Page 97

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

11. ประกอบหัวเทียน

คําอธิบาย

ประกอบหัวเทียนเขากับชองหัวเทียน โดย ใชประแจกระบอกขันใหแนนพอตึงมือ

12. ขันหัวเทียนใหไดคาตามที่กําหนด

ใชประแจวัดแรงบิดขันหัวเทียนซ้ํา ใหตรง ค า แรงขั น ที่ กํ า หนดในคู มื อ ซ อ มประจํ า รถยนต

89 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

ขอควรระวัง

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement