Page 1

Nr. 2 · September 2021 · 53. årg.

INDE I BLADET

Afsked med DSI-formand Læs side 2

HI og DSI i fremtiden Læs side 3

HIs formand Henrik Høy-Caspersen og DSIs formand Dan Bækgaard giver hinanden hånden på det nye samarbejde.

Branchesamarbejde Fra DSIs årsmøde Læs side 4-5

Valgreklame i hallen Læs side 7 ISSN 0907 - 6735

Bestyrelserne for Halinspektørforeningen HI og De Samvirkende Idrætshaller DSI har besluttet at indgå et branchesamarbejde. Samarbejdet, som i den kommende tid skal finde sin form, bliver officielt fra tirsdag, 28. september. De to bestyrelser har længe arbejdet med en model, der skal blive til gavn for medlemmerne. Visionen er at styrke kursusdelen, at få en stærkere politisk organisation, driftsmæssige syn-

energier og i fællesskab mere synlighed. - Med yderligere pondus bliver vi mere attraktive for haller, medlemmer, bestyrelser og samarbejdspartnere, siger DSIs formand, Dan Bækgaard. Man vil på brancheplan fastholde grundideen med netværk for halinspektører og halbestyrelsesmedlemmer. Og Halinspektørforeningen vil også fortsat have et fagforeningsmæssigt spor.


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Udgives af foreningen De Samvirkende Idrætshaller

www.dsihal.dk DSI-Bladets adresse: Kong Valdemars Vej 18, 9600 Aars tc@aarsavis.dk

DSIs BESTYRELSE Formand: Dan Bækgaard Stubbergårdvej 2, Sevel, 7830 Vinderup Tlf. 26 28 11 33 beckgaard@gmail.com Næstformand: Inge Marie Dahl Christensen, Halkjærvej 8, 6973 Ørnhøj Tlf. 97 38 63 80 imdk17@hotmail.com Kasserer: Jørgen Pedersen Fasanvej 25 B, 1. sal, 5230 Odense M. Tlf. 65 90 60 67/mobil 23 45 17 14 jorgenpe@mail.dk Keld Aagaard Venø Solkær 17, 6091 Bjert Tlf. 42 53 23 59 keld.venoe@gmail.com Otto Skak Tiufkærvej 145, 7000 Fredericia Tlf. 28 87 50 50 os@ssbad.dk Aars Bogtryk & Offset Tlf. 98 62 17 11 · aarsbogtryk@aarsavis.dk

Dan Bækgaard, Sevel, er ny formand for DSI, og Inger Marie Dahl Christensen, Ørnhøj, er ny i bestyrelsen.

Afsked med DSI-formand Ved DSIs generalforsamling blev der taget afsked med formanden, Frank N. Jørgensen, Almind, som ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. Til bestyrelsen nyvalgtes Inger Marie Dahl Christensen, Ørnhøj. Jørgen Pedersen, Odense og Otto Skak, Kolding, genvalgtes. På et konstituerende møde senere blev Dan Bækgaard, Sevel, valgt som ny formand med Inger

Marie Dahl Christensen som næstformand. Jørgen Pedersen er kasserer, og Keld Venø, Bjert, sekretær. Otto Skak, Kolding er menigt medlem. Frank Normann Jørgensen har ydet en stor indsats for DSI, senest med revidering af vedtægter og forhandlinger om organisationens fremtid. Det fik han en tak for ved generalforsamlingen - og en erkendtlighed i form af en gavekurv. Bestyrelsessuppleanterne Hans Præstø, Kolding, og Ernst Jacobsen, Kibæk, blev genvalgt.

DSI-Bladets annoncepriser w 1/1 side - 224 x 179 mm ��������� kr. 1.300,w 1/2 side - 110 x 179 mm ������������ kr. 800,w 1/4 side - 110 x 87 mm �������������� kr. 550,w Farvetillæg���������������������������������� kr. 750,Priserne er eksklusive moms.

ANNONCEINDLEVERING: Aars Bogtryk & Offset Himmerlandsgade 150 · 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 · E-mail: aarsbogtryk@aarsavis.dk

2

Aars Bogtryk & Offset giver gerne gode råd og vejledning med hensyn til udformning af annoncer. Alle priser er ved modtagelse af færdigt materiale fremsendt som højopløselig trykklar PDF-fil.

INDLÆG til næste DSI-Blad sendes til: • Redaktør Thorkil Christensen, Kong Valdemars Vej 18, 9600 Aars, E-mail: aarsavis@aarsavis.dk • Udgivelsestidspunkt: Januar 2022 • Deadline: 15. december 2021


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

HI og DSI skal forstå rollen i lokalsamfundet Halinspektørforeningens formand om fremtiden For år siden ville et tæt samarbejde mellem Halinspektørforeningen og De Samvirkende Idrætshaller være utænkeligt, men som tiden er gået, parterne har talt sammen og rammebetingelserne for idrætshaller, brugere og personale er ændret, er opgaverne for de to organisationer blevet naturligt integreret. - Og det er noget som vi kan udvikle yderligere, sagde Halinspektørforeningens bestyrelsesformand, Henrik Høy-Caspersen da han havde ordet som gæst ved DSIs årsmøde i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter ved Kolding. Bestyrelsesformanden kom ind på nogle af de fælles opgaver som de to organisationer allerede har arbejdet sammen om: Webinarer under Coronanedlukningen om forskellige emner med relation til idrætshallerne og sagen om ladestationer som er blevet en dyr fornøjelse for idrætshallerne, og som nu er en opgave, der forsøges løst med advokatbistand. Men hvad kommer der til at ske efter Corona, spurgte Henrik Høy-Caspersen, og lagde op til, at det skal de to organisationer arbejde med og være aktive for at hjælpe medlemmerne godt igang igen. Vi skal forstå rollen i lokalsamfundet, og det er nu, vi har en rigtig god chance for at kunne synliggøre os sammen. - Vi skal også hæve vores stemme, for det er vigtigt, at vi som branche går ind og påvirker tingene

Henrik Høy-Caspersen: - Et samarbejde mellem DSI og HI er noget som kan udvikles.

samlet. Ellers taber vi. Vi bør forene kræfterne. Netværkene skal fungere og vi skal som foreninger være med til at udvikle tingene. Halinspektørforeningen er klar til meget mere samarbejde med DSI, fastslog Henrik Høy-Cas-persen. Henrik Høy-Caspersen har været formand for Hal-inspektørforeningen siden 2019. Foreningen har sekretariat i Solrød og forsøger nu at gøre det tidligere områdearbejde til netværk. Det sker for at blive mere synlige og sideløbende med, at man udgiver eget blad og driver en informativ hjemmeside.

En grøn succes Halinspektørforeningen har succes med miljøforbedringer i og

omkring hallerne - via en såkaldt Green Key-ordning, som synliggøres med diplom og som vises stor interesse fra flere sider. Foreningen arbejder også med kommuneaftaler, og er kendt for den store årlige brancheudstilling i Vingsted, som i år er flyttet til Vejen Idrætscenter og gennemføres tirsdag, 28. september. Hainspektørforeningen deltager på campus med forskellige spor, så deltagerne kan høre mange indlæg og få flere input på samme dag. Hertil kommer ad. hoc-arrangementer, webinarer og erfa-møder - og ordningen med grøn og bæredygtig drift af hallen. DSI og Halinspektørforeningen kan også arbejde sammen om lederservice. Henrik Høy-Caspersen sagde, at Halinspektørforeningen bliver stillet mange ansættelsesmæssige spørgsmål fra medlemmerne. - Her søger foreningen først og fremmest at komme videre via dialog, men vi har da også en fagforeningsmæssig opgave at løse sideløbende med branchedelen, sagde Henrik HøyCaspersen åbent og ærligt. Der har i en periode været flere møder mellem repræsentanter for de to organisationers bestyrelser i et forsøg på at finde en løsning som kan bane vej for et yderligere samarbejde. Dette arbejde vil blive fortsat i den kommende tid.

3


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Skuffet formand på DSIs Det var en skuffet formand, Frank N. Jørgensen, der bød velkommen til DSIs årsmøde i Bramdrupdam Hallerne ved Kolding. Frank Jørgensen var skuffet fordi kun få medlemmer havde valgt at bakke op om årsmødet. - Men jeg har valgt at sige til mig selv, at den manglende opbakning til årsmødet må bero på manglende tid hos idrætsfaciliteternes bestyrelsesmedlemmer og ansatte, og måske skyldes det den særlige situation, vi har været igennem og står i lige nu, sagde formanden. Årsmødet skulle efter planen have været holdt 13. marts,men Corona-restriktioner med et forsamlingsforbud gjorde, at det ikke var muligt. 19, juni var det tilladt at være 50 personer samlet - og det antal havde Frank Jørgensen gerne set var blevet en realitet, men sådan skulle det desværre ikke være. Programmet for årsmødet var planlagt til at indeholde generalforsamling, ekstra ordinær generalforsamling og tre oplæg. På grunde af den manglende tilslutning havde bestyrelsen valgt at lade et oplæg med Lars Ewald, bestyrelsesmedlem i Slotssøbadets Fond, udgå. - Vi synes ikke, vi kunne forsvare, at Lars Ewald skulle bruge tid på nogle få tilmeldte og bestyrelsen. Jeg har aftalt med Lars Ewald, at han stiller op på et senere tidspunkt, såfremt det måtte blive aktuelt. Jeg er sikker på, at han vil kunne bibringe mange bestyrelsesmedlemmer input, der kunne arbejdes videre med i forhold til de enkelte idrætsfaciliteters udvikling, sagde Frank Jørgensen. Derimod blev der fastholdt et program med oplæg og orientering fra DSIs to samarbejds-

4

Frank N. Jørgensen: - Flere medlemmer burde have deltaget i DSIs årsmøde.

partnere, Halinspektørforeningen og Erhvervsfor-sikring Danmark. Programmet for dagen blev gennemført med DSIs ordinære generalforsamling med Marie Kock Pedersen, formand for Slotssøbadets Fond, som dirigent. I sin beretning sagde Frank Jørgensen: - Det er jo ingen hemmelighed, at tiden fra DSIs seneste årsmøde og til nu har stået i Coronaens tegn. Det har gjort, at bestyrelsens planlagte tiltag med afvikling af workshops og temamøder for idrætsfaciliteternes bestyrelser og ansatte bl. a. i forhold til samarbejdsaftalen med Erhvervsforsikring Danmark, og for om muligt at skabe netværk mellem medlemmer af DSI, ikke har kunnet lade sig gøre.

Online møder DSI har siden sidste årsmøde holdt seks bestyrelsesmøder - ved fysisk fremmøde eller online, og i bestyrelsen tror vi på, at fremtidens mødeaktiviteter vil fortsætte som et mix af disse to mødeformer. Efter sidste årsmøde vedtog

bestyrelsen, der består af fem medlemmer, at indbyde de to suppleanter til fremadrettet at deltage i bestyrelsens møder, ikke med stemmeret, men med taleret. Det har været en positiv oplevelse, idet de to personer Ernst Jacobsen og Hans Præstø har bidraget med gode input til arbejdet. Møderne har budt på mange drøftelser og beslutninger om fremtidige tiltag for medlemmerne, men også for at få nye medlemmer, for DSI mangler nye medlemmer, nye aktive, der kan og vil medvirke til at gøre foreningen stærkere og mere attraktiv. Vi har arbejdet, og arbejder fortsat, bl.a. med etablering af ny hjemmeside og brug af andre digitale platforme, der på sigt skal medvirke til nemmere og hurtigere dialog med medlemmerne, og for at tiltrække nye medlemmer. På bestyrelsesmøderne har der været arbejdet med DSIs vedtægter fra 1964, dog blev der i 2013 foretaget en enkelt ændring, som alene vedrørte regnskabsåret, men ellers er der efter, de oplysninger jeg har, ikke sket noget siden stiftelsen af foreningen i 1964. Arbejdet har resulteret i, at vi i dag på generalforsamlingen kommer med forslag til nye vedtægter. Vi indgik i 2019 en samarbejdsaftale med Erhvervsforsikring Danmark om tegning af bestyrelsesansvarsforsikring og øvrige forsikringer til gunstige priser til gavn for medlemmerne. Aftalen indeholder en passus om, at DSI i 2020 skulle holde et antal informationsmøder, hvor Erhvervsforsikring Danmark kunne fortælle om forsikring. Møderne skulle holdes flere steder i landet, men igen blev vi ramt af


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

årsmøde i Bramdrupdam restriktioner, så møderne ikke kunne gennemføres som ønsket. DSI blev enige med Erhvervsforsikring Danmark om, at vi ville orientere medlemmerne om aftalen, den manglende mulighed for at holde informationsmøder, og at Erhvervsforsikring Danmark stille og roligt ville starte op med at kontakte den enkelte idrætsfacilitet, der var medlem af DSI og som ikke allerede havde sine forsikringer ved Erhvervsforsikring Danmark. Der var ikke tale om, at det skulle være aggressiv markedsføring, men mere et spørgsmål om rådgivning til den enkelte idrætsfacilitet, og så selvfølgelig et spørgsmål om afgivelse af et tilbud på de rigtige forsikringer afpasset idrætsfacilitetens behov. Vi havde i vores seneste udgave af DSI Bladet en artikel om vigtigheden af at have fokus på sine forsikringer. Jeg vil også nævne, at DSI i 2019 indgik en aftale med ConnectSport omkring et antal temamøder og workshops frem til og med årsmødet 2021. Vi nåede at afvikle et par møder med temaet BR 18, som omhandler brand- mæssige forhold ved større arrangementer. Bestyrelsen var ikke tilfreds med disse møders afvikling, hvilket blev fremført over for Peter M. Mortensen på et møde forud for årsmødet sidste år. Peter Mortensen lagde op til en ændring af fremtidige temamøder, så kom Cononaen, og bestyrelsen har efterfølgende besluttet ikke at fortsætte samarbejdet. IFFD viste i 2020 interesse for samarbejde med DSI, og i et forsøg på måske at give vores medlemmer nye netværksmuligheder, nye oplevelser og måske samtidig skaffe nye medlemmer til DSI,

besluttede bestyrelsen, at Otto Skak og jeg skulle tage et møde med IFFD for at høre, hvad et eventuelt samarbejde kunne komme til at betyde. Efter mødet var vores vurdering, at et samarbejde ikke var vejen frem i forhold til DSIs fremtid, så derfor meddelte vi IFFD, at vi ikke kunne gå videre i forhold til et samarbejde. Vi vurderede, at IFFD er en for stor organisation i forhold til DSI, og at DSI blot ville blive et lille vedhæng uden reel indflydelse.

Samarbejde med HI Otto Skak mødte i begyndelsen af 2020 den forholdsvis nye formand for Halinspektørforeningen, Henrik Høj-Caspersen. Snakken mellem de to gik bl. a. på et evt. samarbejde mellem HI og DSI. Sagen om samarbejde blev drøftet i DSIs bestyrelse, og det blev besluttet, at Otto Skak og jeg igen blev sendt i byen. Vi fik et møde i stand med HIs formand og næstformand Jørn Juul, og her var der enighed om, at udarbejde et oplæg til et samarbejde her og nu, og på den lange bane. Oplægget har efterfølgende været behandlet i de to bestyrelser, og samarbejdet er en realitet. Vores samarbejde er grundet

Corona fortsat ved ”her og nu”, hvilket bl. a. har resulteret i flere webinarer med forskellige temaer for vores medlemmer. Et stort problem omkring idrætsfaciliteters leasing af ladestationer, som DSI blev gjort opmærksom på fra vores medlem, Ørnhøj Hallen, ved formand Inger-Marie Dahl Christensen, blev også til et tema på et webinar. Der er fortsat stor fokus omkring problemerne om leasing af ladestationer. Samarbejdet mellem HI og DSI medførte også, at vi deltog i HIs Brancheudstilling i Vingsted Centret. DSI var repræsenteret af næstformand Dan Bækgaard og mig, men vi må desværre konstatere, at vores tilstedeværelse ikke resulterede i flere medlemmer til DSI. Bestyrelsen har besluttet om muligt at indgå i et samarbejde med et stort byggefirma, der har fokus på bæredygtighed. Kontakten er etableret, og vi forventer yderligere i sagen i løbet af 2021. - Det at have fokus på et bæredygtigt idrætsbyggeri, vil også kunne spille sammen med Halinspektørforeningens fokus på en energirigtig og bæredygtig drift af idrætsanlæg, sluttede Frank N. Jørgensen.

5


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

6


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Om valgreklame i hallen Politiske eller religiøse reklamer i haller og på idrætsanlæg har af og til delt vandene i Danmark. 16. november er der kommunalvalg, og i perioden op til, vil der blive forsøgt med politiske reklamer i hallen for at påvirke de unge til at vælge parti, kandidat - eller for at hæve stemmedeltagelsen på valgdagen. Det sidste er der formentlig ikke mange politikere, som har noget imod, men om der må reklameres for politik eller for en bestemt kandidat er en helt anden sag. I Vesthimmerlands Kommune ønskede en skolepedel, som også er medlem af byrådet, at støtte den lokale minihal økonomisk ved at betale for at hænge et banner op for sin egen politiske holdning. Det fik han dog ikke umiddelbart tilladelse til, for sagen blev taget op i kultur- og fritidsudvalget med henblik på at lave et sæt regler for politisk og religiøs reklame i kommunens haller. I forvejen var der allerede en reklame i en hal med teksten ”Vi mødes i kirken efter kampen”. I udvalget lykkedes det dog ikke at nå til enighed om et sæt retningslinjer. I stedet blev sagen sendt i byrådet, hvor der i august var en lang debat om emnet og en afstemning blandt de 27 byrådsmedlemmer, som med to stemmers flertal faldt ud til fordel for de som ønskede skærpede regler, så der ikke må reklameres for politik eller religion i hallerne. Der blev plæderet for, at det er rimeligt at have et frirum, når man dyrker idræt. En anden gruppe i byrådet gav udtryk for, at de ikke ønsker at

Anders Kjær Kristensen vil efter forbuddet mod politiske og religiøse reklamer møde op i en trøje, hvor der står ”Stem på Anders Pedel”.

opfinde problemer, som ikke er der, andre at der er tale om klar værdipolitik, og at de ikke synes, at det hører hjemme i idrætshallerne. Efter afstemningen, der som nævnt førte til en stramning af de nuværende regler, så der ikke må reklameres for politik og religion, sagde ophavsmanden til debatten - den lokale skolepedel og byrådsmedlem for socialdemokratiet, Anders Kjær Kristensen: - Jeg er sikker på, at jeg nu vil møde op til træning i en trøje, hvor der står ”Stem på Anders Pedel”. Trøjer er nemlig ikke omfattet af forbuddet.

7


Det her er ikke bare en forsikring - det er hallens sikkerhedsnet Vores brancheaftale til sportshaller er Danmarks bedste og ca. 50 % af alle danske selvejende sportshaller er allerede forsikret i aftalen.

DERFOR ER VI BEDST! Selvom vores priser er virkelig skarpe, er dækningsomfanget det bedste ved aftalen f.eks.

• All-risk dækning - udvidet pludselig skade • Ingen aldersafskrivning på rørskade og skader på stikledninger • Svamp og insekt i svømmehaller uden særlige krav • Foreningernes løsøre i hallen kan meddækkes til samme sats, uden særskilte vilkår

• Maskinkasko • Hærværk sket i uaflåste bygninger • Hjertestartere dækket ved simpelt tyveri

Kontakt os allerede i dag på

tlf. 4181 9191

- og få en grati s gennemgang a f hallens forsikri nger

Erhvervsforsikring DANMARK Agentur A/S info@eforsikring-danmark.dk • www.eforsikring-danmark.dk

Profile for DSI Bladet

DSI Bladet • Nr. 2 • September 2021  

DSI Bladet • Nr. 2 • September 2021  

Profile for dsibladet
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded