 EUR

Prihodki v 2013

5.274,78 EUR

Odhodki v 2013

6.889,22 EUR

Odhodki v 2013

4.715,87 EUR

STANJE

3.187,34 EUR

STANJE

558,91 EUR

Projekt je v leto 2013 prenesel 3.632,36 EUR.

Projekt je v leto 2013 prenesel 1.324,78 EUR.

Projekt je v letu 2013 pridobil sredstva od MF UM, MOM, Siemens d.o.o. in ustanov, kjer so bili izvedeni tečaji. Pridobili so donatorje - Siemens d.o.o. Sredstva so se porabila za nakup promocijskega materiala, za povračilo potnih stroškov in za udeležbo na mednarodnih srečanjih (IFMSA, EMSA).

Projekt se je financiral s sredstvi MF UM. Sredstva so porabili za izvedbo intenzivnih priprav, povračilo potnih stroškov, promocijski material in za stilsko prenovo (ta sredstva so bila s strani ŠS UM odobrena v letu 2012 in bila s sklepom prenešena v leto 2013). Pričakovani so odhodki v januarju 2014.

Pričakovani so odhodki v januarju 2014.

Batatek

Pedilandija

Prihodki v 2013

6.400 EUR

Prihodki v 2013

476,42 EUR

Odhodki v 2013

6.056,69 EUR

Odhodki v 2013

375,15 EUR

STANJE

101,27 EUR

STANJE

343,31 EUR

Projekt je v leto 2013 stopil z negativnim stanjem -15,90 EUR. Projekt se je financiral s sredstvi MF UM in prijavninami udeležencev. Sredstva so se porabila za plačilo prijavnine in namestitve udeležencev, najem kombijev in za potne stroške. Projekt ni pridobil sponzorjev ali donatorjev, kar je vplivalo na to, da študentje MF UM niso imeli razpoznavnega znaka.

26

Projekt je v leto 2013 prenesel 176,42 EUR. Projekt se je financiral s sredstvi MF UM. Porabila so se za tisk promocijskega materiala in nakup materiala za delavnice. Pričakovani so odhodki v januarju 2014.


Letno poročilo DŠMM 2013

Odprava Malavi 2013

Breaking the Silence

Prihodki v 2013

18.784,06 EUR

Prihodki v 2013

8.806,40 EUR

Odhodki v 2013

18.058,95 EUR

Odhodki v 2013

10.025,64 EUR

STANJE

-1.219,24 EUR

STANJE

725,11 EUR

Projekt je v leto 2013 prenesel 3.450,00 EUR. Projekt je uspešno zbral sredstva za izvedbo odprave. Financirali so se z donacijami, nekaj je bilo tudi sponzorskih pogodb in sredstvi MF UM. Sredstva so porabili predvsem za nakup letalskih vozovnic, zavarovanja in zdravil.

Projekt se je financiral s sredstvi Zavoda za razvoj mobilnosti mladih (MOVIT). Porabili so jih v skladu s pogodbo - izvedba izmenjave z Romunijo, kamor sodijo prevozni stroški, nastanitev, prehrana in nakup promocijskega materiala. Projekt mora februarja 2014 oddati poročilo o delu, takrat bodo dobili še preostanek sredstev.

Presnovnik

Dotik življenja Prihodki v 2013

1.664,79 EUR

Prihodki v 2013

1.704,00 EUR

Odhodki v 2013

982,54 EUR

Odhodki v 2013

1.877,72 EUR

STANJE

682,25 EUR

STANJE

-173,72 EUR

Projekt je v leto 2013 prenesel 164,79 EUR. Projekt je pridobil sredstva MF UM in MOM. Porabili so jih za povračilo potnih stroškov in nakup promocijskega materiala.

Projekt je pridobil sredstva MF UM in Lekarne Moravske Toplice, s katero ima sklenjeno donatorsko pogodbo. Sredstva so porabili za tisk revije, križanko, potne stroške in pisarniški material. Sredstva od prodaje revije še niso knjižena, tako da projekt deluje pozitivno.

Pričakovani so odhodki v januarju 2014.

Odprava Zambija 2015

Twinning in Medicinijada

Prihodki v 2013

650,00 EUR

Odhodki v 2013

861,80 EUR

STANJE

-211,80 EUR

Osnovna sredstva za zagon projekta, torej nakup promocijskega materiala, so pridobili z donacijo. Projekt je mlad (december 2013), zato še večjih prihodkov niso zabeležili.

Neaktiven S strani projekta Twinning je bilo prenešenih 121,90 EUR. Ta sredstva se bodo prenesla na projekt Urgentna medicina. Projekt Medicinijada je v leto 2013 prenesel 494,18 EUR, ki se bodo prenesla na mednarodno delovanje - EMSA, saj se projekt več ne bo izvajal.

MediAkt Prihodki v 2013

376,54 EUR

Odhodki v 2013

201,43 EUR

STANJE

175,11 EUR

Projekt je v leto 2013 prenesel 76,54 EUR. Sredstva je projekt pridobil od MF UM. Porabljena so bila za izvedbo delavnic in druženje članov.

27


Letno poročilo DŠMM 2013

Epruvetka

Enkratni, manjši projekti

Prihodki v 2013

1.196,62 EUR

Prihodki v 2013

1.254,10 EUR

Odhodki v 2013

886,67 EUR

Odhodki v 2013

1.687,98 EUR

STANJE

309,95 EUR

STANJE

-433,88 EUR

Projekt je v leto 2013 prenesel 396,62 EUR.

V leto 2013 je bilo prenešenih 104,10 EUR.

Projekt se je financiral s sredstvi MF UM in MOM. Porabljena so bila za nakup promocijskega materiala in povračilo potnih stroškov.

Projekt Tutorstvo je dobil sofinanciranje s strani MF UM in donatorske pogodbe. Letos so poleg stroškov za izvedbo delavnice Kam po študiju medicine, majčk in ostalega materiala za tutorje, izdelali tudi zbornik Vodič za bruce. V prihodnje je potrebno razmisliti o bolj racionalni porabi sredstev.

Pričakovani so odhodki v januarju 2014.

Dramska skupina je pridobila financiranje s strani MF UM, sredstva pa porabila za pogostitev članov.

Kapa

EMSA

Prihodki v 2013

912,56 EUR

Prihodki v 2013

1.441,05 EUR

Odhodki v 2013

1.000,53 EUR

Odhodki v 2013

1.868,90 EUR

STANJE

-87,98 EUR

-427,85 EUR

Projekt je v leto 2013 prenesel 318,56 EUR.

Projekt je v leto 2013 prenesel 41,05 EUR.

Projekt se je financiral z donacijami (kaponosci) in sredstvi MF UM. Sredstva so bila porabljena za nakup kap, promocijskega materiala in druženje kaponoscev. Negativno stanje se je na željo vodje projekta in mnenje UO pokrilo s sredstvi MediAkta.

Projekt je bil financiran s strani MF UM, sredstva so se porabila za udeležbo (prijavnina in potni stroški) na mednarodnih EMSA dogodkih. V prihodnje je potrebno razmisliti o sodelovanju na mednarodnih dogodkih in racionalni porabi sredstev.

Ljubezen in spolnost

Posamezniki

Prihodki v 2013

2.040,14 EUR

Prihodki v 2013

1.850,00 EUR

Odhodki v 2013

1.596,45 EUR

Odhodki v 2013

1.199,44 EUR

STANJE

28

STANJE

443,69 EUR

STANJE

650,56 EUR

Projekt je v leto 2013 prenesel 563,74 EUR.

V leto 2013 je bilo prenešenih 350,00 EUR.

Projekt je pridobil sredstva MF UM, MOM in ustanov, ki so povrnile potne stroške za izvedbo delavnic. Sredstva so bila porabljena za nakup promocijskega materiala, povračilo potnih stroškov, nakup materiala za delavnice in sodelovanje na Celjskem sejmu. Projekt v tem letu ni pridobil sponzorjev ali donatorjev.

Kongres študentov medicine Maribor je bil financiran s strani MF UM. Sredstva so porabili za tisk zbornikov in izvedbo samega kongresa. Za Študentski medicinski raziskovalni kongres so uspeli pridobiti sponzorje in donatorje. Sredstva za ŠMRK so se zbirala v 2013, sam dogodek je bil izveden januarja 2014.

Pričakovani so odhodki v januarju 2014.

Sredstva iz tega naslova so se porabila tudi za udeležbo na 1. Evropski mladinski konferenci o tobaku (European Tobacco Youth Conference) v Izoli in udeležbo na iTNT na Nizozemskem.


Letno poročilo DŠMM 2013

Finančno poslovanje UO DŠMM Motivacijski vikend

Brucovanje

Prihodki v 2013

2.031,17 EUR

Prihodki v 2013

2.621,65 EUR

Odhodki v 2013

1.597,08 EUR

Odhodki v 2013

2.770,65 EUR

STANJE

-149,00 EUR

STANJE

434,09 EUR

Projekt je v leto 2013 prenesel 531,17 EUR.

Projekt je v leto 2013 prenesel 521,65 EUR.

Projekt se je letos izvedel v drugačni obliki z bistveno manjšimi stroški kot v prejšnjih letih. Te oblike motivacijskega vikenda ne bomo obdržali. Iz sredstev Motivacijskega vikenda smo krili nakup promocijskega materiala.

Sredstva so se porabila za izvedbo programa, nakup promocijskega materiala in najem prostora. Zaradi nepričakovanih stroškov pri izvedbi programa (zavod IPF), je projekt v negativnih številkah. Razliko bomo pokrili s prostovoljnimi prispevki iz preteklega leta. Predvideni so stroški v januarju 2014.

Božični koncert

DocFest

Prihodki v 2013

2.950,00 EUR

Prihodki v 2013

1.500,00 EUR

Odhodki v 2013

1.843,18 EUR

Odhodki v 2013

2.079,08 EUR

STANJE

1.106,82 EUR

STANJE

-579,08 EUR

Projekt je v leto 2013 prenesel 950,00 EUR.

Projekt je v leto 2013 stopil z negativnim stanjem -37,95 EUR.

Sredstva so se porabila za delovanje dramske skupine (prehrana), peko peciva, razstavo fotografij, najem prostora in tonskega mojstra.

Sredstva so se porabila za nakup promocijskega materiala. V letu 2013 še niso bila realizirana sredstva ŠS MF UM, prihodek pričakujemo v letu 2014.

Predvideni so odhodki v januarju 2014.

Centralni račun DŠMM Prihodki v 2013

7.926,14 EUR

Odhodki v 2013

5.646,33 EUR

STANJE

2.254,81 EUR

V leto 2013 smo prenesli 1.003,97 eur. Pridobili smo sredstva iz razpisa MOM, prav tako smo sklenili donatorsk pogodbe z nekaterimi podjetji. Sredstva so se porabila za plačilo računovodstva, nadomestil banki, nakup promocijskega materiala, udeležbo na mednarodnih dogodkih (IFMSA).

29


Letno poročilo DŠMM 2013

PROGRAM DELA v 2014

30


Letno poročilo DŠMM 2013

Program dela Pripravila: Blaž Pavič, podpredsednik in Tadej Jalšovec, vodja marketinga

Smernice za delovanje projektov Pravilnik o projektih se nahaja v letnih načrtih že od leta 2010. Vendar se do danes še ni pripravil in sprejel. V letu 2013 smo presodili, da je strateško bolj smiselno, da se zmanjša rigidnost in birokracija okrog vodenja projektov in se raje zastavi smernice za efektivno vodenje. Na tak način zagotavljamo avtonomijo vsakemu projektu. Smernice bodo služile tudi kot navodilo za učinkovito predajo projekta in bodo zagotavljale vzdrževanje kakovosti projektov. Ob tem bomo vodje projektov vzpodbujali, da pripravijo priročnike za predajo projektov. Zadolžen: Čas:

Vodja projektov Oktober 2014

Stroški:

0 EUR

Članstvo v DŠMM Sistem aktivnega članstva bomo nadaljevali tudi v letu 2014, po zastavljenih ciljih v letu 2013. Aktivno članstvo bomo nadgrajevali. Članom bomo omogočali ugodnosti še naprej. Poleg tega bomo pa aktivno članstvo dodatno promovirali in tako člane vzpodbujali k udejstvovanju v društvu. Nadaljevali bomo spremembo načina vrednotenja dela članov v DŠMM. Delo se vrednoti v številu vloženih ur, namesto točk. To je veliko bolj objektiven način vrednotenja dela posameznega člana. Potrebna je tudi revizija evidence članov DŠMM, ki se bo izvajala v septembru 2014. Stroški so iz naslova tiskanja članskih PVC izkaznic in pisarniškega materiala. Zadolžen: Podpredsednik Čas: Celoletno

100 EUR

Naj medicinec Med člani DŠMM je veliko takih, ki sodelujejo pri številnih projektih in tako vlagajo veliko časa in energije v naš skupni uspeh. Tem članom, ki niso v vodstvu društva ali v organizacijskih ekipah projektov, bi se radi zahvalili in poiskali tistega, ki najbolj pooseblja to, da smo medicinci s srcem. Spomladi 2014 bomo izdali razpis in zbrali predloge za naziv. Neodvisna komisija bo predloge pregledala in v skladu z razpisnimi pogoji izbrala enega člana izmed predlaganih, ki bo postal Naj medicinec. Glavna nagrada bo kritje udeležbe na Dubrovnik Summer School of Emergency Medicine 2014. Nagrado bomo podelili na prireditvi v sredini maja 2014. Stroški zajemajo kotizacijo za DSS, potne stroške, plačilo pogostitve na dogodku ob razglasitvi. Zadolžen: Čas:

Vodja projektov, Predsednik Maj 2014

Stroški:

1.500 EUR

SPLOŠNE NALOGE

Stroški:

31


Letno poročilo DŠMM 2013

Društvo v javnem interesu v mladinskem sektorju V letu 2013 smo pridobili status društva v javnem interesu na področju varovanja zdravja, letos bomo pa poskusili pridobiti status še v mladinskem sektorju. S tem bomo lahko kandidirali za razpise Urada RS za mladino (URSM). Zadolžen: Podpredsednik Čas: Celoletno

Stroški:

50 EUR

Iskanje tehničnih kadrov V letu 2014 bo za zagotavljanje kakovosti na področju oblikovanja, uporabe informacijskih tehnologij in fotografije v DŠMM potrebno poiskati te kadre. Izvedel se bo javni razpis za sodelavca na področju IKT, sodelavca na področju digitalnega oblikovanja in fotografa. Kadre bomo pritegnili z ugodnostmi aktivnega članstva. Zadolžen: Predsednik Čas: Junij 2014

Stroški:

0 EUR

SWOT analiza DŠMM S pomočjo SWOT analize bomo v UO DŠMM identificirali morebitna tveganja za uspešno poslovanje v prihodnosti, prav tako pa bomo zastavili smernice za izboljšanje kritičnih točk. SWOT analizo bo vodil Nadzorni odbor v sodelovanju s Predsednikom. Zadolžen: Čas:

Nadzorni odbor, Predsednik Maj 2014

Stroški:

0 EUR

Razvoj kadrov

SPLOŠNE NALOGE 32

V letu 2014 bomo razvijali kadre tako interno kot tudi eksterno. V smislu internega izobraževanja bomo pripravili treninge in delavnice za vodje projektov. Te delavnice bodo ciljano usmerjene v razvoj naših projektov. Na eksterna izobraževanja na nacionalnem nivoju (CNVOS) bomo pošiljali člane Upravnega odbora. Gre za izobraževanja na področju upravljanja človeških virov, prijave projektov na razpise, zagon projektov in podobno. Do konca leta bomo poslali 2 člana UO na vsaj 2 izobraževanji. Zadolžen: Predsednik Čas: November 2014

Stroški:

300 EUR


Letno poročilo DŠMM 2013

Priročnik za zagon projekta V letu 2013 je prišlo do velikega influksa članov z idejami za nove projekte, ki bi jih izvajali v okviru DŠMM. Ob tem smo ugotovili, da bi bilo prikladno imeti priročnik o zagonu novega projekta. Ta bo vseboval napotke, kako definirati svojo idejo ter jo pripeljati od ideje do izvedbe. Prav tako bo priročnik zajemal koristne informacije in povezave do strokovne literature na to temo. V določenih sekcijah bodo napisane smernice specifično za delovanje v DŠMM (z ozirom na pretekle izkušnje, ciljno publiko in alokacijo virov). Priročnik bo za cilj imel odmik od formata predavanj in delavnic na OŠ/SŠ ter vzpodbujanje inovativnih načinov za vklapljanje študentov medicine v prostovoljsko delo. Zadolžen: Čas:

Vodja projektov Oktober 2014

Stroški:

50 EUR

Organizacija dogodkov Maja 2013 smo organizirali dogodek Mladi in Zdravi, ki je opisan v Poročilu o delu v 2013. V letu 2014 bi vzpodbudili enega izmed naših večjih javnozdravstvenih projektov k organizaciji večjega dogodka v katerem se bo problematika na inovativen način predstavila širši javnosti. Letno lahko organiziramo dva dogodka, enega v letnem in enega v zimskem semestru. V letu 2014 bomo organizirali vsaj en velik dogodek. Zadolžen: Čas:

Vodja projektov, Vodja dotičnega projekta Celoletno

Stroški:

300 EUR

Glede na objavo posameznih razpisov in potrebe projektov se bomo prijavljali na lokalne, nacionalne in evropske razpise. Vodja marketinga bo vodil javno evidenco možnih razpisov za vse projekte, ki se bo predajala v resorju. Do septembra 2014 bo pripravljena preglednica vseh razpisov, ki so za naše dejavnosti zanimivi. Zadolžen: Čas:

Vodja marketinga September 2014

Stroški:

0 EUR

PROJEKTNA DEJAVNOST

Razpisno sofinanciranje

33


Letno poročilo DŠMM 2013

DocFest Na prvi študijski dan se študenti medicine v Mariboru zberemo na sejmu projektov in se po poletnem premoru prvič podružimo. DocFest je namenjen predstavitvi projektov Društva med starimi in novimi člani, prav tako pa pomaga pri grajenju pozitivne podobe organizacije med študenti. V letu 2014 bomo ohranili zastavljen format DocFesta. Cilj je vpisati 70 novih članov. Sekundarni cilji so prodaja 200 majic, 200 lučk in 50 refleksnih kladivc. Zadolžen: Čas:

Član UO Oktober 2014

Stroški:

1.700 EUR

Strateški vikend V 2014 bomo prvič poskusno izvedli strateški vikend v februarju. Namenjen bo finalizaciji delovnega načrta za letošnje leto in razporeditvi dela v UO. V letu 2014 se bo zaradi sprememb načina volitev strateški vikend izvedel tudi v novembru z novo ekipo. Drugi strateški vikend se bo izvedel na Medicinski fakulteti UM. Cilj je pripraviti izvedljiv program dela za prihodnje leto z jasno terminsko opredelitvijo aktivnosti na teden natančno in jasnimi zadolžitvami za posamezne resorje. Zadolžen: Čas:

Član UO Februar 2014, November 2014

Stroški:

500 EUR

Brucovanje Brucovanje - največji žur DŠMM. Vsako leto organiziramo veliko zabavo, na kateri naši bruci postanejo študenti. Za dober program poskrbimo z nagradnimi igrami, zabava pa se nadaljuje vse do jutranjih ur. V letošnjem letu bomo spremenili standardno zastavljen format Brucovanja. Dogodek se bo odvijal v Klubu Plus, prav tako pa ne bo nastopa glasbene skupine. Brucovanje bo v torek, 25. 11. 2014.

PROJEKTI UO 34

Zadolžen: Čas:

Član UO December 2014

Stroški:

1.300 EUR


Letno poročilo DŠMM 2013

Božični koncert Božični koncert se je po 9 letih izvajanja izkazal za uspešno stalnico našega kulturnega programa. Z ozirom na to ne bomo v letu 2014 posegali v format dogodka. Nekaj več stroškov bo nastalo zaradi dejstva, da gre za 10. obletnico Božičnega koncerta. Koncert se bo odvil v terminu med 16. in 18. 12. 2014. Pričakujemo 600 obiskovalcev in kulturni program dolžine 90 minut. Izvedel se bo en ustvarjalni natečaj in pripravljena bo pogostitev. Zadolžen: Čas:

Član UO December 2014

Stroški:

2.000 EUR

Motivacijski vikend Motivacijski vikend se leta 2014 ne bo izvedel, saj smo ugotovili, da je Q4 zasičen s preveč dogodki, zlasti z uvedbo strateškega vikenda. Naslednjič se bo Motivacijski vikend izvajal v Q2 2015. Format Motivacijskega vikenda se bo za razliko od izvedbe v letu 2013 usmeril bolj v notranje kadre DŠMM. Namenjen bo v prvi vrsti vodjam projektov, prav tako pa vsem aktivnim in zainteresiranim članom. Prav tako se bo naslednji motivacijski vikend izvedel v CŠOD. Na koncu motivacijskega vikenda bodo vsi vodje projektov poznali finančno delovanje društva in bodo lahko kritično ovrednotili svoje projekte ter znali identificirati 3 mehanizme evalvacije svojih dejavnosti. Zadolžen: Čas:

Član UO Marec 2015

Stroški:

0 EUR*

PROJEKTI UO

* Leta 2014 ne bo stroškov iz naslova Motivacijskega vikenda.

35


Letno poročilo DŠMM 2013

Oglaševanje Glede na možnosti, ki so se ustvarile za oglaševanje v letu 2013, bomo tekom 2014 začeli s povezovanjem z zainteresiranimi sodelavci na področju oglaševanja. Možni formati oglaševanja so oglasi v reviji Presnovnik, Newsletter, spletna stran in družbena omrežja. Prav tako je možno sponzorsko pokrivanje dogodkov in projektov. V letu 2014 bomo sklenili 8 sponzorskih/oglaševalskih partnerstev. Zadolžen: Čas:

Vodja marketinga November 2014

Stroški:

50 EUR

Sponzorji in donatorji UO bo po svojih močeh pomagal projektom pri nabiranju sredstev iz javnih in zasebnih virov. Poleg pričakovane podpore s strani Poslovodnega odbora MF UM in Študentskega sveta UM bomo iskali možnosti za pridobivanje sredstev iz gospodarstva. Cilj je zagotoviti finančno nemoteno delovanje vseh projektov. Zadolžen: Čas:

Vodja marketinga, Predsednik Celoletno

Stroški:

50 EUR

Spletno komuniciranje V letu 2014 bomo nadaljevali komuniciranje po ustaljenih kanalih: spletna stran, Facebook, Newsletter in Twitter. Zapisale se bodo smernice za komuniciranje in stike z javnostmi v obliki flowcharta. Zadolžen: Čas:

Vodja marketinga Junij 2014

Stroški:

0 EUR

Promocijski material Predvidoma bomo nakupili nosilne vrečke, skodelice, lučke, refleksna kladivca, hoodieje, promocijske majice in letni koledar z našimi motivi. V Q2 bomo naročili lučke in refleksna kladivca v predvideni vrednosti 1.200 EUR. V Q3 bomo naročili vrečke, skodelice in promocijske majice v predvideni vrednosti 1.800 EUR. V Q4 bomo naročili hoodieje in letni koledar v predvideni vrednosti 2.000 EUR. V Q4 bomo po potrebi za porabo sredstev naročili še dodatne promocijske materiale.

TRŽENJE

Stroški, ki bodo nastali, se bodo pokrili s prodajo promocijskega materiala.

36

Zadolžen: Čas:

Vodja marketinga Celoletno

Stroški:

5.000 EUR


Letno poročilo DŠMM 2013

Dopolnitev informacij o mednarodnih možnostih Na spletni strani www.medicinec.si je sekcija namenjena Mednarodnim zadevam. Trenutno zajema informacije o EMSAi, Houstonu in poletnih šolah za študente medicine. Žal pa opis dejavnosti še ni izpopolnjen. Cilj je, da dopolnimo bazo znanj in dodamo še relevantne informacije o IFMSA in ERASMUS. Želimo pripraviti preprosto razumljiv katalog informacij, da se našim članom olajša mobilnost. Zadolžen: Čas:

Vodja MMI, Vodja marketinga, Komisija za mednarodne zadeve MF UM Junij 2014

Stroški:

0 EUR

Posodobitev Pravilnika o izmenjavah DŠMM Zaradi novega sistema beleženja dejavnosti članov DŠMM (ure namesto točk) je potrebna konkretna revizija Pravilnika o izmenjavah DŠMM. V letu 2013 je tudi razpis za mednarodne izmenjave naletel na kar nekaj kritik, zato se ga bo v letu 2014 posodobilo in uskladilo z zgoraj planiranimi spremembami. Zadolžen: Čas:

Vodja MMI, Podpredsednik, Vodja projektov September 2014

Stroški:

0 EUR

Udeležba mednarodnih dogodkov EMSA in IFMSA Mednarodno sodelovanje in povezovanje je za DŠMM ključnega pomena, saj želimo doseči transfer znanj iz mednarodnega prostora k nam in obratno. Poleg tega sodelovanje na mednarodnem nivoju omogoča tako projektom kot tudi posameznikom udejstvovanje v evropskem in svetovnem prostoru. Udeleženci mednarodnih dogodkov bodo poročali o trendih in novostih na tujem, člani UO bodo na vaskem dogodku identificirali vsaj 3 morebitne zanimive projekte za izvajanje v DŠMM in poročali o novih metodah dela. Zadolžen: Čas:

Predsednik, Generalni sekretar Celoletno

Stroški:

2.000 EUR

Članstvo v Zvezi študentov medicine Slovenije

Letna članarina v Zvezi zaenkrat znaša 2.000 EUR na društvo, saj se zveza še ne financira sama. Gre za začasni strošek, ki bo čez dve leti nepotreben, saj se bo Zveza financirala neodvisno. Zadolžen: Čas:

Predsednik, Generalni sekretar Celoletno

Stroški:

2.000 EUR

MEDNARODNO

V letu 2014 se je ustanovila Zveza študentov medicine Slovenije, ki smo jo ustanovili skupaj z Društvom študentov medicine Slovenije.

37


Letno poročilo DŠMM 2013

Druge predvidene dejavnosti

Palačinke!

Društvo študentov medicine Maribor je društvo, ki združuje mariborske študente medicine. Pomemben cilj društva je združevanje in izobraževanje študentov. Zato bomo v letu 2014 še več energije porabili za izboljševanje možnosti druženja in spoznavanja študentov.

Kdo ne mara palačink? Za prijeten začetek novega semestra bomo poskrbeli z druženjem ob peki palačink na Medicinski fakulteti. Dogovorili se bomo z kavarno Mediko cafe ali Študentskim svetom Filozofske fakultete UM za izposojo pekačev.

Sledeče dejavnosti so izvajane v manjšem obsegu in jih bomo poskušali realizirati po časovnih, kadrovskih in finančnih zmožnostih.

Predavanja in delavnice

Zabave DŠMM vsako leto organizira več zabav, ki so vsakič dobro obiskane. V letu 2014 bomo organizirali Pustno zabavo (4. 3. 2014), Prvomajski get-together (6. 5. 2014), Spoznavno čago (14. 10. 2014) ter Božično zabavo (16. 12. 2014). Še posebej spoznavna čaga je izredno obiskana in je zanimanje zanjo večje kot so kapacitete prostorov, kjer ponavadi organiziramo zabave (Klub KMŠ, Jazz klub Satchmo). Prvomajski get-together bo poskus novega formata zabave, kjer bomo vzpodbujali zmerno družbeno pitje in poskušali zmanjšati stopnjo tveganega pitja.

Filmski večeri Filmski večeri omogočajo študentom medicine umirjeno druženje ob ogledu filmov. Ti večeri potekajo v spomladanskem in poletnem času, na platformi pred študentskimi domovi na Lentu. V primeru primernega vremena se bodo dogajali enkrat mesečno od marca naprej. Zadolžen bo en izmed članov društva. UO poišče sodelavca marca 2014. Izvedlo se bo 5 filmskih večerov.

DŠMM piknik Poiskali se bodo alternativni načini druženja, ki vključujemo veliko število zainteresiranih članov, a niso zabave v enem izmed mariborskih klubov.

38

V okviru motivacijskega vikenda smo organizirali dve vabljeni predavanji strokovne tematike. Predavanji sta bili dobro sprejeti in obiskani, zato bomo to prakso nadaljevali tudi ločeno od motivacijskega vikenda. Prav tako želimo delno zapolniti vsebinsko vrzel, ki je nastala s prenehanjem delovanja projekta Mediakt.

Treningi mehkih veščin Mnogim študentom na naši fakulteti predstavlja javno govorništvo, komunikacija, retorika in delo v skupini velik problem. V skladu z vizijo želimo našim članom omogočati rast na čim širšem spektru področij. V ta namen se bodo organizirali treningi na dotičnih področjih. Podobni treningi so se izvajali na motivacijskih vikendih DŠMM in so bili vedno dobro sprejeti.

Slovenski TNT V Sloveniji je trenutno okoli 12 IFMSA priznanih trenerjev. Od tega imamo v DŠMM le dva. Za optimizacijo razvoja notranjih kadrov in organizacijo lastnih treningov potrebujemo dodatne trenerje. V sodelovanju z DŠMS in drugimi organizacijami bomo organizirali Slovenski TNT (angl. Training New Trainers). Organizacijsko je to precejšen zalogaj, saj zahteva usklajevanje terminov z DŠMS, zato bomo dogodek organizirali v študijskem letu 2014/15.

Sodelovanje z APYN V letu 2013 smo se začeli povezovati z Alcohol Policy Youth Network (APYN), saj se želimo pridružiti mreži. Prav tako menimo, da lahko kot organizacija, ki združuje študente medicine v Mariboru, poskrbimo za boljšo politiko glede konsumpcije alkohola v okviru naših dejavnosti.

21. maja 2013 se je organiziral majhen piknik v sklopu Lampiončkov. A zaradi velikega števila drugih aktivnosti na ta dan ni bil zelo obiskan. V spomladanskih mesecih 2014 bomo piknik ponovili, a ne na termin, ki se prikriva z večjimi dogodki v Mariboru.

Tako se bomo v 2014 dolgoročno zavezali k izboljševanju naših zabav in motivacijskih vikendov v smeri distanciranja od pitja alkohola.

Ustrezen termin ter mesto bo dorečeno na strateškem zasedanju. Predviden je 1. teden maja.

Opomba: UO DŠMM si v primeru nepredvidenih dejavnikov pridržuje pravico do spremembe načrtovanih aktivnosti v skladu z vizijo o gospodarnem, uspešnem, dobronamernem in odgovornem delovanju Društva.


Letno poročilo DŠMM 2013

Finančne projekcije za leto 2014 Odhodki v letu 2013 (v EUR)

Načrtovani odhodki v letu 2014 (v EUR)

Projekti DŠMM Za življenje

6.899,22

8.700,00

Ljubezen in spolnost

1.596,45

4.000,00

886,67

1.300,00

Epruvetka Dotik življenja

982,54

500,00

Medimedo

1.058,20

1.400,00

Pedilandija

375,15

200,00

Breaking the silence

10.025,64

16.600,00

Mednarodne medicinske izmenjave

14.504,22

14.000,00

Akademski pevski zbor MF UM

4.715,87

6.980,00

Presnovnik

1.877,72

4.300,00

1.000,53

1.500,00

Kapa Odprava Zambija 2015

*18.058,95

20.000,00

Batatek

6.056,69

6.470,00

Skupno

68.037,85

85.950,00

2.079,08

1.700,00

Brucovanje

2.770,65

1.300,00

Božični koncert

1.843,18

2.000,00

Projekti UO DocFest Strateški vikend

Motivacijski vikend Skupno

500,00

1.597,08

**0,00

8.289,99

5.500,00

Novi projekti v 2014 Serotonin

1.200,00

Urgentna medicina

1.600,00

Zdravo z glavo

5.000,00

Skupno

7.800,00

Stroški dela UO Računovodstvo

1.600,00

Pisarniški material

300,00

IT storitve

200,00

Mednarodno

2.000,00

Skupno

4.100,00

SKUPNI PREDVIDENI ODHODKI V 2014

103.350,00

* Projekcija pripravljena na podlagi projekta Odprava Malavi 2013. ** Projekt se v 2014 ne bo izvajal.

39


Letno poročilo DŠMM 2013

40

Letno poročilo Društva študentov medicine Maribor 2013