Page 96

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คําอธิบาย

ขอควรระวัง

7. ตรวจสอบสภาพหัวเทียน

ตรวจสอบคราบเขมาที่หัวเทียน

8. ทําความสะอาดหัวเทียนดวยเครื่องลาง

ทําความสะอาดโดยใชทราย เสียบปลาย ระวั ง ฝุ น ปลิ ว เข า ตา

หัวเทียน

ของหัวเทียนเขาไปในเครื่องลางหัวเทียน และ หลังทําความสะอาด และกดสวิตช S รอประมาณ 5 นาที จึง หั ว เที ย นเสร็ จ ให นํ า กดปดสวิตช

น้ํ า มั น เบนซิ น ล า งให

เป า ล า งหั ว เที ย นด ว ยลมจากเครื่ อ งล า ง สะอาดอีกครั้ง เพราะ หัวเทียน ซึ่งตอเขากับปมลม โดยการกด น้ํามันเบนซินสามารถ สวิตช A และรอประมาณ 5 นาที จึงกด ระเหยไดงาย จึงทําให ป ด สวิ ต ช A ก อ นนํ า หั ว เที ย นออกจาก หั ว เที ย นสะอาดและ เครื่องลางหัวเทียน 9. เปาลมทําความสะอาดหัวเทียน

ใชปนเปาลมทําความสะอาดหัวเทียนซ้ํา ระวังฝุนปลิวเขาตา อีกครั้งหนึ่ง

10. ปรับตั้งระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

แหงเร็ว

ตรวจสอบและปรับตั้งระยะหางเขี้ยวหัว เทียนใหไดตามคาที่คูมือซอมบํารุงประจํา รถยนตกําหนด 88 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement